Sunteți pe pagina 1din 5

1 IOAN

Ghid de studiu / Lec]ia 2


Cuvntul printre noi
Comentariu la 1 Ioan 1:1-4
Cuvintele Ce era de la nceput se refer` n mod evident la Isus Hristos. De
unde [tim acest lucru? Textul n sine ne ofer` dovada. Ceea ce era de la nceput a
fost
auzit...
v`zut de ochii fizici ai apostolilor [i ucenicilor...
atins de ei.
Toatea acestea aveau de-a face cu Acela care pe drept cuvnt fusese numit
Cuvntul vie]ii sau, citnd 1 Ioan 1:1 din Biblia amplificat`, noi scriem despre
Cuvntul Vie]ii, despre Cel care a fost de la nceput, pe care L-am auzit, pe care Lam v`zut cu proprii no[tri ochi, la care am privit ]int` noi n[ine [i pe care L-am pip`it
cu propriile noastre mini.

Drag` cititorule, dac` e[ti o persoan` care dore[te s` n]eleag` tot ce cite[te,
probabil te-ai ntrebat Cum putem noi [ti c` aici este vorba despre Isus? Este
adev`rat c` n versetul al treilea se vorbe[te despre Tat`l [i Fiul S`u, Isus Hristos, dar
nu se spune n mod expres c` El este acela care a fost de la nceput. S` c`ut`m
informa]ii suplimentare. Ioan afirm` n versetul al doilea c` via]a a fost ar`tat` [i
noi am v`zut [i m`rturisit despre ea. El vorbe[te despre o persoan`, [i aceasta este
Isus Hristos!

S-ar putea s` te ntrebi Oare nu este aceasta interpretarea ta proprie? Ei


bine, o regul` pe care e bine s` ne-o amintim este de a l`sa Scriptura s` se
interpreteze singur`. Dac` un anumit subiect nu este prezentat [i explicat ntr-o alt`
parte a Cuvntului Sfnt al lui Dumnezeu - Biblia - este preferabil s` nu-l supui nici
unei interpret`ri.

Dar Ioan a explicat aceasta mai pe larg n prologul la evanghelia lui, pe care la]i studiat cnd a]i r`spuns la ntreb`rile lec]iei anterioare. Acolo, n Ioan 1:1-18, ni se
spune c` la nceput era Cuvntul [i Cuvntul era Dumnezeu. El a fost Cuvntul Vie]ii
pentru c` n El era via]a (Ioan 1:4). Versetul al treilea ne spune clar c` toate
lucrurile au fost f`cute prin El [i nimic din ce a fost f`cut, n-a fost f`cut f`r` El.

ntrebarea Cum a nceput via]a pe planeta P`mnt? a primit acum un


r`spuns clar. Da, a[a este, vei spune, [i totu[i nu se specific` numele lui Isus
Hristos.
Community Bible Study International - All rights reserved

