Sunteți pe pagina 1din 32

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.

2012 11:24 Page 1

Seria DP
cazane pe lemne cu gazeificare

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 2

Seria DP

Seria DP - Cazane pe lemne cu gazeificare


Cazanele pe lemne cu gazeificare DP sunt prezentate n dou[ versiuni>
DP Standard - cu panou de comand[ analogic
DP Profi - cu panou de comand[ digital
l

l
l
l

Montarea, pre`nc[lzirea ;i instruirea asupra


utiliz[rii cazanului trebuie efectuat[ de un
tehnician instalator instruit de c[tre produc[tor,
care completeaz[ de asemenea documentul
aferent instal[rii cazanului.
~n timpul gazeific[rii lemnului, `n compartimentul
pentru combustibil se formeaz[ gudron ;i
condensate (acizi). Din acest motiv, este
necesar[ instalarea unui dispozitiv sau a unei
supape termice `n spatele cazanului pentru
men\inerea temperaturii minime a apei de retur
`n cazan la valoarea de 65C.
Temperatura de lucru a apei din cazan trebuie
s[ fie de 80 - 90C.
Cazanul nu trebuie utilizat permanent `n regim
de solicitare de sub 50%.
~n cazul utiliz[rii unei pompe de recirculare, este
necesar[ controlarea acesteia prin intermediul
unui termostat separat `n scopul men\inerii
temperaturii minime recomandate a apei de
retur.
Cazanul func\ioneaz[ ecologic `n regim de

solicitare nominal.
Este recomandat[ instalarea cazanului cu rezervor de acumulare ;i un termostat care
garanteaz[ o economie de combustibil de
20 - 30% ;i o durat[ de via\[ mai lung[ a
cazanului, precum ;i o utilizare mai confortabil[
a acestuia.
~n cazul `n care nu este posibil[ racordarea
cazanului la rezervorul de acumulare, este
recomandat[ racordarea acestuia la cel pu\in o
butelie de egalizare cu volumul de aproximativ
25 l pentru 1 kW putere furnizat[ de cazan.
~n timpul func\ion[rii `n regim de solicitare
redus[ (modul func\ionare pe timp de var[ ;i
`nc[lzirea apei) este necesar[ pornirea zilnic[ a
cazanului.
Este necesar[ utilizarea exclusiv[ a
combustibilului uscat, cu umiditatea de 12 20% (`n cazul unei umidit[\i mai ridicate,
puterea furnizat[ de cazan este redus[ ;i
consumul este crescut).

Dimensionarea adecvat[ a cazanului, respectiv a puterii de `nc[lzire, reprezint[ o condi\ie important[


pentru utilizarea economic[ ;i func\ionarea corespunz[toare a cazanului. Cazanul trebuie ales astfel `nc]t
puterea nominal[ s[ corespund[ pierderii de c[ldur[ a spa\iului `nc[lzit.
Garan\ia cazanului nu se aplic[ `n cazul `n care>
- procentul de umiditate a lemnului utilizat dep[;e;te 20% sau nu se utilizeaz[ combustibilul specificat
de produc[tor.
- nu se instaleaz[ o supap[ termostatic[ (WATTS STS20) pentru r[cirea cazanului sau nu este
conectat[ la re\eaua de alimentare cu ap[.
- nu este instalat dispozitivul de protec\ie de ridicare a temperaturii apei pe retur la minimum 65C
- Aparatul NU este prevazut pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilitati fizice,
senzoriale sau psihice sau fara experienta si/sau fara cunostintele necesare, el putand fi utilizat de
aceste categorii de persoane doar daca sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru
siguranta lor sau daca au fost instruite in acest sens de catre persoana aceasta. Este necesara
supravegherea copiilor pentru a evita joaca imprejurul aparatului.

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 3

Seria DP

Cuprins
Seria DP - Cazane pe lemne cu gazeificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Descriere general[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Dimensiunile cazanelor DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Panoul de comand[ - DP Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Descriere tehnic[ ;i metode de reglare a cazanului FERROLI DP PROFI> . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Functionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Pornirea manuala a ventilatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Modul de afi;are a temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Lista temperaturilor disponibile in modul afisare temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Setarea parametrilor meniul de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Lista parametrilor de serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Parametrii functionali ai evacuarii gazelor de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Parametrii pompei de circulatie pentru incalzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Setarea temperaturii de functionare a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Protectia cazanului impotriva supraincalzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Controlul lipsei de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Functii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Testarea iesirilor electrice ale regulatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Resetarea parametrilor la valorile din fabricatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Mesajele de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Destina\ia de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Descriere tehnic[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Reguli de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ntre\inerea sistemului de nc[lzire ;i a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Setarea parametrilor de ardere ai cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Combustibilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Amplasarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Co;ul de evacuare a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Conducta de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Conectarea cazanului la re\eaua de alimentare cu energie electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Conectarea elementelor de reglare ;i comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Protec\ia cazanului mpotriva coroziunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Scheme hidraulice de principiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Racordarea la rezervorul de acumulare (puffer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Transportul cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Instalarea ;i `nlocuirea pieselor termorefractare (;amote) Ver. 1 ;i 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Protec\ia cazanului mpotriva supranc[lzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Valorile rezisten\ei (kOhm) n func\ie de temperatura agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
3

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 4

Seria DP

Introducere
Stimate client,
V[ mul\umim pentru `ncrederea acordat[ prin achizi\ionarea produsului nostru - cazanul pe lemne cu gazeificare DP. V[ dorim o utilizare sigur[ ;i `ndelungat[. Utilizarea corect[ a cazanului este una dintre condi\iile necesare pentru o func\ionare sigur[ ;i corect[ ;i, din acest motiv, este necesar[ citirea cu aten\ie
a instruc\iunilor de utilizare. Manualul furnizeaz[ informa\iile necesare pentru utilizarea corect[ a
cazanului `n sistemele de `nc[lzire central[.
Condi\iile pentru func\ionarea corect[ a cazanului>
- selectarea tipului ;i a puterii utile furnizate de cazan<
- respectarea `ntocmai a procedurii de punere `n func\iune<
- utilizarea ra\ional[<
- efectuarea periodic[ a lucr[rilor de `ntre\inere<
- service de calitate.

Descriere general[
Cazanul pe lemne cu gazeificare DP este destinat `nc[lzirii economice ;i ecologice a locuin\elor familiale,
a cabanelor, a fabricilor de mici dimensiuni, a atelierelor ;i a altor obiective similare.
Combustibilul specificat pentru cazanele DP este lemnul uscat, de exemplu, bu;teni, brichete, `n func\ie
de tipul de cazan. Cazanul pe lemne cu gazeificare este certificat CE 101 5.
Descrierea m[rcii DP>

FERROLI DP
Cazan pe lemne
cu gazeificare

25
35
45
75
95

Standard

25
35
45
75
95

Profi

Versiune

Putere termic[ util[

FERROLI DP
Cazan pe lemne
cu gazeificare

Putere termic[ util[

Versiune

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 5

Seria DP

Date tehnice
Tip Cazan

DP 25

DP 35

DP 45

DP 75

DP 95

Putere termic[ util[ (versiunea STANDARD)

kW

25

35

45

75

95

Gama de putere (versiunea PROFI)

kW

10-25

14-35

18-45

30-75

43-95

Suprafa\[ de `nc[lzire

m2

1,52

1,74

1,95

3,60

5,60

Volum camer[ de ardere

dm3

96

112

128

305

440

Dimensiuni orificiu `nc[rcare

mm

Tiraj

Pa

23

23

23

23

25

Presiune maxim[ de func\ionare (ap[)

bar

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Mas[ cazan

kg

350

390

420

850

800

Diametru racord co;

mm

150

150

150

219

219

~n[l\ime cazan

mm

1080

1080

1080

1320

1535

L[\ime cazan

mm

580

580

580

750

766

Ad]ncime cazan

mm

1050

1150

1265

1600

1680

Ad]ncime camer[ de ardere

mm

590

690

790

1100

1100

Grad de protec\ie electric[

IP

21

21

21

21

21

Putere absorbit[

50

50

60

60

90

Randament cazan

85

85

86

86

81

230

225

220

262

287

kg/s

0,017

0,019

0,022

0,045

0,059

dB

65

65

65

65

65

Clas[ emisii CO
Temperatur[ gaze arse la sarcin[ nominal[
Debit gaze arse la sarcin[ nominal[
Nivel maxim zgomot

Lemn uscat, putere calorific[ 15-17 Mjkg-1, con\inut de


ap[ min 12% - max 20%, diametru 80 150 mm

Combustibil recomandat
Consum mediu combustibil

235x445 235x445 235x445 294x544 285x545

kgh-1

6,3

8,7

Consum pe sezon
Lungime maxim[ bu;tean

11,2
1kW =

mm

550

650

18,7

29,2

1000

1000

1m3

750

Timp ardere la sarcina util[ nominal[

Volum ap[ `n cazan

68

78

87

164

250

Volum minim al rezervorului de egalizare

600

900

1200

1800

2375

V/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Alimentare electric[

Domeniu de reglaj a apei de `nc[lzire

65-90

Domeniu de reglare a temperaturii interioare


(versiunea PROFI)

10-27

Alimentare electric[ a regulatorului cazanului


(versiunea PROFI)

V/A

230/2

- Temperatura minim[ recomandat[ a apei pe retur, `n func\ionare este 65C.


