Sunteți pe pagina 1din 5

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA
RESPECT REA
CONFIDENTIALITATII
DATELOR PACIENTILOR

NUME

FUNCTIA

Puraci Viorel

Director Medical

Cod : GDPPag.: 1 / 5
Nr. Reviziei : 0

DATA

SEMNATURA

ELABORAT
VERIFICAT

Stelian
Manager
Voinea
INDICATORUL REVIZIILOR
Pag. Data
Obiectul reviziei
rev. rev.

APROBAT

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE anexa


Structura activitate
Sectia Boli interne
Sectia Obstetrica Ginecologie
Compartiment Neonatologie
Compartiment Neurologie
Sectia Chirurgie generaia
Compartiment Ortopedie
Compartiment ATI
Sectia Pediatrie
Compartiment Fizioterapie
Compartiment Oftalmologie
Compartiment ORL
Compartiment
Dermatovenerologie
Sectia TBC Poiana Mare
CPU Plenita
Radiologie
Laborator analize medicate
Ambulatoriu
Dispensar TBC
CPU
CPCIN
Dietetica
Sterilizare

1. SCOP

Data

Nume si prenume
Dr. Lupu Constantin
Dr. Radulescu
Dr. Angiu Rodica
Dr. Gliga Cristina
Dr. Litra Mihail
Dr. Covali Veaceslav
Dr. Macarau Anca
Dr. Pasca Liviu
Dr. Poenaru Dana
Dr. Preovic Gabriela
Dr. Raceanu Elena
Dr. Puraci Viorel
Dr. Rugeanu Cristian
As. Pr. Lascuti
Leontin
Dr.
Vasilescu Eva
Dr. Popescu Niculina
As. Pr. Matei Silviu
Dr. Gogoneata
Veronica
As.
Pr. Lazar Ion
Dr. Popescu Niculina
As. Pr. Lungulescu
Steliana
As.
Pr. Perianu

Semnatura

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA
RESPECT REA
CONFIDENTIALITATII
DATELOR PACIENTILOR

Cod : GDPPag.: 2 / 5
Nr. Reviziei : 0

Prezenta procedura descrie modalitatile de pastrare a confidentialitatii actului medical


in Spitalul Municipal Calafat.
Prezenta procedura este utilizata de conducerea spitalului in vederea instruirii
personalului in conformitate cu legislatia in vigoare pentru pastrarea confidentialitatii actului
medical.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toata unitatea sanitara.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si
metodologiei de acreditare a spitalelor
6. RESPONSABILITI
6.1 Responsabil de proces = fiecare angajat
6.2 Echipa de proces
= conducerea + sefii de sectoare
7. DESCRIEREA PROCESULUI
Spitalul Municipal Calafat dispune si aplica politici si proceduri de asigurare a
protectiei tuturor informatiilor confidentiale, a informatiilor reprezentand drept de proprietate
al clienilor.
Confidenialitatea este asigurat prin :
- instruirea personalului privind protectia informatiilor confidentiale obtinute in timpul actului
medical si a dreptului de proprietate a clientilor sai. Acesta cerinta este inscrisa in fisa
postului;
- semnarea unei angajament deontologic de catre intreg personalul din spital prin care
fiecare salariat se obliga :
sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor de orice fel
de la locul de munca si de la nivelul intregului spital;
sa nu foloseasca in interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele si
faptele referitoare la activitatea spitalului, asupra carora detine informatii;
sa apere integritatea patrimoniala de orice fel (materiala, morala, etc) a
spitalului;
Activitati specifice de prevenire a transmiterii involuntare a informatiei private :
- asigurarea accesului controlat in spital;
- circulatia codificata a informatiilor private;
- eliberarea de informatii doar la cerere si sub semnatura catre personele autorizate;
- securitatea si confidentialitatea arhivarilor;
- parolarea accesului la calculator;

