Sunteți pe pagina 1din 36

Revista Romn` de

iunie 2010

Taxe I mpozite
C ontabilitate
Taxe Impozite

 Prest`ri de servicii interne


 Servicii intracomunitare
 Servicii cu caracter general
 Servicii cu caracter special
 Termenele de prescrip]ie [i consecin]ele economice [i fiscale
 Tratamentul fiscal al diferen]elor de curs \n cazul achit`rii
crean]elor \n lei \n func]ie de evolu]ia unei valute
 Activul net al societ`]ilor comerciale

Contabilitate

 Clien]i [i conturi asimilate


 Corectarea erorilor contabile \n conformitate
cu prevederile O.M.F.P. nr. 3.055/2009
 Reevaluarea imobiliz`rilor corporale

www.rs.ro

RENTROP & STRATON


Informa]ii specializate

Revista Romn` de

nr. 1, iunie 2010

Taxe I mpozite
C ontabilitate

RENTROP & STRATON


Revista Romn

Informa]ii specializate

Director revist`:

Justinian Cucu, jurist, expert \n proceduri fiscale,


consultant Global Tax Management

Redactor-[ef:

av. Florin Turza

Secretar general de redac]ie:

David Tru[c`

Consultant [tiin]ific:

Irina Coma, consultant fiscal, expert contabil [i auditor

Autori:

Elena Ionescu, expert contabil [i auditor


Dani Cucu, expert contabil
Georgeta {erban Matei, consultant fiscal [i expert contabil
Gabriel Jinga, lector universitar doctor
Cristina Nicolaescu, conferen]iar doctor
Adrian Benta, consultant fiscal
Mihaela Benta, consultant fiscal

Director Divizie Editorial`:


Manager Centru de Profit:
Manager Produs:

Octavian Breban
Irina Profir
Maria Ungureanu

Tehnoredactare:
Corectur`:

Simona Mor`rescu
Elvira Panaitescu

RENTROP & STRATON


Grup de Editur i Consultan \n Afaceri

recunoscut` CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007


Bdul Na]iunile Unite nr. 4, Gemenii Center, sector 5, Bucure[ti
Tel./Fax: 021.317.25.87
Pre[edinte: George Straton
Director General: Florin Cmpeanu
Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton
Director Economic: Mariana Ne]oiu

RENTROP & STRATON Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub
nicio form` [i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din
partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz`
sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

editorial
Salata de taxe [i impozite
Nu [tiu al]ii cum sunt, dar eu cnd m` gndesc la taxe [i impozite am \n fa]` nu Ozana cea frumos
curg`toare ci o... salat`. Da, o salat`. Ce fel de salat`? Ei bine, asta trebuie detaliat.
|n ]`rile civilizate, guvernan]ii folosesc taxele [i impozitele pentru a crea veritabile mostre de rafinament fiscalo-gastronomic. {i
aici nu m` refer la Italia, Fran]a sau Spania, ci la Danemarca, Suedia ori Norvegia. A]i auzit vorbindu-se ceva despre criz` \n aceste
zone? Servite cu garnituri bine alese, taxele [i impozitele sunt digerate u[or de popula]ie care \n]elege c` vorbele lui Balzac adaptate:
M`nnc ca s` tr`iesc [i tr`iesc ca s` m`nnc sunt de baz` [i \n fiscalitate. Pl`tim taxe [i impozite pentru a avea o via]` mai bun`
(infrastructur`, spitale, [coli, administra]ie eficient`) [i avem o via]` mai bun` pentru a pl`ti taxe [i impozite. Nimic mai simplu...
|n Romnia, de 20 de ani, guvernan]ii tot \ncearc` re]ete. Pe noi, desigur. Mult` vreme, fiscalitatea s-a tradus printr-o salat`
Cesar. O salat` \n care, \n loc de pui, s-au folosit fazani. Iar noi am fost lua]i de fazani. Apoi, aceia[i guvernan]i (m` rog, poate de
alt` coloratur` politic`, dar... aceia[i) ne-au b`gat pe gt salate de crudit`]i. Asta \nseamn` c` au preg`tit-o \n prip`, f`r` s` mai aib`
timp [i de fript ceva \n tigaie... De[i foarte s`n`toas`, salata de crudit`]i nu prea ]ine de foame. A[a c` factorii de decizie (o s` spune]i
acum c` nu guvernan]ii, ci Parlamentul e cel care face legile) ne-au tentat cu o salat` bulg`reasc`. S-or face zeci de bancuri despre
vecinii no[tri de la sud de Dun`re, dar putem lua lini[ti]i lec]ii de la ei cel pu]in \n dou` privin]e. Au \n]eles mai repede dect noi c`
turismul se face respectnd o regul` simpl`: banul este, \n prima faz`, \n buzunarul clientului. {i trebuie s` faci realmente orice pentru a-l trece \n contul t`u. Iar \n orice intr` [i... respectul. Care lipse[te cu des`vr[ire prin sta]iunile cu nume de rude de gradul 1
sau constela]ii (apuse) de pe la noi. A doua lec]ie primit` de la bulgari este despre criz`. Nu am foarte multe argumente, dar \mi este
tot mai clar c` bulgarii au gestionat [i gestioneaz` aceast` criz` mult mai bine dect am f`cut-o noi. Asta cel pu]in deocamdat`.
S` ne \ntoarcem la salat`. Care, de-a lungul timpului scurs de la Revolu]ie, a fost [i salat` de mur`turi. Dar, de data aceasta, pe
post de mur`turi au fost oamenii politici, nu noi, contribuabilii. A mai fost [i salat` de castrave]i. {i aici \mi aduc aminte de vorbele
tat`lui meu care, atunci cnd nu aveam bani (destul de des, sincer s` fiu), ne distra spunnd: Suntem am`r]i ca... fundul de castravete. Face]i dumneavoastr` cacofonia folosind cuvntul potrivit. Eu nu fac dect o precizare: vara, cnd nu plou`, fundul de castravete (e vorba de extremit`]i) este extrem de amar. Cum amar` e [i situa]ia din aceast` ]ar`.
Taxele [i impozitele au fost preg`tite \n aceast` ]ar` [i sub form` de salat` Boeuf. V` las imagina]ia s` zburde \n asocierea cuvntului bou cu diferite alte cuvinte... Ba a fost o vreme \n care am mncat, din greu, salat` ruseasc`. Iar acum ne preg`tim, din p`cate,
s` murim de foame \ncercnd s` \mp`r]im o insipid` salat` greceasc`. O s` ajungem s` ne omorm \ntre noi pentru ultima m`slin`.
Sau nu. Aceast` ]ar` are capacitatea de a-[i reveni exact atunci cnd toat` lumea o vedea cu ambele picioare [i o mn` \n pr`pastie.
Ag`]a]i \ntr-un deget, precum Stallone \ntr-unul din filmele lui, ne uit`m senini la criz`. S` sper`m c` nu o s` ne loveasc` nimeni cu
nuiaua sau nu o s` ne calce nimeni cu vreun bocanc de neam prost. A[a cum ne-a mai c`lcat \n istorie.
{i totu[i, ce salat` s-ar potrivi cel mai bine taxelor [i impozitelor din Romnia? Eu zic c` salata de ton cu paste [i porumb...
Dumneavoastr`?
S` l`s`m salata, de[i este de sezon, [i s` vorbim pu]in despre noul proiect RENTROP & STRATON: Revista Romn` de Taxe,
Impozite [i Contabilitate. Sunt multe publica]ii pe pia]a de fiscalitate [i contabilitate, iar acest lucru nu poate dect s` ne bucure.
Concuren]a este benefic`! |ns` dintre toate aceste publica]ii, una singur` face parte din colec]ia Revista Romn`. O colec]ie care a
adunat, de-a lungul timpului, peste 30.000 de abona]i. V` garantez c` informa]iile sunt la acela[i nivel \nalt cu care RENTROP &
STRATON v-a obi[nuit. Cei 15 ani de prezen]` continu` \n Romnia, \n ani buni [i, mai ales, \n ani r`i pentru economie, sunt o
garan]ie \n plus. 15 ani \n care am fost, permanent, liderul editurilor de informa]ii specializate. Cu ajutorul dumneavoastr`, fapt pentru care v` mul]umim.
|n num`rul de azi, colegii mei, speciali[ti \n fiscalitate [i contabilitate, atac` frontal cele mai spinoase [i actuale probleme: servicii intracomunitare; termenele de prescrip]ie [i consecin]ele economice [i fiscale; activul net al societ`]ilor comerciale; reevaluarea
imobiliz`rilor corporale; corectarea erorilor contabile \n conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3.055/2009. Acestea nu sunt, desigur, toate articolele din acest num`r. V` las pe dumneavoastr` s` le descoperi]i pe toate.
Lua]i-v` o salat`, un pahar de ap` rece, revista, retrage]i-v` undeva la umbr` [i descoperi]i tot ce este nou \n acest univers \n
continu` mi[care.
Lectur` pl`cut`!

George Straton
Pre[edinte

cuprins
Taxe Impozite
 Prest`ri de servicii interne ..........................................................................
Modalitatea de prestare a serviciilor .................................................................
Calitatea de cump`r`tor revnz`tor a prestatorului .......................................
Refacturarea costurilor ....................................................................................

3
3
4
4

 Servicii intracomunitare ............................................................................... 8


Servicii cu caracter general ............................................................................ 8
Obliga]iile beneficiarului din Romnia
privind serviciile intracomunitare .................................................................... 10
Servicii cu caracter special ............................................................................ 12
Servicii de tip`rire ......................................................................................... 13
 Termenele de prescrip]ie [i consecin]ele economice [i fiscale .......... 15
Prescrip]ia \n domeniul comercial .................................................................. 15
Prescrip]ia \n contractele externe ...................................................................17
 Tratamentul fiscal al diferen]elor de curs \n cazul achit`rii
crean]elor \n lei \n func]ie de evolu]ia unei valute ................................ 18
 Activul net al societ`]ilor comerciale ...................................................... 21

Contabilitate
 Corectarea erorilor contabile ................................................................... 24
 Clien]i [i conturi asimilate ......................................................................... 26
Standarde Interna]ionale de Contabilitate ...................................................... 26
Recunoa[terea veniturilor .............................................................................. 28
Tranzac]iile \n valut` ...................................................................................... 28
 Reevaluarea imobiliz`rilor corporale ....................................................... 29
Variante de efectuare a reevalu`rii ................................................................. 30
Tratamentul amortiz`rii aferent reevalu`rii ...................................................... 30
Cre[terea valorii mijlocului fix ......................................................................... 31
Reducerea valorii mijlocului fix ....................................................................... 31
Exemplu ........................................................................................................ 32

Taxe

Impozite

Contabilitate

Prest=ri de servicii interne


consultant fiscal Georgeta {erban Matei

Prestarea de servicii se poate efectua fie \n nume propriu, fie prin intermediar, fie prin mandatar:
Prestarea de servicii \n nume propriu are la baz` contractul \ncheiat direct \ntre prestator [i beneficiar, f`r` a
interveni un intermediar \ntre cele dou` p`r]i contractante.
de servicii prin intermediar are la baz` contractul \ncheiat \ntre un intermediar [i un beneficiar.

Prestarea

|n aceast` situa]ie, intermediarul ac]ioneaz` \n nume


propriu, dar \n contul beneficiarului, caz \n care se consider` c` serviciul a fost primit [i a fost efectuat de c`tre
intermediarul respectiv, pe acela[i principiu respectat [i \n
cazul unei livr`ri de bunuri efectuate prin comisionar, care
dobnde[te calitatea de cump`r`tor-revnz`tor.
|n acest sens, intermediarul:
prime[te de la prestatorul de servicii o factur` emis` pe
numele s`u cu contravaloarea integral` a serviciului
prestat;
emite o factur` pe numele beneficiarului prin care factureaz` contravaloarea integral` a serviciului efectuat de
prestator.

Aten]ie!
Factura emis` de intermediar cuprinde att valoarea
serviciului propriu-zis, ct [i comisionul s`u pentru
intermediere!

Prestarea de servicii prin mandatar are la baz` contrac-

tul \ncheiat \ntre un intermediar [i un beneficiar, caz \n


care intermediarul are calitatea de mandatar, definit`
prin Codul comercial. Specific madatarului este faptul c`
acesta ac]ioneaz` \n numele [i \n contul beneficiarului.
|n aceast` situa]ie:
prestatorul efectueaz` serviciul c`tre beneficiar [i emite

factura direct pe numele acestuia;


efectueaz` o prestare de servicii, fie \n
favoarea prestatorului propriu-zis, fie \n favoarea bene-

mandatarul

RENTROP & STRATON

ficiarului final. Pentru serviciul de intermediere \ntre


prestator [i beneficiar sau mandant, mandatarul emite
factura de comision care reprezint` doar contravaloarea
serviciului s`u de intermediere prestat, nicidecum contravaloarea serviciului propriu-zis.

Aten]ie!
Spre deosebire de factura emis` de intermediar, factura emis` de mandatar cuprinde doar comisionul s`u de
reprezentare!

Intermedierea prest=rilor de servicii


Important
Intermedierea este considerat` o prestare de servicii
efectuat` de c`tre o persoan` impozabil` care ac]ioneaz` \n numele [i \n contul altei persoane \n situa]ia \n
care intervine \ntr-o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii.
Intermediarul are calitatea de mandatar, a[a cum este
reglementat` prin Codul comercial.
Mandatul comercial are ca obiect doar tratarea de afaceri comerciale pe seama [i \n contul mandantului. Mandatarul este obligat s` aduc` la cuno[tin]a mandantului
toate faptele care ar conduce la revocarea sau modificarea
mandatului. Mandatul pentru o anumit` afacere se refer`
la \mputernicirea mandatarului de c`tre mandant pentru
toate actele necesare execut`rii mandatului comercial.
Mandatul comercial este un serviciu cu plat` al c`rui
mecanism economic are urm`toarele reguli de func]ionare:
mandatarul intermediaz` o livrare de bunuri sau o prestare de servicii \n numele [i contul mandantului care
poate fi:
furnizorul bunurilor sau prestatorul serviciilor;
cump`r`torul bunurilor sau beneficiarul serviciilor;
furnizorul sau prestatorul efectueaz` livrarea de bunuri
sau prestarea de servicii c`tre cump`r`tor sau beneficiar;
3

Taxe Impozite

Modalitatea de prestare a serviciilor

Iunie 2010

furnizorul sau prestatorul emite factura direct pe nume-

le cump`r`torului de bunuri sau beneficiarului de servicii;


mandatarul efectueaz` o prestare de servicii cu plat`
pentru care \ntocme[te o factur` de comision, fie pe numele furnizorului sau prestatorului, fie pe numele cump`r`torului sau beneficiarului. Factura reprezint` contravaloarea serviciului de intermediere prestat \n numele [i \n contul mandantului.

Schimbarea calit=]ii de mandatar


\n cea de cump=r=tor revnz=tor
|n situa]ia \n care furnizorul sau prestatorul emite factura direct pe numele mandatarului, mandatarul care
intermediaz` opera]iunea de livrare de bunuri sau prestare de servicii dobnde[te calitatea de cump`r`torrevnz`tor.

Aten]ie!
Din aceast` cauz`, din punctul de vedere al TVA, mandatarul trebuie s` aplice structura de comisionar. |n
acest caz, mandatarul emite factura c`tre mandant la
valoarea integral` a bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate.

Calitatea de cump=r=tor revnz=tor


a prestatorului

Taxe Impozite

Cnd o persoan` impozabil` care ac]ioneaz` \n nume


propriu, dar \n contul altei persoane, particip` la o prestare de servicii, se consider` c` a primit [i a prestat ea \ns`[i serviciile respective. Aceast` persoan` impozabil` are
calitatea de comisionar care ac]ioneaz` \n nume propriu,
dar \n contul comitentului.
|n baza contractului \ncheiat, comitentul este clientul
s`u care poate fi:
un prestator al serviciului, caz \n care comisionarul
prime[te facturi emise pe numele s`u de c`tre comitentul prestator;
sau
un beneficiar al serviciului, caz \n care comisionarul
emite facturi pe numele s`u c`tre comitentul beneficiar.

Aten]ie!
Dac` are loc o astfel de situa]ie, din punctul de vedere
al TVA, comisionarul este considerat att un cump`r`tor, ct [i un revnz`tor al aceluia[i serviciu, indiferent de faptul c` ac]ioneaz` \n contul prestatorului sau
\n contul cump`r`torului.

Altfel spus, \n situa]ia \n care comisionarul ac]ioneaz`


\n numele unui comitent beneficiar, mecanismul este urm`torul:
prestatorul efectueaz` un serviciu c`tre comisionar;
comisionarul achizi]ioneaz` serviciul \n nume propriu;
comisionarul factureaz` serviciul achizi]ionat \n nume
propriu c`tre comitentul beneficiar.
Acest mecanism economic este reglementat din punct
de vedere fiscal la punctul 7 alineatul (2) din Normele de
aplicare a articolului 129 Prestarea de servicii,
alineatul (2), din Codul fiscal [i a fost preluat \n legisla]ia
fiscal` din Directiva 112/CEE din 28 noiembrie 2006
privind sistemul comun al taxei pe valoarea ad`ugat`, articolul 28 care prevede c` Atunci cnd o persoan` impozabil` care ac]ioneaz` \n nume propriu, dar \n contul unei
alte persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consider`
c` ea a primit [i a prestat ea \ns`[i serviciile respective.