- Temperatura recomandat[ a apei `n timpul func\ion[rii cazanului este 80 - 90C.
5

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 6

Seria DP

Dimensiunile cazanelor DP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Corpul cazanului
Panou de comand[
U;[ de alimentare
U;[ pentru cenu;[
Ventilator de absorb\ie
Evacuarea gazelor
Pies[ termorezistent[ - jet
Pies[ termorezistent[ - tav[ de cenu;[
Termostat pentru cazan
Buton de resetare
Termostat pentru gazele evacuate
Comanda termostatului pentru ventilator

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Comutator
Termometru
Regulator pentru puterea furnizat[
Circuit de r[cire pentru protec\ia `mpotriva
supra`nc[lzirii apei `n cazan
Capacul orificiului pentru cur[\are
Conduct[ de tur
Conduct[ de retur
U;[ de admisie aer
Tij[ de ac\ionare
Regulatorul cazanului (versiunea PROFI)

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 7

Seria DP

Panoul de comand[ - DP Standard


Cazanul pe lemne cu gazeificare DP Standard este controlat de un termostat pentru cazan ;i un
termostat pentru gaze arse.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RESET
Siguran\[
Comutator principal
Termostat pentru gazele evacuate
Termostat pentru cazan
Termometru
Tij[ de ac\ionare

Descriere>
1. RESET - Pentru protejarea cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii (`n cazul `n care temperatura
dep[;e;te 110 C, cazanul este deconectat de la re\eaua de alimentare cu energie electric[).
2. Siguran\a - Pentru protejarea cazanului la scurtcircuit.
3. Comutatorul principal - Pentru pornirea ;i, dac[ este necesar, oprirea cazanului.
4. Termostatul pentru gazele evacuate - ~n cazul sc[derii temperaturii gazelor evacuate sub valoarea
stabilit[, ventilatorul este oprit
5. Termostatul pentru cazan - Serve;te la stabilirea temperaturii maxime a apei `n cazan. (Dup[
dep[;irea valorii stabilite pentru temperatur[, ventilatorul este oprit ;i cazanul func\ioneaz[ `n regim
de solicitare minim[. La revenirea temperaturii sub limita stabilit[, ventilatorul este pornit din nou ;i
cazanul func\ioneaz[ `n regim de solicitare maxim[.)
6. Termometrul - Indic[ temperatura apei evacuate din cazan.
7. Tija de ac\ionare - Serve;te la deschiderea / `nchiderea trapei glisante pentru gaze arse.

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 8

Seria DP

Versiunea de cazan FERROLI DP PROFI in comparatie cu versiunea FERROLI DP STANDARD are un confort
ridicat in utilizare, posibilitate de reglare a iesirilor pentru conectarea elementelor de functionale.
Temperatura cazanului este mentinuta la nivelul stabilit de utilizator prin controlul tura\iei ventilatorului de
evacuare gaze de ardere. Regulatorul cazanului pentru cazanele FERROLI PROFI executa masuratori
permamente ale temperaturii apei din cazan si afiseaza valorile pe ecran. Regulatorul controleaza tura\ia
ventilatorului de evacuare gaze de ardere si pompa de circulatie pentru incalzire (CH) corespunzatoare
acestei temperaturi. Daca la regulatorul cazanului este conectat un termostat pentru gaze de ardere acesta
poate comuta cazanul pe modul control al lipsei de combustibil, atunci cand temperatura gazelor de ardere
scade sub temperatura setata. Exista de asemenea optiunea de comanda pentru o vana de amestec cu 4 cai.

Fig. 1>
1 Regulator electronic PROFI
2 Manometru

Fig. 2
Imagine frontala a regulatorului electronic
1
2
3
4
5
6
7
8

- Comutatorul principal
- Ecranul ce indica temperatura cazanului si parametrii
- Becul de control pentru termostat suplimentar
- Butonul termostatului cazanului
- Butonul termostatului suplimentar
- Butonul STOP/optiuni parametru/Anulare alarma
- Butonul START/ optiuni parametru
- Butonul de start al programarii in meniul service /
confirmarea setarilor
9 - Becul de control al pompei de circulatie

Fig. 3 Vedere din spate a regulatorului electronic

1 Conectare la vana de amestec(12V)


2 Conectare la termostate suplimentare
3 Siguranta 2A

Descriere tehnic[ ;i metode de reglare a cazanului


FERROLI DP PROFI>
Temperatura cazanului este men\inut[ la nivelul stabilit de utilizator prin intermediul unui control al tura\iei
ventilatorului de evacuare gaze de ardere. Regulatorul m[soar[ temperatura apei din cazan, indic[ pe afisaj
aceast[ temperatur[ ;i controleaz[ ventilatorul de evacuare ;i pompa de circulatie. La regulator poate fi
conectat un termostat suplimentar pentru temperatura gazelor de ardere (poate fi livrat ca accesoriu) sau un
senzor pentru citirea temperaturii din camera (livrat odata cu cazanul). Daca se utilizeaza termostatul pentru
setarea temperaturii gazelor de ardere regulatorul poate indica lipsa de combustibil ;i oprirea cazanului. Daca

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 9

Seria DP
se utilizeaza senzorul de temperatura interioara, la regulator se poate face setarea temperaturii dorit[ n
camer[. n func\ie de ce se alege sa fie conectat la bornele (2), fie termostatul pentru gaze de ardere fie
senzorul de temperatura a camerei, trebuie facute modificari in setarea parametrilor. Setarea din fabrica este
pentru conectarea termostatului de gaze arse.
La punerea in functiune sau dupa o inlocuire a regulatorului, produc[torul recomand[ setarea valorii pentru
temperatura gazelor de ardere n intervalul de 100-120 C. Temperatura este setata prin butonul termostatului
suplimentar (5) n modul de afi;are a temperaturii. Atunci cand temperatura gazelor de ardere scade, cazanul
este comutat n modul lips[ combustibil. Aparatul este proiectat in asa fel incat permite conectarea
termostatului de contact extern la bornele senzorului de temperatur[ a camerei.

Conectare
nainte de a porni cazanul de la ntrerup[torul principal, conecta\i in partea din spate a regulatorului>
ventilatorul, pompa de circulatie ;i cablul de alimentare cu energie electricate. Senzorul de temperatur[ a
cazanului trebuie s[ fie pozi\ionat n teaca cazanului.
ATENTIE!

nainte de a conecta regulatorul la re\ea, verifica\i, dac[ mp[mntarea este corect


conectata ;i dac[ ;uruburile bornei sunt bine prinse.

ATENTIE!

Puterea maxima total[ a echipamentelor conectate la regulator nu trebuie s[


dep[;easc[ 450 W.

ATENTIE!

La regulator este posibil[ conectarea Modulului UM-1 care poate realiza pornirea unui
alt cazan sau a altei pome pompe. Conectarea echipamentelor suplimentare la
leg[turile modulului trebuie s[ fie realizata separat prin intermediul unui releu
intermediar. Conexiunile neutilizate ale acestui modul pot r[mane neconectate.

Functionare
Dup[ pornirea cazanului, se aprind toate toate punctele de lumin[ de pe ecran pentru a verifica corecta
functionare a acestuia. Dup[ resetare, regulatorul trece napoi la ultima setare nainte de oprire sau lipsa de curent.
Func\ionarea de baz[ a cazanului este controlat[ prin setarea temperaturii corespunz[toare cazanului reglata
din termostat, toate celelalte func\ii sunt ndeplinite n mod adecvat la parametrii programati n modul de
service. n cazul n care setarea temperaturii cazanului este schimbat[ prin butonul de temperatura a
cazanului, schimbarea este indicata pe ecran pentru cteva secunde (de exemplu, [C 75]) ;i aceast[ valoare
reprezint[ temperatura pe care regulatorul va incerca sa o ating[. Aceast[ valoare poate fi verificat[ n modul
de afi;are a temperaturii. n conformitate cu tipul de instalare si set[rile de service se poate utiliza butonul de
termostat suplimentar fie pentru a seta temperatura gazelor de ardere fie pentru temperatura din camer[. Din
fabrica\ie acest buton este destinat pentru a seta temperatura gazelor de ardere. Atunci cnd temperatura
gazelor de ardere scade sub valoarea setat[, regulatorul trece n modul de control lips[ combustibil ;i dup[
perioada de timp stabilita - parametru [Fb30] cazanul este oprit. Aceast[ func\ie previne eventuala racire
a apei din instalatie, dup[ consumul de combustibil din cazan, atunci cnd - dup[ expirarea termenului stabilit
prin parametrul [Fb30] asigur[ oprirea func\ionarii cazanului pentru a evita fluxul de c[ldur[ in sens invers
din instalatie in cazanul rece. Schimbarea pozi\iei butonului termostatului suplimentar este indicata pentru
cteva secunde pe ecran, de exemplu, [100].
Valoarea real[ a acestei set[ri poate fi de asemenea verificat[ n modul de afi;are a temperaturii.
n cazul n care temperatura gazelor de ardere este n modul de func\ionare mai mic[ dect valoarea stabilit[
prin butonul de termostat suplimentar, atunci ventilatorul de evacuare si pompa de circulatie sunt oprite, fapt
semnalizat de clipirea luminii becului de control a termostatului suplimentar. n acest caz este necesar

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 10

Seria DP
scaderea valorii reglate a temperaturii gazelor de ardere prin butonul termostatului suplimentar, pn[ cand
lumina becului de control se opre;te s[ clipeasc[. Prin urmare este vorba de repunerea in func\iune a
ventilatorul de aspirare ;i pompei de circulare.
n cazul n care combustibilul este ars ;i temperatura gazelor de ardere scade sub valoarea setata prin
termostatul gazelor de ardere, cazanul este comutat n modul de control al lipsei de combustibil ;i dup[
expirarea timpului stabilit - parametru [Fb30] rezulta oprirea automata a cazanului.
Este necesara setarea opririi cazanului la arderea combustibilului n mod adecvat la temperatura gazelor de
ardere, n cazul n care cazanul este pornit ;i apoi s[ se verifice la intervale de timp.
Dupa apasarea butonului START, ventilatorul porneste si procesul de control este astfel initiat. Ventilatorul se
opreste de la butonul STOP.
Daca regulatorul nu este in modul functionare, temperatura apei din cazan este indicata pe afisaj.
Exemplu>
[70C] modul STOP
[70C] modul functionare
[70C] modul de mentinere in functiune a focului

Pornirea manuala a ventilatorului


n timpul func\ion[rii cazanului exista posibilitatea ca utilizatorul sa trebuiasca sa porneasca ventilatorul
manual (de exemplu, pentru aspirarea gazelor de ardere din cazan ;i in momentul aliment[rii cu combustibil).
Dup[ ap[sarea ;i men\inerea ap[sat[ a butonului START timp de 3 secunde, ventilatorul este pornit.
Ventilatorul va func\iona pentru perioada stabilit[ n meniul de service sau pn[ cnd este ap[sat butonul
STOP.

