Sunteți pe pagina 1din 243

ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AL COMUNICATIILOR


DIRECTIUNEA SPECIALA A POSTELOR, TELEGRAFELOR SI TELEFOANELOR

STATISTICA P. T. T.
PE ANUL 1934

RAPPORT
SUR LA MARCHE GNRALE DES SERVICES

DES POSTES ET DES TLGRAPHES DE


ROUMANIE PENDANT L'ANNE 1934

RELEVS STATISTIQU ES

I IMPRIMERHLE STATULUI

MONITORUL OFICIAL

IMPRIMERIA CENTRAL
BUCUREVI
1

www.dacoromanica.ro

www

ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AL COMUNICATIILOR


_

DIRECTIUNEA SPECIALA A POSTELOR, TELEGRAFELOR SI TELEFOANELOR

STATISTICA P. T. T.
PE ANUL 1934

RAPPORT
SUR LA MARCHE GNRALE DES SERVICES

DES POSTES ET DES TLGRAPHES DE


ROUMANIE PENDANT L'ANNE 1934

RELEVS STATISTIQU ES

MONITORUL OFICIAL SI IMPRIMERIILE STATULUI

IMPRIMERIA CENTRALA

BUCURESTI
1
9 3 6

www.dacoromanica.ro
11,

INTRODUCERE
Cu volumul de fafei Administrafia P. T. T. prezint Statistica Postelor ai
Telegrafelor din Romania pe anul 1934, adic a 8-a edifie de Mild apare in mod
r egulat.

Edifia pe anul 1934 nu se deosebeste de edifia precedentei decal prin introducerea unor noui tablouri statistice si prin completarea celorlalte tablouri cu date noui.
Astfel, la capitolul Posta", tablourile Nr. 11 si 12 sunt noui si cuprind date cu
privire la abonamentele fcute prin mijlocirea Postei tn cursul anului 1934, la ziare
qi alte publicafiuni periodice romnesti si strine. Tabloul Nr. 14 a fost completat
cu date asupra corespondenfelor-avion sosite din strineitate (pe fri de origine), iar
tabloul Nr. 14, cu date asupra mesageriilor oficiale.
La capitolul Telegraf", tabloul Nr. 43, care cuprinde date cu privire la telegramele depuse in cursul anului 1934 in serviciul intern, a fost completat i cu numrul cuvintelor corespunzeitoare, iar tabloul Nr. 50, privitor la telegramele internafionale expediate si primite prin radio in cursul anului, a fost completat cu numrul
cuvintelor corespunzaloare.
De asemenea, darea de seamei asupra rezultatelor financiare (pag. 23) a fost
insofit de tablouri grafice, cari permit s se constate variafia veniturilor si cheltuielilor P. T. T. pe ultimii 5 ani.
In edifia pe anul 1934 au fost peistrate tablourile retrospective cari, rezumnd
sumar principalele date pentru o serie de ani ( 1867-1934 inclusiv), resfrang intreaga
evolufie a Institufiei P. T. T. din Romania.
Statistica de fafei, dand icoana numeric a activitfii Postelor si Telegrafelor
din Romania poate fi considerat ca una din publicafiunile importante. fn aceast
calitate, sperm s fie bine primit atat de Institufiuni cat si de marele public.
M. SORESCU
$EFUL SERVICIULUI STATISTIC P. T. T.

www.dacoromanica.ro

Regatul Rom5niei - Roumanie.


Direcriunile PTI-Direcrions des FT.

e
o

\
clt

\Sail/ mare ',


.., \

..f.

e"---A

;-.,

- - - -.."...'

.ft. .-.

'11.

"col

i
k.......1
7ii

./

.0

.-

.-"
/

\L.-' 0 pa'

o '.
6,elte

Pi

Hurl

\
8gr/ocl '....

i /-

oCahul

".

ii.c..:.: 4
,

, -,

le

6.0` .

Tulcea

.du
(!rjila

o
(.9

0 BUC

\ .._..

79' -

co Ca, ,acal

-16Patea Alba

1 0

Te`u`. 0 1

o \. 0 /NO

'

\ ir

\--1

Chic

'..

.1.A.

4;40f.'Pok,

7a-rgov4ste

fsfy.../eriti:

.1

17 Sever, n

'

,1

.i

le Vikedciti

7Ighine

CdonpuLlgo
..,-

o 0/Witd 1

acu

; ofirap.

.....

7k../i0 0

IT

....'"----.Zosoo.

o ST. he ory

agoras

Deva

4.2.0
iChi.Sind) i
- ' le
)

Were

Odorhei
O.Sighbszera

et

-rhei

moo o

Julia

Timisoara .--; 0
0 Lugoj i
1...

()Dotes

--

07-9./;kii,s\

RI

--

0 Arad.

eltsj

.t.

.0

/-*-Tunja
.
ii ...-- '-.( 0- ai

-e.'

4.1,

_.t../

114.

- ......

.-

SI

te

,f..

Dejo

02(zifiLl.

te/P4'.

a4P4'

irila

/ ) '0 . ... .""


. .
.?k

irakiu

f'.

lu'90

So,oca

Doro h9

Itioeni 0

...

at

e.e.rn4uH
.%

"Raola uti

if**4*.lk.,,,,,rerr:.4.,(-).9-0(%
1.X/Shei 41,

it

Ca-la-ras

osil4,
(

rsd

onstanta

.t ---

42-

......

`',area

rMigurele

0
AU.

Capitak

el

Capita/a ?rii

Capita/a judetului.- Capitale de de;9ariement


Ords Alunicipiu

lc c

Nunicipes

Frontiera Statului.- Frontiere de l'Elat

-.-.-.- Limita judetului.- Limite de dpartement


Limits Dfrectiun. PTT - Limite de Direction des PTT
Resedinta Directiumi este soh/in/al-J.- Le siege de/a Direction est soukgne

www.dacoromanica.ro
&senator Chrisba sca anon,

ROMANIA
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AL COMUNICATIILOR

DIRECT1UNEA SPEC1ALA A POVELOR, TELEGRAFELOR $1 TELEFOANELOR

SERVICIUL STATISTIC
Nr. 238.429 din 9 Noemvrie 1935

DAREA DE SEAMA
ASUPRA

MERSULUI GENERAL AL SERVICIILOR DE POVA


IN CURSUL ANULUI 1934

I TELEGRAF

I. ADMINISTRATIA
In virtutea legii privitoare la regiile autonome (art. 15), publicat in Monitorul Oficial Nr. 102
din 4 Mai 1934, Regia Autonomd a Potelor, Telegrafelor i Telefoanelor, infiintatd prin legea speciald din 28 lulie 1929 '), a fost Incorporatd pe ziva de 1 Iu lie 1934, la Ministerul Lucrrilor Pub lice
i al Comunicatiilor, devenind, pe aceia datd, directiune speciald inluntrul acelui Minister.
Legea organicd pe temeiul cdreia a functionat Institutia P. T. T. la punerea in aplicare a legii
privitoare la regiile autonome (1 lulie 1934), a rdmas in vigoare.
Pan la modificarea ei, Institutia P. T. T. benefeciazd de toate dispozitiunile cuprinse in Capitolul I din legea privitoare la regiile autonome.
In conformitate cu dispozitiunile art. 9 din legea mentionatd, functioneazd pe langd. Directorul
General P. T. T. un Comitet de directiune alrtuit din 3 membri numiti pe 4 ani prin Malt decret
regal.
Atributiunile i competinta Comitetului de directie sunt fixate printr'un regulament special.
In anul 1934, Comitetul de directie P. T. T. a avut urmtoarea compunere:

Prqedinte: Dimitrie Marinescu, fost Director General P. T. T.


Membri:

Inginer Alexandru Teodoreanu

I. Balniu

Ca Director General P. T. T. a functionat d. Inginer Ion Pitulescu, care functioneazd i in


prezent.

Romania reluand in cursul anului 1934, relatiunile politice i comerciale cu Rusia Sovietelor,
Administratia P. T. T., in urma studiilor fcute, a reluat, de asemenea, legAturile potale i telegrafice directe cu Rusia Sovietelor, intrerupte dela sfaritul rdzboiului mondial.
1) Publicat in Monitorul Oficial Nr. 170/1929.
www.dacoromanica.ro

Conditiunile de admitere i taxele de francare pentru corespondentele destinate Rusiei Sovietelor sunt cele prevAzute de Conventiunile internationale.

In cursul anului 1934, Administratia a dispus s se studieze i s se intocmeasc o nou Conventiune, modificatoare a Conventiunii existente intre Administratia P. T. T. si Regia Autonotra
C. F. R., privitoare la executarea servicillor de post i telegraf de cdtre grile din tara.
In noua Conventiune, urmeazd s se prevad nouile servicii infiintate in ultimul timp in exploatarea P. T. T., precum i unele modificari in ceea ce priveste indemnitatea cuvenit agentilor C.
F. R., cari execut serviciul de postd i telegraf.

Congrese - Reuniuni
In cursul anului 1934, s'au tinut urmtoarele congrese i reuniuni internationale :
a) Al X-Iea Congres postal universal, la Cairo, dela 2 Februarie pti la 20 Martie 1934, sub
presidentia d-lui Mohamed Charara Bey, Directorul General al Postelor Egiptene, pentru revizuirea
Conventiunii postale universale dela Londra (1929).
La acest Congres, Romnia a fost reprezentat prin d-1 Ilarie Mneanu, Director in Administratia Central P. T. T., si Constantin *tefnescu, Inspector, Subdirectorul Exploatdrii P. T. T.
Noua Conventiune, aranjamentele i regulamentele postale internationale, semnate la Cairo de
delegatii trilor din Uniune, au intrat in vigoare pe ziva de 1 Ianuarie 1935 ;
b) A IV-a reuniune a Comitetului consultativ international telegrafic (C. C. I. T.) la Praga
dela 23 Mai pnd la 2 lunie 1934, sub presidentia d-lui Inginer Strnad, Directorul serviciului tehnic
din Ministerul Postelor, Telegrafelor i Telefoanelor cehoslovace, pentru a rezolva o serie de probleme privitoare la protectia circuitelor, la exploatarea telegrafic si la tarife ;
c) A X-a reuniune a Comitetului consultativ international telefonic (C. C. I. F.) la Budapesta,
dela 3 la 10 Septemvrie 1934, sub presidentia d-lui Gabriel Szalay, Secretar de Stat, Director General al Postelor, Telegrafelor i Telefoanelor ungare, pentru a examina diverse chestiuni privitoare
la protectia liniilor telefonice, transmisiunea telefonic (linii i aparate), coordonarea telefoniei i
radiotelefoniei in serviciul comercial, trafic, exploatare i tarife telefonice;
d) A III-a reuniune a Comitetului consultativ international al radiocomunicatiilor (C. C. I. R.)
la Estoril, Ing Lisabona, dela 22 Septemvrie la 10 Octomvrie 1934, sub presidentia d-lui Inginer
L. A Conto dos Santos, Administratorul General al Postelor, Telegrafelor i Telefoanelor portugheze.
S'au examinat 35 chestiuni privitoare la radiocomunicatii i s'au emis 27 avize;

e) Reuniunea Uniunii internationale de radiodifuziune (U. I. R.) la Geneva, dela 26 Februarie la 3 Martie 1934, pentru a studia rezultatele obtinnte prin aplicarea planului dela Lucerna (atribuirea lungimilor de undd diverselor statiuni de radiodifuziune europene) si a lua
dispozitiuni pentru remedierea greuttilor constatate.

II. EXPLOATAREA
in cursul anului 1934, exploatarea postelor i telegrafelor s'a fcut prin mijlocirea a 6.592 oficii
de toate categoriile.
Din cauza micsorrii traficului schimbat i ca msurd de economie, 4 oficii de Stat au fost
transformate in agentii speciale, iar 2 agentii speciale au fost desfiintate. De asemenea au mai fost
desfiintate in cursul anului, 3 oficii si 4 agentii autorizate.
Tablourile de mai jos arat numrul i felul oficiilor cari au functionat in 1934, comparativ cu
anii precedenti.

www.dacoromanica.ro

Oficiile P. T. T. cari au functionat "in anal 1934:


Numarul

FELUL OFICIILOR

Oficii de Stat
Agentii de Stat speciale .
.
.
Ofidi autorizate .
Agentii autorizate
Statiuni CAI Ferate de Stat

490
209

844

83
308

particulare . .
Birouri postale ambulante
Agentii postale comunale
Total .

9
306

4.343
.

6.592

Oficiile P. T. T. cari au functionat tn 1934, in comparatie cu anii precedenti:

ANI

FELUL OFICIILOR
1930

Oficii de Stat .
Agentii speciale .
Oficii autorizate
Agentii autorizate .
. .
.
.
Statiuni Cai Ferate de Stat . . .
particulare .
3
,
Birouri postale ambulante
Agentii postale comunale
Total .
.

1931

1932

1933 11934

498
199

485
205

500
206

864
142
318
19

876
106
284
6
322
4.149

866
102
284

83
308
18
9
268
308
306
4.274 4.213 4.343

6.433

6.518 6.526

306
4.018
.

6.364

495
207
847

490
209
844

87
360
9

6.592

Oficiile P. T. T. cari au functionat n 1934, rnduite dup felul serviciilor executate :


FELUL SERVICIILOR

FELUL OFICIILOR

Posta

Oficii de Stat

Agentii speciale ......


Oficii autorizate
Agentii autorizate

Statiuni Cal Ferate de Stat

particulare .
Birouri postale ambulante
Agentii postale comunale .
Total .

Tel egraf Telef on

478
209
844
83

482

176

308
9

306
4.343

1.704

1.704

6.446

3.114

2.330 *)

"

175

85

434
2

521

20

Oficiile P. T. T. cari au functionat 'in 1934, rnduite dupti felt! serviciilor executate, In
comparatie cu anii precedenti :
Posta

ANII

Telegraf Telefon
Numrul oficiilor

1930

6.216

3.244

3.431

1931 .

6.297

3.364

6.388

3.014

3.070*)
2.652*)

6.311

6.446

3.064
3.114

2.541*)
2.330*)

1932.
1933.
1934

*) In aceste numere nu se cuprind oficiile telefonice infiintate de S. A. R de Telefoane.

www.dacoromanica.ro

Ofictile P. T. T. cari au funclionat in 1934, rdnduite dupci durata servicitlor executate, in


comparafie cu anii precedenfi:

NUMARUL OFICI LOR


Serviciul
permanent Serviciul
prelungit
(ziva

ANI 1

Serviciul
complet

Serviciul
limitat

Birouri

pottale

Total

306
322

6.364
6.433

268
308
306

6.518
6.526
6.592

(dela 8-12
i noaptea) dela 8-24) dela 8-21) i 14-18) ambulante

1930.

51

48

90

5.869

1931 .

51

5.912
6.044

53
49

84
86

64
67
52

67

6.050

49

56

81

6.100

1932.
1933.
1934.

in cursul anului 1934, s'au aflat in serviciu, puse la dispozitia publicului, 8.221 cutii de scrisori,
revenind in mijlociu :

1 cutie de scrisori la 35,88 km2


2.195 locuitori.
1
in raport cu suprafata teritorial a Romniei (294,987 km2), am avut in mijlociu :
Anii .

1930

11

1931

11

1932

11

1933

11

1934

Kilometri patrati
Un oficiu potal la
telegrafic la
n
O cutie de scrisori la

47,46
90,93
35,54

46,84
87,69
35,54

46,74
96,28
36,22

46,18
97,87
j

37,02

45,76
94,73
35,88

in raport cu populatia Romniei (18.044.755 *) locuitori) in mijlociu, am avut :


Anii :

Un oficiu potal
la .
telegrafic
O cutie de scrisori

.....
.

1930

2.900
5.556
2.173

1931

11

1932

1933

Locuitori

2.866

2.825

2.859

5.364
2.174

5.987
2.265

5.889
2.216

11

1934

2.799
5.795
2.195

EXPLOATAREA POTAL
in cursul anului 1934, Administratia a dispus s se fac studiile necesare in vederea organizrii
serviciului mandatelor potale interne pe baze comerciale i s se intocmeasc un nou regulament
de functionare.
in noua organizare, limita valorilor depuse va fi sporit i se vor introduce noi sisteme de plat
cari s permit institutiunilor de credit, autorittilor, industriilor, etc., s efectueze plti mari in
toat tara, in schimbul unor tarife reduse i combinate.
Pentru a ajuta la desvoltarea propagandei culturale la sate, Administratia a incheiat cu ocazia

Sdptmnii Crtii", care s'a tinut dela 12-20 Mai 1934, un aranjament cu editura Alcalay din
Capital, in virtutea cruia vnzarea crtilor in localittile rurale (comune i sate) s'a fcut prin
mijlocirea factorilor i distribuitorilor rurali.
Traficul imprimatelor fr adresd, admise in 1932 in serviciul intern, cu un tarif redus fat de
tariful normal al imprimatelor, in vederea desvoltrii afacerilor comerciale i industriale, a luat in
cursul anului 1934, o desvoltare important.
*) RecensAmntul din 29 Decemvrie 1930.

www.dacoromanica.ro

Astfel, s'a depus i distribuit in cursul anului, prin mijlocirea serviciului potal, 942.871 imprimate fr adres.
in ceeace privete traficul corespondentelor potale cu expres, se constatd In anul 1934, o primd
scddere de 3,15 la sutd, fat de anul 1933.
in anul 1934, au functionat in toat tara 109 maini de francare, fat de 113 maini de francare
cdte au functionat in 1933.
Numrul mainilor de francare scade dela an la an. Aceast scddere se datorete introducerii
timbrului de aviatie.
Pentru francarea corespondentelor potale cu mainile de francare in cursul anului 1934 (31
Decemvrie), s'au pltit taxe in sum de 13.875.000 lei.
Numdrul ziarelor i publicatiunilor periodice crora li s'a admis in cursul anului 1934 s plteascd taxa transportului potal in numerar s'a ridicat la 81 fat de 70 in 1933 i 38 in 1932.
in anul 1934, Administratia P. T. T. romnd a luat parte la serviciul abonamentelor la ziare i
diverse publicatiuni periodice cu urmtoarele 16 tri strdine (15 in 1933): Anglia, America, Austria,
Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, Dantzig, Elvetia,. Franta, Germania, Italia, Norvegia, Olanda,
Suedia, Ungaria i Cetatea Vaticanului.
Cu Anglia i America, Serviciul abonamentelor la ziare i alte publicatiuni periodice a fost
asigurat prin mijlocirea Administratiei Potelor Germane.
Prin mijlocirea Administratiei P. T. T. romnd, au fost fcute in cursul anului expirat, in total,
5.622 abonamente pentru 167.701 exemplare de ziare i 45.946 exemplare de diverse publicatiuni
periodice cari apar in strindtate. (A se vedea tabl.-anexe Nr. 11-12).

Birourile poatale de vamuire - in cursul anului 1934 au functionat in toat tara urmdtoarele birouri potale de vdmuire :
1. Arad 2
2. Bucureti 7
3. Brasov 2
4. Brila

5. Blti gard
6. Bacdu
7. Botoani
8. Chiindu

9. Cluj 2
10. Constanta port
11. Craiova
12. Cernduti vam
13. Deva 1)
14. Focani 2)
15. Galati 4
16. Iasi 6

17. Lugoj
18. Oradea 2
19. Ploieti

20. Satu Mare 2


21. Sibiu 2
22. Trgu Mure
23. Timisoara 2
24. Turnu Severin

Birourile potale de vdmuire au supus formalittilor vamale in cursul anului 1934, un numr de
94.379 colete i 25.294 subbenzi (colete americane).

In raport cu anii precedenti, numrul coletelor vdmuite prin oficiile potale de vdmuire a
scdzut dela 199.258 colete i 32.025 subbenzi in 1932 la 100.050 colete i 29.464 subbenzi in 1933 i
la 94.379 colete i 25.294 subbenzi in 1934.
ScAderea se datorete, in largd msurd, restrictiunilor de ordin financiar.

Serviciul Incasrii cupoanelor ai efectelor de comert prin povt. Pentru a servi interesele Comertului i Industriei, Administratia a reorganizat serviciul incasdrii cupoanelor i efectelor de comert prin pot pe baze comerciale i a intocmit un nou regulament de functionare, care a
fost pus in aplicare pe ziva de 1 Decemvrie 1933.
Corespunzdnd unor nevoi reale, noul serviciu a dat rezultatele ateptate.
Astfel, s'au depus in cursul anului 1934 (1 Ianuarie - 31 Decemvrie) la oficiile P. T. T. din
tard spre incasare, 167.578 efecte de comert in valoare total de 780.316.955 lei fat. cu 17.654
efecte de comert in valoare de 47.879.591 lei, Cate s'au depus in anul 1933.
Venitul realizat de Administratie din incasarea efectelor de comert in cursul anului 1934, s'a
ridicat la suma de 3.692.194 lei.
Fat cu desvoltarea pe care a luat-o serviciul incasrii cupoanelor i efectelor de comert prin
pot, se impune legiferarea imputernicirii agentilor potali cu dresarea actelor de protest in cazurile prevAzute de noul regulament.
1) Desfiintat la 31 Martie 1934.
2)
1 Decemvrie 1934.

www.dacoromanica.ro

10

Serviciul predrii citatiilor 0 actelor de procedur prin po0. Serviciul comunicrii


actelor de procedur prin potd, introdus in Bucovina sub dorninatia austriac Ina.' din anul
1897, pentru afacerile civile i comerciale i 1902 pentru afacerile penale, a continuat s functioneze
in aceast provincie i sub dominatia roman, pe baza unor deciziuni i ordine de serviciu.

Executarea acestui serviciu in Bucovina and rezultate favorabile, Administratia P. T. T. a


dispus s se studieze organizarea i extinderea serviciului de predarea citatiilor i actelor de procedur judiciar prin potd In tot cuprinsul trii, potrivit legilor In vigoare.
in urma studiilor fcute, s'a Intocmit regulamentul respectiv i Consiliul de Minitri i-a dat
cuvenita aprobare prin jurnalul ski Nr. 564 din 27 Martie 1934, pe baza cruia s'a intocmit Decretul Regal Nr. 953 din 2 Aprilie 1934.
Pentru a invedera importanta i folosul ce aduce justitiei i justitiabililor organizarea i exe-

cutarea acestui serviciu prin organele potale fat de sistemul vechiu i greoi al inmnrilor,
este destul s artm c numai In interval de 4 luni (1 Septemvrie - 31 Decemvrie 1934), au fost
depuse la oficiile P. T. T. din tar pentru a fi expediate la destinatie, 58.419 citatii i diverse acte
de procedur i au sosit la oficiile P. T. T. din tar, in acela interval de timp, 61.576 citatii i alte
acte de procedur (notificAri, comunicAri de hotrtri judeatoreti etc.), pentru a fi inmnate celor
In drept prin organele potale.
Venitul net realizat de Administratie In anul 1934 (4 luni) s'a ridicat la suma de 1.320.310 lei.
Serviciul preddrii citatiilor i actelor de procedur prin pot fiind in plin desvoltare, se
impune legiferarea imputernicirii agentilor potali cu afiarea la orae, fr asistenta organelor
politieneti.

Serviciul mandatelor po0ale. in cursul anului 1934, au lost emise In serviciul intern
5.284.471 mandate in valoare de 6.255.940.933 lei, revenind In mijlociu la 1.184 lei pentru un
mandat i au fost achitate 5.281.418 mandate in valoare de 6.264.460.671 lei.
Traficul serviciului mandatelor potale arat in cursul anului 1934, in raport cu anul 1933, o
cretere de 8,25 la sut in ceea ce privete numrul operatiunilor de emisiune i, din contra, o scdere de 3,61 la sut pentru valoarea total a operatiunilor.
Numrul mandatelor pltite a trecut, dela un an la altul, dela 5.219.963 la 5.281.418 (creterea
de 1,18 la sut).

Taxele incasate pe valoarea mandatelor emise in anul 1934 In serviciul intern au scdzut cu
4.316.139 lei sau 5,92 la sut in raport cu anul 1933.
in regimul international, numrul mandatelor potale emise In Romania a scAzut dela 31.030
in 1933 la 18.927 In 1934, iar al celor pltite in Romania dela 72.639 In 1933 la 64.638 in 1934.
ScAderea total a atins aa dar cifra de 20.104 mandate sau 19,39 la sut i se datorete atat crizei
economice cat mai ales restrictiunilor de ordin financiar.

Traficul international a fost mai activ cu Franta, atingand 48.48/0 din totalul mandatelor
emise, vine apoi Polonia cu 13,670/0, Italia cu 10,93%, Austria cu 5,25%, Anglia cu 4,64%, Iugoslavia cu 4,52/0, Elvetia cu 4,14 /0, Belgia cu 3,60/0, Statele Unite ale Americei de Nord cu 1,23%,

Cehoslovacia cu 1,02%, Olanda cu 0,77/0, Ungaria cu 0,54/0, Germania cu 0,36/0, alte tri cu
0,850/0.

In regimul international, schimbul de mandate se face direct Intre oficiile potale i birourile
destinatare cari asigur deindat plata, numai cu Odle cari au aderat la Aranjamentul international
pentru mandate potale.
Cu trile cari n'au aderat la Aranjamentul Uniunii potale, schimbul de mandate potale se
face pe bazA de Conventiuni i se utilizeaz sistemul special al listelor. Mandatele emise pentru
aceste tri, mai intai se colecteaz, apoi se trec in liste speciale cari se transmit trilor corespondente
ca ordin colecti v de plat.
Taxele sunt aceleai pentru ambele procedee, Ins schimbul direct activeaz pltile.
In anul 1934, Romania a avut schimb direct de mandate cu Austria, Belgia, Cehoslovacia,
Danemarca, Dantzig, Elvetia, Franta, Germania, Iugoslavia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia,
Spania, Suedia, Tunis, Ungaria i Cetatea Vaticanului, iar pe baza de Conventiuni speciale cu
Anglia, Statele Unite ale Americei de Nord i Canada. (A se vedea tablourile anexe Nr. 22-27).
www.dacoromanica.ro

11

TRANSPORTURILE POSTALE
Transporturi pe cai ferate si cu vapoare. Oficiile postale sunt legate intre ele prin o retea
de comunicatiuni, din cari caile ferate constitue arterele principale.

Pentru transportul expeditiunilor postale pe cile ferate au functionat In cursul anului, 306
birouri postale ambulante. Din aceste 306 birouri postale ambulante, 48 au circulat pe liniile principale ale retelei cailor ferate si 258 pe cele secundare.

18 birouri postale ambulante au asigurat de asemenea schimbul de corespondente cu strainatatea. Tranzitul postal cu strinatatea s'a facut in urmtoarele 8 puncte de frontiera :
Episcopia Bihorului-Halmeu-Grigore Ghica Vod-Jimbolia-Decebal-Oboraste-Constanta Port
si Giurgiu Port.
Pentru efectuarea curselor postale ambulante, Administratia dispune de 325 vagoane-post,
din cari 315 apartin Administratiei P.T.T. si 10 Regiei C.F.R.; 94 din aceste vagoane sunt pe 4 osii,
18 pe 3 si 213 numai pe 2.
O parte din vagoanele-post (108) fiind scoase din serviciu in cursul anultti i trecute in ateliere pentru diverse reparatiuni, efectiv au functionat pand la finele anului numai 217 vagoane. In
vederea unei mai bune functionari a postei ambulante, se impune marirea parcului de vagoane si
introducerea luminii electrice in toate vagoanele de post (73 in 1934).
S'a pltit Regiei Autonome C.F.R. in 1934, pentru intretinerea, incalzirea, iluminatul i rulajul
vagoanelor de posta apartinand Administratiei P.T.T., suma de 40.000.000 lei.
Pentru transportul expeditiunilor postale pe Dundre, Administratia a folosit cursele de vapoare
ale Navigatiei Fluviale Romane (N.F.R.), ch culand intre:

Braila - Galati - Valcov - Sulina


Braila - Mein
Caldrasi- Silistra Ostrov
Giurgiu - Rusciuc.

Transporturile postale maritime au fost facute ca i in trecut cu vapoarele Societatii Maritime


Rot/lane (S.M.R.), circuland intre :

Constanta - Istanbul - Pireu -Alexandria, cu prelungire la Haiffa i Beyrout, si


Constanta - Istanbul - Salonic
Coletele postale originare din Romania, s'au tranzit prin Romania si destinate tdrilor Americii
de Nord, au fost transportate cu vapoarele Companiei de navigatie American Export Line" pe via :

Constanta - New-York
in baza Conventiunii existente intre Administratia P.T.T. i numita Companie de navigatie.
Pentru transportul expeditiunilor postale pe ci ferate i cu vapoare in anul 1934, Administratia
P.T.T. a pltit urmdtoarele sume:
a) 2.002.770 lei in total, indemnitate trilor din Uniunea Postal pentru tranzitul corespondentelor postale depuse in Romania pentru strainatate ;

b) 1.007.380 lei Companiei Simplon Orient Express" pentru transportul corespondentelor


postale cu trenurile acestei Companii ;
c) 298.410 lei Societatii Maritime Romane pentru transportul expeditiuntlor postale (corespondente i colete) cu vapoarele Societatii ;

d) 8.853 lei Companiei American Export Line" pentru transportul coletelor postale cu vapoarele acestei Companii : 3.317.413 lei, in total.

Transporturi pe drumuri. Transportul expeditiunilor postale intre localittile nelegate prin


cale ferat sau curse de factori rurali, a fost efectuat prin mijlocirea a 64 antreprise postale particulare subventionate de Administratia P. T. T. si 50 antreprize particulare concensionate de Ministrerul Lucrarilor Publice si al Comunicatiilor pentru transportul de calatori i bagaje.
Afara de cele 64 antreprize postale subventionate de Administratia P. T. T. au mai functionat
in cursul anului 1934, Inca' 248 antreprize particulare, de asemenea subventionate de Administratia
P. T. T., dup cum urmeaza : 144 antreprize pentru transportul expeditiunilor postale Intre oficiile
www.dacoromanica.ro

12

P. T. T. si gdrile locale, 50 antreprize pentru distribuirea coletelor postale la domiciliul destinatarilor si 54 antreprize pentru ridicarea scrisorilor dela cutii.
Din totalul de 312 antreprize subventionate (301 in 1933), 75 s'au executat cu cariole apartinnd Administratiei P. T. T. si 237 cu cdrute sau cariole, proprietatea antreprenorilor.
Cheltuielile pentru plata subventiilor cuvenite antreprenorilor particulari s'au ridicat in anul
1934 la 11.500.000 lei (13.550.006 lei in 1933).

In orasele muncipii: Bucuresti, Chisindu, Constanta, Cernuti, Cluj Craiova, Galati, Brdi la,
Iasi, Timisoara si Arad, transportul obiectelor de post intre oficiile P. T. T. si Odle locale, distribuirea coletelor postale la domiciliu destinatarilor si ridicarea scrisorilor dela cutii s'au executat
cu vehicule cu tractiune mecanicd si cu personal apartinnd Administratiei P. T. T.
Pentru transporturi postale, Administratia posedd un parc de 68 vehicule cu tractiune mecanicd. Numrul acestora fiind insuficient pentru satisfacerea nevoilor reale ale serviciului, Administratia a dispus, in limita disponibilittilor bugetare, mrirea parcului de vehicule motorizate cu
Incd 26 unitdti.
Serviciul distribuirii coletelor postale la domiciliul destinatarilor a functionat in anul 1934 in
urmdtoarele 56 (50 in 1933) localitti :
20. Deva
21. Dicio-Sn-Martin
22. Dorohoi
23. Fgdras
24. Fdlticeni
25. Focsani
26. Galati

1. Aiud
2. Alba-Julia
3. Arad
4. Bacdu
5. Blti
6. Brlad
7. Bistrita
8. Botosani
9. Brdila
10. Brasov
11. Bucuresti
12. Buzdu
13. Caracal
14. Cernuti
15. Chisinu

27. Husi
28. Iasi
29. Ismail
30. Lugoj
31. Media
32. Mercurea-Ciuc
33. Odorhei

17. Constanta
18. Craiova

34. Oradea
35. Petrosani
36. Piatra-Neanit
37. Ploiesti

19. Dej

38. R.-VA lcea

16. Cluj

39. Roman
40. Satu-Mare
41. Sebes-Alba
42. Sft.-Gheorhge
43. Sibiu
44. Sighet
45. Sighisoara
46. Soroca
47. Suceava
48. Tg.-Mures
49. Tecuci
50. Tighina
51. Timisoara
52. Tulcea
53. Turda
54. Turnu-Severin

'

55. Vaslui
56. Zaldu

Po*ta rural. In localitAtile rurale din tard (comune si sate) transportul si distribuirea expeditiunilor postale la domiciliul destinatarilor se executd de factorii rurali de circumscriptie.
In anul 1934, numrul total al circumscriptiilor postale rurale a fost de 2.418 (2.440 in 1933),
din cari :
21 circumscriptii cu 7 curse pe sdptmnd
515
1.160
200
522

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6
5
4
3

,,

,,

7,

,,

ff

,,

,,

II

I,

PI

Cursele postale rurale au fost executate cu cariole apartinnd factorilor rurali, afard de unele
localitti de munte, cu drumuri accidentate, unde cursele au fost executate cu velocipeda, cdlare
sau pe jos. Astfel :

2.312 factori rurali au executat cursele cu cariole


15
,
velocipeda
,,
,,
,,
136
cdlare
,,
,,
,,
417
pe jos
,,
,,
2.880 factori rurali, deservind in total 12.322 localitti rurale (4.984 comune
si 7.338 sate).

www.dacoromanica.ro

13

In cursul anului 1934, serviciul de factori rurali a functionat la :


353 oficii de Stat
autorizate
154
208 agentii speciale
2
autorizate.
Transportul si distribuirea chibriturilor. - In baza conventiunii existente intre Administratia P. T. T. si Societatea Chibriturile" (1 lulie 1930), factorii rurali au mai transportat i distri-buit In cursul anului 1934, chibrituri In valoare totald de 46.681.446 lei. Pentru transportul i distribuirea chibriturilor prin organele postale In cursul anului, Administratia P. T. T. a primit o subventie de 2.800.887 lei.

Desi serviciul distribuirii chibriturilor prin organele postale este bine organizat, vanzdri1e
continud sd scadd dela an la an, din cauza crizei financiare.
Astfel, dela 202.610.500 lei in 1931, vanzrile au scAzut la 61.144.299 lei In 1932, la 53.426.763
lei in 1933 si la 46 681.446 lei in 1934.
Subventiile acordate Administratiei P. T. T. au scdzut de asemenea dela 8.044.300 lei in 1931,
la 3.668.295 lei in 1932, la 3.205.602 lei in 1933 si la 2.800.887 lei in 1934.

Transporturi aeriene. - In cursul anului 1934, Administratia s'a servit pentru transportm
corespondentelor postale pe cale aeriand in serviciul intern, de cursele de avion Intretinute de Serviciul Aviatiei Civile din Ministerul Industriei si Comertului, circuland intre:
1. Bucuresti-Galati-Chisindu-Cernduti, zilnic, afard de Dumineca dela 15 Aprilie - 24 Septemvrie ;

2. Bucuresti-Constanta-Balcic, zilnic, dela 1 Iulie-17 Septemvrie ;


3. Bucuresti-Balcic-Constanta, zilnic, dela 1 Iulie-17 Septemvrie.
De asemenea au mai fosftransportate corespondente postale pe cale aerian In serviciul intern
si cu avioanele Companiei Poloneze P. L. L. Lot", circuland intre:
Bucuresti-Cernduti, de trei ori pe sdptdmand dela 16 Aprilie-16 Octomvrie i odat pe sdptdmand in restul anului.
In serviciul international, gratie legAturilor aeriene internationale, au fost transportate pe cale
aeriand corespondente prezentate in Romania i destinate diverselor tdri din Europa, Asia, Africa,
cele cloud Americi si Australia.
Transportul corespondentelor postale pe cale aerian in serviciul international, a fost efectuat

in anul 1934 cu avioanele Companiei Internationale de Navigatie Aeriand Air France", circuland !titre:
1. Bucuresti-Belgrad-Budapesta-Viena-Praga-Nrenberg-Strassburg-Paris, cu legtura aerian
spre Londra, zilnic, afard de Dumineca, dela 1 Martie-31 Octomvrie si de 3 ori pe sptmand in
restul anului ;
2. Bucuresti-Istanbul, de cloud ori pe sApttnand, dela 1 Mai-30 Septemvrie. Afard de avioanele Companiei Air France", au mai fost transportate corespondente postale pe cale aeriand i cu
avioanele Companiei Poloneze de Navigatie Aeriand, P. L. L. Lot", circuland intre

I. Bucuresti-Cernduti-Lwow, cu legdtura aeriand spre Varsovia-Dantzig-Riga-Tallin-Helsingfors (Finlanda);


2. Bucuresti-Sofia-Salonic, de trei ori pe sdptdmand, dela 16 Aprilie-16 Octomvrie i odat
pe sAptmand in restul anului.

De asemenea Administratia a mai folosit si cursele de avion intretinute de Compania Luft


Hansa", circuland regulat intre Stuttgard-Natal (Brazilia), pentru a expedia corespondentele-avion
destinate tdrilor din America-de-Sud.
In ceea ce priveste traficul postal aerian cu strindtatea in 1934, constatrn o ward crestere
in raport cu anul 1933.
Astfel, in cursul anului 1934, au fost depuse in Romania i transportate pe cale aeriand 87.642
obiecte de corespondent in greutate totald netd de 1.334,690 kgr, fat de 76.222 obiecte In greutate,
de 1.286,644 kg In 1933.

Tot in cursul anului 1934, au mai fost transportate pe cale aeriand un numr de 419 colete
postale din Romania pentru strdindtatewww.dacoromanica.ro
si 975 colete postale din strinatate pentru Romania.

14

Pentru transportul expeditiunilor postale pe cale aeriand in cursul anului 1934, Administratia
P. T. T. a pltit urmAtoarele sume:
a) Directia Aviatiei Civile
751 lei
b) Companiei Air France"
448.315
c) Companiei P. L. L. Lot"
34.925
483.991 lei
Total
Date le relative la traficul postal aerian sunt ardtate In tabloul anex. Nr. 13-14.

Mi*carea traficului pintal. In cursul anului 1934, traficul total al obiectelor de corespondent in regimul intern a crescut cu circa 4,53 la sut in raport cu anul 1933.
Cresterea este pentru urmtoarele categorii de corespondente : imprimate, hartii de afaceri si
probe de mrfuri, luate impreund (7,860/0); recomandate particulare (4,220/0); oficiale 20,990/0).
Din contr, pentru scrisori ordinare se constatd o scddere de 9,900/0 iar pentru cArti postale
ordinare o scddere de 3,690/0.
In regimul international. totalul traficului obiectelor de corespondent a continuat s scadd
in 1934. - ScAderea in raport cu anul 1933, este de 3,49/0 in ceeace priveste obiectele de corespondent depuse in Romania pentru strindtate si de 13,470/0 pentru cele sosite in Romania din strintate sau, in total - 10,080/0.
Traficul coletelor postale s'a ridicat in 1934, in serviciul intern. la 3.284.318 unitti (+12.741),
iar In cel international, la 109.793 unitti (-24.217). In total, 3.394.111 colete sau o ward crestere de
0,340/0, in raport cu anul 1933.
Serviciul rambursurilor si recuvrimentelor internationale a fost total suspendat in anul 1934.

EXPLOTAREA TELEGRAFICA
In cursul anului 1934, Administratia a continuat programul sdu de ameliorare a utilajului telegrafic, in vederea unei indrumdri mai rapide a telegramelor. Astfel, a infiintat circa 3.837 km. noui fire
telegrafice pentru a lega in reteaua telegraficd oficiile P. T. T. cari, in lips de instalatii telegrafice,
expediau telegramele prin telefon si cari in urma concesiondrii telefoanelor, rmseserd izolate ;

A construit 700 km noui trasee si a mutat de pe traseele concesionate S. A. R. de Telefoane


circa 4.000 km. fire telegrafice pentru cari Administratia pltea excesive taxe de locatie ;
A inzestrat oficiile P. T. T. importante cu un nou stoc de aparate telegrafice rapide.
In ceeace priveste traficul telegrafic, Administratia a mentinut in anul 1934, toate inlesnirile
acordate publicului In anii din urm.
Astfel, au fost mentinute in serviciul intern scrisorile-telegrame, zise LT si telegramele de felicitri de Crciun si Anul Nou (23 Decemvrie -- 8 lanuarie) cu tariful redus cu 50 la sua din taxele
normale.
In regimul international au fost extinse diversele categorii de telegrame cu tarif redus.
Scrisorile-telegrame zise ELT, cu 50 la sut reducere din tariful telegramelor particulare or-

dinare, au fost admise In relatiunile cu trile europene, gall de Turcia, Spania, Suedia, Irlanda
(Statul liber) si Islanda.
Telegramele de felicitri, zise XLT, (50 la sutd reducere), au fost de asemenea admise dela 14

Decemvrie -6 lanuarie inclusiv, in relatiunile cu Odle europene, afar de Turcia si Irlanda


(Statul liber).
In regimul extra-european, categoriile de scrisori-telegrame, zise NLT si DLT, cari se bucurd
de o reducere de 2 treimi din taxa pe cuvant a telegramelor ordinare cu tariful intreg, au fost admise
in 1934, in relatiunile cu Wile Americii de Nord (NLT) si cu Palestina, Siria, Liban, Irac, Indiile
Britanice, Indiile Portugheze, Indochina, Singapore, China, Japonia, Egipt, Penang, Labuan, Borneo
si Insulele Filipine (DLT).
Deasemenea, au fost admise in regimul extraeuropean, telegrame de felicitri zise XLT (14
Decemvrie -6 lanuarie), cu tarif redus pe baza acordurilor intre Administratiuni, In relatiunile cu
Wile Americei de Nord, Egipt, Siria, Liban, Palestina, Irac, Indochina, Japonia, Chosen, China si
Pescadores.
www.dacoromanica.ro

15

Reteaua telegrafic. La sfkitul anului 1934, reteaua telegraficd era formatd din 72.992 km
fire telegrafice (71.877 km in 1933), cum urmeazd :

964 km fire de otel


57.751 ,
10.628
3.649

fier.

bronz
cupru.

Din totalul de 72.992 km fire telegrafice, am avut :

70.714 km fire aeriene


2.278 ,
in cablu.

66.566 km fire au servit pentru transmiterea telegramelor interne i 6.426 km fire pentru transmiterea telegramelor internationale. (Tabl. anexe Nr. 41-42).
Aparate telegraf ice. Firele telegrafice importante sunt exploatate cu aparate telegrafice
rapide: Hughes, Baudot. Siemens i Teleimprimtoare, iar firile telegrafice mai putin importante cu
aparate Morse.
In cursul anului 1934, au fost in serviciu in toatd tara, 2.085 aparate telegrafice (2.055 in 1933)
cum urmeazd :
1.248 aparate sistem Morse auditive
imprimtoare
612
,,
,,
,,
Hughes
192
fi
Baudot
16
ff
77

71

3
14

ff

fl

91

>1

Siemens
Teleimprimtoare

(A se vedea tabl. anexa Nr. 43-44).


Constructiune. Infiintarea i Intretinerea in bund stare a liniilor i instalatiunilor telegrafice,
precum i repararea deranjamentelor, constitue lucrarile de constructiune.
Lucrdrile de constructiune sunt executate de personalul tehnic apartinnd Administratiei P. T. T.
In cursul anului 1934, au fost executate urmdtoarele lucrdri de constructiune:

Noui trasee construite


Trasee reparate
Fire telegrafice infiintate
Fire uzate inlocuite
Fire mutate de pe traseele S. A. R. de Telefoane
Cablu pozAt

Fir dezvoltat in cablu


Oficii telegrafice instalate
mutate
,
Deranjamente ridicate

700 km
3 404 9,
3 837
831

4.000
4
55
20

90
4 700

Pentru lucrdri de constructiune, Administratia a prevdzut In bugetul ski pe 1934, suma de


77.876.000 lei, in total (salarii, indemnitAti de deplasare, materiale, transporturi, etc).

Traficul telegrafic. In regimul intern, se constatd o ward cretere a traficului telegrafic.


Creterea este de 46.483 telegrame in raport cu anul 1933.
In regimul international, scdderea traficului telegrafic a continuat.
ScAderea in 1934 este de 23.765 telegrame (prezentdri) i 9.583 telegrame (sosiri) fat
de anul 1933.

Scdderea totald atinge aa dar cifra de 33.348 telegrame i se datorete cauzelor ardtate In
trecut: desvoltarea telefonului i, In largd mdsurd, criza economicd care a impiedecat transactiunile.
www.dacoromanica.ro

16

Numrul telegramelor urgente a scAzut in regimul intern cu 3,92 la sutd, iar in regimul international cu 47,13 la sutd, in raport cu anul 1933; numrul telegramelor de pres a scant de ase-

menea in regimul intern cu 38,93 la sutd, iar in regimul international cu 1,66 la sutd, fat
cu anul 1933.

RADIO-TELEGRAFIA
Pentru scurgerea traficului radio-telegrafic, intern si international, Administratia P. T. T.
posedd 15 instalatiuni radio-emisiune din cari 13 pe unde lungi si 2 pe unde scurte i 22 instalatiuni
radio-receptiune din cari 16 pe unde lungi si 6 pe unde scurte.
Pentru traficul cu strindtatea, instalatiunile de emisiune sunt grupate in statiunea de emisiune
Herstru (Bucuresti), iar cele de receptie in statiunea de receptie Vcdresti (Bucuresti).
Tot pentru traficul cu strindtatea, Administratia mai posedd instalatiuni de emisiune si receptie in localittile Timisoara i Cernuti.
Afard de posturile mentionate, instalatiunile de emisiune i receptie din localittile Constanta,
Galati, Iasi, Cluj si Oradea Mare asigurd scurgerea traficului radio-telegrafic intern.
Pentru a accelera scurgerea traficului radio-telegrafic, Administratia a adus in cursul anului
1934, ameliordri simtitoare instalatiunilor de emisiune i receptie existente.
De asemenea, a construit, montat si pus in serviciu la statiunea Herstru, o nott instalatiune
de emisiune pentru scurgerea traficului telegrafic pe und scurtd.
Numrul instalatiunilor de receptie, grupate in statitmea Vdcdresti a fost mrit cu incd 4 insta-

latiuni de receptie moderne, din cari 2 pe unde lungi (1.500-20.000 m) si 2 pe unde scurte
(15--250 m.).

Centrul de emisiune HerastrAu Centrul de emisiune Herstru cuprinde 7 instalatiuni de


emisiune din care 5 pe unde lungi si 2 pe unde scurte.
Din acestea, au functionat in cursul anului 1934:

1. Postul Herstreiu (Bucure$0, cu alternatori de inaltd frecvent sistem S. F. R., 50 kw


putere in antend, 11.750 metri lungime de und, indicator de chemare YO B, a lucrat cu statiunile
Paris, Roma, Londra, Berlin si Beyrouth ;
2. Postul Herstru (Bucureqti), cu lmpi sistem Telefunken, 2,5 kw putere In ante* indicator de chemare YOC, a lucrat cu statiunile Viena si Berlin;
3. Postul Hereistreiu (Bucureqti), cu lmpi sistem PTT, 500 wati putere in antend, 32 metri
lungime de und, indicator de chemare YOA a lucrat cu statiunile Berlin si Londra ;

4. Postul Herstru (Bucuruti), cu lmpi sistem PTT, 350 wati putere in ante* 52 metri
lungime de undd, indicator de chemare YON, a lucrat cu statiunea Beyrouth.
Centrul de receptie Vacaresti. Centrul de receptie Vdcdresti cuprinde 14 instalatiuni de receptie, din cari 8 pe unde lungi si 6 pe unde scurte. Toate instalatiunile au functionat neintrerupt si
in conditiuni satisfcdtoare.
Pentru scurgerea traficului telegrafic international, au mai functionat in 1934 :
Postul Timipara, cu lmpi sistem Marconi, 3 kw putere in antend, 2.000-3.800 metri lungime de und, a lucrat cu statiunea Viena ;
Postul Cernetuti, cu lmpi sistem Marconi, 3 kw putere in ante* 2.000-3.800 metri lungime
de undd, a lucrat cu statiunea Viena.
Posturile radio-telegrafice cu legdturi interne n'au functionat in cursul anului 1934, din lipsa
de trafic.
Central Radio (Bucuresti). Serviciul de transmitere al posturilor radio-telegrafice grupate in
statiunea de emisiunea Herstru, precum i serviciul de receptie al posturilor grupate in statiunea
de receptie Vdcdresti, se comandd din Centralul Radio (Bucuresti). Transmisiunea s'a fcut automat,
iar receptia la ureche i pe ondulograf, telegramele scriindu-se direct cu masinile de scris.

www.dacoromanica.ro

17

Tot la Central Radio a mai functionat un serviciu special de receptie pentru comunicatele de
presd i burs in orele ardtate mai jos:
Nauen la 111/2 i 201/2;
14 i 22;
Rugby
Lafayette , 13, 20 i 23;
Lyon . .
101/2; 15,15; 11,40 ; 12,45 ; 13,50; 14,50; 15,50; 18,05; 22,10 i 23,10.

Traficul radio-telegrafic. in cursul anului 1934, posturile radio-telegrafice au transmis in


strindtate 180.609 telegrame cu 2.748.719 cuvinte i au receptionat din strindtate 155.864 telegrame cu 2.370.070 cuvinte sau, in total, 336.473 telegrame cu 5.118.789 cuvinte, revenind, in mijlociu, la un trafic zilnic de 921 telegrame cu 14.024 cuvinte.
Traficul serviciului radio-telegrafic a sczut in cursul anului 1934, in raport cu anul 1933, cu
3,70 la sutd in ceea ce privete numdrul telegramelor transmise i cu 7,53 la sut in ceea ce privete
numrul telegramelor primite.
Tot in cursul anului 1934, posturile de radio-telegrafie au mai transmis in strindtate 1.058 buletine meteorologice cu 31.317 cuvinte i au mai receptionat:
59 comunicate de pres cu 6.291 cuvinte.

burs.

21

270

Datele privitoare la instalatiuni i la traficul radio-telegrafic, repartizat pe statiuni corespondente i tri, sunt al-Mate in tablourile anexe Nr. 48- 52.

RADIODIFUZIUNE
La 15 lanuarie 1934, intrand in vigoare noul plan de repartitie al frecventelor (lungimi de und),
elaborat la Lucerna in 1933, cele 2 posturi de emisiune lucreazd cu puterea i pe lungimile de und
urmtoare :
Putere

1. Postul national Romania (Bod)


2.

Bucureti

20 kw

12

Lungime de unda

1.875

364,5

m.

De cand postul national Romania este inzestrat cu o noud und, potrivit planului dela Lucerna,
conditiunile de receptie sunt mai bune In unele regiuni ale trii.
Emisiunile au loc intre orele 13 -14,40 i 18-23,30.
Statiunea retelei radiofonice a creat o orchestra speciald i un ansamblu teatral. Programele
difuzate au fost remarcate prin 'Malta lor valoare. In cursul anului 1934 au fost efectuate :
Emisiuni lirice i simfonice ;
Difuziuni de conferinte relative la tuinte, arte i literaturd, de informatii sportive, de presa. etc.;

Retransmisiuni de spectacole dela Teatrul National i Opera Romand din Bucureti, de auditiuni simfonice i corale dela Ateneul Roman i de diverse concerte bucuretene;
Retransmisiuni de concerte europene.
De asemenea au mai fost efectuate emisiuni speciale pentru strintate.
in cursul anului 1934, au f ost acordate 26.915 autorizatiuni pentru posturi de receptie radiofonicd. i au fost retrase 6.386.
La 31 Decemvrie 1934, numrul total al abonatilor radiofonici era de 105.904.
in raport cu anul 1933, numrul abonatilor radiofonici a crescut in 1934 cu 20.529 sau 24,04
la sutd.

Datele privitoare la repartizarea abonatilor pe judete i categorii de tarife sunt artate in


www.dacoromanica.ro
tabloul anexd Nr. 53.
2

18

III. PERSONALUL N GENERAL


Efectivul total al personalului P. T. T. a continuat s scad in 1934. Astfel, dela 17.246 unitti
in 1932, efectivul personalului a scAzut la 17.122 in 1933 si la 16.898 in 1934. in raport cu anul 1933,

scdderea in 1934 este de 224 unitti sau 1,300/0. Msurile de economie hotrite in 1933, au fost
aplicate bugetelor P. T. T.: vacantele intervenite in corpul P. T. T. prin pensionri, decese, etc. au
rmas neimplinite.
Luand ca termen de comparatie anul 1933, constatm In 1934 :
O scdere de 2,29 la sutd in ceea ce priveste personalul superior (conducere i executie);
inferior (executie si serviciu);
fl
1,65 ,,

,,
,,

oficiilor si agentiilor autorizate;


,,

0,79 ?I
)1

11

77

tf

ff

71

11

7/

11

74

0 ward crestere de 0,95 la suta in ceea ce priveste personalul postal rural.


Situatia numericd a personalului apartinnd Administratiei P. T. T. este ardtat in tabloul
urmtor :

CATEGORIA

Barbati

Personal superior

3.302

2.069

5.371

6.689

527

7.216

3.294

13

3.307

390

614

1.004

13.675

3.223

16.898

inferior

'

postal rural . . .
"
la birouri si agen,
Vile autorizate . .
.
. .
.

Total .

II

Total

Femei

Afar de personalul P. T. T. au mai luat parte la executarea serviciilor de post i telegraf in


cursul anului, functionari apartinnd altor administratiuni.
Dm mai jos situatia numeric a acestor functionari :
Functionari apartinnd altor administratiuni
CATEGORIA
Functionari C. F. R. .
Agenti comunali (notari)

Barbali

308
4.323

Total .

4.631

Total

Femei

308

4.323
4.631

Situatia numerica comparativa pe ultimii 5 ani a personalului in general


Personal apartinand altor

PERSONAL P. T. T.
ANII
superior

Total

C. F. R.

Comunali

(notari)

Total
general

265

4.018
4.149

23.997
22.099

4.274

21.804

4.213
4.323

21.695
21.529

automate

--

5.640

9.394

3.585

1.095

19.714

5.540

7.569

3.481

1.071

17.661

289

5.557

7.327

3.320

1.042

17.246

5.497

7.337

1.012

17.122

5.371

7.216

3.276
3.307

1.004

16.898

284
360
308

1930

1931 .

1932.
1933.
1934.

.
.
.

P%sroatIal

inferior

-- -

administrafiuni

Pers. la oficil
$ i agentii

Procentul la sut al functionarilor femei, in raport cu efectivul total al functionarilor constituind personalul superior P. T. T. continua' sa scad dela an la an, cum rezult din tabloul de
mai jos :

PERSONAL SUPERIOR

BArbati

Femei

BArbati

0,0

o/0

0/o

46,81

53,19

54,30

1933

1932

1931

1. 9 3 o

P. T. T.

Femei
o

BArbati
o 0

Femei
o

1934

BArbati

Femei

BArbati

oh,

0/0

0/0

0/0

39,14

61,48

38,52

39,36
45,70
60,64
60,86
www.dacoromanica.ro

Femei

19

In raport cu anul 1933, numrul functionarilor femei a scdzut in 1934 cu 83 unitti sau 3,85
la sutd.
Personalul P. T. T. este supus legii pentru organizarea administratiei i personalului P. T. T.
promulgat cu I. D. R. Nr. 1.092/927 si Statutului pentru functionarii publici.
Pensionarea personalului P. T. T. se face potrivit legii generale de pensiuni i Statutului pentru
functionarii publici.
Date le desvoltate cu privire la personalul P. T. T. sunt artate in tabl. anexe Nr. 60-66.

SERVICIUL MEDICAL P. T. T.
Serviciul medical P. T. T. cuprinde Policlinica central din Palatul Postelor, oficiile medicale
de sector din Capita l i oficiile medicale din tar.
Serviciul medical ofer zilnic i gratuit functionarilor P. T. T. si membrilor de familie (ascendenti i descendenti) consultatii pentru boli interne si boli de micA chirurgie, att la oficiile medicale
ct j la domiciliul bolnavilor.

Pentru cazuri urgente (accidente) functioneazA pe lngd Policlinica centrald un serviciu de


gard, unde un medic P. T. T. st la dispozitia accidentatilor.
In ceeace priveste bolile sociale (tuberculoz, sifilisul, bolile venerice etc.), serviciul medical
P. T. T. are sectiuni speciale, conduse de medici specializati. Pentru combaterea acestor boli se intrebuinteaz cele mai moderne procedee tiintifice.
Serviciul medical P. T. T. mai posed un laborator modern pentru analize biologice-microscopice i chimice, precum i un depozit de medicamente unde se executd gratuit majoritatea ordonantelor prescrise de medicii P. T. T.
Mtn mai jos activitatea serviciului medical P. T. T. pe anul 1934:
1. Consultatii medicale acordate la Policlinica central si la cele 4 oficii medicale
de sector
41.492;
2. Consultatii medicale acordate la domiciIiul bolnavilor
1 755;
3. Diverse tratamente medicale i chirurgicale
21.634;
4. Analize medicale
663;
1.500.
5. Sedinte de diatermie
Tot in cursul anului 1934, s'au executat la farmacia P. T. T. un numr de 15.800 ordonante
medicale.

Date le cu privire la clasificarea cazurilor de board stint artate in tabloul anex. Nr. 67.

COLILE PROFESIONALE P. T. T.
Invtmntul profesional P. T. T. se pred in colile elementare i scoala superioar P. T. T.
Scolile elementare pregAtesc personalul de executie. Elevii sunt recrutati dintre functionarii
P. T. T., care au ca studii de bazA cel putin cursul inferior de liceu.
In scale elementare, pe lng invtmntul teoretic, partea de aplicatie profesional are o
important precumpnitoare.
Cursurile dureazd 9 luni (10 Octomvrie 1 lulie).
Scoala superioard pregteste personalul destinat cadrelor de conducere. Elevii sunt recrutati
dintre absolventii scolilor elementare, Mil examen de admitere, dac sunt i absolventi ai liceului
complet i cu examen de admitere dac au ca studii de baz numai cursul inferior de liceu.

Durata cursurilor este de 2 ani. Primul an este comun elevilor, iar in anul al doilea elevii
sunt repartizati hi cloud sectiuni de specializare: tehnic i administrativd.
Programele de studii sunt astfel intocmite, ca absolventii s corespund cu succes nevoilor
reclamate de progresul tehnic i administrativ al Institutiunii P. T. T.
In anti] scolar 1933-1934, din motive de economie bugetar, au functionat numai 2 scoli :
1. Scoal elementard P. T. T. Timisoara
superioard
www.dacoromanica.ro

2.

20

Aceste coli sunt Inzestrate cu laboratoare de chimie, fizicd, telegrafie, telefonie, radio, precum
i cu o bogat bibliotecd continnd peste 1.458 volume i reviste relative la tiinte i tehnicd profesionald.
Pe lngd colile dela Timioara, functioneazd un internat, amenajat pentru 150 elevi, o cantind i o infirmerie.
Dm mai jos situatia elevilor colilor profesionale P. T. T., la sfritul anului colar 1933-1934 :

$coala elemental-5 Timi*oara


lnscrisi
47

Promovati

Repetenti S)

43

$coala superioara Timiqoara


SITUATIA LA SFARSITUL ANULUI

NUMRUL ELEVILOR iNSCRISI

ANUL

ABSOLVENTI

1 PROMOVATI

II. Adm.

II. Tech.

II. Adm.

II. Tech.

49

22

14

44

22

14

Administratia dorind s aibd i la oficiile P. T. T. autorizate din tard conduatori destoinici,


a instituit pentru acetia examene profesionale anuale.
Niciun conductor de oficiu autorizat nu dobndete titlu definitiv, dacd. In urma unui examen
profesional riguros n'a fost declarat promovat.
Examenul pentru conducdtorii de oficii autorizate s'a tinut la Directia Scolilor P. T. T. dela
Timioara, in luna Noemvrie 1934, cu urmtorul rezultat.

_
PREZENTATI i PROMOVATI

CORIGENTI

REPETENTI

10

19

133

104

BIBLIOTECA
Biblioteca centrald P. T. T. este inzestratd cu peste 7.172 cArti i reviste, relative la tiint,
tehnicd profesionald, literaturd i artd.
In cursul anului 1934, Biblioteca centrald s'a imboatit cu incd 81 volume, in mare parte donate.
Administratia, din lips de credite bugetare, n'a putut continua realizarea programului ski de
a mri colectia de lucrri tehnice i profesionale i de a completa seria de reviste strine al cdror
abonament a fost intrerupt din timpul rdzboiului mondial.
Datele cu privire la clasificarea artilor i revistelor aflate in Biblioteca central, sunt artate
in tablourile-anexe Nr. 69-70.

www.dacoromanica.ro
5) Potrivit regulamentului colii, repetentii
sunt eliminati.

21

IV. MATERIALE APROVIZIONATE IN 1934


in cursul anului 1934, Administratia P. T. T. s'a aprovizionat cu materiale in valoare totald de
60.355.765 lei.

Comparativ cu anul 1933, valoarea total a materialelor aprovizionate in 1934, a scAzut cu


4.432.717 lei sau 6,84 la sutd.
Tabloul de mai jos arat valoarea materialelor (pe categorii) aprovizionate in 1934, comparativ
cu 1933 :

ANII
CATEGORIA MATERIALELOR

1933

1934

VALOAREA iN LEI

1. Uniforme, ajutoare de imbrcdminte si incltminte personalul P. T. T.


2. Combustibil pentru inclzitul localurilor P. T. T. In iarna 1933 -- 34
3. Iluminatul localurilor ocupate de serviciile si oficiile P. T. T. .
4. Rechizite de cancelarie
5. Imprimate de tot felul, bandd de hrtie, hrtie pentru imprimate, cdrti,
.

hdrti, planttri si diverse tiprituri, inclusiv materialele necesare,

340.182
7.760.670
4.336.678
2 965 968

2.252.883
6.274.051
3.601.073
2.803.975

10 861 162

7.341.843

740.279

539.099

masini de imprimat

6. intretinerea si repararea instalatiilor telegrafice In uz, cu aparatele,


materialul si accesoriile necesare
7. intretinerea si repararea instalatiilor telefonice in uz, cu aparatele si

164.495
accesoriile necesare
172.579
8. intretinerea si repararea instalatiilor de radio in uz, cu aparatele, ma855.803 1.364.681
terialele si accesoriile necesare
9. Repararea si intretinerea generatorilor de electricitate, pentru telegraf,
1.414.838
telefon si radio, cu materialul si accesoriile necesare
780.995
10. Materiale de tot felul necesare reparatiunilor, functiondrii si intretinerii retelelor telegrafice si radio
19.864.345 21.305.677
11. intretinerea si functionarea atelierelor mecanice, uzinelor si garajelor
2.626.175 3.875.729
P. T. T. cu materialele, aparatele si accesoriile necesare
12. intretinerea laboratoarelor P. T. T. si cabinetelor medicale cu mate1.030.482
425.244
rialele si aparatele necesare
13. Repararea, intretinerea si inlocuirea mobilierului, diverselor obiecte
1 777 809 2.349.059
de mobilier uzate, inclusiv masini de scris si calculat
14. intretinerea, repararea si inlocuirea obiectelor P. T. T., necesare executdrii serviciilor P. T. T., inclusiv case de bani, casete, cosuri de
2.598.489 1.895.266
mesagerii si ldzi pentru timbre
15. intretinerea,functionarea si repararea vehiculelor cu tractiune animald,
mecanicd si manual, inclusiv intretinerea animalelor pentru tractiune 5.472.052 4.383.654
16. intretinerea, desinfectarea si mici reparatii interioare la vagoanele
687.877
468.660
postale, inclusiv carbitul si instalatiuni de lumind electricd
424.379
17. Anunturi si diverse publicatiuni la Monitorul Oficial si ziare . . .
1.156.018
18. Abonamente la Monitorul Oficial, ziare, reviste si publicatiuni pe1

riodice

'

135.160

96.918

www.dacoromanica.ro Total

64.788.482 60.355.765

22

V. INVENTARUL P. T. T.
La 31 Martie 1935, valoarea intregii averi, mobil i irnobil, se cifra la 1.429.733.544 lei.
Aceast sued se descompune astfel:
1. Cldiri, proprietatea Administratiei P. T. T.
845.841.135 lei.
2. Terenuri, proprietatea Administratiei P. T. T.
7.980.000

....

3. Linii telegrafice

4. Posturi T F F.
5. Instalatii interioare, mobilier i obiecte in uz
6. Vagoane potale i material rulant
7. Vehicule cu tractiune mecanicd i animal
8. Diverse materiale aflate in depozitele centra le i magaziile oficiilor P. T. T
Total
.
.

204.775.412 ,
26.047.008 ,
82.761.627 ,
152.512.000
6.884.270 ,
102.932.092
1.429.733.544 lei.

Miscarea materialelor in cursul anului 1934


1. Materiale scoase din depozitele centrale i magaziile oficiilor P. T. T. i
puse in uz
2. Materiale scoase din uz i trecute in depozitele centrale i magaziile oficiilor P. T. T.
3. Materiale consumate In cursul anului i scdzute din inventar

134.213.366 lei.

18.632.126
58.046.443

Lucrari noui executate in anul 1934


Din creditele anuale s'au executat in cursul anului 1934, urmtoarele lucrdri:
SUMELE
CHELTUITE

FELUL LUCRARILOR

Lei

Localuri de poqtd
Bucureti Centrala

Amenajare
Reinnoire

Brdila
Alba-Iulia
Petroani
Oltenita
Bolintinul-din-Vale
Roman
Buzu
Mizil
Chiinu
Reita
Reparatiune
Bar lad
Alte localuri P. T. T.
Buzdu
Cumprare
Turnu-Mgurele
Rmnicul-Srat
Palatul potelor din BucureVi Amenajri, reparatiuni
41,

71

Total

www.dacoromanica.ro

370.000
600.000
300.000
250.000
120.000
50.000
180.000
300.000
180.000
600.000
180.000
80.000
500.000
1.100.000
1.200.000
2.000.000
810.000
8.820.000

23

VI. 1. REZULTATE FINANCIARE


Exercitiul 1 Aprilie 1934-31 Martie 1935
VENITURI 91 CHELTUIELI

Cifra bugetului P. T. T. pe exercitiul 1934/935, a fost fixat la 988.000.000 lei, att la venituri
ct si la cheltuieli. In raport cu bugetul exercitiului 1933/934, acest buget prezintd o reducere de
282.000.000 lei.
A. VENITURI

Cifra totald a veniturilor inregistrate in 1934/935 (1 Aprilie - 31 Martie) s'a ridicat la


1.021.208.105 lei. In raport cu prevederile bugetare (988.000.000 lei) veniturile se soldeazd cu o
diferentd in plus de 33.208.105 lei, sau 3,360/0, iar in raport cu totalul veniturilor inregistrate in
exercitiul 1933/934 (1.084.893.345 lei), ele se soldeazd cu o diferentd in minus de 27.685.240 lei
sau - 2,640/e.
Dacd examindm fiecare categorie de venituri separat, constatdm :

Posta, izvorul de venituri cel mai important, inregistreazd un excedent de 8.165.013 sau
+ 1,040/0 asupra prevederilor bugetare si un deficit de 27.895.561 lei sau - 3,410/0 asupra veniturilor din anul precedent.
Telegraful Inregistreazd de asemenea un excedent de 3.742.852 lei sau + 2,10% asupra pre-

vederilor bugetare si un deficit de 495.891 lei sau - 0,270/0 fat de veniturile din 1933/934.
Celelalte venituri inregistrate In 1934/935, se soldeazd fatd de prevederile bugetare ale aceluia
exercitiu si de veniturile exercitiului precedent cum urmeazd : veniturile accesorii exploatrii
7.261.008 lei, respectiv + 878.130 lei; veniturile diverse -I- 14.039.232 lei, respectiv -- 171.918 leiB. CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor inregistrate in 1934/935, s'a ridicat la 929.517.053 lei. In raport cu alocatiile bugetare (988.000.000 lei) cheltuielile s'au soldat cu o diferent in minus de 58.482.947 lei
sau-5,920/0, i in raport cu totalul cheltuielilor inregistrate in exercitiul 1933/934 (1.194.361.203 lei),
ele se soldeazd cu o diferent In minus de 264.844.150 lei sau - 22,17 Ohl.
Aceste econornii traduc silinta Administratiei de a comprima cheltuielile in cursul exercitiului,
in vederea realizdrii echilibrului bugetar.
Examinnd fiecare categorie de cheltuieli inregistrate in 1934/935, in raport cu alocatiile
bugetare ale aceluiasi exercitiu si cu cheltuielile inregistrate in 1933/934, constatdm: cheltuieli de
personal - 13.047.404 lei, respectiv - 6.471.346 lei; cheltuieli de exploatare - 18.531.679 lei, respectiv - 23.893.809 lei; cheltuieli de intretinere - 25.303.401 lei, respectiv 3.792.277 lei; subventii si diverse cheltuieli generale - 1.600.463 lei, respectiv -- 238.271.272 lei.

Situatia veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate in cursul exercitiului 1934/935


(1 Aprilie - 31 Martie), precum si a creantelor rmase de incasat si de pldtit la sfrsitul exercitiului
(31 Martie 1935), este ardtat in tablourile de mai jos :

Venituri P. T. T.
(pe categorii de venituri)
Prevederi
bugetare

FELUL VENITURILOR

Venit postal
telegrafic
, accesorii exploat.
diverse

Total .

Ven ituri

Creante
de inca sat

efectiv

incasate

Totalul
veniturilor

o/o

782.000.000
178.000.000

709.994.353
151.677.566

80.170.660
30.065.286

790.165.013
181.742.852

77,37

25.000.000
3.000.000

24.761.008
14.859.207

7.500.000
2.180.025

32.261.008

3,16

17.039.232

1,67

901.292.134
119.915.971
www.dacoromanica.ro

1.021.208.105

100,00

988.000.000

17,80

24

Cheltuieli P. T. T.
(pe categorii de cheltuieli)
Credite bugetare acordate

FELUL CHELTUIELILOR

Cheltuieli de personal
exploatare
intretinere
,,
,,

diverse

Subventii

Total .

Cheltuieli

efectuate

678.150.000
199.875.000

664.290.171

73.800.000
23.675.000

40.392.284
8.896.743

12.500 000
988.000.000

11.263.800
898.266.280

173.423.282

Creante de
pltit

Totalul
cheltuielilor

of,

812.425
7.920.039

665.102.596

71,55

181.343.321

19,51

8.104.315
13.413.994
1.000.000

48.496.599
22.310.737
12.263.800

5,22
2,40

31.250.773

929.517.053

100,00

1,32

Comparand cifra veniturilor totale (1.021.208.105 lei) cu cifra cheltuielilor totale (929.517.053

lei). rezultd cd bugetul P. T. T. pe exercitiul 1934 -1935 s'a soldat cu un excedent bugetar de
91.691.052 lei. Acest excedent bugetar se datorete in largd msurd comprimrii cheltuielilor pand
la ultima limitd, In vederea compensdrii veniturilor deficitare.

BILANTUL

I CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE

Bilantul, incheiat la 31 Martie 1935, se soldeaz cu o pierdere de 616.363.717,16 lei. Aceast


dierdere provine din exploatarea pe anii 1931-1933.
Situatia bilantului se Inftieaza. astfel:
1. Activ :
a) Imobilizare

Lei 1.426.801.452,-

b) Valori realizabile
c) Disponibilitti lichide
d) Pierderi

,
,

844.447 .619,89
242.353.708,14
, 616.363.717,16
Lei 3.129.966.197,19

Lei 2.020.131.867,22
889.555.759,03
220.278.878,94
Lei 3.129.966.497,94

Total

2. Pasty :
a) Capital i fonduri
b) Exigibilitti la termen
c)

imediate

Total

Contul de profit ai pierdere, stabilit la 31 Martie 1935, Inflieaz atat la credit cat i la
debit suma de 1.021.208.105 lei. Pentru acoperirea In parte a pagubelor provenite din exploatare
pe anii 1931- - 1933, s'a afectat suma de 65.698.802 lei.

www.dacoromanica.ro

25
_

Tablou .gra fic


Tableau graphiciue.

Venituri si cheItueli PT.T.


(r) lei)

Receftes zi dpenses

P. T. T.

- (en lei)

Veniluri.- Recetl-es
Cheliveli.- Dpenses
2.300

nibons

2100
2.100

2.000

1.900

1.800
1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1200
4.100

1.000

900

800
700
600
500

400
300
200
100

193 4

1932
1933
www.dacoromanica.ro

1931

1930

26

Tablou grafic
Tableau graphique

Venil-uri P T. T.
Recees
1934-1935

Totalul veniturilor ( lei)


Toial des

recettes (en lei)

1.021.208.105

Accesorii exploatare
ACCeSSOirPS AKplObtation

Serviciul I-elegrafic
Jery h;Igraphipe

178o%

3.16 %

Diverse
Diverses

1.67%

ervkiul pasta/
posIal

28. 88%

www.dacoromanica.ro

27

CASA DE ECONOM1E, CREDIT $1 AJUTOR P. T. T.


Pe langd Directia Speciald P. T. T. functioneazd Casa de economie, credit si ajutor P. T. T.,
persoand morald i juridicd, infiintat prin legea din 28 Mai 1905.
Scopul acestei Case este:
a) De a capitaliza i fructifica economiile membrilor ei;
b) De a inlesni imprumuturi asupra salariilor i credite pentru construiri de locuinte ieftine;
c) De a ajuta membrii in cazuri de boald, deces, incencliu, diverse accidente;
d) De a infiinta i intretine cantine i sanatorii;
e) De a acorda ajutoare de retragere membrilor cari n'au dreptul la pensiune dela Stat.
Potrivit legii de organizare, toti functionarii P. T. T. sunt inscrisi din oficiu i obligatoriu ca
membri ai Casei, din momentul numirii in functiune pnd la data cnd inceteazd de a mai functiona
in corpul P. T. T.
Fiecdrui membru al Casei i se retine lunar din salariu cte 2 lei la sutd ca depuneri permanente,
De asemenea, fiecare membru al Casei este obligat s aib o garantie in numerar, care i se
retine lunar din salariu pnd la completarea cotei stabilit de Directia Speciald P. T. T. in raport
cu salariu.
Depunerile permanente (obligatorii), formate din cotizatiile lunare de 2 Oh, din salariu, se cifrau
la 31 Decemvrie 1934, la 167.184.251 lei, iar depunerile benevole (la vedere) ale functionarilor se
ridicau la aceeasi datd, la suma de 941.588 lei.
Totalul garantiilor retinute (And la 31 Decemvrie 1934 insuma 209.780.677 lei.
Sumele provenite din depunerile permanente, din depunerile benevole si din garantii, Casa le
plaseazd cu dobandd membrilor ei in aconturi i avansuri asupra salariilor i in imprumuturi pentru
cumprdri, construiri si reparatiuni de imobile sau degrevdri de ipoteci.

in cursul anului 1934, Casa a acordat functionarilor P. T. T. aconturi si avansuri asupra salariilor in sumd de 73.200.000 lei.
Pentru cumprri, construiri i reparatiuni de locuinte sau degrevdri de ipoteci, Casa a acordat
membrilor ei pnd la 31 Decemvrie 1934, imprumuturi in valoare de 251.350.000 lei, arid posibilitate la peste 1.500 functionari P. T. T., in majoritate inferiori, sd-si aib locuintele lor proprii.

in ceea ce priveste ajutoarele acordate de Casd membrilor, totalul lor s'a ridicat in 1934 la
suma de 6.867.700 lei, cum urmeazd:
Ajutoare pentru cazuri de boald
3.000.000 lei;
de inmormntare
1.084.000
pentru burse i cdrti scolare .
.
400.000 ,
de retragere (mici pensiuni) . .
.
743.000 ,
,
Despagubiri factorilor rurali pentru caii morti
In timpul serviciului
370.000 ,

.....
.

Pentru ingrijirile acordate celor 60 membri ai Casei, bolnavi de tuberculozd, internati in


sanatoriile Statului dela Aiud, Bisericani i Geoagiu, in baza conventiunii incheiate cu Ministerul
Sdndtd.tii, Casa a pltit suma de 370.000 lei.
De asemenea, Casa a mai pltit pentru radioscopii, radiografii, operatiuni chirurgicale si
diverse tratamente aplicate functionarilor P. T. T. in spitalele Asezmintelor Brncovenesti din
Capitald i Sf. Spiridon din Iasi suma de 820.000 lei.
Afard de ajutoarele bdnesti, Casa acordd membrilor ei ajutoare in naturd.
Astfel, Casa oferd in timpul verii ospitalizare functionarilor P. T. T. in sanatoriile sale dela
Techirghiol, unde posedd i o instalatie model de &di calde i nmol, dela Budachi, Bane Herculane
Predeal.
De asemenea, Casa intretine in Capitald 2 cantine, unde functionarii pot lua masa in schimbul
unor preturi foarte reduse, instalatii de bdi, precum i un depozit pentru aprovizionarea functionarilor P. T. T. cu lemne de foc.
si

in iarna anului 1934, Casa a distribuit functionarilor P. T. T. 320 vagoane lemne de foc cu
pretul de 690 lei tona lemne de fag si 700 lei tona lemne de cer.
Pentru aprovizionarea functionarilor P. T. T. din provincie cu combustibil, Casa a inlesint
oficiilor P. T. T. fondurile necesare. www.dacoromanica.ro

28

SOCIETATEA CORPULUI P. T. T.
Persona lul superior din Administratia Postelor, Telegrafelor si Telefoanelor a infiintat la 1
Aprilie 1898, Societatea Corpului P. T. T., recunoscutd persoart morald prin legea promulgatd cu
I. D. R. Nr. 951 publicatA in Monitorul Oficial Nr. 268 din 5/8 Martie 1906.
Societatea Corpului P. T. T. are ca scop :
a) SA rAspAndeascA printre colegi cultura profesionald si generald ;
b) SA acorde membrilor sdi ajutoare in caz de boald, infirmitate, deces etc. ;
c) SA' acorde ajutoare orfanilor lipsiti de mijloace, copii ai fostilor membri ai SocietAtii ;
d) SA fructif ice economiile depuse de membrii SocietAtii si sd le acorde la nevoie imprumuturi
in conditiuni lesnicioase.
Pentru realizarea acestor prevederi statutare, Societatea Corpului P. T. T. cuprinde 3 sectiuni :
culturald, filantropicA si economicA.

