Sunteți pe pagina 1din 27

:E - - tI) Z w ~ a::

ct: w a:: - a:: Z LLI a:: Z LLI

(.)

o

i!

Cuprlnl Introducere "Nu exist4 lIIollelli1'e111mprepoflS4 dec41 cinstefl. " wunam Shakespeare
Cuprlnl
Introducere
"Nu exist4 lIIollelli1'e111mprepoflS4 dec41 cinstefl. "
wunam Shakespeare

Introdlll'l~rc

5

CoruPtia constituie unul dintre subiectele principale de discutie in orice domeniu ~i la orice nivel, reprezentfuld una dintre cele mai mari provociiri ale lumii contemporane. Aceasta este prezenta atat in statele sarace ~i in curs de dezvoltare, cat ~i in cele dezvoltate, iar lupta pentru combaterea ei a devenit 0 problema serioasa, cu atat

mai mult cu cat fenomenul se extinde foarte rapid, cuprinzand, mai intai, cateva sectoare, cateva domenii ~i apoi intreaga societate, devenind un stil de viata, 0

mentalitate, un labirint din care nu se mai poate ie~i. Studiile ~i cercetarile in universul planetar ~i local al coruptiei, punerea in evidenta a sensurilor ~i existentelor acesteia demonstreaza tara putintii de tag ada ca frrea ~i dorinta. umana subiectiva de a acumula bunuri, bani sau alte valori, stau la baza

fenomenului istoric ~i contemporan al coruptiei, ca

acesta sa nu se fi manifestat cu 0 mai mare sau mai redusa acuitate. Forta de actiune in beneficiul public ~i nu individual al fiecarui cetiitean este insa parghia care manevreaza catre 0 dimensiune mai scazuta, respectiv mai ridicata, amplul fenomen al coruptiei. Diminuarea fenomenului este posibila intr-o societate a cunoa~terii, cu indivizi avfuld 0 conduita morala irepro~abila, bazata pe educatie, construita pe cele mai trainice elemente de morala ~i con~tiinta, pe care omenirea le-a acumulat de-a lungul timpului catre forma de azi a civilizatiei noastre. Prin realizarea Ghidului anticol1lp/ie ne propunem sa ne adresiim tuturor angajatilor Ministerului Afacerilor Interne, astfel incat ace~tia sa aiM acces intr-o maniera facila la notiuni fundamentale referitoare la fenomenul coruptiei, legislatia incidentii ~i sanctiunile aplicate in caz de nerespectare a acesteia, modurile de sesizare a

faptelor ~i institutiile anticoruptie cu atributii in domeniu din Romania. Aspectele prezentate in continutul acestei publicatii nu constituie decat cuno~tinte minimale cu privire la fenomenul coruptiei. Pentru dobandirea unor informatii mai aprofundate este necesara participarea intregului personal al Ministerului Afacerilor

la locul de

munca, pe teme privind: formele de manifestare a coruptiei, situatiile de rise identificate, miisurile de prevenire etc., in vederea cre~terii gradului de educatie anticoruptie ~i imprimiirii unei conduite de "toleranta zero" fata de aceasta forma de criminalitate ce afecteaza imaginea ~i prestigiul institutiei.

R",crr istorice. Indicele de perceptio ft coruPliei in perioada 2007-2013

Inf~lIqllll1ilede coruptie

( '

IIl1sL'clnte . ~l . costun . a 1 e coruptlel . .

III'il Itulii cu atributii in domeniul prcvcllirii ~i combaterii coruptiei

( )111igatia functionarilor de a 1I0Hi:l.II lilptclc penale. Omisiunea sesiziirii

Moduri de sesizare

Reactia personalului la coruptie

Protectia avertizorului de intcyritlltc

Acte nonnative incidente

dnmcniullli

6

l0

19

21

32

35

39

41

45

nu exista loc de pe planeta in care

Interne la activitati de informare ~i instruire anticoruptie specializate oferite

4

exista loc de pe planeta in care Interne la activitati de informare ~i instruire anticoruptie specializate
Repere istorice. Indicele de percePtie a coruptiei in perioada 2007-2013 "Puterea absoluta corupe absoluL "

Repere istorice. Indicele de percePtie a coruptiei in perioada 2007-2013

"Puterea absoluta corupe absoluL "

Montesquieu

1711 - 1821 in dreptul romanesc, conceptul de coruptie apare incriminat destul de Uirl:iu, abia in perioada domniilor fanariote, dar ~i atunci intr-o forma impcrfccta, deoarece dreglitorii tiirilor romane, care erau totodatii ~i judcclHori, primeau adesea diferite darori, atat de la subalterni cu ocazia numirii in functii, cat ~i de la cei care apelau la ei pentru judecatii sau pentru a obtine 0 dreglitorie, ori scutire de dari sau altii favoare domncasca I.

1780

"Pravilniceasca condicli" a dornnitorului Alexandru Ipsilanti, in until 1780, interzicea, sub pedeapsli grea, luarea de mWi de clitre ,IlIdeciHori.

1826

1n Moldova, in

anul 1826, "Condica criminalistica ~i procedura ei"

incrimina delictul de coruptie care ii viza pe functionarii ce inlesneau, pl'l1lru daruri sau avantaje materiale, evadarea condarnnatilor aflati in StlllfaVegherea lor.

18152 Primele regiementiiri mai ample pentru actele de coruptie sunt cllprinsc in "Condica de drept penal ~i de procedura penalii", intratii in vi~oure la I ianuarie 1852, in Muntenia, care sanctiona actele de coruptie nle limctionarilor publici prin pierderea functiilor ~i confiscarea dublului li)lolIsclor obtinute.

IBM ('odul penal din anul 1865, luand ca model Codul penal francez din 1111111 1810, a incriminat doar mituirea pasivii ~i in mod separat, pentru IwimH Hura, traficul de influentii. 1n acela~i timp, pe teritoriile romane~ti aflate sub dominatie 1111'1\11111. se aplica Codul penal din 1865, dar ~i dispozitiile altor coduri rCllnle,

11S7·

p,eanl

I JlleriOT, prin modificarile importante aduse Codului penal, de fapt prill i.,lmren In vigoare a noi coduri, in anii 1937, 1938, 1969, 2014 se pu&'ltl ohserva 0 imbunlitiitire a tratiirii faptelor de coruPtie, precum ~i un prulJlroN pc planul reglementlirii penale, constituind baza jurididi a ••nutiollilrii fapteior de coruPtie pentru actualul Cod penal.

I Orjplt

""".11',,-011111 SArnu, ('oruPlia - flagelul societii/ii moderne, Editura Victor, Bucure~ti,2005,

6

Schimbiirile economice ~i sociale, in special cele ulterioare anului 1989, au generat 0 cre~tere a practiciior corupte. Imensul transfer de proprietate din patrimoniul statului clitre persoane private a coincis cu 0 exacerbare a coruPtiei. Mai mult, coruPtia nu s-a dezvoltat ca un fenomen de sine stlitlitor, ci a fost corelatli cu aIte infractiuni, precum: crima organizata, infractiuni economice ~i abuzul de putere 2 La nivelul perceptiei publice, coruptia continuli sa fie identificata ca 0 piedica in prestarea serviciilor pub lice de calitate la nivel central ~i local, ca un fenomen ce submineaza administrarea eficientii a fondurilor publice ~i obstructioneaza infiiptuirea justitiei, afectiind totodata mediul de afaceri. Indicatorii interni ~i externi specializati In evaluarea perceptiei ~i a impactului coruptiei pozitioneaza Romania sub media tiiri10r membre ale Uniunii Europene 3

De~i ntl

exista \)

lInanima a defini!ic; corup! iei. putCI11 alirma t:a

aceas!a reprezinta abuzul de putere savillit in exercitarea functiei pubHce de un angaJat a) administratiei pubHce, indiferent de statuto structuri sau pozitie ierarbici, in scopul obtinerii unui profit personal. direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoana [IZieA ori persoanii juridici.

De asemenea, coruPtia mai poate fi defmitii ca fiind folosirea abuziva a puterii incredintate, fie in sectorul public, fie in cel privat, in scop.d satisfacerii unor interese personale sau de grup4.

tn sens larg, coruptia este abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie. Ca expresie a relatiei dintre autoritliti ~i cetateni, coruptia reprezintii folosirea discretionara a pozitiei sau a functiei, prin recurgerea la mijloace ilicite, in scopul obtinerii unor interese personale sau de grup. Indleele de PereePtie a Coruptiei (IPC), realizat de Transparency International, claseazii tiiri1e in functie de cat de corupt este perceput a fi sectoml public aI tiirii. Este un indice compozit, 0 combinatie de sondaje ~i evaluliri ale coruPtiei, colectate de 0 varietate de institutii de renume. IPC este cel mai utilizat indicator al coruptiei la nivel mondial, captfuld perceptiile asupra gradului de coruptie din sectoml public, din perspectiva oamenilor de afaceri ~i expertilor de tara.

Punctajul unei tarilunui teritoriu indicli nivelul perceput al coruPtiei din sectorul

public pe.o scara de la 0-100, unde

°insearnna cli 0 tara este perceputii ca fiind extrem

de coruptli ~i 100 cli 0 tarli este perceputii ca fiind foarte curatii. Locul unei tiiri indica

2 Raportui de evaluare din 5~'Ptembrje2013 privind implicarea organizapi/or 50cietlilii civile in dezvoltarea, implementarea

~i evaluares poiitici/or

J Hotiirares nr. 215 din 20 manic 2012 privind aprobarea Strategiei nalionale anticoruppc pe perioada 2012-2015, a

Invenlarului milsurilor preventive anticoruPlie ~i a indicatorilor de evaluare. precwn ~i a Planului national de actiune pentru

implementarea Strategiei naponale anticoruppe 2012-2015, publicatli in Monitorul Oficial, Partea I, nr, 202 din 27 martie

2012,

4 Transparency International Rominia, Glllo anlicoruplie in ju.rtilie penlnl cetiileni ~i oomeni de q!Ocerl; 2006, p. 4.

7

anticoruppe in Romania, I, I. Nivelul ~i natura co~iei in Rominia.

cetiileni ~i oomeni de q!Ocerl; 2006, p. 4. 7 anticoruppe in Romania, I, I. Nivelul ~i
pozitia sa in raport cu alte tiirilteritorii incluse in index. Locurile se pot schimba ~i

pozitia sa in raport cu alte tiirilteritorii incluse in index. Locurile se pot schimba ~i dadi numarul de tiiri incluse in Index se schimba. IPC 2013, prezentat Ia Berlin, se bazeaza pe surse de date de la institutii independente specializate in analiza climatului de guvemare ~i de afaceri. Sursele de informare folosite se bazeaza pe date colectate in ultimele 24 de luni, incluzandu-Ie numai pe cele care ofera un scor pentru un set de tiiri/teritorii ~i care masoara perceppile despre coruptie in sectorul public. /n aceasta taxonomie a corupliei, Romania a ocupat locul 69 cu 43 de puncte, fola de fPC 20/2 candlara noastra a amt 44 depuncte (locuI6t[). Se poalt' lesne observa 0 scadere a percepliei cu un punct, de,fi trendul arfi trebuit sa/ie ascendent, avand fa baza cre,fterea cu 8 puncte oblinuttI in 2012, fola de 2011 (candlara noastra afost apreciattI doar cu 36depuncte).

(candlara noastra afost apreciattI doar cu 36 depuncte). _z_ ~8CQR o.n.mmca FInW>da &Md. NDNegia SIngapore E

_z_

~8CQR

o.n.mmca

FInW>da

&Md.

