Sunteți pe pagina 1din 55

UNIVERSITATEA DE

TIINE AGRICOLE I DE MEDICIN


VETERINARION IONESCU DE LA BRAD IAI
FACULTATEA DE AGRICULTUR
SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICAN II

MATERIAL DE STUDIU ID

STATISTICECONOMIC

CUPRINS
CAPITOLUL 1 No
iuni fundamentale ale statisticii............................3
1.1Colectivit

i statistice..................................................3
1.2Unit

i statistice..........................................................4
1.3Caracteristici statistice................................................5
1.4Cuantificarea fenomenelor..........................................5
1.5Indicatori statisitici......................................................6
CAPITOLUL 2 Sistematizarea
i prezentarea datelor statisitice..........7
2.1 Sistematizarea datelor.................................................7
2.2 Serii statistice.............................................................8
2.3 Reprezentarea grafica seriilor statistice.................10
CAPITOLUL 3 M
rimi relative..........................................................12
CAPITOLUL 4 M
rimi medii.............................................................14
4.1 Media aritetic
, armonic
, geometric
......................14
4.2 Modul........................................................................16
4.3 Mediana....................................................................17
CAPITOLUL 5 Dispersie
i asimetrie................................................19
5.1 M
surarea dispersiei n sistemul mediei aritmetice..19
5.2 Indicatori de asimetrie..............................................24
CAPITOLUL 6 Cercetarea selectiv
..................................................25
6.1 No
iuni de bazale cercet
rii selective....................25
6..2 Reprezentativitatea colectivit

ii de selec
ie...........28
6.3 Tipuri de e
antioane................................................28
6.4 Erori de reprezentativitate.......................................30
CAPITOLUL 7 Regresie
i corela
ie.................................................35
7.1 No
iuni, tipuri de leg
turi........................................35
7.2 Metode de studiere a leg
turilor statistice...............36
7.3 Modele de regresie cu douvariabile.....................39
7.4 M
surarea intensit

ii dintre douvariabile...........43
7.5 Modele de regresie pentru o corela
ie multipl
......46
7.6 Determinarea intensit

ii corela
iei multiple..........47
CAPITOLUL 8 Indicatorii seriilor cronologice................................50
Tema 1: Media aritmetic
, Mediana, Modulul, Dispersia
Tema 2: Regresie
i corela
ie
Referat 1: Problemde determinare a dispersiei
Referat 2. Cercetarea selectiv
. Erori de reprezentativitate

CAPITOLUL 1
NOIUNI FUNDAMENTALE ALE STATISTICII
COLECTIVITI STATISTICE
UNITI STATISTICE
CARACTERISTICI STATISTICE
INDICATORI STATISTICI

1.1. COLECTIVITI STATISTICE


Statistica studiazfenomene de mas
, ansambluri finite de
elemente care au aceea
i natur
, acelea
i condi
ii
i acelea
i legi de
dezvoltare, adicsunt statistic omogene. De exemplu, popula
ia unei

ri la un moment de recens
mnt, produc
ia unei ntreprinderi ntr-un
an, etc. Astfel de ansambluri sunt denumite popula
ii, mul
imi,
colectivit

i.
(Def.) O colectivitate statistic reprezint o asocia
ie de
elemente unite ntre ele printr-o tr
s
turesen
ialcomun
, numit
omogenitate.
Colectivit

ile statistice definesc popula


ii reale care sunt
ntotdeauna finite, n contrast popula
iile teoretice, infinite, studiate
de matematic
. Practic, ntotdeauna o colectivitate statistictrebuie s
fie bine delimitat
, adicsi se precizeze frontierele de delimitare
pentru a face posibilobservarea ei
i pentru a nu crea confuzii de
interpretare. Delimitarea colectivit

ii statistice se face
innd seama
de omogenitate statistica elementelor .
(Def.)Omogenitatea statistica elementelor unei colectivit

i
presupune proprietatea acestora de a fi de aceea
i naturcalitativ
,
de a apar
ine aceluia
i teritoriu
i aceluia
i timp.
Subcolectivit

ile sunt grupuri de elemente diferen


iate ntre ele,
n cadrul colectivit

ii statistice, din punctul de vedere ale unei


caracteristici calitative. Au un grad de omogenitate mai ridicat fa
de
alte grupuri de elemente din aceea
i colectivitate (de exemplu,
popula
ie masculin
i feminin
).
Tipurile sunt grupe omogene de elemente n cadrul unei
colectivit

i sau subcolectivit

i, diferen
iate ntre ele dupgradul de
intensitate sau de dezvoltare atins dupo caracteristicdat(de
exemplu: tn
r 9-19 ani, adult 20-59 ani, n vrst60 ).

Criterii de clasificare a colectivit

ilor statisitce
a) n func
ie de natura elementelor, avem colectivit

i
formate din elemente cu un ob
inut material sau din
elemente cu un con
inut imaterial (popula
iei unei

ri
i
stocuri de materiale)
i apoi ansambluri de evenimente
i
ansambluri de elemente neconcrete.
Fiin
ele
i lucrurile ce reprezintst
ri, se definesc la un moment
dat, iar colectivit

ile formate din astfel de elemente se numesc


colectivit

i de st
ri; evenimentele, faptele se produc n mod continuu
iar colectivit

ile pe care le formeazse numesc colectivit

i de
mi
c
ri.
b) n func
ie de gradul de cuprindere pot fi: colectivit

i
totale, colectivit

i par
iale (de selec
ie sau e
antioane).

1.2. UNITI STATISTICE


Reprezint elementele componente ale unei colectivit

i
statistice. Unit

ile statistice sunt elemente de observare


i nregistrare,
adicprin ele se observ
i se nregistreazo popula
ie.
n cazul colectivit

ilor de st
ri se nregistreaz unit

ile
statistice componente la un moment dat, cu starea lor la momentul
respectiv. Prin num
rarea lor se ob
ine volumul colectivit

ii de st
ri.
n cazul colectivit

ilor de evenimente, unit

ile statistice se
nregistreazn mod curent, continuu, pe m
sura apari
iei lor. Se
nsumeazpe un interval de timp ales
i se aflvolumul colectivit

ii
de mi
c
ri. Ansamblul unit

ilor unei popula


ii se nume
te volumul,
talia sau efectivul colectivit

ii. Se noteazcu litera n.


Criterii de clasificare a unit

ilor statistice
a) dupgradul de complexitate sau componen
a lor, pot fi
unit

i statistice simple
i unit

i statistice complexe. Cele


simple au un element, cele complexe au dousau mai
multe unit

i simple.
b) duprolul lor n procesul nregistr
rii statisitce, pot fi
unit

i statistice active
i unit

i statistice pasive.

1.3. CARACTERISTICI STATISTICE


Reprezintnsu
iri, tr
s
turi esen
iale purtate de toate unit

ile
statistice ale unei colectivit

i, adic dimensiunile prin care se


observ
, respectiv se m
soar
, cuantific
i se nregistreazfiecare
unitate din colectivitate. Prezintnatura, aspectul unit

ilor statistice
observate. Fiecare caracteristicare valori care diferde la o unitate
statisticla alta sau de la un grup de unit

i statistice la altul. Un
anumit nivel al caracteristicii observate este numit variant
. Varia
ia
nivelului unei caracteristici de la o unitate la alta dcaracteristicilor
statistice caracterul de variabilaleatoare (stochastic
).
Existtrei tipuri de variabile: empirice, teoretice, de selec
ie.
Clasificarea caracteristicilor (variabilelor) statistice
a) dupimportan
a lor:
caracteristici esen
iale care exprimnatura interna
fenomenului;
caracteristici neesen
iale cu caracter ntmpl
tor;
b) dupnatura lor:
caracteristici calitative, de timp
i de spa
iu;
c) dupmodul de exprimare:
caracteristici numerice (cantitative) sunt m
surabile;
cele numerice se numesc
i atributive;
d) dupmodul de manifestare:
caracteristici nealternative pot lua valori diferite
pentru cte unit

i sau grupe de unit

i statistice sunt;
caracteristici alternative, cu caracter dihotomic.

1.4. CUANTIFICAREA FENOMENELOR.


TIPURI DE SCAL
Cuantificarea fenomenelor socio-economice implicun proces
complex de izolare, m
surare n forme comparabile
i nregistrare a
elementelor unei colectivit

i prin caracteristicile cuprinse n


programul nregistr
rii. Opera
ia de cuantificare este specific statistic

i presupune un set de reguli de atribuire a unei valori unit

ilor
statistice ale unei colectivit

i observate dupo caracteristic


. Valorile
atribuite pot fi sub formde cifre sau de simboluri. Diferen
ierea
valorilor se face prin intermediul scalei.

Tipuri de scal
Scala poate fi consideratca un continuum de cifre sau de
simboluri, plasare ierarhic, de la inferior la superior.
a) Scala nominalare o singurproprietate identitatea, ce
exprimapartenen
a elementelor la o categorie;
b) Scala ordinalsau cu ranguri, ce are pe lngproprietatea
de identitate specificscalei nominale
i proprietatea de
ordine, pentru clasarea elementelor observate;
c) Scala interval adaugo a treia proprietate intervalul
ntre numere ce are un sens pentru a compara deferen
ele
dintre numere;
d) Scala raport se diferen
iazfa
de scala interval prin
aceea care un zero absolut;
e) Scala de intensitate permite m
surarea
i compararea
opiniilor, a comportamentelor.

1.5. INDICATORI STATISTICI


Indicatorul statistic este rezultatul numeric al unei enumer
ri, al
unei m
sur
ri statistice a fenomenelor
i proceselor de mas
, al unui
calcul asupra datelor ob
inute printr-o nregistrare statistic
.
Clasificarea indicatorilor statistici
a) dupmodul de determinare:
indicatori primari (elementari) = rezultatul unei
m
sur
tori statistice
i exprimn m
rime absoluto
dimensiune oarecare a unei colectivit

i;
indicatori deriva
i = se ob
in prin prelucrarea
indicatorilor elementari;
b) dupgradul de cuprindere:
indicatori statistici sintetici = sunt expresii numerice ale
categoriilor economice de sintez(exemplu: PIB, PNH);
indicatori statistici analitici = exprimcomponente pe
grupe sau structura unei colectivit

i;
c) dupforma de exprimare = se ob
in indicatori sub form
de m
rimi relative, absolute
i indicatori sub formde
m
rimi medii.

