Sunteți pe pagina 1din 6
Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN” RE Д .: 01

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN”

REД.:

01

09.3.1-16

DATA:

05.06.2009

MATERIALE REFERITOR LA EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Pag. 1 / 6

„APROB” Decanul facultăţii Farmacie, Doctor în farmacie, conferenţiar universitar

Farmacie, Doctor în farmacie, conferenţiar universitar Nicolae CIOBANU Examinate la şedinţa catedrei “5“

Nicolae CIOBANU

Examinate la şedinţa catedrei “5“ noiembrie 2014 Proces verbal Nr. 4 Şef de catedră, conferenţiar universitar

verbal Nr. 4 Şef de catedră, conferenţiar universitar M. BRUMĂREL ÎNTREBĂRILE pentru examenul “FARMACIE

M. BRUMĂREL

ÎNTREBĂRILE

pentru examenul “FARMACIE SOCIALĂ” pentru studenţii anului V, facultatea Farmacie, anul de studii 2014-2015

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN” RE Д .: 01

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN”

REД.:

01

09.3.1-16

DATA:

05.06.2009

MATERIALE REFERITOR LA EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Pag. 2 / 6

1. Esența și evoluția profesiei de farmacist. Importanța socială a farmaciei. Conceptul „Farmacist – 7 stele”

2. Apariția și dezvoltarea conceptului de Farmacie Socială. Rolul și locul Farmaciei sociale între disciplinele farmaceutice.

3. Scopul şi sarcinile Farmaciei Sociale. Compartimentele și domeniile de cercetare în farmacia socială.

4. Importanța socială a medicamentului. Rolul statului și altor părți interesate (producători, distribuitori, medici etc.) în asistența cu medicamente a populației.

5. Baza legislativ-normativă a Farmaciei Sociale în Republica Moldova.

6. Strategia modernă de cercetare științifică. Etapele de cercetare în Farmacia Socială.

7. Planificarea cercetărilor în cadrul Farmaciei sociale. Instrumente de planificare (diagrama Gantt, Pert etc.).

8. Caracteristicele de bază a cercetărilor calitative și cantitative.

9. Clasificarea metodelor de studiu utilizate în cadrul farmaciei sociale. Tipuri de date.

10. Interviurile – ca metoda de studiu sociologic. Tipuri de interviuri. Avantaje și dezavantaje acestei metode.

11. Chestionare. Tipuri de chestionare. Avantaje și dezavantaje acestei metode.

12. Observarea. Particularitățile aplicării acestei metode de studiu. Tipurile observărilor.

13. Forma și structura de prezentare a unui raport științific în domeniul farmaciei sociale.

14. Categoriile de cheltuieli utilizate în farmacoeconomie.

15. Metode farmacoeconomice standard de analiză a terapiei medicamentoase: analiza "cost minimizarea costului".

16. Metode farmacoeconomice standard de analiză a terapiei medicamentoase: analiza "cost eficacitate".

17. Metode farmacoeconomice standard de analiză a terapiei medicamentoase: analiza "cost – beneficiu".

18. Metode farmacoeconomice standard de analiză a terapiei medicamentoase: analiza "cost utilitate".

19. Noţiuni generale de farmacoepidemiologie. Locul şi rolul farmacoepidemiologiei în sistemele ştiinţifice farmaceutice şi medicale.

20. Clasificarea studiilor farmacoepidemiologice

21. Studii „caz-control”

22. Studii clinice randomizate

23. Studii de cohortă

24. Raporturi de cazuri și serii de cazuri

25. Noțiune de farmacovigilență. Importanța ei.

26. Etapele de bază în realizarea programelor farmacoepidemiologice

27. Utilizarea raţională a medicamentelor şi factorii care influenţează procesul de utilizare a medicamentelor.

28. Complianța şi aderenţa pacienților la tratament. Factorii care condiționează complianța pacienților și metodele de îmbunătățire a ei.

29. Impactul utilizării neraţionale a medicamentelor.

30. Strategii de îmbunătăţire a procesului de utilizare a medicamentelor.

31. Indicatorii de bază a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) privind utilizarea medicamentelor.

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN” RE Д .: 01

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN”

REД.:

01

09.3.1-16

DATA:

05.06.2009

MATERIALE REFERITOR LA EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Pag. 3 / 6

32. Activităţi de bază menite să contribuie la utilizarea raţională a medicamentelor conform recomandărilor OMS. 33. Definiţia şi clasificarea erorilor de medicaţie. 34. Erori de medicaţie: erori de prescriere. 35. Erori de medicaţie: erori de administrare. 36. Erori de medicaţie: erori de monitoring. 37. Strategii de minimizare a erorilor de medicaţie. 38.

ale

Automedicația

automedicației.

necontrolată

problema

sistemului

de

sănătate.

Aspecte

legislative

39. Responsabilitățile statului, medicului, farmacistului şi a pacientului în procesul automedicației.

40. Medicamente OTC şi cele cu prescripţie medicală. Criterii de clasificare.

41. Repere teoretice ale procesului comunicațional în farmacie.

42. Ascultarea. Tipurile de ascultare. Tehnici ale ascultării active și pasive.

43. Importanța empatiei în procesul comunicării farmacist-pacient.

44. Particularitățile comunicării verbale în procesul interacțiunii farmacist-pacient. Întrebări deschise, închise, alternative. Răspunsuri empatice.

