Sunteți pe pagina 1din 7

18.04.

2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune
Username/Parolainexistente

email

Home

Exploreaza

Login

AmuitatparolaxCreazacontnou

Upload

Administratie
Artacultura

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

Biologie

Arhitecturaconstructii

Casagradina

Diverse
Economie
Geografie
Gradinita
Istorie

CUPRINS

Jurnalism
Limba
Literaturaromana
Management

1.Notiunideluminotehnica

Medicina

2.Calcululfotometricalinstalatiilordeiluminatinterior

Personalitati
Profesorscoala

3.Amplasareacorpurilordeiluminat

Sociologie
Stiinta

4.Intocmireaschemelorsiplanurilorinstalatiilordeiluminatsiprize

Arhitecturaconstructii
Astronomie

5.Dimensionareaelementelorinstalatieielectricedeluminasiprize

Chimie
Drept

6.Normedeprotectieamuncii

Fizica
Informatica

7.Anexe

Matematica
Stiintepolitice

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

Tutorials

Tehnicamecanica
Timpliber

1.Notiunideluminotehnica

Luminotehnicaesteundomeniualstiinteicareseocupacustudiuliluminatului;acestaestedeosebitdeimportantinactivitateaom
omulsiadesfasuratactivitateanumailaluminanaturala.Dindorintadeasicontinuaactivitateasipedurataincareluminanaturalaeste
locuriledemuncafaraluminanaturala,omuladescoperitsiperfectionatintimpsurseledeiluminatartificial.Incepanddinadouajumatat
lea,auaparutsurseledeluminaelectrice,caresauperfectionatintratat,incatinprezentiluminatulartificialestepracticintotalitateelect

Corpuri
de
iluminat

Dinstudiilecaresaufacut,arezultatcailuminatulinfluenteazadirectcalitateamunciidepusedeom.Astfeluniluminatbuncontri
oboseliiintimpullucrulului,laridicareacalitatiiproduselorrealizate,lamarimeaproductivitatiimuncii,ladiminuareanumaruluideaccded
Prinstudiisicercetarisaustabilitconditiileconcretecantitativesicalitativepecaretrebuiesaleindeplineascailuminatulpentrufie
Acestetonditii(cuprinseinnormesistandarde)auuncaractertehnicoeconomicsideaceeaelediferarelativmultdelataralatara.

Corpuri de
iluminat pe
comanda in
orice
dimensiune
si model

2.Calcululfotometricalinstalatiilordeiluminatinterior
Acestasepoatereferiladimensionareainstalatieideiluminatsaulaverificareainstalatieideiluminat.

Dimensionareapresupunedeterminareafluxuluinecesaruneiinstalatiideiluminatastfelcaaceastasa,realizezeunanumitniveldei
util,intimpceverificareaconstaincalcululiluminariimediipecareopoaterealizainstalatiapeplanulutilsicom17217e416rparareaa
recomandatidenorme.
Celemaiutilizatemetodesunt:
pentrudimensionare:metodafactoruluideutilizare;
pentruverificare:metodapunctcupunct.
Metodafactoruluideutilizare.Fluxulnecesaruneiinstalatiideiluminatsedeterminacurelatianec=(1.1)unde:
Emesteiluminareamediecetrebuierealizatapeplanulutil.
Sdariaplanuluiutil
ufactoruldeutilizarealinstalatieideiluminat.
Pentruoincapereacareidestinatiesigeometriesecunosc,EmsiSdsepotaflacuusuruinta.

Pentruvaloarealuiu,sefolosesctabeledincareacestasedetermine!infunctiedeurmatoarelecaracteristicifotometricesigeometric
tipulcorpuluideiluminat,carehotarestetabeluldincaresedeterminavaloareafactoruluideutilizare;
coeficientiidereflexiepp,sipt,caredepinddezugravealaperetilorsitavanului
geometriaincaperii,careesteapreciataprinindiceledelocali.Acestasecalculeazacurelatia:(1.2)unde:
aestelungimeaincaperii
blatimeaincaperii
hdistantadelaplanulcorpurilordeiluminatlaplanulutil.