CAPITOLUL 2
SISTEMATIZAREA I PREZENTAREA DATELOR
STATISTICE
2.1. SISTEMATIZAREA DATELOR
Datele individuale ob
inute n urma nregistr
rii statistice,
trebuie supuse prelucr
rii statistice. Prelucrarea nseamn
sistematizarea acestor date
i ob
inerea sistemului de indicatori
statistici.
Sistematizarea datelor reprezint prima faz a prelucr
rii
statistice, realizatprin centralizarea
i gruparea unit

ilor statistice.
Centralizarea este nsumarea directsau prin intermediul
coeficien
ilor de echivalen
a unit

ilor statistice la nivelul


colectivit

ii nregistrate. Se poate realiza manual, mecanic sau


automat.
Gruparea statistic nseamn separarea unit

ilor unei
colectivit

i n grupe omogene dupvaria


ia uneia sau a mai multor
caracteristici de grupare.
Tipuri de grup
ri. Criterii:
dupnum
rul caracteristicilor de grupare:
simple (dupo caracteristic
);
combinate (dup2 sau mai multe caracteristici);
dupnatura caracteristicii de grupare:
de timp;
de spa
iu;
calitative ce pot fi:
a) dupo caracteristicexprimatatributiv, avnd ca
rezultat clasific
ri;
b) dupo caracteristicexprimatcifric:
pe variante de varia
ie;
c) pe intervale de varia
ie (egale sau neegale).

Gruparea pe intervale de varia


ie presupune:
1. Alegerea sau determinarea m
rimii intervalului de varia
ie (l)
se determinn func
ie de amplitudinea de varia
ie a caracteristicii (A)

i de num
rul de grupe (K) n care urmeazsse sistematizeze
materialul faptic:
unde A = xmax xmin, n care xmax; x min sunt
A
l
varianta maxim
, respectiv minima caracteristicii de
K
grupare x.
Pentru colectivit

ile numeroase, pentru o caracteristiccu


tendin
de varia
ie sistematic
i cu o amplitudine de varia
ie mare,
m
rimea intervalului de grupare se determindupformula lui H.D.
STURGES:
x x min
l max
1 3,322. lg N

N = num
rul unit

ilor colectivit

ii

2. Formarea grupelor de varia


ie n func
ie de m
rimea
intervalului aflat sau ales.
3. Separarea unit

ilor colectivit

ii pe intervale de varia
ie
i
nscrierea materialului sistematizat ntr-un tabel statistic.

2.2. SERII STATISTICE


Se ob
in ca rezultat al sistematiz
rii datelor statistice prin
grupare.
Seria statisticeste coresponden
a ntre dou
iruri de date
statistice sistematizate ntr-o succesiune logicn care primul
ir
reprezintvaria
ia caracteristicii de grupare, iar al doilea
ir, frecven
a
de apari
ie corespunz
toare.
Dupnatura caracteristicii de grupare, seriile se clasific
astfel:
a) serii de timp (dinamice sau cronologice), pot fi:
de momente;
de intervale;
b) serii de spa
ii teritoriale;
c) serii calitative, pot fi:
cu atribut calitativ;
cu atribut cantitativ.
Seria variabildistribuitpe variante de varia
ie are urm
toarea
form
:
8

Caracteristica
xi
x1

Frecven
a
ni
n1

xi

ni

xm

nm
m

TOTAL

i
1

Seria pe intervale de varia


ie:
Caracteristica
xi-1 xi
xx1

Frecven
a
ni
n1

xi-1 xi

ni

xm-1 xm

nm
m

TOTAL

i
1

Iar seriile cu o distribu


ie statistic simultan dup dou
caracteristici se prezintntr-un tabel cu dublintrare:
yj
xi

yi .....yj ....yp

x1
.....

n11 ....n1j ......n1p


.........................

xi

n21 ....nij ......nip

.....

..........................

xm

nm1 .... n mj .....n mp

Frecven
e
marginaledup
variabilay

i1

......nij ......nip
i

nij nj

Frecven
e marginale
dupvariabila x

ij

..................

ij

ni

..................

mj

n n n
i

ij

Oricare nivel al caracteristicii de grupare x i cu frecven


a de
apari
ie n i formeaztermenul seriei xini elementul de bazal unei
serii statistice.
9

irurile de valori dintr-o serie pot fi prezentate fie sub forma


indicatorilor absolu
i, fie sub forma indicatorilor deriva
i.
Ca indicator derivat, indicatorul relativ de structurpoate fi
determinat duprela
iile:
fi

ni

, pentru care

ni

100 , pentru care


ni

fi

100% .

Frecven
a de apari
ie poate fi cumulatatt n forma absolut
(Ni), ct
i n formrelativ(Fi ), exprimnd num
rul unit

ilor,
respectiv ponderile fa
de total,
pnla(
)sau
peste(
), nivelul
considerat al caracteristicii.
Frecven
a
Frecven
a
cumilat
cumulat
relativ

absolut
Ni
Fi

Caracteristica
xi

Frecven
a
absolut
ni

Frecven
a
relativ
fi

x1

n1

f1

N1

F1

xi

ni

fi

Ni

Fi

nm

fm

Nm

Fm

xm
Total

i
1

i
1

Cumularea frecven
elor se face duprela
iile:
N1 = n1

F1 = f1

Ni = Ni-1 + ni

Fi = Fi-1 + f i

Nm = N m-1 + nm =

Fm = Fm-1 + fm =

2.3. REPREZENTAREA GRAFICA SERIILOR


STATISTICE
A. Reprezentarea grafica seriilor cronologice se face prin:
cronogram (historigram
) benzi
i coloane +
cronograma liniar
;
diagrama polarprin sectoare de cerc + diagrama polar
prin segmente de dreapt
.
B. Seriile de spa
iu prin:
10

cartogram
;
cartodiagram
.
C. Reprezentarea grafica seriilor calitative:
a) pentru seriile cu caracteristica exprimat cifric:
histograma, poligonul frecven
elor, curba frecven
elor;
b) pentru seriile cu atribut calitativ sunt specifice
diagramele de structur
: dreptunghiul de structur
,
p
tratul de structur
, cercul de structur
, semicercul de
structur
, piramida vrstelor;
c) reprezentarea grafica distribu
iilor dup2 caracteristici,
ntr-un tabel cu dublintrare: norul de puncte (diagrama
de dispersie), diagrama prin paralelipipede, suprafa
a
poliedral
.

11

CAPITOLUL 3
MRIMI RELATIVE
Reprezintrezultatul compar
rii, sub formde raport, a 2
indicatori statistici. Exprimcte unit

i din indicatorul de raportat


revin la o unitate a indicatorului considerat ca bazde raportare.
Etape:

a) Alegerea bazei de comparare;


b) Asigrarea comparabilit

ii datelor care formeaz


raportul;
c) Alegerea formei de exprimare a m
surilor
relative, pot fi:
coeficie
i;
procente (%).

Tipuri de m
rimi relative
1. M
rimi relative de structur
, ob
inndu-se duprela
iile:
sub formde
coeficient
sub form
procentual

fi

ni

ni

100
ni

fi

ni
1
ni

100%

n care: fi = m
rimea relativde structursau frecven
a relativ
,
sau greutatea specificsau ponderea fiec
rei
p
r
i (grupe) fa
de totalul unit

ilor din
colectivitate;
ni = nivelul unui element sau al unei grupe din
colecivitate;
i.
ni = volumul ntregii colectivit
2. M
rimi relative de coresponden
(m
rimi relative de
coordonare), se ob
in dup
:
x
K A/ B A
100
xB

x
K A/ B A
1000 ,
xB

n care: xA
i x B reprezintnivelul
grupei A, respectiv al grupei B
din acelea
i colectivit

i.

M
rimile relative de coresponden
aratcte unit

i dintr-o
gruprevin la 100 sau 1000 de unit

i din cealaltgrup
.
12

3. M
rimi relative de intensitate, se ob
in duprela
ia K x , n
y

care x = variabila, fenomenul de raportat, K = m


rimea relativde
intensitate, y = fenomenul ales ca bazde raportare.
4. M
rimi relative ale dinamicii, caracterizeazvaria
ia n timp
a fenomenelor.

13

CAPITOLUL 4
MRIMI MEDII
M
rimea medie exprimsintetic
i generalizat ceea ce este
esen
ial, tipic, pentru unit

ile unei colectivit

i distribuite dupo
anumitcaracteristic
.
Dupmodul de ob
inere, m
rimile medii pot fi: m
rimi medii
de calcul (media aritmetic
, cromatic
, p
tratic
, progresiv
,
geometric
, cronologic
, mobil
)
i m
rimi medii de pozi
ie (modul
sau dominanta, mediana, mediala).
M
rimi medii de calcul se pot determina ca medii simple cnd
frecven
ele tuturor variantelor caracteristicilor sunt egale ntre ele
(serii simple), sau ca medii ponderate, cnd variantele caracteristicii
au frecven
e diferite (serii cu frecven

).

