Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Penitenciar Ploiesti
Adresa postala: Str.Rudului nr.49, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: Fronoiu Adrian, Tel. +40 0244526834, Email:
achizitii.pploiesti@anp.gov.ro, izabela.danescu@anp.gov.ro, Fax: +40 0244595356, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 1/9

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maxima sigranta si inchis Berceni

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura
peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Ploiesti, str. Rudului nr.49
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Intocmirea studiului de prefezabilitate penitenciar 1000 de locuri cu regim de maxima siguranta si inchis Berceni, in baza temei de proiectare
(Anexa la caietul de sarcini) si in conformitate cu Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea ,,Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectice de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
-Studiu geotehnic, hidrogeologic si topografic;
-Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism;
-Documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism;
Avize si acorduri:
1.Agentia pentru Protectia Mediului;
2.Directia Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;
3.Administratia nationala a Apelor;
4.Directia de Sanatate Publica
5.Distrigazul Regional;
6.Enel Distributie;
7.Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural;
8.Directia Generala de Politie;
9.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;
10.Aparare Civila;
11.Inspectoratul de Stat in Constructii;
12.Telefonie;
13.Salubritate.
-Caietul de sarcini pentru Studiul de fezabilitate
-Studiu de prefezabilitate n conformitate cu prevederile H.G.nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectice de investitii si
lucrari de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.863/2008.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimate fara TVA 403225.81 lei
Valoarea estimata fara TVA: 403,225.81 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


30 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 2/9

Fisa de date
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
8060 lei. Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei depuse, respective 30 de zile de la data
limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, virament bancar, prin ordin de plata
sau orice alt mijloc legal prevazut de art.86 alin.1 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cont IBAN
RO65TREZ5215005XXX000101, CIF 6884453, deschis la Trezoreria Ploiesti. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune la
sediul autoritatii contractante in original,cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.
Pentru garantia de participare constituita in alta moneda (euro, etc.) se va folosi cursul de schimb BNR exprimat valabil la data publicarii
invitatie de participare.
I.M.M.-urile pot beneficia de reducerea de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr.346/2004.
Incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza
unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, conform modelului prevazut in anexele nr.1 si 2 din
O.U.G. nr.27/2006. Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun cel mai tarziu la data limita de depunere a
ofertelor- Formularul 16.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Ofertele care la data deschiderii nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana ca fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
10% din valoarea fara TVA a contractului, cf. art.90 din HG nr.925/2006.
Daca se opteaza pentru plata prin virament bancar, contul este RO65TREZ5215005XXX000101, CIF 6884453, deschis la Trezoreria
Ploiesti.
Potrivit legii 346/2004, art.16 (2) ofertantii I.M.M.-uri pot beneficia de reducerea cu 50% din cuantumul garantiei de buna executie.
Conform art.92 din HG nr.925/2006, alin. (3) punctual a) valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor de prefezabilitate si/sau
fezabilitate se restituie n termen de 14 zile de la data predarii si nsusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective, daca nu s-a
ridicat pna la acea data pretentii asupra ei.
Garantia de buna executie va fi prezentata in original, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data semnarii contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Hotararea Guvernului nr.1660 din 22.11.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a procedurilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica prin mijloace electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
d)Site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 3/9

