Sunteți pe pagina 1din 3
@ Media srtmeticd a doua numere naturale este egala cu 7.5 si meta geometrca a lor este 6. 4) Ali suma color dous numere,—_b) Cita sutdreprezintt umarul mai mic din sumirul mai mare? @ Fic m un numar real si ecuatia mx? +(2m-1)¢m=0,unde re R 18) Aflati multimea solutilor ecuatiei pentru m0, b) Aflati multimea solutilor ecuatiei pentru m — 2. ¢) Peniru ce valori wale ale numBnului m ecuafia are doua soluti reale diferite? @ inte-un bloc sunt 76 de camere in 28 de apartamente cu dou si rexpectiv cu tre camer. 1) Caleulati numarul apartamentelor cu 2 eamere }) Cit le Sula din num! spartamentelor cu tei camere reprezint§ numfrul spartamentelor cu dou camere ? Andrei gi Vlad sunt frat. Suma vigstelor celor doi frag este 21 de ani. fn urmii cu tri ani, vrsta lui ‘Andrei era jumitate din virsta Ini Vid. 8) Ce vars are Vlad acum? ——_-b) Peste et ani varsta lui Andrei va fi doul trim din varsta lui Vlad? @Multimea solupilor ecuatiei 2x? —Sv+2=0 este: Pentru constuctia nei autostrizi au fost neces tian n primal an sa const un sfx din hngimen total autos val doin an sau canst 60% din ceca ce ma mas ain aim a sa constuit etal de 72k, {Ce lungime are intreyga autostrada? 5). Pretul intel Incr este 2 800 miligane euro, Ce suma a primi fms constructoar pet primi dot anid lurare? avn 2 @daca cr 2) Rezolvat, in mullimea numertor seal, counia «+3 ') fnte-un pare auto sunt camioane si microbuze. Numérul microbuzoler este de tei ori mai mare daoit al camioanclor. Daca vor pleca 5 mierobuze si vor mai veni 3 eamioane, aumarul microbuzclor va fi gal cu cel al camioanclor. Aflati cétecamioane si ete microbuze sunt i parcul respectiv atunci valour sumirului x este egala cu: @ Un aparat de fotografiat se ieftineste cu 20% din pretul pe care il are. Dupd un timp aparatul de fotografia se scumpeste cu 20% din noul pret. Dupa scumpire aparatul cost 1152 lel. 8) Care a fost pretul initial al sparatului de fotografiat? 6) Care a fost pretul aparatului dupa ieftinire? 1 rehsy @ Fic sistemul {2 unde xe R, y€ R, Soluja sistemului este @ Muttimea solujiilor ecustie’ (+ 2)(2¥-1)+¥+4=0 este: =| @s)_Rezolvasi in muljimea numerelor reale, ecuatia | b) Scricti numerele intregi x pentru care |x| <2. @ Numirul natural, soluie a counfiei x7 + x—6=0, este egal eu @Multimes solupitor eoustck 4x7 48x =—4 este @ Summa a dou numere reae a gi beste 156. 1) Aflai numerele sind e@ raportal dintre numacul @n b) Daca a~ 50 51d ~ 106, ealculayi media avitmetica ponderaa a celor douia numere sid cd are ponderea 3, iar are ponderca 2 rit cu 24 si numrul micyora cu 32 are valores 1 @ Numarul real or pentru care ecuatia 2v—m=0 are solutia x ~ ~7 este egal cu @ Prejul unci biciclete se mareste cu 20% npeste iar ev 10% din woul eet ajumgind astfel la prequl de 264 le a) Care a fost pretul initial al biicletei b) Cuce procent cin prejul inital s-a mart prez biciletei dupa cele dou scumpiri? Dupi ua timp, bicileta se 9 Oana, Dana si Vlad au impreund 26 ani. Oana si Dana sunt gemene, iar Vlad are 12 ani a) Caloulati varsta Danei. b) Caleulaticu céti ani in urma varst lui Vlad era egald cu suma_vérstelor Danei si Oanei 0 se obtine: @Caleukind sums solutilor reale ale ecuatiei 9x" ~9x +: are o singura solutie pentru m eval cu: @ Feuayia x? -mx+m: @ay Aratayich 2° 424427 425 4.42422" ) Un elev citeste in prima zi a vacanei o pagina de carte. Apoiciteste in fiecare 2 un numa dubla de pagini fa de ziua precedents. Dupa cite zile a citi elevul 1023 de pagini? @ inte-un gurj se aft cel puin o motocicleu si ce putin un auoturism. O motecicletd are 2 ret gio raging are 4 roti. Dac ural total de roi al motacicleteler 5 al autoturismelor este 48, atunei numarul sutoturismelor nu poste Fi mai mare de: @ Mai multi copii vor si cumpere un obiect. Daca fecare participa cueite 20 de Ii, nuajung Sle. Dac Fiecae pareipa cu ete 30 de lei, sunt in plus 25 dele a) Citi copii vari cumpereobiectul? ——b)- Citi lei costa obieetul? @Fic patra unghiuri formate in jurul unui punet care au misusile: x"; x° +10"; x° 420°; x +30. Valearea rnumirului » est: ite de zero side fieware dat, resul @ imparting numairul natural » la 9, 1a 18 sila 27 se obtin céturi egal ou 3 4) Aratai cl cel mai mic numar 7 cu accasta propriciate este egal cu 37. 'b) Aflaji toate numerele 7 cu aceasté proprictate,astfelineit 100