Sunteți pe pagina 1din 25
anit au rel ns, 8 preiafocu egregorlui ezoteric printo fsicopitoare rezliate le-an produs al al XX-lea. Egregorl Denefic al Templelor gi Lojlo| find distus, epregoral malefic #devenit suveranl popojrelor. Cuvintul, 0 trane. “Enuditul iat Rudolf Steiner sfria fn celebra Se sine Stingaocult:,Egregorul nu feprezinté doar wn mijloc ‘Raperlonineabl, de comunicare fe oameni,c reprints tai ales acea puere magnifd, eles, care ii uneste pe ‘amen sau desparte. Care fi pope face mal bunt sau mal il Care poate genera iubire sau. Vag sau moar." “Textele stale ite fn Lol Inte fai, cu sinceritate siemorie, devin egregor. lar Atelferal api, dint-o dats, ‘ura Templalui Ii Solomon. Alfa acum, in aceasth stare indescriptbilt, de maximt trfire i concentrare, ne fnclroim - fecare dintre noil ~ cu energii postive, confecind fnjoi noastreinterioafeechilbra gi putere. {nspateletuturor mariloreverimente care dinamizeazi ‘masele, exist fntotdeauna 0 putfmicd influenjezoteric& = positivl sau negaivi ~ a cre sorginteneinifagi mu 0 esluges. Acesta este egregorl| Este acea forjéaurala a unui grup uman distinct: lol biseric8, Iaborator de cereetae, sala arhiplink a ui spectacol, siadionul fierbinte al unui meci de confernf, et. Asocierea~ tem memrilorunei structur umane de fenomene oculte: protecte| spiritual, persasiune, emojie, exalare. ,.gregoral + spune undeva ihutul Fate, sevantul Richard Bastidd ~ arte o fngd psthid colectiv,formaté de un grup odult sf inreimuté prin [practicd transcendentala. Astfl, vom avea acces la fecventele superiare de energp. Sufleaulgrupului se va ridica rapid, producénd in plamurile materiel o epurare st 2 purifcare. In realitate, curenit cosmict sunt sprite {fing impalpabile si inteligene. Au o naturd comparabllé ‘cu aceea din care este format sufletl uman. {n interior uni Loji Masonice,atunc cid se trieste ipa a cea mai oath tensiunesprituala, gindurilepozitive capate de egregor eirulé ine tofi fa, Prin gesture stuale execute irprossbl, prin cuvintele rosie cu tire si bunt eredint, prin amplificares sentimentulifrater, se reeazi legitur indestructibile gi benefice tntre tof membrii gupului, Se produce un fenomen in genal lect prin contact ~ de aii lanl masonic, in final ‘Tinuteloe~ in viruteaeiruia gandurle emise formeacd 0 ‘ngh Duidik: ,factorul pl”. Egregorul. Aceste génduri sunt antrenaté de mecanismol subtil_ al energilor tuniversale. Voces umand persuasivi, gAndires umant enetrantl, credinfa unanl — prin rezonanfele lor profunde ="leegh putea psc de nivelul energillor pozitive ‘aptate. Fortele frevenjei captate poartl egregorsl cite fiecare Fate, vibrind 1a union, dinamizind sentiment, calli si emo, dar mai ales dernjaintensh de a evolua spre cunoesterea de sine si universul de simbolur i situaluri fa care graviteazAsinele nos, 14, LOJA MASONICA {n cenzul viet masonic, e afl8 Loja Tse mai pune ‘Templu sau Atelier. Loja desemneazt, in acelagi timp, Jeu unde e ntrunes fai mason, precum si ansamblul matonilor care se intrunese in acel local. Intrunirile fateme se numese Tinut, care pot fi: riuale sau albe, Obedienga este 0 asociafe (sau federtie) de loi care cceptd si aibaaccleagi principi, aceleasi ritui gi ritual, acelespi valor. {a Romfnta, aceasta se numeste an Unger Intdineste periodic, obligatori gf regula, cu eclalti fai. El nu poate fi Mason, decit djct oste recumoscut, ca stare, de oltre fai ati din loll fn sitll gradu de ‘cenie, Ja un moment dat, Maesfrl Venerabi fl fnreaba pe Primul Supraveghetor: 3 prbsupun cd est! Mason?" Ja care acesta rlapunde promt: [Aya sunt recunascut gi ‘accept de edie fraii mel”. loleadral Obedienei, Loja fe bocurd deo largh autonome, provizuit ia Constitusa 491 Regulamentele Masonice. Esfe exact ceea oe exprima {iam din cele mai vee principale confreriel:,Masont ber, fn Loja ber entra a fi valabil constiuff, 0 loft webuie st fe ‘ommath din eel pun gape frayh, Fecare dite ei avind side de Maes aja ~ ca edificiu al activ compust din tei comparimentt distincte: Sala paslor plerdul, Cabinetul de reflectie [Templul proprivczs. $B fntreprindem Impreund — autor si cititor ~ o succints incursiune prin cele tei tainice|fnedpest interzse lumi se pregitesc,fntran mod specific, peta a plirunde fn empl Sala ese sobrd, fk nici un fl de decorafiune. 