Secfiunea culturalei a organizat o bibliotec inzestratA cu numeroase cArti si reviste relative


la stiinte, tehnicA profesionalk arte i literaturA ; a infiintat o sectie de turism, care organizeazA
excursiuni cu caracter instructiv, in far si strAinAtate; a infiintat de asemenea o sectiune de muzicA
instrumentald si o echipA sportivA.
Sectiunea filantropic a acordat in cursul anului 1934, membrilor societAtii ajutoare In sumA
de 2.009.748 lei (1.555.973 in 1933), din care :
1.530.637 lei.
Ajutoare medicale
pentru copii orfani
24.102 .
decese

455.009

In acela timp, membrii SocietAtii au avut la dispozitie 3 medici cari le-au acordat consultati
gratuite.
Sec fiunea economicei a dat rezultate mai putin multumitoare, comparativ cu anul 1933.
EconomiHe depuse de membrii societAtii se cifrau la 31 Decemvrie 1934, la suma de 3.668.094
lei (4.352.537 in 1933). imprumuturile inlesnite membrilor SocietAtii insumau la aceeasi datA 5.884.700
lei (7.426.092 in 1933).
Beneficiul realizat de sectia economicA in anul 1934 s'a ridicat la suma de 313.794 lei (dobAnzi
si comision).
Situatia numericA a mem'brilor SocietAtii Corpului P. T. T. la 31 Decemvrie 1934 era :

Membri activi (bArbati si femei)


Sotiile membrilor
Copiii

2.647
291

Total

www.dacoromanica.ro

417
3.355

BILANT GENERAL
PE EXERCITIUL 1934/35

iNICHEIAT LA 31 MARTIE 1935

www.dacoromanica.ro

30

ACTIV

EXPLICATIA
CONTURI
I. Imobilizeiri
1

Posturi T F F

5 Vehicule

. ,,,,, .

6 Instalatiuni interioare, mobilier si obiecte

in uz
II.

Valori realizabile

Materiale si bunuri de aprovizionare .


2 Debitori :
A. Regii autonome 1931 . 2.222.926,10
1932. 2.864.858,50
B.
,
,
1933/34 . 1.207.251,C.
1.

1934/35 11.420.984,-

D.

E. Avansuri
F. Oficii cont taxe vamale
G. Legatiuni strine
H. Creante dubioase de recuperat
I.

Chiriasi

J. Diversi
3
5

pe conturi

-- -- -

- 17.715.419 60
880.613 63
15.491.841
792.257 -5.828.296 97
37.500 -193.691 57

-- -_

Mandate externe achitate

4 Tri strine cont mandate

Conturi curente debitoare

6
transitorii
,,
7 Creante de incasat

TOTAL

partiale

-- --

Imobile

2 Linii telegrafice
3 Vagoane posta1e

SUME

,,

8 Autoritti de stat :
fl

71

,,

,,

C.

D.

E.

1931
1932

1933/34
1934/35

F. Ministerul de Finante bon impozit .


recipise de deG.
,
pozit
H. Ministerul de Finante cont curent
I.
, avans
,
.
.

Regia autonom C. F. R. cont litigii


vagoane

--

853.821.135
304.775.412
152.512.000 26.047.008
6.884.270
82.761.627

112.932.092

1.426.801.452 ---

40.939.619 77
5.401.536 13
2.222.725 98
6.653.686 75
8.994.899 63
17.500.000

A. Datorii din 1930


B.

TOTAL GENERAL
pe grupe

111.557.159 03
13.121.302
115.096.603 --70.387.362 57
90.263.468 40
8.438.600

99.405.713 -10.656.371 63
120.805.880

IH. Disponibilitati lichide


B. N. R. valute depozitate

639.732.459 63
10.070.600

844.447.619 89

34.332 82

2 Numerar :

78.395.446 91
131.145.528 41
32.778.400

A. Cassa Central
B.

,,

C.

Judete
Economie

IV. Pierderi
A. Din exploatare pe 1931/35
Total
.

242.319.375 32

616.363.717
- -1 3.129.966.497
www.dacoromanica.ro

242.353.708 14

16

616.363.717 16

19

3.129.966.497 19

31

PASIV

EXPLICATIA
CONTURI

I. Capital, fonduri si amortismente


1

2
3

Fondul P. T. T.
de reinnoire
ff
ff
Fond pentru acoperirea creantelor dubioase, erori de inregistrare etc. . .
ff

ff

SUME

TOTAL

partiale

pe conturi

--

TOTAL GENERAL
pe grupe

1.745.153.105 62
115.593.735 50
159.385.026 10

2.020.131.867 22

II. Exigibilitti la termen


1

Diferenta de curs la mandate

342.791 18

2 Garantii in depozit :
A. ,
licitatii numerar
chei csute
B. ,

--

517.579
114.114
827.974 46

C.
exp. vamale
3 Oficii ct. plusuri de cas

-1

4 Conturi curente creditoare

transitorii ,
6 incasri in cont creante dubioase

1.459.667 46
142.352 99
17.940.020 70
15.920.024 93
3.985.512 21

Creante de plat :

A. Ctre particulari

7.683.661
30.250.773 --

a) din 1930-1933
b)

1934- 1935

37.934.434

B. Ctre autoritti
808.990.462
1.000.000

a) din 1930 -1933


b) , 1934-1935

- --

8 Tri strine ziare


9 Abonamente ,

809.990.462
751.283 01
1.089.210 55

889.555.759 03

IH. Exigibilitti imediate


1

2
3

4
5

6
7

9
10
11

---

--

54.697.770 77
Mandate interne de plat
3.198.709 72
,
externe ff If
-- 112.629.921 50
Cassa National de Cecuri
4.761.865 75
Depozite abonati
1.587.681 50
pentru proteste
176.875.949 24
Rep. Grupa exigibilittii imediate . .
14.709.975 50
Efecte incasate (de lichidat)
11.449 50
Proteste efectuate
26.464.601 70
Diverse Incasri provizorii
1.793.725
Venituri pe 1935/36
.
423.170
Numerar din lozuri loterie (de lichidat) .
3.129.966.497 19
Total .
www.dacoromanica.ro
.

---

---

220.278.870 94
3.129.966.497 19

32

ACTIV (urmare)

EXPLICATIA
CONTURI

SUME

TOTAL

partiale

pe conturi

TOTAL GENERAL
pe grupe

11

Conturi de ordine
1

4
5

6
7

Autoritti publice 1927/29


Creante de Incasat din despgubiri
Lichidarea de taxe cu straindtatea
Efecte In garantii
Judete chitante Radio
B. N. R. Efecte depozitate
Casa de Credit cont garantii

--

--

- -

164.963.527 20
45.642.551 05
37.428.890 65
25.150.894 99
16.996.900
483.100
215.674.673 75

--

Timbre :
8 A. hi depozitul central

320.884.629 25

B. La judete:

a) Postale
b) Statistice
c) Porto aviatie
.

105.305.842,29
1.020.016,50

d) Casa de Economie
e) Porto culturale

DLNFR

g) Cercetasi . . .
h) Timbre aviatie .
i)
antituber
Cassa Noastr
j)
.

1.581.900,7.604.905,1.148.752,17.990,8.955,50

9.370.000, 1.052.541,3.734.865,-

Total .

130.845.767 29

451.730.396 54

958.070.934 18

958.070.934 18

958.070.934 18

Preqedintele Comitetului de Directie, (ss) D. MARINESCU


Membrii Comitetului

(ss) I. Balaiu
(ss) Ing. Teodoreanu

www.dacoromanica.ro

33

PASI V (urmare)
E'

EXPLICA TIA

o
...
=
o

CONTURI

SUME

TOTAL

partiale

pe conturi

TOTAL GENERAL
pe grupe

Conturi de ordine
1

2
3

Venituri de fncasat 1927/29


,,
realizat

Pri strine taxe P. T. T.

--

164.963.527 20
45.642.551 05
37.428.890 65

4 Deponenti de garantii :

A. Deponenti efecte garantii licitatii


B. Personal P. T. T. consemnatiuni .
C. Bonuri de imp. In depozit .
.
D. Obligatiuni Austriace
5 Radio chitante
6 Efecte In garantie confiscate
.
.

Personal P. T. T. cont garantii

Emisiuni de timbre :

.
.

A. Pota le

B. Statistice
C. Porto aviatie
D. Cassa de Economic
E. Porto cultural

--

--

--

409.591.441 04
1.544.516 50
11.483.090
8.894.155
2.604.511
111.793
714.484 10.000.000
3.051.541
3.734.865

25.150.894 99
16.996.900
483.100
215.674.673 75

--

---

F. Efiro"

G. Cercetai

H. Aviatie discom
I.

9.152.992 31
4.342.702 68
8.440.000 3.215.200 --.-

Antituberculoi

J. Cassa Noastr

Total

--

---

451.730.396 54
958.070.934 18

-I

958.070.934 18
958.070.934 18

Director General P. T. T., (ss) ING. I. PITULESCU


Directorul Contabilitlitii P. T. T., (ss) J. Mneanu

www.dacoromanica.ro
3

www.dacoromanica.ro

PROFIT

1 PIERDERE

CONTUL GENERAL PE EXERCITIUL 1934 /35


INCHEIAT LA 31 MARTIE 1935

www.dacoromanica.ro

86

PROFIT $1
CONT GENERAL PE

DEBIT

INCHEIAT LA

C 0 N'T U L

SUMA

Cheltuieli bugetare de administratie, exploatare, Intretinere i diverse

Materiale consumate din stoc

Pierderi prin distrugere de materiale devenite inutilizabile i nevalorifi-

13.687.901

Materiale vndute i a cAror contravaloare a fost fcut venit.

Diferent constatat la inventar la recalcularea preturilor la materiale

de aprovizionare

3.239.406
3.895.901

Cota afectat pentru acoperirea pierderilor de exploatare din trecut

Total lei
Preqedintele Comitetului de Directie, (ss) D. MARINESCU
Membrii Comitetului

5.169.042 --

cabile

929.517.053

(ss) I. Balaiu
(ss) Ing. Teodoreanu

www.dacoromanica.ro

65.698.802 64

1.021.208.105 64

37

PIER DERE

EXERCITIUL 1934/35

CREDIT

31 MARTIE 1935
.....

=
oI.
=

CONTUL

c.)

SUMA

1.:,

Z
1

Venituri din exploatare

1.021.208.105 64

Total lei

1.021.208.105 64

Director General P. T. T., (ss) ING. I. PITULESCU

Directorul Contabilitatii P. T. T., (ss) I. Mneanu

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

RAPPORT
SUR

LA MARCHE GNRALE DES SERVICES DES POSTES ET DES


TLEGRAPHES PENDANT L'ANNE 1934
EN RESUME

I. ADMINISTRATION
En vertu de la loi concernant les rgies autonomes (art. 15) publie dans le Moniteur Officiel
No. 102 du 4 mai 1934, la Rgie Autonome des Postes, Telegraphes et Telephones, cre par la loi
du 28 juillet 1929*), a t incorpore, A. partir du 1-er juillet 1934, au Ministre des Travaux
Publics et des Communications sous la denomination de Direction Spciale des P. T. T.
Conformment aux dispositions de l'article 9 de la loi concernant les regies autonomes, le
Directeur General des P. T. T. est aide d'un Comae de direction compose de trois membres.
Les attributions et la competence du Comit de direction sont fixes par un reglement special.
Au cours de l'anne 1934, l'Administration a repris les relations postales et tlgraphiques
directes avec la Russie des Soviets, interrompues depuis la fin de la guerre mondiale.
Les conditions d'admission et les taxes d'affranchissement pour les correspondances echangees
entre la Roumanie et la Russie des Soviets sont celles prvues par les Conventions internationales.

Au courant du meme an, l'Administration des P. T. T. a arrange un nouvel projet de convention avec la Rgie Autonome des C. F. R., concernant l'execution des services de poste et telegraphe par les agents des chemins de fer.
La nouvelle convention, prvoit les services crees dernirement dans l'exploitation des P. T. T.,
et quelques modifications en ce qui concerne l'indemnite due aux agents des C. F. R. qui excutent
les services de poste et tlgraphe.

Congrs.- Runions
Au cours de l'anne 1934, ont eu lieu les suivants congrs et reunions internabonales:
a) Le X-e. Congres postal universel s'est runi 6. Caire, du 2 fvrier au 20 mars 1934, sous la
prsidence de D. Mohamed Charara Bey, le Directeur general des postes d'Egypte, pour la revision
de la Convention postale universelle de Londres (1929).
La nouvelle Convention postale universelle signe A. Caire par les Dlgues des pays de l'Union
est entre en application A partir du 1-er janvier 1935 ;

www.dacoromanica.ro
*) Pub ne dans le M. Officiel No. 170
929.

40

b) La IV-e reunion du Comit consultatif international tlgraphique (C. C. I. T.) s'est tenue
Praha, du 23 mai au 2 juin 1934, sous la prsidence de M. l'Ing. Strnad, directeur du service technique au Ministre des P. T. T. de Tchcoslovaquie pour rsoudre une serie de problmes concernant
la protection des circuits tlgraphiques, les tarifs et l'exploitation tlgraphique ;
c) La X-e reunion du Comit consultatif international tlphonique(C. C. I. F.) s'est tenue
Budapest, du 3 au 10 septembre 1934, sous la prsidence de M. Gabriel Szalay, secrtaire d'Etat,

directeur general des P. T. T. de Hongrie, pour s'occuper des questions techniques et des questions d'exploitation et de tarification tlphonique ;
d) La 1II-e reunion du Comae consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.)
a t tenue Estoril, prs de Lisbonne, du 22 septembre au 10 octobre 1934, sous la prsidence de
M. L. A. Conto dos Santos, Administrateur general des P. T. T. portugais. Le programme du C. C. I. R
comprenait l'examen de 35 questions concernant les radiocommunications. Les rsultats de cet examen
sont concentrs dans 27 avis ;

e) La reunion de l'Union internationale de radiodiffusion, Geneve, du 26 fvrier au 3 mars


1934, pour tudier les rsultats ausquels avait conduit l'application du plan labor 6. Lucerne et de
prendre des dispositions pour remdier les difficultes constates.

II. L'EXPLOITATION
Au cours de l'anne 1934, l'exploitation des postes et tlgraphes a t execute par l'interme
diaire de 6.592 bureaux de poste (contre 6.526 en 1933, savoir):
CATEGORIES DES BUREAU X

NOMBRE

DE POSTE

Bureaux de poste d'Etat


autoriss
Agences spciales
autorises

490

844

....
.

209
83

Stations de C. F. R. ....

308

C. F. particulires
Bureaux postaux ambulants
Agences postales communales
.

306
4.343

Total

6.592

En comparaison avec les annes prcdentes, la situation numrique des bureaux de poste se
prsente comme suit:

ANNES

CATEGORIES DES BUREAUX


DE POSTE

Bureaux de poste d'Etat


, , autoriss
Agences spciales
autorises

Stations de C. F. R.
C. F. particulires
Bureaux postaux ambulants . .
Agences postales communales . .
Total .
.

1930

500
866

199

205

206

142

106

102

284

11

1933

495
847
207
87
360
9

1934

490
844
209
83
308
9

284
6
18
308
322
268
306
4.013 4.149 4.274 4.213

306
4.343

6.526

6.592

19

.
6.364 6.433
www.dacoromanica.ro
.

1932

485
876

318

864

498-

1931

6.518

41

En ce qui concerne la nature des services executes, les bureaux de poste qui ant fonctionn au
cours de l'anne 1934, sont ainsi repartises:
Nature des services excuts

CATEGORIES DES BUREAUX

DE POSTE

Poste

Bureaux de poste d'Etat


autoriss
3/
,
Agences spciales

478
.

/1

Stations de C. F. R .....

II

844
209
83
176

autorises .....
.

Agences postale communales

Total .

434

521

175

85

20

306
4.343

1.704

1.704

6.446

3.114

2.3301)

308
9

Bureaux postaux ambulants

482

C. F. particulires

)1

Tlgraphe Telephone

En prenant comme terme de comparaison les annes prcdentes, nous avons:


Postes

ANNES

Tlgr.

Tlph.

NOMBRE
6.216
6.297

3.244
3.364

3.431

3.014

2.6521)

6.388
6.311

2.5411)

6.446

3.064
3.114

1930

1931

1932

1933

1934

3.0701)

2.3301)

D'aprs la dure des services executes, les bureaux de poste qui ont fonctionne au cours
de l'anne 1934, sont ainsi repartises:
NOMBRE DES BUREAUX DE POSTE,AVEC

ANNES

Service

permanent

Service

Service

jusqu'a
minuit

complet

Service
limite

Bureaux

postaux
ambulants

TOTAL

306

-84

5.869
5.912

322

6.364
6.433

86

6.044

268

6.518

52

67

308

6.526

56

81

6.050
6.100

306

6.59 2

1930

51

48

1931

51

64

1932

53

67

1933

49

1934

49

90

Les botes aux lettres mises la disposition du public au cours de l'anne 1934, taient en
nombre de 8.221, ce qui revient en moyenne

Une boite aux lettres pour 35,88 km2


2.195 habitants.

Par rapport la surface territoriale de la Roumanie qui est de (294.987 km2) nous avons
en moyenne:
Annes

1930

Un bureau de poste pour

47,46

tlgraphe

Une boite aux lettres

90,93
35,54

1931

1932

1933

46,84
87,69
35,54

46,18
97,87

46,74
96,28

94,73

37,02

36;22

35,88

kilometres carrs

www.dacoromanica.ro
1) Non compris les bureaux tlphoniques
crs par la S. A. R. des Tlphones.

1934

45,76

42

Par rapport A la population de la Roumanie qui est de 18.044.7551) habitants, nous avons en
moyenne ;
Annes

Un bureau de poste pour


tlgrpahe

Une bote aux lettres

1932

1933

1934

1930

1931

2.900

2.866

2.825

2 859

5.556

5.364

5.987

5.889

5.795

2.173

2.174

2.265

2.216

2.195

Habitants
11

2.799

L'eXPLOITATION POSTALE
En vue du dveloppement du service des mandats-poste dans le regime intrieur, l'Administration a tudi au cours de l'anne 1934, l'organisation de ce service sur des bases commerciales.
Par l'organisation nouvelle, la limite des montants sera majore. De meme, l'administration

acordera au public, aux institutions de credit, aux commerants, etc., des facilits nouvelles et
importantes.
La trafic des imprims sans adreses, admis en 1933 dans le service intrieur, avec une reduc-

tion de 50% sur la taxe normale des imprims ordinaires, en vue du dveloppement des affaires
commerciales et industrielles, a prit une extension importante. Au courant de l'anne 1934, ont te
deposes et distribus par l'intermdiaire du service postal, 942.871 imprimes sans adreses.
En ce qui concerne le trafic des correspondances postales A remettre par expres, on constate
en 1934 une premire diminution de 3,15 p. 100 par rapport A l'anne 1933.
Au cours de l'anne 1934, il y avait en usage 109 machines A affranchir, contre 113 en 1933.

L'administration roumaine participait au cours de l'anne 1934 au service des abonnements


aux journaux et autres ouvrages priodiques avec les suivants 16 pays (15 en 1933):

Allemagne, Autriche, Cite du Vatican, Belgique, Danemark, Etats-Unis d'Amerique du


Nord, Danzig, France, Grande-Bretagne, liongrie, Italie, Norvege, Pays Bas, Suede, Suisse, et
Tchcoslovaquie.

Avec la Grande Bretagne et les Etats-Unis d'Amrique du Nord, le service des abonnements
aux journaux a t assure par l'intermdiaire de l'administration allemande.
Par l'intermdiaire de l'Administration roumaine, ont t effectus au courant de l'anne 1934,
en total, 5.622 abonnements pour 167.701 exemplaires de journaux et 45.946 exemplaires d'autres
ouvrages priodiques publis l'tranger. (Voir les tabl. annexes Nr. 11-12).
Bureaux postaux de ddouanement. - Au cours de l'anne 1934, ont fonctionn les suivants bureaux postaux de dedouanement:
1. Arad 2
2. Bucuresti 7
3. Brasov 2.

9. Cluj 2
10. Constanta-port
11. Craiova

4. BrAila

12. CernAuti vamA


13. Deva 1 *)
14. Focsani 2 **)

5. BAlti gard

6. Backt
7. Botosani
8. ChisidAu

15. Galati
16. Iasi 6

17. Lugoj

18. Oradea 2
19. Ploiesti
20. Satu-Mare 2
21. Sibiu 2
22. TArgu-Mures
23. Timisoara 2
24. Turnu-Severin

Les bureaux postaux de ddouanement ont soumis aux operations en douane pendant l'anne,
119.673 colis (contre 129.514 en 1933). Par rapport A 1933, le nombre des colis soumis aux operations en douane par les bureaux postaux est en diminution de 7,60 p. 100. La regression est dile aux
restrictions d'ordre financier.
Le service d'encaissement des coupons et effets de commerce par poste. ---- Pour servir les interets du commerce et de l'industrie, l'Administration a reorganise le service d'encaissement
1) Le recensement du 29 dcembre 1930.
*) Supprim au 31 mars 1935.
1-er dcembre 1935. www.dacoromanica.ro
**)

43

des coupons et effets de commerce sur des bases commerciales et a rdige un nouveau rglement
d'excution, qui a t mis en application 6. partir, du 1-er dcembre 1934.
Les operations du service d'encaissement des coupons et effets de commerce par poste ont pris,
au cours de l'anne 1934, un dveloppement notable. Du 1-er janvier au 31 dcembre 1934, ont t
deposes pour encaissement 167.578 effets de commerce en valeur totale de 780.316.955 lei contre
17.654 effets de commerce en valeur totale de 47.879.591 lei en 1933.
La recette ralise par l'Administration au cours de l'anne 1934, s'est leve 3.692.194 lei
en chiffre rond.

Le service de distribution des citations judiciaires et des actes de procdure par


poste. - Le service de distribution des citations judiciaires et de communication des actes de procedure judiciaire et administrative par l'intermdiaire des organes des P. T. T.. reorganise et tendu
dans tout le pays, a commence fonctionner effectivement partir du 1-er aotlt 1934.
Le nouveau service est en plein dveloppement. Au cours de 4 mois seulement (1 septembre-31 dcembre 1934) ont t deposes en vue de la distribution par les organes des P. T. T.,
111.995 citations judiciaires et divers actes de procedure (notifications, communications de sentences
judiciaires, etc.).

Le service des mandats-poste. - Au cours de l'anne 1934, ont t mis dans le service
intrieur 5.284.471 mandats-poste en valeur totale de 6.255.940.933 lei et ont t acquitts 5.281.418
mandats en valeur de 6.264.460.671 lei.
Le trafic du service des mandats-poste marque, au cours de l'anne 1934, un accroissement de
8,25 p. 100 par rapport 6. 1933, en ce pui concerne le nombre des mandats et, par contre, une diminution de 3,61 p. 100 pour le montant total des operations.
Le nombre des mandats payes est pass de 5.219.963 en 1933 5.281.418 en 1934, soit une
augmentation de 1,18 p. 100.
Dans le regime internationale, on constate une diminution de 39 p. 100 en ce qui concerne le
nombre des mandats-poste mis en Roumanie et une diminution de 11,34 p. 100 en ce qui concerne
le nombre de ceux payes en Roumanie, par rapport 6. 1933.
La regression est drie A. la crise conomique, surtout aux restrictions d'ordre financier. Au cours

de l'anne 1934, la Roumanie a entretenu, directement et conformment aux arrangements internationaux, l'change de mandats-poste avec les suivants pays: l'Autriche, Belgique, Tchcoslovaquie,
Danzig, Suisse, France, Allemagne, Yougoslavie, Italie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Espagne,
Suede, Hongrie et Cite du Vatican, - et en vertu des conventions spciales avec la Grande Bretagne,
les Etats-Unis de l'Amrique du Nord et Canada. (Voir les tableaux - annexes No. 22 -27).

TRANSPORT DES ENVOIS POSTAUX


Lignes de chemins de fer et lignes de bteaux. - Pour le transport des envois postaux sur
les voies ferres, ont fonctionn au cours de l'anne 1934, - 306 bureaux postaux ambulants dont,
48 ont circul sur les lignes principales et 258 sur celles secondaires du rseau des C.F. R.

18 bureaux postaux ambulants ont assure l'change des correspondances postales avec
l'tranger dans les suivants 8 points de frontire.

Halmett - Grigore Ghica Vodd - Jimbolia


Decebal - Oborate - Constanta Port et Giurgiu Port.

Episcopia Bihorului

Le nombre des wagons-poste utilises par la poste ambulante se chiffrait 325, dont 315 appartenant A. l'Administration des P. T. T. et 10 a. la Regie des C. F. R.

www.dacoromanica.ro
94 wagons-poste sont A. 4 essieux,
18 3 et 213 A. 2.

44

Pour le roulage des wagons-poste pendant anne, l'Administration a pay A la Rgie des
C. F. R. la somme de 40.000.000 lei.

Sur le Danube, le transport des envois postaux s'est ffectu avec les bateaux du service de
la Navigation Fluviale Roumaine (N. F. R.) circulant entre :

Braila - Galati - Valcov - Sulina


Braila - Niacin
Calarasi
Silistra - Ostrov
Giurgiu - Roustchouk
Les bateaux du Service Maritime Roumaine (S. M. R.) ont transport les envois postaux sur
les voies maritimes entre:

Constantza - Istanbul - Pire Alexandrie Haiffa - Beyrouth, et


Constantza - Istanbul - Salonique
En outre, les bateaux de la compagne de navigation American Export Line" circulant entre :

Constantza - New-York
ont transport les colis postaux A destination de l'Amerique du Nord.

Pour le transport des envois postaux sur les voies ferres et maritimes au courant de l'anne
1934, l'Administration a pay :

A la Compagne Simplon Orient Expresse" la somme de 1.007.380 lei, pour les transports
avec les trains de cette Compagne ;
Au S. M. R". la somme de 298.410 lei pour les transports maritimes;
A la Compagne American Export Ligne" la somme de 8.853 lei.

Transports routiers. -- Pour le transport des envois postaux pendant l'anne 1934, entre les
localits qui ne sont pas lies par chemins de fer ou courses des facteurs ruraux, ont fonctionn 312
(301 en 1933) entreprises particulires subventionnes par l'Administration des P. T. T. et 50 entreprises particulires concedes par le Ministre des Travaux Publics et des Communications pour le
transport des voyageurs.
Dans les localits : Bucuresti, Chisinau, Constantza, Cernauti, Cluj, Craiova, Galatzi, Braila,
Timisoara et Arad, le transport des expeditions postales entre les bureaux de poste et les gares
locales et des colis postaux au domicile des destinataires, s'est effectu en rgie, avec les voitures
automobiles et le personnel appartenant l'Administration des P. T. T. Les dpenses pour le payement des subventions des entrepreneurs ont atteint 11.500.000 lei (13.500.000 en 1933).

La poste rurale.- Dans les localits rurales (communes et villages), le transport et la distribution des envois postaux au domicile des destinataires s'excutent par les facteurs ruraux. A la fin
de l'anne 1934, il y avaient 2.418 circonscriptions postales, dont:
21 circonscriptions avec 7 courses par semaine
515
, 6
I,
,
)1

1,

,
,

,,

,
,
,

7,

)7

1.160
200
522

,
,

Les courses postales rurales s'excutent dans la plupart des localits rurales avec les voitures
atteles et dans les localits montagneuses avec les vlocipdes, A cheval ou A pied, comme suit:
2.313 facteurs ruraux avec les voitures attelles
15

,,

,,

136

,,

,,

417

,,

vlocipdes
A cheval
A pied

2.880 total www.dacoromanica.ro

45

Les facteurs ruraux ont desservi au cours de l'anne, en total, 12.322 localits rurales (4.984
communes et 7.338 villages.

La distribution des allumettes. -- En vertu de la Convention existante entre l'Administration des P. T. T., et la Societe Chibriturile", les facteurs ruraux ont transport et distribu pendant
l'anne 1934, des allumettes en valeur totale de 46.681.446 lei (53.426.763 lei en 1933). Pour le transport et la distribution des allumettes par les facteurs ruraux, l'Administration des P. T. T., a regu,
une subvention de 2.800.887 lei (3.205.602 lei en 1933).

Transports ariens.- Au cours de l'anne 1934, l'Administration s'est servi pour le transport
des correspondances postales par la voie arienne dans le service intrieur de courses d'avion entretenues par le service de Navigation Arienne du Ministre de l'Industrie et du Commerce circulant
entre :

1. Bucureti - Galati - Chiinu - CernAuti, service quotidien, sauf le Dimanche, partir


du 15 avril jusqu'au 24 septembre;
2. Bucureti -Balcic - Constanta, service quotidien, partir du 1-er juillet au 17 septembre
3. Bucureti -Constanta Balcic, service quotidien, partir du 1-r juillet au 17 septembre.
En outre, les avions de la Compagne Polonaise P. L. L. Lot" ont transport, de meme, la poste
interne, par voie arienne:
Bucureti-Cernuti, trois fois par semaine, partir du 16 avril au 16 octobre et une fois par
semaine, dans le reste de l'anne.

Dans le service international, l'Administration s'est servi pour le transport des correspondances postales par voie arienne de courses d'avion de la Compagne Air France" circulant entre:
1. Bucureti -- Belgrade - Budapest Vienne- -Prague- Niirenberg Strassbourg - Parisavec liaison arienne vers Londres, service quotidien, sauf le Dimanche, A partir du 1-er mars au 31
octobre et trois fois par semaine dans le reste de l'anne;
2. Bucureti -Istanbul, deux fois par semaine, A partir du 1-er mai au 30 septembre.
En outre, les avions de la Compagne Polonaise P. L. L. Lot" ont transport la poste par voie
arienne :

1. Bucureti - Cernuti Lwow, avec liaison arienne vers Varsovie -- Danzig - Riga Tallin -Helsingfors, et
2. Bucureti - Sofia -Salonique, trois fois par semaine, partir du 16 avril au 16 octobre et
une fois par semaine dans le reste de l'anne.
De meme, l'Administration a utilise au cours de l'anne, les courses d'avion de la Compagne
Luft Hansa" circulant entre Stuttgart -Natal (Brsil) pour expdier les correspondances -avion
A destination de l'Amerique du Sud.
En ce qui concerne le trafic postal arien international, on constate en 1934, une augmentation
de 14,90 p. 100, par raport A 1933.
Les donnes concernant le trafic postal arien sont montres aux tableaux annexes No. 13-14

Le mouvement du trafic postal. - Au cours de l'anne 1934, le trafic total des objets de
corespondance du service intrieur accuse une augmentation de 4,53 p. 100, par rapport A 1933.

Il y a augmentation pour les suivantes categories de corespondance: imprims, papiers


d'affaires et chantillons (7,86/0) envois recommands privs (4,22/0); envois officiels (20,99%).
Par contre, il y a diminution pour lettres ordinaires (9,90/0) et pour cartes postales ordinaires (3,69 /0).

Dans le regime international, le trafic total des objets de correspondance est en regression de
10,080/0 par rapport A 1933. La diminuation est de 3,490/0, en ce qui concerne les objets des correspondances deposes en Roumanie pour l'etrager et de 13,470/0 pour ceux arrives en Roumanie de
l'tranger.
Le trafic des colis postaux s'est lev en 1934, dans le service intrieur, A 3.284.318 unites
(+ 12.741) et dans le regime international, A. 109.793 unites (- 24.217). En total, 3.394.111 colis,
soit une lgre augmentation de 0,340/0, par rapport A l'anne 1933.

Le service des remboursements et des recouvrements, dans le regime international, a te


totalement suspendu au courant de l'anne
1934.
www.dacoromanica.ro

46

EXPLOITATION TLGRAPHIQUE
L'Administration a continu, au cours de l'anne 1934, son programme d'amlioration de
l'outillage tlgraphique, en vue d'un acheminement plus rapide des tlgrammes.
Pour relier au rseau gnral tlgraphique les bureaux rests sans liaisons tlgraphiques,

l'Administration A cre 3.837 km fils tlgraphiques et a dot les offices tlgraphiques plus
importants d'un nouveau stock d'appareils rapides.
De mme, les facilits accordes au public en 1933, ont t maintnues en 1934.
Ainsi, ont t maintenues dans le service intrieur les lettres-tlgrammes, dits LT et les tl-

grammes de voeux et de souhaits de Nol et de Nouvel An (23 dcembre - 8 janvier) A tarif


rduit (50 p. 100).
Dans le rgime europen, les lettres-tlgrammes, dits ELT, A tarif rduit (50 p. 100) ont t

admises dans les relations internationales, sauf la Turquie, Espagne, Sude, Irlande (Etat libre) et
Islande.

Les tlgrammes de flicitations, dits, XLT, A tarif rduit (50 p. 100) ont t admis du 14
dcembre au 6 janvier dans les relations avec les pays europens, sauf la Turquie et Irlande
(l'Etat libre).

Dans le rgime extraeuropen, les catgories de lettres-tlgrammes, dits NLT et DLT, A


tarif rduit (deux tiers sur la taxe normale) ont t admises dans les relations avec les pays de
l'Amrique du Nord. (NLT) et avec l'Egypte, Palestine, Syrie et Liban, Iraque, Indes Britanniques,
Indes Portugaises, Indochine, Singapore, Penang, Labuan, Borneo, lles Philippines Chine et
Japon (D.L.T.).
De mme, ont t admis en 1934, dans le rgime extraeuropen, du 14 dcembre - au 6 janvier, les tlgrammes de flicitations, dits XLT, A tarif rduit, par accords entre les Administrations
dans les relations avec les pays de l'Amrique du Nord, Egypte, Syrie et Liban, Palestine, Iraque
Indochine, Japon, Chosen, Chine et Pescadores.

Le rseau tlgraphique.- A la fin de l'anne 1934, le rseau tlgraphique tait de 72.992


km fils tlgraphiques (71.877 km en 1933) comme suit:
964 km fil d'acier
57.751
10.628
3.649

de fer
bronze
cupru

Du total de 72.992 km fils, il y tait :


70.714 km fils arienns
2.278
, en cables

Appareils tlgraphiques.- Les fils tlgraphiques importants sont exploits avec Ies appareils tlgraphiques rapides: Hughes, Baudot, Siemens et Tlimprimeurs et les fils tlgraphiques
moins importants avec les appareils Morse.
Au cours de l'anne 1934, ont t mis en service 2.085 appareils tlgraphiques (2.055 en
1933) comme suit:

1.860 appareils systme Morse


192

91

16

3
14

fl

"
"

"

Hughes
Baudot
Siemens
Tlimprimeurs

Trafic tlgraphique.- Dans le rgime intrieur on constate une faible augmentation du


trafic tlgraphique. L'augmentation est de 46.500 tlgrammes en chiffre rond.
Dans le rgime international la baisse du trafic tlgraphique a continu. La diminution du
trafic est de 23.765 tlgrammes (transmissions) et de 9.583 tlgrammes (rceptions) par rapport a
l'anne 1933. La rgression totale atteint 33.348 tlgrammes. Cette rgression est &le dans une
large mesure A la crise conomique. www.dacoromanica.ro

47

Le nombre des tlgrammes urgents est en diminution de 3,92 P. 100 dans le rgime intrieur
et de 47,13 p. 100 dans le rgime international par rapport A 1933.
De mme, le nombre des tlgrammes de presse est en rgression de 38,93 p. 100 dans le rgime
intrieur et de 1,66 p. 100 dans le rgime international par rapport A 1933.

RADIOTELEGRAPHIE
Pour l'coulement du trafic radiotlgraphique, interne et international, l'Administration des
P. T. T possde 15 installations radio-metrices, dont 13 A ondes longues et 2 A ondes courtes ainsi
que 22 installations radio-rceptrices dont 16 A ondes longues et 6 a ondes courtes.

Pour le trafic avec l'tranger, les postes radiotlgraphiques d'mission sont groups A la
station d'mission HerstrAu et les installations receptrices A la station de Vcresti, localits
situes prs de Bucuresti.
Les postes d'mission et rception de Constanta, Galati, Iasi, Cluj et Oradea Mare, assurent
de mme, l'coulement du trafic radiotlgrafic interne.
Pour acclrer l'coulement du trafic radiotlgraphique, l'Administration a apport au cours

de l'anne 1934, des amliorations importantes aux installations radiotlgraphiques existantesDe mme, a construit et mis en service A la station de Het-Asti-6u une nouvelle installation
metrice pour l'coulement du trafic radiotlgraphique sur onde courte.
Le nombre des installations rceptrices groupes A la station de VA.cAresti, a t augment de
4 installations rceptrices modernes, dont, 2 A ondes longues et 2 A ondes courtes.
station de Herstru comprend 7 installations d'mission,
La station d'mission HerastrAu.-La
5 A ondes longues et 2 A ondes courtes, dont, ont fonctionn au cours de l'anne, les suivantes :
1. Le poste Herastru (Bucureqti), alternator haute frquence, systme S. F. R., la puissance
50 kw., 11.750 m. longueur d'onde, indicatif d'appel, YOB, a travaill avec les stations trangres:
Paris, Rome, Londres, Berlin et Beyrouth;

2. Le poste Herastrau (Bucureti), lampes systme Tlfunken, la puissance 2,5 kw., indicatif d'appel YOC, a travaill avec les stations trangres: Vienne et Berlin;
3. Le poste Herstrau (Bucureti), lampes systme P. T. T., la puissance 500 wats, 32 m.
longueur d'onde, indicatif d'appel YOA, a travaill avec les stations trangres: Berlin et Londres;
4. Le poste Herastrau (Bucureqti),

lampes systme P. T. T, la puissance 350 wats, 52 m.


longueur d'onde, indicatif d'appel YON, a travaill avec la station trangre Beyrouth.
La station de rception Vcre$1-La station Vcresti comprend 14 installations, dont, 8 A
ondes longues et 6 A ondes courtes. Toutes les installations rceptrices ont fonctionn sans interruption et en conditions satisfaisantes.
Outre les postes susmentionns, ont fonctionn de plus pour le trafic avec l'tranger les postes
d'mission et rception suivants:
Le poste Timi*oara, lampes systme Marconi, la puissance 3 kw, 2.000- 3.800 m. longueur
d'onde, a travaill avec la station trangre Vienne;
Le poste Cernauti, lampes systme Marconi, la puissance 3 kw, 2.000- 3.800 m. longueur
d'onde, a travaill avec la station trangre Vienne.

Le trafic radiotlgraphique.-Au cours de l'anne 1934, les postes radiotlgraphiques ont


transmis A l'tranger 180.609 tlgrammes avec 2.748.719 mots et ont rceptionn de l'tranger
155.864 tlgrammes avec 2.370.070 mots.
www.dacoromanica.ro

48

Par rapport A l'anne 1933, la baisse du trafic en 1934, est de 3,70 p. 100 en ce qui concerne
les tlgrammes transmis et de 7,53 p. 100 en ce qui concerne les tlgrammes rceptionns. Les
donnes concernant les installations et le trafic, rparti par stations correspondantes et par pays,
sont montres a u tableau No. 48-52.

RADIODIFFUSION
Le rseau radiophonique roumain comprend 2 postes metteurs, savoir:
1) Le poste national, Romania (Bod) qui travaille avec la puissance 20 kw et sur 1.875 m.
longueur d'onde;
2. Le poste national Bucuresti, qui travaille avec la puissance 12 kW et sur 364,5 m. longueur
d'onde.
Depuis que le poste national Romnia est dote de nouvelle onde (le plan de Lucerne, 1933) les
conditions de reception sont amliores dans certaines regions du pays.
Les emissions ont lieu de 13 h. A 14,40 h. et de 18 h, A 23,30 h.
La station du rseau radiophonique a cr un orchestre special et un ensemble thatral.
Les programmes diffuses ont t remarques par leur haute valeur.
Au cours de l'anne 1934, ont t effectues:
Emissions lyriques et symphoniques;
Diffusions des conferences litteraires et scientifiques, des reportages sportifs, de presse, etc.;
Retransmission des spectacles du Theatre National et de l'Opera de Bucuresti, des concerts
symphoniques et chorals de l'Athne Roumaine de Bucuresti ;
Retransmissions des concerts europens:
Emissions speciales pour l'tranger.
Au cours de l'anne 1934, ont t dlivres 26.915 licences nouvelles pour postes rcepteurs et
ont t retirees 6.386.
Au 31 Decembre 1934, le nombre total des abonns radiophoniques tait de 105.904.

Par rapport A l'anne 1933, le nombre des abonns en 1934, est en progression de 20.529
soit 24,04 p. 100. (Voir le tableau annexe Nr. 53).

III. PERSONNEL
L'effectif du personnel des P. T. T. qui tait de 17.122 unites en 1933, est pass A 16.898 unites
en 1934. Par rapport A 1933, la diminution est de 224 unites, soit de 1,30 p.100.
Les rnesures d'conomie dcides en 1933, suspendant le rcrutement des functionnaires et
agents de l'Etat, ont determine cette diminution.
Par rapport A 1933, on constate en 1934:
Une diminution de 2,29 p. 100 en ce qui concerne le personnel suprieur ;
Une diminution de 1,65 p. 100 en ce qui concerne le personnel infrieur ;
Un diminution de 0,79 p. 100 en ce qui concerne le personnel aux bureaux et agences autorises.

Enfin, une legre augmentation en ce qui concerne le personnel postal rural (0,95 p.. 100).
La situation numrique du personnel appartenant l'Administration des P.T.T. se presente
comme suit:

Personnel appartenant A L'Administration des P. T. T.

CATGORIE
Personnel suprieur

infrieur

postal rural
auiorise,asux bureaux et agences
autorises
,,

Total

Hommes

Femmes

3302

2.069
527

7.216

13

3.307

614
3.223

13304

6.689
3.294
390

13.675
www.dacoromanica.ro

5371

16.898

49

Sauf le personnel des P. T. T. ont pris part A l'excution des services de poste et tlgraphe
pendant l'anne, 4.631 fonctionaires des autres Administrations comme suit:
Fonctionnaires des autres Administrations

CATGORIE
Fonctionnaires des C. F. R
communaux
,,

Hommes Femmes

Total

308
4.323
4.631

.
.

Total
308
4.323
4.631

En comparaison avec les annes prcedentes, la situation numrique des fonctionnaires, en


gnrale, se prsente comme suit :
Fonctionnaires des autres
Administrations

Fonctionnaires des P T. T.
ANNES
Suprieurs Inferieurs

1930.

1931 .

1932.
1933.
1934.

5.640

5.540
5 557

5.497
.

5.371

9.394
7.569
7.327
7.337
7.216

Pers.
aux br.
autoriss

Pers.
rural

Total

3.585

1.095

19.714

3.481

1.071

17.661

3.320

1.042

17.246

3.276

1.012

17.122

3.307

1.004

16.898

C. F. R.

Commu-

naux

265
289

4.018
4.149

284
360
308

4.274
4.213
4.323

Total

genera l

23.997
22.099
21.804

21.695
21.529

Le personnel des P. T. T. est soumis la loi pour l'organisation de l'Administration et du


personnel des P. T. T. et au Statut des fonctionnaires publics.
Au cours de l'anne 1934, les fonctionnaires des P. T. T. ont t pensionns conformment
A la loi gnrale des pensions et du statut des fonctionnaires publics.
Les donnes dtailles concernant le personnel des P. T. T., sont montres aux tabl.-annexes

No. 60-66.

BIBLIOTHQUE
La bibliothque centrale des postes, tlgraphes et telephones est dote, de plus de 7.172
ouvrages relatifs aux sciences, A la technique professionnelle, aux beaux-arts et A la littrature.
Pendant l'anne 1934, la bibliothque centrale s'est enrichie d'un certain nombre d'ouvrages
techniques et littraires.

Faute de credits budgtaires, l'Administration n'a pas pu poursuivre la realisation de son


programme d'augmenter sa collection d'ouvrages professionnels et de completer la srie des revues
trangres dont l'abonnement avait t interrompu du temps de la guerre mondiale.
Les donnes concernant la clasification des livres et des revues de la bibliothque centrale
sont montres aux tableaux-annexes No. 69-70.

IV. L'INVENTAIRE P. T. T.
(terrains, batiments, installations, vehicules, etc.)
A

Au 31 mars 1934, la valeur totale des biens mobiles et immobiles se chiffrait A 1.429.733.544 lei
savoir :
1. BAtiments, appartenant l'Administration des P. T. T. .
845.841.135 lei
7.980.000
,
2. Terrains
,
204.775.412 ,
3. Lignes tlgraphiques
4. Postes T. S. F.
26.047.008
5. Installations d'intrieur, mobilier, etc.
82.761.627
6. Wagons-poste et materiel roulant
152.512.000 ,
7. Vhicules
6.884.270 ,
8. Divers matriaux trouvs en dpts
102.932.092
Total . .
1.429.733.544 lei
www.dacoromanica.ro
21

50

Travaux neufs excuts en 1934 sur crdits annuels


Htels des postes

Valeur lei

Bucuresti Central
Brila
Alba-Iulia
Petrosani
Oltenita
Bolintinul din Vale

370.000 lei
600.000 ,
300.000
250.000

Amnagement
Renouvellement

Roman
Buzu
Mizil
Chisindu
Resita

.
.

8.820.000 lei

Reparation

Brlad
Autres htels des postes
Buzu
Turriu-Mgurele
Rmnicu-Sdrat

Acquisition

Palais P. T. T. Bucuresti, Amnagement et reparation


Total
.

,
,

120.000
50.000
180.000
300.000
180.000
600.000
180.000
80.000
500.000
1 100 000
1 200 000
2 . 000.000
810.000

,
,

,
,
,
,

V. RESULTATS FINANCIERS
Exercice 1-r avril 1934 - 31 mars 1935
RECETTES ET DPENSES

Le chiffre du budget P. T. T. pour l'exercice 1934 -1935 a t fix 988.000.000 lei tant
pour les recettes que pour les dpenses. Par rapport au budget de l'exercice 1933-1934, ce budget
prsente une reduction de 282.000.000 lei.

Le chiffre total des recettes enregistres en 1934-1935 (1-er avril - 31 mars) s'est monte a
1.021.208.105 lei. Par rapport aux evaluations (988.000.000 lei) les recettes se soldent par une diffe-

rence en plus de 33.208.105 lei, ou 3,360/0 et par rapport au total des recettes enregistres en
1933-1934 (1.048.893.345 lei), elles se soldent par une difference en moins de 27.685.240 lei ou
- 2,64/0.
Les dpenses enregistres en 1934 --1935 se montent, au total, A. 929.517.053 lei. Par rapport
aux previsions (988.000.000 lei) les dpenses se soldent par une difference en moins de 58.482.947
ei ou - 5,920/0 et par rapport au total des dpenses de l'exercice 1933-1934(1.194.361.203 lei) elles
se soldent par une difference en moins de 264.844.150 lei ou - 22,170/0.
La situation des recettes encaisses et des dpenses ffecttues au cours de l'exercice 1934-1935
1-er avril - 31 mars) ainsi que des crances restes encaisser et A. payer la fin de l'exercice (31
mars) est indique par les tableaux ci-dessous:
Recettes P. T. T.
(par categories des recettes)
Recettes
fectivement

Previsions
budgetaires

CATEGORIES DES RECETTES

encaisses jusqu'au dl mars

cra:ces
1

encaisser

Total des

recettes

010

-0.

Recettes posiales
' telgraphiques
n
n

782.000.000
178.000.000

accessoires A l'exploitations

Diverses .

Total .

25.000.000
3.000.000
988.000.000

709.994.351
1

151.677.566

24.761.008
14.859.207
901.292.134

www.dacoromanica.ro

80.170.660
30.065.286

790.165.013
181.742.852

77,37

75.000.000
2.180.025

33.261.008
17.039.232
1.021.208.105

3,16

119.915.971

17,80

1,67

100,00

51

Dpenses P. T. T.
(par categories des dpenses)
CATEGORIES DES DEPENSES

Dpenses pour personnel . . .


d'exploitation . .
d'entretien .
. .
Diverses dpenses gnrales .
Subventions ..
Total . . .
t7

. .....

Allocatons
i
budgetaires

Dpenses effectues jusqu'au


31 mars

Crances
a

payer

Total des
dpenses

oh,

678.150.000

664.290.171
173.423.282

812.425
7.920.039

665.102.596
181.343.321

71,55

199.875.000

73.800.000
23.675.000

40.392.284
8.896.743

8.104.315
13.413.994

12.500.000
988.000.000

11.263.800

1.000.000
31.250.773

5,22
2,40
1,32

898.266.280

48.496.599
22.310.737
12.263.800
929.517.053

19,51

100,00

Le chiffre des recettes (1.021.208.105 lei) compare au chiffre des dpenses (929.517.053 lei) il
marque un excedent budgetaire de 91.691.052 lei.
Ce excdent est le fruit des efforts faits par l'Administration de comprimer les dpenses jusqu'
la dernire limite pour compenser les recettes dficitaires.
La situation gnrale on peut constater du bilan. conclu au 31 mars 1935.
(Voir pag. 29).

CAISSE D'PARGNE, CRDIT ET ASSISTANCE DES FONCTIONNAIRES


DES P. T. T.
Auprs de la Direction Spciale des Postes, Tlgraphes et Telephones, fonctionne une Caisse
d'pargne, credit et assistance des fonctionnaires des P. T. T., personne juridique, cre par la loi
du 28 mai 1905.
Le but de cette Caisse est :
a) Capitaliser et fructiffier les economies de ses membres ;

b) Faciliter des emprunts sur les salaires et des credits pour des constructions d'habitation A
prix rduit ;
c) Accorder des secours aux membres, en cas de maladies, accidents, dcs, incendies, etc. ;
d) Crer et entretenir des cantines et sanatoriums ;
e) Accorder des pensions aux membres qui n'ont pas le droit la pension de l'Etat ;
Conformment la loi d'organisation, tous les fonctionnaires des P. T. T. sont inscrits d'office
et obligatoirement comme membres de la Caisse, du moment de leurs nomination en fonction jusqu'A
la date qu'ils cessent de fonctionner dans le Corps des P. T. T.
Chaque membre de la Caisse cotise mensuellement et obligatoirement avec 2. p. 100 du salaire
(depts permanents).
De meme, chaque membre de la Cisse est oblige d'avoir une garantie en numraire qui lui est
retenue mensuellement du salaire jusqu' la couverture de la cote tablie par la Direction Spciale
des P. T. T.
Les cotisations mensuelles de 2. p. 100 des salaires (dpts permanents), s'levaient le 31 dcembre 1934 167.184.251 lei. Les dpts bnvoles (A vue) des fonctionnaires montaient, la
meme date 941.588 lei.
Le total des garanties retenues jusqu'au 31 dcembre 1934, se ciffrait 209.780.677 lei.
Les sommes provenues des dpts permanents, dpts bnvoles et garanties, la Caisse les
accorde avec intret ses membres comme avances sur les salaires et emprunts pour achats, constructions et reparations d'habitantions ou pour dgrvements d'hypothques.
Au cours de l'anne 1934, la Caisse a accord& aux fontionnaires des P. T. T., des avances sur
les salaires en somme totale de 73.200.000 lei.
Pour achats, constructions et reparations d'habitations ou degrvements d'hypothques, la
Caisse a accord& ses membres jusqu'au 31 dcembre 1934, des emprunts en somme totale de
251.350.000 lei.
www.dacoromanica.ro

52

Le total des secours accords aus membres au cours de l'anne 1934, s'lve A 6.867.700 lei,
comme suit :

Des secours pour cas de maladies (traitements, radio-graphies, operations


chirurgicales, etc.
4 270 000 lei ;
Des secours pour cas d'enterrements
1. 084 000
, bourses et livres scolaires
400.000
743.000
de retraite (petites pensions)
aux facteurs ruraux pour les chevaux morts
370.000
.

Sauf les secours en numraire, la Caisse accorde ses membres des secours en nature.
Ainsi, la Caisse possde des sanatoriums (maisons de rpos) Tchirghiol, Budachi, Bile
Herculane et Predeal.
Un tablissement modle de bains chauds minrales (boue) fonctionne de mme, Tchirghiol.
Bucureti, la Caisse entretient 2 cantines o les fonctionnaires des P. T. T., peuvent prendre

leur repas A prix avantageux, des installations de bains et un dpt pour l'approvisionnement des
fonctionnaires avec du conbustible prix rduit.

LA SOCITe DES FONCTIONNAIRES DES P. T. T.


Le personnel suprieur de l'Administration des Postes, des Tlgraphes et des Telephones
s'est constitu le 1-r avril 1898, en Socit des fonctionnaires des P. T. T., reconnue personne juridique en vertu de la loi promulgue par le Haut Dcret Royal Nr. 951, publi dans le Journal
Officiel Nr. 268 du 5/18 mars 1906.
Le but de cette Socit est ;
a) Rpandre parmi les fonctionnaires des P. T. T. une culture professionnelle et gnrale ;
b) Procurer aux membres de la Socit des secours pour les maladies, infirmits, dcs, eh&
mages, etc ;

c) S'occuper des orphelins des anciens membres de la Socit, en accordant des secours dans
la limite des fonds disponibles ;

d) Rcevoir et de faire fructifier les conomies dposes par les membres de la Socit et
accorder des emprunts aux dposants dans les conditions avantageuses.
Pour raliser ces previsions statutaires, la Societe du Corps des P. T. T. a 3 sections : culturate, philantropique et conomique.

La section culturale a organise une bibliothque dote de nombreux orvrages relatifs aux
sciences, A la technique professionnelle, aux beaux-arts et A la litterature ; a cr une section touristique qui organise de diverses excursions instructives ; a constitu une section musicale et une
quipe sportive.
La section philantropique a accord au cours de l'anne 1934, aux membres de la Socit
des secours en somme de 2.009.748 lei, (1.555.973 en 1933) dont :

Pour cas de maladies


dcs
le habillements des enfants orphelins

530.637 lei
455.009 ,
24.102 ,

En mme temps, les membres de la Socit ont leur dispositions 3 mdecins qui leurs accordent des consultations gratuites.
La section conomique a enregistr des rsultats moins satisfaisants par rapport A l'anne
prcdente.

Les conomies dposes par les membres de la Socit s'levaient au 31 dcembre 1934, A
3.668.094 lei (4.352.537 en 1933). Les emprunts accords aux membres de la Socit montaient la
mme date, A 5.884.700 lei (7.426.092www.dacoromanica.ro
en 1933).

53

Le bnfice realise par la section conomique au cours de l'anne 1934, montait A. 313.794 lei,
(intrts et commissions).

La situation numrique des membres de la Societe du Corps des P. T. T. A. la fin de l'anne


1934, se prsente comme suit :
Membres actifs (hommes et femmes)
pouses des membres
Enfants ,

2 647
291

Total .

www.dacoromanica.ro

417
3.355

www.dacoromanica.ro

55

TARIFELE IN 1934
Les tarifs en 1934
TARIFELE LA 1 IANUARIE 1916, LA 1 IANUARIE 1934 SI LA 31 DECEMVRIE 1934

Les tarifs au 1-er janvier 1916, au 1-er janvier 1934 et au 31 dcembre 1934
TARIFE ESENTIALE

TARIFELE LA
1 lanuarie 1916

FELUL OBIECTELOR

TARIFS AU
1-er janvier 1916

NATURE DES OBJETS

TAR1FELE LA
1 lanuarie 1934

FELUL OBIECTELOR

TARIFS AU
1-er janvier 1934

NATURE DES OBJETS

Lei

Lei

Serviciul intern

Serviciul intern

Regime intrieur

Regime intrieur

Scrisori

Scrisori
Lettres

pAnd. la 15 grame adresat loco.

pand la 15 grame adresatd in


interiorul tdrii
.
.
.

jusqu' 15 grammes A destination


des autres localits

peste 15 grame

pand la 20 grame adresat loco.

0,10

jusqu' 15 grammes A destination de


la localit d'origine

.
1

0,10

pnd la 20 grame adresatd in


interiorul tdrii .
..
.

jusqu' 20 grammes A destination


des autres localits

0,10
peste 20 grame
de fiecare 15 gr. au dessus de 20 grammes

au dessus de 15 grammes

de fiecare 20 gr.

par 15 gr.

Crti po#ale

par 20 gr.

Ceirti pqtale

Cartes postales

Cartes postales
.

Simples ou illustres

0,05

Simpld sau ilustratd

Simples ou illustres

Cu rdspuns pldtit

0,10

Avec rponse payee

Cu rdspuns pldtit

Avec rponse payee

Imprimate (neperiodice)

Imprimate neperiodice

Imprims (non priodiques

Simpld sau ilustratd

jusqu' 20 grammes A destination de


la localit d'origine

Imprims (non priodiques)

pnd la 50 grame

0,03

jusqu'A. 50 grammes

pand la 50 grame

jusqu'd 50 grammes

peste 50 grame

0,03
peste 50 grame
de fiecare 50 gr. au dessus de 50 grammes

au dessus de 50 grammes

de fiecare 50 gr.

par 50 gr.

Ziare qi publicatiuni periodice

Journaux et crits priodiques

a) numdrul cu suplementul res-

pectiv (sub band)

par 50 gr.

Ziare$ipublicatiuniperiodice

Journaux et crits priodiques

a) Ziare cotidiane (sub bandd).

0,25
de fiecare 100 gr.

Journaux quotidiens (sous bande)

Un numro avec le supplement respectif (sous bande)

pnd la 50 grame

par 100 gr.


0,01

jusqu' 50 grammes

peste 50 grame

au dessus de 50 grammes

b) Pachete cu ziare sau publi-

0,01

de fiecare 50 gr.
par 50 gr.

b) publicatiuni periodice (sub

band)
0,01 1/2
catiuni periodice (sub band).
Paquets de journaux ou crits p- de fiecare 50 gr. crits periodiques (sous bande)
riodiques (sous bande)

jusqu' 250 grammes

peste 250 grame

au dessus de 250 grammes

par 50 gr.

Hilda de afaceri
Papiers d'affaires

Papiers d'affaires

pnd la 250 grame

0,25
de fiecare 50 gr.

par 50 gr.

Hartii de afaceri
0,15

pdnd la 250 grame

jusqu' 250 grammes

peste 250 grame


0,03
de fiecare 50 gr. au dessus de 250 grammes

par 50www.dacoromanica.ro
gr.

ca la
lanuarie 1934
qu'a u 1-er Janvier 1934

Lettres

Tarifele la 31

Decemvrie 1934
Tarif s au 31
dcembre 1934

Tarifs essentiels
1. - TARIFE POTALE
Tarifs postaux

1
1

de fiecare 50 gr.

par 50 gr.

56

TARIFELE LA
I lanuarie 1916

FELUL OBIECTELOR
NATURE DES OBJETS

TARIFS AU
1-er janvier 1916

TARIFELE LA
1 lanuarie 1934

FELUL OBIECTELOR

TARIFS AU
1-er janvier 1934

NATURE DES OBJETS

Lei

Probe de meirfuri
0,06

jusqu' 100 grammes

pn la 100 grame

jusqu' 100 grammes

0,03
peste 100 grame
de fiecare 50 gr. au dessus de 100 grammes

au dessus de 100 grammes

de fiecare 50 gr.

par 50 gr.

par 50 gr.

Taxa de recomandare

Taxa de recomandare

Rcommandation

Rcommandation

Scrisori, crti postale, impri-

Scrisori, cdrti postale, impri-

mate, hrtii de afaceri, probe


0,25
.....
de mrfuri ..... .
Lettres, cartes postales, imprims, de fiecare object Lettres, cartes postales, imprims, de fiecare obiect
mate, hrtii de afaceri, probe
de mrfuri
.
.

papiers d'affaires, chantillons

par objet

papiers d'affaires, chantillons

Dreptul de asigurare
(valori decl.)

Dreptul de asigurare
(valori decl.)

Droit d'assurance
(valeurs dcl.)

Droit d'assurance
(valeurs dcl.)

Ora la 500 lei

0,20

jusqu' 500 lei

au dessus de 10.000 lei

pn la 10.000 lei
jusqu' 10.000 lei

0,15
de fiecare 500 lei
par 500 lei
0,05
peste 10.000 lei
de fiecare 1.0001. au dessus de 10.000 lei

par 1.000 lei

www.dacoromanica.ro

10

par objet

de fiecare 1.0001.
par 1.000 lei
1

de fiecare 1.0001.
par 1.000 lei

Aceleasi tarife ca la I Ianuarie 1934


Mmes tarifs qu'au 1-er janvier 1934

peste 100 grame

peste 10.000 lei

Oa

Lei

Echantillons

pra la 100 grame

dela 500 la 10.000 lei

Probe de meirfuri

Echantillons

. de 500 A 10.000 lei

O6

57

2. - TARIFELE SERVICIULUI MANDATELOR POSTALE, RECUVREMENTELOR SI TRIMETERILOR


CONTRA RAMBURS

Lei

Serviciul intern

Serviciul intern

Regime interieur

Regime intrieur

Drept de comision pentru mandate pand la 10 lei inclusiv .


Droit de commission des mandats
jusqu' 10 lei inclusif

0,10

Drept de comision pentru mandate pand la 5.000 lei . . .


Droit de commission des mandats

Lei

jusgu' 5.000 lei

dela 5.000 lei la 10.000 lei

de fiecare 100 lei


par 100 lei
5

0,25

de fiecare 25 lei

de 10 lei A 200 lei

sau fractiune
par 25 lei ou
fraction

dela 200 lei la 500 lei

dela 10.000 lei.

la

20.000 lei

de 200 lei A 500 lei

de fiecare 100 lei

Taxa cartonului

0,05

de 10.000 lei A 20.000 lei

dela 20.000 lei la 30.000 lei


de 20.000 lei A 30.000 lei

0,50

lu.

as

de 5.000 lei A. 10.000 lei

dela 10 lei la 200 lei

11

z.'=0.)- '7)6

.11

ciiii

a ca

=a

sau fractiune
par 100 lei ou
fraction

Mandats-cartes

.......

Taxa cartonului pan la 1.000


lei
Mandats-cartes jusqu'n 1.000 lei
.

peste 1.000 lei

au dessus de 1.000 lei

Taxa de factaj pentru mandatele pltite la domiciliu pan la 10 lei

scutit
gratuit

Taxe de factage des mandats payables A domicile jusqu' 10 lei

dela 10 lei la 100 lei

0,10

peste 100 lei

Taxa de factaj pentru mandatele pltite la domicilm . .


Taxe de factage des mandats payables A domicile

pan/. la 200 lei

jusqu' 200 lei

de 10 lei A 100 lei

...

0,20

au dessus de 100 lei

pand la 1.000 lei

jusqu' 1.000 lei

pan la 5.000 lei

jusqu' 5.000 lei

pand la 10.000 lei

10

jusqu' 10.000 lei

peste 10.000 lei

20

au dessus de 10.000 lei

Recuvremente

Recuvremente

Recouvrements

Recouvrements

Francarea i recomandarea
plicului cu valori de incasat.
Affranchissement et recommandation d'enveloppe de valeurs A recouvrir

0,25

Francarea i recomandarea plicurilor cu valori de incasat .


d'enveloppe de valeurs A recouvrir.

Tax fix de recuvrement


Taxe fixe de recouvrement

Dreptul de Incasare
Droit d'encaissement

10

Afranchissement et recommandation
I

Dreptul de incasare
Droit d'encaissement
www.dacoromanica.ro

0,10

Tarifs au 31

TARIFS AU
1-er janvier 1934

NATURE DES OBJETS

decembre 1934

FELUL OBIECTELOR

10
de fiecare plic
par enveloppe

scutit
gratuit

tarifs qu'au 1-er janvier 1934

TARIFS AU
1-er janvier 1916

NATURE DES OBJETS

-_

Tarifele la 31

FELUL OBIECTELOR

TARIFELE LA
1 lanuarie 1934

tarif e ca la 1 Ianuarie 1934

TARIFELE LA
1 lanuarie 1916

Decemvrie 1934

Tarifs du service des mandats, recouvrements et des envois contre remboursement

58

NATURE DES OBJETS

TARIFS AU
1-er janvier 1916

FELUL OBIECTELOR
NATURE DES OBJETS

TARIFELE LA
1 lanuarie 1934

41

TARIFS AU
1-er janvier 1934

Lei

Lei

Trimeteri contra ramburs

Trimeteri contra ramburs

Envois contre remboursement

Envois contre remboursement

Aceleasi taHfe ca la 1 lanuarie 1934


MCmes tarifs qu'au 1-er janvier 1934

FELUL OB1ECTELOR

TARIFELE LA
1 lanuarie 1916

-zr
cY

Dreptul de ncasare
Droit d'encaissement

0,10

Taxa pe valoarea rambur-

C1)

sului

Taxe par valeur du remboursement

Oa. la 200 lei

jusqu' 200 lei

pand la 500 lei

in total

jusqu' 500 lei

pnd la 1.000 lei

in total

jusqu' 1.000 lei

peste 1.000 lei

10

in total

au dessus de 1.000 lei

Dreptul de incasare
Droit d'encaissement

www.dacoromanica.ro

scutit
gratuit

0.)

14 I

59

3. - TARIFELE TELEGRAF10E

Lei

TARIFELE LA
1 Ianuarie 1934

FELUL OBIECTELOR

TARIFS AU
1-er janvier 1916

TARIFS AU
1-er janvier 1934

NATURE DES OBJETS

Lei

Serviciul intern

Serviciul intern

Telegrame particulare ordinare

Telegrame particulare ordinare

Tlgrammes privs ordinaires

Tlgrammes privs ordinaires

Rgim interieur

Tarifele la 31

NATURE DES OBJETS

1 lanuarie 11916

Decemvrie 1934

TARIFELE LA

FELUL CORESPONDENTEI

Tarifs au 31
dcembre 1934

Tarifs tlgraphiques

Rgim interieur

de fiecare cuvant

0,05

par mot

Adresate loco (de fiecare cuvnt) .


.

de fiecare telegrama (taxa ac-

de fiecare telegramd (taxa accesorie)

A destination des autres localits


(par mot)
0,25

cesorie

0.1

par telgramme (taxe accessoire)

par tlgramme (taxe accessoire)

.1

Cs

de fiecare telegramA (taxa re0,10

cipisei)

lanuarie 1934

Adresate interiorul tArii (de


fiecare cuvnt)
.

tarifs qu'au 1-er janvier 1934

A destination de la localit d'origine


(par mot)

Cs

par tlgramme (taxe du rcipis)

Cs

CS

Cs

4.1

Telegrame telefonate (taxA ac0,50

Tlgrammes telephones (taxe accessoire pour transmission par t-

prin telefon)

Tlgrammes telephones (taxe accessoire pour transmission par tlphone)

lphone)

pand la 20 cuvinte

10

jusqu' 20 mots

intre 21-100 cuvinte


Telegrame multiple (pentru fie-

20

Telegrame multiple adresate

care copie pe seria de 100


0,50

cuvinte)

de 21 a 100 mots

Tlgrammes multiples (pour cha-

loco (pentru fiecare copie pe


seria de 100 cuvinte) . . .

10

Tlgrammes multiples a. destination de la localit d'origine (pour

que cop e par srie de 100 mots)

A destination des autres localits


(pour chaque copie par srie de
Tlgrammes de presse ordinaires

30 0/0

Telegrame de pres ordinare .

reducere din tariful Tlgrammes de presse ordinaires


telegrafic
reduction du tarif
tlgraphique

www.dacoromanica.ro

a)
14.

20

500/0
reducere din tariful
telegrafic
reduction du tarif
tlgraphique

CS

cr

44.

CS

.441

Cf).

100 mots)

Telegrame de presA ordinare

CS

1.1

chaque copie par srie de 100 mots)

Adresate in interiorul tArii


(pentru fiecare copie pe seria de 100 cuvinte) . . . .

ca la

prin telefon)

.......

cesorie pentru transmiterea

cesoire pentru transmiterea

tarif e

Telegrame telefonate (taxA ac-

CS

60

INTRODUCERE
REMARQUES D'INTRODUCTION
DIRECTIUN1 P. T. T.

SUPRAFATA iN km2

DIRECTIONS DES P. T. T.

SURFACE EN km2

POPULATIUNEA
la finele anului 1930*)
POPULATION

a la fin de Panne 1930

I. Bucuresti

31.059

2.614.734

avec les dpartements:

a) Brapv

1.491

b) Ciuc
c) Dmbovita

5.065
3.440
2.444
5.196
5.040
3.889
4.494

d) Fgdras
e) Ilfov

f) Prahova

g) Trei-Scaune
h) Vlasca

H. Craiov a
avec les dpartements:

167.946
146.584
310.310
86.461
992.416
478.045
136.358
296.614

2.345.368

37.091
I

a) Arges
b) Dolj
c) Gorj
d) Muscel
e) Olt
f) Romanati
g) Sibiu
h) Teleorman

4.216
6.538
4.579
3.058
2.863
3.560
3.619
4.577

i) VAlcea

258.305
487.355
208.356
150.008
182.345
271.254
193.309
348.027
246.409

4.081
i

III. Timioara
avec les dpartements:

'

a) Arad
b) Cara
c) Severin
d) Hunedoara

2.003.310

37.528

11.080
7.810
5.320
7.313

e) Mehedinti

f) Timis-Torontal

IV. Oradea

423.754

6.005

19.995

441.656
331.650
305.834
500.416

1.309.497

avec les dpartements:


a) Bihor
b) Maramure
c) Slaj
d) Satul-Mare

7.897
3.381
3.815
4.902

V. Cluj
avec les dpartements:

33.489

a) Alba
b) Cluj

c) Mures
d) Nsud
e) Odorhei
'
f) Some
g) Tarnava-Mare
h) Tarnava-MicA
i) Turda

*) Recensamntul din 29 Decemvrie 1930.


Le recensement du 29 dcembre 1930.www.dacoromanica.ro

508.159
162.050
345.576
293.712
1.812.265

3.646
5.079
4.203
4.332
2.939
4.714
3.338
1.724
3.514

213.795
333.545
289.717
145.423
130.646
220.353
148.493
148.340
181.953

61

DIRECTIUN1 P. T. T.

SUPRAFATA IN km2

DIRECTIONS DES P. T. T.

SURFACE EN km2

POPULATIUNEA
la finele anului 1930
POPULATION

i la fin de l'anne 1930

VI. Corn Anti

23.500

1.823.119

avec les dpartements:


a) Botoani
b) Cdmpulung
c) Cernduti
d) Dorohoi
e) Fdlticeni

3.077
2.349

216.611
95.174
301.937
209.230
156.030
395.345
161.865
121.010
165.917

1.771

2.846
3.353
3.782
2.360
1.309
2.653

0 Hotin

g) Rdclduti

h) Suceava
i) Storojinet

VII. Iasi

20.372

1.283.180

avec les dpartements:


a) Bacdu
b) Fdlciu
c) Iai
d) Neamt
e) Roman

4.410
2.120
3.227
3.977
1.880
2.498
2.260

f) Tutova
g) Vaslui

VIII. Galati

29.650

260.615
113.049
276.230
198.482
151.679
144.267
138.858
1.696.548

avec les departements:


a) Brdi la
b) Buzdu

4.286
4 936
4.482
2.662
4.212
3.340
3.324
2.408
_

c) Cahul
d) Covurlui
e) Ismail

f) Putna

g) R.-Sdrat
h) Tecuci

IX. Constanta
avec les departements:

30.357

a) Caliacra
b) Constanta
c) Durostor
d) Ialomita
e) Tulcea

b) Cetatea-Albd

c) Lpqna
d) Orhei
e) Soroca

f) Tighina

156.691

1.106.832

4.500
6.910
3.226
7.095
8.626

X. Chisinu
avec les dpartements:
a) BA' Iti

219.932
309.393
196.030
211.216
224.229
193.947
185.110

166.588
249.914
211.439
295.500
183.391

2.049.902

31.946

5.260
7.595

386.474
340 459
421.857
277.709
315.774
307.629

4.181

4.246
4.331
6.333

En total Roumanie . .
294.987 km2
www.dacoromanica.ro
.

18.044.755

www.dacoromanica.ro

DATE RECAPITULATIVE PE 1934


RELEV GNRAL POUR VANE 1934
1934

Numdrul total al oficiilor P. T. T

6.592

Nombre total des tablissements P.T.T.

Din care :
Dont :

a) Oficii potale de Stat

490

b) Oficii autorizate

844

c) Agentii speciale

209

Bureaux de poste d'Etat

Bureaux autoriss

Agences spciales

d) Agentii autorizate

83

Agences autorises

e) Agentii communale

4.343

Agences communales

f) Oficii potale ambulante

306

g) Statiuni C. F. R. cari fac serviciul de poVd. i tefegraf

317

Bureaux des poste ambulants

Stations de chemins de fer avec service de poste et tlgraphe

Numdrul de km2 pentru un oficiu potal

45,76

Numrul de locuitori pentru un oficiu potal

2.799

Nombre des km2 par tablissement postal

Nombre des habitants par tablissement postal

Cutii de scrisori

8.221

Bones Aux lettres

Abonamente la cdsute potale pentru scrisori

6.934

Abonnements aux cassiers pays pour lettres

Oficii potale i agentii cu servicii de factori rurali

717

Bureaux et agences de poste ayant un serv. de facteurs ruraux

Numdrul circumscriptiilor cu factori rurali

2.418

Numdrul localittilor prevAzute cu agentii potale comunale

4.343

Nombre des rayons de distributions de facteurs ruraux


Nombre des localits pourvues d'agences postales communales

Numrul localittilor deservite de factori potali rurali

12.322

Nombre des localits desservies par courses des facteurs ruraux

Numdrul localittilor prevAzute cu oficii de Stat sau autorizate

1.334

Nombre des localits pourvues de bureaux de poste d'tat ou autoriss

Numrul localittilor prevAzute cu agentii speciale de Stat sau autorizate


Nombre des localits pourvues de agences spciales d'Etat ou autorises

www.dacoromanica.ro

292

64

Mijloacele postale de transport


Moyens de transport postaux

1934

NumArul vagoanelor potale

325

Nombre des wagons-poste

Activitatea serviciului postal


Activit du service postal

Totalul corespondentelor transportate bucdti

326 083 388

Total des objets de correspondance transports. pieces

Din care :
Dont :

a) Supuse la taxe i anume :


Soumis a la taxe, savoir

1. Scrisori, bucdti

51 321 881

2. CArti potale, bucAti

63 154 130

Lettres, pikes

Cartes postales, pieces

3. Alte obiecte de corespondent& bucAti

157 597 037

Autres objets de correspondance, pices

b) Oficiale, bucati

45 155 370

Offciels, pices

Din totalul de corespondent de mai sus au fost recomandate, bucAti


Du total des objets de correspondance combien rcommancls, pieces

8.854.970

Din care :
Dont :

a) Particulare

6 158 572

b) Oficiale

2 696 398

Particuliers
Officiels

Din totalul corespondentelor au fost :

Du total des objets de correspondance il y en avait:

a) In serviciul intern, bucti

289 339 856

Dans le service interne, pieces

b) In serviciul international bucAti

Dans le service international, pieces

36 743 532

Scrisori i cutii cu valoare declaratd, bucAti

202.704

Lettres et boites avec valeur dclare, pieces

Colete fr valoare declarat, bucAti

2 234 695

Colete cu valoare declare& bucAti

Totalul mandatelor potale emise (depunere) bucAti

5 303 398

Colis sans valeur dclare, pices

159 416

Colis avec valeur val dclare, picees

Total des mandats poste mis (versements) pieces

Din care in serviciul :


Dont dans le service :

a) Intern, bucAti

5 284 471

Interne, pieces

b) International, bucAti
International pieces

18.927

www.dacoromanica.ro

65

TELEGRAFUL
Tlgraphes

Lungimea total a tuturor liniilor telegrafice in km


Longueur totale de toutes les lignes tlgraphiques en km

1934

18.439

Din cari linii apartin :


Dont lignes appartenant :

a) Administratiei telegrafelor de Stat


l'Administration Tlgraphes d'Etat

b) Administratiei Cdilor Ferate

A l'Administration des chemins de fer

c) Intreprinderilor particulare
Aux entreprises prives

Lungimea total a firelor telegrafice in km


Longueur total des fits tlgraphiques en km

Numdrul total al oficiilor telegrafice


Nombre total des bureaux tlgraphiques

18.439

72.992
3.114

Din care :
Dont :

b) Oficii telegrafice de Stat


Postes tlgraphiques d'Etat

a) Oficii telegrafice ale Administratiei C F R

Postes tlgraphiques de l'Administration des chemin de fer

2.797
317

Numdrul km2 de fiecare oficiu telegrafic

94,73

Nurnrul locuitorilor de fiecare oficiu telegrafic

5.795

Aparate afectate serviciului telegrafic

3.789

Nombre des km2 par chacun postes tlgraphiques

Nombre des habitants par poste tlgraphiques


Appareils affects au service tlgraphique

Din care :
Dont :

a) Morse
b) Baudot
c) Hughes
d) Siemens
e) Teleimprimatoare
Tlimprimeurs

f) Telefonice la primriile comunelor rurale

Tlphoniques aux mairies de communes rurales

Totalul telegramelor transmise, buditi


Total des tlgrammes, pieces

1.860
16
192
3
14

1.704

4 289 788

Din care :
Dond :

a) Supuse la taxe :
Soumis la taxe :

1. Prezentate, bucti
Prsents, pieces

2. Sosite, bucti
Arrives, pieces

3 422 119
317.815

b) Telegrame de serviciu :
Tlgrammes de service :

1. Depuse, bucti

525.041

2. Sosite, bucdti

24.813

Deposes, pieces

Arrives, pieces

Suma total a mandatelor potale, emise (depuneri) lei


Montant total des mandats-poste mis (versements)
www.dacoromanica.ro

6.273.690.558

66
1934

Din care in serviciul :


Dont dans le service:

a) Intern, lei

6.255 940.933

Interne

b) International, lei

17.749.625

International

Totalul mandatelor postale pidtite, bucAti

5.281.418

Total des mandats-poste pays, pikes

Din care 'in serviciul :


Dont dans le service :

a) Intern, bucdti

5 281 418

Interne, pices

b) International, bucAti

64.620

International. pices

Suma totald a mandatelor postale pltite, lei

6.326.970.008

Montant total des mandats-poste pays,

Din care in serviciul


Dont dans le service :

a) Intern, lei

6.264.460.671

b) International, lei

62.509.336

Interne

International,

Numrul trimiterilor cu ramburs :

Nombre des envois contre remboursement :

In e serviciul intern, bucdti

1.052.576

Dans le service interne, pices

Din cari trimiteri rambursate, bucAti

925.429

Dont envois rembourss, pices

Suma Incasatd, lei

1.457.556.163

Montant encaisss

Totatul corespondentelor interne cdzute in rebut, bucdti

795.145

Din care, cdzute definitiv in rebut, bucAti

232.311

Total des correspondances tombes en rebut, pices


Dont tombes en rebut dfinitivment, pices

Pentru 1.000 locuitori au fost :


Par 1.000 habitants il y avait :

a) Corespodente, bucAti

18.071

Objets dv correspondance, pikes

b) Scrisori

cutii cu valoare declarat i colete postale, bucAti

199

Lettres et boites avec valeur dclare et colis postaux, pices

ej Mandate postale emise, bucdti

294

Mandats-poste mis, pices

Totalul timbrelor postale vandute, bucAti

185.696.007

Suma totald a timbrelor postale vndute, lei

539 359 558

Totalul incasdrilor pentru telegrame prezentate, lei

181 742 852

Total des figarines postales mises, pices

Montant total des figurines postales mises

Total des recettes pour tlgrammes dposs

Numrul telegramelor :

Nombres des tlgrammes :

a) Prezentate pentru 1.000 locuitori, bucdti

219

Prsents pour 1.000 habitants, pikes

b) Sosite pentru 1.000 locuitori, bucati

19

Arrivs pour 1.000 habitants, pices

Lungimea totald a tuburilor pneumatice n metri


Longeur totale des tubes pneumatiques
en metres www.dacoromanica.ro
.

