Sunteți pe pagina 1din 1

CELE 21 DE LEGI SUPREME ALE LID-

INTRODUCERE
A m privilegiul de a preda gtiinfa conducerii in toata'fara gi in intreaga
lume gi deseori a m ocazia de a discuta cu cei care participa' la conferinfele
mele pentru a doua, a treia gi chiar a patra oara'. La o conferinfa' recenta'
in S U A , u n ba'rbat la vreo 5 0 de ani, pe care il intlilnisem cu clifiva ani
in urma', a venit sa'-mi vorbeasca' i n timpul unei pauze. Mi-a luat mlina
gi mi-a strlins-o puternic. ,,Clind a m aflat ce inseamna'~tiinfaconducerii,
viafa mea s-a schimbat", mi-a zis el. ,,Dar ag da orice sa' tefi auzit acum
20 de ani. "
,, N u spune asta", i-am ra'spuns eu zlimbind.
,,Ce vrei sa'zici?" m-a intrebat el atunci. ,,Agfi realizat atlit de multe!
Daca' ag fi gtiut principiile 2tiinfei condticerii actim 20 de ani, viafa
mea ar ara'ta diferit. Legile tale mi-au oferit o noua'viziune. Mi-au stlirnit
dorinfa de a inva'fa mai multe despre gtiinfa cprzducerii gi de a-mi implini
visele. Daca' le-agfi cunoscut acum 20 de ani, aSfi putut szfac lucruri
care imi pa'reau imposibile la vremea aceea."
,,Poate," i-am ra'spuns eu. ,,Dm acum 20 de ani, eu n u ag fi putut sa'
ifi spun nimic. Pentru ca' e nevoie de o viafa' de o m ca sa' descoperi gi sa'
aplici astfel de legi. "
A c u m clind scriu toate acestea, a m implinit 51 de ani. Mai bine de
30 de ani a m ocupatfuncfii de conducere. A m intemeiat patru companii.
Iar timptil ~ienergia mea le dedic in intregime acelor lucruri care a u o
influenfa' pozitiva' asupra viefii celorlalfi. Ins; a mfa'cut Si multe gyeieli
de-a lungul timpului, rnai multe declie i ~imagineaza'
i
oamenii. Fiecare
egec Sifiecare succes s-a transformat intr-o lecfie valoroasa'.
i n fimpul conferinjelor mele, oamenii ma' roaga' adesea sa' le definesc
esenfa gtiinfei conducerii. ,,Daca'ar fi sa' extragi esenfialul din tot ce ai
inva'tat piina' acum despre arta conducerii, cam ce ne-ai spune?"
Cartea defaja' reprezinta' ra'spunsul ia aceasti intrebare. A fost nwoie
de o viafa' intreaga' pentru a descoperi cele 21 de legi supreme ale
liderului. Dorinja mea este sa' v i le impa'rta'gesc intr-o forma' clit mai
clara' ~i mai simpla'. Si rzimeni n u se va supa'ra daca' o sa' ne gi distra'm in
tot acest timp.

15

Unul din adeva'rurile cele mai importante descoperite de-a lungul


viefii mele este t~rma'torul:Stiinfa condt~ceriieste aceeqi, indiferent de
timp $i spafiu. Vremurile se schinzba'. Tehnologia savanseaza'. Culturile
sunt diferite. Dar principiile gtiinfei condticerii sunt aceleqi peste tot la grecii antici, in Vechiul Testament, la armatele din ultimii doua' sute
de ani, la liderii Europei moderne, la preofii bisericilor locale sau la
oamenii de afaceri care domina' economia nzondiala'. Aceste legi au
rezistat testt~luitimpului. Stint incontestabile.
Pe ma'stira' ce vefi citi capitolele urm'toare, va' rug sa rejinefi patrti idei:
1. Legile pot fi inva'fate. Unele sunt mai ugor de inva'fat gi de aplicat,

dar pe ansamblu toate sunt comprehensibile.


2. Legile funcfioneaza' independent. Fiecare lege le completeaza' pe
celelulte, dar n u z nevoie sa' inveji o anumita'lege pentru a o infelege
pe alta.
3. Aplicarea legilor art. consecinje. Daca' le aplicaji, oarrzerrii va' vor
urma. Daca' le ignoraji sau le inca'lcafi, n u veji avea capacitatea de
a-i conduce pe ceilalfi.
4. Aceste legi stau la baza gtiinfei conduceuii. Imediat ce afi inva'fat
principiile, trebuie sa' le exersafi gi sa' le aplicafi.
Fie ca' suntefi dour u n proaspa't inva'fa'cel care a inceput sa' descopere
impactul gtiinfei conducerii,fie ca' suntefi u n lider inna'scut care are
deja susfina'tori, putefi de aciim sa' devenifi u n lider gi mai bun. Citind
aceasta' carte, e posibil sa' realizafi ca' o parte dintre ele deja le aplicafi
eficient. Altele va' vor ara'ta puncte slabe de care n u gtiafi, dar cu clif
vefi inva'fa mai multe, cu atlit vefifi u n lider mai bun. Fiecare lege este
ca o unealta' care va' agteapta' sa' o folosifi pentru a va' implini visele.
Chiar ~i una singura' de vefi alege, tot veji deveni mai buni. Dar dgca' le
vefi inva'fa pe toate, oamenii va' vor urma bucurogi.
Acum haidefi s5 le descoperim impreun5.