Fisa de date
1. Declaratie privind eligibilitatea- solicitat formularul 1. Incadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din
procedura.
Nota: n cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006- solicitat Formular nr.2. Incadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
atrage excluderea ofertantului din procedura.
Nota: n cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, se accepta o declarative autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii
profesionale care are competente in acest sens.
In situatia in care la procedura participa operatori economici in calitate de terti sustinatori, fiecare dintre acestia va prezenta declaratia
pentru neincadrarea in prevederile art. 181 li. a), lit. c) indice 1 si lit. d) din O.U.G. 34/2006, semnata de catre reprezentantul legal.
3. Certificat de participare la procedura cu oferta independent- solicitat formularul 4 cf. Ordin ANRMAP nr.314/2010. In cazul depunerii unei
oferte in asociere, Formularul nr.4 va fi prezentat in numele asocierii si semnat de catre toti membrii asocierii.
4.Decl.privind neincadrarea in prevederile art. 69 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- solicitat formularul nr.3.
Persoane cu functie de decizie: director Branzan Celestin, director economico-administrativ Catea Constantin, director SDRP Zotescu Iulian,
contabil sef Dragan Ana Maria,responsabil viza CFP Georgescu Magdalena si Bistriceanu Elena, sef serviciu logistica Danescu Izabela,
ofiter achizitii Grigorescu Steluta, agent achizior Fronoiu Adrian, responsabil economic Dumitrache Constantin, tehnician constructor
Orzanica Ionut.
Incadrarea in prevederile art.69 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la pct. III
2.1.a.
-Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66,67 su
70 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de
atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatie de atribuire sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti
sustinatori, experti, personae fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea
Contractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de
natura sa distorsioneze concurenta.
-Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art. 46 din O.U.G. 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
-Comisia de evaluare poate solicita prezentarea certificatului constatator/extras din Registrul Actionarilor atat ofertantului cat si
subcontractantului sau tertului sustinator, pentru evitarea aparitiei unor situatii de natura sa determine aparitia unui conflict de interese sau
manifestarea concurentei neloiale.
Documentele emise de catre ofertanti (formularele) se vor prezenta numai in forma originala, certificatele/documentele emise de
autoritati/terti se vor depune in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul"- cf. art. din
Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP.
5.Certificat de atestare fiscala (inclusiv plata contributiilor sociale) eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordinate care
au calitatea de creditor bugetar (certificate fiscal de la ANAF) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul
consolidat de stat, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in original, copie
legalizata/xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante
neachitate catre bugetul de stat sau de catre bugetul local vor fi respinse.
6.Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie (Consiliul Local).
Operatorii economici vor prezenta situatiile obligatiilor scandente iar din acestea trebuie sa reiasa ca nu au datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art. 182 din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Daca vor exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta va avea dreptul sa solicite informatii
direct de la autoritatile competente.
Cerintele referitoare la puncte 5. si 6. sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata,
de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile
art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, care va fi clasat
pe primul loc, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie
conform cu originalul.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Certificat constatator detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului. Se va prezenta certificat constator detaliat emis de Oficiul Registrului
Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al agentului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in codul
CAEN din certificatul constator. Informatiile cuprinse in certificatul constator detaliat depus trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor.
Nota: Documentul se va prezenta in oricare din formele: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu original.
Pentru personae juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare si documente
care sa ateste competenta acestora de a executa lucrarile care fac obiectul contractului. Documentele depuse de personae juridice/fizice
straine vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Note:
1. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
2. Ofertantul clasat pe primul loc ca avea obligatia de a prezenta, la solicitatea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in
original/zopie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
3.In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului si capacitatea de exercitare a
activitaii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus
mentionate, cu exceptia ,,Certificat de participare la procedura cu oferta independenta"- solicitat care va fi prezentat in numele asocierii si
semnat de catre toti membrii asocierii
Documentele se vor depune in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul", semnatura si
stampila, conform art. 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 4/9

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu
400.000 lei - Formular 5
Curs de schimb valutar - curs mediu BNR (anul 2012: 1 euro - 4.4560 lei,
anul 2013: 1 euro - 4.4190 lei, anul 2014: 1 euro - 4.4446 lei).
Pentru alte monede decat euro, valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta,
la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM, suma mai sus
mentionata se reduce cu 50%.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusive
liderul) va prezenta acest formular.
Documente relevante:
Ofertantii vor prezenta documente relevante pentru sustinerea ndeplinirii
cerintei de calificare (bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la
organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
echivalente).
Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traducere
certificata in limba romana, documente relevante care sa certifice
indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186
din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, completat conform Formular 17 , prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia
are determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .69.1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare, prezentnd in acest sens Formular 18
si Formular 3.

