Sunteți pe pagina 1din 263

TADl.A.

IH: l i ATEIIII

CAP. 1. Me/01/e de masurau .,i eroril r

A.
B.

F.
U.

GeneralllJI

C.

D.
E.

CAP

mU.~urdri/or

de msurare
refer itoare la erorile <.le msmurc
Reg uli pentru calcularea erorilor
Dcterminurca erorii unei singure nul.sur:lrl, In cHzul mctot[e lor
de clllre direct
. . .
. . . .
. . .
Dele r mluarea erorii unei sin gure msur1i, In cazul mclO([dor
\ntllrecte tTe msu rare
. . . . . .
Determinarea ero r ii unu i ir tTe msurrl
~(e tode

Noiun i

A. Sistemele
B. Etaloane

G.

Msuri

O.

l\lsurl

uferiloo re la 11isteme d e

UllilJi

Oeflnl\1,

rezisten electric

cl:ulflcurcu

~imbolizarea

13
H
. 14
. 18
19

:w

III. Geerallldflreferifoare la apamtele e/edrice de


A.

Il

11 e/emeu/e de cil'ellil

unltllllor electrice
i msuri etalon
forei elcelromatoarc

etalon ale
etalo n de

. 10

msurat

aparH I.dOI' el cclrlce de

msura t

2il
31
35
39

13. Erorile aparuldo de msurat


Prile
componente al e aparatelor d eddce de miisuoat
D. Protejarea nparatdor Im potriva ocuril or i \'i hralilo l'

C.

CAl'. rv. Descrierea sistemelor dr


A.
B.
C.
O.

AJ>aralc
Aparate
Aparate
Aparate
E . Aparate
F. Aparate
G. Apara te
H. Aparate

din
din
din
din

(lparal~

<le mibur(ll

sistem ul magnclodectrlc
sis temul elcctromaguetic
siste mul electrodlnamlc
sistemul cu inducl lc
~Tln sistemul clcctro stnllc
din sistemul termi c .
din siste mul electro ni c
cu re((rcsor

r,t
.
.
.
.
.
.
.

I l
,17
50
5.')
59
Ut
63
04

259

CAP. V. Transformatoare de mllsurtf. 11 rolul lor

A. T ransformatoa re d e tensiune
B. E rorile t ransformatonrelor d e t en si une
C. Trans formntoa rc 1fc intcn s itt~l c
D. Erori le trt~nsformntonrelor d e intc ns ihtr. P rincipi i cvnstr ucU\"e
CAP. VI. i \Jlltrule rctllru

msurure u

iulttiSII<iJii

tensiunii

:\. Pri ncip iul efe funci o nare a ampermctrclor i voltmdrclor


13. ;\Li\surarca curenilor. Rolul i cnlcu\ul untului
C. l\l~u rnren tenslnnilor. Botul i calculul rcl:is tenel or ;o<Tiion;tl e
D. l\l:lsnrarca inte n sitil\li i a te n sitmii cn njutorul ap;ualelor <~u
rcdresor
CA P . \ "I L

Msurureu

66
68
72
75

rez/s/en!elor

7i
78
82
83
85

A. l\ Leloda ~mperm e trului i vollmelru lui


B. i\{:lsumrea tczistendor prin metode i >lparalc tfe

!15
<ompnta l c.

86

Punile.

r~zistc u elo foar te mm-l [Jrin metoda galv:~n orn<t rului


i voltnw lrulu i i p rin 111e toda su\.l~ litu iei
O. Apar;1 lc ind icalo:ll"c ulilb::~ tela m:lsnrare: <Tirtcl:l" n?.istcn telo r. Di fer ite litlnrl rle ohtllml'lre i <lom~n i ul lo r de utlll~a r~
E. ll l :lsuranm r ~zlslc ut clor de izolatic a inslalaiilol
F. D efinitiile hnufamcnlale referitoare la pun e rea la Jlllllnt.
G. llhisurarea nzisl.cntdor ,r., pun~re la pilmln t
11. 1\U suraren pot~n inl e lor c lcdrir e la Slljlrnfuja so lului

C. :\Iilsnrarca

V lfL

Mfhllrflrr"

illdllclanJ ~~ fi wprwiliiJii

n.

JOS
i

In curm/ allullalill

A . Mil surnrcn pute r ii In cu re nt cont inuu


Il. l\lilsurarea pute ri! In c ur cut a lt er u:tll v

11 :1
113

Iti

CAP. X . .llsurareo eJiergiei elrc/tict

138

A. General\l,i\1

138

B. Contoare c lectrh.:c

140

C. l\l:lsurarea e nctglel electrice actiw

150

i).l\l:\ sura rcaenl' rglclelcctr\cerc:lCli\"r


E. E rori la msurare:~ e nergiei declricr
F. Conloare sp ecial e <Te e nergie e lectrici\ .

158
162
167

XI.