NDNegia

SIngapore

E

0Ianda

_Iia

Canada

Luxemburg

GemwliB

-

~Unit

Bafbedos

Belgla

Hang Kong

Japonia

Uruguay

StaMhUnite

~

Chile

F

SfantaLuda

91

91

89

89

86

86

85

83

81

81

00

78

78

76

75

75

75

74

73

73

n

71

71

71

11

Indieele de pereeptie a eoruptiel1013 5

Em_

AnlbeUnile

EsIooia

Qatar

~

--

Cipru

Pu1ugaIIa

PueI1oRico

SfantuI VIncent

IiGnlnad­

Israel

~

Brunei

PoIonia

Spania

CapulVenIe

Dominica

~

MalIa

Coreea de Sud

I

~

c.:-Rica

Ingiin>

I

aMa

69

69

68

68

64

63

63

62

62

62

61

61

60

60

59

58

58

57

57

56

55

54

54

53

53

}AItAnERrrOIIIU 8CQR R-.:Ia 53 MauiIius 52 MalaeZia 50 Tutela 50 ~ 49 L-.o 49 Bahrain
}AItAnERrrOIIIU 8CQR
R-.:Ia
53
MauiIius
52
MalaeZia
50
Tutela
50
~
49
L-.o
49
Bahrain
48
CfDIIIja
48
Republica CellI!
48
Naintia
48
oman
47
~
47
Cuba
46
Ghana
46
_SaudiIa
46
­ 45
Macedonia
FYR
Montenegro
ItaIia
42
Burltina Faso B Salvador Jamaica u-ia Mongolia P<iIru T -. T"'- ZamIliB _ Maroc Sri
Burltina Faso
B Salvador
Jamaica
u-ia
Mongolia
P<iIru
T
-.
T"'-
ZamIliB
_
Maroc
Sri LanIIa
AIgeCta_
Benin
~
0Jb0uti
India
FIipine
Surinam

42

42

41

41

41

40

40

39

38

38

38

38

38

38

38

38

37

31

31

3636

36

36

36

36

36

36

5 http://www.transplIl.ency.org.rolpolitici••i_studiilindicilipcl2013IHartaRezultate)or.pdf

8

Togo 29 ~SCOR Aarbaldjan 28 Ecuador 35 Comoros 28 MoIdCMI 35 GambIa 28 Panama 35
Togo
29
~SCOR
Aarbaldjan
28
Ecuador
35
Comoros
28
MoIdCMI
35
GambIa
28
Panama
35
Uban
28
Thallanda
35
Madagascar
28
Argentina
34
Mall
28
BolIvIa
34
Nicaragua
28
Gabon
34
Pakistan
28
Meld!:
34
Rusla
28
Niger
34
Bangladesh
21
EIklpIa
33
Coaata de Flldef
21
KosoYo
33
Guyana
21
Republica Unltll
Kenya
21
Tanzania
33
Honduras
26
Eglpt
32
Kazakhstan
26
IndonezIa
32
Laos
26
AlbanIa
31
Ugande
28
Nepal
31
CalTl8lUn
25
VIetnam
31
Republica
Mauritania
30
CenIrafr1I:anA
25
Mozamblc
Sierra Leone
Tlmorul de Est
Belarus
30
Iran
25
30
Nigeria
25
30
PapuaNoua
29
Guinea
25
Republk;a
UcnIina
25
DominicanI
29
Guatllmala
29

Uzbekistan

17

IraIt

16

UbIa

15

Sudanulde

Sud

14

Sudan

11

Afganislan

8

CoIeeade

NonI

8

Somalia

8

yARAiTalToRlu SCOR

Guinea

24

Kyrgyzstan

24

Paraguay

24

Angola

23

Republica

Congo

22

RepublIca

Dernoc:mtk:a

Congo

22

Tajikistan

22

Burundi

21

Myanmar

21

Zimbabwe

21

Cambodia

20

EriInlea

20

Venezuela

20

Cia<!

19

GuimH

Ecualorialll

19

Guinea Bissau

19

HaitI

19

Yemen

18

Sir1a

11

Turkmeniatan

11

9

Ecualorialll 19 Guinea Bissau 19 HaitI 19 Yemen 18 Sir1a 11 Turkmeniatan 11 9
Infractlunlle de coruptle Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i

Infractlunlle de coruptle

Inftactiunile de coruppe sunt previizute in Titlul V Inftactiuni de coruPtie ~i de serviciu, Capitolul II - Infractiuni de serviciu, art. 289-294 din Codul penal 6 , dupa cum urmeaza:

(1),
(1),

ART. 289

Luarea de mJtl

(1) Fapta fonc/ionarului public care. direct od indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde od pdme1te bani sau alte foloase care nu i se cUllin od accepta promisiunea unor asrfol de foloase, in legatura cu indeplinirea. neindeplinirea. u'lJentarea ori intdrzierea indeplinirii unui act ce intra in fndatoririle sale de serYiciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatodri, se pedepsqte cu inchisoare de la J la 10 ani 1i interzicerea exercitt'irii dreptului de a ocupa 0 fonc/ie publica od de a exercita profosia sau activitatea in executarea careia a savtir1itfiiPta.

(2) Fapta prevtizuta tn alin.

savtir1ita de una dintre persoanele prevozute in art. 175 alin. (2), constituie inftac/iune numai ctind este comiso fn legotura cu neindeplinirea. inttirzierea

6 Legea nr. 28612009 privind Codul penal, publicat~ In Monitorul Oficia!, Partea I. nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificmle ,i completilrile ulterioare.

"CM. ce lISle "edNpt "11 pottdefilet! ell IIIIewJrtII

lJine ".,.111; Ct!t!6 ce lISle

CllIIIIewJrtII,.". ".,.1Ii. "

I "11 pottde.foce

Bem-yGeo!'le

constituie infracpune de coruptie ~i, prin urrnare, sa fie

supusa sanctiunilor penale, trebuie sa intruneasca elementele constitutive previizute de

legea penala.

Pentru ca 0 fapta sa

previizute de legea penala. Pentru ca 0 fapta sa Pentru 0 mai bun! intelegere a inftactiunilor

Pentru 0 mai bun! intelegere a inftactiunilor de coruPtie previizute de Codul penal

este necesarA definirea termenului de "funcponar public". Astfel, potrivit art. 175, functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau tara 0 remuneratie:

a) exercita atributii ~i responsabilitiiti, stabilite in temeiullegii, in scopul realiziirii

prerogativelor puterii legislative, executive sau judeditore~ti;

b) exercitA 0 functie de demnitate publica sau 0 functie publica de orice natura;

c) exercitA, singur! sau impreuna cu aIte persoane, in cadrul unei regii autonome,

al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. De Isemenea, este consideratii functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercitl un serviciu de interes public pentru care a fost investitii de autoritatile publice SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public.

11

SIU care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea fespectivului serviciu public. 11
~""iI unlli act pn"vitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea '*"" III

~""iI unlli act pn"vitor 10 indatorirife sale legale SOlI in legatura cu eflctuarea '*""III '/ ,'fmtrar acestor indatoriri.

( " Banil: valorile SOlI orice alte /mnuriprimite Stlnl slIpuse co'!ftsdirii, iar cand

.""1'/'-'11114 ,fe maigiisesc, se dispune cot¢iscareaprin ecltivalent

ART,290

Dana de mltl

(/) Promisillnea, oforirea ,I'{IU darea de bani on' aile /i,loase, in condiJiile amtale in art 28f), se pedepsqle cu i'ncltisoarea de 10 2 10 1 ani (2) Fopla previizuta in olin. (/) nil conslituie i'!fracpune atund cand mituilonll a /asl constrans prin orice myloace de caire celcare a 11101mila. (3) MituiloM nil se petiepsqle daca denlln/a /opla mai inainle co o'1fanlll de unmirire penalasa.liflSI sesizal cu privire 10 aceasla. (4) Banil, valarlle sail orice alte /mnllri dale se mrtituie persoanei care le-a dot, daca aceslea all /asl dale in cazul previizut in alin. (2) SOlI dale dllpii den1ll1f11/previizul in olin. (3). (5) Banil; valorile sail orice alte htm1lri ojerile sou dale stmI SllpllSe cot¢iset1rii, iar ctind acesleo nu se mai pesc, se disptme col!fiscarea prin ecltivalent

ART. 291

Tratleul de Influenti

prin ecltivalent ART. 291 Tratleul de Influenti (/) Prelinderea, primirea ori acceplarea promislumi' de

(/) Prelinderea, primirea ori acceplarea promislumi' de hani sou aile flloase, direci sou indirect penlnl sine sailpenlnl altu/, savOr~ilade caIre 0 persoana care are i'!fluen/a sail lasa sa se creada ca are i'!fluenj'd asllpra IInlli foncfionar puhlic ~i care promile ca il va delermina pe acesla sa indeplineascti, sa nil indeplineascti, sa lI'1fenieze ori sa intdrzie indeplinirea IInui acl ce inlra in int/oloririle sale de servidll sail sa indeplineasca un acl contrar aceslor indalon;-i, sepetlepsqle cu incltisoarea de

10 210 lani.

(2) Banil; valorile sail once aile hunuriprimile Stlnl s1lj71lSe conjiscarii, iar cand aceslea nil se maigiisesc, se displlne conjiscareaprin ecltivalent

12

se maigiisesc, se displlne conjiscareaprin ecltivalent 12 IMPORTANT! 1 ':,1 nt·{ ;f d~·r nL 7S,'2000.

IMPORTANT!

1 ':,1 nt·{ ;f d~·r nL 7S,'2000. care personna care: c) eSlc oll.{(lI/ tie sa//(
1
':,1
nt·{
;f
d~·r
nL
7S,'2000. care
personna care:
c)
eSlc
oll.{(lI/
tie
sa//( liO/lUre {/ ('ollirm 'ell/ii/or:

'edepselor prev4zute 10

art.

im:riminea/3
im:riminea/3
'edepselor prev4zute 10 art. im:riminea/3 (f/dlm/ii tic 7 d i n de cOlis/a/air:'

(f/dlm/ii tic

7

din

de

cOlis/a/air:'

dltre ()

or! tie

,.:'9J dill Cotllll/,l'!wl. limitele

Irafic de inllucn(ii. lrcbuie prcciz<lt

(/) (:rercilli ojilllclie tie dUJII/!/a/c flll/)/lf'fI

IJ) ('skjlltienJ/o/' ,\'{III ptr)('llnJ/;"

cercNarc pc//(/I/i

.~'(f{1 (Ire

d) Erie litl(i tlill/Fe per:\'O(/!l(,fc pln'{j::llie /a (//1,

.289 sou .291 din C"tllI!penal maJ"randu-j'e ell" treime.

ART. 292

Cumpirarea de Influenti

(/) Promisillnea, oforirea sail darea de hani ori alte flloase, pentnl sine sail pentnl altul, direct ori indirect, IIneipersoane care are in/lllenlo sou lasosa se creado ca are in/lllenla asupra unlli foncJionar pllblic, pentnl a-I determina pe acesla so indeplineascti, sa nil indeplineascti, sa IIrgenleze orisa intarzie fndeplinirea IInui act ce inlra in indatoririle sale de servklu sail sa indeplineasca lin act contrar aceslor indalorin; se pedepse'le cu incltisoare de 10 2 10 1 ani Ii interzicerea exercilani' unor drepturi. (2) Fiiptuitonll nil se pedepsejle daca denun/ii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenala sa.lilOst sesizal cuprivire 10 aceasla.

nil se pedepsejle daca denun/ii flPla mai inainle co organlll de IIrmarirepenala sa.lilOst sesizal cuprivire 10

(J8f)(J.IIIJtI.IIH

F I"/~~~~jude/t~~ ~ ~

f.') Hili"/' I'lIlorile sau orice aIle bunuri se resntuiepersoanei care le-a dal, dacii till'"""I" tillpti denun/Ulpreviizut in alin. (2). (') N"IIIZ valorile sau orke alte bunuri date sau q/erite sunt supuse co'!fisciini;

""

" ,/,',.,I'{I'(/ nu se maigiisesc, se dispune co'!fiscareaprin echivalent.

ART,21.))

