Sunteți pe pagina 1din 236

ASZTALOS Csaba Ferenc

Discriminarea n jurispruden a insta elor judec tore ti din Romnia

Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii Romnia


ASZTALOS Csaba Ferenc

Discriminarea n jurispruden a
insta elor judec tore ti
din Romnia
sintez

Copyright 2013, Editura Pro Universitaria


Toate drepturile asupra prezentei edi ii apar in
Editurii Pro Universitaria
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat f r acordul scris al
Editurii Pro Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei


ASZTALOS, CSABA FERENC
Discriminarea n jurispruden a instan elor
judec tore ti din Romnia / sintez realizat de Asztalos
Csaba Ferenc ; ed. de Consiliul Na ional pentru
Combaterea Discrimin rii. - Bucure ti : Pro Universitaria,
2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-898-4
342.7(498)

Cuvnt nainte

Cuprins
Cuvnt nainte .............................................................................................................................5

Dreptul la demnitate. Discurs de ur .............................................13


1. Postarea pe re eaua de socializare Facebook a mesajului
Arbeit macht frei (Munca te face liber) asta s n eleag
protestatarii, constituie o fapt de discriminare ce vizeaz
atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de intimidare,
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, ndreptat
mpotriva unui grup de persoane. Aspecte juridice tratate:................ 13
motivarea autosesiz rii CNCD;
limitele libert ii de exprimare;
no iunea de spa iu public re eaua de socializare
spa iu public
SENTIN A NR. 21 din 17.01.2013, Curtea de Apel Trgu Mure ,
Sec ia a II a Civil , de Contencios Administrativ i Fiscal ..................... 13
2. H r uire. Articol publicat pe blogul personal prin care s a
creat o atmosfer ostil degradant umilitoare la adresa unei
comunit i etnice. Discurs de ur
SENTIN A NR. 6497 din 07.11.2011, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ................................... 20
3. H r uire. Discurs de ur , nc rcarea dreptului la demnitate
criteriul de orientare sexual
SENTIN A CIVIL nr. 128/CA din 27 aprilie 2011, Curtea de Apel
Constan a, Sec ia comercial , maritim i fluvial , contencios
administrativ i fiscal ......................................................................................... 30
4. H r uire discurs de ur criteriul apartenen ei etnice
SENTIN A NR. 129/F/CA/2009 din 27.05.2009, Curtea de Apel
Alba Iulia, Sec ia de Contencios Administrativ i Fiscal ........................ 38
Acces la servicii acces n spa ii publice........................................................................ 43
5. Refuzul acord rii creditului bancar ntemeiat pe situa ia
reclamantului, de persoan cu handicap (afec iuni psihice)
constituie fapt de discriminare direct , prin care se ncalc
dreptul la un tratament egal n accesarea de servicii bancare.
Aspecte juridice tratate: ................................................................................... 43
inversarea sarcinii probei;
criteriul de dizabilitate
SENTIN A NR. 46 din 26.03.2009,Curtea de Apel Bac u, Sec ia
Comercial , de Contencios Administrativ i Fiscal.................................. 43