4.1. MEDIA ARITMETIC


n

a) Media aritmeticsimpl
: x

i1

n
p

x n

b) media aritmeticponderat
: x i1p

i i

i1

c) Media aritmetic n cazul unei variabile continue:


p

x' n

x i1 p

n
i
1

Centrul intervalului este egal cu semisuma limitelor


intervalului:
x x
x 'i i1 i
2

14

4.2. MEDIA ARMONIC( x h )


Este o m
rime inversa mediei aritmetice calculatdin valorile
inverse ale termenilor seriei:
a) Media armonicsimpl
: xh n n ;
1

x
i
1

b) Media armonicponderat
: xh m i1

1
x ni
i1 i

4.3. MEDIA PTRATIC( x p )


n

a) Media p
traticsimpl
: xp

2
i

i1

n
m

b) Media p
traticponderat
: xp

x n

2
i i

i
1
m

i1

4.4. MEDIA GEOMETRIC( x g )


Aceastmedie se folose
te pentru determinarea ritmurilor medii
de varia
ie n timp a fenomenelor:
a) Media geometricsimpl
: xg n x1 x2
....xn n

x ;
i

i1

b) Media geometricponderat
:
m

ni
ni
x g i 1 x1n1
x2n 2
x3n3 ....x nn m i 1
m

ni
i

i
1

15

4.5. MEDIA PROGRESIV( xPr )


x = media aritmetica seriei;
x s = media aritmetica termenilor superiori

x xs
xPr
, unde
2

din punct de vedere calitativ, mediei ntregii


serii.

4.6. MEDIA CRONOLOGIC( xr )


Se utilizeazpentru determinarea nivelului mediu n cazul
seriilor cronologice de momente.

4.7. MEDII MOBILE ( xi )


Se aplicn ajustarea seriilor dinamice cu varia
ii sezoniere.

4.8. MODUL (M0 ) SAU DOMINANTA (D0 )


Modulul este acea valoare a caracteristicii care are frecven
a
absolut(relativ
) cea mai mare. Este o m
rime medie de pozi
ie
i se
determinprin aflarea frecven
ei maxime a distribu
iei
i apoi a valorii
caracteristicii corespunz
toare acesteia.
n cazul unei serii cu caracteristica prezentatsub formde
intervale, determinarea modului presupune efectuarea unei interpol
ri
n interiorul intervalului modal, dupformula:

M 0 x i 1 d 1
1 2

, unde

ni
ni

M0

xi

M0

xi

xi-1 = limita inferioara


intervalului modal;
d = m
rimea intervalului modal;
1 = diferen
a dintre frecven
a
intervalului modal
i frecven
a
intervalului anterior celui modal;
2 = diferen
a dintre frecven
a
intervalului modal
i frecven
a
intervalului urm
tor celui modal

Se poate determina
i grafic, folosind poligonul frecven
elor (n
cazul seriilor calitative de intervale). Valoarea modulului este datde
abscisa corespunz
toare ordonan
ei maxime.
16

4.9. MEDIANA
Reprezintacel nivel al caracteristicii unei serii ordonate,
cresc
tor sau descresc
tor, care mparte o distribu
ie n doup
r
i
egale; jum
tate din unit

ile colectivit

ii au valori ale caracteristicii


mai mari ca mediana, iar jum
tate mai mici.
Determinarea medianei se face n func
ie de felul seriei:
pentru o serie simplcu un num
r impar de termeni,
mediana se ob
ine prin g
sirea termenului central:
M 1
locul M e
2

pentru o serie simplcu un num


r par de termeni,
mediana se aflprin calcularea mediei aritmetice simple
ai celor 2 termeni centrali ai seriei;
pentru o serie cu frecven
cu caracteristica prezentatpe
variante, avem urm
toarele etape:
1. determinarea
irului frecven
elor cumulate (Ni);
2. determinarea (calculul) unit

ii mediane (UMe).
U

Me

n 1 apoi gsirea locului n


irul frecven
elor

cumulate, respectnd condi


ia: Ni UMe;
3. n dreptul Ni UMe se aflintervalul median.
Determinarea Me constn efectuarea unei interpol
ri n
cadrul intervalului median dupformula:
Me xi1 d

U Me N i1
ni

n care: xi-1 = limita inferioara intervalului median;


d =m
rimea intervalului median;
Me
U = unitatea median
;
Ni-1 = frecven
a cumulatanterioarintervalului
median;
ni = frecven
a intervalului median.
Pe cale grafic
, se poate determina folosind curba frecven
elor
cumulate. Me este reprezentatde abscisa corespunz
toare ordonatei
Me
ce poartvaloarea U .
Se construie
te curba frecven
elor acumulate din al c
rui punct
Me
corespunz
tor U coborm o perpendicularpe abscis
. Piciorul
perpendicularei pe abscisaratvaloarea Me sau se construie
te ogiva
frecven
elor din al c
rei punct de intersec
ie coborm perpendiculara
pe abscis
i afl
m valoare Me.
17

Ni
N1
N1

i
N1
UMe

Ni -1
xi

0
xi -1

xi

Me

xi

xi

Me

ni

Ni()

U Me Ni 1
M e xi1 d
ni

18

()

CAPITOLUL 5
DISPERSIE, ASIMETRIE
5.1. MSURAREA DISPERSIEI N SISTEMUL MEDIEI
ARITMETICE
(Def.) Dispersia reprezinto m
sura gradului de mpr

tiere
a elementelor individuale n jurul valorii centrale

5.1.1. INDICATORI SIMPLI AI DISPERSIEI


Ace
tia m
soar mpr

tierea fiec
rui nivel individual al
caracteristicii fa
de nivelul lor mediu.
n m
rimi absolute

n m
rimi relative

a) Amplitudinea varia
iei (A):
A% = x max xmin
100

a = xmax xmin
n care:

xmax , xmin = nivelul maxim, minim al variabilei x;


x = nivelul mediu al variabilei x.

b) Abaterea individual(d):
di x i x

d=

xi x

100
x

5.1.2. INDICATORI SINTETICI AI DISPERSIEI


Exprim mpr

tierea tuturor nivelurilor individuale ale


caracteristicii fa
de nivelul lor mediu.
a) Abaterea medie liniar( d )

x x , cnd n

= n 2 = .....=nn =k

19

x x n
n

, cnd n1 n2 ..... nm k

b) Dispersia ( 2 ):
(x

2

x) 2

( x x )

i
n
i

ni

c) Abaterea medie p
tratic(abatere standard )
2

Pentru a calcula ace


ti indicatori, termenii seriei se pot exprima
sintetic prin intervalul mediu de varia
ie care are urm
toarele limite:
x d

x d
x d

; respectiv x

x
x

50%

x
68,27%%

95,45%%

+2
99,97%%

+3

20

d) Coeficientul de varia
ie (v):
d

v
100 ; respectiv v
100
x
x

0 v 100% cnd v 17%, varia


ie slab
colectivitate omogen
;
17% v 35%, varia
ie mijlocie;
v 35% omogenitate slab reprezentativitatea mediei scade

5.1.3. MSURAREA VARIAIEI


NTR-O COLECTIVITATE IMPRIT
N GRUPE TIPICE. TIPURI DE DISPERSIE
I REGULA DE ADUNARE A DISPERSIILOR
Se pot stabili grupe tipice cu tr
s
turi specifice ntr-o
colectivitate generaldupvaria
ia unui factor de grupare. Dac
pentru unit

ile unei colectivit

i, mp
r
ite n k grupe, se
nregistreazdatele pentru o caracteristicx, se ob
ine o distribu
ie
marginal
i un num
r de distribu
ii condi
ionate egal cu k.
Distribu
ia unei colectivit

i mp
r
ite n grupe tipice este
influen
atde ac
iunea factorilor esen
iali (de grupare), dar
i ac
iunea
unor factori ntmpl
tori, a
a cum se observdin tabel:
Valorile
caracteristicii

Grupele colectivit
ii

xi

x1

n11

n1j

n1k

xi

ni1

nij

nik

xm

nm1

nmj

nmk

Frecven
ele
pe grupe

n01

nj

nk

n.j =

(n.j)
Medii pe
grupe
(condi
ionate)

Frecven
ele la nivelul
ntregii colectivit
i

ni0

n1
ni=

ij

nm0
k

n
j
1

j ni
n nij

i1

ij

x1

xk

xj

Pentru a m
sura influen
a factorilor asupra varia
iei
colectivit

ii, aceasta se realizeazcu ajutorul urm


torilor indicatori ai
dispersiei:
21

1. Dispersie de grup
2j ;
2

2. Media dispersiilor de grup ;


3. Dispersia mediilor de grupfa
de medie general(2 );
4. Dispersia general( 2 ).
Dispersia de grupm
soarinfluen
a factorilor ntmpl
tori,
care are ca urmare varia
ia valorilor (xi ) n cadrul unei grupe (xi x j ).
Influen
a medie a factorilor ntmpl
tori la nivelul ntregii colectivit

i
2
este exprimatde media dispersiilor de grup( ).
Dispersia mediilor de grupfa
de media generalnumit

i dispersia dintre grupe, expriminfluen


a factorilor esen
iali (factori
care contribuie la separarea grupelor tipice n cadrul colectivit

ii),
respectiv varia
ia mediilor grupelor fa
de media general( x j x ).
Dispersia general include influen
a ambelor categorii de
factori, exprimnd varia
ia valorilor (xi ) n jurul mediei colectivit

ii
totale (xi x ).
Sub ac
iunea celor doucategorii de factori, varia
ia dintr-o
colectivitate mp
r
itn grupe tipice (x i x ) se descompune n
varia
ia fa
de media grupei (xi x j )
i varia
ia mediei de grupfa

de media general( x j x ).
a) Dispersia de grup( 2j )

x x n

n
2

2
j

ij

x x n

nj

ij

unde

ij

xn
xn
x j i ij i ij ,
i 1,.....m
nj
nij

ij

n0 j

b) Media dispersiilor de grup( )

n , j 1,......k

n
2

2
j ij
j

c) Dispersia mediilor de grupfa


de media general( 2 )

22

x x n

n
2

unde

xn
xn
x i i j j
nj
ni
2

d) Dispersia general()

x x n

n
2

Regula de adunare a dispersiilor


2 2 2
Varia
ia sub
influen
a factorilor
ntmpltori
i
esen
iali

Varia
ia sub
influen
e factorilor
ntmpltori
(varia
ia rezidual)

Varia
ia sub
influen
a factorilor
esen
iali

Pe baza ultimei rela


ii, se poate afla m
rimea fiec
rei
componente cnd se cunosc celelalte dou
:
2 2 2 sau 2 2 2

Apoi, putem m
sura gradul de influen
a celor doucategorii
de factori: influen
a factorilor de grupare (k) se ob
in astfel:
2

100 , iar influen


a factorilor ntmpl
tori sau reziduali
2

(nenregistra
i), astfel:

100
2

2
2

, cu att factorul de

Cu ct valoarea lui

100

100
2

grupare are influen


mai mare asupra varia
iei caracteristicii de
distribu
ie a colectivit

ii.