,.pte Ilvll1lte de eltre membrillutantelor de arbitraJ sau to leglturl eu

1J1.I1}(J::/~tile att. 289.fi att. 290 se aplkii in mod corespunziitor .fipersoanelor '''''''' IJI! 11(1::(1 unui acord de arbitrqt sunt chemate siipronun/e 0 hotiinire cuprivire la "" 11111/111 ('{'Ie este dat spre solufionare de ciitrepiirtile la acest aeon/, ind(forent dacii /Jlfw",llInI "rbitraM se desfo.foarii in baza legii romane ori in baza unei alte legt:

tJ8fJtJ.8fHJ.8(J(J

dn.w~~~jude/t~~~~

funetionarului puhlic care, in exercitarea atrihu~iilor de servil.;iu, a indeplinit un ad ori a partieipat la l!larca unei deeizii prin carc s-a oh!inut, dired sau indirect, lIll (llos patrimonial, pentrLJ sine, pcntru sotLJI sau, pcntru () rudii ori penlru un "lin ptlllli la II indusiv salt pentrll () alUI persollna ell eare :-i-a all(lt in raporturi cot11ereiale llri tic mundi in ullimii 5 ani sau din partea careia a bencJieia! ori henclieiazi'i de roloase de mice natura, pcdcapsa prcvilzuta de lege flind de la I la .'i ani ~i inlerzicerea exen;iti'trii drejJtului de a oClIpa () funepe publicii.

Iofraetfunlle de eoruptle prevlzote to Legea or. 78/1000 pentru prevenlrea,

deseoperlrea"

sanetfonBreB faptelor de eoruptle 7 ,

eu modUlelrlle ,I eompletlrlJe u1terioare

AIn. 294

'apte Ilvll1lte de eltre funetlonari strllul sau to leglturi eu aeettla

I'n'vederile prezentului capitol se aplkii in privin/a urmiitoarelor persoane, rlal'(i. pfin tratalele interno/ionale la care Romania esteparte, nu se dispune altfol' tI) ./unc/ionanlor sau persoanelor care i.fi desfo.!oarii activitatea pe baza unui I'llfltm{'{ de muncii ori altor persoane care exercitii atribufii similare in cadml unei Of')t(IfII::altipublice intema/ionale la care Romania esteparte;

organiza/iilor intemafionale la care

Hmnania esteparte; c) fonc/ionadlor sau persoanelor care i.fi desfo.!oarii activitatea pe baza unui contract de muncii ori altorpersoane care exercitii atribufii similare, in cadml UniunH Europene; d) persoanelor care exercitiifonc/iijuridice fn cadml instan/elor intema/ionale a ciiror competen/ii este acceptatii de Romania, precum .fifonc/ionarilor de la grefole acertor instan/e; e)foncfionarilor unui statstriiin;

h) membrilor aduniirilor par/amentare ale

J) membrilor aduniirilorpar/amentare sau administrative ale unui stal striiin;

gJ.jura/ilor din cadmlunor instan/e striiine.

infractiunile prevazute la art. 289 ­ 292 din Codul penal

infractiunile prevazute la art. 289 ­ 292 din Codul penal infractiuni impotriva intereselor financiare aleUE

infractiuni impotriva

intereselor financiare

aleUE

Prevederile Codului penal se coroboreazli eu cele ale Legii Dr. 7812000, care precizeaza in art. 6 faptul cli infractiunile de luare de mitli., prevazutli la art. 289 din Codul penal, dare de mitli, prevazutli la art. 290 din Codul penal, trafic de influentli, prevazutli la art. 291 din Codul penal, ~i cumplirare de influentli, prevazutli la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege, iar dispoziliile art. 308 din Codul penal se aplicli in mod corespunzator.

ART. 308

Infraetfunl de eoruptle

de sernelu eomise de alte penoane

Infraetlunl asimtIate lnfraetfunllor de eoruptle prevlzote to Legea nr. 78/1000 pentru preventrea, deseoperirea ,I sanetfonarea faptelor de eoruptle, CD modUleirlIe ,I eompletlrlJe u1terioare

 

INFRACT"TNlI' A.

PEDEAPSA

SPECmC

~ stabilirea, cu intenpe, a unei valori diminuate,

   

fata de valoarea comercialli realli, a bunurilor

I""","nind o.,

-atorilo,

eoonomici I. care ,tatul

sau

0

autoritate a administratiei publice locale

este actionar, comisli in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silitli, de reorganizare

1 PublicalA in Monitorul Oficial, Partca I, nr. 219 din 18 rnai 2000, eu modificanle ~i completarile ulterioare.

15

lJi.rpozi/iile art. 289-292, 295, 291-301 .fi 304privitoare lafonc/ionariipublici se {Iplln} In mod corespunziitor .fifoptelor siivar.fite de ciitre sau in legiiturii cu persoanele l't''''' t'Xt'It'itii, permanent ori temporal; cu sau /iirii 0 remunera/ie, 0 insiircinore de tJrit't' natuni in servkiul uneipersoanefizice dintre celepreviizute la art. 115 alin. (2) (N'I"" ('adnd oriciireipersoanejuridice In aClwt caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 0 treime.

IMPORTANT!

('o'l~\;;i~\~ radrolui normativ de inefimi.nan: a faptclor de coruptic, Codul

fiind

I'~'

~:1!!.IJ.1}·.l!~;l_ ,\!: Iillci. in cuprinsul art.

301.

conflictul de interese

ea

14

Codul fiind I'~' ~:1!!.IJ.1}·.l!~;l_ ,\!: Iillci. in cuprinsul art. 301. conflictul de interese ea 14
·au IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei o,Mml,ilmi comerciale, ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice

·au IIchitlilre judiciara ori cu ocazia unei o,Mml,ilmi comerciale, ori a bunurilor apartin1lnd IIlIlmilAlii publice sau institutiilor publice, in cllcinll unci actiuni de v1lnzare a acestora sau de oxoclIlHrc silitl\, sav~itii de cei care au atributii do cunducere, de administrare, de gestionare, de executare silitii, de reorganizare ori lichidare

Inebisoare de Ia

 

3

Ia

10

aDi

,I

Interzleerea

DDor drepturl

judiciari'i -

fII1.

./D, lit. (I)

   

acordarea de subventii cu inciilcarea legii sau ncurmanrea, conform legii, a respectiirii

q

destinatiei subventiilor -

fII1.

./D, lit. IJ)

 

utilizarea subvenliilor in alte scopuri deciit cele pentru care au fost acordate, precum $i utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeazi'i sa fie

q

rambursate din fonduri publice ::-:

fII1.

./D, lit. c)

c::> fapta persoanei care, av1lnd sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, indepline$te pentru acesta vreo insiircinare, intermediaza ori inlesne$te efectuarea unor operatiuni comerciale sau fmanciare ori participii cu capital la un asemenea operator economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos

 

dad

fapts

a

fost

slviqltl

IntNul Interval

de5u1dela'

Inebisoare de Ia

Ineetarea

 

DDuIa5u1,1

tnslrelnirll,

Interzleerea

 

pedeapsa eate Inebisoare de Ia 6 IDDlIa 3 uI sau amendl ­

DDor drepturl

necuvenit

-lilt.

./.1, (1//& (.I)

   

I c::> efectuarea de operatiuni fmanciare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atribupa sau insiircinarea pe care 0 indepline$te 0 persoani'i ori incheierea de tranzacpi fmanciare, utiliz1lnd informapile obpnute in virtutea funcpei, atribupei sau insiirciniirii sale - lilt. 12, lit. (I) c::> folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informapi ce nu sunt destinate publicitiitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate

I

I

f!I'!.

././ (1//& (2)

Inebisoare de Ia

   

l1a5u1

 

la aceste informatii 1IIt lit. IJ)

/2,

   

c::> fapta persoanei care indepline$te 0 funcpe de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice flirii scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obpnerii pentru sine orj pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite 1IIt

16

c::> in cazul infractiunii de $antaj, previzutii de art. 207 din Codul penal, in care este implicata 0 pe rsoanii dintre cel'lrevizute la art. I din Legea

nr. 78/2000 -

fII1.

.J.

I

IImltele speciale ale pedepsel se majoreazl eu 0 trelme

c::> in cazul infracpunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarui public a ob~inut pentru sine ori pentru altul un folos

ne ~uvenit-

fII1.

./?

sine ori pentru altul un folos n e ~uvenit - fII1. ./? IMPORTANT! Tentativa la infraqiunile

IMPORTANT!

Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15), iar dad! faptelc prevazute In
Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15), iar dad! faptelc prevazute In

Tentativa la infraqiunile asimilate infraciiunilor de compiie se pedepse$te 15), iar dad! faptelc prevazute In prezenta sectiune constituie, potrivit Codullli sau unor speciale, inthctiuni mai grave, acestea se pedepsesc in condiiiilc ~i t:u sanctiunile stabilitc in aceste legi (art. 16).

Infraqiunl tmpotrtva Intereselor finaneiare ale Unlunll Europene

INFRAC'I'IIIN"~A

c::> folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate

de aceasta ori

in numele

ei, se pedepse~te ­

fII1.

./8' (1//& n)

~omisiunea de a furniza, Cll ~tiinB ~

17

PEDEAPSA

Incbisoare de la

ZIa 7 ani ,I

Intenleerea

unor drepturl_

SPECIFIC

dacii faptele au produs consecinte i deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei Ie

SPECIFIC dacii faptele au produs consecinte i deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei I e
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
ccrntc potrivit legii pentru obpnerea de fonduri
din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a
acestor fonduri mt. J8 IIIin. (2)
jnmltate­
mt. J8 1lli1l. (.1)
c::> schimbarea, fiirii respectarea prevederilor
legale, a destinatiei fondurilor obtinute din
bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori in numele ei
ineblsoare de la
mt. J; IIIin. Z
c::> schimbarea, fiirii respectarea prevederilor
legale, a destinatiei unui folos legal obpnut, daca
fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a
resurselor din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori in numele ei mt. J; IIIin. (ZJ
-
1 an
Ia
5
ani
,I
interzleerea
DOor drepturl
dacii faptele au
produs
consecinte
deosebit de
grave, limitele
speciale ale
pedepsei Ie
majoreazl eu
jumltate
mt. J; IIIin. (.1)
c::> folosirea sau prezentarea cu rea-credintii de
documente ori declaratii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea
ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul
general al Uniunii Europene sau catre bugetele
dacii faptele au
produs
consecinte
deosebit de
d
Ia
0
t_
"
"d
"AI"
./.' J
J.Ue
oare
lllin.lDlstrate e aceasta on 10 nume e el - mt. IT
adm
2
Ia
7
aDi e
,I
d
fum"
".
~
d
interzleerea .1- turl
c::>
omlslunea " "
cerute POtnvlt
e
a
lza, cu ~tllOta.
ate I e
"
"
I
da
~
I
.
unor ualCP
egll,
ca ." iapta are ca rezu tat
diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate
grave, limitele
speciale ale
pedepsei se
majoreazl eu
jumltate­
mt. J8' IIIin. (.J)
catre bugetul general al Uniunii Europene sau
catre bugetele administrate de aceasta ori in
numele ei -
mt. J8' IIIin. (2)
c::> incalcarea din culpa de catre directorul,
administratorul sau persoana cu atribupi de
decizie ori de control in cadrul unui operator
economic a unei indatoriri de serviciu, prin
neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei
defectuoasa, daca fapta a avut ca rezultat
savar~irea de catre 0 persoana care se afla in
subordinea sa ~i care a acponat in numele acelui
operator economic a uneia dintre infractiunile
prevazute mai sus sau siivar~irea unei infractiuni
ineblsoare de Ia
6 luDi la 3 ani
sau eo amendl
de coruptie ori de spiilare a banilor in legaturii cu
~
fondurile Uniunii Europene
mt. Jr

IMPORTANT!