6. Discriminare direct . Refuz acces n spa iu public, refuz


servicii criteriul apartenen ei etnice.
Dosar nr. 37429/215/2010, Tribunalul Dolj, Sec ia I Civil ,
Sentin a civil nr. 336/2013........................................................................... 49
7. Discriminare direct . Accesul n condi ii de egalitate la
servicii de s n tate, criteriul etnic
SENTIN A NR. 3173 din 7.07.2010, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a de Contencios Administrativ i Fiscal .............................. 62
Egalitate n activitate economic i n materie de angajare i profesie
ncheierea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de munc
condi ii de angajare ............................................................................................................ 71
8. Discriminare direct . Persoanelor aflate n situa ii
comparabile li se aplic n mod diferit criteriile de evaluare n
vederea reducerii de personal. Aspecte juridice tratate: ..................... 71
discriminare direct ;
testul comparabilit ii
SENTIN A NR. 53 din 22.02.2013, Curtea de Apel Gala i, Sec ia
Contencios Administrativ i Fiscal ................................................................ 71
9. Discriminare indirect . Cunoa terea unei limbi str ine ca i
condi ie de participare la concurs de ocupare a unor locuri de
munc . Aspecte juridice tratate: .................................................................... 79
discriminiare indirect ;
condi ie aparent neutr ;
testul justific rii obiective de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i
necesare
SENTIN A NR. 76 din 05.09.2008, Curtea de Apel Gala i, Sec ia
Contencios Administrativ i Fiscal.....................................................................
10. Discriminare direct . Desfacerea contractului de munc pe
criteriul de apartenen sindical , lideri sindicali. Aspecte
juridice tratate:..................................................................................................... 83
discriminarea direct ;
criteriul de apartenen sindical
SENTIN A NR. 104F din 04.08.2009, Curtea de Apel Bra ov,
Sec ia de contencios administrativ i fiscal............................................... 83
11. Discriminare direct promovarea n grad n func ie de
forma de nv mnt absolvit forma la zi sau f r frecven .
Egalitate n munc .
SENTIN A NR. 178 din 20.01.2009, Curtea de Apel Bucure ti ............ 85

12. Discriminare direct concediere criteriul de gen sarcin .


Tratament diferen iat pe criteriu de gen/graviditate n
acordarea salariului i a drepturilor accesorii, cum ar fi
bonurile de mas .
SENTIN A NR. 197 din 24.03.2011, Curtea de Apel Cluj , Sec ia
Comercial , de Contencios Administrativ i Fiscal.................................. 86
13. Discriminare direct . H r uire. Concediere pe criteriul
de vrst .
ncheiere edin a public de la 20.02.2013, Curtea de Apel
Bucure ti, Sec ia a VIII a de Contencios Administrativ i Fiscal......... 92
14. Discriminare direct . Egalitate n munc . Recunoa terea
vechimii n profesia juridic .
SENTIN A NR. 3553 din 16.12.2008, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal .................................... 99
15. Discriminare direct , criteriul de orientare sexual ,
acordarea de desp gubiri. SENTIN A NR. 279 din 23 aprilie
2013, Tribunalul Constan a ...........................................................................104
16. Discriminare indirect . Condi ii de concurs aparent neutre
care defavorizeaz persoanele cu dizabilit i. Obliga ia de
adaptare rezonabil a condi iilor de concurs pentru persoanele
cu dizabilit i.
SENTIN A NR. 1307 din 29.06.2005, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a contencios administrativ i fiscal ...................................111
17. Victimizare. Egalitate n munc .
Dosar nr. 7729/2/2012, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios administrativ i fiscal, Sentin a civil nr. 1589................115
18. Discriminare direct , multipl : criteriul gen i vrst .
Limita de vrst de pensionare diferit ntre femei i b rba i
motiv de concediere a femeilor.
SENTIN A NR. 1448 din 06 septembrie 2011, Tribunalul Mure ,
Sec ia civil ...........................................................................................................126
19. Discriminare direct . Limita de vrst de pensionare
diferit pentru femei n raport cu b rba ii.
SENTIN A NR. 1447 din 06.09.2011, Tribunalul Mure ......................132
20. Regimul probelor n materia nediscrim rii. Lips probe n
constatarea unei fapte de discriminare direct constnd n
concedierea unui angajat pe criterii politice. Neaplicarea
invers rii sarcinii probei.
SENTIN A NR. 1967 din 12.05.2009, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a contencios administrativ i fiscal ....................................137
21. Discriminare direct . Limitarea accesului n profesia de
notar stagiar pe criteriul de vrst .
SENTIN A NR. 269 din 17.02.2005, Curtea de Apel Bucure ti ,
Sec ia a VIII a de contencios administrativ i fiscal ..............................139

