Sunteți pe pagina 1din 50

2.

Dupaexemplul
demaiios,transformali
cuvintole
dincoloan5

blruitor

mlrositor
3. Transcrieli
textul:

prietenele
loanagi Mioaralocuiescin satulViisoara.
Am6ndouisunt elevesilitoare.
Dimineala,ele mergimpreuni la gcoali.
ln timpul liber, ele sejoaci impreuni. Mioarao aduce
cu
ea.gipe surioaraei,.Oana.
Eaaredoarpatfu ani.
toanao intreabepe Mioara:
- Vrei sI s5rimcoarda?
- Dalii rispundeea bucuroasl.
se-uitd la ele. ln timp ce se joaai cu mingea.
se
^Oana ca poatepestecawa
ganoette.
fimp va reugisi sar5coiardagi
eaca surioaraei sau.caloana.
scoatelicuvintele
car6confingrupul
. 4. Dintextul,,prietenele,.
de vocaleoa gi alcatuilialteenunluricu fiecare
cuvdni. - '.
_ 5. Gesilialte zececuvintecaroconlingrupulde vocaleoa
Scrieli-le,
apoiatcetuitipropozitii
cu fieiarJ dintreete.

6.Completali
cuvinlele
urmtrtoare
cugrupuldevocal
ea care
a foslomis,apoialcetui|i
caleo propozilie
cufiecare
cuvant:
m__

sat__

zlc--m

sL_
mar__
oer__m mler--

d--se

caf- -

s__ra

dchid--m

t__

7. Completalipropoziliile
urmaloare
cu cuvintele
careau fost
omise.(Atenlie!Acesteacontingrupulde vocaleea.)
Mama--esteinvetetoareaOanel,
din crcangein creanga.
O veverileiuciuge----de la moara.
NeneaCicerone
----voloasiin cuibulei nou.
Randunlca
------pe cerstrlluceaumll de stelule.
-----,
fl ----de mancarelui Labugin flecarezl.
Cetalina
Bunlciiimi
---intotdeauna bomboanele
preferate,
pe coloane,
scoateli,
exerciliului
anlerior,
8. Dinpropozitiilo
devocaleea gioa.
carecontingrupurile
cuvintelg
9. Alcetuilinoi enunluricu toatecuvinteledin celg doue
anterior.
coloanealeexercitiului
10.Gdsitiallezececuvintecareconlingrupulde vocaleea $i
cu fiecare.
alpetuilipropozilii
citili-lcu multdatentie9i apoi
11.Transcrieli
textulurmalor,
dali-ititlulpotrivit:
NeneaVasilicileste pidurar. OdaG,eu gi Andreeaeram
la el, la Guranda.lmpreuni cu tanti Nina, sogialui, ne
duceam prin pidurea deasi. De acolo culegeamfructe
pentru dulceald, ciuperci sau flori din care ne f5ceam
coronite.
51

lntr-o searii,neneaVasilicdne-apovestito intdmplaredin


activitatealui.
- lntiimplareas-apetecut intr-o zi geroasi de iamd. Neaua
- ajrrngsspini la genunchi.
imi
Eu mi-duceamintr_oooienig
drn padureade pe dealulacela.Trebuiasi duc ftn'pentiu
ciprioare fiindcii nu aveauunde si_gigiseasci rna'rr"l*"

z nlca.

Ningeacu fulgi mari gi degi,de nu vedeaibine pe unde


avatde mers.Deodat5,am vizut ca prin ceafi un lup. Ochii
ii luceauca diamantele.
Seauzeaugi ,i4t" url"t" innoleto"[,
semn cA mai veneaugi alfi lupi himdnzi in urma lui.
d
puteamsd fac?Am scosbrichetadin buzunar,
Iu"t
un.braf de fiin din saniegi i-am dat foc. Fiind"_
"ooi
ftii;i
ardeacu o flacird marc, la vedereacireia lupii"r"".,
fugeaude
mdncaupiimdntul.
Darfhnul rimas nu le mai ajungeaciprioarelorfliminde.
_
ue aceea,pani la lisarea serii,am mai dus cdprioarelor
inci o sanieincdrcaticu thn.
- CecurajosesteneneaVasilici!ne_ammirat cu totii.
12.Din.textul
exerciliului
anterior,
pecoloane,
cuvinlele
-carecontingrupurilede vocale: scoateli,
oa, ea, ie.
13.Alcntuitialte enunluricu fiecaredin cuvintelecoloanelor
pe carole-aliscrisla exerciliul
anterior.
cuvintele
urmetoare,
alegelFle
numaipe celecare
--]jlDrgrupulde vocalela apoiaicatu4i
conlin
cateo'proporigi"
Fi
fiecaredinele:
",
abia,slameze,lrlmla,viali, lullana,miauni, boia,
,
Mia,
cheltu-ia,.butota$,
ptatri,iirni, liria;a, tite,',:a,-i#i
faianli, ziar.
15.Gesilialtecincicuvintecareconlingrupulde vocale
ia gi
apoialcdtuilienunluricu fiecareotnte_

16.Din cuvinteleurmdloare,alegeti-lenumalpe cele care


contingrupulde vocaleie Sialcetuitipropozitii
cu fiecare:
p etenie,caiet, miere,coplere,boier, mle, fiecare,miel,
lepure, lerl, gtle, lerburl, pietre, sable, transcriere,fier,
mierculi,
17.Gesilialtecincicuvintecareconlingrupulde vocaleie
apoialcetuilipropozilii
cu ele.
18.Transcrieti
urmeloarele
coloanede cuvinteFi retinelice,
degigrupurile
de vocaleoa Fi ua se pronunte
aproapela fel,
elese scriudiferit.
ziua
coadi
Oana
macaraua

noua
steaua

oale

Mioara

vloara
coarde
moare

telemeaua

aoate

vioreaua
bldlneaua

QOSeaUa

carameaua

doate

19.Abatuilipropozilii
cu toatecuvintele
dinceledouacoloane
aleexercitiului
anterior.
20.Transcrieli,
apoiformulatipropozitiicu fiecaredin urmevoua,dou5,nou5,roue,oui,
toarelecuvinle:
21.Transcrier6xtul:

Singuracasi
E ora douii dupi amiazi.Mamaqi tata suntla serviciu.
George trebuie si-ti pregiteasci temele pentru ziua
urmitoarc. Pemasi estedezordine,dar nu-i nimic.lmpinge
coqulcu piiine mai incolo. Agaii rdmdneun colf de masi
liber pentrucaiet.
53

Sub masii are o minge. ln timp ce scrie, o atinge cu


picioruldrept.
DeodaG,liingiigeamseaudeo voce:
- George,nu vii sdnejucim cu mingea?
Esteprietenullui, Gelu.
- Bada,coboracum.
Georgelgi pune gribit caietulln ghiozdandesi n_ascris
decatdoul cuvintedin temi.
Riimdneacolopdni seara,la ora noui.
Cdndse intoarcein cas5,miln6nci piine cu unt gem,
$i
apoiigi arunci hainelelingii geam.Geacaatingeun bibelou
gi-lsparge.
Georgestrangein grabi cioburilemai mari si le arunci
subpat.Apoi seculci.
Poatemiine va aveanonocla qcoalii nu_lva intreba
Ei
doamnainviifltoare nimic la nicio leqie.
22, in texul ,,Slnguracase..ali pututconstataci Georgea
procedat
gre$itde maimulteori.Spunelicandanumea gregitgi
cumtrebuiase se comporte.
23.Scoateti,
pe coloane,
cuvinlele
careconlingrupuride litere
dintextul,,Slnguracasi,,.
2i. Alcetuili
alteenunluricu cuvintele
dincoloanele
exerciliului
anterior.
25.Din textul,,Singuracasi,,,scoateticuvintele
carecontin
grupurilede vocale(ea,oa, la, te,
ua, u ) 9i apoialcetuili
alte
enunluricu fiecare.

26.Tene oentrudictarel:
a) ln vacanfa de primivari, cei trei frafi, Virginia,
Gheorghifiigi Chiriac,au plecatla bunici.
Peldngii celenecesare,
au luat in geamantanmingeacea
de culoare cenugie,o perechede palete pentru tenis gi
catevacerticelede povetti.
Buniciill agteptauin stafiade autobuz.
- Cemari afi crescut!le zicebunicabucuroasE.
- Ce calificative afi obfinut ln acestsemestru?a intrebat
bunicul.
- Pentruci am muncit $ am fost disciplinali,avem,,Foarte
bine"la toateobiectele.
Cdnd au ajuns in casi, cei trei nepofi au despachetat
cadourileadusebunicilor.Acegtias-aubucuratfoartemult.
b) larna ceagrea a trecut.
Iatii cii a venit prim5vara.Neauas-atopit, iar ln locul ei s-a
agemut iarbamoale$i fragedai.
Apoi au inceput sEinfloreascdflorile multicolore,infrumusetandcovorulmoalede iarbi.
intr-o sear5,din depirtiirile albastrese vedeauvislind
cocorii.Seintorceauobosili la cuiburilelor, pe frumoasele
noastremeleaguri.
- IatE,seintorc berzele!a stigat cu bucurielancu.
c) lntr-o amiazii,Oanaveneade la gcoalS.Eapriveaneaua
caresetopea,mangaiatede soanele
carestriilucealn drumulei, vedeapiriiaqe cecurgeaula valesusurind.
lati cd a ajunsacasd.
Mamao intreabd:
- Cumte-aidescurcatastiizila 6coal5?
t Uneletexlesuntpreamadpentrudictare.Autoaroalucreriia preferat9d le
conceape
astfelpentruvaloarealoreducatvd,lnvelAtorii
avendlalitudinea
saaleage
pnkudictare
doarfragmente.

