Sunteți pe pagina 1din 247

1:18 Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost:

54. Matei — Noul Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi
fost ei înainte împreună, s-a aflat având în
Testament pântece de la Duhul Sfânt.
1:19 Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-
“Sfânta Evanghelie după Matei” — 28 o vădească, a voit s-o lase în ascuns.
Capitole : 1,071 Versete
1:20 Şi cugetând el acestea, iată îngerul
Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui
Capitolul 1 David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că
ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.
1:1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui 1:21 Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui:
David, fiul lui Avraam. Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele
1:2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe lor.
Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; 1:22 Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească
1:3 Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care
Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe zice:
Aram; 1:23 "Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte
1:4 Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se
născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu".
1:5 Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a 1:24 Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa
născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la
1:6 Iesei a născut pe David regele; David a născut el pe logodnica sa.
pe Solomon din femeia lui Urie; 1:25 Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a
1:7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus
născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; numele Iisus.
1:8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe
Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Capitolul 2
1:9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe
Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; 2:1 Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii,
în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au
1:10 Iezechia a născut pe Manase; Manase a venit în Ierusalim, întrebând:
născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
2:2 Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut?
1:11 Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să
strămutarea în Babilon; ne închinăm Lui.
1:12 După strămutarea în Babilon, Iehonia a 2:3 Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot
născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Ierusalimul împreună cu el.
1:13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a 2:4 Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii
născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se
1:14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe nască Hristos?
Achim; Achim a născut pe Eliud; 2:5 Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este
1:15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut scris de proorocul:
pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 2:6 "Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti
1:16 Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda,
din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos. căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe
1:17 Aşadar, toate neamurile de la Avraam până poporul Meu Israel".
la David sunt paisprezece; şi de la David până la 2:7 Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a
strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat
strămutarea în Babilon până la Hristos sunt steaua.
paisprezece neamuri.
1 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
2:8 Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi 2:23 Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret,
cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin
Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să prooroci, că Nazarinean Se va chema.
mă închin Lui.
2:9 Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, Capitolul 3
steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea
înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, 3:1 În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi
unde era Pruncul. propovăduia în pustia Iudeii,
2:10 Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie 3:2 Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia
mare foarte. cerurilor.
2:11 Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc 3:3 El este acela despre care a zis proorocul
împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi
pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui".
vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi
3:4 Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de
smirnă.
cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul
2:12 Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere
întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. sălbatică.
2:13 După plecarea magilor, iată îngerul 3:5 Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea
Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală- şi toată împrejurimea Iordanului.
te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi
3:6 Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan,
stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să
mărturisindu-şi păcatele.
caute Pruncul ca să-L ucidă.
3:7 Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi
2:14 Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe
saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere,
mama Lui şi a plecat în Egipt.
cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
2:15 Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca
3:8 Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin
proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". 3:9 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă:
Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că
2:16 Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de
Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice
magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi
fii lui Avraam.
pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele
lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl 3:10 Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot
aflase de la magi. pomul care nu face roadă bună se taie şi se
aruncă în foc.
2:17 Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin
Ieremia proorocul: 3:11 Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar
Cel ce vine după mine este mai puternic decât
2:18 "Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire
mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea;
multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie
Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
mângâiată pentru că nu sunt".
3:12 El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi
2:19 După moartea lui Irod, iată că îngerul
va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu
Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,
foc nestins.
2:20 Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama
3:13 În acest timp a venit Iisus din Galileea, la
Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit
Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.
3:14 Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă
2:21 Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama
să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
Lui şi a venit în pământul lui Israel.
3:15 Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă
2:22 Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în
acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată
locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo
dreptatea. Atunci L-a lăsat.
şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile
Galileii. 3:16 Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă,
îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui

2 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un 4:16 Poporul care stătea în întuneric a văzut
porumbel şi venind peste El. lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în
3:17 Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este umbra morţii lumină le-a răsărit".
Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit". 4:17 De atunci a început Iisus să propovăduiască
şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat
Capitolul 4 împărăţia cerurilor.
4:18 Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a
4:1 Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru
să fie ispitit de către diavolul. şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în
mare, căci erau pescari.
4:2 Şi după ce a postit patruzeci de zile şi
patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. 4:19 Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face
pescari de oameni.
4:3 Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De
eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea 4:20 Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după
să se facă pâini. El.
4:4 Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nu 4:21 Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut
numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan
care iese din gura lui Dumnezeu". fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor,
dregându-şi mrejele şi i-a chemat.
4:5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a
pus pe aripa templului, 4:22 Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor,
au mers după El.
4:6 Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va 4:23 Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând
porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia
nu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău". împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată
neputinţa în popor.
4:7 Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu
ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău". 4:24 Şi s-a dus vestea despre El în toată Siria, şi
aduceau la El pe toţi cei ce se aflau în suferinţe,
4:8 Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte
fiind cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri,
înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava
pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi
lor.
vindeca.
4:9 Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie,
4:25 Şi mulţimi multe mergeau după El, din
dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina
Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea
mie.
şi de dincolo de Iordan.
4:10 Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris
este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi
Lui singur să-I slujeşti". Capitolul 5
4:11 Atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii,
5:1 Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi
venind la El, Îi slujeau.
aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
4:12 Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a
5:2 Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
plecat în Galileea.
5:3 Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este
4:13 Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în
împărăţia cerurilor.
Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon
şi Neftali, 5:4 Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
4:14 Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia 5:5 Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni
proorocul care zice: pământul.
4:15 "Pământul lui Zabulon şi pământul lui 5:6 Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de
Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea dreptate, că aceia se vor sătura.
neamurilor; 5:7 Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
5:8 Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu.

3 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


5:9 Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 5:25 Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti
Dumnezeu se vor chema. cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea
5:10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii
lor este împărăţia cerurilor. aruncat în temniţă.
5:11 Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor 5:26 Adevărat grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo,
prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.
voastră, minţind din pricina Mea. 5:27 Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu
5:12 Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră săvârşeşti adulter".
multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe 5:28 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la
proorocii cei dinainte de voi. femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în
5:13 Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se inima lui.
va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e 5:29 Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe
bună decât să fie aruncată afară şi călcată în tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de
picioare de oameni. folos îţi este să piară unul din mădularele tale,
5:14 Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate decât tot trupul să fie aruncat în gheenă.
aflată pe vârf de munte să se ascundă. 5:30 Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe
5:15 Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos
sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. îţi este să piară unul din mădularele tale, decât
tot trupul tău să fie aruncat în gheenă.
5:16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea
oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele 5:31 S-a zis iarăşi: "Cine va lăsa pe femeia sa, să-i
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din dea carte de despărţire".
ceruri. 5:32 Eu însă vă spun vouă: Că oricine va lăsa pe
5:17 Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o
proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea
lăsată săvârşeşte adulter.
5:18 Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece
cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu 5:33 Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: "Să nu
va trece, până ce se vor face toate. juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului
jurămintele tale".
5:19 Deci, cel ce va strica una din aceste porunci,
foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic 5:34 Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi
se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui
face şi va învăţa, acesta mare se va chema în Dumnezeu,
împărăţia cerurilor. 5:35 Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al
5:20 Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este
voastră mai mult decât a cărturarilor şi a cetate a marelui Împărat,
fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 5:36 Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu
5:21 Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru.
ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. 5:37 Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da;
5:22 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât
pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va acestea, de la cel rău este.
zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de 5:38 Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi
judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, dinte pentru dinte".
vrednic va fi de gheena focului. 5:39 Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi
5:23 Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept,
acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva întoarce-i şi pe celălalt.
împotriva ta, 5:40 Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi
5:24 Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, 5:41 Iar de te va sili cineva să mergi o milă,
venind, adu darul tău. mergi cu el două.

4 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


5:42 Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce 6:8 Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru
voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi
faţa ta. voi de la El.
5:43 Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele 6:9 Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care
tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău". eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;
5:44 Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 6:10 Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine cer şi pe pământ.
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 6:11 Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă
vatămă şi vă prigonesc, astăzi;
5:45 Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, 6:12 Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum
că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste şi noi iertăm greşiţilor noştri;
cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste
6:13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte
cei nedrepţi.
de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi
5:46 Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce slava în veci. Amin!
răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi
6:14 Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor,
lucru?
ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;
5:47 Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce
6:15 Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor,
faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi
nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele
lucru?
voastre.
5:48 Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl
6:16 Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei
vostru Cel ceresc desăvârşit este.
îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că
postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata
Capitolul 6 lor.
6:17 Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa
6:1 Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să ta o spală,
nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de
ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel 6:18 Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci
din ceruri. Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care
vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.
6:2 Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa
înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe 6:19 Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde
molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le
uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc
vouă: şi-au luat plata lor. fură.
6:3 Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie 6:20 Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia,
stânga ta ce face dreapta ta, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu
le fură.
6:4 Ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău,
Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 6:21 Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi
inima ta.
6:5 Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora
le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, 6:22 Luminătorul trupului este ochiul; de va fi
ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.
stând în picioare, să se roage, ca să se arate
oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata 6:23 Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi
lor. întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este
întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!
6:6 Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi,
închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în 6:24 Nimeni nu poate să slujească la doi domni,
ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi,
răsplăti ţie. sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui;
nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.
6:7 Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca
neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie 6:25 De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru
vor fi ascultate. sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul
vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul

5 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


mai mult decât hrana şi trupul decât cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să
îmbrăcămintea? vă sfâşie pe voi.
6:26 Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, 7:7 Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi
nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl şi vi se va deschide.
vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi 7:8 Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui
cu mult mai presus decât ele? ce bate i se va deschide.
6:27 Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să 7:9 Sau cine este omul acela între voi care, de va
adauge staturii sale un cot? cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră?
6:28 Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi 7:10 Sau de-i va cere peşte, oare el îi va da
seama la crinii câmpului cum cresc: nu se şarpe?
ostenesc, nici nu torc.
7:11 Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri
6:29 Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel
mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre din ceruri va da cele bune celor care cer de la El?
aceştia.
7:12 Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii,
6:30 Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi
mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o proorocii.
îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin
7:13 Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este
credincioşilor?
poarta şi lată este calea care duce la pieire şi
6:31 Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mulţi sunt cei care o află.
mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom
7:14 Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea
îmbrăca?
care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
6:32 Că după toate acestea se străduiesc
7:15 Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la
neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că
voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi
aveţi nevoie de ele.
răpitori.
6:33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi
7:16 După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară
dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga
culeg oamenii struguri din spini sau smochine
vouă.
din mărăcini?
6:34 Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de
7:17 Aşa că orice pom bun face roade bune, iar
mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei
pomul rău face roade rele.
răutatea ei.
7:18 Nu poate pom bun să facă roade rele, nici
pom rău să facă roade bune.
Capitolul 7
7:19 Iar orice pom care nu face roadă bună se
7:1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. taie şi se aruncă în foc.
7:20 De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
7:2 Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi
judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va 7:21 Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va
măsura. intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia
Tatălui Meu Celui din ceruri.
7:3 De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi
bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? 7:22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne,
7:4 Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu
în numele Tău am scos demoni şi nu în numele
paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul
tău? Tău minuni multe am făcut?
7:5 Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi 7:23 Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-
am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei
atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui
tău. ce lucraţi fărădelegea.
7:6 Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi 7:24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale
Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului
mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu
înţelept care a clădit casa lui pe stâncă.

6 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


7:25 A căzut ploaia, au venit râurile mari, au 8:13 Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după
suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n- cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul
a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. acela.
7:26 Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi 8:14 Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe
nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri.
nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 8:15 Şi S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile
7:27 Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi şi s-a sculat şi Îi slujea Lui.
au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a 8:16 Şi făcându-se seară, au adus la El mulţi
căzut. Şi căderea ei a fost mare. demonizaţi şi a scos duhurile cu cuvântul şi pe
7:28 Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, toţi cei bolnavi i-a vindecat,
mulţimile erau uimite de învăţătura Lui. 8:17 Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin
7:29 Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar Isaia proorocul, care zice: "Acesta neputinţele
nu cum îi învăţau cărturarii lor. noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat".
8:18 Şi văzând Iisus mulţime împrejurul Lui, a
Capitolul 8 poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a
mării.
8:1 Şi coborându-Se El din munte, mulţimi multe 8:19 Şi apropiindu-se un cărturar, i-a zis:
au mers după El. Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge.
8:2 Şi iată un lepros, apropiindu-se, I se închina, 8:20 Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini şi
zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are
curăţeşti. unde să-Şi plece capul.
8:3 Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, 8:21 Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne, dă-
zicând: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl meu.
lepra lui. 8:22 Iar Iisus i-a zis: Vino după Mine şi lasă
8:4 Şi i-a zis Iisus: Vezi, nu spune nimănui, ci morţii să-şi îngroape morţii lor.
mergi, arată-te preotului şi adu darul pe care l-a 8:23 Intrând El în corabie, ucenicii Lui L-au
rânduit Moise, spre mărturie lor. urmat.
8:5 Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de 8:24 Şi, iată, furtună mare s-a ridicat pe mare,
El un sutaş, rugându-L, încât corabia se acoperea de valuri; iar El
8:6 Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, dormea.
slăbănog, chinuindu-se cumplit. 8:25 Şi venind ucenicii la El, L-au deşteptat
8:7 Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. zicând: Doamne, mântuieşte-ne, că pierim.
8:8 Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu 8:26 Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin
sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci credincioşilor? S-a sculat atunci, a certat
numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. vânturile şi marea şi s-a făcut linişte deplină.
8:9 Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am 8:27 Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este
sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se Acesta că şi vânturile şi marea ascultă de El?
duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă 8:28 Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor,
aceasta, şi face. L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din
8:10 Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce morminte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea
veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, să treacă pe calea aceea.
în Israel, n-am găsit atâta credinţă. 8:29 Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai
8:11 Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici
vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?
cu Iacov în împărăţia cerurilor. 8:30 Departe de ei era o turmă mare de porci,
8:12 Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în păscând.
întunericul cel mai din afară; acolo va fi 8:31 Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi
plângerea şi scrâşnirea dinţilor. afară, trimite-ne în turma de porci.
7 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
8:32 Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au 9:15 Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie
dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni
aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor
8:33 Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în posti.
cetate, au spus toate cele întâmplate cu 9:16 Nimeni nu pune un petic de postav nou la o
demonizaţii. haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură,
8:34 Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea.
lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din 9:17 Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri
hotarele lor. vechi; alminterea burdufurile crapă: vinul se
varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în
Capitolul 9 burdufuri noi şi amândouă se păstrează
împreună.
9:1 Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în 9:18 Pe când le spunea acestea, iată un dregător,
cetatea Sa. venind, I s-a închinat, zicând: Fiica mea a murit
de curând dar, venind, pune mâna Ta peste ea şi
9:2 Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat.
va fi vie.
Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului:
Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! 9:19 Atunci Iisus, sculându-Se, a mers după el
împreună cu ucenicii.
9:3 Dar unii dintre cărturari ziceau în sine:
Acesta huleşte. 9:20 Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de
doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate,
9:4 Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru
s-a atins de poala hainei Lui.
ce cugetaţi rele în inimile voastre?
9:21 Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating
9:5 Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt
de haina Lui şi mă voi face sănătoasă;
păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă?
9:22 Iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis:
9:6 Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe
Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a
pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului:
tămăduit femeia din ceasul acela.
Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.
9:23 Iisus, venind la casa dregătorului şi văzând
9:7 Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.
pe cântăreţii din flaut şi mulţimea tulburată, a
9:8 Iar mulţimile văzând acestea, s-au zis:
înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care
9:24 Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci
dă oamenilor asemenea putere.
doarme. Dar ei râdeau de El.
9:9 Şi plecând Iisus de acolo, a văzut un om care
9:25 Iar după ce mulţimea a fost scoasă afară,
şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis
intrând, a luat-o de mână, şi copila s-a sculat.
acestuia: Vino după Mine. Şi sculându-se, a mers
după El. 9:26 Şi a ieşit vestea aceasta în tot ţinutul acela.
9:10 Şi pe când şedea El la masă, în casă, iată 9:27 Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau
mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi,
masă împreună cu Iisus şi cu ucenicii Lui. Fiule al lui David.
9:11 Şi văzând fariseii, au zis ucenicilor: Pentru 9:28 După ce a intrat în casă, au venit la El orbii
ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu
păcătoşii? aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!
9:12 Şi auzind El, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie 9:29 Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După
de doctor, ci cei bolnavi. credinţa voastră, fie vouă!
9:13 Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă 9:30 Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a
voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu
drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă. ştie.
9:14 Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, 9:31 Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.
zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar 9:32 Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut,
ucenicii Tăi nu postesc? având demon.

8 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:33 Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar 10:11 În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi
mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce
arătat aşa în Israel. veţi ieşi.
9:34 Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor 10:12 Şi intrând în casă, uraţi-i, zicând: "Pace
scoate pe demoni. casei acesteia".
9:35 Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, 10:13 Şi dacă este casa aceea vrednică, vină
învăţând în sinagogile lor, propovăduind pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică,
Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi pacea voastră întoarcă-se la voi.
toată neputinţa în popor. 10:14 Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va
9:36 Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele asculta cuvintele voastre, ieşind din casa sau din
că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele
păstor. voastre.
9:37 Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, 10:15 Adevărat grăiesc vouă, mai uşor va fi
dar lucrătorii sunt puţini. pământului Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii,
9:38 Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să decât cetăţii aceleia.
scoată lurcători la secerişul Său. 10:16 Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în
mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi
Capitolul 10 nevinovaţi ca porumbeii.
10:17 Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe
10:1 Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate
ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor cu biciul.
necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice 10:18 La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru
boală şi orice neputinţă. Mine, spre mărturie lor şi păgânilor.
10:2 Numele celor doisprezece apostoli sunt 10:19 Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu
acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da
fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; vouă în ceasul acela ce să vorbiţi;
10:3 Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, 10:20 Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci
Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi.
10:4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel 10:21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu
care L-a vândut. şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor
10:5 Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, ucide.
poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să 10:22 Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu;
nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va
intraţi; mântui.
10:6 Ci mai degrabă mergeţi către oile cele 10:23 Când vă urmăresc pe voi în cetatea
pierdute ale casei lui Israel. aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă:
10:7 Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni
apropiat împărăţia cerurilor. Fiul Omului.
10:8 Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei 10:24 Nu este ucenic mai presus de învăţătorul
morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi- său, nici slugă mai presus de stăpânul său.
i; în dar aţi luat, în dar să daţi. 10:25 Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul
10:9 Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în şi slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au
cingătorile voastre; numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui?
10:10 Nici traistă pe drum, nici două haine, nici 10:26 Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este
încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns
de hrana sa. care să nu ajungă cunoscut.

9 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


10:27 Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneţi la înveţe şi să propovăduiască mai departe prin
lumină şi ceea ce auziţi la ureche, propovăduiţi cetăţile lor.
de pe case. 11:2 Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele
10:28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi,
sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând au zis Lui:
de acela care poate şi sufletul şi trupul să le 11:3 Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe
piardă în gheena. altul?
10:29 Au nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi 11:4 Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi
nici una din ele nu va cădea pe pământ fără ştirea spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi:
Tatălui vostru.
11:5 Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă,
10:30 La voi însă şi perii capului, toţi sunt leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi
număraţi. săracilor li se binevesteşte.
10:31 Aşadar nu vă temeţi; voi sunteţi cu mult 11:6 Şi fericit este acela care nu se va sminti
mai de preţ decât păsările. întru Mine.
10:32 Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 11:7 După plecarea acestora, Iisus a început să
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi ieşit să
Tatălui Meu, Care este în ceruri. vedeţi în pustie? Au trestie clătinată de vânt?
10:33 Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea 11:8 Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat
oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în
Tatălui Meu, Care este în ceruri. casele regilor.
10:34 Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe 11:9 Atunci de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un prooroc?
pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Da, zic vouă, şi mai mult decât un prooroc.
10:35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl 11:10 Că el este acela despre care s-a scris: "Iată
său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Eu trimit, înaintea feţei Tale, pe îngerul Meu, care
10:36 Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui. va pregăti calea Ta, înaintea Ta".
10:37 Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai 11:11 Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel născuţi din femei unul mai mare decât Ioan
ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia
Mine nu este vrednic de Mine. cerurilor este mai mare decât el.
10:38 Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează 11:12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum
Mie nu este vrednic de Mine. împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce
10:39 Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar se silesc pun mâna pe ea.
cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi. 11:13 Toţi proorocii şi Legea au proorocit până
10:40 Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă la Ioan.
primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte 11:14 Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce
pe Cel ce M-a trimis pe Mine. va să vină.
10:41 Cine primeşte prooroc în nume de prooroc 11:15 Cine are urechi de auzit să audă.
plată de prooroc va lua, şi cine primeşte pe un 11:16 Dar cu cine voi asemăna neamul acesta?
drept în nume de drept răsplata dreptului va lua. Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă
10:42 Şi cel ce va da de băut unuia dintre aceştia către alţii,
mici numai un pahar cu apă rece, în nume de 11:17 Zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi
ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit.
sa.
11:18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând,
şi spun: Are demon.
Capitolul 11 11:19 A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi
spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten
11:1 Sfârşind Iisus de dat aceste învăţături celor al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-
doisprezece ucenici ai Săi, a trecut de acolo ca să a dovedit dreaptă din faptele ei.
10 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
11:20 Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în 12:5 Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în
care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, templu, calcă sâmbăta şi sunt fără de vină?
căci nu s-au pocăit. 12:6 Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul
11:21 Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă este aici.
în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au 12:7 Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu
făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi.
pocăit.
12:8 Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului.
11:22 Dar zic vouă: Tirului şi Sidonului le va fi
12:9 Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor.
mai uşor în ziua judecăţii, decât vouă.
12:10 Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au
11:23 Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la
întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca
cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut
sâmbăta? Ca să-L învinuiască.
în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi
rămas până astăzi. 12:11 El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va
avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă,
11:24 Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va
nu o va apuca şi o va scoate?
fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie.
12:12 Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De
11:25 În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis:
aceea se cade a face bine sâmbăta.
Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi
al pământului, căci ai ascuns acestea de cei 12:13 Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a
înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.
11:26 Da, Părinte, căci aşa a fost bunăvoirea 12:14 Şi ieşind, fariseii s-au sfătuit împotriva Lui
înaintea Ta. cum să-L piardă.
11:27 Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi 12:15 Iisus însă, cunoscându-i, S-a dus de acolo.
nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, Şi mulţi au venit după El şi i-a vindecat pe toţi.
nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai 12:16 Dar le-a poruncit ca să nu-L dea în vileag,
Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. 12:17 Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin
11:28 Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi Isaia proorocul, care zice:
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. 12:18 "Iată Fiul Meu pe Care L-am ales, iubitul
11:29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi- Meu întru Care a binevoit sufletul Meu; pune-voi
vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi Duhul Meu peste El şi judecată neamurilor va
veţi găsi odihnă sufletelor voastre. vesti.
11:30 Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este 12:19 Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi
uşoară. nimeni, pe uliţe, glasul Lui.
12:20 Trestie strivită nu va frânge şi feştilă
Capitolul 12 fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate,
spre biruinţă, judecata.
12:1 În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de 12:21 Şi în numele Lui vor nădăjdui neamurile".
sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au 12:22 Atunci au adus la El pe un demonizat, orb
flămânzit şi au început să smulgă spice şi să şi mut, şi l-a vindecat, încât cel orb şi mut vorbea
mănânce. şi vedea.
12:2 Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, 12:23 Mulţimile toate se mirau zicând: Nu este,
ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă oare, Acesta, Fiul lui David?
sâmbăta.
12:24 Fariseii însă, auzind, ziceau: Acesta nu
12:3 Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut David scoate pe demoni decât cu Beelzebul, căpetenia
când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? demonilor.
12:4 Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat 12:25 Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis:
pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să Orice împărăţie care se dezbină în sine se
le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai pustieşte, orice cetate sau casă care se dezbină în
preoţilor? sine nu va dăinui.

11 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


12:26 Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat 12:42 Regina de la miazăzi se va scula la judecată
în sine; dar atunci cum va dăinui împărăţia lui? cu neamul acesta şi-l va osândi, căci a venit de la
12:27 Şi dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, marginile pământului ca să asculte înţelepciunea
feciorii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi lui Solomon, şi iată aici este mai mult decât
judecători. Solomon.
12:28 Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe 12:43 Şi când duhul necurat a ieşit din om,
demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu
Dumnezeu. găseşte.
12:29 Cum poate cineva să intre în casa celui 12:44 Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de
tare şi să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi
întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa? împodobită.
12:30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi 12:45 Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte
cine nu adună cu Mine risipeşte. duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc
aici şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia
12:31 De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se
mai rele decât cele dintâi. Aşa va fi şi cu acest
va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului
neam viclean.
nu se va ierta.
12:46 Şi încă vorbind El mulţimilor, iată mama şi
12:32 Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului
fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu
Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice
El.
împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici
în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. 12:47 Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fraţii Tăi
stau afară, căutând să-Ţi vorbească.
12:33 Ori spuneţi că pomul este bun şi rodul lui e
bun, ori spuneţi că pomul e rău şi rodul lui e rău, 12:48 Iar El i-a zis: Cine este mama Mea şi cine
căci după roadă se cunoaşte pomul. sunt fraţii Mei?
12:34 Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele 12:49 Şi, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis:
bune, odată ce sunteţi răi? Căci din prisosul Iată mama Mea şi fraţii Mei.
inimii grăieşte gura. 12:50 Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui
12:35 Omul cel bun din comoara lui cea bună din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă.
scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din
comoara lui cea rea scoate afară cele rele. Capitolul 13
12:36 Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe
care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua 13:1 În ziua aceea, ieşind Iisus din casă, şedea
judecăţii. lângă mare.
12:37 Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi 13:2 Şi s-au adunat la El mulţimi multe, încât
din cuvintele tale vei fi osândit. intrând în corabie şedea în ea şi toată mulţimea
12:38 Atunci I-au răspuns unii dintre cărturari şi sta pe ţărm.
farisei, zicând: Învăţătorule, voim să vedem de la 13:3 Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a
Tine un semn. ieşit semănătorul să semene.
12:39 Iar El, răspunzând, le-a zis: Neam viclean 13:4 Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut
şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da, lângă drum şi au venit păsările şi le-au mâncat.
decât semnul lui Iona proorocul. 13:5 Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau
12:40 Că precum a fost Iona în pântecele chitului pământ mult şi îndată au răsărit, că n-aveau
trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului în pământ adânc;
inima pământului trei zile şi trei nopţi. 13:6 Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă
12:41 Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată şi, neavând rădăcină, s-au uscat.
cu neamul acesta şi-l vor osândi, că s-au pocăit la 13:7 Altele au căzut între spini, dar spinii au
propovăduirea lui Iona; iată aici este mai mult crescut şi le-au înăbuşit.
decât Iona.
13:8 Altele au căzut pe pământ bun şi au dat rod:
una o sută, alta şaizeci, alta treizeci.