Refacturarea costurilor
|n lipsa unui contract de comision, acela[i mecanism
economic are loc [i \n cazul \n care o persoan` impozabil`
prime[te pe numele s`u o factur` care se refer` la servicii
efectuate \n beneficiul altei persoane, ale c`ror costuri sunt
refacturate ulterior pe numele beneficiarului final al acelui
serviciu.
Aceast` opera]iune este cunoscut` sub denumirea de
structur` de comisionar [i urmeaz` o procedur` similar`
celei \n care exist` un contract de comision.
Fiscal, acest mecanism economic este reglementat la
punctul 19 alineatul (4) pentru aplicarea articolului 137 din
Codul fiscal, Baza de impozitare pentru livr`ri de bunuri
[i prest`ri de servicii efectuate \n interiorul ]`rii.
Urm`toarele dou` aspecte sunt specifice acestui
mecanism:
1. La momentul primirii facturii, persoana impozabil` are
dreptul:
s` \nregistreze pe cheltuieli deductibile fiscal valoarea serviciilor achizi]ionate care urmeaz` a fi refacturate beneficiarului;
s` deduc` suma TVA aferente achizi]iilor de servicii
care urmeaz` a fi refacturate beneficiarului.
2. La momentul refactur`rii serviciilor c`tre beneficiarul
final, persoana impozabil` este obligat`:
s` \nregistreze la venituri impozabile valoarea serviciilor refacturate;
s` colecteze TVA la valoarea serviciilor refacturate
dac` serviciul este consumat pe teritoriul Romniei;
s` nu colecteze TVA la valoarea serviciilor refacturate dac` serviciul este consumat \n afara teritoRENTROP & STRATON

Taxe

riului Romniei [i s` considere serviciul neimpozabil \n Romnia dac` pentru serviciul respectiv
este aplicabil` regula general` de taxare reglementat` prin articolul 133 alineatul (2) din Codul fiscal.

Impozite

Contabilitate

Din punct de vedere fiscal, cronologic, cele dou` firme din


Romnia, participante la tranzac]ie, \nregistrate \n scopuri
de TVA pe teritoriul Romnei au urm`toarele obliga]ii:
Firma Robitex:

Persoana impozabil` care refactureaz` astfel de cheltuieli nu este obligat` s` aib` \nscris` \n obiectul de activitate realizarea prest`rilor de servicii pe care le refactureaz`. |n cadrul structurii de comisionar, persoana
impozabil` are calitatea de mandatar.

Exemplu
Firma Robitex \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Romnia efectueaz` \n data de 12 martie 2010 o livrare intracomunitar` de bunuri c`tre firma Schwergruppe din Austria, \nregistrat` \n scopuri de TVA pe teritoriul Austriei.
Pentru bunurile livrate, firma Robitex emite factura \n
data de 12 martie 2010 [i \ncadreaz` livrarea la opera]iune
scutit` cu drept de deducere a TVA \n baza prevederilor
articolului 143 alineatul (2) litera a) din Codul fiscal. Conform contractului \ncheiat cu partenerul extern, condi]ia
de livrare este ex-works, caz \n care responsabilitatea transportului revine cump`r`torului din Austria.
Prin comanda transmis` \n data de 8 martie 2010,
firma Schwergruppe din Austria \mputernice[te pe firma
Robitex s` angajeze un transportator. Firma de transport
Buntrans din Romnia, \nregistrat` \n scopuri de TVA \n
Romnia, prime[te de la firma Robitex din Romnia comanda de transport de bunuri pe ruta Romnia Austria.
Pentru serviciul prestat \n perioada 12-14 martie 2010,
firma de transport emite factura pe numele firmei Robitex
din Romnia \n data de 15 martie 2010. Factura se emite cu
TVA colectat` deoarece se consider` c` locul prest`rii serviciului de transport este \n Romnia \n baza prevederilor
articolului 133 alineatul (2) din Codul fiscal.
Deoarece factura de transport este emis` pe numele
s`u, firma Robitex, avnd calitatea de mandatar, aplic`
structura de comisionar, caz \n care consider` c` a primit
[i a prestat un serviciu de transport. |n acest caz, firma Robitex refactureaz` serviciul de transport firmei lui Schwergruppe din Austria, \n calitate de mandant.
Pe factura emis` \n data de 16 martie 2010, firma Robitex \nscrie men]iunea neimpozabil \n Romnia deoarece serviciul este impozabil \n Austria, la locul desf`[ur`rii activit`]ii economice de c`tre firma Schwergruppe
care efectueaz` o achizi]ie intracomunitar` de bunuri din
Romnia.

RENTROP & STRATON

pentru calitatea de furnizor de bunuri:

a. \n data de 12.03.2010 eviden]iaz` opera]iunea de livrare


intracomunitar` de bunuri \n jurnalul pentru vnz`ri la
coloana 14, denumit` Livr`ri de bunuri [i servicii scutite cu drept de deducere, inclusiv informa]iile de identificare a opera]iunii impuse prin coloanele 0, 1, 2, 3, 4
[i 5;
b. \n data de 15.04.2010 completeaz` [i depune la organul
fiscal competent formularul Declara]ie recapitulativ`
privind livr`rile/achizi]iile/prest`rile intracomunitare, cod 390, prin care raporteaz` cu simbolul L baza impozabil` a opera]iunii de livrare intracomunitar`;
c. \n data de 26.04.2010 depune la organul fiscal teritorial
formularul Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, cod
300, completat la rndul 1 cu valoarea livr`rii intracomunitare efectuate.
pentru

calitatea de mandatar al serviciului de transport de bunuri:


\n data de 15.03.2010 eviden]iaz` opera]iunea de achizi]ie a serviciului de transport de bunuri \n jurnalul pentru
cump`r`ri la coloanele 6 [i 7 denumite Achizi]ii de
bunuri [i servicii din ]ar` [i Import de bunuri taxabile
cu cota 19%, inclusiv informa]iile de identificare a
opera]iunii impuse prin coloanele 0, 1, 2, 3, 4 [i 5;
\n data de 16.03.2010 eviden]iaz` opera]iunea de prestare
a serviciului de transport de bunuri \n jurnalul pentru
vnz`ri la coloana 12, denumit` Livr`ri de bunuri [i
prest`ri de servicii pentru care locul livr`rii/prest`rii
este \n afara Romniei cu drept de deducere, inclusiv
informa]iile de identificare a opera]iunii impuse prin
coloanele 0, 1, 2, 3, 4 [i 5;
\n data de 15.04.2010 completeaz` [i depune la organul
fiscal teritorial formularul Declara]ie recapitulativ`
privind livr`rile/achizi]iile/prest`rile intracomunitare,
cod 390, prin care raporteaz`:
a) cu simbolul L baza impozabil` a opera]iunii de livrare intracomunitar` de bunuri;
b) cu simbolul P baza impozabil` a opera]iunii de
prestare intracomunitar` de servicii;
\n data de 26.04.2010 depune la organul fiscal competent
formularul Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, cod
300, completat la urm`toarele rnduri:

Taxe Impozite

Aten]ie!

Iunie 2010

1. pentru prestarea unui serviciu intracomunitar de transport: la rndul 3 denumit Livr`ri de bunuri sau prest`ri
de servicii pentru care locul livr`rii/locul prest`rii este
\n afara Romniei (\n UE sau \n afara UE), cu
reportarea sumei la rndul 3.1, denumit Prest`ri de servicii intracomunitare care nu beneficiaz` de scutire \n
statul membru \n care taxa este datorat`;
2. pentru achizi]ia pe teritoriul na]ional a unui serviciu de
transport la rndul 21, denumit Achizi]ii de bunuri [i
servicii taxabile cu cota de 19%, \n baza celor dou`
informa]ii preluate din factura transportatorului,
respectiv baza de impozitare a serviciului achizi]ionat [i
suma TVA pentru care \[i exercit` dreptul de deducere
a TVA;
\n data de 26 iulie 2010 depune la organul fiscal competent formularul Declara]ie informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, cod
394, completat cu valoarea serviciului achizi]ionat de la
firma Buntrans.
Firma Buntrans pentru calitatea sa de transportator de

Taxe Impozite

bunuri:

Spre deosebire de structura de comisionar, \n cazul


unei pl`]i de facturi \n numele [i \n contul altei persoane,
persoana impozabil` care a efectuat plata trebuie s` aib` \n
vedere urm`toarele dou` aspecte fiscale:
Nu are dreptul:
s` \nregistreze pe cheltuieli deductibile din punct de ve-

dere fiscal valoarea serviciilor achizi]ionate care urmeaz` a fi refacturate beneficiarului;


s` deduc` suma TVA aferent` achizi]iilor de servicii care urmeaz` a fi refacturate beneficiarului.
Nu are obliga]ia:
s` \nregistreze la venituri impozabile valoarea serviciilor refacturate;
s` colecteze TVA la valoarea serviciilor refacturate.
Alte situa]ii
Dac` pentru prestarea unui serviciu c`tre un beneficiar final particip` mai multe persoane impozabile \ntre
care nu s-a \ncheiat un contract de comision sau un contract de intermediere astfel \nct s` aib` loc o refacturare
de costuri, se consider` c` fiecare persoan` a primit [i a
prestat \n nume propriu serviciul respectiv.
|n aceste condi]ii, fiecare tranzac]ie se consider` o
prestare separat` care se taxeaz` distinct, prin emiterea
unei facturi de c`tre fiecare persoan` impozabil` care a
prestat serviciul \n nume propriu.

\n data de 15.03.2010 eviden]iaz` opera]iunea de prestare


a serviciului pe teritoriul na]ional \n jurnalul pentru
vnz`ri la Livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii taxabile \n baza informa]iilor preluate din factura emis`,
respectiv la coloana 6 baza de impozitare [i la coloana 7
valoarea TVA colectat`. Completeaz` de asemenea [i
informa]iile de identificare a opera]iunii impuse prin
coloanele 0, 1, 2, 3, 4 [i 5;

Structura de comisionar \n rela]ia


cu persoane impozabile rezidente

\n data de 26.04.2010 depune la organul fiscal competent


formularul Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, cod
300, completat la rndul 9, denumit Livr`ri de bunuri [i
prest`ri de servicii, taxabile cu cota de 19%;

Firma BlocEstate \nregistrat` \n scopuri de TVA \n


Romnia este proprietara unui complex imobiliar destinat
\nchirierii de spa]ii pentru birouri. Complexul imobiliar
este pus \n func]iune \n data de 22 martie 2010 [i proprietarul \ncheie contracte de \nchiriere care intr` \n vigoare
\ncepnd cu data de 1 aprilie 2010.

\n data de 26 iulie 2010 depune la organul fiscal competent formularul Declara]ie informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, cod
394, completat cu valoarea serviciului prestat \n beneficiul firmei Robitex din Romnia.

Aten]ie!
Structura de comisionar nu se aplic` \n situa]ia \n care
o persoan` impozabil` efectueaz` o plat` \n numele
clientului s`u pentru o factur` emis` de un prestator pe
numele clientului s`u.

ExemplU

Chiria[ii sunt att persoane impozabile stabilite pe


teritoriul Romniei, ct [i persoane impozabile stabilite pe
teritoriul comunitar, dar cu un sediu fix \n Romnia.
Pentru \nchirierea \ntregului complex imobiliar, firma
BlocEstate formuleaz` op]iunea de aplicare a regimului
normal de taxare prin depunerea unei notific`ri la organul fiscal competent. O copie de pe notificarea depus` se
transmite fiec`rui chiria[.
Prin contractul \ncheiat cu fiecare chiria[ se prevede
faptul c` \n valoarea chiriei lunare nu este inclus` [i valoarea utilit`]ilor consumate constnd \n energie electric`,
ap`, gaze, servicii de paz` [i supraveghere video.

RENTROP & STRATON

Taxe

|n data de 30 aprilie 2010, firma BlocEstate emite facturile de chirie \n baza contractului \ncheiat cu fiecare chiria[ [i, \n data de 30 mai 2010, \n baza facturilor primite
de la furnizorii de utilit`]i, refactureaz` c`tre chiria[i valoarea utilit`]ilor consumate \n luna aprilie 2010. |n ambele situa]ii, facturile sunt emise de c`tre firma BlocEstate
din Romnia cu TVA colectat` chiar dac` beneficiari ai
serviciului de \nchiriere [i ai utilit`]ilor consumate sunt [i
persoane impozabile stabilite pe teritoriul comunitar, dar
cu un sediu fix declarat \n Romnia.
Din punct de vedere fiscal, cronologic, firma BlocEstate
din Romnia, \nregistrat` \n scopuri de TVA pe teritoriul Romniei, are urm`toarele obliga]ii \n dubla sa calitate de
prestator de servicii [i de comisionar:
pentru calitatea de prestator de servicii de \nchiriere:

\n data de 30.04.2010 eviden]iaz` opera]iunea de prestare a serviciului de \nchiriere \n jurnalul pentru vnz`ri
la Livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii taxabile \n
baza informa]iilor preluate din fiecare factur` emis`,
respectiv la coloana 6 baza de impozitare [i la coloana 7
valoarea TVA colectat`. Prin coloanele 0, 1, 2, 3, 4 [i 5
completeaz` [i celelalte informa]ii necesare pentru identificarea opera]iunii;
\n data de 25.05.2010 depune la organul fiscal competent
formularul Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, cod
300, completat la rndul 9 denumit Livr`ri de bunuri [i
prest`ri de servicii, taxabile cu cota de 19%;

pentru

Impozite

Contabilitate

calitatea de comisionar al serviciului de utili-

t`]i:
\n datele de 14, 15 [i 16.05.2010, \n baza facturilor primite pe numele s`u de la diver[i furnizori de utilit`]i,
eviden]iaz` opera]iunile de achizi]ie a serviciilor de telefonie, ap` [i asigurare a serviciilor de paz` \n jurnalul
pentru cump`r`ri la coloanele 6 [i 7, denumite Achizi]ii de bunuri [i servicii din ]ar` [i import de bunuri
taxabile cu cota 19%. Prin coloanele 0, 1, 2, 3, 4 [i 5
completeaz` [i celelalte informa]ii necesare pentru identificarea fiec`rei opera]iuni;
\n data de 30.05.2010 eviden]iaz` fiecare factur` emis`
prin care recupereaz` de la chiria[i contravaloarea utilit`]ilor consumate \n jurnalul pentru vnz`ri la coloanele
6 [i 7, denumite Livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii
taxabile cu cota de 19%. Prin coloanele 0, 1, 2, 3, 4 [i 5
completeaz` [i celelalte informa]ii necesare pentru identificarea fiec`rei opera]iuni;
\n data de 25.06.2010 depune la organul fiscal competent
formularul Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, cod
300, completat la urm`toarele rnduri:
1. pentru achizi]ia pe teritoriul na]ional a serviciilor de
utilit`]i la rndul 21, denumit Achizi]ii de bunuri [i
servicii taxabile cu cota de 19% \n baza fie c` rei
facturi primite de la fiecare furnizor, respectiv baza
de impozitare a serviciului achizi]ionat [i suma TVA
pentru care \[i exercit` dreptul de deducere a TVA;
2. pentru serviciul de comisionar la rndul 9, denumit
Livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii, taxabile cu
cota de 19%;
\n data de 26 iulie 2010 depune la organul fiscal competent formularul Declara]ie informativ` privind
livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul
na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA,
cod 394, completat cu valoarea ser vi ciilor emise pe
numele s`u de c`tre diver[i furnizori de utilit`]i.

Schimbul de bunuri sau servicii


\n data de 26 iulie 2010 depune la organul fiscal competent formularul Declara]ie informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, cod
394, completat cu valoarea serviciului prestat \n beneficiul fiec`rui chiria[ din cadrul complexului imobiliar.

RENTROP & STRATON

Dac` are loc o livrare de bunuri sau o prestare de servicii \n schimbul unei livr`ri de bunuri sau al unei prest`ri
de servicii, se consider` c` fiecare persoan` impozabil`
efectueaz` o livrare de bunuri sau o prestare de servicii cu
plat`.

Taxe Impozite

Pentru aceste utilit`]i furnizate \n beneficiul direct al


chiria[ilor, proprietarul spa]iului prime[te pe numele s`u
facturi de la fiecare furnizor. Pentru recuperarea costurilor cu utilit`]ile, proprietarul imobilului aplic` structura de comisionar prin refacturarea cheltuielilor c`tre
chiria[i, direct propor]ional cu spa]iul \nchiriat de c`tre
fiecare consumator. Prin contract, se prevede facturarea
distinct` a cheltuielilor cu chiria cel mai trziu pn` pe
data de 30 a lunii curente [i a cheltuielilor cu utilit`]ile cel
mai trziu pn` pe data de 30 a lunii urm`toare consumului.

Iunie 2010

Servicii intracomunitare

consultant fiscal Georgeta {erban Matei

Servicii cu caracter general


Obliga]iile prestatorului din Romnia
privind serviciile intracomunitare
Persoana impozabil` din Romnia care \ndepline[te
calitatea de prestator de servicii are obliga]ii fiscale referitoare la \nregistrarea \n scopuri de TVA, la aplicarea corect` a regimului de taxare, la emiterea facturii conform
cerin]elor impuse prin Codul fiscal, la eviden]ierea [i raportarea fiscal` a opera]iunilor efectuate.
1) Obliga]ii privind \nregistrarea

Taxe Impozite

Dac` prestatorul este deja \nregistrat \n scopuri de


TVA, prin op]iune sau prin dep`[irea cifrei de afaceri de
35.000 euro, prestatorul nu mai este obligat s` se \nregistreze pentru prestarea intracomunitar` de servicii
deoarece este \nregistrat \n regim normal.
Dac` nu este \nregistrat \n Romnia \n regim normal
de TVA, orice prestator stabilit pe teritoriul Romniei care
efectueaz` servicii c`tre un partener persoan` impozabil`
stabilit` pe teritoriul unui stat membru pentru care se
aplic` regula general` de taxare de la art. 133 alin. (2), este
obligat s` se \nregistreze \n scopuri de TVA doar pentru
prestarea serviciilor intracomunitare.

lizeaz` numai pentru prestarea intracomunitar` de servicii


sau achizi]ia intracomunitar` de bunuri [i servicii deoarece nu confer` persoanei impozabile calitatea de persoan`
\nregistrat` normal \n scopuri de TVA.
Fiecare prestator din Romnia este obligat s` comunice codul de \nregistrare \n scopuri de TVA beneficiarului s`u stabilit \ntr-un stat membru.

Aten]ie!
Comunicarea acestui cod de \nregistrare \n scopuri de
TVA este interzis` pentru alte opera]iuni de prest`ri de
servicii dect cele care se \ncadreaz` la prest`ri intracomunitare de servicii.

