Sunteți pe pagina 1din 36

MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale

AgeniapentruFinanareaInvestiiilorRurale

ProgramulNaionaldeDezvoltareRural
20142020

GHIDULSOLICITANTULUIPENTRUACCESAREASUB
MSURII19.1SPRIJINPREGTITORPENTRU
ELABORAREASTRATEGIILORDEDEZVOLTARELOCAL

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 1|P a g i n a
InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

GHIDULSOLICITANTULUI

pentruaccesareaSubmsurii19.1
Sprijinpregtitorpentruelaborareastrategiilorde
dezvoltarelocal

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai


Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) implementat prin Programul
Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) i se constituie n suport informativ complex pentru
ntocmireaproiectuluiconformcerinelorspecificealePNDR.

GhidulSolicitantuluiprezintregulilepentrupregtirea,ntocmireaidepunereaproiectului,
precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a proiectului dumneavoastr. De
asemenea,coninedocumentele,avizeleiacordurilepecaretrebuiesleprezentaiprecum
ialteinformaiiutilerealizriiproiectuluiicompletriicorecteadocumentelor.

Ghidul Solicitantului se completeaz cu prevederile cadrului de reglementare european i


naional, precum i cu manualele de proceduri ale autoritilor cu competene pe linia
gestionrii i managementului fondurilor europene nerambursabile acordate Romniei n
perioadadeprogramare20142020.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 2|P a g i n a
InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

Capitolul1Prevederigenerale..............................................................................................................1
1.1.

BazalegalaComisieiEuropene.................................................................................................1

1.2.

Bazalegalnaional...................................................................................................................1

1.3. DescriereageneralaMsurii19DezvoltarealocalLEADER,inclusivlogicadeinterveniei
contribuialadomeniiledeintervenieiobiectiveletransversale........................................................1
1.3.1.

GrupuriledeAciuneLocal....................................................................................................2

1.3.2.Ariadeaplicabilitateastrategiilordedezvoltarelocale(SDL)......................................................3
Capitolul2PrezentareaSubMsurii19.1.............................................................................................5
2.1.Descriereatipuluioperaiunii..........................................................................................................5
2.2.Tipdesprijin,sumeiratedesprijinaplicabile..............................................................................5
2.3.Beneficiari........................................................................................................................................6
2.4.Cheltuielieligibile............................................................................................................................7
2.5.Criteriiledeeligibilitatepentruacordareasprijinului.....................................................................8
2.6.Criteriiledeseleciepentruacordareasprijinului.........................................................................13
Capitolul3Accesareafondurilornerambursabile...............................................................................17
3.1Completarea,depunereaiverificareaDosaruluiCereriideFinanare..........................................17
3.1.1.CompletareaCereriideFinanare...............................................................................................17
3.1.2.DepunereaDosaruluiCereriideFinantare...............................................................................17
3.1.3.VerificareaDosaruluiCereriideFinantare...............................................................................18
Capitolul4Contractareaiimplementareaproiectului.....................................................................24
4.1.Contractarea...................................................................................................................................24
4.2Implementareaproiectului..............................................................................................................26
4.3Achiziii..........................................................................................................................................28
4.4Plata...............................................................................................................................................28
Capitolul5Informaiiutile..................................................................................................................30
5.1Linkuriutile.....................................................................................................................................30
5.2Dicionar..........................................................................................................................................30
5.3Dictionardespecialitate..................................................................................................................32
5.4AFIRnsprijinuldumneavoastr...................................................................................................32

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 3|P a g i n a
InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Caapitolul1 Prevede
erigeneraale

1.1. B
BazalegalaComisieiiEuropene

305/2013;
Reggulamentul(UE)Nr.13
Reggulamentul de implementare (U
UE) nr. 80
08/2014 peentru stabiilirea norm
melor de
aplicareaReggulamentulu
ui(UE)Nr.1
1305/2013;
UE) nr. 807
7/2014 de completarre a Regulaamentului (UE) Nr.
Reggulamentul delegat (U
130
05/2013;
Reggulamentul(UE)Nr.13
303/2013;
Reggulamentul Delegat (U
UE) nr. 480/2014 de completarre a Regulaamentului (UE) nr.
130
03/2013;
Reggulamentul de puneree n aplicaare (UE) nrr. 215/2014
4 de stabilire a norm
melor de
aplicareaRegulamentulu
ui(UE)nr.1303/2013.

Bazalegalnaional
1.2. B

ordul de deelegare a sarcinilor


s
leegate de implementaarea msurrilor din Prrogramul
Aco
Naional de Dezvoltare
D
Rural 201
14 2020 susinute prin
p
Fondul European
n Agricol
pen
ntruDezvolttareRural;;
Ord
donana dee Urgen a Guvernului nr. 41//2014 privind nfiinarrea, organiizarea i
funcionareaA
Agenieipen
ntruFinanareaInvesttiiilorRuralle,prinreorganizarea Ageniei
uDezvoltareeRuraliP
Pescuit.
dePlipentru
donana Gu
uvernului nr.
n 26/2000
0 cu priviree la asociaii si fundaaii, cu mod
dificrile
Ord
ulteerioare.
Ord
dinul ministtrului agricu
ulturii si deezvoltarii ru
urale nr. 53
31 din 13 martie
m
2015
5 privind
aprrobarea con
nditiilor de depunere a cererilor de finantaare pe masurile 4Sub
bmasura
4.1."Investitii in exploattatii agrico
ole", 6Sub
bmasura 6.1."Sprijin
6
pentru in
nstalarea
tineerilorfermieri",19Sub
bmasura19.1Sprijin pregatitor pentruelab
borareaStrrategiilor
de DezvoltareLocala(SDLL)sirespecttivacererilordeajutorpemasurile10Agromediusi
ma, 11Agricultura eccologica si 13 Plati pentru zo
onele caree se confrunta cu
clim
con
nstrangerin
naturalesau
ucualtecon
nstrangerisspecifice,diincadrulPrrogramuluiNational
de Dezvoltare
e Rurala 20142020,, anterior aprobarii acestuia de catre Comisia
Eurropean.
Hottrre nr. 1185 din 29 decembrie 2014 privinnd organizarrea i funcionarea Minnisterului
AgriculturiiiDeezvoltriiRurale.

Descrierea general a
a Msurii 19
1 Dezvoltarea local LEADER,, inclusiv lo
ogica de
1.3. D
iintervenieicontribu
uialadome
eniiledeinttervenieiiobiectivele
etransverssale

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 1|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Abordarrea LEADER
R urmretee aceleai obiective generale
g
i specifice ale
a Politicii Agricole
Comunee ale U.E. i
ale PNDR
R i presupu
une dezvolttarea comunitilor loccale ntro manier
specific, adaptat nevoilor i
prioritilor acestoraa. Valoarea adugat a
a abordrii LEADER
deriv d
din acele in
niiative locale care co
ombin solu
uii ce rspu
und problematicii exisstente la
nivelulccomunitilorlocale,reeflectatenaciunispeecificeacesttornevoi.

Aciunile care vor fi ntreprin


nse n cadrrul Msurii 19 Dezvo
oltarea locaal a LEADEER sunt
sintetizaatencadru
ula4SubM
Msuri,respectiv:

prijin pregtitor pentru elaboraarea Strateggiilor de Deezvoltare


SSubMsuraa 19.1 Sp
Local(SDLL)
SSubMsuraa 19.2 Sp
prijin pentrru implemeentarea aciunilor n cadrul
c
strattegiei de
d
dezvoltarelocal
SSubMsuraa 19.3 Pregtirea i implem
mentarea activitilor de cooperare ale
ggrupurilord
deaciunelocal(GAL))
SSubMsuraa19.4Sprrijinpentrucheltuielid
defuncionaareianimaare

Pentruaafieligibil,Strategiad
deDezvoltaareLocal(SSDL)trebuiesfieelab
boratpebazaunei
abordrri de jos n sus. Activittile LEADER pot s corespund
c
diferitelorr tipuri de aactiviti
prevzu
ute de Regu
ulamentul 1305/2013,
1
inclusiv ceele legate de
d activitile de prom
movare a
incluziuniisocialeiareducerriisrcieiiscontribuieastfellaaOT9Promovareain
ncluziunii
easrcieiidiscriminrii.
sociale,combatere

omeniului de
d interventie 6B Incurajarea
Prin SDL pot fi sprrijinite activviti care rspund do
nzonelerurale,precu
umsiactivittaticareprivescdome
eniiledeinterventie
dezvoltaariilocalein
1A, 2A, 3A, 4A, 5C ,6A si 6C
C precizate n Regulaament. Gru
upurile de Aciune Local vor
nactiuni
structurrastrategiadedezvolttarelocalnfunciededomeniileedinRegulament,prin
care sa contribuie si la obiecctivele transsversale (inovarea, sch
himbri clim
matice i acciuni de
mediu) si sa generreze valoarre adaugat n teritoriu, n funcie de nevoile identificcate prin
analizadiagnosticd
dinSDL.

n strattegiile elabo
orate vor fi
f incluse operaiuni
o
c
care
ating obiectivele SDL, contrribuie la
obiectivvele FEADR (aa cum sunt
s
stabilite la art. 4
4 din Regulaamentul UEE nr. 1305//2013) i
sunt co
onforme cu prioritilee strategice
e identificatte n Acord
dul de Partteneriat i PNDR i
genereaazvaloareadaugatn
nteritoriu.

uravaloareaaadugataaoperaiun
nilorcarevo
orfisprijinitteprinLEAD
DERprin
GALurilevorasigu
stabilireea criteriilo
or de eligib
bilitate/selecie sau inttensitatea sprijinului,
s
n conform
mitate cu
analizatteritorialinevoilefin
nanciare.

Grupuriled
deAciuneLLocal
1.3.1. G

uite din
Grupurile de Aciune Locall sunt paarteneriate privatpublice activve, constitu
orului privaat i societii civile, desemnai
d
dintrun
reprezentani ai seectorului public, secto
u rural om
mogen, carre vor treb
bui s nd
deplineasc o serie de
d cerine privind
teritoriu
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 2|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

compon
nena, terittoriul acop
perit i carre vor imp
plementa o
o strategiee integrat pentru
dezvoltaareateritorriului.

deGALuri,laniveluln
ntreguluiterritoriu.
Seurmreteselecctareaacelpuin120d
PotfipaartenerinG
GAL:

A
Autoriti
publice
p
locaale (UAT co
omun i UAT
U ora elligibil LEADER) n baaza unei
Hotrrri de Consiliu Local. n
n cazul n care Consiliul Local este
e
dizolvaat, o alta institutie
publica de pe territoriul uneei UAT poate reprezenta teritoriul respectivei UAT in
n cadrul
parteneeriatului,nbazauneid
declaraiiem
misenacesstsensdeinstituiapu
ublicncau
uz,fiind
necesarr,totodat,prezentarreaunuidoccumentcaresatestedizolvareaConsiliuluiLLocal;

R
Reprezenta
niautorizaaidinsecto
orulprivat;

R
Reprezenta
niautorizaaiaisocietiicivile;

R
Reprezenta
ni autorizaai ai entitilor proveenite din afara
a
spaiu
ului eligibil LEADER
monstreazinteresuliimplicareaandezvolttareateritorriului;
caredem

P
Persoanefiz
zicerelevan
nte,cudom
miciliulnterritoriulGALcaredemonstreazap
portulpe
carelp
potaducen
ndezvoltareealocal.