Modul de afi;are a temperaturii


Pentru a intra n modul de afi;are temperatur[, ap[sa\i butonul OK. Intrarea n acest mod va fi indicat[ de
clipirea rapid[ a luminii becului de control al termostatului suplimentar. Utiliza\i butoanele < ;i > pentru a c[uta
informa\iile afi;ate n leg[tur[ cu temperaturile. Pentru a ie;i din modul de afi;are temperatur[, selecta\i
[END] ;i ap[sa\i butonul OK sau a;tepta\i 1 min.

Lista temperaturilor disponibile in modul afisare temperatura.


Indicatie
C80
100C
180
End

Parametru
Temperatura necesara in cazan
Temperatura setata de butonul termostatului suplimentar (gaze de ardere / camera)
Temperatura reala a termostatului suplimentar (gaze de ardere / camera)
Iesire din meniu- afisaj temperatura

Temperatura cazanului necesar[ [C 80] - este temperatura pe care regulatorul incearc[ s[ o ating[ n modul
de func\ionare. Aceasta este setat[ prin rotirea direct[ a butonului termostatului cazanului ;i este indicat[ prin
afi;are scurt[.
Setarea temperaturii gazelor de ardere / termostatul de camer[ [100C] - acest parametru indic[ temperatura
setat[ de termostatul suplimentar de gaze de ardere / de camer[. n functie de ce este conectat (termostat
sau senzor) ;i setarea parametrului FC (1 sau 0) acesta reprezinta temperatura gazelor de ardere (la
temperatura real[ mai mic[, regulatorul este comutat pe modul lips[ combustibil) sau temperatura camerei.
Temperatura real[ a gazelor de ardere sau temperatura camerei [180] - acest parametru indic[ temperatura
gazelor de ardere sau temperatura camerei m[surat[ n timp real.

10

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 11

Seria DP

Setarea parametrilor meniul de service


Atunci cnd butonul OK este ap[sat mai mult de 3 secunde, regulatorul este comutat in meniul service, unde
pute\i vedea ;i modifica parametrii programati. Meniul de service este indicat prin clipirea luminii de control a
termostatului suplimentar. Este posibil s[ derulati parametrii prin folosirea butoanelor + ;i -. Dup[ selectarea
parametrului necesar pute\i comuta n modul de modificare a parametrilor prin apasarea butonului OK - acest
mod este indicat prin plpirea valorii parametrului. Pentru a modifica valoarea, utiliza\i butonul + ;i -. Noile
set[ri pot fi confirmate prin butonul OK. Ulterior pute\i selecta parametrul urm[tor (prin + ;i -). Dac[ dori\i s[
nchide\i modul de serviciu, selecta\i [END] prin + ;i - ;i ap[sa\i OK sau a;tepta\i timp de 1 minut. Dispozitivul
ncheie modul de service ;i ncepe s[ afi;eze temperatura cazanului.
Prima coloan[ din tabel reprezint[ indica\iile de afisaj iar n coloanele urm[toare sunt men\ionate> descrierea
parametrului, valoarea minim[, valoarea maxim[ admis[ de setare, setarea valorii parametrilor in timpul
reglarii, set[rile de produc\ie la care se poate ajunge prin selectarea op\iunii [Prod]

Lista parametrilor de serviciu


Indicator
100
n 75
h 3
r 1
n 5
u 6
d 3
P 65
Ph 5

Pr 1

Pc - Pd 2
L 65
H 90
h5
A 105
Fc 1
F300
Fh20
Fd 60
Fb 30

Ar 0

Prod
outP
out
outr
End

Parametru
Capacitatea max. de functionare a ventilatorului sau capacitatea max.,
cand r 0-10
Capacitatea minima a ventilatorului
Coeficientul de descre;tere a vitezei de ventila\ie
Controlul automat al rota\iilor ventilatorului ;i timpul de pornire a ventilatorului
Timpul de func\ionare a ventilatorului
Timpul de repaus a ventilatorului
Timpul de func\ionare a ventilatorului in modul manual
Temperatura de pornire a pompei de circulatie
Histerzis pompa circulatie
Modul de func\ionare a pompei de circulatie
0- Automat
1- Func\ionarea pompei depinde de temperatura camerei sau de
contactul de la termostatul din camera.
2- Func\ionarea pompei depinde de modul de func\ionare a
regulatorului
Oprirea pompei de circulatie
Intarzierea opririi pompei de circulatie
Temperatura minima a cazanului
Temperatura maxima a cazanului
Histerezis temperatura cazan
Temperatura supraincalzirii cazanului
Metoda de testare a lipsei de combustibil>
0- cre;terea temperaturii apei din cazan
1- m[surarea temperaturii gazelor de ardere
Temperatura maxim[ a gazelor de ardere
Hysterezis de temperatur[ maxim[ a gazelor de ardere
Timpul de m[surare a lipsei de combustibil in momentul pornirii cazanului
Timpul de m[surare a lipsei de combustibil in momentul func\ion[rii
Modul de func\ionare a modulului suplimentar>
0- pornire a cazan suplimentar
1- alarm[
2- controlul vanei de amestec
3- capacitate de control a sistemului de r[cire
4- controlul dispozitivelor conexe in momentul func\ion[rii ventilatorului
Resetarea la set[rile de fabricatie
Controlul pompei de circulatie
Controlul puterii ventilatorului
Controlul iesirii suplimentare
Iesire din meniul service

Min

Max

Pas

Setari din fabrica

50

100

1%

100

20
2
- -, 0
- -, 5
1
- -, 1
60
1

40
40
10
60
99
99
70
10

1%
1
1
1s
1min
1min
1C
1C

75
3
1
5
6
3
65
5

- -, 1
- -, 1
60
80
1
95
0
- -, 250
5
- -, 1
- -, 1

outP
out
outr

99
99
65
95
10
105
1
320
50
99, 4h
99, 4h

1min
1min
1C
1C
1C
1C

-2
65
90
5
105

1
1C
1C
1min
1min

1
300
20
60
30

out1
out2
out3

11

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 12

Seria DP

Parametrii functionali ai evacuarii gazelor de ardere


Capacitatea maxima de ventilatie - ( 100) aceast[ valoare define;te capacitatea de ventilatie. Cnd r se
afl[ ntre 0 10, atunci se poate atinge viteza maxima a ventilatorului in modul de functionare automat.
Capacitatea minima de ventilatie (n40) cea mai sc[zuta capacitate de ventilatie care poate fi utilizata atunci
cnd rota\iile ventilatorului sunt controlate automat sau cnd acestea cresc treptat in timpul pornirii cazanului.
Coeficientul de descre;tere a vitezei de ventila\ie (h 10) acest parametru influen\eaz[ modul n care
descre;te viteza de ventila\ie, n momentul n care temperatura cazanului se apropie de valoarea solicitat[.
Spre exemplu, stabilirea acestui parametru la valoarea 2 face ca atunci cnd temperatura cazanului este cu
2 grade mai mic[ dect cea solicitat[, ventilatorul va functiona la capacitatea maxima ( 100). Cre;terea
ulterioar[ a temperaturii cazanului va cauza descre;terea continu[ a capacitatii de ventilatie, pn[ la valoarea
minim[ (n 40).
Controlul automat al rota\iilor ventilatorului (r 1) este activ atunci cnd parametrul este setat 0 10 ;i
cauzeaz[ sc[derea automat[ a rota\iilor ventitalorului, cnd temperatura apei din cazan atinge valoarea
solicitat[. Daca parametrul este setat la -, atunci sc[derea automat[ a rota\iilor ventilatorului nu este activa ;i
ventilatorul opereaz[ la capacitatea setat[ cu ajutorul parametrului . Stabilirea valorii parametrului n
intervalul 0 la 10 se traduce temporal prin minutele de cre;tere continu[ a vitezei ventilatorului, de la 40%, la
valoarea , aferent[ pornirii corecte a cazanului.
Timpul de functionare al ventilatorului (d 5) timpul de rotatie a ventilatorului necesare aspirarii gazelor de
ardere acumulate inainte si dupa alimentare. Prin setarea acestui parametru la aceasta functie devine
inactiva. Functia poate fi activata in modul de Functionare.
Timpul de repaus al ventilatorului (u 6) timpul in care ventilatorul este oprit intre doua perioade de
functionare.
Timpul de functionare al ventilatorului in modul manual (d 3) acest parametru determina durata de
functionare a ventilatorului, atunci cand acesta este activat manual. Prin setarea parametrului la pozitia
aceasta functie devine inactiva.

Parametrii pompei de circulatie pentru incalzire


Temperatura de pornire a pompei de circulatie (P 65) temperatura apei din cazan, care determina pornirea
pompei de circulatie. Pompa de circulatie functioneaza independent in cadrul procesului de control al
cazanului, insa este pusa pornita de controlul cazanului, in cazul supra-incalzirii.
Histerezis al pompei de circulatie (Ph 5) acest parametru defineste la ce valoare se va opri pompa, luand
in considerare scaderea temperaturii in cazan sub temperatura setata pentru pornirea pompei.
Modul de functionare al pompei (Pr 1) pompa de circulatie, independent de modul de operare, este
intotdeauna oprita, atunci cand temperatura cazanuluiui scade sub valoarea stabilita de parametrul (P 65) si
este intotdeauna pornita atunci cand temperatura cazanului trece de 90 de grade Celsius, cand cazanul
devine supra-incalzit sau cand senzorul de temperatura este avariat. In restul cazurilor, pompa de circulatie
functioneaza in modul setat de parametrul (Pr).
- Modul (Pr 0) func\ionare permanent[.
- Modul (Pr 1) Pompa functioneaza in corelatie cu termostatul din camera. Atunci cand senzorul
temperaturii din camera este instalat, pompa de circulatie este pornita cand temperatura din camera scade
sub valoarea setata din butonul termostatului suplimentar. Daca este montat un termostat de camera, pompa
porneste atunci cand termostatul inchide contactul in bornele unde este conectat.
- Modul (Pr 2) in acest mod pompa de circulatie porneste numai daca regulatorul este in modul de
Functionare.
Timpul de oprire al pompei de circulatie (Pc ) atunci cand temperatura cazanului depaseste temperatura
setata prin parametrul (P 65) si modul de operare opreste pompa (spre ex., cand contactele termostatului sunt
deschise sau ventilatorul este oprit), pompa poate fi pornita pentru 30 secunde, pentru a pompa apa in

12

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 13

Seria DP
sistemul de incalzire. Acest parametru stabileste minutele de pauza dintre ciclurile de operare ale pompei.
Setarea parametrului la pozitia determina inactivarea functiei.
Intarzierea opririi pompei de circulatie (Pd 2) oprirea prea devreme a pompei de circulatie poate determina
cresterea temperaturii cazanului si, in consecinta, supra-incalzirea acestuia. Parametrul permite setarea unui
timp de intarziere a momentului de oprire a pompei. Setarea la pozitia reprezinta faptul ca pompa va fi oprita
fara intarziere.