Prestatorul din Romnia nu trebuie s` se \nregistreze


\n scopuri de TVA dac`:
presteaz` un serviciu care se \ncadreaz` la:
regula general` de taxare reglementat` prin art. 133
alin. (2), dar beneficiarul este stabilit \ntr-un stat ter];
excep]iile de la regula general` de taxare \n rela]ia cu
un beneficiar nerezident, stabilit \ntr-un stat membru
sau \ntr-un stat ter], indiferent de statutul juridic al
beneficiarului;
anterior prest`rii s-a \nregistrat pentru:

|nregistrarea trebuie efectuat` \nainte de prestarea serviciilor intracomunitare. |nregistrarea \n scopuri de TVA
se efectueaz` \n baza formularului de \nregistrare fiscal`
formularul cod 091 Declara]ie de \nregistrare \n scopuri
de TVA/Declara]ie de men]iuni pentru alte persoane care
efectueaz` achizi]ii intracomunitare sau pentru servicii,
cod MFP 14.13.01.10.11/a care se descarc` gratuit de pe
site www.mfinante.ro.
|nregistrarea TVA \n scopul prest`rii de servicii este
considerat` valabil` de la data solicit`rii \nregistr`rii.
Dup` depunerea formularului cod 091, prestatorul
ob]ine un cod de \nregistrare \n scopuri de TVA care se uti8

efectuarea unei achizi]ii intracomunitare de bunuri;


efectuarea unei achizi]ii intracomunitare de servicii.

Persoana impozabil= str=in=


Este obligat` s` solicite \nregistrarea \n scopuri de
TVA \n Romnia [i persoana impozabil` care are sediul
activit`]ii economice \n afara Romniei, dar este stabilit` \n
Romnia printr-un sediu fix sau prin mai multe sedii fixe
f`r` personalitate juridic`. |nregistrarea trebuie solicitat`
\nainte de prestarea intracomunitar` de servicii. |nregistrarea \n scopuri de TVA se efectueaz` \n baza formularului de \nregistrare fiscal` cod 093 denumit Declara]ie de
RENTROP & STRATON

Taxe

2) Obliga]ii privind aplicarea corect`


a regimului de taxare:
Pentru a aplica regula general` de taxare de la art. 133
alin. (2) \n baza c`reia consider` serviciul neimpozabil \n
Romnia, prestatorul din Romnia este obligat s` fac`
dovada c`:
a) beneficiarul este persoan` impozabil` obligat` la plata
taxei;
b) serviciul este prestat c`tre sediul activit`]ii economice
sau c`tre un sediu fix al beneficiarului, aflat \n alt stat
membru dect Romnia;
c) serviciul este utilizat \n scopul desf`[ur`rii activit`]ii
economice a persoanei impozabile.
Condi]iile men]ionate la lit. a) [i b) se consider` \ndeplinite dac` beneficiarul comunic` prestatorului din Romnia:
adresa sediului activit`]ii economice sau a unui sediu fix, din Comunitate;
un cod valabil de TVA atribuit de autorit`]ile fiscale
din alt stat membru, inclusiv \n cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt \nregistrate \n scopuri
de TVA.
Prestatorul este obligat s` verifice valabilitatea codului
de TVA atribuit beneficiarului s`u de autorit`]ile fiscale
din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar.
Dovada faptului c` serviciul este prestat c`tre o persoan` impozabil` stabilit` \n Comunitate, este chiar contractul sau formularul de comand` al beneficiarului care
con]ine:
adresa sediului activit`]ii economice [i adresa sediului care prime[te serviciile;
codul de \nregistrare \n scopuri de TVA;
entitatea care pl`te[te contravaloarea serviciilor;
entitatea care suport` costul acestora;
RENTROP & STRATON

Impozite

Contabilitate

natura serviciilor care permite identificarea sediului


pentru care este prestat serviciul.

Aten]ie!
Dac` beneficiarul nu comunic` un cod valabil de TVA
sau comunic` acest cod, dar prestatorul nu ob]ine confirmarea validit`]ii acestuia, se va considera c` prestarea de servicii este realizat` c`tre o persoan` neimpozabil`. |n acest caz, prestatorul din Romnia este obligat s` colecteze TVA la valoarea serviciului prestat.

Important
Dac` ulterior emiterii facturii \n regim normal de taxare, beneficiarul comunic` un cod valabil de TVA,
prestatorul trebuie s` aplice regula general` de taxare
de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, dac` beneficiarul este o persoan` impozabil`.

Declara]ia beneficiarului
Pentru \ndeplinirea condi]iei men]ionate la litera c), \n
func]ie de natura serviciilor contractate [i prestate, prestatorul din Romnia este obligat s` stabileasc` dac` serviciile
respective sunt utilizate \n scop personal sau pentru uzul
personal al angaja]ilor persoanei impozabile. |n situa]ia \n
care exist` suspiciunea c` serviciile prestate, prin natura
lor, ar putea fi utilizate \n scopuri personale, prestatorul
este obligat s` solicite beneficiarului o declara]ie din partea
beneficiarului din care s` rezulte scopul serviciilor contractate.
Dac` din aceast` declara]ie rezult` c` beneficiarul nu
va utiliza serviciile respective \n scop personal sau pentru
uzul personal al angaja]ilor, prestatorul poate s` aplice regula general` de taxare conform c`reia serviciul este impozabil la beneficiar.
Prin con]inutul acestei declara]ii, prestatorul din Romnia este scutit de orice obliga]ie viitoare referitoare la
plata taxei. De asemenea, pentru aplicarea regulii generale
de taxare de la art. 133 alin. (2) se iau \n considerare doar
circumstan]ele existente \n momentul declar`rii [i a prest`rii serviciului. Din acest motiv, cu excep]ia situa]iei \n
care se poate demonstra un abuz de lege, orice modificare
care apare dup` momentul declar`rii [i a prest`rii serviciului nu va avea consecin]e asupra prestatorului.
Dac` din aceast` declara]ie rezult` c` beneficiarul va
utiliza serviciile respective par]ial sau total \n scop personal sau pentru uzul personal al angaja]ilor, prestatorul este
obligat s` aplice regimul normal de taxare considernd c`
a prestat serviciul c`tre o persoan` neimpozabil`.
9

Taxe Impozite

\nregistrare \n scopuri de TVA/Declara]ie de men]iuni


pentru persoanele impozabile care au sediul activit`]ii economice \n afara Romniei, dar sunt stabilite \n Romnia
prin sedii fixe, cod MFP 14.13.01.10.11/s.f. care se descarc` gratuit de pe site www.mfinante.ro.
Dac` persoana impozabil` are pe teritoriul Romniei
mai multe sedii fixe f`r` personalitate juridic`, aceasta prime[te un singur cod de \nregistrare \n scopuri de tax`. |nainte de primirea acestui cod, prin declara]ia cod 093 trebuie s` desemneze un singur sediu fix obligat s` depun`
decontul de tax` [i s` fie responsabil pentru toate obliga]iile \n scopuri de TVA care \i revin pe teritoriul Romniei pentru activitatea desf`[urat` \n cadrul tuturor sediilor fixe stabilite \n Romnia.

Iunie 2010

3) Obliga]ii privind emiterea facturii:


Dac` regimul de taxare este aplicat corect, prestatorul
din Romnia trebuie s` respecte urm`toarele reguli
privind emiterea facturii:
s` emit` factura \n valuta negociat`, la data prest`rii
serviciului ca fapt generator al opera]iunii;
s` completeze factura cu toate informa]iile impuse
prin art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
s` nu colecteze TVA [i s` \nscrie pe factur` men]iunea neimpozabil \n Romnia conform obliga]iei de
la art. 155 alin. (5) lit. k) dac` are dovezi suficiente c`
beneficiarul este persoan` impozabil`, stabilit` \n
Comunitate, \nregistrat` \n scopuri de TVA;
s` colecteze TVA dac` nu are dovezi suficiente c`
beneficiarul este persoan` impozabil`, stabilit` \n
Comunitate, \nregistrat` \n scopuri de TVA;
s` \nregistreze factura \n eviden]a contabil` la
cursul valutar valabil \n data emiterii.
Dac` \n lipsa dovezilor la data emiterii facturii se
aplic` regimul normal de taxare, iar ulterior emiterii facturii se constat` c` beneficiarul este persoan` impozabil`,
stabilit` \n Comunitate, \nregistrat` \n scopuri de TVA,
prestatorul trebuie s` corecteze factura emis` ini]ial [i s`
aplice regula general` de taxare de la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal reconsidernd serviciul neimpozabil \n
Romnia. Corectarea facturii se efectueaz` prin stornarea
facturii ini]iale emise \n regim normal de taxare [i emiterea
unei facturi noi prin aplicarea regimului de neimpozitare.
Pentru corectarea facturii emise ini]ial, prestatorul trebuie s` fie \n posesia unei confirm`ri oficiale a autorit`]ii
fiscale din statul membru \n care beneficiarul este stabilit.

Taxe Impozite

4) Alte obliga]ii fiscale:


Prestatorului din Romnia \i revin [i urm`toarele obliga]ii fiscale:
s` eviden]ieze factura emis` \n jurnalul pentru vnz`ri
la cursul valutar \n vigoare la data emiterii facturii ca
dat` a exigibilit`]ii TVA;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (300) Decont de
tax` pe valoarea ad`ugat`;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (390 VIES) Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile/
prest`rile intracomunitare.

Defini]ia achizi]iilor
intracomunitare de servicii
Achizi]iile de servicii prestate de c`tre parteneri stabili]i pe teritoriul comunitar se \ncadreaz` \n categoria
opera]iunilor intracomunitare cu servicii.

10

Aten]ie!
Achizi]iile intracomunitare de servicii sunt serviciile
prestate de c`tre persoane impozabile stabilite pe teritoriul Comunit`]ii de care beneficiaz` persoanele
impozabile stabilite pe teritoriul Romniei, obligate la
plata taxei prin aplicarea regulii generale de taxare
reglementat` prin art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

|n aceast` categorie de opera]iuni intracomunitare, nu


se \ncadreaz`:
serviciile achizi]ionate de o persoan` neimpozabil` stabilit` pe teritoriul Romniei pentru care prestatorul stabilit pe teritoriul comunitar aplic` regula general` de
taxare din Directiva CEE nr. 112/2006 modificat` prin
Directiva CEE nr. 8/2009 echivalent` cu art. 133 alin. (3)
din Codul fiscal;
serviciile achizi]ionate de o persoan` impozabil` stabilit` pe teritoriul Romniei pentru care se aplic` excep]iile
de la regulile generale de taxare.

Aten]ie!
Specific achizi]iilor intracomunitare de servicii este
raportarea acestora \n declara]ia recapitulativ` cod 390,
ori de cte ori acestea sunt achizi]ionate de c`tre persoane impozabile stabilite pe teritoriul Romniei, obligate la plata taxei prin aplicarea regulii generale de
taxare.

Persoana impozabil` din Romnia care \ndepline[te


calitatea de beneficiar de servicii are obliga]ii fiscale referitoare la \nregistrarea \n scopuri de TVA, la aplicarea
corect` a regimului de taxare, la emiterea autofacturii \n
situa]ia \n care nu prime[te factura furnizorului, la eviden]ierea [i raportarea fiscal` a opera]iunilor efectuate.

Obliga]iile beneficiarului din Romnia


privind serviciile intracomunitare
1) Obliga]ii privind \nregistrarea
Dac` beneficiarul este deja \nregistrat \n scopuri de
TVA, prin op]iune sau prin dep`[irea cifrei de afaceri de
35.000 euro, acesta nu mai este obligat s` se \nregistreze
pentru achizi]ia intracomunitar` de servicii deoarece este
\nregistrat \n regim normal.
Dac` la momentul \n care decide s` efectueze o achizi]ie intracomunitar` de servicii, beneficiarul persoan` impozabil` stabilit` \n Romnia nu este \nregistrat \n scopuri
de tax` \n regim normal sau prin op]iune, orice beneficiar

RENTROP & STRATON

Taxe

Impozite

Contabilitate

stabilit pe teritoriul Romniei care prime[te servicii de la


un partener persoan` impozabil` stabilit` pe teritoriul
unui stat membru pentru care se aplic` regula general` de
taxare de la art. 133 alin. (2), este obligat` s` se \nregistreze
\n scopuri de TVA doar pentru achizi]ia intracomunitar`
de servicii.
|nregistrarea trebuie efectuat` \nainte de achizi]ia serviciilor intracomunitare.
|nregistrarea \n scopuri de TVA se efectueaz` \n baza
formularului de \nregistrare fiscal` formularul cod 091
Declara]ie de \nregistrare \n scopuri de TVA/Declara]ie
de men]iuni pentru alte persoane care efectueaz` achizi]ii
intracomunitare sau pentru servicii, cod MFP
14.13.01.10.11/a, care se descarc` gratuit de pe site
www.mfinante.ro.

Nu trebuie s` se \nregistreze pentru achizi]ia intracomunitar` de servicii nici institu]iile publice care sunt deja
\nregistrate \n scopuri de TVA prin dep`[irea plafonului
de scutire.
Pentru aceste opera]iuni este valabil codul de \nregistrare \n scopuri de TVA acordat la dep`[irea plafonului
de scutire, indiferent dac` achizi]iile sunt destinate utiliz`rii pentru:
activitatea desf`[urat` \n calitate de autoritate public`,
caz \n care institu]ia public` nu are calitatea de persoan`
impozabil`;
activit`]i economice, caz \n care institu]ia public` are calitatea de persoan` impozabil`.

|nregistrarea TVA \n scopul achizi]iei de servicii intracomunitare este considerat` valabil` de la data solicit`rii
\nregistr`rii.
Dup` depunerea formularului cod 091, beneficiarul
ob]ine un cod de \nregistrare \n scopuri de TVA care se utilizeaz` numai pentru opera]iuni intracomunitare constnd
\n achizi]ia intracomunitar` de servicii [i bunuri, inclusiv
pentru prestarea intracomunitar` de servicii deoarece nu
confer` persoanei impozabile calitatea de persoan` \nregistrat` normal \n scopuri de TVA.

Acest cod se utilizeaz` numai pentru achizi]ia intracomunitar` de bunuri [i de servicii sau pentru prestarea
intracomunitar` de servicii deoarece nu confer` persoanei impozabile calitatea de persoan` \nregistrat`
normal \n scopuri de TVA.

Aten]ie!
Se interzice comunicarea acestui cod de \nregistrare \n
scopuri de TVA pentru alte tipuri de opera]iuni dect
cele care se \ncadreaz` la opera]iuni intracomunitare
de prest`ri sau achizi]ii.

Beneficiarul din Romnia nu trebuie s` se \nregistreze


\n scopuri de TVA dac`:
achizi]ioneaz` un serviciu care se \ncadreaz` la:
regula general` de taxare reglementat` prin art. 133
alin. (2), dar prestatorul este stabilit \ntr-un stat ter];
excep]iile de la regula general` de taxare \n rela]ia cu
un prestator nerezident, indiferent de faptul c` acesta
este stabilit \ntr-un stat membru sau \ntr-un stat ter];

Persoana impozabil= str=in=


Este obligat` s` solicite \nregistrarea \n scopuri de
TVA \n Romnia [i persoana impozabil` care are sediul activit`]ii economice \n afara Romniei, dar este stabilit` \n
Romnia printr-un sediu fix sau prin mai multe sedii fixe
f`r` personalitate juridic`. |nregistrarea trebuie solicitat`
\nainte de inten]ia de a efectua achizi]ii intracomunitare de
servicii.
|nregistrarea \n scopuri de TVA se efectueaz` \n baza
formularului de \nregistrare fiscal` cod 093, denumit
Declara]ie de \nregistrare \n scopuri de TVA/Declara]ie
de men]iuni pentru persoanele impozabile care au sediul
activit`]ii economice \n afara Romniei, dar sunt stabilite
\n Romnia prin sedii fixe, cod MFP 14.13.01.10.11/s.f.,
care se descarc` gratuit de pe site www.mfinante.ro.
Dac` persoana impozabil` are pe teritoriul Romniei
mai multe sedii fixe f`r` personalitate juridic`, aceasta
prime[te un singur cod de \nregistrare \n scopuri de tax`.
|nainte de primirea acestui cod, prin declara]ia cod 093 trebuie s` desemneze un singur sediu fix obligat s` depun`
decontul de tax` [i s` fie responsabil pentru toate
obliga]iile \n scopuri de TVA care \i revin pe teritoriul
Romniei pentru activitatea desf`[urat` \n cadrul tuturor
sediilor fixe stabilite \n Romnia.
2) Obliga]ii privind aplicarea corect`
a regimului de taxare

anterior prest`rii s-a \nregistrat pentru:

efectuarea unei achizi]ii intracomunitare de bunuri;


efectuarea unei prest`ri intracomunitare de servicii.

RENTROP & STRATON

Dac` serviciile achizi]ionate de la un prestator persoan`


impozabil` care nu este stabilit \n Romnia, dar este stabilit

11

Taxe Impozite

Fiecare beneficiar din Romnia este obligat s` comunice codul de \nregistrare \n scopuri de TVA prestatorului
s`u stabilit \ntr-un stat membru pentru a considera opera]iunea o prestare de serviciu intracomunitar` neimpozabil` \n statul prestatorului, dar impozabil` \n statul beneficiarului. Comunicarea are loc ori de cte ori se realizeaz` o
achizi]ie intracomunitar` de bunuri sau de servicii.

Aten]ie!

Iunie 2010

\ntr-un stat membru, nu se \ncadreaz` la excep]ii, datoreaz`


TVA beneficiarul din Romnia, deoarece se consider` c`
locul prest`rii serviciilor respective este \n Romnia.
|n acest caz, \n func]ie de natura serviciului, sunt aplicabile:
fie cotele de TVA reglementate prin art. 140;
fie scutirile de TVA reglementate prin:
art. 141 Scutiri pentru opera]iuni din interiorul
]`rii;
art. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte opera]iuni
similare, pentru livr`ri intracomunitare [i pentru
transportul interna]ional [i intracomunitar;
art. 144 Scutiri speciale legate de traficul interna]ional de bunuri;
art. 1441 Scutiri pentru intermediari.
|n situa]ia \n care beneficiar al serviciilor este o persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n regim
normal, iar opera]iunea este taxabil`, obliga]ia se consider` \ndeplinit` dac` se aplic` regimul de taxare invers`
prin formula contabil` 4426 TVA deductibil` = 4427
TVA colectat`.
|n situa]ia \n care beneficiar al serviciilor este o persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA doar pentru efectuarea unei achizi]ii intracomunitare, dac` opera]iunea este taxabil`, obliga]ia se consider` \ndeplinit`
prin achitarea efectiv` a sumei TVA datorate la bugetul
general consolidat.