Parteneerii privai, precum i partenerii reprezentani ai socie


etii civile vor reprezenta cel
puin51
1%attlan
nivelulparteeneriatului ctilanivveldecizional.Populaiiadinmediulurban
va aveaa o ponderee demaxim
mum 25% diin totalul populaiei
p
teeritoriului. Entitileprovenite
dinmed
diulurban(inclusivceledinafara teritoriuluieligibil)vorreprezenttamaximum
m25%la
niveldeecizional(orrganismedeeconducereealeGALulluiicomite
etdeselecie).

oritile pu
ublice, astfeel cum sun
nt definite conform normelor
n
La nivel decizionaal, nici auto
pde interessenuvadeeine maim
multde49%
%dindreptturilede
naionale,niciunssingurgrup
nte vor reprrezenta maaximum 5 %
% att din totalul
t
parteenerilor,
vot. Perrsoanele fizzice relevan
ctilaniveldeciziional.
n cadru
ul forurilor de decizie de la nivelul GAL fieccare entitatte/persoan va reprezzenta un
vot.

nt n desfurarea activitilo
or GAL, se
s recomaand ca
Pentru o implicaare eficien
preedintele/repreezentantul legal/angajaii GAL s nu dein una dintrre aceste funcii n
ndiiedeeligibilitate.

dousaaumaimulteGALuri,aacestfaptnefiindocon
1.3.2.A
Ariadeapliccabilitateastrategiilorrdedezvolttarelocale((SDL)

R se aplic n teritorii coerente cu


c o populaaie cuprinss ntre 10
0.000 100
0.000 de
LEADER
locuitorri, inclusiv n oraele mici
m cu o po
opulaie de maximum 20.000 de locuitori. Avnd
A
n
vedere densitatea redus a populaiei n zona Deelta Dunriii, pentru aceast
a
zon
n se va
00locuitori.Acestelim
mitriasigurrunechilibruadecvatntreo
acepta unpragminimde5.00
onalazoneelor.Legtu
uriledintre urbani
mascrriticdeacttoriimplicaiiidentifiicarearegio
rural reeprezint un
u instrumeent foarte important pentru deezvoltarea unei zone, viznd
cretereeaincluziun
niisocialeireducereasrciei.Laanivelnaio
onalsuprafaaaeligibilLEADER
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 3|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

estede 228.754km
m,cuopo
opulaiede 11.359.703
3locuitori.A
Acoperirea vizataterritoriului
pulaieieligibileLEADER
Restede10
00%.
iapop

ocal se va realiza n baza unei singure proceduri


Selectarrea strategiilor de deezvoltare lo
publice deselecieencadrulLLEADER201
142020,nu
umaitrziu
ude2anid
delaaprob
bareaAP
mReg.UEn
nr.1305/20
013).
(conform

DLsevorstaabiliproporionalastfeel:
AlocrilefinanciareepentruSD
-

8
80%dinalo
ocareatotallpentruSD
DLvafimp
prinfunciedepo
opulaiaisuprafaa
ttotalateritoriuluieliggibilLEADER
R,rezultnd
dovaloarepelocuitorikm;
2
20% din alo
ocarea totaal pentru SDL
S se acord SDLurilor care ob
bin nivelul cel mai
naltdecaliitate,rezulttatcaurmarreaprocesu
uluideselecie.

nsituaiancareeexistdifereenentreteritoriuleligibilLEADEERiteritoriiulacoperittdeSDL
urile selectate, sum
mele rmasse disponibile (aferentte populaie
ei i supraffeei neacop
perite n
urma procesului de selecie) vor contrib
bui la majo
orarea proceentului min
nim de 20%
%. Astfel,
dupseelecie,GALurilecarevvorabinep
punctajuldeecalitate,vvorrevizuip
planulfinancciarcare
vafipro
opusspreap
probareAutoritiideManagemeent.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 4|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Capitollul2PrezzentareaSSubMsu
urii19.1

puluioperaiunii
2.1.Deescriereatip

or const n sprijinul acordat beneficiarilo


or eligibili, pentru elaaborarea
Sprijinul pregtito
oltarelocal.
strategieidedezvo

dezvoltarelocalvizeaz:
Sprijinulpregtitorrpentruelaborareastrrategieided

Derulareau
unuiprocesdeconsultaareianimaarerealizatlanivelloccal,cuimpliccarea,n
m
modactiv, aactorilor localiiorgganizaiilor dinteritoriu.nacest fel,potenialulGAL
vvaanalizaaattnevoileeioportunitilededezvoltare,cctimecan
nismuldeim
mplicare
aactivapop
pulaieind
dezvoltareazonei.
Proiectareaa strategiei de dezvoltaare local plasate
p
sub
b responsab
bilitatea com
munitii
((prin activitti de con
nsultan, reealizarea de studii asu
upra zonei n cauz i aciuni
llegatedeco
onsultareaprilorinte
eresatensccopulpregtiriistrateggiei).

Unobieectivprincip
palvizeaz cretereaccapacitiid
decolaboraare lanivel teritorialn
nscopul,
elaborriistrategieeidedezvoltarelocal,ceeacevvaoferiacto
orilorlocaliireprezen
ntanilor
nii de activitate posibilitatea de a lucra mp
preun i de
d a interacciona n
din difeerite domen
favoareacomunitilordinterritoriileLEA
ADER.
2.2.Tip
pdesprijin,sumeiraatedesprijiinaplicabile
e

ursareacheltuieliloreliigibile.
AsistenancadrulSubmsurriisebazeazzperambu

evederile Regulament
R
tului nr.
Se va oferi sprijiin nerambursabil n conformitaate cu pre
013,pnlaasumamaxximde20.0
000Euro,astfel:
1303/20

C
Cheltuielile pentru an
nimare (desscrise la lit.a sectiun
nea cheltuieeli eligibile din fisa
m
ADER sub
bmasura 19.1)
1
vor fi
f de maximum 10.00
00 euro, aacordate
masurii LEA
p
proporionaal cu num
mrul de lo
ocuitori acoperit de SDL (maximum 100.000 de
llocuitori).SSumamaxim
mde10.00
00deeurovvafiacordaatunuiterritoriuncarrenr.de
llocuitori esste de 100.000 (maxim
mum admis). Calcularrea cuantumului de finanare
f
p
pentru teriitorii n care nr. de locuitori este mai mic
m de 100..000, se vaa realiza
p
proporionaal,nraporttcusumam
maximcep
poatefiacorrdat.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 5|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

C
Cheltuielile legate de elaborareaa strategiei (descrise la lit. b sectiunea
s
c
cheltuieli
eeligibiledin
nfisamasuriiLEADER submasura19.1),seevorncadrransuma maxim
d
de10.000d
deeuro,ind
diferentdem
mrimeateeritoriuluiipopulaiaaacoperitdeeSDL.

proiecteleffinanateprrinSubmssura19.1nu
useacordavans.Inte
ensitateasp
prijinului
Pentrup
neramb
bursabilpen
ntruaceastsubmsurreste100%
%.

Ramburrsareachelttuieliloreliggibilesepoaaterealizan
ndouetap
pe:

C
Cheltuielile
pentru animare pot fi
f rambursaate dup fin
nalizarea acctivitilor aferente
a
animrii. n situaia n care parteneriatu
p
ul nu depun
ne strategiaa n vedereea seleciei,, sumele
v fi recup
perate. Acttiunile privind animareea, pentru a fi deconttate de cattre AFIR,
pltite vor
trebuie sa fie avizzate de catre structu
urile AFIR rresponsabilee, in baza unor Rapo
oarte de
depusedeccatrebenefiiciarulSubmasurii19.1.
activitatte(intermediar/final)d

C
Cheltuielile
legate de elaborarea strategiei vor fi ramb
bursate doaar pentru SDLurile
S
de Manageement, ulte
declaratte eligibile de ctre Autoritatea
A
erior processului de evaluare a
SDL. Acordarea sprijinului pentru acest tip de cheltuieli nu esste condiio
onat de seelectarea
SDL,cieexclusivdeeeligibilitateaacesteia.

Valoareea public maxim


m
ce se
s va acord
da pentru o
o cererede finanare pentru
p
SubMsura
19.1esttede20.000
0euro.
2.3.Beneficiari

ncadru
ulacesteiSu
ubmsuri,b
beneficiariipotfi:

u
unpartener
riatexistenttautorizatcconformOG
G26/2000;

u
unnoupart
teneriatfrpersonaalitatejuridiic.

nuiAcorddeeParteneriaatspecificLLEADER.
Parteneeriateleexistente/noisevorformaanbazaun
Acordull de Parten
neriat speccific LEADEER respectt principiile LEADER ise va completa
conform
mAnexeinr.3aCereriiideFinanaare.

ncazulunuiparteeneriatcarenuesteau
utorizatcaaasociaie,reeprezentare
eapoatefi realizat
de:
dului de Parteneriat, cu
c sediul
eentitate jurridic privatt sau publlic semnattar al Acord
ssocial/puncct de lucru//sucursal n teritoriul acoperit de potenialul GAL, dessemnat
d
derespectivvulparteneeriat;
aasociere cu
u personallitate juridic a uno
or membrii semnatarri ai Acord
dului de
Parteneriat;
u
un GAL finanat prin
n LEADERPNDR 20072013, caare acoper parial teritoriul
t
p
ormatpentrruperioadaadeprogramare20142020.naccestcaz,
parteneriattuluinoufo
G
GAL autorizzat n perio
oada 20072
2013 va preezenta o Ho
otrre a Adunrii
A
Generale a
A
Asociaiilorncarevorfiprezentaateurmtoaarele:

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 6|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

a) Denumirea parteneriatuluiGALp
pentrucareGALautorizatnperioada20072013va
ssusineelab
borareastraategieidedezvoltarelo
ocal20142020;
b) Menionareea partenerrilor, cu spe
ecificarea expres a UATurilor co
omponentee, ai GAL
aautorizat 20072013
2
c
care
vor paarticipa la constituirea partenerriatului nou
u format
p
pentruperioada20142020;
c) A
Acordul ca GAL autorrizat 20072
2013 s aib
b calitateaa de solicittant n cadrul Sub
msurii19.1pentrupaarteneriatulmenionattlapunctula);
m
d) Meniunea caGALauttorizat2007
72013nuvvamaidepuneosolicitarencad
drulSub
msurii19.1,nafarap
m
parteneriatu
uluimenionatlapuncctula).
Atenie!
n cazu
ul n care statutul associaiei prrevede un termen determinat privind du
urata de
funcion
nare,acestaatrebuiemodificatastfelnctspoatfidesfurateiialteactivittidup
finalizarreaimplemeentriistrattegiei20072013.

narepentru
ubeneficiarriieligibilim
menionai maisus,n vederea
AFIRva emiteDeciziidefinan
acordrrii sprijinullui pregtiitor. Beneficiarii vorr semna Deciziile de
d finanaare prin
reprezentantullegaaldesemnaat.
2.4.Cheltuielieliggibile

uielilerealizzatepentruurmtoareeleactivitii:
Sunteliggibilecheltu

econsultaree,animareigrupurideelucrunve
edereaelab
borriiSDL,inclusiv
(a) aactivitide
ccosturilede
epersonalp
pentruacesteactivitii;
(b) cconsultan tehnic i
financiarr n vedeerea elaborrrii SDL, inclusiv
i
costuri de
p
personal,acchiziiadeinformaii,d
datenecesaareelaborrriiSDListu
udiialezoneei.

Un proiiect poate conine cheltuieli eliggibile i neeeligibile. Fondurile nerrambursabile vor fi


acordatte doar pen
ntru deconttarea cheltuielilor eliggibile, cheltuielile neelligibile urm
mnd a fi
suportateintegraldectrebeeneficiarulp
proiectului.

bursabile asigurate
a
p
prin
Subm
msura 19.1
1 Sprijin pregtitor pentru
Fondurile neramb
c
elaborarea strateggiilor de dezzvoltare loccal, vor fii acordate beneficiarilor eligibili conform
eligibile:
urmatoaareilisteindicativedeecheltuielie
ccheltuieli cu
u plata personalului propriu
p
al beneficiarulu
ui care reallizeaza activvitati de
animaree/consultare/sialegru
upurilorde lucru(sunt eligibilesi cheltuielileprivindcon
ntributia
angajatuluisiangajjatoruluidaatoratecatrrestat).
c
cheltuieli
p
privind
transportul participanilo
p
or i expeertilor implicai n derularea

proiectu
uluilaaciuniledeanim
mare/consu
ultaresialegrupurilord
delucru;
cheltuieliprivvindcazareaaparticipan
niloriexpeertilorimpliicainderu
ulareaproieectuluila
aciunileedeanimarre/consultaaresialegru
upurilordelucru;

c
cheltuielipr
rivindmasaaparticipaniloriexpeertilorimpliicainderu
ulareaproieectuluila
aciunileedeanimarre/consultaaresialegru
upurilordelucru;
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 7|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

c
cheltuieli
p
pentru
ncchirierea de spaii adecvate
a
p
pentru
derularea activitilor
proiectu
ului;

c
cheltuielipe
entrunchirriereadeecchipamenteeilogisticpentrudeerulareaactivitilor
proiectu
ului;

c
cheltuielipe
entruachiziiiadeconsumabile,mu
ultiplicare,ccopiere,imprimare;

c
cheltuieli
cu
u materialee de promo
ovare utilizaate n aciu
unile de aniimare/consultare si
alegrup
purilordelu
ucru(ex:maape,blocno
otes,pix,pliante,brou
uri,banner));
cheltuielicum
materialepu
ublicitarecu
uinformaiiprivindfin
nanareapro
oiectelorprrinPNDR
(autoco
olante,afie);
ccheltuieli aferente serrviciilor exteernalizate (ex.:
(
organizare de eve
enimente, personal
p
eexternalizattpentruanimareetc.);;
ccheltuielicu
uplataconssultantului(cuexcepiaapersoanelorfizice)in
nvedereaelaborarii
SStrategieid
deDezvoltarreLocala.
ch
heltuielicup
plataangajaailorproprriiaisolicitantuluiimplicainelab
borareaStraategiei
deDezvvoltareLocaala(menion
nainCerereadeFinanareSeciuneaC.8))
aachiziiade
edatestatissticeprimare,necesarrenvedereea elaborrriiSDL(taxeeprivind
aaccesullaacestedate)).
ccheltuieli cu plata aud
ditorului maximum 2% din tottalul cheltu
uilelilor eligibile din
C
CapitolulI,exclusivcheeltuialacuaauditul.
cheltuieli cu
c plata auditorului maximum 2% din tottalul cheltu
uilelilor eligibile din
ulII,exclusivcheltuialaacuauditul..
Capitolu