141

67

1934

Statiuni radio-teglerafice :
Stations radio .tlgraphiques :

a) De emisiune

15

b) De receptiune

22

D'mission

De rception

Traficul radio-telegrafic intern :


Trafic radio-tlgraphique interne :

a) Numrul cuvintelor emise


Nombre des mots mis

b) Numrul cuvintelor primite


Nombre des mots reus.

Traficul radio-telegrafic international :


Trafic radio-tlgraphique international :

a) Numrul telegramelor transmise in strindtate

180.609

Nombre des tlgrammes transmis l'tranger

b) Numrul cuvintelor transmise in strintate

2 748 719

Nombre des mots transmis l'tranger

c) Numrul telegramelor primite din strintate

155.864

Nombre des tlgrammes reus de l'tranger

d) Numrul cuvintelor primite din strintate

2 370 070

Nombre des mots reus de l'tranger

IV. PERSONALUL
Personnel

Personalul serviciilor administrative

1.750

Personnel des bureaux administratifs

Din care :
Dont :

a) Functionarii

1.001

Fonctionnaires

b) Agenti subalterni

749

Agents subalternes

Personalul serviciului de exploatare

19.779

Personnel du service d'exploitation

Din care
Dont :

a) Functionari

5.214

b) Agenti subalterni

8.950

Fonctionnaires
Agents subalternes

C) Personal la birourile i agentiile autorizate

1.004

Personnel aux bureaux et agences a utorises

d) Agenti C. F. R.

308

Agences des C. F. R.

e) Agentii comunale

4.323

Agences communaux

Efectivul total al personalului

21.529

Effectif total du personnel

V. REZULTATUL FINANCIAR (12 LUNI)


REZULTATS FINANCIERS (12 MOIS)

Totalul veniturilor, lei

1.021.208,105

Total des recettes,

Totalul cheltuelilor, lei


Total des dpenses,

www.dacoromanica.ro

929.517.053

68
1934

Excedentul veniturilor, lei

91.691.052

Excdent des dpenses

Incasri generale:
Recettes gnrales :

Venituri din exploatare :


Recettes d'exploitations :

a) Potale in numerar, lei

327.234.253

b) Potale in timbre, lei

495.191.768

e) Telegrafice, lei

181.742.852

Postales en numraire
Postales en timbres

Tlgraphiques,

d) Telefonice, lei
Tlphoniques,

e) Altele, lei
A utres

17.039.232
.

Cheltueli generale :
Dpenses gnerales :

a) Personalul, lei

665.102.596

Personnel

b) Exploatarea, lei

181.343.321

D'exploitation

c) Intretinerea

48.496.599

D 'entretien

d) Diverses

22.310.737

Diverses

12.263.800

e) Subventii

Subventions

www.dacoromanica.ro

CAPITOLUL I

CHAPITRE I
POSTA

POSTE

www.dacoromanica.ro

70

Tabloul Nr. 1.

CORESPONDENTA SIMPL INTERNA

I INTERNATIONAL&

CORRESPONDANCE ORDINAIRE INTERNE ET INTERNATIONALE


FELUL CORESPONDENTE1

1934

NATURE DE LA CORRES-

1932

1933

1931

1930

PONDANCE

INTERNA PREZENTATA
INTERNE PRESENTEE

Francate

37.521.627

41.614.716

38.566.172

53.950.832

60.314.037

186.472

240.188

216.338

214.318

167.456

56.727.918

58.902.038

57.289.651

74.798.126

79.563.866

141.169.834

131.108.393

122.482.016

150.240.038

128.673.367

576.056

254.124

215.696

184.964

176.618

501.046

515.554

446.422

580.788

373.648

45.087.913

37.602.552

34.850.933

36.612.992

38.889.757

281.770.866

270.237.565

254.067.228

316.582.058

308.158.749

Affranchies

Nefrancate
Non affranchies

Carp potale
Cartes postales

Imprimate i jurnale

Imprims et journaux

Hrtii de afaceri

. .

Papiers d'affaires

Probe de mArfuri

Echantillons de marchandises

Corespondenta oficial
Correspondance officielle

Total

INTERNATIONALA SOSITA
INTERNATIONALE ARRIVEE

Francate

7.087.847

8.439.704

9.749.961

12.788.100

14.460.981

62.374

62.530

81.588

66.742

43.290

3.454.750

4.045.106

3.901.651

5.035.654

5.116.090

11.358.204

12.872.782

12.202.151

13.592.306

12.720.636

110.656

119.496

152.672

146.666

68.536

481.325

600.951

453.128

686.621

602.017

39.585

43.264

34.996

45.825

32.370

22.594.741

26.183.833

26.576.147

32.361.914

33.043.920

7.858.357

9.798.685

10.730.122

Affranchies

Nefrancate
Non affranchies

art.' postale

Cartes postales

Imprimate i jurnale

Imprims et journaux

Hrtii de afaceri

Papiers d'affaires

Probe de mrfuri

Echantillons de marchandises

Corespondenta oficial

Correspondance officielle

Total

INTERNATIONALA PREZENTATA
INTERNATIONALE PRESENTEE

Francate

6.434.441

6.736.834

'

Affranchies

Nefrancate

29.120

30.056

44.564

29.978

32.058

2.971.462

2.982.265

3.263.078

3.866.252

4.152.234

3.189.901

3.326.037

3.950.271

4.010.695

4.826.081

62.504

51.428

43.550

36.530

34.528

147.511

164.866

196.612

255.190

304.850

27.872

30.186

33.644

42.224

29.588

12.862.811
13.321.672
15.390.076
317.228.418
309.743.070 296.033.451
www.dacoromanica.ro

18.039.554
366.983.526

20.109 461
361.312.130

Non affranchies

Crti postale
Cartes postale

Imprimate i jurnale
Imprims et journaux

Hrtii de afaceri .

Probe de mrfuri

Papiers d'affaires

Echantillons de marchandises

Corespondenta oficiald

Correspondance officielle

Total
Total general

71

Tabloul Nr. 2.

CORESPONDENTA RECOMANDATA INTERNA

I INTERNATIONALA

CORRESPONDANCE RECOMMANDtE INTERNE ET INTERNATIONALE


FELUL CORESPONDENTEI
NATURE DE LA CORRES-

1934

1932

1933

1930

1931

PONDANCE

INTERNA PREZENTATA
INTERNE PRESENTEE

Simpl

4.398.180

4.206.521

4.952.329

7.584.968

371.118

365.040

219.692

262.060

405.489

95.089

89.684

92.832

104.195

114.207

50.639

54.866

48.319

51.123

35.612

2.653.964

1.857.150

1.464.287

1.669.456

1.588.899

7.568.990

6.573.261

6.777.459

9.671.802

11.374.706

9.230.499

Simple

Cu aviz de primire

Contre avis de rception

Cu ramburs
Avec remboursement

Cu expres

A remettre par exprs

Oficial
Officielle

Total

INTERNATIONALA SOMA
INTERNATIONALE ARRIVEE

Simpl

678.412

715.111

895.554

1.197.675

1.447.488

15.522

,15.849

20.420

27.232

39.297

31

15.192

6.292

12

Simple

Cu aviz de primire

Contre avis de reception

Cu ramburs
Avec remboursement

Cu expres

12.309

14.532

13.282

19.112

15.899

Oficial

11.394

12.264

14.303

13.999

13.392

717.637

757.787

958.751

1.264.310

1.516.088

917.130

1.406.726

1.695.497

A remettre par exprs


Officielle

Total

INTERNATIONALA PREZENTATA
INTERNATIONALE PRESENTEE

Simpl

525.583

547.054

1.517

1.640

2.417

3.858

5.529

601

665

34

Simple

Cu aviz de primire

Contre avis de rception

Cu ramburs
Avec remboursement

Cu expres

10.203

11.758

14.053

17.205

11.704

Oficial

31.040

34.257

38.092

40.184

44.798

568.343

594.714

972.293

1.468.638

1.757.562

7.925.762
8.708.503
8.854.970
www.dacoromanica.ro

12.404.750

14.648.356

A remettre par exprs


Officielle

Total

Total gnral

73

72

Tabloul Nr. 3.

OBIECTE DE
OB JETS DE
NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

ORDIN
A RE
ORDINAIRES

DIRECTIUNI

P. T. T.

SCRISORI

DIRECTIONS

Francate Exprese
A meta

Affranchies

par oxalis

Simple

Hon affranthies

Simples

Total

Bucuresti
Craiova
Timisoara
Oradea .
.

Cluj

...
...

Cernauti .
Iasi
Chisinu .
Galati . .
10 Constanta

.
.
.

Total .

23.426 62.556 16.946,410


1.638
13.052
5.389.202
6.521.138
14.586
42.640
11.726
32.370
5.696 704
11 570 52.858
6.798.987
21.190 21.814 6.485.050
22.100 4.294.940
2.366
754
6.708 2.982.668
2.808
16.276
5.430.672
1.079
7.592 2.597.387
91.143 277.966 63.143.158

16.264.404
3.096.470
7.078.318
5.314.634
5.946.356
4.908.202
I 2.026.167
I 1.513.278
I 3.244.982
1.559.961
50.952.772

1.976 105.265.459
286
6.503.614
1.404
8.509.358
702
6.489.938
1.456 ' 13.021.905
4.394
6.905.678
52
2.016.456
52
3.740.828
494
2.081.924
156
1.182.779

292.058
48.282
94.874
48.438
99.684
116.038
18.538
9.334
17.524
4.446

10

Bucuresti .
Craiova .
Timisoara
Oradea .
Cluj . .
CernAuti

Iasi

11.976.848
2,766.816
4.872.348
3.631.173
4.757.961
2.690.506
1.772.628
1.157.221
2.639.754
1.214.616
37.479.871

... .

ChisinAu

Galati . .
Constanta
Total .

25.376
10.738
31.304
18.616
40.014
13.806
22.100
5.798
13.182
5.538
186.472

11.856
728
5.434
5.148
6.656
7.176
1.742
260
1.820
936
41.756

15.431.182
5.207.878
5.394.792
4.626.466
6.121.570
5.353.738
4.101.071
2.742.688
5.260.151
2.482.610
56.722.146

98.610.109
5.992.584
7.147.478
5.776.836
11.729.016
4.517.552
1.581.554
3.436.875
1.474.590
903.240
141.169.834

910
52
338
468
1.014
2.782

26
78
104
5.772

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bucuresti .
Craiova .
Timisoara
Ora dea
Cluj
.
Cernduti

lai

Chisinu

2.279.888
177.268
1.130.012
781.781
601.731
1.267.786
143.455
200.512
300.976
182.026
7.065.435

.
.
.

Galati . .
Constanta
Total .

5.044
260
5.824
3.328
2.522
4.134
182
364
702
52
22.412

27.300
1.014
8.164
9.620
5.772
5.018

961.454
94.718
588.744
484.913
323.622
625.560
109.252
126.490
81.484
55.627
3.451.864

676
3.016
1.794
62.374

1.014
130

II

572
104

234
468
52

312

2.886

II

de correspondance

II

Objets de correspondance
1

Bucuresti

6
7

Cernuti
Iasi

8 Cbisintui
9 Galati .
10

.
.

'
.

.
.

6.526
2.007.668
650
152.386
1.075.958 II 3.328
901.680 I 3.250
2.392
586.664
949.910
9.880
110.084
442
155.545
130
304.252
286
91
163.319
6.407.466
26.975
II

.
.

Constanta
Total .

.
.

9.880
1.300
3.172
4.134
7.072
2.990

234
78
260
29.120

II

II

II

553.774
86.606
537.602
585.325
353.795
505.752
84.617
113.490
89.037
59.150
2.969.148

52
104
494
130
208
1.144

26

104

52
2.314

1.590.966
84.786
276.562
274.092
323.897
483.418
46.202
32.747
41.314
33.917
3.189.901

II

II

II

17.082
416
10.556
9.048
4.498
19.422
624

780
78
62.504

35.828
1.872
29.744
19.175
16.198
18.590
2.132
1.326
19.214
3.432
147.511

4.221.776
328.120
1.937.416
1.796.834
1.296.724
1 991.106
244.101
303.498
455.065
260.299
12.834.939

ramburs

Contre

Total
Total

Avec

aviz de
reception

Recomandate

Ordinare
Ordinaires

remboursement

Recommandes

T o ta

TOTAL
des objets

de corres-

pondance

Total

29.097
3.133
11.006
5.813
9.570
6.600
2.516
1.445
3.001

970
73.151

70.276
6.251
5.497
5.250
7.035
241.071
2.790
43.448
4.244
2.295
388.157

'

21.750
3.196
14.014
21.391
14.133
3.285
13.507
1.527
95.089

1.871.822
498.707
763.311
424.209
605.088
720.105
339.426
321.161
378.869
235.874
6.158.572

11.434.345
5.575.388
4.093.128
2.709.980
4.416.412
3.897.218
3.006.887
3.511.430
3.812.159
2.698.423
45.155.370

21.750
3.196
14.014
21.391
14.133
3.285
13.507
1.527
1.619
667
95.089

1.267.766
464.177
625.850
346.215
511.307
607.504
308.285
263.526
320.099
200.297
4.915.026

11.423.165
5.574.816
4.083.638
2.707.588
4.414.722
3.856.996
3.006.367
3.511.144
3.811.275
2.698.202
45.087.913

379.264
17.229
68.978
41.215
47.707
60.188
17.530
28.872
27.759

9.672
572
5.694
2.028
1.222
19.968
104

6.292
162
2.135
1.028
438
959
66
55
259

17.501

706.243

65
39.585

11.394

224.792

1.508

1.619
667

153.219.197
21.376.947
27.740.009
20 992.065
31.386.759
23.452.680
11.917.296
12.328.983
15.289.961
8.379.491
326.083.388

546.907
218.978
393.258
197.792
344.797
306.717
154.848
222.074
232.025
79.002
2.696.398

11.981.252
5.794.366
4.486.386
2.907.772
4.761.209
4.203.935
3.1(51.735
3.733.504
4.044.184
2.777.425
47.851.768

515.334
218.656
388.611
195.122
343.848
305.188

11.938.499
5.793.472
4.472.249
2.902.710
4.758.570
4.162.184
3.161.098
3.733.149
4.042.952
2.776.994
47.741.877

139.739.906
20.299.001
22.679.715
17.370.526
28.070.018
17.456.960
10.977.754
11.360.083
13.791.314
7.594.579
289.339.856

15.964
734

9.005.934
732 365
3.048.087
1.785.920
1.972.964
3.931.377
681.259
636.599
1.011.702
506.171
23.312.378

18.600
2.754
7.734
3.920
7.247
3.922
2.234
1.152
2.297
779
50.639

64.542
5.804
3.771
3.604
5.553
238.082
2.142
42.187
3.630
1.803
371.118

154.731

222.005
231.677
78.792
2.653.964

sosite, originare din strintate


arrivs, originaires de l'etranger
368.398
16.632
65.269
38.633
45.340
56.063

8.610.706
714.402
2.971.280
1.741.649
1.923.597
3.850.262
663.663
607.412
983.580
488.605
22.555.156

66.586 205.036
234 I 14.534
10.582
142.064
18.967
3.926
17.706
5.018
21.450
21.138
1.534
20.488
156
8.008
1.144
29.926
26
3.458
110.656
481.325

5.064.384
426.244
1.085.318
439.010
966.992
1.904.708
388.700
271.206
566.020
245.622
11.358.204

4. Obiecte de corespondenti
2 Craiova
3 Timisoara
4 Oradea
5 Cluj . .

1.162.874
452.423
600.331
317.300
484.374
362.215
290.402
218.660
312.553
197.048
4.398.180

II

Cu

pondance du service intrieur

II

Obje

A remettre
par exprs

Cu aviz
de primire

pondent prezentate interne

268.970 126.533.641
208.390
47.632 I 14.924 14.041.352
73.736 I 56.186 17.581.616
35 464
27.430 14.121.601
90.168
53.742 22.800.141
26.546 12.687.272
75.166
7.508.371
16.380
12.896
7.363.408
9.178 I 11.362
15.600
23.088
9.428.263
4.342
5.902
4.617.288
576.056 501.046 236.682.953

3. Obiecte de corespondent
1

1.750.699
486.127
732.794
391.755
574.350
469.149
320.613
274.741
370.005
231.942
5.602.175

Nombre des objets de corres

Exprese

de corespondent

dance (non compris ceux de transit)

749.216 1.129.882 272.073.048

10.972 155.717.939

RECOMMANDS

TOTALUL
obiectelor

dent (WA cele tranzitate)

i 509.834 139.366.123
31.330 15.083.874
I
22.490.312
I 227.994
65.572 17.660.084
I
87.646 26.020.462
66.274 18.528.640
35.516
8.416.135
20.696
8.274.318
72.228 10.866.908
5.366.192
12.792

2. Nurnrul obiectelor de cores


2
3
4
5
6
7
8
9

Simple
Simples

Total

Total des objets de correspon


2
3
4
5
6
7
8
9

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

Probe de

Hart ii de
lmprimate afaceri mrfuri
EchanExprese Imprimes
tillons de
A remetfre
1:
marchanpar exprs
dises

. Totalul obiectelor de corespon


1

SUPUSE LA TAXE PO*TALE

RECOMANDATE

CARTES POSTALES

Natrantate

CORRESPONDANCE

CARTI POSTALE

(LETTRES)

DES P. T. T.

CORESPONDENTA

16.721

27.653
26.737
16.966
678.412

5.572
189
2.155
1.019
1.028
1.436
203
129

463
115

12.309

5.294
408
1.554
1.563
1.339
2.689
606
1.090
559
420
15.522

-------

260

7.829
3.056
1.660
20.927
66
315
363
65
50.979

destinate striinttii

it destination de l'tranger

www.dacoromanica.ro

219.427
17.072
67.194
35.822
44.636

4.925

50.871
13.490

1.242

79

28.428
30.715
17.928
525.583

300
42

164
241

171

190
1.117

874
1.295

76
10.203

440
39
172

83
143

55
72
1.517

-----

____

17.301

68.483
36.779
46.074
52.413
13.611

28.763
31.011
18.076
537.303

3.796
364
468
20.254
520
26
780
156

27.872

25.281
160
2.512
1.642
511
570

26.789

51

571

14
89
210
31.040

40
869
366
58.912

160

6.308
2.006
979
20.824

4.473.357
345.581
2.012 207
1.835.619
1.343.777
2.064.343
258.283
332.301
486.945
278.741
13.431.154

(..)
CZ= t)

cy)F.,
b..,

n F,

MINnew

...13 P2

al
I''''

)(V
ea

oE
CL)

iZ3

- %,

L_

'2

4:1

01 )

ta...z
c,f)

E
..._
(D

.1.....

a)
-0 i',_
O L)

C '6

0...

(1)

i.GI

o
Li

-`-cloC

>

' tvtli

A-

vl

CUC

'roc I
C

c-

Ifti

)413 --

) III

pp

1EL. C

1_

0)

tC

n
.z

0 cr,
o

c0

t.

%.0

an

1"

ce)

c3 o
o

cn 0,0 ts. ko

LE)

Nt

'

c. 0

Arr

AIM

CY)

00

CN.

s'\

zn / A ./

(0

Nt-

c-r)

mom

PIMP

z'Afr

1-imiA1111

ci)

(c2

t-

cf)

www.dacoromanica.ro

75

Tab lot) graFic


Tableau graphique

Coresponderta simpl i recornandat


Corresponclance ordinaire et ricommandie

1934

Tota lul

fraficului

Trafii- Iola/
326.083.378

Trafk international
11.27 7/,

Tia fie intern.


Ticyx inhirieure

xpediate
+12% &pc:1i4

88.73 %

www.dacoromanica.ro

77

76

T AB

Tabloul Nr. 4.

OBIECTELOR DE CORESPONDENTA PREZENTATE INTERNE,

TAB
DES OBJETS DE CORRESPONDANCE DANS LE SRVICE INTERNE,
NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

OR
DIN ARE
ORDINAIRES

NUMELE
JUDETULUI
NOM DU
DPARTEMENT

I S 0 R
LE T TRES

SCR

CARTES POSTALES

Exprese Nefrancate

Francate

NonaffranAffranchises A'remettres
chies
n.exprs

sim p 1e

Exprese

Simples

A remettre
p. expres

LE
AU
REPARTISS PAR DPARTAMENTS ET PAR DIRECTIONS RGIONALES
SUPUSE LA TAXE PO*TALE

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

RECOMANDA
TE
RECOMMANDES
Probe de
Hrtii de mat-full
afaceri Echantil-

CARTI PO*TALE

LOUL
REPARTIZATE PE JUDETE SI PE DIRECTIUNI REGIONALE

Imprimate

Papiers
d'aftaires

ImPrims
I

Ions de

Cu aviz

TOTAL

Simple

TOTAL

Simples

marchandises

de pri-

Exprese

mire

A rernettre
par
exprs

contre
avis de
rception

Cu

ramrs
bu

TOTAL
TOTAL

Avec

Ordinaires

rembourssement

TOTAL

Recomandate

Ordinare

TOTALUL
obiectelor de
corespondent
des objets
de correspon-

TOTAL
TOTAL

Re'commandes

dance

Regiunea I
1

2
3
4
5
6

1.247.922
309.452
261.586
91.468
8.301.904
1.121.744
403.754
239.018

2.730
624

182

2.418
858

1.185.522
390.182
552.396
157.014
9.506.276
2.750.592
454.740
434.460

Total .. .111.976.848

11.856

25.376

15.431.182

---

1.222
78
104
1.274

650
78

208
6.474
78
1.300

573.898
1.244.906
274.664
362.726
244.088
378.664
1.03.1810
434.070
663.052

2.766.816

728

10.738

5.207.878

1.513.434
573.976
282.568
779.480
1.722.890

2.964
390
1.196

13.104
5.174
78
6.448
6.500

1.408.628
935.636
550.082
1.043.276
1.457.170

Total .. . 4.872.348

5.434

31.304

5.394.792

1.415.271
284.544
553.384
1.377.974

2.210
728
494
1.716

10.426
1.976
1.872
4.342

1.665.872
461 630
760.396
1.738.568

3.631.173

5.148

18.616

4.626.466

441.948
1.707.836
678.561
301.444
192.946
344.760
510.250
254.982
325.234

52
3.640
806

5.642
22.646
2.028
2.886
676
2.886
1.924
286
1.040
40.014

766.454
1.841.892
1.059.396
335.192
292.188
435.968
626.158
385.528
378.794

Brasov
Ciuc

Dmbovita ..

F5gras
Ilfov

Prahova
Trei-Scaune ..
8 V lava

--

7.566
754

Regiunea 11
216.918
597.402
166.322
137.592
101.088
166.192
741.676
173.576
466.050

9 Arge
10
11

12

13
14
15
16
17

Dolj
Gorj
Muscel
Olt
Romanati
Sibiu

Teleorman

ralcea ,

Total

-- '

4.888
2.054
104
130
14.924

442
234

--

182

910

---

20 Mehedinti
21

Caras-Severin

22 Tim is-Toron tal

884

27.586
2.730
52

104

78

148.954
11.024
1.040
130
208.390

231.348
5.252
1.846
78
268.970 126.533.641

1.162.874

2.213
209
29
29
14.492
1.303
229
96
18.600

434
89
1.573

965
245

106
12.326

230

48.590
1.212
212
64.542

17

18.647
893
621
132

21.750

120.214
30.322
39.659
17.126
836.465
162.095
42:865
19.020
1.267.766

583.388
339.638
581.295
172.484
7.969.598
854.932
443.248
478.582
11.423.165

72.128
26.917
16.575
18.527
293.335
41.551
36.948
9.353

8.262.933
896.483
480.196
487.935

6.294.620
1.299.675
1.557.162
494.163
120.099.118
7.095.804
1.613.969
1.285.395

515.334

11.938.499

139.739.906

17.597
56.789
17.219
7.245
8.850
14.099
59.170
16.286
21.401

731.453
1.286.017
515.587
359.831
372.018
491.199
560.606
514.680
962.081

1.709.107
4.347.758
1.400.731
954.326
778.030
1.185.756
5.854.466
1.386.090
2.682.737

218.656

5.793.472

611

51

932

1.779
146
204

2.058
569
46
357
234
802
658
469

1.600
218
179

41.550
102.707
36.452
29.255
20.848
34.027
108.186
34.756
56.396

452.423

2.754

5.804

3.196

464.177

713.856
1.229,228
498.368
352.586
363.168
477.100
501.436
498.394
940.680
5.574.816

5.419.908
2.090.426
1.005.914
2 423.876
6.641.492

144.552
71.973
48.065
105.699
230.042

2.915
573
146
1.435
2.665

833
469
826
853
790

4.318

17.581.616

600 331

7.734

3.771

14.014

152.618
73.708
49.468
110.308
239.748
625.850

732.914
855.218
640.406
804.804
1.050.296
4.083.638

141.911
32.787
62.934
79.668

1.904

2.828

191

14.092

6.747.871
886.782
1.839.994
4.646.954

560
1.265

45
515
216

166.831
33.118
64.539
81.727

35.464

27.430

14.121.601

317.300

3.920

3.604

20.188
95
530
578
21.391

267.384
8.852.688
371.852
230.958
176.254
108.108
304.720
1.184.872
232.180

10.608
41.834
8.918
3.094
1.742
3.588
16.978
2.340
1.066

1.496.248
12.501.164
2.126.085
875.420
664.456
900.848
1.467.622
1.828.528
939.770

56.100
156.182
72.464
26.378
21.143
31.677
57.312
30.594
32.524

308
3.825
920

792

458

1.601
1.790

11.381

171

249

154

75
314
877
216

134
199

275

315
356

541

117

11.729.016

90.168

4.160
30.602
4.524
1.300
624
4.576
6.006
494
1.456
53.742

484.374

7.247

5.553

24.336
6.526

312
26
338

2.433.990
564.460
172.796
576.550
3.399.682
7.147.478

3.632.720
132.600
517.192
1.494.324
5.776.836

14.144
2.860
2.626
15.834

--

116.602
29.779
38.040
16.761
791.000
111.309
40.803
18.580

77

52

26

3.518.890
902.798
919.633
286.026
110.999.720
6.037.226
1.090.908
778.440

416
28
6

364
1.950
546
234
26
52
34.866

1.664
26

143.442
1.113.242
406.926
62.946
39.546
114.998
3.360.890
228.124
522.470
5.992.584

26

- Regiunea III
18 Arad
19 Hunedoara

52

45448

3.004.352
195.858
105.469
37.232
92.788.566
2.145.442
228.436
104.754
98.610.109

182

9.412
47.632

130
11.440
31.304

73.736

260
1.430
130

468
416
416
9.308
520
1.976
14.924

23.452
4.264
260
5.486
22.724
56.186

936.104
2.959.034
848.692
565.240
385.164
660.530
5.185.674
836.654
1.664.260
14.041.352

40.811
99.301
35.842
29.191
20.440
33.555
104.005
33.734
55.544

27
71

13
12

24
167

655.516
366.555
597.870
191.011

20.299.001

6.378.404
3.065.801
1.718.978
3.420.385
8.096.147

388.611

805.878
901.667
663.596
886.201
1.214.907
4.472.249

22.679.715

1.004.978
302.744
622.466
777.400

71.355
8.740
60.026
55.001

1.076.333
311.484
682.492
832.401

7.991.035
1.231.384
2.587.025
5.561.082

346.215

2.707.588

195.122

2.902.710

17.370.526

351
165

57.658
172.989
75.833
26.952
21.627
32.388
58.996
31.517
33.347

44.143
114.693
41.324
26.034
22.737
23.964
23.788
23.787
23.378

549.297
1.083.947
623.698
539.482
304.525
531.094
464.228
317.483
344.816

2.103.203
13.758.100
2.825.616
1.441.854
990.608
1.464.330
1.990.846
2.177.528
1.317.933

14.133

511.307

505.154
969.254
582.374
513.448
281.788
507.130
440.440
293.696
321.438
4.414.722

343.848 li

4.758.570

693
431
2.321
6.251

72.964
46.449
23.190
81.397
,

164.611

Reginnea IV
23 Bihor

24 Maramures ..
25 Slaj
26

Satu-Mare ..

Total

Regiunea V
27
28
29
30

Alba
Cluj
Mures

Nasud

Odorhei
32 Some
31

33 Tarnava-Mare.
34 Trnava-Mica .
35 Turda

Total

4.757.961

26
832
1.274
26
,

6.656

i
I

6.121 570 [

26
338

104

468

--

26

546
130
312

1.014

7.202
2.106
4.030

22.800.141

www.dacoromanica.ro

659
198

492

28.070.018
i

79

78

Tabloul Nr. 4 (urmare).


NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

NUMELE
JUDETULUI

S0R
LE T TRES

SCR

NOM DU
DEPARTEMENT

Francate

Regiunea VI
Botosani
Cernauti
Dorohoi
Baia

41

Radauti

185.848
1.661.998
168.246
95.602
117.520
176.384
284.908

Hotin

42 Suceava

Total

2.690.506

Bacau
Falciu
Iasi
Neamt
Roman
Tutova
Vaslui

Total

Up

182

26

7.176

13.806

1.612
364
9.802
1.378
5.382
2.860
702

938.574
128.804
1.736.202
505.180
313.157
280.228
198.926

104

Cetatea-Alb
52 Lapusna
53 Orhei
54 Sotoca
55 Tighina

--

.....

Total

305.994
98.254
662.038
379.756
67.886
51.142
16.484
1.581.554

8.424

2.964
520
5.434
1.196
1.690
468
624
12.896

1.730.508
269.308
3.171.064
1.111.071
519.922
436.774
269.724

102.336
435.669
2.818.114
24.284
26.208
30.264

4.914
1.118
2.964
208
1.326
832
11.362

708.240
1.053.676
4.123.834
320.086
507.988
649.584

494
390
4.524
364

419.120
404.976
901.108
232.154
360.230
425.100

---

78
26

52

260

26

5.798

Cu aviz
de primire
contre

avi s d e
reception

TOTAL

Cu

ramburs

TOTAL

Avec

TOTAL
Zencdoa-te

Ordinare
Ordinaires

rembourssement

Recommands

des objets
de correspon-

TOTAL

dance

TOTAL

3.926
546
2.184
442
676
16.380

131

708
3.922

362.215

69.308
13.835
109.758
33.218
27.492
24.649
12.142
290.402

7.508.371

298
2.567
68
68
82

288
156.849
124
232
362
25.946
54.281

44
207
164
116

238.082

476
225
552
387

12.162
129
519
529
94
60

11

63
2.234

81

3.285

379
1.147
252
277
105

170

2.503

168

265
69
2.142

14

13.507

34.074
341.968
19.554
21.226
29.436
50.036
111.210
607.504

82.325
14.200
111.976
34.386
28.031

25.079
12.288
308.285

480.922
1.326.312
428.636
373.958
447.954
308.958
490.256

23.121
155.212
16.314
16.237
26.650
21.020
46.634

504.043
1.481.524
444.950
390.195
474.604
329.978
536.890

1.258.785
10.666.066
1.091.468
872.479
984.338
976.506
1.607 318

305.188

4.162.184

17.456.960

516.711
257.660
697.424
452.907
385.957
426.166
269.542

14.537
3.802
74.094
19.864
11.478
17.617
13.339

2.344.081
"' 544.970
4.054.558
1.618.228
945.388
905.636
564.893

3.006.367

154.731

531.248
261.462
771.518
472.771
397.435
443.783
282.881
3.161.098

594.282
556.608
838.656
409.240
443.404
668.954
3.511.144

31.161
31.818
98.357
11.469
27.338
21.862

3.856.996

10.977.754

26

26

2.742.688

182

33.318
180.049
19.281
20.882
28.785
23.795
56 105

720.668
8.842.574
626.964
461.058
480.298
596.492
959.218
12.687.272

104

II

26

1.430
20.462
676
676
442
1.274
1.586

26.546

178.906
209.937
393.744
62.712
119.340
192.582

104

i,

2.652
16.614
676
52.494
468
1.014
1.248

75.166

4.101.071

1.092
104

2.366
1.482
3.354
364
884
728

9.178

3.436.875

41.285
42.344
68.143
12.028
26.069

151

232
614
36
20

28.791

218.660

7.363.408

99
I

1.152

303
312
40.910

368

136

31

353

48

173
42.187

1.527

163

864
53_rn

42.107
43.051
110.531
12.231

26.490
29.116
263.526

222.005

625.443
588.426
937.013
420.709
470.742
690.816
3.733.149

1.375.790
1.685.153
5.171.378
753.026
1.005.220
1.369.516
1

11.360.083

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Simples

TOTAL

4.517.552

22.100

1.157.221

remettre
par
exprs

Simple

TOTAL

2.782

1.742

442

--

Papiers tillons de
d'affaires marchandises

108.420
4.046.874
43.836
45.994
35.178
118.066
119.184

'

2.652

1.772.628

51

ImPrims

Exprese

TOTALUL
obiectelor de
corespondenta

Regiunea VIII
50

Probe de
Hartii de marfuri
,
i mprimate afac en'
Echan-

OFICIALE
OFFICIELS

RECOMANDA
TE
RECOMM AMDES

p. exprs

----

472.498
41.184
752.570
222.911
129.623
101.530
52.312

Jik remettre

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Exprese

simp1e
simples

419.068
3.078.166
413.478
265.902
326.352
298.870
551.902
5.353.738

3.146
8.840
52
208
338
832
390

6.968

CARTES POSTALES

Exprese Nefrancate

CARTI PO5TALE

Affranchises A remettres Non affranp. exprs


chies

36
37
38
39
40

.ORDINAIRES

SUPUSE LA TAXE PO5TALE


SOUMIS AUX TAXES POSTALES

Braila
Buzau

Cahul .....

'

Covurlui
Ismail

Putna
62 R.-Sarat
61

63 Tecuci

Total

372.957
242.320
47.528
1.237.834
134.680
348.543
100.308
155.584
2.639.754

390
78

1.092
2.444

962

156
1.768
1.066

208

182

4.342
494
1.820

662.896
711.386
131.040
2.062.008
389.870
735.657
265.200
302.094

--

'

26

26
26

342.030
154.076
9.776
571.922
29.354
303.238
24.570
39.624

4.030
572
78
11.362
390
6.136
26
494

1.638
1.612
260
4.784
1.014
5.200

1.092

56.560
33.990
12.232
93.755
29.723
53.250
16.117
16.926

1.385.033
1.112.488
188.838
3.890.666
556.374
1.403.350
390.598
500.916

1.820

13.182

5.260.151

78

1.474.590

15.600

23.088

9.428.263

156

1.456
3.224

185.692
1.082.692
227.604
761.020
225.602

52
52

65.780
447.408
63.778
288.470
37.804

312
2.340
234

806
3.666

1.222

1.248
182

381.160
2.163.811
375.232
1.335.581
361.504

5.902

4.617.288

312.553

697
167

806
446
75
872
324
457
414
236

214
323
29
508
158

3.630

1.619

210

1.095

82
172
55
29
2.297

198

65
124

17.315
320.099

556.179
636.896
349.128
589.758
385.580
648.180
289.302
356.252
3.811.275

27.992
103.117

1.091.441

58.277
34.926
12.336
96.230
30.287
54.077
16.651

22.981
35.628
8.922
82.424
21.531
34.509
12.457
13.227

231.677

579.160
672.522
358.050
672.182
407.111
682.689
301.759
369.479
4.042.952

2.022.470
1.819.936
559.224
4.659.078
993.772
2.140.116
709.008
887.710
13.791.314

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea
Total
Total general

126.906
623.805
83.486
282.841
97.578

624

52

104

130

728

1.214.616

936

5.538

2.482.610

37.479.871

41.756

186.472

56.722.146

--

903.240
5.772 141.169.834
104

234
I

4.342
576.056

73
622
15

181

197.048

779
50.639

1.803

84
412
23
82
66
667

371.118

95.089

4.398.180

16

pe Siret, la judetul Radauti.

337

sur Sireth, au departement Radauti.

1. L'Activit des P. T. T., du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus a t englobe au departement Cernuti et le territoire

2. Idem a judetului Campulung a fost inglobata la judetul Suceava.

2. Idem du dpartement Campulung a te englobee au departement Suceava.

3. Idem du departement Carat a t englobe au departement Severin, sous la denomination de Caras-Severin.

941
134

53

501.046 236.682.953

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobata la judetul Cernaut si teritoriul

3. Idem a judetului Cara a fost inglobat la judetul Severin, sub denumirea de Caras-Severin.

27.625
101.142
15.648
31.388
21.245

www.dacoromanica.ro

15.821

31.860
21.507 t
200.297
4.915.026

329.238
307.333
723.242
246.948
2.698.202
45.087.913

8.524
25.562
15.938
12.893
15.875
78.792
2.653.964

337.762
1.117.003
323.271
736.135
262.823

746.914
3.383.931
714.324
2.103.576
645.834

2.776.994
47.741.877

7.594.579
289.339.856

www.dacoromanica.ro

81

Tablou grafic
Tableau graphique

Corespondenta infern simpl5


recornandat
Correspondance interne ordinaire et recommande

1934

Total trfic- intern


Toial trafic inirieur

larld afaceri.- Papiers d'affaires

289.339.856

0.20 %
Probe mrfuri.- fchanfillons
0. 17 %
Recomandatte.-Recommeackes
1.70%,

/facia

/e

Officielles

Imprimate

16. 50 %

Imprimis

48.79%

Scrisori
Le/Litres

13.o3Z,

(clryi po0le
Caries postales
19.61

www.dacoromanica.ro

82

83

TAB

Tabloul Nr. 5.

OBIECTELOR DE CORESPONDENTA INTERNATIONALE PREZENTATE,

TAB
DES OBJETS DE CORRESPONDANCE INTERNATIONALES, PREZENTS
NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

ORDINARE
ORDINAIRES

NUMELE
JUDETULUI

SCRISORI

NOM DU
DEPARTEMENT

CART! POTALE

LETTRES

CARTES POSTALES

Nefrancate
Francate AExprese
remettre Non affranAffranchies
p. exprs

chies

Simple
Simples

Exprese

A remettre
p. exprs

Imprimate
Imprims

LOUL

REPARTIZATE PE JUDETE $1 PE DIRECTIUNI REGIONALE

LEAU
R EPA RTISS PAR DPARTEMENTS ET PAR DIRECTIONS RGIONALES

SUPUSE LA TAXE PO*TALE

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

RECOMANDA
TE
RECOMMANDS
de
Hartii de Probe
afaceri marfuri
EchanPapiers tillons de
d'affaires marchandises

TOTAL

' Simple

TOTAL

Simples

A remettre
par expres

TOTAL

TOTAL

Recomandate

Ordinare

TOTAL

Ordinaires

remboursement

contre avis
de reception

TOTALUL
obiectelor

de corespondenta

Cu avis Cu ramburs
de primire
Avec

EXprese

11

Recommands

des objets de
correspon-

TOTAL
I

dance

TOTAL

Regiunea I

---

Brasov

2 Ciuc

3 Dambovita
4 Fagaras
5

Ilfov .. ..
Prahova

Trei Scaune
8 Vlasca
Total
7

168.792
28.652
11.128
13.416
1.631.760
100.438
43.758
9.724

2.496
52

2.007.668

6.526

--

2.912
962
104

Regiunea II
9 A rges

10.088
29.900
1.534
2.184
1.092
1.586
96.824
4.238
4.940
152.386

10 Dolj
11

Gorj

12 Muscel
13 Olt
14 Romanati
15 Sibiu
16 Teleorman
17 Valcea

Total

--

364

---

286

650

---

338

9.490
52

9.880

---

52
1.248

1.300

78.520
16.276
2.444
4.420
368.810
51.662
25.090
6.552
553.774

5.512
20.982
624
338
338
754
51.558
2.600
3.900
86.606

----

26

35.074
9.074
1.846

26

52

-----

936
1.525.030
9.022
9.672
312
1.590.966

5.044
2.418

104

78
78
364
74.906
676
1.222

--

468

26
16.354
26
208
17.082

----

26
390

287.924
54.444
15.418
18.850
3.586.986
162.682
78.572
16.900
4.221.776

2.210
390

52
32.630
494
52

35.828

--

208

---

26
1.638

j
i

219.427

--

126
9

8
4.580

133

20
49

_
440
2

17.072

190

39

659 256
134.602
23.218
195.468
924.872

16.554
3.576
1.222
11.138
34.704

186

61

36

13

412
470

8
22
75

67.194

1.117

172

16.457
4.525
5.010
9.830

416
74

20

416

26

5.070

156

119.184
13.702
3.692
19.188
120.796

52
312
5.122

11.596
884
234
1.170
15.860

537.602

494

276.562

10.556

29.744

1.937.416

214.929
69.524
111.956
188.916

52
26
26
26

158.600
12.584
40.352
62.556

1.352
676
104
6.916

585.325

130

274.092

9.048

5.239
1.716
806
11.414
19.175

715.676
181.038
334.776
565.344
1.796.834

52
2.366
494

26

4.056
198.588
11.895
4.498
7.774
46.202
13.468
15.002
24.414

156

9.074
1.196
52
390

208

325.897

4.498

16.198

991

--

--

5
180

11

20
'

1.508

------

251

11.818
410
610

--

--

25.281

26.789

-----

-----

5
26.006
86

160

19.287

4.473.357

160

160

160

3.588

474
6

4.062
6

78
130

12

2.020

3.796

2.512

16.893

156

4.618
5.046
10.222

26
52
130
364

1.502
16

17.301

303.123
56.286
15.997
20 832
3.800.043
176.302
81.487

691

457

5
24.810
8

--

992
2.660
276
204
80

234

1.196
78

224.792

------

3
4

--

14.508
1.841
579
1.977
187.051
13.534
2.915
2.387

---

9
400
23

4.925

--

2.657
272
204
75
251
11.627
385
610

84.786

14.376
1.832
579
1.960
182.071
13.378
2.895
2.336

21.216
53-300
2.158
2.600
1.508
2.808
226.954
7.514
10.062
328.120

104

1.872

22.208
55.960
2.434
2.804
1.588
3.059
238.932
7.924
10.672
345.581

Regiunea III
18
19

Arad
Hunedoara
20 Mehedinti
21 Caras-Severin
22

Timis-Torontal
Total

345.436
68.718
12.090
113.256
536.458
1.075.958

2.262

333.320
93.522
181.402
293.436
901.680

1.716
624
78
832

43.368
223.496
81.406
24.804
23.036
47.008
84.318
33.072
26.156
586.664

26
1.872
130

26
520
520

3.328

1.872
26

520
338
416
3.172

173.810
51.272
6.604
60.372
245.544

--

312

---

--

16.801

3.618
1.243
11.572
35.249
68.483

--

680.119
138.226
24.461
207.130
962.271

90
2.150
6.308

2.012207

118

1.658
42
58
248

734.227
185.698
339.880
575.814

1.642

2.006

1.835.619

76.305
583.221
173.859

Regiunea IV

83

---

21
26
12

---

23
24
25
26

Bihor

Maramures . .
Salaj
Satu-Mare
Total ..

.J

3.250

Regiunea V
27
28
29
30

Alba
Cluj
Mures

31

Odorhei

Nasaud

32 Some
33 Tarnava Mare
34 Tarnava Mica
35 Turda

Total ..

.
.

---

338

468
2.366
52
1.248
4.134

--

6.552
78

234
52
52

26

104

2.392

7.072

25.714
126.568
74.477
15.132
11.154
32.760
38.714
14.950
14.326
353.795

---

35.822

19
19

17

25

367
874

104

52
26

--

1.170

260

182

4.472
650

182

73.398
2.856
563.914
18.123
169.156
4.595
44.434
2.523
42.224
2.060
136.838
1.649
137.774
7.711
63.388
2.836
65.598
2 283
1.296.724
www.dacoromanica.ro44.636
II

26
600
86
27
6
20
494

24
5

10

42
9

26

1.295

143

'

36.779

2.903
18.749
4.693
2.574
2.071
1.669
8.247
2.855
2.313

---

46.074

--

234

78
104

324

55S

10

10

3
78
105
172
20
29

26

146

26

20
3

468

47.0 t 1

i
I

44.373
138.612
146.193
66.263
67.940

511

979

1.343.777

85

84

Tabloul Nr. 5 (urmare).


NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

SCRISORI

NOM DU
DPARTEMENT

LETTRES

Francate

CARTES POSTALES

Exprese Nefrancate s i m p 1 e

Affranchies A remettre Non affranp. exprs


chies

Regiunea VI
Botoani
Cernauti
Dorohoi
Baia
Hotin
41 Radauti
42 Suceava

I
I

Total ..

12.532
797 732
12.168
3.458
44.564
40.404
39.052
949.910

Regiunea VII
43
44
45
46
47
47
49

Bacau
Falciu

Iali

Neamt
Roman

29.913
3.354
49.738
11.531

Tutova

II

Vaslui

Total

9.412
3.874
2.262
110.084

Regiunea VIII
50.,

','

WO

Cetatea Albd

Ldpuna
'-''
53

'
'''*,

Orhei

Soroca
Tighina
Total ..

---

9.880

---

2.990

2.990

----

----

442

simples

9.880

442

de
Hartii de Probe
mrfuri
Imprimate afaceri
Echan-

CART! POSTALE

7.644
411.580
6.006
2.158
29.536
25.298
23.530
505.752

20.995
3.640
44.798
6.526
4.446
2.574
1.638
84.617

Exprese

marchand' aaires
ff

A remettre
p. exprs

---

910
470.314
208
702
676
8.138
2.470

1.144

483.418

1.144

-----

tillons de

Papiers

Imprims

4.420
1.092
38.012
442
1.794
234
208

--

19.292

RECOMANDATE
RECOMM ANDES

78
18.174

26
156
130

26

26
18.590

---

598

1.014
104
156
468
390

26

46.202

TOTAL

Simple
Simples

Exprese
A remettre
par expres

Cu avis

Cu ramburs

de primire

Avec

--

624

2.132

21.164
1.731.106
18.382
6.344
75.036
73.970
65.104
1.991.106

56.940
8.190
133.146
18.993
16.042
6.682
4.108
244.101

1.517

37.392
622
664

6
1.204
1

---

17

224

5.001
2.075

12
14

3.600

12
16

50.871

1.242

300

--

_4

47
23
3
4

10

10

79

42

2.496
123

7.067
1.995
856
476
477

13.490

26

---

4
2
12

Braila
Buzau
Cahul
Covurlui
Ismail

Putna
62 R.-Sdrat
61

63 Tecuci

Total

25.636
20.137
63.492
7.592
15.080
23.608
155.545

---

130

--

104
130

--

130

94.484
7.228
3.926
168.194
8.528
16.016
2.678
3.198

-78
-

304.252

286

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tu1cea

Total .
Totalgeneral

TOTAL

TOTAL

Recomandate

Ordinare
Ordinaires

des objets de
correspon-

TOTAL

dance

TOTAL

Recommandes

1.540

--

38.820
628
665
5.039

2.101

3.620
52.413

---

7.124
2.022
861

492
488

52

---

26

494

520

13.611

11

570

20.824

2.064.343

12

20.732
1

20.254

2.501
123

11

22.716
1.790.658
19.011
7.010
80.127
76.086
68.735

12

530

20.202

52
15

15

43
6

--

2
51

59.467
8.313
140.807
21.021
16.903
7.174
4.598

571

258.283

54.288
41.487
141.615
17.280
34.923
42.708
332.301

26
537
6

234

20.826
11.258
43.394
7.410
15.912
14.690
113.490

----

26

26

---

2.990
7.605
18.668
416
936
2.132
32.747

50.336
39.130
126.126
15.548
31.928
40.430
303.498

3.900
2.349
15.245
1.725
2.962
2.247
28.428

78

146.432
12.402
5.902
225.316
15.756
36.777
6.136
6.344

19.214

--

884
130
312

--

--

1.326

12

--

33
6

2
135
2

109

2
3

13

18

164

171

10.612
648
438
16.222
1.382
831
318
264

_ 112
_

11

123

36
5

455.065

30.715

241

55

37.336
168.337
24.102
11.492
19.032

3.828
10.366
1.789
647
1.298

76

41
15

76

72

10.203

1.517

Regiunea IX
56
57
58
59
60

dent

TOTAL

remboursement

contre avis
de reception

TOTALUL
obiectelor
de corespon-

dises

104

19.422

TOTAL

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

ORDINARE
ORDINAIRES

NUMELE
JUDETULUI

36
37
38
39
40

SUPUSE LA TAXE POSTALE

18.330
107.497
15.730
7.410
14.352
163.319
6.407.466

52
78

--

156

---

----

78

78

--

17.238
4.550
1.820
41.288
6.318
14.755
1.170
1.898

----

89.037

12.740
32.474
7.982
3.146
2.808

52

52

104

--

41.314

91

260

59.150

52

6.266
24.453
390
936
1.872
33.917

26.975

29.120

2.969.148

2.314

3.189.901

91

260

52

----

18.200
624
156
14.404
182
4.290
2.288
1.170

546

--

15.782
1.352
728
1.274

234

780

--

3.432

78

78

3.432

260.299

17.928

62.504

147.511

12.834.939

525.583

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremu, a lost inglobata la judetul Cernauti i teritoriul pe

I. L'Activit des P. T. T, du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus a t englobe au dpartement Cernuti, et le territoire

--

www.dacoromanica.ro

--

--

'

11

sur Sireth au dpartement Raclauti.

2. Idem a judetului Campulung a fost inglobat la judetul Suceava.

3. Idem du departement Cares a et englobe aa dpartement Severin, sous la denomination de Caras-Severin.

--

Siret la judetul Radduti.

2. Idem du departement Cmpulung a et englobe au dpartement Suceava.

3. Idem a judetului Cara a fost inglobata la judetul Severin, sub denumirea de Caras-Severin.

---

3.945
2.357
15.489
1.729
2.965
2.278
28.763

------

10.735
651
438
16.381
1.388
836
318
264
31.011

--

----

26
26

---

--

780

18.076

26
156

__

--

84

27.872

--

864

206
4

210
31.040

869

89

130

3
30

40

780

3
4

__

--

14

__

3.839
10.483
1.804
647
1.303
537.303

157.167
13.053
6.340
242.561
17.145
37.616
6.455
6.608
486.945

26
366

41.175
179.156
25.910
12.139
20.361
278.741

58.912

13.431.154

336
4

86

87

TAB

Tabloul Nr. 6

LOUL

OBIECTELOR DE CORESPONDENTA SOSITE INTERNATIONALE

REPARTIZATE PE JUDETE 51 PE DIRECTIUNI REGIONALE

LEAU

TAB
DES OBJETS DE CORRESPONDANCE ARRIVS INTERNATIONALES

REPARTISS PAR DPARTEMENTS ET PAR DIRECTIONS RGIONALES

NUM RUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA.

SUPUSE LA TAXE POSTALE

NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

ORDINARE
ORDIN AIRES

NUMELE
JUDETULUI

SCRISORI

NOM DU
DEPARTEMENT

CARTI POST AE

LETTRES

Francante Exprese Nefrawate

Non atfranAftranchies Ap remettre


. expres
cities

Simple
Simples

Exprese

A remettre
exprs

RE.COMANDA
TE
RECOMMANDS

Hrtii Probe de
Imprimate de afaceri mrfuri
Echan1

CARTES POSTALES
I

Papiers
d'affaires

Imprims

'

tillons de
marchandises

TOTAL

Simple

TOTAL

Simples

Exprese

Cu aviz
de primire

ramburs

A remettre
p. exprs

Contre
aviz de
reception

remboursement

Brasov

3 Dmbovita
4 Ft:Tara
5 Ilfov
6 Prahova
7
8

..

Trei-Scaune

Vlasca

Total.

160.004
26 520
12.792
14.170
1.786.200
222.742
43.654
13.806

--

2.279.888

5.044

1.586

26
3.016
286
26
104

Regiunea II
9 Arges
11

----

9.672
34.918
1.092
1.638
1.118
1.716
107.224
3.692
16.198

10 Do lj

God

12 Muscel
13 Olt
14 Romanati
15 Sibiu
16 Teleorman
17 Vlcea

Total

26

234

177.268

260

2.964
78

--

21.346
2.912

--

27.300

--

66.586
17.836
3.718
4.680
660.374
174.642
25.298
8.320

---

961.454

1.014

26

6.578
17.160
1.300
1.794
572
910
48.932
1.976
15.496

1.014

94.718

209.326
56.732
6.890
75.244
240.552

78
26

884

Regiunea Ill
18 Arad
19 Hunedoara

--

378.560
66.586
10.478
120.640
553.748

20 Mehedinti

Caras-Severin
22 Timis-Torontal
Total
21

1.130.012

5.824

3.094
182
52
1.170
3.666
8.164

312.715
75.712
167.596
225.758
781.781

1.586
780
52
910

2.652
3.432
936
2.600

193.245
54.808
115.310
121.550

3.328

9.620

484.913

78
1.638
156

156

31.512
114.322
46.956
17.602
13.286
38.844
24.700
21.710
14.690

1.568

754
3.562

588.744

780

208

----

26

26

104

308.438
32.006
16.796
16.276
4.211.012
438.828
26.624
14.404
5.064.384

35.126
120.198
8.398
7.254
8.970
6.786
205.244
10.920
23.348

494
26
52
62.296
3.094
52
416

180.674
11.908
338
494

551.148
77.038
34.008
35.412
6.925.126
854.412
95.992
37.570

66.586

205.036

8.610.706

368.398

5.572

5.294

650
3.796
182
26

740
2.723

10
16

7
47

5.460
26
4.030

52.078
176.150
10.972
10.738
10.894
9.594
368.264
16.614
59.098

262
11.548
397
498

156

----

26
26

182

10.296
442

676
208

182
182

12.586
1.675
810
1.725
336.209
10.817
2.579
1.997

192
169
103

450
15

9
4.886
160
16

--

337

3
408

14.534

714.402

16.632

189

1.040
728
5.278
111.514

920.920
223.080
42.068
387.894
1.397 318

18.599
3.417
1.027
10.182
32.044

447

24
273
1.370

572

1.085.318

6.994
208
26
364
2.990
10.582

23.504

390

297.934
98.332
23.894
184.262
480.896

142.064

2.971.280

65.269

2.155

2.080
1.300
260
286

8.021

2.418
2.808
5.720

746.421
176.930
365.690
452.608

15.123
6.337
6.145
11.028

476

26

226.044
38.480
78.728
95.758

104

439.010

3.926

18.967

1.741.649

38.633

110.084
449.072
89.570
58.994
11.544
65.572
117.650
39.494
25.012

494
2.366
52

1.898
5.928
936
78
78
6.838
1.534
130
286

199.472
792.584
214.799
107.510
52.650
174.642
219.388
96.382
66.170

17.706

1.923.597

182

310
55
27
146
1.016
1.554

41

13.135
1.692
814
2.120
345.802
11.068
2.599
2.034

379.264

-----

155

234

--

ii

Ordna res

426.244

130

'

Recomandate

Ordinare

T OTAL
TOTAL

Recommands

TOTALUL
obiectelor
d e corespondent
TOTAL
des objets de
correspondance

TOTAL

---

91

36

TOTAL

Avec

99
2
4
386
4.707

OFFICIELs

Cu

Regiunea I
2 Ciuc

OFICIALE

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

'

194
178
103

262
12.040
407
502

--

364

26
9.256

757
2.786

---

---

--

--

572

26

15.964

6.292

--

739

30
15.168

4
5.912

26
9.672

----

--

375

---

151
1

9
1

723
1

565.022
78.730
34.822
37.562
7.286.096
865.481
98.591
39.630
9.005.934

52.835
178.945
11.167
10.916
10.997
9.856
381.027
17.022
59.600

17.229

572

162

734

732.365

19.356
3.513
1.078
10.601
34.430

3.016
26

107

3.123
27
4.579

943.399
226.620
43.146
398.595
1.436.327

2.135

7.829

3.048.087

580
7

1.802

21

68.978

52
2.600

48
1.979

5.694

100

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor
Maramures ..
Slaj

Satu-Mare
Total

'

--

78

101

264
629

40
402
1.019

474
1.563

3.282
18.148
4.179
2.785
2.277
2.031
7.888
2.657
2.093

69
663
35
29

105
152
73
457

18

47
133
4
30

51
91

163
129
118

45.340

1.028

1.339

196

---

15.863
7.067
6.381
11.904

1.222

26
780

420

47
1.200

764.086
184.004
372.118
465.712

41.215

2.028

1.028

3.056

1.785.920

3.456
18.963
4.287
3.271
2.346
2.169
8.184
2.790
2.241

26
442
546

Regiunea V
27 Alba
28 Cluj
29 Mures
30 Nsud
31

Odorhei

32 Some
33 Trnava-Mare .
34 Tarnava-Mica .
35 Turda ....

Total

55.198
216.658
75.439
30.836
27.586
60.476
74.880
35.022
25.636

601.731

2.522

52
364
208
26

2.600
1.638

78
858
286

156

5.772

323.622

52
52

26
26
52

26
234

966.992

--

1.664
78

364
5.018

www.dacoromanica.ro

------

47.707 I

52
104
26

26

1.222

27
794
554
34
53

352
8
34

2
36
,

4
438

'

106

62

30
1.660

202.955
812.341
219.640
110.815
55.049
176.917
227.634
99.172
68.441 .
1.972.964

89

88

Tabloul Nr. 6 (urmare)


NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

ORDINARE
ORDIN AIRES

NUMELE
JUDETULUI

SCRISORI
I

par exprs

42 Suceava

Total

Vaslui

Total

Regiunea IX
Brila
Buzau
Cahul
Covurlui
Ismail

56
57
58
59
60
61

'

Putna

62 R.-Sdrat
63 Tecuci

Total

Caliacra
Constanta
Durostor
Ialomita
Tulcea
Total
Total general

par expres

'TOTAL
TOTAL

Simples

A remettre
p. expres

ramburs

Contre
avis de
reception

rem ftovuecrssement

Rocomandate

des objets de
correspon-

TOTAL

Cu

TOTAL

TOTAL

Ordinare
Ordinaires

Recommands

TOTAL
TOTAL

dance

5.018

----

----

24.466
4.498
78.052
16 887
11.908
3.562
4.082
143.455

200.512

--

52
78
78

182

182

--

4.992

--

26
338

'364

26

7.228
518.310
3.172
1.716
24.258
22.152
48.724
625.560

---

14.482
3.978
67.990
7.644
10.322
3.406
1.430

----

26
442

468

26

26

52

109.252

32.630
1.656 876
4.134
8.684
25.584
50.544
126.256

388.700

312
16.874

--

130
1.820
1.404
598

104

--

1.904.708

43.212
5.070
252.200
41.834
21.866
16.900
7.618

21.320

21.138

1.014
546
16.458
1.378
416
494
182

1.534

20.488

312
572
494

'

156

----

32.864
65.390
126.048
9.698
15.652
21.554
271.206

--

18.668
4.706
1.092
29.458
7.332
16.094
1.300
2.834

----

140.972
18.668
6.656
345.124
26.364
14.612
3.796
9.828

--

3.016

81.484

--

13.702
27.755
6.006
3.120
5.044

26

676

26

21.450

28.600
18.746
38.168
7.176
14.066
19.734
126.490

104
546

---

3.276
260
3.978

156
'

26

468

'

58.162
3.295.916
17.524
15.262
106.756
121.732
234.910
3.850.262

2.174
37.485
810
668
7.623
3.798
3.505
56.063

8
1.372
2

1.960
375
9.562
2.673

21
111
16

1 074

39

15
19

17
13

602
252
62

1.436

2.689

23

40
9
396
50
73

83.512
14.092
415.454
68.237
44.538
24.518
13.312
663.663

16.721

203

606

126.256
112.476
234.962
26.416
47.242
60.060

4.667
2.588
13.099
1.705
3.618
1.976

22

160

129

38
758
40
45
49
1.090

171

160

2
3
320

.607
470

156

8.008

607.412

27.653

26
52
52
494
26
494

6.838
2.392
130
13.234
962
4.420

7.526
851
399
15.264
1.249
1.107

1.950

278.434
33.332
10.972
534.482
45.890
53.924
8.320
18.226

566.020

1.144

29.926

983.580

18.772
132.132
58.214
6.162
30.342

--

19
19

15

79
3

23

'
'

111.228
7.514
3.042
142.870
11.180
18.304
3.224
3.614

300.976

28.314
110.604
20.072
7.670
15.366
182.026

7.065.435

----

130

572

702

--

52

416

2.574
26

1.742
52

52

1.794

22.412

62.374

55.627
3.451.864

156

156

312

--2.886

3.224

26

52
182

245.622

26

3.458

11.358.204

110.656

481.325

193
26.737

2.749
10.267
2.150
329
1.471

273

148

60.788
275.535
84.344
17.004
50.934
488.605
22.555.156

14
1

463

--

64
181

58
6
111

16.966

115

420

678.412

12.309

15.522

sur Sireth, au departement Radauti.

3. Idem du dpartement Caras, a t englobe au dpartement Severin sous la denomination de Caras-Severin.

www.dacoromanica.ro

Siret, la judetul Rduti.

2. Idem du dpartement Campulung a et englobe au departement Suceava.

-,

109

I. L'Activit des P. T. T. du dpartement Storojinet, teritoire sur Ceremus, a t englobe au dpartement Cernauti et le territoire

3. Idem a judetului Cara a fost inglobati la judetul Severin, sub denumirea de Ca ras-Severin.

71

559

1. Activitatea P T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobatd la judetul Cerniluti si teritoriul pe
2. Idem a judetului Cdmpulung a fost inglobatd la judetul Suceava.

--

137
1.602
I

2.319
40.459
827
688
8.248
4.067
3.580

---

--

--

2.021
385
10.069
2.739
1.186
641
489

-_
--

--

1.321

1.123
148
195

2.819
10.557
2.208
335
1.582

L.

--

3
22

20.927

46

46
2

2
17

182

--

78

---

104

17.501

65

39.585

17

66

51

233
1

--

60.486
3.357.218
18.353
15.976
115.007
125.821

238.516
3.931.377

85.533
14.478
425.569
70.978
45.741
25.159
13.801

66

78

681.259

131.107
115.105
249.131
28.162
50.986
62.108 .

55

315

636.599

5
83

83
275

286.296
34.271
11.374
550.614
47.211
55.047
8.468

363

1.011.702

171

---

65

706.243

---

259

104

26
3
22
26

260-I

----

5
20.843

959

- -

7.857
856
402
15.857

----

28.872

27.759

26

19.968

927

26

60.188

4.849
2.628
13.936
1.745
3.666
2.048

----

19.916

17.530

----

_
-

4.134

Regiunea X
64
65
66
67
68

Papiers tillons de
d'affaires marchandises

Imprims

Cu aviz
de primire

OFFICIELS

N) C.4 CJI

1.267.786

61.516
27.950
65.728
9.516
17.056
18.746

Cetatea-Alb
Lpusna
Orhei
Soroca
Tighina
Total

52
3.874

Regiunea VIII
50 Blti
52
53
54
55

chies

17.810
1.073.228
10.218
4.706
55.016
47.554
59.254

Regiunea VII
Bacilu
Fillciu
Iasi
Neamt
Roman

51

Simples

Exprese
A remettre

Exprese

TOTALUL
obiectelor
de corespondentd

cr, is, co

Botoani
Cernduti
Dorohoi
Baia
Hotin
41 Racluti

36
37
38
39
40

Tutova

Simple

Simple

OFICIALE

Regiunea VI

43
44
45
46
47
48
49

Hartii

CARTES POSTALES

Nefrancate
Francate AExprese
remettre Non affranAffranchies

RECOMANDA
TE
RECOMMANDS

Probe de
Imprimate de afaceri mrfuri
Echan-

CARTI POSTALE

LETTRES

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

NJ NI

NOM DU
DEPARTEMENT

SUPUSE LA TAXE POSTALE

11.394

--

18.421

65

63.607
286.157
86.552
17.339
52.516

65

506.11

50.979

23.312.378

91

90

NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA


NOMBRE DES OB JETS DE CORRESPONDANCE

Tabloul No. 7

NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA


NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

SCRISORI

CART! POSTALE

LET TRES

Europe
i

Albania....

Albanie

1.196

62.452

Cehoslovacia

505.246

2.925

3.146

292.526

Colonii Brita-

282.880

7.930

16.601

1.111.540

36.463

1.056

76

130

6.318

200

416

36.985

999

13

1.196

46.696

1.271

29

5.460

296.595

14.117

306

20

9.386

463

104

12.324

475

967

1.456

7.592

312

52.650

104

86.528

2.808

Estonia

4.810

52

1.924

Finlanda

6.708

52

Franta

588.679

2.626

2.236

246.883

52

394.732

5.668

13.988

1.254.864

67.520

Germania

847.392

4.524

3.068

401.518

468

416.624

9.906

27.898

1.711.398

73.270

1.789

115

Grecia

115,206

156

260

30.680

26

77.727

936

3.848

228.839

11.518

113

22

4.732

128

2.392

49

Italia

298.844

Iugoslavia ..

225.797

lrlande
Islande

Italie

Yougoslavie

Letonia
Lettonie

9.178

21

Lituania

4.888

Luxemburg

4.446

Lithuanie
Luxembourg

Polonia

239.369

Pologne

Portugalia ..

Portugal

De reportat

11.700

4.280.576

390

52

164.164

2.964

7.124

595.738

23.285

457

38

364

1.820

114.582

52

150.436

1.950

4.472

499.473

18.452

281

38

26

4.849

6.266

312

364

20.995

1.235

15

7.904

451

7.644

147

52

546

1.144

832

120.172

72.904

nului

172 i

1.768

Olanda

Cite du Vatican

1.014

2.808

650

52

i' Cetatea Vatica-

780

19.214

Pays Bas

2.652

2.600

26

Norvegia
Norvge

286

21.827

21.008

2.236

1.066

1.456
1.352

4.706
23.166

858
143.494

2.210
1.941.979

104

1.950

1.508

1.820

26

4.914

52

78

29.016

828

33.696

1.456

4.628

136.682

7.851

151

3.510

29

3.016

5.798

542.165

19.686

626

88

19.396

626

16

373.021

8.171

-5

OFIC 1 ALE

TOTAL

TOTAL

Recomandate

Ordinare
Ordinaires

rembeocur-

_
-

458.472
I

1.352

27.092

edceds or ell e tdsd

TOTAL

dance')

TOTAL

Rcommandes

sement

TOTALUL
obiectelor
de corespondenta

OFFICIELS

TOTAL

Cu ramburs

806

'

286

1.118

1.196

55

147.121

Islanda

98

Elvetia

'

10.938

338

24

300.859

7.696

2.886

1.144

26

Irlanda

650

13.624

104.676

52

1 I

19

364

Grece

306

23.400

Allemagne
1 i

21.197

Dantig

France
1

366.704

7.085

Finlande
1

4.550

78

Esthonie

2.444

260

Suisse

1 !

76.336

21.242

Danzig

marchandises

Exprese

Danemarca

Danmark

1 I

12

A remettre
p. exprs

1.144

ggr%lraMralte et
Gibraltar

164

52

130

11.116

49.712

130.611

225.121

56.290

Bulgaria

3.588

5.278

26

546

Gibraltar

1.014

43.940

231.816

nice: Malta i

109

7.982

Britania-Mare .

Colonies Britanni-

1.750

310.518

130

Tchecoslovaquie

49.319

676

117.923

Bulgarie

1.287.962

309.348

Belgia

19.344

78

1.248

26

5.096

Grande Bretagne

13

57.980

7.202

631.644

1.338

26

2.236

520

78.936

11.400.558

2.686.775

3 354

1.020

143.507

5.533.268

9.745

Simples

61.048

Simples

13.624

447.707

TOTAL

2.919.371

Non
Affranchies A remettre
i p. exprs affranch es

27.794

Exprese

RECOMANDATE
RECO MMANDES
A remettre
par expres

Imprimate
ImPrims

TOTAL

Austria
Belgique

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

dCuprvimiz
de primirc
Contra avis
de reception

tillons de

Autriche

SUPUSE LA TAXE POSTALE

Simple.

Papiers
d'affaires

Simple

26.559

Probe de
Hartii de mArfuri
afaceri
Echan-

II

CARTES POSTALES

Exprese Nefrancate

Francate

Europa Total.

INTERNATIONALES PRSENTS (PAR PAYS DE DESTINATION)

ORDIN
ARE
ORDIN AIRES

iR1 DE DESTINAT1E
PAYS DE DESTINATION

INTERNATIONALE PREZENTATE (PE TARI DE DESTINATIE)

28.290

55.382

11.914.412

143

143

80.431

51.178

6.526

3.370

9.896

1.349.036

11.292

312

838

1.150

237.563

21.522

520

1.077

1.597

389.823

11.141

390

690

1.080

313.080

37.595

3.692

1.924

5.616

1.154.751

6.524

204

1.012

78

149

227

38.224

1.302

52

182

234

48.232

14.443

520

1.458

1.978

313.016

15

15

9.868

14

144

12.949

3.463

5.049

1.328.572

467

481

130

68.659

1.586
i

75.174

5.122

5.637

10.759

1.797.331

11.653

78

569

647

241.139

129

49

4.861
2.441

23.780

312

1.313

1.625

621.143

18.771

884

1.355

2.239

520.483

139

139

22.386

8.366

7.797

106

106

29.959

486

642

145.331

54

54

3.593

1.327

5.227

567.792

165

165

20.286

24.489

48.747

9.274.977

1.252

453
149

837

8.007

156

1.508

147.082

5.486

49.790

2.404.545

122.499

8.844.174

www.dacoromanica.ro

20.400

83

864

382.056

29

725

3.900

24.258

92
98

Tabloul No. 7 (urmare)


NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OB ETS DE CORRESPONDANCE

OR
DIN ARE
ORDIN AIRES

TARI DE DESTINAT1E

SCRISORI

PAYS DE DESTINATION

Francate
Affranchies

Report...

4.280.576

28

Sarre

2.990

29

Spania

24.778

Sarre (Territoire)

Espagne
30 Suedia

21.827

25.818

21.008

Simple

Exprese

Simples

A remettre
p. expres

1.941.979
832

104

6.240

78

9.100

130

Imprimate
Imprims

1.950

26

ropa

32

Ungaria

33

U. R. S. S

63.934

l'Union des Rpu-

8.606

26

.4.576

182

Africa

57.330

Total

6.370

709.371

52

4.134

26

Afrique

34 Algeria
Algrie
35 Coloniile Brita-

nice

7.358
1.326

Colonies Britanni-

Coloniile Franceze
Colonies Francai-

936

Itali-

Coloniile
ene

754

Colonies Italiennes

38 Coloniile Porto-

gheze

Collonies
gaises

260

Portu-

Congo-Belgian .

546

Congo-Belge

182

17.368

52

4.160

--

-.

260

130

156

130

260

49.972

10.244

780

416

46.566

30.446

234

448.864

5.590

Egypte

Etiopia

26

42

Liberia

286

43

Maroc (zona

Ethiopie
Librie

Spaniol)

2.860

Maroc (zone Es-

3.536

1.014

208

338

624

130

10.426

16.120

26

936

pagnole

Maroc (WA

zon Spaniol)

Maroc l'excl

1.196

78

156

702

546

zone Espagnole

Stabil. Span. din


Golful Guinee

286

Etablissements es46
47

pagno les du Golfe


de Guine

Tunis

4.316

Tunisie

Uniunea Africii
de Sud Vest

988

_
_
_

d'Afrique
du Sud-Vest

l'Union

48

26

Tri afar

din
Uniune
Pays trangers

1.170

78

'

754

52

78

104

5.096

52

1.898
I

650

234

442

10.218

Simple
Simples

A remettre Contre
C
t
avls
par expres de
reception
one

373.021

8.171

72

2.390

21

2.326.063

26

18.408

598

101.608

26

15.132

26

546

26

864

67

7.066

49

39

63.091

1.433

106

323

4.546

62

15

745

17

110.279

19.864

26

, r , ire

r u ramburs
....

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Ordinare
Ordinaires

rembeocurAv

sement

TOTALUL
obiectelor
de corespondent

382.056
74

2.418

24.258

Recomandate
Rcommands

dance

TOTAL

24.489

48.747

320

320

9.274.977
5.176
52.710
I

369

265

104

1.814

des objets
de correspon-

TOTAL

48.749

26 078

208

26

_
26

41

45

8.844.174

18.434

35.022

40 Egipt

44

122.499

49.790

ses

39

TOTAL

2.404.545
1.248

ques

37

tillons de
marchandises

dCeugmviizre

Exprese

1.744

26

15.119

bliques Soy. Soc.

36

papiers
d'affaires

TOTAL

1.126.566

Hongrie

RECOMANDA
TE
RECOMM ANDES

Probe de
Hrtii de mrfuri
afaceri
Echan-

Turcia de EuTurquie d'Europe

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

CARTES POSTALES

Exprese Nefrancate
A remettre
Non
p. exprs affranchies

Suede

31

CARTI PO$TALE

LETTRES

SUPUSE LA TAXE PO$TALE

2.600

1.274

1.248

442
1.378

62.296
52

286

14

18

40

63

2.801

32

16

103

4.498

244

1.846

40

416

6.968
1.690

1.482

www.dacoromanica.ro

206

10

144

101

l'Union

7.154

26

410

436

117.869

64.630

2.704

2.789

5.493

2.396.186

11

11

18.745

509

587

106.818

11

11

15.907

326

78

4.623
764

2.640

40

14

--

18

64

2.843
17

103

40

209

101

1.289

1.257

460
1.442

431

483

65.622

70

26

152

52

247

389
30

4.775

1.886

418

57

57

7.177

1.903

1.583

95

94

Tabloul No. 7 (urmare)


NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENT
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

R DIN A
ORDINAIRES

0
VIRI DE DESTINATIE

SCRISORI

PAYS DE DESTINVION

CARTES POSTALES

Exprese Netrancate

Francate

simple

Non
Affranchies A remettre
p. ex prs affranchies
1

659.230

Amrique

49 Argentina
Argentine

Bolivia

78

4.420

1.742

5.226

Colonii B r '

tanice

338
.

Colonii F r a n-

ceze

Colonies Francai

1.430

26

24.336

78

28.756
1 378

78

156

ses

56

Colonii Neerlandeze
Colonies Nerlandaises

57

Columbia

Dominica

312

Ecuator

312

Colombie
58

Costa Rica ..
Costa Rica

59

Cuba

50
31

52

Dominicaine (rep).

Equateur

Guatemala

Haiti ......

Haiti
54

Honduras
Honduras

35

Mexic

56

Nicaragua
Nicaragua

37

598

364

Paraguai

780

Paraguay

i9

Peru

r()

Pos.

Peron

_
_

390

Panama ....
Panama

58

208

6.292

Mxique

rica

Statele-Unite
Etats-Unis

2 Uruguai

2.678

-78

78

208
1.430
1

5.538

12.818

.-

355.992
10.140

Uruguay

'4

78

286
104

52
1.898

3.770

Statelor-

Poss. des EtatsUnis d'Amerique

'3

Unite din Ame-

'1

--

312

Guatemala
53

416
8.112

Cuba

Salvador

4.888

Venezuela

2.990

Salvador

Venezuela

tillons de
marchan-

728

2.262

1.016.496

104

96.174

182

520

26

100.698

2.158

364
1.170

--

5.824

26

.1.742

234
1.326

286
26
104

286
312
1.326

26

962

1.066

20.774

11.960

52
,

156

78
728

1.274

108.966

2.418
2.288

546

_
_

728

RECOMAND
A TE
RECOMMANDS
dCeupilmviizre

Exprese

Simple

TOTAL

Papiers
d'aftaires

162.760

Colonies Britanni-

17.446

312

116.142

Chili

208

26

572

Canada
Chili

190.450

52

Canade

858

50.440

Brsil

ques

Exprese
A remettre
.. exprs

Brazil ia

55

4.862

51

54

182

66.456

Bolivia

53

Imprimate
ImPrims

de primire

A remettre
p. exprs

Contre avis
de reception

59.835

273

444

5.906

23

31

Simples

Cu ramburs

TOTALUL
obiectelor
de corespon-

denta

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Ordinare
Ordinaires

retrbeocur

sement -

Recomandate
Rcommands

des objets
de correspon-

TOTAL
TOTAL

da nce

dises

America Total.

50.

simpl

Probe de
Hartii de marfuri
afaceri
Echan-

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

CARTI PWFALE

LETTRES

SUPUSE LA TAXE POSTALE

26

80.652

26

165.776

52

7.618

199

7.358

3.492

14

12

9.010

30

76

205

1
I

18

416

754
17

390

251

7.904
728

52

12.168

26

624

416

1.118

1.872

52

728

50
1

8.164

17.862

568.984
14.794

7.540
52

4.758

www.dacoromanica.ro

343

976

22
38

624

910

335

9.048

572

204

11

59

13

416

5.960
199

624

7.557

211

341

175.233

7.826

436

206

19

17

258

59

205
13
11

9
5

337

22

38
50

976

662

94

130

102.281

9.116

650

147

84.494

38.123

297

147

324

309

1.079.547

246

193

2.499

78

37.621

93

1.875

3.518

344

60.552

300

416

759

_
1

407
1

8.163
787

12.376

639

429

425

578

1.125

9.394

750

662

961

8.509

33

33

18.871

1.182

1.598

608.705

32

32

15,488

7.634
5.058

96

97

Tabloul Nr. 7 (urmare).


NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

TAM DE DEST1NATIE

SCRISOR
I
LE TTRES

PAYS DE DESTINATION

Francate

Exprese Nefrancate

Affranchies A remetrre

Non

p. exprs affranchies

Asia

Asie

Total

155.038

75 China
Chine

76

3.562

364

832

104

Colonii Bri-

tanice

Colonies Britanni-

208

260

OR
DINA RE
ORDINAIRES
CART! PO*TALE
CARTES POSTALES

simple

Exprese

simples

A remette
p. expres

52

73.931

Imprimate
Imprims

SUPUSE LA TAXE PO*TALE

RECOMANDA
TE
RECOMM ANDS
mArfuri

afaceri

E chan-

Papiers tillons de
d'aftaires marchandises

Colonii F r a nc e z e,
China

Indo-

Colonies Francai-

TOTAL

Simple

simples

TOTAL

ses: Indo-Chine
78 Alte

colonii

Franceze

A u t r e s colonies
Francaises
79 Colonii Portu-

gheze

Colonies Portugalses
80 Dependinte Japo-

neze : Chosen.