55

- Foartebine! La lucrareade Ia matematici am fezolvat


corecttoate exerciliile gi pmblemele,iar Ia limba romini am
scrisceamai frumoas6compunere.
Lacelelaltedoueobiecte
am rEspunsbine la toate intrebirile doamneiinvititoare.
- Cemult mi bucur{ia spusmama.Bdnuiameu cii vei avea
succesla gcoali. De aceeati-am pregEtitdesertulpreferaC
cliitite cu dulcealiide cirege.
Oana_giapus uniformape umera;,gi_almbriicat rcchifa
cea rogie de catifea,s-a spelat pe mAini, apoi a venit in
buciitiirie.
A mancatcu poftii. Apoi a agteptatsi mdniincedesertul.
d) Varaceacilduroasi a trecut.
A sosittoamnacu nop{i ricoroase.
Mdng6iatede razelesoareluipalid, frunzeleingdlbenesc.
Un ventulef potolit de toamni blind5 Ie leaginii uqor.
Alunecdndlin, toate frunzelecoboarl pe pimant, un".at"
una,formdndun covorarimiu.
Noi admirim inciintafi pedureapoleitii, transformatiiintr_o
frumoas5gi minunatdlumede basm.
e) Toamnaesteanotimpulroadelorbogate.
In livezi, oamenii culeg merele rumene,perele aurii
si
zemoase,gutuile pufoasegi inmiresmate,nucilegi prunele

gustoase.

Roadelebogateale toamneiriisplilteschiimicia oamenilor.


f) in clasanoastri a venit un elevnou. EI are un ghiozdan
de culoareverde. Toate cirfile gi caietelelui
frumoase.
",i "op"rt"

ln penararetot ce-itrebuieunui elevla gcoalii:stilou,pix


albastru,pix ro$u,creion negru, creioanecolorate,gumS
de gtersgi o ascu(itoare.
El ifi facetoate temele conect$i scriefoarte frumos.
La toate intreberile doamnei lnviifitoare dii rispunsuri
corecte.
Nemdndrimci avemun astfelde coleg.
g) leri am fost impreuni cu mama qi surioara mea,
Ldcrimioara,la libririe.
Licriimioaras-aindreptat spreraionul dejuc5rii. Privirileei
s-auoprit la o pisicu(icu ochiiverzi.Eaa intrebat
Te rog!
- Mami, imi cumperipisicutaaceasta?
- Da.Hai si-i cumpdrimqi Oaneicaietelegi cirfile careii
trebuie!
Mie mi-a cump:irat o cartecu poeziide Mihai Eminescu,
ni*e caiete,un stilou gi o hartii a Romdniei.
Acasdiam ardtat Licrdmioareipe haftA raul Prut, Munfii
Caryafi,ora$ulnostru,Bototani,gi alte orageimportanteale
Romliniei.Apoi ea sa jucat cu jucdriasa ceanouil cireia ia
zis Miaunica.
h) Era o zi frumoasii de primiivari. Razeleaurii mingdiau
copaciiinmugurili.
lancu gi surioarasa, Miirioara,au iegit in curte. Sejucau
bucurogicu o coardil,silrindpe rdndcu ea.
- Uite un stol de rinduneleta spusbucuroasdMlrioaraOareundevor poposi?
- Toatepilsirile ciliitoare se vor intoarcela cuiburilelor.
Daci le vor gilsi stricate, gi le vor reface.Le vor ciptugi cu
iarbi qi puf, apoi igi vor depuneouEoarele.
Din ele vor iegi
puiqoriipe care-ivor ingriji, ii vor apira gi-ivor inveselicu
cintecelelor fermeciltoare.
- De undeqtii atateadesprepisirile cilitoare?
- De la gcoalS.Doamnainvilfitoare ne-apovestito mulfime de curiozitili din lumeavieluitoarelor5l

4. Cuvlntecareconfinconaoana
dubli
gauvocaleleduble,,oo,,,,,ee,', ,,nn,,
,,11,,

1, Dincoloanele
demaiios,obsorvali
cumsu format
cuvintele
carsconltnconsoana
dubldnn.
in + negru

ln + nemol

inndmoli

in + noaple
in + nobil

innobila

in + nor
ln + neguri

innobilat

innegurat

2. Alcetuilipropozilii
cu fiecaredincuvintele
ultimelor
doue
coloane
al6exorciliului
anterior.
3. Transcrieli
propoziliile
urmetoare
gi observati
cumaufost
scrisecuvintele
careconlinvocaleduble:
a) Surioarei
meleti placmultlectllledezoologie.
La o gredinezoologicaputemvedeavieluitoare
din lara
noastre
din
9i alteleri,
Lacooperativa
dinsatulbunicilor
gesegti
totfeluldemarfud.
Unchiul
Eleneiesteproprietarul
uneifermezootghnice.
Lalecliiledeabiliteli
practice
noicooperam
la realizarea
unor

obiecle.

b) lerim-amlntalnitcu colegameade banci p6 o


alee din
parcul,,Mihai
Eminescu,,.
- Mi-avenito ideelziceOana.
Privesccu incentaredansulfeerical fulgilorde nea.
58

c) Omulesteo fllnlesuperioare.
Matematica
esteo gtllnleexactd.
Nemandrim
cu el fllndcaestecelmaibuneleval clasei.
Mllmeaesteo partedintr-unintregcarea tostimpa4it?no
miede pertiegal6.
4. Transcrieti
telitulurmetor.CililFlcu atenlie,apoidali-itiflul
potrivit:
Mama s-aintorc de la cumpiirituri impreunl cu cei doi
copii:Alexandru9i Emil.
Alexandruspune:
- Abia agteptam sii ajungem acasil.Vreau sA probez
pantofii acegtiacu carem-aminnoit.
gi fratele lui gi-aluat pantofii cei noi. Apoi a rugat-ope
mama sii-i dea voie pe aleeadin fala blocului. Pentrua fi
convingitor, a addugat:
- Promit cil nu-mivoi innoroi pantofii.
A vrut fi Alexandruse iasii afari. Amindoi copiii fi-atl
innodatgireturilepantofilorfi au coboratln maregrab5.
Din nefericire,n-au putut rimlne prea mulr timp afar5,
Ceruls-ainnorat deodati $i a inceputsii plou5.
Ploaiaa finut pane s-ainnoptat. ln acesttimp, cei doi
frafi gi-aurpetattoate lecliile pentu a douazi. Bachiarau
avuttimp sepriveascd
din nouilustrafiiledin Atlasulzoologic
atat deindr5git de ei.
5. Alegeli,din textul exercitiuluianterior,pe coloane,
cuvintele
carecontinconsoana
dublann $i vocalele
dubleee,
oo gi ll.
6, Alceluitialteenunturicu fiecaredin cuvintele
din coloanele
de la oxerciliul
anterior,
59

5. Scriereacorectea cuvintelorcareconlin
consoana
,,m,.inaintede ,,b,,sau,,p,,
1.Scriindsilabaim inaintea

de maijos, veli
descoperi
noicuvinte.
c"r""untu.?u"l|}tilor

2. Abetuilienunturi
cufiecare
cuvant
dinultimele
douecoloane
-,
ateexeroiliului
anterior.
3.
prin sageli,cuvinteledin primacoloandcare
_ Unili,
se
potrivesc
cuceledina douacoloand:
batiste
impodoblt
deal

iepuri

darurl
brad

impachetate
impiturlti
impldurit
impufcall

propozitiicu fiecaregrupd6 cuvintepe


careFali
_^1:l]gejqili
descoperit
la exercitiul
anterior.
5. Scriindsilabaim lnainteaunorcuvinte,veli descoperi
alte
cuvinte.
Caresuntacestea?