Taxe Impozite

3) Obliga]ii privind emiterea autofacturii


|n lipsa facturii emise de c`tre prestator, beneficiarul
serviciilor intracomunitare \nregistrat \n scopuri de TVA
\n regim normal este obligat s` emit` autofactura pn` pe
data de 15 a lunii urm`toare celei \n care a cump`rat serviciul.
Emiterea autofacturii cu toate informa]iile obligatorii
este o condi]ie de exercitare a dreptului de deducere a
TVA rezultate din aplicarea regimului de taxare invers`
prin formula contabil`:
4426 TVA deductibil` = 4427 TVA colectat`
Factura sau autofactura trebuie \nregistrat` \n eviden]a contabil` la cursul valutar valabil \n data emiterii.
4) Alte obliga]ii fiscale
Beneficiarului din Romnia \i revin [i urm`toarele
obliga]ii fiscale:
s` eviden]ieze factura prestatorului sau autofactura \n
jurnalul pentru cump`r`ri [i jurnalul pentru vnz`ri la
cursul valutar \n vigoare la data emiterii facturii sau autofacturii ca dat` a exigibilit`]ii TVA;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (300) Decont de
tax` pe valoarea ad`ugat`, dac` este \nregistrat \n
scopuri de TVA \n regim normal;
12

s` raporteze opera]iunea \n formularul (301) Decont

special de tax` pe valoarea ad`ugat`, dac` este \nregistrat doar \n scopul efectu`rii achizi]iei intracomunitare
de servicii;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (390 VIES) Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile/
prest`rile intracomunitare.

Servicii cu caracter special


Servicii prestate asupra bunurilor
mobile corporale
|n aceast` categorie se \ncadreaz` urm`toarele servicii:
lucr`ri efectuate asupra bunurilor mobile definite drept

opera]iuni umane [i mecanice efectuate asupra unui


bun mobil corporal constnd \n:
procesare;
prelucrare;
reparare;
lucr`ri de evaluare a bunurilor mobile corporale definite

drept examinarea unor bunuri mobile corporale \n scopul stabilirii valorii acestora.
Pentru acest tip de servicii prestate sau cump`rate
prin tranzac]iile derulate cu parteneri stabili]i \n state
membre, care au statut de persoan` impozabil`, se aplic`
regula general` de taxare reglementat` prin art. 133
alin. (2) conform c`ruia serviciul se taxeaz` de c`tre beneficiar la locul consumului.

Important
Dac` beneficiarul serviciilor stabilit \ntr-un stat ter] are
statut de persoan` neimpozabil`, prestatorul din
Romnia are obliga]ia s` emit` factura cu TVA colectat` deoarece se consider` c` locul impozit`rii este
locul unde serviciile sunt efectiv prestate.

Specific acestor tipuri de servicii este faptul c` nu reprezint` livr`ri de bunuri separate:
ambalajele;
bunurile \ncorporate \n bunurile procesate;
alte bunuri utilizate direct pentru efectuarea lucr`rilor.
Valoarea acestora este accesorie serviciilor de baz`
dac` sunt utilizate \n leg`tur` direct` cu bunurile procesate, prelucrate sau evaluate.
Din acest motiv, valoarea acestora re\ntrege[te valoarea serviciului prestat [i se raporteaz` ca prestare intracomunitar` de servicii, neimpozabil` \n Romnia.
RENTROP & STRATON

Taxe

Aten]ie!
|n aceast` categorie de servicii nu se \ncadreaz` serviciile de natur` intelectual` sau [tiin]ific` efectuate
asupra bunurilor expediate de c`tre beneficiari stabili]i
\n state membre.

Impozite

Contabilitate

normal, obliga]ia se consider` \ndeplinit` dac` se aplic`


regimul de taxare invers` prin formula contabil` 4426
TVA deductibil` = 4427 TVA colectat`.
|n situa]ia \n care beneficiar al serviciilor este o persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA doar pentru efectuarea unei achizi]ii intracomunitare de servicii,
obliga]ia se consider` \ndeplinit` prin achitarea efectiv` a
sumei TVA datorate la bugetului general consolidat.

Obliga]iile prestatorului din Romnia

Prestatorului din Romnia \i revin urm`toarele obliga]ii fiscale:


s` emit` factura cu men]iunea neimpozabil \n

Romnia dac` beneficiarul este o persoan` impozabil`;


s` emit` factura cu TVA colectat` \n situa]ia \n care be-

neficiarul este persoan` neimpozabil`;


s` eviden]ieze factura emis` \n jurnalul pentru vnz`ri

la cursul valutar \n vigoare la data emiterii facturii ca


dat` a exigibilit`]ii TVA;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (300) Decont de

tax` pe valoarea ad`ugat`;


s` raporteze opera]iunea \n formularul (390 VIES) De-

clara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile/


prest`rile intracomunitare dac` opera]iunea este prestat` c`tre o persoan` impozabil` stabilit` \ntr-un stat
membru.
Obliga]iile beneficiarului din Romnia
Pentru achizi]ia de servicii efectuate asupra unor bunuri mobile corporale expediate de un beneficiar din
Romnia care are statut de persoan` impozabil` unui prestator stabilit \ntr-un stat membru, obliga]ia tax`rii serviciului revine beneficiarului deoarece serviciul este neimpozabil \n statul membru al presatorului, dar impozabil \n
Romnia la locul unde este stabilit beneficiarul. Opera]iunea se \ncadreaz` la achizi]ii intracomunitare de servicii
pentru care se aplic` regula general` de taxare de la art.
133 alin. (2).
|n situa]ia \n care beneficiar al serviciilor este o persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n regim
RENTROP & STRATON

Beneficiarului din Romnia \i revin urm`toarele obliga]ii fiscale:


s` eviden]ieze factura prestatorului sau autofactura \n
jurnalul pentru cump`r`ri [i jurnalul pentru vnz`ri la
cursul valutar \n vigoare la data emiterii facturii sau autofacturii ca dat` a exigibilit`]ii TVA;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (300) Decont de
tax` pe valoarea ad`ugat` dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n regim normal;
s` raporteze opera]iunea \n formularul (301) Decont
special de tax` pe valoarea ad`ugat` dac` este \nregistrat doar \n scopul efectu`rii achizi]iei intracomunitare
de servicii;
s` raporteze opera]iunea \n formularului (390 VIES)
Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile/
prest`rile intracomunitare.

Servicii de tip=rire
Pentru o tipografie din Romnia, tip`rirea c`r]ilor [i a
altor tip`rituri se poate \ncadra fie la livrare de bunuri, fie
la prestare de servicii.
Opera]iunea se \ncadreaz` la livrare de bun dac` se
procedeaz` astfel:
clientul care de]ine drepturile de editare a unei c`r]i sau
a altei tip`rituri transmite tipografiei con]inutul acestora pe hrtie, pe CD, dischet` sau alt suport;
tipografia se oblig` s` tip`reasc` sau s` editeze cartea
sau alt` tip`ritur`, utiliznd hrtia, inclusiv alte materiale proprii pentru realizarea c`r]ii sau tip`riturii contractate/comandate.
Opera]iunea se \ncadreaz` la prestare de servicii dac`
se procedeaz` astfel:
clientul care de]ine drepturile de editare a unei c`r]i sau
a altei tip`rituri:
transmite tipografiei con]inutul acestora pe hrtie,
pe CD, dischet` sau alt suport;
expediaz` hrtia [i alte materiale necesare realiz`rii
c`r]ii sau tip`riturii;
tipografia se oblig` s` tip`reasc` sau s` editeze cartea

utiliznd hrtia, inclusiv alte materiale proprii primite


de la client pentru realizarea c`r]ii sau tip`riturii contractate/comandate.
13

Taxe Impozite

Pentru lucr`rile efectuate asupra unor bunuri mobile


corporale expediate de un beneficiar dintr-un stat membru, avnd calitatea de persoan` impozabil`, prestatorul
din Romnia nu colecteaz` TVA deoarece consider` serviciul neimpozabil \n Romnia. Obliga]ia de impozitare a
serviciului revine beneficiarului dac` are calitatea de persoan` impozabil`.
Opera]iunea se \ncadreaz` la prest`ri intracomunitare
de servicii pentru care se aplic` regula general` de taxare
de la art. 133 alin. (2).

Iunie 2010

|n situa]ia \n care se \ncadreaz` la prest`ri de servicii


efectuate \ntre parteneri stabili]i pe teritoriul comunitar,
tip`rirea reprezint` opera]iune intracomunitar` pentru
care se aplic` regula general` de taxare reglementat` prin
art. 133 alin. (2), caz \n care:
dac` prestator este o tipografie din Romnia, opera]iunea nu este impozabil` \n Romnia, fiind impozabil` la beneficiarul persoan` impozabil` stabilit`
\ntr-un stat membru;
dac` beneficiar este o persoan` impozabil` stabilit`
pe teritoriul Romniei, opera]iunea este impozabil`
\n Romnia.
Obliga]iile prestatorului [i beneficiarului din Romnia
\n leg`tur` cu tip`rirea, sunt cele specifice serviciilor intracomunitare.
Transferul certificatelor de emisii de gaze

\ntr-un registru na]ional care reprezint` o baz` de date


electronic` unic`, standardizat` [i securizat`. Prin intermediul acestui registru se \nregistreaz` [i se urm`resc
toate opera]iunile cu certificate de emisii de gaze cu efect
de ser`: certificate emise, de]inute, transferate [i anulate.
Transferul certificatelor poate fi efectuat` numai de
c`tre operator, definit drept o persoan` care opereaz`
sau controleaz` o instala]ie sau o persoan` care a fost \nvestit` cu putere de decizie economic` asupra func]ion`rii
tehnice a instala]iei.
Posibilitatea de transfer a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser` \ntre persoane romne [i persoane din
alte state membre ale Comunit`]ii Europene este reglementat` prin art. 18 alin. (1) litera a) din H.G. nr. 780/
2006.
Transferul unor astfel de certificate \ntre parteneri stabili]i \n state membre reprezint` opera]iune intracomunitar` de prest`ri de servicii pentru care se aplic` regula general` de taxare de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

A[a cum rezult` din H.G. nr. 780 din 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de ser`, modificat` prin H.G. nr. 133
din 23 februarie 2010, certificatul de emisii de gaze cu efect
de ser` este un titlu care confer` dreptul de a emite o ton`
de dioxid de carbon echivalent \ntr-o perioad` definit`.
Practic, certificatul este un titlu transferabil, permis
prin lege, motiv pentru care este supus comercializ`rii.
Scopul acestor certificate este promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser` \ntr-un mod eficient din
punct de vedere economic.

|n aceast` situa]ie:
dac` prestatorul este un operator stabilit \n Romnia, opera]iunea nu este impozabil` \n Romnia,
fiind impozabil` la beneficiarul acestui transfer dac`
acesta este o persoan` impozabil` stabilit` \ntr-un
stat membru;
dac` beneficiar al transferului este o persoan` impozabil` stabilit` pe teritoriul Romniei, opera]iunea
este impozabil` \n Romnia.

|n Romnia, toate opera]iunile legate de aceste certificate se realizeaz` doar pe cale electronic`, fiind operate

Obliga]iile prestatorului [i beneficiarului din Romnia


\n leg`tur` cu transferul acestui tip de certificate sunt cele
specifice serviciilor intracomunitare.

Vino la {coala de Var` a Contabilului [i rezolv` problemele


fiscal-contabile cu care te confrun]i!
Taxe Impozite

Beneficiezi de Consultan]`

de TOP \n fiscalitate [i contabilitate!

La {coala de Var` vor fi prezen]i att invita]i din Ministerul de Finan]e,


ct [i consultan]i RENTROP & STRATON
Oana Iacob {ef-Serviciu, Direc]ia Legisla]ie \n Domeniul TVA, Ministerul de Finan]e
Dna Georgeta Toma {ef-Serviciu, Direc]ia de Legisla]ie Impozite Directe, Ministerul de Finan]e
Dna Emilia Iordache Consilier, Direc]ia Reglement`ri Contabile, Ministerul de Finan]e
Dl Gabriel Jinga Expert fiscal, Consultant Vulpoi & Toader Management
Dna Elena Laura Constantin Expert fiscal, Consultant Taxpedia
Dl Gabriel Gheorghe Expert fiscal, Consultant Soter & Partners

Pentru mai multe detalii accesa]i

14

www.seminarmamaia.fisc.ro

RENTROP & STRATON

Taxe

Impozite

Contabilitate

Termenele de prescrip]ie [i
consecin]ele economice [i fiscale

expert contabil [i auditor Elena Ionescu

Aten]ie!
Astfel, sunt stabilite termene de prescrip]ie \n materie
fiscal` \n Codul de procedur` fiscal`, dar [i \n domeniul contraven]ional \n Ordonan]a Guvernului nr. 2/
2001 privind regimul juridic al contraven]iilor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Urm`rirea efectelor prescrip]iei asupra drepturilor [i
obliga]iilor n`scute \n cadrul fiec`rei societ`]i comerciale
este deosebit de important`. De \mplinirea termenului de
prescrip]ie poate s` fie legat` o pierdere important` sau
dezinteresul creditorilor pot aduce beneficii debitorilor
abili, proteja]i de efectele prescrip]iei.
Deosebit de important` este, a[adar, urm`rirea modului \n care se nasc raporturile comerciale [i \n special modul \n care se sting acestea, toate plasndu-se la grani]a
dintre atribu]iile compartimentelor financiar, comercial [i
juridic din cadrul unei societ`]i. Aplicarea corect` a prevederilor legale speciale, corespunz`toare fiec`rui tip de
contract, eviden]ierea exact` a pl`]ilor [i a \ncas`rilor, dar
[i rigurozitatea procedurii de inventariere sunt opera]iuni
care pot feri societ`]ile comerciale de efectele nedorite ale
prescrip]iei.
RENTROP & STRATON

Prescrip]ia \n domeniul comercial


Fundamental \n analiza aplic`rii dispozi]iilor legale
privind prescrip]ia este termenul de prescrip]ie. Acesta
este, potrivit art. 3 din actul normativ invocat mai sus, de
3 ani, calculat de la data la care s-a n`scut dreptul la
ac]iune al creditorului.

Important
Termenul de 3 ani este termenul general de prescrip]ie
aplicabil \n contextul elimin`rii, prin decizia Cur]ii
Constitu]ionale, a prevederilor referitoare la termenul
de 18 luni aplicabil \ntre fostele organiza]ii socialiste. |n
mod corespunz`tor, a fost declarat neconstitu]ional` [i
prevederea cuprins` la art. 16 lit. a) alin. (2) din
Decretul nr. 167/1958 referitoare la inaplicabilitatea recunoa[terii obliga]iei, ca mijloc de \ntrerupere a cursului prescrip]iei.
|n vederea constat`rii \mplinirii termenului de prescrip]ie este esen]ial a se avea \n vedere modul de calcul al
termenului, data \nceperii calculului [i \ndeplinirea vreunor condi]ii care s` determine \ntreruperea termenului.
|n ceea ce prive[te \nceputul prescrip]iei, regula general` stabilit` de art. 7 alin. (1) este c` prescrip]ia \ncepe s`
curg` de la data cnd se na[te dreptul la ac]iune, iar potrivit art. 1886 Cod civil: nicio prescrip]ie nu poate \ncepe
a curge mai \nainte de a se na[te ac]iunea supus` acestui
mod de stingere. |n concluzie, regula general` este c` prescrip]ia \ncepe s` curg` la data na[terii dreptului la
ac]iune.
Regulile speciale privind \nceputul prescrip]iei dreptului la ac]iune sunt definite \n cuprinsul alin. (2) [i (3) ale
art. 7 din Decretul nr. 167/1958. Astfel, dreptul la ac]iune
poate s` curg` fie de la data \ncheierii contractului, fie de
la data \ndeplinirii termenului sau realiz`rii condi]iei.
Determinarea corect` a datei de la care \ncepe s` curg` ter15

Taxe Impozite

Prescrip]ia reprezint` acel mecanism de sanc]ionare a


persoanelor care nu \[i exercit` drepturile recunoscute
\ntr-un anumit interval prev`zut de lege. Prescrip]ia nu
este o sanc]iune \n sensul obi[nuit, ci const` \n lipsa concursului statului \n vederea exercit`rii dreptului prescris.
|n categoria persoanelor intr` persoanele fizice [i juridice
\n general, dar [i statul, fa]` de care prescrip]ia opereaz` \n
egal` m`sur`.
Reglementarea general` a prescrip]iei este realizat` \n
Decretul nr. 167/1958 privind prescrip]ia extinctiv`. Al`turi de acest act normativ, \n activitatea unei societ`]i comerciale trebuie avute \n vedere [i alte reglement`ri privind prescrip]ia.

Iunie 2010

menul de prescrip]ie este deosebit de important`, astfel \nct este necesar` analiza atent` a clauzelor speciale cuprinse \n contracte [i raportarea acestora la regulile speciale prev`zute de lege.

Aten]ie!
Constatarea \mplinirii termenului de prescrip]ie se realizeaz` de c`tre debitor f`r` interven]ia sau acordul
creditorului. Pe baza analizei \nscrisului care genereaz` obliga]ia [i a actelor \ndeplinite ulterior (procese-verbale de negociere, pl`]i, scrisori etc.) se constat` \mplinirea termenului de c`tre compartimentul
de urm`rire contracte sau financiar, se \ntocme[te un
raport prin care sunt analizate condi]iile de \mplinire a
prescrip]iei [i m`sura scoaterii din eviden]a contabil` a
datoriei. Raportul aprobat de conducerea societ`]ii va
genera consecin]ele corespunz`toare, respectiv anularea datoriei contabile [i \nregistrarea unui venit impozabil din aplicarea prescrip]iei extinctive.