260

Dpend. Japonaises: Chosen


81

Palestina

125.424

Palestine

82 India BritanicA .
Inde Britannique
83 India NeerlandezA
Inde Nerlandaise
84 Insulele Filipine
Iles Philippines
85 Japonia
Japon
86 persia
Perse
87 Siam
Siam
88 Turcia de Asia.
Turquie d'Asie
89 TAri strAine de

2.080

312
624
'

7.5,40

2.340

754

182

A remette
p. expres

79.976

702

1.144

311.311

'

7.540

360

52

156

572

37

182

1.196

2.262

37

104

26

52

52
208
2.756

26

26

8.944

806

1.482

312
1.976

Uniune

Pays trangers A
l'Union

1.898

364

TOTAL

Recomandate

Ordinare
Ordinaires

remboursement

26

26

208

208

58.188

624

208

208

1.456

6.032

52

130

7748

260

1.222

1.040

78

208

234

35

118

13.218

52

TOTAL

TT? TTAALL

des objets de
correspondance

TOTAL
TOTAL

Recommndes

2.756

64.337

Contre aviz
de reception

234

Cu aviz Cu ramburs
de primire
Avec

Exprese

1.222

TOTALUL
obiectelor de
corespodent

Probe de

HArtii de

ques

77

OFIC
IALE
OF FICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

520

250.081

10.916

100

25

4.342

216

572

69

1.040

16.458

436

5.044

387

1.196

86

18.720

567

2.522

95

78

13.371

363

441

325.123

360

14

14

7.914

37

611

37

2.301

11.041

222
69
4

438

392
87

579

96

213

78

238

522
103

181

261.303

17

17

4.581

643

1.045

21

21

16.917

11

11

5.447

1.284

186

186

19.485

2.619

5.254

3.744

Australia i Oceania Total.


Australle et

2.600

26

1.586

26

624

Ocanie

90 Australia
Australie
91

Colonii Brit a n ic e in Oceania

Colonies Britanniques en Ocanie


92

156

Colonii F r a nceze

Colonies Francaises

De reportat

312
2.054

546

26

546

1.716

1.404

78
1.482

4.966

277

3.562

174

156

17

390

4.108

194

www.dacoromanica.ro

200

285

180

3
i

17

--

173

393
2

4.310

99

98

Tabloul Nr. 7 (urmare)


NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

TM DE DESTINAT1E
PAYS DE DESTINATION

SCR
ISORI
LET TRES
Francate

Exprese Nefrancate

Affranchies A remettre

Non

p. exprs affranchies

Report
93 Colonii Neerlandeze
Colonies Nerlandaises
94 Colonii Portu-

ghezein Oceania

Colonies Portugaises en Ocanie


95

Noua Zelanclacu
Insulele Cook.

Nouvelle Zelande
avec les iles Cook

96

Pos.

52

Uniune

546

26

26

Probe de
Hrtii de marfuri
afaceri
Echan-

Itnprimate
ImPrims

A remettre
p. expres

Simples

208

52

78

26.975

29.120

2.969.148

Pri straine de
Pays trangrs a

Exprese

Simple

156

Statelor-

ceania

RECOMANDA
TE
RECOMMANDES

CART! PO*TALE
CARTES POSTALES

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

'

Papiers
d'affaires

1.482

tillons de
marchandises

II
II

TOTAL

Simple

TOTAL

Simples

Exprese
A remettre

- --

Contre aviz
par expres de
reception

4.108

194

78

208

52

52

78

104

II

II

15

156

47

78

15

62.504

147.511

12.834.939

525.583

10.203

1.517

l'Union

Total general

Ordinaires

Recomandate

Ordinare

remboursement

TOTALUL
obiectelor de
corespondent
TOTAL

TOTAL

Cu avis Cu ramburs
de primire
Avec

OFICIALE
OFFICIELLS

_.900
5

Rcommades

des objets de
correspondance

TOTAL
TOTAL

4.310
83

II

Unite in O-

Posses. des EtatsUnis en Ocanie


97

2.054

OR
DIN AR E
OR DINAIRES

SUPUSE LA TAXE PO*TALE

6.407.466

2.314

3.189.901

www.dacoromanica.ro

15

47

17

537.303
I

203

95

31.040

58.912

27.872
1

209

354

13.431.154

100

101

INTERNATIONALE SOSITE (PE TRI DE ORIGINE)

NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA


Tabloul Nr. 8.

INTERNATIONALES ARRIVES (PAR PAYS D'ORIGINE)

NOMBRE DES OB JETS DE CORRESPONDANCE

SUPUSE LA TAXE POSTALE

NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA

OR
DIN ARE
ORDINAIRES

TRI DE ORIGINE
PAYS D'ORIGINE

S0R
LE TRES

SGR

CRTI POSTALE

CARTES POSTALES

Francate Exprese Nefrancate

Non
Aftranchies Ap.remettre
exprs affranchies

Europa Total.
Europe

6.221.033

21.658

58.552

simple

Exprese

simples

A remetre
p. exprs

3.209.700

Albania

24.128

182

104

10.374

2 Austria
Autriche
3 Belgia

777.322

4.446

6.344

362.141

122.096

260

1.118

62.205

728

2.808

84.396

130.221

260

1.456

68.900

479.726

2.145

3.822

276.887

Albanie

Belgique
4 Britania Mare .
Grande Bretagne
5 Bulgaria
Bulgaria
6 Cehoslovacia
Tchcoslovaquie
7 Colonii Britanice

(Malta qi Gibraltar)

Col. Britanniques
(Matte et Gibraltar)
8 Danemarca
Danmark
9 Dantig
Danzig
10

270.452

2.730

26

208

22.620

78

156

10.608

Elvetia

196.222

650

1.222

91.676

Estonia

3.744

Finlanda

13.598

26

26

5.122

766.239

1.352

6.526

319.137

1.154.803

3.484

7.722

518.921

Esthonie
12

Finlande
13

Franta

14

Germania

Frane
'

15

Allemagne

Grecia

119.756

26

Grece
16

Irlanda

2.106

Islanda

2.340

26

267.579

832

Irlande
17

Islande
18

Italia
Italie

19

Iugoslavia ..
Jougoslavie

204.048

20 Letonia
Lettonie

6.383

Lituania

5.434

21

Lithuania
22 Luxemburg

24 Olanda
Pays Bas
25 Vatican
Cite du Vatican
26 Polonia
Pologne

Portugalia

75.023

286

1.950

295.256

1.443

8.892

Portugal

28 Sarre

Sarre (territoire)

De reportat

17.394

Norvge

29 Spania
Espagne

676

3.458

Luxembourg
23 Nor vegia

27

1.456

19.058

Suisse
11

'

3.484

25.246
5.021.328

16.926

5.200

1.768

1.326

36.972

26

988

1.092

3.770

195.312

5.018

135.798

78

2.288

1.430

78

1.482

2.704

Imprimate
Imprims

11.040.848

RECOMANDA
TE
RECOMMANDES
Probe de
Ha'rtii de marfuri
afaceri
EchanPapiers tillons de
d'affaires marchandises
108.576

470.535

Simple

TOTAL

Simples

TOTAL

21.133.606

'

7.501

11

22.932

780

1.118

59.618

286

1.238.952

19.058

39.728

2.448.277

61.088

2.292

717

52

132.717

3.276

330.564

14.896

205

261

194

412

52

260

403.858

4.680

23.374

790.348

24.918

115.102

520

2.548

319.007

16.495

34

309

480.948

9.906

24.193

1.277.887

43.946

1.507

614

26

5.174

399

624

54.938

2.102

26

16

53.924

1.958

53

270

792.428

23.643

471

392

104

8,762

360

962

130

29.744

78

19.552

234

471.302
3.146

676
26.156

5.070

45.396

594

17

286

2.679.586

20.176

149.994

3.943.316

99.753

1.086

1.387

--

624

3.223.740

5.055.206

103.714

1.563

838

3.900

429.312

15.749

73

228

52

3.796

64

6.500

90

951.665

31.083

582

393

5.356

517.959

23.526

555

305

130

16.185

1.431

10

12

78

10,218

453

8.424

225

15

146

111

26

265.434
624

3.042

130
130

459.212
165.659

7.306

26.494

119.418

1.872

3.068
1.274

3.250

21.762
1

26

3.224

26

156

78

312

32.552

676

31.720

26

102.076

1.534

5.356

216.697

9.303

494

44.928

1.612
14.092

2.427.893

598

10.764

3.458

52

26

178.074

2.262

156

397.722
4.732
5.226

26

2.210

17.420

10.296.468

2.288
156

364
101.010

5.278
208

1.144

441.129

5.148

49

882.037

23.393

1.200

291

17,446

947

10.322

13

58.786

4.860
508.144 II

18.351.892
www.dacoromanica.ro

19

10.063

35

6.623 I

TOTALUL
obiectelor

de corespondenta

TOTAL
TOTAL

Ordinare

remboursement

25.974

3.848

1.820

Contre aviz

de reception

12.063

130

936

A remettte
par expres

Cu aviz Curamburs
de primire
Avec

583.684

1.306

Exprese

1.786

8.840

OFICIA
LE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

Ordinaires

Recomandate
Recommands

TOTAL

des objets
de correspon-

TOTAL

dance

TOTAL

603.248

39.117

10.964

50.081

21.786.935

1.800

104

24

128

61.546

64.097

7.098

1.425

8.523

2.520.897

494

185

679

346.605

25.524

1.352

450

1.802

817.674

16.838

390

354

744

336.589

46.067

5.421

1.210

6.631

1.330.585

5.577

15.362

402
2,144

130

33

163

57.245

2.281

104

32

136

56.341

24.506

1.274

534

1.808

818.742

362

26

26

9.150

617

52

58

46.071

102.226

3.614

934

4.548

4.050.090

106.115

7.904

1.801

9.705

5.171.026

16.050

416

286

702

446.064

64

90

3.861

6.590

32.058

832

478

1.310

985.033

24.386

1.612

496

2.108

544.453

1.453

26

27

17.665

10.674

233

1.327

__

453

9.560

49

24.884

955
13

4.914
524.830 II

312

8.657

12

12

33.891

99

411

226.668

5.197

3.406

787

4.193

911.114

182

187

18.588

10.337

208

61

269

63.969

34.957

9.220

44.177 lJ

18.920.899

103

102

Tabloul Nr. 8 (urmare)


NUMARUL OBIECTELOR DE CORESPONDENT
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

ORDIN
ARE
ORDIN AIRES

TRI DE ORIGINE
I S 0 R
LET TRES

SCR

PAYS D'ORIGINE

CARTES POSTALES

Francate Exprese Nefrancate

Non
Affranchies A remettre affranchies
p. exprs

Report

5.021.328
26.026

30 Suedia
Suede

31

ropa

32

Ungaria

33

U. R. S. S.

1.108.367

Hongrie

Afrique

nice

1.716

Coloniile
ceze

fran338

Colonies Francaises

37

Coloniile Italiene

598

Colonies Italiennes

38

Coloniile Portugheze

312

Colon. Portugaises

39

Congo-Belgian .

40

Egipt

Etiopia

Ethiopie

42
.

43

572

Congo-Beige

Egypte
41

156

Coloniile britaColonies Britanniques

36

44.642
5.902

Algerie

Liberia

27.144

182

26

3.120

pagno le)

Maroc (Mil zona


spaniol)
Maroc (a l'exclus.
zone espagnole

78

1.950

364

208

1.456

Stabil. Span. din


Golful Guinei
Etabl. espag. du
Golfe Guine

46

Tunis
Tunisie

47

Uniunea Africei
de S-V

Union de l'Afrique
du Sud-Vest
48

Tri afar din


Uniune

Pays tr angers
A l'Union

America Total.

659.334

Amrique
49

Argentina
Argentine

50 Bolivia
Bolivie

51

130

Maroc (zonaspaniolA)

45

702

Librie

Maroc (zone ex44

4.628

4.940

l'Union des Republiques Sov. Social.

Algeria

60.372

Africa Total.

35

Turcia de EuTurquie d'Europe

34

16.926
104

Brazilia
Brsil

De reportat

66.716
4.472

37.024

312

26

Exprese

Simple
Simples

52

4.316

182

962

364
494
182

286
8.034

6.623
25

26

47.086

156

1.534

134.264

7.761

24

161

468

671.346

7.228

26.988

2.576.782

61.619

1.909

659

9.542

3u50

33

286

79.248

4.959

31

87

78

12.844

431

2.964

104

832

36

1.092

16

546

78

1.040

386

44.720

3.035

19

59

832

23

1.222

123

--

5.434

215

3.146

35

182

3.510

209

546

127

338

133

6.552

1.073.592

1,73.749

120

7.627

105.820

8.031

16

479

7.462

200

57.850

7.149

962

1.274

1.274

78

52

52

14.404

2.496

130

52

182

52

286

2.262
52

104

416

8.918

26
104

1.014

416

208

52

598
104

78

2.860

149.630

52

253.162

1.690

572

19.786

52

17.680

260

754

52

1.768

1.040

26

104

78

12.610

Contre aviz
de reception

10.063
62

624

remettre
par expres
A

508.144
3.110

745.589

19.422

simples

18.351.892
61.126

12.168

234

TOTAL

marchandises

7.774

260

78

14

444

108.212

26

702

34.164

52

26.494

364

1.118

171.132

www.dacoromanica.ro

15.RRO

30

929

9.220
46

44.177
228

18.920.899
64.551

7.946

78

71

149

142.359

64.187

3.900

1.623

5.523

2.646.492

12.634

37

89

84.414

52

107

36

16

78

396

3.113
23
123

219

52

213
131

135

13.287
3.071

868
562
1.170

1.436

83

31

47.916

855
1.345
3

36

dance

TOTAL

Recommandes

182

443

des objets
de correspon-

TOTAL

34.937

5.077

Recomandate

524.830
3.197

3.088

4
3

Ordinaires

Ordinare

TOTAL

TOTAL

TOTAL

--

remboursement

TOTALUL
obiectelor

de corespondenta

Cu aviz Cu ramburs
de primire
Avec

441.129
884

24.154

2.340

Echanti lions de

Exprese

Simple

101.010
182

936

TOTAL

10.296.468
23.686

2.210

en
afac

Papiers
d'affaires

A remetre
p. exprs

2.427.893
9.724

44.928
520

Imprimate
ImPrims

OFICIALE
OFFICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

RECOM
A NDA TE
RECOMM ANDES
Probe de
Hrtii de ma'rfuri

CARTI POSTALE

SUPDSE LA TAXE POSTALE

5.656

3.182

190

3.725

678

473

81.496

416

368

784

1.155.872

8.526

26

72

98

114.444

206

7.668

7.607

26

39

65

16 339

52

111

163

11

65.522
187.634

105

104

Tabloul Nr. 8 (urmare)


NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

TARI DE ORIGINE

ORDIN
ARE
ORDIN AIRES

SCRISORI
LET TRES

PAYS D'ORIGINE

CARTES POSTALES

Francate Exprese Nefrancate

Affranchies A remettre affranchies


p. exprs

Report
52 Canada

108.212
101.712

Canade

53

Chili

54

Colonii Britanice

546

55

Colonii Franceze

208

56

Colonii Neerlandeze

3.198

Chili

Colonies Britanniques

Colon. Fraricaises
Colonies Nerlandaises

57

Columbia

58

Costa Rica

59

Cuba

60

Dominica

104

4.290

Colombie

Costa Rica

156

234

Ecuator

156

Guatemala

104

4.992

Cuba

Dominicaine (republique)

61

62

Equateur

Guatemala

63

Haiti

64

Honduras

65

Mexic

858

6.084

26

Haiti

Honduras (repupublique)

Mexique

66

Nicaragua

312

67

Panama

650

68

Paraguay

1.430

69

Peru

5.954

70

Pos. Statelor-

Nicaragua

Panama

Paraguay
Prou

Unite din Amer.

Pos. des Eta ts-Unis


d'Amrique

72

Uruguai

13.598

73

Salvador

3.198

Uruguay

Salvador (le)

Venezuela
Venezuela

Asia

Total.

383.942

286

3.718
138.138

286

Asie

75

China

2.912

Chine

76

Coloniile Britanice

338

Coloniile Franceze: Indochina

260

Colonies Britanniques

77

Colon. Franaises:
Indochine

Report

702
312

34.164
17.004

52

650
52
182

546

910
182

26

26

130

26

286
1.586

2.938

104

520

Exprese

TOTAL

Simples

A remettre
par expres

171.132
141.336

364

26

78

4.368

208

130

26
26

.-

2.912

104

26
1.066

2.756

78

52

520

104

Contre aviz
de reception

281

85
109

130

31

4.914

514

416

47

7.436

700

442

18

208

14

156

29

26

13

988

41

11.856

929
993

30
9

23
3
9

29

29
1

3.510

1.716

83.434

36

1.274

79

1.742

236

8.606

1.256

55

26

21.372

928

80

4.628

669.006

36.725

71

5.032

17.004

1.373

219

4.446

932

124

4.992

731

2.626

312

26

1.118

728

72.696

104

806

104

26

52
i

884

780

910
I

156
78

193.856

1.144

49.244

338

3.926

265.434

15.606

1.612

26

104

5.564

646

416

45

312

91

6.292

782

52

1.664

13

26

104

www.dacoromanica.ro

25

305

94

28
1

49

687

--

de corespon-

28

dent5.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Ordinare

remboursement

416

15.380
13.504

806

--

1.456

Cu aviz Cu ramburs
de primire
Avec

1.118
520

130

__

simple

364
104

78

TOTAL

26.494
21.684

2.678

52

26

130

26

Papiers tillons de
d'affaires marchandises

ImPrims

A remetre
v. expres

Simples

TOTALUL
obiectelor

'

Statele-Unite
Etats-Unis

15.652

71

74

26

Exprese

Simple

Non

OF
ICIALE
OFF ICIELS

SOUMIS AUX TAXES POSTALES

RECOM
AND A TE
RECOMM ANDES

Probe de
Hartii de marfuri
Imprimate
afaceri
Echan-

CARTI POSTA LE

SUPUSE LA TA XE POSTALE

Ordinaires

16.339
14.506

52
52

304

26

88

119

38

543

19

16

47

729

13

41

738

36

249
1.311

1.008

41.828

1.598
1.057

756

16.005

674
48

91

611

26

84

111

163

45

97

187.634
155.939

26

4.698

168

5.457
1

464

8.172

461

224
185

39
1.029

30

12.624

452
1

1.358
1.991

645
,

260

894

dance

TOTAL

Recommands

des objets
de correspon-

TOTAL

29

Recomandate

9,917

22.380

183

443

711.277

18.611

5.505

25

5.748

281.464

25

6.238

462

404

7.104

106

107

Tabloul Nr. 8 (urmare)


NUMRUL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA

TAM DE ORIGINE
PAYS D'ORIGINE

SCRISORI
LET TRES
Franca te Exprese Nefraocate

Non
Affranchies A remettre
p. exprs affranchies

De reportat
78

Alte colonii

Franceze

79

26

Autres collonies
franaises

Colonii Portugheze

Col. Potugaises
BO

3.510

Dep. Japoneze :
Chosen
Dep. Japonaises :

Chosen

41

118.716

Palestine
32

India BritanicA .

33

India Neerlan-

lnde Britannique

390

34

Insulele Filipine

52

35

Japonia

Iles Phiippines

Siam

simple

Exprese

simples

A remettre
p. expres

884

7.358

Japon

37

CARTES POSTALES

104

. 286

1.560

dezA
Inde Nerlandaise

Persia

CARTI POSTALE

572

26

26

65.624

2.262

Perse

338
2.262

1.664

Siam

88 Turcia de Asia
Turquie d'Asie

19 pri strAine de
Uniune
Pays, trangers a

676

26

130

2.340
...

26

'

832

52
1.794

312

l'Union

2.288

Australie

II

et Ocanie
Australia

1.664

Australie

Coloniile Britanice in Oceania

182

Britanniques
en Ocanie

Col.
12

Coloniile Fran-

ceze ... ... .

26

Col. Francaises

3 Colonlile Neerlandeze

Colonies Nerlandaises

Coloniile Portugheze in Oceania


Col. Portugaises en
Ocianie

5 Noua ZelandA

cu insulele Cook

312

Nouvelle Zelande
avec les tles Cook
6

Pos. Statelor-U-

'

nite din Oceania

104

Pos. des Etats Unis


en Ocanie
7

TAri strAine de
Uniune
Pays, trangers A

tillons -de

TOTAL

Exprese

Simple
simples

TOTAL

1.664

26

26

104

6.292

782

52

26

11

222.716

11.192

2.626

268

494

194

208

19

20.072

1.003

28

Cu aviz Cu ramburs
de primire
Avec

A remettre Contre aviz


par expres de reception

d'affaires marchandises

78

34.502

312

364

78

26

9.308
780
338
1.586

572

416

546

338

390

130

-26

-26

26

26

l'Union

Total general

Probe de
HArtii de marfuri
afaceri Echan
Pa piers

2.626

1.066

.104

26

73

.1

7.065.435

22.412

62.374

3.451.864

2.886

11.358.204

110.656

10

646

754

264

5.668

1.124

31

2.548

97

TOTALUL
obiectelor
de corespon-

TOTAL

Ordinare
Ordinaires

remboursement

Recoman-

date

Recommandes

TOTAL
TOTAL

611

11

11.480
272

204
19

1.026

654
268
1.157

dentA
'TOTAL
des objets
de corespondance

57

15

7.104

37
15

234.211

2.898
698
227

21.105

4.633

1.022
1

6.826

2.645

3.693

14

.-

40

97

414

2.392

279

338

27

26

32

26

14

19

383

22

13

15.522

706.243

39.585

11.394

19

364

130

TOTAL

3.276

481.325

16

3.978

26

215

26

RECOMMANDES

Australia gi
Oceania Total
910

Imprimate
Imprimes

OF
ICIALE
OFF ICIELS

RE COMA NDA TE

OUMIS AUX TAXES POSTALES

Palestina

36

OR
DINA R
ORDINAIRES

SUPUSE LA TAXE PO*TALE

NOMBRE DES OBJETS DE CORRESPONDANCE

22.555.156

12

678.412

12.309

www.dacoromanica.ro

417

279
29

32

50.979

2.671

367

58

152

13

23.312.378

108

Tabloul Nr. 9.

CORESPONDENTELE ORDINARE PRESCHIMBATE


CU FACTOR!! RURALI
CORRESPONDANCES ORDINAIRES CHANGES AVEC LES FACTEURS RURAUX
NATURA CORESPONDENTEI

1934

NATURE DE LA CORRESPONDANCE

1933

1932

1930

1931

PREDATE FACTORILOR
LIVRES AUX FACTEURS

Scrisori franca te

3 464 058

3.770.546

4.111.328

5.583.266

468

520

182

156

14.118

54.080

26.598

23.400

8 503 846

8.587.800

13.182

20.566

15.626

14.118

18.200

9 360 052 10.070.606

8.626.064

8.245.328

9.699.732

3 740 750

3.527.758

3.362.086

3.443.596

3.691.388

Hrtii de afaceri

34.008

16.172

13.260

13.338

11.310

Probe de mrfuri

9.646

6.812

9.204

9.334

11.986

8.451.222

7.984.886

7.029.082

6.566.898

6.850.461

Lettres affranchies

Scrisori cu expres

Lettres remettre par exprs

Scrisori insuficient francate

Lettres insuffisament affranchies

CArti postale simple


Cartes postales simples

Carti postale cu rspuns pltit

6.406. 140

9.646

8.465.808 11.054.485 11.431.686

Cartes postales avec rponse payee

Ziare
Journaux

Imprimate

Imprims

Papiers d'affaires

Echantillons de marchandises

Corespondent oficial

Correspondance officielle

Totalul buctilor.

33.591.350 34.039.746 31.659.238 34.953.919 38.130.549

Nombre total

PRIMITE DELA FACTORI


RECUES DES FACTEURS

3.328.884

3.645.675

21.606

6.396

2.132

4.940.312

4.965.532

5.671.731

5.293.164

6.500

10.140

5.018

5.668

5.096

132.444

123.422

116.454

132.392

112.324

417.014

493.766

393.952

565.110

517.668

Hrtii de afaceri

3.744

1.430

1.378

7.202

2.756

Probe de mrfuri

2.470

1.170

18.590

2.314

3.068

5.489.861

4.751.994

3.783.000

3.858.179

4.089.489

Scrisori francate

2 317 497

2.415.400

2.598.856

78

182

26

3.926

10.686

5 236 725

Lettres affranchies

Scrisori cu expres
Lettres remettre par exprs

Scrisori insuficient francate

Lettres insuffisament affranchies

Crti postale simple


Cartes postale simples

CArti postale cu rspuns pltit

Cartes postales avec rponse payee

Ziare
Journaux

Imprimate
Imprims

Papiers d'affaires

Echantillons de marchandises

Corespondenta oficial
Correspondance officielle

..

Totalul buctilor
Nombre total

13.610.259 12.74.8.502 11.904.412 13.577.876 13.671.372

www.dacoromanica.ro

109

Tabloul Nr. 10.

CORESPONDENTELE INREGISTRATE PRESCHIMBATE


CU FACTORII RURALI
CORRESPONDANCES ENREGISTRES ECHANGES AVEC LES FACTEURS RURAUX
NATURA CORESPONDENTEI

1934

NATURE DE LA CORRESPONDANCE

1933

1932

1931

1930

PREDATE FACTORILOR
L1VRES AUX FACTEURS

Corespondentd particulard recomand.

525.213

481.505

477.732

640.243

937.844

Telegrame

134.760

148.706

152.475

191.584

231.454

Colete pota1e

192.404

183.099

168.925

202.449

233.882

467.464

422.928

373.130

349.492

349.885

258.201

228.142

208.763

146.009

190.840

1.578.042

1.464.380

1.381.025

1.529.777

1.943.905

Correspondance prive rcommande


Tlgrammes
Colis postaux

Mandate
Mandats-poste

Corespondenta oficiald recomandatd


Correspondance officielle rcommande

Totalul buatilor

Nombre total

PRIMITE DELA FACTORI


RECUES DES FACTEURS

Corespondent particulard recomand.

375.529

231.930

211.396

264.787

312.671

35.746

34.083

36.531

44.351

47.675

70.295

63.201

59.325

66.782

69.107

Mandate

326.214

317.123

272.688

298.055

321.552

Corespondentd oficiald recomandat

151.568

129.189

158.258

84.959

80.874

815.753

754.992

791.589

806.818

894.737

Correspondance prive rcommande

Telegrame
Tlgrammes

Colete potale
Colis postaux

Mandats-poste
Correspondance officielle rcommande

Totalul bucAtilor

Nombre total

www.dacoromanica.ro

110

Tablou graFic
Tableau graphique

Corespondente preschimba[e cu

facto'rii rural'
Correspondances ichangies avec les facteurs ruraux

100 Millions
9

8
7

6
=111,

5
1.11MINIP

4
3
2
10

9
8
7

6
5

4
3
2
1

r
,-,
'1934

=
rA,

111

1933

P-

1932

Corespondenle simple.
73

1931

II

1930

CorrespondanceS ordinaires
.,,
enregistrees
mregistrate.

www.dacoromanica.ro

111

Tabloul Nr. 11.

ABONAMENTE LA ZIARE l ALTE PUBLICAT1UNI PERIODICE


EFECTUATE PRIN MIJLOCIREA POSTEI
ABONNEMENTS-POSTE AUX JOURNAUX ET AUTRES OUVRAGES PRIODIQUES
Abonamente la ziare i alte publicatiuni
periodice care apar in Romania

Abonamente la ziare i alte publicatiuni

Abonaements-poste aux lournaux et antra ouvrages

Abonnements-poste aux journaux et autres ouvrages


period ques publis h. l'tranger

piriod ques publis en Rosman le

DIRECTIUNI P. T. T.
DIRECTIONS DES P. T. T.

periodice care apar in strinatate

Abonamente

Abonamente

Iaziareialte Exemplarele Exemplarele la ziare i alte E xemplarele Exemplarele


publIcatillor publicatii
publicatiilor
publicatii
ziarelor
ziarelor
periodice
periodice
periodice
periodice
abonate Abonnements- abonate
abonate
abonate
AbonnementsExemplaires
d'autres
ouvrages
priodiques
abonnes

poste
aux journaux

Exemplaires
et autres
de journaux
ouvrages priabonnes
odiques
(nombre total)

poste
aux lournaux

Exemplaires
de journaux
ouvrages priabonns
odiques
(nombre total)

et autres

Exemplaires
d'autres
ouvrages
priodiques
abonns

79

7.916

152

4.477

92.670

35.885

Craiova

100

7.160

177

73

2.865

989

Timisoara

217

17.220

40

301

23.615

3.295

665

65

2.288

445

79

3.403

433

Bucureti

i
I

Oradea

28

1.388

Cluj

29

3.355

Cernuti

38

2.430

136

188

13.245

569

Iai

62

6.679

224

94

5.304

730

Chisinu

63

3.909

212

36

2.049

266

127

13.904

198

221

14.822

2.730

21

1.785

88

7.440

604

764

65.746

5.622

167.701

45.946

Galati
Constanta

Total

1.804

www.dacoromanica.ro

112

Tabloul Nr. 12.


ABONAMENTE LA ZIARE $1 ALTE PUBLICATIUNI PERIODICE INTERNATIONALE

(Publicate In Wile indicate in col. I)


ABONNEMENTS-POSTE AUX JOURNAUX ET AUTRES OUVRAGES PRIODIQUES EN RELATION
AVEC L'TRANGER.

(Publis dans les pays indiqus dans la col. I)


Abonamente

la ziare i alte pu-

Exemplarele

blicatii periodice

TAR I
P A YS

ziarelor abonate

Abonnements-poste
aux journaux et aut- II Exemplaires de
res ouvrages prio- journaux abonns
diques
(Nombre total)
II

84

Anglia

Grande Bretagne

Statele-Unite

Etats-Unis

Austria

546

Totalul
Exemplarele
exemplarelor de
publicatiilor perio- ziare i alte publidice abonate
catii periodice
abonate

Exemplaires d'autres
Exemplaires de
ouvrages periodiques journaux
et d'autres
abonns
ouvrages prlodiques
(nombre
total)
!

586

1.132

12

12

236

10.666

1.414

12.080

25

3.295

117

3 412

243

10.778

356

11.134

Autriche

Belgia
Belgique

Cehoslovacia
Tchcoslovaquie

Danemarca
Danmark

Dantzig

Danzig

--

Elvetia

128

12.807

713

13.520

Franta

1.106

76.771

11.234

88.005

Germania

3.146

9.422

22.628

32.050

565

39.083

7.864

46.947

156

52

208

Olanda

18

2.196

52

2.248

Suedia

364

55

522

1.095

5.622

167.701

Suisse

France

Allemagne

Italia
Italie

Norvegia
Norvge

Pays-Bas
Sude

Ungaria
Hongrie

Vatican
Cite du Vatican

Total

www.dacoromanica.ro

918

45.946

364
1.440
1.095

213.647

113

Tabloul Nr. 13.

STATISTICA TRAFICULUI POSTAL AERIAN N ANUL 1934


STATISTIQUE DU TRAFIC POSTAL ARIEN PENDANT L'ANNE 1934
LINII AERIENE POSTALE IN ROMANIA IN ANUL 1934 1)
LIGNES ARIENNES POSTALES EN ROUMANIE AU COURS DE L'ANNE 1934

LINII

Lungimea
linii in km

LIGN ES

Longueur

de la ligne
en km

Durata
sborului
(ore)

Numele
Companiei

Periodicitatea
serviciului

Duree

Nom de la
Compagne

Priodicit
du service

du trajet
(heures)

Sborurile
regulate au
fost efectuate cu Incepere dela
Les vols rguHers ont t
effectus

Numele

tarilor
deservite
Nome des pays
dsservis

partir du

SERVICIUL INTERN
SERVICE INTERIEUR

BucureVi-Cernauti

506 *)

31/2

De trei ori 16/IV/1934


pe saptamana

P. L. L.

Lot"

ChiVnau -Cernauti.
BucureVi

Constan-

ta-Balcic

BucureVi

Zilnic, afar 15/VI/1934

Aviatia
civila

de Dumineca.

Aviation
civile

Quotidien sauf
le Dimanche

Zilnic

1 /VII/1934

Quotidien

Ba lcic-

Constanta

Roumanie

Trihebdomadaire

'BucureVi- Galati -

Romania

Zilnic

1/VII/1934

Quotidien

*) Distanta mijlocie a parcursului aerian intern 600 km.


Distance moyenne du parcours arien intrieur 600 km.

SERVICIUL INTERNATIONAL
SERVICE INTERNATIONAL

BucureVi- Beograd

472

31/2

Air France Zilnic, afar 1/111/1934


de Dumineca

Iugoslavia
Jougoslavie

Quotidien sauf
le Dimanche

BucureVi-Budapest.

800

41/2

Ungaria

1.027

Austria

1.306

73/4

1.578

10

2.241

16

516

31/4

Hongrie

BucureVi-Vienne

Autriche

BucureVi

Prague

BucureVi -Nrnberg .

Cehoslovacia

"

Tchcoslovaquie

Germania
Allemagne

BucureVi-Paris

Franta
France

BucureVi-Istambui

De doua ori 1/V/1934


pe saptamana

BucureVi Lwow Warszawa

Turquie

2 fois p. semaine
.

1.119

P. L. L.
Lot"

BucureVi-Sofia

Turcia

De trei ori 16/IV/1934


pe saptamand

Polonia
Pologne

3 fois p. semaine
trihebdomadaire
.

400

21/4

BucureVi-Salonique

700

43/4

Bulgaria
Bulgarie
*

Grecia
Grece

1) Nu se transporta trimiteri cu valoare declarat pe lin'ile interne si internationale.


Pas de transport d'envois avec valeur
dclare sur les lignes intrieurs et internationales.
www.dacoromanica.ro

114

Tabloid Nr. 14.

TRAFICUL POSTAL AERIAN PENTRU STRAINATATE SI DIN


STRAINATATE IN CURSUL ANULUI 1934.
TRAFIC POSTAL AERIEN A TRANGER T DE L'TRANGER EN 1934.
Obiecte de corespondent expediate Obiecte de corespondenti sosite in
din Romania *Hot indicate in col. I. Romania din Virile indicate in col. I.

TAR I
PA YS

Objets de correspondance expdis de Ron-

Objets de correspondance arrivs en Rou-

mania ana pays Ind (ma; dans la col. I.

mania, des pays ind gas dans la col. I.

NumAru1

N u m rt r u 1

Imitaten net! in kg.

Places

Poids net en kg.

Pieces

Greutatea net! In kg.


Poids net en kg.

Europa
Europe
1

Albania

52

0,675

33

0,555

Albanie

Austria

9.670

163,525

5.446

108,560

Belgia

1.697

25,782

1.016

16,835

8.733

146,284

6.531

171,441

484

9,700

354

4,710

Autriche
Belgique

Britania Mare

Bulgaria

Grande Bretagne
Bulgarie

Cehoslovacia

4.428

63,345

1.688

30,845

174

3,065

309

7,500

37

0,533

0,125

Tchcoslovaquie
7

Danemarca

Danemark

Dantzig

Elvetia

2.117

47,023

1.372

24,290

Estonia

24

0,375

0,060

71

1,560

107

1,585

376,679

21.524

366,277

102,408

4.377

106,345

Danzig (ville libre)


Suisse

10

Estonie
11

Finlanda
Finlande

12
13

Franta

27.333

France

Germania

6.770

Allemagne

14

Grecia

5.523

88,040

4.839

65,070

Italia

2.046

30,240

806

11,720

1.710

32,041

932

22,300

60

0,902

15

0,220

15

0,260

12

0,125

25

0,420

0,020

141

2,360

266

5,235

955

13,140

649

17,370

.
.
72.065
1.108,357
De reportat . www.dacoromanica.ro

50.294

961,188

Grece
15

Italie
16

Jugoslavia
Jougoslavie

17

Letonia
Lettonie

18

Lituania
Lithuanie

19

Malta i Gibraltar
Malte et Gibraltar

20
21

Norvegia
Norvge
Olanda
Pays Bas

115

Tabloul Nr. 14 (urmare).

TA R

Obiecte de corespondent expediate Obiecte de corespondenti sosite in


din Rominia trilor indicate in col. 1. Romania din trile indicate in col. 1.
I

Objets de correspondence expdis de Rou-

Jeanie aux pays ind gods dans la col. I.

PA YS

NumAru1

Pices

Report
22

Greutatea neti In kg.


Poids net en kg.

Objets de correspondence arrivs en Roomanie, des pays bid gilds dans la col. I.

N u in a r u 1

Pices

Greutaiea neti In kg.


Poids net en kg.

72.065

1.108,357

50.294

961,188

867

12,961

423

5,984

0,075

0,225

390

6,985

667

16,085

13,545

326

4,870

1.608

26,405

694

9,930

2.265

37,265

911

16,820

77.902

1.205,593

53.322

1.015,102

180

3,120

167

2,015

16

0,210

10

0,105

880

12,977

0,040

0,010

11

0,145

0,016

74

1,125

Polonia
Pologne

23

Sarre

Sarre (territoire)

24

Suedia
Suede

25

Spania

701

Espagne

26

Turcia
Turquie

27

Ungaria

Hongrie

Total

Africa
Afrique

28

Algeria
Algrie

29

Congo Belgian
Congo Beige

30

Egipt
Egypte

31

Etiopia
Ethiopie

32

Kenia
Kenya

33

Liberia
Liberie

34

Maroc

130

1,710

0,020

Maroc

35

Rodesia

36

Sudan

Rhodesie

0,075

0,070

19

0,305

0,040

0,010

Sudan

37

Tanganika

Tanganyka

38

Tanger
Tanger

39

Tunis

105

1,150

75

0,755

45

0,615

31

0,265

31

0,435

49

1,500

0,035

0,010

69

0,865

84

1,410

1.441
21,083
www.dacoromanica.ro

563

7,950

Tunisie

40

Tripolitania
Tripolitaine

41

Uniunea Africei de Sud-Vest

l'Union d'Afrique du Sud-Vest

42

Alte colonii franceze in Africa


Autres colonies fracaises en Afrique

43

Alte tri in Africa

Autres pays en Afrique

Total

116

Tabloul Nr. 14 (urmare)


Obiecte de corespondenti expediate Obiecte de corespondenta sosite in
din Romania tarilor indicate in col. I. Romania din trile indicate in col. I.

TA RI

Objets de correspondence expdis de Ronmania aux pays ind qus dans la col. I.

PAY S

NumArul
Pieces

Greutatea neti In kg.


Poids net en kg.

Objets de correspondance arrivs en Roumania, des pays indiqus dans la col. I.

NumArul
Pieces

Greutatea neti in kg.


Poids net en kg.

America
Amerique

44

Argentina

358

3,108

1.066

5,230

0,025

0,035

325

2,692

473

3,720

12

0,180

34

0,295

Argentine

45

Bolivia
Bolivie

46

Bra zilia
Brsile

47

Canada
Canade

48

Chili

73

0,400

23

0,115

0,015

0,010

13

0,135

0,040

0,030

0,005

22

0,385

41

0,730

0,010

0,050

0,035

0,015

36

0,228

0,010

1.122

16,068

1.125

18,770

38

0,260

193

1,335

0,060

0,070

2.030

23,641

2.959

23

0,360

Chili

49

Columbia
Colombie

50

Costa Rica

Costa Rica
51

Cuba
Cuba

52

Dominica
Dominicaine (rpubl )

53

Ecuator

54

Mexic
Mxique

55

Panama

Equateur

Panama

......

56

Paraguai

57

Peru

58

Statele Unite

Paraguay
Prou

Etats-Unis

59

Uruguai
Uruguay

60

Venezuela
Vnzule

61

Alte tri (America)


Autres pays (Amrique)

Total

30,420

Asia
Asie

62
63

China
Chine

Ceilon

0,030
I

0,100

39

1,370

13

0,165

0,010

Ceylon (ile)

64

Indochina

65

Irak

Indochine

Iraq

.
84
.
De reportat . www.dacoromanica.ro

1,995

0,045

0,085

117

Tabloul Nr. 14 (urmare)


Obiecte de corespondent expediate Obiecte de corespondent sosite in
din Romania trilor indicate in col. I. Romania din trile indicate in col. I.

TARI

Objets de correspondance expdis de Roumanie aux pays lnd qus dens la col. I.

P AYS

Numaru1

Greuiatea neti In kg.

Pieces

Report .
66

Indiile Britanice

Poids net en kgr.

84

1,995

55

0,685

14

0,215

0,120

Objets de correspondence arrives en Itoumanie, des pays Indiqus dens la col. I.

Numaru1

Indiile Olandeze

Java
Java

69

Japonia
Mesopotamia

Palestina
Palestine

72

Persia

0,050

12

0,215

0,010

5.638

75,123

117

1,275

32

0,455

0,070

265

3,460

0,030

87

1,015

21

0,315

71

0,995

13

0,115

6.266

84,288

177

1,960

0,085

0,020

Msopotamie
71

0,020

Japon

70

0,085

Indes Hollandaises

68

Poids net en kgr.

Indes Britanniques

67

Ireutatea neti in kg.

Pieces

Perse

73

Siria si Liban

74

Alte colonii Britanice in Asia

Syrie et Liban

Autres colonies Britanniques en Asie

75

Alte tri din Asia


Autres pays en Asie

Total
76

Australia
Australie

Total

0,085

0,020

Total general

87.642

1.334,690

57.022

1.055,452

www.dacoromanica.ro

118

Tabloul Nr. 15.

MESAGERIA INTERNA $1 INTERNATIONALA


MESSAGERIE INTERNE ET INTERNATIONALE
FELLIL OBIECTELOR

1933

1934

ESPECE DES ENVOIS

1932

1930

1931

INTERNA PREZENTATA PARTICULARA


INTERNE PRESENTEE PRIVEE

Scrisori cu valoare

58.465

73.516

104.185

100637

108.248

52.171

33.809

47.966

36.343

46.285

Colete fr valoare

1.721.561

1.637.492

1.472.434

1.871.873

2.221.645

Co lete cu valoare

1.093.726

1.200.669

1.288.168

1.188.305

1.453.578

2.945.486

2.912.753

3.197.158

3.829.756

99.460

103.978

Lettres avec declaration de valeur

Gropuri i casete
Groups et cassettes
Co lis sans valeur

Colis avec declaration de valeur

Total .

2.925.923

Nombre total

1NTERNA PREZENTATA OFIC1ALA


INTERNE PRESENTEE OFFICIELLE

Scrisori cu valoare

58.445

58043

65.414

Gropuri si casete

107.645

94.387

80.377

108.735

101.027

Colete fr valoare

263.760

269.630

270.381

404.779

369.944

45.455

35.590

57.921

88.103

103.345

475.305

457.650

474.093

701.077

678.294

Lettres avec declaration de valeur


Groups et cassettes
Colis sans valeur

Colete cu valoare

Colis avec declaration de valeur

Total .

Nombre total

INTERNATIONALA SOSITA
INTERNATIONALE ARRIVE

Scrisori cu valoare

attli eu valoare

....

84.242

59.114

62.914

88.658

92.642

33

572

216

145

381

Colete fr6. valoare

88.013

104.996

146.966

235.124

272.187

Colete cu valoare

12.912

19.455

30.101

50.721

36.069

195

654

593

680

95.901

277.318

375.328

497.180

Lettres avec declaration de valeur


.

Boites avec declaration de valeur


Colis sans valeur

Colis avec declaration de valeur

Gropuri

Groups

Rambursuri.

36.528

Remboursements

Total

185.395

184.791

Nombre total

1NTERNATIONALA PREZENTATA
INTERNATIONALE PRESENTEE

Scrisori cu valoare .

Lettres avec declaration de valeur

1.517

2.162

12.117

16.867

9.724

57

22

822

298

8.261

8.267

12.806

17.923

19.293

411

638

1.135

2.349

2 465

19

255

Cutii cu valoare

Boites avec declaration de valeur

Colete fr valoare
Colis sans valeur

Colete cu valoare

Colis avec declaration de valeur

Gropuri
... ..
Groups

Rambursuri

Remboursements

Total .
Nombre total

11.124

10.192

www.dacoromanica.ro
1

H
'

302

26.386

--

37.980

32.035

119

Tabloul Nr. 16.

I COLETE POTALE

I CUTII CU VALOARE DECLARATA

SCRISORI

LETTRES ET BOITES AVEC VALEUR DCLARE ET COLIS POSTAUX

COLETE PO*TALE

SCRISORI l CUTII CU VAL. DECL.


LETTRES ET BOITES AVEC VAL. DECL.

DIRECTIUNI P.T.T.
DIRECTIONS DES P.T.T.

COLIS POSTAUX

Supuse la taxe postale


Soumis aux taxes postale

Supuse la
taxe potale

OfiCiale

Soumis. aux

Officielles

Total

taxes postales

Cu valoare Fara valoare


declarata
declarata
Avec valeur
declare

Oficiale
Officiels

Total

Sans valeur
dclaree

NUMRUL - Nombre

NUMRUL. - Nombre

1. TOTALUL TRANSMITERILOR (FARA TRANSIT)


TRANSMISSION TOTALE (LE TRANSIT EXCEPT)

28.328
5.313
17.905
18.906
15.135
27.613
5.520
14.093
8.016
3.430
144.259

Bucuresti .
Craiova .
Timisoara .
Oradea . .
Cluj

Cernuti

14

Chisin6u

Galati . .
Constanta .
Total
.

20.655
1.261

11.503
9.047
7.690
2.311
554
2.573
1.265
1.586
58.445

48.983
6.574
29.408
27.953
22.825
29.924
6.074
16.666
9.281

5.016
202.704

437.066
60.800
160.223
113.352
126.565
91.662
79.161
23.714
54.205
12.668
1.159.416

660.985
115.069
327.669
151.826
199.896
115.981

78.236
51.057
73.356
43.760
1.817.835

149.867 1.247.918
24.230
200.099
46.594
534 486
25.804
290.982
40.437
366.898
35.484
243.127
13.966
171.363
41.258
116.029
20.955
148.516
18.265
74.693
416.860 3.394.111

2. SERVICIUL INTERN
SERVICE INTRIEUR

Bucuresti .
Craiova . .
Timisoara .
Oradea . .

.
.
.

Cluj

Cernduti
Iasi
Chisindu

Galati .
Constanta .
Total .
.

.
.
.

19.829
4.297
7.799
3.570
6.263
3.752
2.178
1.703
6.096
2.978
58.465

20.655
1.261

11.503
9.047

7.690
2.311
554

2.573
1.265
1.586
58.445

40.484
5.558
19.302
12.617
13.953
6.063
2.732
4.276
7.361

4.564
116.910

428.365
60.495
158.962
112.795
126.114
90.159
79.114
23.392
53.951
12.550
1.145.897

603.468
110.728
317.409
148.813
194.172
108.955
75.221
48.851
70.927
43.017
1.721.561

149.867
24.230
46.594
25.804
40.437
35.484
13.966
41.258
20.955
18.265
416.860

1.181.700
195.453
522.965
287.412
360.723
234.598
168.301
113.501
145.833
73.832
3.284.318

3. TRIMETERI ORIGINARE DIN STRAINATATE


ENVOIS ORIGINAIRES DE L'TRANGER

Bucuresti
Craiova .
Timisoara
Oradea .

.
.

.
.

Cluj

Cernuti

ChisinAu

Iai

Galati . .
Constanta .
Total .

7.326
995
10.037

7.326
995
10.037

15.331

15.331

8.740
23.844
3.335
12.380
1.906

8.740
23.844
3.335
12.380
1.906

8.398
294
1.247
557
435
1.500
46
292
236

381

102

381
.

84.275

84.275
www.dacoromanica.ro
13.107

53.574
4.033
9.407
2.557
5.283
6.451
2.833
1.075
2.194
606
88.013

61.972
4.327
10.654
3.114
5.718
7.951
2.879
1.367
2.430
708
101.120

120

Tabloul Nr. 16 (urmare).


SCRISORI

I CUTII CU VAL. DECL.

COLETE POTALE
COLIS POSTAUX

LETTRES ET BOTES AVEC VAL. DECL.

DIRECTIUNI P.T.T.
DIRECTIONS DES P.7. T.

Supuse la
taxe potale
Soumis, aux
taxes postales

Supuse la taxe postale


Soumis aux taxes postale

Oficiale
Officielles

Total

Cu valoare FAra valoare


declarata
declarata
Avec valeur
dclare

Oficiale
Officiels

Total

Sans valeur
declare

NUMRUL - Nombre

NUMRUL. - Nombre

4. TRIMETERI DESTINATE STRAINATATII


ENVOIS A DESTINATION DE L'TRANGER

Bucureti

Craiova .
Timioara
Oradea .

1.173

1.173

303

21

21

11

69

14

5
132

16

441

17

575

4.246
319
867
456
457
578

10
14
71

30

182
1.131

183
1.161

253

1.519

412

235
137
8.261

Cluj

Cernuti

17

7
10
14
71

1.519

Iai

Chiindu

Galati . .
Constanta .
Total .

69
5
132

.
.

..._.

7-

18
16

www.dacoromanica.ro

3.943
308
853
456

153

8.673

121

Tablou grafic
Tableau graphique

Mesageriatizinternesi rinternIationar
Messatenie interne et Inherna lo

International sosit
n

11111111111

Internationale arrive

prezentat5.

presentee

Interne prsenlie

Intern:5 prezentar.

10.000 /1 Ile

4
1.111,11

1000
9

7
6
5

4
3

100
9
8

7
6

ri

4
3
2
10

1934

1932
1933
www.dacoromanica.ro

1931

1330

122

123

Tabloul Nr. 17.

SITUATIA MESAGERIILOR INTERNE PREZENTATE OFICIALE

PARTICULARE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934

LA SITUATION DES MESSAGERIES INTERNES PRSENTES OFFICIELLES

P AR
T ICUL A
P AR TICULIERES
COLIS

Gropuri si
casete

si cutisori
l cu

LE NOM Du DEPARTEMENT

OF
ICIALE
OFFICIELLES

COLETE

Si
cr

NUMELE JUDETULUI

ET PARTICULIRES AUX DPARTEMENTS DU PAYS PENDANT L'ANNEE 1934

valoare

declarat il
Lettres et

Cu valoare FArd valoare

Groups

et cassettes

boites avec
valeur declare

declarata

declarat

Avec valeur
dclare

Sans valeur

44.685
6.449
324.722
11.490
2.815
1.662
394.683

65.575
8.640
6.563
4.217
477.339
22.398
13.340
5.396
603.468

4.702
12.503
1.229
1.257
4.119
573
29.589
1.122
2.221
57.315

3.196
20.443
5.647
4.517
304
6.733
53.498
6.913
9.477
110.728

40.700
3.754

72.844
25.630

1.769
13.381
97.138
156.742

69.335
12.040
9.353
21.076
111.804

in

TOTAL

lei

C OLIS

Gropuri
si casete Cu valoare
Fall'
valoare
Groups et declarat
declarat
cassettes

declarat

MONTANT

Lettres et
boites avec
valeur declare

en lei

declare

TOTAL GNRAL

COLETE

Scrisori
si cutii cu
valoare

VALOAREA

TOTAL

TOTAL GENERAL

VA LOAREA

TOTAL
TOTAL

in
I

lei

MONTANT

en lei

Avec valeur
Sans valeur
declaree
dclaree

VALOAREA

TOTAL
bucAti

in

lei

MONTANT

TOTAL
Nombre

en lei

Regiunea I
1

Brasov

2 Ciuc
3

4
5
6
7
8

Dmbovita
Fagra .

Ilfov

Prahova .
Trei-Scaune

Vlasca
Tota I

1.625
809
262
95
-14.397

1.684
103
175
24
31.377
210
36
73
33.682

1.911
501

229
19.829

1.287
1.573

113.569
274.266.640,10.839
69.155.003,8.573
26.067.860,10.785
6.133.870,847.835 5.183.203.688,34
36.009
54.585.410, 16.692
12.077.651.7.360
52.098.731,1.051.662 5.677.588.853,34

1.041

1.856
2.958
717
1.304
3.678
2.211
2.574
665

20.655

15.963

21.854

16.704.074, -

123

450
1.054
1.105
753
378
918
1.438
1.270
893
8.259

615
618
170
89
736
68
304
1.227
3.934

745
2.993
629
588
45
1.353
2.514
2.638
532
12.037

2.022
1.640
63

5.084
2.434

740
286

4.132
3.276

1 .802

1.611

1.515

6.960

6.263
11.503

5.932
5.222
20.474

121
112
631

1.890

24.230

11.978
7.636
3.597
14.519
20.367
58.097

3.064
327
2.594
3.062
9.047

3.694
2.096
2.627
1.099
9.516

269
60
73
433
835

6.888
2.264
3.182
3.119
15.453

13.915
4.747
8.476
7.713
34.851

1.497

384

2.850
1.727
810

18
13
61

4.759
7.815
3.099

861
1.389
2.199
619
1.177
13.129

988
20
164

7.474
11.883
5.561
2.661
2.898
3.500
6.157
4.098
3.895
48.127

371

410
604
360
17.216
191

462

91

99
397
11

20.253
823
25
155

5.136
6.759
3.247
2.815

2.818
3.292
1.529
1.140
97.134
3.615
1.260
1.262
112.050

92.681.492,07
91.053.851,07

113.002.538, -

4.321
3.123
170.522

50.727.220,88
2.813.030.214,11
423.399.417,93
110.783.570,32
66.905.537,80
3.761.583.842,18

1.933

46.945.005, -

4.826

47.753.204,53
88.111.558,32
45.423.842,23

138.281

6.840

366.948.132,07
160.208.854,07

118.705
17.598
11.820
13.600
986.116
42.849
21.013
10.483
1.222.184

139.070.398, 56.861.090,88
7.996.233.902,45
477.984.827,93
122.861.221,32
119.004.268,80
9.439.172.695,52

Regiunea II
444
546
208

9 A rge
10 Dolj
11

God

12
13
14
15
16
17

Muscel
Olt
Romanati
Sibiu
Teleorm an
Vlcea

321

1.075
919
79
155
147
173
33
372
227

4.297

3.180

2.036
1.564
240
1.629
2.330
7.799

552
323
109
712
524
2.220

1.461

321

76
205
1.770
406

Total

9.417

20.279.473,9.453.692, 21.066.128,9.932.494,8.285.882,64.516.235,28.512.468,-

34.411

7.163
6.250
4.646
7.684
84.890
8.813
12.246
175.520

161

34
56
41
141

400
249
56

81.878.474,-260.628.920,--

1.261

107

1.938
1.486
1.200
2.519

4.420
4.461
2.708
25.491

27.353.787, 84.994.876,48
99.984.455,78

276.896.003,106.290.734,53
823.753.466,87

63.649.079, 68.032.677,53
97.565.250,32
66.489.970,23

11.350
39.237
9.101
7.736
5.846
10.203
89.310
13.274
14.954
201.011

37.286.281,93.280.758,48
164.500.690,78

305.408.471,188.169.208,53
1.084.382.386,87

Regiunea III
Arad
Huniedoara .
Mehedinti
.
.
21 Ca ras-Severin
22 Timis-Torontal
18
19
20

Total

225.133.498, 81.624.887,--

8.601
42.884
167.450
317.409

116.132
31.271
10.719
58.606
267.442

484.170

737.436.418, -

87.675
12.378
17.540
31.220
148.813

158.709
24.860
27.426
54.183
265.178

115.255.639,26.263.036,8.849.940,-

11.190.192,174.138.839,245.349.002,-

8.251

296.691.789,27
499.162.495,
257.648.885,84

547.556.478,434.079.431,73
2.035.139.079,84

128.110
38.907
14.316
73.125
287.809
542.267

521.825.287,27

580.787.382,268.839.077,84

721.695.317,1

679.428.433,73
2.772.575.497,84

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor
Maramures
Slaj

1.225

238
38
53
662

3.570

991

Satu-Mare
Total

404
480

47.657.950,50
198.026.565,50

Regiunea V
27

Alba

N Cluj
N Mure
30

NA sud

31

Odorhei
Some

32
33
34
35

Trnava-Mare
Tarnava-MicA
Turda

Total

752.836.824, 111.464.602,98

251.321.297, 204.328.753,84
1.319.951.477,82

172.624
29.607
35.902
61.896
300.029

868.092.463, 137.727.638,98

260.171.237,251.986.704,34
1.517.978.043,32

727
2.750
724

404
655

331
158

24
40
59
209
3
114
1.637

295
667
405
206
6.263

129

Ij

12.643
62.898
20.545
4.250
5.779
8.397
6.396
2.091
1.478

124.477

18.381

88.819
25.242
7.856
774
9.376
26.783
8.653
8.288
194.172

32.155
155.122
46.640
12.461
6.751
18.127
34.055
11.152
10.086
326.549

69.575.453,206.690.825,60

90.718.113,152.760.597, 40.157.465,40

13.220.041,56.714.668, -10.544.477, 13.611.508, I

653.993.148,-

www.dacoromanica.ro

834
1.200
722
538
990
700
820
1.197
689
7.690

16
145

1.809

1.252
59
1.391
2.974
2.266
1.884
25.499

176.706.298,95

537.082.423,362.340.723,74
148.729.648 30
66.964.893,60
116.348.908,72
300.574.244,72
93.917.461,66
43.320.654,25
1.845.985.256.94

39.629
167.005
52.201
15.122
9.649
21.627
40.212
15.250
13 981

374.676

246.281.751,95
743.773.248,60
453.058.836,74
301.490.245,30

107.122.359,129.568.949,72
357.288.912,72
104.461.938,66
56.932.162,25
2.499.978.404,94

125

124

Tabloul Nr. 17 (urmare).

OF
ICI A LE
OFFIC1EL LES

P AR
TICUL AR E
PAR TICULIERES
LE NOM DU DEPARTEMEN

COLETE

Scrisori
si cutii cu
valoare
declaratd

NUMELE JUDETULUI
'

Gropuri si
casete

Lettres et
botes avec
valeur
dclare

Groups

et cassettes

Cu valoare Nil valoare


declarat
declaratd

i ClItii

VALOAREA

TOTAL
TOTAL

CU

valoare
declarat

ill lei

Lettres et
boites avec

MONTANT

en lei

valeur
dclare

Avec valeur
dclare

Sans valeur
dclare

10.374
68.886
560
1.252
928
2.447
3.807
88.254

10.572
65.914
4.412
3.965
5.615
7.793
10.684
108.955

21.450
137.337
5.392
5.459
7.464
10.774
14.990
202.866

22.957.565,-

892
92
552

621.022.229,34

2.311

16.559

28.787

71.933.239,-

4.410
27.007
6.178
5.192
3.467
12.408

5.851

20.821.672,85

574.694.047,-

75.221

57.328
11.136
6.440
3.749
43.222
156.513

132
145
179
10

TOTAL GENERAL

COLETE

Scrisori

COLIS

TOTAL GENERAL

C OLIS

Gropuri
Fdrd
i casete Cu valoare
valoare
Groups et declarat
declarat
casettes

VALOAREA
in lei

TOTAL
bucdti

VALOAREA

TOTAL
TOTAL

MONTANT

TOTAL
Nombre

MONTANT

en lei

Avec valeur
Sans valeur
declare
declaree

in lei
en lei

Regiunea VI
Botosani
Cernduti
Dorohoi
Baia
40 Hotin
36
37
38
39
41

256
2.061

.
.

278
476
255
77
637

165
165

284
390

MAO

42 Suceava

Total

114

431

.
.

1-

3.752

'

68
1.905

43.804.533,95
340.812.505,24
29.544.916,15

55
502

166
52

13.105.808,132.989.460,37 807.441, -

851

72

5.640
873
950

166
102
216
356
393

1.891

1.955
3.399
15.559

292
1.597

1.120
6.091
781

2.319
3.236
1.374
3.407
18.328

2.098
12.399
1.922
3.537
6.375
3.814
7.650
37.795

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Bcu
Flciu

762

Iai

Roman

Tutova
Vaslui
Neamt

Total

499

131

144

546
188
92
39
420
2.178

852
76
212
590
2.383

10.967
1.166
28.923
4.694
944
233
29.804
76.731

253
254
733
136
244
83
1.703

100
246
302
34
55
217
954

1.669
2.114
16.600
607
882
566
22.438

5.977
10.135
16.770
3.741
5.412
6.816
48.851

7.999
12.749
34.405
4.518
6.593
7.682
73.946

1.857
375
133
2.266
964
269
24
208
6.096

1.191

6.481
1.964
305

16.349
7.228
3.463
19.626
8.022
8.336
3.599
4.304
70.927

25.878

10

6.847.949,50
19.273.258,66

19
12

3.546.652,102.900.925,20
800.017.744,21

57
554

1.097

249
668
555
550
618
570
4.307

80
49
226
77

1.437

400
2.738

151
171

1.749
1.209
607

43
797

722
8.862

186
383
8.798
226
363

2.680
3.799
7.992

2.746
843
3.811
2.391
1.929
1.408
1.392

14.520

44.042.973,92
541.832.712,72
49.800.945,40
74.072.185,77
305.423.695,50
80.781.153,12

183.970.230,1.279.923.896,43

77.244.493,40.298.095,85
216.946.028,19
57.310.967,88
69.439.290,37
47.772.164,75
44.121.142,24
553.132.182,28

87.847.507,87
882.645.217,96
79.345.861,55
87.177.993,77
438.413.155,50
118.588.594,12

23.548
149.736
7.314
8.996
13.839
14 588
22.640
240.661

206.927.795,1.900.946.125,77

149.177.732,-

31.533
6.694
61.139
13.527
8.369
5.157
44.614
171.033

61.119.768,70
791.640.075,19
64.158.917,38
88.712.549.03
51.318 816,75
147.022.067,44
1.353.149.926,49

12.472
19.934
52.896
8.225
13.103
11.147
117.777

107.478.992,55
327.672.467,73
511.470.861,78
131.814.980,37
312.686.985,--173.611.942,31
1.564.736.229,74

Regiunea VIII
50 Blti
51

Cetatea-Albd

52
53
54
55

L'pusna
Orhei

Soroca
Tighina .
Total

354.326.027,40

340
723
479
488
329
214
2.573

203.080.843,15.508.321,6.041.837,-

210
415
24

15.848.479,
37.878.927,

200.557.992,26.053.409,40

42.221,272,31.765.948,-

1.267

2.280
1.222
1.090
2.291
1.034

9.184

196
10.152

1.903
3.527
2.021

21.922

18.491
3.707

91.630.513,55
289.793.540,73
310.912.869,78
105.761.570,97

6.510
3.465
43.831

141.845.994,31
1.210.410.202,34

4.473
7.185

270.465.713,-

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Brdila
Buzu
Cahul
Covurlui
Ismail
61 Putna
62 R.-Srat
63 Tecuci

Total

94
75
547
544
321
15
107

2.894

34.659
3.281

3.040
580
747
51.057

9.661

3.976
57.098
12.811
11.966

4.218
5.366
130.974

135
222
150
65
44
1.265

43.156.574,

26.251.817,28.261.895,962.295,5.691.956,-

328.955.538,--

702
824
537
184
1.145
1.364
572
368
5.696

124
497
83
77

456
319
61
101

1.718

1.532
2.330
1.007
1.882
1.126
3.019
899
1.746
13.541

2.568
4.066
1.651

2.278
2.949
4.852
1.597
2.259
22.220

109.788.572,151.455.140,50
81.864.985,28

34.752.770,74.783.169,31
164.775.918,02

20.866.104,55.381.145,81
693.667.804,92

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra .
Constanta
Durostor
lalomita .
Tulcea
Total
Total general

150

123
63
1.161
4.026
5.373
6.812.907,1.673
1.357
5.885
19.405
28.320 107.656.860,196
276
558
4.375
5.405
31.621.738,610
492
753
8.831
10.686
49.839.121,25
376
137
1.868
6.380
8.761
43.181.114,.
- 2.978
2.325
10.225
43.017
58.545 239.111.740,25
. .
58.465
52.171 1.093.726
1.721.561 2.925.923 9.871.107.184,04
1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritor'ul pe Ceremus, a fost inglobatd la judetul Cernuti si teritoriul
2. Idem, a judetului Cmpulung, a fost inglobata la judetul Suceava.
3. Idem, a judetului Cara a fost inglobat la judetul Severin sub denumirea de Caras-Severin.

872
115
115

I. L'Activit des P. T. T. du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus, a t englobe au dpartement Cernutu, et le territoire
2. Idem du dpartement CAmpulung, a t englobee au departement Suceava.
3. Idem du dpartement Carat a t englobe au dpartement Severin, sous la denomination de Caras-Severin.

1.586

1.215
1.057
5.558

58.445

107.645

334

478
2.136
672

267
662
232
5.470
130
885
134
2.930
1.891
106
11.838
869
45.455 263.760

pe Siret la judetul RddAuti.


sur Siret au dpartement Radauti.

www.dacoromanica.ro

15.231.222,57
107.912.508,40
40.154.902,45
1.802
105.363.645,50
4.394
105.733.560,96
3.388
19.851
374.395.839,88
475.305 13.897.943.049,50
1.557

8.710

28.446
13.727
5.627
59.376
15.760
16.818
5.815
7.625
153.194

312.869.415,166.963.461,50
87.906.822,28

77.909.344,101.034.986,31
193.037.813,02

21.828.399,-61.073.101,81
1.022.623.342,92

22.044.129,57
6.930
215.569.368,40
37.030
71.776.640,45
7.207
155.202.766,75
15.080
148.914.674,96
12.149
613.507.580,13
78.396
3.401.228 23.769.050.233,54

www.dacoromanica.ro

127

Tablou graFic
Tableau graphique

Mesageria intern5 prezentat5


Messa9erie interne prsentie

1934

Total franc intern


k1,71 frah-c

inlrieur

3.401.228
crisorisi cull,' makare deciakit
Lefrrasebokes raleur didarie

3.44. %

Co/ele fdr va/oare declaralj


lok -sans Pakar diclare

5062%

Colete Aide
Colif offkiet5

>2.25%

Colete co va/oare dec/arat


Coks avec valear dclare

33.69 Z

www.dacoromanica.ro

128

Tabloul Nr. 18.


SITUATIA MESAGERIILOR INTERNATIONALE PARTICULARE PREZENTATE LA JUDETELE
DIN TARA PE ANUL 1934
LA SITUATION DES MESSAGERIES INTERNES PRESENTEES PRWEES AUX DEPARTEMENTS
DU PAYS PENDANT L'ANNEE 1934

Scrisori

COLETE POSTALE

Cutii

Colete

cu valoare

COLIS POSTAU X

NUMELE JUDETULUI

cu valoare
declarata

LE NOM DU DEPARTEMENT

Lettres

Boites

Para valoare Cu valoare


declarata
declarata

dedarata

a vg .aarl eu r
e

a veecc va ar re u r

Regiunea I
1

Brasov

2 Ciuc
3 Dmbovita

4 Fdgra
5 Ilfov
6 Prahova
7 Trei-Scaune
8 Vlasca
.

Total

7
.

1.173

Regiunea II
9 Arges
10 Dolj
11

--

God

12 Muscel

13
14
15
16
17

Olt
Romanati
Sibiu

Teleorman
Valcea
Total

--19
21

dclaree

1.164
.

Sans valeur

--

--

3.326

198

40
3.943

237

11

11

237

-4

15

Total

69

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor
Maramure

Slaj
Satu-Mare
Total

-.
.

Alba

32
33
34
35

Some

--

--

132

456
54
264
106
8
9

441

www.dacoromanica.ro

6
8

--

--

63

73

--

--

267

340

289
15

--

510
936
305

123

-----

14
108

--

--

15

4.768
200

5.419

--

--

118

14

123
8

Mures
Nsud
31 Odorhei

305
33

Cluj

Tarnava-Mare
Tarnava-Micd
Turda
Total .

Regiunea V
27
28
29
30

487
853

--

308

14
104

22 Timis-Torontal

---

- _-

Caras-Severin

388

--

11

20 Mehedinii
21

52
.

---

303

--

TOTAL

Colis avec
rembours.

16

71

TOTAL

278

Regiunea Ill
18 Arad
19 Huneodora

Groups

Avec valeur
dclaree

379

cu ramburs

Gropuri

33

461

54
393

123

10
1

589

129

Tabloul Nr. 10(urmu,o.


Scno

c"naloam
I
I

41

declarata
^pc,^w, Sans
,^n,
o""m,
/

decAL'

'

---

11

lui

Regiunea VIII
Cetatea-Alb

52
53
54
55

Ocbci
Sorooa
7,{blou

1.6.nugoa

Total

10

Regiunea IX
56
57
50
59
60

Br&u
Buz&u

Cabul
Covurlui
Ismail '

Putna
62 }'-Scut

--

61

83 Tccuci
.

14

Regiunea X
64
65
06
67
68

Total

Caliacra . .
Constanta . .
Durostor
.
lalomita . .
Tulcea
Total
Total general
.

TOTAL

Colts avec
rembours.

ue"/",""

.
.

--

71

1.517

--

--

--

--

--

23

__

'

--16

--

--

__

__

---

--

-9

137

16

8'201

411

--

--

--

100

--

549
556

---

58

--

132
__

63

1'171

78
__

105
07
17

__

__

18

14

--

__

--

595

__

3
14

--

--

-__

--

---

30

--

__
__

__

--

63

526

--

---

--

__

---

--

--

--

6
122

--

--

--

235

--

----

---'

94
53

--

102

__

--

72

---

----

---

575

124

--

---

--

1.131 '

--

---

----

--

--

71

---

57
547
527

--

-------

--

TOTAL

burs

Groups

deduratu
r,o

58

__

__

--

50 Blti

'

------

------

Neamt
Roman
7,utovu
`Jeslui

---

17

Flciu

51

Cu val.

63
512

--

F8,v^l.

'

BucAu

Total

Colete
cnravro o` -

Gropuri

Tntul.
Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

COLIS POSTAUX

Boites

CAL8T8PO*TALB

Cutil

cu valoare
declarata

M&utj

42 Suceava

'

Lettres
avec valeur
dclare

Regiunea VI
Boto uo
Cernauti
Dorohoi
Boia
Hotin

de:\vrut

NUMELE JUDETULUI
LE8OmouoCpAR7sMsmT

36
37
38
39
40

------

'

-----

267
6
207

---

11

224
10'192

1. Activitatea P. T. T a judetului Storojinet, teri oriul pe Ceremus, a fost inglobata la judetul Ccrnauti
toriulpaSiretla judetul BadauV.
2. Idem a judetului uomubmeubmtum ioh bulujvdetulSxceuvu.
3. Idem ujudetu/uiCa,agufoot inglobat lujudrtu) Severin, sub denumirea drCu,^y-Serr,/n.
1. L'A

i des P. T. T. du

oep

te,i-

tcm,nt Storojinet, territoire sur oemmuv, a m+ englobe au departement u"max\i et le

u,,xo/momo t"ouo
dpartement t nxmi.

2. Idem, du departement Cmpulung a t englobe au dparte


Suceava.
3. Iom, du dpartement Carat a t englobe au
dpartement Severin, sous la ue"om/""n"" de Carat-Severin.
www.dacoromanica.ro
9

130

Tabloul Nr. 19.

SITUATIA MESAGERIILOR INTERNATIONALE SOSITE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934


LA SITUATION DES MESSAGERIES INTERNATIONALLS ARRIVES AUX DtPARTEMENTS DU PAYS
PENDANT L'ANNEE 1934

cu valoare
declarat

NUMELE JUDETULUI

Lettres
avec valeur
dclare

1.E NOM DU DEPARTEMENT

Regiunea I
1

Brasov

2 Ciuc
3 Dmbovita
4 Fag Ara .

423
47
36
1.046
5.525

5 Ilfov

6 Prahova .
7 Trei-Scaune
8 Vlasca

Total

COLETE POSTALE

Cutii

Scrisori

177
50
22

Boites
avec valeur
dclaree

--

Cu val.
declarat

Sans valeur
declare

Avec valeur

2.978

497

Groups

20

2
934
20

15 Sibiu

16 Teleorman

3
5

17 Vlcea

11

Total

995

---

2
1

7.624
103

135

53.574

37
8.264

14

20

545

61

sement

2
1

Total

2.934
411
45

.
.
.
.
.

928
5.719
10.037

Bihor
Maramures
Slaj
Satu-Mare

Total

2.998
5.708
1.820
4.792
15.318

567
1.775
987
774
653
819
2.322

9
4
13

Regiunea V

--

28 Cluj
29 Mures
30 Nsud
31 Odorhei
32 Some
.
.
33 Trnava-Mare
34 Trnava-MicA
35 Turda
.

Total

.
.

571

--

10
14

2
3

4.588
26
5.322

17

6.584
512

5.230
9.407

93
696

2
7

1.221

26

1.824
11.652
20.691

1.762
146

178
7

90
559
2.557

352
537

426

801

3.907
476
171

16

19

3.207
95
74

174
13

34
626

294

27 Alba

69.298

213

Regiunea IV
23
24
25
26

134

Regiunea III
Arad
Hunedoara .
20 Mehedinti . . .
21 Caras-Severin .
22 Timis-Torontal
18
19

--

131

3.901
80
57
1.196
62.337
1.433
100
194

-3

--

8
4.033

TOTAL

dclare

49.188
1.153
50

3.441
6

TOTAL

rembour-

Regiunca II
9 Arge
10 Dolj
11 Got.]
12 Muscel
13 Olt
14 Romanati

burs

Cons avec

Gropuri

Far val.
declarat

31
21
18

7.326

Colete
cu ram-

COLIS POSTAUX

cu valoare
declarat

362
20

--

55

401
14

15

1
69
257
15
5.283
8.725 www.dacoromanica.ro

14
1

423

'

119

17

20

----

3
9

12 11

4.950
5.861
1.910
5.724
18.445
742
6.047
1.505
954
669
875
2.738
600
328
14.458

131

Tabloul Nr. 19 (urma re)


COLETE POT1CALE

Scrisori

Cutii

NUMELE JUDETULUI

cAterlaalroaatrae

citertaalroaa;re

LE NOM DU DEPARTEMENT

Lettres

Boites

avec valeur
dclare

41

Botosani
Cernduti
Dorohoi
Baia
Hotin

964
12.243
488
355
6.341
1.669
1.781

23.841

. I

MAO

42 Suceava

Total

Hi-a val.

ia

declarata

avec valeur
dclare

Regiunea VI
36
37
38
39
40

--

Sans valeur
dclaree

302
5.794
9

Bacdu
Fdlcin
Iasi
Neamt
Roman

229
79
6.451

278
90
2.329
169

179
104
186

Tutova
Vaslui

Total

545

52
53
54
55

Cetatea-Albd
Lpusna . .
Orhei
Soroca
Tighina
Total .

.
1

1.882
515
5.294
1.140
2.587
962
12.380

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Brdila
Buzdu
Cahul
Covurlui
Ismail

61

Putna

501

36
71
.

704
390
174

62 R.-Sdrat
63 Tecuci

Total

28
1.904

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra . . .
Constanta . . .
Durostor . . .
lalomita . . .
Tulcea
Total . .
Total general .

.
.

23
231
14
113

.
.

2.168
67
43

7
2

381

84.242

114
58

865

10
3

25
1.075

--

295
29
4
1.796
2

60
1

4
2.194
8
547
1

--

33

Groups

Co lis avec

4
46
606
88.013

remboursement

Avec valeur

dclare

52
1.438
1
1

3
3

--

--

1.498

--

43

11

279

--

58

177
1

236
1

96
5

102

12.912

TOTAL
II
II

1.320
19.478
498
363
6.372
1.901
1.863

31.795

91

4.497
236
224
112
188

6.214

-- 1

291

---

TOTAL

866

46

2.833

Regiunea VIII
50 Milli
51

3.335

Cu val.
declarata

7
31

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Gropuri

Colete
cu ram.
burs

COLIS POSTAUX

--

-- - - 195

2.007
573
6.439
1.150
2.591
987
13.747

854
65
75
2.677
397
235
1

32
4.336
32
874
15

4
164

1.089
185.395

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobata la judetul Cernauti si


teritoriul pe Siret la judetul Rdauti.
2. Idem a judetului CAmpulung a fost Inglobat la judetul Suceava.
3. Idem a judetului Cara a fost inglobata la judetul Severin, sub denumirea Caras-Severin.
I. L'Acctivite des P. T. T. du departement Storojinet, territoire sur Ceremus, a te englobee au dpartement Cernauti et le
territoire sur Siret au dpartement Radduti.
2. Idem du dpartement Campulung a t englobe
au departement Suceava.
3, Idem du dpartement Caras, a t englobeewww.dacoromanica.ro
au dpartement Severn) sous la denomination de Caras-Severin,

132

Tabloul Nr. 20.

SITUATIA MESAGERHLOR INTERNATIONALE PARTICULARE PREZENTATE PE ANUL 1934


LA SITUATION DES MESSAGERIES INTERNATIONALES PR1VEES PRESENTEES PENDANT L'ANNEE 1934
COLETE POVALE
Cutii
Scrisorl
CMS POSTAUX
cu val.
cu val.
declarat declarat FAr val. Cu val. Gropuri
Groups
Lettres
Boites
avec valeur avec valeur declarat declarat

TRILE DE DESTINATIE
PAYS DE DESTINATION

dclaree

declare

1.---

Europa

Total .

1.477

. .

Europe
1

Albania

Albanie

Sans val.
clclare

Avec val.
dclare

7.612

382

28

765

14

282

19

Colis avec
rembours.

9.474

Colete

cu ram- TOTAL
burs
TOTAL

29

2 Austria
Autriche

93

3 Belgia
Belgique

81

4 Britania Mare

31

338

32

31

99

135

330

940

10

1.280

14

36

Grande Bretagne
5 Bulgaria
Bulgarie
6 Cehoslovacia
Tchcoslavaquie
7 Col. Britanice (Malta si Gibraltar)

Col Britanniques (Malte et Gibraltar)

8 Danemarca
Danmark

--

95

Finlanda

315

14 Germania
Allemagne
15 Grecia
Grece
16 lrlanda
Irlande

109

France

Islanda

Italia

20 Letonia
Lettonie
21

Lituania

Lithuanie

22 Luxemburg
Luxembourg
23 Norvegia

5
1

Norvge
.

De reportat

64

1.596

101

1.658

94

--

476

- - -

23
2.013
1.861

- -

219

365

11

128

17
1

26

451

166

11

www.dacoromanica.ro
6.757
1.335
2

40

36

Jougoslavie

16

--

75

Iugoslavia

401

20

98

Italie
19

'

121

Islande
18

383

Franta

17

Finlande
13

317

Estonia
Estonie

12

9 Dantig
Danzig
10 Elvetia
Suisse
11

872

13

18
6

27
1

355

8.449

133

Tabloul Nr. 20 (urmare)


1

COLETE PO5TALE
Cutii
Scrisori
Colete
COLIS POSTAUX
cu val.
cu val.
cu ram- TOTAL
Gropuri
declarata declarata Fail val. Cu val.
burs
TOTAL
Groups
Lettres
Boites
Coils avec
avec val, avec val. declarata declaratA

TARILE DE DESTINATIE
PAYS DE DESTINATION

Report

1.335

24 Olanda
Pays Bas
25 Polonia
Pologne
26 Portugalia
Portugal
27 Sarre (teritoriu)
Sarre (territoire)
28 Spania
Espagne
29 Suedia

4
2
I

32 U. R. S. S

Union des Rpubl. Sov. Socialistes

Africa

22
64

Hongrie

Total...

Afrique
33 Algeria
Algerie

34 Colonii Britanice
35 Colonii Francese

Colonnies Francaises
Colonies Italiennes

37 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises
38 Congo Belgian
Congo Blge

39 Egipt

Egypte

40 Etiopia
Ethiopie

Liberia
Librie
.