Tentativa infractiuni\or prcvazutc la art. 18 1 -1 Rl se pcdcpse~ie(ar/. Ill)"

18

n~

Consecinte ,i costuri ale coruptiei

Seneca

Este de necontestat astiizi faptul ca, in ultimul deceniu, problema coruppei a fost situatii in centrul agendei politice, nu doar in cazul statelor postcomuniste, ci ~i in democratiile occidentale. Ultimii ani au fost marcap de 0 atentie cresciindii acordatii acestui fenomen de catre organisme internationale, precum: Banca Mondialii, Fondul Monetar International, Comisia Europeana, organizatii nonguvernamentale ~i diverse sfere academice.

ca fenomenul

coruPtiei costii economia Uniunii Europene (UE) aproximativ 120 miliarde de euro pe an, echivalentlll a I, I % din PIB-ul UE. Coruptia submineaza statui de drept ~i increderea oamenilor in institutiile democratice, distruge competitia, scade nivelul investitiilor, reduce fondurile publice, cre~te siiriicia ~i preturile produselor ~i serviciilor ditre populape.

Coruptia reprezintii ,,0 omeninlore /0 odreso securitalii interne a UE' (programul

Cor71p/i6 cosI4 IxmI -

Comisia Europeana a estimat in 20 II

Stockholm).

Banca

Mondiala

a

identificat

coruppa

ca

fiind

cel

mai

mare

obstacol

in

dezvoltarea economic a ~i sociala 8 Costurile financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele 9 :

financiare estimate ale coruptiei aratii unnatoarele 9 : 8 Banca Mondiala, http://www.worldbank.orgl . • Camera

8 Banca Mondiala, http://www.worldbank.orgl. • Camera lntemationalli de Comert ,,Procesul afacerilor impotriva coruptiei". •0 Prof. dr. Alina Mungiu-Pippidi, "The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union", (Hettie School of Governance, 2013).

19

the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union", (Hettie School of Governance, 2013).
Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 1,5 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea

Banca MondiaHi a estimat ca aproximativ 1,5 mii de miliarde de dolari rezulta din atribuirea contractelor publice care sunt, de obicei, intluentate de coruPtie !;ii s-a estimat ca volumul mitei in achizitiile publice insumeaza, singur, 200 miliarde de dolari anual.'l

La nivel individual, coruppa poate avea urmatoarele consecinte:

Instltutil cu atrlbutll In domeniuI prevenirii ,i combaterii coruptiei

"NImIc 1111 esteposibUjlInI OIIIIUII/;

llimlc 1111 dImNIt;4jlInI iIIstihIfIi. "

JeUMODDet

Coruptia udllce atingere reputatiei oamenilor care 11Icrcazil. pcntrll institlltic. Coruptia 1111 estc 0 infractiune banala; atrage raspundcrca penala. Corupiia te face vulncrabil la r;;antaj. Coruptia te poate costa libertatea. Coruptia tc poate costa slujba.

Prin urmare, toti angajatii trebuie sa-!;ii indeplineasca indatoririle de serviciu intr-o maniera impartiala!;ii corecta. Comportamentul corupt intra in contradictie cu astfel de indatoriri !;ii aduce atingere reputatiei serviciului public. Distruge increderea in impartialitatea !;ii obiectivitatea administratiei publice !;ii, prin urmare, baza pentru a trai impreuna ca 0 comunitate. Din acest motiv, fiecare angajat are sarcina de a actiona intr-un mod care sa ofere un exemplu pentru colegi, manageri !;ii public. Coruptia poate fi prevenita !;i i combatuta numai in cazul in care toata lumea l!;ii asuma responsabilitatea ~i toti au ca obiectiv comun un loc de munca flira coruptie. Acest lucru inseamna c a trebuie sa ne asiguriim ca tertii nu au nicio posibilitate de intluentare necinstita in procesul de luare a deciziilor. Aceasta presupune, de asemenea, ca nu ar trebui sa se acopere colegii corupti dintr-un sentiment gre~it de solidaritate sau loialitate. Toata lumea este obligata s a participe la descoperirea activitatilor ilegale ~i trebuie sa contribuie la formarea unei imagini institutionale pozitive.

In conformitate cu prevederile art. 56 alin. (3), lit. b) din Codul de procedura penala (C.pr.pen.) 12, urmiirirea penaHi se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror in cazul infracpunilor de coruptie prevazute de Codul penaL De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 7812000, urmiirirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror, pentru infractiunile prevazute de aceasta lege.

procuror, pentru infractiunile prevazute de aceasta lege. UDltl1i1e de parehet Principiile, structura r;;:i modul de

UDltl1i1e de parehet

Principiile, structura r;;:i modul de organizare ale sistemului judiciar roman sunt

consacrate in Constitutia Romaniei ~i Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciara, repub licatii 13

12 Adoptat prin Legea nr. 13512010 privind Codul de procedur! penal!, publicatl! in Monitorul Olicial, Partea I, nr. 486

n IS iulie 2010, cu modiliclirile i complet

iirile ·ultenoare.

21

II Daniel Kaufinann, "Six Questions on the eost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann", Washington, D.C.: The World Bank, 2005.

20

with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufinann", Washington, D.C.: The World Bank, 2005. 20

0800.8tHJ,,1IfJII

~~~~~~~~~

tJIJ(J().80(J.8tJt1

~~~~~~~~~

Justitia se inIaptuie~te in numele legii ~i se realizeazli prin urmlitoarele instante

Tribunalul judeca in primii instanta 15 infractiunile de coruppe prevazute de Codul

judeclitore~ti: Inalta Curte de Casatie ~i Justipe, curti de apel, tribunale, tribunale

penal, precum ~i infractiunile de coruptie date in competenta exclusiva a Directiei

specializate, instante militare ~i judeclitorii.

Nationale AnticoruPtie,

daca

acestea

din

urmli nu

sunt

date

in

competenta

altor

Pe Hingli fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori ~i familie ~i

instantel6.

Pentru judecarea in prima

instantii

a

infractiunilor prevazute

in

Legea

judeclitorie functioneazli un parchet. In mod similar, pe langli fiecare instantli militarli functioneazli un parchet militar.

nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare, se constituie complete specializate 17

Justltie 14 coordoneazli

activitatea parchetelor din subordine, indepline~te atributiile prevazute de lege, are

personalitate juridica ~i gestioneaza bugetul Ministerului Public. Parchetul de pe langli Inalta Curte de Casatie :;;i Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, ajutat de un prim-adjunct

~i un adjunct. in cadrul Parchetului

functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatli ~i Terorism, ca structura specializatii in combaterea criminalitlitii organizate ~i terorismului. Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie pot cerceta infractiunile de coruptie, altele decat cele date in competenta exclusivli a Directiei Nationale Anticoruptie conform art. 13 din OUG nr. 4312002, prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare, in temeiul art. 325 din Codul de procedura penalli, prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe Hingli inaIta Curte de Casatie. Parehetele de pe lingA CUrf:lle de Apel au personalitate juridica ~i sunt conduse de procurori generali. Procurorii din cadrul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel pot cerceta, pe de 0 parte, infractiunile de coruptie sliv~ite de catre notari, executori judecatore~ti, controlori financiari ai Curtii de Conturi sau de catre ~efii cultelor religioase organizate in conditiile legii ~i de ceilalti membri ai inaltului cler, care au eel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia, in temeiul art. 38 din Codul de procedurii penala, iar pe de alm parte, infracpunile de coruPtie, altele decat cele date in competenta exclusiva a Directiei Nationale AnticoruPtie conform art. 13 din OUG Dr. 43/2002, prin preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare, in temeiul art. 325 din Codul de procedura penala, prin dispozitia motivata a conducatorului Parchetului de pe langa Curtea de ApeL Parehetele de pe lingA Trlbunale au personalitate juridica ~i sunt conduse de prim-procurori.

Parchetal de pe ling A fnalta Curte de Casatie

de pe langli Inalta Curte de Casatie ~i Justitie

,. Art. 70-79 din Legea nT. 30412004 privind organ i zarea judiciar ii, repubJicati, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare.

22

~. ~~/

supravegheze

urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care, potrivit legii,

I \ judecli in prima instantii cauza, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel 18 . Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, in vederea efectulirii sau supravegherii urmliririi penale, cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare, prin dispozitia motivam a conducatorului parchetului ierarhic superiorl9.

Este

competent sli efectueze

ori,

dupli caz,

sa

conducli ~i sa

Direcpa Naponali Anticoruppe (DNA) Funcponeazli ca structura autonoma, cu personalitate juridica, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i este independent! in raport cu instantele judeclitore~ti ~i parchetele de pe langa acestea, precum ~i in relatiile cu celelalte autoritiiti publice. DNA 20 este structura de parchet specializam in descoperirea, investigarea ~i aducerea in fata instantei a cazurilor de coruptie medie ~i mare. Prin activitatea sa, contribuie la reducerea coruptiei, in sprijinul unei sociemti democratice apropiate de valorile europene. Procurorii directiei sunt sprijiniti in activitatea de urmanre penala de ofiteri ~i agenti de politie judiciarli, precum ~i de speciali~ti cu inalm calificare in domeniile economic, financiar, bancar, vamal, informatic ~.a. Ace~tia i~i desIa~oara activitatea In cadrul unor echipe operative complexe, sub conducerea, supravegherea ~i controlul procurorului, pentru a spori eficienta ~i calitatea anchetelor penale. Ofiterii ~i agentii de politie judiciarii sunt deta~ti la DNA la propunerea nominala a procurorului ~ef al acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor interne, iar nurnirea acestora in functii se face prin ordin al procurorului ~efal directiei. Deta~area ofiterilor ~i agenplor de politie judiciara are 0 duratii de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii deta~lirii in functie, cu acordul acestora. Pe perioada de~lirii, ofiterii ~i

" Art. 36 alin. (I), lit. a) din Codul de proceduril penala.

I. A se vedea art. 36 aim. 1, lit. c) din Codul de procedura penalli. 17 Art. 29 aim. (1) dm Legea nT. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanclionarea faptelor de coruPlie, cu

modificlirile ~i completilrile ulterioare. ,. Art. 56 alin. (6) din Codul de proceduril penala. •9 Art. 325 aIm. (I) din Codul de procedura penala. 20 http://www.pna.roI

23

y~~~/

fl "I agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare.

fl

"I

agentii politiei judiciare nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio inslrcinare. Ofiterii de politie judiciara constituie politia judiciara a DNA. Ei i~i desfll~oara activitatea numai in cadrul directiei, sub autoritatea procurorului ~ef al acesteia ~i pot efectua actele de cercewe penalii dispuse de procurori. Actele intocmite de ofiterii de politie judiciarii din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia. DNA desfa~oarii urmlrirea penala pentru infractiuni de coruptie ~i asimilate acestora. Modificiirile succesive ale legislatiei au vizat ca aceastii structurii specializatii s4 se ocupe numai de combaterea faptelor de coruPtie de nivel inaH ~i mediu. De asemenea, DNA investigheaza infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum ~i anumite categorii de infractiuni grave de criminalitate economico­ financiara. Astfel, sunt de competenta DNA infractiunile prevazute in Legea nr. 7812000, cu modificArile ~i completiirile ulterioare, savar~ite in una dintre urmatoarele conditii21:

• dadi, indiferent de calitatea persoanelor care Ie-au comis, au cauzat 0 paguba materiala mai mare dedit echivalentul in lei a 200.000 de euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare dedit echivalentul in lei a 10.000 de euro;

municipiilor; consilieri judeteni; prefecti ~i subprefecti; conducatorii autoritiitilor ~i institutiilor publice centrale ~i locale ~i persoanele cu functii de control din cadrul acestora, cu exceptia conducatorilor autoritatilor ~i institutiilor publice de la nivelul ora~elor ~i comunelor ~i a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora; avocati; comisarii Garzii Financiare; personalul vamal; persoanele care detin functii de conducere, de la director inclusiv, in cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor ~i societiitilor nationale, al bancilor ~i al societatilor comerciale la care statuI I este actionar majoritar, al institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare ~i al unitatilor centrale financiar-bancare; persoanele prey iizute la art. 293 (membrii instantelor de arbitraj) ~i 294 (functionari straini) din Codul penal. Infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de competenta DNA. Totodatii, sunt de competenta DNA infractiunile prevazute la art. 246 (deturnarea licitatiilor publice), art. 297 (abuzul in serviciu) ~i art. 300 (uzurparea functiei) din Codul penal, dacii s-a cauzat 0 pagubii mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 de euro.