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie cel pu?in
egala cu 400.000 lei - Formular 5
Curs de schimb valutar - curs mediu BNR (anul 2012: 1 euro 4.4560 lei, anul 2013: 1 euro - 4.4190 lei, anul 2014: 1 euro 4.4446 lei).
Pentru alte monede decat euro, valorile CA se vor exprima in
lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM, suma mai
sus mentionata se reduce cu 50%.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat
(inclusive liderul) va prezenta acest formular.
Documente relevante:
Ofertantii vor prezenta documente relevante pentru sustinerea
ndeplinirii cerintei de calificare (bilantul contabil sau extrase de
bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa
caz, sau orice alte documente echivalente).
Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de
traducere certificata in limba romana, documente relevante care
sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica
si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta
persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are
obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
completat conform Formular 17 , prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare
invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle
in situatia are determina excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .69.1
din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
prezentnd in acest sens Formular 18 si Formular 3.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind asocierea


Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi ndeplinite de
asociati si specializarea acestora - Formular 21.
Ofertantul liderul Asociatiei va completa Formular 22 Lista asociatilor si
a subcontractantilor
Lista se completeaza de ofertant indiferent daca are sau nu subcontractanti
sau asociati. In situatia n care nu are subcontractanti sau asociati,
ofertantul va face mentiunea NU ESTE CAZUL" n tabelul inclus n
formular.
n situatia existentei asociatilor, lista va fi nsotita si de:
a) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Formular 24
Oferta depusa n asociere trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare
preliminara de asociere n care sa se mentioneze ca toti asociatii si asuma
raspunderea colectiva si solidara pentru ndeplinirea contractului, ca liderul
asocierii este mputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni n numele
tuturor asociatilor si este raspunzator n nume propriu si n numele Asocierii
pentru ndeplinirea contractului. ntelegerea trebuie sa stipuleze de
asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramna n Asociere
pe ntreaga durata a contractului.
n cazul unei oferte depuse n asociere, aceasta trebuie sa includa si o
declaratie prin care asociatii se obliga ca n cazul n care oferta lor este
declarata cstigatoare vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere
legalizat va fi prezentat autoritatii contractante nainte de data semnarii
contractului.
Declaratia va fi semnata de catre toti asociatii.
n cazul n care ofertantul este o asociere, acesta va beneficia de reducerea
cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare sau garantiei de
buna executie numai daca asocierea este formata n exclusivitate din
ntreprinderi mici si mijlocii. Cu alte cuvinte, n cazul n care unul dintre
asociati nu se ncadreaza n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii,
asocierea respectiva nu are caracterul unei ntreprinderi mici sau mijlocii si
nu se pot aplica prevederile 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind
reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare.

Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi


ndeplinite de asociati si specializarea acestora- Formular 21.
Ofertantul liderul Asociatiei va completa Formular 22 Lista
asociatilor si a subcontractantilor
Lista se completeaza de ofertant indiferent daca are sau nu
subcontractanti sau asociati. In situatia n care nu are
subcontractanti sau asociati, ofertantul va face mentiunea NU
ESTE CAZUL" n tabelul inclus n formular.
n situatia existentei asociatilor, lista va fi nsotita si de:
a) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Formular 24
Oferta depusa n asociere trebuie sa cuprinda un acord sau o
scrisoare preliminara de asociere n care sa se mentioneze ca
toti asociatii si asuma raspunderea colectiva si solidara pentru
ndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este mputernicit sa
se oblige si sa primeasca instructiuni n numele tuturor
asociatilor si este raspunzator n nume propriu si n numele
Asocierii pentru ndeplinirea contractului. ntelegerea trebuie sa
stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati
sa ramna n Asociere pe ntreaga durata a contractului.
n cazul unei oferte depuse n asociere, aceasta trebuie sa
includa si o declaratie prin care asociatii se obliga ca n cazul n
care oferta lor este declarata cstigatoare vor legaliza asocierea,
iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii
contractante nainte de data semnarii contractului.
Declaratia va fi semnata de catre toti asociatii.
n cazul n care ofertantul este o asociere, acesta va beneficia
de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de
participare sau garantiei de buna executie numai daca asocierea
este formata n exclusivitate din ntreprinderi mici si mijlocii. Cu
alte cuvinte, n cazul n care unul dintre asociati nu se
ncadreaza n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii, asocierea
respectiva nu are caracterul unei ntreprinderi mici sau mijlocii si
nu se pot aplica prevederile 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004
privind reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei
de participare.
Asociatii trebuie sa prezinte:
- documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara
exceptie;
- angajamentul de legalizare a asociatiei, in cazul in care oferta
comuna va fi declarata castigatoare. Fiecare asociat va prezenta
acest angajament.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 5/9