45. Particularitățile comunicării non-verbale în procesul interacțiunii farmacist-pacient: mimica, gesturi, distanța interpersonală, tonalitatea vocii și contactul vizual.

46. Bariere comunicaționale în procesul interacțiunii farmacist-pacient.

47. Clasificarea serviciilor farmaceutice.

48. Necesitatea serviciilor farmaceutice în dezvoltarea sistemului farmaceutic.

49. Serviciu farmaceutic esențial de livrare a medicamentelor conform prescripțiilor medicale. Procedura.

50. Serviciu farmaceutic esențial de promovare a modului sănătos de viață. Grupele-țintă de populație. Procedura.

51. Serviciu farmaceutic esențial de automedicație controlată (responsabilă). Procedura. Grupuri de risc.

52. Servicii farmaceutice avansate. Tipuri și reglementarea lor.

53. Etapele de elaborare și implementare a serviciilor farmaceutice noi. Aspectele promoționale pentru servicii noi.

54. Noţiune de calitate. Multidimensionalitatea calităţii serviciilor farmaceutice. Fiabilitate, receptivitate, încredere, empatie, tangibilitatea.

55. Aprecierea gradului de satisfacţie pentru calitatea serviciilor farmaceutice a populaţiei.

56. Măsurarea indicatorilor calităţii şi datelor în managementul calităţii serviciilor farmaceutice.

57. Reguli de Bună Practică de Farmacie (GPP). Evoluţia GPP. Cerinţe şi elementele de bază.

58. Utilizarea indicatorilor în evaluarea calității serviciilor farmaceutice. Tipuri de indicatori.

59. Noțiune de procedură operațională standard (POS). Importanța introducerii în practică.

60. Părțile componente ale POS. Aspectele practice de elaborare și implementare. Responsabilitatea în POS.

Tipurile de probleme de situaţie:

1.

Efectuați

independentă.

evaluarea

critică

a

prospectului

publicitar

propus

și

comparați-l

cu

informația

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN” RE Д .: 01

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN”

REД.:

01

09.3.1-16

DATA:

05.06.2009

MATERIALE REFERITOR LA EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Pag. 4 / 6

Pentru aceasta: analizați imaginile, denumirile și textul prospectului. Enumerați principalele mesaje publicitare. Ce se vorbește despre efectele benefice și adverse? Enumerați aspectele pozitive și negative a publicității date. Cum poate acest prospect să influențeze utilizarea medicamentului dat?

2. Efectuați evaluarea profesională a prescripției medicale. Identificați posibilele erori de prescripție. Propuneți soluții.

3. Elaboraţi o procedură operaţională standard pentru un serviciu farmaceutic/proces de activitate în farmacie.

4. Elaborați un chestionar pentru evaluarea calității serviciilor farmaceutice/gradului de satisfacție a consumatorilor.

5. Determinați categoria consumurilor indicate în tabel și marcați-le corespunzător:

DM directe medicale DNM- directe nemedicale I indirecte NM- nemateriale

Nr.

Tipuri de consumuri

Categoria de

d/o

consumuri

1.

Consumuri pentru medicamente

 

2.

Efectuarea controlului ultrasonografic

 

4.

Efectuarea analizei sîngelui

 

5.

Retribuirea muncii medicului

 

6.

Retribuirea muncii asistentei medicale

 

7.

Transportul pacientului în spital cu mijlocul de transport a instituției medicale

 

8.

Cheltuieli pentru seringi

 

9.

Cheltuieli pentru produse medicale

 

10.

Costul reabilitării după infarctul miocardic

 

11.

Plata pentru arenda spațiilor, serviciilor comunale în cadrul instituției medicale

 

12.

Cheltuieli pentru alimentația pacienților în staționar

 

13.

Cheltuielile proprii ale pacientului pentru procurarea fructelor

 

14.

Retribuirea buletinului de boală

 

15.

Costul incapacității temporare de muncă din cauza îngrijirii copilului bolnav

 

16.

Invaliditatea din cauza schizofreniei a persoanelor apte de muncă

 

17.

Micșorarea producerii medicamentelor la întreprinderea farmaceutică din cauza epidemiei de gripă

 

18.

Sindromul algic puternic la persoane în starea terminală a cancerului

 

19.

Sentimentele privind intervenția chirurgicală ulterioară

 

20.

Neliniște privind ”efectul posibil a medicamentului administrat pentru scăderea greutății corpului”

 

6. Efectuați comparația costurilor maladiei hipertonice (MH) în condiții de ambulatoriu. a) Utilizând datele privind prescripțiile recomandate și costurile lor, calculați costul mediu a tratamentului pacienților cu maladia hipertonică la stadia 1 și 2 cu β-blocatori (la etapa de ambulator)

   

Dozare

Durata medie în zile

Costul mediu în $

Nr. d/o

Denumirea comercială

(mg)

1.