Setarea temperaturii de functionare a cazanului


Temperatura minima a cazanului (L 65) temperatura minima, ce poate fi setata prin intermediul termostatului
rotativ.
Temperatura maxima a cazanului (H 90) temperature maxima, ce poate fi setata prin intermediul
termostatului rotativ.
Histerezisul temperaturii cazanului (h 5) acest parametru defineste valoarea la care temperatura apei din
cazan ar trebui sa scada, sub valoarea setata prin termostatul rotativ, pentru a porni ventilatorul de evacuare
gaze de ardere.

Protectia cazanului impotriva supra-incalzirii


Temperatura de supra-incalzire a cazanului (A 105) valoare limita la depasirea acestei valori se va opri
aspiratia ventilatorului pe perioada nedefinita, iar pompa este pornita, spre a preveni supra-incalzirea
cazanului. Modul supra-incalzire este indicat de culoarea de control care arata supra-incalzirea si de mesajul
de eroare (E 2) afisat pe ecran. Eroarea poate fi resetata apasand butonul STOP, doar in momentul in care
temperatura cazanului scade sub valoarea setata a temperaturii de supra-incalzire. Ventilatorul este de
asemenea oprit, atunci cand senzorul cazanului este defect si pe ecran apare afisajul eroare (E 1).
Termostat de siguranta regulatorul are si o protectie suplimentara impotriva supra-incalzirii, independenta
de processor. In cazul in care temperatura depaseste 105 grade Celsius, procesului este lansat de oprirea
ventilatorului si pornirea pompei. Ventilatorul si pompa sunt incluse din nou in acest proces, atunci cand
temperatura atinge 99 grade Celsius. Termostatul de siguranta permite reglarea mai precisa a cazanului si
elimina posibilitatea supra-incalzirii.

Controlul lipsei de combustibil


Controlul lipsei de combustibil este in functie de de metoda selectata si porneste cand temperatura cazanului
scade sub valoarea prestabilita. Daca temperatura nu urca in perioada setata, functionarea este oprita si pe
ecran apare mesajul (FUEL/COMBUSTIBIL). Acesta este resetat dupa apasarea butonului STOP.
Metoda controlarii lipsei de combustibil (Fc 1) acest parametru defineste metoda utilizata in vederea
controlarii lipsei de combustibil.
- In modul (Fc 0), regulatorul porneste alarma de lipsa combustibil daca temperatura cazanului scade sub
valoarea (L 65) setata prin parametru si ramane la acest nivel, pe durata stabilita de parametrii (Fb 30) sau
(Fd 60).
- In modul (Fc 1), regulatorul porneste alarma de lipsa combustibil, daca temperatura gazelor de evacuare
scade sub valoarea setata cu ajutorul termostatului suplimentar si se mentine la acest nivel pe durata stabilita
de parametrii (Fb 30) sau (Fd 60).
Controlul lipsei de combustibil pe durata pornirii cazanului (Fd 60) perioada stabilita prin acest parametru
este utilizata pentru a controla lipsa de combustibil, atunci cand se porneste cazanul. Cazanul este considerat
pornit cand regulatorul este schimbat din pozitia STOP/OPRIRE, in pozitia OPERATION/OPERARE si
ia sfarsit atunci cand temperature cazanlui depaseste temperatura minima setata de parametrul (L 65).
Setarea parameterului (Fd 60) in pozitia face aceasta functie inactiva la pornirea cazanului.
Durata controlului lipsei de combustibil in timpul functionarii (Fb 30) perioada setata prin acest parametru
este utilizata cand se activeaza controlul lipsei de combustibil, dupa pornirea cazanului. Setarea parametrului
la pozitia inactiveaza controlul lipsei de combustibil in timpul functionarii.

13

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 14

Seria DP

Functii suplimentare
Modul de functionare a modulului suplimetar UM-1 (Ar 0) regulatorul este echipat cu o iesire
multifunctionala, care poate functiona intr-unul din urmatoarele moduri>
Modul (Ar 0) poate porni un alt cazan, daca acesta este conectat la sistemul de incalzire. Cand regulatorul
este pornit de la intrerupatorul principal, cazanul suplimentar este oprit. Pornirea lui se face automat atunci
cand combustibilul in cazanul cu combustibil solid este pe terminate. Aceasta functie este utila sistemelor de
incalzire in care cazanul cu combustibil solid se utilizeaza pentru a diminua costurile de incalzire. Cand alarma
care indica lipsa combustibilului este oprita cu ajutorul butonului STOP, cazanul suplimentar este din nou
oprit si regulatorul incepe iar sa functioneze.
Modul (Ar 1) poate transmite o alarma data de defectarea senzorului de temperatura a cazanului, supraincalzirea sau lipsa combustibilului.
Modul (Ar 2) poate controla circuitul de racire de urgenta al cazanului (ex. pompa). In aceasta pozitie,
pompa de apa de racire este pornita daca cazanul se supra-incalzeste sau daca se activeaza alarma de
eroare a senzorului de temperatura.
Modul (Ar 3) poate controla dispozitivele care pot porni odata cu ventilatorul de evacuare gaze de ardere.
Atentie Echipamentele care se pot monta trebuie conectate la iesirea electrica a modulului UM-1 (care nu
este inclus la livrare, dar poate fi livrat ca accesoriu). Conectarea la acest modul este descrisa in Imaginea 1.

Testarea iesirilor electrice ale regulatorului


Pentru a simplifica verificarea regulatorului, este posibil controlul circuitelor de iesire care pornesc ventilatorul
si pompa si a celui care controleaza modulul UM-1. Prin selectarea (outP) de pe ecran si apasarea tastei OK,
puteti porni pompa de circulatie, pentru o perioada scurta de timp. Prin selectarea optiunii (out) si apasarea
aceluiasi buton, OK, puteti porni ventilatorul. Prin selectarea (outr) si apasarea OK puteti activa modulul
suplimentar.

Resetarea parametrilor la valorile din fabricatie


Regulatorul ofera posibilitatea de a seta parametri la valorile din fabricatie prin optiunea (Prod) in modul
service si prin apasarea butonului OK. Dupa activarea acestei functii, dispozitivul seteaza fiecare parametru
din program la valorile initiale din fabricatie.

Iesirea din meniul de service


Prin selectarea optiunii (end) si apasarea butonului OK puteti iesi din meniu. Regulatorul iese automat, daca
nu apasati, in decurs de un minut, pe nici un buton.

Alte functii
Regulatorul poate fi echipat cu termostat suplimentar conectabil in rigletele (2) din fig 3. Din fabrica este setat
in regulator ca acesta sa tina cont de un termostat pentru gaze de ardere. Parametrul (Fc 1) atunci cand
temperatura gazelor de ardere scade sub valoarea de referinta, regulatorul trece cazanul pe modulul
controlului lipsei de combustibil.
La aceeasi rigleta (2) din fig. 3 se poate conecta un termostat de camera, iar Parametrul este (Fc 0).
Regulatorul RK-2001AT2 compara temperatura masurata in camera cu cea setata de termostatul suplimentar
rotativ. Cand temperatura din camera este mai mica decat cea setata de termostat se va prinde beculetul de
la controlul termostatului de camera, deoarece cazanul ar trebui sa mentina temperatura reglata la termostatul
sau. Cand temperatura din camera o depaseste pe cea setata, se stinge luminita becului aferent termostatului
de camera, iar cazanul intra in modulul mentinerii nivelului de incalzire, la temperatura minima.
Dispozitivul este creat astfel incat sa permita conectarea termostatelor alternative externe, in locul senzorului
14

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 15

Seria DP
de temperatura din camera. Daca nu se conecteaza niciun termostat sau senzor va trebui sa fie pus in rigleta
(2) un strap (punte). Cand puntea este inlaturata, regulatorul va mentine temperatura la minim.
Atentie! Daca termostatul extern este conectat la locul de conectare al senzorului de temperatura din
camera, temperatura setata prin butonul termostatului din camera nu influenteaza procesul de
reglare a temperaturii, iar temperatura din camera va depinde doar de cea setata de cea externa.

Mesajele de eroare
Regulatorul cazanului testeaz[ n mod permanent corecta func\ionare a sistemelor interne ;i a senzorului de
temperatur[. Cand se detecteaza o eroare, regulatorul opreste ventilatorul de evacuare gaze de ardere,
pompa de circulatie si pe ecran se afiseaza mesajul de eroare corespunzator. In cazul unei avarii este
necesara oprirea cazanului de la comutatorul principal. Alimentati pompa de circulatie cu energie electrica
direct de la o priza si chemati centru de service care a facut punerea in functiune a cazanului.
E1 - Cnd pe ecran apare mesajul (E 1), acesta eroare se refer[ la defectarea (scurt circuitul) senzorului de
temperatur[ al cazanului sau la o temperatur[ de 9 grade Celsius citita de acesta.
E2 - Cnd pe ecran apare afi;ajul (E 2) cazanul este supra-nc[lzit.
E3 se refer[, concomitent, la eroare ;i la supra-nc[lzire. Cnd apare eroarea (E 1), f[r[ posibilitatea de a o
anula prin ap[sarea butonului STOP, n pofida sc[derii temperaturii cazanului sub 90 grade Celsius, aceasta
poate cauza avarierea permanent[ a senzorului de temperatur[ a cazanului (dac[ cazanul a fost supranc[lzit la o temperatur[ de peste 150 grade Celsius).
E8 indic[ defectarea senzorului pentru gazele de ardere (daca este montat), situa\ie n care regulatorul nu va
mai putea controla lipsa de combustibil.