6. Alcdtuitipropozitii
pecarele-aliscrisin ultimele
cucuvintele
douecoloanealeexercitiului
anterior.
7. Gesiticincicuvintecareconlinconsoana
m inaintede p gi
cincicuvinlecareconlinpe m inaintede b gi apoialcetuili
enunludcu fiecare,
8. Transcrielitextulurmetor,cititi-lcu atontie9i apoi dati-i
titlulpotrivit:
intro simbitii era ajunul Crilciunului.Olimpia gi fr5fiorul
ei, Dilnuf, erau fericifi. Mo9 Criciun le adusesedaruri
minunate:o combini muzical5ti un computer.
Apoi,impreunScu piirinlii s-auduss5colinde.
IaG-i ajunti la bunica! Ea ii intimpini bucuroas5.Pe
chipul ei sevid emoliile cu carea ascultatglasurilecristaline
alenepofilor.
- Cr cintece minunatesunt colindelenoastreromane$ti!le
spunebunica zimbind. Haide{iin casi! A(i sosit la timp.
Tocmaiimi impodobeambradul.
lmbujorafide gerulde afari, toli o urmeazEbucuroqi.Din
bucdtiriesesimt miresmeimbietoarede cozonaci.
Bunicale imparte bucuroasiicadourilepe carele cumpiirase
gi le impachetaseinainte de venirca lor. [e dI gi cozonac,
prljituri qibomboanede ciocolaGficute chiar de ea.
Copiii o ajuti la impodobireabradului in timp ce la geam
se aude,din ce in ce mai tare, muzicalmpiirdteasciia unui
colind.
61

9. Dintaxtulde maisus,scoateli$i apoiscrieliTntabelulde


maijoscuvintele
careconlinconsoana
minainte
dep gib,
Cuvintecareconlinpe
mTnainte
de

Cuvintecareconlinpe
minaintede b

10.Alcatuilipropoziliicu fiecarecuvantscrisin tabolut


de la
exerciliul
anterior.
11. Scrielicorecturmetoarele
cuvintedin careau fostomise
literelempsau mb.
cL-pie
u--r!
ro__

ll-_i,
u__reti
ll__ede

co__ot
ta__A
i__erat

zl_iret
Uu__Aai
cu__erAtor

12.Abatuilicateo propozilio
cu fiecaredin cuvintelepe care
.
le-alidescoperit
la exerciliulantenor.

13. Alcetuitiun taxt, pe o temealeasdd6 voi, in careveti


folosic6t maimultecuvintecarecontinconsoanam inaintede
p saub.
14.Textepentrudictare:
a) Olimpia gi Alexandras-aulmprietenit. Eleinvap lecliile
adeseaimpreunii.in timpul liber se joacii saufac drume{ii
prin imprejurimileoragului.
leri au fost la piidure.La umbracopacilorau gaisitmulte
ciuperti.Au umblatprin pedurcpani ti-auumplutcofulefele.
Lhngiiun izvor limpedeca lacrimaau zdrit un iepurag.Au
alegatpe cilrilrile umbrite gi prin iarba deas5dupil el, dar
n-aureugitsi-l prindii.
Celmbujorate eraul
b) Cameliagi Cristina s-au dus lmpreune la biblioteca
qcolii.
Cristinaa lntrebat-o pe pdetena sa:
- SAlmprumuto cartede pove$tisauun roman?
- lmprumutii o carte de povegti. Romanelesunt pentru
elevii mai mari. Noi, fiind mai mici, ne simfim minunatln
lmpilrEtiapovegtilor.Aici,in lupta dint bine 9i riu, adesea
selnt6mpli si invingiibinele.

15,Duoemodelul:
cumperetor
- cumpiritoare,cumpiritori,
cumpelat,
cumperitu.i,cumperaturi,
gesiticuvinte
inruditecuurmatoarele
cuvinte:
zambet,pllmbare,
impefat,schimb,umb|6,intamplare,

6. Grupurilede sunete,,cs,,gi ,,g2..


redateprin litera,,x,.
1.Transcrieli
cuvintele
urmAtoare,
apoidespe4ili_le
in silabe:
flxatlv,excurslonlst,excelent,tix, explorator,oxlgen,
.pix,
mlxt, mlxer, Alexandra,text, excursle, Atexe, mlxan-dre.
exponate,excavator,box, export, Xenla, exclamare,lux,
explozie,Maxlm,taxl, exttaterestru,
2. Grupali,pe coloane,
cuvintele
exerciliului
anteriordupe
numdrullorde silabe.
3. Dincoloaneleexerciliului
anterior,alegelizececuvintecu
carevetialcatuipropozilii.
4. Transcrieli
urmetoarele
propozilii:
Ruxandraestesurioaralui Felix.
Noi am organizato expozi(iecu lucririle pe care le_am
realizatla lecliile de abilitifi practicegi la celede educagie
plastici.
In tramvai,taxatorulne vedficiibiletelede celiitode.
Rexesteciifelulprietenuluimeu,Alexe.
Frigcase preparii foarte uqorcu ajutorul mixerului.
Xilofonulgi saxofonulsunt instrumentemuzicale.
Mixandrelesuntflori gingagegiinmiresmate.
Alexandra9i Alexandrusunt fi.a1igemeni.
5. Transcrieti
urmetoarele
cuvinte,desparlili-le
in silabe,apoi
alcatuticateo propozilie
cu fiecarecuvanl:
examen,exemplu,examlnator,exetciliu,exemplar,exact,
executa.

propozilii
gi relinelide fiecaredate
6. Transcrieliurmetoarele
lntelesulcuvantului
exemplar.
Mamaimi cumpairi un exemplardin ,,povegtile',lui lon
Creange,
Ruxandrase compodeintotdeaunaexemplar.
7. Transcrieli
textul:

Lecliade matemalicA
E ora noui fix. incepemlecgiade matematici.Doamna
inv5f5toarcne explici lecfia noui, iar noi asculGmexplica(iile
cu multd atentie.
Alexandraiesela ablil. incepesi rezolveun exercitiudar,
din neatenlie,gregegte
la un calcul.
grepala
Xenia observii
ii o corecteazi. Doamna
inviifiitoare o laudi.
Mai ies la tabl5 urmdtorii elevi:Alexandru,Xenia,Alexe,
Ruxandra,Maxim gi Felix.To(i rezolvdcorectexerciliileqi
problemele.De aceeafiecareprimeqtecdteun ,,Foartebine"
la matematici8. Dintexul ,,Lectiade matematlce",
scoatelicuvintele
care
continliterax gi alcatuilialteenunluricu,fiecare.
9. T6xtDentrudictare:

Anlversarea
futiizi esteziuaXeniei.
Laea au venit Alexandra,Felix,Alexe,Maxim,Alexandrysi
Ruxandra.
Lizuca,soraXeniei,o intreabS:
- Cecadouriai primit?
- Pdeteniimei pe carei-aminvitat mi-auadus:o trusi cu
pixuri, un xilofon de jucirie, o caseGcu produse,,Rexona"
Eimulteflori.
65

- Cumsenumescflorile acesteamulticolore?
- Mixandre.Suntflorile melepreferate.
Aparemama.Eaii diiruie$teXenieiun saxofon.Chiardin
ziua urmetoar,Xeniava incepesi ia leclii de muzicii.
Petrecerea
continuii.To$ copiii suntfericiti.
10.Uniti,printr-osag6ati,cuvintele
dinprimacoloanecu cele
potrivitedina douacoloane:

pixuri
examen
excuraie
mixandre
exercitiu
saxofon

nou
ftumoasi
rogle
simplu
albastre
dlflcil

7. Scrienea
cuvintel@r
eu ,,T"SE,,A,'
1. Transcrielicuvinteleurmdtoare,despedilFlein silabe,
apoigrupati-le,
pe coloane,
dupanumerulde silabepe care_l
contin:
. in, intr-o, imperat, impreuni, indate, innorat, incepAtor,
ineuntru, inceput, imbrecat, imprietenit, inot, il, incit,
imbelgugat,
indotaE,lmpiretoasa.
2. Alegelizecedin cuvintele
exerciliului
gi alcetuili
anterior
cateo propozilie
cu fiecafe.

3. Gesilicuvintale
ca sg pot tormapornindde la urmetoarele
cuvinte,
dupi modelul
dat:
incilzl

incilzlre

inzipezi

inzApezhe

incalzit

inmultl

impeni
incanta
inchlna
indol

intampla
tnsera
Alegeticate trei cuvinledin fiecarecoloanda exerciliului
anleriorSialceluitipropozilii
cu ele.
cuvinle:
4. Alcetuilipropozilii
cu fiecaredinurmetoarele
cobori hotiri zivori dobori.
5, Transcrieli
urmetoarele
cuvinte,despe4ili-le
in silabe,
grupali-le
pe
in
numerul
apoi
coloanedupe
de silabe carele
contin:

mani, pani, fan,vanzitor,roman,cand,plang,s5manle,


lani, vanitor,canterel,canhr,fantani,maine,paine.
insuiiriale
6. Gesiticat mai multecuvintecareexprime
urmatoarelor
cuvinle:
campie,
canbc,paine,limeie,parau,$ipan, caine,panzi.
7. Dalicinciexemple
de cuvintecarese scriucu i 9i cinci
propozitii
exemple
decuvintecarese scriucua Siapoialcdtuili
cufiecare.

8. Punandsilabane inainteacuvintelordin coloanade mai


altecuvinte.Caresuntacestea?
ios,veli descoperi
incetat
incredere
indestulare
invins
indoielnic
induplecat
impicat

neincetat

cu toatecuvintele
pe carele_alidescoperit
. 9. Abatuigpropozilii
la exerciliul
anterior.
10.Completa[i
urmatoarele
cuvintecuI saui:

.U,"o propozige
cufiecare
dincuvintete
exerciliutu
"nlt;1'ltr't'
_ 12. Transcrielicuvinteledin coloanelede mai ios, relineli
inlelesul
fieceruia
propozilii
Siapoiatcetuili
cu eie:

pane
mana

mlni

stanii

stani

rame

reme

roman

romin

1aa

ris

pene

68

13.Texteoentrudictare:

a)

in port

Daniel locuiegtein oragul Briiila. Acestorag se afld pe


malulDunilrii.
Lui Danielii plilceainci de mic sI se duci in port. fl lua
cu el 9ipe Emil,veriqorullui.
ln port incepeausd pescuiasciimpreunii. Se luau la
intrecere.lntotdeaunaDaniel ieqeainvingdtor.
inainte de a se lntoarceacasd,inotau aproapede mal sd
nu seinece.

b)

Patrianoastra

Triim in Romdnia,patria lui Eminescu.