Din punctul de vedere al cursului termenului de prescrip]ie trebuie avute \n vedere eventualele \ntreruperi ale
prescrip]iei. |ntreruperea prescrip]iei determin` curgerea
unui nou termen de 3 ani de la data producerii cauzelor de
\ntrerupere.
|n categoria cazurilor de \ntrerupere a termenului de
prescrip]ie se \ncadreaz` recunoa[terea dreptului a c`rui
ac]iune se prescrie, reglementat` de art. 16 din Decretul nr.
167/1958, aceast` condi]ie fiind [i unica, avnd \n vedere
c` \n acest interval creditorul nu a sesizat instan]a de judecat`.
Recunoa[terea dreptului se poate realiza \n felurite
moduri, distingndu-se \ns` dou` categorii:
recunoa[terea expres`: printr-un \nscris semnat de c`tre
reprezentantul societ`]ii \n care se admite existen]a
dreptului pretins de c`tre creditor;

Taxe Impozite

recunoa[terea tacit`: printr-o plat` efectuat` \n contul


datoriei n`scute \n baza contractului \ncheiat sau printr-un document din care s` rezulte indirect existen]a
unei obliga]ii fa]` de creditor (ex: coresponden]` purtat`
cu ter]i prin care se confirm` existen]a crean]ei fa]` de
creditori).

Avnd \n vedere natura raporturilor comerciale prezentate, respectiv pl`]i efectuate \n contul altor obliga]ii
n`scute \n baza unor raporturi contractuale distincte cu
aceea[i societate, consider`m c` termenul de prescrip]ie de
3 ani trebuie calculat de la data ultimei pl`]i efectuate, f`r`
a preciza natura obliga]iei pe care o stinge. |n ipoteza \n
care creditorul a transferat pl`]i efectuate \n contul unor
obliga]ii curente c`tre crean]a aflat` \n disput` trebuie
aplicate prevederile art. 1110 Cod civil potrivit c`ruia debitorul, avnd mai multe datorii, al c`ror obiect este de
aceea[i spe]`, are dreptul de a declara, cnd pl`te[te, care
este datoria ce voie[te a desface.
Un alt mijloc de amnare a efectelor prescrip]iei este
reprezentat de suspendarea acesteia. Cauzele de suspendare cuprinse \n Decretul nr. 167/1958 sunt mult mai
limitate \n compara]ie cu cele de \ntrerupere [i presupun
apari]ia unor evenimente care pun creditorul \n situa]ia de
a nu \[i putea valorifica dreptul, dincolo de voin]a sa.
Astfel, potrivit art. 13, cursul prescrip]iei este suspendat
ct timp cel \mpotriva c`ruia ea curge este \mpiedicat de
un caz de for]` major` s` fac` acte de \ntrerupere. Dup`
\ncetarea cazului de for]` major`, cursul prescrip]iei se
reia, lundu-se \n calcul [i perioada scurs` \naintea suspend`rii.
16

Avnd \n vedere c` prescrip]ia extinctiv` este o institu]ie de ordine public`, nu este necesar acordul sau \n[tiin]area debitorului pentru constatarea \mplinirii termenului de prescrip]ie, acesta putnd fi cel mult \n[tiin]at asupra consecin]elor [i oper`rii corespunz`toare a efectelor.
Pentru a elimina din eviden]e o obliga]ie prescris` este
necesar acordul conducerii societ`]ii, emis pe baza unui
raport elaborat de compartimentul de specialitate prin
care, \n succesiune, sunt prezentate cel pu]in urm`toarele
informa]ii:

identificarea debitorului sau creditorului fa]` de care


opereaz` prescrip]ia;

titlul constatator al obliga]iei sau crean]ei;

termenul de prescrip]ie aplicabil;

data la care termenul a \nceput s` curg`;

modul de calcul al termenului cu eviden]ierea cauzelor


de \ntrerupere sau/[i suspendare;

constatarea \mplinirii termenului de prescrip]ie;

propunerea scoaterii obliga]iei sau a crean]ei din eviden]e.

O aten]ie deosebit` trebuie acordat` obiectivelor urm`rite din perspectiva obliga]iilor prev`zute \n Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat` [i \n normele emise de
c`tre Ministerul Finan]elor Publice \n sfera opera]iunii de
inventariere a patrimoniului.
Potrivit art. 7, societ`]ile comerciale au obliga]ia s`
efectueze inventarierea general` a elementelor de activ [i
de pasiv de]inute:

la \nceputul activit`]ii;

cel pu]in o dat` pe an pe parcursul func]ion`rii lor;

\n cazul fuziunii sau \ncet`rii activit`]ii;

\n alte situa]ii prev`zute de lege.

RENTROP & STRATON

Taxe

Important!

Impozite

Contabilitate

Aten]ie!

Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.753/2004


pentru aprobarea Normelor privind organizarea [i
efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv
con]in, \n cadrul punctului 29, capcane. Utilizarea
extrasului de cont ca mijloc de confirmare a crean]elor [i datoriilor \n cadrul procedurii inventarierii
poate servi ca mijloc de ob]inere din partea debitorilor
a unui document care constat` recunoa[terea datoriei
[i implicit \ntreruperea prescrip]iei. |n acela[i timp,
confirmarea datoriilor \n cazul \n care ele nu sunt recunoscute din diferite motive nu poate face obligatorie
\ntocmirea extrasului de cont.

Prescrip]ia \n contractele externe


Institu]ia prescrip]iei [i a efectelor produse \n raporturile dintre persoane nu este singular`, \n legisla]ia noastr`, ci se reg`se[te \n diferite forme \n majoritatea ]`rilor
lumii. Un rol important pentru a determina momentul la
care intervine prescrip]ia asupra drepturilor [i obliga]iilor
p`r]ilor este reprezentat de contract. Astfel, de[i p`r]ile nu
pot stabili alte termene de prescrip]ie dect cele aplicabile
\n legisla]ia statelor \n care fiin]eaz`, \n contract vor putea
fi convenite aspecte deosebit de importante din perspectiva prescrip]iei.

|n primul rnd, este vorba de posibilitatea p`r]ilor de a


alege aplicarea legisla]iei na]ionale a uneia dintre p`r]i.
|n aceste condi]ii, prevederea inclus` \ntr-un contract
de livrare a unor bunuri mobile, \ncheiat cu un partener comercial francez, prin care este convenit` aplicabilitatea legisla]iei romne asupra contractului, duce la
supunerea execut`rii obliga]iilor izvorte din acel contract termenului de prescrip]ie de 3 ani. Dimpotriv`,
dac` s-ar fi ales legisla]ia francez`, termenul de prescrip]ie putea deveni 10 ani.
Exist` [i numeroase situa]ii \n care raporturile comerciale cu persoanele str`ine nu sunt reglementate prin contract sau acesta este redactat \n termeni generali,
necuprinznd clauze privind legea aplicabil`.
Astfel, \n lipsa unui contract sau \n cazul \n care acesta nu precizeaz` legea aplicabil`, sunt incidente, pentru
partea romn`, prevederile art. 77 din Legea nr. 105/1992
privind reglementarea raporturilor de drept interna]ional
privat, coroborat cu termenul de prescrip]ie prev`zut de
Decretul nr. 157/1968 privind prescrip]ia extinctiv`.

Aten]ie!
|n aceste condi]ii, prescrip]ia obliga]iei de plat` este supus` regulilor cuprinse \n legisla]ia ]`rii \n care debitorul are sediul, iar potrivit acesteia obliga]ia de plat` se
stinge prin \mplinirea termenului de prescrip]ie de 3
ani. A[adar, ori de cte ori contractul lipse[te sau prevederile acestuia sunt insuficiente, prescrip]ia va fi analizat` determinnd legea aplicabil` pe baza regulilor
cuprinse \n Legea nr. 105/ 1992 men]ionat` mai sus.

Taxe Impozite

Explica]ii despre cele mai importante


modific`ri din Legea Contabilit`]ii
Scrise de contabili pentru contabili
Descoper` 101 cazuri practice utile \n
activitatea ta zilnic` care acoper`
toat` gama de aspecte, de la TVA [i
micro\ntreprinderi pn` la leasing
[i reevaluare.
G`se[te r`spunsuri la \ntreb`rile
care te-au chinuit pn` acum!
Pentru mai multe detalii acceseaz`

www.spetecontabile.contabilul.ro

RENTROP & STRATON

17

Iunie 2010

Tratamentul fiscal al diferen]elor


de curs \n cazul achit=rii
crean]elor \n lei \n func]ie
de evolu]ia unei valute
expert contabil [i auditor Elena Ionescu

Taxe Impozite

Potrivit reglement`rilor contabile, la fiecare dat` a


bilan]ului, elementele monetare exprimate \n valut` trebuie evaluate [i raportate utiliznd cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional` a Romniei.
|n categoria elementelor monetare se includ disponibilit`]ile, acreditivele, depozitele bancare, crean]ele [i datoriile \n valut`.
Diferen]ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, \ntre cursul de la data \nregistr`rii sau de la data la care au fost raportate \n situa]iile financiare anterioare [i
cursul de schimb de la data \ncheierii exerci]iului financiar
se \nregistreaz` la venituri sau cheltuieli financiare, dup`
caz.
Contul \n care se \nregistreaz` diferen]ele nefavorabile
de curs valutar este 665 Cheltuieli din diferen]e de curs
valutar.
|n debitul acestui cont se \nregistreaz` \n principal:
diferen]ele nefavorabile de curs valutar rezultate \n urma evalu`rii crean]elor \n valut` la \nchiderea exerci]iului financiar;
diferen]ele nefavorabile de curs valutar rezultate \n urma evalu`rii datoriilor \n valut` la \nchiderea exerci]iului financiar;
diferen]ele nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea la \nchiderea exerci]iului financiar a disponibilit`]ilor bancare \n valut`, a disponibilit`]ilor \n valut`
existente \n casierie, precum [i a altor valori de trezorerie \n valut`;
diferen]ele nefavorabile de curs valutar, rezultate \n
urma evalu`rii crean]elor \n valut` la \nchiderea exerci]iului financiar (.... 411, 413, 418, 461...).

diferen]ele favorabile de curs valutar rezultate \n urma evalu`rii datoriilor \n valut` la \nchiderea
exerci]iului financiar;
diferen]ele favorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea la \nchiderea exerci]iului financiar a
disponibilit`]ilor bancare \n valut`, a disponibilit`]ilor \n valut` existente \n casierie, precum [i a altor
valori de trezorerie \n valut`;
diferen]ele favorabile de curs valutar, rezultate \n urma evalu`rii crean]elor \n valut` la \nchiderea exerci]iului financiar (.... 411, 413, 418, 461...).

Important
Din cele prezentate rezult` c`, la \nchiderea exerci]iului
financiar, crean]ele [i datoriile \n valut`, inclusiv cele
exprimate \n lei, dar a c`ror decontare se face \n func]ie
de cursul unei valute, trebuie evaluate [i raportate utiliznd cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional`
a Romniei.
|n categoria crean]elor [i datoriilor sunt prev`zute [i
cele reprezentnd ratele de leasing.
Spre deosebire de diferen]ele de curs valutar rezultate
din evaluarea crean]elor [i datoriilor \n valut`, existente \n
sold la finele anului, care se \nregistreaz` numai la data de
31 decembrie a exerci]iului financiar, \n contabilitate se \nregistreaz` [i diferen]e de curs valutar rezultate din plata
sau \ncasarea unor crean]e [i datorii. Aceste diferen]e apar
ca urmare a modific`rii cursului de schimb leu/valut` din
data emiterii, \ncas`rii sau pl`]ii facturii.

ExemplU
Contul \n care se \nregistreaz` diferen]ele favorabile
de curs valutar este 765 Venituri din diferen]e de curs valutar. |n creditul acestui cont se \nregistreaz` \n principal:
diferen]ele favorabile de curs valutar rezultate \n urma evalu`rii crean]elor \n valut` la \nchiderea
exerci]iului financiar;
18

|n data de 25.09.2008, o persoan` juridic` romn`


achizi]ioneaz` marf` de la un furnizor extern, persoan`
juridic`, \n valoare de 25.000 de euro. Factura este achitat`
\n anul urm`tor, la data de 15.01.2009.
Cursul de schimb valutar comunicat de BNR este:
RENTROP & STRATON

Taxe

|n eviden]a contabil` se \nregistreaz` datoria la data


achizi]iei:
371
M`rfuri

401
96.800 lei (25.000 euro x
Furnizori/
3,8720)
analitic externi

665
=
Cheltuieli
din diferen]e
de curs
valutar

401
8.450 lei [25.000 euro x
Furnizori/
(4,2100 3,8720)]
analitic
externi

Diferen]ele de curs valutar calculate la data \ncas`rii


se \nregistreaz` prin contul 401 Furnizori, \n func]ie de
natura diferen]elor:
dac` sunt diferen]e favorabile, \nregistrarea se efectueaz` prin debitul contului 401, \n coresponden]` cu creditul contului 765 Venituri din diferen]e de curs valutar;
dac` sunt diferen]e nefavorabile, \nregistrarea se efectueaz` prin creditul contului 401, \n coresponden]` cu debitul contului 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar.

Diferen]ele de curs valutar calculate la data pl`]ii se


\nregistreaz` prin contul 401 Clien]i, \n func]ie de natura diferen]elor:
dac` sunt diferen]e favorabile, \nregistrarea se efectueaz`
prin debitul contului 401, \n coresponden]` cu creditul
contului 765 Venituri din diferen]e de curs valutar;
dac` sunt diferen]e nefavorabile, \nregistrarea se efectueaz` prin creditul contului 401, \n coresponden]` cu
debitul contului 665 Cheltuieli din diferen]e de curs
valutar.

Crean]ele [i datoriile \n valut` se \nregistreaz` \n timpul anului att \n lei, la cursul de schimb de la data efectu`rii opera]iunilor respective, comunicat de Banca
Na]ional` a Romniei, ct [i \n valut`. Opera]iunile \n valut` sunt \nregistrate, la momentul \nregistr`rii ini]iale \n
lei, prin aplicarea sumei \n valut` la cursul de schimb dintre moneda de raportare [i moneda str`in`, la data efectu`rii tranzac]iei.

RENTROP & STRATON

Contabilitate

Rezult` c`:
sumele \nregistrate \n conturile 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar [i 765 Venituri din diferen]e de
curs valutar, \nregistrate \n timpul anului, sunt luate \n
calcul trimestrial sau anual, dup` caz, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, \n ceea ce prive[te calculul profitului impozabil;

La \nchiderea exerci]iului, \nregistrarea reevalu`rii


datoriei \n valut` se face:

Impozite

sumele \nregistrate \n conturile 665 Cheltuieli din diferen]e de curs valutar [i 765 Venituri din diferen]e de
curs valutar, \nregistrate la finele anului \n urma reevalu`rii elementelor monetare (inclusiv crean]e [i datorii) se iau \n calcul la finele anului pentru determinarea
profitului impozabil anual.

Sumelor rezultate din \nregistrarea unor opera]iuni pe


teritoriul Romniei prin decontare exprimat` printr-o alt`
valut`, \nregistrate \n conturile 668 Alte cheltuieli financiare [i 768 Alte venituri financiare, li se aplic` acelea[i
prevederi fiscale privind impozitul pe profit.

ExemplU
O societate achizi]ioneaz` un utilaj la o valoare negociat` \n valut` (exemplul clasic este leasingul intern sau
contractul cu plata \n rate).
Achizi]ia utilajului are loc la data de 01.08.2009.
Valoare negociat` este de 59.500 euro (inclusiv TVA).
Conform contractului \ncheiat \ntre cele dou` societ`]i
(ambele persoane juridice romne), plata se va face \n lei,
reprezentnd contravaloarea celor 59.500 euro, la cursul
valutar valabil la data pl`]ii.
Factura este achitat` \n 30.01.2010.
Cursul de schimb valutar comunicat de BNR este:
4,1500 \n data de 01.08.2009;
4,2102 \n data de 30.01.2010.
|nregistrarea datoriei (odat` cu \nregistrarea
achizi]iei), \n baza facturii emise de furnizor se face:
%

404
246.925 lei
Furnizori de imobiliz`ri
213
207.500 lei
Instala]ii tehnice,
(50.000 euro x 4,1500)
mijloace de transport,
animale [i planta]ii
4426
39.425 lei
TVA deductibil`
(9.500 euro x 4,1500)
La \nchiderea exerci]iului financiar are loc \nregistrarea reevalu`rii datoriei \n valut`:

19

Taxe Impozite

3,8720 \n data de 25.09.2008;


4,2100 \n data de 31.12.2009.

Iunie 2010

=
404
3.581,90 lei
668
Alte cheltuieli Furnizori de imobiliz`ri
financiare
[59.500 euro x
(4,2102 4,1500)]

Potrivit dispozi]iilor art. 19-21 ale Titlului II din Legea


nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, veniturile [i cheltuielile rezultate din
diferen]ele de curs valutar sunt tratate astfel:
veniturile rezultate ca urmare a \nregistr`rii diferen]elor
favorabile de curs valutar, \nregistrate potrivit reglement`rilor contabile \n vigoare, sunt venituri impozabile la calculul impozitului pe profit;
cheltuielile de natura diferen]elor nefavorabile de curs
valutar, \nregistrate potrivit reglement`rilor contabile \n
vigoare, sunt considerate cheltuieli efectuate \n scopul
realiz`rii de venituri impozabile, respectiv deductibile la
calculul impozitului pe profit.