12 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:9 Cine are urechi de auzit să audă. 13:26 Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod,
13:10 Şi ucenicii, apropiindu-se de El, I-au zis: De atunci s-a arătat şi neghina.
ce le vorbeşti lor în pilde? 13:27 Venind slugile stăpânului casei, i-au zis:
13:11 Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în
vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei ţarina ta? De unde dar are neghină?
cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat. 13:28 Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut
13:12 Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem
iar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua. şi s-o plivim?
13:13 De aceea le vorbesc în pilde, că, văzând, nu 13:29 El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind
văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg. neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
13:14 Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, 13:30 Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi
care zice: "Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului
înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi
vedea". legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l
în jitniţa mea.
13:15 Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi
cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca 13:31 O altă pildă le-a pus înainte, zicând:
nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de
şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă, şi Eu să-i muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în
tămăduiesc pe ei. ţarina sa,
13:16 Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi 13:32 Şi care este mai mic decât toate seminţele,
urechile voastre că aud. dar când a crescut este mai mare decât toate
legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului
13:17 Căci adevărat grăiesc vouă că mulţi
şi se sălăşluiesc în ramurile lui.
prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi
voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, şi 13:33 Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este
n-au auzit. împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o
femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce
13:18 Voi, deci, ascultaţi pilda semănătorului:
s-a dospit toată.
13:19 De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi
13:34 Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor
nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a
în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic,
semănat în inima lui; aceasta este sămânţa
semănată lângă drum. 13:35 Ca să se împlinească ce s-a spus prin
proorocul care zice: "Deschide-voi în pilde gura
13:20 Cea semănată pe loc pietros este cel care
Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea
aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie,
lumii".
13:21 Dar nu are rădăcină în sine, ci ţine până la
13:36 După aceea, lăsând mulţimile, a venit în
o vreme şi, întâmplându-se strâmtorare sau
casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând:
prigoană pentru cuvânt, îndată se sminteşte.
Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină.
13:22 Cea semănată în spini este cel care aude
13:37 El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă
cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea
sămânţa cea bună este Fiul Omului.
avuţiei înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor.
13:38 Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt
13:23 Iar sămânţa semănată în pământ bun este
fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău.
cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care
aduce rod şi face: unul o sută, altul şaizeci, altul 13:39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul;
treizeci. secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt
îngerii.
13:24 Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând:
Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a 13:40 Şi, după cum se alege neghina şi se arde în
semănat sămânţă bună în ţarina sa. foc, aşa va fi la sfârşitul veacului.
13:25 Dar pe când oamenii dormeau, a venit 13:41 Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor
vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei
s-a dus. ce fac fărădelegea,

13 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:42 Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; 14:1 În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de
acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. vestea ce se dusese despre Iisus.
13:43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în 14:2 Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan
împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să Botezătorul; el s-a sculat din morţi şi de aceea se
audă. fac minuni prin el.
13:44 Asemenea este împărăţia cerurilor cu o 14:3 Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat şi l-a
comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un pus în temniţă, pentru Irodiada, femeia lui Filip,
om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde fratele său.
tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 14:4 Căci Ioan îi zicea lui: Nu ţi se cuvine s-o ai
13:45 Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor de soţie.
cu un neguţător care caută mărgăritare bune. 14:5 Şi voind să-l ucidă, s-a temut de mulţime,
13:46 Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a că-l socotea pe el ca prooroc.
dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat. 14:6 Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica
13:47 Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor Irodiadei a jucat în mijloc şi i-a plăcut lui Irod.
cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot 14:7 De aceea, cu jurământ i-a făgăduit să-i dea
felul de peşti. orice va cere.
13:48 Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la 14:8 Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis:
mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.
cei răi i-au aruncat afară.
14:9 Şi regele s-a întristat, dar, pentru jurământ
13:49 Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi şi pentru cei care şedeau cu el la masă, a poruncit
îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor să i se dea.
drepţi.
14:10 Şi a trimis şi a tăiat capul lui Ioan, în
13:50 Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo temniţă.
va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
14:11 Şi capul lui a fost adus pe tipsie şi a fost
13:51 Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale.
Doamne.
14:12 Şi, venind ucenicii lui, au luat trupul lui şi
13:52 Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu l-au înmormântat şi s-au dus să dea de ştire lui
învăţătură despre împărăţia cerurilor este Iisus.
asemenea unui om gospodar, care scoate din
14:13 Iar Iisus, auzind, S-a dus de acolo singur,
vistieria sa noi şi vechi.
cu corabia, în loc pustiu dar, aflând, mulţimile au
13:53 Iar după ce Iisus a sfârşit aceste pilde, a venit după El, pe jos, din cetăţi.
trecut de acolo.
14:14 Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a
13:54 Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor.
sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De
14:15 Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la
unde are El înţelepciunea aceasta şi puterile?
El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a
13:55 Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă
numeşte mama Lui Maria şi fraţii (verii) Lui: în sate, să-şi cumpere mâncare.
Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda?
14:16 Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să
13:56 Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt se ducă; daţi-le voi să mănânce.
toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea?
14:17 Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci
13:57 Şi se sminteau întru El. Iar Iisus le-a zis: pâini şi doi peşti.
Nu este prooroc dispreţuit decât în patria lui şi în
14:18 Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici.
casa lui.
14:19 Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe
13:58 Şi n-a făcut acolo multe minuni, din pricina
iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi
necredinţei lor.
privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat
ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor.
Capitolul 14

14 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


14:20 Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au 15:2 Pentru ce ucenicii Tăi calcă datina
strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când
coşuri pline. mănâncă pâine.
14:21 Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de 15:3 Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce şi voi
bărbaţi, afară de femei şi de copii. călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina
14:22 Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în voastră?
corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul 15:4 Căci Dumnezeu a zis: Cinsteşte pe tatăl tău
celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. şi pe mama ta, iar cine va blestema pe tată sau pe
14:23 Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în mamă, cu moarte să se sfârşească.
munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, 15:5 Voi însă spuneţi: Cel care va zice tatălui său
era singur acolo. sau mamei sale: Cu ce te-aş fi putut ajuta este
14:24 Iar corabia era acum la multe stadii dăruit lui Dumnezeu,
departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci 15:6 Acela nu va cinsti pe tatăl său sau pe mama
vântul era împotrivă. sa; şi aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru
14:25 Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei datina voastră.
Iisus, umblând pe mare. 15:7 Făţarnicilor, bine a proorocit despre voi
14:26 Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au Isaia, când a zis:
înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au 15:8 "Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar
strigat. inima lor este departe de Mine.
14:27 Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: 15:9 Şi zadarnic Mă cinstesc ei, învăţând
Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! învăţături ce sunt porunci ale oamenilor".
14:28 Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă 15:10 Şi chemând la Sine mulţimile, le-a zis:
eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. Ascultaţi şi înţelegeţi:
14:29 El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din 15:11 Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci
corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om.
14:30 Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând 15:12 Atunci, apropiindu-se, ucenicii I-au zis: Ştii
să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă- că fariseii, auzind cuvântul, s-au scandalizat?
mă! 15:13 Iar El, răspunzând, a zis: Orice răsad pe
14:31 Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls
şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai din rădăcină.
îndoit? 15:14 Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi
14:32 Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în
vântul. groapă.
14:33 Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: 15:15 Şi Petru, răspunzând, I-a zis: Lămureşte-ne
Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. nouă pilda aceasta.
14:34 Şi, trecând dincolo, au venit în pământul 15:16 El a zis: Acum şi voi sunteţi nepricepuţi?
Ghenizaretului. 15:17 Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce
14:35 Şi, cunoscându-L, oamenii locului aceluia în pântece şi se aruncă afară?
au trimis în tot acel ţinut şi au adus la El pe toţi 15:18 Iar cele ce ies din gură pornesc din inimă
bolnavii. şi acelea spurcă pe om.
14:36 Şi-L rugau ca numai să se atingă de poala 15:19 Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri,
hainei Lui; şi câţi se atingeau se vindecau. adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii
mincinoase, hule.
Capitolul 15 15:20 Acestea sunt care spurcă pe om, dar a
mânca cu mâini nespălate nu spurcă pe om.
15:1 Atunci au venit din Ierusalim, la Iisus, 15:21 Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile
fariseii şi cărturarii, zicând: Tirului şi ale Sidonului.

15 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


15:22 Şi iată o femeie cananeiancă, din acele 15:39 După aceea a dat drumul mulţimilor, S-a
ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, suit în corabie şi S-a dus în ţinutul Magdala.
Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău
chinuită de demon. Capitolul 16
15:23 El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi
apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: 16:1 Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi
Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer.
15:24 Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis 16:2 Iar El, răspunzând, le-a zis: Când se face
decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e
15:25 Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: cerul roşu.
Doamne, ajută-mă. 16:3 Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună,
15:26 El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să pentru că cerul este roşu-posomorât.
iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar
15:27 Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii semnele vremilor nu puteţi!
mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa 16:4 Neam viclean şi adulter cere semn şi semn
stăpânilor lor. nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona. Şi
15:28 Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, lăsându-i, a plecat.
mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi 16:5 Şi venind ucenicii pe celălalt ţărm, au uitat
s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. să ia pâini.
15:29 Şi trecând Iisus de acolo, a venit lângă 16:6 Iar Iisus le-a zis: Luaţi aminte şi feriţi-vă de
Marea Galileii şi, suindu-Se în munte, a şezut aluatul fariseilor şi al saducheilor.
acolo. 16:7 Iar ei cugetau în sinea lor, zicând: Aceasta,
15:30 Şi mulţimi multe au venit la El, având cu ei pentru că n-am luat pâine.
şchiopi, orbi, muţi, ciungi, şi mulţi alţii şi i-au pus 16:8 Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis: Ce
la picioarele Lui, iar El i-a vindecat. cugetaţi în voi înşivă, puţin credincioşilor, că n-
15:31 Încât mulţimea se minuna văzând pe muţi aţi luat pâine?
vorbind, pe ciungi sănătoşi, pe şchiopi umblând 16:9 Tot nu înţelegeţi, nici nu vă aduceţi aminte
şi pe orbi văzând, şi slăveau pe Dumnezeul lui de cele cinci pâini, la cei cinci mii de oameni, şi
Israel. câte coşuri aţi luat?
15:32 Iar Iisus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, a 16:10 Nici de cele şapte pâini, la cei patru mii de
zis: Milă îmi este de mulţime, că iată sunt trei zile oameni, şi câte coşuri aţi luat?
de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să
16:11 Cum nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am
mănânce; şi să-i slobozesc flămânzi nu voiesc, ca
zis? Ci feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al
să nu se istovească pe drum.
saducheilor.
15:33 Şi ucenicii I-au zis: De unde să avem noi, în
16:12 Atunci au înţeles că nu le-a spus să se
pustie, atâtea pâini, cât să săturăm atâta
ferească de aluatul pâinii, ci de învăţătura
mulţime?
fariseilor şi a saducheilor.
15:34 Şi Iisus i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Ei au
16:13 Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip,
răspuns: Şapte şi puţini peştişori.
îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii
15:35 Şi poruncind mulţimii să şadă jos pe că sunt Eu, Fiul Omului?
pământ,
16:14 Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul,
15:36 A luat cele şapte pâini şi peşti şi, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci.
mulţumind, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii
16:15 Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt?
mulţimilor.
16:16 Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti
15:37 Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au luat
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
şapte coşuri pline, cu rămăşiţe de fărâmituri.
16:17 Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti
15:38 Iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii de
Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au
bărbaţi, afară de copii şi de femei.

16 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din 17:3 Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind
ceruri. cu El.
16:18 Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe 17:4 Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus:
această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti,
iadului nu o vor birui. voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una,
16:19 Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi şi lui Ilie una.
orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi 17:5 Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta
ceruri. este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe
16:20 Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu Acesta ascultaţi-L".
spună nimănui că El este Hristosul. 17:6 Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la
16:21 De atunci a început Iisus să arate pământ şi s-au spăimântat foarte.
ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la 17:7 Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-
Ierusalim şi să pătimească multe de la bătrâni şi a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
de la arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis, şi a 17:8 Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni,
treia zi să învieze. decât numai pe Iisus singur.
16:22 Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L 17:9 Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a
dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce
Ţi se întâmple Ţie aceasta. aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din
16:23 Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi morţi.
înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu 17:10 Şi ucenicii L-au întrebat, zicând: Pentru ce
cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?
oamenilor.
17:11 Iar El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr va
16:24 Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea veni şi va aşeza la loc toate.
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
17:12 Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar
să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit;
16:25 Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei.
pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine
17:13 Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a
îl va afla.
vorbit despre Ioan Botezătorul.
16:26 Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va
17:14 Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat
câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va
de El un om, căzându-I în genunchi,
pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru
sufletul său? 17:15 Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu
că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade
16:27 Căci Fiul Omului va să vină întru slava
în foc şi adesea în apă.
Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti
fiecăruia după faptele sale. 17:16 Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l
vindece.
16:28 Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce
stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu 17:17 Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam
vor vedea pe Fiul Omului, venind în împărăţia Sa. necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu
voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici
la Mine.
Capitolul 17
17:18 Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi
copilul s-a vindecat din ceasul acela.
17:1 Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe
Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus 17:19 Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-
într-un munte înalt, de o parte. au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l
scoatem?
17:2 Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a
strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s- 17:20 Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina
au făcut albe ca lumina. voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă:
Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de

17 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de 18:8 Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te
aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă sminteşte, taie-l şi aruncă-l de la tine, că este bine
cu neputinţă. pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop,
17:21 Dar acest neam de demoni nu iese decât decât, având amândouă mâinile sau amândouă
numai cu rugăciune şi cu post. picioarele, să fii aruncat în focul cel veşnic.
17:22 Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a 18:9 Şi dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-l şi
spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine
oamenilor. să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având
amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.
17:23 Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei
s-au întristat foarte! 18:10 Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din
aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri,
17:24 Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de
pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri.
Petru cei ce strâng darea (pentru Templu) şi i-au
zis: Învăţătorul vostru nu plăteşte darea? 18:11 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să
mântuiască pe cel pierdut.
17:25 Ba, da! - a zis el. Dar intrând în casă, Iisus
i-a luat înainte, zicând: Ce ţi se pare, Simone? 18:12 Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută
Regii pământului de la cine iau dări sau bir? De la de oi şi una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în
fiii lor sau de la străini? munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi ducându-se va
căuta pe cea rătăcită?
17:26 El I-a zis: De la străini. Iisus i-a zis: Aşadar,
fiii sunt scutiţi. 18:13 Şi dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr
grăiesc vouă că se bucură de ea mai mult decât
17:27 Ci ca să nu-i smintim pe ei, mergând la
de cele nouăzeci şi nouă, care nu s-au rătăcit.
mare, aruncă undiţa şi peştele care va ieşi întâi,
ia-l, şi, deschizându-i gura, vei găsi un statir (un 18:14 Astfel nu este vrere înaintea Tatălui
ban de argint). Ia-l şi dă-l lor pentru Mine şi vostru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul dintr-
pentru tine. aceştia mici.
18:15 De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi,
Capitolul 18 mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va
asculta, ai câştigat pe fratele tău.
18:1 În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de 18:16 Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul
Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se
împărăţia cerurilor? statornicească tot cuvântul.
18:2 Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în 18:17 Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l
mijlocul lor, Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-
ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.
18:3 Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi
întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra 18:18 Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe
în împărăţia cerurilor. pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi
dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer.
18:4 Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul
acesta, acela este cel mai mare în împărăţia 18:19 Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi
cerurilor. se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe
care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu,
18:5 Şi cine va primi un prunc ca acesta în
Care este în ceruri.
numele Meu, pe Mine Mă primeşte.
18:20 Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în
18:6 Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici
numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.
care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne
de gât o piatră de moară şi să fie afundat în 18:21 Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis:
adâncul mării. Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele
meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori?
18:7 Vai lumii, din pricina smintelilor! Că
smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia 18:22 Zis-a lui Iisus: Nu zic ţie până de şapte ori,
prin care vine sminteala. ci până de şaptezeci de ori câte şapte.

18 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


18:23 De aceea, asemănatu-s-a împărăţia 19:4 Răspunzând, El a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a
cerurilor omului împărat care a voit să se făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie?
socotească cu slugile sale. 19:5 Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl
18:24 Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor
adus un datornic cu zece mii de talanţi. fi amândoi un trup.
18:25 Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul 19:6 Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci,
său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă.
pe toate câte le are, ca să se plătească. 19:7 Ei I-au zis Lui: Pentru ce, dar, Moise a
18:26 Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i poruncit să-i dea carte de despărţire şi să o lase?
se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi 19:8 El le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii
voi plăti ţie tot. voastre, v-a dat voie Moise să lăsaţi pe femeile
18:27 Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se voastre, dar din început nu a fost aşa.
de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 19:9 Iar Eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia
18:28 Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul sa, în afară de pricină de desfrânare, şi se va
dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută însura cu alta, săvârşeşte adulter; şi cine s-a
de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma însurat cu cea lăsată săvârşeşte adulter.
zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. 19:10 Ucenicii I-au zis: Dacă astfel este pricina
18:29 Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga omului cu femeia, nu este de folos să se însoare.
zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. 19:11 Iar El le-a zis: Nu toţi pricep cuvântul
18:30 Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în acesta, ci aceia cărora le este dat.
închisoare, până ce va plăti datoria. 19:12 Că sunt fameni care s-au născut aşa din
18:31 Iar celelalte slugi, văzând deci cele pântecele mamei lor; sunt fameni pe care
petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus oamenii i-au făcut fameni, şi sunt fameni care s-
stăpânului toate cele întâmplate. au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia
18:32 Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: cerurilor. Cine poate înţelege să înţeleagă.
Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, 19:13 Atunci I s-au adus copii, ca să-şi pună
fiindcă m-ai rugat. mâinile peste ei şi să Se roage; dar ucenicii îi
18:33 Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel certau.
împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut 19:14 Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să
milă de tine? vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia
18:34 Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe cerurilor.
mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată 19:15 Şi punându-Şi mâinile peste ei, S-a dus de
datoria. acolo.
18:35 Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face 19:16 Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis:
vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa
inimile voastre. veşnică?
19:17 Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu
Capitolul 19 este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei
să intri în viaţă, păzeşte poruncile.
19:1 Iar după ce Iisus a sfârşit cuvintele acestea, 19:18 El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi,
a plecat din Galileea şi a venit în hotarele Iudeii, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu
dincolo de Iordan. mărturiseşti strâmb;
19:2 Şi au mers după El mulţimi multe şi i-a 19:19 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să
vindecat pe ei acolo. iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
19:3 Şi s-au apropiat de El fariseii, ispitindu-L şi 19:20 Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit
zicând: Se cuvine, oare, omului să-şi lase femeia din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte?
sa, pentru orice pricină?

19 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


19:21 Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, 20:7 Zis-au lui: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit.
du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea Zis-a lor: Duceţi-vă şi voi în vie şi ce va fi cu
comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. dreptul veţi lua.
19:22 Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat 20:8 Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către
întristat, căci avea multe avuţii. îngrijitorul său: Cheamă pe lucrători şi dă-le
19:23 Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic plata, începând de cei din urmă până la cei
vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia dintâi.
cerurilor. 20:9 Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au
19:24 Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să luat câte un dinar.
treacă cămila prin urechile acului, decât să intre 20:10 Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua
un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. mai mult, dar au luat şi ei tot câte un dinar.
19:25 Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: 20:11 Şi după ce au luat, cârteau împotriva
Dar cine poate să se mântuiască? stăpânului casei,
19:26 Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni 20:12 Zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un
aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate ceas şi i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus
sunt cu putinţă. greutatea zilei şi arşiţa.
19:27 Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi 20:13 Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei:
am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai
va fi? învoit cu mine un dinar?
19:28 Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi 20:14 Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau
cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când acestuia de pe urmă ca şi ţie.
Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi 20:15 Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu
şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând ale mele? Sau ochiul tău este rău, pentru că eu
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. sunt bun?
19:29 Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, 20:16 Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei
sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau dintâi pe urmă, că mulţi sunt chemaţi, dar puţini
ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi aleşi.
şi va moşteni viaţa veşnică.
20:17 Şi suindu-Se la Ierusalim, Iisus a luat de o
19:30 Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe parte pe cei doisprezece ucenici şi le-a spus lor,
urmă vor fi întâi. pe cale:
20:18 Iată ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va
Capitolul 20 fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor, şi-L
vor osândi la moarte;
20:1 Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui 20:19 Şi Îl vor da pe mâna păgânilor, ca să-L
om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă batjocorească şi să-L răstignească, dar a treia zi
să tocmească lucrători pentru via sa. va învia.
20:2 Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe 20:20 Atunci a venit la El mama fiilor lui
zi, i-a trimis în via sa. Zevedeu, împreună cu fiii ei, închinându-se şi
20:3 Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe cerând ceva de la El.
alţii stând în piaţă fără lucru. 20:21 Iar El a zis ei: Ce voieşti? Ea a zis Lui: Zi ca
20:4 Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi ce să şadă aceşti doi fii ai mei, unul de-a dreapta şi
va fi cu dreptul, vă voi da. altul de-a stânga Ta, întru împărăţia Ta.
20:5 Iar ei s-au dus. Ieşind iarăşi pe la ceasul al 20:22 Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce
şaselea şi al nouălea, a făcut tot aşa. cereţi. Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-l voi
20:6 Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit bea Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez să vă
pe alţii, stând fără lucru, şi le-a zis: De ce aţi stat botezaţi? Ei I-au zis: Putem.
aici toată ziua fără lucru? 20:23 Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi bea şi cu
botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a

20 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea nu este al 21:6 Mergând deci ucenicii şi făcând după cum
Meu a da, ci se va da celor pentru care s-a le-a poruncit Iisus,
pregătit de către Tatăl Meu. 21:7 Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-
20:24 Şi auzind cei zece s-au mâniat pe cei doi au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.
fraţi. 21:8 Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau
20:25 Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi
ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei le aşterneau pe cale,
mari le stăpânesc. 21:9 Iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi
20:26 Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului
va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru
20:27 Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă numele Domnului! Osana întru cei de sus!
fie vouă slugă, 21:10 Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a
20:28 După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se cutremurat, zicând: Cine este Acesta?
slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul 21:11 Iar mulţimile răspundeau: Acesta este
răscumpărare pentru mulţi. Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii.
20:29 Şi plecând ei din Ierihon, mulţime mare 21:12 Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe
venea în urma Lui. toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a
20:30 Şi iată doi orbi, care şedeau lângă drum, răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi
auzind că trece Iisus, au strigat, zicând: Miluieşte- scaunele celor care vindeau porumbei.
ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! 21:13 Şi a zis lor: Scris este: "Casa Mea, casă de
20:31 Dar mulţimea îi certa ca să tacă; ei însă şi rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de
mai tare strigau, zicând: Miluieşte-ne pe noi, tâlhari!"
Doamne, Fiul lui David. 21:14 Şi au venit la El, în templu, orbi şi şchiopi
20:32 Şi Iisus, stând, i-a chemat şi le-a zis: Ce şi i-a făcut sănătoşi.
voiţi să vă fac? 21:15 Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile
20:33 Zis-au Lui: Doamne, să se deschidă ochii pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în
noştri. templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au
mâniat,
20:34 Şi făcându-I-se milă, Iisus S-a atins de ochii
lor, şi îndată au văzut şi I-au urmat Lui. 21:16 Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a
zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura
copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?
Capitolul 21 21:17 Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la
Betania, şi noaptea a rămas acolo.
21:1 Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au
venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci 21:18 Dimineaţa, a doua zi, pe când se întorcea
Iisus a trimis pe doi ucenici, în cetate, a flămânzit;
21:2 Zicându-le: Mergeţi în satul care este 21:19 Şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la
înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze, şi
şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din
Mine. tine în veac! Şi smochinul s-a uscat îndată.
21:3 Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că- 21:20 Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat,
I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată. zicând: Cum s-a uscat smochinul îndată?
21:4 Iar acestea toate s-au făcut, ca să se 21:21 Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: Adevărat
împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul, care grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi
zice: îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu
smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice:
21:5 "Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău
Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa.
vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul
celei de sub jug". 21:22 Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu
credinţă, veţi primi.

21 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


21:23 Iar după ce a intrat în templu, s-au 21:38 Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis
apropiat de El, pe când învăţa, arhiereii şi între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l
bătrânii poporului şi au zis: Cu ce putere faci omorâm şi să avem noi moştenirea lui.
acestea? Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta? 21:39 Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din
21:24 Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă voi întreba vie şi l-au ucis.
şi Eu pe voi un cuvânt, pe care, de Mi-l veţi spune, 21:40 Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face
şi Eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea: acelor lucrători?
21:25 Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer 21:41 I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va
sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da
zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: De ce, roadele la timpul lor.
dar, n-aţi crezut lui?
21:42 Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în
21:26 Iar de vom zice: De la oameni, ne temem Scripturi: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii,
de popor, fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la
prooroc. Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în
21:27 Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. ochii noştri"?
Zis-a lor şi El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac 21:43 De aceea vă spun că împărăţia lui
acestea. Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului
21:28 Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Şi, care va face roadele ei.
ducându-se la cel dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi 21:44 Cine va cădea pe piatra aceasta se va
şi lucrează în via mea. sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.
21:29 Iar el, răspunzând, a zis: Mă duc, Doamne, 21:45 Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele
şi nu s-a dus. Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte.
21:30 Mergând la al doilea, i-a zis tot aşa; acesta, 21:46 Şi căutând să-L prindă, s-au temut de
răspunzând, a zis: Nu vreau, apoi căindu-se, s-a popor pentru că Îl socotea prooroc.
dus.
21:31 Care dintr-aceştia doi a făcut voia Tatălui? Capitolul 22
Zis-au Lui: Cel de-al doilea. Zis-a lor Iisus:
Adevărat grăiesc vouă că vameşii şi desfrânatele
22:1 Şi, răspunzând, Iisus a vorbit iarăşi în pilde,
merg înaintea voastră în împărăţia lui
zicându-le:
Dumnezeu.
22:2 Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului
21:32 Căci a venit Ioan la voi în calea dreptăţii şi
împărat care a făcut nuntă fiului său.
n-aţi crezut în el, ci vameşii şi desfrânatele au
crezut, iar voi aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după 22:3 Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei
aceea, ca să credeţi în el. poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină.
21:33 Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare 22:4 Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi
stăpân al casei sale, care a sădit vie. A celor chemaţi: Iată, am pregătit ospăţul meu;
împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate
un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus sunt gata. Veniţi la nuntă.
departe. 22:5 Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la
21:34 Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe ţarina sa, altul la neguţătoria lui;
slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. 22:6 Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au
21:35 Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe batjocorit şi le-au ucis.
una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au 22:7 Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut
ucis-o cu pietre. de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe
21:36 Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc.
cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa. 22:8 Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata,
21:37 La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se dar cei poftiţi n-au fost vrednici.
vor ruşina de fiul meu. 22:9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi pe
câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă.

22 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


22:10 Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au 22:29 Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi
adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
umplut casa nunţii cu oaspeţi. 22:30 Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu
22:11 Iar intrând împăratul ca să privească pe se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer.
oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat 22:31 Iar despre învierea morţilor, au n-aţi citit
în haină de nuntă, ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând:
22:12 Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără 22:32 "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi
haină de nuntă? El însă a tăcut. Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov"? Nu
22:13 Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de este Dumnezeul morţilor, ci al viilor.
picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel 22:33 Iar mulţimile, ascultându-L, erau uimite de
mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea învăţătura Lui.
dinţilor.
22:34 Şi auzind fariseii că a închis gura
22:14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. saducheilor, s-au adunat laolaltă.
22:15 Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca 22:35 Unul dintre ei, învăţător de Lege,
să-L prindă pe El în cuvânt. ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat:
22:16 Şi au trimis la El pe ucenicii lor, împreună 22:36 Învăţătorule, care poruncă este mai mare
cu irodianii, zicând: Învăţătorule, ştim că eşti în Lege?
omul adevărului şi întru adevăr înveţi calea lui
22:37 El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeu şi nu-Ţi pasă de nimeni, pentru că nu
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
cauţi la faţa oamenilor.
tău şi cu tot cugetul tău.
22:17 Spune-ne deci nouă: Ce Ţi se pare? Se
22:38 Aceasta este marea şi întâia poruncă.
cuvine să dăm dajdie Cezarului sau nu?
22:39 Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe
22:18 Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a
aproapele tău ca pe tine însuţi.
răspuns: Ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?
22:40 În aceste două porunci se cuprind toată
22:19 Arătaţi-Mi banul de dajdie. Iar ei I-au adus
Legea şi proorocii.
un dinar.
22:41 Şi fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus,
22:20 Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta şi
inscripţia de pe el? 22:42 Zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui
Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David.
22:21 Răspuns-au ei: Ale Cezarului. Atunci a zis
lor: Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului 22:43 Zis-a lor: Cum deci David, în duh, Îl
şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. numeşte pe El Domn? - zicând:
22:22 Auzind aceasta, s-au minunat şi, lăsându-L, 22:44 "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a
s-au dus. dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi
aşternut picioarelor Tale".
22:23 În ziua aceea, s-au apropiat de El
saducheii, cei ce zic că nu este înviere, şi L-au 22:45 Deci dacă David Îl numeşte pe El domn,
întrebat, cum este fiu al lui?
22:24 Zicând: Învăţătorule, Moise a zis: Dacă 22:46 Şi nimeni nu putea să-I răspundă cuvânt şi
cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de nici n-a mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L
soţie pe cea văduvă şi să ridice urmaşi fratelui mai întrebe.
său.
22:25 Deci erau, la noi, şapte fraţi; şi cel dintâi s- Capitolul 23
a însurat şi a murit şi, neavând urmaş, a lăsat pe
femeia sa fratelui său. 23:1 Atunci a vorbit Iisus mulţimilor şi ucenicilor
22:26 Asemenea şi al doilea şi al treilea, până la Săi,
al şaptelea. 23:2 Zicând: Cărturarii şi fariseii au şezut în
22:27 În urma tuturor a murit şi femeia. scaunul lui Moise;
22:28 La înviere, deci, a cărui dintre cei şapte va
fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie.
23 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
23:3 Deci toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi 23:21 Deci cel ce se jură pe templu se jură pe el
păziţi-le; dar după faptele lor nu faceţi, că ei zic, şi pe Cel care locuieşte în el.
dar nu fac. 23:22 Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui
23:4 Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.
purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu 23:23 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor
degetul nu voiesc să le mişte. făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi
23:5 Toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale
oameni; căci îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea
ciucurii de pe poale. trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi
23:6 Şi le place să stea în capul mesei la ospeţe şi 23:24 Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi
în băncile dintâi, în sinagogi, înghiţiţi cămila!
23:7 Şi să li se plece lumea în pieţe şi să fie 23:25 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor
numiţi de oameni: Rabi. făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a
23:8 Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de
Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi răpire şi de lăcomie.
fraţi. 23:26 Fariseule orb! Curăţă întâi partea
23:9 Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie
Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri. curată şi cea din afară.
23:10 Nici învăţători să nu vă numiţi, că 23:27 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor
Învăţătorul vostru este unul: Hristos. făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele
văruite, care pe din afară se arată frumoase,
23:11 Şi care este mai mare între voi să fie
înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de
slujitorul vostru.
toată necurăţia.
23:12 Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi
23:28 Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi
cine se va smeri pe sine se va înălţa.
oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de
23:13 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţărnicie şi de fărădelege.
făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor
23:29 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor
înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei
făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi
ce vor să intre nu-i lăsaţi.
împodobiţi pe ale drepţilor,
23:14 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor
23:30 Şi ziceţi: De am fi fost noi în zilele
făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu
părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la
făţărnicie vă rugaţi îndelung; pentru aceasta mai
vărsarea sângelui proorocilor.
multă osândă veţi lua.
23:31 Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi
23:15 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor
fii ai celor ce au ucis pe prooroci.
făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să
faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al 23:32 Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!
gheenei şi îndoit decât voi. 23:33 Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de
23:16 Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce osânda gheenei?
se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar 23:34 De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi
cel ce se va jura pe aurul templului este legat. înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi
23:17 Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi
templul care sfinţeşte aurul? urmări din cetate în cetate,
23:18 Ziceţi iar: Cel ce se va jura pe altar cu 23:35 Ca să cadă asupra voastră tot sângele
nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul drepţilor răspândit pe pământ, de la sângele
ce este deasupra altarului este legat. dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui
Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.
23:19 Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau
altarul care sfinţeşte darul? 23:36 Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea
toate asupra acestui neam.
23:20 Deci, cel ce se jură pe altar se jură pe el şi
pe toate câte sunt deasupra lui.

