Sunteți pe pagina 1din 7

SEMINAR 6: ANALIZA RENTABILITATII NTREPRINDERII

O intreprindere prezinta urmatorul bilant aferent exercitiului financiar N:


mii.u.m.
Activ

N-1

Active imobilizate

1.575

Capital + Datorii

1.615 Capitaluri proprii

N-1

920

1010

Active circulante

435

485 Datorii cu scadenta > 1 an

800

825

- Stocuri

215

255 Datorii cu scadenta < 1 an

295

275

- Creante

120

115 - Sume datorate instit. de credit

40

10

175

200

- Invest. fin. pe termen


scurt
- Casa si conturi la banci

25

50 - Furnizori

75

65 - Datorii fiscale si sociale

80

65

20

10 Venituri inregistrate in avans

15

2.030

2.110

Ch. inregistrate in avans


TOTAL

2.030

2.110 TOTAL

Din contul de profit si pierdere al aceluiasi exercitiu financiar se cunosc urmatoarele date (mii u.m.):
-

cifra de afaceri = 3.800 mil.u.m.


cheltuieli de exploatare monetare = 3.275, din care: ch. cu materii prime si materiale
consumabile = 1.000, ch. cu personalul = 1.200, ch. privind prestatiile externe = 700 si ch. cu
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 375;
cheltuieli cu amortizarea = 115;
cheltuieli privind dobanzile = 80;
cota de impozit pe profit = 16 %.

Sa se determine si sa se analizeze :
a)
b)
c)
d)

rata rentabilitatii economice (Rec), rata rentabilitatii financiare (Rfin), rata dobanzii (Rdob);
rentabilitatea economica ca medie ponderata;
levierul si efectul de levier financiar al indatorarii;
descompunerea factoriala a ratelor de rentabilitate (Rec si Rfin) pe factori de influenta,
conform sistemului du Pont;
e) Rec si Rfin reale in conditiile unei rate a inflatiei de 11,5%.

Rezolvare
Pentru diagnosticul rentabilitatii se are in vedere nu activul total ci activul economic (AE) al
intreprinderii. AE exprima marimea capitalurilor investite in intreprindere in scop profitabil: actionarii
investesc capitaluri proprii (CPR) in scopul obtinerii unui profit net (PN), iar creditorii pun la
dispozitia intreprinderii resurse (DAT) in scopul obtinerii unei remuneratii sub forma de dobanzi.
Vom retine in analiza doar resursele imprumutate pe o perioada mai mare de un an (DAT > 1 an),
deoarece acestea sunt atrase in scopul realizarii de investitii de pe urma carora se asteapta obtinerea
unui rezultat pozitiv din exploatare si a unei rentabilitati din exploatare corespunzatoare.
Asadar, nu se iau in calculul rentabilitatii sursele atrase pe termen scurt (DAT < 1 an), dat fiind
faptul ca cea mai mare parte a acestora reprezinta capitaluri atrase gratuit (nepurtatoare de dobanda),
sub forma de datorii de exploatare (ex. furnizori si datorii asimilate, datorii fiscale si sociale etc). Pot
exista si datorii pe termen scurt purtatoare de dobanda, insa, in principiu, acestea sunt contractate
pentru finantarea unor nevoi curente si nu pentru investitii.
Ca urmare, bilantul pe baza caruia vom calcula ratele de rentabilitate arata, sintetic, astfel:
AE = AI + ACRnete = CPR + DAT > 1an,
unde:
AE - activ economic
AI - active imobilizate
ACRnete sau DAT curente nete = (ACR + Ch. inreg. in avans) (DAT < 1 an + Ven. inreg. in avans)
ACR active circulante
DAT < 1 an datorii cu scadenta mai mica de 1 an
DAT > 1 an - datorii cu scadenta mai mare de 1 an
CPR capitaluri proprii
CPR
Rfin