Demontarea dispozitivului
n caz de necesitate, demontati regulatorul din sistem>
- nchide\i comutatorul principal
- deconecta\i cazanul de la reteaua de electricitate
- demontati capacul de la panoul de comanda al cazanului
- deconecta\i to\i conectorii cu cabluri de la regulator
- demontati regulatorul de comanda al cazanului
! Aten\ionare> pentru a preveni posibile r[niri sau accidente cauzate de electricitate, nu demontati
capacul nainte de a deconecta dispozitivul de la sursa de electricitate.

Conectarea modulului UM-1


Regulator

Cazan cu functionare pe gaz,


cazan electric

Regulator

Alarm[, alte dispozitive

15

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 16

Seria DP

Destina\ia de utilizare
Cazanul pentru ap[ cald[ ecologic DP este destinat `nc[lzirii locuin\elor familiale ;i a altor obiective similare. Cazanul este destinat exclusiv arderii lemnului. Poate fi utilizat orice tip de lemn uscat, `n principal
bu;teni. Este posibil[ de asemenea arderea buc[\ilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz `n care puterea termic[ util[ a cazanului este redus[, dar este prelungit timpul de ardere. Cazanul nu poate fi utilizat
pentru arderea rumegu;ului ;i a de;eurilor de lemn de mici dimensiuni. Acestea pot fi arse numai `n
cantit[\i mici `mpreun[ cu bu;tenii (max. 10%). Datorit[ p]lniei de alimentare de mari dimensiuni, este
posibil[ evitarea opera\iunii mai dificile de preg[tire ;i t[iere a lemnului `n buc[\i mai mici.
Este interzis[ amplasarea cazanului `n spa\iile de locuit (inclusiv holuri)!

Descriere tehnic[
Cazanul este proiectat pentru arderea lemnului pe principiul gazeific[rii prin intermediul unui exhaustor
care absoarbe gazele evacuate din cazan.
Corpul cazanului este construit din pl[ci de o\el sudate cu grosimea de 3 - 6 mm. Acesta include o p]lnie
de alimentare cu o pies[ termorezistent[ prev[zut[ cu o deschidere rectangular[ pentru transferul gazelor arse ;i a gazului. Dedesubtul acesteia, `n spa\iul post-combustie, este situat[ o tav[ pentru cenu;[. ~n
partea posterioar[ a cazanului exist[ un canal vertical pentru gazele reziduale cu o trap[ glisant[ pentru
combustibil `n partea superioar[. Exist[ de asemenea o ramifica\ie de absorb\ie pentru racordarea la
orificiul de evacuare a gazelor.
~n partea superioar[ a peretelui frontal este prezent[ o u;[ de alimentare ;i `n partea inferioar[ este
prezent[ o u;[ pentru evacuarea cenu;ii. ~n partea frontal[ a capacului superior este prezent[ o tij[ de
ac\ionare a trapei glisante pentru gaze arse. Izola\ia exterioar[ a corpului cazanului const[ din vat[ mineral[ amplasat[ sub panourile mantalei exterioare. Cazanul este prev[zut `n partea superioar[ cu un
panou de comand[ pentru reglarea electromecanic[.
~n partea posterioar[ a cazanului exist[ un canal pentru admisia aerului primar ;i secundar cu o clapet[
de reglare `n care aerul este `nc[lzit la o temperatur[ ridicat[.
Descriere versiune STANDARD>
- Termometrul indic[ temperatura cazanului `n punctul de ie;ire.
- Dac[ este necesar, cazanul poate fi oprit prin intermediul comutatorului principal.
- Circuitul electric este protejat de o siguran\[.
- Ventilatorul poate fi oprit prin intermediul unui termostat pentru gazele evacuate dup[ arderea
combustibilului. ATEN|IE! Pentru `nc[lzire, regla\i termostatul la 0C. Dup[ `nceperea arderii, regla\i
termostatul la treapta Func\ionare. Dac[ temperatura gazelor evacuate scade sub valoarea
stabilit[, ventilatorul pentru gazele evacuate este oprit. Dac[ dori\i repornirea ventilatorului, este
necesar[ stabilirea unei valori inferioare pentru temperatur[. Este necesar[ stabilirea prin `ncerc[ri
repetate a condi\iilor optime.
- Termostatul de reglare controleaz[ func\ionarea ventilatorului pe baza temperaturii apei evacuate din cazan.
- Termostatul de siguran\[ nereversibil are rolul de protec\ie `mpotriva supra`nc[lzirii `n cazul defect[rii
termostatului de reglare sau de semnalizare `n cazul dep[;irii temperaturii de siguran\[. Dup[ dep[;irea temperaturii de siguran\[, este necesar[ ap[sarea acestuia.

Reguli de utilizare
Preg[tirea cazanului pentru func\ionare
~nainte de punerea `n func\iune a cazanului, verifica\i dac[ instala\ia este umplut[ cu ap[ ;i este dezaerisit[. Func\ionarea corespunz[toare a cazanului este condi\ionat[ de respectarea acestor instruc\iuni.
Utilizarea este permis[ numai persoanelor adulte. La instalarea cazanului, amplasa\i un suport sub partea
posterioar[ care s[ ridice cazanul cu 10 mm pentru facilitarea purj[rii ;i a dezaerisirii cazanului.

16

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 17

Seria DP
Avertisment
Dup[ prima `nc[lzire, este posibil[ formarea de condens ;i scurgerea de condensat. Aceasta nu
reprezint[ o defec\iune. Condensul dispare dup[ o `nc[lzire mai `ndelungat[. ~n cazul arderii de;eurilor
din lemn de dimensiuni reduse, este necesar[ verificarea temperaturii gazelor evacuate, care nu trebuie
s[ dep[;easc[ 320C. ~n caz contrar, este posibil[ deteriorarea ventilatorului. Apari\ia gudronului ;i a
condensului `n p]lnia de alimentare este un fenomen ce `nso\e;te gazeificarea lemnului.
~n cazul `n care cazanul nu a func\ionat pentru o perioad[ `ndelungat[ de timp (oprit, defect), este
necesar[ o aten\ie deosebit[ `n momentul repunerii `n uz. ~n cazul cazanelor defecte, pompa se poate
bloca, se pot produce scurgeri de ap[ sau cazanul poate `nghe\a `n timpul iernii.
~nc[lzirea ini\ial[ ;i func\ionarea
~nainte de arderea combustibilului, deschide\i trapa glisant[ prin tragerea tijei de ac\ionare ;i regla\i
termostatul pentru gazele evacuate la 0C. Introduce\i a;chii de lemn uscat prin u;a superioar[ pe piesa
termorezistent[ perpendicular pe direc\ia canalului pentru a l[sa un interval de 2 - 4 cm `ntre combustibil
;i canalul pentru transferarea gazelor evacuate. Pune\i h]rtie sau l]n[ de lemn peste a;chii, apoi ad[uga\i
din nou a;chii ;i o cantitate mai mare de lemn uscat. Dup[ arderea combustibilului, porni\i ventilatorul ;i
`nchide\i trapa glisant[ pentru combustibil. Prin intermediul supapei termoregulatoare, stabili\i
temperatura necesar[ pentru ap[ (80-90C). Dup[ pornirea corect[, umple\i complet compartimentul
pentru combustibil ;i regla\i termostatul pentru combustibil `n pozi\ia pentru func\ionare.
ATEN|IE> ~n timpul func\ion[rii, tija de ac\ionare a trapei glisante pentru gaze arse trebuie `mpins[ `n
interior, `n caz contrar fiind posibil[ deteriorarea ventilatorului.
Pentru gazeificarea lemnului, este necesar[ prezen\a unei zone de reducere `n cazan (un strat de mangal
pe piesa ceramic[ din p]lnia de alimentare). Stratul poate fi creat prin combustia lemnului uscat de
dimensiuni adecvate. ~n cazul arderii lemnului umed, cazanul nu func\ioneaz[ pe principiul gazeific[rii ;i
consumul de lemn cre;te, puterea termic[ util[ scade sub nivelul necesar ;i durata de via\[ a cazanului
;i a co;ului pentru gazele arse este redus[.
Dac[ tirajul este conform specifica\iilor, cazanul func\ioneaz[ la maximum 70% din capacitate chiar f[r[
ventilator.
Reglarea electromecanic[ a puterii termice utile
Reglare puterii furnizate este realizat[ prin intermediul unui clapete situate `n partea
posterioar[ a cazanului, controlat[ prin intermediul unei supape de termoreglare. Supapa
deschide sau `nchide automat clapeta pe baza temperaturii stabilite pentru apa evacuat[
din cazan (80-90C). Este necesar[ acordarea unei aten\ii speciale la setarea supapei de
termoreglare deoarece aceasta mai `ndepline;te o func\ie important[ - protec\ia cazanului
`mpotriva supra`nc[lzirii. Pentru instalare, urma\i instruc\iunile de montare ;i configurare
a regulatorului. Testa\i protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii prin verificarea func\ion[rii supapei
c]nd apa are temperatura de 90C. La aceast[ temperatur[, clapeta de reglare trebuie s[
fie aproape `nchis[. Configurarea regulatorului trebuie testat[. Pozi\ia clapetei de reglare
poate fi observat[ din partea posterioar[ a ventilatorului. Prin intermediul termostatului de
reglare situat pe panoul de comand[ al cazanului, este posibil[ controlarea ventilatorului pe
baza temperaturii apei evacuate din cazan. Temperatura indicat[ de termostatul de reglare
trebuie s[ fie cu 5C mai joas[ dec]t cea indicat[ de termoregulator. Pe panou, este prezent de
asemenea un termostat pentru gazele arse ce are rolul de a opri ventilatorul dup[ arderea complet[ a
combustibilului. Pentru `nc[lzirea ini\ial[, regla\i-l la 0C. Dup[ `nc[lzirea corespunz[toare, regla\i-l `n
pozi\ia pentru func\ionare astfel `nc]t ventilatorul s[ func\ioneze f[r[ oprire `nainte de arderea complet[
a combustibilului. Pozi\ia optim[ a termostatului pentru gazele arse trebuie stabilit[ `n func\ie de tipul de
combustibil, de tiraj ;i de alte condi\ii. Verifica\i temperatura apei evacuate din cazan indicat[ de
termomanometru. Pe panoul de comand[ exist[ de asemenea un termostat de siguran\[ nereversibil.