44 Stabl. Spaniole din Golful Guineei


Etabl. espagnoles du Golfe &Mee

45 Tunis
Tunisie

Autres pays d'Afrique

97

10

137

37

- -

125

16

22

- - -

68

22

www.dacoromanica.ro

45

11

--

--

- -

135
162
5

41

47
44

--

8.449

591

13

Union de l'Afrique du Sud-Vest

47 Alte tri din Africa

355

Maroc (A l'exclusion zone espagnole)

46 Uniunea Africei de Sud-Vest .

6.757

515

36 Colonii Italiene

42 Maroc (zona spaniold) . .


Maroc (zone espagnole)
43 Maroc (fr zona spaniora)

rembours.

Avec val.
declare

Colonies Britanniques

41

Turquie d'Europe

Ungaria

22

30 Turcia de Europa
31

28

Sude

Sans val.
declare

dclaree

clclare

135
18
-

- -

,75

13

23

134

Tabloul Nr. 20 (urmare).


COLETE PO4TALE
Scrisori
Cutii
COLIS POSTAUX
cu val.
cu val.
declarat declarat Fra val. Cu val. Gropuri
Groups
Lettres
Boftes
avec val, avec val. declarata declarat

TRILE DE DESTINATIE
PAYS DE DESTINATION

dclare

dclaree

America

Total...

17

Amrique

48 Argentina

15

Argentine

49 Bolivia
Bolivie

50 Brazilia
Brsil
51

Canada

Canade

52 Chili
Chili

53 Colonii Britanice
Colonies Britanniques
54 Colonii Franceze
Colonies Francaises
55 Colonii Neerlandeze
Colonies Nerlandaises
56 Columbia

--

Co lombie

57 Costa Rica
Costa Rica
58 Cuba

--

Cuba

59 Dominica

Dominicaine (rpnbl.)

60 Ecuator
Equateur
61

Guatemala

Guatemala
62 Haiti
Haiti

Mexiqne

65 Nicaragua
Nicaragua
66 Panama
Panama
67 Peru

--

63 Honduras
Honduras
64 Mexic
.

Prou
68 Pos. Statelor Unite din America
Pos. des Etats Unis d'Amrique

--

Uruguay

Salvador

Salvador
72 Venezuela
Vnzula

73 Alte tri din America


Autres Pays d'Amirique

Avec val.
declaree

317

14

14

16

52
1

--

348

30

17

- - -- - - - - - - - - - - 1

www.dacoromanica.ro

Colis avec
rembours.

224

69 State le Unite
Etats Unis
70 Uruguai
71

Sans val.
declare

Co lete

cu ram- TOTAL
burs
TOTAL

11

53

- - - _-

- - - -

235

135

Tabloul Nr. 20 (urmare).


COLETE POVALE
Scrisori
Cutii
Colete
COLIS POSTAUX
cu va I.
cu val.
cu ram- TOTAL
Gropuri
declarat declarat FAr val. Cu val.
burs
TOTAL
Groups
Lettres
Soites
Colts avec
avec val, avec val. declarafft declarata

TRILE DE DESTINIATIE
PAYS DE DESTINATION

declare

dclare

Asia

Total...

16

Asie

74 China

Chine

75 Colonii Britanice
Colonies Britanniques
76 Colonii Franceze
Colonies Franaises
77 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises
78 Dep. Japoneze: Chosen
Dep. Japonaises : Chosen
79 Palestina
Palestine
80 India BritanicA
Inde Britannique
81

Sans val.
declare

206

11

166
10

India Neerlandezd
Inde Nerlandaise

82 Insulile Filipine
Iles Philippines

83 Japonia
Japon
84 Persia
Perse
85 Siam

86 Turcia de Asia
Turquie d'Asie

87 Alte tri din Asia


Autres pays d'Asie

Australia si Oceania Total..


Australie et Ocanie

--

--

187
10

15
3

--

2
10

2
i

88 Australia
Australie
89 Colonii Britanice in Oceania
Colonies Britanniques en Ocanie
90 Colonii Franceze
Colonies Franaises

Colonii Portugheze in Oceania

Colonies Portugaises en Ocanie

92 Noua Zeland cu insula Cook


Nouvelle Zelande avec les iles Cook
93 Pos. Statele Unite din Oceania
Pos. des Etats Unis en Ocanie

Total General

13

233

Siam

91

13

rembours.

Avec val.
declare

-1

1.517

8.261

www.dacoromanica.ro

411

10.192

133

Tabloul Nr. 21.


SITUATIA MESAGERHLOR INTERNATIONALE PARTICULARE SOSITE PE ANUL 1934
LA SITUATION DES MESSAGERIES INTERNATIONALES PRIVEES ARRIVEES PENDANT L'ANNEE 1934
COLETE POPALE

Cutii

Scrisori

COLI S POSTAUX
Colete cu
cu val. cu val.
declarat declaratil Fail val. Cu val. Gropuri ramburs TOTAL
Groups Colis avec TOTAL
Boites
Lettres
declaratri declaratti
aveecc avr:
rembours.
a vevl
g aare
l:u r

TARILE DE ORIGINA
PAYS D'ORIGINE

eclat..

Sans val.
dclare

le.

Avec val.
declare

Europa Total

32

73.516

Europe
1

Albania

109

Albanie

2 Austria
Autriche
3 Belgia
Belgique

18.225

2.237

4 Britania Mare

738

5 Bulgaria
Bulgarie

426

Grande Bretagne

6 Cehoslovacia
Tchcoslovaquie
7 Cetatea Vaticanului

3.514

Cite du Vatican

157
I

Dantig

190

15

11

40

11.585

1.929

1.320

126

6.000

892

182

10

--

8.075

837

66

37

185

17

324

29

1.249

144

7.055

Elvetia

4.971

2.661

Suisse
12

Estonia

14

Estonie
13

Finlanda

53

Finlande

Franta

16.633

15 Germania
Allemagne
16 Grecia
Grce
17 Irlanda

8.054

12

14

64

--

102

45

11.409

4.592

60

35.355

2.519

11

128

13

21

14

21

18

France

67
4

Mande

18

Islanda

13

Islande
19

Italia

815

2.039

Italie

20 Jugoslavia

396

Letonia

20

Jougoslavie

21

Lettonie

22 Lituania

Lithuanie

23 Lux enburg

14

144
13

4
21

Luxenbourg

De report at .

www.dacoromanica.ro
26 82.053
61.357

- 77

16

12.401

173.408

137

31.780
3.683

7.630
618

12.463

68

359
497

Danzig
11

Danmark

10

12.865

8 Col. Britanice (Malta i Gibraltar)


Colonies Britanniques : (Malte et
Gibraltar)
9 Danemarca

86.805

161

--

7.082

8.884
79

200
32.699
45.951

208
39
52

2.932
556
36
10

35

155.998

137

Tabloul Nr. 21 (urmare).


1

TRILE DE ORIGINA
PAYS D'ORIGINE

Report .

24 Norvegia

Scrisori

Cutii

declare

declaree

26

61.357

15

Norvege

25 Olanda

334

26 Polonia

8.443

Pays Bas

Portugalia

91

Portugal
28 Sarre (teritoriu)
Sarre (territoire)
29 Spania
Espagne
30 Suedia
Suede
31 Turcia de Europa
Turquie d'Europe

35
37

54

3.145

32 Ungaria
Hongrie

33

U. R. S. S

Union des Rip. Sov. Socialistes

Africa Total

257

Afrique

34 Algeria

38

Algerie

35 Colonii Britanice
Colonies Britanniques

36 Colonii Franceze
Colonies Francaises
37 Colonii Italiene

38 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises

39 Congo-Belgian
Congo-Bilge

Etiopia

82.053

12.401

59

684

128

10

105

__

Ethiopie

217

2.463

270

43 Maroc (zona Spaniold) . . . .


Maroc (zone Espagnole)
44 Maroc (fail zona Spaniold) . .
Maroc ( l'exclusion zone Espagnole)
45 Stabil. span. din golful Guineei .
Etabl. esp. du golfe Guine
46 Tunis

Tunisie

47 Uniunea Africei de Sud-Vest .

Union de l'Afrique du Sud-Vest

48 Alte tri din Africa


Autres pays d'Afrique

-8

1.212

140

380

272
5.889
5

--

42

132

384

155.998

101

9.279

www.dacoromanica.ro

24

.-

124

42 Liberia
Liberie

337

161

- -

819

113

204

Egypte
41

Avec val.
dclaree

- - -

Colonies Italiennes

40 Egipt

Sans val.
declare

- 117

Pologne

27

COLETE PO5TALE

CO LIS POSTAUX
Colete cu
cu val. cu val.
declarat declarati FttrA val. Cu val. Gropuri ramburs TOTAL
Groups Colis avec TOTAL
Boites
Lettres
rembours.
avec valeur avec val. declarat. declarat

--

317
1

11

10

138

Tabloul Nr. 21 (urmare)


Cutii

declare

dclare

COLIS POSTAUX
Colete cu
cu val.
declaratri declarat MA val. Cu val. Gropuri ramburs TOTAL
Groups
Colts avec TOTAL
Boites
Lettres
rembours
avec valeur avec val. declarat declarata

cu val,

TRILE DE ORIGINIA
PAYS D'ORIGINE

America Total

COLETE POVALE

Scrisori

Sans val.
dclare

Avec val.
declaree

3.750

6'54

35

888

82

Amrique

49 Argentina

Argentine

17

50 Bolivia
Bolivie
51

2.290

Brazilia
Brsil

52 Canada
Canade

86

53 Chili

11

41

83

- -

--

2.331
169

--

Chili

Colonies Britanniques

58 Costa Rica
Costa Rica
59 Cuba

-.

Colombie

55 Colonii Franeeze
Colonies Franaises
56 Colonii Neerlandeze
Colonies Nerlandaises
57 Columbia

--

--

54 Colonii Britanice

9811

28

4.445

--

--

Cuba

60 Dominica

Dominicaine (rpublique)
61

_.

Ecuator

Equateur
62 Guatemala
Guatmala
63 Haiti
Haiti

__

__

---

64 Honduras

Honduras (rp.)

65 Mexic
Mxique
66 Nicaragua
Nicaragua
67 Panama
Panama
68 Peru
Prou
69 Pos. Statelor Unite din America .
Pos. des Etats-Unis d'Amrique
70 Statele Unite
Etats Unis
71

25

389

Uruguay

Autres pays d'Amrique

394

--

Vnzuela

74 Alte tri din America

--

47

--

32

34

24

- - -

www.dacoromanica.ro

Uruguai

72 Salvador
Savador(le)
73 Venezuela

810

--

1
I

t___

82

139

Tabloul Nr. 21 (urmare).


Scrisori

Cutii

declare

dclare

COLETE POVALE

CMS POSTAUX
Colete cu
cu val. cu val
declarat declarat FAra val. Cu val. Gropuri ramburs TOTAL
Groups
Colis avec TOTAL
Bolles
Lettres
rembours.
avec valeur avec val. declai ata declarata

TRILE DE ORIGINA.
PAYS D'ORIGINE

Sans val.
dclare

Avec val.
declaree

430

20

11

Asia Total

6.719

Asle

75 China

Chine

76 Colonii Britanice

77 Colonii Franceze
Colonies Franaises
78 Colonli Portugheze
Colonies Portugaises
79 Dep. Japoneze: Chosen
Dep. Japonaises (Chosen)
80 Palestina
Palestine
81

- - --

Colonies Britanniques

6.639

India Britanica

32

82 India Neerlandezd
Inde Nerlandaise
83 Insulile Filipine
Iles Philippines
84 Japonia
Japon
85 Persia
Perse
86 Siam

87

50

13

Siam

87 Turcia de Asia

41

11

Turquie d'Asie

88 Alte tri din Asia


Autres pays d'Asie

Australia i Oceania Total

--

Australie et Ocanie
gg Australia
Australie

Colonii Franceze
Colonies Franaises

92 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises

93 Noua Zelandd cu insulele Cook .


Nouvelle Zelande avec iles Cook
94 Pos. Statelor Unite din Oceania .
Poses. des Etats Unis d'Amrique en

.___

90 Colonii Britanice
Colonies Britanniques
91

227

- - - - -

Inde Britannique

--

--

- - - - -

--

- - -

7.158

11

28

6.871
120

63
9

53

14

--

--

Ocanie

Total general .

84.242

33 88.013

www.dacoromanica.ro

12.912

195

185.395

140

Tab lout Nr. 22.

MANDATE POSTALE INTERNE SI INTERNATIONALE


MANDATS - POSTE INTERNES ET INTERNATIONAUX
F EL 1.1 L MANDATELOR

1934

LA CATEGORIE DES MANDATS

1933

1932

1931

1930

MANDATE INTERNE PREZENTATE


MANDATS - POSTE INTERNES PRSENTS

5.009.349,-

4.987.186

4.686.547

4.771.328,-

5.027.988,-

137.220,-

144.014

152.719

182.106,-

218 349,-

40.811,-

17.810

17.954

5.354,-

7.289,-

97.091,-

93.403

104.867

136.517,-

157.979,-

5.284.471,-

5.242.413

4.962.087

5.095.305, -

5.411.605,-

Posta le
Postaux

Telegrafice

Telgraphiques

Cu aviz de plata

Avec avis de payement

Oficiale
Officiels

Total .

Nombre tota 1

Valoarea

6 255 940.933,40 6.490.214.278 6.415.611.702 6.438.237.739,50 6.966.448.401,33

Montant en lei

Taxe percepute

68.507.312,-.

Taxes perues

72.132.686

72.823.451

71.096.477,-

77.421.402,-

5.062.376,-

5.399.056, .

MANDATE INTERNE ACHITATE


MANDATS - POSTE INTERNES ACQUITTS

5.281.418,-

Bucati

Nombre

Valoarea

5.219.963

4.932.975

6 264 460 671,13 6.499.021.037 6.412.944.869 6.451.783.078,59 6.978.824.546,53

Montant en lei

MANDATE INTERNATIONALE PREZENTATE


MANDATS -P OSTE INTERNATIONAUX PRSENTS

Postale

18.927,-

Postaux

Telegrafice

Tlgraphiques

Cu aviz de plata

Avec avis de payement

Oficiale
Officiels

31.030

130.370

159.371,-

123.907,-

18.927,-

31.030

130.370

159.371,-

123.907,-

17.749.625.39

31.217.327

328.073.538

238.247.399,78

176.593.317,84

249.311,-

388.671

1.438.711

2.400.795,18

2.235.848,20

Diferenta de curs

83.870,50

142.324

1.671.710

1.222.327,73

1.437.634,55

Total .

Nombre total

Valoarea

Montant en lei

Taxe percepute
Taxes perues

Diffrence de cours en lei

MANDATE INTERNATIONALE ACHITATE


MANDATS - POSTE 1NTERNATIONAUX ACQUITTS

Postale

.. ....

Postaux

Telegrafice

Tlgraphiques

64.620,-

72.639

75.601

100.566,-

92.577,-

64.620,-

72.639

75.601

100.566,-

92.577,-

62.509.336,92

86.925.653

107./25.379

163.807.094,62

193.128.508,84

Cu aviz de plata

Avec avis de payement

Oficiale
Officiels

Total .

Nombre total

Valoarea

Montant en lei

www.dacoromanica.ro

141

Tabloul Nr. 23

MANDATE POSTALE IN 1934


MANDATS-POSTE EN 1934
MANDATE POSTALE
(MANDA TS-POSTE)

NurnArul
Nombre

4
5
6
7
8
9
10

Bucureti
Craiova

Timipara
Oradea
Cluj

Cernauti
1ai

Chiindu

Galati
Constanta

Total

PAVES

EMIS (VERSEMENTS)

DIRECTIONS DES P. T. T.

2
3

PLA TITE

EMISE

DIRECTIUNI P. T. T.

Valoarea in

Lei

Valoarea in

Nurnrul

Montant en

Montant en

Nombre

Lei

B.

B.

1.254.355 1.685.518.383 93 1.445.038 1.725.388.349 06


482.650 526.051.852 78 432.864 506.835.656 12
736.879 830.649.082 51 682.417 840.696.927 78
362.932 425.522.320 34 458.969 514.552.000 21
614.695 710.955.511 04 737.848 788.164.482 36
433.195 476,200.755 05 428.398 518.455.926 78
340.919 345.856.223 79 352.501 357.494.353 99
354.398 497.567.695 69 274.968 437.299.683 22
432.996 462.805.831 88 342.903 424.499.509 35
290.379 312.562.901 78 190.132 213.583.119 18
5.303.398 6.273.690.558 79 5.346.038 6.326.970.008 05

Din care in serviciu

Dont, dans le service

Interne
Internationale

5.284.471 6.255.940.933 40 5.281.418 6.264.460.671 13


18.927
17.749.625 39
64.620
62.509.336 92

Duper' cum urmeaz :


A savoir :
1

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Allemagne
Autriche
Blgique
I3ulgarie
Canade
Danemark
Danzig

681
31
10

36
232

Etats-Unis
Espagne
France
Grande Bretagne
Tchcoslovaquie

27

9.175
879
194

784
2.068
857

Suisse
Italie
Jougoslavie
Norvge

6
146

Bays-Bas
Pologne

21

Sude
Tunisie
Hongrie

22
23

Cit du Vatican
Sarre (territoire)

20

68
993

2.588
29
12

Total

Mandate inapoiate

Mandats - poste retourns

Mancuri
Manques

103
6
2

415.214 65
952.715 35
604.879 25

9.359
8
1.253

8 428.802 93
21.763 75
1.165.788 09

28.124
4.260
32.897 54

2.117
23
76
13.542
157
12.178
1.012
8.940
793
754

1.787.656 41
10.105 48
117.283
15.123.422 66
266.727 15
15.488.578 90
1.082.148
4.928.324 94
1.086.472 62
920.228 07

362
2.867
66
74
10.817

6.520
376.519 82
2.316.935 43
83.479
173.284 66
8.929.295 53

205

176.902 26

10

19.098 22

64.620

62.509.336 62

- -- 152.471 -

20.794 26
8.247.647 41
738.343 163.646 95
997.751 45
2.075.846 41
758.824
1.840 98
122.938 18
2.316.641 79
17.771 20
12.000
79.847 39
3.930 58
1.240

- -

--

-- ---

17.749.625 39
Total general
18.927
.
.
www.dacoromanica.ro
.

- --

-- --

www.dacoromanica.ro

143

Tablou grew.
Tableau 9ra phique

Mandate interne si internationale


Plandats -poste internes

Il MINIM

V. A

int-ernationauX

Mandate interne prezentate .


Mandats-parie internes prsents. Nombre
internafionale sosie.
ini-ernationaux arrifis
.03
prezentate.
prsentis

6 000 Mille
5

4
3
2

1,4

4.000

9
8

11

6
5

4
3
2

100
9

II

8
7

II

II

.7/

40

111
193 4

1111111E

fir117111
www.dacoromanica.ro
1933

1932

1931

1930

Cr. 5
i.-. -C

co 215r)

D
02
(94 .122
f...M1

0) e-

to

'0
csu

N
QJ
1,4

SZk.

C
k...

QJ

C
-...
L.
'ZI
QJ

'65

E
no
QJ

L.

(13
,...C.J.

..I)

Z7i

QJ
CO

rt

......
':U

t-)

ch.;

cu
,....

C:1

o
0
o
o

.4.

co

(-.

111111111
MINIM

cr)

CO

C'

tel

a)

.4-

en

1.111111=1/

111E111

u)

cv

111....111111

DIPISOIYMINEVAIMUMINA

.,0

11)

en

CV

111111
ingriate.
mom--

111110111111162.111111110

co

c-

=-

VSg

\.,\.);\.\\\,

IN111111114111111411111M11111

cr)

UMW\

0
o

qr.

CI)

CT)

cr)
ci)

www.dacoromanica.ro

E
a.)

C
4,

,..

-12

-E-

-0

FCI

73

- 'CI i

,1)

L.
ei,
, Lc
_ C c-. ,

0
C0

.73

CO

E
(o
cv
L.
(90

o
(T)

ntern.hon. ti efir

145

Tabloul Nr. 24.

SITUATIA MANDATELOR INTERNE PREZENTATE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934


LA SITUATION DES MANDATS-POSTE INTERNES PRESENTES AUX DEPARTEMENTS DU PAYS
PENDANT L'ANNEE 1934

Cu aviz
.
de plata
Potale Telegra-

NUMELE JUDETULUI

Postaux

LE NOM DU DEPARTEMENT

Avec

Tlgraphiques

avis de
payement

Oficiale Numarul

bucatilor
Officiels
Nombre

Va1oarea

Taxe percepute

Montant en

Taxes perues

Lei

Lei

B.

B.

I
I

Regiunea I
1

2
3
4
5
6
7
8

Braov .

115.493
56.520
50.561
25.019
630.784
167.479
60.991
34.870

Ciuc

Dambovita
Fagara
llfov
. .
.

Prahova

Trei-Scaune
V1aca

Total .

1
1

36.133
5

651

659
44.405

1.141.717

2.551
897
2.052
372
33.147
4.076

36.144

119.637
58.595
54.372
26.220
711.835
173.658
63.106
36.245

1.590
1.177
1.759
828
11.771
2.098
1.464
715

21.402 1.243.668

32

78

18.332.332

40.814.751
120.870.061
32.123.168
25.735.517
25.610.113
43.224.932
109.458.678
53.316.707
71.118.598

95
50
42
60
49

50

503.925
1.385.383
368.890
311.032
303.629
535.253
1.313.368
652.432
681.665

525.272.529 28

6.055.577

------

136.677.866
159.319.659
57.299.015
186.957.459
289.878.820

1.648.269
1.795.940
696.902
2.219.959
2.669.938
9.031.008

40
43
58
35
44
36
90

1.587.403
715.187
575.319
310.444
11.870.822
2.122.065
722.616
428.476

Regiunea II
40.993
101.363
31.665
27.288
26.230
41.858
87.600
52.108
53.621

9 Arge
10
11

Dolj
Gorj

Muscel
.
Olt
Romanati
15 Sibiu
16 Teleorman
17 Valcea
12
13
14

Total .

1.005
1.576
1.113
526
599
600
1.248
816
955

9.588

941

8.438

27.133
43.465
91.842
53.966
55.707
481.693

183

2.914

136.441

34

1.447
1.520

18

381

304
999
2.062
1.042

462.726

1.131

----

542
2.533
594

8
932

42.541
105.472
33.372
28 195

-----

154.066.059
60.225.303
48.822.490
25.538.206
1.112.725.169
174.253.438
63.070.749
36.065.421
1.674.766.838

10

62
10

Regiunea III
18

Arad .

130.717
139.688
57.246
177.911
202.208

707.770

14.615

919

12.901

736.205

44
63
73
07
56
830.132.821 43

131.641

3.505
1.256
1.034
1.798
7.593

21

3.192
1.062
2.196
1.630

138.359
37.987
91.504
94.859

176.620.118
46.797.706
95.578.874
106.348.940

36

8.080

362.709

425.345.639 84

2
20
24

1.084
2.134

138.391

1.048
645
1.314
1.464
1.148
949

Hunedoara
20 Mehedinti . . .
21 Cara-Severin .
22 Timi-Toronta1

19

Total .

2.627
1.976
1.249
3.137
5.626

684

2.799
4.221

143.145
60.015
183.865
212.739

-----

Regiunea IV
23 Bihor
24 Maramure
25 Salaj
.
26 Satu-Mare

35.658
88.272
91.429
347.000

Total .

11

92
05
25
62

1.759.919
507.681
1.037.399
1.189.760

'

4.494.759

----

Regiunea V
1

27
28
29
30

Alba

31

Odorhei
Some

32

33
34
35

Cluj
Mum

Nasaud .

.
.

.
.

Tarnava-Mare .
Tarnava-Mid. .
Turda
Total .

84.114
132.196
93.488
39.130
36.369
46.412
71.423
47.244
41.747
592.123

1.204
4.041
1.597
960
503
813
707
354
530

10.709

'

111
13
1

183

86.404

1.421

11.207

96.530
41.142
37.517
48.547
73.705
48.759
43.227
614.222

www.dacoromanica.ro

98.880.960
186.265.616
110.622.531
48.747.736
34.076.346
51.842.264
92.189.944
45.571.800
42.358.805
710.556.008

96
67
48
59
91

62
84
88
09

'
'

041.

1.136.825
2.077.671
1.194.329
507.139
418.925
579.294
896.774
566.195
495.714

7.872.866

-----10

146

Tabloul Nr. 24 (urmare)


Cu aviz
de platd Oficiale Nurndrul
Postale Telegrafice

NUMELE JUDETULUI

Postaux

LE NOM DU DEPARTEMENT

Tlgraphiques

bucdtilor
Officiels
Nombre

Avec

avis de

payement

x,99ant ea
Lei

Regiunea VI
36
37
38
39
40

Botosani
Cernauti
Dorohoi
Baia

41

Hotin
Radduti

42

Suceava

Total .

45.926
130.593
28.333
30.802
53.547
39.890
78.312

407.403

1.050
4.067
822
513
2.001
770
1.430
10.653

---

47.917
140.323
29.902
31.864
57.048
41.827
82.514

941

2.359

3.304
747
549
1.499
1.167
2.772
10.979

2.360

431.395

48.062.230
152.319.712
36.486.006
26.828.001
98.844.810
37.190.945
74.841.760
474.573.467

77.679.751
19.947.769
110.462.617
53.064.497
34.370.466
29.501.115
19.583.058
344.609.276

55.808 377
93.763.239
116.886.839
41.824.871
124.624.400
63.544.335

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Bacdu
Fdlciu
lasi
Neamt
Roman

Tutova
Vaslui

795
335
1.683
734
424
679
558

7.827

18

5.208

80.038
20.318
96.694
54,932
32.912
30.661
23.808
339.363

55.028
66.335
78.750
32.128
56.120
47.068

1.884
2.067
3.577
1.299
1.702
1.243

127

634
1.445
1.414
603
807
895

57.547
69.847
83.744
34.033
58.632
49.333

335.429

11.772

137

67.310
55.499
24.909
93.768
50.060
62.517
26.484
31.471
412.018

2.292
962
1.096
2.239
2.323
1.318
543
660

77.470
19.596
92.071
53.210
317.575

29273

Total .

22.933
326.310

1.764
385
2.939
986
729
709
315

9
2
1

2
2

TaTxe percepute
axes perues

V maolnOtaantreen a

B.

63
70
49
50
77
10

20
39

Lei

B.

563.891 - 1.721.912
338.040

---

--

345.44(3

680.169
441.160
833.330
4.923.948

984.665
210.511
1.298.549
659.654
418.993
357.510
226.047
4.155.929

----

674.194
892.199
1,175.794
379.506
741.649
552.529
4.415.801

----

50
40
64
05

978.747
620.989
323.655
1.405.190
702.204
744.205
281.609
359.158

38

5.415.757

_
_
-_
_
_
_
__

40
23
65
90
60

386.304
1.840.877
348.567
700.073
533.514

30
43
86
80
85
55
79

Regiunea VIII
50

Billti

'

Cetatea-Albd
52 Ldpusna
53 Orhei
54 Soroca . .
55 Tighina
51

..... .
.

Total .

3
3
3

5.798

353.136

3
3

1.577
1.544
717
599
1.220
1.267
708
850

71.182
58.015
26.722
96.638
53.606
65.102
27.738
32.984

11.433

54

8.482

431.987

1.007
3.628
1.103
1.184
1.703

594
1.569
458
1.163
812

Braila

Buzdu
58 Cahul .
59 Covurlui
60 Ismail

57

.
.

.
.

Putna
62 R.-Sarat
61

63

Tecuci

Total .

10

32
3

61

35

44
70

496.452.063 69

Regiunea IX
56

59

84.300.563
51.969.286
30.579.963
123.593.548
61.585.647
57.517.179
22.818.444
29.547.860
461.912.492

54
10
15

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea .

29.204
125.349
27.296
57.504
37.500
276.853

5.009.349

'

Total .
Total general .

8.625
137.220 J

15

19

40.811

30.805
130.561

28.857
59.855
40.015

30.539.429
152.188.778
30.321.096
56.002.466
43.268.024

290.093

312.319.795 78

3.809.335

97.091 5.284.471

6.255.940.933 40

68.507.312

4.596

1. Activitatea P. T. T., a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobat la judetul CernAuti
ritoriul pe Siret la judetul Rkluti.
2. Idem a judetului Cmpulung a fost ing'obatA la judetul Suceava.
3.
Cara a fost inglobat la judetul Severin, sub denumirea Caras-Severin.

--i te-

I. L'activit des P. T. T. du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus a t englobe au dpartement Cernuti et le
territoire sur Sireth, au dpartement Rdauti.
2. Idem du dpartement Campulung a t englobe au dpartement Suceava.
Carat, a t englobe au dpartement Severin, sous la dnomination de Caras-Severin.
3.
Ft

www.dacoromanica.ro

147

Tabloul Nr. 25.


SITUATIA MANDATELOR INTERNE ACHITATE LA jUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934
LE SITUATION DES MANDATS-POSTE INTERNES ACQUITS AUX DEPARTEMENTS DU PAYS PENDANT
L'ANNEE 1934

NUMELE JUDETULUI

Nr.
bucatilor

LE NOM DU DEPARTEMENT

Nombre

VALOAREA N
MONTANT EN

Lei

B.

Regiunea I
2

Bra sov
Ciuc

Dmbovita

Flgras

5
6
7

Ilfov

139.612
35.393
35.224
31.042
1.043.519
84.131
42.054
21.972
1.432.947

183.981.828
46.770.398
36.709.288
30.221.005
1.228.346.424
108.937.761
48.305.291
28.333.177
1.711.605.176

37.181.544
93.995.159
36.274.184
29.894.208
18.451.178
30.578.073
148.327.956
42.380.010
67.577.109
504.659.424

--

35.188
78.010
35.889
26.093
18.253
24.918
139.143
31.927
41.518
430.939

189.551.191
91.364.134
47.315.938
131.930.777
373.287.362
833.449.403

24
26
46
75

167.754
66.836
40.114
101.155
298.481
674.340

264.318.046
57.412.885
84.376.023
100.104.865
506.211.821

86
92
03
70

236.680
54.928
72.397
85.491
449.496
67.691
292.065
100.604
48.315
35.300
53.470
58.203
41.206
30.828
727.682

74.688.208
283.939.950
121.184.303
49.727.199
32.336.675
52.016.113
91.414.167
38.971.474
34.259.088
778.537.182

55
25
62

Prahova
Trei-Scaune
Vlasca

Total

18

90
83
63
30
62
30
45
21

Regiunea II
9
10

Arge

11

Gorj
Muscel
Olt

12
13
14
15
16
17

DO

Romanati
Sibiu
Teleorman
VAlcea

Total .

Regiunea III
18
19

20
21

22

Arad
.
.
Hunedoara
Mehedinti
Caras-Severrin
Timis-Torontal
.

31

06
55
70
25
14

60
50
11

.,

Total

10
81

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor
Maramures
Sdlaj
Satu-Mare

Total

51

Regiunea V
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Alba
Cluj
Mure

Ndsdud
Odorhei
Some

Tarnava-Mare
Micd
n
Turda

Total . . .
www.dacoromanica.ro

21

65
85
94
54
87
48

148

Tabloul Nr. 25 (urmare).

NUMELE JUDETULUI
LE NOM DU DEPARTEMENT

Nr.

VALOAREA IN

bucatilor

MONTANT EN

Nombre

ei

B.

Regiunea VI
36
37
38
39
40

Botosani
Cernduti
Dorohoi
Baia
Hotin

...........

41

Rdcluti

42

Suceava

Total

01

66.495
14.313
132.004
65.476
31.133
24.794
15.042
349.257

72.200.302
20.253.360
148.315.706
50.369.468
24.755.603
24.793.918
13.654.670
354.343.031

29.660
44.371
116.784
19.100
29.703
30.951
270.569

34.813.065
71.991.136
138.792.748
30.924.252
95.631.608
60.692.734
432.845.545
68.454.669
42.732.153
20.085.791
135.857.476
49.677.708
58.890.848
20.165.994
25.953.945
421.818.587

65

55.279
43.790
11.104
98.509
41.732
49.280
18.795
21.930
340.419

21.952
87.910
20.186
35.760
23.617
189.425
5.281.418

23.633.472
101.159.290
18.890.723
38.797.496
30.196.639
212.677.622
6.264.460.671

30
50
20
75
47
22

14

62
70
78
61

26

Regiunea VII

43
44
45
46
47
48
49

05
36

'

39.540.395
229.840.287
29.542.085
17.105.677
73.947.474
40.074.492
78.262.463
508.312.876

39.451
207.577
21.206
18.556
29.578
33.741
66.235
416.344

Bacdu
Flciu
lasi
Neamt
Roman

Tutova
Vaslui

Total

12

90
90
82
89
91

55

Regiunea VIII
50
51

52
53
54
55

Blti
Cetatea-Albd
Lpusna
Orhei
Soroca
Tighina

Total

09
41

49
60
49
29
37

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Brdila
Buzdu
Cahul
Covurlui
Ismail

61

Putna
R.-Sdrat

62
63

Tecuci

Total

88
05
68
25
54
56
61

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea

.
.

Total
Total general

13

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremu, a fost inglobat la judetul Cerniiuti i teritoriui pe Siref la judetul RAclauti.
2. ldem a judetului Cmpulung a fost in globat la judetul Suceava.

3. Idem a judetului Cara a fost inglobata la judetul Severin, sub denumirea de CarwSeverin.

1. I.Activit des P.T.T. du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus, a t englobe au dpartement Cernauti et le territoire sur Siren' au dpartement Raduti.
2. Idem du dpartement Cmpulung a et englobe au dpartement Suceava.
3. Idem du dpartement Cara a t englobee
au dpartement Severin sous la denomination de Caras-Severin.
www.dacoromanica.ro

149

Tabloul Nr. 26.


SITUATIA MANDATELOR INTERNATIONALE PREZENTATE LA JUDETELE DIN TARA

PE ANUL 1934
LA SITUATION DES MANDATS - POSTE INTERNATIONAUX PRESENTES AUX DEPARTEMENTS DU PAYS
PENDANT L'ANNEE 1934

NUMELE JUDETUL U I

Numtirul

LE NOM DU DEPARTEMENT

Nombre

VAL0AREA IN

TAXE PERCEPUTE

MONTANT EN

TAXES PERUES

Lei

Regiunea I
1

3
3

Flgras

Ilfov

6
7
8

Prahova
Trei-Scaune

-1 B.

Lei

Vlasca

Total .

569.650
80.000
. 62.677
66.383
9.773.627

626
55
83
64
9.613
184
20
42
10.687

Brasov
Ciuc
Dmbovita

B.

157.841
12.918

28.449
10.751.545

--

15

--

8.482
1.404
1.019

922
124.726
2.762
250

--

50

531

--

15

140.096

50

-----

2.148
1.094
1.317
916
204
223
5.133
434
996
12.465

3.276

50
50

Regiunea II
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Arges
Dolj
Gorj
Muscel
Olt
Romanati
Sibiu
Teleorman
Vlcea

134.500
69.156
81.944
59.933
11.643
12.695
324.629
25.314
59.509
779.323

159

92
99
67

16
18

Total

395
33
78
957

Regiunea HI
18
19

20
21

22

674

205.146
88.392
68.235
58.595
95.892
516.261

95
8
34
86
223

75.013
7.106
27.517
67.044
176.680
68.271
89.239
32.540
5.895
7.910
23.020
12.180
45.325
115.123

249

Arad
Hunedoara
Mehedinti
Caras-Severin
Timis-Torontal

112

96
84
133

Total

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor
Maramures
Slaj
Satu-Mare

Total

Regiunea V
27

Alba

87

28
29
30

Cluj

117

31

32
33
34
35

Mures
Ndsud
Odorhei
Somes

59
8
12
29

Tarnava-Mare

15

Tarnava-MicA
Turda

55

91

473
Total .
www.dacoromanica.ro
.

399.503

50

50

-65
43
08

-50

50

--

---

--

1.457
1.198
1.059
1.674

--

--

--

50
50

--

8.665
1.248
109
446
1.138
2.941

1.192
1.467
684
102
137
372
189
730
1.397
6.270

---

50

50

150

Tabloul Nr. 26 (urmare).

NUMELE JUDETULUI

Numrul

LE NOM DU DEPARTEMENT

Nombre

VAL0AREA IN

TAXE PERCEPUTE

MONTANT EN

TAXES PERUES

Lei

Regiunea VI
36
37
38
39
40
41

42

Botosani
Cernauti
Dorohoi
Baia
Hotin
Rduti
Suceava

89
822
64
448
144
178
55

Total

1.800

63.318
725.065
55.951
461.714
128.604
147.863
44.772
1.627.287

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Bacu
Flciu

83
35
792
103

Iasi

Neamt
Roman

454
36

Tutova
Vaslui

Total

53
1.556

58,556
27.754
607.584
71.974
414.276
24.543
42.260
1.246.947

B.

----

Lei

B.

66
66

1.101
10.950
837
6.358
1.942
2.381
722
24.292

----

1.032
437
10.190
1.301
6.172
455
677

20.265

---

3.883
2.182
5.448
1.234
1.233
2.916
16.896

----

3.120

Regiunea VIII
50
51

52
53
54
55

Blti
Cetatea-AIN.
Lpusna
Orhei
Soroca
Tighina

283
160
423
91

Total

92
213
1.262

264.440
149.941

337.399
81.260
80.425
202.167
1.115.632

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Brila
Buzu
Cahul
Covurlui

61

Putna
R.-Sdrat
Tecuci

62
63

213
40
7
535

Ismail

16

Total

50
55
93
1.009

242.407
29.302
5.719
448.520
14.280
28.295
43.939
80.877
893.339

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea

16

107
7
94
62
.

Total
Total general

286
18.927

11.398
82.762
1.816
89.725
57.405
243.106
17.749.625

50

50

--

--

39

491

92
7.080
217
610
713
1.209
13.533

203
1.500
45
1.288
850
3.886
249.311

--

50

--

-------50

50
50

50

---

50

50
50
00

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobat la udetul Cernsuti i teritoriul pe Siret, la judetul RAduti.
2. Idem, a judetului Cmpulung a fost ingloban la judetul Suceava.
3. Idem, a judetului Cams a fost inglobat la judetul Severin sub denumirea de Caras-Severin.
1. L'Activit des P. T. T., du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremu, a t englobe au departement Cernauti, et le
territoire sur Sireth, au departement Rad'auti
2. Idem du departement Cmpuluug, a et englobe au dpartement Suceava.
3. Idem du dpartement Cara a te englobe
au dpartement Severin, sous la denomination de Cara-Severin.
www.dacoromanica.ro

151

Tabloul Nr. 27.


SITUATIA MANDATELOR INTERNATIONALE ACHITATE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934
LA SITUATION DES MANDATAS-POSTE 1NTERNATIONAUX ACQUITTES AUX DEPARTEMENTS DU PAYS
PENDANT L'ANNEE 1934

NUMELE JUDETULUI

VALOAREA IN

Nr.

bucatilor

LE NOM DU DEPARTEMENT

Nombre

MONTANT EN

Lei

B.

Regiunea I
1

Bra ov

2
3
4

Ciuc

Ilfov

6
7

Prahova
Trei-Scaune

Vlaca

Dmbovita
Fdgra

Total

1.135
685
80
653
8.166
499
818
55
12.091

1.235.357
605,011
209.004
883.044
9.396.658
700.073
694.136
59.886
13.783.172

107

176.895
375.545

57
57
16

06
49
95
78
27
85

Regiunea II
10

Arge
Dolj

11

God

12
13
14
15
16

Muscel
Olt
Romanati
Sibiu
Teleorman
Vlcea

17

213
29
49
13
21

1.397

42
54
1.925

Total

37.571

89
25
59

86.497
5.594
17.080
1.358.437
63.619
54.989
2.176.232

51

1.454.270
798.566
72.505
1.301.463
3.620.718
7.247.523

82

2.800.396
1.268.442
1.764.566
2.506.772
8.340.178

59

780.878
2.101.095
943.349
592.314
875.625
559.001
2.796.379
679.421
299.233
9.627.299

87
02
47
66

99
17

32
53
76
01

Regiunea III
18
19

20
21

22

1.736
871

Arad
Hunedoara
Mehedinti
Cara-Severin
Timi-Torontal

61

1.571

Total

3.838
8.077

19
19

06
71

97

Regiunea IV
23
24
25
26

3.191
1.825
1.822

Bihor
Maramure
Slaj
Satu-Mare

Total

2.635
9.473

90
38
83
70

Regiunea V
27
28
29
30
31

32
33
34
35

755
2.513

Alba
Cluj
Mure
Nsud
Odorhei
Some . .
TArnava-Mare

Tarnava-Micd
Turda

1.237
617
1.083
545

Total .
www.dacoromanica.ro
.

2.538
535
343
10.166

71

80
52
50
33
88

152

Tabloul No. 27 (urmare)

NUMELE JUDE TULUI


LE NOM DU DEPARTEMENT

Nr.

VALOAREA IN

buctilor

MONTANT EN

Nombre

Lei

B.

794
7.510
363
244
662
1.122
1.359
12.054

782.916
5.794.715
462.041
262.067
698.552
910.148
1.232.609
10.143.050

06
20
09
63
66
78
52

487
105
1.615
473

568.225

Regiunea VI
Botoani
Cernuti
Dorohoi
Baia
Hotin
Rdduti
Suceava

36
37
38
39
40
41

42

Total

Regiunea VII

43
44
45
46
47
48
49

10

Bacdu
Flciu

Iai

Neamt
Roman

107.231
1.502.624

418.244
235.281

271

3.244

154.761
164.953
3.151.322

568
437
2.224
317
509
344
4.399

676.016
391.324
2.258.600
292.437
477.301
358.457
4.454.137

34
05
82
64
82
85

644.862
127.808
134.414
1.010.815
230.686
344.936
63.580
123.816
2.680.921

06
40
57
97
73
78
40
83
74

73.485
516.901
35.804
28.540
250.764
905.496
62.509.336

66
57
55

Tutova

139
154

Vaslui

Total

10
05
43
83
90
46
67
44

Regiunea VIII
50

Blti

51

Cetatea Albd

52
53
54
55

Lpuna
Orhei
Soroca
Tighina

Total

18

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Brdila
Buzdu
Cahul
Covurlui

61

Putna

62
63

598
83
102
1.060
204
298

Ismail

R.-Srat

51

Tecuci

Total

88
2.484

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
Ialomita
Tulcea

66
396
25
27
193

Total
Total general

707
64.620

19

99
96
92

1. Activitatea P. T. T., a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobat la judetul Cernauti si

teritoriul pe Siret la judetul Rridauti.


2. Ide-n a judetului Cmpulung a fost inglobatd la judetul Suceava.
3. Idem a judetului Cara a fost Inglobata la judetul Severin, sub denumirea de Caras-Severin

I. L'Activit des P. T. T., du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus, a t englobee au dpartment Cernauti et le
territoire sur Siret au dpartement Raclauti.
2. Idem du departement Campulung a t englobe au dpartement Suceava.
3. Idem du departement Carat a ete englobe au departement Severin, sous la denomination de Carat-Severin.

www.dacoromanica.ro

RAMBURSURI
REMBOURSEMENTS

www.dacoromanica.ro

155

154

RAMBURSURI INTER

NES ARRIVS

REMBOURSEMENTS INTER

Tabloul Nr. 28.

SCR
LE TISO
TR E

NUMELE JUDETULUI

Incasate
Encaisss

LE NOM 1)11 DEPARTEMENT

Bucati
Nombre

Ne-

Valoarea in
Montant en

Lei

B.

Valoarea in

Nonencaisses

Montant en

Nombre

Lei

MES
GERIES
II
MESS A
A GER

incasate
Bucti

NE SOSITE

Total
Total
B.

Bucati
Nombre

TOTAL
valoarea in
TOTAL

Incasate

Valoarea in

Neincasate

Valoarea in

Encaisses

Montant en

Non-

Montant en

montant en

Lei

BucAti
B.

Nombre

encaisses

BucAti
.

Lei

Nombres

Regiunea I
1

1.567

2 Clue
3 Dambovita .
4
5 Ilfov
6 Prahova
7 Trei-Scaune
8 Vlasca

882
493
553
2.378
2.015
L047
355
9.290

Fagaras .....

. ....

Total .

695.194 75
741.367
367.478
459.478 75
658.541
1.105.164
535.612
203.365
4.766.200 50

3.466

--

170
418

78.653 50
172.762
207.310
507.123
333.893
415.843

115
183
187

210
448
295
247

--

-_
-

471

219
350
207
1.013
697
340
169

319.668
93.270
266.076
132.486
420.818
462.774
140.904
102.033
1.938.029

-----

51.335
75.236
37.164
97.556

---

2.038
1.101

843
760
3.391
2.712
1.387
524
12.756

18.769
14.394
8.860
5.993

----

511

1.006
384
224
348

10

. .....

471
4

Teleorman
Valcea

Total .

1.135
628
552

5.259

Total .
-

23
24
25
26

3.800
2.712
574
4.149
7.086

TOTAL

TOTAL

Buciltie

Nombres

Montant en

bAt
uc i

Montant en

Lei

Valoarea in

TOTAL
TOTAL
Nombre

B.

339.851
416.185
110.832

-_

2.582.452 50

2.273

102.361

82.065
208.698
217.070
199.595
1.071.080

---

681
1.424
499
407
535
681
1.583
923
799

7.532

20.910
15.594
10.806
6.207
22.752
27.401
13.227
4.542
121.439

23.102.636 75
14.799.705
10.241.948
5.427.946
24.590.991
25.554.941
14.355.839
6.296.944
124.370.950 75

-----

9.625
24.246
9.144
5.759
7.039
10.437
17.298
10.314
13.858

9.403.934
28.531.166
10.221.078
8.600.416
8.246.457
14.168.919
20.884.246 05
11.475.502
16.435.113

10.306
25.670
9.643
6.166
7.574
11.118

107.720

127.966.831 05

115.252

25.110
37.799
14.628
40.700
32.579
150.816

26.474.594 25
40.117.431 75
18.044.743
71.145.466
498.580.303

30.212
41.139
15.634
46.078
41.398

---

26.884
10.147
21.928
25.822
84.781

29.875.397
11.342.305 50
20.945.867 75
25.155.252
87.318.822 i 5

6.704.229 50

106.672

108.225.774 75

391.186 -491.421
147.996
176.209 50
275.123
289.375
715.821
550.963
615.438

9.015
21.364
8.249
5.299
5.986
9.052

9.162
12.224

8.849.285
24.684.252
9.065.463
7.301.081
6.980.628
12.506.494
17.535.172 05
10.020.685
13.941.618

-----

610
2.882
895
460
1.053
1.385
2.297
1.152
1.634

554.649
3.846.914
1.155.615
1.299.335
1.265.829
1.662.425
3.349.074
1.454.817
2.493.495

95.352

110,884.678 05

12.368

17.082.153

23.374
34.214
12.600

24.421.606 25
34.690.693 75
16.803.723
67.655.310
495.224.761

1.736
3.585
2.028
3.539
2.580

----

15.001

3.653.532 50

2.141
1.200
1.946

214
1.908
5.143
1.517

698
14.767

18
19

valoarea in

-----

20.844
22.258
11.710
3.844

----

Regiunea III
Arad
Hunedoara
20 Mehedinti . .
21 Caras-Severin
22 Timis-Torontai

TOTAL

TOTAL

2.449.273
1.386.882
1.602.640
268.782
1.720.971
5.960.355
1.886.166
870.107
16.145.176

20.653.363 75
13.412.823
8.639.308
5.159.164
22.870.020
19.594.586
12.469.673
5.426.837

1.014.862 75
834.637
633.554
591.964 75
1.079.359
1.567.938
676.516
305.398

Regiunea II

16
17

TOTAL GENERAL

Lei

B.

Brasov

Arges
Dolj
11
Gorj
12 Muscel
13 Olt . . .
14 Romanati
15 Sibiu

B.

TOTAL GENERAL

.
.

--_

1.392.871 30
1.185.457
198.440
1.760.521
2.621.344

1.302
628
432
1.229
1.733

560.401
341.669
176.260
548.958

826.424
2.453.712

---

18.321

7.158.633 30

5.324

2.224
595
1.482
1.373
5.674

918.180 50
292.168
612.501 50
564.689
2.387.539

_
-

710
183
470
357

303.447
75.382
243.448 80
140.507

1.720

762.784 80

5.102
3.340
1.006
5.378
8.819

1.953.272 30
1.527.126 -374.700
2.309.479
3.447.768

--

37.161
29.999

23.645

9.612.345 30

137.348

2.934
778
1.952
1.730
7.394

1.221.627 50
367.550
855.950 30
705.196

24.472
9.585
19.694
23.894

3.150.323 80

77.645

Regiunea IV
Bihor

Maramures
Stilaj

Satu-Mare

Total .

--

13.468

2.052.988
5.426.738
1.241.020
3.490.156
3.355.542
15.566.444

26.466.565
10.680.339 50
18.368.658 75
22.228.657

2.412
562
2.234
1.928

3.408.832
661.966
2.577.209
2.926.595

77.744.220 25

7.136

9.574.602

--

_-

638.796.094

_T.

---

---

--

-----

654.362.538

--

--

24.117.499 50
15.634.342
10.875.502
6.019.910 75
25.670.350
27.122.879
15.032.355
6.602.342
131.075.180 25

22.948
16.695
11.649
6.967
26.143
30.113
14.614
5.066
134.195

---

9.795.120
29.022.587
10.369.074
8.776.625
8.521.580
14.458.294
21.600.067
12.026.465
17.050.551
131.620.363

18.881

11.237
14.657

----

_50

05

55

174.461

28.427.866 55
41.644.557 75
18.419.443
73.454.945
502.028.071
663.974.883 30

29.818
10.925
23.880
27.552
92.175

31.097.024 50
11.709.855 50
21.801.818 05
25.860.448
90.469.146 05

--

Regiunea V
27
28
29
30

Alba

31

Odorhei
Some

Cluj

Mures
...... .
Ns5ud

.....
.

32
33 Trnava-Mare .
34 TArnava-Mid.
35 Turda

Total -

1.949
1.245
1.437
665
813
796
1.402
970
821

5.212.667
597.013
989.482
719.583
795.869
2.420.713
457.144
309.886
1.691.517

10.098

13.193.876

--

50
50
50

--

50

502
487
571

236
194
181

293
271

378
3.113

334.785
296.567
288.400
206.127
114.976
82.162
114.661
72.041

50
50

--

50
50

--

145.234 50
1.654.955 50

2.451
1.732
2.008
901
1.007
977
1.695
1.241
1.199
13.211

5.547.452
893.580
1.277.882
925.710
910.846
2.502.875
571.805
381.927
1.836.751
14.848.831

22.465
21.175

50
50
50
50

20.601
11.005

8.589
10.176
17.297
10.875
8.743

50
5
50
50

www.dacoromanica.ro

130.926

----

22.414.076
26.537.111
23.306.821
10.564.810 50
6.398.744
10.525.884
17.230.505 60
10.300.972
7.948.127 75

135.227.051 85

1.816
2.738
2.456
751

508
864
1.763
636
653
12.185

---

3.245.989
6.350.210 50
2.534.501
818.382
624.177
1.145.737
1.858.286 75
1.028.986
432.240
18.038.509 25

--

24.281
23.913
23.057
11.756
9.097
11.040
19.060
11.511
9.396
143.111

25.660.065
32.887.321
25.841.322
11.383.192
7.022.921
11.671.621
19.088.792
11.329.958
8.380.367
153.265.561

-50

50

35

75

ii

26.732
25.645
25.065
12.657
10.104
12.017
20.755
12.752
10.595
156.322

31.207.517
33.780.902
27.119.204
12.308.903
7.933.767
14.174.496
19.660.597
11.711.885
10.217.119

--

50

50
50
85

25

168.114.392 60

156

Tabloul Nr. 28 (urmare).

157

SCR
LE TISOR
TRES I

NUMELE JUDETULUI

incasate

Valoarea in

Neincasate

LE NO/A DU DEPARTEMENT

Encaisss

Montant en

Non-.
encaisses

Bucati
Nombre

Lei

B.

BucAti
Nombre

TOTAL

Valoarea in

Total

valoarea in

Montant en

Total

TOTAL

Lei

B.

MES
GERIES
II
MESS A
A GER

montant en

BucAti

Lei

Nombre

TOTAL GENERAL

TOTAL

incasate

Valoarea in

incasate

Valoarea in

TOTAL

valoarea in

Encaisss

Montant en

Nonencaisss

Montant en

TOTAL

TOTAL

Buati

B.

Ne-

TOTAL GENERAL

Nombre

Lei

B.

Bucati

Lei

Nombre

B.

Montant en

Lei

BucAti
Nombre

Valoarea in

TOTAL
Bucati

Montant en

TOTAL
Nombre

B.

Lei

B.

Regiunea VI
36 Botosani
37 CernAuti
38 Dorohoi
39 Baia
40 Hotin

493
1.151
.

Rkltiti
42 Suceava
41

Total .
Regiunea VII

337
359
681
487
875
4.383

173

386
185
162
221
134
291
1.552

85.460
179.998
76.482
77.321
98.804
104.714
144.314
767.093

----

902
621
1.166
5.935

369.201
654.624 50
177.884
507.797
492.882
1.042.193 25
753.439
3.998.020 75

-----

1.155
254
944
814
455
532
451
4.605

2.089.823
101.656
356.093
522.398
280.796
231.004
226.111
3.807.881

1.147
1.114
983
463
862
737
5.306

583.548
506.369
397.757
185.743
454.611
253.758
2.381.786

--

666
1.537
522
521

---

6.802
13.870
71.829

9.921.498
21.206.626 50
6.731.828
6.047.306
14.054.792
6.205.302
11.273.535
75.440.907 50

1.203
1.213
871
486
1.697
510
1.335
7.315

14.956
2.959
15.244
11.015
5.437
5.218
4.469
59.298

10.539.459
4.034.038
18.477.623
12.687.587
6.009.787
8.067.461
3.775.860
63.591.815

--

1.492

8.982
12.939
11.464
4.967
12.319
7.289
57.960

10.839.893
19.934.697
15.968.331 50
5.920.386
14.711.119
10.233.480
77.607.906 50

9.205
17.330
6.002
5.551
13.069

---

1.571.508
1.393.212 50
997.165
490.114
2.336.798
469.565
3.559.656
10.818.018 50

----

10.408
18.543
6.873
6.037
14.766
7.312
15.205
79.144

11.493.006
22.599.839
7.728.993
6 537.420
16.391.590
6.674.867
14.833.211
86.258.926

16.448
3.368
16.098
12.718
5.925
5.873
5.021
65.451

12.103.997
4.527.282
18.989.823
15.144.001
6.799.316
8.754.570
4.527.508
70.846.497

9.866
17.982
13.434
5.884
14.289
8.710
70.165

12.336.984
27.040.661
19.602.173 50
7.147.428
17.252.294
12.087.835
95.467.375 50

--

85.079

11.862.207
23.254.463 50
7.906 877
7.045.217
16.884.472
7.717.060 25
15.586.650
90.256.946 75

17.603
3.622
17.042
13.532
6.380
6.415
5.472
70.056

14.193.820
4.628.938
19.345.916
15.666.399
7.080.112
8.985.574
4.753.619
74.654.378

11.013
19.096
14.417
6.347
15.151
9.447
75.471

12.920.532
27.547.030
19.999.930 50
7.333.171
17.706.905
12.341.593
97.849.161 50

12.571
11.387
5.921
15.257
14.583
14.789
5.684
6.027
86.219

14.993.621 50
10.513.912
5.711.707
17.575.032 -16.982.632
18.233.042
5.528.447

8.914
24 .522

10.352.727
26.740.932
6.106.900
10.016.854
13.217.505
66.434.918
1.610.406.827 50

11.074
20.080
7.395
6.558
15.668
7.933

---

16.371

864

43 BacAu
44 Flciu
45 Iasi
46 Neamt
47 Roman
48 Tutova
49 Vaslui

--

283.741
474.626 50
101.402
430.476
394.078
937.479 25
609.125
3.230.927 75

140

Total .

643
542
304
358
283
3.134

1.837.009
66.054
250.320
362.346
212.234
166.311
167.261
3.061.535

-----

174
168
1.471

252.814
35.602
105.773
160.052
68.562
64.693
58.850
746.346

357.552
341.158
200.417
84.508
345.009
168.396
1.497.040

----

379
360
389
207
234
246
1.815

225.996
165.211
197.340
101.235
109.602
85.362
884.746

291
114
301

272
151

-----

----

1.564.538
493.244
512.200
2.456.414
789.529
687.109
751.648
7.254.682

409
854
1.703
488
655
552
6.153

----

--

-----

-----

Regiunea VIII
50
51

52
53
54
55

Blti
Cetatea-Alb
Lpusna
Orhei
Soroca
Tighina

768
754
594
256
628

Total

491
3.491

---

---

Regiunea IX
BrAila

61

R.-Srat ..... .

Buzu
.....
Cahul

Covurlui
Ismail

Putna

Total .

680
662
383
704
569
603
356
395
4.352

Regiunea X
64
65
66
67
68

Caliacra
Constanta
Durostor
Ialomita
Tulcea

.
.

.
.

.
.

--

884
5.043

--

1.497.091

7.105.964
3.633.842
1.227.042
2.541.175
1.854.355
17.859.469

1.970

917
1.970

1.421

12.205

----

---

---

56
57
58
59
60

62
63 Tecuci

----

.
.

Total .
Total generat .

412
1.076

380
613
529
3.010
67.012

272.323
500.775
125.226
352.833
264.531
664.996
131.092
199.912
2.511.688

-----

---

336.523
288.012
182.258
375.762
349.326
1.531.881
41.921.773 05

--

337
377
160
315
195
355
226
130
2.095

177

279
221

333
245
1.255
24.084

184.522
249.653
51.582
139.223
85.900
156.519
152.975
72.145
1.092.519

151.953
133.013
124.028
188.811
130.162
727.967
12.099.232

-----

---3T)

1.017
1.039
543
1.019
764
958
582
525
6.447

589
1.355
601
946
774
4 265
91.096

456.845
750.428
176.808
492.056
350.431
821.515
284.067
272.057
3.604.207

--

9.703
8.797
4.974
13.338
11.617
11.059
4.265
4.887
68.640

---

-----

14.107.286
4.218.897
4.953.643
72.589.702 50

----

488.476
421.025
306.286
564.573
479.488
2.259.848
54.021.005 35

II

-8.423338 --

11.488.091 50
8.192.239
5.194.489
16.011.319

7.074
8.039.103
21.649
24.763.177
6.976
4.031.634
7.896
7.742.866
9.152
10.949.460
52.747
55.526.240
858.417 1.415.634.390 40

1.851
1.551

404
900

2202
2.772
837
615
11.132

1.251

1.518
1.068
1.165
1.332
6.334
103.063

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe C remits, a fost inglobat la judetul CernAuti i teri
2. Idem a judetului Cmpulung, a fost inglobartt la judetul Suceava.
3. Idem a judetului Caras, a fost inglobat la judetul Severin sub denumirea de Caras-Severin.

toriul pe Siret la judetul RadAuti.

1. L'Activit des P. T. T. du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus, a t englobe au departement Cernaull, et le

2. Idem du departement Campulung a te englobee au departement Suceava.


3. Idem du departement Cara a et englobe au departement Severin, sous la dnomination de Caras-Severin.

territoire sur Siret-au dpartement Raclauti.

www.dacoromanica.ro

3.048.685
1.571.245
340.410
1.071.657
8.208.463
3.304.241
1.025.483
1.193.364
19.763.548

----

--

----

1.825.148
1.556.730
1.768.980
1.709.415
1.788.557
8.648.830
140.751.431 75

11.554
10.348
5.378
14.238
13.819
13.831
5.102
5.502
79.772

8.325
23.167
8.044
9.061
10.484
59.081
961.480

----

14.536.776 50
9.763.484
5.534.899
17.082.976
16.632.201
17.411.527
5.244.380
6.147.007
92.353.250 50

----

9.864.251
26.319.907
5.800.614
9.452.281
12.738.017
64.175.070
1.556.385.822 15

6.419.064
95.957.457

8.645
10.007
11.258
63.346
1.052.576

---

-5T)

----

158

Tabloul Nr. 29.

REBUTURI
REBUTS

Numrul
trimeterilor consi-

FELUL TRIMETERILOR

derate in rebut

ESPECES D'ENVOIS

Nombre des envois


consideres comme
en rbut

DIN CARE:
DON T:

Trimeteri inapoiate Trimeteri cAzute


exp. sau inmnate in rebut definitiv
ulterior
Envois retourns
ou livrs A l'exped.
ultrieurement

Envois tombs
en rebut
dfinitivement

Obiecte de torespondengi ordinard, dupd


cum urmeazd :

Objets de correspondance ordinaires, savoir :

Scrisori

141.665

89.122

52.543

227.269

148.111

79.158

412.521

316.506

96.015

9.824

9.095

729

Lettres

CArti potale

Cartes postales

Alte obiecte
Autres objets

Obiecte de corespondent recomandate de


tot felul
Objets de correspondance rcommands de toute
sorte

Scrisori cu valoare declarata


Lettres avec valeur dclare

Colete potale

3.792

Colis postaux

Mandate potale

74

Mandats - poste

Total

795.145

www.dacoromanica.ro

562.834

3.792
74
232.311

159

Tabloul Nr. 30.

TOTALUL CORESPONDENTELOR INTERNE CAZUTE IN REBUT


TOTAL DES CORRESPONDANCES INTERNES TOMBES EN REBUT
NATURA CORESPONDENTEI

1933

1934

II

NATURE DE LA CORESPONDANCE

Scrisori ordinare i recomandate


Lettres ordinaires t rcommandes
CArti postale simple
Cartes postales simples

Ziare i imprimate

Journaux et imprims

Probe de mrfuri

1932

1930

1931

II

118.376

130.087

266.636

272.700

397.450

213.906

221.397

216.318

264.400

327.746

362.162

482.452

306.608

43.827

52.509

2.420

3.062

6.602

1.369

1.315

611

1.208

1.394

611

585

697.475

838.206

797.558

582.907

779.605

Echantillons de marchandises

Hartii de afaceri
Papiers d'affaires

Totalul bucdtilor

Nombre total

CORESPONDENTA INTERNA CAZUTA IN REBUT INAPOIATA EXPEDITORULUI


CORRESPONDANCE INTERNE TOMBE EN REBUT, RENVOYE A tXPDITEUR

Scrisori ordinare i recomandate

68.449

75.168

194.741

202.266

288.363

137.621

142.896

107.785

183.547

219.409

277.316

303.865

213.283

27.774

35.642

2.210

2.644

5.495

1.026

1.253

559

1.160

1.384

405

424

486.155

525.733

522.688

415.018

545.091

Lettres ordinaires et rcommandes

Cdrti postale simple

Cartes postales simples.

Ziare si imprimate

Journaux et imprims

Probe de mrfuri
Echantillons de marchandises

Hrtii de afaceri
Papiers d'affaires

Totalul bucdtilor.
.

Nomhre total

CORESPONDENTA INTERNA CAZUTA IN REBUT INAINTATA DIRECTIUNII


CORRESPONDANCE INTERNE TOMBE EN REBUT, ENVOYE A LA DIRECTION

Scrisori ordinare i recomandate

49.927

54.919

71.895

70.434

109.087

Chrti postale simple

76.285

78.501

108.533

80.853

108.337

Ziare i imprimate

84.846

178.587

93.325

16.053

16.867

Probe de mrfuri

210

418

1.107

343

62

Hrtii de afaceri

52

48

10

206

161

211.320

312.473

274.870

167.889

234.514

74

26

58

28

681

3.790

2.118

1.178

340

1.912

Lettres ordinaires et rcommandes


Cartes postales simples.
Journaux et imprims
Echantillons de marchandises

Papiers d'affaires

Totalul buctilor .
Nombre total

Mandate postale
Mandats-poste

Mesagerii
Messageries

www.dacoromanica.ro

160

Tabloul Nr. 31.

TOTALUL CORESPONDENTELOR INTERNATIONALE CAZUTE IN REBUT


TOTAL DES CORFSPONDANCES INTERNATIONALES TOMBES EN REBUT
NATURA CORESPONDENTEI

1934

1933

1932

1931

33.113

44.038

41.380

50.364

156.455

13.363

18.695

39.338

38.943

149.065

45.298

48.718

113.598

12.234

28.117

1.458

2.076

9.223

759

425

572

625

3.607

189

189

207.146

102.489

334.251

NATURE DE LA CORRESPONDANCE

Scrisori ordinare i recomandate

1930

Lettres ordinaires et recommandes

Crti potale simple


Cartes postales simples

Ziare i imprimate
Journaux et imprims

Probe de mrfuri

Echantillons de marchandises

--

Hrtii de afaceri
Papiers d'affaires

Totalul buctilor

93.804

Nombre total

114.152

CORESPONDENTA INTERNATIONALA CAZUTA IN REBUT INAPOIATA


EXPEDITORULUI
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE TOMBE EN REBUT RENVOYE A L'EXPDITEUR

Scrisori ordinare i recomandate

29.768

Lettres ordinaires et recommandes


CArti potale simple i cu R. P. .
Cartes postales simples et avec R. P.

Ziare i imprimate

40.786

37.192

44.122

146.786

10.490

15.538

35.745

33.848

143.558

34.567

37.924

77.497

5.428

22.457

Probe de mrfuri

1.286

1.662

7.085

616

386

Hrtii de afaceri

568

622

3.607

159

173

76.679

96.532

161.126

84.173

313.360

Journaux et imprims

Echantillons de marchandises

Papiers d'affaire

Totalul bucAtilor

Nombre total

CORESPONDENTA INTERNATIONALA CAZUTA IN REBUT, IN SUFERINTA


CORRESPONDANCE INTERNATIONALE TOMBE EN REBUT EN SOUFFRANCE

Scrisori ordinare i recomandate

3.345

3.252

4.188

6.242

9.669

2.873

3.157

3.593

5.095

5.507

10.731

10.794

36.101

6.806

5.660

172

414

2.138

143

39

30

16

17.125

17.620

46.020

18.316

20.891

88

13

11

Lettres ordinaires et recommandes

CArti potale simple


Cartes postales simples

Ziare i imprimate
Journaux et imprims

Probe de mrfuri
Echantillons de marchandises

Hrtii de afaceri
Papiers d'affaires

Totalul bucatilor

Nombre total

Mandate potale
Mandats-poste

Mesagerii
Messageries

www.dacoromanica.ro

11

161

Tabloul Nr. 31 (suite)

NATURA CORESPONDENTEI

1934

1933

1932

1931

1930

NATURE DE LA CORRESPONDANCE

CORESPON. INTERNATIONAL-A CAZUTA IN REBUT, INAPOIATA STRAINATATII


CORRESPONDANCE INTERNATIONALE TOMBEE EN REBUT, RENVOYE A L'ETRANGRE

Scrisori ordinare i recomandate

41.325

43.727

36.771

44.387

64.709

CArti postale simple si cu R. P.

11.661

12.317

20.796

14.460

13.080

33.012

52.736

26.358

27.551

27.797

Probe de mrfuri

2.936

4.159

3.786

1.557

1.913

Hrtii de afaceri

936

999

2.440

150

215

89.870

113.938

90.151

88.105

107.714

Lettres ordinares et recommandes

Cartes postales simples et avec R. P.

Ziare i imprimate
Journaux et imprims

Echantillons de marchandises

Papiers d'affaires

Totalul bucdtilor

Nombre total

www.dacoromanica.ro
11

162

Tabloul Nr. 32.

CUTII DE SCRISORI
BOTES AUX LETTRES

OBIECTUL

1934

OB JETS

1933

1932

1930

1931

in localiteifile cu oficii sau agentii:


Dans les localits avec bureaux de poste
ou agences postales.

4.015

Simple

3.923

3.713

4.031

4.031

1.413

1.380

1.097

1.320

1.320

2.482

2.641

2.870

2.616

2.616

Simples

Mecanice
Mcaniques

In localit file PM oficii.


Dans les localits sans bureaux de poste.

Simple
Simples

Mecanice
Mcaniques

Aux stations des C. F. R.

Simple

in statiuni de C. F. R.

302

264

277

Simples

330

330

'

Mecanice

11

8.221

8.219

7.968

8.301

8.301

6.934

8.332

5.863

8.314

5.402

Mcaniques

Total
Abonamente la cAsute potale

Abonnements aux cassiers payees.

www.dacoromanica.ro

Tabloul Nr. 32 (bis)

SERVICIUL POSTAL
SERVICE POSTAL

CIFRE RELATIVE
CHIFFRES RELATIFS

DIN NUMRUL TOTAL DE TRIMETERI AU FOST LA /0 PE DIRECTIUNI P. T. T.


DU NOMBRE TOTAL DES ENVOIS IL Y AVAIT EN 0/0 PAR DIRECTIONS DES P. T. T.

SCRISORI
LETTRES

DIRECTIUNI P. T. T.
DIRECTIONS DES P. T. T.

Ordinare

Crti

Recoman-

date

COLETE POVT ALE

Totalul

postale

Alte
obiecte

Cartes
postales

Autres
Objets

Oficiale
Officiels

Ordinaires Rcommandes

Scrisori
Colis Postaux
obiectelor de si cutii cu
corespon- ,valoare Supuse la taxe postale
aeclarata Soumis aux taxes postales
denta
Lettres et
Fail
Oficiale
Objets de
Cu
correspon- boites avec
valeur dedance en
claree
total

Supuse la taxe postale

Bucureti

Craiova

Timioara

Oradea

Cluj

Sans

Officiels

TOTAL

Mandats poste
deposes

Valoarea declarat
Valeur dclaree

Soumis aux taxes postales


1

Avec

Mandate
postale
prezentate

31,86

30,40

26,84

67,30

25,04

46,99

24,16

37,70

36,36

35,95

36,77

23,65

6,06

8,10

8,53

4,18

12,11

6,56

3,25

5,24

6,33

5,81

5,89

9,10

13,90

12,39

10,33

5,60

9,38

8,50

14,50

13,82

18,03

11,18

15,75

13,89

10,44

6,89

9,02

4,20

6,08

6,44

13,79

9,78

8,35

6,19

8,57

6,84

11,71

9,82

10,77

8,38

9,95

9,62

11,26

10,92

10,99

9,70

10,81

11,59

Cernuti

9,66

11,70

10,27

4,50

8,77

7,19

14,77

7,90

6,38

8,51

7,17

8,17

Iai

3,99

5,51

6,80

1,31

6,60

3,66

2,99

6,83

4,30

3,35

5,05

6,43

ChisinAu

2,96

5,21

4,73

2,39

7,80

3,78

8,23

2,05

2,81

9,90

3,42

6,69

Galati

6,36

6,15

8,60

1,38

8,46

4,69

4,58

4,67

4,04

5,03

4,37

8,16

3,06

3,83

4,11

76

5,81

2,57

2,47

1,09

2,41

4,38

2,20

5,48

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

Constanta

Total

100

100

www.dacoromanica.ro

Tabloul Nr. 33

SERVICIUL POSTAL
SERVICE POSTAL

CIFRE RELATIVE
CHIFFRES RELATFIS
DIN NUMRUL TOTAL AL OBIECTELOR DE CORESPONDENTA AU FOST :

NUMARUL DE:
NOMBRE DE:

DU NOMBRE TOTAL DES OBJETS DE CORRESPONDANCE IL Y AVAIT :

Trimiteri supuse la taxe potale:

Trimiteri:

'

Envois soumis aux taxes postales:

Craiova

477

479

10,67

1,22

11,06

69,23

7,82

91,20

9 115

85

205

14,55

2,35

25,21

30,79 27,10

Timioara

13 847

15

266

367

25,72

2,75

23,51

31,83

Oradea

16 031

21

222

277

25,53

2,02

Cluj

17 319

13

20

339

19,15

CernAuti

12 864

16

133

238

Iai.

9 287

133

Chisinki
Galati
Constanta

6 014

9 012

Total

trii

intz

Cu

Fr

Avec

Sans

Valoarea de-

clarat

"11

Valeur declare

4.,

0/0

19

10

;er

le

en

58 599

ger

.rvic4

juli

jets

6 .

Par 1.000 habitants:

Bucureti

!cte

stale

stal,

Recomand.

Rcomandes

mai
lair

stale

estanclats poste

Mandate

Colts soumis aux


taxes postales

Lettres

Pentru 1.000 locuitori :

POVALE AU FOST :
DU TOTAL DES COLIS POSTAUX
IL V AVAIT .

Colete supuse
la taxe potale

Envois transmis:

Scrisori

ile

0 aye(

ii) Cu v

DIRECTIONS DES P. T. T.

espon

oresp

DIRE CTIUNI P.T.T.

DIN TOTALUL COLETELOR

5,88

2,92 35,03

52,97

12,00

94,96

3,42

1,62

30.39

57,51

12,10

16,19

81,76

10,99

7,25

29,98

61,30

8,72

27,14 31,46

13,85

82,75

8,51

8,74 38,96 52,17

8,87

1,92

21,69 42,08

15:16

89,43

6,28

4,29 34,50 54,48

11,02

21,12

3,08

27,68 30,23

17,89

74,44

16,76

8,80 37,70 47,71

14,59

265

17,20

2,85

36,03

26.53

92,11

5,72

2,17

46,19 45.66

8,15

57

172

12,34

2,60

24,19 30,59 30,28

92,14

5,17

2,69

20,44 44,01

35,55

87

255

21,35

2,48 35,53

14,20

26,44 90,20

6,62

3,18 36,50 49,39

14,11

7 571

67

262

18,72

2,82

30,99

14,33

33,14 90,63

6,04

3,33

18.071

11

188

294

15,74

18,89

19,37

48,33

14,67

88,75

7,14

4,13 34,15 53,57

www.dacoromanica.ro

17,39

16,96

58,58 24,46
12,28

CAPITOLUL II

CHAPITRE II
--.-&-

TELEGRAF
TLGRAPHES

www.dacoromanica.ro

166

Tabloul Nr. 34.

RETEAUA TELEGRAFICA.
RSEAU TLGRAPHIQUE
RETEAUA TELEGRAFICA.

1934

1932

1933

1930

1931

RSEAU TLGRAPHIQUE
1

Lungimea liniilor In km.


Longueur des iignes en km.

a) Aeriene

20.172 18.717

18.128

18.640

13.892

108

51

Ariennes

b) Subterane
Souterraines

130

0 Subfluviale

d) Submarine

172

111

108,210

12

12

172

172

172

172

Sous-fluviales

Sous-marines
Total

18.439

20.461 19.009,210

18.932

14.122

70.713

70.177 68.384

65.968

74.302

1.365

1.934

Desf4urarea firelor in km.


Dveloppement des fils en km.

a) Aeriene
Ariens

b) Subterane
Souterrains
c) Subfluviale

2.070

1.487

37

41

25

25

35

172

172

172

172

172

67.530

76.443

463

3.976

1.375,5

Sous-fluvials

d) Submarine
Sous-marins

Total

72.992

71.877 69.956,5

Lungimea conductorilor telegrafici

obtinuti prin apropierea circuitelor telefonice


Longueur des conducteurs tlgraphiques
obtenus par l'appropiation des circuits
tlphoniques

a) Aeriene

519

Ariens

b) Subfluviale
Sous-fluvials
c) Subterane
Souterrains

Total

1.182

463

--

53

522

1.182

463

463

741

741

139

139

4.029

4 Lungimea tuburilor pneumatice

in metri
Longueur des tubes pneumatiques en
mtres

www.dacoromanica.ro

664
1

Tabloul Nr. 35.

LINII 51 FIRE TELEGRAFICE IN 1934 - LIGNES ET FILS TLGRAPHIQUES EN 1934


LUNGIMEA FIRELOR TELEGRAFICE iN Km I)

Lungimea liniilor telegrafice in km


Longueur des lignes tlgraphiques
en km

AERIENE

Substoeursre Subfluvia le

..

4 341,556

83,324

8,010

Pa '

171,606 292,780 20.524,759

Fire decupru

13r

e f(

le
ea

;-rn

ma

flu
Alt

ter
,te

enn

ien

'

le 1

..

TRACES APPARTENANT

ebi

Fils de cupru

ARIENS

TRASEELE APARTINND

Administratiei P. T. T.

Lungimea total a

LONGUEUR DES FILS TELEGRAPHIQUES EN Km

5.295,284 1.357,744

Longueur totale des

Submarine

terrains

sousfiuvials

Fire de
cupru

Fire de
cupru

Fire de
cupru

Fits de
cupru

Fils de
cupru

Fits de
cupru

1.942,478

31,851

Sous-

marins

171,606

Liniilor

Firelor

Lignes

Fils

4.604,496 29.616,502

A l'Administration des P. T. T.
i
3

Administratiei C. F. R .

5,200

41,162

0,800

268,360

31,430

677,534

6 962,876

27,200 23.445,950 3.467,940

11,158

83,970

6.968,076 27.036,218

1,500

43,045

4,800

5.919,962 14.729,345

A l'Administration des C. F. R.

Administratiei S. A. R. de Telefoane .
A l'Administration S. A. R. des Tlphones

Administratiilor Judetene

5.878

613

12,407

1.660

266,810

35,870

268,360

334,110

1.106,463

169,196

677,534

1.275,659

Aux Administrations des Dpartements

Alte trasee
Autres traces

Total .

18.128,326 129,686

I) Firele telegrafice apartin Administratiei

P.

8,810

171,606 964,410 57.750,982 10 628,290 1.370,402

T. T.

Les fils tlgraphiques appartiennent a l'Administration des P .T. T.

www.dacoromanica.ro

2.069,493

36,651

171,606 18.438,428 72.991,834

168

Tabloul Nr. 36.

APARATE TELEGRAFICE IN SERVICIU


APPAREILS TLGRAPHIQUES EN SERVICE

ANII

ANNES

OBIECTUL STATISTICEI
L'OB JET DE LA STATISTIQUE

Imprimatoare

1933

1934

1932

1930

1931

406

530

565

1.857

1.353

1.115

1.002

192

165

228

185

162

Baudot

16

18

16

14

14

Siemens

13

19

13

1.704

1.704

1.765

2.129

2.717

14

13

17

12

3.789

3.759

3.798

4.001

4.485

612

Neimprimatoare

1.248

Sistem Hughes
,,

Sistem Morse

A l'encre
.

Systme Morse

A l'alguille

Aparate telefonice instalate la primkii rurale


Appareils tlphoniques installs aux mairies

rurales

Teleimprimatoare
Tlimprimeurs

Total

www.dacoromanica.ro

169

Tabloul Nr. 37.