IMOB
DAT > 1 an

Rec
Rdob

ACRnete
Bilantul economic arata astfel:

Activ

N-1

AI

1.575

ACR nete

145

Total activ (AE)

1.720

Capital + Datorii

1.615 Capitaluri proprii


220 Datorii cu scadenta > 1 an
1.835 Total capitaluri

N-1

920

1010

800

825

1.720

1.835

a) Rata rentabilitatii economice


- se determina ca raport intre rezultatul inainte de dobanzi si impozit pe profit (EBIT) sau o
alta forma de rezultat din exploatare (RE, net de impozit pe profit) si activul economic al
intreprinderii.
Rata rentabilitatii globale ce exprima rentabilitatea exploatarii tuturor activelor, indiferent de
modul de finantare a acestora (capitaluri proprii sau datorii pe termen lung); altfel spus, reprezinta
rentabilitatea ansamblului capitalurilor investite in intreprindere in scop profitabil, atat proprii cat si
imprumutate.
Re c

EBIT1 Im pozit1 PN 1 Dob1

AE 0
AE 0

!!! Se raporteaza rezultatele obtinute pe parcursul perioadei (ianuarie N decembrie N) la capitalurile


investite la inceputul perioadei (ianuarie N). Aceasta regula o vom retine pentru calculul tuturor ratelor
de rentabilitate (Rec, Rfin, Rdob). Datorita insa fluctuatiilor mari ce pot fi inregistrate la nivelul
componentelor de capital, proprii si imprumutate, intre inceputul si sfarsitul exercitiului financiar, se
poate opta si pentru folosirea la numitor a mediei capitalurilor investite pe parcursul exercitiului
((valoarea initiala + valoarea finala) / 2).

EBIT1 = CA Ch. exploatare monetare Ch. amortizarea = 3.800 3.275 115 = 410
EBT 1 = EBIT1 Ch. dobanzi = 410 80 = 330
Impozit pe profit1 = 0,16 * EBT1 = 0,16 * 330 = 52,8
PN1 = EBT 1 - Impozit pe profit1 = 330 52,8 = 277,2

Re c

410 52,8 277,2 80 357,2

0,2076 (20,76 %)
1.720
1.720
1.720

Rata rentabilitatii financiare

exprima rata de rentabilitate ce remunereaza pe actionari, in calitate de proprietari care


investesc in intreprindere capitaluri proprii (capital social initial si aporturi ulterioare de capital la care
se adauga celelalte acumulari sub forma de: profit reinvestit, rezultat reportat, prime de capital, rezerve
legale si celelalte rezerve si rezerve din reevaluare).
Rfin

PN 1
277,2

0,3013 (30,13 %)
CPR0
920

Rata dobanzii
exprima rentabilitatea din punctul de vedere al creditorilor, care pun la dispozitia
intreprinderii capitaluri imprumutate (pe o perioada mai mare de un an) si sunt remunerati prin
dobanzi.
Rdob

Ch.dobanzi1
80

0,1 (10 %)
DAT 1an0 800

Avand in vedere ca dobanzile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, costul


indatorarii suportat de intreprindere este mai mic de 10%, datorita economiei fiscale realizate: profitul
impozabil al intreprinderii este mai mic cu marimea cheltuielilor privind dobanzile, ceea ce face ca
impozitul pe profit datorat statului sa fie mai mic cu marimea economiei fiscale = t * Ch. dobanzi =
0,16 * 80 = 12,8, unde t - cota de impozit pe profit. Ca urmare, costul net al datoriilor suportat de
intreprindere este de:
Ch.dobanzi1 Economia _ fiscala 80 12,8
0,084 (8,4%) sau Rdob * (1 - t) =
DAT 1an0
800