Fisa de date
Declaratie care contine inform. privind asigurarea cu personal de
specialitate,nr. si pregatirea cadrelor de conducere,persoanele de
specialitate responsabile direct de ndeplinirea contractului n cauza,cel
putin:
-1 coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect)- se va nominaliza o
persoana cu experienta specifica dovedita prin implicarea in cel putin un
contract/proiect similar.
-1 proiectant de specialitate arhitect se va nominaliza o persoana care
exercita profesia de arhitect cu drept de semnatura
-1 economist cu experienta in specialitate dovedita prin implicarea in cel
putin un contract/proiect similar
- 1 proiectant de specialitaterezistenta:se va nominaliza o persoana cu
experienta in specialitate dovedita prin implicarea in cel putin un
contract/proiect similar.
-1 proiectant de specialitateinstalatii electrice:se va nominaliza o persoana
autorizata ANRE (potrivit prevederilor Ordin ANRE nr 11/2013)titular al
unei legitimatii de electrician autorizat gradul IIA,IIIA sau IVA,emisa de
ANRE.In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor
prezenta:4.1.legitimatia de electrician autorizat emisa de ANRE,din care sa
rezulte gradul/tipul autorizarii,aflata in termenul de valabilitate la teremenul
limita de depunere a ofertelor.
-1 proiectant de specialitateinstalatii sanitare:se va nominaliza o persoana
cu experienta in specialitate dovedita prin implicarea in cel putin un
contract/proiect similar.
-1 proiectant de specialitatetermo-ventilatii si climatizare:se va nominaliza
o persoana cu experienta in specialitate dovedita prin implicarea in cel putin
un contract/proiect similar.
-1 specialist in elabor. studiului topografic
-1 specialist in elabor. studiului geodezic
-1 specialist in elabor. studiului hidrogeologic
Se va completa:Formular 8 Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat si al cadrelor de conducere
Formular 9 Inform. ref. la personalul tehnic de specialitate de care dispune
sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru
derularea contractului.
- Formular 10-Se va prezenta CV-ul n format Europass,pentru fiecare
persoana propusa n cadrul echipei de specialitate responsabile direct de
indeplinirea contractului,semnat de fiecare titular n parte, cu exceptia
personalului autorizat,care va prezenta atestatul si dupa caz, declaratia de
disponibilitate. CVurile vor purta numele n clar si semnatura n original si
vor avea atasat diplome privind specializarea personalului;copii dupa
autorizatii/certificate de atestare profesionala/legitimatii aflate n termen de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte ca au
calitatea de proiectant in specialitatile mentionate.
Daca sunt propuse persoane care nu sunt angajati ai ofertantului,pentru
fiecare astfel de specialist se va completa de catre titular,semna si se va
prezentaFormular 11Declaratia de disponibilitate.Prezentarea
Angajamentului ofertantului privind resursele umane ca,n cazul
indisponibilizarii unor persoane din cele nominalizate pentru ndeplinirea
contractului,le va nlocui numai cu persoane avnd cel putin calificarile celor
nominalizate initial si luate n calcul la evaluarea ofertei.-Formular 12
Nota:Solicitarile de mai sus au la baza prevederile Legii nr.10/1995,H.G.
nr.925/1995 si Ordinul nr.277/2012 al Ministerului Dezvolt. Regionale si
Turismului.
Pentru operat. ec. care prezinta experti straini ce detin certificate/atestate
echivalente emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se
impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane
la momentul depunerii ofertelor.
Autorit.contract. accepta certificate echivalente.
Operat.ec. trebuie sa intreprinda,acolo unde legislatia nationala
impune,demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul
semnarii contractului atestatul recunoscut de autoritati romane.