APARATE SI PILE TELEGRAFICE IN 1934


APPAREILS ET PILES TLGRAPHIQUES EN 1934

738

234

2.486

329 1.413

310

330

195

2.382

196

52 1.293

109

700

257

2.350

1.178

557 1.187

800

280

259

4.002

1.581

515

324

154

2.420

273

300

151

3.307

208

580

169

3.884

550

480

100

2.510

14 8.858 2.778 9.140 4.286 4.480 2.085

29.542

Oradea

48

130

16

Cluj

54

172

28

210

30

18

138

10

128

14

Imi
Chiindu

Galati

156

Constanta

Total
Nombre total

96

1.248

56 9 2

2 1.385
2

- - - -1

10 2

Appareils

120 1.392

28

Cernduti

Aparatelor

2.468

162

teurs

141

41

Accumula-

80

IA

819

Timisoara

968

-a)

3.733

23

Craiova

425

106

c.)

as

668

81

.=

702

271

Cal laud

A.)

Tlemprimeurs

toare

A l'aigui Ile A l'encre

Bucureti

Teleimprimatoare

matoare

Siemens

Neimpri- Imprima-

Meidinger

MORSE

Le Carbon.

Nombre total des

a.

Lclanch

Numgrul total al

NOMBRE DES PILES

113audot

DIRECTIONS DES P. T. T.

NUMRUL PILELOR

NOMBRE D'APPAREILS

Hughes

DIRECTIUNEA P T T

NUMRUL APARATELOR

612 192 16 3

236

646

358 1.037
184

- -

46 2.042

1.636

684

1.032

448

www.dacoromanica.ro

776

170

Tab lout Nr. 38,

STALPI TELEGRAFICI PLANTATI *)


(Situatia 11. 31 Decemvrie 1934)
POTEAUX TLGRAPH1QUES POSS

(La situations au 31 dcembre 1934)

FELUL STLPILOR

1934

LA CATEGORIE DES POTEAUX

Dup natura lor :

D'aprs leur nature


De fier cu vArf de lemn
En fier avec bout de bois

De fontd

En fonte

De lemn de stejar, carbonizati

68.024

En bois de chine carbonises

De lemn de stejar, necarbonizati

1.224

De lemn de brad, injectati

6.983

En bois de chine non carboniss

En bois de sapin injects

De lemn de brad, neinjectati

371

En bois de sapin non injects

Pe sine de fier

459

Sur traverses de fer

Total

77.065

Dupei lungimea lor :


D'aprs leur longueur

Stalpi de 5 metri

444

Poteaux de 5 metres

Stlpi de 6 metri

1.072

Poteaux de 6 metres

Stlpi de 6,5 metri

366

Poteaux de 6,5 metres

Stalpi de 7 metri

25.398

Poteaux de 7 metres

Stlpi de 8 metri

39.264

Stlpi de 9 metri

7.119

Stlpi de 10 metri

3.088

Stalpi de 12 metri

273

StAlpi de 14 metri

41

Poteaux de 8 mitres

Poteaux de 9 metres

Poteaux de 10 mitres
Poteaux de 12 metres

Poteaux de 14 metres

Total .

77.065

Dupei locurile de plantare:

D'aprs les places o ils sont poss

De-a-lungul cAilor ferate

21.629

De-a-lungul soselelor

45.239

Le long des chemins de fer


Le long des chemins

De-a-lungul drumurilor naturale

10.197

Le long des routes naturelles

Total
*) Proprietatea Directiei speciale P. T. T.

Appartenant exclusivement www.dacoromanica.ro


la Direction Spciale des P. T. T.

77.065

171

Tabloul Nr. 39.


SITUATIA CONSOLELOR, TRAVERSELOR $1 FIARELOR

PE ANUL 1934
LA SITUATION DES DEMITRAVERSES, TRAVERSES ET CONSOLES
PENDANT L'ANNEE 1934

SPECIFICAREA MATERIALELOR
SPECIFICATION DES MATERIAUX

1934

Console Belgiene

2.109

Console de stalpi

52.065

Traverses Belges

Demitraverses en fer pour l'armement lateral des poteaux

Console de zid

Traverses en fer pour faades

Console de acoperi

420
3.285

Traverses en fer pour toitures

Traverse de lemn
Traverses en bois pour poteaux

Traverse de fier

6.546
14.549

Traverses en fer pour poteaux

Traverse de acoperi
Traverses pour toitures

Fiare

1.081.608

Consoles pour poteaux

Suporti

120.214

Suportes

www.dacoromanica.ro

172

Tabloul Nr. 40.

IZOLATORI FIXATI (LINHLE TELEGRAFICE)


Situatia la 31 Decemvrie 1934

ISOLATEURS FIXES (LIONES TELEGRAPHIQUES)


La situation au 31 dcembre 1934

FELUL IZOLATORILOR

1934

LA CATEGORIE DES ISOLATEURS

Dup natura lor :

D'aprs leur nature :

De portelan

1.340.123

En porcelaine

De sticl

13.196

En verre

Total

1.353.319

Dup mrimea lor :

D'aprs leur grandeur :

48.875

Mici
Petits

390.589

Mijlocii
Moyens

Mari

913.855

Grands

Total

1.353.319

Dup felul lor :

D'aprs leur varit:


10.400

Cu simplu clopot
Avec cloche simple

1.342.919

Cu dublu clopot

Avec cloche double

Total

www.dacoromanica.ro

1.353.319

173

Tabloul Nr. 41.

TELEGRAME INTERNE

I INTERNATIONALE

TLGRAMES INTERNES 51 INTERNATIONAUX


FELUL TELEGRAMELOR

1934

La catgorie des tlgrammes

1933

1932

1931

1930

TELEGRAME INTERNE PREZENTATE


TELEGRAMMES INTERNES PRESENTES

Partieulare ordinare

2 835 879

2.903.863

3.370.515

4.420.017

5.396.936

De presd

3.293

5.392

8.033

9.794

13.086

Urgente

29.778

30.994

35.747

50.886

64.639

241.603

234.638

213.187

324.656

370.614

503.632

391.258

394.623

389.745

418.921

2.072

3.629

11.137

23.117

18.145

3.616.257

3.569.774

4.033.242

5.218.215

6.282.341

Privs ordinaires
De presse
Urgents

Oficiale
Officiels

De serviciu

De service

Scutite de taxe
Exempts de taxes

Total

Nombre total

TELEGRAME INTERNATIONALE PREZENTATE


TELEGRAMMES INTERNATIONAUX PRESENTES

Particulare ordinare

289.997

311.729

397.111

522.383

627.041

1.539

2.911

3.459

8,808

6.702

7.312

6.996

8.976

9.822

8.892

4.320

4.393

5.015

6.540

9.493

21.409

24.472

25.072

29.629

29.170

6.326

4.167

330.903

354.668

439.633

577.182

681.298

Prives ordinaires

Urgente
Urgents

Telegrame intrziate
Diffrs

De presd

De presse

De serviciu
De service

Oficiale
Officiels

Total

Nombre total

TELEGRAME INTERNATIONALE SOSITE


TELEGRAMMES INTERNATIONAUX ARRIVES

Particulare ordinare

297.939

315.506

424.916

547.761

625.667

1.549

2.540

12.695

19.638

19.928

7.196

5.026

5.905

7,958

7.242

5.459

5.374

10.640

11.618

11.490

24.813

19.641

10.656

19.099

21.198

5.672

4.124

342.628

Privs ordinaires

Urgente
Urgents

Telegrame intdrziate
Diffrs

De presd
De presse

De serviciu
De service

Oficiale
Officiels

Total

352.211

464.812

605.074

685.525

4.289.788 4.276.653
www.dacoromanica.ro

4.937.687

6.400.471

7.649.164

Nombre total

Total general

-1.
C.-

10
IL

co er.
L- Lc
La)

_o

__o Is2
Cti

I----

a)

E
L--

co
F---

44

' co

-4...

ti,
Ito

.t.
I..
fiZI

%
,%
u) el
C

4i;

14:1. Al.

...)

....,

C
-...,.
.:...

43

-----,

g.,

, (1

O.)

C.,

cy

:
..,

rt
,..
cu

NI

, ckt
g4

4,
L.

Ck..%
cz
-4... .k.,
N.,... N.,..

e
.Z.

o
00
o

01

03

r.

111

1/4.0

I IOW

in cr

=Min

r4.

V4f4V4V4 r V

AkekV&W 16000.

r7

"MIME

.,,,\\\\ N,

/4

111111111111111111111111111111111
7

N. N.
.N. NO. ,X N '
.111.111.11111111.11111.....M.
EWA ==M=rallIMMIENIME

%
'
V
AA 4 ' ,
1111.1111111.1111111111.1.11.111

.07 4, ,4 ,AA

111111111111111111

111111M*11111MIIMEM.111

11111111111111111111
MM. 11.11.11111.ill.

1111111111111111M111111111111111111M
IMIMININIIMMENIIIMINM=MS
1110=ZIMIN=====nliMINI
......-

.1M111mMIMM

11111

en

co

,1"

===en

ZX

Crl

17%,/,/

v.)

in

sr

sr)

cv

10.11111111.011.-1.10
.,N

cs1

111111111.11.11111.11.-11.111111111.111

11.11/110MMIEM1111.1.11011111..1111.M.

...1.1.!-E-115 Me

(NI

IMO
co

cNJ

17-).

www.dacoromanica.ro

Tabloul Nr. 42.

TRAFICUL TELEGRAFIC PE NUMRUL DE TELEGRAME DEPUSE

1 SOSITE

TRAFIC TLGRAPHIQE PAR NOMBRE DES TLGRAMMES DPOSS ET ARRIVS


TOTAL

TELEGR AME-TLGR AMMES


DIRECT1UNI P. T. T.
DIRECTIONS DES P. T. T.

Serv.

Ordinare

taxat

Ordinaires

Services

taxes

Telegrame
mandat
Telegram.
mandats

Scutite
Urgente De presA de taxtt
Urgents

De presse

Intarziate

Exempts

Diffres

de taxes

TOTAL DES

Telegr. Felicitri
Craciun
De
scrisori sideAnul
Nou onvenite serviciu
Lettres- Souhaits de

telegrammes

Noel et de
Nouvel An.

Convenus

De service

TeleCuvintelor

Oficiale gramelor
Officiels

Tlgram-

Mots

mes

1. TOTALUL TELEGRAMELOR DEPUSE INTERNE SI INTERNATIONALE SI SOSITE INTERNATIONALE


TOTAL DES TLGRAMM ES DPOSES INTERNES ET IETERNATIONAUX ET ARRIVS INTERNATIONAUX
2
3
4

Bucuresti
Craiova .
Timisoara
Oradea

Cluj

6
7

8
9
10

35.942
9.574
12.959
6.708
10.530
9.919
7.571
11.666
13.300
8.186

13.444
2.110
2.320
971
2.242
2.705
2.409
1.360
3.828
1.477

9759

290.944
176.880
232.514
277.979
184.573
195.137
304.695
161.289

306
164
201
208
374
464
457
47
163
86

2.993.215

2.470

126.355

32.866

974.943
.
.

Cernauti .

Iai

Chisinau

Galati .
Constanta
.

Total

194.261

20
2.467
104
262
154

58.968

135

29.884
3.367
9.404
8.564
6.654
16.703
3.938
12.822
12.524
1.316

2.615
5.901
7.925
10.842
7.772
18.635
7.032

14.508

105.176

141.802

454
338
63
373
500

8.061

1.377
125

51

54

38
154
63

277

13.072

2.072

32
117

213
226
315
3.907

14.021
8.091

27.616
9

70.371 1.382.437
16.127
279.471

21.377
4.902

152.689
39.448
58.947
32.490
57.362
57.473
26.348
40.846
59.762
24.489

407.367
247.020
343.544
400.101
251.681
294.021
460.207
223.939

22.919.397
3.928.265
6.415.688
3.442.849
5.983.456
6.077.246
3.633.562
4.156.182
6.005.533
2.731.294

54.797

549.854

253.601 4.289.788

65.293.472

114.585
39.364
57.773
31.370
56.446
55.740
26.243
40.561
57.145
24.405

58.519 1.034.506
16.126
272.914
21.724 355.077
17.889
212.996
26.807
318.408
24.827 336.491
15.254
241.902
24.012
282.165
21.485
379.155
14.960
182.643

503.632

241.603 3.616.257

119

153

562
59

21.735
17.894
26.826
24.833
15.254
24.012
21.585
14.964

2. TELEGRAME INTERNE DEPUSE


TLGRAMMES INTERNES DPOSS
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bucuresti
Craiova
Timisoara
Oradea
.

Cluj

Cerrauti

lai ..

Chisinu
Galati

..
..

Constanta

Total .

741.041
188.094
244.825
146.002

209.839
225.106
175.598
185.042
257.455
125.830
2.498.832

11.929
2.087
2.186
781

2.370

2.189
2.507
2.392

127

426
454
46
77
67

35.661
9.574
12.959
6.708
10.530
9.917
7.571
11.666
13.295
8.186

1.351

28

3.148
1.208

100

2.225

126.067

29.778

3.293

250
160
200
178
367

17

307
78

454
338
63
373
500

152

51

54
6
277

63

2.072

--

---

896

58.070
14.005
7.984
2.545
5.825
7.908
10.808
7.743
18.378
7.028

68.461

140.294

11.627
3.149
7.056
7.072
5.778
9.901
3.477
11.710
7.795

www.dacoromanica.ro

-----

16.670.101
3.845.062
5.510.250
3.043.108
5.623.091
5.226.663
3.498.654
3.992.200
4.995.847
2.266.216

54.671.192

Tabloul Nr. 42 (urmare).

DIRECTIUNI P. T. T.
DIRECTIONS DES P. T. T.

Serv.

Ordinare

taxat

Ordinaires

Services

taxes

Telegrame
mandat

Scutite
Urgente De presa de tax

Telegram.
mandats

De presse

Urgents

TOTAL

TELEGRAMMES

TELEGRAME
Exempts
de taxes

Feticitari

Telegr.
scrisori

intarziate

de Craciun
De
AnulNou Convenite serviciu
Souhaite de Convenus
Noel et de
De service

Lettres-

tlegrammes

Diffrs

TOTAL DES

Tele-

Oficiale gramelor Cuvintelor


Officiels

Tlgra-

--

171.316
3.424
25.279
15.023
11.743
30.843
5.123
5.584
41.006
21.562

2.961.440
43.378
326.074
176.973
152.580
414.771
70.650
79.588
540.270
241.617

Nouvel Au

Mots

mes

3. TELEGRAMME INTERNATIONALE DEPUSE


TELEGRAMMES INTERNATIONAUX DEPOSES
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bucuresti .
Craiova
Timisoara
Oradea .

Cluj

Cernauti

Iai

Chisintt

Galati
Constanta

Total .

114.722
3.267
23.234
13.493
10.586
24.411
4.816
4.519
20.261
17.684

49

67
6

236.993 II

162

286

281

4.247
3
2

747
10

14
2
21

2
1

87
89
33
109
9
3
324
128
1.539

--

3.628
14

12

II

54

4.320

--

84
79
103
754
42
172
2 301
135
7.312

10.079
93
1.180
776
480
4.404

544
13

98
25
44
15

12.905
71

102
401
32

17.791

6.323

24
523
533
392
726

2
1

191

20

736
3.049
207

19
159
1

13.588
3.324

134
1.198
77

21.195

938

30.423

21.409

6.326

330.903

5.007.341

354
3
9
45
32
2

14.711
9

20.313
60

5.529

48

651

11

51
161

14
10

27

587
524
1.007
94

3.287.856
39.825
579.364
222.768
207.785
435.812
64.258
84.394
469.416
223.461

11

4. TELEGRAME INTERNATIONALE SOSITE


TELEGRAMMES INTERNATIONAUX ARRIVES
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

Bucuresti
Craiova .
Timisoara
Oradea

119.180
2.900
22.885
17.385
12.089
28.462
4.159
5.576
26.979
17.775

Cluj

Cernuti

Iai

ChisinAu

Galati
Constanta

Total

257.390

768

13

3.142

47

2.158

16
5
17

101

14
135

19
13

83

20
89
8
6
356

10

141

1.549

5.459

------

4.433

8.178

18

125
1.168
716

33
134
123

396
2.398
270
376
1.680
213

623
83
143
1.606

7.196

II

15.520

www.dacoromanica.ro

98
3

7.789
1.578

570

24.374

176.615
3.133
27.011
19.001
13.393
32.767
4.656
6.272
40.046
19.734

24.813

5.672

342.628

151

1.419

II

--

18

100

5.614.939

177

Tabloul Nr. 43.

SITUATIA TELEGRAMELOR INTERNE PREZENTATE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934


LA SITUATION DES TELEGRAMMES INTERNES PRESENTES AUX DEPARTEMENTS DU PAYS
PENDANT L'ANNEE 1934
T

DIRECTIUNI P. T. T.
DIRECTIONS DES P. T. T.

Ordinare
Ordinaires

L
L

GR
EGR
AA
MMES
M

Serv. Telegra.

UrDe
Scutite Telegr.
gente pres d tax scrisori
Servi- Telegram UrLettresDe
Exempts
ces
mandats gents presse de laxes Teti-

taxat

mamndat

'

taxs

grammes

TOTALUL

Felidtan oe

Crkin

Anul Mau

Souhaits de
Noel ei de
Houvel An

TOTAL DES

Ofi- De ser- Telegra- Cuvintemelt:1r


ciale viciu
lor
()Hi_
De ser-

ciels

vice

Tlgrammmes

Mots

Regiunea 1
Brasov

62.925
15.300
19.923
6.853
527.317
71.074
14.540
11.529

Totai .

729.461

Ciuc

2
3
4
5
6

Dmbovita

Maras

Ilfov

Prahova .
Trei-Scaune

7
8

Vlasca

220

250

3
1

21

--

2.620
816
779
368
26.448
3.543
569
518

843
65
192
77

9.844
708
114
86
35.661 11.929

---

--

454

1.914
186

2.363

--

--

69
9.001
279
129
49

2.370

454

11.627

1.747

831 18.471

203 2.200
2.191

333
46.757
5.655
348
836
58.070

1.836
1.228

5.605
4.170
3.673
63.163
10.704
5.988
2.811

90.032 1.158.049
24.376
243.760
29.094 321.169
12.602
194.940
740.890 12.785.239
96.252 1.144.837
23.966 428.619
17.294
393.488

44.396
4.285
2.278
1.465
58.519114.585 1.034.50616.670.101

Regiunea H
Arges

9
10

.
Gorj
Muscel
Olt .
Romanati

11

12
13
14
15
16
17

16.626
48.371
10.986
10.943
8.808
13.050
41.026
15.129
23.155

Dolj

'

Sibiu

.
.

.
.

Teleorman .
. .
Vlcea
Total .

--

21

483
2.805
594

6
I

108
106
55
104
550
175

- 381
304

119
17

157

559

971

---

--

2
1

921

2.775
6.587
6.322
1.928

536
829 2.151
1.624 2.441
3.3,48 10.302
2.338 3.139
1.580 3.719

23.595
66.952
19.810
15.159
12.478
19.848
59.745
23.928
31.399

430.053
651.084
339.335
221.601
173.629

272.914 3.845.062

5.665 10.823
552 1.433 4.267
2.132 1.942 4.823
1.929 6.217 14.196
2.140 6.467 23.664

82.128 1.056.806

34

2.053
257
409
399
3.938

146.859 2.083.837

7.056

7.984 21.724 57.773

355.077 5.510.250

3.635
1.607
510
1.320
7.072

5.220 12.844
3.527 4.053
381 3.955 7.914
442 5.187 6.559
2.545 17.889 31.370

722
2.226
884
481
50
752
390

776
2.214
827
601
217
264
496
260

188.094

160

9.574

23
3

2.540

59.282
12.812
21.623
47.199
103.909

151

2.967
5.332

370
1.029

244.825

200

12.959

2.186

307

63

61.352

137

3.461
1.222

36
4
27

12

1.042

497
68
103
113

364

23
6

11

178

6.708

781

78

373

173
953
210

2
89

--

107

11

17

1.690
3.260

14.005 16.126 39.364

--

273
2.087

51

1.713
4.288
826
1.264
325
1.224
1.808
1.399
1.158

6
304
789
704
98
3.149

1.905
1.042
1.089

143
1.053

326
338

311.135
905.790
374.230
438.205

Regiunea III
18
19

20
21

22

Arad
Hunedoara
Mehedinti

Caras-Severin
Timis-Toronta1
Total .

23

493
113

871
1.249

181

--

14

25

98

195

1.231

20.308
32.384

461.387
585.826

73.398 1.322.394

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor

Maramures
Slaj
Satu-Mare

17.535
24.104
43.011

Total .

146.002

983

Regiunea V
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Alba
Cluj
Mures

INIAsilud

Odorhei
Somes .

.
.

.
.

Trnava-Mare

Tarnava-MicA
Turda

Total .

.
.

.
.

88.774 1.400.297
28.533
37.992
57.697

538.221
433.707
670.883

212.996 3.043.108

1.228
494

20.398
79.637
32.095
13.713
8.059
13.339
22.311
9.807
10.480
209.839

5
43
300
3

10

1.209
4.070
1.530
962
480
754
676
354
495

367

10.530

--

4
2

64
85
364
189
44

--

16

----

500

161

112

2.189
127
500
5.778
www.dacoromanica.ro

3.151 6.050
11.609 16.712
2.699 6.330
2.045 3.123
756 4.077
2.177 7.604
1.679 4.643
1.264 3.684
170 1.427 4.223
5.825 26.807 56.446

32.486

314.545

117.553 2.396.283
44.881

21.046
13.704
24.991
30.563
16.221
16.963

806.214
443.210
310.858
401.264
391.466
240.291
318.960

318.408 5.623.091
12

178

Tabloul Nr. 43 (urmare).

T ELL EDP A MMES


G

DIRECTIUNI P. T. T.

Ordinaires

Telegram Urmandats gents

ces

taxes

Exempts TlDe
presse de taxes grammes

Regiunea VI
Botosani .
.
Cernauti
Dorohoi
Baia .
Hotin . '
41 Rdauti
42 Suceava
Total .
36
37
38
39
40

23.926
103.813
13.710
11.018
19.907
17.669
35.063

.
.

.
.

899
3.963
603
510
1.817
719
1.406

170
1.188
88
102
160
162
637

2.507

407
508

143
237
3
1

39
3

225.106

426

9.917

48

1.838

30.794
13.345
71.739
21.117
16.633
13.209
8.761

TOTALUL

UrDe Scutite Telegr.


taxat mnaliat gente pres de taxa scrisori
LettresServiServ. Telegra-

Ordinare

DIRECTIONS DES P. T. T.

TOTAL DES

16
1

7
1

125

'

---

Cm In $
Anul Nou

Souhaits de
Noil et de
Nouvel An

I
I

Ofi- De ser- Telegra- Cuvinteciale viciu


melor
lor
Om_ De _serciels

vice

204
1.268
379
1.291

2.195 5.223
2.195 10.538 19.308
929 1.010 3.406
885 2.561 4.466
926 3.238 8.982
450 2.616 6.215
632 2.669 8.140

9.901

7.908 24.827 55.740

15

389
116
1.888
394
280
327
83

3.345
3.724
6.885
4.583
2.515
2.650
2.541
10.808 15.254 26.243

152

625
6.017

Felicitarl de

117

Tlgrammmes

1.891

..

Mots

35.074 360.441
147.275 2.576.436
19.866
268.583
19.748
349.391
36.344 745.342
28.221
289.769
49.963 636.701
336.491

5.226.663

Regiunea VII
43
44
45
46

BacAu
Flciu

Iasi
.
Neamt .
.
.
47 Roman
.
48 Tutova
49 Vaslui
Total .

551

2.789
962
517
600
314
7.571

5
5

396

175.598

454

34.147
30.107
67.088
12.749

911

219
141

110

---

43
1

96

2.392

51

5
14

Regiunea VIII
50
31

52
53
54
55

Balti
Cetatea-A1ba
Lpusna . .
Orhei
Soroca . . .
Tighina . .

19.167
21.784

1.780
2.110
3.577
1.292
1.702
1.205

138
247
637
46
104
179

185.042

46

11.666

1.351

52.203
22.897

28

1.123
279
45
1.125
193
255
73
55

3.148

100

.
.

.
.

Total .

32
4

--

5
4

BrAila

Buzu
Cahul
Covurlui
Ismail
61 Putna
62 R.-Srat.
63 Tecuci .

.
.

.
.

Regiunea X
Caliacra . .
Constanta

Total .

64
65
66
67
68

Durostor .

lalomita . .
Tulcea . . .
Total .
Total general .

.
.

.
.

11.591

87.635
29.525
28.852
10.023
14329

11

22
4
1

2.346
914
1.096
3.464
2.274
1.273
478
1.450

257.455

77

13.295

12.719
69.560
10.033
15.169
18.349
125.830

7
3

1.008
3.855
1.042
648
1.633

2.498.832

5
5

57

4
74
13

--

155

793

21

77
100

83

67
8.186 1.208
2.225 126.067 29,778

39

54

---

28

Regiunea IX
56
57
58
59
60

----

34

63
3.293

----

275

2
277

---

2.072

3 477

2.734
1.891
4.191

482
1.190
1.222
11.710

1.578

293
201

3.910
1.487
259
32
35
7.795

121

506
48
80
141

896
68.461

1.759
380
5.051
1.355
475
1.073
715

674
1 326
7.835
2.255
1.702
924
538

39.312 695.795
294.236
19.950
97.143 1.34).225
30.894 428.953
303.341
22.263
240.527
19.289
195.577
13.051
241.902 3.498.654

3.835
6.955
4.240
7.743 24.012 40.561

51.478 684.496
46.747
633.675
97.374 1.411.591
321.347
22 135
32.363
470.340
470.751
32.068
282.165 3.992.200

4.005 3.551 6.021


2.090 2.352 5.808
437 1.785 2.980
5.792 5.184 10.921
1.239 2.572 6.065
2.220 1.902 8.910
924
760 2.600
1.671 3.379 13.840
18.378 21.485 57.145

70.856 1.152.162
34.638
524.120
18.140
306.886
118.391 1.236.947
43.373 585.958
43.701
533.112
14.894
205.002
35.152 451.660
379.155 4.995.847

1.200
1.112
3.187
813
718
713

3.260
4.866
7.731
2.914
2.520
2.721

8.210
6.390
10.931

6.947
3.873
2.516
8.058

20.046
275.193
88.467 1.022.869
17.854
209.223
21.525
136.108
34.751
622.823

7.028 14.960 24.405

182 643 2.266.216

1.229
1.837
1.075
1.393
1.494

1.793
4.945
1.701
1.562

4.959

3.011

140.294241.6031503.632 3.616.25754.671.192

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremus, a fost inglobat la judetul CernAuti


toriul pe Siret la judetul Rkluti.
2. Idem a judetului Campulung a fost Inglobata la judetul Suceava.
3. Idem a judetului Cams a fost inglobata la judetul Severin sub denumirea de Caras-Severin.

teri-

I. L'Activit des P. T. T. du dpartement Storojinel, territoire sur Ceremus, a t englobe au dpartement Cernuti, et le territoire
sur Sireth, a t englobe au dpartement Racrauti.
2. Idem du dpartement Campulung a t englobe au dpartemnt Suceava.
www.dacoromanica.ro
3. Idem du dpartement Cares a t englobe
au departement Severin sous la denomination de Caras-Severin.

179

Tablou grafic
Tab) eau graphique

Telegrame interne depuse


Tlgramrnes dposis intrnes

1934

Total trafic intern


Tobi trak inlrieur
3.616.257

&Tonle.- &gm&
0.82%
gepresa.- Presse
aft1%

Telegrame Ian/ redus


leqr Iarif rduil

Scubie de /axe.- Erempts

0.06 %
Telegrame de serviciu
Teksr de service

Officiels

668 7/,

7i>/egrame ordinare

Teksr ordinaires

72.65 Z

www.dacoromanica.ro

Tabloul Nr. 44.

SITUATIA TELEGRAMELOR INTERNATIONALE PREZENTATE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934


LA SITUATION DES TLGRAMMES INTERNATIONAUX PRSENTS AUX DPARTEMENTS DU PAYS PENDANT L'ANNE 1934

TOTALUL

TELEGRAME - TELEGRAMMES
DI RECTIUNI
DIR

P. T. T.

Ordinare

!CTIONS DES P. T. T.

Ordinaires

gramemandat

taxate

'

Services
taxs

Br Lov
Ci c
Ilfo v

4.886
332

.....

Pr hova

Tr i Scaune

Vla ca

Total

Ar ;e

11

Do i.
Go 1

12

Mu scel

13
14
15
16
17

Olt

3.725
505
1.088
114.722

33
2.407
66

20
21

22

Total

281

747

Notl et de

tl_
grammes

Nouv el An

110

19

De serviciu

Convenus

De service

Telegra-

Oficiale
Officiels

melor

Cuvintelor

Tlgram-

Mots

mes

--

10

403
3.092
13.069
23.234

--

3.628

10

4.247

--

10

12

--

167

544

12.905

24

33

129

4
4
23
363
523

98

72.218
3.508
1.178

108
159.586
3.964
513
1.196
171.316

1.338
2.796.733
64.374
6.739
15.352
2.961.440

97

1.343
5.623
369
464
85
456
32.921

34
2.547
66
94
3.424

--

841

1.276
43.378

6.328
735
407
3.265
14.544
25.279

5.546
334
69

521
30
28

---

24

71
71

6.323

6.323

17.791

13

14
51

13

II

877
1.180

135

38
84

2
I

17.718
67

12.728

46

--

525

80
93

14

73
87

172

9.831

36
4
97
10.079

122

10

5.941
729

3.267

3.506

91

Ara d
Huii iedoara .
Me iedinti
Car a-Severin
Tiir ii-Torontal

Sonhaits de

Lettres-

venite

Con.-

4.230

2
2

15

695

--

8
49

Regiunea HI
18
19

97
508
30
28

Tel eorman
Val cea

Total

Diffrs

De prsse

Urgents

48

281

21

Ro nanati
Sib iu . .

69
108
104.009

13

Regiunea II
9
10

DA mbovita
FA ;Ara

Felicitiiri

grame de Criiciun
Urgente De pres6 ntrziate scrisori i AnulNou
-

Tlgram'
mandats

Regiunea I
2
3
4

Tele-

Tele-

Servicii

TOTAL DEs

77.311

9.878
4.316
49.039
185.530
326.074

Tabloul Nr. 44 (urmare)

TOTALUL

TELEGRAME - TELEGRAMMES
DIRECTIUNI P. T. T.

Servicii

Ordinare

DIRECTIONS DES P. T. T.

taxate

Ordinaires

Regiunea IV
23
24
25
26

Bihor
Maramure

6.806
.

1.347
1.539
3.801
13.493

&Alai

Satu-Mare

Total

Services
tazs

14

14

Telegramemandat

TeleF licitri
grame deeCra" .1.'un
Urgente De presd ntarziate scrisori 0 AnulcNou
I

Urgents

--

Diffrs

De presse

Telegram.
mandats

55

--

66

10

11

2
12

21

89

Lettres-

Nol et de
Nouvel An

277
126

23

16

13

79

357
776

Regiunea V
27
28
29
30
31

32
33
34
35

639
5.755
1.442
284
244
403
1.229
276
314
10.586

Alba
Cluj
Mure

Nasaud
Odorhei
Some

Tarnava Mare .
Tarnava Mica .
Turda
Total

Regiunea VI

40

Botoani
Cernauti
Dorohoi
Baia
Hotin

41

RAdAuti

42

Suceava

36
37
38
39

..... .
Total .

282
21.824
167

92
710
481
855
24.411

17
18
19

BacAu

Falciu
1ai

Neamt
Roman

Tutova

1.568
23
1.895
832
410
47
41

Vaslui

Total

4.816

10
i

89
5

--

-- -

- - 21

21

100

6
1

109
3

--

5
1

--

26

41

156
6
3

9
4 I
191
www.dacoromanica.ro
.1

82.074
19.480

682
6.593
1.544
335
245
439
1.278
303
324
11.743

8.310
87.628
18.525
4.757
3.319
5.700
16.764
3.722
3.855
152.580

29
307

40

25
49

20
5

102

392

332

6
697
8

69
401

10

8
2

20

15

27

--

23
8

4.216
--

4404

7.532
1.520
15.023

718

754

25

36

18.251

17

61

31

Mots

mes

57.168
176.973

12

281

Cuvintelor

melor

Tlgm_

1.561

--

Officiels

Telegra-

4.410

19

De service

Oficiale

--

-74

Convenus

vim

216
533

-35

De.s.er-

DES

44

14

356
20
40

Cn

13 vemte

- -1

480

5
103

33

3
20

Regiunea VII
13
14
15
16

--

Souhaite de

tl_
grammes

To-rAl.

11

32

32

4
726

11

-----

307
27.916
191

--

95
810
521

1.003

30.843

3.972
375.488
2.088
1.420
11.484
6.877
13.442
414.771

1.609
23
2.138
843
422
47

23.269

41

653
70.650

5.123

241

28.368
11.330
6.208
581

Tabloul Nr. 44 ( urmare)

TELEGRAME - TLEGRAMMES
DIRECTIUNI P T T
Ordinare

DIRECTIONS DES P. T. T.

Ordinaires

Servicii
taxate
Services

taxes

Regiunea VIII
Blti
Cetatea-Alba
52 Lpuna
53 Orhei
54 Soroca
55 Tighina

844
317

50
51

Total

2.671
53
286
348
.

Tele-

gramemandat
Telegram.
mandats

Urgente De presa intarziate


Urgents De prsse Diffrs

de Craciun

sLgeert itsr eostil

siottihauittBNodeu

rre

tlgrammes

--

Felicitri

Nom et de
Nouvel An

5
1

152

7
7
172

--

4.519

Telegrame

30
609
1

Convenite

De ser-

Convenus

De service

--

18

96
736

--

---

8.392

1.983

111

5.196

Oficiale

viciu

8
3
122
,

--

Officiels
II

TOTAL DES

Telegramelor
Telegram-

Cuvintelor

858

12.436
5.156
50.172

Mots

mes

351

3.576
54
294
451
5.584

--

18.593
73

134

19

TOTALUL

651

3.865
7.308
79.588

Regiunea IX
56
57
58
59
60
61

62
63

Brila
Buzu
Cahul .
Covurlui
Ismail
Putna
R.-Sdrat
Tecuci

8.023
72
14
11.609
284

--

221

20
18

Total

20.261

Regiunea X
64
65
66
67
68

40

284
-

50

54

2.016
1

67

- --

324

54

--

2.301

1.066

--

3.049

----

48

--

--

13.588

159

479
1

718

--

1.198

--

245 688
864

14

161

21.782
285

286.377
3.485
2.964
406
325
540.270

221
20
18

41.006

Caliacra
Constanta
Durostor
Ialomita
Tulcea

Total
Total general

274

27

581

16.319
189
64
531
.

17.684
236.993

4
6
162

286

--

126

128
1.539

207

--

135

135

._.

4.320

7.312

207
21.195

--

3.324
1

938

71

- -

3.324
30.423

77
21.409

--

-_

586
20.184
189
67

536
21.562
6.326 330.903

6.672
226.741
2.222
748
5.234
241.617
5.007.341

1. Activitatea P. T. T. a judetului Storojinet, teritoriul pe Ceremu, a fost inglobat la judetul Cernduti i teritoriul pe Siret la judetul Rduti.
2. Idem a judetului Cmpulung a fost inglobat la judetul Suceava,
3. Idem a judetului Cara a fost Inglobat la judetul Severin sub denumirea de Cara-Severin.

1. L'Activit des P. T. T. du dpartement Storojinet, teritoir sur Ceremu, a te englobe au dpartement Cernauti, et le trritoire sur Sireth, a t englobe au dpar-

tement Racluti.
2. Idem du dpartement Cmpulung a t englobe au dpartement Suceava.
www.dacoromanica.ro
3. Idem du dpartement Cara a t englobe au dpartement Severin sous la denomination de Cara-Severin.

Tabloul Nr. 45.

SITUATIA TELEGRAMELOR INTERNATIONALE SOSITE LA JUDETELE DIN TARA PE ANUL 1934


LA SITUATION DES TLGRAMMES INTERNATIONAUX ARRIVS AUX DPARTEMENTS DU PAYS PENDANT L'ANNE 1934

TELEGR AME
DIRECTIUNI P. T. T.
DIRECTIONS DES P. T. T.

tr av
taxaf

Ordinare
Ordinaires

nT ea lne gar .

dt

Tlgr.
mandats

Services

taxes

Urgente De pres Intarziate


De presse

Urgents

TOTALUL

TLGRAMMES
Diffrs

Tele-

Felicitri

sgcrrsinoeri

:ieAirulejun_

TOTAL DES
II

De ser-

Convelute

'4"

vim

Lettres Souhaile de Convenus


Noe et de
telgrammes Nouvel An

Temleegorra-

Oficiale
Officiels

De service

Cuvintelor

Tlgrammes

Mots

Regiunea I
1

Braov
Ciuc .

Dmbovita
Fdgras

Ilfov

6
7
8

Prahova
Trei-Scaune

4.359
364
63

109
110.483
2.580
585

637
119.180

Vlasca

Total

Regiunea II
9
10
11

12
13
14

15
16
17

84
515
23
5
12

Romanati
Sibiu
Teleorman
Vlcea

153
1.936
89
83
.

--

--

3.142

4.433

8.178

354

--

768

4.223

2.797

742

132

----

169

41

83

84
4

14.627

20.091
123

5.189
368
63

111

7.734
300

354

--

12

---

5.528

10

166.586
3.046
615
637
176.615 3.287.856

5.529

20.313

14.711

188.794
3 760
838
1.376
3.034.142
45.381
6.976
6.589

--

---

--

12

18

13

18

124

--

125

5
12

60
124
1.996

251

153

2.164
89
84
3.133

29.079

7.240
772
237
3.954
14.808

76.700
8.699
2.603
89.787
401.575
579.364

60

862
5.192

--

59

..

84
519
23

1.162
1.099

39.825

18
19

--

2.900

Regiunea HI
Arad .
Hunedoara
20 Mehedinti ,
21 Caras-Severin
22 Timis-Torontal
Total

'

345

16

Arge
Dolj
Gorj
Muscel
Olt

Total

6.097
759
234
3.656
12.139
22.885

--

1
1

689

-2

316

77
41
1.288
33
768
47
2.158
33
1.168
www.dacoromanica.ro
181

2
11

5
i

11

48
48

128
6
3

33
1

4
I

481

651

11

'

27.011

Tabloul Nr. 45 (urmare).

TELEGRAME
DIRECTIUNI P. T. T.

taxat

Telegr.
mandat

Services
taxes

Tlgr.
mandats

Serv.

Ordinare

DIRECTIONS DES P. T. T.

Ordinaires

Telegrame
Urgente De presa intrziate scrisori

24
25
26

8.544

1.869
1.973
.

4.999
17.385

31

32
33
34
35

Alba

802
6.199
1.758
273
284
666
1.457
226
424
12.089

319
25.112
226
105
1.003
579
1.118
28.462

Cluj
Mure

Nsdud .
Odorhei .
Some

Trnava-Mare .
Tdrnava-Micd . .
Turda
Total
.

15
1

41

42

Botoani
Cernuti
Dorohoi
Baia
Hotin

MAO .
Suceava

Total

Bacdu
Fdlciu

---

lai

Neamt
Roman

I
I

Tutova

Vaslui

Total

Nol et de

Convenus

Oficiale

vim
.

Officiels

De service

14

2.159
570
379
47
32
4.159

'

--

--

4
1

89

- - -- -1

547

2.169

49
14

191
5

25

623

2.398

---

--

29

15

36

-2

--

--

336
51

183
257
50
7
5
15

32

51

524

161

8
940
9

--

161

15

18
17

36

149

73
2

---

270

83

27

11

27

14

49

3
5

94

Mots

2
3

14

987
6.943

1.997
319
285

---

18

9.760
95.338
58.726
4.202
3.803

8.111
20.148
2.847
4.850
207.785

689
1.511

111.880
24.908
22.225
63.755
222.768

9.420

--

1.007

Cuvintelor

Tl-

2.071
1.988
5.522
19.001

5
195
587

120

II

396

123

2
1

-4

45

14

22

16
5

34

135

83

2
2

2
17

13
3

---

24

Telegramelor
grammes

Nouvel An

2
301
23

94

---

20

- -15

18
117

'

---

3
8
134

14

--

31

11

--

958

--

--

--

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Souhaits de

317
95
2
302
716

92

14

16
101

Regiunea VI
36
37
38
39
40

78

16

Regiunea V
27
28
29
30

De. ser-

Convetri te

Bihor.
Maramure
Sdlaj .
Satu-Mare.

Total

Lettres
tl-

TOTAL DEs

Felicitiiri

de Crilciun
i Anul Nou

grammes

Regiunea IV
23

Diffrs

De prsse

Urgents

TOTALUL

TELGRAMMES

----

226
436
13.393

338
29.035
245

3.792
391.695
2.514

105
1.262
616
1.166
32.767

1.078
17.932
6.581
12.220
435.812

1.127

15

2.475
575
384
48
32
4.656

18.024
140
32.953
7.535
4.701
549
356
64.258

Tabloul Nr. 45 (urmare).

DIRECTIUNI P. T. T.

Tele-

DIRECTIONS DES P. T. T.

Ordinare
Ordinaire

inTealnegar.

at

Icferavi

Urgente De presd intArzIate


Diffrs

De prsse

Urgents

Tlgn

Services
taxes

TOTALUL

TLGRAMMES

TELEGRAME

Felicitari

"u

sggsmoeri
II

mandats
II

leAcnr:Icj'un
Souhaite de
Nol et de

Lettres

tl_
grammes

Convelute

TOTAL DES

De.ser.view

Lie service

Oficiale
Officiels

Tmeleer rra-

Cuvintelor

-,:;,

Tl-

Mots

1.000
268
4.038

12.618
3.258
55.410
1.804
5.525
5.779
84.394

grammes

Nouvel An

Regiunea VIII

Blti
Cetatea-Albd
52 Lpuna
53 Orhei .
54 Soroca
55 Tighina .
Total
50

981
251

51

..

3.460
157

380
347
5.576

--

2
6

Brila
Buzdu
Cahul
Covurlui
Ismail

61

Putna
R.-Sdrat.

62
63

11.708
61

Tecuci

Total

35
14.810
217
114
26
8
26.979

--

-- -82

198

19

1.408

---

--

---

18

143

--

274

19

6
1

10

132

5
311

Regiunea IX
56
57
58
59
60

1.606

356

10

42
376

13

12
113

4
4
5

10

--

1.103

93

577

-- -- -

1.680

98

151

5.850
1.939

--

608

806

--

--

7.789

1.419

1
1

---

--

100

100

161

410
395
6.272

19.239
64
35
20.341
218
115
26
8
40.046

240.063
748
403
223.546
2.644
1.489
377
146

469.416

Regiunea X
54
35
36
37
38

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea

--

479
5.161
3
476
211
212.399
1.578
18.714
10
141
4
16.770
227
2.332
227
262
25
25
2
3
-4
289
3.307
277
3
213
223.461
141
3
1.578
7
4
19.734
17.775
13
Total . .
2
1.549
5.459
7.196 15.520
570 24.374 24.813
5.672 342.628 I 5.614.939
83
Total general .
.
257.390
1. Activitatea P. T. T., a judetului Storojinet teritorlul pe Ceremus, a fost inglobatA la judetul CernAuti i teritoriul pe Siret la judetul RclAuti.
2. Idem a judetului Cmpulung a fost inglobata la judetul Suceava.
3. Idem a judetului Caras, a fost InglobatA la judetul Severin sub denumirea de Caras-Severin.
I

Ii

I. L'Activit des P. T. T., du dpartement Storojinel, territoire sur Ceremus a t englobe au dpartement Cerniiuli et le territoire sur Sireth, au dpartement Radkuti.
www.dacoromanica.ro
2. Ideas du dpartement Ciimpulung a t englobe au dpartement Suceava.
3. Idem du dpartement Caras, a t englobe au dpartement Severin, sous la dnomination de Caras-Severin.

186

Tabloul Nr. 46.

SITUATIA TELEGRAMELOR INTERNATPNALE PREZENTATE


LA SITUATION DES TLGRAMMES INTERNATIONAUX PRSENTS
9

NUMELE TRILOR

Tl-

grammes

Total

Telegrame Cuvinte

PAYS DE DESTINATION

Europa

Mots

312.683 4.683.923

Telegrame Cuvinte
Tl-

grammes

1932

1930

1931

Mots

337.454 4.485.026 422.097 550.837 660.394

Europe
1

Albania

533

9.732

5.988

636

646

762

33.633 442.747

38.139

59.651

86.922

477

A lbanie

2 Austria
Autriche

33.774 472.037

3 Belgia
Belgique

4 Britania Mare
Grande Bretagne
5

Bulgania

8.312

121.640

11.178

121.096

13.604

17.239

18.506

26.123

387.668

27.746 379.498

27.340

34.408

37.424

6.065

94.943

88 903

8.313

12.530

12.254

24.604 360.371

34.900

47.315

52.640

6.465

Bulgarie

6 Cehoslovacia
Tchcoslovaquie
7 Col. Britanice (Malta i Gibral-

tar)

Colonies Britanniques (Malta et Gibreltar

8 Danemarca

25.786 404.507
350

4.768

728

7.483

656

853

1.160

1.706

21.112

1.747

15.954

2.335

2.253

5.716

2.124

32.164

2.164

30.151

2.103

3.080

3.292

10.526

183.571

10.305

145.477

11.882

13.671

18.171

Danmark

Dantig
Danzig

10 Elvetia
Suise

Estonia

85

1.205i

57

682

175

156

190

128

1.870

90

1.148

218

157

210

13 Franta

37.315

576.730

42.981

585.459

50.845

65.845

71.601

14 Germania

48.252 685 252

49.673

620.210

71.789

92.216

120.368

14.839

234.384

16.734

219.921

22.133

23.433

21.316

16 Irlanda

28

403

16

188

27

20

19

17 Islanda

11

204

15

282

46

26.999 364.075

38.598

47.361

44.809

11

Esthonie

12 Finlanda
Finlande

France

Allemagne

15 Grecia
Grce

Irlande
Islande

18 Italia

20.783 319.893

Italie

19 Iugoslavia
Jougoslavie

20 Letonia
Lettonie

21 Lituania

9.068

171.571

9.465

153.319

11.636

15.257

17.003

556

9.408

474

7.939

432

366

459

170

2.261

104

1.470

195

147

146

75

1.124

38

523

59

81

118

1.275

14.328

2.064

18.940

2.331

2.247

2.884

7.639

121.639

9.374

109.575

10.663

12.431

15.094

www.dacoromanica.ro
255.523
3.872.414 277.131 3.681.399 349.055 451.371

531.072

Lithuanie

22 Luxemburg
Luxembourg

23 Norvegia
Norvge

24 Olanda

Pays Bas

De reportat .

187

Tabloul Nr. 46 (urmare).


9

NUMELE TRILOR

Telegrame Cuvinte

PAYS DE DESTINATION

T 16-

Report .

3
1932

Telegrame Cuvinte

1930

1931

Mots

255.523 3.872.414 277.131 3.681.3991 349.055 451.371

Tlgrammes

Mots

grammes

25 Po Ionia
Pologne
26 Portugalia
Portugal
27 Sarre
Sarre (territoire)
28 Spania
Espagne
29 Suedia

531.072

15.321

246.022

16.543

249.4531

19.631

23.499

28.955

317

5.837

381

6.117

204

213

611

28

298

48

636

17

16

3.510

53.621

2.729

35.254

2.043

2.696

2.476

2.547

2 459

2.441

8.110

11.110

15.750

36.610

58.782

78.092

Sude
30 Turcia de Europa
Turquie d'Europe

31

2.080

29.889

2.062

27.997

6.995

86.500

7.518

84 688
I

Ungaria

25.774

347.476

3.135

41.866

670

6.892

3.880

691

989

5.784

78.494

4.631

57.688

5.383

11.277

5.463

715

9.656

772

8.788

801

6.483

628

56

605

21

190

89

13

20

912

11.608

85

1.233

49

13

107

1.045

Hongrie

32 U. R. S. S
l'Union des Rp. Soy. Socialistes

Africa Total

30.372 392.590

Afrique
33 Algeria
Algrie

34 Colonii Britanice
Colonies Britanniques

35 Colonii Franceze
Colonies Franaises

36 Colonii Italiene

Colonies Italiennes

37 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises
38 Congo Belgian
Egypte

231

58

45

3.519

49.198

3.272

41.896

32

212

2.409

Ethiopie

41 Liberia
I

42 Maroc (zona spaniol)

Maroc (zone espagnole)

43 Maroc (Mt zona spanio16.)

85

Maroc (A l'xcl. zone espagnole)

44 Stabilimente spaniole din Golful


Guineei
Etablis. espagnoles du Golfe Guine

45 Tunis
Tunisie

46 Uniunea Africei de Sud-Vest

Union de l'Afrique du Sud-Vest

1.115

1.292

205

16

4.244

3.848

15

56

Argentine

49 Bolivia
Bolivie

Transport .

50

189

78

3.049

227

2.958

318

240

212

38

546

19

237

42

15

17

6.468

127.390

6.227

109.832

7.452

10.473

219

3.198

209

370

212

375

Amrique

48 Argentina

382

15

218

108

123

195

18

Autres pays d'Afrique

3.694

47 Alte tri din Africa

America Total

42

40 Etiopia
Librie

--

Congo Belge

39 Egipt

22

194

3.319

31

196
www.dacoromanica.ro
3.350
219

11.184
311

3.198

27

338

188

Tabloul Nr. 46 (urmare)


3

NUMELE TARILOR

33

Telegrame Cuvinte Telegrame Cuvinte

PAYS DE DESTINATION

T 16-

Report .
50 Brazilia

1930

1931

Mots

219

3.198

212

375

174

3.350
3.279

101

1.405

113

121

338
220

108

2.267

394

7.401

180

155

807

176

11

99

10

31

55

96

49

21

196

Tlgrammes

Mots

grammes

1932

Brsil
51

Canada
Canade

52 Chili

Chili

53 Colonii Britanice
Colonies Britanniques
54 Colonii Franceze
Colonies Franaises

55 Colonii Nerlandeze

35

15

176

Colonies Nerlandaises

56 Columbia

Colombie

57 Costa Rica

____

Costa Rica

58 Cuba

15

155

1
1

10

98

114

98

18

62

725

68

14

42

162

2.159

22

11

176

Cuba

59 Dominicana (RepublicA)

Dominicaine (Rpublique)

60 Ecuator
Equateur
61

Gutemala

Guatemala
62 Haiti

Haiti

63 Honduras
Honduras (rpublique)
64 Mexic

_
8

____

13

53

2.036

36

96

251

25

380

12

187

16

18

16

70

Mxique

65 Nicaragua
Nicaragua
66 Panama
Panama
67 Paraguai
Paraguay
68 Peru
Prou
69 Posesiunile

America

13

140

.... .

-1

i
.

13

131

46

Uruguai

16
1

127

27

49

5.811

116.051

5.212

92.552

6.569

9.360

9.401

14

206

135

21

11

16

57

14

194

10

123

21

11

30

5.940

117.004

6.293

97.873

4.673

4.577

4.224

16

254

36

301

12

41

22

170

2.062

218

2.788

273

298

436

186
2.316
254
www.dacoromanica.ro

3.089

285

339

458

Uruguai

72 Salvador
Salvador (le)
73 Venezuela

11

Statelor Unite din


.

Pos. des Etats Unis d'Amrique


70 Statele Unite
Etats Unis
71

Venezuela

Asia

Total

. .

Asie

74 China
Chine

75 Colonii Britanice
Colonies Britanniques

Transport

189

Tabloul Nr. 46 (urmare).

Tlgrammes

Report . .
76 Colonii Franceze : Indochina

Tlgrammes

Mots

186

Colonies Franaises : Indochine

81

Telegrame Cuvinte Telegrame Cuvinte

PAYS DE DESTINATION

77 Alte Colonii Franceze .


Autres Colonies Franaises
78 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises
79 Dep. Japoneze: Chosen .
Depend. Japonaises : Chosen
80 Palestina
Palestine

NUMELE TRILOR

254

3.089

255

339

458

--

928

10.438

424

37

414

22

240

558

20

-..

3.724

51.475

2.598

32.623

1.925

1.684

1.279

224

3.933

147

2.314

131

115

49

22

15

13

33

21

236

6.602

184

2.937

171

157

209

77

826

81

11

12

19

61

2.134

45.910

1.581

1.809

2.185

82 India Neerlandez6
Inde Nerlandaise

83 Insulile Filipine
Iles Philippines

84 Japonia
Japon

85 Persia

--

87 Turcia de Asia
Turquie d'Asie

1930

Mots

Inde Britannique

Siam

India Britanic

86 Siam

1931

2.316

Prse

1932

1.445

51.328

88 Alte fad din Asia


Autres pays d'Asie
89

URSS

--

47

124

14

28

530

63

1.020

28

18

33

79

12

177

23

17

222

l'Union des Rpubliques Sov. Soc.(Asie)

Australia si Oceania Total

Australie et Ocanie
90 Australia
Australie
91

Colonii Britanice in Oceania

Colonies Britanniques en Ocanie

--

92 Colonii Franceze
Colonies Franaises
93 Colonii Neerlandeze
Colonies Nerlandaises

94 Colonii Portugheze in Oceania .


Colonies Portugaises en Ocanie
95 Noua Zelandd cu Insulele Cook
Nouvelle Zlande avec lles Cook
96 Poses. Statelor Unite din Oceania
Pos. des Etats Unis en Ocanie

Total general .

21

11

440

330.903 5.007.341

542

79

--

-354.668 4.751.439 439.633

www.dacoromanica.ro

21

39

:.

577.182 681.298

190

Tabloul Nr. 47.

SITUATIA TELEGRAMELOR INTERNATIONALE SOSITE


LA SITUATION DES TLGRAMMES INTERNATIONAUX ARRIVES
1

NUMELE TRILOR

934

Telegrame

PAYS D'ORIGINE

Tlgrammes

Europa

Total .

93

Telegrame Cuvinte

Cuvinte

Tlgrammes

Mots

1930

1931

Mots

323.317 5.291.097 334.140 4.981.711

1932

443.922 580.168

659.783

Europe
1

Albania

615

20.684

34.981

10.600

706

688

707

453.732

30.959 392.560

39.766

70.497

93.585

8.597

132.274

11.208

131.850

13.741

17.357

17.757

28.062

483.658

28.003 458.948

27.886

33.777

33.304

6.947

123.428

106.723

10.090

11.968

12.511

20.700

290.607

19.225 258.517

33.008

44.055

50.459

459

5.521

601

5.720

854

1.175

563

1.845

23.048

1.322

12.056

2.480

2.256

4.924

2.613

34.204

2.594

34.631

2.791

4.834

4.329

10.641

153.953

9.454

132.419

10.642

12.943

16.981

76

991

40

479

466

213

6.559

67

902

40.445

617.313

44.001

49.585

Albanie
2

Austria

Autriche
3 Belgia
Belgique

4 Britania-Mare
Grande Bretagne
5

Bulgaria
Bulgarie

6 Cehoslovacia
Tchcoslovaquie
7 Col. Britanice (Malta i Gibral-

tar )

..... .

583

7.242

Col. Britanniques (Malte et Gibraltar)

8 Danemarca
Danmark
9 Dantig
Danzig
10 Elvetia
Suisse
11

Estonia
Esthonie

12

Finlanda
Finlande

13

Franta
France

14 Germania
Allemagne
15 Grecia

Grice

16

Irlanda
Irlande

17

Islanda

120

83

46

113

595.465

54 225

67.104

69.247

761.940

52.340 715.949

79.009

101.197

122.434

13.937

211.132

14.000

176.051

18.702

20.555

19.821

14

190

99

19

37

32

207

24

42

22.301

346.465

26.575 357.533

37.695

45.173

41.590

9.495

155.129

10.382

156.323

11.370

13.377

14.696

650

29.563

477

11.838

406

392

464

156

2.570

72

907

104

135

85

91

1.608

52

599

66

54

220

853

11.982

1.083

10.909

1.811

2.019

2.667

7.500

115.885

7.690

81.654

11.841

12.837

16.792

Islande
18

Italia
Itahe

19

Iugoslavia
Jougoslavie

20 Letonia
Lettonie
21

Lituania
Lithuanie

22 Luxemburg
Luxembourg

23 Norvegia
Norvge

24 Olanda
Pays Bas

De reportat .

www.dacoromanica.ro
260.777
3.982.443 267.976 3.652.764

357.968 462.537I 523.448

191

Tabloul Nr. 47 (urmare).


,

NUMELE TARILOR

Telegrame Cuvinte Telegratue

PAYS D'ORIGINE

T l-

Report .

25 Polonia

T l-

Mots

grammes

Cuvinte

1932

1930

1931

Mots

grammes

260.777 3.982.443 207.976 3.652.764 357.968 462.537


14.223 236.111

523.448

16.185

225.403

21.853

24.332

27.331

Pologne

26 Portugalia
Portugal
27 Sarre
Sarre (territoire)
28 Spania

297

6.581

291

4.421

193

367

479

62

798

57

838

15

3.474

48.008

2.513

32.701

2.240

3.049

2.383

1.864

30.592

1.794

26.302

1.946

2.122

2.019

6.788

74.600

6.233

66.056

7.051

10.426

14.211

34.048 880.923

37.711

956.714

51.580

76.430

88.729

1.784

31.041

1.380

16.512

1.076

899

1.180

4.359

57.999

4.814

52.179

5.034

5.340

5.319

576

8.015

887

9.498

629

1.151

476

33

300

37

396

35

Espagne

29 Suedia
Suede

30 Turcia de Europa
Turquie d'Europe
31

Ungaria
Hongrie

32

URSS
l'Union des Rpubli. Soy. Socialistes
Africa

Total

Afrique
33 Algeria
Algerie

34 Colonii Britanice
Colonies Britanniques
35 Colonii Franceze
Colonies Franoises
36 Colonii Italiene

13
1

140

14

102

19

31

71

588

67

14

145

12

32

335

59

27

1.290

3.203

42.044

3.339

35.921

3.676

3.784

2.457

23

50

52

192

2.582

21

228

59

39

474

120

1.282

63

Colonies Italiennes

37 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises

38 Congo Belgian
Congo-Beige

39 Egipt
Egypte

40 Etiopia

Ethiopie
41

Liberia
Liberia

42 Maroc (zona spaniol)

Maroc (zone espagnole)

43 Maroc (Mil zona spaniol)

867

61

33

78

231

70

169

Maroc (A l'exclusion zone espagnole)

44 Stabilimente spaniole din Golf.


Guineei

Etablis. espagnoles du Golf. Guine

45 Tunis

225

3.147

216

2.935

300

254

215

37

646

61

666

61

29

78

Tunisie

46 Uniunea Africei de Sud-Vest

Union d'Afrique du Sud-Vest

47

Alte pri din Africa


Autres pays d'A frique

America

Total

21

7.754

149.639

8.130

152.176

10.866

14.930

269

5.362

239

3.473

399

576

27

18

178

417

577

821

16.446

Amrique

48 Argentina

643

Argentine

49 Bolivia

---

Bolivie

Transport

5.389
239
270
www.dacoromanica.ro

3.473

192

Tabloul Nr. 47 (urmare).


9

NUMELE TARILOR

Telegrame

PAYS D'ORIGINE

T l-

Report .

1932

Telegrame Cuvinte

Cuvinte

Tlgrammes

Mots

grammes

50 Brazilia

3 4

1930

1931

Mots

270
223

5.389
4.446

239

3.473
2.198

417
228

577
265

821

161

214

3.902

145

2.029

377

377

559

22

276

16

149

21

37

96

635

Brsil
51

Canada
Canade

52 Chili
Chili

53 Colonii Britanice

Colonies Britanniques

54 Colonii Franceze
Colonies Franaises

55 Colonii Neerlandeze

97

10

Colonies Nerlandaises

157

56 Columbia

383

32

Colombie

57 Costa Rica
Costa Rica

58 Cuba

__
85

1.049

228

29

37

29

166

13

14

Cuba

59 Dominicana (RepublicA)

Dominicaine (Republique)

60 Ecuator
Equateur
61

II

Guatemala ..... .

Guatmala

62 Haiti

Haiti

65

63 Honduras
Honduras (rpublique)
64 Mexic

--

38

Peru ...... America

....

30

344

12

159

28

347

42

18

22

229

2.559

30

349

34

365

10

Pos. des Etats Unis d'Amrique

70 Statele-Unite
Etats Unis
71

Uruguai

112

45

21

89

9
10
161

6.807

132.733

7.168

139.673

9.602

13.416

13.772

31

495

10

106

16

36

59

Uruguay

72 Salvador
Salvador (le)
73 Venezuela

25

-6

Mxique

65 Nicaragua
Nicaragua
66 Panama
Panama
67 Paraguai
Paraguay
68
Peru
69 Posesiunile Statelor-Unite din

57

119

11

222

20

346

23

7.184

115.957

5.103

69.885

4.949

13

19

4.603

3.889

Venezuela

Asia

Total

Asie

74 China

16

203

23

218

13

21

68

135

1.696

208

2.123

277

283

350

www.dacoromanica.ro
151
1.899
2311

2.341

290

304

418

Chine

75 Colonii Britanice

Colonies Britanniques

Transport

193

Tabloul Nr. 47 (urmare).


9

NUMELE TRILOR

34

Telegrame Cuvinte

PAYS D'ORIGINE

T l-

Report . .
76 Colonii Franceze (Indochina)

Telegraine Cuvinte
Tlgrammes

Mots

grammes

1932

1930

1931

Mots

304

418
4

412

395

10

13

151

1.899

231

2.341

290

762

10.947

773

9.219

38

28

314

4.163

Colonies Franaises : Indochine

77 Alte colonii Franceze .


Autres colonies Franaises
78 Colonii Portugheze
Colonies Portugaises
79 Dpend. Japoneze: Chosen
Dpend. Japonaises (Chosen)
80 Palestina
Palestine

81

India Britanicd

54.619

2.540

28.629

2.180

1.870

1.378

191

3.508

132

1.899

129

116

34

71

10

16

16

Inde Britanniques

82 India Neerlandez
Inde Nerlandaise
83 Insulile Filipine

Iles Philippines

84 Japonia
Japon

85 Persia
Prse
86 Siam

Siam

87 Turcia de Asia
Turquie d'Asie
88 Alte OH din Asia
Autres pays d'Asie
89 U. R. S. S. (Asia)

295

6.504

207

3.373

289

124

247

65

885

48

396

31

11

58

1.487

38.550

1.153

21.919

21

1.603

1.728

1.686

18

22

345

27

350

14

247

24

262

41

33

88

10

206

12

108

25

21

70

25

l'Union des Rep. Sov. Soc. (A sie)

Australia i Oceania Total

'

23

Australie et Ocanie
90 Australia
Australie

91

Colonii Britanice in Oceania

Colonies Britanniques en Ocanie

92 Colonii Franceze
Colonies Franaises
93 Colonii Neerlandeze
Colonies Nerlandaises

94 Colonii Portugheze in Oceania


Colonies Portugaises en Ocanie
95 Noua Wanda cu insulile Cook
Nouvel. Zlande avec iles Cook

96 Poses. Statelor Unite din Ocea-

nia
Pos. Etats Unis en Ocanie

Total general

14

27

87

42

14

342.628 5.614.939 352.211 5.256.213

11

464.812 605.074 685.525

www.dacoromanica.ro
13

194

Tab loul Nr. 48.

STATISTICA SERVICIULUI RADIOTELEGRAF1C


STATISTIQUE DU SERVICE RADIOTLGRAPHIQUE
RETEAUA RADIOTELEGRAFIC
RSEAU RADIOTLGRAPHIQUE
A

1933

1934

(A NNES)
1932

1930

1931

Statiuni radiotelegrafice
Stations radiotlgraphiques

a) De emisiune

15

14

15

15

14

6) De receptiune

22

18

19

18

5.739

157.415

10.377

3.688

87.500

20.396

D'mission

De rception

Traficul radiotelegrafic intern


Trafic radiotlgraphique intern

a) Numrul cuvintelor emise

b) Numrul cuvintelor primite

Nombre des mots mis

Nombre des mots reus

Traficul radiotelegrafic international


Trafic radiotlgraphique international

...

a) Numrul cuvintelor transmise in


2.748.719 2.573.436 2.931.829 3.292.579 3.674.232
strintate .
.

Nombre des mots transmis a l'tranger

b) Numrul cuvintelor primite din stri-

ntate

2.370.070 2.259.552

Nombre des mots reus de l'tranger

3.246.401

2.591.895 2.954.833

Radiotelegrame transmise qi primite


in serviciul intern
Radiotlegrammes transmis et reps
dans le service intern

Particulare, numrul

Particuliirs, nombre

676

16.215

2.187

Radiotelegrame transmise qi primite


in serviciul international
Radiotlgrammes transmis et refits
dans le service international

335.335

356.108

404.189

446.997

476.851

Pres, numrul

59

3.846

6.338

6.987

8.384

Burs, numrul

21

2.916

4.608

4.160

3.139

1.058

1.475

1.104

686

1.228

364.345
336.473
Total general www.dacoromanica.ro
. .

416.915

475.045

491.789

Particulare, numrul
Particulirs, nombre
Presse, nombre

De bourse, nombre

Meteoare, numrul
Mteors, nombre
.

STATIUNI RADIOTELEGRAFICE DE EMISIUNE IN 1934


STATIONS RADIOTLGRAPHIQUES d'MISSION EN 1934

Tablou Nr. 49.

Numgrul

statiunilor

DIRECTIUNI P. T. T.

LOCALITATEA

de emisiune

DIRECTIONS DES P. T. T.

LIEU

Nombre

Puterea in

TIPUL
TYPE

des stations

Longueur des
ondes en mettres

Energie en
kw.

d'mission

50 KW

11.750

Y 0 B Pentru traficul telegrafic international

b) Lmpi Telefunken .

2,5 KW

Y 0 C Pentru traficul telegrafic international

Pour le trafic tlgraphique international


Pour le trafic tlgraphique international

e) Lmi P. T. T.....

500 W

32

Y 0 A Pentru traficul telegrafic international

d) Lmpi P. T. T. .

350 W

52

YON

Lampes

Herstru .
(Bucureti)

Lampes

Pour le trafic tlgraphique international


Pour le trafic tlgraphique international

2 KW

2.200

Lampes

1,5 KW

2.400

g) Lmpi Marconi ..

0,2 KW

2.400

Lampes
Lampes
.

Cernuti

Timioara
CernAuti

Lmpi Marconi

2000-3800

2000

Lampes

Lmpi Marconi

3800

Lampes

Constanta

Constanta

I a) Lmpi Marconi. .
I

lai

lai

Cluj

Cluj

2000-3800

0,75

2000-3800

3.200

Y 0 D Pentru traficul telegrafic intern

Galati

Oradea

Oradea-Mare

En rserve
Station militaire

Pentru traficul telegrafic international


Pour le trafic tlegraphique international

Pentru traficul telegrafic international


Pour le trafic tlgraphique international

--

Pentru traficul telegrafic intern


Pour le trafic tlgraphique interne

Statine militar
Station militaire

Lampes

Lmpi Telefunken . ..
Lmpi Marconi

2000

Lmpi S. F. R

2000-3800

Lampes

Lmpi Marconi

0,75

2000

Lampes

www.dacoromanica.ro

3800

Pentru traficul telegrafic intern


Pour le trafic tlgraphique interne

Pentru traficul telegrafic intern

3800

Lampes

Galati

in rezerv
Statiune militar

Lampes
.

Pour le trafic tlgraphique interne

Lampes

1 b) Lmpi Marconi
l

Pentru traficul telegrafic international

e) Lmpi S. F. R.....
f) Lmpi S. F. R..

Timioara

BUT

Indicatif
d'appel

I a) Alternator S. F. R..
Lampes

BucureVi

SCOPUL

Lungimea de 1 Indicativ
de apel
unde in metri

kw.

Pour le trafic tlegraphique interne

Pentru traficul telegrafic intern


Pour le trafic tegraphique interne

Pentru traficul telegrafic intern


Pour le trafic tlgraphique interne

196

Tabloul Nr. 50.

STATIUNI RADIOTELEGRAFICE DE RECEPTIE iN 1934


STATIONS RADIOTELGRAPHIQUES DE RCEPTION EN 1934
DIRECTIUNI P. T. T.
DIRECTIONS DES

statiunilor

LIEU

P. T. T.

SCOPUL

NUMARUL

LOCALITATEA

NOMBRE

des stations
1

7 Statiuni (unde lungi) pentru traficul international


Stations (ondes longues) pour le trafic internatianal

Bucuresti

Vdcdresti)
(Bucuresti

6 Statiuni (unde scurte) pentru traficul international

14

Stations (ondes courtes) pour le trafic international

1 Statiune pentru traficul intern


Station pour le trafic interne

Timisoara

Timisoara

Pentru traficul international

Pour le trafic international

CernAuti

Cernauti

,,

99

1 Pentru traficul intern


Pour le trafic interne

Constanta

Constanta

2
,

'

Iasi

Iasi

1 Statiune militar
Station militaire

Pentru traficul intern


Pour le trafic interne

Cluj

Cluj

Galati .

Galati

Oradea.

Oradea-Mare

PP

71

9/

/9

99

www.dacoromanica.ro

19

91

197

Tabloul Nr. 51.

TRAF1CUL RADIOTELEGRAFIC INTERNATIONAL PE STATIUNI CORESPONDENTE 1)


TRAFIC RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONAL PAR STATIONS CORRESPONDANTES

TELEGRAME TR ANSMISE
TELEGR AMMES TR A NSMIS

STATIUNI
CORESPONDENTE

Din Romania pentru:

in Romania din:

STATIONS

De Roumanie aux:

En Roumanie des:

CORRESPONDANTES

BucureVi

Paris

TOTAL

Telegrame

Cuvinte

Telegrame

Cuvinte

Telegrame

Cuvinte

Tlgrames

Mots

Tlegrames

Mots

Tlgrames

Mots

34.526

549.147

36.208

571.115

70.734

1.120.262

56.503

839.751

59.485

930.913

115.988

1.770.664

Bucureti-Vienne .

34.824

568.480

17.058

243.671

51.882

812.151

Bucureti

18.789

289.072

17.278

259.781

36.067

548.853

15.042

229.173

12.754

203.843

27.796

433.016

63

1.992

87

958

150

2.950

Beyrouth .

8.733

124.650

2.228

25.962

10.961

150.612

347

4.617

168

2.207

515

6.824

91

91

Bucureti -Berlin

Rome

Bucureti-Londres
Bucureti --Sofia
BucureVi

Bucureti - Istanbul

Bucureti-Belgrade .

Timioara -Vienne

8.778

107.481

9.908

126.350

18.686

233.831

3.004

34.356

683

5.179

3.687

39535

180.609

2.748.719

155.864

2.370.070

336.473

5.118.789

Cernuti-Vienne
Total

1) Cu cele tranzitate.
Y compris ceux de transit.

www.dacoromanica.ro

198

Tabloul Nr. 52.

TRAFICUL RADIOTELEGRAFIC INTERNATIONAL PE TARI


RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONAL PAR PAYS

TELEGRAME TRANSMISE
T

TELEGRA MMES TRANSMIS

A RI

PAYS

Europa

Din Romania pentru

In Romania din

De Roumanie aux

En Roumanie des

Total
Nombre total

Telegrame

Cuvinte

Telegrame

Cuvinte

Telegrame

Cuvinte

Tlgrammes

Mots

Tlgrammes

Mots

Tlgrammes

Mots

164.685

2.491.189

145.875

2.218.395

310.560

4.709.584

31.191

424.850

20.521

261.355

51.712

686.205

3.035

44.402

6.892

103.905

9.927

148.307

23.333

378.717

14.594

246.950

37.927

625.667

460

5.744

1.432

22.758

1.892

28.502

52

702

1.965

25.362

2.017

26.064

8.913

171.420

122

4.087

9.035

175.507

31

791

177

5.405

208

6.196

Franta

32.882

527.438

34.190

534.000

67.072

1.061.438

9 Germania
Allemagne
10 Italia
Italie

40.216

540.761

44.289

688.084

84.505

1.228.845

16.672

274.855

15.926

230.338

32.598

505.193

15

780

470

18.168

485

18.948

273

3.449

20

275

3.469

Total

Europe
1

Austria
Autriche

Belgia
Belgique

Britania-Mare

Grande Bretagne
4 Danemarca
Danmark
5 Dantzig .
Danzig
6 Elvetia
Suisse
7

Finlanda
Finlande

France

11

Letonia

Lettonie
12

Malta si Gibraltar.

Malte et Gibraltar
13

Norvegia

480

4.418

761

9.814

1.241

14.232

2.929

45.996

680

9.530

3.609

55.526

198

4.473

139

3.788

337

8.261

73

930

65

809

138

1.739

611

9.264

1.342

22.607

1.953

31.871

2.848

43.886

1.790

23.651

4.638

67.537

369

6.762

186

2.481

555

9.243

Norvege
14 Olanda

Pays-Bas

15

Portugalia si Madera

Portugal (y compris Madere)

16

Sarre (teritoriu)
Sarre (territoire)

17

Suedia
Suede

18

Spania (Canare)
Espagne, Canaries

19

Turcia
Turquie

20

Alte tad din Europa

104

1.551

332

5.283

436

6.834

4.852

66.594

3.093

43.137

7.945

109.731

594

7.951

647

8.264

1.241

16.215

54

617

72

1.379

126

1.996

648

8.568

719

9.643

1.367

18.211

Autres pays d'Europe

Africa

Afrique

21

Total

Algeria
Algerie

22 Cirenaica
Cyrnaique

De reportat

*) Cu cele tranzitate.
Compris ceux de transit.

www.dacoromanica.ro

199

Tabloul Nr. 52 (urmare).

TELEGRAME TR ANSMISE
TELEGRAMMES TR ANSMIS

T RI
PAYS

Report .

23 Egypt

Din Romnia pentru

In Romnia din

De Roumanie aux

En Roumanie des

Telegrame

Cuvinte

Tlgrammes

Mots

Telegrame I
Tlgrammes

Total
Nombre total

Cuvinte

Telegrame

Cuvinte

Mots

Tlgrammes

Mots

648

8.568

719

9.643

1.367

18.211

3.809

53.157

2.072

29.408

5.881

82.565

93

972

51

677

144

1.649

253

3.311

232

3.108

485

6.419

49

586

19

301

68

887

5.057

104.916

2.899

58.877

7.956

163.793

182

3.405

166

3.678

348

7.083

136

2.695

106

2.032

242

4.727

4.465

94.857

2.492

51.214

6.957

146.071

274

3.959

135

1.953

409

5.912

6 011

85.961

3.996

49.653

10.007

135.614

254

5.237

41

257

5.278

39

482

34

398

73

880

195

6.077

42

1.111

237

7.188

4.369

58.580

3.298

40.905

7.667

99.485

56

532

40

442

96

974

1.082

14.880

565

'6.576

1.647

21.456

16

173

14

180

30

353

59

67

155.864

2.370.070

336.473

5.118.789

Egypte

24 Maroc si Tanger
Maroc et Tanger
25 Tunis .

Tunisie

26 Restul Africei
Le reste de l'Afrique

America
Amrique

27 Argentina

Total .

Argentine

28 Brazilia

Brsil

29 Statele-Unite
Etats-Unis
30 Restul Americei
Le reste de l'Amrique

Asia

Total

Asie

31 Incliile Britanice, Ceylan


Indes Britanniques, Ceylan

32 Irak
Iraque

33 Japonia
Japon

34 Palestina

Palestine

35 Persia
Perse
36 Siria si Liban
Syrie et Liban
37 Restul Asiei .
Le reste de l'Asie
Australia si Oceania

Total ..

Australie et Ocanie

Total general

180.609

2.748.719

www.dacoromanica.ro

200

Tabloul Nr. 53
SITUATIA POSTURILOR DE RECEPT1E RADIOFONICA (EXISTENTE LA
31 DECEMVRIE 1934)
LES POSTES RECEPTEURS DE RADIOFFUSION (LA SITUATION AU 31 DCEMBRE 1934

stal Cu 1ampi2) Cu LArnpi 3) Cu Irimpi 4) Cu lampi 5)


Cu lAmpir)
0

Cu

NUMELE JUDETULUI

galcrienh

LE NOM DU DEPARTEMENT

cltecteur

valves

Regiunea I Bucure0i
1

2
3

Braov
Ciuc

Fgra

5
6

Ilfov

7
8

8.401
679
2

831

292
9.978

686
29.763

4
555
4

Dambovita

2.533
599
784
297
19.990
4.043

41

Prahova
Trei-Scaune
Vla-ca
Total

9
1

valves

162

- 24

--

16

4
5

53

17

34

20

13
1

46

199

Regiunea II Craiova

Muscel
Olt .

13

14
15
16
17

90
20
26

Romanati
Sibiu

3
132
13

Teleorman
Valcea

Total

408

489
1.302

179
273
251
287
1.870
575
410
5.636

--

8
2

2
5
3

5
1

2
12

6
34

God .

12

'

--

--

11

114
8
2

Arge
Dolj

9
10

TOTAL

valves

4
2

5
33
2

valves

valves

23

4
1

31

11

25

2.604
606
1.345
305
28.584
4.804
840
985
40.073

611
1 325
183
365
276
317
1.904

719
432
6.132

Reg. III Timioara


18

19

20
21

22

Arad
Hunedoara
Mehedinti
Cara-Severin .
Tirni-Torontal

Total

14
7

4
.

2
3

30

5.277
1.987
333
3.198
8.397
19.192

14

21

12
2
16
3

52

33

12

11

32
57

12

5.334
2.020
339
3.224
8.459
19.376

4.815

481
1.341

2
3

Regiunea IV Oradea
23
24
25
26

Bihor
Maramure
Slaj
Satu-Mare

6
1

1
1

Total
27
28
29

30
31

32
33
34
35

Regiunea V Cluj
AM'

2
3

6
6
5

1.172
4.411
1.987
519
499
745
832
578

721

Nsud
Odorhei

Some
.

TArnava Mica
Turda
Total
.

4
10

22

10

--

--

-4

3
9

2.036
8.673

Cluj
Mure

Tarnava Mare

4.785
476
1.329
2.030
8.620

22

2
-

--

4
1

29www.dacoromanica.ro
11.464
8

6
1

4
30

---

--

1
1
1

27

10

1.186
4.443
1.998
523
512
753
845
580
728
11.568

201

Tablou Nr. 53 (urmare)


I

Cu cristal Cn lampi2) Cu lampi3) Cu lampi4) Cu lampi5) Cu lilmo6)


galena 0

NUMELE JUDETULU1

i
cltecteur

LE NOM DU DEPARTEMENT

valves

valves

valves

valves

valves

TOTAL

Regiunea VI CernAuti
36
37
38
39
40
41

42

Botosani
Cernduti
Dorohoi .
Baia
Hotin
Rduti
Suceava

34

177

264
269
397
600
4.934

17

Total

415
2.812

6
3

427

20

17

2.841
181

20

268
272
397
626
5.012

Regiunea VII Iasi


43
44
45
46
47
48
49

Bacdu
Flciu

Iasi
Neamt
Roman

17
5

Tutova

Vaslui

Total

151

1.485
568
268
297
147
3.517

28

601
,

Blti

51

Cetatea A1136

52
53
54
55

Lpusna

385
432
854

Orhei
Soroca
Tighina

Total

60
61

62
63

32
239

1.191

2.048
349
530
293
242
5.699

889
157

Putna
R.-Srat

Tecuci
.