Aici orice munte
igi ridicd piscurilelnalte p6n5la cerul senin.Apelealunecii
spreDunire udind cAmpiileqi dealurileroditoare.
Pimiintul romanescarenenumiratecomori.
RomaniimuncescimpreunEti sunt mdndride patria lor.
14. Transcrielitextulurmetor.Citili-tcu atenlie,apoi dali-i
titlulpotrivit.
Parvuestein clasaintAi. Cind seintoarte de la gcoald,el
igi ia altii imbr5cimint,sespali pe mdini,apoi mindncd.
Dupi ce se odihnegteo ori, el iti pregite$te tectiile
pentruziuaurmdtoare.
Dupi un timp, mamail intreabi:
- Ai terminat toate temele pentru meine?

- Da,ii rlspundeel miindru.


Cain fiecarezi, mamaii verifici toate temelegi ii pune
intrebiiri din lecfii. Pdrvu agteaptdintotdeauna buiuros
acestemomente.El nu minte niciodati qi gtieci lntrebiirile
mameill ajutii sii fie mai sigura douazi c6ndva rispundeIa
lntrebilrile doamneilnviifiitoare.
Dupi ceigi faceghiozdanul,parvuo insofertepe mamala
cumpAriituri.
, Seintorc acasiicu:p6ine,smantani,came,oud,unt, zahdr,
Iiiini 9i Inm6i.
DupEcinii, mamaii aducedesertulpreferacinghefati cu
Iimlie.
15.Dintextulexerciliului
anterior,scoateli,pe coloane,cuvintele care.conlini $i e (scriindu-la
o singuiedate pe cetecare
se repetd).

Cuvinte
caresescriucuI

Cuvinte
caresescriucu6

70

Cuvinte
carecontinI si A

8. Guvintele
,,intr-un"ei ,,intr-o"
1.Transcrieti:

in codru
intr-o zi insoriti de vard, familia noastri a plecat intr-un
codrudin apropiereaoraqului.
Am popositintr-o poienitiimulticolorA.
Eu gi surioara mea, Margarta,culegeamflori. intr-o oril,
aveamdejacoronifeinmiresmate.
Florinel gi Nelu, frafii nogtri, au descoperitun iepuraq
rinit. Stitea ghemuitintr-un tufit.
Tata, avind trusa de prim-ajutor, a putut ingrui rana
iepurelui.lntm siptiimanii, acestava puteasdalergEdin nouLa plecare,am z:irit intr-un copac o veverifa.Aceasta
finea o aluni lntr-o lebutii, iar ochiEoriiii strEluceauca
miirgelelein luminablAndiia razelor.
2. Unitiprinsagelicuvintele
din primacoloandcu celecoresDunzetoare
dina douacoloand:

maeine

intr-un
intr-o
intr-o

an
poveate

intFun

cane

intr-o
intr-un

castel
maqazln

3. Abetuilicateo propozilie
cu fiecaredingrupurile
de cuvinte
descoperite
la exerciliulanterior.
71

4. Scrieliin loculpunctelor,
cuvintele
lntr-o saulntr-un:

Fotografia
sear5,mi uitam cu mama
albumde
familie.Erauacoloo mulfimede fotografii.
fotografie am \dzut o feti(5. Ease afla
cameri plinii cu jucerii.
coll al camereiera un
bridul impodobitcu globuri multicoloreqi beteali argintie
parte a bradului era o fetilil, iar in cealalti, un
urcule{de plug.
-,Mamd,cinee feti(aaceasta?
- Tu etti. Aveai numai trei ani. Tata a fiicut aceastd
fotografie_____ zi de Criciun.
5. Alcetuitiun text in care sa folosiligi cuvinteleantr-ogi
^
intr-un

9. Cuvlntele,,aa,.
tl ,,s-a..
1.Transcrieli:

Acase
Mamas-adusla serviciu.
Cristinaa rimas acasiilmpreuni cu surioarasa,Raluca.
.,- Te rog sI cite$ti povesteade asearil Agvrea sii gtiu cum
s-asfhrgit,spuneRaluca.
Cristina nu s-a lisat rugat5 prea mult$i ea ardea de
nerEbdaresi afle sfhrgitulpovegtii.$a dusin cameri gi
a
luat carteasEde povegti.
Ralucas-aagezatcumintepe fotoliu.trgteptaca sora
sa sd
.
citeascimai departepovestea
inceputdaseare.
72..

- Oarece s.amailntamplatcu fata mogului?


- Nu gtiu. CiGscaceastiipovestepentnr prima oari. Credcil
hirnicia saa fost rdspldtiti ata cumsecuvine.
2. Alcetuilipropozitii
cu grupurile
de cuvintedin coloanele
de maiios:
prietena 3a

s-adus

cartea 3a

a-alucal
3-aimDrietenit

tloareara
bunlcaaa
lala 3a
povestea lia

s-asfarsit
s-aintalnit
s.aintamplat

patruenunturicu
fiecare
dincuvinlele:
3. Alcetuiticate
segis.a
dintextulurmator:
4. Scrielicuvintele
saori3-ainloculpunctelor

Primazi de gcoale
- - sfrrtit vacanfa.Olgufa se indreapt5 spre qcoalii
impreundcu prietena- -, Cit5lina.PeCiGlina o insofege
surioara--, Diana,proaspitbobocelin clasaintdi.
Catilinaii spuneOlgugei:
- Astiizi, surioaramea - - trezit foarte deweme.
spdlat,a mancat,apoi - imbrilcat cu uniforma- - cea
nouii.- - uitat in oglindl foarte incantatS.A vnrt chiar sI
puni in ghiozdanfi piputica -- preferati.
Olgula-- aprcpiatde Diana.Eaa spus:
- i1i urez mult succesIa gcoaldtSe$tii cd gi surioaramea,
Corina,a agteptatcu aceeaginerEbdareprima - - zi de
gcoalil.Ba chiar - - grdbit sd ajungi inaintea mea la
festivitateadeschideriianuluiqcolar.
5. Alcatuitiun textinfitulat,,Ointamplare"in carese tolosili
gicuvintele
aa gi 8-a.

10.Cuvintele,,ia.,
gi,,1-a,,
1.Transcrieli
textul:

pipugica
Mama i-a adusValerieio piipugi. Valeriaii mulfumeqte
mamei pentru acestdar minunat. la pilpugain brafe gi o
privegtecu drag, spuniind:
- Cerochili frumoasit
Mamaia dat fi o cutie.ln ea,fetip a g5sit o mulfimede
rochifepentrupipugicasa.
I-a pus piipugiio rochifi rogiecu picilele albe.Apoi i_a
pus miirgele gi i-apiepGnat pirul cu multi grijd.
AcumValeriaigi ia pipupicala plimbare,in parc.
2. Alcdtuili
enunluri
cu toatecuvintele
dincoloanele
de maiios:
la (caietut)
la (cutia)
ia (stilout)
ia (chibritut)

i-a povtlt

i-aaretat
i-aadus
i-acumpirat
i-aficut

ia (chela)

3. Alcatuilicatepalruenunluricu fiecaredin cuvinteleia

gi i-a.

4. Puneliin loculpunctelordin textulurmdlorcuvintelela


Si Fa.
74

Secretul
Mamase pregete;tesI plecela piata.Vreasi o -- $i pe
FEnica.
- Oaremi -- Eipe mine?o intreabiiMioarape sorasa.
- Da.ins5, ai grijlt - - ciciuli(a pe cap!$tii doar ci egti
ricitil, -- spusFenica.
inainte de plecare,mama - - spus Mioarei sd - - o
pastili qi nitte siropcontratusei.
- -- gi fularul!-- mai spusmama.
Feteleau iegit din casii,iar mamas-adus si mai -- inci
o sacoqi pentru cumpirituri. in acest timp, Fdnica- goptit Mioareice -- cumperatmameipentru ziua ei. Apoi
a adiugat:
- Mioaro,-- seama,acestaestedoarsecretulnostru!
Mioara-- promisFiinicii cAva pistra acestsecret.
5.Alcetuiliuntexlintitulat
,,Labunici"in caresd se geseasce
gicuvinteleiagi Fa

11.Cuvintele,,la"
9i ,,1-a"
1. Transcrieli
textul:

Laiaz
in vacantade varii, Marian a fost la bunici. Acolo l-a
cunoscutpe Lucian,biiatul vecinilor.intr-o zi, el l-aintrebat
- Vrei si mergemla iaz, la pescuifl
- Da,i-a rlspunsLuciancu bucurie.
La ora nouil fix, Lucian l-a intimpinat la poartd pe
Marian-

ln drumul lor spre iaz au discutat desprece4ile citite,


dar pi despresportul lor prcferat,atletismul.Ba chiar,Marian
a pfopus:
- Sd ne luim la intrecere! Cine va ajunge primul la
copaculacela?
in timp ce alerga,Lucians-almpiedicat intr_o piatr5 a
$i
cezut.S-alovit Ia un genunchi.
Marianl-a ajutatsi seridice.
Au renunfatla intrccere.p6ni Ia iaz mai aveaude mers
doar ciifiva metri.
Ajunqiacolo,s-aua$ezatpe iarbamoalede la mal.
Marian l-a ajutat pe prietenul siu si spele rana de
la
genunchi.Apoi l-a sfttuit sii dezinfectezeranacdnd
va ajunge
acasiqi si pun5un pansament.
Nu au prins niciun peEe, dar au petrecut clipe minunate
impreuni mdngAia(ide cildura soarelui.
2. Alc5tuilienunluricu toatecuvintele
coloanelor
de maiios:
la soare
la bunici
la piala
la noi
la amlaze
la mare

l-avizut
l-a intrebat
l-a alutat
l-a aiteptat
ha chemat
Faadus

3. Alcetuiticate patrupropoziliicu fiecaredin cuvintele:


la
Sil-a.
textulde pe paginaurmatoare
cu cuvintele:
. 4. Completali
la
si l-a;

--

male

Riizr"ansa dus-- mareimpreundcu pidntii sdi.-- hotelul


undelocuia,-- intilnit pe prietenulsiu, Gheorghifi-fi el
veniseimpreuni cu pirin[ii -= malulinsorital Mirii Negre.
Dimineafa,-- ora opt, celedoui familii seintilneau .- restaurantulhotelului. Mdncau- - aceeaEimasi, apoi se
duceauimpreunE*- plajd.
-- amiazi, Rizvan--intrebat pe tatill siu:
- Vom mai mergeastizi - - delfinariu?Doar ai promis
inci de ieri.
- Vom mergeastiizidupS-amiazd,
-- asigurattatil.
Riizvan__ invitat 9i pe Gheorghifn.AmAndoiseuitau vrEjifi
_- delfinii gi __ pinguiniiceijuciuqi.
Searas-auintors-- hotel.
5. Alcdtuiliun t6xt intitulat,,Laloaci" in care se lolosili9i
cuvintele
la $i l-4.
3a, 3-a,la,
6. Alcetuilicateun enunlcu fiecaredin cuvintele:
l-a,1.,l-a.
7. Textpentrudictare:
,,Pedati a risiirit, ca din pimant, un urs. L-aapucatPe
negrstorde mdnilgi i-aspus:
- Cum ai indrEznitsi rupi creangamea?Acumam sAte
mindnc.
Negustoruls-asperiatEii-arispuns:
- Nu luam creangadacilnu mi rugafata meaceamicii."
(L.N.Tolstoi- Creangade alun)
11

12.Cuvintelc,,mal,,
pl ,,m-a|,,
1..Ciliti textulde mai ios 9i observalicend au fost scrise
cuvlnlelemrl Sim.tl:

ln gridlna bunlcii
E luna mal.
Mama9i Cristinasunt in gridina bunicii. EIe admirii cu
incantarflorile inmircsmate.Albinulelehamicemalpoposesc
pe clite o floare.
- Mamii,ifi mal amintegticii m.al adusaici gi primivara
trecuti?
- Bineinfeles.M-al rugat sii-fi explic de ce lunii mai i se
spunelunaflorilor. Maitii minte?
- Desigur.Atunci am aflat ci in luna mai infloresc multe
flori inveselindintreaganaturecu fiumuseleagi miresmele
lor lmbititoar.
- Uite gi cdtevaburuieniprintre flod. Sevedecii bunica
nu a mai awt timp sEle pliveasci.
- Hai si le plivim noi, mimico!
- Da, insE fii atent5, se nu mai smulgi 9i flori cum s_a
intSmplatanul trecutt
- Atunci eram mai mici. Acum,insi, voi fi mai atentl gi
voi plivi exactcum m-aiinvi(at, mlmico!
Maitarziu,din curtes-aauzit glasulbunicii:
- Mai lSsafi teaba! Haideti la masd ci se rdcegte
mdncareal
- Venim,dar maiintii ne vom spiilape mdini.Dupddejun
vom mai mergeln $Adini, d mai avemdestuh
fta;n. Vr;;
sii te ajutim clit maistim pe aici.
- Cemult m-aibucurat,fetifa meadragil!a spusbunica.

2.Uniti,prinsegeli,
cuvintele
dinprimacoloane
cucelepotrivite
dina doua:
rm'ai
rnsi
mEl
m,El
Bnei
nbai

gtii
p.ivit
cunoscut
salutat
devleme
remen

fn6i

incet

3. Alcetuitienunluricu fiecaredin grupurile


de cuvintepe
carele-atidescoperit
la exercitiul
anterior.
4. Abetutienunluri
ln carecuvantulmal(m"aDse aibadiferite
inlelesuri.
5. Completati
enunturile
de mai jos cu cuvintelecoresDUnZaloare:
a)-__ atteptatla tine, dar nu am --_

putut veni.

panela vacanta
sunttrei siipeimani
mare.
. Anul acestapirintii mei au avut concediulde odihni in

luna

- B;;;, te atteptim sd--- vii pe la noi.


leri colegulmeude banci a venit -_- tarziu la fcoali.
- De ce___ sunat?amintrebat-ope Lina.
b)

,,Cri-cri.cri,
Toamniigri,
Nu credeam
co si

vii...'

(G.Toparceanu
- Rapsodii
detoamne)
'79

c) Candnu _ _ _ avempaine,mamami fiimite se


cumpAr.
- Fiindci___ intrebat,4i voi povestitoat:i intaimplarea.
6. Descoperili
cuvintele
careau fostomisein mesaiulufmator
scrielFle.
Si

Dragiimimico,
_ _ _ niiscut,_ _ _ ingrijit cu mulG dragoste,_ _ _
invitat sEmerg,_ _ _ invifat si vorbesc.De asemenea,
___
invifat sdnu mint, sii mii comportcMlizat.
- : - fii minte cateemo{ii am awt in prima meazi de
gcoali?
Catte-ei_ _ _ bucuratpentrufiecaresuccesal meu!
Pentru toate acesteaifi mullumesc i{i promit ci voi
,i
invifa cu 9i _ _ _ multi sarguintii.

13.Cuvintele,,sii..
9i,,si-1.,
1. Citilitextulurmetor
gi observali
cands_auscriscuvintele
sil 9is5-i:

Gdnduripentruaniversare
Miine va fi ziua de natterea lui Florin.Cain fiecaiean. si
anul acestael vreasd-iinvite pe prieteniisii la aniversare.
Pirinfii s;i fi pregiitesco maresurprizii:un calculator.Ei
gtiu cat de mult iti doregteFlorinacestdar minunat.
Vor veni gi buniciisiii. El wea sii_irevadiifiindciiii iubeste
nespusde mult. Doar ei l-au crescutpini a devenitgcolar.
Ar dori sii-i imbrifi$ezegi sd le promitd ci in vacanldse va

ata cum a fEcutgi


ducesi-i ajute la treburilegospoddregti
altildati. Doaracume bEiatmare.
Sefacesear5.Floriniqi pregltegteghiozdanul.lgi punetot
ce ii trebuie, dar ti cutia cu bomboane.Cu ele vrea sii-i
seleasciimiine pe colegiisiii de clasd.
Dar pdni mainemai esteinci o noapte.Cegreuva trece
pentruel!
coloanelor
deios:
2. Alcetuili
enunturi
cu toatecuvintele
veciniisel
nepoliisll
pantofllsal
baniisal
cileii sll
struguriistrl
buniciisll

si'l spuna
8i-l cumpere
sa'l imprumule
!i4 Povesteasci
3l-l aduci
3l-l scrie
sA-ldea

3. Completalitextul de mai jos cu cuvinlelecare au fost


omtse:

NicolaeGrlgorescu
Marele pictor romdn, Nicolae Grigorescu,a awt o
copilirie foartegrea.
De mic copil a rilmasorfan de tatd. Fiind singure,mama
lui a muncit din greu ca - - - poati intre[ine pe cei gapte
copiiai ---.
Micul Nicolaevoia - - - ajute pe ai - - -. De aceea,la
zeceani,a intrat ucenicla un iconar.Daracesta,ln loc --aratecum se picteazi,fl punea- - - faci diferite treburi
gospodiircgti
sau--- legenecopilul.
81

Totuti, datoritii mareluisiiu talent, NicolaeGrigorescua


reugit_ ._ incantepe to(i iubitorii de frumosprin picturile
salecarefac parte din tezaurul artei romdnegti.
4. Alcetuiliun text, la libera alegore,in care se
fotositi
cuvintele:
tntr.o,Tntr_un,
8&,F_8,lA,Fa,In,l-a,mf,i,,r,"fi|,95i.
*&"!.Dati-ititlulpotrivit.