22. Discriminare direct . Limitarea accesului n condi ii de


egalitate la profesia de executor judec toresc pe criteriul de
rudenie.
SENTIN A NR. 343/F CONT din 28.09.2012, Curtea de Apel
Pite ti .....................................................................................................................141
23. Discriminare indirect . Impunerea unui criteriu aparent
neutru lucr rile tin ifice publicate n ultimii 5 ani n
sistemul de evaluare privind conferirea titlulului de profesor
universitar.
SENTIN A NR. 2906 din 29.10.2008, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a contencios administrativ i fiscal ....................................145
24. Lipsa faptei de discriminare direct , lips criteriu. Egalitate
n munc . Tratament diferen iat al angajatei dup revenirea
din concediu de cre tere copil.
SENTIN A NR. 4585 din 24.07.2012, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ..................................148
25. Discriminare indirect . Tratament diferen iat pe criteriul
de apartenen sindical sindicat reprezentativ i
nereprezentativ. Egalitate n munc .
SENTIN A NR. 4946 din 13.09.2012, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ..................................154
Egalitate n activitate economic i n materie de angajare i profesie
salarizare .................................................................................................................................160
26. Discriminare indirect . Egalitate n munc . Acordarea de
premii cu ocazia s rb torilor de iarn . Excludere pe criteriul
vechimii n munc .
SENTIN A NR. 3673 din 14.12.2006, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ..................................160
27. Discriminare direct . Acordarea diferen iat a sporului de
condi ii v t m toare de lucru.
SENTIN A NR. 2655 din 19.06.2009, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ..................................168
28. Acordarea unor drepturi expres stabilite de lege unor
categorii profesionale distincte nu constituie fapt de
discriminare. Aspecte juridice tratate:......................................................174
testul comparabilit ii
SENTIN A NR. 76/F/CA/2008 din 15.04.2008, Curtea de Apel
Alba Iulia, Sec ia de Contencios Administrativ i Fiscal ......................174
29. Categorii profesionale distincte supuse unor reglement ri
legale diferite. Nu sunt fapte. Aspecte juridice tratate: .......................176
testul compara iei; .........................................................................176
SENTIN A NR. 99/F/CA/2008 din 20.05.2008, Curtea de Apel
Alba Iulia, Sec ia de Contencios Administrativ i Fiscal ......................176

30. Jurispruden a neunitar a instan elor de judecat nu


constituie fapt de discriminare.
SENTIN A NR. 113 din 27.10.2008, Curtea de Apel Bac u, Sec ia
comercial , de contencios administrativ i fiscal ..................................182
31. Lipsa criteriului protejat de lege, lipsa situa iei
comparabile nu exist fapt de discriminare
SENTIN A NR. 115 din 21.11.2008, Curtea de Apel Trgu
Mure , Sec ia Comercial , de Contencios Administrativ i Fiscal ....185
Dreptul la educa ie...............................................................................................................191
32. Discriminare direct . Excluderea particip rii la ore de
religie n cadrul nv mntului de stat prin neplata
profesorilor de religie. Aspecte juridice tratate:....................................191
discriminare direct ;
criteriul religie;
dreptul la educa ie religioas n condi ii egale
SENTIN A NR. 77/CA/2008 din 19.05.2008, Curtea de Apel
Oradea, Sec ia comercial i de contencios administrativ i
fiscal........................................................................................................................191
33. Discriminare indirect . Planul de colarizare aprobat f r a
lua n considerare solicit rile elevilor ncalc dreptul la
educa ie n limba matern a elevilor, cet eni romni
apar innd unei minorit i na ionale. Aspecte juridice tratate:......195
discriminare indirect ;
dreptul la educa ie n limba matern .
SENTIN A NR. 79 din 19.04.2012, Curtea de Apel Trgu Mure ,
Sec ia a II a Civil de Contencios Administrativ i Fiscal ....................195
34. Discriminare indirect . Prevedere aparent neutr care
dezavantajeaz elevi din nv mntul voca ional n raport cu
celelalte categorii de elevi n admiterea la liceu.
SENTIN A NR. 2116 din 02.09.2008, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a contencios administrativ i fiscal ....................................201
35. Discriminare direct . Egalitate n educa ie. Nerespectarea
confiden ialit ii diagnosticului n cazul unei boli cronice
necontagioase HIV/SIDA
SENTIN A NR. 3697 din 19.12.2006, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a contencios administrativ i fiscal ....................................204
Drepturi sociale.....................................................................................................................207
36. Discriminare indirect . Acordarea ndemniza iei de
cre tere copil n cuantum egal tuturor p rin ilor f r a lua n
considerare contribu ia diferit a acestora la bugetul de stat
constituie discriminare.
SENTIN A NR. 1914 din 20.06.2008, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ..................................207