17

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 18

Seria DP
Realimentarea
Pentru realimentarea cu combustibil, deschide\i mai `nt]i trapa glisant[ pentru gaze arse prin intermediul
tijei de ac\ionare f[r[ a opri ventilatorul. A;tepta\i aproximativ 10 secunde apoi deschide\i lent u;a de
alimentare pentru a permite evacuarea pe co; a gazelor de ardere acumulate. ~n timpul `nc[lzirii,
men\ine\i p]lnia de alimentare permanent plin[. Pentru a preveni degajarea fumului, ad[uga\i combustibil
proasp[t numai dup[ arderea `nc[rc[turii ini\iale `n propor\ie de minimum 1/3.
Aten\ie! ~n timpul func\ion[rii, tija clapetei pentru gazele de ardere trebuie s[ fie deschis[ altfel se
poate deteriora ventilatorul.
Func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[
Func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[ presupune men\inerea focului pe timp de noapte f[r[
`nc[lzirea zilnic[, dar numai pe timp de iarn[. Acest regim de func\ionare antreneaz[ reducerea duratei
de via\[ a cazanului. Pentru func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[, preg[ti\i cazanul dup[ cum
urmeaz[>
- Introduce\i 4 - 6 bu;teni de dimensiuni mai mari pe stratul de jar.
- Preg[ti\i supapa de amestec. Dup[ `nchiderea supapei, temperatura apei cre;te la 80 - 90C.
- Clapeta de reglare controlat[ de termoregulator este `nchis[ automat ;i ventilatorul este oprit.
~n cazanul astfel preg[tit, arderea este men\inut[ pentru mai mult de 12 ore. ~n timpul func\ion[rii `n regim
de `nc[lzire permanent[, temperatura apei `n cazan este de 80 - 90C.
Cur[\area cazanului
Cazanul trebuie cur[\at periodic ;i corespunz[tor la fiecare 3 - 5 zile, deoarece cenu;a depus[ `n p]lnia
de alimentare `mpreun[ cu condensul ;i gudronul reduce puterea furnizat[ ;i durata de via\[ a cazanului
;i izoleaz[ suprafa\a de schimb termic. Cenu;a `n exces diminueaz[ spa\iul disponibil pentru arderea
combustibilului ;i este posibil[ deteriorarea unuia dintre suporturile piesei ceramice cu duze sau a ventilatorului.
La cur[\area cazanului, porni\i mai `nt]i ventilatorul, deschide\i u;a de alimentare ;i `ndep[rta\i prin ;tergere
cenu;a prin fant[ `n spa\iul posterior. L[sa\i bu;tenii near;i de dimensiuni mari `n p]lnia de alimentare. Deschide\i
capacul de cur[\are superior ;i cur[\a\i interiorul prin intermediul unei perii. Dup[ deschiderea orificiului inferior
de cur[\are, scoate\i cenu;a ;i funinginea. Dup[ deschiderea u;ii inferioare, cur[\a\i spa\iul inferior. Intervalele
`ntre cur[\[ri depind calitatea lemnului (umiditatea acestuia), intensitatea `nc[lzirii, tirajul gazelor evacuate ;i alte
circumstan\e. Este recomandat[ cur[\area s[pt[m]nal[ a cazanului. Nu extrage\i piesa din ;amot[ `n timpul
cur[\[rii. Cel pu\in o dat[ pe an, cur[\a\i roata motrice a ventilatorului ;i verifica\i prin orificiul de cur[\are dac[
dispozitivul de reglare a debitului de aer primar ;i secundar `n camera de alimentare nu sunt murdare ;i cur[\a\i
prin intermediul unei ;urubelni\e dac[ este necesar. Starea dispozitivului de reglare influen\eaz[ puterea
furnizat[ ;i calitatea arderii.
AVERTISMENT
Cur[\area periodic[ ;i corespunz[toare este important[ pentru men\inerea puterii furnizate ;i a duratei de
via\[ a cazanului. ~n cazul cur[\[rii insuficiente, este posibil[ deteriorarea cazanului ;i anularea garan\iei.

ntre\inerea sistemului de nc[lzire ;i a cazanului


Cel pu\in o dat[ la dou[ s[pt[m]ni, verifica\i ;i realimenta\i sistemul de `nc[lzire cu ap[. ~n cazul `n care
cazanul este scos din func\iune pe timp de iarn[, este posibil[ `nghe\area apei din instala\ie. Din acest
motiv, este recomandat[ desc[rcarea apei din instala\ie sau alimentarea instala\iei cu agent antigel. ~n
caz contrar, evacua\i apa din instala\ie numai `n situa\ii critice ;i numai pentru perioade c]t mai scurte.
Dup[ `ncheierea sezonului de `nc[lzire, cur[\a\i complet cazanul ;i `nlocui\i piesele deteriorate. De
dou[ ori pe an, cur[\a\i roata motrice a ventilatorului ;i rezervorul de amortizare al acestuia.
~nlocuirea cordonului de etan;are al u;ii
Demonta\i vechiul cordon de etan;are prin intermediul unei ;urubelni\e ;i cur[\a\i canelura `n care a fost amplasat. Lua\i noul cordon de etan;are ;i a;eza\i partea frontal[ a acestuia pe sec\iunile orizontale ale canelurii. Cu m]na sau prin ac\ionarea u;oar[ a ciocanului ap[sa\i cordonul `n canelur[, pe circumferin\a u;ii.
18

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 19

Seria DP
Reglarea balamalelor
Dup[ o perioad[ de func\ionare cordonul de etan;are al u;ii se deformeaz[. Pentru a o repara, trebuie
s[ schimba\i pozi\ia u;ii. Pozi\ia se schimb[ prin fixarea balamalelor u;ii. U;a de alimentare ;i cea
inferioar[ sunt legate de corpul cazanului prin intermediul a dou[ balamale care sunt ata;ate de u;[
printr-un pivot. Dac[ dori\i s[ modifica\i reglarea balamalelor, trebuie s[ `ndep[rta\i pivotul ;i s[ `n;uruba\i
balamaua. Monta\i u;a ;i introduce\i pivotul `n balama.
~nlocuirea corpului duzei
Corpul duzei este a;ezat `ntr-un suport `n corpul cazanului. Corpul duzei este sigilat `n partea inferioar[
cu chit de etan;are ;i `n partea superioar[ printr-un cordon de etan;are. ~n momentul `nlocuirii duzei, `ndep[rta\i cordonul de etan;are din canelur[ prin intermediul unei ;urubelni\e. ~ndep[rta\i corpul duzei ;i
cur[\a\i suportul complet de gudron ;i chit de etan;are vechi. Materialul izolator al corpului duzei se va
a;eza pe suprafa\a curat[. Lua\i duza ;i amplasa\i-o `n suport astfel `nc]t peretele mai scurt care se afla
`n partea posterioar[ a cazanului s[ fie `mpins complet. Distan\a lateral[ trebuie s[ fie aceea;i. Lua\i noul
set de cordoane de etan;are ;i introduce\i-le `n orificiu printr-o ac\ionare u;oar[ a ciocanului astfel `nc]t
s[ fie la acela;i nivel cu duza.

Setarea parametrilor de ardere ai cazanului


Combustia cazanului se realizeaz[ prin intermediul clapetelor de reglare ale aerului primar ;i secundar.
Din fabrica\ie, cazanele sunt concepute pentru a avea condi\iile optime de ardere n ceea ce prive;te
emisiile ;i temperatura gazului evacuat. Acest reglaj poate fi executat doar de c[tre produc[tor sau de
c[tre personalul de ntre\inere calificat.
Pozi\ia optim[ a clapetelor de reglare>
Clapeta aerului primar>
DP 25 nchis total / limitator de curs[ /
DP 35 nchis total / limitator de curs[ /
DP 45 nchis total / limitator de curs[ /
DP 75 limitator de curs[ + 5 mm
DP95 pozi\ia nchis[ MIN + deplasare 1/3 din interval

Clapeta aerului secundar>


DP 25 / limitator de curs[ + 2 mm
DP 35 / limitator de curs[ + 2 mm
DP 45 / limitator de curs[ + 4 mm
DP 75 limitator de curs[ + 4 mm
DP 95 pozi\ia nchis[ MAX

Combustibilul
Combustibilul specificat este lemnul uscat t[iat ;i bu;tenii cu diametrul de 80 -150 mm, de minimum 2 ani
vechime cu umiditate de min. 12% ;i max. 20% ;i eficien\[ caloric[ de 15 - 17 MJkg-1. Este posibil[ de
asemenea arderea de;eurilor lemnoase de mari dimensiuni `mpreun[ cu bu;teni de grosime mare.
Not[> Bu;tenii de dimensiuni mai mari trebuie despica\i `n jum[t[\i sau `n sferturi (din cauza necesit[\ii
func\ion[rii la capacitatea nominal[). Poate fi ars at]t lemn de esen\[ tare, c]t ;i lemn de esen\[ moale.
Lemnul trebuie s[ fie uscat! Puterea furnizat[ de cazan depinde de umiditatea lemnului. Puterea furnizat[
;i func\ionarea cazanului sunt garantate pentru o umiditate maxim[ de 20%.
Lemn

kcal
Molid
3900
Pin
3800
Mesteac[n
3750
Stejar
3600
Fag
3450
Valori calorifice ale celor mai utilizate tipuri