ExemplU
|n cadrul unui contract de leasing financiar, o societate
achizi]ioneaz` un autoturism \n valoare de 17.500 euro \n
data de 11.05.2008.
Contractul se deruleaz` pe o perioad` de 2 ani.
Dobnda este de 2.500 euro.
Furnizorul (locatorul) [i beneficiarul (locatarul) sunt
persoane juridice romne.
Din eviden]a locatarului rezult` c` la data de
31.12.2008 se \nregistrau \n sold 11.500 euro din valoarea
\mprumutului [i 1.450 euro din valoarea dobnzii.
Cursul de schimb valutar comunicat de BNR este:
3,2841 \n data de 11.05.2008;
3,2745 \n data de 31.12.2008.

|nregistrarea activului \n eviden]a locatarului se face:


2133
Mijloace de
transport

=
167
57.471,75 lei
Alte \mprumuturi (17.500 x 3,2841)
[i datorii
asimilate
D/8051
8.210,25 lei
Dobnzi de pl`tit
(2.500 x 3,2841)
Presupunem c` la \nchiderea exerci]iului financiar
2008 a avut loc o sc`dere a cursului valutar.
Reevaluarea datoriei se \nregistreaz` astfel:
167
=
Alte \mprumuturi
[i datorii asimilate
C/8051
Dobnzi de pl`tit

768
110,40 lei
Alte venituri
financiare [11.500 x (3,2841
3,2745)]
13,92 lei
[1.450 x (3,2841 3,2745)]

Pentru exemplificarea reevalu`rii disponibilit`]ilor [i


a altor elemente de trezorerie \n valut`, presupunem c` \n
urma opera]iunilor de \ncas`ri [i pl`]i efectuate printr-un
cont bancar \n euro, soldul contului de euro este la
31.12.2009 de 500 euro.
Contabilitatea opera]iunilor \n valut` se ]ine att \n
valut`, ct [i \n lei.
Soldul \n lei al contului era la 31 decembrie 2009 de
5.400 lei. Cursul de schimb valutar comunicat de BNR este
la aceast` dat` de 4,1202.
Rezultatul evalu`rii soldului contului bancar la cursul
de la sfr[itul exerci]iului financiar se \nregistreaz`:
665
=
Cheltuieli din
diferen]e
de curs valutar

5124
3.339,90 lei
Conturi la b`nci
\n valut` (euro)
[5.400 (500 x 4,1202)]

Taxe Impozite

Legea lucreaz` \n favoarea angaja]ilor?


Nu [i dac` LEGEA O FACE}I DVS.!
Proteja]i-v` interesele printr-un act propriu, unilateral, cu valoare de lege:
Regulamentul intern al firmei!
Afla]i, de pe acest CD:
1. Ce clauze nu trebuie s` lipseasc` din Regulamentul intern
2. Ce clauze sunt complet interzise \n Regulamentul intern
3. Dac` prevederile Regulamentului intern se negociaz` cu salaria]ii
4. Ce se \ntmpl` dac` \n Regulamentul intern apar prevederi nelegale
5. |n ce condi]ii pute]i prevedea \n Regulamentul intern reglement`ri
contrare Contractului colectiv de munc` aplicabil

Pentru detalii [i comenzi accesa]i www.regulamentintern.legislatiamuncii.ro


sau suna]i rapid la nr. 021.209.45.45!
20

RENTROP & STRATON

Taxe

Impozite

Contabilitate

Aten]ie la activul net!


avocat doctor Andrei S`vescu

Monitorizarea activului net al societ`]ilor comerciale


este o permanent` preocupare a asocia]ilor/ac]ionarilor,
precum [i a administratorilor. De ce este important activul
net? Care este limita minim` sub care activul net nu trebuie s` scad`? Care sunt consecin]ele sc`derii acestuia sub
limita minim`?

1. Reguli privind \nfiin]area


societ=]ilor comerciale
|n vederea efectu`rii de acte de comer], persoanele fizice [i persoanele juridice se pot asocia [i pot constitui societ`]i comerciale. Societ`]ile comerciale cu sediul \n
Romnia sunt persoane juridice romne.
Societ`]ile comerciale se pot constitui \n una dintre
urm`toarele forme:
a) societate \n nume colectiv;
b) societate \n comandit` simpl`;
c) societate pe ac]iuni;
d) societate \n comandit` pe ac]iuni;
e) societate cu r`spundere limitat`.

comerciale, indiferent de obiectul de activitate, presupune,


\n general, \nregistrarea urm`toarelor opera]ii:
Subscrierea

capitalului social:

456
=
Decont`ri cu ac]ionarii/
asocia]ii privind capitalul

V`rsarea

1011
Capital subscris
nev`rsat

capitalului social \n contul bancar:

5121
Conturi la b`nci
\n lei

456
Decont`ri cu ac]ionarii/
asocia]ii privind
capitalul

|nregistrarea

capitalului din categoria nev`rsat \n categoria v`rsat:


1011
Capital subscris
nev`rsat

1012
Capital subscris
v`rsat

Obliga]iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.


Asocia]ii \n societatea \n nume colectiv [i asocia]ii comandita]i \n societatea \n comandit` simpl` sau \n comandit` pe ac]iuni r`spund nelimitat [i solidar pentru obliga]iile sociale. Creditorii societ`]ii se vor \ndrepta mai \nti
\mpotriva acesteia pentru obliga]iile ei [i numai dac` societatea nu le pl`te[te \n termen de cel mult 15 zile de la
data punerii \n \ntrziere se vor putea \ndrepta \mpotriva
acestor asocia]i.
Ac]ionarii, asocia]ii comanditari, precum [i asocia]ii \n
societatea cu r`spundere limitat` r`spund numai pn` la
concuren]a capitalului social subscris.

2. |nfiin]area unei societ=]i


\nregistr=ri contabile
Din punct de vedere contabil, \nfiin]area unei societ`]i

RENTROP & STRATON

firmei de c`tre asocia]i/ac]ionari pentru acoperirea cheltuielilor ini]iale:


5311
Casa \n lei

4551
Ac]ionari/asocia]i
conturi curente

|nregistrarea

cheltuielilor de constituire (societatea


opteaz` pentru imobilizarea acestora):
201
Cheltuieli de
constituire

Achitarea

404
Furnizori de
imobiliz`ri

cheltuielilor de constituire:

404
Furnizori de
mobiliz`ri

5311
Casa \n lei

21

Taxe Impozite

Creditarea

Iunie 2010

3. Reguli proprii
societatea pe ac]iuni

mul]i ani, pierderi care, cumulat, sunt mai mari dect


capitalul social plus rezervele de orice fel;
subevaluarea

Capitalul social al societ`]ii pe ac]iuni nu poate fi mai


mic de 90.000 lei. |n cazul \n care capitalul social este redus
sub nivelul acestei limite, orice persoan` interesat` se
poate adresa instan]ei pentru a cere dizolvarea societ`]ii.
|ns` societatea nu va fi dizolvat` dac`, pn` la r`mnerea
irevocabil` a hot`rrii judec`tore[ti de dizolvare, capitalul
social este adus la valoarea minimului legal.
Num`rul ac]ionarilor \n societatea pe ac]iuni nu poate fi
mai mic de 2. |n cazul \n care societatea are mai pu]in de 2
ac]ionari pe o perioad` mai lung` de 9 luni, orice persoan`
interesat` poate solicita instan]ei dizolvarea societ`]ii. |ns`
societatea nu va fi dizolvat` dac`, pn` la r`mnerea irevocabil` a hot`rrii judec`tore[ti de dizolvare, num`rul
minim de ac]ionari este reconstituit.

4. Reguli proprii societatea


cu r=spundere limitat=
Capitalul social al unei societ`]i cu r`spundere limitat`
nu poate fi mai mic de 200 lei. Acesta se divide \n p`r]i sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.
P`r]ile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
|n societatea cu r`spundere limitat`, num`rul asocia]ilor nu poate fi mai mare de 50.
|n cazul \n care, \ntr-o societate cu r`spundere limitat`,
p`r]ile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, \n
calitate de asociat unic, are drepturile [i obliga]iile ce revin
adun`rii generale a asocia]ilor.
Dac` asociatul unic este administrator, \i revin [i
obliga]iile ce decurg din aceast` calitate.

Taxe Impozite

5. Activul net
Cum definim activul net?
Activul net al societ`]ii se determin` ca diferen]` \ntre
totalul activelor [i totalul datoriilor acesteia. A[adar,
activul net sau capitalul propriu reprezint` sumele r`mase
din totalul activ dup` sc`derea datoriilor. Cu alte cuvinte,
reprezint` averea net` a unei entit`]i.
Un capital propriu negativ este echivalent cu faptul c`
datoriile unei entit`]i sunt mai mari dect activele sale.
Cauzele unor capitaluri proprii negative ar putea fi:
c` entitatea a \nregistrat, \n unul sau mai

\mprejurarea

22

activelor de natura imobiliz`rilor;

realizarea

de profit, care a fost repartizat \n \ntregime ca


dividende, \n condi]iile \n care entitatea a f`cut investi]ii
f`r` s` repartizeze o parte din profit la rezerve sau s` fac` o
majorare de capital social \n vederea asigur`rii surselor proprii de finan]are.

Pe termen lung, efectele capitalurilor proprii negative


sunt d`un`toare. Dac` se constat` c` nu exist` perspective
pentru realizarea de profit \n anul \n care s-au \nregistrat
capitaluri proprii negative, este indicat s` se procedeze la
majorarea capitalului social.

M`suri legale \n caz de reducere a activului net


Dac` se constat` c`, \n urma unor pierderi, stabilite prin
situa]iile financiare anuale, activul net al societ`]ii
s-a diminuat la mai pu]in de jum`tate din valoarea capitalului social subscris, se va convoca de \ndat` adunarea
general` extraordinar` pentru a decide dac` societatea trebuie s` fie dizolvat`.

Aten]ie!
Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea general` extraordinar` s` fie convocat` chiar [i \n cazul unei
diminu`ri a activului net mai pu]in semnificativ`, stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin
raportare la capitalul social subscris.
Dac` adunarea general` extraordinar` nu hot`r`[te
dizolvarea societ`]ii, atunci societatea este obligat` ca, cel
trziu pn` la \ncheierea exerci]iului financiar ulterior
celui \n care au fost constatate pierderile, s` procedeze la
reducerea capitalului social cu un cuantum cel pu]in egal
cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dac` \n acest interval activul net al societ`]ii nu a
fost reconstituit pn` la nivelul unei valori cel pu]in egale
cu jum`tate din capitalul social. Reducerea capitalului social nu se poate diminua sub limita admis` de lege pentru
fiecare tip de societate.
|n cazul ne\ntrunirii adun`rii generale extraordinare
sau dac` adunarea general` extraordinar` nu a putut
delibera valabil nici \n a doua convocare, orice persoan`
interesat` se poate adresa instan]ei pentru a cere
dizolvarea societ`]ii. Dizolvarea poate fi cerut` [i \n cazul
\n care obliga]ia impus` societ`]ii, de reducere a capitalului social, nu este respectat`. |n oricare dintre aceste cazuri,
instan]a poate acorda societ`]ii un termen ce nu poate
dep`[i 6 luni pentru regularizarea situa]iei.

RENTROP & STRATON

Taxe

Aten]ie!
Societatea nu va fi dizolvat` dac` reconstituirea activului net pn` la nivelul unei valori cel pu]in egale cu jum`tate din capitalul social are loc pn` \n momentul r`mnerii irevocabile a hot`rrii judec`tore[ti de dizolvare.

Important
Se pedepse[te cu \nchisoare de la o lun` la un an sau cu
amend` administratorul care nu convoac` adunarea general` \n condi]iile \n care legea stabile[te aceast` obliga]ie.
|n urma \nregistr`rii unor pierderi, dac` se constat` c`
activul net al societ`]ii s-a diminuat la mai pu]in de jum`-

Impozite

Contabilitate

tate din valoarea capitalului social subscris, se va convoca


adunarea general` extraordinar`. Aceasta va decide dac`
societatea trebuie s` fie dizolvat`.
Dac` nu se hot`r`[te dizolvarea societ`]ii, atunci societatea este obligat` s` procedeze la reducerea capitalului
social cu un cuantum cel pu]in egal cu cel al pierderilor
care nu au putut fi acoperite din rezerve, bine\n]eles cu
respectarea nivelului minim al capitalului social impus de
lege pentru fiecare tip de societate. Termenul pentru \ndeplinirea acestei obliga]ii este de cel trziu pn` la \ncheierea
exerci]iului financiar ulterior celui \n care au fost constatate
pierderile.

Acte normative aplicabile:


Art. 1-3, art. 10-13, art. 15324 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5),
art. 228 alin. (2), art. 237 alin. (1) lit. d), art. 275 alin. (1)
pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale.

Gata cu problemele de salarizare!


De-acum \ncolo, nicio gre[eal`,
nicio rectificativ` [i nicio amend`!
CD-ul Ghid practic de salarizare 2010 con]ine absolut
tot ce ave]i nevoie pentru ca activitatea dvs. s` fie simpl`,
u[oar`, f`r` erori:
47 de modele [i formulare gata de folosit \n activitatea
dvs. zilnic`;

95 de cazuri de jurispruden]` din domeniul salariz`rii;

legisla]ie din domeniu;

212 solu]ii perfect corecte pentru cele mai frecvente probleme de salarizare privind:
Stabilirea salariului
Obliga]ii \n sarcina angajatorului
Prime acordate de angajator
Cadouri, tichete cadou
Tichete de cre[`, tichete de mas`
Concedii [i indemniza]ii
Venituri scutite de impozit pe salariu
Conven]ii civile

Avantaje \n natur`
Deduceri personale
Fi[e fiscale
Optimizare fiscal`
Solu]ii de suspendare a activit`]ii salariale
Aspecte fiscale interna]ionale
Rela]ia cu Administra]ia fiscal`...

Taxe Impozite

Comanda]i acum CD-ul dvs. Ghid practic de salarizare 2010:


1. www.ghid.esalarizare.ro
2. telefon Serviciul Clien]i: 021.209.45.45

RENTROP & STRATON

23

Iunie 2010

Corectarea erorilor contabile


\n conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3.055/2009

expert contabil auditor Irina Coma

|n cursul activit`]ilor economice desf`[urate de societ`]ile comerciale, din diverse motive, pot exista situa]ii \n care
anumite evenimente [i opera]iuni nu au fost \nregistrate \n
contabilitate la momentul efectu`rii lor sau au fost \nregistrate eronat, conducnd la \nregistrarea [i raportarea unui
rezultat gre[it.
Corectarea erorilor contabile se efectueaz` \n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finan]elor publice
nr. 3.055/2009.
Erorile constatate \n contabilitate se pot referi fie la exerci]iul financiar curent, fie la exerci]iile financiare precedente.
Corectarea erorilor se efectueaz` la data constat`rii lor.
Astfel, conform pct. 63 din Reglement`rile contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin ordinul men]ionat, corectarea erorilor din exerci]iile financiare precedente,
constatate \n exerci]iul financiar curent, \n contabilitate se
efectueaz` pe seama rezultatului reportat.

C o n ta b i l i ta te

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni [i declara]ii eronate cuprinse \n situa]iile financiare ale entit`]ii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultnd din gre[eala de a utiliza sau de a nu utiliza informa]ii credibile care:
erau disponibile la momentul la care situa]iile financiare
pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
ar fi putut fi ob]inute \n mod rezonabil [i luate \n considerare la \ntocmirea [i prezentarea acelor situa]ii financiare
anuale.
Astfel de erori includ efectele gre[elilor matematice,
gre[elilor de aplicare a politicilor contabile, ignor`rii sau
interpret`rii gre[ite a evenimentelor [i fraudelor.

Aten]ie!
Se corecteaz` pe seama rezultatului reportat erorile
semnificative.
Se consider` c` o eroare este semnificativ` dac` aceasta
ar putea influen]a deciziile economice ale utilizatorilor, luate
pe baza situa]iilor financiare anuale. Analizarea dac` o eroare
este semnificativ` sau nu se efectueaz` \n context, avnd \n
vedere natura sau valoarea individual` sau cumulat` a elementelor. Pragul de semnifica]ie al erorilor se stabile[te prin
politicile contabile ale entit`]ii respective.
24

Erorile nesemnificative aferente exerci]iilor financiare


precedente se corecteaz`, de asemenea, pe seama rezultatului
reportat. Totu[i, pot fi corectate pe seama contului de profit [i
pierdere erorile nesemnificative.
Erorile nesemnificative sunt cele de natur` s` nu influen]eze informa]iile financiar-contabil.

Important!
|n notele la situa]iile financiare trebuie prezentate informa]ii suplimentare cu privire la erorile constatate.
Corectarea erorilor aferente exerci]iilor financiare precedente nu determin` modificarea situa]iilor financiare
ale acelor exerci]ii.
|n cazul erorilor aferente exerci]iilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informa]iilor comparative prezentate \n situa]iile financiare.
Informa]ii comparative referitoare la pozi]ia financiar` [i
performan]a financiar`, respectiv modificarea pozi]iei financiare, sunt prezentate \n notele explicative.
Corectarea erorilor aferente exerci]iului financiar curent
se efectueaz` pe seama contului de profit [i pierdere.

Exemplu
La societatea X SRL se constat` \n luna aprilie a anului
\n curs, c` nu a fost calculat` [i \nregistrat` contribu]ia pentru
asigur`ri sociale de s`n`tate aferent` unui contract de
prest`ri servicii \ncheiat, conform Codului civil, cu o persoan` fizic`. Contractul a fost \ncheiat \n luna august 2009,
venitul fiind pl`tit [i \nregistrat tot \n luna august 2009.
Contribu]ia pentru asigur`ri sociale de s`n`tate care nu a
fost re]inut` [i contabilizat` este \n sum` de 3.000 lei. Aceasta
era scadent` la data de 25 septembrie 2009.
Prin politicile contabile, conducerea societ`]ii a stabilit c`
reprezint` eroare semnificativ` erorile care dep`[esc suma de
1.000 lei.
Pn` la data constat`rii (5 aprilie 2010) s-au calculat
major`ri de \ntrziere \n procent de 0,1%/zi \nsumnd valoarea de 660 lei, din care: 285 lei reprezint` major`ri de
\ntrziere aferente perioadei septembrie decembrie 2009, iar
diferen]a de 375 lei reprezint` major`ri de \ntrziere calculate
pe perioada 1 ianuarie 2010 5 aprilie 2010.
RENTROP & STRATON

Taxe

|ntruct exerci]iul financiar 2009 a fost \ncheiat, la data


constat`rii erorii, SC X SRL efectueaz` urm`toarele \nregistr`ri contabile:

Impozite

Contabilitate

Pentru aceasta va trebui s` depun` [i Declara]ia 101


privind impozitul pe profit rectificat`.