Cheltuie
elineeligibiile(suportateintegraldectrebeeneficiarulp
proiectului)

Nusuntteligibilech
heltuielileprevzutela art.69(3)d
dinRegulam
mentul130
03/2013:

dobnzidebitoare,cu excepiaceelorreferito
oarelagran
nturiacordatesubforrmaunei
(a) d
ssubveniipeentrudobndsauauneisubveniipentruco
omisioanele
edegarantare;
(b) aachiziionarreadeteren
nurifrco
onstruciii deterenurricuconstru
uciicuosu
ummai
m
marede10
0%dinchelttuieliletotaaleeligibile aleoperaiiuniincauzz.ncazul siturilor
aabandonatee i al siturrilor utilizatte anterior pentru acttiviti indu
ustriale caree conin
ccldiri, aceeast limit se majorreaz la 15
5%. n cazu
uri excepio
onale i ju
ustificate
ccorespunztor, aceastt limit poate
p
fi majorat
m
peste proceentajele reespective
iindicatemaaisuspentruoperaiun
nileprivindproteciam
mediului;
(c) ttaxapevalo
oareaadu
ugat,cuexxcepiacazu
uluincare aceastanu
usepoaterrecupera
ntemeiullegislaieinaaionaleprivindTVAul.

e ctre ben
neficiar sau
u pot fi
Activitile din cadrul proiecctului pot fi realizatee direct de
e teri prin
n procedur de achiziie public aferent pragului valoric al
externalizate ctre
serviciuluisolicitat.
2.5.Criiteriiledeeligibilitatepentruacordareasprijjinului

scurmtoaarelecondiii:
Pentruaafieligibil,solicitantultrebuies ndeplineas
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 8|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

EEG1:Solicittantulaparinecatego
orieisolicita
aniloreligib
bilipentruSSubmsurra19.1;

a) Partteneriatele privatpub
blice consttituite n baza Aco
ordului de parteneriaat (fr
personaalitatejurid
dic)trebuieesprezintecadocum
mentejustificative:
A
Anexa nr. 3
3 la Cerereea de Finan
nare Aco
ord de partteneriat, n
care se specific
s
ffaptulc,d
dupfinalizaareaproiectuluifinanatprinSub
bMsura19
9.1vordep
puneSDL
n vederea selectrii parteneriat
p
ului ca i GAL,
G
iar parrtenerii se vor constitui ntro
fformasociativnbaazaO.G.26//2000.nangajament sevamenionapartenerulcu
p
p
sau civil, desem
mnat s reeprezinte
personalitate juridic din sectorrul public, privat
p
potenialulparteneriattnvedereaaobineriissprijinuluipregtitor;
A
Acteleconsstitutivealeesolicitantu
uluiparten
ner/asociaieaunorpaartenerio
organism
ccu personalitate juridiic din secttorul publicc, privat sau
u civil desemnat s reeprezinte
potenialul parteneriaat privatpu
p
ublic (act no
ormativ dee nfiinare, statut, nrregistrri
jjuridiceetc.).

c
ca asociaie n baza O.G.
O
nr. 26
6/2000, treb
buie s preezinte ca
b) Parteeneriatele constituite
documeentejustificative:
A
Anexa nr. 6 la Cererrea de finaanare Acctul constittutiv, statuttul i nscrrierea n
RegistrulAssociaiiloriFundaiilo
or, n confo
ormitatecu prevederilee dinO.G. 26/2000
ccumodificrileicomp
pletrileulterioare;
A
Anexanr.3
3laCerereaadefinanaareAcorrddeparteneriatprin
ncaresean
ngajeaz
cc, dup fiinalizarea proiectului
p
finanat prrin SubMsura 19.1, va depunee SDL n
vvedereasellectriisalecaiGAL.

oile parteneeriate ct i partenerriatele dejaa constituite vor prezzenta Mand


datul de
Att no
reprezentare prin care se deesemneaz reprezentaatntul legal al solicitantului n raaport cu
ul prezentaat Anexa nr. 7 la Cererea de Finanare, prin care se deseemneaz
proiectu
reprezentantul leggal al solicitantului n raport cu proiectul prezentat i
Copia acctului de
identitaateareprezentantuluilegalAnexxanr.8laCeerereadeFFinanare.

Verificarea eligibiliitii solicitantului va viza i situaiile n care solicitan


ntul se regsete n
urmtoaareleEvidenie/Registrre:
Evidenare
ezilieriiconttractelorFEEADRcucontractede finanaren
ncetatedin
nproprie
iiniiativ,iaarreziliereaareovechimemaimicdeunan
n;
Evidena reezilierii con
ntractelor FEADR
F
cu contracte
c
n
ncetate pen
ntru neresp
pectarea
o
obligaiilor contractualedininiiaativaAFIR, iarreziliereeaareovechimemai micde
d
doiani;
RegistrulDeebitorilorisolicitantu
ulnuaachiitatintegraldatoriafadeAFIR,,inclusiv
m
majorriled
dentrziere;
RegistrulEvvideneProcceseisoliccitantulnuaasoluionattdefintivlitigiulcuAFIR
R.

EG2:Parteeneriatelesuntafereenteunorteeritoriicarenusesupra
apun;

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 9|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Teritoriiile acoperitte de GAL trebuie s se regseeasc n sp


paiul eligib
bil LEADER (UAT
Comunee i UAT
Orae micci, cu mai puin de 20.000
2
locuitori). UAT sunt repreezentate
exclusivvdeAutoritilePubliceeLocale,nbazauneiH
HotrrideConsiliuLo
ocal(HCL).

nHCLssevamenionaparteneriatuldinccareUATfaaceparteisevamenionanmod
dexpres
faptulcAutoritateeaPublicLLocalnuvaaaderalau
unaltparteneriatcevaaimplemen
ntaoSDL
cufinan
nareprinPNDR20142
2020.

HCL estte un document prin care UAT este


e
inclus n teritoriu
ul eligibil LEADER acoperit de
parteneeriat. Prin emiterea
e
unei HCL, Primria nu este obligat s adeere la parteeneriatul
constitu
uit, ci i vaa exprima aacordul scris prin semnarea Acorrdului de Parteneriat, dac se
doreteaaveacalitateadepaartener.

ncazulncareCon
nsiliulLocallestedizolvvat,oaltain
nstitutiepublicadepeteritoriulu
uneiUAT
UATincadrulpartenerriatului,nb
bazauneid
declaraii
poatereeprezentatteritoriulreespectiveiU
emisen
nacestsensdeinstitu
uiapublic ncauz.In
naceastasiituatie,doccumentelep
princare
UATestteinclusan
nteritoriuleeligibilLEAD
DERacoperitdeparteneriatvorfi:
Declaraaa emis dee instituia public dee pe teritorriul UAT, prin
p
care i asum
parteneriatu
ului;
reprezentareaterittoriuluiUATTncadrulp
i:
otarariijudeecatorestid
definitiveprrincarese constatadizolvareaCo
onsiliului
CopieaHo
ui referend
dumului orrganizat in vederea dizolvarii
d
Local, ssau copie a Validarii rezultatulu
Consiliu
uluiLocal.A
AcestedocumentepotfipuseladispozitiedeecatreInstitutiaPrefecctuluide
laniveljudeean.

EG3:Parteneriateallctuitedinpartenericcaresreprezintesecttorulpublicc,privat,
economic isocialdin
nteritoriul eligibil,nccarereprezzentaniiseectoruluipriivatiai
p
51% (cu un aco
ord formal semnat dee fiecare
societii civile repreezint cel putin
membru);

pune ca do
ocument
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitatee, solicitanttul va dep
nr.2laCereereadefinaanareFiaadePrezen
ntareaPartteneriatuluii,ncare
justificaativAnexan
vor fi menionai
m
t parteneerii i se vaa specifica apartenena fiecruia la sectoru
toi
ul public,
privatsaausocietateecivil,dup
pcaz.Partteneriatele frperson
nalitatejurid
dicvorpreezentai
Anexa n
nr. 3 la Cerrerea de fin
nanare Acord de parteneriat, formal, semnat dee fiecare
membru
u,princareetoiparten
neriiidau
uacordullaaformarea parteneriattuluicuscopuldea
depunenvedereaevaluriiiiselecieiSD
DL.

EG 4: Grup
purile trebuie sa reprrezinte un teritoriu om
mogen, carre respect
spaiul
eligibil peentru impleementarea LEADER, cu
c o popula
atie cuprin
nsa intre 10.000 si
100.000 de
d locuitorii. Pentru zona Delta Dunrii see accept un prag minim
m
al
populaieii de 5.000
0 locuitori. Numrul de locuito
ori din meediul urban
n s nu
depesc
25%dinto
otalulpopullaieidinteeritoriu.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 10|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Nuesteeobligatoriu
ucateritorriuleligibil, acoperitprrinaxaLEA
ADER,sin
n contdelliniilede
delimitaare adminisstrativ (ju
ude/regiune). Acesta poate aco
operi poriu
uni din maai multe
judeessauregiuni,,dacntrunesccondiiiledeomo
ogenitate(ggeografic, economic,social
etc).

ntinuitate teritorial doar n condiiile n


n care teriitoriul acop
perit de
Se acceept discon
parteneeriatestentreruptdeunteritoriu
uneeligibilLLEADER(UA
ATcuopop
pulaiemaimarede
20.000 delocuitori)isedem
monstreaz,,frechivo
oc,omogen
nitateadin punctdevvedereal
reliefulu
ui, economic etc, preccum i c direciile
d
prrioritare de
e dezvoltaree rspund nevoilor
identificcatepentregteritoriu.

minimde5.000deloccuitorivafi acceptatcu
ucondiiaccacelpuin
n50%dinsuprafaa
Pragulm
acoperittdeparteneriatsseeregseascnzonaDeeltaDunrii.

ZonaDeeltaDunriieligibilLEADERcuprinde:

SIRUTA
Jud
de/localitatte
C
Comun/
A

O
Ora

Jud
deulContana

1
Corbu
comun
61513
2
Istria
comun
62020
3
MihaiV
Viteazu
comun
62253
4
Scele
comun
6287
78
Jud
deulTulceaa

5
Babadaag
o
ora
15965
50
6
Bestepee
comun
16155
52
7
C.A.Ro
osetti
comun
15988
83
8
CeamurliadeJos
comun
16009
92
9
Ceatalcchioi
comun
16004
47
10
ChiliaV
Veche
comun
16017
72
11
Crian
comun
16026
61
12
Isacceaa
o
ora
15968
87
13
Jurilovcca
comun
16064
44
14
Mahmu
udia
comun
16072
24
15
Maliuc
comun
16077
79
16
Murigh
hiol
comun
16091
11
17
Nufru
comun
16105
53
18
Pardinaa
comun
16113
33
19
Sarichio
oi
comun
16117
79
20
SfntuGheorghe
comun
16123
31
21
Somovaa
comun
16130
02
22
Sulina
o
ora
15976
67
23
ValeaN
Nucarilor
comun
16148
82

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 11|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Pentruvverificarea acestuicritteriudeeliggibilitatese vadepunecadocumeentjustificaativFia


dePrezentareaTe
eritoriuluiAnexanr.1laCerereadeFinan
nare,ncaresuntmenionate
UATincclusenterittoriulLEADEER,cunumruldelocu
uitoriisuprrafaaafere
ent.

oriusevam
menionacteritoriul respectivn
nusesuprapuneprinn
niciunadin
nUATcu
Obligato
teritoriu
ulunuialtp
potenialGA
AL.Sevame
entionapen
ntrufiecareeUATinparrtedacaam
maifacut
saunu,partedintrunGALauttorizatinpeerioadadep
programaree20072013
3.