14.Cuvintcl6,,tf!iau,'
Si n,m[.au,,
1.Transcrieli
textul:

Surpriza
leri, piirinfii mi.aufticuto surprizi deosebiti.
Cendam venit de la gcoalii,miau spussi intru in camera
mea.
Pepat era un ghemotocde blinifa maroniecu ochii
mad
qiverzica smaraldele.
- Cejucirie minunaG!am zis plind de inciintarc gi m-am

repezits-oiauin brafe.
Nicin-amatinsobine,ci amrimassurprinsa
auzind:
- Miaul Miau!

Atunci m-am gindit ,,Cescumpdtrebuie sil fie aceastii


_
juciriel Uite-o,miauni ca o pisiciiadevdratii.,,
Dar nu rni-autrebuit decatcatevasecundeca sa
v5do altii
minune. ,Jucdria..meas-a ridicat leneri a" pu p"t
gi ,_"
indreptat spre mine.
Atunci am inleles. Era o pisicufi adeviiraG,nu jucirie,
o
a$acum-crezusem
la inceput.Mi_audat lacrimilede bucurie.
Mi-amsiirutatp5finfii ,i le_ammul(umit p"n*
,u.prir"-p-"

careml"auftcut{. [e-ampromisci voi aveagriji de pisicu{a


meaceadragic5reiaii spundeatunciMiaunica.
grupuri
de
enunluri
cu tiecaredin urmdtoarele
2. Alcetuiti
cuvinte:
ml"RuPovCstit
mi"6udat
explicat
ml-mu

imprumutat
rnl"&u
itrii-&&q
cerut
lr!xi-$M
demonstrat

ml"&r!adus

ffil-euimPodoblt

3. Alcetuilienunturiin care se folositi$i cuvintelemiau gi

ml"au

15,&uvlntele
,,iau"qi ,,i-au"
1. Observati,
in textulde maiios, cands-aufolositcuvintele
lauqi l-au:

Hirnicutele
Era searii.Mamatocmai se intorcesede la serviciu.Cele
douii fetife,Ruxandraqi Raluca,o agteptauneribdiitoare.
- Bineai venit,mamS!i-auspusin cor.
Mama le-a sirutat pe amindoud, ata cum Ecea mereu:
intli pe Ruxandra,fiindci era mai mic5, apoi pe Raluca,
qcolirilil deja.
Ralucai-aspus:
- Abia agteptse-{iaret caietulmeu de limba romene,dar
gi pe cel de matematicd.Temelemele au fost scrisefoarte
frumos gi au fost corecte.De aceeai-au plicut doamnei
inv:ifiitoare.Mi a$eptam sii iau ,,Foartebine" qi agas-aqi
intamplat.
carei-aspusmamei:
A venit $i rindul Ruxandrei,
83

- Eu am ficut un desenfrumos astizi. MI duc sd iau


caietuldin camerameaEivei vedeacii nu mi laud.
MamaIe spune:
- Mi bucur! Dar a$teptafisi md spel putin, se_miiau
halatul9i apoivom discutape indelete.
Dupe ce a prMt incantaG caietelefetifelor ei, mama a
intrat in bucEt5riesi pregdteascicina.Dar gi acoloa awt
o
mare bucurie.Feteleieu prcgltit o maresurprizii.rqrlezaseri
totul pe masi pentru cinA, pe aragaz,mancareaera deja
inciilzite.
Dupiicin5,feteleiau ajutatmameigi Ia spilatulvaselor.
l-euurat
"Noaptebuni!,,,apoi s-auculcat.
2. Transformali
grupurilede cuvintedin primacoloaneduod
modelul
dina douacoloane:

i'

l-a povestit
i-a adus
i-a cumpirat
t-agopflt
i-a amlntit
l-apromis
i-a diruit
i-a pus

l-au povestit

3. Alcatuili
enunluri
cugrupurile
decuvinte
dinprimacoloana
a exerciliului
anterior,
dar9i cuceledescoperite
devoi$i scdse
ln a douacoloane
84

4. Completali
textuld6 maijos cu cuvinlelecareau fost
omrse:
Minciunaare plcioarescurte
Seapropiaoramesei.$tiindcEvafi pus-- treabi,Gigel

__ spusmamel:
- Credcil nu avempdinedestuli. Pot sd plec sa
-- una?
Mamei- - - dat lacrimilede bucurie.Erapentru Prima
datii cind fiul ei seofereasi faciicevagiin folosulcelorlal{i.
- lmi --- banii Eivoi veni imediat,o asigurilGigel.
legi ca vintul pe ug5. in drumul siu spre magazinul
alimentar,gdndurilerelenu - -- dat pace.,,--- bineimi
pAine.Lasi,doar--era
--- o ciocolatd,decdtsil -- pdinesuficientiin dulapuldin bucdtirie."
Agaa gi flcut.
jucat cu
Dupii ce a mincat ciocolatape neresuflate,
- citiva biieti pe terenuldejoaci din spateleblocului.Cind a
crezutcil mamaa terminatde aranjattotul pentrucine,-intors acasefecandpe supiratul:
biieti r6i ---- Mam5,nu ampututsi --- p6ine.-Nitte
furat banii.Dacilnu fugeamde ei, me $i bdteau.
Mama- - uitat cu aGnfie-- el. A observatcAin iurul gurii
rimas cate\raurme maroniide ciocolatE.
certat. - - spus
dipd a in{eles totul. Nici miicar nu doar atAt:
- Du-tein baie,-- oglindii,Siuiti-te cu atenfie!Apoi spali-te
pe miini Eivino sii mincdm!
Gigel-- intors posomordtdin baie.Aveaobrajii ca focul.
- - spusmameiruginat:
- Mamii,te rog sd mi ie4i cii te-amminfit! Promit cil nu
seva --- lntAmplaniciodaG.
Mama- - iertat,deti gdndurileqi experienla
lpus cI sevor --- ivi destuleocaziide acestfel.
85

5. Caracterizati-l
pe Gigel, eroul textuluide la exorciliul
anterlor.
6. Alcetuiliun textal ceruipersonajprincipalse fie opusul
lui
Gigel.

16.Cuvintele,,nea..g! ,,ne_a.,
1. Transcrielitenul urmetorgi observaliscrieroa
cuvintelor
nea9r ne-ai

prima nea
lntr-o diminealii rece de noiembrie,mama a intrat
in
cameranoastrii. Eane-atrezit, apoi ne_aspus:
- E ora gaseqijumitate. Sculafi_v5
acumca sEavefi timp sd
pregitili
vd
pentru gcoalii.
Apoi a addugat:
- Ia privifi ce surprizii ne-aadus noaptea care tocmai s-a
sftirgitl
Vesteamameine-afhcut sii ajungemintro clipii la geam.
Ce mult ne-aincantat priveligteacare ni se inftfi$a!
Totul
era acoperitcu o plapumi argintie de nea ce scdnteia
in
zare.De candatteptamacestemomentet
Darsurprizelenu sau oprit aici:mamanea diiruit
fularele
gi miinugilepe careni le tricotase,iar tata
ne_acump5ratin
aceeagi
zi o sdniuli.

Alergamfericifi pe covorulde nea.Bachiar,ne-apirut ci


eram intr-o lume de basm gi din clipe ln clipi urma si
soseascifrumoasaCriliasi a Zdpezi| in minunata ei rochie
de nea, sii lmpartii bucuriileiernii tuturor copiilor cuminfi
careau atteptat-onerSbdiitori.
2. Continuati
textulde maisus,avandgrijecum veli folosi
cuvintele
nea9i ne-a.
3"Alcetuitipropozitii
cu fiecaredincuvintale:
ne-aPovestit
nea
ne-aprivit
ne-aexplicat
ne-aadus
ne-aascultat

ne"aindrumat
limurit
rxe-a
Re-aaretat
ne-acondus
ne-apregetit
me-aintampinat

4. Complolati
textulurmetor
cucuvintele
careaufostomise:

O noaptesfante
EraajunulCriiciunului.Tata--spus:
- Copii, in searaaceastashnti va veni mult a$teptatul
MoqCr5ciun.
Vesteaceamare- - - bucuratpe tofi. Priveamplapuma
$rilucitoare de - - - pe undeurma sd soseascd
mogulcel
bun gi darnicgi mi giindeam:,,Oareva veni in saniaaceea
utoari trasd de un iepuragzglobiu ata cum - - - povestit
mamade at6teaoriT'in fiecarean l-amagteptat,dar nu l-am
viizut niciodatE.Adormeammereulnaintede venirealui.
87

Aga__intAmplat ti anul acesta-fi totu$imo$ula venit.


_ _ _ adusla tofi o multime de daruri frumosimpachetate
$i-_ _ uimit cu diimicialui.
DeodatS,fratele nostru, $tefbnel,_ _ _ indemnat sI
prMm pe geam, in depirtar. _ _ _ pairut cd vedeam
urmelelisate de t5lpile uqoareale siniulei moguluibun gi
darnicpe covorulalb de ___.
Dar nu era nicio urmd.Oareau acoperit_o
fulgii uEoride
-__ carepluteauprin aerulrececa nigteroiuri de fluturagi
argintii?