Puterea caloric[ pentru 1 kg


MJ
16,25
15,80
15,50
15,10
14,40
de lemn

kWh
4,5
4,4
4,3
4,2
4,0

19

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 20

Seria DP

Amplasarea cazanului
Pentru instalare este necesar s[ asigura\i o distan\[ de siguran\[ ntre suprafa\a cazanului ;i materiale
inflamabile, n func\ie de gradul de inflamabilitate ;i combustie>
- materiale B, C1 ;i C2
200 mm
- materiale C3
400 mm
- materiale care au un grad netestat, n conformitate cu STN 73 0853
400 mm
Exemple de materiale de construc\ii mp[r\ite n func\ie de gradul de combustibilitate>
- Gradul A - necombustibile (c[r[mizi, blocuri, materiale ceramice, mortar, ipsos)
- Gradul B - care se aprind foarte greu (heraclit, lignos, panouri din vat[ bazaltic[)
- Gradul C1 - care se aprind greu (specii cu frunze mari - fag, stejar< furnir, werzalit, hrtie tare)
- Gradul C2 - combustibilitate normal[ (specii conifere - pin, pl[ci celulozice din molid, solodur)
- Gradul C3 - care se aprind u;or (pl[ci celulozice din lemn, poliuretan, PVC, spum[ de cauciuc,
styrofoam).
Panoul necombustibil sau ecranul de protec\ie contra incendiilor (aferent obiectului protejat) trebuie s[
dep[;easc[ cu cel pu\in 300 de mm dimensiunile cazanului. Toate celelalte componente fabricate din
material combustibil, care sunt amplasate lng[ cazan trebuie s[ fie protejate prin intermediul unor pl[ci
sau ecrane necombustibile ;i dac[ este posibil, s[ fie pozi\ionate la distan\e sigure.
Dac[ cazanul este localizat pe o pardoseal[ confec\ionat[ din materiale combustibile, aceasta din urm[
se va acoperi cu un material necombustibil ;i izoterm, ce trebuie s[ dep[;easc[ cu cel pu\in 100 de mm
perimetrul cazanului n zona n care se g[se;te u;a de alimentare ;i cea de evacuare a cenu;ii. Pentru
izola\ie termic[ pot fi utilizate toate materialele solide cu gradul "A" de combustibilitate.
Atunci cnd amplasa\i cazanul n nc[perea acestuia, trebuie s[ se asigure un spa\iu liber de cel pu\in 1
m n fa\a acestuia ;i de 0,5 m n zonele laterale ;i n spate. Deasupra cazanului trebuie s[ existe un spa\iu
liber de minim 1 metru. Acest spa\iu este necesar pentru utilizarea normal[, ntre\inere ;i interven\iile
asupra cazanului. Nu este permis[ amplasarea cazanului n spa\iile de locuit (inclusiv holurile)! Se
recomand[ ca racordul admisiei de aer pentru camera cazanului s[ fie de cel pu\in 200 cm2, n func\ie
de capacitatea cazanului.
ATEN|IE!
Materiale u;or combustibile nu pot fi amplasate pe cazan sau la o distan\[ mai scurt[ dect cea de
siguran\[.
n situa\ia n care exist[ un pericol de incendiu sau de explozie n timpul activit[\ii (lucrul cu materiale
textile, substan\e de apretare), func\ionarea cazanului trebuie oprit[.

Co;ul de evacuare a gazelor


Racordarea cazanului la co;ul de evacuare a gazelor trebuie efectuat[ `ntotdeauna cu aprobarea instan\elor
competente. Tirajul pe co; trebuie s[ fie `ntotdeauna suficient ;i gazele trebuie evacuate `n atmosfer[ `n toate
condi\iile de func\ionare posibile. Pentru func\ionarea corespunz[toare a cazanului este necesar[
dimensionarea corect[ a co;ului de evacuare a gazelor, deoarece combustia, puterea furnizat[ ;i durata de
via\[ a cazanului depind de tiraj. Tirajul este influen\at de diametrul co;ului, de `n[l\imea co;ului ;i de
asperitatea suprafe\ei interioare a acestuia. Nu este permis[ racordarea altor dispozitive la co;ul la care este
racordat cazanul. Diametrul co;ului nu trebuie s[ fie mai mic dec]t diametrul racordului de evacuare
al cazanului. Tirajul gazelor evacuate trebuie s[ se `ncadreze `n intervalul specificat. Acesta nu trebuie s[ fie
prea puternic pentru a nu diminua eficien\a cazanului ;i a nu cauza `ntreruperea arderii. ~n cazul `n care tirajul
este prea puternic, instala\i un robinet de reglare `ntre co; ;i cazan.

20

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 21

Seria DP
Valori informative pentru sec\iunea co;ului de evacuare a gazelor>
Pentru DP25,35,45
20 x 20 cm
`n[l\ime
20 cm
`n[l\ime
15 x 15 cm
`n[l\ime
16 cm
`n[l\ime

min.
min.
min.
min.

7m
8m
11 m
12 m

DP75, DP95
25 cm
`n[l\ime min. 9 m
30 cm
`n[l\ime min. 7 m
25 x 25 cm
`n[l\ime min. 8 m

Dimensiunile exacte ale co;ului sunt specificate de norma STN 73 42 10. Tirajul gazelor evacuate este
specificat `n parametrii tehnici.

Conducta de evacuare
Conducta de evacuare trebuie s[ fie racordat[ la co;. ~n cazul `n care nu este posibil[ racordarea direct[
a cazanului la co;, conducta de evacuare trebuie s[ fie c]t mai scurt[ posibil ;i nu mai lung[ de 1 m
f[r[ suprafa\[ de `nc[lzire ;i trebuie s[ fie orientat[ `n pozi\ie vertical[ spre co;. Conductele de evacuare
trebuie s[ fie etan;e la gazele evacuate ;i s[ fie cur[\abile din interior. Conductele de evacuare nu trebuie
s[ traverseze spa\iile locuite ;i dependin\ele ;i sec\iunea intern[ a conductei de evacuare nu trebuie s[
se `ngusteze spre co;. Utilizarea coturilor nu este adecvat[.

Conectarea cazanului la re\eaua de alimentare


cu energie electric[
Cazanul este conectat la re\eaua de 230 V, 50 Hz prin intermediul unui cordon de alimentare prev[zut cu
fi;[. Siguran\a este de tip M ;i, la `nlocuirea acesteia la o unitate de service, este necesar[ utilizarea
aceluia;i tip de siguran\[. Cazanul trebuie astfel amplasat `nc]t fi;a cordonului de alimentare s[ fie
accesibil[ (conform normei STN EN 60 335-1 + A11>1997).

Conectarea elementelor de reglare ;i comand[


Cazanul este livrat c[tre consumator echipat cu elemente principale de reglare ;i comand[. Conectarea
acestor elemente este indicat[ pe schema de racordare. Este recomandat[ suplimentarea dispozitivelor
de reglare a cazanului cu alte elemente care s[ permit[ o utilizare mai confortabil[ ;i mai economic[. Fiecare pomp[ din sistem trebuie controlat[ de un termostat separat astfel `nc]t cazanul s[ nu fie r[cit excesiv prin admisia apei de retur cu temperatura sub 61C. Conectarea acestor elemente poate fi sugerat[ de un proiectant pe baza condi\iilor specifice sistemului de `nc[lzire. Instalarea electric[ ;i dotarea
corespunz[toare a cazanului trebuie efectuate de un specialist. Versiunea de baz[ a cazanului nu este
prev[zut[ cu un termostat `ncorporat pentru pomp[.
Schemele hidraulice de principiu sunt disponibile si pe www.ferroli.ro

Protec\ia cazanului mpotriva coroziunii


Ventilul termic de amestec este un echipament termo-mecanic automat
destinat mont[rii `n instala\ii cu cazan pe combustibil solid, `n scopul
asigur[rii unei temperaturi minime la intrarea agentului termic `n cazan,
pentru cre;terea eficien\ei, a duratei de via\[, prevenirea form[rii condensului
acid ;i a gudronului `n cazan.
De asemenea elimin[ riscul apari\iei ;ocurilor termice `n cazan, datorate
agentului termic rece. Temperatura de deschidere> 61C.
O alt[ solu\ie de asigurare a unei temperaturi de minim 60c pe returul
cazanului este pompa de bypass + termostat de contact.
Recomand[ri cu valoare orientativ[> DP25, DP35 ventil DN32 (1 1/4)
DP45 ventil DN 40 (1 1/2)
DP75, DP95 ventil DN 50 (2)

21

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 22

Seria DP

Scheme hidraulice de principiu


Cazan combustibil solid + Boiler termoelectric

Cazan combustibil solid + puffer + boiler termoelectric

22

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 23

Seria DP
Racordarea la rezervorul de acumulare (puffer)
Sistemul de racordare const[ `n `nc[lzirea apei din rezervoarele de acumulare ;i procesul de `nc[lzire
furnizeaz[ treptat c[ldur[ `n func\ie de cerin\ele sistemului de `nc[lzire. Oper]nd mai multe `nc[lziri la
capacitate maxim[, rezervoarele de acumulare vor fi `nc[lzite p]n[ la o temperatur[ de 90-100 C. Un
sistem de `nc[lzire care utilizeaz[ rezervoare de acumulare `n combina\ie cu cazanele DP ofer[ mai multe
avantaje. Printre cele mai importante avantaje pot fi enumerate extinderea ciclului de exploatare al cazanului ;i un consum de combustibil mai redus.
Volumul recomandat pentru rezervoarele de acumulare n func\ie de capacitatea cazanului>
DP25 - 1500 - 2000 l
DP35 - 2000 - 2500 l
DP45 - 2500 - 3000 l
DP75 - 4000 - 4500 l
DP95 - 5500 - 6000 l
Functionarea cu vas de acumulare (puffer).
Dupa faza de aprindere, temperatura in vasul de acumulare ajunge la 90-100 grade C prin 2-4 incarcari
la capacitate maxima a cazanului.
Autonomia vasului de acumulare depinde de volumul acestuia si de temperatura externa.
In sezonul de incalzire autonomia poate fi intre 1-3 zile.(daca se respecta volumele minime recomandate
mai sus).
Dac[ nu este posibil[ montarea unui puffer cu capacitatea de mai sus se recomand[ (daca este posibil)
montarea unuia cu volumul de MINIM 25 litri/kW de cazan.
Avantaje>
Cazanul instalat impreuna cu vas de acumulare ofera urmatoarele avantaje>
scaderea consumului de combustibil (cu pana la 30%).
Cazanul functioneaza la putere maxima, unde arderea este completa si optima
Cresterea duratei de viata a cosului si cazanului prin reducerea cantitatii de condens si a
gudronului.
Posibilitatea functionarii in paralel cu alta sursa de incalzire de ex. panouri solare - cazul pufferelor
cu serpentin[.
Confort prin m[rirea autonomiei de ardere.
Posibilitatea func\ionarii ;i cu temperatura redusa (`ncalzire in pardoseal[).