Vorfiacceptatedo
oarinformaaiileoficiale(careprovindelaIn
nstitutulNaionaldeSttatistic)
uitori confo
orm datelorr finale ale Recensmntului din anul 2011
1. Datele
privind nr. de locu
prafeeleUA
ATvorfipreeluatedindateledisponibilelaINSS.
oficialeprivindsup

aurmri assigurareap
privindfaptulcnu
Atenie!n etapa deverificarre aeligibiilitiiseva
dublafinanareaaceleeiaiactivitti,dinalteefondurico
omunitaressaunaiona
ale.GAL
existd
urile caare au beneficiat de sprijin preggtitor n perioada
p
dee programaare 20072013 pot
beneficiia de acestt tip de sp
prijin i n perioada 20142020,
2
n concord
dan cu condiiile
c
stipulatenlegislaiacomunitaarinaion
nal,precum
mincadrrulnaionaldeimplemeentare.
Activitilepregtittoarespecificepentruperioada2
20142020 nupotfifin
nanatedin
nfonduri
aferenteeperioadei20072013
3.

ubleifinanripentruG
GALurilecaarebeneficiiazdesprijinfinanciarpentru
Pentru evitareadu
nare n peerioada de programare 200720
013, activittile i ch
heltuielile aferente
a
funcion
acestoraa vor fi eviideniate, monitorizate
m
e i verificaate distinct, n conformitate cu legislaia
l
specific n vigoare
e (de ex: attribuii distincte n fieele de postt, program de munc destinat
exclusivvatribuiilorrspecifice,eevidenco
ontabildisttinctetc.).

obligatoriicaaretrebuierealizate:
Activitiminimeo

E
Esteobligat
toriusserrealizezecelpuinoacctivitatedeanimarelanivelulfiecreiUAT
a)
dincadrrulteritoriu
ului;
b)
E
Esteobligat
toriusse realizezeco
onvocareaaacelpuinttreintlnirrialeparten
nerilorla
nivelultteritoriului,nUATreprezentativ(e).

Animareea teritoriu
ului se poatte realiza prin aciuni de informaare public,, dezbateri publice,
massm
medialocal,,distribuireedemateriaaleinformattive(pliantee,afieetc.).

ntultrebuieesdescrienCerereadeFinanaretoateacttivitilepeecareurmeazsle
Solicitan
desfo
oare(deaniimare,ntllnirilecupaarteneriii alteactiviticesereegsescnccategoria
mimodalitaateadeimp
plementareaacestora.
activitiloreligibilee),precum

nRaportulIIntermediarr/FinaldeA
Activitate,laacarese
Realizarreaactivitilorvafiprrezentatn
vorataadocumen
ntejustificativeprivind
drealizarea lor(listede
eprezen, materiale realizate
iprezentate,minu
utealentllnirilor,imaginirelevan
ntedelafaaloculuiettc.)

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 12|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

2.6.Criiteriiledese
eleciepentruacordarreasprijinului

nturmtoarrele:
Principiilecareausstatlabazastabiliriicriiteriilordesseleciesun

Principiul seleciei parteneriate


p
elor care dovedesc expertiz pentru reealizarea
aactivitilorrdeconsultare,animarreigrupurridelucrun
nvedereaeelaborriiSD
DL.
Principiulsttructuriiparrteneriatulu
ui(sevaaco
ordaprioritaaterepreze
entriisemn
nificative
aasectoruluiprivatiasocietiicivile,organizaiilorrep
prezentative
eaminoritiloria
aasociaiilor,,prezenazzonelorcareenuaubeneficiatdefiinanareLEA
ADER).
Principiuldensitiipo
opulaieidin
nteritoriul vizatdeparteneriat(sseacordp
prioritate
tteritoriuluicudensitatteredusapopulaiei)..

ubcriteriu sunt
s
prezentate n
Criteriilee de selecie i puncctajul afereent fiecruii citeriu/su
tabelulurmtor:

SSCOR
CR
RITERIUL
Nr.

1.
Principiulselecieiparteneriatelorcared
dovedescexxpertizpentrurealizaarea
deconsultare,animare
eigrupuridelucrun
nvedereaelaborriiSD
DL
acctivitilord
CS1.
Exp
pertizaangaajaiilorsolicitantului
M
Max.25
Solicitantuldispunedecelpuinunanggajatpropriu
ucuexpertiiz
ndomeniulanimrii/p
promovrii//informriideminimum1an
doveditn
icelpu
uindoiangajaipropriicuexpertizdoveditnrealizareede
studiidezon
nsauelabo
oraredean
nalizediagno
osticsau
elaborare/implementare(inclussivmodificri)destrateegiidedezvvoltare
te
eritorial.
Punctareaacestuicritteriusefaceepebazado
ocumentelo
orjustificativveprin
25
CS1.1 caresedem
monstreaz
expertizaa
angajaiilor
r propriiaisolicitantulu
uin

domeniilessolicitate(C
CV,adeverin
nedemuncc,extrasR
REVISAL,dip
plome
/certifcatedeabsolvirrecursuri/sstudiisuperiioare,scriso
oride
recomanda
are)AnexeelaCererea
adeFinana
are.Sepunccteazcriterriul
dacnCerrereadeFin
nanaresun
ntprezentaiminimum3angajai
proprii,daccacetian
ntrunescceerinelepriviindexpertizza.Ramburssarea
cheltuielilo
orsalarialessevorefecttuadoarnb
bazaunuicontractindiividual
demuncncheiatcusolicitantull.
Solicitantu
uldispuned
decelpuin
n2angajaiproprii,dintrecarecellpuin
unangajaatcuexperttiznanimareicelpu
uinunangajatcuexpeertiz
doved
ditnrealizzaredestud
diidezonssauelaboraaredeanalizze
diagnosticcsauelaborrare/implem
mentare(incclusivmodifficri)destrategii
CS1.2
dedezvo
oltareterito
orial.
15
Punctareaacestuicritteriusefaceepebazado
ocumentelo
orjustificativveprin
monstreaz
expertizaa
angajaiilor
r propriiaisolicitantulu
uin
caresedem
domeniilessolicitate(C
CVnsoitdeeadeverineedemunc,
,extrasREV
VISAL,
diplome/ccertifcatedeeabsolvireccursuri/stud
diisuperioa
are,scrisoride
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 13|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

recomanda
are)AnexeelaCererea
adeFinana
are.Sepunccteazcriterriul
dacnCerrereadeFin
nanaresun
ntprezentaiminimum2angajai
proprii,daccacetian
ntrunescceerinelepriviindexpertizza.Ramburssarea
cheltuielilo
orsalarialessevorefecttuadoarnb
bazaunuicontractindiividual
demuncncheiatcusolicitantull.
2.
Principiulstructu
uriipartene
eriatului(se
evaacordaprioritaterreprezentrrii
mnificativeaasectoruluiiprivatiasocietiiccivile,organ
nizaiilorreprezentativvea
sem
minorittiloriaaasociaiilor,,prezenazzonelorcarenuauben
neficiatdeffinanareLEADER
nperioada20072013)
Reprrezentareasectoruluiprivatiassocietiicivvilencadrrul
CS2
M
Max.20
parrteneriatulu
ui
Parteneriatencarereprezentaareasectoru
uluiprivatiasocietiiicivile
estemaaimarede75%.
Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieidePrezzentarea
CS2.1
20
parteneriiatuluiAneexalaCererreadeFinan
nare.Sepu
uncteazcriteriul
dacsum
maparteneriilorprivaiiaparteneerilorcereprezintsociietatea
civilreprrezintmaii multde75
5%dintotalu
ulparteneriilor.
Parteneriatencarereprezentaareasectoru
uluiprivatiasocietiiicivile
estepeste51%ipnla75%.
Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieidePrezzentarea
CS2.2 parteneriiatuluiAneexalaCererreadeFinan
nare.Sepu
uncteazcriteriul
10
dacsum
maparteneriilorprivaiiaparteneerilorcereprezintsociietatea
civilsen
ncadreaznintervalullcuprinsnttre51%(incllusiv)i
75%(inclu
usiv),dintottalulparten
nerilor.
Parte
eneriatecarrecuprindccelpuinoo
organizaiecereprezin
nt
minoriti,rele
evantpenttruteritoriu
u.
Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieidePrezzentarea
CS3.
5
parteneriiatuluiAneexalaCererreadeFinan
nare.Sepu
uncteazcriteriul
daccelp
puinoorga
anizaieam
minoritilorrcusediul/p
punctdeluccrun
teritoriulacoperitestepartenerr.
Partene
eriatecarecuprindcelpuinunadinoricare
edintreform
mele
asociativerelevaantepentru
uteritoriu((ex.:grupde
eproducto
ori,
cooperattiveagricolesaumeteugreti,organizaiiialeutilizattorilor
ordeanimaaleetc.)
deap,associaiialeccresctorilo
Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieidePrezzentarea
CS4 parteneriiatuluiAneexalaCererreadeFinan
nare.Sepu
uncteazcriteriul
10
daccelp
puinunadiinoricared
dintreformeeleasociativverelevantee
pentruteritoriu(ex.:grupdepro
oductori,ccooperativeagricolesau
greti,orga
anizaiialeutilizatorilo
ordeap,associaiiale
meteug
cresctorrilordeanim
maleetc.)cu
usediul/pun
nctdelucrunteritoriu
ul
acoperiteestepartener.
Parte
eneriatecarreacoperteritoriicecuprindzonecarenuau
CS5.
benefficiatdefin
nanareLEA
ADER(nuaufcutparte
edintrunG
GAL
M
Max.20
finan
natprinLEADERPNDR2007201
13)
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 14|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

PartenerriatecareaccoperterittoriicecuprrindexclusivvUATurieligibile
carenuaaufostinclu
usenGALu
urilefinanaateprinLEA
ADERPNDR2007
2013.
CS5.1 Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieideprezzentarea
20
teritoriulu
ui.Sepunctteazcriteriiuldacntrregteritoriu
ulacoperitd
de
parteneriiatesteconsstituitdinU
UATuricareenuafostin
nclusentru
unGAL
finanatp
prinLEADER
RPNDR200
072013.
Parteneeriatecareaacoperteriitoriicecup
prindcelpuindouUA
ATuri
eligibileecarenuau
ufostinclussenGALurilefinanatteprinLEAD
DER
PNDR2007201
13.
CS5.2. Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieideprezzentarea
10
teritoriulu
ui.Sepunctteazcriteriiuldacntteritoriulaco
operitde
parteneriiatsuntcelp
puindouUATuricarrenuafostinclusentrrun
GALfinan
natprinLEA
ADERPNDR
R20072013
3.
Parteneeriatecareaacoperteritoriicecup
prindosingurUATeliggibil
carenuafostinclusnGALurilefinanateprinLEADERPNDR2
2007
2013.
CS5.3. Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieideprezzentarea
5
teritoriulu
ui.Sepunctteazcriteriiuldacntteritoriulaco
operitde
parteneriiatesteoUA
ATcarenua
afostinclussntrunG
GALfinanattprin
LEADERP
PNDR20072013.
3.Prin
ncipiuldenssitiipopu
ulaieidinte
eritoriulvizzatdeparte
eneriat(seaacordprio
oritate
teritorriuluicuden
nsitateredu
usapopullaiei).
CS6.

Densittateamedieeapopulaiei dinterittoriulvizatdepartene
eriat
M
Max.20

Parte
eneriatulcareacoperteritoriuln
ncaredensitateamedieea
micsauegaalcu25loc./km.
populaieiestemaim
CS6.1. Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieideprezzentarea
20
teritoriulu
uiAnexan
nr.1laCereereadeFina
anare.Sep
puncteazccriteriul
dacdenssitateapop
pulaieiestemaimicssauegalcu
u25loc./km
m
Parte
eneriatulcareacoperteritoriuln
ncaredensitateamedieea
populaaieiestecu
uprinsnin
ntervalul25,01loc./km
m45loc./kkm.
Punctarea
aacestuicrriteriusefaccepebazaFFieideprezzentarea
CS6.2.
15
teritoriulu
uiAnexan
nr.1laCereereadeFina
anare.Sepuncteazcrriteriul
dacdenssitateapop
pulaieiestemaimared
de25loc./kkmimaim
mic
sauegal
cu45loc.//km

TOTAL
Maax.100

Toateproiecteleeligibilevorffipunctatenacordcucriteriilede
eselecieco
onformsisteemului
depuncctareprezen
ntatnGhid
dulsolicitantului.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 15|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Seleciaaproiecteloreligibileseefacenord
dineadescrresctoareaapunctajulu
uideseleciie,n
cadrulaalocriifinan
nciare.ncaazulproiecte
elorcuacelaipunctaj,,departajarreaacestoraase
faceno
ordineaurm
mtoarelorp
prioriti:

C
CS1Expert
tizaangajaiilorsolicitaantului

C
CS2Reprez
zentareaseectoruluipriivatiasoccietiicivileencadrulp
parteneriatu
ului

C
CS3Parten
neriatecareecuprindce
elpuinoorrganizaieceereprezintminoritii,
relevanttpentruteeritoriu

C
CS4Parten
neriatecareecuprindce
elpuinunadinoricare
edintreform
meleasociative
relevanttepentruteeritoriu(ex..:grupdeprroductori,cooperativeeagricolesaumeteu
ugreti,
organizaaiialeutilizzatorilordeeap,asociaaiialecrescctorilordeeanimaleettc.)