24 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


23:37 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 24:15 Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce
prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel
câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum sfânt - cine citeşte să înţeleagă -
adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. 24:16 Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
23:38 Iată, casa voastră vi se lasă pustie; 24:17 Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-
23:39 Căci vă zic vouă: De acum nu Mă veţi mai şi ia lucrurile din casă.
vedea, până când nu veţi zice: Binecuvântat este 24:18 Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă
Cel ce vine întru numele Domnului. înapoi, ca să-şi ia haina.
24:19 Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor
Capitolul 24 alăpta în zilele acelea!
24:20 Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna,
24:1 Şi ieşind Iisus din templu, S-a dus şi s-au nici sâmbăta.
apropiat de el ucenicii Lui, ca să-I arate clădirile
templului. 24:21 Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-
a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu
24:2 Iar El, răspunzând, le-a zis: Vedeţi toate va mai fi.
acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne
aici piatră pe piatră, care să nu se risipească. 24:22 Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai
scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor
24:3 Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit scurta acele zile.
la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când
vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al 24:23 Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia
sfârşitului veacului? este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
24:4 Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă 24:24 Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi
amăgească cineva. prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar
minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe
24:5 Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: cei aleşi.
Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi.
24:25 Iată, v-am spus de mai înainte.
24:6 Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de
24:26 Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în
războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci
trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu
credeţi.
24:7 Căci se va ridica neam peste neam şi
24:27 Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se
împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi
ciumă şi cutremure pe alocuri. arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului
Omului.
24:8 Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
24:28 Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna
24:9 Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vulturii.
vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile
pentru numele Meu. 24:29 Iar îndată după strâmtorarea acelor zile,
soarele se va întuneca şi luna nu va mai da
24:10 Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile
unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii. cerurilor se vor zgudui.
24:11 Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi 24:30 Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului
vor amăgi pe mulţi. Omului şi vor plânge toate neamurile pământului
24:12 Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii
iubirea multora se va răci. cerului, cu putere şi cu slavă multă.
24:13 Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va 24:31 Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare
mântui. de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din
24:14 Şi se va propovădui această Evanghelie a cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până
împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate la celelalte margini.
neamurile; şi atunci va veni sfârşitul. 24:32 Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa
lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi
că vara e aproape.

25 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


24:33 Asemenea şi voi, când veţi vedea toate 25:1 Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece
acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în
24:34 Adevărat grăiesc vouă că nu va trece întâmpinarea mirelui.
neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea. 25:2 Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar
24:35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele cinci înţelepte.
Mele nu vor trece. 25:3 Căci cele fără minte, luând candelele, n-au
24:36 Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu luat cu sine untdelemn.
ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 25:4 Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase,
Tatăl. odată cu candelele lor.
24:37 Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi 25:5 Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au
venirea Fiului Omului. adormit.
24:38 Căci precum în zilele acelea dinainte de 25:6 Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată,
potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!
măritau, până în ziua când a intrat Noe în 25:7 Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi
corabie, au împodobit candelele lor.
24:39 Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a 25:8 Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte:
luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului. Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting
24:40 Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se candelele noastre.
va lua şi altul se va lăsa. 25:9 Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu,
24:41 Din două care vor măcina la moară, una se ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici
va lua şi alta se va lăsa. vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi
24:42 Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine cumpăraţi pentru voi.
Domnul vostru. 25:10 Deci plecând ele ca să cumpere, a venit
24:43 Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă
casei la ce strajă din noapte vine furul, ar şi uşa s-a închis.
priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 25:11 Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte
24:44 De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne
nu gândiţi Fiul Omului va veni. nouă.
24:45 Cine, oare, este sluga credincioasă şi 25:12 Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic
înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile vouă: Nu vă cunosc pe voi.
sale, ca să le dea hrană la timp? 25:13 Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua,
24:46 Fericită este sluga aceea, pe care venind nici ceasul când vine Fiul Omului.
stăpânul său, o va afla făcând aşa. 25:14 Şi mai este ca un om care, plecând departe,
24:47 Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa.
sale o va pune. 25:15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia
24:48 Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
inima sa: Stăpânul meu întârzie, 25:16 Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a
24:49 Şi va începe să bată pe cei ce slujesc lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, 25:17 De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi
24:50 Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când doi.
nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte, 25:18 Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o
24:51 Şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului
pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi său.
scrâşnirea dinţilor. 25:19 După multă vreme a venit şi stăpânul
acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
Capitolul 25 25:20 Şi apropiindu-se cel care luase cinci
talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne,

26 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am 25:36 Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am
câştigat cu ei. fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi
25:21 Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi venit la Mine.
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, 25:37 Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând:
peste multe te voi pune; intră întru bucuria Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am
domnului tău. hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
25:22 Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: 25:38 Sau când Te-am văzut străin şi Te-am
Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
am câştigat cu ei. 25:39 Sau când Te-am văzut bolnav sau în
25:23 Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi temniţă şi am venit la Tine?
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, 25:40 Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei:
peste multe te voi pune; intră întru bucuria Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-
domnului tău. aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
25:24 Apropiindu-se apoi şi cel care primise un 25:41 Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-
talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic,
aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
unde n-ai împrăştiat.
25:42 Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să
25:25 Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
25:43 Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu
25:26 Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi
vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am cercetat.
semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
25:44 Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne,
25:27 Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau
zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-
dobândă. am slujit?
25:28 Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce 25:45 El însă le va răspunde, zicând: Adevărat
are zece talanţi. zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti
25:29 Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. 25:46 Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar
25:30 Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru drepţii la viaţă veşnică.
întunericul cel mai din afară. Acolo va fi
plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Capitolul 26
25:31 Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi
toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul 26:1 Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a
slavei Sale. zis Iisus către ucenicii Săi:
25:32 Şi se vor aduna înaintea Lui toate 26:2 Ştiţi că peste două zile va fi Paştile şi Fiul
neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum Omului va fi dat să fie răstignit.
desparte păstorul oile de capre.
26:3 Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au
25:33 Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele adunat în curtea arhiereului, care se numea
de-a stânga. Caiafa.
25:34 Atunci va zice Împăratul celor de-a 26:4 Şi împreună s-au sfătuit ca să prindă pe
dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă.
moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la
26:5 Dar ziceau: Nu în ziua praznicului, ca să nu
întemeierea lumii.
se facă tulburare în popor.
25:35 Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să
26:6 Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon
mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau;
Leprosul,
străin am fost şi M-aţi primit;

27 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


26:7 S-a apropiat de El o femeie, având un 26:26 Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi
alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis:
capul Lui, pe când şedea la masă. Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.
26:8 Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: De 26:27 Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat,
ce risipa aceasta? zicând: Beţi dintru acesta toţi,
26:9 Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar 26:28 Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei
banii să se dea săracilor. noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea
26:10 Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: păcatelor.
Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru bun a 26:29 Şi vă spun vouă că nu voi mai bea de acum
făcut ea faţă de Mine. din acest rod al viţei până în ziua aceea când îl
26:11 Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar voi bea cu voi, nou, întru împărăţia Tatălui Meu.
pe Mine nu Mă aveţi totdeauna; 26:30 Şi după ce au cântat laude, au ieşit la
26:12 Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, Muntele Măslinilor.
a făcut-o spre îngroparea Mea. 26:31 Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi vă veţi sminti
26:13 Adevărat zic vouă: Oriunde se va întru Mine în noaptea aceasta căci scris este:
propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, "Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei".
se va spune şi ce-a făcut ea, spre pomenirea ei. 26:32 Dar după învierea Mea voi merge mai
26:14 Atunci unul din cei doisprezece, numit înainte de voi în Galileea.
Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, 26:33 Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se
26:15 A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi
mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi. sminti.
26:16 Şi de atunci căuta un prilej potrivit ca să-L 26:34 Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie că în
dea în mâinile lor. noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul,
de trei ori te vei lepăda de Mine.
26:17 În cea dintâi zi a Azimelor, au venit
ucenicii la Iisus şi L-au întrebat: Unde voieşti să- 26:35 Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu
Ţi pregătim să mănânci Paştile? Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au
zis la fel.
26:18 Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi
spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este 26:36 Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un
aproape; la tine vreau să fac Paştile cu ucenicii loc ce se cheamă Ghetsimani şi a zis ucenicilor:
Mei. Şedeţi aici, până ce Mă voi duce acolo şi Mă voi
ruga.
26:19 Şi ucenicii au făcut precum le-a poruncit
Iisus şi au pregătit Paştile. 26:37 Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai
lui Zevedeu, a început a Se întrista şi a Se mâhni.
26:20 Iar când s-a făcut seară, a şezut la masă cu
cei doisprezece ucenici. 26:38 Atunci le-a zis: Întristat este sufletul Meu
până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi
26:21 Şi pe când mâncau, Iisus a zis: Adevărat
împreună cu Mine.
grăiesc vouă, că unul dintre voi Mă va vinde.
26:39 Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu
26:22 Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I
faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele
zică fiecare: Nu cumva eu sunt, Doamne?
Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul
26:23 Iar El, răspunzând, a zis: Cel ce a întins cu acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu
Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. voieşti.
26:24 Fiul Omului merge precum este scris 26:40 Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi
despre El. Vai, însă, acelui om prin care Fiul i-a zis lui Petru: Aşa, n-aţi putut un ceas să
Omului se vinde! Bine era de omul acela dacă nu privegheaţi cu Mine!
se năştea.
26:41 Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în
26:25 Şi Iuda, cel ce L-a vândut, răspunzând a ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este
zis: Nu cumva sunt eu, Învăţătorule? Răspuns-a neputincios.
lui: Tu ai zis.

28 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


26:42 Iarăşi ducându-se, a doua oară, s-a rugat, 26:59 Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul
zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus,
treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia ca să-L omoare.
Ta. 26:60 Şi n-au găsit, deşi veniseră mulţi martori
26:43 Şi venind iarăşi, i-a aflat dormind, căci mincinoşi. Mai pe urmă însă au venit doi şi au
ochii lor erau îngreuiaţi. spus:
26:44 Şi lăsându-i, S-a dus iarăşi şi a treia oară S- 26:61 Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui
a rugat, acelaşi cuvânt zicând. Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc.
26:45 Atunci a venit la ucenici şi le-a zis: Dormiţi 26:62 Şi, sculându-se, arhiereul I-a zis: Nu
de acum şi vă odihniţi! Iată s-a apropiat ceasul şi răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia
Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor. împotriva Ta?
26:46 Sculaţi-vă să mergem, iată s-a apropiat cel 26:63 Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur
ce M-a vândut. pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de eşti Tu
26:47 Şi pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el 26:64 Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă:
mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege, de la De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a
arhierei şi de la bătrânii poporului. dreapta puterii şi venind pe norii cerului.
26:48 Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe 26:65 Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele,
care-L voi săruta, Acela este: puneţi mâna pe El. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată
26:49 Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: acum aţi auzit hula Lui.
Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat. 26:66 Ce vi se pare? Iar ei, răspunzând, au zis:
26:50 Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai Este vinovat de moarte.
venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe 26:67 Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu
Iisus şi L-au prins. pumnii, iar unii Îi dădeau palme,
26:51 Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, 26:68 Zicând: Prooroceşte-ne, Hristoase, cine
întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga este cel ce Te-a lovit.
arhiereului, i-a tăiat urechea. 26:69 Iar Petru şedea afară, în curte. Şi o slujnică
26:52 Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la s-a apropiat de el, zicând: Şi tu erai cu Iisus
locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor Galileianul.
pieri. 26:70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor, zicând:
26:53 Sau ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Nu ştiu ce zici.
Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de 26:71 Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis
douăsprezece legiuni de îngeri? celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus
26:54 Dar cum se vor împlini Scripturile, că aşa Nazarineanul.
trebuie să fie? 26:72 Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu
26:55 În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la cunosc pe omul acesta.
un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă 26:73 Iar după puţin, apropiindu-se cei ce
prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu
învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine. eşti dintre ei, căci şi graiul te vădeşte.
26:56 Dar toate acestea s-au făcut ca să se 26:74 Atunci el a început a se blestema şi a se
împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi jura: Nu cunosc pe omul acesta. Şi îndată a cântat
ucenicii, lăsându-L, au fugit. cocoşul.
26:57 Iar cei care au prins pe Iisus L-au dus la 26:75 Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui
Caiafa arhiereul, unde erau adunaţi cărturarii şi Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul,
bătrânii. de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a
26:58 Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns plâns cu amar.
la curtea arhiereului şi, intrând înăuntru, şedea
cu slugile, ca să vadă sfârşitul. Capitolul 27
29 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
27:1 Iar făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii şi 27:20 Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat
bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui mulţimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L
Iisus, ca să-L omoare. piardă.
27:2 Şi, legându-L, L-au dus şi L-au predat 27:21 Iar dregătorul, răspunzând, le-a zis: Pe
dregătorului Ponţiu Pilat. cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au
27:3 Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a răspuns: Pe Baraba.
fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi 27:22 Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce
bătrânilor cei treizeci de arginţi, se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie
27:4 Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. răstignit!
Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. 27:23 A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă
27:5 Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit!
ducându-se, s-a spânzurat. 27:24 Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci
27:6 Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat
cuvine să-i punem în vistieria templului, mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt
deoarece sunt preţ de sânge. de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea.
27:7 Şi ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina 27:25 Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele
Olarului, pentru îngroparea străinilor. Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!
27:8 Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina 27:26 Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus
Sângelui, până în ziua de astăzi. L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit.
27:9 Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia 27:27 Atunci ostaşii dregătorului, ducând ei pe
proorocul, care zice: "Şi au luat cei treizeci de Iisus în pretoriu, au adunat în jurul Lui toată
arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit cohorta,
fiii lui Israel, 27:28 Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui, I-au
27:10 Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum pus o hlamidă roşie.
mi-a spus mie Domnul". 27:29 Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o
27:11 Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Şi L- pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi,
a întrebat dregătorul, zicând: Tu eşti regele îngenunchind înaintea Lui îşi băteau joc de El,
iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. zicând: Bucură-Te, regele iudeilor!
27:12 Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei 27:30 Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L
şi bătrâni, nu răspundea nimic. băteau peste cap.
27:13 Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte 27:31 Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat
mărturisesc ei împotriva Ta? de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au
dus să-L răstignească.
27:14 Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt, încât
dregătorul se mira foarte. 27:32 Şi ieşind, au găsit pe un om din Cirene, cu
numele Simon; pe acesta l-au silit să ducă crucea
27:15 La sărbătoarea Paştilor, dregătorul avea
Lui.
obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe
care-l voiau. 27:33 Şi venind la locul numit Golgota, care
înseamnă: Locul Căpăţânii,
27:16 Şi aveau atunci un vinovat vestit, care se
numea Baraba. 27:34 I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi,
gustând, nu a voit să bea.
27:17 Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine
voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care 27:35 Iar după ce L-au răstignit, au împărţit
se zice Hristos? hainele Lui, aruncând sorţi, ca să se împlinească
ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele
27:18 Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui.
Mele între ei, iar pentru cămaşa Mea au aruncat
27:19 Şi pe când stătea Pilat în scaunul de sorţi".
judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic
27:36 Şi ostaşii, şezând, Îl păzeau acolo.
să nu-I faci Dreptului aceluia, că mult am suferit
azi, în vis, pentru El. 27:37 Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă:
Acesta este Iisus, regele iudeilor.

30 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


27:38 Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi 27:56 Între care era Maria Magdalena şi Maria,
tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui
27:39 Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi Zevedeu.
capetele, 27:57 Iar făcându-se seară, a venit un om bogat
27:40 Şi zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul şi în din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un
trei zile îl zideşti, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! ucenic al lui Iisus.
Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe 27:58 Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul
cruce! lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.
27:41 Asemenea şi arhiereii, bătându-şi joc de El, 27:59 Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în
cu cărturarii şi cu bătrânii, ziceau: giulgiu curat de in,
27:42 Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să 27:60 Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe
Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră
coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El. mare la uşa mormântului, s-a dus.
27:43 S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape 27:61 Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă
acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Marie, şezând în faţa mormântului.
Dumnezeu. 27:62 Iar a doua zi, care este după vineri, s-au
27:44 În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei adunat arhiereii şi fariseii la Pilat,
împreună-răstigniţi cu El. 27:63 Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că
27:45 Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După
întuneric peste tot pământul, până la ceasul al trei zile Mă voi scula.
nouălea. 27:64 Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit
27:46 Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi
glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât
părăsit? cea dintâi.
27:47 Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind 27:65 Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi şi
ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. întăriţi cum ştiţi.
27:48 Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând 27:66 Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu
un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l strajă, pecetluind piatra.
într-o trestie, Îi da să bea.
27:49 Iar ceilalţi ziceau: Lasă, să vedem dacă Capitolul 28
vine Ilie să-L mântuiască.
27:50 Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a 28:1 După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de
dat duhul. ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit
27:51 Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă
în două de sus până jos, şi pământul s-a mormântul.
cutremurat şi pietrele s-au despicat; 28:2 Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul
27:52 Mormintele s-au deschis şi multe trupuri Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit
ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. piatra şi şedea deasupra ei.
27:53 Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, 28:3 Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi
au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
27:54 Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau 28:4 Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau
pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s- şi s-au făcut ca morţi.
au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui 28:5 Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu
Dumnezeu era Acesta! vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl
27:55 Şi erau acolo multe femei, privind de căutaţi.
departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, 28:6 Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis;
slujindu-I, veniţi de vedeţi locul unde a zăcut.

31 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


28:7 Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui 1:1 Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul
că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea lui Dumnezeu,
voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am 1:2 Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi
spus vouă. Isaia: "Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei
28:8 Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu Tale, care va pregăti calea Ta.
frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească 1:3 Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea
ucenicilor Lui. Domnului, drepte faceţi cărările Lui".
28:9 Dar când mergeau ele să vestească 1:4 Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul
ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: pocăinţei întru iertarea păcatelor.
Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins
1:5 Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din
picioarele Lui şi I s-au închinat.
Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan,
28:10 Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi- mărturisindu-şi păcatele.
vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea,
1:6 Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de
şi acolo Mă vor vedea.
cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul
28:11 Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.
în cetate, au vestit arhiereilor toate cele
1:7 Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel
întâmplate.
ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt
28:12 Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua
ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, încălţămintelor.
28:13 Zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind 1:8 Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va
noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; boteza cu Duh Sfânt.
28:14 Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl 1:9 Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul
vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan.
28:15 Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au 1:10 Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile
fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se
între Iudei, până în ziua de azi. peste El.
28:16 Iar cei unsprezece ucenici au mers în 1:11 Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu
Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. cel iubit, întru Tine am binevoit.
28:17 Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se 1:12 Şi îndată Duhul L-a mânat în pustie.
îndoiseră.
1:13 Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind
28:18 Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, ispitit de satana. Şi era împreună cu fiarele şi
zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe îngerii Îi slujeau.
pământ.
1:14 După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în
28:19 Drept aceea, mergând, învăţaţi toate Galileea, propovăduind Evanghelia împărăţiei lui
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Dumnezeu.
Fiului şi al Sfântului Duh,
1:15 Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a
28:20 Învăţându-le să păzească toate câte v-am apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi
poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate credeţi în Evanghelie.
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.
1:16 Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut
pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon,
55. Marcu — Noul aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari.
1:17 Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi
Testament face să fiţi pescari de oameni.
1:18 Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El.
“Sfânta Evanghelie după Marcu” — 16
1:19 Şi mergând puţin mai înainte, a văzut pe
Capitole : 678 Versete Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui. Şi ei
erau în corabie, dregându-şi mrejele.
Capitolul 1
32 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
1:20 Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe 1:40 Şi un lepros a venit la El, rugându-L şi
tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii, s-au îngenunchind şi zicând: De voieşti, poţi să mă
dus după El. curăţeşti.
1:21 Şi venind în Capernaum şi îndată intrând 1:41 Şi făcându-I-se milă, a întins mâna şi S-a
sâmbăta în sinagogă, îi învăţa. atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te.
1:22 Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi 1:42 Şi îndată s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a
învăţa pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul curăţit.
cărturarilor. 1:43 Şi poruncindu-i cu asprime, îndată l-a
1:23 Şi era în sinagoga lor un om cu duh necurat, alungat,
care striga tare, 1:44 Şi i-a zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci
1:24 Zicând: Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai mergi de te arată preotului şi adu, pentru
venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui curăţirea ta, cele ce a rânduit Moise, spre
Dumnezeu. mărturie lor.
1:25 Şi Iisus l-a certat, zicând: Taci şi ieşi din el. 1:45 Iar el, ieşind, a început să propovăduiască
1:26 Şi scuturându-l duhul cel necurat şi strigând multe şi să răspândească cuvântul, încât Iisus nu
cu glas mare, a ieşit din el. mai putea să intre pe faţă în cetate, ci stătea
afară, în locuri pustii, şi veneau la El de
1:27 Şi s-au spăimântat toţi, încât se întrebau
pretutindeni.
între ei, zicând: Ce este aceasta? O învăţătură
nouă şi cu putere; că şi duhurilor necurate le
porunceşte, şi I se supun. Capitolul 2
1:28 Şi a ieşit vestea despre El îndată
pretutindeni în toată împrejurimea Galileii. 2:1 Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva
zile s-a auzit că este în casă.
1:29 Şi îndată ieşind ei din sinagogă, au venit în
casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacov şi cu Ioan. 2:2 Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era
loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul.
1:30 Iar soacra lui Simon zăcea, prinsă de friguri,
şi îndată I-au vorbit despre ea. 2:3 Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe
care-l purtau patru inşi.
1:31 Şi apropiindu-Se a ridicat-o, apucând-o de
mână. Şi au lăsat-o frigurile şi ea le slujea. 2:4 Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se
apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde
1:32 Iar când s-a făcut seară şi soarele apusese, era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în
au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţii. care zăcea slăbănogul.
1:33 Şi toată cetatea era adunată la uşă. 2:5 Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis
1:34 Şi a tămăduit pe mulţi care pătimeau de slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!
felurite boli şi demoni mulţi a alungat. Iar pe 2:6 Şi erau acolo unii dintre cărturari, care
demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că-L ştiau şedeau şi cugetau în inimile lor:
că El e Hristos.
2:7 Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte.
1:35 Şi a doua zi, foarte de dimineaţă, sculându- Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul
Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se ruga Dumnezeu?
acolo.
2:8 Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa
1:36 Şi a mers după El Simon şi cei ce erau cu el. cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi
1:37 Şi aflându-L, I-au zis: Toţi Te caută pe Tine. acestea în inimile voastre?
1:38 Şi El a zis lor: Să mergem în altă parte, prin 2:9 Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate
cetăţile şi satele învecinate, ca să propovăduiesc îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul
şi acolo, căci pentru aceasta am venit. tău şi umblă?
1:39 Şi venind propovăduia în sinagogile lor, în 2:10 Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a
toată Galileea, alungând pe demoni. ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului:
2:11 Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la
casa ta.

33 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


2:12 Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit 2:27 Şi le zicea lor: Sâmbăta a fost făcut pentru
înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau om, iar nu omul pentru sâmbătă.
pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am 2:28 Astfel că Fiul Omului este domn şi al
văzut niciodată. sâmbetei.
2:13 Şi iarăşi a ieşit la mare şi toată mulţimea
venea la El şi îi învăţa. Capitolul 3
2:14 Şi trecând, a văzut pe Levi al lui Alfeu,
şezând la vamă, şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, 3:1 Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un
sculându-se, I-a urmat. om având mâna uscată.
2:15 Şi când şedea El în casa lui Levi, mulţi 3:2 Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va
vameşi şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască.
ucenicii Lui. Că erau mulţi şi-I urmau.
3:3 Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-
2:16 Iar cărturarii şi fariseii, văzându-L că te în mijloc!
mănâncă împreună cu vameşii şi păcătoşii, ziceau
3:4 Şi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine
către ucenicii Lui: De ce mănâncă şi bea
sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l pierde?
Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?
Dar ei tăceau;
2:17 Dar, auzind, Iisus le-a zis: Nu cei sănătoşi au
3:5 Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se
nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să
de învârtoşarea inimii lor, a zis omului: Întinde
chem pe cei drepţi ci pe păcătoşi la pocăinţă.
mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcut
2:18 Ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor posteau şi au sănătoasă.
venit şi I-au zis Lui: De ce ucenicii lui Ioan şi
3:6 Şi ieşind, fariseii au făcut îndată sfat cu
ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu
irodianii împotriva Lui, ca să-L piardă.
postesc?
3:7 Iisus, împreună cu ucenicii Lui, a plecat
2:19 Şi Iisus le-a zis: Pot, oare, prietenii mirelui
înspre mare şi mulţime multă din Galileea şi din
să postească cât timp este mirele cu ei? Câtă
Iudeea L-a urmat.
vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească.
3:8 Din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de
2:20 Dar vor veni zile, când se va lua mirele de la
Iordan, dimprejurul Tirului şi Sidonului, mulţime
ei şi atunci vor posti în acele zile.
mare, care, auzind câte făcea, a venit la El.
2:21 Nimeni nu coase la haină veche petic dintr-
3:9 Şi a zis ucenicilor Săi să-I fie pusă la
o bucată de stofă nouă, iar de nu, peticul nou va
îndemână o corăbioară, ca să nu-L îmbulzească
trage din haina veche şi se va face o ruptură şi
mulţimea;
mai rea.
3:10 Fiindcă vindecase pe mulţi, de aceea
2:22 Nimeni, iarăşi, nu pune vin nou în burdufuri
năvăleau asupra Lui, ca să se atingă de El toţi câţi
vechi, iar de nu, vinul nou sparge burdufurile şi
erau bolnavi.
vinul se vară şi burdufurile se strică; încât vinul
nou trebuie să fie în burdufuri noi. 3:11 Iar duhurile cele necurate, când Îl vedeau,
cădeau înaintea Lui şi strigau, zicând: Tu eşti Fiul
2:23 Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin
lui Dumnezeu.
semănături, ucenicii Lui, în drumul lor, au
început să smulgă spice. 3:12 Şi El le certa mult ca să nu-L dea pe faţă.
2:24 Şi fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta 3:13 Şi S-a suit pe munte şi a chemat la Sine pe
ce nu se cuvine? câţi a voit, şi au venit la El.
2:25 Şi Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit 3:14 Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a
ce a făcut David, când a avut nevoie şi a flămânzit, numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să
el şi cei ce erau cu el? propovăduiască,
2:26 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele 3:15 Şi să aibă putere să vindece bolile şi să
lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii alunge demonii.
înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce 3:16 Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon,
decât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu căruia i-a pus numele Petru;
el?

34 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


3:17 Pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui 4:1 Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare,
Iacov, şi le-a pus lor numele Boanerghes, adică fii şi s-a adunat la El mulţime foarte multă, încât El a
tunetului. intrat în corabie şi şedea pe mare, iar toată
3:18 Şi pe Andrei, şi pe Filip, şi pe Bartolomeu, mulţimea era lângă mare, pe uscat.
pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu, şi pe 4:2 Şi-i învăţa multe în pilde, şi în învăţătura Sa le
Tadeu, şi pe Simon Cananeul, zicea:
3:19 Şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi 4:3 Ascultaţi: Iată, ieşit-a semănătorul să
vândut. semene.
3:20 Şi a venit în casă, şi iarăşi mulţimea s-a 4:4 Şi pe când semăna el, o sămânţă a căzut lângă
adunat, încât ei nu puteau nici să mănânce. cale şi păsările cerului au venit şi au mâncat-o.
3:21 Şi auzind ai Săi, au ieşit ca să-L prindă, că 4:5 Şi alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea
ziceau: Şi-a ieşit din fire. pământ mult, şi îndată a răsărit, pentru că nu
3:22 Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, avea pământ mult.
ziceau că are pe Beelzebul şi că, cu domnul 4:6 Şi când s-a ridicat soarele, s-a veştejit şi,
demonilor, alungă demonii. neavând rădăcină, s-a uscat.
3:23 Şi chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: 4:7 Altă sămânţă a căzut în spini, a crescut, dar
Cum poate satana să alunge pe satana? spinii au înăbuşit-o şi rod n-a dat.
3:24 Dacă o împărăţie se va dezbina în sine, acea 4:8 Şi altele au căzut pe pământul cel bun şi,
împărăţie nu mai poate dăinui. înălţându-se şi crescând, au dat roade şi au adus:
3:25 Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa una treizeci, alta şaizeci, alta o sută.
aceea nu va mai putea să se ţină. 4:9 Şi zicea: Cine are urechi de auzit să audă.
3:26 Şi dacă satana s-a sculat împotriva sa însuşi 4:10 Iar când a fost singur, cei ce erau lângă El,
şi s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are împreună cu cei doisprezece, Îl întrebau despre
sfârşit. pilde.
3:27 Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui 4:11 Şi le-a răspuns: Vouă vă e dat să cunoaşteţi
tare, să-i răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de
cel tare, şi atunci va jefui casa lui. afară totul se face în pilde,
3:28 Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate 4:12 Ca uitându-se, să privească şi să nu vadă, şi,
fiilor oamenilor, păcatele şi hulele câte vor fi auzind, să nu înţeleagă, ca nu cumva să se
hulit; întoarcă şi să fie iertaţi.
3:29 Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu 4:13 Şi le-a zis: Nu pricepeţi pilda aceasta? Dar
are iertare în veac, ci este vinovat de osânda cum veţi înţelege toate pildele?
veşnică. 4:14 Semănătorul seamănă cuvântul.
3:30 Pentru că ziceau: Are duh necurat. 4:15 Cele de lângă cale sunt aceia în care se
3:31 Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând seamănă cuvântul, şi, când îl aud, îndată vine
afară, au trimis la El ca sn-L cheme. satana şi ia cuvântul cel semănat în inimile lor.
3:32 Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au 4:16 Cele semănate pe loc pietros sunt aceia
zis unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu
sunt afară. Te caută. bucurie,
3:33 Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama 4:17 Dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la un
Mea şi fraţii Mei? timp; apoi când se întâmplă strâmtorare sau
3:34 Şi privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc.
Iată mama Mea şi fraţii Mei. 4:18 Şi cele semănate între spini sunt cei ce
3:35 Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta ascultă cuvântul,
este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea. 4:19 Dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei
şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei,
Capitolul 4 înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor.