Sec\iune prin cazan - camera de combustie


Standarde pentru proiectarea ;i montarea cazanelor>
STN EN 303 -5 - Cazane pentru `nc[lzire pe combustibil solid
STN 73 42 10 - Producerea co;urilor de fum ;i a conductelor de
evaluare
STN 92 03 00 - Siguran\a `mpotriva incendiilor a aparatelor locale
STN EN 60 335 -1 + A11 - Siguran\a aparatelor de uz casnic
STN 06 10 00 - Aparatele locale pe combustibili solizi, lichizi sau gazo;i

23

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 24

Seria DP

Transportul cazanului
n scopul facilit[rii transportului cazanului, fabricantul a prev[zut
;uruburi cu inel pe schimb[torul de c[ldur[ al echipamentului.
Acestea asigur[ o prindere corespunz[toare a lan\ului sau a
frnghiei utilizate pentru pozi\ionarea cazanului. nainte de
transport, demonta\i capacele superioare. Folosindu-v[ de
;uruburile cu inel ;i frnghii, pozi\iona\i cazanul pe amplasamentul
dorit ;i monta\i la loc capacele superioare. Pentru a asigura o
manipulare n condi\ii de siguran\[ a cazanului, este necesar s[
beneficia\i de spa\iu suficient. Atunci cnd efectua\i manipularea,
utiliza\i numai dispozitive care sunt conforme cu normele tehnice ;i
controla\i-le n mod corespunz[tor, pentru a nu pune n pericol
siguran\a personalului. Echipamentele speciale trebuie s[ fie
conduse de personal calificat. Fabricantul nu ;i asum[ nicio
responsabilitate pentru daunele provocate de manipularea
necorespunz[toare sau ca urmare a nerespect[rii instruc\iunilor din
acest manual. De asemenea, fabricantul nu ;i asum[ nicio
responsabilitate pentru v[t[m[rile corporale ap[rute ca urmare a
nc[lc[rii instruc\iunilor de siguran\[ din acest manual.
Instalarea si inlocuirea pieselor termorefractare(;amote) Varianta 1.
Partea din spatea cenusarului, pozitia 1, se introduce in camera inferioara si se impinge pana cand atinge
partea posterioara a cazanului.Dupa aceasta se introduce partea frontala a cenusarului, pozitia 2, si se
impinge pana se imbina cu prima piesa. Deasupra acestor 2 piese se monteaza piesa in forma de U,
pozitia 3, cu deschizatura spre partea frontala a cazanului, ca in figura alaturata.Pozitia corecta a samotei
este in centrul duzei.
Pentru inlocuirea duzei, pozitia 5, si a cubului, pozitia 4, trebuie respectati urmatori pasi:
Corpul duzei este asezat intr-un suport in corpul cazanului.Corpul duzei este sigilat in partea inferioara cu
chit de etansare si in partea superioara printr-un cordon de etansare.In momentul inlocuirii duzei,
indepartati cordonul de etansare din canelura prin intermediul unei surubelnite, dupa care indepartati
piesa de capat, pozitia 5 (numai la
DP 35 si DP 45) si corpul duzei,
pozitia 4.Inainte de montarea
noului corp de duza si a piesei de
capat (DP 35 si DP45) trebui
curatat suportul de gudron si chit
de etansare.Dupa montarea
pieseor se va monta cordonul
izolator, daca necesita inlocuire
acesta se va schimba.Corpul
duzei se introduce cu sageata de
pe partea inferioara a cestuia
inspre partea posterioara a
cazanului.

24

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 25

Seria DP
Instalarea si inlocuirea pieselor termorefractare(;amote) varianta 2.
Partea din spate a cenusarului, pozitia 1, se introduce in camera inferioara si se impinge pana cand atinge
partea posterioara a cazanului.Piesa se introduce cu partea dreapta spre partea frontala a cazanului.
Daca este necesar introduceti
piesa in pozitie orizontala
dupa care ridicati-o pe
pozitie.Ulterior se introduce
piesa de pe partea stanga,
pozitia 2, daca este cazul
introduceti-o orizontal dupa
care ridicati-o pe pozitie. In
acelasi mod introduceti si
pieasa de pe partea dreapta,
pozitia 3. Dupa ce au fost
introduse
ambele
piese
impingeti-le pe amandoua
pana cand se nesc cu piesa
de pe pozitia 1.

Protec\ia cazanului
mpotriva supranc[lzirii
ATEN|IE Circuitul de r[cire pentru protec\ia
`mpotriva supra`nc[lzirii nu trebuie utilizat
conform normei STN EN 303-5 `n alte scopuri
dec]t protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii.

STS 20
CANALIZARE

Alimentare cu ap[
de la re\ea
Presiune 2 - 6 bari
10 - 15C

Supapa STS 20, prev[zut[ cu un senzor amplasat `n partea posterioar[ a cazanului, `l


protejeaz[ pe acesta `mpotriva supra`nc[lzirii.
~n cazul `n care temperatura apei `n cazan dep[;e;te 95C, supapa permite intrarea apei
`ntr-un circuit de r[cire care preia c[ldura
excesiv[ ;i o descarc[ `n re\eaua de
canalizare.

Instruc\iuni pentru `ndep[rtarea produsului


dup[ terminarea duratei de via\[
Pentru a-l `ndep[rta, pute\i vinde produsul unui
dealer de fier vechi sau unei zone de depozitare
a de;eurilor administrat[ de o autoritate local[.
~ndep[rtarea ambalajului
Pentru a-l `ndep[rta, pute\i vinde ambalajul unui dealer de fier vechi sau unei zone de depozitare a
de;eurilor administrat[ de o autoritate local[.

25

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 26

Seria DP

Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora


Defec\iune

Cauz[

Solu\ie

Lampa de control
pentru alimentarea
de la re\ea nu este
aprins[

Nu este prezent[ tensiune la re\ea.


Fi;a nu este introdus[ corect `n priz[.

Verifica\i.
Verifica\i.

Comutatorul este defect.


Cordonul este defect.

~nlocui\i.
~nlocui\i.

Cazanul nu
func\ioneaz[ la
parametrii tehnici
necesari

Ap[ insuficient[ `n instala\ie.


Debitul pompei este excesiv.

Ad[uga\i ap[.
Regla\i debitul ;i
comutarea.
Eroare de proiectare.

Puterea furnizat[ de cazan nu este dimensionat[


corespunz[tor sistemului.
Calitatea combustibilului este necorespunz[toare.
Trapa glisant[ pentru gaze arse nu este etan;[.
Tirajul gazelor evacuate este insuficient.
Tirajul gazelor evacuate este excesiv.

Utiliza\i numai lemn uscat


;i bu;teni t[ia\i.
Repara\i.
~nlocui\i co;ul, corecta\i
racordul la co;.
Amplasa\i o clapet[ de
obturare pe conducta de
evacuare.

~nc[lzirea sau func\ionarea `ndelungat[ cu trapa


glisant[ deschis[ pentru gaze arse.
Palele ventilatorului sunt deformate.
Cazanul nu a fost cur[\at corespunz[tor.
Orificiul de admisie a aerului `n camera de
combustie este obturat de murd[rie.

~ndrepta\i palele la 90.

U;a nu este etan;[

Cordonul de etan;are este deteriorat.


Duzele sunt `nfundate.
Tirajul gazelor evacuate este insuficient.

~nlocui\i, regla\i
balamalele.
Nu arde\i buc[\i de lemn
de dimensiuni reduse
sau scoar\[.
Co;ul este defect.

Ventilatorul nu se
rote;te sau este
zgomotos

~n cazul utiliz[rii unui termostat de siguran\[


nereversibil, acesta poate fi deconectat `n urma unei
supra`nc[lziri.
Roata motrice este ancrasat[.
Condensatorul este defect.
Motorul este defect.
Contactul fi;ei cablului de alimentare a motorului
este imperfect.

Ap[sa\i butonul pentru


termostat

26

~nlocui\i.
Cur[\a\i.
Cur[\a\i.

Cur[\a\i ventilatorul.
~nlocui\i.
~nlocui\i.
Verifica\i.

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 27

Seria DP

Valorile rezisten\ei (kOhm) n func\ie de temperatura


agentului termic
Temperatura (C)

Minim[

Medie

Maxim[

-55

951

980

1009

-50

1000

1030

1059

-40

1105

1135

1165

-30

1218

1247

1277

-20

1338

1367

1396

-10

1467

1495

1523

1603

1630

1656

10

1748

1772

1797

20

1901

1922

1944

25

1980

2000

2020

30

2057

2080

2102

40

2217

2245

2272

50

2383

2417

2451

60

2557

2597

2637

70

2737

2785

2832

80

2924

2980

3035

90

3118

3182

3246

100

3318

3392

3466

110

3523

3607

3691

120

3722

3817

3912

125

3815

3915

4016

130

3901

4008

4114

140

4049

4166

4283

150

4153

4280

4407

27

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 28

Seria DP

Scheme electrice
Schema electric[ DP 25, DP 35, DP 45, DP 75 STANDARD - Cazan pe lemne cu gazeificare

Siguran\[
2A/250V

verde-galben

9 10 11 12

albastru

Condensator

negru

verde-galben

230V/50Hz

maro

28

albastru

verde-galben

PE

negru
verde-galben

negru

T 95

negru

T 95

t(C)

Termostat
pomp[ 95C

BT-C

negru

BT-1

PE

negru

PT-C

negru

PT-1

PE

negru

ST-2

ST-C

negru

4
HL vyp

SN vyp

negru

albastru

negru

SL vyp

HN vyp

albastru

Termostat limit[
temperatur[

t(C)

t(C)

Comutator principal

Termostat
cazan

t(C)

Termostat
de siguran\[
evacuare fum

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 29

Seria DP

29

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 30

Seria DP

Schema electric[ DP 25 Profi, DP 35 Profi, DP 45 Profi, DP 75 Profi


- Cazan pe lemne cu gazeificare

30

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 31

Seria DP

31

dp profi_DP-DP Profi.qxd 20.12.2012 11:24 Page 32

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.