C
CS5Parten
neriatecareeacoperte
eritoriicecu
uprindzoneecarenuau
ubeneficiatde
finanarreLEADER(nuaufcuttpartedintrrunGALfin
nanatprinLEADERPN
NDR200720
013)

C
CS6Densit
tateamedieeapopulaieidinterito
oriulvizatdeparteneriat

ncazulncareexisstproiecteecuacelaipunctajiaaceleaiprio
oriti,depaartajareaseevaface
nordinecresctoaareadensitatiimedieaapopulaieiidinteritoriulvizatdeparteneriatt(astfel,
oiectelecutteritoriincaaredensitateapopulaieiesteceaamairedus,pn
vorfiseelectatepro
laincideenasumeialocatepeSubmsur).
nsituaiancarevvaloareapublicaultim
muluiproiecctselectatcconducelad
depireaalocarii
disponib
bile,proiecttulvafifinaanatntotaalitateprinsuplimentareaalocriiaferenteseesiunii
ncauz,prinredisstribuireaecconomiilorrrezultatenimplementtare,cuncaadrareanssuma
alocat..
PentruaaceastSub
bmsuranu
useaplicu
unpragmin
nimdepuncctaj.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 16|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Capitolul3
3Accesarreafondurilornerambursabiile

mpletarea,d
depunereaiverificare
eaDosarulu
uiCereriide
eFinanare
3.1Com

onineform
mularulCereereadeFinaanare,nso
oitdeanexxelesale,
Dosarulcereriideffinanareco
un singur dosar,
d
astfe
el nct s nu permitt detaareea i/sau n
nlocuirea
legate ttoate ntru
documeentelor. Forrmularul standard al Cererii
C
de Finanare
F
poate
p
fi acccesat pe paagina de
internettaAFIRw
www.afir.maadr.roipepaginadeinternetaM
MADRww
ww.madr.ro.

prevzute n
n formularu
ul cadru. Anexele
Cerereaa de Finantaare trebuiee nsoit dee anexele p
Cereriid
deFinanarefacparteintegrant dinaceastaa.
3.1.1.CompletareaaCereriide
eFinanare

n mod clarr i coeren


nt pentru a
a nlesni
Cerereaa de Finanare trebuiie completat ntrun
procesu
uldeevaluaareaacesteeia.nacesttsens,sevvorfurnizan
numaiinforrmaiileneccesarei
relevantte,princarevaprecizaamoduln carevafiatinsobiectiivulproiectuluiprinacctivitile
propusee,rezultatelepreconizaateibugettulpropus prinproiectt.BugetulC
CereriideFinanare
vafinto
ocmitnEuro.
3.1.2.DepunereaaDosaruluiCereriideFinantare

nalizat, se multiplic n dou exemplare de


d ctre
Dosarul Cererii dee Finanaree, odat fin
nt. Originalul i o cop
pie a acestu
uia se depu
un mpreun
n cu formaatul electro
onic (CD
solicitan
ROM2exemplarre).Ladosaarulcereriid
definantaree,alturideeformaelectronicaaacesteia,
menteloraneexamentionateincere
ereadefinaantare.
semaiaataseazasiccopiascanaatadocum

Dosarele Cererilorr de Finanare vor fi depuse peersonal de ctre reprezentantul legal al


solicitan
ntului,asaccumesteprrecizatnformularulCeereriideFin
nanare,sau
udeoaltp
persoan
mputerrnicit de acesta
a
prin procura no
otarial (n original), la OJFIR pee raza cruia se va
implementa proie
ectul, nain
ntea dateilimit de depunere,, specificatt n anunul de
niideprimiredecereridefinanare.
deschidereasesiun

ncazulncarepro
oiectulcuprrindeunterritoriuampllasatperazzamaimultorjudete,p
proiectul
va fi deepus la Oficciul Judeeaan n raza cruia
c
se affl suprafaa cea mai mare a territoriului
acoperittdeparteneriat.

ntultrebuieesadepunCereread
deFinanareempreuncutoateaanexelecom
mpletate
Solicitan
n2exeemplare(un
noriginali ocopie).Exxemplarele vorfimarccateclar,pe
ecopert,npartea
superioar dreapt, cu ORIG
GINAL, resp
pectiv COP
PIE. Solicitantul trebu
uie s se assigure c
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 17|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

ramnee n posesiaa unui exem


mplar comp
plet al Dosaarului Cererrii de Finan
nare n afaara celor
depunelaO
OJFIR.
dou2eexemplarepecareled
3.1.3.VerificareaaDosaruluiCereriideFFinantare

DosaruluiC
CereriideFiinanare
PrimireasiverificaareaadminiistrativaD

pun la Oficiul Judeean


n Compartimentul Evaluare
E
Serviciul
Cererilee de Finanare se dep
LEADER
RiInvestiiiiNonAgricole(CESLLIOJFIR).V
Verificareaaadministrattivserealizzeazpe
bazaforrmularuluiEE2.1Fiadeverificare
eadministraativsiacriteriilordeeeligibilitate.

nstnurmtoarelepunctedeverificare:
Verificareaadminisstrativacon
SSeverific dacsolicittantulautillizatultima versiuneaaCereriide Finanareaaferent
SSubmsurii 19.1, disp
ponibil pee pagina dee internet a AFIR (ww
ww.afir.mad
dr.ro) la
momentuld
m
depunerii.
SSe verifica daca dosarrul Cererii de
d Finanare este legaat, iar documentele pee care le
cconinesun
ntnumerotaateitamp
pilatedecttresolicitan
nt.
SSe verifica daca Copia scanat a documen
ntelor ataate cererii de finanaare este
p
prezentat alturidefformaelecttronicaceereriidefinanare.Se verificdaccpeCD
eexistfiierrelescanateeconformliisteidocum
menteloranexsidacasuntdiferrente,se
ssolicitarefaacerealor.
SSeverificd
dacDosaru
uloriginalaalcereriidefinanareccorespundeecucopiapesuport
h
hrtie i ce
ea electronic. Expertul verific concordana copiilor pe suport hrtie si
eelectronic,, cu originaalul si dacc se consttat diferen
ne ntre original i co
opii, se
ssolicitarem
mediereaneconcordanttelor.
SSe verific dac Cererea de Finanare estee completaat, semnatt si tamp
pilat de
ssolicitantincuprinsu
uleiesteme
enionat:
o Mssura (se veerific dac este bifaat submaasura pentrru care se solicit
finanareneram
mbursabil))
o Den
numirea sollicitantului:: se verific dac num
mele solicitaantului coreespunde
celu
uimenionatndocume
enteleanexxate,dupccaz.
SSeverificp
prezentareaadocumenttelordinlisstcudocumentelean
nexdinCerereade
Finanare.
SSe verific dac solicittantul a preezentat pen
ntru anexele de la Cerrerea de Finantare,
d
documenteele originalee (dupa cazz), pentru a
a se face ve
erificarea cu
c copiile acestora
a
d
depuse la Cererea
C
de Finantare. Acele doccumente originale caree ramn n posesia
ssolicitantulu
ui(actconsstitutiv,etc.),ladosaru
ulCereriideeFinantaree(atitpentrrucelpe
ccarescrieO
ORIGINAL,citsicelpeecarescrieCOPIE)se
evordepun
neincopie,,pecare
ttrebuie sa se faca meniunea Conform cu originalul, s fie semnate de
d ctre
rreprezentan
ntullegalallsolicitantuluisistamp
pilate.
SSeverific dacncon
ninutulCerreriideFinaanare,soliccitantulacompletatseectiunea
privind dubla finantaare si se verific
p
v
dacca aceasta cerinta administrativa, prin
iinformatiileementionatte,esteindeplinitasip
pentruactivvitatileprop
puseprinprroiectnu
eexistarisculdubleifinaantari.GALLurilecare aubeneficiatdesprijinpregtitorpentru
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 18|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

p
perioada de programaare 20072013 pot beeneficia de acest tip de
d sprijin i pentru
p
0142020, n
concordan cu condiiile stip
pulate n Ghidul solicittantului.
perioada 20
Finanarea activitilor pregtitoaare specificce pentru perioada
p
20
0142020 treebuie s
ffiedistinctdefinanaareaobinuttdinfondu
uriledestinateactivitiidefuncionarei
aanimareaG
GAL,aferenteperioadeei20072013SubMsura431.2
PNDR.
ExperiiverrificatorivorverificaSe
eciuneaDaaCereriide
eFinanare i,dupcaz,Anexa
n
nr. 18 la Cererea
C
de Finanare
Declaraiee pe propria rspunde
ere privind evitarea
d
dublei finan
nri (se co
ompleteaz numai de ctre soliccitanii care
e au statut de GAL
aautorizatn
nperioada2
20072013)..
SSeverificd
dacsolicitaantulamaidepuscereereadefinanarencad
drulprezenttei
ssesiunided
depunere.N
Nuseacceptredepunereacereriidefinanarencadrullsesiunii
d
dedepunerrelansatedeAFIR.

n urma veerificrii administrativee se consttat necon


ndordane ntre

documentele
Dac n
prezenttate, se so
olicit reprezentantulu
ui legal al solicitantu
ului/impute
ernicit al aacestuia,
clarificaareaneconccordanelor..

Solicitarrea acestor informaii suplimentaare se facee de catre CE


C SLI OJFIR
O
, in baaza unei
Fie de solicitare
e a inform
matiilor sup
plimentare (formular E3.2L), caare este trransmisa
ntului(prinemailfaxssaupot),dupfinalizzareaverificcariiadministrative.
solicitan

ntul trebuie
e sa confirme primireea documentului Fisaa de solicittare a inforrmatiilor
Solicitan
suplimeentare prin
n email si in termen de 5 zile de la confirm
marea de primire,
p
sa prezinte
documeentelesoliciitate,refacu
utesaucom
mpletate.

Sepotssolicitainforrmaiisuplimentarenetapadeveerificareadministrativosingurdat.

nsituaiancarecclarificrile nurspund
dcerinelor administrative,CerereeadeFinantarevafi
respinsaadecatreO
OFIRisevaanotificaso
olicitantuln
nacestsenss.

bilitateprivvindCererilledeFinanttaresiabugetuluiindicativ
Verificaareacriteriillordeeligib

Verificareaeligibilittiiconstn:
verificareacriteriiilordeeligiibilitate;
verificareabugettuluiindicativalproiectului.
Verificareaestefccutpebazadocumentelordepussedesolicitant.

administrattiva, Cereriile de Finaantare suntt verificatee in baza aceluiasi


v
a
Dupa verificarea
formulaar E2.1 L Fia de verificare adm
ministrativ si a criteriilor de eliggibilitate, de
d catre
experii Compartim
mentului Evaluare
E
de
e la SLI O
OJFIR, privind indeplinirea criteriilor de
ului.
eligibilittatesibugeetulindicatiivalpoiectu

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 19|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Verificarea criteriilor de eliggibilitate si a bugetului indicativv este con


nsemnat de
d ctre
ul verificato
or, prin biffare n Fia de verificare adm
ministrativ si a criterriilor de
expertu
eligibilittate(formu
ularulE2.1LL).

ul OJFIR, conform ind


dicaiilor
Verificarea criteriilor de eliggibilitate see va realiza la nivelu
utelaseciu
unea2.5.Criteriiledee
eligibilitatep
pentruacorrdareasprijinuluiapreezentului
prevzu
Ghid.

Verificareabugetuluiindicativvconstnaasigurareacctoatecosturiledeserviciiprop
puseprin
undamentatteicalcule
elesuntcorecte.Categgoriilede
proiect pentrufinaanaresunt eligibile,fu
urii19.1inGhidul
cheltuieelieligibileineeligibileesuntmenionatenfiiatehnicaSubmsu
solicitan
ntului.

Rezonab
bilitatea preturilor (n baza crorra se face fundamenta
f
area bugetaara), este verificat
v
prin correspondena acestor preturi
p
cu tarifele
t
mentionate in
n Baza de date cu prreturi de
referinta pentru servicii, postata
p
pee siteul AFIR.
A
Verificcarea buge
etului indiccativ se
mneaza prin
n bifare, de
d ctre exxpertul verificator, n
n cadrul Fiei de verificare
v
consem
adminisstrativsiacriteriilordeeligibilitateE2.1L,,lapct.Veerificareabu
ugetuluiindicativ.

n etapaa de verificcare a criteriilor de eliigibilitate, se


s pot soliccita informaaii suplimentare (o
singur dat, prin intermediu
ul formularu
ului E 3.2L)), acest term
men se preelungeste cu nca 5
ntruprimire
eaacestorcclarificri.
zile,pen

C
de Finanare, cele eligib
bile vor fi in
ncluse in
Dup finalizarea verificarii eliigibilitii Cererilor
e
6.1L), iar ceele neeligib
bile vor fi in
ncluse in
rmularul E6
Lista cererilor de finanare eligibile(fo
neeligibile((formularulE6.2L).
Listaccererilordefinanaren

v
administrativve si a critteriilor de eligibilitatee, decizia poate
p
fi:
Dupa fiinalizarea verificarii
eligibilsauneeliggibil.

ordeselecieistabilirreascorului
Evaluarreacriteriilo

Verificareacriteriilordeselecttieiatribu
uireapunctaajelorsevafacedecttreCESLIIOJFIR.
Sevapu
unctafiecarrecereredeefinanare declarateeligibil,nffunciedessistemuldeepunctaj
stabilit.

declarateeligibileinurmaverificaariidela
Punctajulsevastaabilipentru cereriledefinantared
OJFIR.
nivelulO

deFinanaree,dincaressreias
CriteriileedeselectievorfiscoratenbazaaanexelorlaCereread
teritoriu
ulacoperit prinLEADER,componeenagrupurilor(attcceleconstitu
uitedejacticele
poteniaale).