35 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


4:20 Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt 4:39 Şi El, sculându-Se, a certat vântul şi a
cei ce aud cuvântul şi-l primesc şi aduc roade: poruncit mării: Taci! Încetează! Şi vântul s-a
unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută. potolit şi s-a făcut linişte mare.
4:21 Şi le zicea: Se aduce oare făclia ca să fie pusă 4:40 Şi le-a zis lor: Pentru ce sunteţi aşa de
sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă?
sfeşnic? 4:41 Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau
4:22 Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe unul către altul: Cine este oare, Acesta, că şi
faţă; nici n-a fost ceva tăinuit, decât ca să vină la vântul şi marea I se supun?
arătare.
4:23 Cine are urechi de auzit să audă. Capitolul 5
4:24 Şi le zicea: Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce
măsură măsuraţi, vi se va măsura; iar vouă celor 5:1 Şi a venit de cealaltă parte a mării în ţinutul
ce ascultaţi, vi se va da şi vă va prisosi. Gadarenilor.
4:25 Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce 5:2 Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a
nu are, şi ce are i se va lua. întâmpinat, din morminte, un om cu duh
4:26 Şi zicea: Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, necurat,
ca un om care aruncă sămânţa în pământ, 5:3 Care îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni
4:27 Şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi nu putea să-l lege nici măcar în lanţuri,
sămânţa răsare şi creşte, cum nu ştie el. 5:4 Pentru că de multe ori fiind legat în obezi şi
4:28 Pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, lanţuri, el rupea lanţurile, şi obezile le sfărâma, şi
apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. nimeni nu putea să-l potolească;
4:29 Iar când rodul se coace, îndată trimite 5:5 Şi neîncetat noaptea şi ziua era prin
secera, că a sosit secerişul. morminte şi prin munţi, strigând şi tăindu-se cu
pietre.
4:30 Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui
Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? 5:6 Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat şi
s-a închinat Lui.
4:31 Cu grăuntele de muştar care, când se
seamănă în pământ, este mai mic decât toate 5:7 Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu
seminţele de pe pământ; mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui
Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă
4:32 Dar, după ce s-a semănat, creşte şi se face chinuieşti.
mai mare decât toate legumele şi face ramuri
mari, încât sub umbra lui pot să sălăşluiască 5:8 Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul
păsările cerului. acesta.
4:33 Şi cu multe pilde ca acestea le grăia 5:9 Şi l-a întrebat: Care îţi este numele? Şi I-a
cuvântul după cum puteau să înţeleagă. răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem
mulţi.
4:34 Iar fără pildă nu le grăia; şi ucenicilor Săi le
lămurea toate, deosebi. 5:10 Şi Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel
ţinut.
4:35 Şi în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către
ei: Să trecem pe ţărmul celălalt. 5:11 Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de
porci, care păştea.
4:36 Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat cu ei în
corabie, aşa cum era, căci erau cu El şi alte 5:12 Şi L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în
corăbii. porci, ca să intrăm în ei.
4:37 Şi s-a pornit o furtună mare de vânt şi 5:13 Şi El le-a dat voie. Atunci, ieşind, duhurile
valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia necurate au intrat în porci şi turma s-a aruncat
era aproape să se umple. de pe ţărmul înalt, în mare. Şi erau ca la două mii
şi s-au înecat în mare.
4:38 Iar Iisus era la partea dindărăt a corăbiei,
dormind pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-au zis: 5:14 Iar cei care-i păşteau au fugit şi au vestit în
Învăţătorule, nu-Ţi este grijă că pierim? cetate şi prin sate. Şi au venit oamenii să vadă ce
s-a întâmplat.

36 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


5:15 Şi s-au dus la Iisus şi au văzut pe cel 5:34 Iar El i-a zis: Fiică, credinţa ta te-a mântuit,
demonizat şezând jos, îmbrăcat şi întreg la minte, mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta!
el care avusese legiune de demoni, şi s-au 5:35 Încă vorbind El, au venit unii de la mai-
înfricoşat. marele sinagogii, zicând: Fiica ta a murit. De ce
5:16 Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost mai superi pe Învăţătorul?
cu demonizatul şi despre porci. 5:36 Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis
5:17 Şi ei au început să-L roage să se ducă din mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede numai.
hotarele lor. 5:37 Şi n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât
5:18 Iar intrând El în corabie, cel ce fusese numai pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui
demonizat Îl ruga ca să-l ia cu El. Iacov.
5:19 Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa 5:38 Şi au venit la casa mai-marelui sinagogii şi a
ta, la ai tăi, şi spune-le câte ţi-a făcut ţie Domnul văzut tulburare şi pe cei ce plângeau şi se
şi cum te-a miluit. tânguiau mult.
5:20 Iar el s-a dus şi a început să vestească în 5:39 Şi intrând, le-a zis: De vă tulburaţi şi
Decapole câte i-a făcut Iisus lui; şi toţi se plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.
minunau. 5:40 Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi
5:21 Şi trecând Iisus cu corabia iarăşi de partea afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi
cealaltă, s-a adunat la El mulţime multă şi era pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde era copila.
lângă mare. 5:41 Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit:
5:22 Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic,
anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la scoală-te!
picioarele Lui, 5:42 Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era
5:23 Şi L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire
moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca mare.
să scape şi să trăiască. 5:43 Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă, ca nimeni
5:24 Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe să nu afle de aceasta. Şi le-a zis să-i dea copilei să
Iisus Şi Îl îmbulzea. mănânce.
5:25 Şi era o femeie care avea, de doisprezece
ani, curgere de sânge. Capitolul 6
5:26 Şi multe îndurase de la mulţi doctori,
cheltuindu-şi toate ale sale, dar nefolosind nimic, 6:1 Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar
ci mai mult mergând înspre mai rău. ucenicii Lui au mers după El.
5:27 Auzind ea cele despre Iisus, a venit în 6:2 Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în
mulţime şi pe la spate s-a atins de haina Lui. sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi
5:28 Căci îşi zicea: De mă voi atinge măcar de ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este
haina Lui, mă voi vindeca! înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac
minuni ca acestea prin mâinile Lui?
5:29 Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a
simţit în trup că s-a vindecat de boală. 6:3 Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi
fratele lui Iacov şi al lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui
5:30 Şi îndată, cunoscând Iisus în Sine puterea Simon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici la noi? Şi
ieşită din El, întorcându-Se către mulţime, a se sminteau întru El.
întrebat: Cine s-a atins de Mine?
6:4 Şi le zicea Iisus: Nu este prooroc dispreţuit,
5:31 Şi I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulţimea decât în patria sa şi între rudele sale şi în casa sa.
îmbulzindu-Te şi zici: Cine s-a atins de Mine?
6:5 Şi n-a putut acolo să facă nici o minune, decât
5:32 Şi Se uita împrejur să vadă pe aceea care că, punându-Şi mâinile peste puţini bolnavi, i-a
făcuse aceasta. vindecat.
5:33 Iar femeia, înfricoşându-se şi tremurând, 6:6 Şi se mira de necredinţa lor. Şi străbătea
ştiind ce i se făcuse, a venit şi a căzut înaintea Lui satele dimprejur învăţând.
şi I-a mărturisit tot adevărul;
37 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
6:7 Şi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a 6:25 Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut,
început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui
asupra duhurilor necurate. Ioan Botezătorul.
6:8 Şi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci 6:26 Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru
numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-
cingătoare; a voit s-o întristeze.
6:9 Ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se 6:27 Şi îndată trimiţând regele un paznic, a
îmbrace cu două haine. poruncit a-i aduce capul.
6:10 Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să 6:28 Şi acela, mergând, i-a tăiat capul în temniţă,
rămâneţi până ce veţi ieşi de acolo. l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat
6:11 Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, mamei sale.
nici nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi 6:29 Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul
praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lui Ioan şi l-au pus în mormânt.
lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi 6:30 Şi s-au adunat apostolii la Iisus şi I-au spus
Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât Lui toate câte au făcut şi au învăţat.
cetăţii aceleia.
6:31 Şi El le-a zis: Veniţi voi înşivă de o parte, în
6:12 Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin. Căci mulţi erau
6:13 Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu care veneau şi mulţi erau care se duceau şi nu
untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau. mai aveau timp nici să mănânce.
6:14 Şi a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus 6:32 Şi au plecat cu corabia spre un loc pustiu, de
se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s- o parte.
a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin 6:33 Şi i-au văzut plecând şi mulţi au înţeles şi au
el. alergat acolo pe jos de prin toate cetăţile şi au
6:15 Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este sosit înaintea lor.
prooroc, ca unul din prooroci. 6:34 Şi ieşind din corabie, Iisus a văzut mulţime
6:16 Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu mare şi I s-a făcut milă de ei, căci erau ca nişte oi
am pus să-i taie capul; el s-a sculat din morţi. fără păstor, şi a început să-i înveţe multe.
6:17 Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a 6:35 Dar făcându-se târziu, ucenicii Lui,
legat, în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui apropiindu-se, I-au zis: Locul e pustiu şi ceasul e
Filip, fratele său, pe care o luase de soţie. târziu;
6:18 Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit 6:36 Slobozeşte-i, ca mergând prin cetăţile şi
să ţii pe femeia fratelui tău. prin satele dimprejur, să-şi cumpere să
6:19 Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar mănânce.
nu putea, 6:37 Răspunzând, El le-a zis: Daţi-le voi să
6:20 Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat mănânce. Şi ei I-au zis: Să mergem noi să
drept şi sfânt, şi-l ocrotea. Şi ascultându-l, multe cumpărăm pâini de două sute de dinari şi să le
făcea şi cu drag îl asculta. dăm să mănânce?
6:21 Şi fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua 6:38 Iar El le-a zis: Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi
sa de naştere, a făcut ospăţ dregătorilor lui şi vedeţi. Şi după ce au văzut, I-au spus: Cinci pâini
căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea, şi doi peşti.
6:22 Şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut 6:39 Şi El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi cete,
lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele cete, pe iarbă verde.
a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi 6:40 Şi au şezut cete, cete, câte o sută şi câte
da. cincizeci.
6:23 Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi 6:41 Şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti,
voi da, până la jumătate din regatul meu. privind la cer, a binecuvântat şi a frânt pâinile şi
6:24 Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar le-a dat ucenicilor, ca să le pună înainte,
Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul. asemenea şi cei doi peşti i-a împărţit tuturor.

38 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


6:42 Şi au mâncat toţi şi s-au săturat. 7:4 Şi când vin din piaţă, dacă nu se spală, nu
6:43 Şi au luat douăsprezece coşuri pline cu mănâncă; şi alte multe sunt pe care au primit să
fărâmituri şi cu ce-a rămas din peşti. le ţină: spălarea paharelor şi a urcioarelor şi a
vaselor de aramă şi a paturilor.
6:44 Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mii de
bărbaţi. 7:5 Şi L-au întrebat pe El fariseii şi cărturarii:
Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina
6:45 Şi îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în
bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile nespălate?
corabie şi să meargă înaintea Lui, de cealaltă
parte, spre Betsaida, până ce El va slobozi 7:6 Iar El le-a zis: Bine a proorocit Isaia despre
mulţimea. voi, făţarnicilor, precum este scris: "Acest popor
Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe
6:46 Iar după ce i-a slobozit, S-a dus în munte ca
de Mine".
să Se roage.
7:7 Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând învăţături
6:47 Şi făcându-se seară, era corabia în mijlocul
care sunt porunci omeneşti.
mării, iar El singur pe ţărm.
7:8 Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi
6:48 Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci
datina oamenilor: spălarea urcioarelor şi a
vântul le era împotrivă. Şi către a patra strajă a
paharelor şi altele ca acestea multe, pe care le
nopţii a venit la ei umblând pe mare şi voia să
faceţi.
treacă pe lângă ei.
7:9 Şi le zicea lor: Bine, aţi lepădat porunca lui
6:49 Iar lor, văzându-L umblând pe mare, li s-a
Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră!
părut că este nălucă şi au strigat.
7:10 Căci Moise a zis: "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
6:50 Căci toţi L-au văzut şi s-au tulburat. Dar
mama ta", şi "cel ce va grăi de rău pe tatăl său,
îndată El a vorbit cu ei şi le-a zis: Îndrăzniţi! Eu
sau pe mama sa, cu moarte să se sfârşească".
sunt; nu vă temeţi!
7:11 Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui
6:51 Şi s-a suit la ei în corabie şi s-a potolit
sau mamei: Corban! adică: Cu ce te-aş fi putut
vântul. Şi erau peste măsură de uimiţi în sinea
ajuta este dăruit lui Dumnezeu,
lor;
7:12 Nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său
6:52 Căci nu pricepuseră nimic de la minunea
sau pentru mama sa.
pâinilor, deoarece inima lor era învârtoşată.
7:13 Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu
6:53 Şi trecând marea, au venit în ţinutul
cu datina voastră pe care singuri aţi dat-o. Şi
Ghenizaretului şi au tras la ţărm.
faceţi multe asemănătoare cu acestea.
6:54 Şi ieşind ei din corabie, îndată L-au
7:14 Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea:
cunoscut.
Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi:
6:55 Şi străbăteau tot ţinutul acela şi au început
7:15 Nu este nimic din afară de om care, intrând
să-I aducă pe bolnavi pe paturi, acolo unde
în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om,
auzeau că este El.
acelea sunt care îl spurcă.
6:56 Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în
7:16 De are cineva urechi de auzit să audă.
sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, şi-L
rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala 7:17 Şi când a intrat în casă de la mulţime, L-au
hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. întrebat ucenicii despre această pildă.
7:18 Şi El le-a zis: Aşadar şi voi sunteţi
Capitolul 7 nepricepuţi? Nu înţelegeţi, oare, că tot ce intră în
om, din afară, nu poate să-l spurce?
7:1 Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre 7:19 Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese
cărturari, care veniseră din Ierusalim. afară, pe calea sa, bucatele fiind toate curate.
7:2 Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă 7:20 Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea
cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; spurcă pe om.
7:3 Căci fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi spală 7:21 Căci dinăuntru, din inima omului, ies
mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile,
bătrânilor.

39 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


7:22 Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, 8:2 Milă Îmi este de mulţime, că sunt trei zile de
neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce.
uşurătatea. 8:3 Şi de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor
7:23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe istovi pe drum, că unii dintre ei au venit de
om. departe.
7:24 Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele 8:4 Şi ucenicii Lui I-au răspuns: De unde va putea
Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, cineva să-i sature pe aceştia cu pâine, aici în
voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut să rămână pustie.
tăinuit. 8:5 El însă i-a întrebat: Câte pâini aveţi?
7:25 Căci îndată auzind despre El o femeie, a Răspuns-au Lui: şapte.
cărei fiică avea duh necurat, a venit şi a căzut la 8:6 Şi a poruncit mulţimii să şeadă jos pe
picioarele Lui. pământ. Şi, luând cele şapte pâini, a mulţumit, a
7:26 Şi femeia era păgână, de neam din Fenicia frânt şi a dat ucenicilor Săi, ca să le pună înainte.
Siriei. Şi Îl ruga să alunge demonii din fiica ei. Şi ei le-au pus mulţimii înainte.
7:27 Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi să se sature 8:7 Şi aveau şi puţini peştişori. Şi
copiii. Căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s- binecuvântându-i, a zis să-i pună şi pe aceştia
o arunci câinilor. înaintea lor.
7:28 Ea însă a răspuns şi I-a zis: Da, Doamne, dar 8:8 Şi au mâncat şi s-au săturat şi au luat şapte
şi câinii, sub masă, mănâncă din fărâmiturile coşuri cu rămăşiţe de fărâmituri.
copiilor. 8:9 Şi ei erau ca la patru mii. Şi i-a slobozit.
7:29 Şi Iisus i-a zis: Pentru acest cuvânt, mergi. A 8:10 Şi îndată intrând în corabie cu ucenicii Săi, a
ieşit demonul din fiica ta. venit în părţile Dalmanutei.
7:30 Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă 8:11 Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând
culcată în pat, iar demonul ieşise. de la El semn din cer, ispitindu-L.
7:31 Şi, ieşind din părţile Tirului, a venit, prin 8:12 Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis:
Sidon, la Marea Galileii, prin mijlocul hotarelor Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat
Decapolei. grăiesc vouă că nu se va da semn acestui neam.
7:32 Şi I-au adus un surd, care era şi gângav, şi L- 8:13 Şi lăsându-i, a intrat iarăşi în corabie şi a
au rugat ca să-Şi pună mâna peste el. trecut de cealaltă parte.
7:33 Şi luându-l din mulţime, la o parte, Şi-a pus 8:14 Dar ucenicii au uitat să ia pâine şi numai o
degetele în urechile lui, şi scuipând, S-a atins de pâine aveau cu ei în corabie.
limba lui.
8:15 Şi El le-a poruncit, zicând: Vedeţi, păziţi-vă
7:34 Şi privind la cer, a suspinat şi a zis lui: de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod.
Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te!
8:16 Şi vorbeau între ei, zicând: Aceasta o zice,
7:35 Şi urechile lui s-au deschis, iar legătura fiindcă n-avem pâine.
limbii lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine.
8:17 Şi Iisus, înţelegând, le-a zis: De ce gândiţi că
7:36 Şi le poruncea să nu spună nimănui. Dar, cu n-aveţi pâine? Tot nu înţelegeţi, nici nu pricepeţi?
cât le poruncea, cu atât mai mult ei Îl vesteau. Atât de învârtoşată este inima voastră?
7:37 Şi erau uimiţi peste măsură, zicând: Toate 8:18 Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu
le-a făcut bine: pe surzi îi face să audă şi pe muţi auziţi şi nu vă aduceţi aminte.
să vorbească.
8:19 Când am frânt cele cinci pâini, la cei cinci
mii de oameni, atunci câte coşuri pline de
Capitolul 8 fărâmituri aţi luat? Zis-au Lui: Douăsprezece.
8:20 Şi când cu cele şapte pâini, la cei patru mii
8:1 În zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi de oameni, câte coşuri pline de fărâmituri aţi
neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la Sine pe luat? Iar ei au zis: Şapte.
ucenici, le-a zis:
8:21 Şi le zicea: Tot nu pricepeţi?

40 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:22 Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un Capitolul 9
orb şi L-au rugat să se atingă de el.
8:23 Şi luând pe orb de mână, l-a scos afară din 9:1 Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt
sat şi, scuipând în ochii lui şi punându-Şi mâinile unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta
peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui
8:24 Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc Dumnezeu, venind întru putere.
oamenii; îi văd ca pe nişte copaci umblând. 9:2 Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru
8:25 După aceea a pus iarăşi mâinile pe ochii lui, şi pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte
şi el a văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, înalt, de o parte, pe ei singuri, şi S-a schimbat la
lămurit. faţă înaintea lor.
8:26 Şi l-a trimis la casa sa, zicându-i: Să nu intri 9:3 Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare,
în sat, nici să spui cuiva din sat. albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe
8:27 Şi a ieşit Iisus şi ucenicii Lui prin satele din pământ înălbitorul.
preajma Cezareii lui Filip. Şi pe drum întreba pe 9:4 Şi li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi
ucenicii Săi, zicându-le: Cine zic oamenii că sunt? vorbeau cu Iisus.
8:28 Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că eşti 9:5 Şi răspunzând Petru, a zis lui Iisus:
Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii că eşti Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici; şi să
unul din prooroci. facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una şi lui
8:29 Şi El i-a întrebat: Dar voi cine ziceţi că sunt Ilie una.
Eu? Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti 9:6 Căci nu ştia ce să spună, fiindcă erau
Hristosul. înspăimântaţi.
8:30 Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui 9:7 Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas
despre El. din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel
8:31 Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului iubit, pe Acesta să-L ascultaţi.
trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de 9:8 Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai
bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei.
omorât, iar după trei zile să învieze. 9:9 Şi coborându-se ei din munte, le-a poruncit
8:32 Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi luându-L ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât
Petru de o parte, a început să-L dojenească. numai când Fiul Omului va învia din morţi.
8:33 Dar El, întorcându-Se şi uitându-Se la 9:10 Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între
ucenicii Săi, a certat pe Petru şi i-a zis: Mergi, ei: Ce înseamnă a învia din morţi?
înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeţi cele ale lui 9:11 Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. fariseii şi cărturarii că trebuie să vină mai întâi
8:34 Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu Ilie?
ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după 9:12 Iar El le-a răspuns: Ilie, venind întâi, va
Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi aşeza iarăşi toate. Şi cum este scris despre Fiul
urmeze Mie. Omului că va să pătimească multe şi să fie
8:35 Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va defăimat?
pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru 9:13 Dar vă zic vouă că Ilie a şi venit şi i-au făcut
Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. toate câte au voit, precum s-a scris despre el.
8:36 Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea 9:14 Şi venind la ucenici, a văzut mulţime mare
întreagă, dacă-şi pierde sufletul? împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se între
8:37 Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, ei.
pentru sufletul său? 9:15 Şi îndată toată mulţimea, văzându-L, s-a
8:38 Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de spăimântat şi, alergând, I se închina.
cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi 9:16 Şi Iisus a întrebat pe cărturari: Ce vă sfădiţi
păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va între voi?
veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.

41 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:17 Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: 9:34 Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră
Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care unii pe alţii cine dintre ei este mai mare.
are duh mut. 9:35 Şi şezând jos, a chemat pe cei doisprezece şi
9:18 Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi le-a zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel
face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor.
înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, 9:36 Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor şi,
dar ei n-au putut. luându-l în braţe, le-a zis:
9:19 Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam 9:37 Oricine va primi, în numele Meu, pe unul
necredincios, până când voi fi cu voi? Până când din aceşti copii pe Mine Mă primeşte; şi oricine
vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel
9:20 Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, ce M-a trimis pe Mine.
duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la 9:38 Şi I-a zis Ioan: Învăţătorule, am văzut pe
pământ, se zvârcolea spumegând. cineva scoţând demoni în numele Tău, care nu
9:21 Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este merge după noi, şi l-am oprit, pentru că nu merge
de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din după noi.
pruncie. 9:39 Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu e nimeni
9:22 Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă care, făcând vreo minune în numele Meu, să
ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi poată, degrabă, să Mă vorbească de rău.
milă de noi. 9:40 Căci cine nu este împotriva noastră este
9:23 Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu pentru noi.
putinţă celui ce crede. 9:41 Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă,
9:24 Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos,
lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa.
9:25 Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a 9:42 Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici,
certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar
surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în
intri în el! mare.
9:26 Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a 9:43 Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine
ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă
ziceau că a murit. mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel
9:27 Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi nestins.
el s-a sculat în picioare. 9:44 Unde viermele lor nu moare şi focul nu se
9:28 Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au stinge.
întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l 9:45 Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai
izgonim? bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă,
9:29 El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în
nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu gheena, în focul cel nestins,
post. 9:46 Unde viermele lor nu moare şi focul nu se
9:30 Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, stinge.
dar El nu voia să ştie cineva. 9:47 Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că
9:31 Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia
Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii
vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va aruncat în gheena focului.
învia. 9:48 Unde viermele lor nu moare şi focul nu se
9:32 Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau stinge.
să-L întrebe. 9:49 Căci fiecare (om) va fi sărat cu foc, după
9:33 Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a cum orice jertfă va fi sărată cu sare.
întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum?

42 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:50 Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa
puterea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi veşnică?
trăiţi în pace unii cu alţii. 10:18 Iar Iisus i-a răspuns: De ce-Mi zici bun?
Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu.
Capitolul 10 10:19 Ştii poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti
adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să
10:1 Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele nu înşeli pe nimeni, cinsteşte pe tatăl tău şi pe
Iudeii, de cealaltă parte a Iordanului, şi mulţimile mama ta.
s-au adunat iarăşi la El şi iarăşi le învăţa, după 10:20 Iar el I-a zis: Învăţătorule, acestea toate le-
cum obişnuia. am păzit din tinereţile mele.
10:2 Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, 10:21 Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis:
ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-şi Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă
lase femeia. săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând
10:3 Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit crucea, vino şi urmează Mie.
vouă Moise? 10:22 Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a
10:4 Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii.
de despărţire şi să o lase. 10:23 Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către
10:5 Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru ucenicii Săi: Cât de greu vor intra bogaţii în
învârtoşarea inimii voastre, v-a scris porunca împărăţia lui Dumnezeu!
aceasta; 10:24 Iar ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui.
10:6 Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie Dar Iisus, răspunzând iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât
i-a făcut Dumnezeu. de greu este celor ce se încred în bogăţii să intre
10:7 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe în împărăţia lui Dumnezeu!
mama sa şi se va lipi de femeia sa. 10:25 Mai lesne este cămilei să treacă prin
10:8 Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai urechile acului, decât bogatului să intre în
sunt doi, ci un trup. împărăţia lui Dumnezeu.
10:9 Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul 10:26 Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii
să nu mai despartă. către alţii: Şi cine poate să se mântuiască?
10:10 Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi 10:27 Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni
despre aceasta. lucrul e cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu. Căci la
Dumnezeu toate sunt cu putinţă.
10:11 Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi
va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea. 10:28 Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am
lăsat toate şi Ţi-am urmat.
10:12 Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va
mărita cu altul, săvârşeşte adulter. 10:29 Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă:
Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau
10:13 Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună
surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine
mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i
pentru Mine şi pentru Evanghelie,
aduceau.
10:30 Şi să nu ia însutit - acum, în vremea
10:14 Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis:
aceasta, de prigoniri - case şi fraţi şi surori şi
Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a
mame şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină:
unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.
viaţă veşnică.
10:15 Adevărat zic vouă: Cine nu va primi
10:31 Şi mulţi dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi
împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în
din cei de pe urmă întâi.
ea.
10:32 Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim,
10:16 Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat,
iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi
punându-Şi mâinile peste ei.
cei ce mergeau după El se temeau. Şi luând la
10:17 Şi când ieşea El în drum, alergând la El Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le
unul şi îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: spună ce aveau să I se întâmple:

43 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


10:33 Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul 10:50 Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit
Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi- în picioare şi a venit la Iisus.
L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna 10:51 Şi l-a întrebat Iisus, zicându-i: Ce voieşti
păgânilor. să-ţi fac? Iar orbul I-a răspuns: Învăţătorule, să
10:34 Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor văd iarăşi.
biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. 10:52 Iar Iisus i-a zis: Mergi, credinţa ta te-a
10:35 Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui mântuit. Şi îndată a văzut şi urma lui Iisus pe
Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci cale.
ceea ce vom cere de la Tine.
10:36 Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Capitolul 11
10:37 Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul
de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru 11:1 Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la
slava Ta. Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a
10:38 Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! trimis pe doi dintre ucenicii Săi,
Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă 11:2 Şi le-a zis: Mergeţi în satul care este înaintea
botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? voastră şi, intrând în el, îndată veţi afla un mânz
10:39 Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: legat, pe care n-a şezut până acum nici un om.
Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu Dezlegaţi-l şi aduceţi-l.
botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. 11:3 Iar de vă va zice cineva: De ce faceţi
10:40 Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a aceasta? Spuneţi că Domnul are trebuinţă de el şi
stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru îndată îl va trimite aici.
care s-a pregătit. 11:4 Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o
10:41 Şi auzind cei zece, au început a se mânia poartă, afară la răspântie, şi l-au dezlegat.
pe Iacov şi pe Ioan. 11:5 Şi unii din cei ce stăteau acolo, le-au zis: De
10:42 Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi ce dezlegaţi mânzul?
că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor 11:6 Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus, şi i-
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le au lăsat.
stăpânesc. 11:7 Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus
10:43 Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care hainele pe el şi Iisus a şezut pe el.
va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al 11:8 Şi mulţi îşi aşterneau hainele pe cale, iar
vostru. alţii aşterneau ramuri, pe care le tăiau de prin
10:44 Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie grădini.
tuturor slugă. 11:9 Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau
10:45 Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este
slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!
răscumpărare pentru mulţi. 11:10 Binecuvântată este împărăţia ce vine a
10:46 Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!
El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, 11:11 Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi,
fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului. privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a
10:47 Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece.
început să strige şi să zică: Iisuse, Fiul lui David, 11:12 Şi a doua zi, ieşind ei din Betania, El a
miluieşte-mă! flămânzit.
10:48 Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult 11:13 Şi văzând de departe un smochin care
mai tare striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă! avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el;
10:49 Şi Iisus, oprindu-Se, a zis: Chemaţi-l! Şi l- şi, ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât
au chemat pe orb, zicându-i: Îndrăzneşte, scoală- frunze. Căci nu era timpul smochinelor.
te! Te cheamă.