Cite[te Ioan 1:14: [i Cuvntul s-a f`cut trup [i a locuit printre noi, plin de har [i
de adev`r; [i noi am privit slava Lui, o slav` ntocmai ca slava singurului n`scut din
Tat`l. Isus Hristos este singurul despre care se afirm` c` este Dumnezeu [[i
cuvntul era cu Dumnezeu [i Cuvntul era Dumnezeu (Ioan 1:1) [i singurul Fiu al
lui Dumnezeu (Ioan 3:16). Isus Hristos este Cel pe care l m`rturise[te Ioan.
Apostolul Pavel afirm` limpede acest adev`r n epistola sa c`tre coloseni. Citi]i
n ntregime capitolul 1 al acestei epistole [i observa]i n special citatul urm`tor din
Coloseni 1:15-16: El (Hristos) este chipul Dumnezeului celui nev`zut, cel nti
n`scut din toat` zidirea, pentru c` prin El au fost f`cute toate lucrurile care sunt n
ceruri [i pe p`mnt, cele v`zute [i cele nev`zute, fie scaune de domnii, fie dreg`torii,
fie st`pniri - toate au fost f`cute prin El [i pentru El.
Referiri similare la Hristos se afl` peste tot n Noul ca [i n Vechiul Testament.
Autorul Epistolei c`tre Evrei spune: Dup` ce a vorbit n vechime p`rin]ilor no[tri prin
prooroci, n multe rnduri [i n multe chipuri, Dumnezeu, la sfr[itul acestor zile, nea vorbit prin Fiul, pe care L-a pus mo[tenitor al tuturor lucrurilor [i prin care a f`cut [i
veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui [i ntip`rirea Fiin]ei Lui [i care ]ine toate
lucrurile cu Cuvntul puterii Lui (Evrei 1:1-3a).
Gnde[te-te la aceasta: Dac` pre-existen]a [i dumnezeirea lui Isus Hristos
reprezint` o realitate nou` pentru voi, atunci nseamn` c` sunte]i la nceputul
descoperirii minunatelor adev`ruri revelate n Biblie [i confirmate n inimile noastre
prin Duhul Sfnt (Ioan 14:16, 1 Ioan 2:20). Pe lng` acestea, n istoria lumii exist`
m`rturii de net`g`duit referitoare la Isus, precum [i n ceea ce vedem [i tr`im acum,
sau n ceea ce va urma n viitor. Astfel, Biblia con]ine sute de versete care au
prevestit na[terea lui Hristos, via]a, moartea [i nvierea Sa, precum [i faptul c` El va
reveni ca Rege al regilor [i Domn al domnilor. De exemplu, nvierea, ca [i faptul c` El
va reveni ca Rege al regilor [i Domn al Domnilor. Mare parte din aceste profe]ii s-a
f`cut nainte de venirea Lui n aceast` lume, [i toate s-au mplinit sau se mplinesc
ntocmai!
n Evanghelia dup` Ioan citim c` prin plin`tatea lui Isus urma[ii lui au primit
har dup` har sau o binecuvntare dup` alta (Ioan 1:16, Noua Versiune
Interna]ional`).
Una dintre binecuvnt`rile pe care Ioan le dore[te pentru cititorii s`i este
p`rt`[ia cu Tat`l [i cu Fiul S`u, Isus Hristos (1 Ioan 1:4). Putem fi siguri c` Ioan
dorea atunci mult ca fiecare dintre cei c`rora le scria s` cunoasc` p`rt`[ia (defini]ia
de dic]ionar a cuvntului p`rt`[ie: tov`r`[ie, asociere prieteneasc`) cu Dumnezeul
cel viu [i cu Fiul S`u, Isus Hristos. Aceasta nseamn` a-L cunoa[te pe Dumnezeu, a fi
acceptat de El.
Rezumat personal: Dar a-L cunoa[te pe Dumnezeu sau a avea p`rt`[ie cu
El nseamn` ceva mai mult dect a-I deveni doar prieten. Biblia ne nva]` c`
Dumnezeu Tat`l ne iube[te att de mult, nct dore[te ca noi s` facem parte din
familia Sa, s` devenim copiii S`i [i El ne va ndr`gi [i ne va purta de grij` pentru
totdeauna! Tot Biblia ne nva]` c` putem s` ne bucur`m de aceast` rela]ie
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 2, Pagina 2

binecuvntat` prin Isus, Fiul lui Dumnezeu. [i Tat`l [i Fiul ne iubesc att de mult nct
Fiul a venit n lume ca m`rturie a acestei iubiri [i a murit pentru a face aceast`
rela]ie posibil`. V` ve]i ntlni cu aceste adev`ruri de nenum`rate ori, pe m`sur` ce
ve]i studia Biblia, dar pentru moment medita]i asupra urm`toarelor adev`ruri:
Fiindc` att de mult a iubit Dumnezeu lumea c` a dat pe singurul Lui Fiu
pentru ca oricine crede n El s` nu piar`, ci s` aib` via]` ve[nic` (Ioan 3:16).
[i m`rturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat via]` ve[nic` [i
aceast` via]` este n Fiul S`u. Cine are pe Fiul are via]`, cine n-are
pe Fiul lui Dumnezeu n-are via]` (1 Ioan 5:11-12).
Dar tuturor celor ce L-au primit, adic` celor ce cred n Numele Lui, le-a dat
dreptul s` se fac` copii ai lui Dumnezeu, n`scu]i nu din snge, nici din voia
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan 1:12).
De ce s` nu-I ceri lui Dumnezeu chiar acum s` te fac` copilul S`u prin Isus
Hristos? Doar roag`-L [i El o va face!