Exemplu
|nregistrarea contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate:

4314
3.000 lei
Contribu]ia angaja]ilor
pentru asigur`ri
sociale de s`n`tate

|nregistrarea

major`rilor de \ntrziere calculate pentru


anul 2009:
1174
=
4481
285 lei
Rezultatul reportat
Alte datorii
provenit din
fa]` de
corectarea erorilor
bugetul statului
contabile

|nregistrarea

major`rilor de \ntrziere calculate pentru


anul 2010:
6581
=
4481
375 lei
Desp`gubiri,
Alte datorii
amenzi [i penalit`]i
fa]` de
bugetul statului

Plata la bugetul de stat a obliga]iilor privind contribu]ia de

asigur`ri sociale de s`n`tate [i a major`rilor de \ntrziere


aferente:
%
=
5121
3.660 lei
Conturi \n lei
la b`nci
4314
3.000 lei
Contribu]ia angaja]ilor
pentru asigur`ri
sociale de s`n`tate
4481
660 lei
Alte datorii fa]` de
bugetul statului
|n contul 1174 Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor contabile a fost \nregistrat` astfel, suma
de 3.285 lei reprezentnd pierdere reportat`, sum` care trebuie acoperit` cu prioritate \nainte de a efectua alte repartiz`ri din profitul realizat de societate.
Totodat`, societatea are obliga]ia de a depune Declara]ia
100 aferent` lunii august 2009 pentru declararea contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate nedeclarat` ini]ial.

La un control efectuat \n cursul anului 2010 la societatea


Y SRL se constat` c` aceasta nu a \nregistrat \n contabilitate
corect facturile emise \n anul 2009 pentru lucr`rile de construc]ii montaj efectuate, \n sensul c` nu a \nregistrat la venituri valoarea total` a lucr`rilor de construc]ii realizate [i eviden]iate \n situa]iile de lucr`ri, contabiliznd doar valoarea
net` diminuat` de valoarea garan]iei de bun` execu]ie.
Valoarea total` a lucr`rilor de construc]ii-montaj era de
500.000 lei, din care garan]ia de bun` execu]ie de 10% a fost
de 50.000 lei. Pe venituri, \n anul 2009, SC Euro SRL a contabilizat valoarea net` de \ncasat \n sum` de 450.000 lei [i nu valoarea integral` de 500.000 lei. Diferen]a de venituri care trebuia \nregistrat` \n eviden]a contabil` este de 50.000 lei.
|ntruct exerci]iul financiar al anului 2009 a fost definitivat, SC Y SRL va \nregistra veniturile \n sum` de 50.000
lei prin intermediul contului 1174 Rezultatul reportat
provenit din corectarea erorilor contabile.
|nregistrarea

\n eviden]a contabil` pe seama rezultatului


reportat:
2678
=
1174
50.000 lei
Alte crean]e
Rezultatul reportat
imobilizate
provenit din
corectarea erorilor contabile

Recalcularea

impozitului pe profit [i \nregistrarea diferen]ei de plat`:


1174
=
441
8.000 lei
Rezultatul reportat
Impozit pe profit
provenit din corectarea
erorilor contabile

Pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar s-au calculat major`ri de \nrziere astfel:
aferente anului 2009: 1.500 lei;
aferente anului 2010: 760 lei.

Contabilitate

1174
Rezultatul reportat
provenit din
corectarea erorilor
contabile

|nregistrarea major`rilor de \ntrziere aferente an 2009:

1174
=
Rezultatul reportat
provenit din
corectarea erorilor
contabile

4481
1.500 lei
Alte datorii
fa]` de
bugetul statului

|nregistrarea major`rilor de \ntrziere aferente an 2010:

SC X SRL va recalcula impozitul pe profit pe anul 2009


\nregistrnd diferen]ele suplimentare rezultate tot prin
intermediul contului 1174 Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor contabile.

RENTROP & STRATON

6581
=
Desp`gubiri,
amenzi [i penalit`]i

4481
760 lei
Alte datorii
fa]` de bugetul
statului

25

Iunie 2010

Clien]i [i conturi asimilate

lector universitar Gabriel Jinga

Contabilitatea ter]ilor asigur` eviden]a datoriilor [i


crean]elor entit`]ii \n rela]iile acesteia cu furnizorii,
clien]ii, personalul, asigur`rile sociale, bugetul statului,
entit`]ile afiliate [i cele legate prin interese de participare,
asocia]ii/ac]ionarii, debitorii [i creditorii diver[i.
|n contabilitatea furnizorilor [i clien]ilor se \nregistreaz` opera]iunile privind cump`r`rile, respectiv livr`rile
de m`rfuri [i produse, serviciile prestate, precum [i alte
opera]iuni similare efectuate.
Potrivit prevederilor art. 14 din Legea contabilit`]ii
nr. 82/1991, republicat`, crean]ele [i datoriile se \nregistreaz` \n contabilitate la valoare nominal`.

Aten]ie!

C o n ta b i l i ta te

Crean]ele [i datoriile \n valut` se \nregistreaz` \n contabilitate att \n lei, la cursul de schimb \n vigoare la
data efectu`rii opera]iunilor, ct [i \n valut`.
Opera]iunile \n valut` trebuie \nregistrate \n momentul recunoa[terii ini]iale \n moneda de raportare (leu),
aplicndu-se sumei \n valut` cursul de schimb dintre moneda de raportare [i moneda str`in`, la data efectu`rii
tranzac]iei.
|n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 82/1991, republicat`, orice opera]iune economicofinanciar` se consemneaz` \n momentul efectu`rii ei \ntr-un document care st` la baza \nregistr`rilor \n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ.
Din punct de vedere contabil, efectuarea opera]iunii
economico-financiare este probat` de orice document \n
care se consemneaz` aceasta.
|n cazul bunurilor achizi]ionate \nso]ite de factur` sau
de aviz de \nso]ire a m`rfii, urmnd ca factura s` soseasc`
ulterior, cursul valutar utilizat la \nregistrarea \n contabilitate este cursul la data recep]iei bunurilor.

Aten]ie!
Crean]ele incerte se \nregistreaz` distinct \n contabilitate.
26

Evaluarea crean]elor [i datoriilor


La fiecare dat` a bilan]ului, crean]ele [i datoriile exprimate \n valut` trebuie evaluate [i raportate utiliznd
cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional` a
Romniei, valabil la data \ncheierii exerci]iului financiar.
Diferen]ele rezultate \n urma evalu`rii reprezint` venituri
sau cheltuieli din diferen]e de curs valutar, dup` caz.
Pentru crean]ele [i datoriile exprimate \n lei, a c`ror
decontare se face \n func]ie de cursul unei valute, eventualele diferen]e favorabile sau nefavorabile, care rezult`
din evaluarea acestora la sfr[itul exerci]iului se \nregistreaz` la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dup`
caz.

Standarde Interna]ionale de
Contabilitate
Important
Conform IAS 18, sumele rezultate dintr-o tranzac]ie
sunt determinate de obicei printr-un acord dintre \ntreprindere [i cump`r`torul sau utilizatorul activului. Veniturile se evalueaz` la valoarea just` a mijlocului de
plat` primit sau de primit, ]innd cont de suma oric`ror reduceri comerciale [i de rabatul cantitativ permis
de \ntreprindere.
|n cele mai multe cazuri, mijlocul de plat` ia forma
numerarului sau a echivalentelor de numerar [i suma veniturilor din activit`]ile curente este suma numerarului sau
echivalentelor de numerar, primit` sau ce urmeaz` a fi
primit`. Oricum, \n momentul \n care intrarea de numerar
sau echivalente de numerar este amnat`, valoarea just` a
mijlocului de plat` poate fi mai mic` dect suma nominal`
a numerarului primit sau de primit.
De exemplu, o \ntreprindere poate oferi cump`r`torului un credit f`r` dobnd` sau poate accepta de la acesta efecte comerciale cu o rat` a dobnzii mai mic` dect cea
de pe pia]`, ca mijloc de plat` pentru vnzarea bunurilor.
RENTROP & STRATON

Taxe

Atunci cnd acest aranjament constituie efectiv o tranzac]ie financiar`, valoarea just` a mijlocului de plat` este
determinat` prin actualizarea tuturor sumelor de primit \n
viitor, utiliznd o rat` a dobnzii stabilit`. Rata stabilit` a
dobnzii poate fi cel mai clar determinat` utiliznd una
dintre urm`toarele posibilit`]i:
a) rata predominant` pentru un instrument similar al
unui emitent, avnd credite cu acela[i grad de risc; sau
b) o rat` a dobnzii care actualizeaz` valoarea nominal` a instrumentului la pre]ul curent de vnzare \n numerar al bunurilor sau serviciilor.
Atunci cnd bunurile sau serviciile sunt schimbate cu
bunuri sau servicii similare ca natur` [i valoare, schimbul
nu este privit ca fiind o tranzac]ie ce genereaz` venit din
activit`]ile curente. De obicei, acesta este cazul m`rfurilor
ca uleiul sau laptele, unde furnizorii schimb` stocurile
\ntre diverse zone pentru a satisface cererea de moment
dintr-o zon` anume. |n momentul \n care bunurile sunt
vndute sau se presteaz` servicii \n schimbul unor bunuri
sau servicii ce nu sunt similare, schimbul este privit ca
fiind o tranzac]ie ce genereaz` venit. Venitul este evaluat
la valoarea just` a bunurilor sau serviciilor primite, ajustat
cu orice sume transferate \n numerar sau echivalente de
numerar. Cnd valoarea just` a bunurilor sau serviciilor
primite nu poate fi evaluat` \n mod rezonabil, venitul din
activitatea curent` este evaluat la valoarea just` a bunurilor sau serviciilor cedate, ajustat cu orice sume transferate \n numerar sau echivalente de numerar.

Impozite

Contabilitate

Momentul recunoa[terii
Unul dintre aspectele importante ale recunoa[terii veniturilor este modul de alocare a veniturilor rezultate din
tranzac]ii care se desf`[oar` pe mai multe exerci]ii financiare, pentru a evita tratamentul simplist de recunoa[tere
\n perioada \n care banii au fost \ncasa]i. \n acest sens se
face uz de dou` dintre principiile fundamentale: principiul
contabilit`]ii de angajamente, care cere corelarea cheltuielilor cu veniturile corespunz`toare, [i principiul pruden]ei
\n care profiturile nu sunt reflectate cu anticipa]ie, \n timp
ce provizioanele pentru pierderi sunt \nregistrate imediat
ce pierderile sunt prev`zute.

Important
Cel mai des utilizat moment de recunoa[tere a veniturilor este momentul vnz`rii, fiind considerat
momentul care poate fi identificat cel mai exact pe parcursul procedurii de vnzare. De fapt, trebuie stabilit
momentul la care s-au transferat riscurile [i beneficiile
semnificative [i s-au eliminat majoritatea elementelor
de nesiguran]` legate de realizarea tranzac]iei.
|n unele cazuri, bunurile sunt vndute p`strndu-se
\ns` titlul de proprietate asupra lor pn` ce s-a realizat
colectarea sumei datorate de cump`r`tor. |n astfel de
condi]ii, dac` se face dovada c` vnz`torul a transferat cea
mai mare parte a riscurilor [i avantajelor, atunci tranzac]ia
poate fi tratat` ca o vnzare [i, prin urmare, venitul aferent
poate fi recunoscut.

Identificarea tranzac]iei

RENTROP & STRATON

S` presupunem c` o firm` organizeaz` o recep]ie pentru care trebuie s` cumpere o anumit` cantitate de vin f`r`
a [ti \ns` exact ct se va consuma. Firma va cump`ra vinul
printr-un contract prin care poate s` returneze vinul
neconsumat. Cnd va \nregistra vnz`torul de vinuri aceste venituri?
Recunoa[terea veniturilor trebuie f`cut` la momentul
livr`rii m`rfii numai dac` valoarea acestora poate fi estimat` \n mod rezonabil. Dac` aceast` estimare nu poate fi
f`cut`, atunci veniturile trebuie recunoscute la momentul
\ncas`rii contravalorii bunurilor.

Exemplu
Un alt exemplu este acela al unei firme care vinde produse prin comand` po[tal`, unde clientul are dreptul s`
returneze bunul \n 14 zile. Dac` veniturile viitoare pot fi
estimate \n mod credibil, atunci recunoa[terea va avea loc
atunci cnd bunurile sunt livrate. Din totalul veniturilor
recunoscute se va sc`dea un procent. Aceast` procedur`

27

Contabilitate

Exemplu
Criteriile de recunoa[tere din acest Standard sunt aplicate, de obicei, separat pentru fiecare tranzac]ie. Oricum,
\n anumite situa]ii, este necesar` aplicarea criteriilor de
recunoa[tere a componentelor identificabile separat ale
unei singure tranzac]ii, pentru a putea reflecta realitatea
economic` a tranzac]iei.
De exemplu, cnd pre]ul de vnzare al unui produs
include o sum` identificabil` pentru servicii succesive,
aceast` sum` este \nregistrat` \n avans [i recunoscut` ca
venit pe parcursul perioadei \n care este efectuat serviciul.
Implicit, criteriile de recunoa[tere sunt aplicate pentru
dou` sau mai multe tranzac]ii luate \mpreun`, \n cazul \n
care sunt legate \n a[a fel \nct efectul comercial nu poate
fi \n]eles f`r` a se face referin]` la toat` seria tranzac]iilor
ca un \ntreg.
De exemplu, o \ntreprindere poate s` vnd` bunuri [i,
\n acela[i timp, s` fie parte a unui contract separat de a
recump`ra bunurile la o dat` ulterioar`, aceasta negnd
esen]a efectului tranzac]iei, \n acest caz cele dou` tranzac]ii fiind tratate \mpreun`.

Iunie 2010

este similar` cu recunoa[terea provizioanelor pentru clien]ii r`u-platnici, unde o societate poate estima valoarea
pentru ace[ti clien]i pe baza experien]ei din anii trecu]i. |n
mod similar, societatea luat` \n discu]ie poate s` estimeze
procentul bunurilor ce se a[teapt` s` fie returnate.
Cu toate acestea, sunt anumi]i factori care fac dificil`
estimarea veniturilor viitoare: existen]a unor perioade
lungi \n care bunurile pot fi returnate, absen]a unei experien]e trecute pe care s`-]i bazezi estim`rile [i modul \n
care produsul comercializat este afectat de factori externi
cum ar fi \nvechirea tehnologic`. Dreptul de returnare \n
sine prezint` un element de nesiguran]` suficient s`
\ndrept`]easc` oprirea recunoa[terii unui venit.

Venituri din redeven]e pe principiul contabilit`]ii de


angajamente, \n conformitate cu con]inutul economic al
contractului aferent.
Venituri din dobnzi pe m`sura dobndirii lor (]innd cont de rata efectiv` a dobnzii), cu excep]ia cazului
\n care posibilitatea de colectare a acestor venituri este pus` la \ndoial`.
Venituri din dividende atunci cnd dreptul ac]ionarilor de a primi dividendele este stabilit.

Tranzac]iile \n valut=
Tranzac]iile \n valut` sunt \nregistrate la cursul de
schimb valabil la data tranzac]iei.

Recunoa[terea veniturilor
Veniturile din vnz`ri sunt recunoscute la momentul
la care produsele au fost livrate, totodat` ob]inndu-se
acceptul clien]ilor, dac` e cazul, sau la momentul prest`rii
unui serviciu; cifra vnz`rilor nu include taxele aferente
vnz`rilor, valoarea reducerilor comerciale acordate [i nici
vnz`rile din cadrul Grupului. Vnz`rile provenite din
contractele pe termen lung sunt recunoscute pe baza
metodei procentului de finalizare a lucr`rii; procentul de
finalizare este m`surat pe baza orelor lucrate pentru construc]ie pn` la data curent`, raportate la totalul orelor de
lucru estimate a fi necesare pentru finalizarea contractului.

Conform O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pct. 186 La finele


fiec`rei luni, crean]ele [i datoriile \n valut` se evalueaz`
la cursul de schimb al pie]ei valutare, comunicat de
Banca Na]ional` a Romniei din ultima zi bancar` a lunii
\n cauz`. Diferen]ele de curs \nregistrate se recunosc \n
contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferen]e de
curs valutar, dup` caz.
Prevederile de mai sus se aplic` [i crean]elor [i datoriilor exprimate \n lei, a c`ror decontare se face \n func]ie
de cursul unei valute. |n acest caz, diferen]ele \nregistrate se recunosc \n contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dup` caz.

Celelalte venituri ob]inute de Grup sunt recunoscute


pe urm`toarele baze:

Toate diferen]ele de schimb se reflect` \n contul de


profit [i pierdere.

Declar`-te PFA
[i ai numai de c[tigat!
Scapi de fiscalitatea ridicat`!
Scapi de contabilitatea complicat`! Toate veniturile ob]inute de PFA sunt
legale [i la vedere! Aceste venituri pot fi luate \n calcul \n cazul unor
credite (credit de nevoi personale, credit imobiliar, credit auto etc.).
|n calitate de prestator de servicii, po]i \ncheia contracte cu mai mul]i
beneficiari!
Beneficiezi de asigurare social` de s`n`tate [i \n sistemul public de pensii!

C o n ta b i l i ta te

DIN CUPRINS
De ce s` alegem PFA ca form` de organizare? |nfiin]area PFA
Cum se impoziteaz` veniturile PFA?
Cum declar`m veniturile [i cheltuielile realizate?
Cum pl`tim impozitul Rela]ia PFA cu administra]ia fiscal`

Pentru informa]ii suplimentare [i comenzi accesa]i www.pfa.infotva.ro

28

RENTROP & STRATON

Taxe

Impozite

Contabilitate

Reevaluarea
imobiliz=rilor corporale
expert contabil auditor Irina Coma

Societ`]ile comerciale pot proceda la reevaluarea imobiliz`rilor corporale existente la sfr[itul exerci]iului financiar, astfel \nct acestea s` fie prezentate \n contabilitate la
valoarea just`, cu reflectarea rezultatelor acestei reevalu`ri
\n situa]iile financiare \ntocmite pentru acel exerci]iu.
Reevaluarea imobiliz`rilor corporale se face la valoarea just` de la data bilan]ului. Valoarea just` se determin` pe baza unor evalu`ri efectuate, de regul`, de profesioni[ti califica]i \n evaluare, membri ai unui organism
profesional \n domeniu, recunoscut na]ional [i interna]ional.
|n cazul \n care, ulterior recunoa[terii initiale ca activ,
valoarea unui activ imobilizat este determinat` pe baza
reevalu`rii activului respectiv, valoarea rezultat` din
reevaluare va fi atribuit` activului, \n locul costului de
achizi]ie/costului de produc]ie sau al oric`rei alte valori
atribuite \nainte acelui activ. |n astfel de cazuri, regulile
privind amortizarea se vor aplica activului avnd \n
vedere valoarea acestuia, determinat` \n urma reevalu`rii.
Elementele dintr-o grup` de imobiliz`ri corporale se
reevalueaz` simultan pentru a se evita reevaluarea selectiv` [i raportarea \n situa]iile financiare anuale a unor valori care sunt o combina]ie de costuri [i valori calculate la
date diferite.