44 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


11:14 Şi, vorbind, i-a zis: De acum înainte, rod 11:31 Şi ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice:
din tine nimeni în veac să nu mănânce. Şi ucenicii Din cer, va zice: Pentru ce, dar, n-aţi crezut în el?
Lui ascultau. 11:32 Iar de vom zice: De la oameni - se temeau
11:15 Şi au venit în Ierusalim. Şi, intrând în de mulţime, căci toţi îl socoteau că Ioan era într-
templu, a început să dea afară pe cei ce vindeau şi adevăr prooroc.
pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele 11:33 Şi răspunzând, au zis lui Iisus: Nu ştim. Şi
schimbătorilor de bani şi scaunele vânzătorilor Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce
de porumbei le-a răsturnat. putere fac acestea.
11:16 Şi nu îngăduia să mai treacă nimeni cu
vreun vas prin templu. Capitolul 12
11:17 Şi-i învăţa şi le spunea: Nu este, oare, scris:
"Casa Mea casă de rugăciune se va chema, pentru 12:1 Şi a început să le vorbească în pilde: Un om
toate neamurile"? Voi însă aţi făcut din ea peşteră a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea
de tâlhari. teasc, a clădit turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a
11:18 Şi au auzit arhiereii şi cărturarii. Şi căutau dus departe.
cum să-L piardă. Căci se temeau de El, pentru că 12:2 Şi la vreme, a trimis la lucrători o slugă, ca
toată mulţimea era uimită de învăţătura Lui. să ia de la ei din roadele viei.
11:19 Iar când s-a făcut seară, au ieşit afară din 12:3 Dar ei, punând mâna pe ea, au bătut-o şi i-
cetate. au dat drumul fără nimic.
11:20 Dimineaţa, trecând pe acolo, au văzut 12:4 Şi a trimis la ei, iarăşi, altă slugă, dar şi pe
smochinul uscat din rădăcini. aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul şi au
11:21 Şi Petru, aducându-şi aminte, I-a zis: ocărât-o.
Învăţătorule, iată smochinul pe care l-ai 12:5 Şi a trimis alta. Dar şi pe aceea au ucis-o; şi
blestemat s-a uscat. pe multe altele: pe unele bătându-le, iar pe altele
11:22 Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Aveţi credinţă ucigându-le.
în Dumnezeu. 12:6 Mai avea şi un fiu iubit al său şi în cele din
11:23 Adevărat zic vouă că oricine va zice urmă l-a trimis la lucrători, zicând: Se vor ruşina
acestui munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi de fiul meu.
nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce 12:7 Dar acei lucrători au zis între ei: Acesta este
spune se va face, fi-va lui orice va zice. moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi moştenirea
11:24 De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, va fi a noastră.
rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi 12:8 Şi prinzându-l l-au omorât şi l-au aruncat
avea. afară din vie.
11:25 Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice 12:9 Ce va face acum stăpânul viei? Va veni şi va
aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din pierde pe lucrători, iar via o va da altora.
ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre.
12:10 Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o:
11:26 Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a
din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre. ajuns să fie în capul unghiului?
11:27 Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când 12:11 De la Domnul s-a făcut aceasta şi este
se plimba Iisus prin templu, au venit la El lucru minunat în ochii noştri".
arhiereii, cărturarii şi bătrânii.
12:12 Şi căutau să-L prindă, dar se temeau de
11:28 Şi I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau popor. Căci înţeleseseră că împotriva lor zisese
cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca să le faci? pilda aceasta. Şi lăsându-L, s-au dus.
11:29 Iar Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu un 12:13 Şi au trimis la El pe unii din farisei şi din
cuvânt: răspundeţi-Mi şi vă voi spune şi Eu cu ce irodiani, ca să-L prindă în cuvânt.
putere fac acestea:
12:14 Iar ei, venind, I-au zis: Învăţătorule, ştim
11:30 Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni, fiindcă
oameni? Răspundeţi-Mi! nu cauţi la faţa oamenilor, ci cu adevărat înveţi

45 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


calea lui Dumnezeu. Se cuvine a da dajdie cugetul tău şi din toată puterea ta". Aceasta este
Cezarului sau nu? Să dăm sau să nu dăm? cea dintâi poruncă.
12:15 El însă, cunoscând făţărnicia lor, le-a zis: 12:31 Iar a doua e aceasta: "Să iubeşti pe
Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar ca să-l aproapele tău ca pe tine însuţi". Mai mare decât
văd. acestea nu este altă poruncă.
12:16 Şi I-au adus. Şi i-a întrebat Iisus: Al cui e 12:32 Şi I-a zis cărturarul: Bine, Învăţătorule.
chipul acesta în inscripţia de pe el? Iar ei I-au zis: Adevărat ai zis că unul este Dumnezeu şi nu este
Ale Cezarului. altul afară de El.
12:17 Iar Iisus a zis: Daţi Cezarului cele ale 12:33 Şi a-L iubi pe El din toată inima, din tot
Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui sufletul, din tot cugetul şi din toată puterea şi a
Dumnezeu. Şi se mirau de El. iubi pe aproapele tău ca pe tine însuţi este mai
12:18 Şi au venit la El saducheii care zic că nu mult decât toate arderile de tot şi decât toate
este înviere şi-L întrebau zicând: jertfele.
12:19 Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris, că de 12:34 Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu
va muri fratele cuiva şi va lăsa femeia fără copil, înţelepciune, i-a zis: Nu eşti departe de împărăţia
să ia fratele său pe femeia lui şi să ridice urmaş lui Dumnezeu. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-L
fratelui. mai întrebe.
12:20 Şi erau şapte fraţi. Şi cel dintâi şi-a luat 12:35 Şi învăţând Iisus în templu, grăia zicând:
femeie, dar, murind, n-a lăsat urmaş. Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David?
12:21 Şi a luat-o pe ea al doilea, şi a murit, 12:36 Însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: "Zis-a
nelăsând urmaş. Tot aşa şi al treilea. Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea
până ce voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut
12:22 Şi au luat-o toţi şapte şi n-au lăsat urmaş.
picioarelor Tale".
În urma tuturor a murit şi femeia.
12:37 Deci însuşi David Îl numeşte pe El Domn;
12:23 La înviere, când vor învia, a căruia dintre
de unde dar este fiul lui? Şi mulţimea cea multă Îl
ei va fi femeia? Căci toţi şapte au avut-o de soţie.
asculta cu bucurie.
12:24 Şi le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta
12:38 Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la
rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui
cărturari cărora le place să se plimbe în haine
Dumnezeu?
lungi şi să li se plece lumea în pieţe,
12:25 Căci, când vor învia din morţi, nici nu se
12:39 Şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să
mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca
stea în capul mesei la ospeţe,
îngerii din ceruri.
12:40 Ei, care secătuiesc casele văduvelor şi de
12:26 Iar despre morţi că vor învia, n-aţi citit,
ochii lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai
oare, în cartea lui Moise, când i-a vorbit
multă osândă.
Dumnezeu din rug, zicând: "Eu sunt Dumnezeul
lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul 12:41 Şi şezând în preajma cutiei darurilor, Iisus
lui Iacov"? privea cum mulţimea aruncă bani în cutie. Şi
mulţi bogaţi aruncau mult.
12:27 Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi,
ci a celor vii. Mult rătăciţi. 12:42 Şi venind o văduvă săracă, a aruncat doi
bani, adică un codrant.
12:28 Şi apropiindu-se unul din cărturari, care îi
auzise vorbind între ei şi, văzând că bine le-a 12:43 Şi chemând la Sine pe ucenicii Săi le-a zis:
răspuns, L-a întrebat: Care poruncă este întâia Adevărat grăiesc vouă că această văduvă săracă a
dintre toate? aruncat în cutia darurilor mai mult decât toţi
ceilalţi.
12:29 Iisus i-a răspuns că întâia este: "Ascultă
Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul 12:44 Pentru că toţi au aruncat din prisosul lor,
Domn". pe când ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea,
toată avuţia sa.
12:30 Şi: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot
Capitolul 13
46 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
13:1 Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi 13:18 Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră
I-a zis: Învăţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce iarna.
clădiri! 13:19 Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a
13:2 Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe
va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească. care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi.
13:3 Şi şezând pe Muntele Măslinilor, în faţa 13:20 Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea,
templului, Îl întrebau, de o parte, Petru, Iacov, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe
Ioan şi cu Andrei: care i-a ales, a scurtat acele zile.
13:4 Spune-ne nouă când vor fi acestea? Şi care 13:21 Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci
va fi semnul când va fi să se împlinească toate este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi.
acestea? 13:22 Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci
13:5 Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă
vă înşele cineva. în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi.
13:6 Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând 13:23 Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am
că sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi. spus vouă toate.
13:7 Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri 13:24 Ci în acele zile, după necazul acela, soarele
de războaie, să nu vă tulburaţi, căci trebuie să fie, se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei.
dar încă nu va fi sfârşitul. 13:25 Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care
13:8 Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie sunt în ceruri se vor clătina.
peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi 13:26 Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe
foamete şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt nori, cu putere multă şi cu slavă.
începutul durerilor.
13:27 Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna
13:9 Luaţi seama la voi înşivă. Că vă vor da în pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la
adunări şi veţi fi bătuţi în sinagogi şi veţi sta marginea pământului până la marginea cerului.
înaintea conducătorilor şi a regilor, pentru Mine,
13:28 Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa
spre mărturie lor.
lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că
13:10 Ci mai întâi Evanghelia trebuie să se vara este aproape.
propovăduiască la toate neamurile.
13:29 Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-
13:11 Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă
îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să vorbiţi ceea ce uşi.
se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteţi
13:30 Adevărat grăiesc vouă că nu va trece
cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.
neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.
13:12 Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe
13:31 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele
copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor
Mele nu vor trece.
şi îi vor ucide.
13:32 Iar despre ziua aceea şi despre ceasul
13:13 Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu;
acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul,
iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va
ci numai Tatăl.
mântui.
13:33 Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că
13:14 Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii,
nu ştiţi când va fi acea vreme.
stând unde nu se cuvine - cine citeşte să înţeleagă
- atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi, 13:34 Este ca un om care a plecat în altă ţară şi,
lăsându-şi casa, a dat puterea în mâna slugilor,
13:15 Şi cel de pe acoperiş să nu se coboare în
dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a
casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din casa sa,
poruncit să vegheze.
13:16 Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă
13:35 Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni
îndărăt, ca să-şi ia haina.
stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii,
13:17 Dar vai celor ce vor avea în pântece şi sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa.
celor ce vor alăpta în zilele acelea!
13:36 Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle
pe voi dormind.
47 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
13:37 Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: 14:16 Şi au ieşit ucenicii şi au venit în cetate şi au
Privegheaţi! găsit aşa precum le-a spus şi au pregătit Paştile.
14:17 Iar făcându-se seară, a venit cu cei
Capitolul 14 doisprezece.
14:18 Pe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a
14:1 Şi după două zile erau Paştile şi Azimile. Şi zis: Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, care
arhiereii şi cărturarii căutau cum să-l prindă cu mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde.
vicleşug, ca să-L omoare. 14:19 Ei au început să se întristeze şi să-I zică,
14:2 Dar ziceau: Nu la sărbătoare, ca să nu fie unul câte unul: Nu cumva sunt eu?
tulburare în popor. 14:20 Iar El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece,
14:3 Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon care întinge cu Mine în blid.
Leprosul, şi şezând la masă, a venit o femeie 14:21 Că Fiul Omului merge precum este scris
având un alabastru, cu mir de nard curat, de despre El; dar vai de omul acela prin care este
mare preţ, şi, spărgând vasul, a vărsat mirul pe vândut Fiul Omului. Bine era de omul acela dacă
capul lui Iisus. nu s-ar fi născut.
14:4 Dar erau unii mâhniţi între ei, zicând: 14:22 Şi, mâncând ei, a luat Iisus pâine şi
Pentru ce s-a făcut această risipă de mir? binecuvântând, a frânt şi le-a dat lor şi a zis:
14:5 Căci putea să se vândă acest mir cu peste Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu.
trei sute de dinari, şi să se dea săracilor. Şi 14:23 Şi luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au
cârteau împotriva ei. băut din el toţi.
14:6 Dar Iisus a zis: Lăsaţi-o. De ce îi faceţi 14:24 Şi a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al
supărare? Lucru bun a făcut ea cu Mine. Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă.
14:7 Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi şi, 14:25 Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi
oricând voiţi, puteţi să le faceţi bine, dar pe mine mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl
nu Mă aveţi totdeauna. voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu.
14:8 Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai 14:26 Şi după ce au cântat cântări de laudă, au
dinainte a uns trupul Meu, spre înmormântare. ieşit la Muntele Măslinilor.
14:9 Adevărat zic vouă: Oriunde se va 14:27 Şi le-a zis Iisus: Toţi vă veţi sminti, că scris
propovădui Evanghelia, în toată lumea, se va este: "Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile".
spune şi ce-a făcut aceasta, spre pomenirea ei.
14:28 Dar după învierea Mea, voi merge mai
14:10 Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei înainte de voi în Galileea.
doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe
Iisus. 14:29 Iar Petru I-a zis: Chiar dacă toţi se vor
sminti întru Tine, totuşi eu nu.
14:11 Şi, auzind ei, s-au bucurat şi au făgăduit să-
i dea bani. Şi el căuta cum să-L dea lor, la timp 14:30 Şi i-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ţie: Că tu
potrivit. astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta
de două ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de
14:12 Iar în ziua cea dintâi a Azimilor, când Mine.
jertfeau Paştile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde
voieşti să gătim, ca să mănânci Paştile? 14:31 El însă spunea mai stăruitor: Şi de-ar fi să
mor cu Tine, nu Te voi tăgădui. Şi tot aşa ziceau
14:13 Şi a trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: toţi.
Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om,
ducând un urcior cu apă; mergeţi după el. 14:32 Şi au venit la un loc al cărui nume este
Ghetsimani, şi acolo a zis către ucenicii Săi: Şedeţi
14:14 Şi unde va intra, spuneţi stăpânului casei aici până ce Mă voi ruga.
că Învăţătorul zice: Unde este odaia în care să
mănânc Paştile împreună cu ucenicii Mei? 14:33 Şi a luat cu El pe Petru şi pe Iacov şi pe
Ioan şi a început a Se tulbura şi a Se mâhni.
14:15 Iar el vă va arăta un foişor mare aşternut
gata. Acolo să pregătiţi pentru noi. 14:34 Şi le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu
până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi.

48 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


14:35 Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu 14:53 Şi au dus pe Iisus la arhiereu şi s-au
faţa la pământ şi Se ruga, ca, de este cu putinţă, să adunat acolo toţi arhiereii şi bătrânii şi
treacă de la El ceasul (acesta). cărturarii.
14:36 Şi zicea: Avva Părinte, toate sunt Ţie cu 14:54 Iar Petru, de departe, a mers după El, până
putinţă. Depărtează paharul acesta de la Mine. a intrat înăuntru în curtea arhiereului şi şedea
Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu. împreună cu slugile, încălzindu-se la foc.
14:37 Şi a venit şi i-a găsit dormind şi a zis lui 14:55 Arhiereii şi tot sinedriul căutau împotriva
Petru: Simone, dormi? N-ai avut tărie ca să lui Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu
veghezi un ceas? găseau.
14:38 Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în 14:56 Că mulţi mărturiseau mincinos împotriva
ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul Lui, dar mărturiile nu se potriveau.
neputincios. 14:57 Şi ridicându-se unii, au dat mărturie
14:39 Şi iarăşi mergând, s-a rugat, acelaşi cuvânt mincinoasă împotriva Lui, zicând:
zicând. 14:58 Noi L-am auzit zicând: Voi dărâma acest
14:40 Şi iarăşi venind, i-a găsit dormind, căci templu făcut de mână, şi în trei zile altul, nefăcut
ochii lor erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să-I de mână, voi clădi.
răspundă. 14:59 Dar nici aşa mărturia lor nu era la fel.
14:41 Şi a venit a treia oară şi le-a zis: Dormiţi de 14:60 Şi, sculându-se în mijlocul lor, arhiereul L-
acum şi vă odihniţi! E gata! A sosit ceasul. Iată a întrebat pe Iisus, zicând: Nu răspunzi nimic la
Fiul Omului este dat în mâinile păcătoşilor. tot ce mărturisesc împotriva Ta aceştia?
14:42 Sculaţi-vă să mergem. Iată, cel ce M-a 14:61 Iar El tăcea şi nu răspundea nimic. Iarăşi
vândut s-a apropiat. L-a întrebat arhiereul şi I-a zis: Eşti tu Hristosul,
14:43 Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Fiul Celui binecuvântat?
Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el 14:62 Iar Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul
mulţime cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei, de Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi
la cărturari şi de la bătrâni. venind pe norii cerului.
14:44 Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe 14:63 Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: Ce
care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi- trebuinţă mai avem de martori?
L cu pază.
14:64 Aţi auzit hula. Ce vi se pare vouă? Iar ei
14:45 Şi venind îndată şi apropiindu-se de El, a toţi au judecat că El este vinovat de moarte.
zis Lui: Învăţătorule! Şi L-a sărutat.
14:65 Şi unii au început să-L scuipe şi să-I
14:46 Iar ei au pus mâna pe El şi L-au prins. acopere faţa şi să-L bată cu pumnii şi să-I zică:
14:47 Unul din cei ce stăteau pe lângă El, scoţând Prooroceşte! Şi slugile Îl băteau cu palmele.
sabia, a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat 14:66 Şi Petru fiind jos în curte, a venit una din
urechea. slujnicele arhiereului,
14:48 Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Ca la un 14:67 Şi văzându-l pe Petru, încălzindu-se, s-a
tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu toiege, ca să Mă uitat la el şi a zis: Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul.
prindeţi.
14:68 El însă a tăgăduit, zicând: Nici nu ştiu, nici
14:49 În fiecare zi eram la voi în templu, nu înţeleg ce zici. Şi a ieşit afară înaintea curţii; şi
învăţând, şi nu M-aţi prins. Dar acestea sunt ca să a cântat cocoşul.
se împlinească Scripturile.
14:69 Iar slujnica, văzându-l, a început iarăşi să
14:50 Şi, lăsându-L, au fugit toţi. spună celor de faţă că acesta este dintre ei.
14:51 Iar un tânăr mergea după El, înfăşurat 14:70 Iar el a tăgăduit iarăşi. Şi după puţin timp,
într-o pânzătură, pe trupul gol, şi au pus mâna pe cei de faţă ziceau iarăşi lui Petru: Cu adevărat eşti
el. dintre ei, căci eşti şi galileian şi vorbirea ta se
14:52 El însă, smulgându-se din pânzătură, a aseamănă.
fugit gol. 14:71 Iar el a început să se blesteme şi să se jure:
Nu ştiu pe omul acesta despre care ziceţi.
49 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
14:72 Şi îndată cocoşul a cântat a doua oară. Şi 15:19 Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L
Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l scuipau şi, căzând în genunchi, I se închinau.
spusese Iisus: Înainte de a cânta de două ori 15:20 Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat
cocoşul , de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi a de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-
început să plângă. au dus afară ca să-L răstignească.
15:21 Şi au silit pe un trecător, care venea din
Capitolul 15 ţarină, pe Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al
lui Ruf, ca să ducă crucea Lui.
15:1 Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu 15:22 Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se
bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi legând tălmăceşte "locul Căpăţânii".
pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat.
15:23 Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă,
15:2 Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor? dar El n-a luat.
Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici.
15:24 Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei
15:3 Iar arhiereii Îl învinuiau de multe. hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să
15:4 Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? ia.
Iată câte spun împotriva Ta. 15:25 Iar când L-au răstignit, era ceasul al
15:5 Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat treilea.
se mira. 15:26 Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele
15:6 Iar la sărbătoarea Paştilor, le elibera un iudeilor.
întemniţat pe care-l cereau ei. 15:27 Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari:
15:7 Şi era unul cu numele Baraba închis unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui.
împreună cu nişte răzvrătiţi, care în răscoală 15:28 Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei
săvârşiseră ucidere. fără de lege a fost socotit.
15:8 Şi mulţimea, venind sus, a început să ceară 15:29 Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau,
lui Pilat să le facă precum obişnuia pentru ei. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care
15:9 Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti.
eliberez pe regele iudeilor? 15:30 Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi, coborându-
15:10 Fiindcă ştia că arhiereii Îl dăduseră în Te de pe cruce!
mâna lui din invidie. 15:31 De asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L
15:11 Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să le între ei, împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii a
elibereze mai degrabă pe Baraba. mântuit, dar pe Sine nu poate să Se mântuiască!
15:12 Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi 15:32 Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de
face deci cu cel despre care ziceţi că este regele pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei
iudeilor? împreună răstigniţi cu El Îl ocărau.
15:13 Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L! 15:33 Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric
15:14 Iar Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al
mai mult strigau: Răstigneşte-L! nouălea.
15:15 Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a 15:34 Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas
eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se
dat ca să fie răstignit. tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de
ce M-ai părăsit?
15:16 Iar ostaşii L-au dus înăuntrul curţii, adică
în pretoriu, şi au adunat toată cohorta. 15:35 Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind,
ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie.
15:17 Şi L-au îmbrăcat în purpură şi, împletindu-
I o cunună de spini, I-au pus-o pe cap. 15:36 Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în
oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând:
15:18 Şi au început să se plece în faţa Lui, zicând:
Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare.
Bucură-Te regele iudeilor!
15:37 Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat
duhul.
50 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
15:38 Şi catapeteasma templului s-a rupt în 16:7 Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui
două, de sus până jos. Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi;
15:39 Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.
că astfel Şi-a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul 16:8 Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau
acesta era Fiul lui Dumnezeu! cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-
15:40 Şi erau şi femei care priveau de departe; au spus, căci se temeau.
între ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui 16:9 Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a
Iacov cel Mic şi a lui Iosi, şi Salomeea, săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei
15:41 Care, pe când era El în Galileea, mergeau Magdalena, din care scosese şapte demoni.
după El şi Îi slujeau, şi multe altele care se 16:10 Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră
suiseră cu El la Ierusalim. cu El şi care se tânguiau şi plângeau.
15:42 Şi făcându-se seară, fiindcă era vineri, care 16:11 Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de
este înaintea sâmbetei, ea, n-au crezut.
15:43 Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic 16:12 După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi
ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, dintre ei, care mergeau la o ţarină.
îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui 16:13 Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar
Iisus. nici pe ei nu i-au crezut.
15:44 Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând 16:14 La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la
pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult. masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru
15:45 Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au
trupul. crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.
15:46 Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L 16:15 Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi
de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.
într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a 16:16 Cel ce va crede şi se va boteza se va
prăvălit o piatră la uşa mormântului. mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.
15:47 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui 16:17 Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste
Iosi, priveau unde L-au pus. semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în
limbi noi vor grăi,
Capitolul 16 16:18 Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător
de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei
16:1 Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face
Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea sănătoşi.
au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. 16:19 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei,
16:2 Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui
săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, Dumnezeu.
au venit la mormânt. 16:20 Iar ei, plecând, au propovăduit
16:3 Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea
piatra de la uşa mormântului? cuvântul, prin semnele care urmau. Amin.
16:4 Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra
fusese răsturnată; căci era foarte mare.
16:5 Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr
56. Luca — Noul
şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt
alb, şi s-au spăimântat.
Testament
16:6 Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi “Sfânta Evanghelie după Luca” — 24
pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu Capitole : 1,151 Versete
este aici. Iată locul unde L-au pus.

Capitolul 1
51 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
1:1 Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o 1:18 Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi
istorisire despre faptele deplin adeverite între cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia
noi, mea înaintată în zilele ei.
1:2 Aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la 1:19 Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt
început şi au fost slujitori ai Cuvântului, Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am
1:3 Am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi
după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la binevestesc acestea.
început, să ţi le scriu pe rând, 1:20 Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti
1:4 Ca să te încredinţezi despre temenicia până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai
învăţăturii pe care ai primit-o. crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la
timpul lor.
1:5 Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot
cu numele Zaharia din ceata preoţească a lui 1:21 Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că
Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se întârzie în templu.
numea Elisabeta. 1:22 Şi ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au
1:6 Şi erau amândoi drepţi înaintea lui înţeles că a văzut vedenie în templu; şi el le făcea
Dumnezeu, umblând fără prihană în toate semne şi a rămas mut.
poruncile şi rânduielile Domnului. 1:23 Şi când s-au împlinit zilele slujirii lui la
1:7 Dar nu aveau nici un copil, deoarece templu, s-a dus la casa sa.
Elisabeta era stearpă şi amândoi erau înaintaţi în 1:24 Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a
zilele lor. zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând:
1:8 Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui 1:25 Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în
Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.
1:9 A ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să 1:26 Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul
tămâieze intrând în templul Domnului. Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea,
1:10 Iar toată mulţimea poporului, în ceasul al cărei nume era Nazaret,
tămâierii, era afară şi se ruga. 1:27 Către o fecioară logodită cu un bărbat care
1:11 Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a se chema Iosif, din casa lui David; iar numele
dreapta altarului tămâierii. fecioarei era Maria.
1:12 Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a 1:28 Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te,
căzut peste el. ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei.
1:13 Iar îngerul a zis către el: Nu te teme,
Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată 1:29 Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul
şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate
numi Ioan. să fie aceasta?
1:14 Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea 1:30 Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai
lui, mulţi se vor bucura. aflat har la Dumnezeu.
1:15 Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va 1:31 Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi
bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din vei chema numele lui Iisus.
pântecele mamei sale se va umple de Duhul 1:32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se
Sfânt. va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui
1:16 Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la tronul lui David, părintele Său.
Domnul Dumnezeul lor. 1:33 Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi
1:17 Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea împărăţia Lui nu va avea sfârşit.
lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii 1:34 Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta,
şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?
ca să gătească Domnului un popor pregătit. 1:35 Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt
Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt

52 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va 1:56 Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei
naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. luni; şi s-a înapoiat la casa sa.
1:36 Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea 1:57 Şi după ce s-a împlinit vremea să nască,
fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună Elisabeta a născut un fiu.
pentru ea, cea numită stearpă. 1:58 Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a
1:37 Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. mărit mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună
1:38 Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie cu ea.
după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea. 1:59 Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie
1:39 Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în împrejur pruncul şi-l numeau Zaharia, după
grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei numele tatălui său.
lui Iuda. 1:60 Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va
1:40 Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe chema Ioan.
Elisabeta. 1:61 Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu
1:41 Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, se cheamă cu numele acesta.
pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a 1:62 Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el
umplut de Duh Sfânt, să fie numit.
1:42 Şi cu glas mare a strigat şi a zis: 1:63 Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este numele lui. Şi toţi s-au mirat.
este rodul pântecelui tău. 1:64 Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi
1:43 Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.
Maica Domnului meu? 1:65 Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau
1:44 Că iată, cum veni la urechile mele glasul împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-
salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în au vestit toate aceste cuvinte.
pântecele meu. 1:66 Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă,
1:45 Şi fericită este aceea care a crezut că se vor zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Căci mâna
împlini cele spuse ei de la Domnul. Domnului era cu el.
1:46 Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe 1:67 Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt
Domnul. şi a proorocit, zicând:
1:47 Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, 1:68 Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui
Mântuitorul meu, Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare
1:48 Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, poporului Său;
iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. 1:69 Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui
1:49 Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi David, slujitorul Său,
sfânt este numele Lui. 1:70 Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi
1:50 Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se prooroci din veac;
tem de El. 1:71 Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna
1:51 Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei tuturor celor ce ne urăsc pe noi.
mândri în cugetul inimii lor. 1:72 Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi
1:52 Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a aducă aminte de legământul Său cel sfânt;
înălţat pe cei smeriţi, 1:73 De jurământul cu care S-a jurat către
1:53 Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe Avraam, părintele nostru,
cei bogaţi i-a scos afară deşerţi. 1:74 Ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne
1:54 A sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi dea nouă fără frică,
aducă aminte de mila Sa, 1:75 Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate,
1:55 Precum a grăit către părinţii noştri, lui înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre.
Avraam şi seminţiei lui, în veac.