Pentruadimensionaoinstalatiedeiluminatprinmetodafactoruluideutilitareestenecesarsasetreacaprinurmatoar

se alege nivelul de iluminare necesar pe planul util si inaltimea acestuia fata de pardoseala hn (tinind seama de re
http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

1/7

18.04.2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

NormativulPE136)
sestabilesccoeficientiidereflexiepentruperetisitavan

sealegetipulcorpuluideiluminatsiinaltimeadeamplasarefatadeplafonha.Corpuriledeiluminatvortrebuiastfel
distanta de la corp la pardo
seala sa fie mai mare de 2,5 m (fac exceptie numai corpurile de iluminat din locuinte si
pereti)
secalculeazaindicelelocaluluicurelatia(1.1)
sedetermina(interpolind)valoareafactoruluideutilizareu,utilizinddateledincataloagelecorpurilordeiluminat
seaflafluxulnecesarcurelatia(1.1).

Odatacunoscutfluxulnecesar,sedeterminafluxullampii(deciputerealampii)cetrebuiemontataintrunuldincor
(1.3)

undenestenumaruldelampicucareseechipeazacorpuldeiluminatsiKnumaruldecorpuricesealegepentruafo

Sepoateprocedasiinvers,determinindnumarulNdecorpuricetrebuiesacompunainstalatiadacasealegelampac

NumarulNrezultatdincalculserotunjestepanalaovaloarecetrebuiesaconvingaastfelcainstalatiasasepoata
esteposibil,semodificansauQl(sauambele),panaseobttineosolutieavantajoasa.
.Metodapunctcupunctconstainadeterminailuminareamediepeplanulutil:Em=Emed+ER(1.5)
undeEmedsiERsuntiluminarilemedii,directasireflectata.
Oinstalatiedeiluminatseapreciazacaestebuna,dacavaloareaEmesteegalasaumaimare(inlimitaa10%)
incaperesidacauniformitateailuminariipeplanulutilestemaimarede0,65.Unifor
mitateailuminariiesteexprimataprin
undeEminesteiluminareaminimaceserealizeazapeplanulutil.

3.Amplasareacorpurilordeiluminat

Nuexistanormecaresafixezeinmodobligatoriudeamplasareacorpurilordeiluminat.Inceledinurmasevorindi
iluminat,acceptateintehnicailuminatului:

Corpuri
iluminat
exterior
Pret de
importator
livrare
gratuita la
minim 150
lei. Profita
acum!

amplasarea simetrica (fig 1) se adopta cand numarul de corpuri de iluminat este mare arhitectura plafonului perm
suprafatapereteluipecareacesteasegasesc.Distantadintrecorpuriledeiluminatestedublafatadedistantadintreultim

amplasareaasimetrica(fig2)seadoptacandunuldinperetiestemultvitrat.Asimetriavafinumaipeodirectietotc
astfelcadistantdintreacestasiprimulsirdecorpurideiluminatssanufiemaimarede0,81mm.Dacaincapereaared
peambeledirectii
amplasareacorpurilordeiluminatfluorescente
inincaperiledelucruseamplaseazaderegula,cuaxalongitudinalparalelacuperetelevitrat
peculoareseamplaseazacuaxalongitudinalperpendicularpeaxaacestora.