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA
RESPECT REA
CONFIDENTIALITATII
DATELOR PACIENTILOR

Cod : GDPPag.: 3 / 5
Nr. Reviziei : 0

Personalul spitalului efectueaza numai activitati medicale conform specificului si


atributiilor proprii, nefiind implicat in alte activitati care ar putea diminua increderea in
competenta, impartialitatea, decizia sau integritatea lor functionala.
Personalul spitalului este selectat i angajat conform cerinelor prevzute n fia
postului, care este ntocmit pentru fiecare funcie specific a spitalului. Aceste cerine se
refer la competena i pregtirea profesional, la experien, aptitudini, conduita moral i
social, astfel nct integritatea profesional i moral a personalului care efectueza servicii
medicale este asigurat nc de la angajare. Dac pe parcursul activitii se constat abateri
de la principiile de integritate profesional i moral, personalul va rspunde disciplinar,
conform statutului de funcionare al organizaiei.
RESPONSABILI DE PRELUCRAREA PERSONALULUI
Directorul economic
Directorul medical
Coordonatorii de compartimente/sectii
Farmacistul sef
Asistentii sefi de sectie
EFECTUAREA ACTIVITATII
Prelucrarea personalului se va realiza ritmic, anual, pentru personalul angajat, sau de
cate ori va fi nevoie si pentru fiecare nou angajat.
Activitatea de instrire se va efectua la intalniri de lucru cu intreg personalul.
De asemnea in situatia in care se vor constata abateri se va relua procesul de
instruire al intregului personal.
MATERIALE, ECHIPAMENTE SI DOCUMENTE UTILIZATE
Documente legislative: Legea drepturilor pacientului, Drepturile persoanelor cu
handicap, etc....
Chestionare de control al personalului
CONTROLUL SI INREGISTRAREA ACTIVITATII
Se va inrregistra intr-un registru special fiecare intalnire de instruire colectiva sau
individuale de catre persoana care o executa.
Managerul spitalului va solicita o informare periodica asupra activitatii desfasurate
8. ANEXE

Anexa 1- DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE


Anexa 2 CERERE DE SOLICITARE DOCUMENTE PRIVATE

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA
RESPECT REA
CONFIDENTIALITATII
DATELOR PACIENTILOR

Cod : GDPPag.: 4 / 5
Nr. Reviziei : 0

CERERE TIP INFORMATIE PENTRU PACIENT / APARTINATOR


SOLICITARE INFORMATII PUBLICE
CATRE
SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT

Domnule manager,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public. Doresc s primesc o copie de pe urmtoarele documente
(petentul este rugat s enumere ct mai concret documentele sau informaiile solicitate):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Doresc ca informaiile solicitate s mi fie furnizate, n format electronic, la urmtoarea
adres de e-mail (opional):
Sau la adresa:
......................................................................................... .
Sunt dispus s pltesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate
(dac se solicit copii n format scris) cat si taxele de expediere.
V mulumesc pentru solicitudine,
.............................
(semntura petentului)
Data....................
Numele i prenumele petentului . ........................................................................
Adresa ..............................
Telefon .............................
Fax .................................

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA
RESPECT REA
CONFIDENTIALITATII
DATELOR PACIENTILOR

Cod : GDPPag.: 5 / 5
Nr. Reviziei : 0

Anexa
La Contractul de munca individual
DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul(a) ______________________ nascut in ___________ judetul


________
la data de ___________, CNP_____________________________ posesor al B.I./C.I. seria
____ nr. __________ eliberat de _________________________la data de __________ cu
domiciliul
stabil
in
localitatea
___________
judetul
____________str.
______________________ nr. ______ bl. ______ sc. _______ et. _______ ap. _________ ,
salariat al Spitalului de .........................................., avand functia de _____________
Am fost informat de specificul activitatii pe care urmeaza sa o desfasor la locul
de munca si am luat cunostinta de prevederile Contractului colectiv de munca, a
Regulamentului de Ordine Interioara, Regulamentul Intern si a prevederilor legale cu privire
la pastrarea secretului de stat, a secretului de serviciu si confidentialitatea tuturor datelor
medicale ale pacientilor si a informatiilor legate de activitatea din spital.
Ma angajez sa pastrez cu strictete confidentialitatea, asupra tuturor datelor si
informatiilor ce mi-au fost incredintate, sa respect intocmai normelor legate cu privire la
evidente, manipularea, pastrarea si furnizarea informatiilor, datelor si documentelor.
Sunt constient ca in cazul cind voi incalca dispozitiile legate privind confidentialitatea
asupra activitatii desfasurate, divulgarea oricaror date si informatii, voi raspunde potrivit legii
si prevederilor Contractului colectiv de munca, Contractului individual de munca,
administrativ, disciplinar, material, civil sau penal, in raport cu gravitatea faptei.
Prezentul angajament se va completa personal de catre fiecare salariat.
Data,
Semnatura