NTREB~RI PENTRU STUDIU PERSONAL


|NTREB~RI PENTRU LEC}IA 3: UMBLND N LUMIN~ - 1 Ioan 1:5 - 2:6
nainte de a ncepe s` r`spunde]i la aceste ntreb`ri, ruga]i-v` pentru lumin` [i
c`l`uzire. Citi]i mai nti n ntregime 1 Ioan 1:5 - 2:6, [i apoi citi]i, n momentul n
care ajunge]i la ea, fiecare referin]` biblic` indicat`. Nu uita]i s` indica]i referin]a
biblic` pe care v` ntemeia]i r`spunsul. ntreb`rile cu asterisc sunt pentru o
medita]ie mai profund`.
Cum umbl`m noi? 1 Ioan 1:5-7; Ioan 3:19-21; 8:12; 12:35-36
1) a. De ce refuz` unii s` vin` la lumin`?
b. Care este felul n care umbl` ace[ti oameni?
c. De ce vin al]ii la lumin`?
2) a. Cum umbl` cineva n lumin`? (folosind Ioan 8:12)
b. Cum devenim noi fii ai luminii? (folosind Ioan 12:35-36)
c. Cum a]i descrie propria voastr` umblare?
3) a. Prin ce se poate demonstra c` umbl`m ntr-adev`r cu Dumnezeu?
b. Dac` nu mai umbl`m cu Dumnezeu, cum poate fi ref`cut` p`rt`[ia noastr` cu
El?
c. Citi]i Romani 3:23, 6:23, [i 1 Petru 1:17-19. Prin ce ne cur`]` Dumnezeu [i de
ce este acest lucru
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 2, Pagina 3

necesar?
S` examin`m problema p`catului, 1 Ioan 1:8-10
4) Dac` nu ne recunoa[tem p`catele
a. n ce mod nu suntem cinsti]i cu noi n[ine?
b. cum l respingem pe Dumnezeu [i Cuvntul Lui? (Vezi [i Romani 3:23.)
5) a. Ce v` spune expresia ne cur`]e[te de orice p`cat despre iertarea lui
Dumnezeu?
b. Considera]i, dup` o atent` examinare a versetului 9, c` Dumnezeu ne iart`
doar de p`catele de care
suntem con[tien]i?
Avem un mijlocitor, 1 Ioan 2:1-2, Evrei 4:14-16
6) a. Versiunea standard a Bibliei folose[te cuvintele mijlocitor [i isp`[ire. Defini]i
aceste cuvinte,
folosind dic]ionarul, dac` este posibil.
- mijlocitor
- isp`[ire
b. De ce este Isus Hristos singurul care poate s` ne ajute n fa]a Tat`lui?
c. Cum ne ajut` El n calitatea Sa de mijlocitor (avocat)?

7) a. Cum a ajuns Isus s` ne isp`[easc` p`catele? (Vezi [i Levitic 17:11, Efeseni 1:7,
Evrei 9:22)
b. De ce a fost necesar acest proces?
c. Folosindu-v` de 1 Ioan 2:12 [i Ioan 1:29, explica]i numele folosit de Ioan
Botez`torul pentru Isus.

Umblarea noastr` trebuie s` se potriveasc` cu vorbirea noastr`, 1 Ioan 2:36


1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 2, Pagina 4

8) a. Descrie]i conduita unui adev`rat credincios.


b. Cum ne ofer` siguran]` acest mod de a tr`i?
c. Dac` pretindem c`-L cunoa[tem pe Dumnezeu dar nu umbl`m cu El, cum
suntem noi?
d. Ce se ntmpl` cnd i p`zim Cuvntul?
e. Cine este exemplul nostru?

Gnd personal: Revede]i aceast` lec]ie pentru a v` defini pozi]ia fa]` de


Dumnezeu. Pot r`spunsurile voastre s` dea asigur`ri n leg`tur` cu locul vostru n
familia Domnului? Dac` nu, ce m`suri ar trebui s` lua]i/ve]i lua?

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 2, Pagina 5