Pentru buna des~urare a urmiiririi penale procurorii DNA pot dispune masuri

specifice de protectie a martorilor, a expertilor ~i a victimelor, potrivit legii. Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin Ordonanta de Urgentii nr. 43/2002 in competenta DNA, iar in timpul urmiiririi penale denunta ~i faciliteaza identificarea ~i tragerea la riispundere penalil a altor persoane care au savar~it astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei previizute de lege. 23 La nivel central, din punct de vedere structural, DNA este organizata in sectii, servicii ~i alte compartimente. Serviciile teritoriale functioneaza in localitati unde se afla sedii ale Curtilor de Apel ~i sunt conduse de procurori ~efi, aflati in subordinea directii a procurorului ~efal DNA.

• daca, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de catre:

deputati; senatori; membrii din Romania ai Parlamentului European; membrul desemnat de Romania in Comisia European a; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat ~i asimilatii acestora; consilieri ai mini ~trilor; judecatorii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie ~i ai Curtii Constitutionale; ceilalti judecatori ~i procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; pre~edintele Consiliului Legislativ ~i loctiitorul acestuia; Avocatul Poporului ~i adjunctii sai; consilierii prezidentiali ~i consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale; consilierii de stat ai prim-ministrului; membrii ~i auditorii publici externi din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei ~i ai camerelor judetene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul ~i viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei; pre~edintele ~i vicepre~edintele Consiliului Concurentei; ofiteri, amirali, generali ~i mare~ali; ofiteri de politie; pre~edintii ~i vicepre~edintii consiliilor judetene; primarul general ~i viceprimarii municipiului Bucure~ti; primarii ~i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure~ti; primarii ~i viceprimarii

22

Sedlul central DNA:

Bucure:?ti, Strada ~tirbci Vod a nr. 79-81, sector I, cod 010106. TeIefon de contact: 02l.312.14.97 ;;i tax 021.312.51.44. Website:

22 Art. 18 din Ordonant! de Urgent! nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Directia NaponaU. Anticoruppe, eu modific3rile ~i eompleti!rile ulterioare.

23 Art. 19 din Ordonanjli de Urgenjli nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Direclia Naponalii Antieoruptie, eu modifiearile ~i completi!rile ulterioare.

25

2' Art. 13 din Ordonanta de Urgent! nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcpa Naponala Anlicoruppe, publicati! in Monitorul Ofieial, Partea I, nr. 244 din II apriJie 2002, cu modifiearile ~ completi!rile ulterioare.

24

in Monitorul Ofieial, Partea I, nr. 244 din II apriJie 2002, cu modifiearile ~ completi!rile ulterioare.
Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA) Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl), cu personalitate juridica, •

Direetla GeneraliAntleoruptie (DGA)

Este structura Ministerului Afacerilor Interne (MAl), cu personalitate juridica,

des~oara activitiiti specializate de prevenire a faptelor de coruPlie in randul personalului MAl;

pentru

specializatii in prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul

subordinea nemijlociUi. a ministrului afacerilor interne, fiind organizatii la nivel central

~i teritorial. Competenta materiaHi specialii a DGA vizeaza infractiunile de coruPtie previizute

de art. 289-292 din Codul penal ~i de

~i sanclionarea faptelor de coruPtie, cu modificlirile ~i completiirile ulterioare, savar~ite

de personalul MAl. Activitatea DGA se desfii~oara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, legilor, tratatelor ~i conventiilor internationale, ale hotararilor Guvernului, homrarilor Consiliului Suprem de Apiirare a Tlirii, ordinelor ~i instructiunilor

ministrului afacerilor interne, astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile ~i libertiiti1e omului, sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerintii sau interes, sii promoveze obiectivitatea, realitatea, legalitatea ~i deplina responsabilitate in actiunile sale. DGA 24 a fost infiintatii prin Legea nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor miisuri pentru prevenirea ~i combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor

prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de

Urgent! a Guvernului Dr. 30/2007 privind organizarea ~i functionarea MAl, aprobatii cu modificliri prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ~i completiirile ulterioare, ale Ordonantei de Urgent! a Guvernului Dr. 120/2005 privind operationalizarea DGA din cadrul MAl, aprobatii cu modificliri prin Legea nr. 383/2005, cu modificlirile ~i completiirile ulterioare, ~i ale Homrarii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica ~i efectivele MAl, cu modificlirile ~i completiirile ulterioare. Infiintarea DGA s-a inscris pe linia masurilor adoptate de Romania in vederea accelerarii luptei impotriva coruptiei in administratia publica, constituind una din sarcinile prioritare pentru indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastrii in cadrul procesului de integrare in UE, in cadrul Capitolului 24 Justi!ie ~i Afaceri

Interne ~i i~i des~oarii activitatea in baza

personalului

MAl,

in

organizeaza ~i des~oarii

con~tientizareaconsecintelor impliclirii in fapte de coruptie;

campanii/actiuni

de

prevenire

a

coruPtiei

• efectueazii investigatiile necesare pentru descoperirea ~i combaterea faptelor de coruptie sav~ite de personalul MAl; desI~oarii activitiiti de cercetare penalii, in baza ordonantei de delegare emise de procuror, in conformitate cu prevederile legale;

• efectueaza, in conditiile legii ~i ale normelor interne, testarea integritiitii profesionale a personalului MAl;

prime~te ~i solutioneaza reciamatiile/petitiile cetiiteniIor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul MAl;

• administreaza sistemul telefonic call center anticoruptie constituit in scopul sesizarii de ciitre cetiiteni a faptelor de coruptie; desI~oara activitiiti de informare ~i relatii pUblice specifice problematicii din competentii;

• elaboreazii studii, analize ~i prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie la nivelul MAl ~i inainteazii conducerii MAl, periodic sau la solicitare, propuneri de soluponare a problemelor identificate;

desfii~oarii activitiiti specifice de afaceri europene ~i cooperare internationalii in domeniul prevenirii ~i combaterii coruptiei, organizeazii, participii sau asigura reprezentarea DGA la evenimente nationale ~i internationale din domeniul specific de activitate, in conformitate cu interesele MAl ~i potrivit procedurilor legale in vigoare;

baze de date/sisteme de evident! pentru

• constituie, gestioneazii ~i acceseazii

desfii~urarea activitiitii din competenti, in calitate de operator de date cu caracter

personal;

• elaboreazi, contracteazii, implementeazii ~i monitorizeazii proiecte cu finantare externii;

gestioneazii ~i administreazii

detinute, in conformitate cu prevederile legale; exercitii orice alte atributii conferite prin lege.

resursele umane, materiale, financiare ~i tehnice

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea

Interne. DGA are in structura organizatorica aparatul propriu ~i structurile subordonate, compuse din directii, servicii, birouri ~i compartimente specializate. Structurile subordonate sunt organizate la nivel teritorial in servicii judetene anticoruptie ~i Directia Anticoruppe pentru Municipiul Bucure~ti ~i Jude1UI Ilfov.

Personalul DGA se compune din politi~ti

functionari publici cu statut special

~i personal contractual. Obiectivele generale ale DGA sunt prevenirea ~i combaterea coruptiei in randul personalului MAl, institutia avand urmatoarele atributii principale:

Ordinnl minisbului afacerilor interne Dr. 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regularnentului de organizare ~i funcJi.on.are a Directiei Generale Antiooruppe, pUblieat in Monitorul Oficia! uI Rom3niei, Partea I, Dr. 580 din 4 august

2014.

26

Sediul central DGA:

Hucure;;ti, $oseaua Ollcni(ci nr. 390A, sector 4, cod po;;tal 041337. TeJcfoane de contact: 0800.K06.806 Iinie teletonica gratuita, 021.332.26.54, 021.365.35.09:;;i lin 021.332.36.64. E-mail: rclpub.dga@mai.gov.ro

27

021.332.26.54 , 021.365.35.09:;;i lin 021.332.36.64 . E-mail: rclpub.dga@mai.gov.ro \ ycbsitc:\Nww.mai-dga.ro 27
Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007, prin Legea nr. 144, a fost infiintata ANI

Agen1ia Nationali de Integritate (ANI) In anu12007, prin Legea nr. 144, a fost infiintata ANI ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, ce functioneaza la nivel national, ca structura unica, cu sediul in municipiul Bucure§ti.25 Scopul ANI este asigurarea integrit atii in exercitarea demnitatilor :;;i functiilor publice :;;i prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor :;;i informatiilor privind averea, precum :;;i a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor :;;i a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege, pe perioada indeplinirii functiilor :;;i demnitatilor publice. In indeplinirea acestui scop, ANI poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate. 26 Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul ANI se desIa.:;;oara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii dernnitatilor :;;i functiilor publice, a conflictelor de interese :;;i a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare. Principiile dupa care se desI8:;;oara activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidentialitatea, impartialitatea, independenta operationala, celeritatea, buna administrare, dreptulla aparare, precum :;;i prezumtia dobandirii licite a averii. Activitatea de evaluare a declaratiei de avere, a datelor :;;i a informapilor privind averea existenta, precum :;;i a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori dernnitatilor publice, precum :;;i cea de evaluare a conflictelor de interese :;;i a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat :;;i in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora. In vederea des~urarii activitatii in conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor mai sus-amintite, repartizarea lucriirilor se face in mod aleatoriu,de catre conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic. Daca din activitatea de evaluare rezulta c a exista diferente sernnificative 27 (in sensul Legii nr. 176/2010, prin "diferente semnificative se in telege diferenta mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii dernnitatilor :;;i functiilor publice :;;i veniturile realizate in

ZS Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind infiinfarea. organizarea ~i funclionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, publicata in Monitorul Oficial, Parte a I, Dr. 535 din 3 august 2009, cu modificarile ~i completlirile ulterioare. 26 Art. 8 din Legea Dr. 176 din 1 septembrie 20 I0 privind integritatca in exercitarea funcliilor ,i demnitliliJor publice, pentru modificarea ~i completarea Legii Dr. 144/2007 privind infiinfarea, organizarea ~i funclionarea Agenliei NalionaJe de Integritate, precum ~i pentru modificarea ,i completarea altor acte nonnative, pubJicatli in Monitorul Oficial, Parte a I, nr. 621 din 2 septembrie 2010. 27 Art. 18 din Legea Dr. 176 din 1 septembrie 2010 diferen te sernnificative.

28

aceea:;;i perioada), inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza :;;i are obligapa de a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere. Persoana informata :;; i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considera. necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Informarea :;;i invitarea se fac prin po:;;ta, cu scrisoare recomandata. cu confirmare de primire. Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat :;;i are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informatii pe care Ie considera necesare. Daca persoana a carei avere este evaluata. este casatorita ori dacli are copii in intretinere, in sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde :;;i asupra averii sotuluilsotiei ~i,dupa caz, asupra averii copiilor aflati in intretinere. Pe parcursul desIa.~urarii evaluarii, inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor :;;i autoritatilor publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum :;;i persoanelor fizice, documentele :;;i informapile necesare desre:;;uriirii activitatii de evaluare, cu obligapa pastrarii confidentialitatii. Daca, dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau In scris, ori, in lipsa acestuia, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluiirii, sunt identificate in continuare, pe baza datelor :;;i informatiilor existente la dispozipa inspectorului de integritate, diferente sernnificative, inspectorul de integritate intocme:;;te un raport de evaluare. Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a recut obiectul activitiltii de evaluare ~i, dupa caz, organelor fiscale, celor de urmiirire penala:;; i celor disciplinare, precum :;;i comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr. 11511996 pentru declararea :;;i controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere :;;i de control :;;i a functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare. In cadrul organelor fiscale ~i de urmarire penala se desernneaza persoane responsabile pentru relatia cu ANI, care asigura declan:;;area de urgenta:;; i cu preciidere a procedurilor specifice in cadrul acestora. Persoana a carei declarape de avere a fost supusa. evaluArii, fiind identificate diferente sernnificative, in sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, este considerata incompatibila, In cazul in care inspectorul de integritate constatii, pe baza datelor :;;i informatiilor existente la dispozitia sa, ca nu sunt diferente sernnificative, acesta intocm~te un raport de evaluare in acest sens, pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul procedurii. Acest

29

un raport de evaluare in acest sens, pe care it transmite persoanei care a mcut obiectul
raport poate cuprinde, daci1 este cazul, mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea

raport poate cuprinde, daci1 este cazul, mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priv~te intocmirea necorespunziitoare a declarapilor de avere ~i sugestii de indreptare.