16, CABINBTUL DE REFLECTIE Este o sald dreprunghiulard,agezat tot la Occident, fa imtrarea in Templo, dar pe parte dreaptd (epre sud), Cabinetl de reflect este vopsit complet in negru.Fiecare din esi patru perl find decorat int-un anume mod PERETELE DE LA ORIENT. Este decorat ca semnul zodiacal al Berbeculul, in culoare rope, sub care se afl un cocay (ia eulorile rogu, all gi negr) care cnt, Cocogul st pe o banderold alb, ‘care se all seis cu negra: , glen gi perseverenid”. Deo pare gi de alta a cocopulti, se afl, inscripfionatl eu liter albe, umatoarea sentini: ,Dacd persevere, vei fi purfeat, vel lel din abisul ‘enebrelor i vei vedea ‘umina* Sub banderols, se afl un rlunghi, pictat in ros, ou vari On sus Cam multe semne, simboluri si eprezentr Ge anume vrea sf ne spund Cabinet de reflecte? O poveste? O pilds? Nu avem decit sf ducem la urechea ‘inj scoicaInjlepciuni, penta a destuyiadevéru ‘SEMNUL ZODIACALALBERBECULUI reprezintt Anceputul (ete prima zodie) El este primul semo de recanoastere, primal pas ficut pe un drum firt de sft srumul eunoajer, al destvisgini de sine. Este simbotul {orjeloreretoare fn Universal Spiritual ‘COCOSUL este pasirea sobri gi pnt de vigoare, care ‘esteste 0 noul 2. O noul vith. El vesteste renatere, Alongd tenebrele gi paterile lulu. Cocogul est, totodath, timbolul foculu vi, purificator. El reprezintS vestiorul fumini, pe care cel ce urmeazaafiinitat 0 va prim in Templu. Incd de pe vremea |sacerdotilor sumerieni, cocogul este paznicul puterilor spirtuale "TRIUNGHIUL CU VARFUL IN SUS expriza prima rmanifestareabineluisnevoia de 4 rea, evoiade crestre, 4e dezvoltare, tn tim instant He iniiee fn marie tine ale viei. Este semaul originildbsmice a omulu. Adicd, acolo unde focul nu moereniciopat PERETELE DE LA MAZANOAPTE ee eee Sere sire ata repo saacene: Guin clei sie a Le eerie sae tas ee cman Pe eae te com ik [nee ete Se ae Bae cea eed ed Cee eee eee et, | frate de drum. | l Se oacAL/AL EAGULO dle yi Ii me nna Fal able aa we tet ere ee dene Semon or ac sess crm Lame eras ae peep See aN re Sanaa ieee estes si ml et linen Ungheree ‘rupuiui, care doar spritul Himine veynic viu. Ete simbolul unei antice cugetr: morte sunus" (In mijlocal vie ‘moare). Scheletal uman este ccurajului de ate prvi, aga cum ceforuril etre autoperfocyonare ‘SULFUL reprints putere| ‘imbotizeaza manifestarea voi csi care trideazh juriméntul distrugerea biblict a Sodomel sulf aprins). Sulful desemae enerator masculin, activ, ad ritrle masonice pacticate tn decit barbus. Suful, prin cal circamserie in Univers Spiritual SAREA a fost folostf, fn 1 clement de purificaresimbolit ‘uri sumeriene. Semnifcd ey de demonii care ne otrivese vis Bible, srea este simboul le si oameni. Gradul de ucenic, in dtu x8 inte, se mai oumeste i ‘anintici cf, a predica Sa de pe VETRLOL., accasth expres foe tere - ving din sera alin ing depozit de pute ezoterce, i = $-au nout sinfele modem: Lat): Media vita in , sant inconjurati de si semnul ancestral al ti, de sici porind toate pedepstoare « focut divine de ost ps cxedinh (a se vedea Gomori, cu plosa de ée gindurile negre, fn lumea profand. In ui dintre Dumnezeu se pregitestecandi- lgradul de sare, Si ne ute, sus Christos ii IN JOS exprima cea une uta niciodath near nlscut. Este apt, pentry prima = eu sau fit puncte ft s Tumi antice. Ace! care — mult mai tea hia, fzice, biologi ec. Latinii mumenu vitriol col mai putemic acid cunoseut in epock:acidul sufi. Era folost a purifiarea substanjlor, fink sjnge a xa de 2 ica cen: cine, Cuvintal VITRLOL. repreznt, totodat, een ine we tae ep coe Cull Mithraic: Fis interlora terrae, retifcando invenies cceutum lapiden* (ViziteszA inteioral plant i, purificindl vei descoperi patra ascunss) PERETELE DE LA OCCIDENT ‘Acest perete este decoret cu semmul zodiacal al Balanfe, in culoare galbend. Dedesubt, srish cu alb, se flo ath senting: ,Dacd numai curiozitatea tea adus tick, plead”. Tat mal js este pictat un iriunghi, cu vrful {nus tGiat de o line orizontal, in galben. ‘SEMNUL' ZODIACAL AL BALANTEI este simbolul dept, al atitudinil neplstinitoare, Semniicd ‘ate, legal Gnd la ochi, ou trebuie sh se lave tunel cind efntareste vino nevinovisia, La sumerieni, pry, betan,epipteni Balan esc atibutl JudeodtoruluiSuprem. Este semnul ‘chil de-al Dolla Supraveghetor al Lojii Masonice, sub Indrumares clruia se alt tpi ucenicitAteieuli ‘TRIUNGHIUL CU VARFUL IN SUS, TAIAT DEO LINIE ORIZONTALA reprezinttlumea subt ajezath fntre cer gi plmnt. Simbelizeaza suful cosmic, logosul ‘universal Este semnul sensibil al viefii nevazute, simbolul aeralu PERETELE DE LA MIAZAZI Este decorat ou semmul zodiacal al Capricormulu, culoare verde. O coasd gio clepsidrd sunt pictate in alb

S-ar putea să vă placă și