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 20|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

ntionaCere
erilordefin
nanare
Verificaareapeean

ntionaCereerilordefin
nanaresevvarealizadectreSL
DATLIN AFIR.La
Verificareapeean
N,sevorveerificacererriledefinan
ntarecuriscultotalceelmaimare(5%din
nivelulSSLDATLIN
numru
ulproiectelo
orverificateedeOJFIR).

Finalizareaverificrilor

nalizareave
erificriiadm
ministrativeeiacriteriilordeeligibilitate,ap
punctriipro
oiectelor
Dupfin
eligibilee i a verifiicrii pe eantion, la nivelul AFIIR se va n
ntocmi i aproba Raportul de
evaluaree,carevain
nclude:proiecteleeligiibile,proieccteleneeligibleiproie
ecteleretrase,dup
caz.Pen
ntrufiecarecereredeffinanarede
eclarateliggibil,sevaamenionaipunctajulaferent
proiectu
uluidepus.

ul de evaluare este trransmis la DGDR AM PNDR, in vederea ap


probrii. Directorul
Raportu
GenerallalDGDRA
AMPNDRap
probaRapo
ortuldeevaaluare,careesteretran
nsmiscatreAFIR,n
vedereaapublicrii acestuiapeepaginadeeinternetaa AFIRia notificriissolicitanilorrprivind
rezultattulevalurii.

nareaconte
estaiilorprrivindRapo
ortuldeevaluare
Soluion

momentulp
publicriiRaaportuluide
eevaluarep
pesiteul
Contesttaiilepotfidepusenccepndcum
AFIR.Ap
plicaniiau ladispoziiie10zilelu
ucrtoaredeelapostareeapesiteu
ulAFIRaRaaportului
de evaluare pentrru a depune contestaii cu privirre la rezultatul evaluaarii si a pun
nctajului
acordattcriteriilordeselecie..

natedeben
neficiar,vorfidepusep
prinfaxsauprinpotlaOJFIR,careleva
Contesttaiile,semn
transmitecuadresdenaintaarectreCEESLICRFIR,invede
ereasolutionariiacesto
ora.

Contesttaiile depu
use n mod eronat la sediul AFIIR sau la structurile
s
t
teritoriale
a AFIR
ale
/MADR DGDRAM
M PNDR see redirecioneaz la OJJFIR pentru a fi tran
nsmise la CR
RFIR , n
vedereaainstrumen
ntrii.

Vorfico
onsiderate contestaii ianalizateedoaraceleesolicitriccarecontesstelementtelegate
de eliggibilitatea proeictului
p
depus, pu
unctarea unui/unor
u
criterii
c
de selecie, valoarea
v
proiectu
uluideclarateligibil.

nareaconte
estaiilorseerealizeaz dectreCESLICRFIR,care vaintocm
mipentru
Soluion
fiecare proiect con
ntestat un Raport privind analizza contestatiei. Termeenul de anaalizare a
nului de
tuturor contestaiilor depusee este de 15 zile luccrtoare dee la expirarea termen
depunereacontestaiilor.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 21|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Dup fiinalizarea analizrii


a
tu
uturor conttestaiilor depuse,
d
rezultatele sunt centralizate la
nivelul AFIR, iar situaia ceentralizatoaare este comunicat
c
misiei de
secretariaatului Com
Contesttaiiconstitu
uitainacesttscoplanivelulMADR
R.
Dup aanalizarea tuturor
t
con
ntestaiilor depuse, Comisia
C
de Soluionarre a Conteestaiilor
ntocmeete un Rap
port de contestaii. Raportul
R
de contestaii este com
municat Direectorului
Generall al DGDR AM PNDR si AFIR pentru a fi postat pe siteul
s
AFIR
R, cel trziu
u n ziua
urmtoaare aprobrii lui i transmiterrii acestuiaa de ctree Comisia de Soluio
onare a
Contesttaiilor. AFIR rspunde de aduccerea la n
ndeplinire a
a prevederrilor Raporttului de
contestaii i de notificarea
n
s
solicitanilo
or, prin inteermediul fo
ormularului E6.6L No
otificarea
solicitan
ntuluicuprivirelasoluionareaco
ontestaiei.

InbazaRaportuluidecontestaaiiintocmitdecatreC
ComisiadeSSoluionareeaContestaaiilorde
lanivelu
ulMADRsi aRaportulu
uideEvaluaare,ComiteetuldeSelectieconstituitlanivelu
ulMADR
parcurggeprocedurradeselecttieacererilo
ordefinanttare,laniveelnational.

ntocmiireaRaportuluidesele
ecie

parcurgerea procedurilor proprii de selecie i, dup caz, a cellei de depaartajare,


Dup p
Comitettul de Selecie stabilitt la nivelul DGDR AM PNDR elaboreaz Raaportul de Selecie,
aprobattdeDirecto
orulGeneralalAutoritiideManaagement,caarevacontiine:
Listaproiecctelorselecttatepentrufinanare;
Listaproieccteloreligibile,frfinaanare;
Listaproiecctelorneeliggibile;
Listaproiecctelorretrasse.

Seleciaaproiecteloreligibileseefacenord
dineadescrresctoareaapunctajulu
uideseleciie,n
cadrulaalocriifinan
nciare.ncaazulproiecte
elorcuacelaipunctaj,,departajarreaacestoraase
faceno
ordineaurm
mtoarelorp
prioriti:

C
CS1Expert
tizaangajaiilorsolicitaantului

C
CS2Reprez
zentareaseectoruluipriivatiasoccietiicivileencadrulp
parteneriatu
ului

C
CS3Parten
neriatecareecuprindce
elpuinoorrganizaieceereprezintminoritii,
relevanttpentruteeritoriu

C
CS4Parten
neriatecareecuprindce
elpuinunadinoricareedintreform
meleasociative
relevanttepentruteeritoriu(ex..:grupdeproductori,cooperativveagricolessaumeteu
ugreti,
organizaaiialeutilizzatorilordeeap,asociaaiialecrescctorilordeeanimaleettc.)

C
CS5Parten
neriatecareeacoperte
eritoriicecu
uprindzoneecarenuau
ubeneficiatde
finanarreLEADER(nuaufcuttpartedintrrunGALfin
nanatprinLEADERPN
NDR200720
013)

C
CS6Densit
tateamedieeapopulaieidinterito
oriulvizatdeparteneriat.

ncazulncareexisstproiecteecuacelaipunctajiaaceleaiprio
oriti,depaartajareaseevaface
nordinecresctoaareadensitatiimedieaapopulaieiidinteritoriulvizatdeparteneriatt(astfel,
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 22|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

vorfiseelectatepro
oiectelecutteritoriincaaredensitateapopulaieiesteceaamairedus,pn
laincideenasumeialocatepeSubmsur).

nsituaiancarevvaloareapublicaultim
muluiproiecctselectatcconducelad
depireaalocarii
disponib
bile,proiecttulvafifinaanatntotaalitateprinsuplimentareaalocriiaferenteseesiunii
ncauz,prinredisstribuireaecconomiilorrrezultatenimplementtare,cuncaadrareanssuma
alocat..

bmsuranu
useaplicu
unpragmin
nimdepuncctaj.
PentruaaceastSub

R transmitee la AFIR Raportul


R
Fin
nal de Sele
ecie, n ved
derea publicrii pe
DGDR AM PNDR
paginad
deinternettaAFIRinvederean
notificriisolicitanilorrdeclaraisselectain vederea
semnrii deciziilor de finanaare. De aseemenea, vo
or fi notificaai i solicittanii care au avut
cereridefinanareeligibile,daarneselectaate(dacesstecazul).

nul maxim aferent evalurii


e
prroiectelor, soluionriii contestaaiilor i n
ntocmirii
Termen
Raportu
uluideSele
ecie

Termen
nul maxim aferent evalurii
e
prroiectelor, soluionrii contestaaiilor i n
ntocmirii
Raportu
ului de Seleecieeste de 89dezile
elucrtoarre,cuposib
bilitatea preelungiriiaceestuiacu
maximu
um 10 zile lucrtoaree, n situaia n care numrul de
d contestaaii i soluionarea
acestoraalanivelulComisieideeContestaiioimpunee.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 23|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

C
Capitolul4
Contractaareaiimpllementareaaproiectulu
ui

ntractarea
4.1.Con

DeciziileedeFinanaarevorfincheiatentrrebeneficiaariselectaiprinRaporttulFinaldeSelecie
iAFIR.Cerereade
eFinanaressevaconstiituicaanexxlaDeciziadeFinanaare.

Pentru stabilirea valorii


v
Deciziei se va utiliza currsul de sch
himb EUROlei valabil la data
WEBaBnciiiCentralEu
uropene:
aprobrriiRaportuluideSelecieFinal,prreluatdepeepaginaW
www.eccb.intlasecciuneahttp
p:www.ecb
b.int/stats/eexchange/eeurofxref/httml/index.en.html.

oareleinterrvale:
Duratadevalabilittateaproiectuluicupriindeurmto
- p
perioadade
eimplemen
ntareaactivitilorpro
oiectului,in
nclusivdepu
unereaRap
poartelor
d
deActivitatte(Intermed
diardacestecazuliFinal)iavizarea/neavizareaaacestora,
ffr a se depi termenul limit de depuneere a Strate
egiilor de Dezvoltare
D
L
Local
la
PNDRnved
dereaevaluriiacestorra;
DGDRAMP
- p
perioada n
n care DGD
DR AM PNDR realizeaaz evaluarrea Strategiilor de Deezvoltare
Local(finaalizatladaataemiterii RaportuluiideevaluarreaStrateggiilordeDeezvoltare
LocaldectreDGDRA
AMPNDR);
- p
perioada afferent dep
punerii i efecturii
e
p
plii
pentru
u sprijinul pregtitor
p
d
de ctre
A
AFIR(maxim
m2cererid
deplato
ocerereafeerentactivvitilordeaanimarei ocerere
aaferentacctivitilordeelaborareeaSDL).

Modificcareapreve
ederilorDeccizieideFinanare

Peparcursulperioaadeideimp
plementare,,deciziapo
oatesuferim
modificri.

dectreBeeneficiar,
Decizia definanarreC1.0L,semnatdeccatreAutoritateaContrractantid
poate ffi modificatta n confo
ormitate cu
u dispoziiile Articolului 9 din Anexa
A
I Condiii
generale, dac cirrcumstanele executarii proiectu
ului sau scchimbat nccepnd de la data
iniialaasemnriiDeciziei.

Beneficiarul sau Autoritatea


A
nt pot so
olicita modiificarea Deciziei de Finantare
Contractan
numaincursuldurateideexeecuieaaceesteia,iarm
modificrilen
nupotaveaaefectretro
oactiv.

modificare la Decizia de
d Finantaree se va facce cu acord
dul ambelorr pri, cu excepia
Orice m
situaiilo
orncareintervinmodificriale legislaieiaaplicabilefinanriinerambursabile,cnd
Autoritaatea Contraactant va notifica n scris Beneficiarul cu privire
p
la acceste modifficri, iar
Beneficiarulseobliigaleresp
pectantocm
mai.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 24|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Orice amendamen
nt al Decizieei de Finanttare sau al
a anexelor sale, trebu
uie fcut n scris de
ulasupra
catreBeeneficiarcaatreAutoritateaContraactanta,iarraceastaisiivadasau nu,acordu
modificarilorsolicittateprintro
onotadeacceptare/neacceptare.

nerambursaabilaprobattiprevzutnDecizziadeFinan
ntarenu
Valoareeaajutoruluifinanciarn
poatefimajorat.