5, Alcituitiuntextintitulat
"Omulde nea,,?ncarese fotosili
corecttoateortogramele
pane?nprezent.
sludiate

17.Cuylntelo,,ne-am..
tl,,noam.,
1.Observati
Tntextulurmetor
cands-aufolositcuvintele
narn
9i ne-am:

in viziti la muzeu
Siptimanatrecut5ne-amhotirat si mergem,impreuni cu
doamnainviitiitoare,in vizitii la Muzeul
Judeleande lstorie.
Neem luat ghiozdaneleli neam deplasatpe jos pdnl la
muzeulcareseafli in apropierea
fcolii noastre.
In fafa muzeului neam oprit. O afteptam pe doamna
lnvifiitoare liniqtili, in rdnd ciite doi. Dumneaeine_a
adus
88

biletele de intrare. Apoi, ne-amintalnit cu ghidul nostru.


Dumnealuine-acondusprin toate sElilemuzeului.Aqaam
aflat cii demult,cu catevamii de ani in urmi, pe piimantul
nostru a locuit un neamde oameniharnici $i viteji. Acest
neamera cel al dacilor.Desprehirnicia $i bogi(iile acestui
neams-adusvestealn lumeaintreagi.
Romanii,un neamde oamenimindri gi viteji, au venit in
Daciacu gindul so cucereasci.Au gi reugitin urma unor
lupte inddrjite,fiindci aveauoastemai numeroasi9i arme
mai bune,
O parte din acest neam al romanilor a rilmas pe
meleagurilelocuite de daci gi, de-alungul anilor, au ajuns
si se inleleagi bine cu acegtia.Din conviefuirearomanilor
cu dacii s-a format un neam nou, neamul romdnesc.din
carefacemginoi parte.
Am vEzutla muzeuo mul(imede obiectefoartevechicare
au apa4inutacestuineam.
Tot acolo am aflat cii noi, romanii,suntemun neamde
oaureni pagnici, fiindcE niciodatii nu re{m lScomit la
bogdliilealtor neamuri.Romdniiau luptat numaipentrua.gi
apira hotareleori de cateori ii atacaweun neamdornicde
bogdtiinemuncite.
Neem bucuratsEaflim atatealucruri despreeroii acestui
neam: Decebal,Mirceacel Biitrin, Vlad fepeq, gtefan cel
Mare, Mihai Viteazul. Constantin Brdncoveanu.Alexandru
loanCuza-..
E o adeviiratiimdndriesi apa4ii acestuineamde viteji.

2. Alcatuili
enunturi
cu cuvinleleapa{inandcoloanelor
de
maijos:
ne-ampreget
ne-amamlnt
neam
ne-amspilat

ne-amstetult
ne-amuitat
ne-amdus
ne-amoglindlt

ne-am fevizut
ne-amsculat
ne-amoprit
ne-ammlrat

3,Completali
textulurmdtor
cucuvintele
careaufostomise;
Si iubimistorial
DupAvizitanoastrl la muzeu,____ hotiirdtsi aflEm
cat mai_multe informalii despreacest
de viteji
ciruia ii apa4inem. Chiar de a doua zi _ _ _ _ dus ta
bibliotecagcolii._ _ _ _ mirat ce multe cd4i cu continut
istoricerauacolo.
VEzindu-ne,
doamnabibliotecari___ spus:
- Avemmulte cii4i despreistoriaacestui_ _ _ _ de eroi.
Pe unele dintre acesteale vefi citi cind vefi fi mai mari,
fiindcil abia atunci le veli inlelege pe deptin. Dar sunt gi
c64i specificeversteivoastre.
uitat Ia cirfile pe care ni le_aindicat doamna
bibliotecarii. Erau frumos itustrate
,i con(ineau texte
literare cu con(inut istoric. Eu gi fratele meu _ _
_ _ luat
clite un volum de ,,povestiriistorice.,de DumitruAlmag,iar
Alina, v-ecinanoastri, a imprumutat cartea
,,Stejaruldin
Borzegti"de EusebiuCamilar.
lmpreuni
sfEtuit si schimbiimimpresii despre
celecitite.
_ CAnd_ ___ revilzuta douazi, la qcoald,____mirat de
hiirniciaAlinei.De obiceiciteacu multii
Sr""t.t" *i." i"rt.

dar acumterminasede citit carteadespre$tefancel Maregi


eraneribdiitoaresAimprumutealta.
dus lmpreunii la biblioteca Ecolii- Ea a
lmprumutat cartea,,Igendepopulareromllneqti",iar noi
luat,,Stejarul din Borzeqti"gi ,,Moglon Roati gi
Unirca".
Afland despre interesul nostru pentru istoria patriei,
doamnainvifdtoare
---promis cii vom mergeimpreunil
- excursiein nordul Moldovei.Numai agavom
vedeapriveli$timinunatedin fara noastri gi vom afla gi alte
intllmplariminunatedesprevoievoziiacestui____de emi.
Ce mult
bucurat la auzul acestei vegti
incantdtoare!

t8, ffiuvimtele,,nal"
gl ,,['!*sl'o
1. Observali,
in textulurmator,cands-aufolositcuvintele
gi
nal n-a!:

La mare
Familianoastriiestela mare.
E dimine4{ilfoarte devreme.Tata mii intreabi:
- N-alwea siivii cu noi pe malulmirii?
Iar mamaadaugd:
- N-ai idee ce minunat e sE vezi riisdritul soarelui pe
malulmirii.
Eule rEspund:
- Nu,tar at wea sii lenevescin pat. Doars|rntln vacantii.
- Bine,zicemama.N-aicum sii-lobligi.
Apoiimi spune:
- DarsI gtii cii n-aisii maivezio astfelde frumusele.
91

Ma convins.Mi scolin maregrabi, mii spdlgi mi imbrac.


, Plecim.ln drumul spreplaji privescla'vitiinele luminate
ale magazinelor.
Zirescun nai.
. -.Tat5,imi vei cumpiraacestnai?E doar o jucirie, dar
connla mea cea mare este si cant la un nai adeveratasa
cum am viizut o mulfime de interpreginaiqti pe micul

ecfan.

Tata imi promite cI-mi va cumpiira acestnai chiar astizi,


iar la toamni mii va inscrie Ia duful Copiilor ca sn inviig si
cdntla un nai adevirat,daci aceastaestepasiuneamea.
2. Completalitextul de mai jos cu cuvintelecare au fost
omrse(n-at;nal):

Concenul

Daniel,fratele meu mai marc, estestudentla conseryatorAcoloinvalEsi devini profesorde muzici. li placefoarte
mult sii cdnte la _ _ _. $i acasi repeti mereu.Acum se
pregEtettepentruun concertla careva participa.
Seapropieziuaconcertului.El mi intreabi:
- ___vrea sdvii cu minela concert?
- Bada!ii rispund bucuros.Voiveniimpreunl cu mamapi
cu tata.
povestescdespre acest concert prietenului meu,
fi
._1i
Alexandru.El md intreabi:
_- :___-un bilet in plus?iAgvreagi eu si-l vid pe fratele
tiu cdntAndpe sceni gi aplaudatde to(i 5pectatorii.
N-am,dar sunt sigur cAvei gisi la casade bilete a silii
.de concert.
Utft1u._t concertau participatmulli interpregide
_
I."
="
muzicdpopular5foarte talentati. Dar mie mi_aptecui
cel
mai mult de fratelemeuatuncic6nda cantatla
_ _. Chiar
__ __ dat lacrimilede emo;iegi bucurie.

Agvrea si ajungi un naist renumit gi cu al siu _ _ _ si


duci faima muzicii populareromdneEtiin lumeaintreag5,
aqacuma fiicut gi marelenaistromiin,Gheorghe
Zamfir.
3. Alcatuiliun text,la liberealegere,in caresd folosititoate
ortogramele
studiatepanein prezent.Dati-ititlulpotrivit.