4.Intocmireasch
a.Clasificare
Instalatiileelectricepentruiluminatdintrocladireseclasificaastfel:

instalatiaelectricapentruiluminatnormal,careservestepentrualimentareacuenergieelectricaacorpurilordeilum

instalatiaelectricapentruiluminatuldesiguranta,careservestepentrualimentareacuenergieelectricaaunorcoprp
iluminatulnormal.
Iluminatuldesiguranta,larandullui,poatefi:

pentrucontinuarealucrului,careseprevedeinincaperileundefunctioneazareceptoareelectricedecategoriczero(de
deteleviziuneetc.)

pentruevacuareapersonaiuluidincladire,careseprevedeinincaperilesipecailedecirculatiedincladirecandinsi
prevedepracticintoatecladirileindustrialesisocialadministrative)

contrapanicii,careseprevedeinincaperilecuaglomerarimaridepersoane:peste400persoane(deexempluinsali

pentru circulatie, care se prevede in incaperile cu aglomerari de per


soane si cu multe obstacole pe caile de e
industrialeetc.)

pentruveghe,careseprevedeinincaperileincarepetimpulnoptiiseefectueazaserviciuldesupraveghere(deexem

pentrumarcareahidrantilor,careseprevedepentruapermiteidentificareausoaraapozitieihidrantilorpetimpulno
depaza,careseprevedeincladirisauinincinteleacestora,pentrualeasiguramaiusorsecuritatea.
b.Conditiipentrualimentareacorpurilordeiluminatsiprizelor

Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin circuite elec


trice de la tablourile secundare de lumina
prevederilenormativului1790(privindproiectareasiexecutareainstalatiilorelectricelaconsumatori,cutensiunipinala

corpuriledeiluminatsuntreceptoaremonofazatecareseleagalaoconductadefaza,dupaceinprealabilaceasta
metalica a corpului de iluminat se leaga la conducta de nul de protectie numai in cazurile in care corpul de iluminat
monteazaintroincaperecupericoledeelectrocutare

corpuriledeiluminatfluorescentesemonteazanumaicucondensatoarepentruameliorareafactoruluideputere,astfe
corpuriledeiluminatsiprizeleelectricenusemonteazapematerialecombustibile
http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

2/7

18.04.2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

dispozitiveledeprindereacorpurilordeiluminatsevorproiectasiexecutaastfelincatsarezistelade5origreuta
esteadmiscasuspendareacorpurilordeilu
minatsasefacadeconducteleelectricedealimentare

intreruptoarelepentruactionareacorpurilordeiluminatsemonteazapeperetila1,5mdelapardosealasila0,8md
solul(tevipentruaparece,pentruincalzireetc.)
prizeleelectricesemonteaza:
*la1,5mdelapardosealaincamerelepentrucopiidincrese,gradinite,spitalesicamine
*la2,0mdelapardosealainclaseledinscoli
*la0,1mdelapardosealainlocuinte,institutii,cladirisocialadministrative

lainaltimeanecesaradinpunctdevederefunctionalinindustrie,inlaboratoareledininvatamant,cercetareet

inpardoseala,inincaperilecusuprafetemarisiundeestene
cesararacordareaunuinumarmaredereceptoa
seprevadobligatoriuprizecugradulnormaldeprotectieIP54*sirezistentelaloviturimecanice

prizeleseprevadobligatoriucucontactdeprotectie(cesevalegalaconductadenuldeprotectie)inincaperilecup
candsemonteazapeacelasiperetemaimulteaparateelectrice,ordinea
deasezarealordesusinjoseste:
intreruptoare,comutatoare,butoanepentrulumina
butoanepentrusonerii
prizepentrulumina
prizepentrutelefoane,antenacolectiva,difuzoare

in grupurile sanitare prevazute numai cu lavoare, se pot monta numai intreruptoare si prize speciale pentru rac
electriceobisnuite

ingrupurilesanitarecudus,baieetc.dacasemonteazaaparateelec
trice,acesteavorfilegateatatlanululdepro
electricecualtadestinatieindoze