Urmto
oarelecazurrifacobiectulmodificriiDecizieidefinanarre:
Realoccari de sum
me intre caategoriile dee cheltuielii eligibile mentionate
m
in fundam
mentarea
bugetului,incadrulaceluiasiccapitolbugeetar;
uieaDecizzieideFinan
ntare;
Modifiicareaduratteideexecu
Modifiicri ale le
egislaiei aplicabile finanrii neerambursab
bile care impun mod
dificarea
DecizieideFinantaresiaanexxelorsale;
Altesittuaiitemeiinicjustificaate(ex:schiimbareaauditorului,TV
VAuletc).
Schimb
bareaadresseisediuluiadministrattiv;
Schimb
bareacontu
uluibancarsaualbnciipentruBeeneficiar;
nlocuiirearesponsabiluluileggalalbenefficiarului;
Schimb
bari in grafficul calendaristic de implementaare, privind desfurarrea activitilor ca
ncadrarentimpulldeexecuiie;
Modifiicri ale tip
purilor de activiti
a
i a numru
ului acestorra, menion
nate n Cerrerea de
Finantare;
Numrruldeparticcipanilaevvenimente((seacceptdifereneinminusdeemax.20%)).

nare (C1.0LL) trebuie s


s fie menttionate intrro Nota exxplicativa
Modificrile Deciziiei de Finan
d
de catre Beneeficiar, prin care se ad
duce la cunostinta Au
utoritatii
(formular C1.5L) depusa
c
pe care
c
Beneeficiarul intentioneazaa sa le faca in
Contracctante modificarile care
implementarea pro
oiectului. Modificarile
M
admise sunt cele mentionate la Art. 9 din Conditii
A
acestor mod
dificari Auttoritatea
Generalle (anexa I la Deciizia de Finantare). Asupra
Contracctanta isi va da acceptul saau nu si va trasm
mite Beneficiarului N
Not de
Aprobarre/neaprob
bare(C1.10LL)caredevin
neparteinttegrantlaDeciziadefinanare.

Dup n
ntocmire, Nota
N
de ap
probare/neaprobare a
a modificrrii Deciziei de Finanaare este
naintatt efului SLLI OJFIR n
n vederea verificrii
v
ii Directorului OJFIR n vederea aprobrii.
Beneficiarulvafip
primiNotad
deaprobare
e/neaprobare,transmisadectre
eexpertulC
CISLI
OJFIR.

ncetareeaDecizieideFinanarre

n cazuri excepionale i tem


meinic doveedite, inclusiv cazurilee de for major invvocate i
ndiiile legii, Autoritattea Contracctant poatte decide n
ncetarea
comuniccate ntre pri n con
DecizieideFinantareprintronotificaresscris.

potdecide,prinacord
d,ncetarea DecizieideeFinantare ,caurmarreasolicitriiscrise
Prilep
din partteabeneficciarului,aprrobatdeA
Autoritatea Contractan
nt,caznccarebeneficciarulva
restituiintegralsum
meleprimittecafinanaareneramb
bursabilpnladatancetriiDeeciziei.
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 25|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

ncazulconstatriiuneinereggulicuprivirrelancheieereaDecizieeideFinantare,oriexeecutarea
Proiectu
ului, n urrma reverificrii proiiectului, effectuat n
n oricare dintre
d
etapele de
implementare,inclusivncazu
ulncareb
beneficiarul estedeclarratnstare deincapaccitatede
nsolvenei, precum i n
situaia n
care Auttoritatea
plat saau a fost deeclanat procedura in
Contracctant consstat c cele
c
declarrate pe proprie rsp
pundere de beneficiar, prin
reprezentanii si, nu coresp
pund realitii sau, do
ocumentele
e depuse n
n vederea obinerii
n
nerambursa
abile
sunt
constaatate
fiind
finanrrii
ca
neadevaarate/false//incompletee/expirate/inexacte/nu
u corespu
und realitii, Auttoritatea
Contracctant poatte nceta valabilitatea Deciziei de Finanttare, de plin drept, printro
notificarescrisad
dresatben
neficiarului, frpunerrenntrzie
ere,frnicioaltforrmalitate
nterveniainstaneijud
dectoreti.
ifrin
4.2Imp
plementareaaproiectulu
ui

F
b
beneficiarul
va derula activitile conform descrierii
d
Dup seemnarea Deeciziei de Finanare,
dinCereereadeFinaanare.Ben
neficiarulvaprezentan
nCerereadeFinanareeactivitileepecare
le va desfura precum i
un grafic calendaristic de implementare. Pe parcursul
p
perii OJFIR
R vor realiza cel puin o verifficare pe teren la acctivitile
implementrii, exp
natenCereereadeFinaanare.
menion

n situaaia n care
e Beneficiarul dorete
e s solicitee decontarrea unor cheltuieli effectuate,
aferentee Capitolulu
ui I din Buggetul Indicaativ, naintee de finalizaarea proiecctului, acestta poate
depuneunRaportdeActivitatteIntermed
diar(formullarD1.2.1LL).AcestRap
portIntermediarde
C
I, sau pentru acctivitile
Actvitatte poate fi depus la finalizarea activitilor afrente Cap.
implementateparialdincadrrulCap.I.

Raportu
uldeActivittateIntermeediarvacon
ninedescriiereaactivittilor,perssoaneleimp
plicaten
derulareea acestoraa, numrul participanilor i rezultatele obiinute, precu
um i documentele
justificaativepentru
uactivitileedesfasuratteitipurileedematerialelerelevaanteelaborrateprin
proiect.

n cazull avizrii pariale/nea


p
vizrii, Beneficiarul are
a posibilitatea de a reface
r
Rapo
ortul de
Activitate Interme
ediar (inn
nd cont dee observaiiile menion
nate n adresa de ntiinare
mediar/finall)FormulaarD1.3L,
preluateedinFisadeeverificareaRaportuluideactivittate(interm
ntermende5zileedelaprim
mireantiin
narii.Fluxu
ulprocedurralaplicabil dupredepunerea
neriiiniialee.
acestuiaaesteacelaaicucelafeerentdepun

Raportu
ul de Activitate Interm
mediar poatte fi redepus o singurr dat. n cazul n caare,dup
redepun
nerea acesttuia, Benefficiarul nu ia
nsuit observaiile OJFIR, accestuia nu i se vor
decontaacheltuielileaferente activitilorrcuprinsenRaportul deActivitatteIntermed
diarcare
nu au ffost avizate i care sunt menion
nate n Fia de verificaare a raporrtului de activitate
a
(intermediar/final).

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 26|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

nbaza Raportului deActivitaateInterme


ediaraprobatdeAgenie,beneficciarulpoatedepune
nie, Dosaru
ul Cererii de
d Plat, privind
p
ram
mbursarea cheltuileilor
c
r raportatee pentru
la Agen
sprijinul pregtitor, aferentee Cap.I din
n bugetul indicativ.
i
Dac
D
benefficiarul nu depune
oltareLocalalaDGDR AM PNDRnvedereeaevaluriiiiseleciei,aceste
StrategiiadeDezvo
chltuieliiaferenteC
Cap.Idinbugetulindicaativvorfireecuperated
delabenefiiciarprinprrocedura
derecuperaredebiteaAFIR.

ntermeendemaxim
m15zilelucrtoaredeelafinalizarreaultimeiactivitidincadrulDeecizieide
finanarre,beneficiiarulvadep
puneunRap
portdeActivitateFinal(formularD
D1.2.L).

ufostprezeentatei
Dacbeeneficiarulaadepusun Raportde Activitateiintermediarr,ncareau
avizate doar o paarte din acttivitile din
n Cap.I al Bugetului
B
indicativ, Rap
portul de aactivitate
u fost realizate n perrioada acop
perit de
final vaa cuprinde activitatile din Cap. I care nu au
Raportu
ul de Activitate Interm
mediar, pre
ecum i acctivitile din Cap.II, care
c
sunt aferente
a
elaborariiSDLului..

Dacbeeneficiaruln
nuadepus Raportde ActivitateIntermediarr,atunciRaportuldeA
Activitate
Final vaa cuprinde toate activvitile Decciziei de fin
nanare, prevzute n cadrul celor dou
capitoleedinbugetu
ulindicativ.

ul de Activvitate Final va conine descriereea activitilor, perso


oanele impllicate n
Raportu
derulareeaacestoraa,numrulp
participanilorirezulttateleobin
nute,docum
mentelejusttificative
pentru activitile desfasuratte i tipurile
e de materrialele relevvante elabo
orate prin p
proiect ,
precumiactivitiilecareauffostbugetattepentruelaborareaSSDLului.

n cazull avizrii pariale/nea


p
avizrii, Beeneficiarul are
a posibilittatea de a reface Rap
portul de
activitattefinal(inndcontdeobservaiiilemenion
natenadreesadentiiinarepreluatedin
Fisa de verificare a Raportului de activitate (interrmediar/finaal), n term
men de 5 ziile de la
primireaantiinarii.Fluxulpro
oceduralap
plicabildupredepunereaacestuiaaesteacelaaicucel
aferentdepuneriiiniiale.

Raportu
ul de activvitate final poate fi redepus o singur dat.
d
n caazul n care, dup
redepun
nerea acesttuia, Benefficiarul nu ia
nsuit observaiile OJFIR, accestuia nu i se vor
decontaacheltuielileaferente activitilorrcuprinsenRaportul deActivitaateFinalcarrenuau
fost avvizate i caare sunt menionate
m
n Fia de
d verificarre a raportului de activitate
a
(intermediar/final).

Raportu
ul de Activvitate Final aprobat, reprezint document obligatoriu
u de plat pentru
cheltuieelileaferentteanimrii((CapIdinBugetulIndiccativ)rapo
ortatenaccestdocumeent.

uldeActivittateFinalap
probat,preccumiRapo
ortuldeevaaluareemisdeMADR((dincare
Raportu
reiese c strategiia de dezvvoltare local depus a fost declarat
d
e
eligibil)
reeprezint
heltuielileaferenteelaborriiSDL(Cap.IIdinBugetul
documeenteobligattoriideplattpentruch
Indicativv).

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 27|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

n cazul n care SDL


S
nu estte declarat eligibil de ctre AM
A PNDR, cheltuielilee privind
ulCap.II,nu
uvorputeafisolicitateelaplatdeectrebeneeficiar.
elaborareastrategieidincadru
4.3Acchiziii

n situatia n care Beneficiaru


ul, pentru a
a realiza prroiectul, treebuie s nccredineze execuia
hiziiaunor serviciisaubunuri,se vorrespecttaprevederrileOUG
unoractivitidin proiect/ach
2006privind
datribuirea
acontractellordeachizziiepublic
,acontractelordecon
ncesiune
nr.34/2
de lucr
ri publice i
a contracctelor de co
oncesiune de
d servicii cu
c modificrile i completrile
ulterioaare.

Pe parccursul ntreegului procees de achizziie public, la adopttarea oricror decizii, trebuie


avuten
nvedereurm
mtoarelep
principii:

- Nediscrimin
narea
- TTratamentu
ulegal
- Recunoateerearecipro
oc
- TTransparena
- Proporionaalitatea
- Eficienauttilizriifondurilor
- A
Asumarearrspunderii..

urilordeach
hiziiisevarealizanco
onformitateecupreved
derileInstruciunilor
Derulareaprocedu
privindachiziiilep
pentrubeneeficiariiSubmsurii19..1,anexlaDeciziadefinanare.
4.4Plaata

ulMsurii19.1,nuseaacordplataanavans.
ncadru

Pentru solicitarea de ramburrsare a cheeltuielilor elligibile, Ben


neficiarii Su
ubmsurii 19.1
1
vor
respectaaprevederiileInstruciunilorprivin
ndplileafferenteSub
bmsurii19
9.1,anexlaaDecizia
definan
nare.

ordeplatssepoaterealizaastfel:
Depuneereacererilo
C
Cheltuieliledeanimare,prevzuttelaCapito
olulIdinBugetulIndicaativpotfissolicitate
llaplatdup
pfinalizareeaactivitiilordeanim
mare,nmaxxim45dezziledelaap
probarea
Raportului Intermediaar de Activitate care cuprinde activitile
a
aferente
a
ettapei de
aanimare/co
onsultare.U
Ulterior,nccazulncarreStrategiadeDezvolttareLocalnueste
d
depus pentru evaluaare i seleecie la AM
M PNDR, see va proceeda la recu
uperarea
ssprijinuluifinanciar.
C
Cheltuielile de elaboraare a Strateegiei de Deezvoltare Lo
ocal, prevzute la Capitolul II
d
din Bugetu
ul Indicativ,, vor fi rambursate numai n situaia n care Strattegia de
Dezvoltare Localesteedeclarat eligibildectreDGD
DRAMPNDR.Cererea deplat
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 28|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

aaferent ch
heltuielilor legate de elaborarea
e
strategiei trebuie
t
dep
pus de beneficiarii
ssubmsurii 19.1 n teermen de 45
4 de zile de
d la publicarea raporttului de evaluare a
sstrategiilor dedezvoltarelocal((SDL)dectreMADRivafinso
oitideo
ocopiea
R.
RaportuluiFinaldeActtivitateavizzatdeOJFIR
ncazulnccarebeneficciarulnudo
oretesdeepununDo
osarCerereedePlatdiistinct(o
ttran distinct) pentrru cheltuiellile de anim
mare, are posibilitatea de a soliciita toate
ccheltuielile aferente proiectului
p
ntrun sin
ngur DCP (ttran unicc), cu resp
pectarea
ttermenuluiprevzutlaaceldeald
doileapuncttdemaisuss.
nsituatiaincarestrattegianuesteeligibil, darprinRaaportulde activitatefiinalsunt
aavizate de catre AFIR actiunile aferente
a
Caap. I (activittati de con
nsultare, animare si
ggrupuri de lucru n veederea elaborarii SDL) i beneficiaarul nu a depus
d
un Raaport de
aactivitate intermediar
i
r pentru a
a solicita plata
p
activitatilor de la Cap. I, atunci
b
beneficiarul, in baza avizarii
a
acesstor actiuni in cadrul Raportului de activitaate final,
poate solicita la plata din parteaa AFIR, acesste categorrii de cheltu
p
uieli de la Cap.
C
I al
bugetuluiin
b
ndicativ,nm
maxim45d
deziledelaaprobareaRaportuluiFinaldeAcctivitate.