53 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


1:76 Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt 2:14 Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
te vei chema, că vei merge înaintea feţei pământ pace, între oameni bunăvoire!
Domnului, ca să găteşti căile Lui, 2:15 Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer,
1:77 Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar
întru iertarea păcatelor lor, până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a
1:78 Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.
cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, 2:16 Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria
1:79 Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.
şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele 2:17 Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor
noastre pe calea păcii. despre acest Copil.
1:80 Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a 2:18 Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor
fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. de către păstori.
2:19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte,
Capitolul 2 punându-le în inima sa.
2:20 Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe
2:1 În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră
August să se înscrie toată lumea. precum li se spusese.
2:2 Această înscriere s-a făcut întâi pe când 2:21 Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie
Quirinius ocârmuia Siria. împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit
2:3 Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.
cetatea sa. 2:22 Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor,
2:4 Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la
Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului.
numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din 2:23 Precum este scris în Legea Domnului, că
neamul lui David. orice întâi-născut de parte bărbătească să fie
2:5 Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea închinat Domnului.
logodită cu el, care era însărcinată. 2:24 Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea
2:6 Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de
ca ea să nască, porumbel.
2:7 Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a 2:25 Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele
înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de
găzduire pentru ei. Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi
Duhul Sfânt era asupra lui.
2:8 Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp
şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei 2:26 Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu
lor. va vedea moartea până ce nu va vedea pe
Hristosul Domnului.
2:9 Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi
slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s- 2:27 Şi din îndemnul Duhului a venit la templu;
au înfricoşat cu frică mare. şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul
Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii,
2:10 Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată,
vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 2:28 El L-a primit în braţele sale şi a
pentru tot poporul. binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
2:11 Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este 2:29 Acum slobozeşte pe robul Tău, după
Hristos Domnul, în cetatea lui David. cuvântul Tău, în pace,
2:12 Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc 2:30 Că ochii mei văzură mântuirea Ta,
înfăşat, culcat în iesle. 2:31 Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor
2:13 Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, popoarelor,
mulţime de oaste cerească, lăudând pe 2:32 Lumină spre descoperirea neamurilor şi
Dumnezeu şi zicând: slavă poporului Tău Israel.
54 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
2:33 Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se 2:51 Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le
vorbea despre Prunc. era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate
2:34 Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către aceste cuvinte.
Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre 2:52 Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta
căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni.
un semn care va stârni împotriviri.
2:35 Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se Capitolul 3
descopere gândurile din multe inimi.
2:36 Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din 3:1 În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului
seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul
care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său,
sa. tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar
2:37 Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi Lisanias, tetrarh al Abilenei,
patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind 3:2 În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost
noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui
2:38 Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Zaharia, în pustie.
Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor 3:3 Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului,
ce aşteptau mântuire în Ierusalim. propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea
2:39 După ce au săvârşit toate, s-au întors în păcatelor.
Galileea, în cetatea lor Nazaret. 3:4 Precum este scris în cartea cuvintelor lui
2:40 Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, Isaia proorocul: "Este glasul celui ce strigă în
umplându-Se de înţelepciune şi harul lui pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi
Dumnezeu era asupra Lui. cărările Lui.
2:41 Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de 3:5 Orice vale se va umple şi orice munte şi orice
sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim. deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face
drepte şi cele colţuroase, drumuri netede.
2:42 Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au
suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii. 3:6 Şi toată făptura va vedea mântuirea lui
Dumnezeu".
2:43 Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau
ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii 3:7 Deci zicea Ioan mulţimilor care veneau să se
Lui nu ştiau. boteze de el: Pui de vipere, cine v-a arătat să
fugiţi de mânia ce va să fie?
2:44 Şi socotind că este în ceata călătorilor de
drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre 3:8 Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu
rude şi printre cunoscuţi. începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe
Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din
2:45 Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
căutându-L.
3:9 Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci
2:46 Iar după trei zile L-au aflat în templu, orice pom care nu face roadă bună se taie şi se
şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi aruncă în foc.
întrebându-i.
3:10 Şi mulţimile îl întrebau, zicând: Ce să facem
2:47 Şi toţi care Îl auzeau se minunau de deci?
priceperea şi de răspunsurile Lui.
3:11 Răspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are două
2:48 Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să
a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? facă asemenea.
Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi.
3:12 Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au
2:49 Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? spus: Învăţătorule, noi ce să facem?
Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie
să fiu? 3:13 El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult
peste ce vă este rânduit.
2:50 Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus
lor.

55 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


3:14 Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să 3:32 Fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul
facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe nimeni, nici să lui Sala, fiul lui Naason,
învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda 3:33 Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni,
voastră. fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda.
3:15 Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându- 3:34 Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam,
se toţi despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva el fiul lui Tara, fiul lui Nahor,
este Hristosul?
3:35 Fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec,
3:16 A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez fiul lui Eber, fiul lui Sala,
cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine,
3:36 Fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sim,
Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua
fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu
foc, 3:37 Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul Iaret, fiul
lui Maleleil, fiul lui Cainam,
3:17 A Cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe
aria şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar pleava o va 3:38 Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
arde cu foc nestins. lui Dumnezeu.
3:18 Încă şi alte multe îndemnând, propovăduia
poporului vestea cea bună. Capitolul 4
3:19 Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el pentru
Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, şi pentru 4:1 Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la
toate relele pe care le-a făcut Irod, Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie,
3:20 A adăugat la toate şi aceasta, încât a închis 4:2 Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de
pe Ioan în temniţă. diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi,
sfârşindu-se ele, a flămânzit.
3:21 Şi după ce s-a botezat tot poporul,
botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis 4:3 Şi I-a spus diavolul: Dacă eşti Fiul lui
cerul, Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine.
3:22 Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip 4:4 Şi a răspuns Iisus către el: Scris este că nu
trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al
Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. lui Dumnezeu.
3:23 Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când 4:5 Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a
a început (să propovăduiască), fiind, precum se arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii.
socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli, 4:6 Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată
3:24 Fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a
lui Ianai, fiul lui Iosif, fost dată mie şi eu o dau cui voiesc;
3:25 Fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, 4:7 Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea,
fiul lui Esli, fiul lui Nagai, toată va fi a Ta.
3:26 Fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, 4:8 Şi răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia
fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, Mea, satano, căci scris este: "Domnului
Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui Unuia
3:27 Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui
să-I slujeşti".
Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
4:9 Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa
3:28 Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul
templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,
lui Elmadam, fiul lui Er,
aruncă-Te de aici jos;
3:29 Fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim,
4:10 Căci scris este: "Că îngerilor Săi va porunci
fiul lui Matat, fiul lui Levi,
pentru Tine, ca să Te păzească";
3:30 Fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul
4:11 Şi te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să
lui Ionam, fiul lui Eliachim,
loveşti de piatră piciorul Tău.
3:31 Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata,
4:12 Şi răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: "Să nu
fiul lui Natan, fiul lui David,
ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău".

56 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


4:13 Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s-a 4:32 Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci
îndepărtat de la El, până la o vreme. cuvântul Lui era cu putere.
4:14 Şi S-a întors Iisus în puterea Duhului în 4:33 Iar în sinagogă era un om, având duh de
Galileea şi a ieşit vestea despre El în toată demon necurat, şi a strigat cu glas tare:
împrejurimea. 4:34 Lasă! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai
4:15 Şi învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui
toţi. Dumnezeu.
4:16 Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, 4:35 Şi l-a certat Iisus, zicând: Taci şi ieşi din el.
după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a
sinagogă şi S-a sculat să citească. ieşit din el, cu nimic vătămându-l.
4:17 Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Şi, 4:36 Şi frică li s-a făcut tuturor şi spuneau unii
deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: către alţii, zicând: Ce este acest cuvânt? Că
4:18 "Duhul Domnului este peste Mine, pentru porunceşte duhurilor necurate, cu stăpânire şi cu
care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis putere, şi ele ies.
să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să 4:37 Şi a ieşit vestea despre El în tot locul din
propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi împrejurimi.
vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi, 4:38 Şi sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa
4:19 Şi să vestesc anul plăcut Domnului". lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de
4:20 Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a friguri rele şi L-au rugat pentru ea.
şezut, iar ochii tuturor erau aţintiţi asupra Lui. 4:39 Şi El, plecându-Se asupra ei, a certat
4:21 Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a frigurile şi frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată
împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. sculându-se, le slujea;
4:22 Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele 4:40 Dar apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi
harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Şi
este, oare, Acesta fiul lui Iosif? mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoşi.
4:23 Şi El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune 4:41 Din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi
această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! ziceau: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Dar El,
Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, că
aici în patria Ta. ştiau că El este Hristosul.
4:24 Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un 4:42 Iar făcându-se ziuă, a ieşit şi S-a dus într-un
prooroc nu este bine primit în patria sa. loc pustiu; şi mulţimile Îl căutau şi au venit până
la El, şi-L ţineau ca să nu plece de la ei.
4:25 Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în
zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei 4:43 Şi El a zis către ei: Trebuie să binevestesc
ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste împărăţia lui Dumnezeu şi altor cetăţi, fiindcă
tot pământul. pentru aceasta am fost trimis.
4:26 Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, 4:44 Şi propovăduia în sinagogile Galileii.
decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă.
4:27 Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele Capitolul 5
proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a
curăţat, decât Neeman Sirianul. 5:1 Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte
4:28 Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul
umplut de mânie. Ghenizaret,
4:29 Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi 5:2 A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar
L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era pescarii, coborând din ele, spălau mrejele.
zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; 5:3 Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a
4:30 Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la
uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea,
4:31 Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a mulţimile.
Galileii, şi îi învăţa sâmbăta.
57 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
5:4 Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui
Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca Iisus.
să pescuiţi. 5:20 Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule,
5:5 Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, iertate îţi sunt păcatele tale.
toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, 5:21 Iar fariseii şi cărturarii au început să
dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte
5:6 Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul
de peşte, că li se rupeau mrejele. Dumnezeu?
5:7 Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă 5:22 Iar Iisus, cunoscând gândurile lor,
corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în inimile
umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se voastre?
afunde, 5:23 Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt
5:8 Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la păcatele tale, sau a zice: Scoală şi umblă?
genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, 5:24 Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ
Doamne, că sunt om păcătos. putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ţie îţi
5:9 Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta.
erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi 5:25 Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând
prinseseră. patul pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe
5:10 Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Dumnezeu.
Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis 5:26 Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe
Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut
vei fi pescar de oameni. astăzi lucruri minunate.
5:11 Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi 5:27 Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş,
au mers după El. cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis:
5:12 Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un Vino după Mine.
om plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa 5:28 Şi, lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după
la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, dacă El.
voieşti, poţi să mă curăţeşti.
5:29 Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi
5:13 Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, era mulţime multă de vameşi şi de alţii care
zicând: Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra şedeau cu ei la masă.
de pe el.
5:30 Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către
5:14 Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ucenicii Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi
ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?
curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit Moise,
5:31 Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: N-au
spre mărturie lor.
trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi.
5:15 Dar şi mai mult străbătea vorba despre El şi
5:32 N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi
mulţimi multe se adunau, ca să asculte şi să se
la pocăinţă.
vindece de bolile lor.
5:33 Iar ei au zis către El: Ucenicii lui Ioan
5:16 Iar El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga.
postesc adesea şi fac rugăciuni, de asemenea şi ai
5:17 Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă fariseilor, iar ai Tăi mănâncă şi beau.
şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din
5:34 Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi
toate satele Galileii, din Iudeea şi din Ierusalim. Şi
pe fiii nunţii să postească, cât timp Mirele este cu
puterea Domnului se arăta în tămăduiri.
ei?
5:18 Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om
5:35 Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la
care era slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi
ei; atunci vor posti în acele zile.
să-l pună înaintea Lui;
5:36 Le-a spus lor şi o pildă: Nimeni, rupând
5:19 Dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina
petic de la haină nouă, nu-l pune la haină veche,
mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi, printre

58 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


altfel rupe haina cea nouă, iar peticul luat din ea 6:14 Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei,
nu se potriveşte la cea veche. fratele lui, şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe
5:37 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri Vartolomeu,
vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile; şi se 6:15 Şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui
varsă şi vinul şi se strică şi burdufurile. Alfeu şi pe Simon numit Zilotul,
5:38 Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi 6:16 Şi pe Iuda al lui Iacov şi pe Iuda
împreună se vor păstra. Iscarioteanul, care s-a făcut trădător.
5:39 Şi nimeni, bând vin vechi, nu voieşte de cel 6:17 Şi coborând împreună cu ei, a stat în loc şes,
nou, căci zice: E mai bun cel vechi. El şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime
mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi
Capitolul 6 de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră
ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor.
6:1 Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus 6:18 Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se
mergea prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau vindecau.
spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. 6:19 Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că
6:2 Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi.
nu se cade a face sâmbăta? 6:20 Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi,
6:3 Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi zicea: Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este
citit ce a făcut David, când a flămânzit el şi cei ce împărăţia lui Dumnezeu.
erau cu el? 6:21 Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi
6:4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde.
pâinile punerii înainte şi a mâncat şi a dat şi 6:22 Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi
însoţitorilor săi, din ele, pe care nu se cuvine să le şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor
mănânce decât numai preoţii? lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului
6:5 Şi le zicea: Fiul Omului este Domn şi al Omului.
sâmbetei. 6:23 Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că,
6:6 Iar în altă sâmbătă, a intrat El în sinagogă şi iată, plata voastră multă este în cer; pentru că tot
învăţa. Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă aşa făceau proorocilor părinţii lor.
era uscată. 6:24 Dar vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe
6:7 Dar cărturarii şi fariseii Îl pândeau de-l va pământ mângâierea voastră.
vindeca sâmbăta, ca să-I găsească vină. 6:25 Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi
6:8 Însă El ştia gândurile lor şi a zis omului care flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi
avea mâna uscată: Scoală-te şi stai la mijloc. El s- plânge şi vă veţi tângui.
a sculat şi a stat. 6:26 Vai vouă când toţi oamenii vă vor vorbi de
6:9 Atunci Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce bine. Căci tot aşa făceau proorocilor mincinoşi
se cade sâmbăta: a face bine sau a face rău? A părinţii lor.
scăpa un suflet sau a-l pierde? 6:27 Iar vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe
6:10 Şi privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe
Întinde mâna ta. Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a voi;
făcut sănătoasă, ca şi cealaltă. 6:28 Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-
6:11 Ei însă s-au umplut de mânie şi vorbeau vă pentru cei ce vă fac necazuri.
unii cu alţii ce să facă cu Iisus. 6:29 Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi
6:12 Şi în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-
Se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către ţi ia şi cămaşa;
Dumnezeu. 6:30 Oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia
6:13 Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe lucrurile tale, nu cere înapoi.
ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care 6:31 Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
i-a numit Apostoli. faceţi-le şi voi asemenea;

59 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


6:32 Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată 6:48 Asemenea este unui om care, zidindu-şi
puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe
iubesc pe ei. piatră, şi venind apele mari şi puhoiul izbind în
6:33 Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era
ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi bine clădită pe piatră.
lucru fac. 6:49 Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea
6:34 Şi dacă daţi împrumut celor de la care omului care şi-a zidit casa pe pământ fără
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi temelie, şi izbind în ea puhoiul de ape, îndată a
avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut căzut şi prăbuşirea acelei case a fost mare.
păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.
6:35 Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi Capitolul 7
daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în
schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii 7:1 Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale
Celui Preaînalt, că El este bun cu cei Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum.
nemulţumitori şi răi. 7:2 Iar sluga unui sutaş, care era la el în cinste,
6:36 Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este fiind bolnavă era să moară.
milostiv. 7:3 Şi auzind despre Iisus, a trimis la El bătrâni ai
6:37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi iudeilor, rugându-L să vină şi să vindece pe sluga
şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. lui.
6:38 Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o 7:4 Iar ei, venind la Iisus, L-au rugat stăruitor,
măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu zicând: Vrednic este să-i faci lui aceasta,
ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va 7:5 Căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit
măsura. sinagoga.
6:39 Şi le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să 7:6 Iar Iisus mergea cu ei. Şi nefiind El acum
călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? departe de casă, a trimis la El prieteni, zicându-I:
6:40 Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul Doamne, nu Te osteni, că nu sunt vrednic ca să
său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca intri sub acoperământul meu.
învăţătorul său. 7:7 De aceea nici pe mine nu m-am socotit
6:41 De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar vrednic să vin la Tine. Ci spune cu cuvântul şi se
bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? va vindeca sluga mea.
6:42 Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă 7:8 Căci şi eu sunt om pus sub stăpânire, având
să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care sub mine ostaşi, şi zic acestuia: Du-te, şi se duce,
este în ochiul tău? Făţarnice, scoate mai întâi şi altuia: Vino, şi vine, şi slugii mele: Fă aceasta, şi
bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi face.
paiul din ochiul fratelui tău. 7:9 Iar Iisus, auzind acestea, S-a minunat de el şi,
6:43 Căci nu este pom bun care să facă roade rele întorcându-Se, a zis mulţimii care venea după El:
şi, iarăşi, nici pom rău care să facă roade bune. Zic vouă că nici în Israel n-am aflat atâta
6:44 Căci fiecare pom se cunoaşte după roadele credinţă;
lui. Că nu se adună smochine din mărăcini şi nici 7:10 Şi întorcându-se cei trimişi acasă, au găsit
nu se culeg struguri din spini. sluga sănătoasă.
6:45 Omul bun, din vistieria cea bună a inimii 7:11 Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită
sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi
vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci multă mulţime.
din prisosul inimii grăieşte gura lui. 7:12 Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată
6:46 Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi
şi nu faceţi ce vă spun? ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu
6:47 Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele ea.
şi le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: 7:13 Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi
i-a zis: Nu plânge!
60 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
7:14 Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei 7:31 Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui
ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, neam? Şi cu cine sunt ei asemenea?
scoală-te. 7:32 Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi
7:15 Şi s-a ridicat mortul şi a început să strigă unii către alţii, zicând: V-am cântat din
vorbească, şi l-a dat mamei lui. fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi n-aţi
7:16 Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe plâns.
Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între 7:33 Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând
noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon!
7:17 Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată 7:34 A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi
Iudeea şi în toată împrejurimea. ziceţi: Iată un om mâncăcios şi băutor de vin,
7:18 Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!
acestea. 7:35 Dar Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de
7:19 Şi chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, către toţi fiii ei.
Ioan i-a trimis către Domnul, zicând: Tu eşti Cel 7:36 Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să
ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a
7:20 Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan şezut la masă.
Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: Tu eşti 7:37 Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi,
Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus
7:21 Şi în acel ceas El a vindecat pe mulţi de boli un alabastru cu mir.
şi de răni şi de duhuri rele şi multor orbi le-a 7:38 Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui,
dăruit vederea. plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele
7:22 Şi răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta
lui Ioan cele ce aţi văzut şi cele ce aţi auzit: Orbii picioarele Lui şi le ungea cu mir.
văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii 7:39 Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în
aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel
7:23 Şi fericit este acela care nu se va sminti e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă.
întru Mine. 7:40 Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone,
7:24 Iar, după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el.
început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce 7:41 Un cămătar avea doi datornici. Unul era
aţi ieşit să priviţi, în pustie? Oare trestie clătinată dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu
de vânt? cincizeci.
7:25 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat 7:42 Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat
în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai
petrec în desfătare sunt în casele regilor. mult?
7:26 Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! 7:43 Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela
Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc. căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai
7:27 Acesta este cel despre care s-a scris: "Iată judecat.
trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va 7:44 Şi întorcându-se către femeie, a zis lui
găti calea Ta, înaintea Ta". Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa
7:28 Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu
nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul
împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. ei.
7:29 Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au 7:45 Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am
încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
botezându-se cu botezul lui Ioan. 7:46 Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă
7:30 Iar fariseii şi învăţătorii de lege au călcat cu mir Mi-a uns picioarele.
voia lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se de
el.

61 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


7:47 De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de
multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, încercare se leapădă.
puţin iubeşte. 8:14 Cea căzută între spini sunt cei ce aud
7:48 Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele. cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi
7:49 Şi au început cei ce şedeau împreună la cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.
masă să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi 8:15 Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu
păcatele? inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi
7:50 Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a rodesc întru răbdare.
mântuit; mergi în pace. 8:16 Nimeni, aprinzând făclia, n-o ascunde sub
un vas, sau n-o pune sub pat, ci o aşează în
Capitolul 8 sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.
8:17 Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea
8:1 Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să
sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui nu vină la arătare.
Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El; 8:18 Luaţi seama deci cum auziţi: Celui ce are i se
8:2 Şi unele femei care fuseseră vindecate de va da; iar de la cel ce nu are, şi ce i se pare că are
duhuri rele şi de boli: Maria, numită Magdalena, se va lua de la el.
din care ieşiseră şapte demoni, 8:19 Şi au venit la El mama Lui şi fraţii; dar nu
8:3 Şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui puteau să se apropie de El din pricina mulţimii.
Irod, şi Suzana şi multe altele care le slujeau din 8:20 Şi I s-a vestit: Mama Ta şi fraţii Tăi stau
avutul lor. afară şi voiesc să Te vadă.
8:4 Şi adunându-se mulţime multă şi venind de 8:21 Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea
prin cetăţi la El, a zis în pildă: şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui
8:5 Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi Dumnezeu şi-l îndeplinesc.
semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost 8:22 Şi într-una din zile a intrat în corabie cu
călcată cu picioarele şi păsările cerului au ucenicii Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă
mâncat-o. parte a lacului. Şi au plecat.
8:6 Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, 8:23 Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a
pentru că nu avea umezeală. lăsat pe lac o furtună de vânt, şi corabia se
8:7 Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu umplea de apă şi erau în primejdie.
ea, au înăbuşit-o. 8:24 Şi, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând:
8:8 Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, Învăţătorule, Învăţătorule, pierim. Iar El,
crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au
striga: Cine are urechi de auzit să audă. încetat şi s-a făcut linişte.
8:9 Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda 8:25 Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar
aceasta? ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii:
Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor
8:10 El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi
şi apei, şi-L ascultă?
tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în
pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu 8:26 Şi au ajuns cu corabia în ţinutul
înţeleagă. Gerghesenilor, care este în faţa Galileii.
8:11 Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este 8:27 Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat
cuvântul lui Dumnezeu. din cetate, care avea demon şi care de multă
vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai
8:12 Iar cea de lângă drum sunt cei care aud,
locuia, ci prin morminte.
apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca
nu cumva, crezând, să se mântuiască. 8:28 Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea
Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul
8:13 Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind
lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă
cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au
chinui.

62 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:29 Căci poruncea duhului necurat să iasă din 8:45 Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de
om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care
în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te
legăturile, era mânat de demon, în pustie. îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este
8:30 Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este cel ce s-a atins de mine?
numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi 8:46 Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci
intraseră în el. am simţit o putere care a ieşit din Mine.
8:31 Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să 8:47 Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit
meargă în adânc. tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă
8:32 Şi era acolo o turmă mare de porci, care cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum
păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să s-a tămăduit îndată.
intre în ei; şi le-a îngăduit. 8:48 Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta
8:33 Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, te-a mântuit. Mergi în pace.
iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a 8:49 Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-
înecat. marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai
8:34 Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au supăra pe Învăţătorul.
fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. 8:50 Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme;
8:35 Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au crede numai şi se va izbăvi.
venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră 8:51 Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre
demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov
la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. şi pe tatăl copilei şi pe mamă.
8:36 Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost 8:52 Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar
izbăvit demonizatul. El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme.
8:37 Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul 8:53 Şi râdeau de El, ştiind că a murit.
Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi 8:54 Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de
de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te!
înapoiat.
8:55 Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a
8:38 Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl poruncit El să i se dea să mănânce.
ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul
8:56 Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a
zicând:
poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
8:39 Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a
făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată
cetatea câte îi făcuse Iisus. Capitolul 9
8:40 Şi când s-a întors Iisus, L-a primit mulţimea,
9:1 Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi,
căci toţi Îl aşteptau.
le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi
8:41 Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era să vindece bolile.
Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la
9:2 Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui
picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui,
Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.
8:42 Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece
9:3 Şi a zis către ei: Să nu luaţi nimic pe drum,
ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El,
nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici
mulţimile Îl împresurau.
să nu aveţi câte două haine.
8:43 Şi o femeie, care de doisprezece ani avea
9:4 Şi în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi şi
scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată
de acolo să plecaţi.
averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie
vindecată, 9:5 Şi câţi nu vă vor primi, ieşind din acea cetate
scuturaţi praful de pe picioarele voastre, spre
8:44 Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala
mărturie împotriva lor.
hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.
9:6 Iar ei, plecând, mergeau prin sate binevestind
şi vindecând pretutindeni.

63 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:7 Şi a auzit Irod tetrarhul toate cele făcute şi către arhierei şi de către cărturari şi să fie
era nedumerit, că se zicea de către unii că Ioan s- omorât, iar a treia zi să învieze.
a sculat din morţi; 9:23 Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să
9:8 Iar de unii că Ilie s-a arătat, iar de alţii, că un vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
prooroc dintre cei vechi a înviat. crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie;
9:9 Iar Irod a zis: Lui Ioan eu i-am tăiat capul. 9:24 Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va
Cine este dar Acesta despre care aud asemenea pierde; iar cine-şi va pierde sufletul pentru Mine,
lucruri? Şi căuta să-l vadă. acela îl va mântui.
9:10 Şi, întorcându-se apostolii, I-au spus toate 9:25 Că ce foloseşte omului dacă va câştiga
câte au făcut. Şi, luându-i cu Sine, S-a dus de o lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va
parte într-un loc pustiu, aproape de cetatea păgubi?
numită Betsaida. 9:26 Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de
9:11 Iar mulţimile, aflând, au mers după El şi El, cuvintele Mele, de acesta şi Fiul Omului se va
primindu-le, le vorbea despre împărăţia lui ruşina, când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a
Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuinţă de sfinţilor îngeri.
vindecare îi făcea sănătoşi. 9:27 Cu adevărat însă spun vouă: Sunt unii,
9:12 Dar ziua a început să se plece spre seară. Şi, dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea,
venind la El, cei doisprezece I-au spus: Dă drumul până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu.
mulţimii să se ducă prin satele şi prin sătuleţele 9:28 Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile,
dimprejur, ca să poposească şi să-şi găsească luând cu Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a
mâncare, că aici suntem în loc pustiu. suit pe munte ca să Se roage.
9:13 Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. 9:29 Şi pe când se ruga El, chipul feţei Sale s-a
Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini şi făcut altul şi îmbrăcămintea Lui albă strălucind.
doi peşti, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom
9:30 Şi iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau
cumpăra merinde pentru tot poporul acesta.
Moise şi Ilie,
9:14 Căci erau ca la cinci mii de bărbaţi. Dar El a
9:31 Şi care, arătându-se întru slavă, vorbeau
zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte
despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l împlinească
cincizeci de inşi.
în Ierusalim.
9:15 Şi au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi.
9:32 Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi
9:16 Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi
peşti şi privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi pe cei doi bărbaţi stând cu El.
a dat ucenicilor, ca să pună mulţimii înainte.
9:33 Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis
9:17 Şi au mâncat şi s-au săturat toţi şi au luat către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim
ceea ce le-a rămas, douăsprezece coşuri de aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise
fărâmituri. şi una lui Ilie, neştiind ce spune.
9:18 Şi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, 9:34 Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un
şi i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că sunt nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au
Eu? intrat în nor.
9:19 Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, 9:35 Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este
iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat un prooroc din cei Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi!
vechi.
9:36 Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur.
9:20 Şi El le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele
Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui acelea, din cele ce văzuseră.
Dumnezeu.
9:37 În ziua următoare, când s-au coborât din
9:21 Iar El, certându-i, le-a poruncit să nu spună munte, L-a întâmpinat mulţime multă.
nimănui aceasta,
9:38 Şi iată un bărbat din mulţime a strigat,
9:22 Zicând că Fiul Omului trebuie să pătimească zicând: Învăţătorule, rogu-mă Ţie, caută spre fiul
multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de meu, că îl am numai pe el;

64 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:39 Şi iată un duh îl apucă şi îndată strigă şi-l n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să
zguduie cu spume şi abia pleacă de la el, după ce le mântuiască.
l-a zdrobit. 9:56 Şi s-au dus în alt sat.
9:40 Şi m-am rugat de ucenicii Tăi ca să-l alunge, 9:57 Şi pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul
şi n-au putut. către El: Te voi însoţi, oriunde Te vei duce.
9:41 Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam 9:58 Şi i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini şi păsările
necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi cerului cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-Şi
şi vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. plece capul.
9:42 Şi, apropiindu-se el, demonul l-a aruncat la 9:59 Şi a zis către altul: urmează-Mi. Iar el a zis:
pământ şi l-a zguduit. Iar Iisus a certat pe duhul Doamne, dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe
cel necurat şi a vindecat pe copil şi l-a dat tatălui tatăl meu.
lui.
9:60 Iar El i-a zis: Lasă morţii să-şi îngroape
9:43 Iar toţi au rămas uimiţi de mărirea lui morţii lor, iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui
Dumnezeu. Şi mirându-se toţi de toate câte făcea, Dumnezeu.
a zis către ucenicii Săi:
9:61 Dar altul a zis: Îţi voi urma, Doamne, dar
9:44 Puneţi în urechile voastre cuvintele acestea: întâi îngăduie-mi ca să rânduiesc cele din casa
Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. mea.
9:45 Iar ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era 9:62 Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune
ascuns pentru ei ca să nu-l priceapă şi se temeau mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit
să-L întrebe despre acest cuvânt. pentru împărăţia lui Dumnezeu.
9:46 Şi a intrat gând în inima lor: Cine dintre ei
ar fi mai mare? Capitolul 10
9:47 Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat
un copil, l-a pus lângă Sine, 10:1 Iar după acestea, Domnul a ales alţi
9:48 Şi le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea
în numele Meu, pe Mine Mă primeşte; iar oricine feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea
Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a să vină.
trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi 10:2 Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar
toţi, acesta este mare. lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul
9:49 Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul
văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni Său.
şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună 10:3 Mergeţi; iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în
cu noi. mijlocul lupilor.
9:50 Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci cine 10:4 Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici
nu este împotriva voastră este pentru voi. încălţăminte; şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale.
9:51 Şi când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El 10:5 Iar în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace
S-a hotărât să meargă la Ierusalim. casei acesteia.
9:52 Şi a trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, 10:6 Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră
mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la
să facă pregătiri pentru El. voi.
9:53 Dar ei nu L-au primit, pentru că El se 10:7 Şi în această casă rămâneţi, mâncând şi
îndrepta spre Ierusalim. bând cele ce vă vor da, căci vrednic este
9:54 Şi văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în
zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din casă.
cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie? 10:8 Şi în orice cetate veţi intra şi vă vor primi,
9:55 Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu mâncaţi cele ce vă vor pune înainte.
ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului 10:9 Şi vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-
a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu.