Caliacra
Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea

9
21
3

310

14
.

---

4
I

6
3
1

5
19

11

219
1.330
280

.
.
.

os

in locafuri public: din

.
.

77
350
4
462
4
285
456
7
2.576
Total . . .
162
.
11.283
93.714
Total general . .
1. lnstalate la domiciliul abonatului in orice localitate din Ina.
2.
3.
4.
5.

2
1
1

611
153
1.522

576
272
304

22

3.586

392
433

-- 6

Regiunea X Constanta
64
65
66
67
68

18

861
143

18

230
270
2.329

13

230
269
2.313

Brila
Buzu
Cahul
Covurlui
Ismail

Total

148

143

Regiunea IX Galati
56
57
58
59

--

1
.

Reg. VIII ChisinAu


50

.
.

6. Posturi cu tarife speciale.

7,

com" un le rurle.
urbane.
.
.
oraele municipii.
.
n

www.dacoromanica.ro

9
7
7

16

--

34

---

12

31

12

221

419

105

1.242
1.133
157
2.070
357
542
315
251
6.067

242
1.360
366
823
297
3.088
105.904

Tabloul Nr. 54.

TRAFIC TELEGRAFIC-CIFRE RELATIVE


TRAFIC TELGRAPHIQUE

NUMRUL TOTAL
DE

Numrul telegramelor pe 1.000


locuitori

NOMBRETOTAL

Nombre des tlgrammes par IMO


habitants

TELEGRAME
DES
TELEGRAMMES

DIRECT IUNI P. T. T.

CHIFRES RELATIFS
DIN TOTALUL TELEGRAMELOR

Din totalul telegramelor

SUR LE TOTAL DES TELEGRAMMES

tlgrammes

Prezentate

p 12 t ZE N T t S

Sosite

Supuse la taxe

iN TOTAL

EN TOTAL

Soumis aux taxes

EN TOTAL

AU FOST TEL EGRAME


IL Y AVAIT DES TELEGRAMMES

DIRECTIONS DES P. T. T.
Supuse
Revin Directiunilor la taxe

Prezentate

Sosite

Prezentate

Sosite

Prsents

Arrivs

Prsents

Arrivs

Dirnecet7ornesveleeVPa.uTx.

Buciti
Places

ARRIVES

iN TOTAL
Arrives

Przents

SOSITE

PREZENTATE

Sur les total des

De
serviciu

autT,1

T.

sel)vice

Interne

Internationale

Internes

Ituiraranua;

Supuse

la taxe

De
serviciu

So
serD4ce
..

oio,

0/0
lc,

1 205 822

176.615

461

68

30,54

51,56

89,03

10,97

85,79

14,21

88,50

11,50

Craiova

276.338

3.133

118

7,00

0,91

85,75

14,25

98,76

1,24

98,08

1,92

Timipara

380.356

27.011

189

13

9,63

7,88

84,67

15,33

93,35

6,65

97,59

2,41

Oradea

228.019

19.001

174

14

5,78

5,54

86,01

13,99

93,41

6,59

96,91

3,09

Cluj

330.151

13.393

182

8,36

3,91

82,78

17,22

96,44

3,56

96,08

3,92

Cernuti

367.334

32.767

201

17

9,31

9,56

84,63

15,37

91,60

8,40

96,93

3,07

Iai

247.025

4.656

192

6,27

1,36

89,37

10,63

97,93

2,07

97,98

2,02

Chiin u

287.749

6.272

140

7,29

1,83

85,86

14,14

98,06

1,94

97,59

2,41

Galati

420.161

40.046

248

24

10,64

11,69

86,11

13,89

90,24

9,76

96,46

3,54

Constanta

204.205

19.734

184

17

5,18

5,76

88,02

11,98

89,44

10,56

99,96

0,04

100

86,70

13,30

91,62

8,38

92,76

7,24

Bucureti

10

Total

3.947.160

342.628

219

19

100

www.dacoromanica.ro

CAPITOLUL III

CHAPITRE III
ORGANIZAREA P. T. T.
ORGANISATION DES P. T. T.

www.dacoromanica.ro

204

205

Tabloul Nr. 55.

31.059 2.614.734 65

Bucureti

2 Craiova

- -1.309.497 13 - 1.812.265 27 1.823.119 94


1.283.180 38
-

37.091 2.345.368 41

3 Timioara . 37.528 2.003.310 31

4 Oradea ..

5 Cluj
6

Cerauti ...

19.995

33.489
23.500

7 Iasi

20.372

8 Chiinu

31.946 2.049.902 51

9 Galati

29.65

3
1

10

ambulant

34 36 189

18 65

31

Total... 294.98718.044.755 438 314

44 18

- -306 - - - -

Constanta . 30.357 1.106.832 33

Birouri p.

33 123 115

---

18

14

9 106

75 77 20

1.696.548 45

59
50

36

306

54

84 71

14

100 16

44

10

- -1

29

24

4 17

15

10

- - - - - - -

53 291

24 193
8

29

13

19

9 28

22

16

32

42

793

637 1.430

22

22

- - - - - - -

67
2

11

15

98

93

193

11

288

312

600

16

38

54

22

14

43

229

11

240

16

22

422

309

731

14

44

58

439

172

611

20

27

--

- - I1

14

32

10

27
i

-1
I

83 40 34

901

45 209

2.639 1.704 1.343

www.dacoromanica.ro

Tlphonique

Telgraphique

Telphonique

ice

TOTAL

261

39,12

79,84 86,04

3.293

6.722 10.018

1.267

1.571

748

674

23,61

49,69 55,03

1.493

3.135

1.011

351

174

179 106,92 215,68 209,65

5.707 11.513 11.192

633

234

184

110

85,45 108,67 181,77

5.596 7.117 11.904

700

252

133

113 132,89 251,79 296,36

7.192 13.626 16.037

1.095

343

234

123

68,51 100,43 191,05

5.315

7.791 14.822

817

696

418

321

29,27

48,74

63,46

1.844

5.484 3.997

484

347

134

32

92,06 23,84

99,52

5.907 15.298 64.059

681

858

444

328 34,56

455

694

256

189

Postales

Telefonic

389

Postal

794

Potale
1.078

7.4

Telefonic

Poste et tlgraphe

11

132

176

- - - - - - -

308

- - -

Nombre des habitants


pour chaque bureau

'

67

Pot i telegraf

Tlgraphe

Telegraf

32

20

TOTAL

61

Pot
i telegraf
Poste et tlgraphe

538

Tlgraphe

168

10

No de km2

pour chaque bureau

370

8 796 386 275 48 135 844

're

vice de :

pentru Uri oficiu

Part. avec ser-

vice de :

33

27

- - - - - --- - - - - - - - - -3

10

TOTAL
DES BUREAUX

pentru un oficiu

Telegrafic

Nunirul
de locuitori

Nr. de km.2

PoVal

Avec poste

Cu pota

telef

tlph,

teleg

tlgri

F
E.:

E-;

TOTAL

E-

' AL

telef

tlph

AL

T.

telef

tlph

teleg

tlgn
_

T.

AL

DES P. T. T.

serviciu de :

viciu de :
d'tat avec sr1

---

DIRECTIONS

-t

particulare cu

de stat cu ser-

Telegraf

I
1

.E.,

TOTAL OFICII

Tlgraphique

avec service de:

Agences avec
service de :

Agences cimmunaies avec service de :

P. T. T.

Bureaux avec
service de:

viciu de :

Agences spciales

TOTAL

DIRECTIUNI

cu serviciu de :

Agentii cu
serviciu de :

serviciu de:

Avec poste et tlphone

Oficii cu

BUREAUX D'ETAT AVEC


SERVICE DE:

C. F. R.
STATIONS C. F. R.

nale cu ser-

Cu potA i telefon

SERVICIU DE :

STATIUNI

Agentii comu-

Agentii speciale

Telegrafic

AUTORISES

Postal

AUTORIZATE
OFICII DE STAT CU

TLEGRAPHE ET TLPHONE

Potal

BUREAUX DE POSTE,

I TELEFONICE

GRAFICE

Tiles

OFICII POVFALE, TELE

306

9 8.Z21

6.446

3.479

66,78 926,56

1.977

3.821

5.111

43,74 118,58 160,62

1.595

4.323

5.856

3.114

2.330

45,76

94,73 126,60 2.799

5.795 7.744

206

Tabloul Nr. 56.

B1ROURILE POSTALE, TELEGRAFICE

I TELEFONICE

BUREAUX DES POSTES, TLGRAPHES ET TLPHONES

Post,
telegraf
i telefon

934

Poste,
tlgraphe
et telephone

Postil,
telefon

PoVA,
telegraf

Poste,
tlphonei

Poste,

tlgraphe

Posta
Poste

Telegraf

Telefon

Tlgraphe

Tlphone

TOTAL

--

Oficii de Stat
Bureaux de poste d'Etat

Oficii autorizate

470

386

135

48

275

40

45

90

34

Bureaux autoriss

Agentii speciale
Agences spciales

Agentii autorizate
Agences autoriss

Statiuni C. F. R.
Gares

...

Total
Agentii comunale.

Bureaux de poste ambulants

Total general

20

183

200

----

378

1.704

2.639

426

61

793

200

426

Agences communales

Oficii potale ambulante

2.497

306

3.323

490
844

-,

12

209
83

134

146

1.943

4.343

317

306

146

Oficii de Stat cu serviciu permanent

6.592

49

Bureaux d'Etat avec service permanent

Oficii de Stat cu serviciu prelungit

56

Bureaux d'Etat avec service prolong

Oficii de Stat cu serviciu complet

81

Bureaux d'Etat avec service complet

Oficii de Stat cu serviciu limitat

304

Bureaux d'Etat avec service limit

306

Oficii potale ambulante


Bureaux de poste ambulants

Total

Oficii autorizate i agentii cu serviciu limitat

796
5.796

Bureaux autoriss et agences avec service limit

Total general .

Oficii i agentii cu pot, telegraf sau telefon

6.592
3.269

Bureaux et agences avec poste, tlgraphe et tlphone

Oficii i agentii numai cu pota

3.323

Bureaux et agences avec poste seulement

Total general

www.dacoromanica.ro

6.592

207

Tabloul Nr. 57

SITUATIA OFICIILOR, AGENTIILOR $1 STATIUNILOR C. F. R. CARI EXECUTA SERVICIUL DE POW,


TELEGRAF $1 TELEFON (EXISTENTE LA 31 DECEMVR1E 1934)
LA SITUATION DES BUREAUX DE POSTE, AGENCES ET STATIONS DE CHEMIN DE FER QUI EXECUTENT
LE SERVICE DE POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES EX1STANTE AU 31 DECEMBRE 1934

OFICII

AGENTII

BUREAUX DE POSTE

AGENCES

Statiuni
C F. R.

RESEDINTA JUDETULUI
RESIDENCE DU DEPARTEMENT

De Stat

Autori-

Speciale

d'Etat

Autorizate

Autoriss

Bpciales

Autorises

zate

Regiunea I
1

2
3

4
2
9

Brasov
Ciuc

Dmbovita
4 Flgras

13

Ilfov

33

Prahova
Trei Scaune

18

2
34

Vlasca

2
6
75

106

11

12
13
14

Arge
Dolj
Gorj
Muscel
Olt

11

3
1

4
5

Romanati
Sibiu
Teleorman
17 Vlcea

15
16

Total

6
7
33

20
21

22

Arad
Hunedoara
Mehedinti
Caras-Severin
Timis-Torontal

Total .

44

29

75
26
__
62
128

6
2
5
5

Bihor
Maramures
Slaj
Satul Mare

Total

18

291

72
24
54
39
189

Regiunea V
27
28
29
30
31

32
33
34
35

8
4
5
2

Alba
Cluj
Mure

Nsud
Odorhei

3
3
3
2

Some

Trnava Mare

Trnava WO
Turda

Total .

9
35
30
17
19

10

10

--

---

23
18
24
18
-31
193
www.dacoromanica.ro

18

45
34
37

4
40

17

42

14

26

2
7

15
10

22

2
2
3

5
16

10

--

12
6

28

12
14
141

86
36
20
74
142

358

21

109

11

37
88
68
302

17
18
67

17
41
41

21

2
8

4
7

27

20
8
22

262

34
43
34

8
8

4
3

Regiunea IV
23
24
25
26

10
10

7
7
7
9
33

--

19

Regiunea III
18
19

19

3
7
7

2
3

Regiunea II
9
10

Gares

11

Total .

28
28

TOTAL

28
26
25
34
22
255

208

Tabloul Nr. 57 (urmare)


'

OFICII

AGENTII

BUREAUX DE POSTE

AGENCES

Statiuni

RESEDINTA JUDETULUI
De Stat

RESIDENCE DU DEPARTEMENT

d'Etat

Autorizate
Autoriss

Speciale

Autori-

Spciales

Autorises

zate

..0

F. R.

TOTAL

Ga re s

Regiunea VI
Botoani
Cernduti
Dorohoi
Flticeni
Hotin
41 Rdcluti
42 Suceava
36
37
38
39
40

6
33
6
6
10

14

3
9

29

11

Bacau
Flciu

11

Iai

9
7
4
4
4
44

3
2

16

50

25
100

Total

4
17

12
10
14
17

15

36
155

3
7

19
12

15

24

Regiunea VII
43
44
45
46
47
48
49

Neamt
Roman

Tutova
Vas] ui

Total

11

10
7

11

16

11

54

113

2
3

17

14

Regiunea VIII
Blti
Ceta tea Albd
52 Lpuna
53 Orhei
50

10
13
9
9
12
6

51

54
55

Soroc a

Tighina

Total

9
9
6

4
8
43

59

7
1

9
22

Regiunea IX
56
57
58
59
60

Br ila

Buzau
Cahul

4
8

Covurlu i
Isma il

Tecuci

Total

5
6
3

7
7

Putna
62 R.-Sdrat
61

63

-- -

----

8
3

4
6
50

32

Regiunea X
64
65
66
67
68

Ca liacra

Constanta
Durostor
lalomita
Tulcea

13

4
7

19

25
25
15
17
23
124

16

15
3
14
2

25
12

29

12
23
12

7
58

13
142

26

8
9

33
21
4
15
6
9
Total . . .
1
27
91
36
27
Total general . . .
317
1.943
490
844
83
209
1. Activitatea P. T. T. a judetului Storo. inet, teritoriul pe Ceremu*, a fost inglobat la judetul CernAuti *i ter-toriul pe Siret la judetul Radauti.
2. Idem a judetului Campulung a fost inglobat la judetul Suceava.
3. Idem a judetului Cara* a fost Inglobat la judetul Severin, sub denumirea de Caraq-Severin.
1

I. L'Activit des P. T. T. du dpartement Storojinet, territoire sur Ceremus, a te englobe au departement Cernauti, et 1
territoire sur Sireth au dpartement Raclituti.
2. ldem du dpartement Cmpulung a te anglobe au dpartement Suceava.
www.dacoromanica.ro
3. Idem du dpartement Carat a t englobe
au dpartement Severin, sous la denomination de Caras-Severin.

Tabloul Nr. 58.

POSTA RUR ALA IN 1934

Bucureti

Craiova.

Timioara

Oradea

Cernuti

Cluj

lai

39

30

22

39

23

52

114

425

10

27

98

38

29

36

40

91

22

124

344

11

36

47

57

37

51

49

42

31

31

27

353

154

208

8 Chiinb.0
9

Galati

10

Constanta

Total .

--

11

12

43

276

58 202

11

29 103

22

126 275

17

18

29

53

41

15

9 280

10

36

19 147 144

20

14

65

26

33

10

192

302

41

221

11

29

25

92

304

14 287

42

75

317

71

148

20

78

24

26

58

79

91

11

92

2 185

11
-

12

NUMARUL LOCALITATILOR

.0

;'-'' 5 5:

2.%q,

c,... 6 ,

-,- . d)- c,,

,E .c, 7-t. 4.
-

scl ell. eu

4.).,5.. g
.2 0..), ofr-5

'..E.,'61-6.

255

717

2.418

21

T, ?4,

.5 .24:41! g

c, .2 sm.

- ?.0

-8"-ii

Comune

Sate

Comune

Sate

Villages

Communes

Villages

769

779

89

90

1.176

1.683

154

19

225

260

915

34

148

606

27

472

868

22

205

466

1.366

15

1.072

146
21

43

456

802

31

644

1.053

127

26

423

525

31

515 1160 200 522 232 820 208

www.dacoromanica.ro

,..

Communes

59

r,,,

..6 0
t'f,'

munes

(1

OU la distribution n'est pas

?,f.E..1.

.2 -6 7,5:c.2

effectue par le serv. de poste


mais par le dlgu des com-

g,7)

1-.

.,.

C Eil.,),

. E=

prin delegatia comunalA

ILLA;'

rurali

!s autorises

en 0

,,,

g `6'.. N

Unde distributi4 nu este


efectuat prin intermed.
organ. postale, ci numai

,...,-. -

= o=I.
..,,, -ci

agence autorisee, mais deservispar les facteursruraux

.v: 5

0 -tr, . FE,

c., cn ei cu

poste d'Etat, agence specia le,

41.; L g

c'n- ail -.1,_,

;-.4 4.-.,

N'ayant pas un bureau de

sunt deservite de fact.

agentli sp., ag. aut. ins

tale de Stat autorizate,

Unde nu exist oficii pips-

NOMBRE DES LOCALITES

.;.;
-t-,,,,.

;it autorizate

ji postale speciale

ix autoriss

Ou OD

ficii autorizate

Er C

gences postales spciales

ix de poste d'tat

ficii postale de Stat

ori pe sdptmnil

Quatre fois par semaine

j;

O" t

ori pe sapaimna

ao

nq fois par semaine

TOTAL

TOTAL

ii autorizate

P. T. T.

gences autorises

speciale

DIRECTIONS DES

spciales

P. T. T.

Nombre des localits


rurales prevues avec:

DIRECTIUNI

No. des circ. oil la course


des facteurs ruraux A eu lieu

x fois par semaine

7,

ori pe saptttlan'a

postal rural

Nr.localittilor. rurale
prevazute cu:

ori pe saptilnina

Nombre des bureaux de poste ayant service

Nr. circumscriptiilor unde


cursa factorilor a avut loc

!pt )is par semaine

Numrul oficiilor cu un serviciu


de factori rurali

Nr. circumscriptiilor postale rurale

Nombre des circonscriptions postales


rurales

POSTE RURALE EN 1934

83

4.984

7.338

2.686

120

740

210

Tabloul Nr. 59.

ORGANIZAREA
ORGANISATION

AANNES
NII

OBIECTUL
OB JET

1933

1934

1932

,
1930

1931

Directiuni regionale

P. T. T.

10

10

10

10

10

Directions regionales des P.


T. T.

Inspectorate technice

Inspectorats techniques

Inspectorate ambulante

Inspectorats ambulants

Oficii potale care tin


credit i debit telegrafic
Bureaux de poste qui d-

tiennent le debit et credit


tlgraphique.

Dup cum urmeaz:


Comme suit :

Arad, Bucureti Telegraf


Cl. Cluj, Cernuti, Oradea, Timioara . . .

Numrul judetelor care


n'au pot rural
.
.

24

24

672

24

24

24

672

666

des dpartements
qui n'ont pas de poste rurales

Nombre

Dup cum urmeae :


Comme suit :

a) Arad ;
b) Hunedoara ;
c) Odorhei ;

d) Tarnava-Mia.;
e) Timi-Torontal ;

Birouri po"tle de v5.muire


Bureaux de poste pour d-

douanement

Oficii de frontier care


fac tranzit postal
.

Bureaux de poste de fronti_ere qui effectuent transit


postal

Arad 2, Cernduti 2, Con-

stanta-Port, Giurgiu-

Port, Jimbolia, Oradea


2, Satul-Mare 2, Timioara 2.

Oficii P. T. T. cu subdepozite de chibrituri .

Bureaux de poste avec sousdepeits des allumettes

www.dacoromanica.ro

211

Tabloul Nr. 59 (urmare).

A NII
ANNES

OBIECTUL
OBJET

1933

1934

Valoarea bruto a chibriturilor distribuite prin


serviciul postal . .
,

61.144.299 2.907.228.600 3.750.572.094

46.681.446

53.426.763

310

319

379

211

194

228

99

125

113

93

74

111

50

50

1.175

224

195

210

198

Valeur brute des allumettes


distribus par le service
postal

Numrul vagoanelor
postale ambulante

Nombre des vagons de postes


ambulants

In circulatie
En circulation

Defecte In atelier

1930

1931

1932

Defauts dans les ateliers

383

383

Numrul cariolelor

poVale tntre oficii #


geiri:

Nombre des chariots postaux entre les bureaux de


poste et gares:

a) Proprietatea Directiunii

Proprit de la Direction

b) Proprietatea antreprenorilor

Proprit des antreprenuers

www.dacoromanica.ro

212

Tabloul Nr. 60.

TABLOU DE PERSONALUL SUPERIOR SI INFERIOR AFLAT IN SERVICIU PE Z1UA DE


31 DECEMVRIE 1934
TABLEAU DU PERSONNEL SUPERIEUR ET INFERIEUR TROUVE DANS LE SERVICE AU 31 DECEMBRE 1934

SUPERIOR

INFERIOR

SUPRIEUR

INFRIEUR

Persona lul P. T. T. in Directia GeneralA

TOTAL
TOTAL

Barbafi

Hommes

Femei
Femmes

Hommes

Femei
Femmes

281

241

443

95

1.060

334

145

178

33

690

2 628

1.674

5.420

382

10.104

59

58

132

590

11

601

585

Barbati

Personnel P. T. T. a la Direction Generale

Idem la Directiunile Generale


Idem aux Direction Rgionales

Idem In serviciu de executie


Idem dans le service d'execution

Radio-Comunicatii
Radio-Communications

Personalul de linii
Personnel de lignes

Sefi de oficii autorizate 1)

259

Chefs des bureaux autorises

Sefi de agentii potale autorizate ')

844

59

24

83

72

77

Chefs des agences postales autorises

Distribuitori rurali locali ')


Facteurs ruraux locaux

Agenti speciali
Agents spciaux

10

181

184

236

243

- -

2.877

2.880

10.114

569

16.898

Conductori magazineri
Conducteurs magasinirs

11

Factori potali rurali


Facteurs postaux ruraux

Total
12

3.561

2.654

Sefi de statiuni C. F. R. care execut serviciul


de potd i telegraf

176

176

Chefs des gares qui executent le service de poste et de


tlgraphe

13

Sefi de statiuni C. F. R. care execut serviciul


numai de telegraf

132

Chefs des gares qui executent seulement le service de

132

tlgraphe

14

Secretari comunali (agenti potali)

4 323

Secrtaires communaux (agents postaux)

8.192
Total general
www.dacoromanica.ro
.

1) Personal nebugetar.
Personnel non budgetaire.

2.654

4.323
10.114

569

21.529

Tabloul Nr. 61.

TABLOU DE FUNCTIONARII P. T. T. AFLATI IN SERVICIU LA 31 DECEMVRIE 1934


.I

TABLEAU DES FONCTIONNAIRES P. T. T. TROUVS DANS LE SERVICE AU 31 DCEMBRE 1934


NUMIREA FUNCTIUNII

FONCT 1 ON

i.

C.)

IN ADMINISTRATIA CENTRAL&

iN SERVICIUL
EXTERIOR

DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE

DANS L SERVICE

Brbati

Femei

Femmes

Brbati

Femei

Hommes

Femmes

---

----

NUMIREA FUNCTIUNII

FONCTION

IN ADMINISTRATIA CENTRAL&

iN SERVICIUL
EXTERIOR

DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE

DANS LE SERVICE
EXTERIEUR

BArbati

Brbati

Femei

11

Femmes

Hommes

Femei

Hommes

Femmes

3.015

1.828

Hommes

EXTERIEUR

.,,

Nr. curent

.a'
0

2
3
4
5
6,i
7
8
9

Director general
Subdirector general
Director
Inspector general
Inspector . .
Oficiant superior clasa
,,

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26

I .

II
III

,,

,,

..

77

clasa

10
11

3
3
23
42

II

III ordinar
,,
Stagiar
Elev oficiant
Inginer inspector general

21
21

P. T. T. clasa
,,

"
,,

stagiar clasa

III
I

II

Impiegat superior clasa


,,

II

principal clasa
,,

clasa

7/

79

97

II

,,

III

II

Elev impiegat
Arhitect inspector
29
, clasa I
27
28

30
31

32
33
34
35
36
37

99

III .....

,,

"

II

99

I
II

68
37

26
46
5

15
1

II

2
1
1
1

Transport .

III

31

4
137
196
285
195
237
198
173
38

24

Ajutor
"
contabii clasa

Avocat clasa

4
2

Contabil sef clasa


19

--

III

,,
97

II

II

25
14
9
23
9

----------

239

------

239

----

---------

2
18
124
97
309
949
50

------

41

42
43

clasa III

II .....
. ....
-

239

5
3
3
2
2
4

'

III

,,

,,

79

--

-----

60

,
,

61

"

59

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

clasa

,
,,

1
1
.

---

HI

ofeur principal clasa I cu 1 grad

,,

.,

,
Maistru ,
r

II

III

clas,

III
IV

.....
.

www.dacoromanica.ro

Transport .

5
2

2
5
4

I
II

10
13

9
5
1

72 Maistru clasa II

1.828

-----

2
1

II
III
IV

1
.

71

42

2
.

III .....

97

------

secundar clasa II

45 Conductor radio sef clasa I


46
,,
I/
II
"
47
III
48 Desenator sef clasa III" . .
49 Translator
clasa I
50
"
51
, II
52
.
53 Inginer sef corp tehnic
54
, ordinar clasa I
55
II
II
III . .
56
,
,
57
si'agiar
58 Cartator
"
principal clasa II

239

2
3

>I

356
440
264
509
43

I9

97

77

44

174

3.015

38 Avocat stagiar clasa I


39
II
40 Medic sef 'Cclasa "I

Report .

332

---

---------

-----------

4
2

--

4
8
6

11

21

271

9
10

6
6
5

---

5
1

2
11

3 091

--

-----

44
66
35
46

2.032

f..)

FONCTION

DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE

DANS LE SERVICE
EXTERIEUR

Brbati

Brbati

Femei

Hommes

Femmes

332

271

..t.

Femei

Hommes

Femmes

3.091

2.032

NUMIREA FUNCTIUNII

FONCTION

IN ADMINISTRATIA CENTRALA

IN SERVICIUL
EXTERIOR

DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE

DANS LE SERVICE
EXTERIEUR

Femei

BArbati

Hommes

Femmes

559

274

Barba ti

Femei

Hommes

Femmes

8.071

2.053

NUMIREA FUNCTIUNII

u..

IN SERVICIUL
EXTERIOR

-''
cu

IN ADMINISTRATIA CENTRALA

Nr. curent

Tabloul Nr. 61. (urmare)

Report .

Maistru clasa III


74 Meseria clasa

4
4

731

75
76
77
78
79
804

81
8

"

11

11

LucrItor
"

,,

,,

II
III

cIas

"

II

"

III ..

,,

91

92
93
94
95
96
97
98
99
100

NI
10
103
104'

105
106

If

II

...

4
7
15
12

II1

27

IV

11

ll

ff

"

III

ff

"
Iv
Mecnic ef clasa I cu 1 grad '

principal clasa

,
I

11

3
1
1

2
4
8
10

13
23
33

II

16

III

Lucrator mecanic clasa

II
III

clasa

. .....

II

,,

2
3

Practicant clasa

II

ff

ff

III

clasa

III

"

''

8. Factor principal clasa


87
88
89
90

..
Conductor principal clasa II
Praciicant clasa III

83
84
85

4
8
5

111

Transport .

1) Personal nebugetar.
Personnel non budgetaire.

559

--_
---

------

4
8

g
2
4
1

20
204
165

274
275
3g
38
671

889
1.055
1.183

10

--274

g
8
2
2
1

4
10
16
18

36
3
21

8.071

-_
_
--_
-_
--

107
108
109
110
111
112

Elev mecanic clasa

'I
II

"

IV .

III

"

clasa

4
5

----2.053

II

"

III

Lucdior de linii clasa

"

II

"

"

16
2

Constructor principal clasa II

0. Jie serviciu principal clam I cu 1 gr.

122
123
124
125
126

,,

19

"

, .

127
128
129
130
131

,,

II
III

ff

clasa

,,

,,

cla;a 1

,,

I .

II
III

5efi de oficii autorizate 1)


" " agentii autorizate 1)
Distribuitori rurali1)
Conductori magazineri
5efi de agentii speciale . .

.
.

www.dacoromanica.ro

4
4
56
32
106
156
207
8

16
14

---II

336

4
19

336

724

724

-----

10

---

---

10
7
2
7

20

----

Total general .

7
4
13

2
6
9
9

18
10
18
15

Factori rurali
I

Total .
132
133
134
135
136
137

----

Il

,,

Magaziner principal
" clasa

I .

--------

16
7

III .....
.
Instalatol ef clasa II
,

119
120

11

_
_
_
__
_

IV

115
116
117
118

_
_

Lucrtor mecanic clasa III

113
114

Report .

87
252
229

--

---

4
6
1

2
65
82
47

9.267

2.260

259
59
72
236

585
24
5
7

2.877

3
3

12.951

2.887

181

215

Tabloul Nr. 62 (a).

MIgAREA PERSONALULUI P. T. T. IN CURSUL ANULUI 1934


LE MOUVEMENT DU PERSONNEL DES P. T. T., AU COURS DE L'ANNE 1934
PERS. SUPERIOR

PERS. INFERIOR

PERS. RURAL

PERS. SUPERIEUR

PERS. INFERIEUR

PERS. RURAL

Wirbati

Femei 13Arbati

T0TAL
TOTAL

Femei Barbati Femei BArbati Femei

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Situatia la 1 lanuarie 1934 Total. .

I.

3.345 2.152 6.758

535

3.698

279

634 13.801

3 321

308

259

Situation au 1-er Janvier 1394 Total


II.

Functionarii intrati in Corp :

Fonctionnaires admis en corps. P. T. T.:

1. Admisi In diferite grade (Tabl. 62b).


Admis dans diverses dgrs.

2. Reprimiti dela armat (Tabl. 62 c).


Revenus du service militaire.

- -

3. Reprimiti in baza art. 41 (Tabl. 62d).


Revenus conform. b. l'art. 41 de la loi

Total

29
53

256

53

89

280

53

63

256

369

260

125

13

III. Functionarii iesiti din Corpul P.T.T.


Fonctionnaires sortis du Corps P. T. T. :

1. Demisionati pentru diverse cauze


(Tabl. 62 e)

Dmissionns pour diverses causes.

2. Demisionati p. armat (Tabl. 62 f).


Dmissionns pour le service militaire

- -

10

10

3. Pusi in retragere prin consiliile me-

dicale (Tabl 62 g)

Mis en

10

retraite par les commissiones

64

30

11

46

86

65

mdicalps.

4. Pui in retragere p. limita de varstA

(Tabl. 62 h)

Mis en retraite pour la limite d'ge.

5. Destituiti si pusi in disponibilitate


(Tabl. 62 i)

12

6. Decedati in cursul anului (Tabl. 62 k).

20

11

42

27

83I

158

12

314

Destitus et mis en disponibilit.

Dcds au cours de l'anne.

178

243

11

194

244

89

15

515

338

Total

43

www.dacoromanica.ro

243

216

Tabloul Nr. 62 (b).


TABLOU DE FUNCTIONAR1I ADMIS1 IN CORP IN DIFER1TE GRADE IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DES FONCTIONNAIRES PTT ADMIS DANS DIVERSES DEORS PENDANT L'ANNE 1934

NUMARUL

NUMIREA FUNCTIUNII

NOMBRE

FONCTION

Brbati
Hommes

Factori clasa IV

20

T0TAL

Femei
I

Femmes

20

Lucrtori de linii clasa III

Cartatori clasa IV

Sofeur clasa IV

Luertor mecanic c"lasa IV

Total

Sefi de oficii autorizate 1)


n

agentii

1)

Factori rurali

1) Personal nebugetar.
Personnel non bugetairre.

29

32

107

248

355

21

151

29
151

Total

279

256

535

Total general

308

259

567

www.dacoromanica.ro

217

Tabloul Nr. 62 (c).

TABLOU DE FUNCTIONAR11 REPRIMITI DELA ARMAT IN CURSUL ANULU1 1934


TABLEAU DES FONCTIONNAIRES REVENUS DU SERVICE MILITA1RE PENDANT L'ANNEE 1934

NumIREA FuNCTIUNII

Numrul

FONCTION

Nombre

Cartator clasa 3

,,

ofeur clasa 4
Lucrtori mecanici clasa I
,,

,,

II

,,

,,

"

IV

7
1

Elevi mecanici clasa I

,
,

,,

,,

II

III

Practicant clasa III (meseria)

Factori clasa IV
Practicanti clasa I

II

III

"

Lucrtori de linii clasa II


,,

,,

,,

2
9

III

,,

Om de serviciu clasa I
,,

,,

,,

,,

II

Total

www.dacoromanica.ro

53

218

Tabloul Nr. 62 (d).


TABLOU DE FUNCT1ONARII REPRIMITI IN BAZA ART. 41 DIN LEGEA DE ORGAN1ZARE P. T. T.
IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DES FUNCTIONNAIRES REINTEGRES CONFORMEMENT L'ART 41 DE LA LOI D'OROANISATION P. T. T.
PENDANT VANNEE 1934

NUMRUL

NUMIREA FUNCTIUNII

NOMBRE

FONCTION

BArbati

Femei

Hommes

Femmes

TOTAL

Cartator clasa IV

Factori clasa IV

Oameni de serviciu clasa II

Conductor clasa III

Total
SO de agentie special

..

Total general

www.dacoromanica.ro

219

Tabloul Nr. 62 (e).


TABLOU DE FUNCTIONARII P. T. T. DEMISIONATI PENTRU DIVERSE CAUZE IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DES FONCTIONNA1RES P. T. T. DEM1SSIONNES POUR D1VERSES CAUSES PENDANT L'ANNEE 1934

NUMARUL

NUMIRE A FUNCTIUNII

NOMBRE

FONCTION
Oficiant superior clasa I
, clasa I

Hommes

Femmes

III

stagiar
Impiegat principal clasa I
,,

Fernei

1
'

clasa I

II

Desenator clasa I
Cartator
, II

1
1

IV

Conductor principal clasa II

III

,,

Conductor clasa

I
II

Magaziner principal clasa II


Factori principali clasa I
clasa I
,,

Il
III

Mecanici clasa II

Lucrtor mecanci clasa I


Elevi mecanici clasa II

,
H

3
2

III

"

Lucrtor de linii clasa

II
III

Om de serviciu principal clasa III


, clasa I
H

1
1

--

2
1

2
6

-2

-i_

1
1

3
1

3
2
1
1
1
I

,,

2
2

II

Total

Conductori magazineri
Factori rurali
.

Total general

11

---

2
1
1

6
2

3
2

62

13

75

60

60

Total

63
125

63
138

13
i

www.dacoromanica.ro

4
1

11

IV

TOTAL

Brbati

220

Tabloul Nr. 62 (f).

TABLOU DE FUNCTIONARII DEMISIONAT1 PEMRU ARMATA IN CURSUL ANULUI 1934


TABLEAU DES FONCTIONNAIRES DMISSIONNS POUR LE SERVICE MILITAIRE PENDANT L'ANNE 1934

NumIREA FUNCTIUNII

NumArul

FONCTION

Nombre

Elev mecanic cl. I

III

IV

Practicanti cl.

II

III

Factor cl. IV

Total

www.dacoromanica.ro

10

221

Tabloul Nr. 62 (g).


TABLOU DE FUNCTIONARII PUSI IN RETRAGERE PRIN CONSILIILE MEDICALE
IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DES FONCTIONNA1RES MIS EN RETRAITE PAR LES COMMISSIONS MEDICALES PENDANT

L'ANNEE 1934

NUM RUL
NOMBRE

NUMIREA FUNCTIUNII
FONCTION

Barbati

Femei

Hommes

Femmes

Oficianti sup. cl. I


cl. IlI
Oficianti cl. I

c.l II

,,

Impiegati sup. cl. III


pr. cl. I

cl. II

el. III

TOTAL

22

22

19

19

,,

cl. I

,,

cl. II

Conductori pr. cl. HI


,,

cl. III

Factori pr. cl. Il


,,

,,

cl. I

el. II

cl. III

cl. IV

Constructor cl. II
Om de serv. pr. cl. III

el. I

cl. Il

40

65

105

Conductori magazineri

$efi de agentie special


Factori rurali

Total

Total

Total general

www.dacoromanica.ro

39

39

46

46

86

65

151

222

Tabloul Nr. 62 (h)

TABLOU DE FUNCTIONARII PUS( IN RETRAGERE PENTRU LIMITA DE \USTI


IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DES FONCTIONNAIRES MIS EN RETRAITE POUR LA MITE WAGE PENDANT L'ANNEE 1934

NUMRUL

NUMIREA FUNCTIUNII

NOMBRE

FONCT 1 ON

Femei

Hommes

Femmes

Impiegat sup. clasa III


Conductor pr. clasa III
clasa I
Factori clasa I

II

Ill

77

TOTAL

Brbati

IV

Om de serv. pr. clasa III


clasa I
1,

1
1

91

Total

12

11

Tabloul Nr. 62 (i)


TABLOU DE FUNCTIONARH DESTITUITI SAU PU$1 IN DISPONIBILITATE
IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DES FONCTIONNAIRES DLST1TUES ET MIS EN DISPONIBILITE PENDANT L'ANNEE 1934

NUMRUL

NUMIREA FUNCTIUNII

NOMBRE

FONCTION

"

"

Femei

Hommes

Femmes

Impiegat clasa I
, II
Conductor pr. clasa II

Factor clasa II
/f

7)

f9

7,

III
IV

Mecanic clasa III


Lucrator de linii II

Om de serv. pr. clasa Ill


71

91

, clasa II

Total

*efi de oficii autorizate ')


agentii autorizate ')
Distribuitor rural 1)
*efi de agentii speciale
Factori rurali

Personnel non budgetaire.

www.dacoromanica.ro

1
1

--

1
1
1

2
1

120

239
4

359
32

28
.

17

--1

16

28

Total
Total general
1) Personal nebugetar.

4
1

III

clasa IH

,,

TOTAL

Barbati

178
194

--

1
1

243
244

28
421
438

228

Tablou Nr. 62 (K.)

TABLOU DE FUNCTIONARII DECEDATI 11N CURSUL ANULUI 1934


TABLEAU DES FONCTIONNAIRES DCDS PENDANT L'ANNE 1934

NUMARUL

NUMIREA FUNCTIUNII

NOMBR

F ONC TION

Femei

Hommes

Femmes

Inspector general
Oficiant sup clasa I

"

1
1

II
III

."

Oficianti clasa 1
"

"

II

,,

III

--

Impiegati pr. clasa I


"

,,

,,

II

"

,,

I" ll

4
1

"

/9

79

III

,,

9,

IV

II

Conductor pr. clasa II


clasa I
,,
"

"

Cartator clasa
"

"

II
III

f1

PI

1,

91

9/

7
5
10

4
1
1

--

1
1

Total general

--

1
1

2
1

62

15

77

2
25
27

89

Sefi de agentii speciale


Factori rurali

Total .

II

Total

2
10

II

79

---

Mecanic clasa I
Lucrtor mecanic clasa IV
Constructor clasa IV
Lucrtori de linii clasa II
Om de serv. pr. cl. I cu 1 grad
clasa I
99

5
2
1

,,

3
7
5
10

79

Il

77

2
5
2
2

Impiegat clasa I

Avocat clasa III .


Factori pr. clasa II
, clasa I

TOTAL

BArbati

www.dacoromanica.ro

--.

25
27
15

104

224

Tabloul Nr. 63.

TABLOU DE FUNCTIONARH DETASATI LA STATIUNILE BALNEARE $1 CLIMATICE


N CURSUL ANULUI 1934

10

12
13

Fe lix-Bdi

Govora
Herculane
Lacul-Srat
Mangalia

14
15
16
17
18
19

Oldneti

Predeal

R.-Vdlcea

21

Sinaia
81dnic-Moldova .
Slnic-Prahova
.
Sovara Bdi i Sat
Strunga
Stna-din-Vale .
Techirghiol Sat
.
Tunad
Vatra Dornei
.
Drste
Vulcana
Burnas
Poiana Tapului . .
Episcopia Bihorului
Serghiefca

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

.
.
.

.
.

----

2
1

3
1
1

2
2

2
3

3
2

-3

2
2

-- -- -- --

8
3

2
2

6
4

-- -

--------

------

8
3

___

Sabalat

7
2

Total general

. .

4
5
9
3

4
1

116

15

15

8
5
11

14

13

15

20

39

2
3
5
1

6
2
2

Soveja
.
.
TechirghiolPlaje Eforie

5
3

-- - -- 6
-- -- -- --- -- - ---- -- --- 244
-- - - - -- - --- -- --- -- --_ _ -_ -- - - -- -- -- - -- - - - - - - -- -- - -- 2

-- --- 4 - --- - - -- -- - -

3
2
2

CA

CA3

TOTAL

Braov
i

2
1

20

32
33
34
35
36
37
38
39

1
1

Constanta
Carmen Sylva

11

-1

---

--- - ---- - --

.1= Co.) CC

6
7
8
9

__

IL

- --- - --- -

CX CJ1 CD CO

- -- - - - - --- ----- - -_ -- -- - - -

I0

2
3

I_

Azuga
Amara
Buteni
Borsec
Balcic
Baltteti
Bugaz
Budache
Buzia
Cdlimdneti

11

N.) CA 00 C.4

"

IPersonal de serviciu

..

Personal de linii i
instalatii

.2

E
.0

'

.c.

Personal de Hnii

...g.

IPersonal de magazii

,.
t

i.

Factori

Conductori

=
u,

Cartatori

a,

0.

0.

LOCALITATEA

lmpiegati

Impiegap principali

Impiegali superior'
o

a,

-1

TABLEAU DES FONCTIONNAIRES DtTACHES AUX STATIONS BALNEA1RES ET CLIMATRIQUES


PENDANT L'ANNEE 1934

29

84

www.dacoromanica.ro
,

219

225

Tabloul Nr. 64.


TABLOUL PERSONALULUI TELEGRAFO-POSTAL TRANSFERAT IN CURSUL ANULUI 1934
TABLEAU DU PERSONNEL TELEGRAPHO-POSTAL TRANSFERE PENDANT L'ANNEE 1934
NUMRUL

NUMRUL

NOMBRE

NUMIREA FUNCTIUNII

TOTAL

FONCTION

NOMBRE

NUMIREA FUNCTIUNII
FONCTION

Barbati Femei
Hommes Femmes

II

77

III
17

cla.;3a

/7

77

.II

"

'

III

Oficiant stagiar
.
Elev oficiant .
.
Impiegat superior clasa III
.

,
,
,
,
,

principal

clasa

.
.

II

III

II

Elev impiegat
Inginer clasa III . . .
,
Cartator principal clasa III
clasa IV
,
.

77

,
,

III

,,

II

ofeur principal
'
clasa III
, II
H
H

.
.

clasa III

"

---

10

76
232
27
2

6
54
76
59
68
76
84
53

2
1

Meseria clasa II

2
.

Conductor Principal clasa III

,
7/
77

II

/7

48

16

De reportat .

8
922

clasa"111
" II

-----

.-.C.300-41C.n-C
4gt
,-C-,--,N,--,N.P.-.0000PNDC*c.004^-1-4(.0000C4.110)00(.00111.(7)-

Report .

6 Factor principal clasa III


54 Factor clasa IV
76
III
H
ft
59
II
68
I
76 Pralticant clasa III . .
84
, I
,
53 Magaziner clasa III . . .
10

124

410
39
3
2

12
1
1

12
7
7

922
2
86
62
35

11

8
8

Lucrator
n
clasa I .
Constructor clasa III

15

4
3

--

,,

II

"

"

Om de serv. prin. clasa Ill

/7

77

"

/7

Total .

11

clasa II

4
26

4
28

11
.

--

II

4
3

LucrAtr de linii clasa III

II

1.390
2
87
62
36

3
4
3
3

,,

Elev mecanicn clasa III

468

15

14

3
5

11

3
8

14
18

3
2

17

20

1.230

481

1.711

47
40
306
1.623

--

48
40
306
2.105

---

468

8 Mecanic clasa II
1
49
87 Lucrator mecanic clasa IV .
57
,
,
, II .

8
49
87
57
48
178

--

TOTAL

Hommes Femmes

005t0

Inspector general
Inspector
.
.
Oficiant superior clasa I

---

Brbati Femei

9
1

48
16
8

1.390

Conductor magaziner
ef de ag. special
Factor rural

Total general .

482

www.dacoromanica.ro
15

226

Tabloul Nr. 65.

STATUL PERSONALULUI P. T. T. PE ANUL 1934-1935


LE STAT DU PERSONNEL DES P. T. T. PENDANT L'ANNE 1934-1935
Nr. tuneLei lunar tionarilor

Nr. runetionarilor

13

Functionari pltiti cu un salariu de .

5
36
2
716
4
173
40

12

80

.
n

"
11

/1

250

,,

1.308
558

922
410
28

"

.
"

71

71

It

"

.
11

,,

,,

11

11

11

1/

"

1.110
157

//

11

.
.

,,

,,

/1

1/

,,

,,

11

11

.
.

.
.

1/

1,

I/

11

11

,,

233
801
320
63
370

"

"

,,

,,

,,

,,

701

"

10
332

,,

11

.
/1

"
,,
,,

16
201
10
91
15

13.234

,,

.
n

II

.
n
11

77

"

"
17

"
"
"
"

"
"
n

"
"

"
"

11

11

"

"

"
n

11

11

1/

"

"

,,
,,

11

"

/1

11

11

17

23

43

11

/I

,,

11

11

1.464

"

,,

,,

21
321
112

1/

28

37

"
71

11

11

"

11

11

411

529
273
39
945

Fonctionnaires payes d'un salaire mensuel de

11

7/

/9

.
.

11

,,
,,

.
.

"

"
r
n

13.234
1.250
258
1.500
1.550
1.650
1.800
1.850
1.900
1.950

2.000
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
2.500
2.550
2.600
2.650
2.700
2.750
2.800
2.850
2.900
2.950
3.000
3.050
3.100
3.150
3.200
3.250
3.300
3.400
3 450
3.500
3.550
3.700
3.750
3.800
3.850
3.900
4.000

Lei lunar

Functionari pltiti cu un salariu de .

81

,,

245
25
62
360

,,

.
.
.

61

77

189
134

77

76
270
236
3
20

"
I/

"
11

.
.
.

/7

1/

,,
7/

11

.
.

//

,,

"

,,

11

11

7/

11

77

)9

11

77

"
l'7

I1
n

,1 1

,,

11

11

77

11

,,
,,

.
.

.
,,
.

71

//
,,

75

71

17

64
95

,,

,,

/9

,,

/7

"

,,

"

,,

/1

"

/1
11

,,

34
2
65

.
"

11

,,
,,

.
"
77

1,

,,

"
1/

17

66
2
140
2

"

"

76
99
90
2
150.
2

.
.

19

7
8

,,

,,

n
71

"

"
n

n
/7

,,

"

,,

,,

/7

77

11

11

/7

71

68

71

77

1/

17

15

,,

,,

,,

,,

,,

,,
,,
,,

"

,,

,,

,,

/7

/V

10

,,
7/

,,

,,

11

,
,,
'

7
2
1

Total

www.dacoromanica.ro

15

,,

20

16.299

Fonctionnaires pays d'un salaire mensuel de

11

/7

,,

11

,,
11

11

11

11

4.100
4.150
4.200
4.300
4.400
4.500
4.550
4.600
4.750
4.900
4.950
5.150
5.200
5.250
5.300
5.600
5.650
5.700
5.850
6.100
6.250
6.550
6.600
6.700
6.800
6.850
7.250
7.300
8.000
8.100
8.200
8.350
8.850
9.050
9.200
9.650
9.800
10.550
10.850
11.900
12.200
12.650
13.400
14.450
22.150

Tabloul Nr. 66

CONCED1ILE ACORDATE PERSONALULUI SUPERIOR

I INFERIOR IN CURSUL ANULUI 1934

CONGS ACCORDS AU PERSONNEL SUPR1EUR ET INFRIEUR AU COURSE DE L'ANNE 1934

CLASIFICAREA
CONCEDHLOR

PERSONALUL SUPERIOR

PERSONALUL INFERIOR

PERSONNEL SUPERIEUR

PERSONNEL INFERIEUR

Cazuri
de concediu

Zile

de concediu

acordate

TOTAL

Jouarcscodredcosng

Cas de cong
I

Brbati Femei Brbati Femei


Hommes Femmse Hommes Femmes

Cazuri
de
concediu

Zile de
concediu

TOTAL GENERAL

Zile

de concediu

acordate

TOTAL

Jours de cong
accords

acordate Brbati Femei Barbati Femei


Jours de

Cas de
conge

Concedii pentru boald

Cas de cong

accords

CLASIFICATION DES
CONGES

Cazuri
de concediu

TOTAL GENERAL

Hommes Femmes Hommes Femmes

ZIIe

Cazuri
Cazuri
de
concediu
Cas de
c o ng

accoornEs

1.687

2.875 25.619 44.412

4.562

70.031

1.736

273 28.095 4.266

Concedii pentru interese

2.196

1.806 10.313

7.674

4.002

17.987

1.533

281

3.883 4.681 35.932 52.086

8.564

88.018

3.269

Zile de
concediu
acordate

de concediu

de concediu

acordate

Cas de cong

Jours de cong
acords

Jours .de
accoonrgL s

2.009

32.361

6.571

102.392

1.242

1.814

7.664

5.816

25.651

554 34.517 5.508

3.823

40.025

12.387

128.043

Congs pour maladies

6.422

Congs pour intrts

Total general

www.dacoromanica.ro

228

Tabloul Nr. 67.

CLASIFICAREA CAZURILOR DE BOAC( SI ZILELE DE CONCEDIU ACORDATE


CLASIFICATION DES MALADIES ET LES JOURS DE CONGE ACCORDES

ZILELE DE CONCEDIU RECOMANDATE

CLASIFICAREA CAZURILOR DE BOALA

JOURS DE CONDE RECOMMANDES

Barbati

CLASIFICATION DES MALADIES

Femei

Femmes

Hommes

Boalele chirurgicale i leziuni

TOTAL

4.165

1.906

6.071

Boa le ale cordului i sistemului vascular

3.023

2.092

5.115

Boalele aparatului respirator

3.215

4.007

7.222

Boalele aparatului digestiv i anexe

5.421

3.450

8.871

5.741

4.160

9.901

1.793

3.903

5.696

550

404

954

337

488

825

324

123

447

3.415

7.511

Maladies chirurgicales et lesions

Maladies de coeur et du sisteme vasculaires

Maladies des voies respiratoires


Maladies de la digestion

Boalele organelor genito-urinare


Maladies vnriennes

Boalele sistemului nervos


Maladies du systme nerveux

Boalele ochilor

Maladies des yeux

Boalele de urechi

Maladies des oreilles

Boalele de piele i parazitare

Maladies de la peaux

Reumatism

4.096

Grip

3.856

2.926

6.782

5.806

1.685

7.491

'

Rhumatism
.

Grippe

Tuberculoz

Tuberculose

Sifilis

138

Sifilis

Intoxicatiuni i diverse

138

15.249

20.119

35.368

53.714

48.678

102.392

Intoxications et diverses

Total

www.dacoromanica.ro

229

Tabloul Nr. 68.

SITUAT1A PROCESELOR
TOTALUL PROCESELOR DIRECTIUNII SPECIALE PE ANUL 1934, DIN CARE:
SITUATION DES PROCES
TOTAL DES PROCS DE LA DIRECTION SPCIALE PENDANT L'ANNEE 1934, DONT;

Totalul general al proceselor

I.

Total gnral des proces

A. Totalul proceselor penale

689

474

Total des procs pnales

Din care:
Dont :

a) Rezolvate in cursul anului

243

h) in curs

231

B. Procese civile

215

Rsolus pendant l'anne

En cours

Procs civiIs

I. Intentate Statului

90

Intents A Ittat

Din care:
Dont :

a) Rezolvate in cursul anului

12

b) in curs

78

Rsolus pendant l'anne

En cours

2.

Intentate de Stat

125

Intents par l'tat

Din care:
Dont :

a) Rezolvate in cursul anului


Rsolus pendant l'anne

b) in curs

109

En cours

Procese de popriri

II.

16

2 790

Proces d'arrts

Din care:
Dont :

a) Rezolvate in cursul anului

1 720

b) in curs

1 070

Totalul general al proceselor disciplinare

1 251

Rsolus pendant l'anne

En cours

1H.

Total gnral des procs disciplinaires

Din care:
Dont :

a) Judecate

263

b) in curs

988

Comisia central : intrate

529

juges

En cours

1.

Commission centrale: nrrgistrs

Din care:
Dont :

a) Judecate

94

b) in curs

435

Comisiile regionale: intrate

722

files

En cours

2.

Commissions rgionales : enrrgistrs

www.dacoromanica.ro

230

Tabloul Nr. 68 (suite).

Din care:
Dont :

a) Judecate

169

b) In curs

553

Comisia de apel : intrate

214

fuges

En cours

3.

Commission d'Appel: enrrgistrs

Din care :
Dont :

a) Judecate

162

Juges

b) in curs

52

En cours

IV.

Avize

1 370

Avis

www.dacoromanica.ro

231

Tabloul Nr. 69.

BIBLIOTECA DIRECTIUNII SPECIALE A POSTELOR


LA BIBLIOTHQUE DE LA DIRECTION SPCIALE DES POSTES

CLASIFICAREA CARTILOR

1934

CLASIFICATIONS DES LIVRES

2.712

Cdrti tiintifice
Livres scientifiques

2.805

Cdrti prof esionale P. T. T


Livres professionnels P. T. T.

CArti literare

1.381

Livres litraires

Cdrti artistice

22

Livres artistiques

Total .

Editate in limba romnd

6.920

2.560

Edits dans la langue roumaine

Editate in limba francez

763

Edits dans la langue franaise

Editate in limba germand

797

Edits dans la langue allemande

Editate in limba englezd

16

Edits dans la langue anglaise

Editate in limba italiand

22

Edits dans la langue italienne

Editate in limba ungard

1.656

Edits dans la langue hongroise

Editate in limba rus

1.106

Edits dans la langue russe

Total
Numdrul cititorilor care au vizitat biblioteca

6.920

204

Nombre des lecteurs qui ont visit la bibliothque

Numrul cArtilor imprumutate cititorilor

870

Nombre des livres emprunts aux lecteurs

Piese cu caracter istoric (tablouri)


Pieces avec caractre historique (tableaux) etc.

www.dacoromanica.ro

1.325

232

Tablou Nr. 70

BIBLIOTECA DIOECTIUNH SPECIALE A POTELOR (ANUL 1934)


STATISTICA CRTILOR AFLATE IN BIBLIOTECA
LA BIBLIOTHQUE DE LA DIRECTION SPCIALE DES POSTES (ANNEt 1934)

-I

STATISTIQUE DES LIVRES TROUVES A LA BIBLIOTHEQUE

Germane

TOTAL

286

295

439

208

2.712

Profesionale P. T. T

811

455

334

13

1.098

87

2.805

Literare
Litraires

266

20

166

118

810

1.381

Artistice

16

22

2.560

763

797

1.656

1.106

6.920

5 tiintifice

Ruse

Anglais

Ita liens

Italiene

Engleze

1.467

CALSIFICATIONS DES LIVRES

Franais

Russes

Allemands

Franceze

Romne

Roumains

CLASIFICAREA CRTILOR

Scientifiques

Professionnels P. T. T.

Artistiques

Total

22

16

STATISTICA REVISTELOR AFLATE IN BIBLIOTECA


STATISTIQUE DES RVUES TROUVS A LA BIBLIOTHQUE

CLASIFICATION DES REVUES

Stiintifice

36

22

14

32

Profesionale P T T

23

43

Literare

44

Scientifiques

Economice
'

Economiques

Professionnels P. T .T.

Litraires

Artistice

Artistiques

........

Total

TOTAL

CLASIFICAREA REVISTELOR

138

78

www.dacoromanica.ro

27

- -

74

40
3

75
59

252

CAPITOLUL IV

CHAPITRE IV
.).4.14.

REZULTATE FINANCIARE
RSULTATS FINANCIERS

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

235

Tabloul Nr. 71.

TABLOU DE VENITURI $1 CHELTUELI IN LEI (12 luni)


TABLEAU DES RECETTES ET DPENSES EN LEI (12 mois)
1933

1934

NATURA VENITUR1LOR

1932

1930

1931

NATURE DES RECETTES

Lei
Din vanzarea timbrelor postale.

B.

Le

499.319.344

510.802.959

3.556.896

7.353.802

520.495.807 -

691.484.963

et autresformulesd'affranchissement
.

B.

495.191.768 -

Provenues de la vente des timbres poste

Din bonificatiuni straine

Lei

5.520.530

Ds bonifications reues des Admi-

B.

Lei

B.

806.799.364

Lei

811.511.361

1.177.127.076

38.560.038

nistrations itrangires

Din venituri efectuate In nume-

rar

Ds recettes effectuees en numraire

Totalul veniturilor

1.021.208.105 - 1.194.361.203

Total des recettes

-I

1.334.708.154

1.026.457.739

1.221.005.866

5.805.078

38.024.678

57.253.178

582.997.654
1.101.154.415

489.348.752

1.988.638.437

CHEL TUEL I
DPENSES
Tratamentul personalului

659.369.750 - 666.262.853 - 748.622.197

Traitement du personnel

Indemnitti

5.732.846

5.511.089

65.778.969

167.780.274

152.340.564

174.970.186

170.284.554

71.079.809

83.553.268

198.828.450

91.787.072

129.739.783

1.086.338

879.258

301.164

3.183.219

1.379.042

2.893.899

1.922.813

1.303.433

761.606

735.145

7.467.708

16.217.290

3.447.434

14.240.088

28.003.025

116.107.734

252.234.358

209.897.770

92.035.191

358.529.501

929.517.053

1.194.361.203

1.320.546.090

1.441.459.779

1.966.930.094

Indemnits

CumpArri i ntretineri de cldin i materiale de post, chel-

tueli de chirii,incalzit,luminat,

furnituri de birou

Achats et entretiens des batiments


et matriaux de poste, frais de location, chauffage, lumire, fournitures de bureau

Cheltueli de transport pe CFR ,


maritime si fluviale, cheltueli
de constructie i intretinerea

trsurilor postale, subventia

antreprenorilor
Frais de transport sur le chemins
de fer, maritimes et fluviales, frais
de construction et entretiens des

voitures postales, subvention des


entrepreneurs

Indemnitati pentru pierderi i


stricaciuni de trimeteri postale
Indemnits pour prtes et avaries
des envois postaux

Subventia companiilor de navigatie


Subvention aux compagnies de navigation

Bonificari platite administratiilor strine


Bonifications payes aux administrations trangres

Alte cheltueli diverse


Frais diverses

Totalul cheltuelilor .
Total des dpenses

Excedentul veniturilor

91.691.052

21.708.343

Excdent des recettes

Excedent cheltuelilor
Excdent des dpenses

219.381.675

www.dacoromanica.ro

106.751.625

236

Tabloul Nr. 72.

TABLOU DE VENITURI SI CHELTUELI IN FRANCI AUR

(12 luni)

TABLEAU DES RECETTES ET DPENSES EN FRANCS OR (12 mois)


NATURA VENITURILOR

1933

1934

1932

1930

1931

NATURE DES RECETTES


Frs.

Din vanzarea timbrelor postale .


Provenues de la vente des timbres
poste et autres formules d'affran-

Ct.

15.005.811

chissement

Din bonificatiuni straine

Ds bonifications re9ues des Administrations trangeres

167.289

Din venituri efectuate in numerar

15.772.600

Totalul veniturilor

30.945.700

Des recettes effectues en numraire


.

Total des recettes

Frs.

Frs.

Ct.

Frs.

cl.

ct.

Frs.

Ct.

15.130.889

15.478.878

24.498.466 -

24.591.253

107.785

222.842

1.168.486 -

17.666.596

14.828.750 --

35.670.517

33.368.316

40.445.702 -

60.261.770

31.104.780 -

'37.000.178

1.152.263 -

1.734.945

5.160.138

20.954.090

36.192.764

CHELTUELI
DPENSES

Tratamentul personaluitii
Traitement du personnel

19.980.902

IndemnitAti
Indemnits

20.189.784

22.685.521

173.722

167.003

175.911

1.993.302

5.084.251

4.616.381

5.302.127

6.025.105

2.781.426

Cumpardri i intretineri de clddir

si material de postd cheltueli


de chirii, iiclzit, luminat, furnituri de birou
.
.

Achats et entretiens de btiments et


matriaux de poste, frais de location, de chauffage et d'clairage,

fournitures de bureau et autres


menus fra is

Cheltueli de transport pe C. F. R
maritime si fluviale, cheltueli
de constructie i intretinerea
2.153.934

2.531.917

32.919

26.644

9.126

87.694

58.267

39.498

trsurilor postale, subventia


antreprenorilor

Frais de transport par les voies ferres, macadamises et fluviales, de


constructions et d'entretiens de
voitures de poste, ainsi que les
subventions aux entrepreneurs de
relais de poste

Indemnitti pentru pierderi

stricAciuni de trimiterii postale.


Indemnits pour pertes et avaries
d'envois postaux

Subventia companiilor de navigatie

Subventions aux compagnies de navigation

Bonificari pldtite administratiilor

strine

Boniffications payees aux administrations trangeres

Alte cheltueli diverse

Autres dpenses diverses

3.518.416

Totalul cheltuelilor .

Total des dpenses

Excedentul veniturilor

Excedentul cheltuelilor

Excdent des recettes

Excdent des depenses


1) 1

fr. aur =-_ 33 lei.

I fr.

ro =33 lei

226.294

28.167.183
2.778.517

7.643.465

36.192.764

491.433

www.dacoromanica.ro

3.931.508

41.789 _

96.461

23.079

6.360.538

2.788.945

40.016.548

43.680.599

3.234.897

104.468

431.518

- 6.648.232

22.277

848.577

10.864.530

59.603.942

657.828

- -

237

Tabloul Nr. 73

TABLOU DE TIMBRELE IESITE DIN DEPOZITUL P. T. T. IN CURSUL ANULUI 1934


TABLEAU DES TIMBRES POSTE SORTIS DU DEPOT P. T. T. PENDANT D'ANNEE 1934

SPECIFICAREA PE CATEGOR II

Nr.
bucAtilor

VALOAREA
MONTANT EN

Nombre

SPECIFICATION PAR CATEGORIES

Lei

B.

0 25

Timbre pota1e franco

des pieces

30.975.696

I
I

VALOAREA TOTALI DI
MONTANT TOTAL EN

Lei
7.743.924

Timbres poste franco


ff

/I

71

0 30

669.461

ff

11

ff

0 50

,,

,,

,,

rf

7/

7/

--

1f

11

,,

,,

5.192.338
27.276.036
8.628.690
12.980.780
4.264.200
202
21.345.551
1.610.192
5.270.794
1.799.245
336.310
36.604
12.965
3.155
59.600

2
11

--

-----

7 50
79

7/

11

,,

,,

,,

/7

If

79

79

Yt

fl

,,

"

"

Timbre aviatie
Poste arienne
,,

10
16

20
30
50
100
2

"

,,

5
10

"

,,

20

,,

Timbre potale porto

?I

11

2
3

17

71

Timbres poste porto

Timbre postale factaj

Timbres poste factage

Discom.

Discom

Timbre porto aviatie

Poste arienne porto .......


Timbre culturale
Timbre statistice
Timbres statistiques

Timbre Casa de Economie


Foi

ff

Timbre Soc. Corp. P. T. T


77

fl

71

7/

Timbre Eercet"a"
17

77

"

,,

,,
5

,,

"

"

Timbre Anti-Tuberculoz"
Timbres Anti-Tuberculose
"

"

"

2
3

25

-4+1 -6+1 10+1 0,25+0


0,50+0
1+1 2+2 3+3 6+6 -5
5

---------

25
50

2
5

De reportat . . .
www.dacoromanica.ro

--------

200.838 30
2.596.169
27.276.036
17.257.380
38.942.340
17.176.920
1.010
128.073.306
12.076.440
52.707.940
28.787.920
6.726.200
1.098.120
648.250
315.500
119.200 --

--

59.500
74.914
33.335
32.184
1.162.604
2.910.504
415.304
227.050
1.770.100

178.530
374.570
333.350
643.680
1.162.604
5.821.008
1.245.912
1.362.300
8.850.500

5.000
2.500
245.071
87.704
54.402
13.772.000

5.000
5.000
245.071
175.408
163.206
3.443.000

162.000
18.400
1.354
1.264
854
162.294
169.869
142.492
135.649
136.998
137.991
129.500
213.000
110.000
132.835.656

1B.

-----

----

-----------

810.000
92.000 --6.770
8.848
9.394
81.147
169.869
284.984
542.596
821.988
1.655.892
129.500
426.000
550.000
371.345.620 55

238

Tabloul Nr. 73 (urmare)


VALOAREA
MONTANT EN

SPECIFICAREA PE CATEGORII
SPECIFICATION PAR CATEGORIES

ti

,,

.
,,
,
,,

7,

fl

ft

y,

,,

77

,,

, .

,,

tf

fl

Timb re Castelul Pele"

1,

11

Timbre Mih"ai"

6
7 50

"

Timbre Jaileul Regat


,,

,,

2
6
10

,,

.
.

20

,,

Timb re Semicentenarul Marinei


,,

.
,,

Carp potale

,,

,,

,,

,,

,,

6
10
6
20
1

2
3

ff

f1

,,

,,

f1

ff

Mandate potale
Tichete

5.000
10.000
20.000
50.000

,,

.
,,

5
7

Plicuri

8+1

Cii'atii Penale
,,

154-1

,,

M 2-15+1

.
,,

,,

M 3-15+1

,,

25+1

Cii' atii Telegrafice

MI

Formulare Incasso

,,

,,

,,

25+1
75+1
105+1

M IX

---

--_
_
-_
-----_

-1 -1 _

M XII -1 -

M XXX-1

Buletine Vrsmant
Cupoane
Livrete indicatoare

3
15

Aeg. Legii Exploatr ii.


Tarife

MP indicatoare
Nomenclaturi

MONTANT TOTAL EN

des pieces

Lei

132.835.656
40.043
28.866
1
38.252
2
3
10.003
6
17.116
34.350
7 50
10
29.584
16
402

,,

VALCAREA TOW( IN

0 25

17

11

B.

- ---------

Timbre Cap de Bou"


Timbres

Nr.
buc Atilor
Isrombre

Lei

Report .

.
De reportat .
www.dacoromanica.ro
.

20
50
50
10
5
200

--_
-_
_
-

10

371.345.620 30
10.010 75
28.866
76.504
30.009
102.696
257.625
295.840
6.432

1.151

1.151
1.151
1.151

3.453
6.906
42.735

5.698

2
4

2
2
2
2
2.972
2
2

12

20
59.440
12

------

----------

20
32
39.920
1.996
4.357.500
4.357.500
44.768
22.384
36.886.150 110.658.450
212.020
53.005
2.604.270
434.045
14.934.336
-4.978.112
1.020.000
204
485
4.850.000
1.120.000
56
6.000.000
120
68.000
13.600
1.300.600
185.800
955.368
106.152
2.187.200
136.700
863.408
53.963
2.549.300
98.050
733.264
45.829
1.118.000
43.000
861.080
11.330
1.216.880
11.480
57.450
57.450
78.600
78.600
18.400
18.400
2.800
2.800
327.450
109.150
786.150
52.410
10
200
428
21.400
200
4[
700
70
10
50
232
46.400
180.805.934 531.301.554 05
2

--------------

239

Tabloul Nr. 73 (urmare)

VALOAREA
MONTANT EN

SPECIFICAREA PE CATEGORII

ei

Report

B.

2
3
4
5
10

,,
,,

,,

"

"

1+1

Munca Noastr Romneasc


"
"

"

2+1
3+1

,,
,,

Horia Cloca i Crian


fl

If

ft

,,

ff

fl

9,

6
10

ff

Sdptmna fructelor
,,

2
20

,,

Basarabia

Efiro
Congresul Medicinii
,,

,,

,,

,,

11
1

6
10
0
0
2
0
0

Turnu-Severin
ft

)1

/7

7/

Centenarul Armatei
,,

"

"
,,

19

)/

Total general

des pieces

ei

---

----------25
50

3.750.000

3.750.000

51
51
51
51
51
51

51

76.989
76.989
76.989
170.963
170.963
170.963
170.963
103.226
113.665
535
513
106

419
938
100

3.500
1.918

102
153

--

---J

--

2
3
7 50
16

2
2
2
16

www.dacoromanica.ro

185.696.007

-------------

204
255
510
153.978
230.967
307.956
170.963
341.926
1.025.778
1.709.630
103.226
227.330
10.700
5.643
106
2.514
9.380
25
1.750
3.836
0 50

25
50

"

NONTANT TOTAL EN

- 180.805.934 531.301.554 05
1

Ardealul

,,

VALOAREA TOTALI IN

Nombre

SPECIFICATION PAR CATEGORIES

Vignete Casa Noastra"

Nr.

bucatilor

----

4
6
15
992
539.359.557 55

www.dacoromanica.ro

TRAFICUL POSTAL COMPARATIV INTERNATIONAL


TRAFIC POSTAL COMPARATIF INTERNATIONAL

16

www.dacoromanica.ro

242

Tabloul Nr. 74.

243

DATE COMPARATIVE ASUPRA TRAFICULUI CATORVA


APERCU DU TRAFIC DE QUELQUES

Dupd publicatiunea Biroului International al Uniunii Potale Uni


Selon la publication du Bureau International de l'Union Postale Uni

OBIECTE
DE
OBJE TS DE
T

TAR

SCR
ISORI
LET TRES

PAYS

Francate

Afranchies

Carp potale

SOUP.%

simple i cu R. P.

Hrtii de afaceri

Nefrancate

Cartes postales
simples et avec R. P.

Papiers d'affaires

vezi col. 2.

1.319.200.000

35.600.000

Non affranchies

Allemagne 1)

Autriche

326.560.000

8.507.000

143.617.000

5.056.000

Belgique

287.707.500

1.532.900

83.395.200

18.196.600

Bulgarie

27.343.300

78.700

16.319.000

9.849.400

Danm ark 13)

193.080.000

2.655.000

22.071.000

2.891.000

Danzig (v. libre)

27.474.000

277.400

10.344.700

83.500

Egypte

78.495.000 20)

311.000 21-22)

4.197.000

22.216.000 23)

Espagne

France

2.734.900.000 2)

332.841.900

652.000

1.783.500.000

1.000.000

21.787.500

13.355.100

114.800.000

110.950.000

10

Grande Bretagne 27)

4.073.691.000 28)

vezi col. 2

416.974.000 20)

11

Grece

63.761.319

898.385

3.158.793

814.699

12

Hongrie

51.677.200

775.700

13

Irlande (Etat libre) 43)

11.377.000

72.545.000 46)

14

Italie 53)

15

Japon

16

Lettonie 53)

17

Pays-Bas

18

Pologne

19

Roumanie

20

Sude

21

Suisse

22

Tchcoslovaquie

23

Turquie

24

U. R . S . S ....

129.134.200 40)
.

2.611.900

152.505.000 44)

483.000 45)

672.368.000
i

28.187.000

1.368.691.200 56)

229.000 57)

180.892.000

54.795.000

2.096.287.500

142.512.200

418.070

9.576.080

200.920

323.860.300

1.527.000

100.188.600

391.900

401.813.670

4.301.390

112.022.380

6.675.094

62.813.345

332.774

65.929.409

425.048

290.363.400

600.500

38.800.100

4.604.400

298.934.000

94.859.200

454.100

177.890.600

4.709.300

2.222.548

739.996

7.544.400

46.686.388

1.876.302

983.961.446

128.058.699

'

160.406.652

ETATS DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE EN 1933*)

versale din Berna: Statistique Gnrale du service postale anne 1933"


verselle de Berne : Statistique Gnrale du service postal anne 1933"

CORESPONDENT
A
CORRESPOND ANCE
A
A

72.077.095 73)

T
L

E
A

Imprimate
Imprims

Pachete mici

Scutite de taxe

Echantillons
de marchandises

Petis paquets

Exempts de taxes

77.600.000

269.561.000

9.284.000

434.000

Jougoslavie .

131.316.497

2.386.188

55.627.011

5) Voir les notes la page 246.

6.519.000

769.538.000

71.344.200

1.329.794.500

61.077.000

1.958.000

486.000

284.218.000

11.358.600

267.000

312.200

1.530.100

51.647.500

607.000 25)

vezi col. 5

136.153.700

14.468.000 26)

130.065.000

424.189.100

9.382.200

15.528.700

817.736.500

3.731.600.000

77.300.000

450.000

5.800.000

5.825.400.000

vezi col. 5

vezi col. 5

vezi col. 5

40.361.778

966.297

16.168 30)

15.881.970

79.424.000

1.686 800

800

3 274.900

vezi col. 5

7.062.510.000 31)

125.859.409
268.585.500 41)

236.910.000

1.232.542.000

22.804.000

114.795.000

2.306.383.000

683.170.100

25.625.100

13.600

151.686.900

4.468.215.600

12.834.020

334.660

129.700

10.803.810

5,1.935.700

585.972.200

7.546.300

79.200

74.668.800

1.094.234.300

135.417.488

4.894.936

11.568.708

676.693.666

147.307.212

1.281.371

278.089.159

176.334.600

5.111.500

14.400

16.225.400

532.054.300

244.256.300

8.540.000

9.463.200

58.992.900

715.499.700

203.935.700

12.698.100

294.500

108.305.900

940.368.400

42.744.158

931.978

224.474

29.078.443

124.504.287

157.097.593

1.501.601.485

53.247.593

433.316.330

vezi coloana 5
183.570.843

www.dacoromanica.ro

5.504.500.000

189.800

vezi coL 5

*) Vezi notele dela pag. 246

vezi col. 2

TOTAL

82.373.500

vezi col. 5

3.643.906

97.4007-8-9)

15.853.000

vezi col. 5

25

TOTAL

Probe de mad uri

58.400.000

9.771.000 24)

A XE

1.278.800.000

851.667.700 6)

2.571.845.000 30)

20.638.440

424.989.900

STATE DIN UNIUNEA posTALA UNIVERSALI iN 19331

3.524.292

244

Tabloul Nr. 74 (urmare).

MES A
A GER
GER IES
II
MESS
Recomandate

T AR I

Rcommande

PAYS

Scrisori si cutii
cu velori declarate

3.051.260

11.290.000

317.000

Belgique

7.183.700

258.600

Bulgarie

4.869.700

12.954

Autriche

Danemark 13)

Danzig (v. libre)

Egypte

Espagne

France

10

.....

71.900.000

.....

Grande Bretagne 27)

4.304.000

345.000

1.131.900

163.600

9.585.000

18

19

20

Pologne
Roumanie
Suede

56.098.100 11)

711.252
9.796.000

142.176

927.128

176.00014)

153.038.000 31-33)

28.902.804

3.047.900

545.000 31)

270.089.204 15)
18.327.200 18)

8.773.400 62)

35.669.292
6.022.091

10.789.700

23

Turquie

4.138.003
146.829.135 74)

8.028.469

191.213

368.000
2.262.398
135.421

4.037.100
285.400
323.000 69)

108.612

463.872
6.140.200

8.144.038
1.750.755

9.038.500

520.023 18-19)

17.018.052

755.281

7.269.855

629.825.060

104.715.900

90.710.000

14.005.900

111.647.000

26.370.494.000

434.179.369

435.960.755

40.903.400
21.061.900
302.481

6.581.600 49-59-51)

2.983.846.000 34.35_36)

201.467.000 49_50-51.52)

1.172.228.400 37-38)

-.
84.770.425 42)

36.886.400 52)

1.283.954

25.064.738

3.570.894.719

269 037.419 54)

25.200

35.657.400

1.929.924.700

241.887.400 58)

8.144

771.696

32.574.076

14.701.155

134.300

5.263.700

181.453.600

95.033.500

2.074.218

13.330.697

584.569.058

99.573.252 63)

1.255.225

5.346.082

200.253.251

36.192.764 64)

250.200

12.218.400 65_68-67)

1.643.400

5.448.400

2.057.900

11.685.000

151.022

1.246.557

1.021.881.600 65.66_67.68)

112.170.000 68)

390.439.700

155.669.616

394.866.90070)

122.009.790

57.968.590

1.184.344

23.204.697

11.893.885

33.768.500

17.772.068.800

566.345

3.547.189

711.159

5.788.761

198.859.603

www.dacoromanica.ro

3.604.783 15)

-I-

1.417.207.372

62.267.900

2.958.454 12)

17.773.333

8.962.700

12.102.221

98.043.344 15-17)

1.800.00011)

146.779.220

230.606.000 34_35)

55.600

94.438.561 15-16)

7.114.817 12)

12.300.044

10.482.927 18-13)

421.500

5.166.000 48)

4.156.363

--

11.002.950 18_19)

8.455.300

32.879.900

Jougoslavie

57.898.100 11)

506.000

Tchcoslovaquie

25

118.252.800 11)

8.550.700

22

U. R. S. S.

2.307.300

128.500 19

38.200.020

17.297.100

24

1.077.700 10)

1.255.630

Suisse

21

164.559.755 5)

6.356

1.595.170

152.259.711 4)

469.682

3.001.000

255.950.400

18.362

63.854.200

7.848.200

2.462.478

Japon

I
C

11.217.000

6.289.000

15

1.768 000

35.544.000

12.550.584

A NC

2.044.682.800 3)

10.395.000

60.982.000

2.044.682.800 3)

145 400 000

I talie 59

2.789.628.750

6.347

14

F
N

59.288.480

298.900

900

EXCEDENT
des Recettes et Dpenses

2.531.416

876.447

2.441.000 47)

DEPENSES

347.287.688

22.299.200

Mande (Etat libre) 43)

Pays-Bas

N
E

2.081.112

13

17

44.490

583.000

RECETTES

EXCEDENT
Venituri i cheltuieli

MONTANT

1.047.481

Hongrie

Lettonie 59)

CHELTUIELI

EN FRANCS OR

54.170

12

16

Colis avec valeur


dclaree

VENITURI

N FRANCI AUR

NOMBRE

527.700

54.619.000 31-32)

VALOAREA

NAMA RUL

301.500

Grce

Colete cu valoare
declarat

16.600

11

MANDA TS-POSTE

U
E

Allemagne 1)

COLIS

Lettres et boites
avec valeur dclaree

COLETE

MANDATE PO*T ALE

12.817.482 72)

879.681.600 37)

1.781.386

- I-

292.546.800 37)

74.755.913 42)

10.014.512 42)

35.118.400 52)

-F

1.768.000 52)

244.438.900 55)

-I-

371.255.400 58)

12.079.677 69
88.213.700
91.839.725 63)

24.598.519 54_55)

129.368.000 58)

-I-

2.621.478 61)

-F

6.819.800

-I-

7.733.527 63)

36.192.764 64)
89.189.100 68)

146.169.616

-I-

156.575.336 71)
12.722.760 72)

22.980.900 68)

9.500.000

34.565.546

-F

94.722 72)

1.613.815 76)

18.032.551

19,646.366 75)

246

OBSERVATIUNI
OBSERVATIONS
1)

Exercitiul dela 1 Aprilie 1933 la 31 Martie 1934.