Msumreu fuclorului de Jltllcrc ~~ (r /rewenfd In


i punerea In Jlfmrle/ 11 m"illilor e/cclric~

'wUv

A . Fador u l <le putere


Il. ~(:\sumrca fneventcl
C. Pnncr": ' In p:trakl a

260

!0,1

105

Metode pentru milsu ra H n cap acit:l\ll

fX. MILmrarea puterii In wrru/ colllimm

0:1
07
101
102

105

A. l\ lctode 11cntru miisurur~a in tfuelnn jci

CAP

91

tna .~ i u llor

elect rkc

wrrn/ allrr170
170
180
181

CAP. XII. Aparate Inregistra/oare

185

General\li\~1

n. Apar:1le eu Inregistrare conUnu


r:. Ap~rnte cu lnregislrnre prin pundc

185
186
189

xrrr.

191

A.

Oscllogra{e

A. Generalili
V. Oscllograful magnc.Loch!clrk {cu huclil)
C. Osdlograful cntode

'"
,.,
091

CAP. XIV. 1'elemlfsuri

091

A. GencrullliHI

.....
B. Claslicarea sisle1uclor de l\lemilsurnn
C. Cana le tie transmisie
O. Exem p le de sis teme <Te ttlcnli\snrare
E. Siste m e de lnsumare

191
098
199
100
203

XV.

20-1

Jlsurri

tnU!]IIt/iu

A. Generullto\l
B. Trasarea curbei <Te magnctiz:JI't'
C. Tmsar<"ueiclillud o:l llistcnJ'.Is

204
200
209
210

O. Determinarea plertferllor tn fin


CAP. XVI.

Mri.~urarNI

mrimi/ar

CAP, XVrf. f:xploo/11r1 11/JIIr(t/dllr rler./ria <le


~i

213

nu/(C/r/Ct J>l. ci!IP eleelrii

A. Gcnerallttl
B. Principiul tic fnnclonnrt'
. . .
.
.
C. Exemple de milsnrC~tl de m:\rlml ncclcctri<.:c pc cnle
msUrii/

oleetrlc

213
214
217

/Il ctn/rr/e, s/o(ii

re(de

223

A. Transport i depozitar~
B. Amp la sarea r~pumtelo
C. Explor~tarea :1parr~tclo rlc mt.surat
. .
. . , ,
n. Ver!ficar{':t oflclnl:'i i periodic[~ a -parutc lor cluctricc d e Jll s urat.
l.nboraloare dedrice i atcltere

223
223
224

XV(H. Cuu/ralul .jl lntre/illcrea 0/)(lrO/dm tleclriee de milsura/

228

'' Gcnerallt:'i\l
1\, Repararea resort urilor ~i a l:t grtlo
C. Ecbilihrarca aparulelor
V. Cadranele aparatelor electrice
E. Con! rolul calil:\tii reparaici
F'. Hepnraren contoarelor elect ri ct
C'i, Verificarea con t oarelor electrice

228
22!1
232
232
233
233
234

CAl'. XIX.
A.

Lucrri

Noiuni

240

dt /ubora/or

gene n1 lc pentru executarea lu criir!lor de labor"lo

il. Executarea lnc:,rii tic laborator

C. Elementele circuil<-lor l'leclrlce

226

apnntlde electrice de

msuml

240
2<11
242

261

"<
LUCRAREA nr. t

El~lonan:a

243

:tnlJiermetrului

245

LUCRA R EA nr. 2 Et(ol onarcl voltmctrulul


LUCR AHEA nr. 3 i\1:1surnrc:1 rczistcntr lor 1rn mdotia amJlcnnctrului
~~ voltmctru lul
LUCRAR EA nr. 1 :\{;isurarca rezistcn\tlor llluri prin mcloda..vo i! Ulctrului
LUCRAHEA nr. 5
L UCRAREA nr. 6

.\ lsumn:o
Msurarea

rczis le n tclor cu p u nte: s impli\


lntc nsil:'i\ii

21'1
2~1

a pu te r ii In curen t nilern al iv

'te int e ns ilat<"

2[>2

LUCHA R EA nr. 7 lll ll.su rarea tmte rii In curent alterrHili V monof;u:at
i ctalonarca wattnwtrului tehnic

253

~ lsurarca puterll In curl!n t ;oltern:>liv trtra wL .:u


metoda celor dou wattmctrc

25f>

monofnz.al, folo sim(

LUCRAHEA nr. 8

l ransformatorul

/J/BL.IOGRAFIE

257

l'ABLA DE MA TERll

258