corpurile de iluminat se alimenteaza in paralel pe circuite electrice. Pe un astfel de circuit monofazat se pot
depaseascaputereade3kW.Peuncircuittrifazatsepotmontapanala30decorpurideiluminatpefaza,darcaresa
sepotmontapanala12corpurideiluminat,darcaresanudepaseascaputereade1000W.Inpractica,circuiteledelumi
prevadcorpuriledeiluminatdin23incaperialaturate.Dacaincapereaestefoarteimportantacadestinatie(cumsuntcl
aceasta se prevad pe un singur circuit. De asemenea, corpurile de iluminat din casa scarii sunt alimentate pe
siguranta),casicorpuriledeiluminatdepeculoareleprincipaledincladire(maialesatuncicandpeacesteculoareseafla

prizele electrice se alimenteaza pe circuite separate de cele pentru corpurile de iluminat. Pe un circuit de priza s
socialadministrativesioptinlocuinte.Putereadecalculpentruunastfeldecircuitestede1000800W.Dacasecunoas
inindustriesauinlaboratoareledininvatamint),aceastaseiaincalcul.Inlocuinte,putereamaximalacaresepoateu
Pentrureceptoarelecuputeremaimare(cumsuntsobele,plitelesiboilereleelectrice)trebuieprevazutecircuiteseparate
intruntubdeprotectieseintroducnumaiconducteleceapartinunuisingurcircuit.

c.Etapeleintocmiriischemelorsiplanurilordeiluminatsip

Cunoscandprevederiledemaisuspentruintocmireaschemelorsiplanurilorinstalatieideiluminatsiprize,seprocede

Peplanuldearhitecturaalconstructieiseamplaseaza:corpuriledeiluminat(celefluorescentepescaraplanu
saufaracontactdeprotective,simplesauduble)

Infgura5sedacaexempluplanuldeparteralunuimicinstitutdeproiectare.Sevaconsideracaacestaeste
la parter a fost numerotata si i sa indicat destinatia. Numarul de corpuri de iluminat, tipul corpului, su
intreruptorulsicircuitulelectriclacareseracordeazasuntindicatepentrufiecareincapereinparteastfel:
fig.5.1

Sestabilescgrupeledecorpurideiluminatcarevorfialimentatepeacelasicircuit.Asemanatorsepro
schemasecundaraatablouluielectricdenivel.

InexempluldatsaintocmitschematablouluideluminaparterTLP(fig.6).Sepoateobservacacircuitul7(C7)asigur
incapereaP01(biroudeproiectare).Putereacircuituluiestede600W*siactionareasefacedelaintreruptoruldublu7.In
dinincaperilePol...Po6seaflapecircuitul9(C9),iarcelaltepecircuitul(W(C10).Intablousaprevazutsiuncircuitde
distribuitepeceletreifaze(R,SsiT),astfelincitputereapefiecaresafieaproximativaceeasisitabloulTLPsapoatafico
instalataatablouluiestede7,9kW.Factoruldeputerepoateficonsideratcoscp=0,95,deoarececorpuriledeiluminat

Ca iluminat de siguranta sa prevazut numai iluminat pentru evacuarea din cladire. Corpurile de iluminat sint ap
amplasateastfelincitsamarchezeusorcaleadeevacuaredincladire(incasascariisilaiesireadincladire).Toateace
intreruptorul14.Intre
ruptorulestemanevratdepersonaluldeingrijirelalasareaintunericuluisicorpuriledeiluminatvor

Inmodasemanatorseintocmescschemelesecundaresipentrucelelaltetablourideluminadincladire.Inexemplul
etajul1(TL1)sietajul2(TL2).

Dupaintocmireaschemelorsecundarededistributiesestabilesteschemageneraladedistributiepentruilaminats
astfeldeschemapentruconstructiaaleasa.Infigura6.19,aesteindicataschemageneraladeprincipiudincarercz
general(TGL)siacofretuluilabransament(CB)peverticalacladiriisimodulcumsefacealimentareaacestorade
tablourile secundare prin coloane individuale. Schema aleasa este o schema de distribute radiala simpla. In figura
coloanelor,putereainstalatapefiecarecoloanaisimodulcumaceastaesterepartizatapeceletreifaze,putereainst
aparateleceseprevadpeTGLsiincorretuldebransament.