23

5.2. INDICATORI DE ASIMETRIE


Asimetria caracterizeazdevia
ia unei distribu
ii empirice fa

de distribu
ia normal
. n cazul unei distribu
ii normale, curba este
perfect simetricfa
de ordonata maxim
, iar media dominant
i
mediana sunt egale ( x = Mo = Me). Cu ct diferen
a dintre medie
i
dominanteste mai mare, cu att asimetria distribu
iei este mai
pronun
at
.
Mi

Mi

xi

Mi

M0

x M 0 M e
cas =0

xi

cas >0

M0

xi

cas <0

Coeficientul de asimetrie Pearson:


x M 0
cas
, care poate fi c as

<
>

0, adic
:

dacx > M0 , atunci cas > 0 asimetrie pozitiv(predomin


valorile mai mici ale caracteristicii);
dacx M0 , atunci cas 0 asimetrie negativ
, c
tre stnga
(predominvalori mai mari ale caracteristicii);
dacx = M0 , atunci cas = 0 asimetrie perfect
.
Coeficientul de asimetrie Fisher:
Pentru distribu
iile cu un num
r mare de frecven
e, care prezint
o u
oar asimetrie, ntre medie, dominant
i median exist
urm
toarea rela
ie:
M 0 3M e 2
x

x M e
cas 3

-3 c as 3

n m
rime absolutAs = x M 0.

24

CAPITOLUL 6
CERCETAREA SELECTIV(SONDAJURI)
6.1. NOIUNI DE BAZALE CERCETRII SELECTIVE
(SONDAJULUI)
Diversificarea
i sporirea complexit

ii fenomenelor socialeconomice de maspe care le studiaz


i le caracterizeazstatistica cu
mijloacele sale specifice impun perfec
ionarea metodelor sale de
cercetare. Trecerea de la nregistr
ri totale ale colectivit

ilor la
metode de nregistrare par
ialale acestora s-a nscris ca o cale
decisivn evolu
ia cercet
rii statistice.
n cadrul cercet
rilor statistice, metoda cercet
rii selective se
folose
te pe larg n toate domeniile vie
ii social-economice. Astfel, n
industrie se folose
te pentru a determina gradul de utilizare a
suprafe
elor de produc
ie, pentru determinarea productivit

ii muncii
n unit

i naturale, la controlul calit

ii produselor. n agricultur
,
cercetarea selectivse folose
te pentru stabilirea recoltei n lan pnla
nmagazinarea acesteia, la analiza eficien
ei economice a introducerii
pe scarlarga m
surilor agrozootehnice corespunz
toare condi
iilor
pedoclimatice date. n sfera serviciilor, se folose
te pentru
determinarea structurii
i volumului cererii de consum a popula
iei
(cererea satisf
cutsau nesatisf
cut
). De asemenea, n studierea
nivelului de trai material
i cultural al popula
iei se folosesc cercet
ri
selective, mai ales sub forma bugetelor de familie, n func
ie de
structura popula
iei.
Avantajele pe care le prezintcercetarea selectiv
:
1) se realizeazo studiere mai aprofundata fenomenelor
cuprinse n cercetare, pentru cn programul unei nregistr
ri selective
pot fi cuprinde mai multe caracteristici ale colectivit

ii statistice luate
n studiu dect n programul unei nregistr
ri totale.
2) permise extinderea ariei de cunoa
tere statistic
i la
fenomenele
i procesele social-economice ce nu se pot cerceta printr-o
observare total
. n unele cazuri, cercetarea selectiveste unica
metod de cunoa
tere statistic a caracteristicilor colectivit

ilor
studiate.
3) erorile de nregistrare care se produc n nregistrarea selectiv
sunt mai pu
in numeroase dect cele care apar n nregistrarea total
;
25

4) permite o mai mare rapiditate n ob


inerea informa
iilor,
pentru ccercetarea se efectueazla un num
r (volum) mai redus de
unit

i ale colectivit

ii generale;
5) un volum mai mare de muncfa
de nregistrarea total
.
Problema esen
iala cercet
rii selective este determinarea unei
colectivit

i mai restrnse n cadrul colectivit

ii statistice totale.
De aceea metoda constn extragerea din colectivitatea totala
unui num
r limitat de elemente numit e
antion, mostr
, spernd c
informa
ia primitprin cercetarea acestei p
r
i este util
i suficient de
precispentru a cunoa
te ntreaga colectivitate.
Astfel, cercetarea selectiveste un ntreg proces de cercetare,
ncepnd cu alegerea datelor pe baza colectivit

ii de selec
ie,
i
terminnd cu extinderea
i analiza rezultatelor la nivelul colectivit

ii
totale.
Deci scopul cercet
rii selective este cunoa
terea colectivit

ii
totale, din care face parte colectivitatea de selec
ie.
n cercetarea selectiv
, deoarece se confruntdoutipuri de
colectivit

i colectivitatea total(general
)
i colectivitatea par
ial
(de selec
ie) se ntlnesc o serie de termeni perechi care au acela
i
con
inut metodologic, dar care se deosebesc din punct de vedere al
informa
iilor folosite.
Colectivitatea total este colectivitatea supuscercet
rii,
delimitatn timp, spa
iu
i din punct de vedere calitativ. Poate fi,
dupnum
r, finitsau infinit
. Volumul colectivit

ii totale se refer
la num
rul tuturor unit

ilor componente
i se noteazcu N.
Colectivitatea de selec
ie (e
antion sau mostr
) reprezinto
parte din elementele colectivit

ii totale, extrase dupun principiu de


selec
ie. Se noteazcu n. Colectivitatea de selec
ie este cea care se
nregistreaz
i studiazmultilateral, iar rezultatele ob
inute se extind
la nivelul colectivit

ii totale.

26

Termenii perechi ntr-o cercetare selectiv(prin sondaj):


Pentru toat
colectivitatea

Pentru colectivitatea
de selec
ie

volumul
colectivit

ii

caracteristica
studiatcu nivelurile
sale individuale

(x1 , x2 , ........, xi, ......, xN) (x1, x2, ........, xi, ......, xn)

structura
colectivit

ii

Ni

100 100%

i
1 N

xi

i
1
x0
N

xi i1
n

x x

02 i1

x x
2

dispersia

i
1

media

ni

100 100%

i2 i1

n
pt. k e
antioane

Pentru o caracteristicalternativ
, aceia
i termeni perechi sunt:
media

dispersia

M
m
P ,W
N
n

(M, m = num
rul de
unit

i din colectivitate
care posed
caracteristica)

2p p
1 p
,w2 w
1 w

Din cauza caracterului pe care-l au n cercetarea selectiv


,
media
i dispersia se numesc diferit. Valorile pentru colectivitatea
generalse numesc parametri
i se estimeazpe baza e
antionului, iar
valorile pentru colectivitatea de selec
ie se numesc valori statistice
i
se ob
in pe baza datelor reale nregistrate, rezultnd k medii,
respectiv dispersii, corespunz
tor cu num
rul e
antioanelor observate.
Pentru a se putea estima parametrii colectivit

ii totale pe baza
valorilor statistice din selec
ie, colectivitatea de selec
ie extrastrebuie
sfie reprezentativ
.

27

6.2. REPREZENTATIVITATEA COLECTIVITII DE


SELECIE (EANTIONULUI)
Problema principala cercet
rii selective este alegerea unui
e
antion reprezentativ, de un volum convenabil, pe baza c
ruia sse
poatestima totalurile, mediile sau propriet

ile colectivit

ii totale,
reducnd n acela
i timp dimensiunile opera
iilor anchetei.
Un e
antion reprezentativ implicreproducerea cea mai fidela
structurii colectivit

ii totale, dar
i asigurarea concordan
ei dintre
parametrii colectivit

ii totale (medie, dispersie)


i estima
iile acestor
valori pe bazde e
antion. Dar, realitatea aratcse produc abateri.
Se considero reprezentativitate satisf
c
toare sub aspectul structurii,
cnd m
rimile relative de structurale e
antionului se abat fa
de cele
ale colectivit

ii totale cu cel mult 5%.


Verificarea gradului de reprezentativitate a selec
iei se va face
pe baza m
sur
rii neconcordan
ei parametrilor cu valorile estimate la
nivel de e
antion. Neconcordan
a se m
soarcu ajutorul erorilor de
reprezentativitate, care se exprimn unit

i de abatere standard.