= 10% * 0,84 = 8,4%

b) Rentabilitatea economica ca medie ponderata


Avand in vedere faptul ca Rec reprezinta rentabilitatea globala a capitalurilor investite in
intreprindere, proprii si imprumutate, iar fiecareia dintre aceste componente de capital ii corespunde o
rata de rentabilitate specifica (Rfin pentru CPR si Rdob pentru DAT > 1 an), atunci Rec poate fi scrisa
ca medie a celor doua rate de rentabilitate specifice, ponderate cu proportia in care intreprinderea se
finanteaza prin capitaluri proprii, respectiv prin capitaluri imprumutate. Astfel:
Re c Rfin *

CPR0
DAT 1an0
920
800
Rdob *
30,13% *
10% *
20,76%
AE 0
AE 0
1.720
1.720

c) Rata rentabilitatii financiare si efectul de levier financiar:

Pornind de la relatia de mai sus, Rfin poate fi scrisa astfel:

Rfin Re c (Re c Rdob) *

DAT 1an0
CPR0

Levierul (L)

Efectul de levier al indatorarii

Aceasta relatie leaga Rfin de rentabilitatea globala a intreprinderii (Rec), de costul indatorarii
suportat de intreprindere (Rdob) si de gradul de ei indatorare (levierul, L = DAT > 1 an/CPR) si pune
in evidenta influenta indatorarii asupra rentabilitatii obtinute de proprietari.

Levierul =

800
0,8696
920

Levierul arata gradul de indatorare a capitalurilor proprii si este o expresie a riscului


suplimentar asumat de actionari prin apelarea la indatorare, risc pentru care acestia solicita o prima de
risc, o remunerare suplimentara (sub forma efectului de levier financiar al indatorarii).

Efectul de levier = (Re c Rdob) *

DAT 1an0
800
(20,76% 10%) *
9,36%
CPR0
920

= Rfin Rec = 30,13% - 20,76%

Efectul de levier arata influenta indatorarii asupra Rfin, adica influenta indatorarii asupra ratei
de rentabilitate ce se cuvine actionarilor si pune in balanta riscul suplimentar pe care si-l asuma acestia
(prin indatorare), masurat prin levier (DAT > 1 an / CPR) cu remunerarea suplimentara pe care o
primesc, reflectata in marimea efectului de levier. Marimea primei de risc este proportionala cu gradul
de indatorare.

Situatii posibile:

Cand Rec > Rdob, intreprinderea utilizeaza eficient resursele imprumutate de la creditori si
obtine o rentabilitate a activelor finantate din aceste surse suficient de mare pentru acoperirea
costului datoriilor (Rdob) si pentru remunerarea suplimentara a actionarilor (prin efectul de
levier). In acest caz, efectul indatorarii asupra Rfin este pozitiv, favorabil iar cresterea gradului
de indatorare duce la cresterea Rfin, dar atat timp cat Rec > Rdob; astfel, actionarii sunt
remunerati peste nivelul mediu de rentabilitate al intreprinderii (Rec).

Punctul maxim pana la care intreprinderea se poate indatora este cel la care Rec = Rdob. Ca
urmare, efectul de levier este 0 iar Rfin = Rec. In acest caz, actionarii sunt remunerati la nivelul
mediu al rentabilitatii intreprinderii. Dincolo de acest punct indatorarea are un efect negativ
asupra Rfin.

Cand Rec < Rdob, intreprinderea nu obtine din exploatarea activelor de care dispune o
rentabilitate suficienta pentru suportarea costului datoriilor (Rdob). In acest caz, efectul de
levier este negativ iar Rfin < Rec, actionarii fiind remunerati sub nivelul mediu al rentabilitatii
intreprinderii. Cresterea gradului de indatorare (a levierului) duce la scaderea si mai accentuata
a Rfin.

d) Descompunerea ratelor de rentabilitate, pe factori de influenta, conform sistemului du Pont


Acest sistem de descompunere permite identificarea de cai de imbunatatire a ratelor de
rentabilitate, prin intermediul factorilor de influenta, cantitativi si calitativi.
Descompunerea ratei Rec:
Re c