Se trece apoi la transpunerea in planuri a schemelor elaborate. Pe aceleasi planuri pe care sau amplas
amplaseazata,blourileelectrice,setraseazacircnitclesicoloaneleelectrice.Circuiteleelectricesepotduce:

aparentpeelementeledeconstructie(fig.8).Traseeleacestoraurmarescelementeledeconstructie(pereti,tavan,
necesaratragereasauramificareaconductelorelectrice:

ingropatinelementeledeconstructie(fig.9),inplacaplaionului(saupesteaceastainpardosealaniveluluisupe

Inacestcazmisemaiprevaddozepefiecarecircuitinparte,cidozecomunepentrumaimultecircuite.Deaceea,
acestedoze(notatecuD1...D5infigura9).Pozitialorsealegeinasafel,incitdistantadintreelesideladozalacorpulde
protec^ietrebuiesanufacamaimultdetreicoturila90,pentruapermitetragereausoaraaconductelorintuburi.Pen
numescsidozecentralizate),infigura6.22searatamodulcumseexecutalegaturileelectriceininterioruldozei
D2catredozaD5(undeseramifica).FazacircuituluiC1estelegatalaintreruptoruldublu7,delacaresosescindozad
(celenotatecua)siadouapecelelaltetrei(celenotatecub).Conductadenuldelucrusedistribuielatoatecele
http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

3/7

18.04.2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

patrusirespectivadouacorpurideiluminatintrunmodasemanator.FazacircuituluiC5esteadusadelaintreruptorul

6(prindozeleD2siD3)silegatalaceledouacorpurideiluminatdepeculoar.NululcircuituluiC5sadistribuitdirectcorpu

Infigura10sadesenatschemadesfasurataacircuituluipentruiluminatuldesigurantadeevacuare.Fazasinulul
dozaAsuferaoramificare:fazastrabateprinsubsoldistantapinalaverticalaintreruptorului14(careseaflalaparter
notatinschemacu7(aflatlaparterpentrumarcareaiesiriidincladire).Acestedouaconducteureapeverticalapinalado
readusaindoza,deundeseramificalacorpuldeiluminat

7silacorpuriledeiluminat2...7.Pentruaajungelaacesteadinurma,conductaestetrasapinaindozaAprinacelasitu
nulindozaE.DindozaAfaza.(careafosttrecutaprinintreruptorul74)impreunacunululdelucruureapevertical,treca

Subsol

Inacesteasuferaramificarilacorpuriledeiluminatnotatecu3,45si67corpurile3,5si7sauimaginatincasascarii,ia
accesulpescara.DindozaAsalegatsicorpuldeiluminat2,imaginatlasubsolpentruamarcascara.

Instabilireatraseelorcircuitelorelectricesetineseamacaacesteasanustrabataelementelederezistentaaleconstru
segaseascalaanumitedistantedeconductelemetalicepentruaparece,apacalda,incalzire,gazeetc.,alecarorvalorimi
ColoanadealimentareaTLPvinedelasubsol(undeesteprevazutTGL).ColoanelepentrutablourileTL1si
urmandsaseopreascaunalaetajul7siadoualaetajul2.

Cofretuldebransamentesteprevazutlangaintrareaprincipala,pepereteleexterior.Dinacesta,coboaraspresubsolcolo

5.Dimensionareaelementelorinstalatieielectricedelumina
Dimensionareainstalatieideluminasiprizaconstain:
dimensionareacircuitelordintretablourileelectricesecundaresireceptoare
dimensionareacoloanelorsecundaredintreTGLsitablourilesecundare

dimensionareacoloaneigeneratedintrecofretuldebransament(sauunpostdetransformare)siTGL.
Intoateacestecazurisedeterminasectiuneaconductelorelectrice,atuburilordeprotectiesiaparateleornecesarepentru
Dimensionareacircuitelorsefaceinfunctiedecurentulnominalalcircuitului.Dacacircuitulestemonofazat,acestasedetermin