Atenolol

50

3,8

 

25

5,6

2.

Betaxolol

20

3,25

 

3.

Corvitol (metoprolol)

50

2,7

 
Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN” RE Д .: 01

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN”

REД.:

01

09.3.1-16

DATA:

05.06.2009

MATERIALE REFERITOR LA EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Pag. 5 / 6

b) Comparați costul terapiei medicamentoase a MH în condiții de ambulatoriu (în $) în dependență de metoda de plată – gratis (G) sau plata deplină (PD) și tehnologiile medicale utilizate.

   

An

 

Tipul terapiei

А

В

С

G

PD

G

PD

G

PD

Monoterapie cu β-blocatori

0,62

0,54

1,37

1,20

0,95

0,40

Terapie complexă

2,30

1,68

3,60

2,50

2,50

1,70

Blocator+diuretic

7. Efectuați analiza „cost-eficacitate” a schemelor diferite de tratament a maladiei hipertonice

Raportul între cost-eficacitate poate fi calculat prin 2 metode:

a) Calculați costul mediu (C) și eficacitatea medie (E) și calculați coeficient cost/eficacitate К с/e = С/E; b) Calculați cheltuielile suplimentare, care sunt necesare pentru a primi efectul suplimentar. Determinarea efectului suplimentar pentru o unitate de cheltuieli se calculează după formula:

Coeficient de eficacitate a cheltuielilor adiționale Кeca = (С1-С2)/(E1-E2). Notă. Valoare negativă a coeficientului înseamnă că în cazul tratamentului 2 în locul tratamentului a se va asigura efectul pozitiv la micșorarea cheltuitelor. Valoarea pozitivă înseamnă că pentru atingerea efectului suplimentar la o unitate sunt necesare cheltuieli suplimentare.

a) Comparația terapiei maladiei hipertonice (în ambulator)

Tipul terapiei

Costul mediu

Eficacitatea medie

Coeficient cost/eficacitate ($/mm c.m)

$

Scăderea TA

Monoterapia Β-blocatori Antagoniști de Ca

0,85

25,20

 

7,24

28,1

Terapia complexă Β-blocator+diuretic Antagonist de Ca +diuretic

2,38

30,80

 

4,43

33,60

b) Comparația terapiei maladiei hipertonice (în ambulator)

Tipul terapiei

Costul mediu

Eficacitatea medie

Coeficientul

eficacității

$

Scăderea TA

cheltuielilor suplimentare

Monoterapia Β-blocatori Antagoniști de Ca

0,85 (С1)

25,20 (E1)

 

7,24 (С2)

28,10 (E2)

Terapia complexă Β-blocator+diuretic Antagonist de Ca +diuretic

2,38 (С1)

30,80 (E1)

 

4,43 (С2)

33,60 (E2)

8. Efectuați reviul terapiei medicamentoase în cazul următor:

Doamna 66 ani (caucaziană), doreşte o consultare în privinţa administrării unui supliment nutritiv cu calciu pentru prevenirea osteoporozei. Simptoame: are uneori dureri în articulaţii. Presupune că are osteoporoză, însă nu a consultat medicul. Istoric medical: 2 ani în urmă a suportat infarct miocardic, menopauza de la 55 ani. Medicamente întrebuinţate: a administrat timp de 10 ani terapia de substituţie hormonală (estrogeni), dar a sistat-o din cauza riscului de cancer; Aspirină 150mg/zi; Atenolol 50 mg/zi; caps. Tetraciclină 250 mg; Fluconazol 150 mg. Istoric social: Independentă, locuieşte de una singură, fumează, nu are copii.

9. Descrieţi factorii (socioeconomici, sistemului de sănătate, legaţi de boală, legaţi de tratament, legaţi de pacient) ce influenţează aderenţa/complianţa la tratament în cazul maladiilor (astm

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN” RE Д .: 01

Catedra FARMACIE SOCIALĂ “VASILE PROCOPIŞIN”

REД.:

01

09.3.1-16

DATA:

05.06.2009

MATERIALE REFERITOR LA EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Pag. 6 / 6

bronşic, diabet zaharat, hipertensiune arterială, tuberculoză, cancer) şi propuneţi acţiuni concrete pentru a îmbunătăţi aderenţa/complianţa pacienţilor la tratament medicamentos.

10. Elaboraţi un model de consultare/consiliere a pacientului privitor la utilizarea raţională a medicamentului dat (Sumarul caracteristicilor produsului va fi pus la dispoziţia studentului), având în vedere caracteristicile individuale ale pacientului (sex, vîrstă, greutate, istoricul medical, statut social, starea familială etc.).

11. Descrieţi activităţile farmacistului (identificarea, raportarea, consilierea etc.) în cazul adresării unui pacient în farmacie cu acuze privind posibilă reacţie adversă la medicamentul dat.

Conferenţiar universitar

farmacie cu acuze privind posibilă reacţie adversă la medicamentul dat. Conferenţiar universitar Zinaida Bezverhni 6

Zinaida Bezverhni