6.3. TIPURI DE EANTIOANE


E
antionul de ob
inere prin extragerea unit

ilor din
colectivitatea total
, pe baza principiilor alegerii probabilistice sau pe
baza principiului alegerii ra
ionate.
n func
ie de principiul de alegere folosit, se disting 3 tipuri
principale de e
antionare:
a) e
antionarea probabilistic
;
b) e
antionarea ra
ionat
;
c) e
antionarea mixt
.
a) E
antionarea probabilistic(numit
i e
antionare aleatoare
sau ntmpl
toare) se bazeazpe principiul alegerii probabilistice.
Adic
, unit

ile e
antionului se extrag din colectivitatea totalaleator.
Astfel, fiecare unitate component a colectivit

ii totale are o
probabilitate egalde a fi aleasn e
antion. Dacse respectacest
principiu, se ob
ine un e
antion pur aleator. Acest principiu se aplic
cnd nu se cunoa
te structura colectivit

ii totale dupcaracteristica
luatn studiu.
Procedee principale:

28

procedeul selec
iei repetate, adicbila extrasdin urn
,
de fiecare datse introduce n aceasta, volumul N
r
mnnd neschimbat toatperioada ct dureaz
extragerea pentru formarea e
antionului;
procedeul selec
iei nerepetate, adicbila odatextras
din urnnu mai este reintrodus
. De aceea,
ansa fiec
rei
unit

i de a intra n selec
ie se m
re
te.
La sfr
itul selec
iei, num
rul unit

ilor r
mase n urnva fi de
N-n, adicdiferen
a dintre volumul colectivit

ii generale
i cel al
e
antionului. Probabilitatea unei unit

i (p) de a participa la selec


ie se
m
re
te astfel:
1
1
1
1
P1 ; P2
; P3
;......; Pn
N
N 1
N 2
N
n 1

procedeul selec
iei neeconomice se efectueazfie pe baza
unui pas de num
rare, fie pe baza tabelelor cu numere
aleatoare.
n primul caz (pasul de num
rare) se presupune stabilirea unui
pas de num
rare (k) dedus din mp
r
irea volumului colectivit

ii
totale (N) la volumul colectivit

ii de selec
ie (n), urmnd ca selec
ia
sse efectueze din lista care cuprinde toate unit

ile colectivit

ii
generale, list care se alc
tuie
te dupo caracteristiccu totul
ntmpl
toare.
Varianta tabelelor cu num
rare aleatoare const n
num
r
toarea tuturor unit

ilor colectivit

ii generale ntr-o ordine


oarecare, de la 1 la N
i apoi unit

ile stabilite ale e


antionului (M) se
aleg din tabelele cu numere ntmpl
toare.
b) E
antionarea ra
ionat(dirijat
) se bazeazpe principiul
alegerii ra
ionate. E
antionarea se efectueazdupun anumit principiu
prestabilit, atunci cnd acesta apare ca fiind ra
ional
i util. Se aplic
n selec
iile f
cute asupra colectivit

ilor grupate n grupe tipice, deci a


c
ror structureste cunoscut
.
Acest tip de e
antionare poate furniza e
antioane tipice sau
reprezentative ntr-o m
sur mai mare dect o e
antionare
probabilistic
. n plus, se aflmai multe despre medie
i mai pu
in
despre dispersie, pentru canchetatorul a ales valori apropiate de
medie.
c) E
antionarea mixt mbincele douprincipii de alegere,
cea probabilistic
i cea ra
ionat
, ducnd la eliminarea dezavantajelor
celor doutipuri de e
antionare.
29

Constn gruparea colectivit

ii totale n straturi (grupuri tipice)


n raport cu un principiu oarecare prestabilit
i apoi extragerea a cte
unui e
antion aleator din fiecare strat.
Selec
iile se mai clasific
i dupnum
rul de unit

i ce pot fi
extrase o dat
:
selec
ii simple, cnd se extrage o singurunitate o dat
;
selec
ii de serii, cnd se extrag mai multe unit

i deodat
din colectivitate.
Pentru determinarea erorilor de reprezentativitate, de mare
importan
este clasificarea selec
iilor dupvolumul e
antionului.
Existselec
ii de volum mare
i selec
ii de volum mic. Cele de volum
mare sunt de peste 40 de unit

i. Se acceptca un e
antion cu n
cuprins ntre 40
i 120 de unit

i dvalori de estimare aproximative,


iar la un e
antion cu n 120 de unit

i se ob
in rezultate mai bune.
Selec
iile de volum redus sunt acelea care au un e
antion de volum
mai mic de 40 de unit

i.

6.4. ERORI DE REPREZENTATIVITATE


Sunt diferen
iate dintre valorile statistice ale selec
iei
i
parametrii colectivit

ii totale.

6.4.1. CLASIFICAREA ERORILOR


erori de nregistrare;
erori de reprezentativitate, care dupsursa de provenien

pot fi:
sistematice;
ntmpl
toare.
Erorile sistematice de reprezentativitate se produc ntr-un
singur sens
i sunt o urmare a influen
ei subiective a celui care
efectueaz selec
ia, nerespectndu-se strict principiul selec
iei
ntmpl
toare. Atunci, colectivitatea total
, avnd o omogenitate
slab
, n selec
ie s-ar cuprinde numai anumite tipuri, selec
ia fiind
nereprezentativ
.
Erorile ntmpl
toare de reprezentativitate se produc pentru
cprin e
antion nu se poate reproduce absolut identic colectivitatea
total
. Din acest motiv, pe baza selec
iei, nu se poate face o estimare
30

corecta parametrilor colectivit

ii. Dacse fac mai multe selec


ii, se
constatcmedia lor se va abate n mai mare sau mai micm
surde
la colectivitatea total
. Dar, aceste abateri se produc n toate cazurile,
eliminarea lor completnefiind posibil
. Este posibildeterminarea cu
exactitate a m
rimii lor probabile.
Pe baza erorilor de reprezentativitate se va stabili precizia
limitelor de ncredere pentru estima
iile valorilor parametrilor
colectivit

ii totale.

6.4.2. DETERMINAREA MRIMII ERORILOR DE


REPREZENTATIVITATE
Acest lucru se realizeazcu ajutorul indicatorilor varia
iei;
pentru cerorile de reprezentativitate sunt abateri ale valorilor de
selec
ie fa
de parametrii colectivit

ii generale, iar abaterile (gradul


de mpr

tiere) se m
soarprin indicatori ai varia
iei.
Nu trebuie evitat c determinarea m
rimii erorilor de
reprezentativitate este influen
atde volumul e
antionului. Cu ct
volumul e
antionului cre
te, cu att valorile ob
inute prin e
antion se
vor apropia mai mult de parametrii colectivit

ii generale, iar erorile


de reprezentativitate tind c
tre 0.
Erorile de reprezentativitate se calculeazdiferit n func
ie de
faptul cdaceste cunoscutsau nu structura colectivit

ii generale
i
ca urmare
i de tipul de e
antionare. Astfel, se pot determina erori
efective
i erori probabile de reprezentativiate.
a) Erorile efective se pot stabili cnd se cunosc structura
i
parametrii colectivit

ii generale. Gradul reprezentativit

ii selec
iei se
determin prin compararea structurii e
antionului cu structura
colectivit

ii generale pentru cstructura colectivit

ii generale este
datde forma de distribu
ie a unit

ilor dupo variabil


, pentru a
verifica reprezentativitatea este suficient calcularea mediilor de
selec
ie ( xi ), ce sunt exprimate sintetic prin media mediilor de selec
ie
( x ),
i media colectivit

ii totale ( x0 ),
i sse compare ace
ti
indicatori. Deci eroarea efectivde reprezentativitate ( d x ) este:
d x x x0 , iar aceasteroare raportatla media colectivit

ii

x x 0

100 dposibilitatea sse verifice dace


antionul
x0

generale kd
x

se ncadreazn abaterea de structuradmisde cel mult 5%.


31

b) Erorile probabile de reprezentativitate se stabilesc cnd nu


se cunosc parametrii colectivit

ii generale. Erorile probabile de


reprezentativitate sunt: eroarea medie
i eroarea limit
.
Eroarea medie de selec
ie estimeazeroarea mediei de selec
ie
fa
de media colectivit

ii generale. Se mai nume


te
i eroarea medie
de reprezentativitate
i se determinn func
ie de gradul de dispersie

i de volumul colectivit

ii de selec
ie.
Eroarea limitstabile
te limitele de ncadrare a erorii medii de
reprezentativitate. Se determinn func
ie de m
rimea erorii de
reprezentativitate
i de gradul de precizie cu care se dore
te a se
garanta rezultatele.
Determinarea erorii medii de selec
ie
Cnd nu se cunosc parametrii colectivit

ii generale, pentru a
determina m
rimea erorii medii de selec
ie se g
se
te o altbazde
comparare pentru valorile selec
iei. De aceea se extrag mai multe
e
antioane c
rora li se comparvalorile medii cu media mediilor de
selec
ie (nu cu media colectivit

ii generale). Fiecare e
antion
i are
media sa care se abate mai mult sau mai pu
in de la media
colectivit

ii generale. Valoarea medie a fiec


rui e
antion se compar
cu valoarea medie a mediilor e
antioanelor de selec
ie.
Pentru a putea m
sura valoarea abaterilor mediilor de selec
ie
fa
de media lor (adicmedia colectivit

ii generale) se vor considera


abaterile p
tratice, care se exprimprin abaterea medie p
tratica
medii9lor de selec
ie fa
de media lor. Dacse poate m
sura m
rimea
erorii de reprezentativitate sau a erorii de estimare a mediei
colectivit

ii generale pe seama colectivit

ii de selec
ie.
Eroarea medie de reprezentativitate, exprimatprin abaterea
medie p
tratica mediilor de selec
ie fa
de media lor, se noteazx

i se calculeaz
:

x x n
k

i
1

n care:

k = num
rul mediilor de selec
ie
ni = frecven
a fiec
rei medii de
selec
ie.

i1

n cazul selec
iei probabilistice, n care media selec
iilor ( x )
coincide cu media colectivit

ii generale ( x0 ), x se poate calcula ca


abatere medie p
tratica mediilor de selec
ie fa
de media general
:

32

x x n
k

i1

ni

x x n
k

i
1

i
1

i
1

Deci este necesarcunoa


terea tuturor mediilor de selec
ie ( xi ),
cu frecven
ele corespunz
toare ni
i media colectivit

ii generale ( x0 ),
dar f
ra cunoa
te colectivitatea general
.
De aceea se folose
te rela
ia care exist
, ntr-o selec
ie
2
ntmpl
toare, ntre dispersia colectivit

ii generale 0
i dispersia
mediilor de selec
ie de la media colectivit

ii generale ( 2x )
i volumul
selec
iei n, dar diferen
iat.
n cazul selec
iilor bazate pe procedeul bilei revenite, rela
ia
dintre indicatorii de mai sus este o rela
ie de egalitate:
nx 0 , iar n cazul selec
iilor f
rrevenire nx 0 .
2