Exercice du lr avril 1933 au 31 mars 1934.

2) Precum i scrisorile nefrancate i trimeterile scuffle de taxd.


Y compris les lettres non affranchies et les envois admis la franchise de port.

3) Cifrele rezultatului financiar sunt comune serviciilor pogtal, telegrafic i radiotelegrafic.


Les chiffres du rsultat financier sont communs aux services postale, tlegraphique, et radiotlgraphique.

4) Precum i incasrile serviciilor telegrafic i telefonic.


Y compris les recettes des services tlgraphique et tlphonique.

5) Precum i cheltuielile serviciilor telegrafic i telefonic.


Y compris les dpenses des services tlgraphique et tlphonique.

6) in acest numr se cuprind: imprimatele, jurnalele, crtile de viziti i impresiunile in relief necesare orbilor
Ce nombre comprend les imprimes, les journaux, les cartes de visite et les impressions en relief l'usage des aveugles.

7) Aceast categorie nu exist in serviciul intern.


Cette catgorie d'envois n'existe pas en service intrieur.

8) Din care 1.612 pachete mici originare din Congo Belgian.


Dont 1.612 petits paquets originaires du Congo Beige.

9) Din care 35.117 pachete mici cu destinatia Congo Belgian.


Dont 35.117 petits paquets A destination du Congo Beige.

Serviciul coletelor pogtale in serviciul intern a fost reluat la 1 Mai 1932 de ciltre Societatea National de
drumuri de fier belgiene.
Le service des colis postaux en service intrieur a te repris le lir mai 1932 par la Societe Nationale des chemins de fer
beiges.

11) Cursul de conversiune : 1 franc belgian = 0,1441 franci aur.


Taux de conversion: 1 franc beige = 0,1441 franc or.

12) Sumele indicate in coloanelc 18 gi 19 sunt relative la cheltuielile pogtale, telegrafice i telefonice gi radiotelegrafice.
Les montants indiques aux col. 18 et 19 sont ceux des dpenses postales, tlgraphiques, tlphoniques et radiotlgraphiques.

13) Anul bugetar se cuprinde intre 1 Aprilie 1933 gi 31 Martie 1934.


Anne budgtaire comprise entre le lr avril 1933 et le 31 mars 1934.

14) Din care 74.000 colete recomandate.


Dont 74.000 colis recommands.
15)

Cursul de conversiune : 1 coroand = 1 franc 389.


Taux de conversion: 1 couronne = 1 franc 389.

16) Precum i veniturile serviciilor telegrafic i telefonic.


Y compris les recettes des services tlgraphique et tlphonique,
17) Precum i cheltuielile serviciilor telegrafic i telefonic.
Y compris les dpenses des services tlgraphique et tlphonique.

18) Cursul de conversiune : 1 florin = 1 franc.


Taux de conversion: I florin = I franc.
16) Cifrele rezultatului financiar sunt comune servicillor pogtal telegrafic-telefonic i radioelectric.
Les chiffres du rsultat financier, sont communs aux services postal, tlgraphique, tlphonique et radiotlgraphique

26) Precum i scrisorile nefrancate.


Y compris les lettres non affranchies.

21) Numai trimeterile internationale.


Seulement les envois internationales (Note red).

22) Precum i trimeterile scutite de taxe.


Y compris les envois admis A la franchise de port.
23)

Precum i imprimatele, probele de mrfuri i pachetele mici.


Y compris les imprims, les chantillons de marchandises et les petits paquets.

24) Numai trimiterile internationale.


Seulement les envois internationales (Note red).
25)

Precum i pachetele mici.


Y comprts les petits paquets.

26) Numai trimeterile interne, pentru cele internationale a se vedea col. 3.


Seulement les envois internes, pour internationales v. col. 3 (Note red).

27) Datele statistice sunt aferente anului financiar cuprins intre 1 Aprilie 1933 - 31 Martie 1934.

Les donnes statistiques se rapportent


Panne financire comprise entre le ler avril 1933 et le 31 mars 1934.
www.dacoromanica.ro

247
28)

Precum si scrisorile nefrancate, o parte din trimeterile scutite de taxe si o parte din trimeterile prevdzut
la col. 119 si 120.
Y compris les lettres non affranchies, une partie des envois admis A la franchise de port et un partie de envois prvus
aux colonnes 119 et 120 (v. Statistique generate du service postal publie par le Bureau International anne 1933,
transit (Note red).

29)

Precum i o parte din trimeterile prevAzute la col. 121.


Y compris une partie des envois prvus A la colonne 121. (v. Statistique generate 1933 Berne, transit, Note red).

30) Precum i imprimatele, probele de mrfuri, pachetele mid si o parte din trimeterile scutite de taxd i o parte
din trimiterile prevazute la col. 122 si 125.
Y compris les imprims, les chantillons de marchandises, les petits paquets et une partie des envois admis A la franchise de port, ainsi qu'une partie des envois prvus aux col. 122 125 (v. Statistique generate 1933 Berne, transit,
Note red).

31) Precum i o parte din trimeterile tranzitate.


Y compris une partie des envois de l'espce en transit.

32) Nu sunt cuprinse 7.119.000 trimeteri recomandate expediate de departamentele trii (cuprinse i cele ale Administratiunei Postelor).
Non compris 7.119.000 envois recommands expdies par les Departements du Gouvernement (y compris l'Administration
des postes).

33) Precum i 2.224.000 colete recomandate.


Y compris 2.229.000 colis recommandes.

34) Nu sunt cuprinse mandatele de ramburs.


Non compris les mandats de remboursement.

33) Precum i 218.968.000 bonuri postale pentru fr. 1.601.888.000.


Y compris 218.968000 bon de poste pour fr. 1.601.888.000.

36) Cursul de conversiune : 1= 25 franci 20.


Taux de conversion: 1 = 25 francs 20.

37) Cifrele rezultatului financiar sunt provizorii. Ele cuprind cheltuielile in relatii cu Cassa de economie postald
gi veniturile provenite din fondul Cassei de economie. Cursul de conversiune : 1 = 25 franci 20.
Les chiffres du rsultat financier sont provisoires. Ils comprennent les dpenses en relation avec la Caisse d'pargne
postale et les recettes provenant du fonds de la Caisse d'pargne qui s'y ratache. Taux de conversion: 1 25 francs 20.
38) Precum i veniturile pentru diverse servicii fcute in contul celorlalte Departamente, in ceeace priveste

Datoria nationald, pensiunile, asigurare pentru somaj, asigurare pentru boald, asigurare pentru btrdnete.

Y compris les recettes pour divers services rendus pour le compte d'autres Dpartements, en ce qui concerne la Dette
nationale, lespensions, l'assurance - chi:image, Passurance - maladie, l'assurance, viellesse, etc.
39)

Numai trimeterile internationale sosite.


Seulement les envois internationales arrives (Note red).

40) Precum si 19.021.300 obiecte de corespondentd A forfait", expediate de organizatiunile de Stat.


Y compris 19.021.300 envois de correspondance a forfait expdis par les organismes de l'Etat.

41) Fdr jurnale i scrieri periodice.


Sans les jurnaux et crits priodiques.

42) Cifrele rezultatului financiar sunt comune serviciilor de post, telegraf i telefon.
Les chiffres du rsultat financier sont communs l'ensemble du service des P. T. T.
43)

Datele statistice se referd la anul financiar cuprins intre 1 Aprilie 1933-31 Martie 1934.
Les renseignement statistiques se repportent l'anne financire comprise entre le ler avril 1933 et le 31 mars 1934.

44)

Precum i scrisorile nefrancate, numai trimeterile interne.


Y compris les lettres non affranchies, seulement des envois interne (Note red).

45)

Numai trimeterile internationale.


Seulement des envois internationaux (Note red).

46) Precum i imprimatele i probele de mdrfuri.


Y compris les imprimes et les chantillons de marchandises.

47) Precum si 741.800 trimeteri recomandate expediate de Departamentele Trii.


Y compris 741.800 envois recommands expdis par les Dpartements de l'Etat.

48) Precum si 139.900 colete recomandate.


Y compris 139.900 colts recommandes.

43) Precum si 2.805.400 bonuri postale pentru franci 29.968.800.


Y compris 2.805.400 bons de poste pour fr. 29.968.800.
50)

Precum si 1.537.900 bonuri postale pentru franci 26.924.600.


Y compris 1.537.900 bons de poste pour fr. 26.924.600.

51)

Precum si 1.220.700 bonuri postale pentru franci 8.839.900.


Y compris 1.220.700 bons de poste pour fr. 8.839.900.

32) Cursul de conversiune 1 =, 25 franci 2.215.


Taux de conversion: L 1 = 25 francs 2.215.
53)

Exercitiul 1932-1933.
Exercice 1932-1933.

54)

Suma veniturilor postale diferite (fr. 18.487.114) si venituri telegrafice (fr. 39.966.831).
Montant des recettes postales diverses (Fr. 18.487.114) et des recettes tlgraphique (Fr. 39.966.831).

55)

Precum i cheltuielile telegrafice.


Y compris les dpenses tlegraphiques.

www.dacoromanica.ro

948

56) Precum

scrisorile nefrancate.

Y compris les lettres non affranchies.


57)

Numai trimeterile internationale.


Seulement les envois internationaux (Note red.)

58) Aceste cifre sunt comune serviciului postal si in parte servichlor de telegraf i telefon.
Ces chiffres sont communs aux services postal et en partie, sux services tlgraphique et tlphonique.

56) Date le statistice se referA la anul bugetar cuprins intre I Aprilie 1933-31 Martie 1934.
Les renseignements statistiques se rapportent l'anne budgtaire comprise entre le 1-er avril 1933 et le 31 mars 1934.
60)

Precum i cheltuielile telegrafice i telefonice.


Y compris les dpenses des tlgraphes et des telephones.

61)

AceastA cifrA este provizorie.


Ce chiffres est provisoire.

62)

Aceste trimiteri nu sunt cuprinse printre cele inscrise in col. 10.


Ces envois ne sont pas compris parmi ceux inscrits au colonne 10.

63)

Contropirea celor trei servicii P. T. T. nu IngAdue sd se stabileascA cifrele veniturilor i cheltuelilor referitoare numai la serviciul postal. Sumele arAtate se referA asa dar la totalul veniturilor i cheltuelilor
serviciilor postal, telegrafic, telefonic i radiotelegrafic, corespunzAtoare anului bugetar 1 Aprilie
1933-31 Martie 1934. In aceastA perioadd veniturile postale s'au ridicat la fr. 60.753.320.
La fusion des trois services P. T. T. ne permet pas d'tablir les chiffres des recettes et des dpenses se rapportant
exclusivement au service postal. Les montants indiques se referent donc l'ensemble des recettes et des depenses
des services postal, tlgraphique, tlphonique et radiotlgraphique pendant l'anne budgetaire 1-er avril 1933-31
mars 1934. Pendant cette priode, les recettes postales ont atteint Fr. 60.753.320.

14)

Reuniunea servciHor de postA


numai la serviciul postal.

i telegraf nu ingAude sA se stabileascA veniturile

i cheltuielile referitoare

La reunion des services des postes et telgraphes ne permet pas d'tablir les recettes et les dpenses affrentes exclusivement au service postal.
65)

Precum si 95.740 mandate telegrafice insumAnd franci 21.047.000.


Y compris 95.740 mandats tlgraphiques s'lvant Fr. 21.047.000.

66)

Precum si 1.804 mandate telegrafice insumnd franci 403.800.


Y compris 1.804 mandats tlgraphiques s'lvant Fr. 403.800.

67)

Precum si 4.004 mandate telegrafice insumand franci 919.600.


Y compris 4.004 mandats tlgraphiques s'lvant Fr. 919.600.

65)

Cursul de conversiune : 1 coroand -= 1 franc 389.


Taux de conversion: 1 couronne = 1 franc 389.

66)

Nu se cuprind 904.000 trimeteri oficiale scutite de taxe.


Non compris 904.000 -envois d'office admis la franchise de port.

7))

Cursul de conversiune : 7 coroane Cehoslovace = 1 franc aur.


Taux de conversion: 7 couronnes tchcoslovaques =1 franc or.

71)

Din aceste cheltuieli numai cele referitoare la functionari, factori etc. sunt comune serviciilor postal
telegrafic i telefonic.

Ces dpenses (seulement traitements et emoluments des fonctionnaires et des facteurs et. (Note red.) sont communes aux
services postal, ttgraphique et tlphonique.
72)

Cursul de conversiune : 1 livrA turcA = 2 franci 50.


Taux de conversion: 1 livre turque =2 franc 50.

73)

Precum i imprimatele i probele de mArfuri.


Y compris les imprimes et les chantillons de marchandises.

74)

Aceste trimeteri nu sunt cuprinse printre cele inscrise in col. 10.


Ces enovis ne sont pas compris parmi ceux inscrits au col. 10.

75)

Precum i toate cheltuielile pentru serviciile telegrafice i telefonice.


Y compris toutes les dpenses pour les services tlgraphiques et tlphoniques.

76)

TinAnd seama de toate cheltielile pentru serviciile telegrafice i telefonice.


En tenant compte de toutes les dpauses pour les services tlgraphiques et tlphoniques.

www.dacoromanica.ro

CAPITOLUL V
CHAPITRE V
TABLOURI RECAPITULATIVE
TABLEAUX RECAPITULATIFS

www.dacoromanica.ro

Tabloul Nr. 1.

(A) SERVICIUL INTERN - EXPEDIER1 POSTA DE SCRISORI


SERVICE INTERItUR - EXPEDITIONS POSTE AUX LETTRES

IMP L

SIM P
ANI1
ANNES

Scrisori
Lettres

1867
1868

1869
1870
1871

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1932
1933
1934

imprimate

Cartes postales

Journaux
et imprimes

--

858.848
789.375
1.375.123
1.819.176
2.129.864
2.399.290

--

2.155.047
2.281.434
2.278.310
3.223.169
4.245.397
3.205.230
3.576.257
4.104.357
4.393.803
4.706.626
4.932.196
5.600.904
5.845.850
6.021.422
5.712.523
6.477.690
6.539.702
7.438.568

78.237
101.252
130.139
189.846
348.405
628.141
685.802
699.765
946.102
995.184
1.057.569
1.295.186
1.314.815
1.386.458
2.022.581
1.900.720
2.188.097
2.504.830

1.354.871
1.647.129
1.189.715
3.470.574
3 .757.453
1.206.784
1.599.864
1.936.658
1.983.884

7.475.760
7.869.595
8.675.415
8.271.318
8.217.307
10.275.996
10.084.834
10.372.212
9.754.403
9.061.075
12.058.237
12.519.567
14.551.953
14.688.634
16.150.298
15.910.550
20.138.296
16.436.254
19.835.019
19.490.969
23.665.545
27.366.925
24.141.288
26.133.001

2.812.051
6.986.080
6.181.376
6.807.724
7.154.230
12.258.681
8.943.634
8.273.018
8.799.022
9.940.933
14.147.646
15.270.799
18.232.465
20.597.756
25.095.807
26.460.707
28.579.818
26.566.892
29.671.837
32.681.960
35.786.716
38.670.839
32.885.594
32.082.132

2.979.199
3.128.154
10.943.221
22.183.928
23.276.348
25.784.390
23.267.817
28.380.773
22.669.690
17.625.427
24.908.318
24.508.545
35.080.805
146.885.039
138.659.746
69.232.308
70.050.342
68.150.982
73.068.768
72.035.437
73.056.060
84.426.021
57.703.067
76.606.141

2.001.112
2.396.739
2.886.315
2.929.540
2.875.212
2.329.450
2.615.149
2.729.865
2.964.378

R ECOMA ND A TE

RECOMM A NDEES

Jurnale si

Carti postale

Scutite de taxa

Alte obiecte
I

En franchise
de port

Autres objets

1.012.597
955.820
764.833
954.954
1.009.807
1.097.124
1.961.086
1.847.099
1.915.248
1.985.131
1.493.261
2.052.195
2.129.847
2.211.160
2.907.571
2.798.715
2.429.847
2.696.548

12.583
16.835
25.829
85.046
182.318
175.450
193.787
197.810
176.713
483.913

495.592
475.910
523.123
554.910
554.725
726.864

730.498
767.018
304.655
228.444
385.797
423.927
582.215
840.120
471.113
541.199
576.936
672.108
657.987
733.669
898.553
748.091
742.594
568.154
1.079.253
810.087
1.099.535
4.182.046
754.879
465.674

2.710.030
2.845.590
2.860.724
3.511.552
4.311.825
6.011.848
6.733.795
6.451.633
4.493.292
5.142.470
5.085.723
6.622.780
7.226.499
8.205.898
12.413.108
7.152.079
10.656.375
12.128.616
11.998.296
13.187.352
12.942.961
15.128.095
14.754.566
15.627.609

Cu A. R.

Simples

Avec A. R.

--

531.196
501.242
534.051
500.786
595.122
693.103

Simple

24.873.542
29.523.220
28.713.552
35.193.664
41.959.916
38.265.862
50.513.554
53.410.806
59.648.082
71.265.662
79.563.866
74.798.126
57.289.651
58.902.038
56.727.918

Avec

remboursement

124.872
140.122
139.138
248.669
188.614
218.670
221.565
244.063
368.560
381.110
279.528
497.527
501.214
605.113
589.522
597.115
611.074
964.285

'

---

--

---

---

--

--

-^

Rasboiul
mondial
L a guerre m o n

47.818.706
66.777.360
103.096.833
54.039.797
76.463.438
110.419.676
100.940.450
97.615.449
131.994.669
139.605.778
128.673.367
150.240.038
122.482.016
131.108.393
141.169.834

1.647.412
450.140
879.568
420.851
509.889
508.630
608.088
506.532
647.851
754.494
550.266
765.752
662,118
769.678
1.077.102

29.223.525
48.403.368
40.926.046
41.347.195
81.667.969
71.111.137
58.186.518
63 685.930
102.839.201
75.858.874
38.889.757
36.612.992
34.850.933
37.602.552
45.087.913

9.636.598
10.547.743
6.102.878
9.913.402
10.889.575
12.530.002
10.011.476
8.841.660
9.712.367
9.474.945
9.266.111
7.636.091
5.000.648
4.261.387
4.448 819

www.dacoromanica.ro

TOTAL

En franchise
de port

--

1.060.124
1.125.641
709.929
725.135
783.662
867.533
960.833
1.194.076
888.145
769.322
814.722
1.084.134
1.094.398
1.287.871
1.338.897
1.761.727
2.180.375
2.245.347
2.002.705
2.183.342
2.835.514
1.696.702
3.093.669
2.711.352

42.343.332
61.478.154
60.838.393
74.255.638
76.021.547
78.503.273
72.884.526
65.917.748
64.923.623
70.941.000
60.481.493
54.165.150
38.782.510
41.854.904
37.708.099

Cu ramburs Scutite de taxa

1.390.044
1.290.617
1.909.174
2.319.962
2.724.986
3.092.393

4.725.624
5.125.757
4.514.718
8.104.047
9.575.505
6.440.995
8.226.892
9.007.392
9.801.384
10.266.973
10.336.006
12.816.040
13.216.858
13.575.275
14.084.770
14.944.299
15.053.310
17.295.473

17.767.662
22.722.078
29.675.320
41.728.101
44.129.169
55.622.375
50.573.128
55.511.832
47.075.665
43.080.426
57.591.582
60.677.933
76.844.107
192.398.867
194.556.409
121.265.462
132.347.800
126.096.245
137.655.878
140.389.147
149.386.331
171.470.628
133.333.063
153.625.909

36.167
179.702
263.365
353.302
547.551
719.031
661.782
732.322
405.489
262.060
219.692
365.040
371.118

29.953
57.554
288.995
348.769
449.505
143.256
131.738
114.128
114.207
104.195
92.832
89.684
95.089

1.519.062
2.162.641
2.181.990
2.522.317
2.493.868
2.348.030
2.250.014
2.377.347
1.588.899
1.669.456
1.464.287
1.857.150
2.653.964

155.543.115
217.179.985
242.142.452
217.570.444
290.246.684
314.562.968
296.635.536
293.188.442
372.359.327
371.124.550
319.533.455
326.253.860
260.844.687
276.810.826
289.339.856

Tabloul Nr. 2.

(B) SERVICIUL INTERNATIONAL

- EXPEDIERI POSTA DE SCRISORI

SERVICE INTERNATIONAL - EXPEDITIONS - POSTE AUX LETTRES

SIMP
L
SIMPLES
ANH

R ECO*MAND A TE

RECOMANDEES

jurna le
imprimate

Alte obiecte

Journaux et
imprims

Autres objets

Scutit de taxe

ANNEES

Scrisori

CArti potale
Cartes postales

Lettres

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

--

516.633

638.246
899.956
1.081.248
1.653.665
1.739.673
543.051
832.973
1.247.913
1.389.511
1.590.947
1.515.892
1.483.236
1.479.182
1.497.194
2.493.372
2.379.265
2.506.495
2.905.319

3.020.249
3.170.324
2.484.272
2.795.279
2.786.509
3.072.440
3.665.842
3.987.292
3.561.852
3.944.977
3.845.269
5.496.985
4.711.250
5.660.972
5.393.842
4.514.302
4.355.658
3.879.112
4.726.832
7.723.156
8.248 .034
5.919.837
7.018.395
2.662.404

35.435
53.448
67.485
41.837
67.054
165.028
215.781
193.416
188.095
199.840
204.394
203.536
855.556
791.756
816.466
996.952

1.232.911
1.294.601
900.021
936.491
1.132 597
1.156.434
1.123.602
1.214.141
1.642.588
1.939.251
2.550.607
3.780.051
3.437.696
3.675.254
4.176.816
3.845.812
3.526.602
2.716.941
3.226.974
4.913.099
4.792.147
4.406.209
5.048.936
3.152.352

--

140.986
162.719
196.190
250.024
386.341
185.498
246.263
355.745
407.452
375.465
374.748
454.361
460.522
474.999
804.013
700.904
738.353
896.821

142.951
160.841
162.987
149.421
150.169
156.136

364.774
342.691
333.796
409.944

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1921
1932

1933
1934

--1

--

Simple

Cu A. R.

Simples

Avec A. R.

192.596

91.123
104.045
88.165
114.413
140.950
117.667
197.305
276.829
347.489
324.155
316.250
201.562
205.787
208.268
348.832
347,345
363.806
416.693

Avec

remboursement

--

--

--

--

--

En franchis
de port

--

215.278
317.910
226.070
190.970
284.492
276.406
203.164
238.966
339.378
291.720
240.162
216.294
210.015

709.229

870.355
1.166.720
1.438.156
2.099.280
2.378.938
929.511
1.396.635
2.159.580
2.503.184
2.644.824
2.557.972
2.488.420
2.500.054
2.540.133
4.866.547
4.561.961
4.758.916
5.625.729

6.196.144
6.509.474
4.707.665
5.146.286
5.660.953
6.153.127
6.623.020
7.082.469
6.971.970
7.812.182
8.828.825
12.412.689
10.672.821
12.088.785
12.826.445

11.365.121
10.310.139
9.046.456
10.696.409
16.531.703
17.232.848
13.779.662
13.632.098
7.053.737

-^

Rasboiul
mondial
e mondiale
gue

1.112.857
1.849.624
2.101 261
2.422.732
3.043.352
4.952.516
4.111.884
4.677.244
4.826.081
4.010.695
3.950.271
3.326.037
3.189.901

--

TOTAL

Cu ramburs Scutite de taxe

514.412
544.727
391.885
378.083
393.386
464.147
582.894
476.684
463.939
430.790
398.523
434.368
424.937
479.021
649.060
654.133
602.043
616.511
664.215
707.908
719.373
854.253
528.198
402.345

554.989
582.694
313.518
260.232
377.377
396.000
399.857
415.841
356.508
408.896
559.712
946,127
644.732
564.178
853.380
522.218
447.353
454.809
767.725
770.720
579.065
643.489
129.415
122.744

873.583
917.128
617.969
776.201
971.084
1.064.106
850.825
988.511
947.083
1.088.268
1.474.714
1.755.158
1.454.206
1.709.360
1.753.347
1.828.656
1.378.483
1.379.083
1.310.663
2.416.820
2.894.229
1.955.874
907.154
713.892

1921

2.803.030
3.197.426
4.456.156
2.852.044
3.294.980
3.636.308
3.666.023
3.665.584
4.152.234
3.866.252
3.263.078
2.982.265
2.971.462

37.118
27.730
44.489
41.458
53.040
114.065

La

9.112.029
10.818.546
11.628.380
10.400.364
11.278.982
10.740.288
11.366.048
11.052.834
10.762.180
9.828.663
7.902.921
6.766.890
6.463.561

En franchise
de port

r r

6.084
3.796
2.314
52

24.440
46.410
33.072
22.906
29.588
42.224
33.644
30.186
27.872

1.913.197
2.258 043
3.060.726
2.053.473
1.912.349
1.595.069
1.909.006
1.848.676
1.788.976
1.707.201
1.423.931
931.183
558.812
535.786

www.dacoromanica.ro

10.065
6.424
8.186
9.652
8.411

7.550
7.452
4.762
4.785
5.529
3.858
2.417
1.640
1.517

34
665
601
5

2.960
2.799
9.626
20.920
29 386
15.360
21.744
48.868
44.272
44.798
40.184
38.092
34.257
31.040

1.926 222
15.516 544
19.265.840
20.498.226
17.816.308
19 544.225
21.590.130
21.282.497
21.495.467
21.867.023
19.508.192
16.362.369
13.916.386
13.431.154

Tabloul Nr.3.

B) SERVICIUL INTERNATIONAL

SERVICE INTERNATIONAL

SIM
SIMPPL
LES

A N II
ANNIEES

Scrisori
Letres

1867
1868
1869
1870
1871

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

1934

589.483

CArti potale
Cartes postales

Jurnale st

Alte obiecte

Jurnaux et

Autres Objets

785.595
861.606
845.761
725.746
1.021.356
744.274
1.128.897
1.752.052
1.488.692
1.528.136
1.496.498
1.361.577
1.370.692
1.440.106
2.248.325
2.081.633
2.313.325
2.296.832

2.741.706
2.878.211
3.019.308
2.794.653
3.292.864
3.380.522
3.589.432
4.403.400
4.296.995
2.878.397
5.121.155
6.095.859
4.623.441
5.521.627
6.788.760
5.146.745
5.037 .089

4.887.629
5.248.675
6.629.555
6.914.708
6.282.060
6.597.091
3.933.748

16.410
35.842
37.796
54.222
79.819
97.088
107.911
111.616
110.789
169.126
167.977
171.502
568.816
612.264
935.114
1.040.385

1.055.280
1.103.280
1.095.332
697.584
845.398
971.391
1.083.479
1.471.258
1.622 077
1.513.978
2.212.738
2.881.828
2.584.933
3.272.450
3.823.364
3.064.515
3.768.947
2.683.711
2.860.312
2.914.415
3 .005.462
3.569.809
5.057.930
2.512.659

653.547
721.352
681.409
785.942
906.645
781.103
965.993
1.023.095
1.137.492
1.209.984
1.203.378
1.131.125
1.137.699
1.148.458
1.773.914
1.713.448
2.041.910
2.318.497

2.366.024
2.484.263
1.992.507
2.533.780
3.381.177
3.024.932
2.531.721
1.621.525
3.142.271
2.211.772
3.002.292
5.461.373
3.293.271
3.916.121
3.783.453
3.539.491
3.542.855
3.955.717
4.122.265
4.577.069
4.015.559
4.685.412
1.937.691

2.769.546

R
10.336.680
10.573.871
13.636.214
13.978 551
12.658.828
11.881.896
12.752.428
12.790.587
14.969.240
14.504.271
12.854.842
9.831.549
8.502.234
7.150.221

3.628.840
3.895.313
4.200.980
5.020.550
3.860.480
3.872.726
4.340.076
4.211.573
4.480.268
5.116.090
5.035.654
3.901.651
4.045.106
3.454.750

8.084.980
4.604.085
7.426.548
8.217.499
6.385.106
6.883.136
8.778.510
10.531.914
13.779.272
12.720.636
13.592.306
12.202.151
12.872.782
11,358.204

ARRIVS - POSTE AUX LETTRES

R ECOMAND
A TE
REC'OMMANDEES

imprimate
imprims

- SOSIRI. -POTA DE SCRISORI

Scutite de taxe
En franchise
de port

---

_.

32.998
33.635
47.928
38.216
51.439
76.651
97.032
120.601
121.199
118.752
120.440
125.555
340.668
325.062
340.993
457.008

456 478
479.263
320.974
181.558
241.048
328.981
316.572
286.779
310.946
256.188
394.894
374.906
381.929
428.570
491.391
383.304
376.197
342.038
538.496
379.538
477.420
550.072
153.910
69.977

---

Simple

Cu A. R.

Simples

Avec A. R.

74.760

79.361
82.511
80.963
89.995
116.828
79.777
125.688
155.589
179.546
192.764
190.581
164.695
163.195
166.581

380.372
389.281
490.755
544.785

-----

---

--

--

--

Avec remboursement

En franchise
de port

----

--

--

1.518.503
1.665.469
1.657.541
1.671.160
2.130.553
1.697.592
2.351.836
3.104.475
3.010.673
3.163.101
3.122.445
2.945.275
2.960.003
3.052.202
5.312.095
5.121.688
6.122.097
6.657.507

7.182.981
7.536.535
6.760.215
6.521.716
8.110.480
8.143.543
7.997.780
8.264.473
9.760.947
7.283.112
11.075.865
15.162.375
11.263.698
13.501.327
15.299.210
12.571.432
13.181.556
12.345.279
13.249.875
15.223.319
15.388.142
15.821.890
14.283.881
9.748.888

mondial
oiul
La guerre mondiale
11

664.243

--

563.493
591.518
332.094
314.141
349.993
437.717
476.576
481.511
388.658
422.777
344.786
348.409
380.124
362.559
412.242
437.377
456.468
476.184
480.127
721.742
974.993
734.537
537.259
402.958

TOTAL

Cu ramburs 8cutite de taxe

Sb

643.192
410.418
252.222
313.014
364.494
374.530
589 628
383.890
570.622
670.553
833.287
605.800
720.447
591.981

151.480
2.056
9.100
4.576
78
28.548
33.332
48.022
37.960
32.370
45.825
34.996
43.264
39.585

1.704.308
2.169.785
2.863.407
1.826.305
1.314.118
1.425.561
1.436.850
1.528.903
1.463.387

1.216787
908.836
729.643
690.721

www.dacoromanica.ro

27.838
26.231
28.259
43.734
32.819
31.430
32.431
35.353
39.297
27.232
20.420
15.849
15.522

3
15
1

12

6.292
15.192
31

8.199
8.278
7.734
7.714
7.722
10.786
12.124
14.844
13.392
13.999
14.303
12.264
11.394

22.845.172
21.226.091
27.729.358
29.443.605
25.146'740
24.395.497
27.961.751
29.447.391
35.416.462
34.560.008
33.626.224
27.534.898
26.941.620
23.312.378

Tabloul Nr.4

MANDATE POSTALE
MANDATS POSTE

SERVJCIUL INTERN

SERVICIUL INTERNATIONAL

SERVICE INTERIEUR

ANII

EMISE

PLATITE

EMIS

PAVES

ANNES

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

Numrul

Valoarea

Numdrul

Valoarea

Nombre

Montant en lei

Nombre

Montant en lei

--

-255
1.691

'

2.364
3.409
2.575
1.922
3.083
2.748
1.262
7.703
23.706
71.834
104.259
126.674
141.887
152.449
173.988
187.606
210.989
253.117
255.873

18.108
79.728
140.508
173.855
122.082
89.489
153.112
181.702
94.924
564.006
1.426.129
3.821.650
5.414.496
6.518.673
7.141.771
8.159.823
9.032.676
9.758.738
11.214.667
12.498.695
14.882.478

1.922

3.083
2.748
1.262
7.651

Taxele
incasate
Taxes perues

---

23.706
71.834
104.259
126.674
141.887
152.449
173.988
187.606
210.989
253.117
255.873

SERVICE INTERNATIONAL

---

89.489
153.112
181.702
94.924
562.992
1.426.129
3.821.650
5.414.496
6.518.673
7.141.771
8.159.823
9.032.676
9.758.738
11.214.667
12.498.695
14.882.478

469
776
909
475
6.848
19.348
54.335
77.847
95.404

97.051
115.737
128.837
141.551
161.418
186.264

--

EXPEDIERI

PRIMIRI

EXPEDITIONS

RCEPTIONS

Numdrul

Valoarea

Numrul

Valoarea

Nombre

Montant en lei

Nombre

Montant en lei

---

--

3.495
8.870
12.988
18.566
21.873
22.304
21.826
23.472
26.844
33.550
51.908
65.916
86.792

I-

--

Diferenta

Taxele
incasate
Taxes perues

504
1.229
1.406
2.173
3.125
3.879
4.315
4.986
6.809
8.147
10.414
13.106
14.572

Diffrence

de change

--

503.827
1.255.001
1.764.550
2.293.619
2.423.639
2.280.068
2.289.702
2.444.963
2.624.897
2.747.217
3.956.782
4.873.147
6.644.211

de curs

48.633
120.586
124.075
170,816
241.518
270.271
317.386
358.917
482.540
602.451
804.639
950.537
997.626

-_-

3.062
7.639
10.484
13.984
15.426
15.172
15.862
16.565
18.900
23.425
31.168
38.796
51.502

--

--

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

283.319
307.484
395.239
484.051
515.555
557.144
714.412
885.515
663.873
776.317
860.694
941.046
935.954
1.106.045
1.146.048
1.396.485
1 .260.134
1.578.782
1.691.559
1.728.841
1.821.496
1.944.000
1.914.964
1.658.374

14.467.796
15.191.184
17.560.940
20.998.258
22.685.776
26.750.055
27.939.384

25i 27.136
27.194.088
28.027.829
29.255.915
32.343.020
31.758.985
39.516.433
43.593.444
51.476.468
56.495.584
61.737.756
67.427.849
68.385.830
78.838.323
81.304.784
99.454.260
86.321.860

283.319
307.484
395.239
484.051
515,555
557.144
714.412
885.515
663.873
776.317
860.694
841.548
962.041
1 ,066.876

784.200
1.229.596
1.229.488
1.639.268
1.816.613
1.879.621
1.743.056
1.699.901
1.186.134
1.038.150

14.467.796
15.191.184
17.560.940
20.998.258
22.685.776
26.750.055
27.939.384

25.127 .136
27.194.088
28.027.829
29.255.915
32.230.272
32.034.539
39.412.537
42.972.000
49.376.929
25.735.417
76.905.677
75.069.235
70.151.751
76.139.345
84.246.586
61.539.469
60.271.153

1931

1932
1933
1934

9.939.127
11.543.098
12.829.919
14.811.420
15,358.009
16 128.675
17.500.868
17.220.580
15.779.110
16.242.863
16.019.435
13.633.606
13.414.647
20.038.671
27.919.161
31 .676.465
26.698.046
20.160.873
22.039.393
21.782.413
24.489.767
30.952.013
18.305.019
3.011.196

'

78.299
76.886
82.046
83.146
89.039
86.218
97.720
52.237
24.028

1.162.970
1.399.479
1.383.885
1.550.431
1.652.250
1.878.933
2.128.140
1.581.548
2.909.664
3.288.831
3.506.226
3.854.342
3.768.675
4.159.008
4.546.331
4.720.051
4.255.451
5.083.448
5.183.962
5.583.535
5.608.017
5.605.964
3.838.375
1.412.879

55.445
61.836
128.914
127.774
131.728
143.058
162.822
143.172
160.252
161.179
142.323
130.231
115.771
178.021
225.334
209.497
122.846
106.454
109.538
117.120
116.537
99.556
91.766

26.748
38.864
54.603
63.914
92.577
100.566
75.601
72 639
64.620

43.983.183
54 336.577
73.498.095
87.981.693
143.128.509
163.807.095
107.725.379
86.925.653
62.509.337

252.023
855.743
1.452.206
1.617.346
2.235.848
2.400.795
1.438.711
388.671
249.311

16.544
18.996
22.541
24.885
26.972
30.956
32.032
30.997
57.069
55.647
61.247

69.254
70.139
73.633
78.961

boiul
mondial
La guerre mondiale

114.756
282.946
186.668
136.897
240.705
468.274
472.034
608.318

--

1921

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

119.125
160.330
192.409 198.069
231.205 239.020
261.354 258.426
290.354 282.618
313.386 296.645
219.642 243.828
334.165 284.906
320.640 316.101
436.058 359.801
367.867 330.311
351.985 317.526
429.048 394 045
332.092 374.833
542.070 372.275
466.924 350.782
500.643 377.125
441.608 389.243
537.244 391.591
548.183 410.588
528.087 416.482
449.522 264.630
27.386
408.078
188.076

2.603.545
3.274.888
4.024.798
4.141.305
4.390.369
5.177.991
5.266.575
5.411.605
5.095.305
4.962.087
5.242.413
5.284.471

2.690.302.338
3.465.752.674
4.587.509.245
5.786.811.452
6.663.763.191
7.417.851.172
7.605.017.114
6.966.448.401
6.438.237.740
6.415.611.702
6.490.214.278
6.255.940.933

2.434.117
3.167.955
3.907.076
4.130.757
4,410.549
5.122.154
5.234.445
5.399.056
5.062.376
4.932.975
5.219.963
5.281.418

2.684.334.391
3.447.332.257
4.602.747.240
5.822.809.729
6.681.525.407

7.433 .862.682
7.593.670.362
6.978.824.574
6.451.783.079
6.412.444.869
6 499.021.037
6.264.460.671

--

22.706.509
26.286.400
35.287.066
42.967.979
51.260.851
62.231.654
76.678.625
77.421.402
71.096.477
72.132.686
72.823.451
68 507.312

11 .423
45.696
78.184
79.064
123.907
159.371

130.370
31.030
18.927

www.dacoromanica.ro

18.929.203
51.887.787
91.896.140
123.834.723
176.593.318
238.247.400
328.073.588
31.217.327
17.749.625

606.000
1.340.005
1.809.907
1.287.25 6
1.437.635
1.222.328
1.671.710
142.324
83.870

Tabloul Nr. 5.

MESAGERII (N CARE SE CUPR1ND COLETE CU RAMBURS)


MESSAGERIES (Y COMPRIS LES COLIS AVEC REMBOURSEMENT)

SERVICIUL INTERN

SER VICIUL INTERNATIONAL

SERVICE INTERIEUR

ANII

Scrisori

ANNES

cu valoare
declarata

SERVICE INTERNATIONAL

COLETE

SCUTITE DE TAXA

COLIS

EXEMPTS DE TAXES

EXPEDITIONS

Colete
colis

Fara

Sans

Cu

Fara

Cu

Avec

Sans

Avec

Scrisori
i cutii cu
valoare

Lettres avec
valeur dclare

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

1889
1890
1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1932
1933
1934

99.747
103.858
109.801
116.634
130.698
99.208
130.587
131.416
144.494
161.424
159.610
154.991
155.782
157.910
188.435

177.520
185.314
197.295
198.281
207.691
124.200
136.526
145.555
145.645
179.262
173.426
141.318
168.368
165.925
177.678
154.539
179.118
191.791
202.405
235.875
208,241
222.770
239.717
234.807
228.369
180.534
102.860

Valoarea declarata

Valoarea declaratd

Valeur declare

Valeur dclare

94.113
92.557
133.923
178.483
220.400
159.133
59.123
59.970
55.496
58.409
69.420
34.026
59.918
68.305
79.180
81.220
89.195
75.986
77.215
79.310
77.280
78.959

69.702
78.038
81.137
89.026
165.862
235.082
283.196
271.885
282.462
293.333
391.310
446.108
500.368
500.368
592.419
586.025
674.325
718.252
626.047
653.074
838.821
948.412
890.811
905.397
1.226.360
886.444
564.025

II

45.246
42.166
45.140
42.672
47.184

Lettres et boites
avec valeur

--

49.475
38.315
49.526
49.773
52.258
70.973
82.083
85.144
82.324
93.953
102.155
105.473
103.339
120.339
130.368
127.341
145.034
162.867
157.307
171.372
188.296
188.215
188.862

327.072
588.004
488.978
151.679

sazb

24.534
25.709
30.110
24.524
32.664
24.370
39.026
36.331
36.841
37.367
36.195
46.579
45.975
46.710
45.494

40.910
55.315
64.895
65.219
67.479
60.924
53.376
53.880
56.256
57.536
91.062
81.163
86.037
86.090
84.339
81.296
84.981

89.995
92.497
96.740
126.519
100.649
94.259
109.036
111.340
113.003
87.223

Colete
Colts

Fara

Cu

Sans

Avec

Valoarea declarata

Scrisori
i cutii cu
valoare
Lettres et boites
avec valeur

Valeur dclaree

54.461

26.400
29.438
30.112
29.283
30.687
19.830
41.217
37.097
41.064
45.401
44.951
48.939
49.291
51.712
47.718

PRIMIRI
RECEPTIONS

EXPEDIERI

54.841
52.355
52.238
74.935
69.587
49.565
52.023
71.388
80.247
108.505
106.928
89.440
90.872
91.225
51.171

59.479
61.615
64.181
64.788
68.021

33.249
31.393
27.778
28.563
30.178
26.933
47.587
40.289
26.043
26.813
25.649
23.393
23.555
25.852
25.168
28.856
38.592
25.564
15.094

Fara

eu

Sans

Avec

Valoarea decIarata
Valeur dclare

--

52.533

--

28.391

7.978
8.388
7.870
9.023
8.769
11.635
13.585
14.433
16.364
16.137
16.815
12.005
12.944
10.825
25.714

13.181
13.321
15.968
16.164
15.348
15.756
19.201
18.393
18.821
18.793
18.520

27.702
26.320

--

22.890
24.476
25.066
30.027

32.444
45.787

30.320
55.412
42.434
44.862
47.118
31.294
22.575
24.009
93.122
92.109
112.425
48.234
34.390
37.439
34.187
32.675
37.887
52.483
33.460
38.533
36.493

39.311

40.512
42.523
18.354
18.926
21.080
25.112
36.035
37.095
14.464
25.574
24.720
22.212
20.445
25.141

28.046
22.665
21.730
49.952
22.743
27.517
28.613

44.491

37.466
42.324

24.091

31.155
36.648
33.261
35.624
35.150
39.380
69.830
71.499
71.600
75.284
78.353
114.850

161.775
145.487
211.397
215.779
226.584
276.910
433.492
488.847
476.681
526.658
602.692
504.791
455.959
524.939
555.032
550.316
541.817
587.724
510.839
574.947
507.636
723.415
878.806
703.964

oiul
mondial
erre mondiale

La g u

34.184
39.841
539.114
119.330
141.646
161.850
137.314
140.182
136.803
126 745
108.248
100.637
104.185
73.516
58.465

288.521
312 125
24 573
645.560 1.777.926
753.192
2.239.739
831.570
2.651.626
910.255
2.818.382
2.815.075 1.213.303
2.533.518 1.594.138
2.331.027 1.596.900
2.221.645 1.499.863
1.871.873 1.224.648
1.472.434 1.336.134
1.637.492 1.234.478
1.721.561
1.145.897

299.526
301.652
40.484
333.425
352.880
277.632
564.365
380.609
426.011
438.497
369.944
404.779
270.381
269.630
263.760

89.657
91.570
178.112
301.674
2.019
329.411
3.835
453.932
3.049
493.392
722
400.255
1.237
361.453
1.615
323.880
3.909
308.350
10.022
296.298
17.689
203.712
12.139
188.020
2.219
211.545
www.dacoromanica.ro
1.517

10.660
12.024
21.086
20.268
17.308
15.420
17.131
19.293
17.923
12.806
8.267
8.261

1.863
1.400

'

2.194
2.390
2.110
3.243
2.787
2.720
2.368
1.441

638
414

15.353
40.139
31.277
35.341
55.325
82.298
84.076
93.023
88.803
63.130
59.686
84.242

365.846
559.050
487.140
437.408
475.341
428.619
336.280
200.144
161.667
146.966
104.996
88.013

180.739
176.607
102.398
55.752
49.934
49.995
83.163
204.013
124.858
67.222
20.109
13.140

260

Tabloul Nr. 6.

MESAGERII TRANSITATE
MESSAGERIES TRANSITES
COLETE

Scrisori i cutii
cu valoare

ANII
ANNES

COLIS

declarat

Far A

Lettres et boites
avec valeur

Sans

dclare

Cu
Avec

TOT A L

Valoarea declaratA
Valeur dclare

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

1.796
2.824
2.195
2 063
1.438
2 .046

1891

1892
1893
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

2.015
2.061
1.543
1.902

2.422

2.564

1.667

3.701

2.663
2.106
2.311
2.410
2.290
2.370
5.685
3.916
4.524
5.212
5.212
5.472
18.059
9.261
12.258
8.911
5.510
6.989
10.282
6.020
10.550
16.719
20.398

3.960
2.970
2.989
2.795
2.875
2.780

14.331

2.758
14.194
8.405
8.936
21.751
7.609
8.778

1931

4 .071

1932
1933
1934

1.060
5.683
,

1.176
1.865

4 .609

3.617
4.113
4.952
4.987
5.232
55.776
339.057
2.831
99.305
127.308
6.642
145.794
9.355
22.358
268.147
62.264
265.372
207.852
72.366
69.275
209.400
33.411
230.568
221.319
51.926
50.927
426.958
114.407
389.270
2.739
282.560
9 .065
467.851
15.780
440.137
12.978
52.746
9.546
54.290
13 .894
83.604
11.753
67.616
40.240
10.443
2.919
23.000
7 .552
22.072
12.532
5.579

www.dacoromanica.ro

2.972
4.689
4.210
4.124
2.981

3.948
4.986
5.368
6.623
5.076
5.300
5.205
5.165
5.150
10.294
7.533
8.637
10.164
10.199
10:704
412.891
111.397
146.208
164.060
296.015
334.625
290.500
284.695
274.529
289.964
498.283
518.008
285.299
479.674
470.111
74.129
72.772
119.249
86.978
59.461
29.990
30.684
18.457

261

Tabloul Nr. 7

TELEGR AME
TLGR AMMES

ANII

ANES

TOTAL
TOTAL
telegrame interne telegrame internationale prezentate
prezentate
TOTAL

des telgrammes
internes prsentes

TOTAL

TOTAL
telegrame internationale sosite
TOTAL

des tlgrammes inter- des tlegrammes internationaux arrives


nationaux prsents

1870

432 .892

73.885

71.737

1871

578.749

76.480

72.764

1872

651.170

86.974

96.542

1873

675.066

95.488

90.133

1874

711.533

93.453

91.563

1875

765.071

96.476

94.824

1876

608.100

92.282

93.609

1877

667.719

129.674

124.315

1878

683.340

189.356

191.781

1879

660.959

117.522

123.648

1880

685.642

122.929

129.634

1881

828.237

149.754

153.275

1882

876.801

159.669

156.688

1883

897.068

157.830

164.481

1884

884.560

146.358

148.966

1885

917.448

150.175

151.566

1886

915.158

139.933

135.864

1887

933.448

141.633

139.631

1888

976.205

176.870

136.311

1889

948.413

178.006

157.893

1890

964.742

183.324

161.214

1891

1.086.388

228.647

208.524

1892

1.091.819

237.964

215.002

1893

1 146.404

224.970

225.749

1894

1.360.814

237.847

188.829

1895

1.642.122

267.681

227.067

1896

1.706.535

263.327

225.617

1897

1.540.283

286.850

254.908

1898

1.779.262

330.748

272.657

1899

1.588.585

253.832

246.751

1900

1.455 491

271.753

239.576

1901

1.568.824

305.891

276.387

www.dacoromanica.ro

262

Tabloul Nr. 7 (suite et fin).

ANII

ANES

TOTAL
TOTAL
telegrame interne telegrame internaprezentate
tionale prezentate
TOTAL

des tlgrammes

internes prsentes

TOTAL
telegrame internationale sosite

TOTAL

TOTAL

des telgrammes inter- des tlgrammes internanationaux prsentes


tionaux arrives

1902

1.687.011

337.715

313.423

1903

1.631.726

339.479

333.809

1904

1.826.600

285.141

278.638

1905

1.919.377

381.757

365.535

1906

2.055.090

467.605

407.558

1907

2.028.050

414.571

398.399

1908

2.032.895

388.001

394.820

1909

2.022.582

402.658

390.468

1910

2.248.557

491.625

461.936

1911

2.160.386

602.489

618.898

1912

2.367.616

587.244

624.199

1913

2.630.752

596.316

599.203

1914

2.633.569

591.042

549.573

1915

2.677.028

400.601

387.674

1916

1917

1918

R a z boiul m ondial
L a guerre mondiale

1919
1920

5.281.395

310.985

251.861

1921

6.509.052

306.973

269.142

409.004

525.476

1922
1923

7.226.117

598.921

481.202

1924

7.538.649

582.796

567.702

1925

7.840.530

583.406

522.568

1926

8.251.567

626.791

565.814

1927

6.288.565

621.841

658.832

1928

6.670.567

660.467

675.133

1929

6.739.700

685.495

675.636

1930

6.282.341

681.298

685.525

1931

5.218.215

577.182

605.074

1932

4.033.242

439.633

464.812

1933

3.569.774

354.668

352.211

1934

3.616.257

330.903

342.628

www.dacoromanica.ro

263

Tabloul Nr. 8.

OFICII P. T. T.
BUREAUX DES P. T. T.

ANII

OFICII P. T. T.

LES ANNES

DES P. T. T.

a BUREAUX

FUNCTIONARI

ANII

OFICII P. T. T '

FUNCTIONARI

FONCTIONNAIRES

LES ANNES

DiepE.ATUA

FONCTIONNAIRES

1854

1879

97

1.266

1855

1880

104

1.259

1856

15

1881

108

1.314

1857

15

1882

111

1.361

1858

19

1885

250

1.421

1859

28

1886

317

1.489

1860

35

1887

321

1.445

1861

42

1888

323

1.445

1862

42

1889

353

1.634

1863

44

1890

381

1.648

1864

46

1891

395

1.775

1865

48

1921

2.488

18.265

1866

53

1922

2.440

18.159

1867

54

1923

2.400

18.159

1868

54

1924

4.238

19.075

1869

58

1925

5.615

23.168

1870

58

1926

6.397

24.222

1871

62

1927

6.417

25.435

1872

73

1.204

1928

6.263

26.226

1873

81

1.020

1929

0.522

26.198

1874

83

1.120

1930

6.364

23.997

1875

90

1.123

1931

6.433

22.099

1876

91

1.062

1932

6.518

21.804

1877

101

1.087

1933

6.526

21.695

1878

97

1.213

1934

6.592

21.529

www.dacoromanica.ro

264
Tabloul Nr. 8 (unnare)

TABLOU DE OFICIILE POSTALE RANDUITE DUP DATA DESCHIDERII LOR


TABLEAU DES BUREAUX DE POSTE ARRANGES D'APRES LA DATE DE LEURS MIS EN FONCTION

a)
1-

NUMIREA OFICIULUI SI DATA DESCHIDERII

c.)

NOM DU BUREAU DE POSTE ET LA DATE DE


SA MIS EN FONCTION

Anul - l'anne - 1854


1

Giurgiu, telegraf i potd

Anul - l'anne - 1855

ei,

NUMIREA OFICIULUI SI DATA DESCHIDERII


NOM DU BUREAU DE POSTE ET LA DATE DE
SA MIS EN FONCTION

Caracal, telegraf i pot

Craiova, idem

Dorohoi

Piteti

R.-Sdrat

Slatina

BArlad, telegraf i pot

BrAila,

Bucureti

Focani

Galati

Jassy

Bolgrad, telegraf i pot

Ismail

Curtea-de-Arge, idem

Oltenita

idem

Targovite
Anul - l'anne - 1860

Anul - l'anne - 1856


1

BacAu, telegraf i potd

Reni

Flticeni, idem

Rmnicul-Valcea

Piatra

Trgul-Jiu

Ploieti

Turnu-Mgurele

Roman

Tecuci

Cahul, telegraf i potd

Vaslui

Calafat,

Anul - l'anne - 1857

Clrai

Anul - l'anne - 1858

Geti

Mizil

Targu-Neamt

Trgu-Ocna

Anul - l'anne

Botoani, telegraf i pot

Hui,

Mihileni

T.-Severin

idem

Buzdu, telegraf i pot

Cmpulung, idem

idem

Anul - l'anne - 1862

Anul - l'anne - 1863

Anul - Vann& - 1859


1

1861

Flciu, telegraf i potd

Trgu-Frumos, idem

www.dacoromanica.ro

265

Tabloul Nr. 8 (suite en fin).


....
C

NUMIREA OFICIULUI SI DATA DESCHIDERII

4-,

NUMIREA OFICIULUI SI DATA DESCHIDERII

'5

NOM DU BUREAU DE POSTE ET LA DATE DE


SA MIS EN FONCTION

a-

NOM DU BUREAU DE POSTE ET LA DATE DE


SA MIS EN FONCTION

C.)

Anul - l'anne 1864

(.)
s.:

..:,

0)

Adjud, telegraf i potd


Cmpina

Moineti, telegraf i potd

Pacani-gard

Anul - l'anne 1872

idem

Anul

idem

-- l'anne 1865

Budeti, telegraf i pot

Bechet, telegraf i pot

Buhui

Rul-Vadului, post

Domeei

DrgAani

Anul -- l'anne 1866

idem
,,

Alexandria, telegraf i post

Ferbinti

Leova

idem

Mrdesti, pot

Mrgineni

Prefectura Ilfov, telegraf i post

Urziceni

,,

Roiorii-de-Vede

Vlenii-de-Munte

Zimnicea

)9

Anal - l'anne 1873

Ant!! - l'anne 1867


1

idem

Barboi, pot

Anul - l'anne 1868

BrAila, gar potd

Anul - l'annee 1869

Bucureti, gard potd

Predeal, telegraf i potd

Chitila, telegraf i potd

Filiai, telegraf i pot

Filipeti

idem

Galati, gard pot

Izlaz

,,

Hrlu, telegraf i potd

Urlati

lai, gard pot

Anul - l'anne 1870

Prscov, telegraf i pot

Anul - l'anne 1871

Ptklage

Itcani, potd

Ministerul de Finante, telegraf i pot

10

Sinaia

www.dacoromanica.ro

idem
,,

Tabloul Nr. 9.

VENITURI

CHELTUIELI

RECETTES ET DPENSES

CHEL
T UIELI
DEPENSES

Poste

Le
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

455.724
532.379
1.267.566
1.234.227
974.237
1.074.097
1.290.159
1.425.974

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

TELEFON

Tlgraphe

Telephone

Le

22
47
20

2.090.357
4.321.591
3.544.677
2.327.358
2.385.934
2.453.728
2.507 757
2.439.348
2.508.031
2.547.784
2.862.198
2.923.600
3.108.779
3.463.461
3.649.035
3.650.123

19

37
42
09
90
34
97
95
04
51

24
46
54
19

58
52
19

26
84
15

88

40
22
32

3.119.835
2.731.916
2.789.661
2.669.293
2.718.196
2.979.215
2.611.168
2.691.930
2.654.254
2.787.391
2.628.923
2.950.572
2.975.827
3.420.796
3.830.906
3.368.491
3.459.743
3.654.456
4.466.243
4.766.610
4.660.552
4.975.433
5.472.398

91
51

90
95
08
33
36
34
19

34
92
16

42
87
01

73
03
57

54
35

Rzboiul mondial

7.905.717
40.168.718
102.655.237
1921
1922
211.582.074
1923*) 210.608.968
354.332.309
1924
1925
447.091.779
1926
707.459.146
1927
1.008.073.496
1928 1.171.512.624
1929 1.190.054.499
1930
1.286.190.602
1931
1.334.708.154
1932
888.814.696
1933
866.654.602
1934
839.465.253

B.

896.258
1.041.213
1.120.521
1.095.334
1.089.469
1.099.485
1.125.788
1.148.911
1.231.132
1.263.319
1.875.193
2.039.475
1.142.315
1.472.184
1.642.793
1.623.193
1.573.378
1.541.748
1.733.957
1.982.684
2.187.020
1.969.919
2.091.517
2.471.113
2.395.698
2.498.918

1.421.245 38
1.560.645 57

4.098.143
4.974.640
5.527.080
5.593.472
6.029.548
6.672.047
6.329.007
6.258.810
6.548.690
6.855.439
7.416.147
7.138.385
7.561.061
8.766.385
9.954.694
10.778.670
12.158.775
12.072.976
13.426.482
13.823.188
11.531.626
10.082.446
9.453.622

1901

1 B.

TELEGRAF

49
53
87
54
79
80
97
15
26

---

20

901

26,
841

38
28
06
72
06
07
74
48
61
17

52
32
19
74

73
42

35
55
39
14

58
59'

58
53
73
66
51

38
57
74
55
02
47
21

73
60
01

47
63
14

63
10
98
68
18

TOTAL

Lei

B.

------------

--------

Lei
1.351.983
1.573.592
2.388.088
2.329.561
2.036.706
2.173.582
2.415.947
2.574.885
2.652.377
2.823.965
3.965.550
6.361.067
4 9'36.993
3.799.542
4.028.727
4.076.921
4.081.136
3.981.097
4.241.988
4.530.468
5.049.218
4.893.519
5.200.296
5.934.574
6.044.733
6.149.042

--------

---

60.614
102.935
180.681
218.379
266.359
296.045
339.071
409.845
463.635
568.686
645.282
687.870
808.866
967.121
1.116.473
1.213.637
1.389.736
1.807.493
1.976.872
2.336.249
2.507.687
2.653.055
2.521.266

7.278.593
7.809.492
8.497.423
8.481.146
9.014.104
9.947.309
9.279.247
9.360.590
9.666.580
10.211.516
10.690.353
10.776.827
11.345.755
13.164 303
14.902.074
15.360.799
17.008.256
17.534.925
19.869.599
20.926.048
18.699.866
17.710.935
17.447.286

79
48
25
91

90
89

42
95
41

52
51

29
24
83
34
50
22
79
87
34
31

38

B.
12

73
04
57
65
48
81

96
45
31

82
58

12

56
83
43
20
27
61

58
88
74
65
98
73
47

77
23

30
48
92
17

52
24
83
79
33
91

36
76

23
37
15

89
53
91

La guerre mondiale

8.563.322
44.435.561
90 803.123
135.795.800
126.056.182
179.350.081
203.798.252
280.055.799
335.091.850
314.707.114
387.926.118
1) 328.631.412
2) 266.787.675
212.239.719
182.338.743
181.742.852

23
54
39
54
66
58
68
73
53

----I1

2.748.552
14.645.815
30.542.535
77.569.095
68.677.716
130.763.540
157.239.894
231.187.331
339.129.640
345.276.221
385.478.097
373.816.423

61

66
96
53
03
05
64
48
57
87

3)
3)
3)

19.217.592
99.250.095
224.000.897
424.946.970
405.984.767
664.444.931
814.129.154
1.218.702.277
1.682.294.987
1.831.495 960
1.963.458.714
1.988.638.437
1.334.708.154
P101.154.415
1.048.893.345
1.021.208.105

33
73
22
61

48
43
36
36
36
18

DUPA BUGET

CREDITE

D'aprs le budget

Crdits

Lei
2.413.707
2.980.148
3.400.539
3.133.132
2.783.356
3.114.010
3.132.244
3.219.761
3.190.571
3.184.195
2.950.904
3.941.735
3.523.585
3.665.398
3.602.106
3.723.320
3.666.169
3.553.009
3.592.094
3.639.510
3.595.924
3.527.153
3.780.777
4.094.580
4.404.894
5.974.800

7.192.985
7.889.980
8.060.831
7.955.104
8.136.270
8.278.270
8.287.270
8.220.494
6.925.352
6.952.588
7.002.580
7.542.853
7.630.788
8.643.460
8.273.460
9.622.460
11.473.460
11.523.460
11.959.580
12.859.580
13.000.680
16.904.480
16.567.525
16.834.749
16.834.749
16.834.749
16.834.749
144.417.758
267.006.505
303.504.330
402.871.050
594.333.279
665.665.015
798.585.720
1.407.280.391
1.782.052.812
1.890.855.682
1.966.930.094
1.441.459.779
1.320.546.090
1.194.361.203
929.517.053

Lei

B.

6.193
184.933
296.900
193.521
417.688
369.424
214.584
138.660
76.151
492.198
93.883
39.080
50.130
264.048
57.442
131.015
213.994
222.878
157.007
144.773
160.638
396.768
234.402
150.474
150.933
27.210

65
14
67

93
47
34
07
96
58
66
94
11

34
59
77

----

33
62
33
44
32
781

73.252
157.000
128.000
15
41.100
45.055
5.532
33 970
8 239
81.238
81.898
125.951
45.250
373.096
1.488.544
2.414.993
961.729
617.620
617.620
613.612
1.454.640
4.012.633
929.062
1.375.989
1.062.272
3.460.500
27.472.319
131.567.144
9.274.489
95
60.038.458
119.650.421
64.126.334
114.066.178
172.569.226
353.502.504

45
69
25

---------

84

- Seulement 9 mois.
1) Din care radio 9.713.638 lei. - Dont Radio 9.713.638 lei.
2)

11.402.754

11.042.754

3) Impreunrt cu creantele de incasat.- Y compris les crances encaisser.


5 payer.
pliitit. 4)
,,
n
www.dacoromanica.ro
77

)1

CHELTUIELI

TOTAL
B.

85
65
43
67
18
9
15

04
51

68
94
33
53
53
42
55
08
96
59
55
20
90
86
68
46
66

25

45
50
85
65

25
95
70
45
55
60

90

--

90
40
32
07
55
65
99
89
20
28

40.132.547 49

*) Numai pe 9 luni.

EXCEDENT

Lei

Lei

1B.

2.419.901
3.165.081
3.697.440
3.326.654
3.201.044
3.483.435
3.344.828
3.358.422
3.266.723
3.676.394
3.044.788
3.980.815
3.573.715
3.929.447
3.659.549
3.854.335
3.880.163
3.775.887
3.749.101
3.784.283
3.756.562
3.923.922
4.015.180
4.245.055
4.555.827
6.002.011

7.266.237
8.046.980
8.188.831
7.996.204
8.181.325
8.283.802
8.321.240

Dpenses

50
79
10

60
65
26
22

--

34
88
44
87
12
19

55
08
96
59
55
53
52
19
12

78
44

70
69
25

B.

''

41

04
64
03

920.761 94
2.380.252 14
1.413.277 25

369.178
222.585
200.973
205.209
492.887
746.185
1.292.656
969.597
1.185.116
1.689.519
1.488.905

64
88
12
31

02
03
35
22
46
86
95
146.031 03

12.356 07

--

a_

308.592
484.942
832.779
1.663.506
958.006
1.131.107
2.659.989
3.177.030
3.561.822
3.188.723
3.341.870
3.032.299
4.213.620
4.776.609
4.917.176
5.393.845
7.296.406
6.611.828
1.686.553
122.607

496.227 49

--- --

1.792.219
61.032.617
43.954.526

24.105.086 84

106.751.625
219.391.675
145.467.858

66.614.053
275.014.596
9.310.599
72.603.032
21.708.343

--

129.184.301 22
54.442.152 87
103.044.065 78

91.691.052

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

1893
1894
05 1895
33 1896
47 1897
67
1898
67 1899
59 1900
83 1901
54 1902
33 1903
96 1904
66 1905
31
1906
45 1907
63 1908
1909
37 1910
25 1911
1912
89 1913
37 1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
61
51 *) 1923
46 1924
-- 1925
80 1926
36 1927
85 1928
1929
1930
1931
1932
1933
-1 1934

-1

------

78

237.488 46

--

IB.

129.904 56

--

Lei

--- ----- -------

15

45
50
85
8.229.4522 65
7.006.591
7.034.486 25
7.128.531
7.588.103 95
8.003.884 70
10.132.004 45
10.688.453 55
10.584.189 60
12.091.080
12.041.080
12.573.192 90
14.314.220
17.013.313
17.833.542 90
17.943.514 40
17.897.021 32
20.295.249
54.307.068 17
148.401.893 55
153.692.248 60
327.044.963
423.154.751
467.017.384 99
708.399.457 89
838.234.241 20
1.152.088.224 28
1.407.280.391
1.822.185.360 35
1.890.855.682
1.966.930.094
1.441.459.779
4) 1.320.546.090
4) 1.194.361.203 -.
4) 929.517.053

:z

38
06
06
03

1.067.918
1.591.489
1.309.352
997.093
1.164.338
1.309.852
928.880
783.536
614.345
852.429

--------

Reccettes

VENITURI

P0STA

CX) C.4 4 GO GO 4. 0 <X

zi

GOCOMNOON.--,C.n(0,-`00G71---14GON

z E,

EXCEDENT
mes

V ENI
TUR 1
RECET TES

---,

www.dacoromanica.ro

TABLA DE MATERIE
TABLE DE MATIRES
1

934

Pagina
Page

Introducere
Introduction

DAREA DE SEAMA
ASUPRA

MERSULUI GENERAL AL SERVICIILOR DE POST $1 TELEGRAF IN CURSUL


ANULUI 1934

RAPPORT
SUR

LA MARCHE GENERALE DES SERVICES DES POSTES ET DES TLEGRAPHES AU COURS DE L'ANNEE 1934
TARIFELE IN 1934

39

55

LES TARIFS EN 1934

INTRODUCERE

60

REMARQUES D'INTRODUCTION

DATE RECAPITULATIVE PE 1934

63

RELEVE GENERAL POUR L'ANNEE 1934

TABLOURI
TABLEAUX

CAPITOLUL I
CHAPITRE I

Pota
Poste

Tab lout

)1

11

Corespondenta simpl. interna i international


Correspondance ordinaire interne et internationale.
Corespondenta recomandatA internd i internationalil
Correspondance recommande interne et internationale.
Obiecte de corespondenta (trafic general)
Objets de correspondance.
Tablou grafic (corespondenta simplil i recomandatO
Tableau graphique (correspondance ordinaire et recommande).
Tablou grafic (idem)
Tableau graphique.

72
74

75

Tab lout obiectelor de corespondentil prezentate interne, repartizate pe

Tableau des objets de correspondance dans le service interne, rpartiss


par dpartements et par Directions Rgionales.
Tablou grafic (corespondenta intern simpl i recomandatd)
Tableau graphique (correspondance interne ordinaire et recommande).
Tab lout obiectelor de corespondent internationale prezentate, repartizate

judete i Directiuni Regionale

.
. . .
pe judete i pe Directiuni Regionale .
.
.
Tableau des objets de corresponaance internationales prsents, rpartiss
par dpartements et par Directions Rgionales.
Tabloul obiectelor de corespondentd sosite internationale, repartizate pe
judete i pe Directiuni Regionale .
.
. . . .
. .
. .
. . .
Tableau des objets de correspondance arrives internationales, rpartiss
par dpartements et par Directions Rgionales.
Numrul obiectelor de corespondentri Internationale prezentate (pe Viri
de destina(ie)
Nombre des objets de correspondance internationales prsents (par pays
de destination).
.

7)

71

,1

70

www.dacoromanica.ro

76
81

82

86

90

270
Pagina
Page

Tab loul 8

Num:trul obiectelor de corespondent internationale sosite (pe tri de


origine)

100

Nombre des objets de correspondance internationales arrives (par pays


d'origine).

9
10

Corespondentele ordinare preschimbate cu factorii rurali


Correspondances ordinaires changes avec les facteurs rureaux.
Corespondentele inregistrate preschimbate cu factorii rurali
Correspondances enregistres changes avec les facteurs ruraux.
Tab lou grafic (corespondente prescbimbate cu factorii rurali) .
.
Tableau graphique (correspondances changes avec les facteurs ruraux
Abonamente la ziare si alte publicatiuni periodice eectuate prin mijlocirea
.

11

12

13
14

15
16

17

18

19

20

21

postei

. .......

Trafic postal arien A tranger et de l'tranger en 1934.


Mesageria internd si internationald
Messagerie interne et internationale.
Scrisori si cutii cu valoare declaratd si colete postale
Lettres et boites avec valeur dclare et colis pos'aux.
Tablou grafic (mesageria internd si internationald)
Tableau graphique (messagerie interne et internationale).
Situatia mesageridor interne prezentate oficiale si particulare la judetele

din tara pe anul 1934 .......... ..

La situation des messageries internes presentees officielles et particulires


aux departements du pays pendant l'anne 1934.
Tobloul grafic (mesageria internd prezentatd)
Tableau graphique (messagerie interne presentee).
Situatia mesageriilor internationale particulare prezentate la judetele din
tard pe anul 1934
La situation des messageries internes presentees prives aux departements
du pays pendant l'anne 1934.
Situatia mesageriilor internationale sosite la judetele din tard pe anul 1934.

La situation des messageries internationales arrives aux dpartements

du pays pendant l'anne 1934.


Situatia mesageriilor internationale particulare prezentate pe anul 1934 (Pe
tari de destinatie)
La situation des messageries internationales prives presentees pendant
l'anne 1934 (par pays de destination).
Situatia mesagertilor internationale particulare sosite pe anul 1934 (Pe tdri
de origine)

La situation des mesageries internationales prives arrives pendant


22

23

l'anne 1934 (par pays d'origine).


Mandate postale interne si internationale
Mandats-poste internes et internationaux.
Mandate postale in 1934
Mandats poste en 1934.
Tablou grafic (mandate interne si internationale) .
.
Tableau graphique (mandats-poste internes et internationaux).
Tablou grafic (valoarea mandatelor interne si internationale (in lei) . . .
Tableau graphique (montant des mandats poste internes et internationaux
(en lei).
Situatia mandatelor interne prezentate la judetele din tard pe anul 1934 .
.

24

25

97

26

27

28

29

1)

30

"

31

......

La situation des mandats-poste internes prsents aux dpartements du


pays pendant l'anne 1934.
Situatia mandatelor interne achitate la judetele din tard pe anul 1934 . . .
La situation des mandats-poste internes acquits aux dpartements du pays
pendant l'anne 1934.
Situatia mandatelor internationale prezentate la judetele din tail pe anul
1934

109
110
111

Abonnements-poste aux journaux et autres ouvrages priodiques.


Abonamente la ziare si alte publicatiuni periodice internationale .
.
Abonnements-poste aux journaux et autres ouvrages perriodiques en relation avec l'tranger.
Statistica traficului postal aerian in anul 1934
Statistique du trafic postal arien pendant l'anne 1934.
Traficul postal aerian pentru str'aindtate si din straindtate in cursul anului
1934

108

La situation des mandats poste internationaux prsents aux dpartements


du pays pendant l'anne 1934.
Situatia mandatelor internationale achitate la judetele din tard pe anul 1934
La situation des mandats poste internationaux acquits aux departements
du pays pendant l'anne 1934.
Rambursuri interne sosite
Ramboursements internes arrives.
Rebuturi
Rebuts.
Totalul corespondentelor interne craute in rebut
Total des correspondances internes tombes en rebut.
Totalul corespondentelor internationale cazute in rebut
Total des correspondances
internationales tombes en rebut.
www.dacoromanica.ro

112
113
114
118
119
121

122

127
128

130

132

136

140
141

143
144

145
147

149

151

154
158

159

160

271

Pagina
Page

Tab lout 32
,,

32 bis

,,

33

Cutii de scrisori
Boites aux lettres.
Serviciul potal (Cifre relative)
Service postal (Chiffres relatifs).
Serviciul potal (Cifre relative)
Service postal (Chiffres relatifs).

162
163
164

CAPITOLUL H
CHAPITRE li

Telegraf
Tlgraphe

Tab lout 34

35
36

,,

37

38

,,

39

40
41

42
43

44

Reteaua telegrafidt
Rseau tlgraphique.

166

Linii i fire telegrafice in 1934


Lignes et fits tlgraphiques en 1934.
Aparate telegrafice in serviciu
Appareils tlgraphiques en service.
Aparate i pile telegrafice in 1934
Appareils et piles tlgraphiques en 1934.

167

168
169

Stalpi telegrafici plantati


Poteaux tlgraphiques poses.
Situatia consolelor, traverselor i fiarelor pe anul 1934
. . . .
.
La situation des demitraverses, traverses et consoles pendant l'anne 1934.
Izolatori fixati (liniile telegrafice)
Isolateurs fixes (lignes tlgraphiques).
Telegrame interne i internationale
Tlgrames internes et internationaux.
Tab loul grafic (telegrame).
Tableau graphique (tlgrammes).
Traficul telegrafic pe numrul de telegrame depuse i sosite
Trafic tlgraphique par nombre des tlgrammes deposes et arrives.
Situatia telegramelor interne prezentate la judetele din tar pe anul 1934
La situation des tlgrammes internes prsents aux dpartements du pays
pendant l'anue 1934
Tablou grafic (telegrame interne depuse)
Tableau graphique (tlgrammes deposes internes)
.

46
47

48
49

,,

50
51

52
11

53
54

171

172
173
174
175
177

179

Situatia telegramelor Internationale prezentate la judetele din tail pe


anul 1934

45

170

La situation des tlgrammes prezents aux dpartements du pays pendant


l'anne 1934.
Situatia telegramelor internationale sosite la judetele din tar pe anul 1934.
La situation des tlgrammes internationaux arrives aux dpartements du
pays pendant l'anne 1934.
Situatia telegramelor internationale prezentate
La situation des tlgrammes internationaux prsentes.
Situatia telegramelor internationale sosite
La situation des tlgrammes internationaux arrives.
Reteaua radiotelegrafica
.
Rseau radiotlgraphique.
Statiuni radiotelegraf ice de emisiune in 1934
Stations radiotlgraphiques d'mission en 1934.
Statiuni radiotelegrafice de receptie in 1934
Stations radiotlgraphiques de reception en 1934.

Traficul radiotelegrafic international pe statiuni corespondente . .


Trafic radiotlgraphique international par stations corespondantes.
..
Traficul radiotelegrafic international pe tari
Trafic radiotlgraphique international par pays.
Situatia posturilor de receptie radiofonicd
Les postes rcepteurs de radiodiffusion.
Trafic telegrafic. - Cifre relative
Trafic tlgraphique. - Chifres relatifs.

180

183
186

190
194

195
196
.

197

198

200
202

CAPITOLUL III
CHAPITRE III

Organizar ea P. T. T.
Organisation des P. T. T.
Tab lout 55

56

57

Oficii potale, telegrafice i telefonice


Bureaux de poste, telgraphe et telephone.
Birourile potale, telegrafice i telefonice
Bureaux de poste, tlgraphe et telephone.
Situatia oficiilor, agentiilor i statiunilor C. F. R. care execut serviciul de
potil telegraf i telefon
La situation des bureaux de poste, agences et stations de chemin de fer qui

executent le service de poste, tlgraphe et telephone, existente au 31


dcembre 1934.
www.dacoromanica.ro

205
206
207

212
Pagina
Page

Tab lout 58
,,

59

,,

60

Posta rural& in 1934


Poste rurale en 1934
Organizarea
Organisation

209

210

Tablou de personalul superior si inferior aflat in serviciu pe ziva de 31


Decemvrie 1934

Tableau du personnel suprieur, et infrieur trouv dans le service au 31

212

dcembre 1934.

I,

61

62

Tablou de functionarii P. T. T. aflati In serviciu la 31 Decembrie 1934 . .


Tableau des fonctionnaires P. T. T. trouvs dans le service au 31 dcembre 1934.
(a, b, c, d, e, f, g, h, i, k). Miscarea personalului P. T. T. in cursul
anului 1934

. ..... .

(a, b, c, d, e, f, g, h, i, k). Mouvement du personnel des P. T. T. au cours


11

63

64
65

,,

66
67

,,

68
69
70

213

215

de l'anne 1934.
Tablou de functionarii detasati la statiunile balneare si climaterice in cursul
anului 1934

224

Tableau des fonctionaires detaches au strations balneaires et climatriques


pendant l'anne 1934.
Tabloul personalului telegrafic-postal transferat in cursul anului 1934 . .
Tableau du personnel tlgrapho-postal transfr pendant l'anne 1934.
tatul personalului P. T. T. pe anul 1934-35.
Le stat du personnel des P. T. T. pendant l'anne 1934-35.
Concediile acordate personalului superior si inferior in cursul anului 1934.
Congs accords au personnel suprieur et infrieur au cours de l'anne 1934
Clasificarea cazurilor de boalti si zilele de concediu acordate
Clasification des maladies et les jours de conge accords.
Situatia proceselor
Situation des procs.
Bibilioteca Directiunii Spectate a Postelor.
La Bibliothque de la Direction Spciale des Postes.
Statistica c&rtilor aflate in bibiliotec. .
.
Statistique des livres traovs a la bibiliothque.

225
226
227

228
229
231

232

CAPITOLUL IV
CHAPITRE IV

Rezultate financiare
Rsultats financirs

Tabloul 71

,
,

72

74

73

Tablou de veniturl si cheltuieli in lei .


Tableau des recettes et dpenses en lei.
Tablou de venituri si cheltuieli in franci aur

235

Tableau des recettes et dpenses en francs or.


Tablou de timbrele iesite din depozitul P. T. T. in cursul anului 1934. . .
Tableau des timbres poste sortis du dpt P. T. T. pendant l'anne 1934.
Date comparative asupra traficului ctorva State din Uniunea postald universal& in anul 1933.

236
237

242

Apercu du trafic de quelques tats de l'Union Postale Universelle en 1933.

TABLOURI RECAPITULATIVE
TABLEAUX RECAPITULATIFS

Tabloul 1
2
,,

4
,,

5
6

If

8 (urmare)

Serviciul intern - expedieri - Posta de scrisori.


Service intrieur - expeditions - Poste alx lettres.
Serviciul international - expedieri - Posta de scrisori.
Service international - expeditions - Poste aux lettres.
Serviciul international - sosiri - Posta de scrisori
Service international - arrives - Posta aux lettres
Mandate postale
Mandats-poste

Mesagerii (in care se cuprind si colete cu ramburs).


Messageries (y compris les colis avec remboursement.
Mesagerii transitate
Messageries transites
Telegrame
Tlgrammes.
Oficii P. T. T.
Bureaux des P. T. T.
Tablou de of iciile postale rnduite chip& data deschiderii lor.

250
252

254
256
258

260
261

263
.

Tableau des bureaux de poste ranges d'aprrs la date de leurs mis en

264

fonction.

,,

Venituri si cheltuieli
Recettes et dpenses.

www.dacoromanica.ro

266

www.dacoromanica.ro