EBIT1 Im pozit1 EBIT1 Im pozit1 CA1 357,2 3.800

*
0,094 * 2,209 = 0,2076
AE 0
CA1
AE 0 3.800 1.720

Rec = Rata marjei (factor cantitativ) * Rata rotatiei activului economic (factor calitativ)
Rata rentabilitatii economice de 20,76% se obtine in conditiile unei rate de marja 1 de 9,4% si a
unei rate de rotatie2 a activului economic intr-un an prin cifra de afaceri anuala de 2,209 rotatii pe an.
Rec se poate imbunatati prin cresterea ratei marjei de 9,4% (prin cresterea CA intr-un ritm mai
mare decat cresterea costurilor) si cresterea vitezei de rotatie a activului economic (prin cresterea
numarului de rotatii pe an), ceea ce semnifica imbunatatirea randamentului utilizarii activelor.
Descompunerea ratei Rfin:
1

Ratele de marja exprima profitabilitatea in raport cu cifra de afaceri si se calculeaza ca raport intre diferite marje si CA.
Marjele sunt diferente intre venituri si diferite categorii de cheltuieli.
Ex. Marja asupra chelt. variabile (MCV)=CA-Ch. variabile,
EBE sau EBITDA= CA-Ch. exploatare,
EBIT= EBITDA- Amortizari si provizioane
EBIT-Impozit= PN+Dob
2

Ratele de rotatie se pot exprima in doua feluri:


Coeficient de rotatie, respectiv marimea anuala a CA ce revine la 1 u.m. investita: CA/Activ
Durata unei rotatii complete a capitalurilor prin CA: 360*Activ/CA

Rfin

AE 0
PN 1
PN 1 CA1
277,2 3.800 1.720

*
*

*
*
0,0729 * 2,209 *1,8696 0,3013
CPR0
CA1 AE 0 CPR0 3.800 1.720 920

Rfin = Rata marjei nete * Rata rotatiei * Rata de structura a capitalurilor


Primul reprezinta un factor cantitativ iar ceilalti doi sunt factori calitativi.
Rata marjei nete, factor cantitativ, de 7,29%, este influentata de volumul vanzarilor si de
structura costurilor intreprinderii.
Rata rotatiei activului economic, factor calitativ, arata numarul de rotatii efectuat intr-o
perioada de un, de activul economic, prin cifra de afaceri si are aceeasi valoarea ca si in
descompunerea Rec, exprimand randamentul utilizarii activelor.
Rata de structura a capitalurilor, factor calitativ, specific Rfin, ofera informatii cu privire la
structura financiara a intreprinderii, adica raportul dintre sursele de finantare proprii (CPR) si cele
imprumutate (DAT > 1 an) si are valoarea de 1,8696. Aceasta din urma rata poate fi scrisa ca 1 + L,
unde L levierul fianciar (grad de indatorare a capitalurilor proprii) si reprezinta raportul dintre
CPR/DAT > 1 an.
Ca urmare, Rfin poate fi imbunatatita prin cresterea gradului de indatorare (a levierului), dar
acest lucru se poate intampla doar daca levierul financiar al indatorarii este pozitiv (Rec > Rdob), asa
cum vede in continuare.
e) Pentru exprimarea ratelor de rentabilitate in termeni reali se foloseste relatia lui I. Fisher, conform
careia:
(1 + Rata nominala) = (1 + Rata reala) * (1 + Rata inflatiei)
Rreala

Rno min ala R inf latiei


1 R inf latiei

Asadar, Re c reala
Rfin reala

0,2076 0,115
0,083 (8,3 %) iar
1 0,115

0,3013 0,115
0,1671 (16,71%)
1 0,115

Observatie:
Pentru ca, la nivelul unei intreprinderi, sa aiba loc o capitalizare, intre ratele de rentabilitate
trebuie sa existe urmatoarea relatie:
Rfin > Rec > Rdob >
Rinflatiei