Formular 8 Declaratie privind efectivul mediu anual al


personalului angajat si al cadrelor de conducere
Formular 9 Informatii referitoare la personalul tehnic de
specialitate de responsabile direct de ndeplinirea contractului de
care dispune sau al carui
angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru
derularea contractului.
Se va prezenta CV-ul n format Europass, aferent fiecarei
persoane propusa n cadrul echipei, semnat de fiecare titulat n
parte
Formular 10- Se va prezenta CV-ul n format Europass, aferent
fiecarei persoane propusa n cadrul echipei de specialitate
responsabile direct de indeplinirea contractului, semnat de
fiecare titulat n parte, cu exceptia personalului autorizat,care va
prezenta atestatul si dupa caz, declaratia de disponibilitate.
CVurile vor purta numele n clar si semnatura n original si vor
avea atasat diplome privind specializarea personalului; copii
dupa autorizatii / certificate de atestare profesionala/ legitimatii
aflate n termen de valabilitate la data limita de depunere a
ofertelor din care sa rezulte ca au calitatea de proiectant in
specialitatile mentionate.
n cazul n care se propun persoane care nu sunt angajati ai
ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de
catre titular Formular 11 Declaratia de disponibilitate.
Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele
umane ca, n cazul indisponibilizarii unor persoane din cele
nominalizate pentru ndeplinirea contractului, le va nlocui numai
cu persoane avnd cel putin calificarile celor nominalizate initial
si luate n calcul la evaluarea ofertei. -Formular 12

Experienta similara in servicii de proiectare


Ofertantii vor face dovada prestarii, in ultimii 3 ani (prin raportare la termenul
limita de depunere a ofertelor), a unor servicii similare cu cele care fac
obiectul prezentei proceduri in valoare/valoare cumulata de minimum
400.000,00lei, exclusiv TVA, la nivelul a cel putin 1 contract, maximum 2
contracte.
Valoarea serviciilor similare, natura acestora si perioada in care au fost
prestate se probeaza prin prezentarea unor documente emise sau
contrasemnate de beneficiar (autoritate publica sau client privat) si/sau de
terti (institutii bancare/ trezorerie, spre exemplu, in cazul in care este
necesara prezentarea unor extrase de cont). Din aceste documente trebuie
sa reiasa: partile contractante, data incheierii contractului, obiectul
contractului, valoarea contractului, valoarea serviciilor prestate de catre
ofertant care va fi luata in calcul pentru dovedirea experientei similare
solicitate, perioada de executare a contractului, perioada de prestare a
serviciilor similare.

Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani, (model


orientativ Formular nr. 6).
Prezentare Formular nr. 7 Experienta similara
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica
si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta
persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm conform Formular 19 al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate, garantand autoritatii contractante indeplinirea
obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul
intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Persoana
ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se
afle in situatia care determine excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c.1) si d) si
art .69.1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile
ulterioare, prezentand in acest sens Formular 20 si Formular 3.
Nota: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui
sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va
fi cumulate, dupa caz, cu cea a ofertantului/candidatukui, pentru
indeplinirea cerintei.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 6/9

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu


SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent

Implementarea Standardului de Management al Calitatii in


conformitate cu SR EN ISO 9001/2008
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001/2008, un
sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac
obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor
furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard,
trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta
stabilite de acesta.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da
1.La etapa finala L.E. pot participa doar op.ec.inreg in SEAP. 2.Inform. ref.la echip. electronic folosit,cond.tehnice si modalit.concrete de
realizare a conexiunii sunt disponibile pe www.e-licitatie.ro- Cerinte tehnice minimale. 3.Elementele care fac obiectul procesului repetitiv de
ofertare:pretul ,exprimat in lei,fara TVA. Ofertele depuse in cadrul L.E. de catre of.partic. nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse
anterior. 4.L.E. se desfasoara intr-o singura runda-durata 1 zi. 5.Nu vor putea participa la faza finala de L.E. ofertantii ale caror propuneri
financiare depasesc valoarea estimata a contractului.6.Ofertantii NU pot vedea cea mai buna oferta si nr.de participanti inscrisi la licitatie
7.L.E. NU poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta.8.In situatia in care in urma fazei finale de L.E.ofertantii clasati
pe primul loc au acelasi pret, se va solicita reofertare in plic in vederea departajarii ofertelor. Pasul minim de licitare este de 1% din valoarea
estimata a achizitiei.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
30 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 7/9