De aici rezultcdispersia de selec


ie este calculatn func
ie
de dispersia colectivit

ii generale
i volumul e
antionului:
2
2x 0
n

Deci
i abaterea medie p
tratica mediilor de selec
ie (m
rimea
erorii de reprezentativitate), va fi stabilitn func
ie de acelea
i
m
rimi pentru c
:
02 0
x

n
n
2
x

Adicm
rimea erorii de reprezentativitate este influen
at
direct propor
ional de dispersia colectivit

ii generale
i este n raport
de inverspropor
ionalitate cu radical din volumul e
antionului.
Dac cunoa
tem 02
i n, se poate determina anticipat
2
dispersia de selec
ie x
i deci m
rimea erorii de reprezentativitate
(x). Totodatse poate influen
a m
rimea acesteia,
tiind c2x este
invers propor
ional cu n, putem m
ri sau mic
ora dispersia de
selec
ie, adiceroarea de reprezentativitate mic
ornd sau m
rind
volumul e
antionului (n) cu o constantk:
2
2
pentru m
rire: kx2 0 ; kx 0 ;

1
n
k

1
n
k2

2
2
2
pentru mic
orare: x 0 ; x 20

kn

33

k n

Eroarea limit
Stabile
te intervalul de varia
ie a mediei de selec
ie fa
de
media general
, n condi
iile unui grad de ncredere probabilistic
.
Limitele intervalului de varia
ie a mediei de selec
ie sunt numite
limite de ncredere, iar intervalul interval de ncredere.
M
rimea erorii limit depinde de m
rimea erorii de
reprezentativitate (x )
i de coeficientul de probabilitate (t), numit
coeficient de ncredere.
Not
m cu x eroarea limit
, pentru o caracteristic
nealternativ
, atunci: x = t
x , t este tabelat, fiind argumentul
2

1 t 2
func
iei Laplace
t
e dt , ntre t
i (t)
t
2

este o leg
turstrns
, adiccu ct se dau lui t valori mai
mari cu att (t) se apropie mai mult de 1.
Deci limitele intervalului de ncredere sunt xi x , iar valoarea
estimata mediei colectivit

ii generale va fi:
x0 xi x , adicxi x x0 xi x

n practic
, erorile selec
iei de reprezentativitate nu trebuie s
fie mai mari de 5%.

34

CAPITOLUL 7
REGRESIE I CORELAIE
7.1. NOIUNI, TIPURI DE LEGTURI
Studiul regresiei sau modelarea regresiei presupune folosirea
unui set de metode n scopul g
sirii unui model de descriere a formei
corespunz
toare a leg
turilor dintre variabile.
Metoda corela
iei se finalizeazprin m
surarea intensit

ii
leg
turii dintre dousau mai multe variabile
i prin eviden
ierea
modului n care valorile reale se concentreazsau nu n jurul liniei de
regresie.
O cercetare bazatpe regresie
i corela
ie rezolvurm
toarele
probleme:
1) identificarea existen
ei leg
turii;
2) stabilirea sensului
i formei leg
turii;
3) determinarea gradului de intensitate a leg
turii cu ajutorul
indicatorilor parametrici sau neparametrici ai intensit

ii corela
iei.
Tipuri de leg
turi
Leg
turile statistice, ce sunt specifice fenomenelor economicosociale, se caracterizeazprin faptul cnu se manifestn fiecare caz
n parte, ci n medie, pentru un num
r mare de cazuri. Varia
ia unei
variabile rezultative este condi
ionat de rezultatul conjugat al
influen
ei mai multor variabile factoriale. Adicn cazul unei leg
turi
statistice, varia
ia variabilei (y) este determinatntr-o anumitm
sur
de corela
ia variabilei (x), dar asupra ei mai ac
ioneaz
i al
i factori
care, din punct de vedere al leg
turii dintre x
i y se consider
ntmpl
tori.
n general, expresia unui modul de regresie poate fi:
y = j(x 1, x2 , ...., xn) + e, unde:
y = variabila rezultativ(dependent
);
x1 , ...., xn = variabile factoriale (independente);
e = variabile care reprezintinfluen
a tuturor factorilor neinclu
i
n model, considera
i ca eroare de modelare.
Tipurile de leg
turi se diferen
iazdupdiferite criterii. Astfel,
dupnum
rul variabilelor corelate pot fi:
35

leg
turi simple, ce exprim varia
ia variabilei
rezultative y n func
ie de o singurvariabil
x;
leg
turi multiple, ce exprimvaria
ia variabilei y
n func
ie de varia
ia simultan a mai multor
variabile factoriale (x1, x2 , ......);
leg
turi directe, ce exprimmodificarea lui y n
acela
i sens cu variabila x;
leg
turi inverse, ce exprimmodificarea lui y n
sens contrar variabilei x.
Dupforma leg
turilor:
leg
turi rectilinii;
leg
turi curbilinii.

7.2. METODE DE STUDIERE A LEGTURILOR


STATISTICE
7.2.1. METODE ELEMENTARE
A. Metoda seriilor statistice paralele interdependente
Leg
turile statistice se stabilesc prin compararea termenilor a
douserii paralele interdependente:
x

x1

x2

xi

xn

y1

y2

yi

yn

unde: x = variabila factorial


(interdependent
);
y = variabila rezultativ
(dependent
);
xi, yi = termenii seriei pentru variabila
factorial x, respectiv pentru
variabila rezultativy

Componen
a seriilor de timp se face duptermenii lor n ordine
cronologica seriilor de spa
iu, termenii se ordoneazn ordinea
cresc
toare sau descresc
toare a variabilei factoriale x. Din
compararea seriilor interdependente se eviden
iazexisten
a
i direc
ia
leg
turii.
Dacambele variabile comparate variazn acela
i sens, exist
o leg
turdirect
. Dacvaria
ia lor este de sens diferit, corela
ia este
invers
. Iar daccele douvariabile variazn mod independent, sau
una variaz
i cealaltr
mne constant
, nu existleg
tur
.
36

B. Metoda grup
rilor statistice
Se aplicn cazul n care cele douvariabile corelate prezint
un num
r mare de variante. metoda implic gruparea valorilor
factoriale x pe intervale de varia
ie
i calcularea valorilor
corespunz
toare ale variabilei y sub forma unei m
rimi derivate,
adicpentru compararea termenilor se urm
re
te coresponden
a (xi ,
yi ).
Se vor face opera
iile din tabelul urm
tor:
Variabila x
grupatpe
intervale de
varia
ie

Frecven
ele
pe grupe de
varia
ie

x0 x1

n1

Suma
Valoarea
variabilelor y
medie a lui y
corespunz
toare
pe grupe ale
fiecrui interval
lui x
de varia
ie a lui
(col.2 : col.1)
x

y1

1j

xi1 xi

ni

ij

yi

nj

yn

xn-1xn

nn

Total

ij

C. Metoda tabelului de corela


ie
Presupune gruparea simultandupambele variabile corelate, x

i y. Se folosesc intervalele de grupare egale,


i un num
r aproximativ
egal pentru ambele variabile.
Astfel, existcoresponden
a: la o valoare pentru x, o distribu
ie
pentru y.
Dupmodul de distribu
ie n tabel a frecven
elor nij se poate
aprecia existen
a, direc
ia
i intensitatea leg
turii. Dacfrecven
ele nij
sunt dispersate relativ uniform n tabel, atunci nu existleg
turntre
variabilele considerate. Dar, cu ct frecven
ele se concentreazn jurul
diagonalelor tabelului, atunci corela
ia este mai intens
.

37

y1

yj

yp

Frecven
ele
marginale
nij ni
j

x1

n11

n1j

n1p

n1

xi

ni1

nij

nip

ni

xm

nm1

nmj

nmp

nm

n1

nj

np

nnij

ij

nj

D. Metoda grafic
Implic reprezentarea grafic a perechilor de valori ale
variabilelor ntr-un sistem de axe de coordonate. Astfel, se poate
stabili existen
a, sensul, forma
i intensitatea corela
iei construind,
corespunz
tor procedeului tabelar folosit pentru sistematizarea datelor,
un tip de corelogram(grafic de corela
ie) ca n figurile de mai jos:
Acest tip de grafic este cayul coresponden
ei: la o valoare x i o
y
valoare yi (metoda seriilor paralele
interdependente); respectiv la o valoare xi o
yi
valoare medie y i (metoda grup
rilor sau a
tabelului de corela
ie).
Corelogramele de mai jos se
construiesc cnd existo coresponden
de la
valoare pentru x la o distribu
ie pentru y (tabelul de corela
ie) (a,
b, c). Corelogramele d, e
i f prezintforme ale norului de puncte n
cazul a douvariabile independente.
0

38

(B)
y

y
(A)

a)

x
b)

d)

x
c)

x
f)

e)

7.3. MODELE DE REGRESIE CU DOU


VARIABILE
yx = f(x) = leg
tura statisticntre douvariabile: y (variabila
dependent
)
i x (variabila independent
).