nulderamb
bursareach
heltuielilore
eligibileafeerenteunui Dosardeccereredepllateste
Termen
demaxiim90zilecaalendaristiccedeladataacndcerereadeplatestecomp
plet.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 29|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Capitolul5Inform
maiiutile
e

5.1Linkkuriutile

nadeintern
netaAFIR(w
www.afir.m
madr.ro)sepotconsulttasidescarcca:
Pepagin
- A
Actelenorm
mativeutile
e;
- FFiaSubmsurii19.1;
- C
CerereadeFinantaressianexeleaacesteia;
- D
DeciziadeFFinantaresianexeleaccesteia;
- M
ModelulC
Cadruprivin
ndStrategiadeDezvo
oltareLocal;
- IInformaii privind maateriale i activiti de informaare de tip
p publicitarr pentru
b
beneficiariiiSubmsurrii19.1;
- M
ModelpenttruRaportu
uldeActivittateFinalSubmsurra19.1;
- IInstruciuniprivindachiziiilepen
ntrubeneficiariiSubm
msurii19.1
1;
- IInstruciuniprivindplileaferen
nteSubmssurii19.1.
5.2Dicionar

AFIR Agentia peentru Finan


narea Inveestiiilor Ru
urale, instittuie publicc cu perso
onalitate
juridica,,subordonaataMinisteruluiAgricu
ulturiisiDezzvoltariiRuralescopulAFIRlco
onstituie
derulareea Fondulu
ui European
n Agricol pe
entru Dezvoltare Ruraala, att din punct dee vedere
tehnic,cctsifinancciar;
Beneficiar repreezinta o peersoana jurridica/perso
oana fizica autorizata care a reaalizat un
ncheiat un contract de
d finantarre cu AFIR
R pentru
proiect (investitii, servicii) si care a n
accesareafondurilo
oreuropeneprinFEAD
DR;
e
pe
p care potentialul
Cerereaa de Finanare reprezinta solicitarea completata electronic
beneficiiar o naintteaza n ved
derea semn
narii contraactului/deciziei de finaantare a pro
oiectului
pentruo
obtinereafiinantariineerambursabile;
Decizia de Finan
ntare document cadru
c
caree reglemen
nteaza aco
ordarea fo
ondurilor
bursabilenttreAFIRsib
beneficiarulfondurilornerambursabile;
neramb
Contributia privatta reprezzinta o suma de ban
ni care constituie im
mplicarea fin
nanciara
orieaperso
oaneicaressolicitafond
durineramb
bursabilesiipecaretrebuiesao utilizeze
obligato
nvederearealizarriipropriulu
uiproiect.C
Contributia privatareprezintaun anumitpro
ocentdin
valoareaa eligibila a proiectului, variabil n functie de categgoria actiun
nilor propu
use spre
finantarre. Contributia privata trebuie sa acoperee diferentaa dintre co
ofinantarea publica
Contributiaa privata
(fondurile europen
ne nerambu
ursabile) si valoarea eligibila
e
a proiectului.
p
p
valaabil n cazul potentialilor beneficiari care deetin deja
poate fi asigurata din surse proprii,
epentrucontributiafin
nanciara,fiedinvenituriprovenitedinspon
nsorizari,
fondurillenecesare
donatiisilegateetc.doveditenconditiilelegii.Unaaltmoddeaasigurareacofinantariiiprivate
ul n care potentialii
p
b
beneficiari
nu detin fondurile
f
este prin credit bancar, valaabil n cazu
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 30|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

necesarre pentru contributia


c
financiara proprie, daar ndeplineesc conditiille contractaarii unui
creditbancar.
Cofinan
ntareapublicareprezzintafondu
urileneramb
bursabilealocateproie
ectelorprin
nFEADR;
aceastaesteasigurrataprincontributiaUn
niuniiEurop
penesiaGu
uvernuluiRo
omniei;
hidulSolicitantului,Cerereade
EligibilcarendeplinestecriteriilesiconditiileprecizatenGh
FinantaresiContraactuldeFinaantare/Deciziadefinan
narepentruFEADR;
Evaluarreareprezzintaactiun
neaprocedu
uralaprinccaredocumentatiapen
ntrucareseesolicita
finantarre este anaalizata pentru verificaarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate si pentru
selectarreaproiectu
ului,nvedeereacontracctarii;
FEADRFondulEu
uropeanAgricolpentru
uDezvoltareeRurala,essteuninstrumentdeffinantare
creatdeeUniuneaEEuropeanap
pentruimpllementareaPoliticiiAggricoleComu
une.
Fia m
msurii reprezinta documentul care descrie motivatia
m
sp
prijinului financiar
f
neramb
bursabil ofeerit, obiectivele masurrii, aria de aplicare si actiunile prevazute,
p
tipul de
investitiii/servicii,m
mentioneazaacategoriile
edebeneficciarisitipullsprijinului;;
Fonduriineramburrsabilereprezintafondurileaco
ordateunei persoaneffizicesauju
uridicen
baza un
nor criterii de eligibilittate pentru realizarea de investittii/servicii n
ncadrate n
n aria de
finantarre a Masurrii si care nu
n trebuie returnate singurelee exceptii sunt
s
neresp
pectarea
conditiilorcontracttualesinerrealizareain
nvestitiei/seerviciuluico
onformproiectuluiaprrobatde
AFIR.
MADRMinisterulAgriculturiisiDezvolttariiRurale;
Masura definestte aria de finantare prin
p
care see poate realiza cofinaantarea pro
oiectelor
(repreziintaosumaadeactivitaticofinantaateprinfondurinerambursabile);
PNDRProgramulNationaldeDezvoltarreRuralaesstedocumeentulpebazzacaruiavaputeafi
accesat FondulEurropeanAgricolpentru DezvoltareeRuralasiccarerespecctaliniiledirectoare
oltareruralaaaleUniuniiEuropenee;
strategicededezvo
nt) reprezinta o perrsoana jurid
dica/persoana fizica au
utorizata
Potentiaal beneficiaar (solicitan
care estte eligibila (care ndep
plineste toaate conditiile impuse prin
p FEADR
R) pentru acccesarea
fondurillor europene, dar caare nu a ncheiat ncca un conttract de finantare/deecizie de
finanarrecuAFIR;
Repreze
entantul leggal repreezentant al proiectului care semn
neaza decizzia de finan
ntare (n
cazulncarecerere
eavafiselectata).
Valoaree eligibila a
a proiectulu
ui reprezinta suma cheltuielilor
c
r pentru bu
unuri, serviccii si/sau
lucrariccaresencaadreazanLListacheltuiieliloreligib
bileprecizattanprezen
ntulghidsi carepot
fi decon
ntate prin FEADR; prrocentul dee cofinantare publica si privata se calculeaaza prin
raportarelavaloareaeligibilaaproiectului;
uma cheltu
uielilor pentru bunuri,, servicii
Valoareea neeligibiil a proiectului reeprezinta su
si/saulu
ucraricare suntncadratenListaacheltuielillorneeligib
bileprecizattanprezen
ntulghid
si, ca attare, nu pot fi decontaate prin FEADR; cheltu
uielile neeliigibile nu vor fi luate n
calcul
pentru stabilirea procentului
p
bile vor fi su
uportate
de cofinantare publica; cheltuiellile neeligib
oiectului;
integral,dinpunctdevedereffinanciardeecatrebeneeficiarulpro
p
reprezin
nta suma cheltuielilor eligibile sii neeligibilee pentru
Valoaree total a proiectului
investitiii/servicii;
Zizilu
ucrtoare.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 31|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

5.3Dicttionardesp
pecialitate

mup(dejo
osnsus) Participareaaactivaap
populatieilo
ocalenpro
ocesulde
Abordarebottom
esaredezvo
oltariizonei;;
planificaare,luareadeciziilorsiimplementareastrattegiilornece
Animato
or Persoaana care id
dentifica prroblemele din
d spatiul rural, prop
pune solutii pentru
rezolvarrealor,prom
moveazaop
portunitatidefinantaree;
Cooperaareinterte
eritorialaC
CooperarerrealizatanttreGALuri//parteneriaatedinacelaasistat;
CooperaaretransnaationalaCo
ooperaren
ntreGALurii/parteneriaatedinstate
ediferite
GAL (Grrup de Actiune Localaa) Parteneeriate locale constituitte din diversi reprezen
ntanti ai
sectoareelorprivat,publicsiaisocietatiicivile;
LEADER
R Msur n cadrul PNDR ce are
a ca obiectiv dezvoltarea comu
unitatilor rurale ca
urmare a implemeentarii strattegiilor elab
borate de GAL
G (provin
ne din limb
ba franceza: Liaison
Entre A
Actions de Dveloppem
ment de l'' Economie Rurale Legaturi n
ntre Actiunii pentru
DezvoltareaEconomieiRuralee);
e publicprrivate n
Networrking (interrconectare)) Creareaa unei reteele din parteneriatele
vedereaaschimbulu
uideexperieentasibuneepractice;
StrategiiedeDezvo
oltareLocallDocumeentcetrebuietransmiisdeGALuricatreAuttoritatea
de Man
nagement si
s va sta la baza selectiei acesstora. Prin acest docu
ument se stabilesc
s
activitattile si resu
ursele necesare pentru dezvoltarea comun
nitatilor rurrale si va constitui
c
livrabilu
ulproiectulu
uifinantatp
prinSubmaasura19.1.
5.4AFFIRnsprijin
nuldumneaavoastr

nariadefin
nantareaM
Masurilordincadrul
Fiecare cetateanalRomaniei,,caresencadreazan
ndurileeuropeneneraambursabileepentrufin
nantarea
FEADR, aredreptulsabeneficciezedefon
orproiectepentrudezzvoltarerurala.AFIRvaastaladisp
pozitiedelu
unipnavin
nerintre
propriilo
orele8::30si16:30
0 pentrua vaacordai
v
nformatiip
privindProggramulFEADR,darsip
pentrua
primiprropunerilessausesizarilledumneavvoastraprivvindderularreaFEADR.

ExpertiiAFIRvapo
otacorda,p
pelocsaun
ntermenul legal(maxim30dezile),oriceinfformatie
necesarrandemerrsuldumneavoastrapeentruaccessareafondu
uriloreurop
pene.nsa,n
nuuitati
caexpeertiiAFIRnu
uauvoiesaaacordeco
onsultantap
privindrealiizareaproieectului.EchipaAFIR
vapoateajutaori decteoriavetioplngere,orreclamatiessauopetitieprivindo
osituatie
ntaaAFIR. Deasemen
nea,ncazulncareco
onsideraticaasunteti
careintranariadecompeten
orizatsaussesizatiposiibileneregu
ularitatind
derulareaFFEADR,nueezitatisa
nedrepttatit,defavo
vaadressatinscrisAFIR,pentrrusolutionaareaproblemelor.

onalesicele
e42deOficiiJudetenee,vaajuta saprimitifinantare
AFIR,prrincele8CentreRegio
neramb
bursabila peentru proiecctul dumne
eavoastra. Daca
D
ntmpinati greuttati saucon
nsiderati
casunteetidefavorizatnaccessareafondu
uriloreurop
penescrietinepeadresele:Bucurresti,Str.
Stirbei Voda, nr. 43, sector 1; reclam
matii@afir.info; www
w.afir.madr.rro Forum
muri de
discutii//Reclamatii.

Atenie!
GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 32|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.

Pentru a putea de
emara invesstigatiile si aplica even
ntuale sancttiuni, reclam
matia sau ssesizarea
ontina informatii concrrete, verificcabile si dattele de con
ntact ale
trebuie sa fie explicita, sa co
persoan
neicarean
ntocmitresp
pectivareclaamatiesausesizare.

GhidulSolicitantuluiSubmsura19.1Sprijinpregtitorpentru
e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r d e d e z v o l t a r e l o c a l 33|P a g i n a
InformaiileedinGhidulSoliciitantuluinupotfiiutilizatenscopu
uricomerciale.Distribuireaacestu
uiGhidalSolicitantuluisevarealiiza n mod
gratuit i d
doar cu acordul MADR. Toate drepturile
d
rezerva
vate MADR.