37. Calculul pensiei pentru persoane cu dizabilit i. Lipsa


situa iei comparabile. Lips tratament diferen iat.
SENTIN A NR. 905 din 09.03.2008, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a contencios administrativ i fiscal ....................................212
Tratament diferen iat n func ie de starea civil ......................................................216
38. Discriminare direct . Criteriul de stare civil .
Consim mntul exprimat la p r sirea rii de c tre un minor
numai de c tre ambii p rin i c s tori i reprezint un
tratament diferit aplicat p rin ilor divor a i i care nu au copii
ncredin a i spre cre tere i educare, acestora nesolicitndu li se
consim mntul la deplasarea minorilor n str in tate.
SENTIN A NR. 818 din 12.03.2008, Curtea de Apel Bucure ti,
Sec ia a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal ..................................216
ORDONAN A GUVERNULUI nr. 137/2000*
privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare* ...........222

Dreptul la demnitate. Discurs de ur

1. Postarea pe re eaua de socializare Facebook a mesajului Arbeit macht frei


(Munca te face liber) asta s n eleag protestatarii, constituie o fapt de
discriminare ce vizeaz atingerea demnit ii ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, ndreptat
mpotriva unui grup de persoane. Aspecte juridice tratate:
motivarea autosesiz rii CNCD;
limitele libert ii de exprimare;
no iunea de spa iu public re eaua de socializare spa iu public.
SENTIN A NR. 21 din 17.01.2013, Curtea de Apel Trgu Mure , Sec ia a II a
Civil , de Contencios Administrativ i Fiscal

2. H r uire. Articol publicat pe blogul personal prin care s a creat o atmosfer


ostil degradant umilitoare la adresa unei comunit i etnice. Discurs de ur .
SENTIN A NR. 6497 din 07.11.2011, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia
a VIII a Contencios Administrativ i Fiscal

3. H r uire. Discurs de ur , nc rcarea dreptului la demnitate criteriul de


orientare sexual .
SENTIN A CIVIL nr. 128/CA din 27 aprilie 2011, Curtea de Apel Constan a, Sec ia
comercial , maritim i fluvial , contencios administrativ i fiscal

4. H r uire discurs de ur criteriul apartenen ei etnice.


SENTIN A NR. 129/F/CA/2009 din 27.05.2009, Curtea de Apel Alba Iulia,
Sec ia de Contencios Administrativ i Fiscal

Pentru considerentele ar tate, cererea reclamantului de desfiin are a


Hot rrii nr. 584/2008 se consider ntemeiat .

Acces la servicii acces n spa ii publice


5. Refuzul acord rii creditului bancar ntemeiat pe situa ia reclamantului, de
persoan cu handicap (afec iuni psihice) constituie fapt de discriminare
direct , prin care se ncalc dreptul la un tratament egal n accesarea de
servicii bancare. Aspecte juridice tratate:
inversarea sarcinii probei;
criteriul de dizabilitate;
SENTIN A NR. 46 din 26.03.2009,Curtea de Apel Bac u, Sec ia Comercial , de
Contencios Administrativ i Fiscal

6. Discriminare direct . Refuz acces n spa iu public, refuz servicii criteriul


apartenen ei etnice.
Dosar nr. 37429/215/2010, Tribunalul Dolj, Sec ia I Civil , Sentin a civil
nr. 336/2013

7. Discriminare direct . Accesul n condi ii de egalitate la servicii de s n tate,


criteriul etnic.
SENTIN A NR. 3173 din 7.07.2010, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a de
Contencios Administrativ i Fiscal

Egalitate n activitate economic


i n materie de angajare i profesie
ncheierea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de munc
condi ii de angajare
8. Discriminare direct . Persoanelor aflate n situa ii comparabile li se aplic
n mod diferit criteriile de evaluare n vederea reducerii de personal. Aspecte
juridice tratate:
discriminare direct ;
testul comparabilit ii.
SENTIN A NR. 53 din 22.02.2013, Curtea de Apel Gala i, Sec ia Contencios
Administrativ i Fiscal