TindePIesteputereainstalatapecircuit,Uf=220Vestetensiuneadefazaareteleisicosfactoruldeputereal
puterilortuturorreceptoareloralimentatepecircuit.
Dacacircuitulestetrifazat,curentulnominalsedeterminacurelatia:.....
undeU=380Vestetensiuneadeliniearetelei.
Infunctiedevaloareaacestuicurentsedeterminasigurantafuzibilapentruprotectielasuprasarcinasiscurtcircuit.
curentulfuzibiluluiIF.Sepuneconditiaca:

IFIn
sisestabilestevaloarealuiIF.Apoisealegesigurantafuzibila(culegaturiinfataLF,culegaturiinfatatipindustrial

Dupadimensionareasiguranteifuzibilesecalculeazasectiuneaconductelorelectrice.Pentruaceastatrebuiestiutcauneicon
intensitatemaxima,admisibilaIma]pecareilpoatesuportauntimpinfinitfaracaizolatiasaseincalzeascapesteolimits
tipulconducteisaucablului
temperaturamediuluiambiant
sectiuneaconductorului
numaruldeconducteactive(parcursedecurent)cesemonteazaimpreunaintubuldeprotectie.
ValorilecurentuluiImaaufoststabilitepecaleexperimentala.
Sectiuneaconductoruluielectrictrebuiesasealeagacaceamaimicadimensiune.

Dupaceafoststabilitasectiuneaconductelor,sealegedimensionedtubuluideprotectiepentruconducte.
conditiiledemontare,iardiametrulsaunominalsealegeinfunctiedenumarulsisectiuneaconductelorcetrebuiemonta

Dimensionareacoloanelorsecundaresefaceinfunctiedecurentulnominalprinacestea.Relatiiledecalc
coloanelorpentrutablouriledinapartament)si(2.2)candcoloanaestetrifazata,incarePreprezintaputere

Pentrualegereasiguranteifuzibilcsepuneaceeasiconditie(2.3)lacareseadaugaurmatoarearegula:IFtrebuie
decitvaloareamaximaIFprevazutapecircuiteletabloului.Deexemplu,dacapeuntabloudeluminasigurantamaxima
acestuitablousaseprevadaosigurantamaimaresaueelputinegalacu20A.
http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

4/7

18.04.2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

Pentrualegereasectiuniisiatubuluideprotectiescprocedeazalafelcaladimensionareacircuitelor.
Pecoloanalesecundare,inmodobisnuitseprevadsiintreruptoareelec
trice.Acesteasintcaracterizateprin:

curentulnominalIni,curentulpecareilpoatesuportainregimpermanentfaracapartidinintreruptorsasesuprainca

curentulderupereIr,curentulpecareilpoatesuportalainchideresaudeschidere(atuncicindseformeazaarcelectr

Ingeneral,curentulderupereestecumultmaimaredecitcurentulnominalsideaceeaconditiacaresepunepentrua

IniIn(2.4)
Facexceptiedelaaceastaregulaintreruptoarelemanualetipparghie,pentrucareI,<Inf,iarconditiadealegerealor

IrIn
.Dimensionareacoloaneigeneratesefaceinfunctiedecurentulnominalalacesteia,caresedeterminacurelatia:

undeU,cossiPiausemnificatiilecunoscute,iarcsestecoeficientuldesimultaneitateinfunctionareareceptoarelorde
cladiriindustriale:0,8
cladiriadministrativesideinvatamant:0,8
spitale(maiputingrupuloperator):0,65
crese:0,6
complexecomerciale:1,0
depozite:0,5
blocuridelocuitcu24apartamente:1,0
59apartamente:0,78
1014apartamente:0,63
1519apartamente:0,53
peste20apartamente:0,49.