7.3.1. MODELUL DE REGRESIE LINIAR


Este de forma:
yx = a + bx (ecua
ia de regresie)
a
i b sunt parametri necunoscu
i, a = ordonata de origine arat
valoarea variabilei y cnd x = 0
i b = panta dreptei, numit
i
parametru de regresie.
Semnul parametrului de regresie b indicdirec
ia leg
turii
dintre cele douvariabile corelate:
b 0 indico leg
turdirect(pozitiv
);
b = 0 nu existleg
tur
;
39

b 0 leg
turinvers(negativ
).
Valoarea lui b aratgradul de dependen
dintre variabile, adic
cu ct cre
te sau cu ct scade y la o cre
tere sau la o sc
dere a
variabilei x cu o unitate.
Parametri ecua
iei de regresie se estimeazcu ajutorul metodei
celor mai mici p
trate. Adicdin minimizarea sumei p
tratelor
abaterilor valorilor observate fa
de valorile calculate:
s=

y y minim
2

Dacnlocuim y x, ob
inem:
s=

y a b minim
2

xi

Aceast expresie se minimizeaz prin derivare. Anulnd


derivatele par
iale ale lui S n raport cu a
i b:
s
2
y i a bxi
10
a
s
2
b

x 0
y a b
i

xi

ob
inem dupdiferite transform
ri, un sistem de ecua
ii normale
sub forma:

na bxi y i

ax i bxi xi yi

Dac rezolv
m sistemul de ecua
ii normale prin metoda
determinan
ilor, ob
inem:

y x
det .a x y x
a

det .
n
x
x x
n
x
det .b x x y
b

det .
n
x
x x
i
i

2
i

y
x x x y

n x x
2
i

2
i

2
i

n xi yi xi

y
n x x
2
i

2
i

Dacse studiazleg
tura ntre douvariabile folosind date
grupate ntr-un tabel de corela
ie, sistemul de ecua
ii normate ia
forma:

40


anij bxi niy j nj

axi nibx2i ni xi y j nij ,

iar parametrii ecua


iei de regresie se aflpe baza rela
iilor:

y n x n x n x y n
a
n x n x n
n x y n x n y n
b
n x n x n
j

i i

ij

ij

j ij

i i

i i

j ij

j j

ij

i i

Elementele necesare determin


rii parametrilor ecua
iei de
regresie:
y1

yj

yp

ni nij

xi ni

xi2

xi2
ni

x y n
i

ij

x1 y1 n11 x1 y j n1 j

x1

n11

n1j

n1p

x1 y p nip x1 y jn1 j

n1

xi

ni1

nij

nip

n inij

xk

nk1

nkj

nkp

nk

np

nij

x k y1 nk1 xk y j nkj
x k y p nkp x k y j nkj
j

nj nij
j

n1

nj

x i ni
2

xi y j nij
i

x y n

ij

y n

yi nj

x y n

xi ni

i ij

2
j

y 2j nj

2
j

nj

7.3.2. MODELE DE REGRESIE NELINIAR


A. Model de regresie parabolic
yx = a + bx +cx2
Prin metoda celor mai mici p
trate se rezolvsistemul:

41

na bxi cx2i yi

2
3
a
x

b
x

c
x
i i
i xi yi

2
3
4
2
a
x

b
x

c
x

i i i yi
i
B. Modelul de regresie hiperbolic

b
yx a , iar parametrii se aflrezolvnd sistemul:
x
1

ua

b
yi

xi

a 1 b i y i

xi
x i2
xi

i
y
1
yi 2 i

a
xi
xi
xi
a

i
1
n 2
x

xi

i
y
1
n i
yi
b
xi
xi
b

i
1
n 2
x

xi

C. Modelul de regresie exponen


ial, de forma:

yx abx , care prin logaritmare devine


log yx = log a + x log b,
p
trate ob
inem:

apoi, prin metoda celor mai mici

42


n log a log b x i log y i

2
x i log y i

log a x i log b x i
log y i x i2
x i log y i

x i
log a
2
n x i2
x i
log b

n
x i log y i
x i log y i
n x i2
xi
2

7.4. MSURAREA INTENSITII LEGTURII DINTRE


DOUVARIABILE
Intensitatea leg
turii arat gradul de concentrare sau de
mp
r
ire a valorii y n jurul liniei de regresie y. Se m
soarcu
ajutorul coeficientului de corela
ie
i a raportului de corela
ie.

7.4.1. COEFICIENTUL DE CORELAIE


Se folose
te pentru m
surarea leg
turii n cazul unei regresii
liniare simple.

x x y y

ryx

n
x
y

, n care xi , yi
i x; y sunt

variabile corelate cu nivelul mediu al acestora;


x
iy = abaterea medie p
traticpentru x
i y;

n = num
rul perechilor de valori.

ry x b x
y

rezult din compararea rela


iilor de calcul a

coeficientului de regresie b de la modelul liniar


i cea a coeficientului
de corela
ie
i ob
inem leg
tura de mai sus.
Iar 1 r +1.
Din rela
ia coeficientului de corela
ie, dezvoltat pe baza
rela
iilor de calcul a mediilor
i abaterilor medii p
tratice, se ob
ine o
formulde calcul simplificat:

43

ryx

nxi yi xi yi

x x ny y
2

2
i

2
i

Dacse folosesc date grupate, formula cuprinde


i frecven
ele
celor douvariabile:

ryx

n x y n x n y n
n x n x n n y n y n
ij

i j ij
2

ij

i i

i i

ij

j
j

2
j
j

j j

7.4.2. RAPORTUL DE CORELAIE


Raportul de corela
ie este un indicator al intensit

ii leg
turii ce
se poate aplica att n cazul regresiei neliniare simple sau multiple.

2y x

2y / y x

sau 1 2 , n care:
2y
y

y y

2

2
y

= dispersia general
, respectiv dispersia

variabilei y n raport cu media tuturor valorilor empirice;

y y

2

2
yx

= dispersia valorilor teoretice fa


de

media lor (dispersia sub influen


a factorilor esen
iali);

y y

y2/ yx

= dispersia valorilor empirice fa

de valorile teoretice ale variabilei (dispersia rezidual


).
Dispersia generaleste egalcu suma celorlalte doudispersii
componente:

2y
2yx
2y/ yx
0 1, 1 ar
tnd existen
a unei leg
turi func
ionale,
respectiv varia
ia variabilei y depinde numai de varia
ia variabilei x,
dispersia rezidualfiind egalcu 0. Apoi coeficientul de determina
ie
(este valoarea la p
trat a raportului de corela
ie):
44

2y x
2
y
2

ce aratponderea influen
ei factorului x asupra

varia
iei variabilei y.
Dacnlocuim n formula raportului de corela
ie, dispersiile cu
expresiile lor, atunci:

y y
1
y y
2

Explicitnd dispersiile y2 / y
i 2y din raportul de corela
ie
i
dupefectuarea transform
rilor elementare se ajunge la calcularea
indicatorului intensit

ii pe baza valorilor parametrilor ecua


iei de
regresie din modelul admis.
x

n cazul regresiei liniare (yx = a + bx), raportul de corela


ie
devine:

y
1
y n
y

a y i b x i y i

1
n

sau dacse considerdate grupate ntr-un tabel de corela


ie:

a y j nj b xi y j nij

y n

n
1

y n
n

j j

ij

y n
j

j j

ij

n cazul regresiei neliniare, raportul de corela


ie calculat pe
baza parametrilor ecua
iilor de regresie este:
pentru o regresie de tip parabolic (yx= a + bx + cx2):

1
2
a y i b x i y i c x 2i y i
yi

,
1
2
2
y

i n i
respectiv:

y n
n
y n
1

ayj nj bxi yj nij cx2i yj nij

j j

ij

y n
2
j

ij

45

j j

pentru o regresie de tip hiperbolic ( y x a b )


x

y 1
2
a yi b i
yi

xi n

,
1
2
2
y

i n i
respectiv:

y
1
ay j nj b j nij
yj nj 2
xi
nij

1
y jnj 2
y 2j nj
nij
pentru o regresie de tip exponen
ial (yx = a
bx , log y = log a +
log b):
1
log a log y i log bxi log yi
n

1
2
(log y i ) 2 n
yi

y
2

7.5. MODELE DE REGRESIE PENTRU


O CORELAIE MULTIPL
Cazul regresiei
i corela
iei ntre 2 variabile (prezentate la 7.3
i
7.4) este o situa
ie particular
. n fapt varia
ia unei variabile y este
dependentde ac
iunea complexa unei multitudini de factori.
Leg
tura ntre o variabildependenty
i mai multe variabile
independente (x1 , x2, ...., xn) poate fi exprimatprin func
ia:
y = f (x1, x2 , ...., xn)
Modelul unei astfel de leg
turi poate fi liniar sau curbiliniu.
Dactoate leg
turile simple dintre y
i x sunt liniare, atunci
i regresia
multipleste liniar
, dar daccel pu
in una dintre leg
turile simple
este neliniar
, atunci regresia multipleste curbilinie.

7.5.1. REGRESIA MULTIPLLINIAR


Modelul de regresie se exprimprin ecua
ia:
46

yx1x2 ... a b1x1 b2x2 ...bnxn


dacpunem condi
ia de minim:

s y yx1x2

y a b x b x
2

1 1

2 2

2
... bn xn
min.

i anul
m derivate par
iale din ultima rela
ie n raport cu
parametrii a, b 1, b2 ....bn rezulturm
torul sistem de ecua
ii normale:

na b1 x1 b2 x2 ... bn xn y

2
a x1 b1 x1 b2 x1 x2 ... bn x1 xn x1 y

2
a x2 b1 x1 x2 b2 x2 ... bn x2 xn x2 y

a xn b1 x xn b2 x2 xn ... bn x2n xn y
1

De aici, prin rezolvare, se ob


in parametrii ecua
iei de regresie
y x1 x2 ... .

7.5.2. REGRESIE MULTIPLNELINIAR


Modelul este de forma:

y x1x2... ax1b1
xb22
......
xnbn

Se logaritmeaz
i se ob
ine:

log yx1x2... loga b1 logx1 b2 logx2 ......bn logxn


Parametrii se ob
in rezolvnd sistemul de ecua
ii normale
rezultat din aplicarea metodei celor mai mici p
trate pentru ultima
expresie.