Fisa de date
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute n Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine printre altele un comentariu, articol cu articol privind toate specificatiile continute in Caietul de sarcini, prin
intermediul carora ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini, echipa de specialisti
implicati, termenul de executie si graficul de activitati cu specificarea termenelor intermediare si prezentarea detaliata a continutului
documentelor care reprezinta livrabilul contractului - resurse repartizate pe timp.
n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevazute n caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
Propunerea tehnica va fi ntocmita in conformitate cu H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii, vor fi prezentate cel putin doua scenarii ale temei de proiectare ce se refera la prezentarea de solutii diferite.
Se vor furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Ofertantul va mai prezenta si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si
de protectie a muncii conform art.34(2) din OUG 34/2006. Informatii detaliate privind reglementarile n vigoare la nivel national referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii, securitate si sanatate n munca, reglementari ce trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii
contractului pot fi obtinute de la Inspectia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale: Adresa: str. Matei
Voievod nr.14, sector 2 Bucuresti, cod postal 73222, Romnia Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054 Adresa web: www.inspectmun.ro.
Daca propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini oferta va fi considerata neconforma.
Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Prezentarea propunerii financiare va fi exprimata ferm n lei fara tva, cu doua zecimale- se va completa Formular nr. 13.
Operatorii economici vor prezenta propunerile financiare conform prevederilor legale.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. In elaborarea
propunerii financiare se va utiliza cursul euro publicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare.
Alte precizari: Propunerea financiara trebuie sa se ncadreze n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de
achizitie publica respectiv valoarea estimata.
Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti prin prisma ncadrarii n prevederile art. 202 (oferta cu pret
neobisnuit de scazut) sau n prevederile art. 36 alin.(1) lit. e) sau e1 din H.G. nr. 925/2006, se va realiza prin luarea n considerare a
propunerilor financiare totale. Cheltuielile legate de ntocmirea si prezentarea ofertei, inclusiv transmiterea raspunsurilor la solicitarile si
clarificarile autoritatii contractante, la sediul autoritatii contractante, intra n sarcina operatorilor economici participanti la procedura.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligatia de a lua n considerare eventualele deduceri n cazurile n care acestea sunt sub
efectul unei legi, precum si toate cheltuielile pe care le implica ndeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv marja de profit.
Nu se accepta oferte alternative. Toate documentele trebuie sa fie prezentate n limba romna.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Adresa autoritatii contractante: Penitenciar Ploiesti, str. Rudului nr.49, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100024. Oferta va fi inregistrata in
secretariat, orar luni-joi 7:30-15:30, vineri 07:30-13:30. Data limita pentru depunerea ofertelor:______________2015, ora _____. Ofertantul
trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta, sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru
depunerea stabilita in invitatia de participare. Ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.Ofertantul trebuie sa
prezinte un exemplar al ofertei in ,,original". Nota: Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea in limba romana.
Originalul ofertei trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate, stampilate si numerotate pe fiecare pagina de
reprezentatul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de
institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Orice stersatura, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/ persoanele
autorizata/autorizate sa semneze oferta. Originalul ofertei (propunerea tehnica si propunerea financiara) marcate cu ,,original", se introduce
intr-un plic interior care se marcheaza cu denumirea si adresa ofertantului. Acest plic impreuna cu documentele care insotesc oferta se
introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent, marcat dupa cum urmeaza: Penitenciarul Ploiesti Oferta privind contractul de prestari
servicii Studiu de prefezabilitate - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maxima siguranta si nchis Berceni, Str. Rudului nr.49, Ploiesti,
jud. Prahova, cod postal 100024. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA _____________ ORA _____ .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 8/9

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In situatia in care in urma fazei finale de licitatie electronica ofertantii de pe primul loc au acelasi pret, se va solicita reofertare in plic in vederea
departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in OUG 34/2006, art. 256^2

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic din cadrul Penitenciarului Ploiesti
Adresa postala: Str. Rudului nr.49, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Tel. +40 244526834, Email: pploiesti@anp.gov.ro, Fax: +40
244595356

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-09-2015 15:04

Pagina 9/9