Incontinuare,sigurantafuzibila,sectiuneaconductoarelor,tubuldeprotectiesiintreruptorulsedeterminalafelcapentru

DacaTGLeste un tablou mare (din punctul de vedere al puterii instalate, numarului de coloane ce pleaca din tablou
urmatoareleaparatedemasurat:

voltmetrucucheievoltmetrica,pentruaseputeamasuratensiuneapefiecarefazasiintrefaze.Acestaseprotejeazala

ampermetrede05A,montatepefiecarefazaprinintermediulcateunuireductordecurent.Reductoareleseexecutain
20304050751001502004006007501000150020003000A.Insecundarcurentulmaximestede5Aintoate

contordeenergieactiva(monofazatCAM6trifazatCA32,sauCA43)careseleagatotprinintermediulreductoarelord

Dupadimensionareaintregiiinstalatiielectricedelumina,aceastaseverificalapierdereadetensiune.Normativeleinvig
delacofretuldebransamentpinalacelmaiindepartatcorpdeiluminatdincladire:Uf%3%
delapostuldetransformarepanalacelmaiindepartatcorpdeiluminatdincladire::Uf%8%.

6.Normedeprotectieamuncii
IntaranoastrasuntelaborateNormelerepublicanedeprotectieamuncii
carecuprindcadrulgeneraldetehnicaasecuritatiimunciisinormelede
igienaamuncii.Acesteasuntobligatoriipcntrutoateministerele,organele
centralealeadministratieidestat,cooperatisteobstesti.Subindrumarea
MinisteruluiMunciifiecaredinacestedepartamenteauelaboratNorme
departamentaledeprotectieamuncii,obligatoriipentnutoateorganizatiile
celeauinsubordine.
Personalulcarelucreazalainstalatiile electrice subtensiune va.folosi totdeauna mijloacele individuale de protecjie
sunt:

mijloace de protectie izolante, care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de elementcle afla
mijloace de acest fel sunt: clesti si prajini electroizolante (pentru a manipula sigurantele si separatoarele din instalat
manusi,cizme,galosi,covoare,presurisiplatformeelectroizolante
indicatoaremobiledetensiune,pentnuaverificaprezentasaulipsatensiunii

garnituri mobile de scurtcircuitare si legare la pamint pentru protectie impotriva aparitiei tensiunii la locul de mu
descarcarilorcapacitive)
panouri,paravane,imprejmuirisisemnalizarisauindicatoaremobile,
folositepentruadelimitazoneleprotejatesizoneledelucru
placiavertizoarecareaurol:
deavertizareapericoluluipecareilprezintaapropiereadeelementeleaflatesubtensiune
deinterzicereaunoractiuuicarearputeaducelaaccidente

desiguranta,princareseaducelacunostintapersonaluluiexecutantcaaufostluateunelemasuriinaintede
lucrari(cumarfi,,Scosdesubtensiune",,,Lucratiaici!","Urcatipeaici!",,,Legatlapamantetc.)

deinformarecuprivirelaunelepunctedelucru(cumarfi:..Folosifimanusilcde.protectie",,,'Lncrafinumaicu

Deasemenea,lalocuriledemuncapentrudiferitelelucrariininstalatiileelectricesevorafisainstructiunideprotectiea
preveniresistingereaincendiilor.
Pentruscoatereaaccidentatuluidesubtensiuneestenecesarsasecunoascaurmatoarele:

atingereacumanaaunuiconductoraflatsubtensiuneprovoacainmajoritateacazurilorocontractareconvulsivaa
incatmainilenupotfidesprinsedepeconductor
celcareintervinenutrebuiesavinaincontactdirectcuaccidentatulaflatsubtensiune
http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