65 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


10:10 Şi în orice cetate veţi intra şi nu vă vor 10:26 Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în
primi, ieşind în pieţele ei, ziceţi: Lege? Cum citeşti?
10:11 Şi praful care s-a lipit de picioarele noastre 10:27 Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe
din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din
aceasta să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia lui tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot
Dumnezeu. cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
10:12 Zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua 10:28 Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi
aceea, decât cetăţii aceleia. vei trăi.
10:13 Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Căci 10:29 Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis
dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile care către Iisus: Şi cine este aproapele meu?
s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în 10:30 Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora
sac şi în cenuşă. de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari,
10:14 Dar Tirului şi Sidonului mai uşor le va fi la care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au
judecată, decât vouă. plecat, lăsându-l aproape mort.
10:15 Şi tu, Capernaume, nu ai fost înălţat, oare, 10:31 Din întâmplare un preot cobora pe calea
până la cer? Până la iad vei fi coborât! aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.
10:16 Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă 10:32 De asemenea şi un levit, ajungând în acel
ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de loc şi văzând, a trecut pe alături.
Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de 10:33 Iar un samarinean, mergând pe cale, a
Cel ce M-a trimis pe Mine. venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
10:17 Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu 10:34 Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând
bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe
în numele Tău. dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a
10:18 Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger purtat grijă de el.
căzând din cer. 10:35 Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat
10:19 Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui,
şi peste scorpii, şi peste toată puterea eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.
vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma. 10:36 Care din aceşti trei ţi se pare că a fost
10:20 Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile aproapele celui căzut între tâlhari?
vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre 10:37 Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi
sunt scrise în ceruri. Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.
10:21 În acesta ceas, El S-a bucurat în Duhul 10:38 Şi pe când mergeau ei, El a intrat într-un
Sfânt şi a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în
al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea casa ei.
de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai
10:39 Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care,
descoperit pruncilor. Aşa, Părinte, căci aşa a fost
aşezându-se la picioarele Domnului, asculta
înaintea Ta, bunăvoinţa Ta.
cuvântul Lui.
10:22 Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi
10:40 Iar Marta se silea cu multă slujire şi,
nimeni nu cunoaşte cine este Fiul, decât numai
apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că
Tatăl, şi cine este Tatăl, decât numai Fiul şi căruia
sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i
voieşte Fiul să-i descopere.
deci să-mi ajute.
10:23 Şi întorcându-Se către ucenici, de o parte a
10:41 Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto,
zis: Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi!
Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti;
10:24 Căci zic vouă: Mulţi prooroci şi regi au voit
10:42 Dar un lucru trebuie: căci Maria partea
să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să
bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.
audă ceea ce auziţi, dar n-au auzit.
10:25 Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat,
ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să Capitolul 11
moştenesc viaţa de veci?
66 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
11:1 Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a 11:18 Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va
încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe
învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe demoni cu Beelzebul.
ucenicii lui. 11:19 Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii
11:2 Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi
nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele judecători.
Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în 11:20 Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot
cer aşa şi pe pământ. pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui
11:3 Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă Dumnezeu.
în fiecare zi. 11:21 Când cel tare şi înarmat fiind îşi păzeşte
11:4 Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi curtea, avuţiile lui sunt în pace.
înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc nouă. Şi 11:22 Dar când unul mai tare decât el vine
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel asupra lui şi-l înfrânge, îi ia toate armele pe care
rău. se bizuia, iar prăzile de la el le împarte.
11:5 Şi a zis către ei: Cine dintre voi, având un 11:23 Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea;
prieten şi se va duce la el în miez de noapte şi-i şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte.
va zice: Prietene, împrumută-mi trei pâini,
11:24 Când duhul cel necurat iese din om, umblă
11:6 Că a venit, din cale, un prieten la mine şi n- prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi, negăsind,
am ce să-i pun înainte, zice: Mă voi întoarce la casa mea, de unde am
11:7 Iar acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: ieşit.
Nu mă da de osteneală. Acum uşa e încuiată şi 11:25 Şi, venind, o află măturată şi împodobită.
copiii mei sunt în pat cu mine. Nu pot să mă scol
11:26 Atunci merge şi ia cu el alte şapte duhuri
să-ţi dau.
mai rele decât el şi, intrând, locuieşte acolo; şi se
11:8 Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele
pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala decât cele dintâi.
lui, sculându-se, îi va da cât îi trebuie.
11:27 Şi când zicea El acestea, o femeie din
11:9 Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este
veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe
11:10 Că oricine cere ia; şi cel ce caută găseşte, şi care i-ai supt!
celui ce bate i se va deschide. 11:28 Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce
11:11 Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.
pâine, oare, îi va da piatră? Sau dacă îi va cere 11:29 Iar îngrămădindu-se mulţimile, El a
peşte, oare îi va da, în loc de peşte, şarpe? început a zice: Neamul acesta este un neam
11:12 Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? viclean; cere semn dar semn nu i se va da decât
11:13 Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor semnul proorocului Iona.
voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru 11:30 Căci precum a fost Iona un semn pentru
Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de Niniviteni aşa va fi şi Fiul Omului semn pentru
la El! acest neam.
11:14 Şi a scos un demon, şi acela era mut. Şi 11:31 Regina de la miazăzi se va ridica la
când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar judecată cu bărbaţii neamului acestuia şi-i va
mulţimile s-au minunat. osândi, pentru că a venit de la marginile
11:15 Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, pământului, ca să asculte înţelepciunea lui
căpetenia demonilor, scoate pe demoni. Solomon; şi, iată, mai mult decât Solomon este
aici.
11:16 Iar alţii, ispitindu-L, cereau de la El semn
din cer. 11:32 Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată
cu neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că s-au
11:17 Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis:
pocăit la propovăduirea lui Iona; şi, iată, mai mult
Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se
decât Iona este aici.
pustieşte şi casă peste casă cade.

67 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


11:33 Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc 11:49 De aceea şi înţelepciunea lui Dumnezeu a
ascuns, nici sub obroc, ci în sfeşnic, ca aceia care zis: "Voi trimite la ei prooroci şi apostoli şi dintre
intră să vadă lumina. ei vor ucide şi vor prigoni";
11:34 Luminătorul trupului este ochiul tău. Când 11:50 Ca să se ceară de la neamul acesta sângele
ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e tuturor proorocilor, care s-a vărsat de la facerea
luminat; dar când ochiul tău e rău, atunci şi lumii,
trupul tău e întunecat. 11:51 De la sângele lui Abel până la sângele lui
11:35 Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie Zaharia, care a pierit între altar şi templu.
întuneric. Adevărat vă spun: Se va cere de la neamul
11:36 Aşadar, dacă tot trupul tău e luminat, acesta.
neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în 11:52 Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat
întregime, ca şi când te luminează făclia cu cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi intrat, iar pe
strălucirea ei. cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat.
11:37 Şi pe când Iisus vorbea, un fariseu Îl ruga 11:53 Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii
să prânzească la el; şi, intrând, a şezut la masă. au început să-L urască groaznic şi să-L silească să
11:38 Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a vorbească despre multe,
spălat înainte de masă. 11:54 Pândindu-L şi căutând să prindă ceva din
11:39 Şi Domnul a zis către el: Acum, voi gura Lui, ca să-I găsească vină.
fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi
a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire Capitolul 12
şi de viclenie.
11:40 Nebunilor! Oare, cel ce a făcut partea din 12:1 Şi în acelaşi timp, adunându-se mulţime mii
afară n-a făcut şi partea dinăuntru? şi mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii, Iisus
11:41 Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt a început să vorbească întâi către ucenicii Săi:
înlăuntrul vostru şi, iată, toate vă vor fi curate. Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este
făţărnicia.
11:42 Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială
din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi 12:2 Că nimic nu este acoperit care să nu se
lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de descopere şi nimic ascuns care să nu se
Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi cunoască.
pe acelea să nu le lăsaţi. 12:3 De aceea, câte aţi spus la întuneric se vor
11:43 Vai vouă, fariseilor! Că iubiţi scaunele din auzi la lumină; şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în
faţă în sinagogi şi în închinăciunile din pieţe. odăi, se va vesti de pe acoperişuri.
11:44 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 12:4 Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă
făţarnici! Că sunteţi ca mormintele ce nu se văd, temeţi de cei care ucid trupul şi după aceasta n-
şi oamenii, care umblă peste ele, nu le ştiu. au ce să mai facă.
11:45 Şi răspunzând, unul dintre învăţătorii de 12:5 Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi:
Lege I-a zis: Învăţătorule, acestea zicând, ne Temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are
mustri şi pe noi! putere să arunce în gheena; da, vă zic vouă, de
acela să vă temeţi.
11:46 Iar El a zis: Vai şi vouă, învăţătorilor de
Lege! Că împovăraţi pe oameni cu sarcini anevoie 12:6 Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi
de purtat, iar voi nu atingeţi sarcinile nici cel nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui
puţin cu un deget. Dumnezeu.
11:47 Vai vouă! Că zidiţi mormintele proorocilor 12:7 Ci şi perii capului vostru, toţi sunt număraţi.
pe care părinţii voştri i-au ucis. Nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe
vrăbii.
11:48 Aşadar, mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele
părinţilor voştri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le 12:8 Şi zic vouă: Oricine va mărturisi pentru
clădiţi mormintele. Mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va
mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui
Dumnezeu.

68 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


12:9 Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea 12:27 Priviţi la crini cum cresc: Nu torc, nici nu
oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui ţes. Şi zic vouă că nici Solomon, în toată mărirea
Dumnezeu. lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
12:10 Oricui va spune vreun cuvânt împotriva 12:28 Iar dacă iarba care este azi pe câmp, iar
Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o
împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. îmbracă, cu cât mai mult pe voi, puţin
12:11 Iar când vă vor duce în sinagogi şi la credincioşilor!
dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce 12:29 Şi voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce
veţi răspunde, sau ce veţi zice, veţi bea şi nu fiţi îngrijoraţi.
12:12 Că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul 12:30 Căci toate acestea păgânii lumii le caută;
acela, ce trebuie să spuneţi. dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de acestea;
12:13 Zis-a Lui cineva din mulţime: Învăţătorule, 12:31 Căutaţi mai întâi împărăţia Lui. Şi toate
zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. acestea se vor adăuga vouă.
12:14 Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine 12:32 Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl
judecător sau împărţitor peste voi? vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.
12:15 Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată 12:33 Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie;
lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară
avuţiilor sale. neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se apropie,
12:16 Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui nici molie nu o strică.
om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 12:34 Căci unde este comoara voastră, acolo este
12:17 Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că inima voastră.
n-am unde să adun roadele mele? 12:35 Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile
12:18 Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele voastre aprinse.
mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo 12:36 Şi voi fiţi asemenea oamenilor care
tot grâul şi bunătăţile mele; aşteaptă pe stăpânul lor când se întoarce de la
12:19 Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe nuntă, ca, venind, şi bătând, îndată să-i deschidă.
bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 12:37 Fericite sunt slugile acelea pe care, venind,
mănâncă, bea, veseleşte-te. stăpânul le va afla priveghind. Adevărat zic vouă
12:20 Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această că se va încinge şi le va pune la masă şi,
noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai apropiindu-se le va sluji.
pregătit ale cui vor fi? 12:38 Fie că va veni la straja a doua, fie că va
12:21 Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori veni la straja a treia, şi le va găsi aşa, fericite sunt
sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. acelea.
12:22 Şi a zis către ucenicii Săi: De aceea zic 12:39 Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul
vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi casei în care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa
mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi să i se spargă casa.
îmbrăca. 12:40 Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu
12:23 Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul gândiţi Fiul Omului va veni.
mai mult decât îmbrăcămintea. 12:41 Şi a zis Petru: Doamne, către noi spui pilda
12:24 Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici nu aceasta sau şi către toţi?
seceră; ei n-au cămară, nici jitniţă, şi Dumnezeu îi 12:42 Şi a zis Domnul: Cine este iconomul
hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune
păsările! peste slugile sale, ca să le dea, la vreme, partea
12:25 Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să lor de grâu?
adauge staturii sale un cot? 12:43 Fericită este sluga aceea pe care, venind
12:26 Deci dacă nu puteţi să faceţi nici cel mai stăpânul, o va găsi făcând aşa.
mic lucru, de ce vă îngrijiţi de celelalte? 12:44 Adevărat vă spun că o va pune peste toate
avuţiile sale.

69 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


12:45 Iar de va zice sluga aceea în inima sa: 13:1 Şi erau de faţă în acel timp unii care-I
Stăpânul meu zăboveşte să vină, şi va începe să vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a
bată pe slugi şi pe slujnice, şi să mănânce, şi să amestecat cu jertfele lor.
bea şi să se îmbete, 13:2 Şi El, răspunzând, le-a zis: Credeţi, oare, că
12:46 Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi decât toţi
care ea nu se aşteaptă şi în ceasul în care ea nu galileienii, fiindcă au suferit aceasta?
ştie şi o va tăia în două, iar partea ei va pune-o cu 13:3 Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi
cei necredincioşi. veţi pieri la fel.
12:47 Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului 13:4 Sau acei optsprezece inşi, peste care s-a
şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi surpat turnul în Siloam şi i-a ucis, gândiţi, oare,
bătută mult. că ei au fost mai păcătoşi decât toţi oamenii care
12:48 Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri locuiau în Ierusalim?
vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s- 13:5 Nu! zic vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi
a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a veţi pieri la fel.
încredinţat mult, mai mult i se va cere.
13:6 Şi le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un
12:49 Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş smochin, sădit în via sa şi a venit să caute rod în
vrea să fie acum aprins! el, dar n-a găsit.
12:50 Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă 13:7 Şi a zis către vier: Iată trei ani sunt de când
nerăbdare am până ce se va îndeplini! vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc.
12:51 Vi se pare că am venit să dau pace pe Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar?
pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. 13:8 Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi
12:52 Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi
fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva pune gunoi.
a trei. 13:9 Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei
12:53 Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi tăia.
fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi 13:10 Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi
fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sâmbăta.
sale şi nora împotriva soacrei.
13:11 Şi iată o femeie care avea de optsprezece
12:54 Şi zicea mulţimilor: Când vedeţi un nor ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de
ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine nu putea să se ridice în sus nicidecum;
ploaie mare; şi aşa este.
13:12 Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis:
12:55 Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.
că va fi arşiţă, şi aşa este.
13:13 Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-
12:56 Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu
13:14 Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că
o deosebiţi?
Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea
12:57 De ce, dar, de la voi înşivă nu judecaţi ce mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se
este drept? lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă,
12:58 Şi când mergi cu pârâşul tău la dregător, dar nu în ziua sâmbetei!
dă-ţi silinţa să te scapi de el pe cale, ca nu cumva 13:15 Iar Domnul i-a răspuns şi a zis:
să te târască la judecător, şi judecătorul să te dea Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare,
în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l
în temniţă. duce să-l adape?
12:59 Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei 13:16 Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe
plăti şi cel din urmă ban. care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu
se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura
Capitolul 13 aceasta, în ziua sâmbetei?

70 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:17 Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care 13:33 Însă şi astăzi şi mâine şi în ziua următoare
erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura merg, fiindcă nu este cu putinţă să piară prooroc
de faptele strălucite săvârşite de El. afară din Ierusalim.
13:18 Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăţia 13:34 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe
lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna? prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de
13:19 Asemenea este grăuntelui de muştar pe câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună
care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa, şi pasărea puii săi sub aripi, dar n-aţi voit.
a crescut şi s-a făcut copac, iar păsările cerului s- 13:35 Iată vi se lasă casa voastră pustie, că
au sălăşluit în ramurile lui. adevărat grăiesc vouă. Nu Mă veţi mai vedea
13:20 Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia până ce va veni vremea când veţi zice:
lui Dumnezeu? Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!
13:21 Asemenea este aluatului pe care, luându-l,
femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce
s-a dospit totul. Capitolul 14
13:22 Şi mergea El prin cetăţi şi prin sate,
învăţând şi călătorind spre Ierusalim. 14:1 Şi când a intrat El în casa unuia dintre
căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi
13:23 Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, ei Îl pândeau,
cei ce se mântuiesc? Iar El le-a zis:
14:2 Iată un om bolnav de idropică era înaintea
13:24 Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, Lui.
că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor
putea. 14:3 Şi, răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii
de lege şi către farisei, spunând: Cuvine-se a
13:25 După ce se va scula stăpânul casei şi va vindeca sâmbăta ori nu?
încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi
la uşă, zicând: Doamne, deschide-ne! - şi el, 14:4 Ei însă au tăcut. Şi luându-l, l-a vindecat şi i-
răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde a dat drumul.
sunteţi, 14:5 Şi către ei a zis: Care dintre voi, de-i cădea
13:26 Atunci voi veţi începe să ziceţi: Am mâncat fiul sau boul în fântână nu-l va scoate îndată în
înaintea ta şi am băut şi în pieţele noastre ai ziua sâmbetei?
învăţat. 14:6 Şi n-au putut să-i răspundă la acestea.
13:27 Şi el vă va zice: Vă spun: Nu ştiu de unde 14:7 Şi luând seama cum îşi alegeau la masă cele
sunteţi. Depărtaţi-vă de la mine toţi lucrătorii dintâi locuri, a spus celor chemaţi o pildă, zicând
nedreptăţii. între ei:
13:28 Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, 14:8 Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te
când veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie
şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar chemat de el altul mai de cinste decât tine.
pe voi aruncaţi afară. 14:9 Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe
13:29 Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu
de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de
masă în împărăţia lui Dumnezeu. pe urmă.
13:30 Şi iată, sunt unii de pe urmă care vor fi 14:10 Ci, când vei fi chemat, mergând aşează-te
întâi, şi sunt alţii întâi care vor fi pe urmă. în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce
13:31 În ceasul acela au venit la El unii din te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai
farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor
vrea să Te ucidă. care vor şedea împreună cu tine.
13:32 Şi El le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii 14:11 Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri,
acesteia: Iată, alung demoni şi fac vindecări, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.
astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi. 14:12 Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci
prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe
fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca
71 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, 14:30 Zicând: Acest om a început să zidească,
şi să-ţi fie ca răsplată. dar n-a putut isprăvi.
14:13 Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe 14:31 Sau care rege, plecând să se bată în război
neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, cu alt rege, nu va sta întâi să se sfătuiască, dacă
14:14 Şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. va putea să întâmpine cu zece mii pe cel care vine
Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. împotriva lui cu douăzeci de mii?
14:15 Şi auzind acestea, unul dintre cei ce 14:32 Iar de nu, încă fiind el departe, îi trimite
şedeau cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va solie şi se roagă de pace.
prânzi în împărăţia lui Dumnezeu! 14:33 Aşadar oricine dintre voi care nu se
14:16 Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină leapădă de tot ce are nu poate să fie ucenicul
mare şi a chemat pe mulţi; Meu.
14:17 Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să 14:34 Bună este sarea, dar dacă şi sarea se va
spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt strica, cu ce va fi dreasă?
gata. 14:35 Nici în pământ, nici în gunoi, nu este de
14:18 Şi au început unul câte unul, să-şi ceară folos, ci o aruncă afară. Cine are urechi de auzit
iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi să audă.
am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă.
14:19 Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am Capitolul 15
cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă.
14:20 Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de 15:1 Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii,
aceea nu pot veni. ca să-L asculte.
14:21 Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului 15:2 Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând:
său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă
zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe cu ei.
săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi 15:3 Şi a zis către ei pilda aceasta, spunând:
adu-i aici. 15:4 Care om dintre voi, având o sută de oi şi
14:22 Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai pierzând din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci şi
poruncit şi tot mai este loc. nouă în pustie şi se duce după cea pierdută, până
14:23 Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la ce o găseşte?
drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi 15:5 Şi găsind-o, o pune pe umerii săi,
se umple casa, bucurându-se;
14:24 Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia 15:6 Şi sosind acasă, cheamă prietenii şi vecinii,
care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea. zicându-le: Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia
14:25 Şi mergeau cu El mulţimi multe; şi cea pierdută.
întorcându-Se, a zis către ele: 15:7 Zic vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă
14:26 Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte,
tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii şi pe decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-
fraţi şi pe surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu au nevoie de pocăinţă.
poate să fie ucenicul Meu. 15:8 Sau care femeie, având zece drahme, dacă
14:27 Şi cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine pierde o drahmă, nu aprinde lumina şi nu mătură
după Mine nu poate să fie ucenicul Meu. casa şi nu caută cu grijă până ce o găseşte?
14:28 Că cine dintre voi vrând să zidească un 15:9 Şi găsind-o, cheamă prietenele şi vecinele
turn nu stă mai întâi şi-şi face socoteala sale, spunându-le: Bucuraţi-vă cu mine, căci am
cheltuielii, dacă are cu ce să-l isprăvească? găsit drahma pe care o pierdusem.
14:29 Ca nu cumva, punându-i temelia şi 15:10 Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui
neputând să-l termine, toţi cei care vor vedea să Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte.
înceapă a-l lua în râs, 15:11 Şi a zis: Un om avea doi fii.

72 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


15:12 Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: 15:29 Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată,
Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat
le-a împărţit averea. porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied,
15:13 Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul ca să mă veselesc cu prietenii mei.
cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi 15:30 Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a
acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări. mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat
15:14 Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut pentru el viţelul cel îngrăşat.
foamete mare în ţara aceea, şi el a început să 15:31 Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti
ducă lipsă. cu mine şi toate ale mele ale tale sunt.
15:15 Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din 15:32 Trebuia însă să ne veselim şi să ne
locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a
sale să păzească porcii. înviat, pierdut era şi s-a aflat.
15:16 Şi dorea să-şi sature pântecele din
roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni Capitolul 16
nu-i dădea.
15:17 Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai 16:1 Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om
tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât
aici de foame! lui că-i risipeşte avuţiile.
15:18 Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i 16:2 Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud
voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia ta, căci
15:19 Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. nu mai poţi să fii iconom.
Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. 16:3 Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că
15:20 Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă stăpânul meu ia iconomia de la mine? Să sap, nu
departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut pot; să cerşesc, mi-e ruşine.
milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a 16:4 Ştiu ce voi face, ca să mă primească în
sărutat. casele lor, când voi fi scos din iconomie.
15:21 Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi 16:5 Şi chemând la sine, unul câte unul, pe
înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi: Cât
fiul tău. eşti dator stăpânului meu?
15:22 Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi 16:6 Iar el a zis: O sută de măsuri de untdelemn.
degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi Iconomul i-a zis: Ia-ţi zapisul şi, şezând, scrie
inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; degrabă cincizeci.
15:23 Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l 16:7 După aceea a zis altuia: Dar tu, cât eşti
înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; dator? El i-a spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a
15:24 Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, iconomul: Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.
pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se 16:8 Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel
veselească. nedrept, căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii
15:25 Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor
venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi decât fiii luminii.
jocuri. 16:9 Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia
15:26 Şi, chemând la sine pe una dintre slugi, a nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, să vă
întrebat ce înseamnă acestea. primească ei în corturile cele veşnice.
15:27 Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi 16:10 Cel ce este credincios în foarte puţin şi în
tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte
că l-a primit sănătos. puţin şi în mult este nedrept.
15:28 Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl 16:11 Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia
lui, ieşind, îl ruga. nedreaptă, cine vă va încredinţa pe cea
adevărată?

73 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


16:12 Şi dacă în ceea ce este străin nu aţi fost 16:27 Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l
credincioşi, cine vă va da ce este al vostru? trimiţi în casa tatălui meu,
16:13 Nici o slugă nu poate să slujească la doi 16:28 Căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea,
stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va 16:29 Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe
dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui prooroci; să asculte de ei.
mamona.
16:30 Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă
16:14 Toate acestea le auzeau şi fariseii, care cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi.
erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc.
16:31 Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise
16:15 Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia
voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cineva dintre morţi.
cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni
este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.
16:16 Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de
Capitolul 17
atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi
17:1 Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este
fiecare se sileşte spre ea.
să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele
16:17 Dar mai lesne e să treacă cerul şi vin!
pământul, decât să cadă din Lege un corn de
17:2 Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o
literă.
piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să
16:18 Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe alta smintească pe unul din aceştia mici.
săvârşeşte adulter; şi cel ce ia pe cea lăsată de
17:3 Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi
bărbat săvârşeşte adulter.
fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l.
16:19 Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră
17:4 Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o
şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip
zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând:
strălucit.
Mă căiesc, iartă-l.
16:20 Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea
17:5 Şi au zis apostolii către Domnul: Sporeşte-
porţii lui, plin de bube,
ne credinţa.
16:21 Poftind să se sature din cele ce cădeau de
17:6 Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă cât un
la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau
grăunte de muştar, aţi zice acestui sicomor:
bubele lui.
Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi vă va
16:22 Şi a murit săracul şi a fost dus de către asculta.
îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a
17:7 Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la
fost înmormântat.
păscut turme, îi va zice când se întoarce din
16:23 Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, ţarină: Vino îndată şi şezi la masă?
el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în
17:8 Oare, nu-i va zice: Pregăteşte-mi ca să cinez
sânul lui.
şi, încingându-te, slujeşte-mi, până ce voi mânca
16:24 Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi şi voi bea şi după aceea vei mânca şi vei bea şi
milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful tu?
degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci
17:9 Va mulţumi, oare, slugii că a făcut cele
mă chinuiesc în această văpaie.
poruncite? Cred că nu.
16:25 Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai
17:10 Aşa şi voi, când veţi face toate cele
primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr,
poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi
asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se
netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram
mângâie, iar tu te chinuieşti.
datori să facem.
16:26 Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a
17:11 Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi
întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să
trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii,
treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo
să treacă la noi. 17:12 Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece
leproşi care stăteau departe,

74 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


17:13 Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, să le ia; de asemenea, cel ce va fi în ţarină să nu
Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! se întoarcă înapoi.
17:14 Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă 17:32 Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot.
arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 17:33 Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va
curăţit. pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi.
17:15 Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, 17:34 Zic vouă: În noaptea aceea vor fi doi într-
s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. un pat; unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat.
17:16 Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele 17:35 Două vor măcina împreună; una va fi luată
lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. şi alta va fi lăsată.
17:17 Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au 17:36 Doi vor fi în ogor; unul se va lua altul se va
curăţit? Dar cei nouă unde sunt? lăsa.
17:18 Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui 17:37 Şi răspunzând, ucenicii I-au zis: Unde,
Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt Doamne? Iar El le-a zis: Unde va fi stârvul, acolo
neam? se vor aduna vulturii.
17:19 Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a
mântuit. Capitolul 18
17:20 Şi fiind întrebat de farisei când va veni
împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: 18:1 Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage
Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea,
17:21 Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, 18:2 Zicând: Într-o cetate era un judecător care
iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina.
vostru.
18:3 Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea
17:22 Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veţi la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul
dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi nu meu.
veţi vedea.
18:4 Şi un timp n-a voit, dar după acestea a zis
17:23 Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, aici; întru sine: Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de om
nu vă duceţi şi nu vă luaţi după ei. nu mă ruşinez,
17:24 Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o 18:5 Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face
parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu
de sub cer, aşa va fi şi Fiul Omului în ziua Sa. să mă supere.
17:25 Dar mai întâi El trebuie să sufere multe şi 18:6 Şi a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul
să fie lepădat de neamul acesta. cel nedrept?
17:26 Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va 18:7 Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate
fi şi în zilele Fiului Omului: aleşilor Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi
17:27 Mâncau, beau, se însurau, se măritau până pentru care El rabdă îndelung?
în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit 18:8 Zic vouă că le va face dreptate în curând.
potopul şi i-a nimicit pe toţi. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare,
17:28 Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: credinţă pe pământ?
mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, şi 18:9 Către unii care se credeau că sunt drepţi şi
zideau, priveau cu dispreţ pe ceilalţi, a zis pilda aceasta:
17:29 Iar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a 18:10 Doi oameni s-au suit la templu, ca să se
plouat din cer foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe roage: unul fariseu şi celălalt vameş.
toţi,
18:11 Fariseul, stând, aşa se ruga în sine:
17:30 La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi
Omului. oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi
17:31 În ziua aceea, cel care va fi pe acoperişul acest vameş.
casei, şi lucrurile lui în casă, să nu se coboare ca 18:12 Postesc de două ori pe săptămână, dau
zeciuială din toate câte câştig.
75 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
18:13 Iar vameşul, departe stând, nu voia nici 18:30 Şi să nu ia cu mult mai mult în vremea
ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, aceasta, iar în veacul ce va să vină, viaţă veşnică.
zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, 18:31 Şi luând la Sine pe cei doisprezece, a zis
păcătosului. către ei: Iată ne suim la Ierusalim şi se vor
18:14 Zic vouă că acesta s-a coborât mai împlini toate cele scrise prin prooroci despre Fiul
îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine Omului.
se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se 18:32 Căci va fi dat păgânilor şi va fi batjocorit şi
smereşte pe sine se va înălţa. va fi ocărât şi scuipat.
18:15 Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă 18:33 Şi, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a
de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. treia zi va învia.
18:16 Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi 18:34 Şi ei n-au înţeles nimic din acestea, căci
copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia cuvântul acesta era ascuns pentru ei şi nu
lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. înţelegeau cele spuse.
18:17 Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi 18:35 Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un
împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra orb şedea lângă drum, cerşind.
în ea.
18:36 Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba
18:18 Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule ce e aceasta.
Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de
18:37 Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul.
veci?
18:38 Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David,
18:19 Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun?
fie-Ţi milă de mine!
Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.
18:39 Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să
18:20 Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să
tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui
nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb,
David, fie-Ţi milă de mine!
cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
18:40 Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă
18:21 Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din
la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat:
tinereţile mele.
18:41 Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să
18:22 Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte:
văd!
Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei
avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. 18:42 Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a
mântuit.
18:23 Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era
foarte bogat. 18:43 Şi îndată a văzut şi mergea după El,
slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse,
18:24 Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de
a dat laudă lui Dumnezeu.
greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui
Dumnezeu!
18:25 Că mai lesne este a trece cămila prin Capitolul 19
urechile acului decât să intre bogatul în
împărăţia lui Dumnezeu. 19:1 Şi intrând, trecea prin Ierihon.
18:26 Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se 19:2 Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta
mântuiască? era mai-marele vameşilor şi era bogat.
18:27 Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la 19:3 Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea
oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu. de mulţime, pentru că era mic de statură.
18:28 Iar Petru a zis: Iată, noi, lăsând toate ale 19:4 Şi alergând el înainte, s-a suit într-un
noastre, am urmat Ţie. sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să
treacă.
18:29 Şi El le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Nu
este nici unul care a lăsat casă, sau femeie, sau 19:5 Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în
fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru împărăţia lui sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci
Dumnezeu, astăzi în casa ta trebuie să rămân.