9. Discriminare indirect . Cunoa terea unei limbi str ine ca i condi ie de


participare la concurs de ocupare a unor locuri de munc . Aspecte juridice
tratate:
discriminiare indirect ;
condi ie aparent neutr ;
testul justific rii obiective de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare.
SENTIN A NR. 76 din 05.09.2008, Curtea de Apel Trgu Mure , Sec ia
comercial , de contencios administrativ i fiscal

sunt scutite de tax judiciar de timbru


cererile i ac iunile, inclusiv c ile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera
Deputa ilor, Pre edin ia Romniei, Guvernul Romniei, Curtea Constitu ional , Curtea
de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public i de
Ministerul Finan elor, indiferent de calitatea procesual a acestora, precum i cele
formulate de celelalte institu ii publice, indiferent de calitatea procesual a acestora,
cnd au ca obiect venituri publice.

10. Discriminare direct . Desfacerea contractului de munc pe criteriul de


apartenen sindical , lideri sindicali. Aspecte juridice tratate:
discriminarea direct ;
criteriul de apartenen sindical .
SENTIN A NR. 104F din 04.08.2009, Curtea de Apel Bra ov, Sec ia de
contencios administrativ i fiscal

11. Discriminare direct promovarea n grad n func ie de forma de


nv mnt absolvit forma la zi sau f r frecven . Egalitate n munc .
SENTIN A NR. 178 din 20.01.2009, Curtea de Apel Bucure ti

12. Discriminare direct concediere criteriul de gen sarcin . Tratament


diferen iat pe criteriu de gen/graviditate n acordarea salariului i a
drepturilor accesorii, cum ar fi bonurile de mas .
SENTIN A NR. 197 din 24.03.2011, Curtea de Apel Cluj , Sec ia Comercial , de
Contencios Administrativ i Fiscal

13. Discriminare direct . H r uire. Concediere pe criteriul de vrst .


ncheiere edin a public de la 20.02.2013, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a
VIII a de Contencios Administrativ i Fiscal

Sentin a civil nr.932 din 06.03.2013, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
de Contencios Administrativ i Fiscal

14. Discriminare direct . Egalitate n munc . Recunoa terea vechimii n


profesia juridic .
SENTIN A NR. 3553 din 16.12.2008, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

15. Discriminare direct , criteriul de orientare sexual , acordarea de


desp gubiri. SENTIN A NR. 279 din 23 aprilie 2013, Tribunalul Constan a

16. Discriminare indirect . Condi ii de concurs aparent neutre care


defavorizeaz persoanele cu dizabilit i. Obliga ia de adaptare rezonabil a
condi iilor de concurs pentru persoanele cu dizabilit i.
SENTIN A NR. 1307 din 29.06.2005, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
contencios administrativ i fiscal

17. Victimizare. Egalitate n munc .


Dosar nr. 7729/2/2012, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a Contencios
administrativ i fiscal, Sentin a civil nr. 1589

18. Discriminare direct , multipl : criteriul gen i vrst . Limita de vrst de


pensionare diferit ntre femei i b rba i motiv de concediere a femeilor.
SENTIN A NR. 1448 din 06 septembrie 2011, Tribunalul Mure , Sec ia civil

19. Discriminare direct . Limita de vrst de pensionare diferit pentru femei


n raport cu b rba ii.
SENTIN A NR. 1447 din 06.09.2011, Tribunalul Mure

20. Regimul probelor n materia nediscrim rii. Lips probe n constatarea


unei fapte de discriminare direct constnd n concedierea unui angajat pe
criterii politice. Neaplicarea invers rii sarcinii probei.
SENTIN A NR. 1967 din 12.05.2009, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
contencios administrativ i fiscal

21. Discriminare direct . Limitarea accesului n profesia de notar stagiar pe


criteriul de vrst .
SENTIN A NR. 269 din 17.02.2005, Curtea de Apel Bucure ti , Sec ia a VIII a de
contencios administrativ i fiscal