Aten]ie!
Dac` un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte
active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.
O grup` de imobiliz`ri corporale cuprinde active de
aceea[i natur` [i utiliz`ri similare, aflate \n exploatarea
unei entit`]i.

RENTROP & STRATON

Reevalu`rile trebuie f`cute cu suficient` regularitate,


astfel \nct valoarea contabil` s` nu difere substan]ial de
cea care ar fi determinat` folosind valoarea just` de la data
bilan]ului. Valoarea just` a imobiliz`rilor corporale este
determinat`, \n general, plecnd de la valoarea lor de
pia]`.
|n cazul \n care se efectueaz` reevaluarea imobiliz`rilor corporale, diferen]a dintre valoarea rezultat` \n urma
reevalu`rii [i valoarea la cost istoric trebuie prezentat` la
rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct \n
Capital [i rezerve (contul 105 Rezerve din reevaluare).
Tratamentul \n scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat \n notele explicative.
Amortizarea calculat` pentru imobiliz`rile corporale
astfel reevaluate se \nregistreaz` \n contabilitate \ncepnd
cu exerci]iul financiar urm`tor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
La reevaluarea unei imobiliz`ri corporale, amortizarea
cumulat` la data reevalu`rii este tratat` \n unul din
urm`toarele moduri:
recalculat` propor]ional cu schimbarea valorii contabile
brute a activului, astfel \nct valoarea contabil` a activului, dup` reevaluare, s` fie egal` cu valoarea sa reevaluat`. Aceast` metod` este folosit`, deseori, \n cazul \n
care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

eliminat` din valoarea contabil` brut` a activului [i valoarea net`, determinat` \n urma corect`rii cu ajust`rile
de valoare, este recalculat` la valoarea reevaluat` a activului. Aceast` metod` este folosit`, deseori, pentru cl`dirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia]`.

Surplusul din reevaluare inclus \n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct \n rezerve (contul 1065 Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare), atunci cnd acest surplus reprezint` un c[tig realizat.
29

Contabilitate

Reevaluarea imobliz`rilor corporale reprezint` tratamentul alternativ permis prev`zut \n O.M.F.P. nr. 3.055/
2009, dar [i \n IAS 16.

Iunie 2010

C[tigul se consider` realizat la scoaterea din eviden]`


a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din c[tig poate fi realizat pe
m`sur` ce activul este folosit de entitate.
|n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferen]a dintre amortizarea calculat` pe baza valorii contabile
reevaluate [i valoarea amortiz`rii calculate pe baza costului ini]ial al activului.
Dac` rezultatul reevalu`rii este o cre[tere fa]` de valoarea contabil` net`, atunci aceasta se trateaz` astfel:
ca o cre[tere a rezervei din reevaluare prezentat` \n cadrul elementului Capital [i rezerve, dac` nu a existat
o descre[tere anterioar` recunoscut` ca o cheltuial` aferent` acelui activ; sau
ca un venit care s` compenseze cheltuiala cu descre[terea recunoscut` anterior la acel activ.
Dac` rezultatul reevalu`rii este o descre[tere a valorii
contabile nete, aceasta se trateaz` ca o cheltuial` cu \ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd \n rezerva din reevaluare nu este \nregistrat` o sum` referitoare la acel activ
(surplus din reevaluare) sau ca o sc`dere a rezervei din
reevaluare prezentat` \n cadrul elementului Capital [i
rezerve, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve [i valoarea descre[terii, iar eventuala diferen]` r`mas` neacoperit` se \nregistreaz` ca o cheltuial`.
Rezerva din reevaluare trebuie redus` \n m`sura \n
care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare
pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate [i pentru
ob]inerea scopului s`u.

Aten]ie!

C o n ta b i l i ta te

Sumele reprezentnd diferen]e de natura veniturilor [i


cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate
separat \n contul de profit [i pierdere.
Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit`, direct sau indirect, cu excep]ia cazului \n care
activul reevaluat a fost valorificat, situa]ie \n care surplusul din reevaluare reprezint` c[tig efectiv realizat.
|n cazul \n care se efectueaz` reevaluarea, \n notele
explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilan] de natura imobiliz`rilor corporale reevaluate, urm`toarele informatii:
valoarea la cost istoric a imobiliz`rilor reevaluate [i suma ajust`rilor cumulate de valoare;
sau
valoarea la data bilan]ului a diferen]ei dintre valoarea
rezultat` din reevaluare [i cea reprezentnd costul istoric [i, atunci cnd este cazul, valoarea cumulat` a
ajust`rilor suplimentare de valoare.

30

Important!
Indiferent dac` valoarea rezervei a fost modificat` sau
nu \n cursul exerci]iului financiar, entit`]ile trebuie s`
prezinte \n notele explicative urm`toarele informa]ii:
valoarea rezervei din reevaluare la \nceputul exerci]iului financiar;
diferen]ele din reevaluare transferate la rezerva din
reevaluare \n cursul exerci]iului financiar;
sumele capitalizate sau transferate \ntr-un alt mod
din rezerva din reevaluare \n cursul exerci]iului
financiar, prezentndu-se natura oric`rui astfel de
transfer, cu respectarea legisla]iei \n vigoare;
valoarea rezervei din reevaluare la sfr[itul exerci]iului financiar.

Variante de efectuare a reevalu=rii


se reevalueaz` simultan valoarea brut` [i amortizarea
cumulat`, sau
se reevalueaz` numai valoarea contabil` net` a bunului.

Reflectarea \n contabilitate a rezultatelor reevalu`rii


Exist` dou` posibilit`]i de reflectare \n contabilitate a
rezultatelor reevalu`rii imobiliz`rilor corporale, determinate de informa]iile prezentate \n rapoartele de evaluare,
[i anume:
recalcularea propor]ional` att a valorii brute a activului, ct [i a amortiz`rii;
rezentarea activului la valoarea just` prin anularea
amortiz`rii.

Tratamentul amortiz=rii
aferent reeval=rii
|n cazul efectu`rii reevalu`rii, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avnd \n vedere valoarea
acestuia, determinat` \n urma reevalu`rii.
Amortizarea cumulat`, la data reevalu`rii, este tratat`
\n unul din urm`toarele moduri:
este recalculat` propor]ional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel \nct valoarea contabil` a
activului, dup` reevaluare, s` fie egal` cu valoarea sa reevaluat`. Aceast` metod` este folosit`, deseori, \n cazul
\n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice;
sau
este eliminat` din valoarea contabil` brut` a activului [i
valoarea net`, determinat` \n urma corect`rii cu
ajust`rile de valoare [i este recalculat` la valoarea reevaluat` a activului. Aceast` metod` este folosit` deseori
pentru cl`dirile care sunt reevaluate la valoarea lor de
pia]`.

RENTROP & STRATON

Taxe

Important!
Nu intr` sub inciden]a impozit`rii, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor efectuate dup`
data de 01.01.2004, existente \n sold \n contul 1065 Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare la data de 30.04.2009 care au fost deduse la calculul impozitului pe profit, aceste rezerve impozitndu-se la momentul modific`rii destina]iei acestora.

Cre[terea valorii mijlocului fix


Exemplu
Presupunem c` o societate are \n eviden]` o cl`dire, pe
care a achizi]ionat-o \n luna decembrie 2007. Valoarea
acesteia era de 100.000 lei. Perioada de amortizare este de
40 de ani. Se utilizeaz` amortizarea liniar`. La 31.12.2009
efectueaz` o reevaluare, iar valoarea net`, noua valoare a
cl`dirii este de 150.000 lei.
Situa]ia imobilului se prezint` astfel:
\n perioada ianuarie 2008 decembrie 2009 societatea
a calculat amortizarea astfel:
Amortizare anual` = Valoarea cl`dirii / 40 de ani =
100.000 /40 = 2.500 lei/an;
valoarea net` a cl`dirii la 31.12.2009 = valoare de
intrare amortizare efectuat` = 100.000 lei 5.000 lei =
95.000 lei;
\n urma reevalu`rii de la 31.12.2009, valoarea cl`dirii a
devenit de 150.000 lei;
se \nregistreaz` o diferen]` de reevaluare de 55.000 lei.

|n eviden]a contabil`, la 31.12.2009 se efectueaz`:


Reflectarea \nregistr`rii diferen]ei din reevaluare:
212
=
105
55.000 lei
Construc]ii
Rezerve din reevaluare

Eliminarea amortiz`rii efectuate pn` la 31.12.2009:


2812
=
212
5.000 lei
Amortizare
Construc]ii
aferent` construc]ii

RENTROP & STRATON

Impozite

Contabilitate

Dac` se opteaz` pentru varianta realiz`rii c[tigului


din reevaluare pe m`sur` ce activul este folosit de entitate,
atunci se transfer` rezerva la valoarea constnd \n diferen]a dintre amortizarea calculat` pe baza valorii contabile
reevaluate [i valoarea amortiz`rii calculate pe baza costului ini]ial al activului.
Tratamentul realiz`rii c[tigului din reevaluarea imobiliz`rilor reprezint` un element al politicilor contabile ale
entit`]ii.
|n urma reevalu`rii, \ncepnd cu 1 ianuarie 2010 se recalculeaz` amortizarea cl`dirii:
Valoare reevaluat` imobil = 150.000 lei
Durat` r`mas` de func]ionare = 38 ani
Amortizare dup` reevaluare = 150.000 : 38 ani = 3.947
lei/an amortizare lunar` = 3.947 lei : 12 luni =
329 lei/lun`., din care:
amortizare aferent` cost istoric = 208 lei/lun`;
amortizare aferent` surplusului din reevaluare =
121 lei/lun`.
Societatea, prin politicile contabile, a stabilit transferarea c[tigului realizat \n contul 1065 Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare lunar,
pe m`sura amortiz`rii cl`dirii.
Astfel, \ncepnd cu luna ianuarie, societatea va efectua
urm`toarele \nregistr`ri contabile \n leg`tur` cu cl`direa
respectiv`:
|nregistrarea amortiz`rii:
6811
=
2811
329 lei
Cheltuieli de
Amortizarea cl`dirilor
exploatare privind
amortizarea
imobiliz`rilor

Transferul c[tigului realizat:


105
=
1065
121 lei
Rezerve din
Rezerve reprezentnd
reevaluare
surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
Din punct de vedere fiscal, societatea va considera venit impozabil sumele transferate \n contul 1065 Rezerve
reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare la calculul impozitului pe profit.

Reducerea valorii mijlocului fix


Exemplu
Presupunem c` o societate are \n eviden]` o cl`dire pe
care a achizi]ionat-o \n luna decembrie 2007. Valoarea
acesteia era de 100.000 lei. Perioada de amortizare este de
40 de ani. Se utilizeaz` amortizarea liniar`. La 31.12.2009

31

Contabilitate

Din punct de vedere fiscal, OUG nr. 34/2009 a introdus impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor
fixe, inclusiv a terenurilor, efectuate dup` data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortiz`rii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate [i/sau casate. Aceste rezerve
din reevaluare se impoziteaz` concomitent cu deducerea
amortiz`rii fiscale, respectiv la momentul sc`derii din
gestiune a mijloacelor fixe respective, dup` caz.

Iunie 2010

efectueaz` o reevaluare, iar valoarea net` noua valoare a


cl`dirii este de 85.000 lei.
Situa]ia imobilului se prezint` astfel:
\n perioada ianuarie 2008 decembrie 2009 societatea
a calculat amortizarea astfel:
Amortizarea anual` = Valoarea cl`dirii / 40 de ani =
100.000 / 40 = 2.500 lei/an;

valoarea net` a cl`dirii la 31.12.2009 = Valoare de intrare

Amortizare efectuat` = 100.000 lei 5.000 lei = 95.000 lei;

\n urma reevalu`rii de la 31.12.2009, valoarea cl`dirii a


devenit de 85.000 lei;

se \nregistreaz` o descre[tere din reevaluare de


10.000 lei. Nu exist` rezerve din reevaluare \nregistrate.
|n eviden]a contabil`, la 31.12.2009 se efectueaz`:

Reflectarea \nregistr`rii diferen]ei din reevaluare:


6813
=
212
10.000 lei
Cheltuieli de
Construc]ii
exploatare privind
ajust`ri pentru
deprecierea imobiliz`rilor

Aceast` sum` din contul 6813 va fi considerat` nedeductibil` la calculul impozitului pe profit.

diferen]` din reevaluare: 120.000 95.000 = 25.000;


noua amortizare anual`: 120.000 : 38 ani = 3.158 lei /an;
amortizare \nregistrat` \n perioada ianuarie 2008
31.12.2009 = 3.158 x 2 ani = 6.316 lei;
noua valoare net` la 31.12.2009 = 120.000 6.316 =
113.684 lei;
se \nregistreaz` o descre[tere din reevaluare \n urma reevaluarii din decembrie 2009 de 43.684 lei.

|n eviden]a contabil`, la 31.12.2007 s-au efectuat urm`toarele \nregistr`ri contabile:


Reflectarea \nregistr`rii diferen]ei din reevaluare:
212
=
105
25.000 lei
Construc]ii
Rezerve din reevaluare
eliminarea amortiz`rii efectuate pn` la 31.12.2007:
2812
=
212
5.000 lei
Amortizare aferent`
Construc]ii
construc]ii
\nregistrarea amortiz`rii \n perioada ianuarie 2008
31.12.2009:
6811
=
2811
6.316 lei
Cheltuieli de
Amortizarea cl`dirilor
exploatare privind
amortizarea imobiliz`rilor
Reflectarea \nregistr`rii diferen]ei din reevaluare la
31.12.2009:
%
=
212
43.684 lei
Construc]ii
105
25.000 lei
Rezerve din reevaluare
6813
18.684 lei
Cheltuieli de
exploatare privind
ajust`ri pentru
deprecierea
imobiliz`rilor

Reducerea valorii mijlocului fix \n situa]ia \n care anterior acesta a fost reevaluat \n sensul cre[terii valorii acestuia

C o n ta b i l i ta te

Exemplu
Presupunem c` o societate are \n eviden]` o cl`dire, pe
care a achizi]ionat-o \n luna decembrie 2005. Valoarea
acesteia era de 100.000 lei. Perioada de amortizare este de
40 de ani. Se utilizeaz` amortizarea liniar`. La 31.12.2007
se efectueaz` o reevaluare, iar valoarea net` noua valoare a cl`dirii este de 120.000 lei. La 31.12.2009, societatea
efectueaz` o nou` reevaluare [i noua valoare net` a cl`dirii
este de 70.000 lei. Societatea a optat pentru transferul c[tigului realizat la cedarea sau casarea imobilului.

Situa]ia imobilului se prezint` astfel:


\n perioada ianuarie 2006 decembrie 2007 societatea
a calculat amortizarea astfel:
Amortizare anual` = Valoarea cl`dirii / 40 de ani =
100.000 /40 = 2.500 lei/an;

valoarea net` a cl`dirii la 31.12.2007 = Valoare de intrare

Amortizare efectuat` = 100.000 lei 5.000 lei = 95.000 lei;

\n urma reevalu`rii de la 31.12.2007, valoarea cl`dirii a


devenit de 120.000 lei;

32

NOT~:
Din contul 105 Rezerve din reevaluare suma de
1.316 lei a reprezentat c[tig realizat (diferen]a dintre
amortizarea aferent` valorii reevaluate [i cea aferent` costului istoric), astfel c` diferen]a de 17.368 lei (18.684 lei
1.316 lei) reprezint` cheltuial` nedeductibil` la calculul
impozitului pe profit.
Totodat`, suma din contul 6813 Cheltuieli de
exploatare privind ajust`ri pentru deprecierea imobiliz`rilor va fi considerat` nedeductibil` la calculul impozitului pe profit.

RENTROP & STRATON

Cum s` trata]i corect fiscal [i contabil


reevaluarea imobiliz`rilor corporale
50 de studii de caz rezolvate
scut \mpotriva unei bombe fiscale cu efect pe termen lung

V` oferim acum solu]ia problemelor tale: CD-ul

Tratamentele fiscal-contabile privind


Reevaluarea Imobiliz`rilor Corporale
50 studii de caz

Pentru mai multe detalii [i comenzi accesa]i

www.reevaluare.contabilul.ro
sau, mai rapid, contacta]i-ne la num`rul de telefon

021.209.45.45

Cele mai controversate 205 solu]ii v` ajut` ACUM


s` desf`[ura]i ACHIZI}II INTRACOMUNITARE
perfect legale [i avantajoase
Exemplele de rezolvare ale celor mai controversate
probleme ridicate de legisla]ia referitoare la achizi]ii
intracomunitare v` ajut` s` clarifica]i toate dilemele:
categorii de activit`]i ce pot fi catalogate drept
achizi]ii intracomunitare sau livr`ri
intracomunitare
taxarea invers`
declara]ia 300 la transportul de m`rfuri

Descoperi]i aspecte fiscale [i contabile


ale unor situa]ii privind:
Achizi]ii intracomunitare baza de impozitare
Achizi]ii intracomunitare avansuri \ncasate
Achizi]ii intracomunitare lohn
Achizi]ii intracomunitare \nregistrare \n scopuri de TVA
Achizi]ii intracomunitare declara]ii fiscale
Achizi]ii intracomunitare opera]iuni triunghiulare

Alege]i acum s` lucra]i:

sigur! rapid! prof itabil!


Comanda]i CD-ul

Achizi]ii [i livr`ri intracomunitare.


Cele mai controversate 205 probleme [i solu]ii
www.achizitiiintracomunitare.fiscalitatea.ro

RTC001

Pre] abonament cu 12 edi]ii la


Revista Romn` de Taxe, Impozite, Contabilitate: 294,30 lei
Serviciul Clien]i: Tel.: 021.209.45.45; Fax: 021.408.28.99
www.rs.ro

ISSN 2068-6374

S-ar putea să vă placă și