7.6. DETERMINAREA INTENSITII CORELAIEI


MULTIPLE
7.6.1. COEFICIENTUL DE CORELAIE
MULTIPLLINIAR
Se determincu ajutorul coeficien
ilor de corela
ie simpldintre
variabilele perechi. n cazul corela
iei dintre o variabilrezultativy
i
47

douvariabile independente x1, x2 , coeficientul de corela


ie multipl
liniarse poate calcula duprela
ia:

ry

x1 x 2

r yx2 1 r yx2 2 2 ryx 1 ryx 2 rx1 x 2

1 r x2 x

1 2

n care :
ry

ry

x1

x2

n x

n x 1 y x1 y
2
1

n x

r x1 x2

n x

x1 n y 2
y
2

n x 2 y x 2 y
2
2

n x1 x 2 x1 x 2
2

x 2 n y 2
y

x 1 n x 22
x2
2

Se mai poate determina cu ajutorul unei rela


ii bazatpe
determinan
ii forma
i din coeficien
ii de corela
ie simplliniar
. n
cazul a douvariabile avem:

y x1 x 2

unde

yx

y yx

rx1 x 2

r x1 x 2

1
rx1 y
rx 2 y

ryx1
1
rx2 x1

ryx 2
rx1x 2
1

7.6.2. RAPORTUL DE CORELAIE MULTIPL

48

y x1x2 2y x1x2
2y

sau

2y x1x2 ...
y y x1x2
y x1x2 1 2 1
2
y
y

Raportul de corela
ie multiplse poate calcula
i pe baza
parametrilor ecua
iei de regresie multipl
, formula stabilindu-se n
func
ie de modelul regresiei multiple aplicate.
Pentru o corela
ie multiplliniardintre y
i x 1x2 ,

yx1x2 a b1 x1 b2 x2

y x1x2

1
2
ay b1 x1 y b2 x2 y
y

1
2
y2 n y

Pentru o corela
ie multiplcurbilinie de tipul:

y x1 x2 a b 1 x 1 b '1 x 21 b 2 x 2 b '2 x 22
Raportul de corela
ie are formula:
1
2
'
2
'
2
ay b1x1y b1 x1 y b2 x2 y b2 x2 y
y

n
y x1x2
1
2
y2 n y

49

CAPITOLUL 8
INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE
Fenomenele au o evolu
ie, n timp, plin de varia
ii
i
neregularit

i. Caracterizarea variet

ii
i tendin
ei, dar
i a influen
ei
factorilor sub inciden
a c
rora are loc evolu
ia n timp a fenomenelor
presupune:
determinarea indicatorilor statistici
i dinamici, n m
rimi
absolute, relative
i medii, pentru a stabili nivelul
i
modificarea de nivel pe linia de evolu
ie a unui fenomen;
calcularea indicilor dinamici ai fenomenelor pentru
determinarea varia
iei de la o perioadla alta, precum
ia
influen
ei factorilor;
aplicarea metodelor de ajustare pentru estimarea liniei de
tendin
(trendul);
m
surarea oscila
iilor sezoniere;
extrapolarea seriilor observate.

8.1. INDICATORII STATISTICI AI SERIILOR


CRONOLOGICE
8.1.1. INDICATORI EXPRIMAI N MRIMI ABSOLUTE
Ace
ti indicatori exprim
, n unit

i concrete de m
sur(kg, m,
lei etc.), nivelul sau modific
rile de nivel ale unui fenomen privit n
evolu
ia sa n timp.
a) Nivelul absolut este reprezentat de valoarea absoluta
fiec
rui termen al seriei, simbolizat prin yi , unde i 0, n ;
b) Volumul absolut este nsumarea nivelurilor absolute (ale
seriilor
cronologice
de
intervale):
V y i y 0 y1 ... yi ... yn ;
c) Sporul absolut () este modificarea absolut
, cre
terea
sau descre
terea absolut aratcu ct s-a modificat, n
m
rimi absolute, un fenomen, ntr-o perioad sau
50

moment fa
de altperioadsau moment considerat ca
bazde raportare.
Sporul se poate determina fie n func
ie de o bazmobil
, fie n
func
ie de o bazfix
.
Sporul cu bazfix(i/0) se calculeazca diferen
a ntre unul
din termeni (yi )
i termenul ini
ial (y0 ), duprela
ia:

yi / 0 y i y 0
Sporul cu bazmobilsau n lan(i/i-1) se calculeazca
diferen
a ntre 2 termeni consecutivi, adic
:

yi /i1 yi yi1
Rela
ii ntre sporuri dupfelul bazei:
n

1)

i 0

y
i / i 1

yn / 0

2 ) yi / 0 yi1 / 0 yi / i1
8.1.2. INDICATORI EXPRIMAI N MSURI RELATIVE
Se includ aici ritmul sau indicele de varia
ie
i ritmul sporului.
Ace
tia se ob
in prin raportarea la dounivele comparate
i se exprim
sub formde coeficient sau procente.
a) Ritmul sau indicele de varia
ie (R) aratde cte ori a
crescut sau a sc
zut nivelul unui fenomen ntr-o anumit
perioad(moment) fa
de nivelul aceluia
i fenomen
dintr-o altperioad(moment) consideratca baz
, dup
rela
iile:
ritmul cu bazfix(Ri/0 ):
R iy/ 0

yi
,
y0

respectiv

R iy/ 0

yi

100
y0

ritmul cu bazmobil(Ri/i-1):
y
R iy/ i 1 i ,
y i 1

respectiv

y
R iy/ i 1 i
100
y i 1

Rela
ii ntre ritmuri dupfelul bazei:
51

1) R i / i1 R n / 0
i 0

2) R i / 0 R i1/ 0 R i / i1
b) Ritmul sporului (r) aratcu ct s-a modificat, n m
rime
relativ
, nivelul fenomenului n perioada raportatfa
de
nivelul din perioada de raportare. Se calculeaz
, n
func
ie de baza de raportare, duprela
iile:
ritmul sporului cu bazfix
:

yi / 0 y i y0 yi
r

1 ri / 0 1
y0
y0
y0
sau
y
i/ 0

yi / 0
y y 0
y
r
100 i

100 i
100 100
y0
y0
y0
y
i/ 0

ritmul sporului cu bazmobil


:
y
i/i
1

yi / i 1 y i y i1 yi

1 Ri / i 1 1
yi 1
y i1
yi 1

respectiv
y
i/i
1

yi / i 1 yi / i 1
y

100 i
100100 Ri / i 1
100
yi 1
y i1
yi1

Cu ajutorul sporurilor
i a ritmurilor sporului se poate afla
valoarea absoluta unui procent de cre
tere, duprela
iile:

y i / 0

i / 0
ri / 0

y i / i 1

i / i 1
ri / i 1

n care:
y i / 0 = valoarea absoluta unui procent de cre
tere cu bazfix
;
y /i 1 = valoarea absoluta unui procent de cre
tere cu baz

mobil
.

52

8.1.3. INDICATORI MEDII AI SERIILOR CRONOLOGICE


Cu ajutorul acestor indicatori se m
soarfie nivelul, fie varia
ia
medie a tuturor termenilor seriei cronologice. Varia
ia medie poate fi
exprimatfie n m
rimi absolute (sporul mediu), fie n m
rimi relative
(ritmul sau indicele mediu de cre
tere).
a) Nivelul mediu se calculeazdiferen
iat n func
ie de tipul
seriei cronologice. Pentru o serie cronologic de
intervale, nivelul mediu se afl efectund o medie
aritmetica termenilor seriei: y i , iar pentru o serie
y

cronologicde momente, se determincalculnd media


cronologic
, adic
:
Media cronologicsimpl
:

y1
y
y 2 ... y n 1 n
2
y cr 2
pentru
o
n 1
cronologiccu momente egal distan
ate ntre ele.

serie

Media cronologicponderat
:

y1 y2
y y
y y

t1 2 3
t 2 ... n1 n
t n1
2
2
2
ycr
pentru o
t1 t 2 ...t n1
serie cronologiccu momente inegal distan
ate ntre ele.
Media cronologicponderatse mai poate calcula
i dup
rela
ia:
y cr

t
t t 2
t
y 1 1 y 2 1
... y n n 1
2
2
2 unde:

t 1 t 2 ... t n 1

ti

reprezint

m
rimea intervalelor dintre doumomente consecutive.
b) Sporul mediu ( ) reflectmodificarea (cre
terea
i
descre
terea) media anualnregistratde un fenomen
ntr-o perioad
. Se calculeazca o medie a sporurilor
individuale cu bazn lan
duprela
ia:
n

i / i
1

i0

y y
n / 0 n 0 unde n reprezintnumrul
n
n

sporurilor cu bazmobil
, deci este egal cu num
rul
termenilor din serie minus 1.
53

c) Ritmul mediu al varia


iei ( R ) sau indice mediu de
varia
ie, aratde cte ori s-a modificat n medie pe an
nivelul unui fenomen ntr-o perioad
.
Se calculeaz
, de regul
, dupmetoda mediei geometrice, pe
baza rela
iei:

R
i0

i / i1

n care: n = num
rul ritmurilor

cu bazmobil
tim c
:
n

R
i
0

i /i
1

R n / 0 , atunci

R n R n / 0 n

yn
, logaritmnd, ob
inem:
y0

1 n
1
log R log R i / i1 log R log R n / 0
n i0
n

rezult

R anti log log R .

Metoda mediei geometrice


ine seama numai de valoarea
ultimului
i primului termen al seriei, ignornd termenii intermediari.
d) Ritmul mediu al sporului ( r ) aratcu ct s-a modificat n
medie pe an nivelul unui fenomen ntr-o perioad
. Acest
indiciu se calculeazduprela
ia:

r r
1 sau r r 100.

54

BIBLIOGRAFIE
1. Allen R.D.G. Statistics for
Hutchinson University Library, 1963.

economics,

2. Baron T., Bdi


M. Statistica, Xerografiat,
Uniersitatea Indepentent\ Dimitrie Cantemir ,
Bucure
ti, 1991.
3. Biji M., Elena Biji Statisticteoretic
, Editura
Didactic
i Pedagogic, Bucure
ti, 1979.
4. Elisabeta Jaba Statistica, Editura Graphix, Ia
i,
1993
5. Elisabeta Jaba Statistica, Editura Polirom, Ia
i,
2000.
6. Mendenhal W. Statistics for Management and
Economics, PWS Kent, Publishing, Boston, 1986.
7. Merce E., Urs Fl., Merce C., Statistic, Editura
Academic Pres, Cluj Napoca, 2001.

55