22. Discriminare direct . Limitarea accesului n condi ii de egalitate la


profesia de executor judec toresc pe criteriul de rudenie.
SENTIN A NR. 343/F CONT din 28.09.2012, Curtea de Apel Pite ti

23. Discriminare indirect . Impunerea unui criteriu aparent neutru lucr rile
tin ifice publicate n ultimii 5 ani n sistemul de evaluare privind conferirea
titlulului de profesor universitar.
SENTIN A NR. 2906 din 29.10.2008, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
contencios administrativ i fiscal

24. Lipsa faptei de discriminare direct , lips criteriu. Egalitate n munc .


Tratament diferen iat al angajatei dup revenirea din concediu de cre tere
copil.
SENTIN A NR. 4585 din 24.07.2012, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

25. Discriminare indirect . Tratament diferen iat pe criteriul de apartenen


sindical sindicat reprezentativ i nereprezentativ. Egalitate n munc .
SENTIN A NR. 4946 din 13.09.2012, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

Egalitate n activitate economic


salarizare

i n materie de angajare

i profesie

26. Discriminare indirect . Egalitate n munc . Acordarea de premii cu ocazia


s rb torilor de iarn . Excludere pe criteriul vechimii n munc .
SENTIN A NR. 3673 din 14.12.2006, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

27. Discriminare direct . Acordarea diferen iat a sporului de condi ii


v t m toare de lucru.
SENTIN A NR. 2655 din 19.06.2009, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

28. Acordarea unor drepturi expres stabilite de lege unor categorii


profesionale distincte nu constituie fapt de discriminare. Aspecte juridice
tratate:
testul comparabilit ii.
SENTIN A NR. 76/F/CA/2008 din 15.04.2008, Curtea de Apel Alba Iulia, Sec ia
de Contencios Administrativ i Fiscal

29. Categorii profesionale distincte supuse unor reglement ri legale diferite.


Nu sunt fapte. Aspecte juridice tratate:
testul compara iei;
SENTIN A NR. 99/F/CA/2008 din 20.05.2008, Curtea de Apel Alba Iulia, Sec ia
de Contencios Administrativ i Fiscal

30. Jurispruden a neunitar a instan elor de judecat nu constituie fapt de


discriminare.
SENTIN A NR. 113 din 27.10.2008, Curtea de Apel Bac u, Sec ia comercial , de
contencios administrativ i fiscal

31. Lipsa criteriului protejat de lege, lipsa situa iei comparabile nu exist
fapt de discriminare
SENTIN A NR. 115 din 21.11.2008, Curtea de Apel Trgu Mure , Sec ia
Comercial , de Contencios Administrativ i Fiscal

Dreptul la educa ie
32. Discriminare direct . Excluderea particip rii la ore de religie n cadrul
nv mntului de stat prin neplata profesorilor de religie. Aspecte juridice
tratate:
discriminare direct ;
criteriul religie;
dreptul la educa ie religioas n condi ii egale.
SENTIN A NR. 77/CA/2008 din 19.05.2008, Curtea de Apel Oradea, Sec ia
comercial i de contencios administrativ i fiscal

33. Discriminare indirect . Planul de colarizare aprobat f r a lua n


considerare solicit rile elevilor ncalc dreptul la educa ie n limba matern a
elevilor, cet eni romni apar innd unei minorit i na ionale. Aspecte
juridice tratate:
discriminare indirect ;
dreptul la educa ie n limba matern .
SENTIN A NR. 79 din 19.04.2012, Curtea de Apel Trgu Mure , Sec ia a II a
Civil de Contencios Administrativ i Fiscal

34. Discriminare indirect . Prevedere aparent neutr care dezavantajeaz


elevi din nv mntul voca ional n raport cu celelalte categorii de elevi n
admiterea la liceu.
SENTIN A NR. 2116 din 02.09.2008, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
contencios administrativ i fiscal

35. Discriminare direct . Egalitate n educa ie. Nerespectarea confiden ialit ii


diagnosticului n cazul unei boli cronice necontagioase HIV/SIDA
SENTIN A NR. 3697 din 19.12.2006, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
contencios administrativ i fiscal