19.Cuvlntele,,sar"
Sl,,a-ar"
1. Transcrieli:

intrecerea
Este dupd-amiaz5.
De la fereastracamereimele privesc
cerulinnorat.
- Cefaci,nu vii odat5?mii intreabiisoramea,Cristina.Nu
uita si iei gi coarda!$ar puteasi ne intrecemcu Angelicaqi
Ralucala sirituri la coardi.
lmi iau repedecoardagi coborin grabiiscdrile.Sarpeste
ultima treapG a scirii qi o ajung,in sfhqit, pe Cristina.
Ne indreptiim impreune spr terenul de joaci, in spatele
blocului.
Ajungem.PrMmin jurul nostru,dar nici urmi de fetite.
- Oares-arputeasAnu maivinii?o intreb pe Cristina.
- Nu cred.Elelgi respectiiintotdeaunacuntul dat. $i apoi,
amindoui sarcoardafoartebine.
Mi pregltescsi sar coarda.Uneorimi impiedic.gi asta
nu e bine. $er putea oare sii pierd intrecerea?Am emofii.
Deodatiicerul se intuneci de tot. TunA,fulger59i vintul
batedin cein ce mai tare. $'arputeosil plou5imediat.
Ne hotiram sAne intoarcemacasd.Legiisimpe celedouii
prieteneale noastrela intrareain bloc. Nespunci n-auputut

veni pe tercn din cauzatimpului nefavorabil,dar, cind va fi


vremebunii,vom desfEgura
intrecerca.
Cemult mi bucur!Acumam timp sd-nvifmai bine siisan
coarda.$i, daciivoi fi foarte atente,$-ar puteachiar si fiu
cagtigitoareaintrecerii.
2. Completali
textulurmetorcu cuvintelecareau fostomise:

La circ
Sunt la circ impreuni cu pirinlii mei. Ne agezdmpe
scaunegi agteptimsi inceapiispectacolul.
- Mam5,___ puteasii fie gi alte animalein afari de cele
de pe afig?
- ___ pufea,spunemama.
lncepespectacolul.latii doui mairnuleobraznice.Ele
pe nigte bare de otel pe care sunt nigte banane.Cojesc
bananelegi le miindncdcu pofti. ___ pereaci sunt foarte
fliimiindedupi grabacu carele minincd.
Dupi maimute,aparin areniipatru arici.Ei fac tumbe.Un
arici aluneciipe o coajil de banandqi cade.Doi salariafiai
circului_ _ _ in ajutorul ariciului caregchiopiteazl.
___
pirea ce tia rupt piciorul.Oricum,nu va mai puteaevolua
in acestspectacol.
Attept neriibditor ulmaitorulmomental spectacolului.
___
puteasaapariiiluzionistulsauacrobafii,care
___ cu mulG
priceperegi cu mult curaj din inil{imi, de pe nigtevergele
aproapeinvizibile.
3. lmaginali-ve
ca af participatgi voi la spectacolulde ta
circ,ce a fostprezentatmaisus,gi continualitextulfolosindgi
cuvintele
sar gi 6-ar

20.Ouvintele,,deaN"
6i ,,de-al"
1, Transcrieli:

Poveate
A fost odati un imperatfoarteiubit de supugiisdi.El avea
doi fii frumogigi viteji. Celuide-a[doileaii plicea tare mult
si veneze.
lntr-o zi, el gia luat c6fivasupugigi au plecatimpreuni la
vaniitoare.
Urcind pe un deaidin apropiereacastelului,s-auoprit
intr-o poieni(ii din addnculpiidurii. De dupii deal se auzea
un cantecfermeciitor.Fiul lmpiratului intrebi:
- Oarecinene incantdcu acestetriluri minunate?
Un supusde-alsiu ii rdspunse:
- E o prMghetoare,Miiria-ta.
- Sii meargecarevadintre voi s-oprindil ordoni feciorul,
apoi adiugd:Vreaus-o duc la castelca s-o aud cdntdndin
fiecareclipi.
Seduseun supusde-a!impiratului s{ caute,dar nu s-a
mai intorc. La fel se lntimplii cu cel de-aldoilea gi cu cel
treilea...
de-aE
Cur6nd,fiul lmpiiratului riimasesingur in virf de deal
Deodatil...
2. Continuati
textulde maisus,avandgriiasa lolositicorect
9i cuvintelede6N$i de-al
95

?nloculpunctelor
de suspensie,
potrivite
cuvintele
_ 3. Scrieli,
(dosl,d+.al):

pddurea
Un unchi____ meuestep5durar.EIlocuiegteIa canton,
-l6ngi pidure, la poaleleunui _ _ _ _. imi-place sE vin
impreuni cu un prieten____ meula unchiul,la canton.
In fiecareanotimppidurea ne incenGcu frumuseteaei.
Primdvaraimbraci pldurea cu o mantie de iuloarea
smaraldului, presirind ghiocei plEpinzi
9i brdnduqe
catifelateprin toatepoienifele.
Vara,cind razelearziltoarene coplegesc,
pidufea esteun
adevirat coll de rai oferindu-neumbri, ricoare, fructe
inmiresmategi api recegi limpedede izvor.
Toamna,din vdlf de _ _ _ _ privescincantat hainele
multicoloreale codrului.Acesteimaginifeericel_auinspirat
pe un prieten____ tatei, carea pictat mai multe tabiouri
de o frumusetede nedescris.
lama,cdndpiidureaigi imbraciihaina-iargintie,cobordin
Ia{d" _ =__ cu siniuta, ocolindcu multi dibiiciecopacii
incErcalide nea.Niciunprieten____ meunu maintrece.

21.Cuvlntele,,sau..
gi ,,s-au..
1.Transcrieli:

La televizor
Era searil. Florin gi frifiorul siu, Ddnut, se
aflau in
cameralor.
- Ascultiim muzic5saudeschidemtelevizorul?a intrebat
Florin.
96

- Neuitim intii la televizor,a rispunsDiinul.


Ceidoi fra1is-auagezatpe fotolii.
Dinut a spus:
- Dii-mitelecomanda!Vreau
siivid deseneanimate.
Florin ar fi vrut sd urm;rcasci o emisiunedespreanimale
transmisi tot atunci,dar pe alt canalde televiziune.De aceea,
cei doi frafi s-auluat la ceartS:
sauschimbitu canalul?
- imi dai telecomanda
- Nu,eu vreaudeseneanimate!
Fiind mai mare,Florina infelesatitudineafrii(iorului sdu
fi nu s-a sup6ratpe el. Ba mai mult s-auuitat impreuni,
timp de zeceminute,la emisiuneacu deseneanimate.
2. Puneti,
potrivite
in loculpunctelor
de suspensie,
cuvintele
(6au,s-au):

in parc
Seapopia sfiiryitulvacanfeide mri. Mirelagi Claudia___
intalnit in parc.Ele_ _ _ bucuratmult de aceastdintAlnire
nea$eptaE.
- Undefi-ai petrecutvacan(a?La munte_ _ _ la mare?a
intrebatMirela.
- Am fost impreuni iu pirinfii la mare.Dar acolo n-am
stat decatgaptezile.Restulvacanfeil-ampetrecutIa bunici.
- Carebunici?Ceidin parteamamei-__ cei din partea
tatdluitiiu?
- Cei din parteamamei.Ei locuiescla Miorcani.De-aigti
ce mult ___ bucuratt
- De ce?

- ln primul rind le-a fost foarte dor de mine gi-apoii-am


ajutat gi la treburilegospod5regti.
Vrei sE-(ipovestesc
ce-am
ficut _-- eqtigribiti?
- Nu-sgriibitii.Te rog, povestette-mi!
Celedoui prietene_ _ _. atezatpe o bancl in fala unei
hntani arteziene.Tot povestindu-gi
despreintdmpliiriledin
vacan(i nici nu $iau dat seamacum _ _ _ scufszecilede
minutepetrecuteimprcuni.
ca a douazi ___ a treia
--_ despS4itcu promisiunea
zi si seintilneasci din nou.

22.Cuvintele,,iar,.
gi,,i-ar,,
Bucurialui Costel
Esteduminici. Costelil intreabdpe tatiil seu:
- Tatii,iar mergila meci?
- Da,ti-s tare $5bit. Meciulva incepepestezeceminute.
Costel il privegte pe tata rugetor. parti i-ar mai spune
ceva,dar nu indriznette.
Tatafl obsen5,ba chiarii ghicegteqi gdndurile:
-lar vrei sEmergi la meci,nu-i aga?gtiam eu cii ti_aplii_
cut candte-amluat datatrecutd.
- Da, dar vEd cE te gribegti. LasI, mi vei lua duminica
viitoare,spuneCostelcu lacrilniin ochi.
Tata fl inlelege.gtie ce mult i-ar plicea lui Costelsd-l
insofeasci.De aceeaii spune:
- Nu-i nimic daci voi intdrzia citeva minute. Haide.
imbracS-te,apoi du-te gi spune-imameicA mergi cu mine
la mecil
98

Cdtil bucuriepe Costel!t-ar siiri in brale tatdlui siu si-i


aratecet de mult ll iubegte.
Acum ttie cE la intoarcerevor discutadesprefazelecele
mai importanteale meciului,iar Costelva fi mdndru si_i
arateinci o dataitatelui seucAarecunoltintetemeinicedin
domeniulfotbalului.De altfel,tarei-ar mai pliiceasii ajungi
un marefotbalistca idolul s5u,Gheorghe
Hagi.
1. Alcituitienunluricu fiecaredin grupurile
de cuvintedin
coloanele
urmdtoare:
iar incepe
lar vlne
iar a plecat
iar vor povesti
iar wea

i-ar povestl
i-ar aduce
i-ar pune
i-ar expllca
i-arcere

puneti,
2. ln textulurmetor
in loculpunctelor
de suspensie,
potrivite
cuvintele
(iar,i-ar):

Prietenie
Piirinfii sunt la serviciu.Raluca__ _ estesingurt acasii.
plicea sii iasii afarii pe terenul de joaci. Seuite pe
geam.
- Ufl - - _ ploui. De trei zile plou5 meneu,_ _ * eu nu
nai pot ieqinici azi la joac5.
Seuiti la cerul plumburiucu dezamigire.Nu sunt tanse
ca ploaiasi se opreascS.
Sigurtrcbuie si-gi giseasci o alti
ocupa(ie.Oare ce-arfi dacii - - _ telefona Marianei?E
colegaei, locuiescpe aceeagi
scariia blocului.___ Mariana
99