5/7

18.04.2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

primamasuracareseintreprindeestescoaterearapidadesubtensiuneapartiidininstalatiecucareaccidentatulaven
fiecompletatademasurica:asigurareasecuritatiiaccidentatuluidacaacestaseaflalainaltime
asigurareaunuiiluminatcorespunzatorinloculundesaprodusaccidentul,utilizandoaltasursadeenergie

dacadeconectareanusepoaterealizarapid,seindeparteazaaccidentatuldepartileaflatesubtensiuneintrebuintan
scanduraetc.).Esteinterzisautilizareaunorelementematalicesauaunormaterialeumede.Daaceeaseinterzice
pentrutragereaaccidentatuluisepotutilizamanusidincauciucelectroizolantsigalosidinacelasimaterial
accidentatulsevaplasapeunmaterialrauconducator(opanzauscataogramadadehaineuscate,oscanduraetc.)
pecatposibilserecomandaaseactiouacuosinguramana

lanevoieconductorulsubtensiunesepoatetaiacuuntoporcucoadadinlemnuscat.Pentrumaimultasiguranta,opera

dacaaccidentatulnusiapierdutcunostinta,darastatuntimpindelungatsubcurent,trebuiesaiseasigureolinist
sasteasubobservatie

dacaaocidentatulsiapierdutcunostinta,darisipastreazarespiratia,vafiintinscomod.Isevordescheiahainele(c
aerproaspat,isevadasamiroasaamoniacsiisevafrectionacorpulpentruaseincalzi.Mediculvafichematdeurgent.D

dacalipsescsemneledeviata(respiratie,batailedeinima,pulsul),accidentaulnutrebuieconsideratdecedat.Ise
Reguliledeefectuarearespiratieiartificialesunturmatoarele:

respiratiaartificialaseaplicanumaiatuncicandaccidentatulnurespirasicandaceastaestefoartegreoaiesiseinrautate

respiratiaartificialaincepeimediatdupascoatereadesubtensiuncsifaraintrerupere,panalaobtinereaunuirezulta
corpsiintepareacorpului)
inaintedeainceperespiratiaartificiala,accidintatulesteeliberatimediatdehaineleceistingherescrespiratia.si
oscandurica,oplacametalicasauolingura).

BIBLIOGRAFIE
1)Instalatiisiechipamenteelectrice(manualpentruliceeleindustriale,clasele910siscoliprofesiionale,

2)Instalatiisiechipamenteelectrice(manualpentruliceeleindustrialesidematematicafizicacuprofildeelectro

ANEXE
Fig.5.2Planuldearhitecturaaluneiconstructii
Fig.7Schemageneraladedistributie:
aschemadeprincipiu
bschematablouluigeneraldelumina
Fig.8Planulparteruluipentruinstalatiadeiluminatnormalsidesigurantasiprize,cucircuiteleexecutateaparent
Fig.9
Fig.10DetaliuldozeiD1

Niciunfelde
pastilepentru
slabire!Doar
metodenaturale!!

Opovestede
groazaaunei
prietene!Aslabit
dela70la55kg
introluna!!!

Slabestefara
medicisi
interventii
chirurgicale!8kg
pesaptamana!
Click!

Romaniiauaflat
cumpotopri
contorulelectric!
Totcetrebuiesa
faci,esa...

DocumentInfo
Accesari:6189
Apreciat:

Comenteazadocumentul:

Nuestiinregistrat
Trebuiesafiiutilizatorinregistratpentruaputeacomenta

Cumsachii
Niciunfelde
facturila
pastilepentru
electricitatede2ori
slabire!Doar
maimici?Citete
metodenaturale!!
pnnauters

Afostutil?

Dacadocumentulafostutilsicrezicamer
saadaugiunlinkcatreellatineinsite

Copiazacodul
inpaginawebasiteuluitau.

<ahref="http://www.scritub.com/stiinta/arhitect
pri172174168.php"target="_blank"title="Instala
http://www.scritub.com">Instalatiideiluiminats

Creazacontnou

http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

6/7

18.04.2015

Instalatiideiluiminatsiprizedejoasatensiune

CopyrightContact(SCRIGROUPInt.2015)

http://www.scritub.com/stiinta/arhitecturaconstructii/Instalatiideiluiminatsipri172174168.php

7/7