Drepturi sociale
36. Discriminare indirect . Acordarea ndemniza iei de cre tere copil n
cuantum egal tuturor p rin ilor f r a lua n considerare contribu ia diferit a
acestora la bugetul de stat constituie discriminare.
SENTIN A NR. 1914 din 20.06.2008, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

37. Calculul pensiei pentru persoane cu dizabilit i. Lipsa situa iei


comparabile. Lips tratament diferen iat.
SENTIN A NR. 905 din 09.03.2008, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
contencios administrativ i fiscal

Tratament diferen iat n func ie de starea civil


38. Discriminare direct . Criteriul de stare civil . Consim mntul exprimat la
p r sirea rii de c tre un minor numai de c tre ambii p rin i c s tori i
reprezint un tratament diferit aplicat p rin ilor divor a i i care nu au copii
ncredin a i spre cre tere
i educare, acestora nesolicitndu li se
consim mntul la deplasarea minorilor n str in tate.
SENTIN A NR. 818 din 12.03.2008, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VIII a
Contencios Administrativ i Fiscal

ORDONAN A GUVERNULUI nr. 137/2000*


privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare1*

Principii i defini ii

discriminare

categorie defavorizat

Dispozi ii speciale
SEC IUNEA I
Egalitatea n activitatea economic i n materie de angajare i profesie

SEC IUNEA a II a
Accesul la serviciile publice administrative i juridice, de s n tate, la alte
servicii, bunuri i facilit i

SEC IUNEA a III a


Accesul la educa ie

SEC IUNEA a IV a
Libertatea de circula ie, dreptul la libera alegere a domiciliului i accesul n
locurile publice

SEC IUNEA a V a
Dreptul la demnitatea personal

SEC IUNEA a VI a
Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii
Consiliul

Dispozi ii procedurale i sanc iuni

Prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 818 din 3 iulie 2008 referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) i art. 27 din Ordonan a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i
sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, publicat n Monitorul Oficial nr. 537 din 16 iulie 2008, s-a
constatat c prevederile art. 1, art. 2 alin. (3) i art. 27 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , sunt neconstitu ionale, n
m sura n care din acestea se desprinde n elesul c instan ele judec tore ti au competen a s anuleze ori s
refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considernd c sunt discriminatorii, i s le
nlocuiasc cu norme create pe cale judiciar sau cu prevederi cuprinse n alte acte normative.
- Prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 819 din 3 iulie 2008 referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 i art. 27 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, publicat n Monitorul Oficial nr. 537 din 16 iulie
2008, s-a constatat c prevederile art. 1, art. 2 alin. (3) i art. 27 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , sunt
neconstitu ionale, n m sura n care din acestea se desprinde n elesul c instan ele judec tore ti au
competen a s anuleze ori s refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considernd c sunt
discriminatorii, i s le nlocuiasc cu norme create pe cale judiciar sau cu prevederi cuprinse n alte acte
normative.
- Prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 820 din 3 iulie 2008, referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) i art. 27 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea

i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, publicat n Monitorul Oficial nr. 537 din 16 iulie 2008, s-a
constatat c prevederile art. 1, art. 2 alin. (3) i art. 27 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , sunt neconstitu ionale, n
m sura n care din acestea se desprinde n elesul c instan ele judec tore ti au competen a s anuleze ori s
refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considernd c sunt discriminatorii, i s le
nlocuiasc cu norme create pe cale judiciar sau cu prevederi cuprinse n alte acte normative.
- Prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 821 din 3 iulie 2008 referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), (3) i (11) i art. 27 din Ordonan a Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, publicat n Monitorul Oficial nr. 537 din 16 iulie
2008, s-a constatat c prevederile art. 1, art. 2 alin. (3) i art. 27 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , sunt
neconstitu ionale, n m sura n care din acestea se desprinde n elesul c instan ele judec tore ti au
competen a s anuleze ori s refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considernd c sunt
discriminatorii, i s le nlocuiasc cu norme create pe cale judiciar sau cu prevederi cuprinse n alte acte
normative.

Dispozi ii finale