Dadi, in urma evalulirii declarapei de interese, precurn ~i a altor date ~i informalii, inspectorul de integritate identificii elemente in sensul existentei unui conflict de interese

incompatibilitliti, informeazli despre aceasta persoana in cauzii ~i are obligatia de

a 0 invita pentru a prezenta un punct de vedere. Persoana informatii ~i invitata poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care Ie considem necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Informarea ~i invitarea se vor face prin po~ta, cu scrisoare recomandatli cu confmnare de primire. Persoana care face obiectul evaluani are dreptul de a fi asistatii sau reprezentatii de avocat ~i are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care Ie considera necesare. Daca, dupa exprirnarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau in scris, ori, in lipsa acestuia, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informani de catre persoana care face obiectul evaluani, inspectorul de integritate considera in continuare cii sunt elemente in sensul existentei unui conflict de

sau a unei

conflict de interese, Intocme~te un raport in acest sens, pe care II transmite persoanei care a fil.cut obiectul evaluarii. Fapta persoanelor care, cu intentie, depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii i?i se pedepse~te potrivit Codului penal.

in declaratii i?i se pedepse~te potrivit Codului penal. PoDtia Romini face parte din MAl ~i este

PoDtia Romini face parte din MAl ~i este institutia speciaHzatii a statuIui care exercita atributii privind apiirarea drepturilor ~i libertiitilor fundamentale ale persoanei, a proprietiitii private ~i publice, prevenirea ~i descoperirea infractiuniIor, respectarea

ordinii ~i lini~tii publice, in conditiile legii . Printre atributiile Politiei Romane, Legea nr. 218/2002 stipuleaza in articolul 26 aHn. (1), punctul 7, ~i realizarea de activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei, a criminalitatii economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infractiunii in domeniul informaticii ~i a crimei organizate. Structura centrala a Politiei Romane cu atributii in domeniul prevenirii i?i combaterii faptelor de coruptie este Directia de Investigare a Fraudelor (DIF). DIF29 functioneaza ca unitate specializatii in domeniu, asigurand aplicarea unitara a actelor normative in vigoare ~i avand ca obiectiv prioritar prevenirea ~i combaterea criminalitiitii circumscrise domeniului economico-financiar, sub conducerea ~i controlul procurorilor desernnati, in conformitate cu prevederile legale. DIF desfil.$oara, la nivel central, activitiiti de prevenire ~i combatere a coruptiei prin Serviciul de combatere a coruptiei ~i a infractiunilor comise in institutii bugetare, iar, la nivel teritorial, prin serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor judetene de politielDirectiei Generale de Politie a Municipiului Bucurei?ti. in ceea ce prive$te segmentul de combatere a coruptiei, ofiterii de politie judiciarii din cadrul Directiei/serviciilor de investigare a fraudelor actioneaza doar in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii competenti.

SediulDIF:

SediulDIF: Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de
SediulDIF: Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de
SediulDIF: Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de
Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de
Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de
Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de

Bueurc:;;ti. Soseaua Stefan eel Marc nr. 13- 15. sector 2. cod po:;;tal 020123. Te1efoane de contact: 021.208.25.25. 021.311.19.63 :;;i fax 021.316.16.80. E-mail: cconornic(<<molitiaromana.ro Website: www.nolitiarornana.ro

:;;i fax 021.316.16.80 . E-mail: cconornic(<<molitiaromana.ro Website: www.nolitiarornana.ro
:;;i fax 021.316.16.80 . E-mail: cconornic(<<molitiaromana.ro Website: www.nolitiarornana.ro

2' Art. 1 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea ~i functionarea Politiei Romane, republicatll., publicatA in Monitorul Oficial al Romii.niei, Partea I, nr. 301 din 25 aprilie 2014. 29 http://politiaromana.ro/directia_investigare_fraude.htm

31

28

interese sau a unei incompatibilitiiti, intocme~te un raport de evaluare. Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a tacut obiectul activitatii de evaluare ~i, dupa caz, organelor de urmarire penala ~i celor disciplinare. Persoana care face obiectul evaluani poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitiitii in termen de IS zile de la primirea acestuia, la instanta de contencios administrativ. Dadi raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut de lege la instanta de contencios administrativ, ANI sesizeaza, in termen de

6 luni, organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare, precum ~i, daca este cazul, instanta de contencios administrativ, in vederea anulani actelor emise, adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Daca raportul de evaluare a incompatibilitiitii nu a fost contestat in termenul

prevazut de lege la instanta de contencios administrativ, ANI sesizeaz a in

termen de

15 zile organele competente pentru declan~area procedurii disciplinare; daca este cazul, ANI sesizeazii in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ, in vederea anulani actelor emise, adoptate sau intocmite cu inciilcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile. Daca in urma evaluani declaratiei de interese, precum ~i a altor date ~i informatii, inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui

30

altor date ~i informatii, inspectorul de integritate constatii inexistenta unei stan de incompatibiIitate sau a unui
Totodata, oricepersoanii care exercitii un sel'Yiciu de interespublic pentru care a fost investiti!!. de

Totodata, oricepersoanii care exercitii un sel'Yiciu de interespublic pentru care a fost investiti!!. de autoriti!!.tile publice sau care este supusi!!. controlului ori supravegherii acestora cu privire la indepHnirea respectivului serviciu de interes public, care in exercitarea atributiilor sale a luat cuno~tinti!!. de saviir~irea unei infracpuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu, este obJlgati Ii sellzeze de indati

organele de urmirlre penalA.

Ii sellzeze de indati organele de urmirlre penalA. Obligapa persoanelor cu atribU/l'i de control de a

Obligapa persoanelor cu atribU/l'i de control de a in~tiinta organele de urmi!!.rire penala sau, dupi!!. caz, organele de constatare a siiviir~iriiinfractiunilor, abilitate de lege, cu privire la orice date din care rezultii indicii ca s-a efectuat 0 operatiune sau un act Hicit ce po ate atrage mspunderea penala, este reglementatii ~i de art. 23 alin. 1 din Legea nr. 7812000 pentl7l prevenirea, descoperirea Ii sanc/ionarea ./aptelor de cOl7lp/ie, modifici!!.rile ~i completi!!.rile ulterioare. In acest sens, in cursul efectui!!.rii actului de control, persoane/e cu atribu/ii de control vor lua miisuri pentru asigurarea ~i conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte ~i a oricliror mijloace de proM ce pot servi organelor de urmi!!.rire penalii.

cu

IMPORTANT!

enala, civiJii sau
enala,
civiJii
sau

33

ObUgatia functionarilor de a sesiza faptele penale. Omisiunea sesizlrii.

"Clbrd ptJ"""Cq1e COllp/i1lftl, tHIIIIellil Ollqti prOCNled IIttotdetlll1l6 lit IICt!IfIII sells. "

Nieolae Titulescu

In Romania, angaja tii din sistemul public au obligatia de a sesiza organele de urmlirire penala competente ori de cate ori au luat cuno~tintli. de si!!.v~irea unei infracpuni. Aceasta obligape este reglementata de Codul de procedura penala, de Legea nr. 78/2000 pentl7l prevenirea, descoperirea Ii sanc/ionarea ./aptelor de COl7lpJie, cu modtficiirile Ii completiirile ulterioare, precum ~i de codurile de conduiti!!. specifice diferitelor categorii de functionari publici.

Obligalla de seslzare

Art. 291 din C.pr.pen.

publici. Obligalla de seslzare Art. 291 din C.pr.pen. Obllgatla de sesizare s mentlonati nMne

Obllgatla

de

sesizare

s

mentlonati

nMne

oriclrul

funetlonar

pubHc,

Indlferent

de

modaHtatea

prln

care

acesta

a

luat

cunottlntl

despre

fapta

respeetlvA. In cazul in care un functionar a sprijinit sau a facilitat savar~irearespectivei infractiuni, acesta nu se poate folosi de aceasti!!. prevedere pentru a sesiza fapta ~i a sci!!.pa astfel de pedeapsa care i se poate aplica pentru coautorat, complicitate sau instigare. Potrivit art. 291 din Codul de procedura penala - orice persoanii cu./itnc/ie de conducere in cadrul unei autoritap a administratiei publice sau in cadrul altor autoriti!!.ti

pub lice, institupi pub lice

ori al altor persoane juridice de drept public, precum ~i orice

persoanii cu atribu/ii de control care, in exercitarea atributiilor lor, au luat cuno~tinta de saviir~irea unei infractiuni pentru care actiunea penala se pune in mi~care din oficiu,

sunt obHgate sl seslzeze de indati organele de urmlrlre penaIi, 1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll, corpurlIe deHete ,1 orice alte mlJloaee de probl 51 nu dlspari.

32

1 Ii la ml5uri pentru ea urmele lnfraetluoll, corpurlIe deHete ,1 orice alte mlJloaee de probl
Moduri de sesizare "NIM1c l1li-1ptNIItIop"pe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe poddv4; nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe
Moduri de sesizare
"NIM1c l1li-1ptNIItIop"pe tHllllRIiJ CIt lIdhuIiIIe
poddv4;
nIMIc l1li-1 ptNIItI IIjIlhl pe
eel CII
lIIt!lllillllttte~
"
Thomas JeffersoD

Pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, sesizarea faptelor de coruptie se poate face astfel:

• petldLdp@maLgov.ro

• apelurl Telvercle: 0800. 806. 806

• DOte, InformArt, rapoarte ete. - strueturlle MAl.

audleate;

IMPORTANT!

In si1uatia in care funqionarul public ia CUllO:;;lill!ii de sihiir.~irea unci intrac(iuni 111 legalura Cll
In si1uatia in care funqionarul public ia CUllO:;;lill!ii de sihiir.~irea unci intrac(iuni 111
legalura Cll servicilll in cadruJ carllia i:;;i indeplinc~le sarcinilc 'Ii omitc ~esizarea de
indlllii a procurorLlILli saL! a organului de unnilrirc penaliL acesla siiv<lr~c~tc
de art. 267 din Codul penal,
omisiunea sesizarii, care se pedepse~1
ell inchisoare de la 3 luni In 3 ani sau eu amend3. iar eiind cstc shar~ita din culpa.
Cll Im;hisoarca dc la :; lun; la un an sau amenda.

34

Sesizarea trebuie privita sub dublu aspect: atilt ca 0 obligape de ordin Iegislativ intr-o societate democratica, dar l}i ca 0 datorie civica a tuturor cetiitenilor, in dorinta comuna de a impune 0 mentalitate onesta in relatia interumana.

Din aceastii perspectiva, prezentam, in randurile ce urmeaza, modalitiiple prin care 0 persoana are dreptull}i, totodata, obligatia sa sesizeze faptele de coruptie.

An. 288dill Cpr-pen. sdplll#ctl ,;IlUHlIII'itie sesiure, respecfiv:

c::> p/4Irgee- incunol}tintarea flI.cuta de 0 persoana fizica sau juridica, referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infi'actiune; tIe"II11/- incunol}tintarea flI.cutii de catre 0 persoana fizica sau juridica despre sav8.I1irea unei infi'actiuni;

c::>

pl"illllcteie IJrIclIeUde tie IIIte ol'ffll"e tie coiUltlllU'eprewIzIde de Iqe;

c::>

c::>

dill oflc/II- existii 0 plaja foarte larga de modalitati concrete prin care organele in drept pot lua cunol}tintii de savarl}irea unor infractiuni de coruPtie dintre care putem enumera: experiente personale, lecturarea articolelor de presa, vizionarea emisiunilor de televiziune, din zvon public, din activitap specifice de culegere a informatiilor etc.

PI4IIKifIWI (art. 289 C.pr.pen.) reprezinta incunol}tintarea fiicutii de 0 persoana fizica sau juridica, referitoare la 0 vatamare ce i s-a cauzat prin infi'actiune. Trebuie sa cuprindii: nume1e, prenumele, codul numeric personal, calitatea l}i domiciliul petitionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, codul de identificare fiscala, numiirul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoane1or juridice ~i contul bancar, indicarea

reprezentantului legal ori conventional, descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii, precum ~i indicarea

reprezentantului legal ori conventional, descrierea faptei care fonneaza obiectul plangerii, precum ~i indicarea taptuitorului §i a mijloacelor de probi, daci1 sunt cunoscute. Se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie sa fie special, iar procura riimane ata§ata plangerii. Daca este flicuta in scris, plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar. Plangerea in fonna electronica indepline§te conditiile de fonna numai dacii este certificata prin semnatura electronica, in confonnitate cu prevederile legale. Plangerea fonnulata oral se consemneazii intr-un proces-verbal de catre organul care 0 prime§te. Se poate face §i de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru piirinp. Persoana vatamatA poate sa declare ca nu W insu§e§te plangerea. Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, plangerea se face de reprezentantul sau legal. Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila. tn cazul in care fiptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate, sesizarea organelor de unniirire penalii se face din oficiu. Plangerea gre§it indreptata la organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite, pe cale administrativa, organului judiciar competent. in cazul in care plangerea este intocmita de catre 0 persoana care locuie~te pe teritoriul Romaniei, cetatean roman, strain sau persoana lara cetatenie, ~i prin aceasta se sesizeaza saviiIlirea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea §i sa 0 transmita organului competent din tara pe teritoriul ciireia a fost comisa infractiunea. Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunzator.

DtttIlN1tftd(art. 290 C.pr.pen.)

Reprezinta incuno~tintarea mcuta de catre 0 persoana fizica sau juridica despre saviiIlirea unei infractiuni. Denuntul se poate face numai personal ~i trebuie sa cuprinda toate datele indicate la plangere. Daca este ficut in scris, denuntul trebuie semnat de persoana vatarnata sau de mandatar. Denuntul in forma electronica indepline§te conditiile de fonna numai daca este certificat prin semnatura electronica, in conformitate cu prevederile legale. Denuntul fonnulat oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul

care il prime~te.

Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, denuntul se face de reprezentantul sau legal. Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face denunt cu incuviintarea persoanelor prevazute de Iegea civila. in cazul in care mptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteazii actele persoanei care dore§te sa faca denuntuI, sesizarea organelor de urrniirire penala se face din oficiu. Denuntul gre§it indreptat Ia organul de unniirire penala sau Ia instanta de judecata se trimite, pe cale administrativa, organului judiciar competent.

36

In cazul in care denuntul este intocmit de catre 0 persoanli care Iocuie~te pe teritoriul Romaniei, cetiitean roman, strain sau persoana firli cetatenie, §i prin aceasta se sesizeaza sav~irea unei infractiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat sa primeasca denuntul ~i si-I transmita organului competent din tara pe teritoriul d\reia a fost comisa infractiunea. Regulile privind cooperarea judiciarii in materie penala se aplica in mod corespunziitor.

MODEL DE PLANGEREIDENUN'r

fpel/frll slnl( '//lnl {'('lIfra/t!) Domnule Direetor (Jenera! al Dircc\iei (ienerak (pt'lll!'u
fpel/frll slnl( '//lnl {'('lIfra/t!)
Domnule Direetor (Jenera! al Dircc\iei (ienerak
(pt'lll!'u )/lu('/lIIil(' fer/M/"!llic)
Dornnulc Director al Direqici
IIrov
f\tlll
) Domnule
Sub-.cmnatul(a)
domieiliat(ii)
(IIIIIIl"
.,1/
loc(/lil(II{'tI)
~traJa
nr.
"
~C.
et.
ap
jude! hectOr)
,
titular
dc
identltatc :"ena
, nr
eNP
, din Codul
IRL.DENUNT
(1111111(' .,1'1pI'ClllllIIC)
dOllliciliat( ii)
in
(st'
localifilletl)
strada
bl.
Ill'.
ct.
up.
jud(;:! (sector)
eod po:;;tal
titular al uinii de
idcntitatc scria
, CNP
cii**
((it. '.I{,l'in L'tl j{fP/{'I/j(/jJIl'/()f'
c{I!'e
j(Y/I/{'u:;/i
Dovada
int"raciiunilor 0 file eu unniitoareie miJloace dt: probii***:
.1.\'" J'Of' liu/ic{( IIlli/o{f('('';''> de pnJI]{I, d{ltd .\'1/111 CIIIIO.l'Clfle)
"
,.
Data
Scmniitura
*jf' /'(/ ifl{licaj{/pflli/o!'1l1. dm -d (cr/e (,{lIIaSt'I/!,

*" (}n~'e Illj(JI'IlIa/ie pril'/!I(/ (J

IJI1:{/I/c/ol'de lII'flIdrire pellalil.

CI'ellllm/d jtlplt!

de

c{}!'lIp/ie jJ{)(lIe Ii tie

***Jfal1(Jl'I: [n,redl'll/'!: jO/o,!.?!'aj;!: t'l1rc}.;il'/l'tld, ohieCll' etc.

tie ***Jfal1(Jl'I: [n,redl'll/'!: jO/o,!.?!'aj;!: t'l1rc}.;il'/l'tld, ohieCll' etc. 37

37

tie ***Jfal1(Jl'I: [n,redl'll/'!: jO/o,!.?!'aj;!: t'l1rc}.;il'/l'tld, ohieCll' etc. 37
Sesiz4d/e fiJcllle tie pentHUll! CII jiI"qii tie coNillcere ~i tie Q/te fM"SOII"l! (art. 291

Sesiz4d/e fiJcllle tie pentHUll! CII jiI"qii tie coNillcere ~i tie Q/te fM"SOII"l!

(art. 291 C.pr.pen.) - a se vedea menliunile de la" Obligalia./Unclionarilor de a sesiza foptele penale. Omisiunea sesiziirii'~

SesiQnwz dill oflciII (art. 292 C.pr.pen.) Organul de urmlirire penala se sesizeaza din oficiu daca afia ca s-a savari?it 0 infracliune pe orice alta cale decat cele prevazute la art. 289-291 i?i incheie un proces-verbal in acest sens. Exemplu: presa scrisii i?i audiovideo, emisiuni de radio i?i tv etc.

Reactla personalulut la coruptle

"R4spllmleretl "11 este "1111161pelllnl

CI! 61 filcllt,

61

ci ~i pelllnl

CI! "11

fiJclll. n

Lao Tzu - momf antic

in situalia constatlirii de catre personalul MAl a savari?irii de catre cetiileni a unor infracliunilcontravenlii, dupa caz, se impune desfiii?urarea urmatoarelor activitali:

¢ efectuarea actelor procedurale in vederea constatlirii infracliunilor din competenla proprie;

¢ aplicarea sancliunilor corespunzatoare in funclie de contravenliile comise.

Daca pe parcursul indeplinirii indatoririlor de serviciu ori in timpul sau ulterior constatiirii infracliunilor/contravenliilor cetiilenii incearca sa scape de rigorile legii, personalul MAl are obligalia sa aclioneze cu fermitate astfel incat sa nu lase de inleles cii exista posibilitatea sa nu aplice legea sau sa 0 aplice intr-un mod favorabil cetalenilor. in situalia in care cetiilenii insista in acliunea lor, Ii se va aduce la cunoi?tinta ca demersul este inutil. Organul de constatare apreciaza asupra existenlei elementeloro infracliunii de dare de mita, sens in care are obligalia de a denunla fapta organului de urmlirire penala competent. De asemenea, personalul MAl are la dispozilie cadrul legal general reprezentat de prevederile art. 293 din Codul de procedura penala:

¢ intocmei?te un proces-verbal, in care consemneaza toate aspectele constatate i?i activitalile desfiii?urate;

¢ inainteaza de indatii organului de urmlirire penala procesul-verbal intocmit;

¢ pune la dispozilia organului de urmlirire penala plangerile i?i cererile prezentate in scris, corpul delict, precum i?i obiectele i?i inscrisurile ridicate cu ocazia constatarii infracliunii (de dare de mitii).

Atitudinea corecta, onesta i?i loiaIa a funclionarilor din cadrul sistemului public, menita sa protejeze acele valori sociale care au ca scop asigurarea unor servicii publice de calitate, in care sa primeze interesul public, a fost incurajata i?i de legiuitor, 0 data in plus, prin reglementarea in textul art. 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal

omlslunea seslzlrll.

30 Art. 290 Cod penal- darea de milA.

38

39

art. 267 Cod penal a infracliunii denumita marginal omlslunea seslzlrll. 30 Art. 290 Cod penal- darea
Protectia avertizorului de integritate "A .Ii Simp/II, prepos dec41 "ecinstil. " tim- (I fi In

Protectia avertizorului de integritate

"A .Ii Simp/II,

prepos

dec41

"ecinstil. "

tim-

(I

fi

In confonnitate cu art. 17 alin. (I) din QUG nr. 30/2007 privind organizarea ~i funclionarea MAl, cu modificarile ~i completarile uiterioare, ,,personalul MAI se

compune din: fonclionari publici, polilqti - fonclionari publici cu statut special, cadre militare in activitate, personal contractual, precum .,i soldali .,i gradali voluntarl'. Avfuld in vedere ca sintagma "mgane de online publica.,i siguranla nalionalt'l'

prevazuta in art. 61 alin. I, lit. c) din C.pr.pen. nu este definita in niciun act nonnativ in vigoare, in acceptiunea noastra poate fi asimilat organelor de online pubUcl"

slpranti na1ionall, penonalal MAl care Ie Incadreazl In prevederUe art. 175 ,1 176 din Codal penal sau esercltl atrlbu1fl din domenlal online pubUcl ,1 .lguranti na1ionali exprea prevlzute In OUG Dr. 30/l007, precum "In actele normative care

cln.sdt

e

ze,,16I,

111111

tfg,

Honorf de Balzac

Conventia civila privind coruptia, adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1999, la Strasbourg, ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 147 din I aprilie 2002 31 , stipuleaza in art. 9 ca "fiecare parte prevede in dreptul sau intern 0 protectie adecvatii impotriva oricarei sanctiuni nejustificate fata de salariatii care, de buna-credinta ~i pe baza de suspiciuni legitime, denunta faptele de coruptie persoanelor sau autoritatilor responsabile." Astfel, pentru a asigura un cadru nonnativ intern in concordanta cu art. 9 din Conventie, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice ~i din alte unitati care sernnaleaza incalciiri ale legie z . Legea nr. 57112004 define~te avertizorul ca fiind persoana care a sesizat incalcari ale legii in cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice ~i al altor unitap ~i care este incadrata in una dintre autoritatile ~i institutiile publice ale administratiei publice centrale, administratiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publiee de cultura, educatie, sanatate ~i asistenta soeiala, eompaniilor nationale, regiilor autonome de interes national ~i local, precum ~i societatilor nationale cu capital de stat. Avertizarea in interes public este definit a ca fiind sesizarea Iaeuta cu buna-credinta eu privire la orice fapta care presupune 0 incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administriiri, eficientei, eficacitatii, economicitatii ~i transparentei. Confonn prevederilor art. 5 din Legea nr. 57112004, sernnalarea de eatre avertizor a unor fapte de incalcare a legii, a unor fapte previizute de lege ca fiind abateri disciplinare, eontraventii sau infractiuni, trebuie sa priveasca:

~ infractiuni de eoruptie, infraetiuni asimilate infraetiunilor de eoruptie, infraetiunile de fals ~i infraetiunile de servieiu sau in legatura eu serviciul:

ementeazl

actlvltatea .tructurllor din cadruI MAI.

31 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002.

32 Publicatii in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004.

41

40

I, nr. 260 din 18 aprilie 2002. 32 Publicatii in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.214

.It- 1111111 (art, 289 Cod penal), darea de mita (art. 290 Cod penal), II .1. IIdlllcntii (art. 291 Cod penal), cumpararea de influent a (art, 292

'Iltlllll,

prcvazute

de

art.

10-13 din Legea nr, 78/2000 privind

)0> inciilcarea

altor

dispozitii

legale

care

impun

respectarea

principiului

bunei

administriiri ~i a celui al ocrotirii interesului public.

Avertizorul de integritate poate sesiza incalciirile prevederilor legale sau ale normelor deontologice ~i profesionale, alternativ sau cumulativ:

)0> §efului ierarhic al persoanei care a inciilcat prevederile legale; )0> conducatorului autoritiitii publice, institutiei publice sau al unitiitii bugetare din care face parte persoana care a inciilcat prevederile legale sau in care se semnaleazii practica ilegala, chiar dacii nu se poate identifica exact fiiptuitorul; )0> comisiilor de disciplinii sau altor organisme similare din cadrul autoritatii pubJice, institutiei publice sau al unitiitii previizute de Legea nr. 57112004 din care face parte persoana care a inciilcat legea; )0> organelor judiciare; )0> organelor insarcinate cu constatarea ~i cercetarea conflictelor de interese ~i a incompatibilitatilor; )0> comisiilor parlamentare; )0> mass-mediei; )0> organizaliilor profesionale, sindicale sau patronale; organizatiilor neguvernamentale.

In ceea ce prive~te protectia de care beneficiazii avertizorii, legea prevede ca, in fata comisiei de disciplinii sau a altor organe similare, avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de bunii-credintii, panii la proba contrara, in sensu! cii se prezumii cii persoana a facut 0 sesizare convinsii fiind de realitatea stiirii de fapt sau cii fapta constituie 0 inciiIcare a legii. De asemenea, la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplinii sau alte organisme similare au obligatia de a invita presa ~i un reprezentant al sindicatului sau al organizatiei profesionale. Anuntu1 se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritiitii publice, institutiei pubJice sau a unitiitii bugetare, cu cel putin 3 zile lucriitoare inaintea ~edintei, sub sanctiunea nu1itiitii raportului ~i a sanctiunii disciplinare aplicate. In situatia in care cel rec1amat prin avertizarea in interes public este ~efierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie ~i evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea. In cazul avertiziirilor 'in interes public care privesc infracliuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruPtie, infractiunile de fals ~i infractiunile de

43

II' ", • kscoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie; 11111111<- de fals (art. 310-328 Cod penal); .'\"1111111 ,It- scrviciu (art. 295-309 Cod penal).

lillI" '"

I Vit

intereselor financiare ale Uniunii Europene: infractiunile

II., 11,1 I K I 18 5 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea

de coruptie; 1111 IIHI,IIIIl'lIte preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor

III

_I"IU,'"

"II ('

poate

fi

lncadrat

un

avertizor:

discriminarea directii,

interese:

IlIdlll'l:tii, discriminarea multipla, h1l.rtuirea, victimizarea;

privind

incompatibilitatile

161/2003

unele

~i conflictele

masuri

pentru

de

'"' , ,', Itori lor

I .,'11

nr.

i

*1

privind

J.D.,"'''\'>! III nl'l'citarea dernnitatilor publice, a functiilor publice ~i in mediul

11, 1""\I'lIllca ~i sanctionarea corupliei ~i ale Legii nr. 176/2010 privind '.1 11 II •• \'" ('itarea functiilor ~i dernnitatilor publice;

asigurarea

.,l1li

1111 Mh'"I' " II Icsurselor materiale sau umane;

"" ••• n,,",1 1',,1.111'

'4l1li

11111 II IIt"

II •• rl

"

'

in exercitarea prerogative lor postului, cu excePtia persoanelor

k Iq~1I ,II privinta accesului la informatii ~i a transparentei decizionale:

"

privind liberul acces la informatii1e de interes

in

52/2003

privind

transparenta

decizionala

privind

achizitiile

publice

finantari1e

~i

,I I".,nkrilc

JlI,.

I q'.I' 1Ir. 544/2001

Legii

nr.

legale

fIIIIIiU_IIMlln puhlicii;

at

1'1 t\ !'{Icrilor

"IIIIoI1"I",

\'

lit 1II,,,.tl'lIllI '.1111 IIcglijenta in serviciu;

1 '"'"III('l'tive ale personalului in procesul de recrutare, selectare, "'II,,~radare ~i eliberare din functie;

lit ,1I.II.lrl Ilk "lI>ccdurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu

, ,••I.,I.IIt,.'1I

lit' III k

administrative sau de aWi natura care servesc interese de grup

."t,nll"III!·.

11'111,·11 ddcctuoasii sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al -.htl 111 '1I1l' poate fi incadrat un avertizor;

42

sau frauduloasii a patrimoniului public ~i privat al -.htl 111 '1I1l' poate fi incadrat un avertizor;
ServlClU sau in legatura cu serviciul, precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor

ServlClU sau in legatura cu serviciul, precum ~i infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitiitilor Europene, se vor aplica, din oficiu, prevederile art. 12 alin. 2, lit. a din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, respectiv "protectia datelor de identitate a martorului protejat". In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare SaU administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, fiicuta cu

buna-credinta.

Aete normative Incidente domeniulDi

"ntdndI 141W11f111111qic# 14,."

iI'I4I/Ikrl. "

Cicero

Constitutia Romamei, republicatii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,

nr. 767 din 31.10.2003;

Codul Penal al Romamei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510

din 24.07.2009, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;

• Codul de Procedura Pen~da al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I,

nr. 486 din 15.07.2010, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;

• Legea nr. 115 din 16.10.1996 pentru declararea ~i controlul averii demnitarilor,

magistratilor, a unor persoane cu functii de

functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 263 din

28.10.1996, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;

Legea nr. 78 din 08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanctionarea

conducere ~i de control ~i a

faptelor de coruppe, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219

din 08.05.2000, cu modificarlle ~i completarile ulterioare;

Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informatii de interes public,

publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663 din 23.10.2001;

Legea nr. 27 din 16.01.2002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia,

adoptata la Strasbourg la 27.01.1999, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,

nr. 65 din 30.01.2002;

Legea nr. 147 din 01.04.2002 pentru ratificarea Convenpei civile asupra

coruppei, adoptata la Strasbourg la 04.11.1999, publicata in Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 260 din 18.04.2002;

Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul polipstului, publicata in Monitorul

Oficial, Partea I, nr. 440 din 24.06.2002, cu modificarile ~i completiirile

ulterioare;

45

Instant a

verifica

proportionalitatea

sanctiunii

aplicate

avertizorului

pentru

0

abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare

din cadrul aceleia~i autoritiiti publice, institutii publice sau unitiiti bugetare, pentru a

inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~i indirecte a

public.

actelor de avertizare in interes

44

pentru a inliitura posibilitatea sanctioniirii ulterioare ~ i indirecte a public. actelor de avertizare in interes
• Legea Dr. 682 din 19.12.2002 privind protecpa martorilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,

• Legea Dr. 682 din 19.12.2002 privind protecpa martorilor, publicata in Monitorul

Oficial, Partea I, Dr. 964 din 28.12.2002, cu modificarile ~i completarile

ulterioare;

161 din 19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea

transparent ei in exercitarea demnitiitilor publice, a funcpilor publice ~i in mediul

de afaceri, prevenirea ~i sancponarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial,

Legea

Dr.

Partea I, Dr. 279 din 21.04.2003, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;

• Legea Dr. 7 din 18.02.2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici,

publicatii in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 157 din 23.02.2004;

• Legea Dr. 251 din 16.06.2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite

cu titlu gratuit cu prilejul unor acpuni de protocol in exercitarea mandatului sau a

functiei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 561 din 24.06.2004;

• Legea Dr. 364 din 15.09.2004 privind organizarea ~i functionarea polipei

judiciare, publicatii in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 869 din 23.09.2004;

• Legea Dr. 365 din 15.09.2004 pentru ratificarea Conventiei Napunilor Unite

octombrie 2003, publicata in

impotriva coruptiei, adoptatii hi. New York la 31

Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 903 din 05.10.2004;

• Legea Dr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduitii a personalului

contractual din autoritiitile ~i institupile publice, publicatii in Monitorul Oficial,

Partea I, Dr. 1105 din 26.11.2004;

• Legea Dr. 571 din 14.12.2004 privind protecpa personalului din autoritatile

publice, institupile pub lice ~i din alte institutii care semnaleaza inciilciiri ale legii,

publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 1214 din 17.12.2004;

• Legea Dr. 161 din 30.05.2005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ~i

combaterea coruptiei in cadrul MAl, publicatii in Monitorul Oficial, Partea I,

Dr. 476 din 06.06.2005;

• Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr. 1.126 din 15.07.2004 pentru aprobarea

Regulamentului de punere in aplicare a Legii Dr. 251 din 2004 privind unele

miisuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de

protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, publicatii in Monitorul Oficial,

Partea I, Dr. 680 din 28.07.2004;

• Hotiirarea Guvemului Romaniei Dr. 991 din 25.08.2005 privind Codul de etica ~i

deontologie al polipstului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 813

din 07.09.2005;

• Hotadirea Guvemului Romaniei nr. 215 din 27.03.2012 privind aprobarea

Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului

masurilor preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de evaluare, precurn ~i a

Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale

anticoruptie 2012-2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 202

din 27.03.2012;

• Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr. 43 din 04.04.2002 privind Parchetul

National AnticoruPtie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 244

din 11.04.2002, cu modificiirile ~i completarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgentii a Guvemului Dr. 120 din 01.09.2005 privind

operationalizarea Directiei Generate Anticoruppe din cadrul MAl, publicata in

Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 809 din 06.09.2005, cu modificarile ~i

completiirile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta a Guvemului Dr. 30 din 25.04.2007 privind organizarea ~i

functionarea MAl ~i pentru reorganizarea unor unitati din subordinea MAl,

publicatii in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 309 din 09.05.2007;

• Ordinul MAl Dr. 1489 din 03.11.2006 pentru aprobarea Codului de etica ~i

deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentii ~i

din structurile subordonate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 918

din 13.11.2006;

• Ordinul MAl Dr. 256 din 16.11.2011 priv ind procedura de testare a integritatii

profesionale a personalului MAl, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 836

din 25.11.2011;

• Ordinul MAl Dr. 174 din 10.10.2012 privind aprobarea Planului sectorial de

actiune pentru implementarea, la nivelul MAl, a Strategiei nationale anticoruptie

pe perioada 2012-2015, precum ~i pentru aprobarea Inventarului masurilor

preventive anticoruPtie ~i a indicatorilor de

evaluare, public at in Monitorul

Oficial, Partea I, Dr. 521 din 27.07.2012, cu modificarile ~i completarile

ulterioare;

46

47

public at in Monitorul Oficial, Partea I, Dr. 521 din 27.07.2012, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Ordinul MAl nr. 86 din 12.06.2013 privind organizarea ~i des:fa~urarea activiti!l.ti1or de prevenire a coruptiei

Ordinul MAl nr. 86 din 12.06.2013 privind organizarea ~i des:fa~urarea activiti!l.ti1or de prevenire a coruptiei in cadrul MAl, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 368 din 20.06.2013;

• Ordinul MAl nr. 119 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei Generale Anticoruppe, public at in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 580 din 04.08.2014;

• Rezolutia (97) 24 privind cele douazeci de principii directoare pentru lupta impotriva coruptiei, adoptati!l. de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului.

48

de Consiliul Europei - Comitetul de Mini~tri la data de 6 noiembrie 1997 la cea de-a
0800.806.806 linie telefonica gratuita unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
0800.806.806 linie telefonica gratuita unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie
0800.806.806 linie telefonica gratuita unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie

0800.806.806

linie telefonica gratuita unde Duteti sesiza faDtele de coruDtie