76 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


19:6 Şi a coborât degrabă şi L-a primit, 19:24 Şi a zis celor ce stăteau de faţă: Luaţi de la
bucurându-se. el mina şi daţi-o celui ce are zece mine.
19:7 Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat 19:25 Şi ei au zis lui: Doamne, acela are zece
să găzduiască la un om păcătos. mine.
19:8 Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, 19:26 Zic vouă: Că oricui are i se va da, iar de la
jumătate din averea mea, Doamne, o dau cel ce nu are şi ceea ce are i se va lua.
săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, 19:27 Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit
întorc împătrit. să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în
19:9 Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut faţa mea.
mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al 19:28 Şi zicând acestea, mergea înainte, suindu-
lui Avraam. Se la Ierusalim.
19:10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să 19:29 Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de
mântuiască pe cel pierdut. Betania, către muntele care se zice Muntele
19:11 Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le- Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici,
a spus o pildă, fiindcă El era aproape de 19:30 Zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră
Ierusalim, iar ei credeau că împărăţia lui şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat pe care
Dumnezeu se va arăta îndată. nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată. Şi,
19:12 Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus dezlegându-l, aduceţi-l.
într-o ţară îndepărtată, ca să-şi ia domnie şi să se 19:31 Şi dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-l
întoarcă. dezlegaţi?, veţi zice aşa: Pentru că Domnul are
19:13 Şi chemând zece slugi ale sale, le-a dat trebuinţă de el.
zece mine şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele 19:32 Şi, plecând, cei trimişi au găsit precum le-a
până ce voi veni! spus.
19:14 Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis solie în 19:33 Pe când aceştia dezlegau mânzul, au zis
urma lui, zicând: Nu voim ca acesta să domnească stăpânii lui către ei: De ce dezlegaţi mânzul?
peste noi.
19:34 Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuinţă
19:15 Şi când s-a întors el, după ce luase domnia, de el Domnul.
a zis să fie chemate slugile acelea, cărora le
19:35 Şi i-au adus la Iisus şi, aruncându-şi
dăduse banii, ca să ştie cine ce a neguţătorit.
hainele lor pe mânz, l-au ajutat pe Iisus să urce
19:16 Şi a venit cea dintâi, zicând: Doamne, mina pe el.
ta a adus câştig zece mine.
19:36 Iar pe când mergea El, aşterneau hainele
19:17 Şi i-a zis stăpânul: Bine slugă bună, fiindcă lor pe cale.
întru puţin ai fost credincioasă, să ai stăpânire
19:37 Şi apropiindu-se de poalele Muntelui
peste zece cetăţi.
Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor,
19:18 Şi a venit a doua, zicând: Mina ta, stăpâne, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu,
a mai adus cinci mine. cu glas tare, pentru toate minunile pe care le
19:19 Iar el a zis şi acesteia: Să ai şi tu stăpânire văzuse,
peste cinci cetăţi. 19:38 Zicând: Binecuvântat este Împăratul care
19:20 A venit şi cealaltă, zicând: Doamne, iată vine întru numele Domnului! Pace în cer şi slavă
mina ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar, întru cei de sus.
19:21 Că mă temeam de tine, pentru că eşti om 19:39 Dar unii farisei din mulţime au zis către El:
aspru: iei ce nu ai pus şi seceri ce n-ai semănat. Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii.
19:22 Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi 19:40 Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor
judeca, slugă vicleană. Ai ştiut că sunt om aspru: tăcea aceştia, pietrele vor striga.
iau ce nu am pus şi secer ce nu am semănat; 19:41 Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a
19:23 Pentru ce deci n-ai dat banul meu plâns pentru ea, zicând:
schimbătorilor de bani? Şi eu, venind, l-aş fi luat
cu dobândă.

77 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


19:42 Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, 20:11 Şi a trimis apoi altă slugă, dar ei, bătând-o
cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt şi pe aceea şi batjocorind-o, au trimis-o fără
de ochii tăi. nimic.
19:43 Căci vor veni zile peste tine, când 20:12 Şi a trimis apoi pe a treia; iar ei, rănind-o
duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor şi pe aceea, au alungat-o.
împresura şi te vor strâmtora din toate părţile. 20:13 Şi stăpânul viei a zis: Ce voi face? Voi
19:44 Şi te vor face una cu pământul, şi pe fiii tăi trimite pe fiul meu cel iubit; poate se vor ruşina
care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe de el.
piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării 20:14 Iar lucrătorii, văzându-l, s-au vorbit între
tale. ei, zicând: Acesta este moştenitorul; să-l omorâm
19:45 Şi intrând în templu, a început să scoată pe ca moştenirea să fie a noastră.
cei ce vindeau şi cumpărau în el. 20:15 Şi scoţându-l afară din vie, l-au ucis. Ce va
19:46 Zicându-le: Scris este: "Şi va fi casa Mea face, deci, acestora, stăpânul viei?
casă de rugăciune"; dar voi aţi făcut din ea 20:16 Va veni şi va pierde pe lucrătorii aceia, iar
peşteră de tâlhari. via o va da altora. Iar ei auzind, au zis: Să nu se
19:47 Şi era în fiecare zi în templu şi învăţa. Dar întâmple!
arhiereii şi cărturarii şi fruntaşii poporului 20:17 El însă, privind la ei, a zis: Ce înseamnă,
căutau să-L piardă. deci, scriptura aceasta: "Piatra pe care n-au luat-
19:48 Şi nu găseau ce să-I facă, căci tot poporul o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul
se ţinea după El, ascultându-L. unghiului"?
20:18 Oricine va cădea pe această piatră va fi
Capitolul 20 sfărâmat, iar pe cine va cădea ea îl va zdrobi.
20:19 Iar cărturarii şi arhiereii căutau să pună
20:1 Şi într-una din zile, pe când Iisus învăţa mâna pe El, în ceasul acela, dar s-au temut de
poporul în templu şi binevestea, au venit popor. Căci ei au înţeles că Iisus spusese pilda
arhiereii şi cărturarii, împreună cu bătrânii, aceasta pentru ei.
20:2 Şi, vorbind, au zis către El: Spune nouă, cu 20:20 Şi pândindu-L, I-au trimis iscoade, care se
ce putere faci acestea, sau cine este Cel ce Ţi-a prefăceau că sunt drepţi, ca să-L prindă în cuvânt
dat această putere? şi să-L dea stăpânirii şi puterii dregătorului.
20:3 Iar El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi 20:21 Şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, ştim
întreba şi Eu pe voi un cuvânt, şi spuneţi-Mi: că vorbeşti şi înveţi drept şi nu cauţi la faţa
20:4 Botezul lui Ioan era din cer sau de la omului, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu:
oameni? 20:22 Se cuvine ca noi să dăm dajdie Cezarului
20:5 Şi ei cugetau în sinea lor, zicând: Dacă vom sau nu?
spune: Din cer, va zice: Pentru ce n-aţi crezut în 20:23 Dar Iisus, cunoscând vicleşugul lor, a zis
el? către ei: De ce Mă ispitiţi?
20:6 Iar dacă vom zice: De la oameni, tot poporul 20:24 Arătaţi-mi un dinar. Al cui chip şi scriere
ne va ucide cu pietre, căci este încredinţat că Ioan are pe el? Iar ei au zis: Ale Cezarului.
a fost prooroc. 20:25 Şi El a zis către ei: Aşadar, daţi cele ce sunt
20:7 Şi au răspuns că nu ştiu de unde. ale Cezarului, Cezarului şi cele ce sunt ale lui
20:8 Şi Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu Dumnezeu, lui Dumnezeu.
ce putere fac acestea. 20:26 Şi nu L-au putut prinde în cuvânt înaintea
20:9 Şi a început să spună către popor pilda poporului şi, mirându-se de cuvântul Lui, au
aceasta: Un om a sădit vie şi a dat-o lucrătorilor tăcut.
şi a plecat departe pentru multă vreme. 20:27 Şi apropiindu-se unii dintre saducheii care
20:10 Şi la timpul potrivit, a trimis la lucrători o zic că nu este înviere, L-au întrebat:
slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, 20:28 Zicând: Învăţătorule, Moise a scris pentru
bătând-o, au trimis-o fără nimic. noi: Dacă moare fratele cuiva, având femeie, şi el

78 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


n-a avut copii, să ia fratele lui pe femeie şi să 21:1 Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând
ridice urmaş fratelui său. darurile lor în vistieria templului.
20:29 Erau deci şapte fraţi. Şi cel dintâi, luându- 21:2 Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând
şi femeie, a murit fără de copii. acolo doi bani.
20:30 Şi a luat-o al doilea, şi a murit şi el fără 21:3 Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă
copii. săracă a aruncat mai mult decât toţi.
20:31 A luat-o şi al treilea; şi tot aşa toţi şapte n- 21:4 Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat
au lăsat copii şi au murit. la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot
20:32 La urmă a murit şi femeia. ce avea pentru viaţă.
20:33 Deci femeia, la înviere, a căruia dintre ei va 21:5 Iar unii vorbind despre templu că este
fi soţie, căci toţi şapte au avut-o de soţie? împodobit cu pietre frumoase şi cu podoabe, El a
zis:
20:34 Şi le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se
însoară şi se mărită; 21:6 Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va
rămâne piatră peste piatră care să nu se
20:35 Iar cei ce se vor învrednici să dobândească
risipească.
veacul acela şi învierea cea din morţi, nici nu se
însoară, nici nu se mărită. 21:7 Şi ei L-au întrebat, zicând: Învăţătorule,
când oare, vor fi acestea? Şi care este semnul
20:36 Căci nici să moară nu mai pot, căci sunt la
când au să fie acestea?
fel cu îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai
învierii. 21:8 Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci
mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi
20:37 Iar că morţii înviază a arătat chiar Moise la
vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.
rug, când numeşte Domn pe Dumnezeul lui
Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui 21:9 Iar când veţi auzi de războaie şi de
Iacov. răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea
trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.
20:38 Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al
morţilor, ci al viilor, căci toţi trăiesc în El. 21:10 Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste
neam şi împărăţie peste împărăţie.
20:39 Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au
zis: Învăţătorule, bine ai zis. 21:11 Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea,
foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer
20:40 Şi nu mai cutezau să-L întrebe nimic.
vor fi.
20:41 Iar El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că
21:12 Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor
Hristos este Fiul lui David?
pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în
20:42 Căci însuşi David spune în Cartea sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi
Psalmilor: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de- la dregători, pentru numele Meu.
a dreapta Mea,
21:13 Şi va fi vouă spre mărturie.
20:43 Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut
21:14 Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi
picioarelor Tale".
de mai înainte ce veţi răspunde;
20:44 Deci David Îl numeşte Domn; şi cum este
21:15 Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune,
fiu al lui?
căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i
20:45 Şi ascultând tot poporul, a zis ucenicilor: răspundă toţi potrivnicii voştri.
20:46 Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se 21:16 Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de
plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi.
pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şi locurile
21:17 Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu.
cele dintâi la ospeţe,
21:18 Şi păr din capul vostru nu va pieri.
20:47 Mâncând casele văduvelor şi de ochii lumii
rugându-se îndelung; aceştia vor lua mai mare 21:19 Prin răbdarea voastră veţi dobândi
osândă. sufletele voastre.
21:20 Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat
Capitolul 21 de oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea
lui.
79 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
21:21 Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi 21:38 Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El
cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin în templu, ca să-L asculte.
ţarină să nu intre în el.
21:22 Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se Capitolul 22
împlinească toate cele scrise.
21:23 Dar vai celor care vor avea în pântece şi 22:1 Şi se apropia sărbătoarea Azimelor, care se
celor care vor alăpta în acele zile. Căci va fi în ţară chema Paşti.
mare strâmtorare şi mânie împotriva acestui 22:2 Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L
popor. omoare; căci se temeau de popor.
21:24 Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi 22:3 Şi a intrat satana în Iuda, cel numit
duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi Iscarioteanul, care era din numărul celor
călcat în picioare de neamuri, până ce se vor doisprezece.
împlini vremurile neamurilor.
22:4 Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu
21:25 Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor.
iar pe pământ spaimă întru neamuri şi
22:5 Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea
nedumerire din pricina vuietului mării şi al
bani.
valurilor.
22:6 Şi el a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără
21:26 Iar oamenii vor muri de frică şi de
ştirea mulţimii.
aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci
puterile cerurilor se vor clătina. 22:7 Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se
jertfească Paştile.
21:27 Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind
pe nori cu putere şi cu slavă multă. 22:8 Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând:
Mergeţi şi ne pregătiţi Paştile, ca să mâncăm.
21:28 Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi
curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că 22:9 Iar ei I-au zis: Unde voieşti să pregătim?
răscumpărarea voastră se apropie. 22:10 Iar El le-a zis: Iată, când veţi intra în
21:29 Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi cetate, vă va întâmpina un om ducând un urcior
toţi copacii: cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra.
21:30 Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la 22:11 Şi spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul îţi
voi înşivă ştiţi că vara este aproape. zice: Unde este încăperea în care să mănânc
Paştile cu ucenicii mei?
21:31 Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se
acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui 22:12 Şi acela vă va arăta un foişor mare,
Dumnezeu. aşternut; acolo să pregătiţi.
21:32 Adevărat grăiesc vouă că nu va trece 22:13 Iar, ei, ducându-se, au aflat precum le
neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. spusese şi au pregătit Paştile.
21:33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele 22:14 Şi când a fost ceasul, S-a aşezat la masă, şi
Mele nu vor trece. apostolii împreună cu El.
21:34 Luaţi seama la voi înşivă, să nu se 22:15 Şi a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc
îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de cu voi acest Paşti, mai înainte de patima Mea,
băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine 22:16 Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai
peste voi fără de veste, mânca, până când nu va fi desăvârşit în împărăţia
21:35 Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce lui Dumnezeu.
locuiesc pe faţa întregului pământ. 22:17 Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi
21:36 Privegheaţi dar în toată vremea rugându- acesta şi împărţiţi-l între voi;
vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea 22:18 Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din
care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului. rodul viţei, până ce nu va veni împărăţia lui
21:37 Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, Dumnezeu.
ieşind, o petrecea pe muntele ce se cheamă al 22:19 Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a
Măslinilor. dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă

80 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea 22:37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească
Mea. întru Mine Scriptura aceasta: "Şi cu cei fără de
22:20 Asemenea şi paharul, după ce au cinat, lege s-a socotit", căci cele despre Mine au ajuns la
zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru sfârşit.
Sângele Meu, care se varsă pentru voi. 22:38 Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii.
22:21 Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Zis-a lor: Sunt de ajuns.
Mine la masă. 22:39 Şi, ieşind, s-a dus după obicei în Muntele
22:22 Şi Fiul Omului merge precum a fost Măslinilor, şi ucenicii l-au urmat.
orânduit, dar vai omului aceluia prin care este 22:40 Şi când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugaţi-
vândut! vă, ca să nu intraţi în ispită.
22:23 Iar ei au început să se întrebe, unul pe 22:41 Şi El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură
altul, cine dintre ei ar fi acela, care avea să facă de piatră, şi îngenunchind, Se ruga.
aceasta? 22:42 Zicând: Părinte, de voieşti, treacă de la
22:24 Şi s-a iscat între ei şi neînţelegere: cine Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să
dintre ei se pare că e mai mare? se facă.
22:25 Iar El le-a zis: Regii neamurilor domnesc 22:43 Iar un înger din cer s-a arătat Lui şi-L
peste ele şi se numesc binefăcători. întărea.
22:26 Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai 22:44 Iar El, fiind în chin de moarte, mai
mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, şi stăruitor Se ruga. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca
căpetenia ca acela care slujeşte. picături de sânge care picurau pe pământ.
22:27 Căci cine este mai mare: cel care stă la 22:45 Şi, ridicându-Se din rugăciune, a venit la
masă, sau cel care slujeşte? Oare, nu cel ce stă la ucenicii Lui şi i-a aflat adormiţi de întristare.
masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul ce 22:46 Şi le-a zis: De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă
slujeşte. rugaţi, ca să nu intraţi în ispită.
22:28 Şi voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine 22:47 Şi vorbind El, iată o mulţime şi cel ce se
în încercările Mele. numea Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea în
22:29 Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum fruntea lor. Şi s-a apropiat de Iisus, ca să-L
Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu, sărute.
22:30 Ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în 22:48 Iar Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe
împărăţia Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând Fiul Omului?
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 22:49 Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să
22:31 Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată se întâmple, au zis: Doamne, dacă vom lovi cu
satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; sabia?
22:32 Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară 22:50 Şi unul dintre ei a lovit pe sluga
credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă.
întăreşte pe fraţii tăi. 22:51 Dar Iisus, răspunzând, a zis: Lăsaţi, până
22:33 Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să aici. Şi atingându-Se de urechea lui l-a vindecat
merg şi în temniţă şi la moarte. 22:52 Şi către arhiereii, către căpeteniile
22:34 Iar Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta templului şi către bătrânii care veniseră asupra
astăzi cocoşul, până ce de trei ori te vei lepăda de Lui, Iisus a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi
Mine, că nu Mă cunoşti. cu toiege.
22:35 Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără 22:53 În toate zilele fiind cu voi în templu, n-aţi
pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi avut întins mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul
lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nimic. vostru şi stăpânirea întunericului.
22:36 Şi El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să 22:54 Şi, prinzându-L, L-au dus şi L-au băgat în
o ia, tot aşa şi traista, şi cel ce nu are sabie să-şi casa arhiereului. Iar Petru Îl urma de departe.
vândă haina şi să-şi cumpere. 22:55 Şi, aprinzând ei foc în mijlocul curţii şi
şezând împreună, a şezut şi Petru în mijlocul lor.
81 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
22:56 Şi o slujnică, văzându-l şezând la foc, şi 23:3 Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu eşti regele
uitându-se bine la el, a zis: Şi acesta era cu El. iudeilor? Iar El, răspunzând, a zis: Tu zici.
22:57 Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L 23:4 Şi Pilat a zis către arhierei şi către mulţimi:
cunosc. Nu găsesc nici o vină în Omul acesta.
22:58 Şi după puţin timp, văzându-l un altul, i-a 23:5 Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul,
zis: Şi tu eşti dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu învăţând prin toată Iudeea, începând din Galileea
sunt. până aici.
22:59 Iar când a trecut ca un ceas, un altul 23:6 Şi Pilat auzind, a întrebat dacă omul este
susţinea zicând: Cu adevărat şi acesta era cu El, galileian.
căci este galileian. 23:7 Şi aflând că este sub stăpânirea lui Irod, l-a
22:60 Şi Petru a zis: Omule, nu ştiu ce spui. Şi trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în acele
îndată, încă vorbind el, a cântat cocoşul. zile.
22:61 Şi întorcându-Se, Domnul a privit spre 23:8 Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte,
Petru; şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul că de multă vreme dorea să-L cunoască pentru că
Domnului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta auzise despre El, şi nădăjduia să vadă vreo
cocoşul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei minune săvârşită de El.
ori. 23:9 Şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu
22:62 Şi ieşind afară, Petru a plâns cu amar. i-a răspuns nimic.
22:63 Iar bărbaţii care Îl păzeau pe Iisus, Îl 23:10 Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă,
batjocoreau, bătându-L. învinuindu-L foarte tare.
22:64 Şi acoperindu-I faţa, Îl întrebau, zicând: 23:11 Iar Irod, împreună cu ostaşii săi,
Prooroceşte cine este cel ce Te-a lovit? batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu
22:65 Şi hulindu-L, multe altele spuneau o haină strălucitoare şi L-a trimis iarăşi la Pilat.
împotriva Lui. 23:12 Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut
22:66 Şi când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în
poporului, arhiereii şi cărturarii şi L-au dus pe El duşmănie între ei.
în sinedriul lor. 23:13 Iar Pilat, chemând arhiereii şi căpeteniile
22:67 Zicând: Spune nouă dacă eşti Tu Hristosul. şi poporul,
Şi El le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veţi crede; 23:14 A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul
22:68 Iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată
răspunde. eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină n-am
găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva
22:69 De acum însă Fiul Omului va şedea de-a
Lui.
dreapta puterii lui Dumnezeu.
23:15 Şi nici Irod n-a găsit, căci L-a trimis iarăşi
22:70 Iar ei au zis toţi: Aşadar, Tu eşti Fiul lui
la noi. Şi iată, El n-a săvârşit nimic vrednic de
Dumnezeu? Şi El a zis către ei: Voi ziceţi că Eu
moarte.
sunt.
23:16 Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.
22:71 Şi ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci
noi înşine am auzit din gura Lui? 23:17 Şi trebuia, la praznic, să le elibereze un
vinovat.
Capitolul 23 23:18 Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe
Acesta şi eliberează-ne pe Baraba,
23:1 Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L- 23:19 Care era aruncat în temniţă pentru o
au dus înaintea lui Pilat. răscoală făcută în cetate şi pentru omor.
23:2 Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta 23:20 Şi iarăşi le-a vorbit Pilat, voind să le
L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi elibereze pe Iisus.
împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi zicând că 23:21 Dar ei strigau, zicând: Răstigneşte-L!
El este Hristos rege. Răstigneşte-L!

82 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


23:22 Iar el a zis a treia oară către ei: Ce rău a 23:40 Şi celălalt, răspunzând, îl certa, zicând: Nu
săvârşit Acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi
întru El. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera. osândă?
23:23 Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca 23:41 Şi noi pe drept, căci noi primim cele
El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit. cuvenite după faptele noastre; Acesta însă n-a
23:24 Deci Pilat a hotărât să se împlinească făcut nici un rău.
cererea lor. 23:42 Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne,
23:25 Şi le-a eliberat pe cel aruncat în temniţă când vei veni în împărăţia Ta.
pentru răscoală şi ucidere, pe care îl cereau ei, iar 23:43 Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi
pe Iisus L-a dat în voia lor. vei fi cu Mine în rai.
23:26 Şi pe când Îl duceau, oprind pe un 23:44 Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi
oarecare Simon Cirineul, care venea din ţarină, i- întuneric s-a făcut peste tot pământul până la
au pus crucea, ca s-o ducă în urma lui Iisus. ceasul al nouălea.
23:27 Iar după El venea mulţime multă de popor 23:45 Când soarele s-a întunecat; iar
şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau. catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc.
23:28 Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: 23:46 Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte,
Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea
pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri. zicând, Şi-a dat duhul.
23:29 Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite 23:47 Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a
sunt cele sterpe şi pântecele care n-au născut şi slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul
sânii care n-au alăptat! Acesta drept a fost.
23:30 Atunci vor începe să spună munţilor: 23:48 Şi toate mulţimile care veniseră la această
Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne. privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau
23:31 Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu bătându-şi pieptul.
cel uscat ce va fi? 23:49 Şi toţi cunoscuţii Lui, şi femeile care Îl
23:32 Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca însoţiseră din Galileea, stăteau departe, privind
să-i omoare împreună cu El. acestea.
23:33 Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al 23:50 Şi iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic
Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii fiind, bărbat bun şi drept,
de rele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. 23:51 - Acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta
23:34 Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu lor. El era din Arimateea, cetate a iudeilor,
ştiu ce fac. Şi împărţind hainele Lui, au aruncat aşteptând împărăţia lui Dumnezeu.
sorţi. 23:52 Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui
23:35 Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi Iisus.
băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se 23:53 Şi coborându-L, L-a înfăşurat în giulgiu de
mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în
Hristosul, alesul lui Dumnezeu. care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus.
23:36 Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau, 23:54 Şi ziua aceea era vineri, şi se lumina spre
aducându-I oţet. sâmbătă.
23:37 Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor, 23:55 Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El
mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost
23:38 Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti, pus trupul Lui.
latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. 23:56 Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi
23:39 Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege.
Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-
Te pe Tine Însuţi şi pe noi. Capitolul 24

83 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


24:1 Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de 24:19 El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele
dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc
miresmele pe care le pregătiseră. puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui
24:2 Şi au găsit piatra răsturnată de pe Dumnezeu şi a întregului popor.
mormânt. 24:20 Cum L-au osândit la moarte şi L-au
24:3 Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului răstignit arhiereii şi mai-marii noştri;
Iisus. 24:21 Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea
24:4 Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi
doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte este a treia zi de când s-au petrecut acestea.
strălucitoare. 24:22 Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au
24:5 Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la
la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe mormânt,
Cel viu între cei morţi? 24:23 Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că
24:6 Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El
cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, este viu.
24:7 Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în 24:24 Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi
mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El
treia zi să învieze. nu L-au văzut.
24:8 Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui. 24:25 Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi
zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au
24:9 Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit
spus proorocii!
toate acestea celor unsprezece şi tuturor
celorlalţi. 24:26 Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească
acestea şi să intre în slava Sa?
24:10 Iar ele erau: Maria Magdalena, şi Ioana şi
Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu ele, care 24:27 Şi începând de la Moise şi de la toţi
ziceau către apostoli acestea. proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile
cele despre El.
24:11 Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor
ca o aiurare şi nu le-au crezut. 24:28 Şi s-au apropiat de satul unde se duceau,
iar El se făcea că merge mai departe.
24:12 Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt
şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure 24:29 Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu
zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat
se întâmplase. să rămână cu ei.
24:13 Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi 24:30 Şi, când a stat împreună cu ei la masă,
la un sat care era departe de Ierusalim, ca la luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a
şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. dat lor.
24:14 Şi aceia vorbeau între ei despre toate 24:31 Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi
întâmplările acestea. El s-a făcut nevăzut de ei.
24:15 Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. 24:32 Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în
şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când
cu ei. ne tâlcuia Scripturile?
24:16 Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L 24:33 Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors
cunoască. la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece
şi pe cei ce erau împreună cu ei,
24:17 Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele
acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în 24:34 Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul
drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de şi S-a arătat lui Simon.
întristare. 24:35 Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi
24:18 Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
către El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu 24:36 Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în
ştii cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea? mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.

84 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


24:37 Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându- “Sfânta Evanghelie după Ioan” — 21
se, credeau că văd duh. Capitole : 879 Versete
24:38 Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi
pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima Capitolul 1
voastră?
24:39 Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că 1:1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la
Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că 1:2 Acesta era întru început la Dumnezeu.
am.
1:3 Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-
24:40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi a făcut din ce s-a făcut.
picioarele Sale.
1:4 Întru El era viaţă şi viaţa era lumina
24:41 Iar ei încă necrezând de bucurie şi oamenilor.
minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de
mâncare? 1:5 Şi lumina luminează în întuneric şi
întunericul nu a cuprins-o.
24:42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi
dintr-un fagure de miere. 1:6 Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui
era Ioan.
24:43 Şi luând, a mâncat înaintea lor.
1:7 Acesta a venit spre mărturie, ca să
24:44 Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă
le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, prin el.
că trebuie să se împlinească toate cele scrise
despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în 1:8 Nu era el Lumina ci ca să mărturisească
psalmi. despre Lumină.
24:45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă 1:9 Cuvântul era Lumina cea adevărată care
Scripturile. luminează pe tot omul, care vine în lume.
24:46 Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie 1:10 În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar
să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi lumea nu L-a cunoscut.
a treia zi. 1:11 Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au
24:47 Şi să se propovăduiască în numele Său primit.
pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate 1:12 Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele
neamurile, începând de la Ierusalim. Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui
24:48 Voi sunteţi martorii acestora. Dumnezeu,
24:49 Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa 1:13 Care nu din sânge, nici din poftă trupească,
Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-
veţi îmbrăca cu putere de sus. au născut.
24:50 Şi i-a dus afară până spre Betania şi, 1:14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit
ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-
Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
24:51 Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de
ei şi S-a înălţat la cer. 1:15 Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând:
Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după
24:52 Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte
Ierusalim cu bucurie mare. de mine era.
24:53 Şi erau în toată vremea în templu, lăudând 1:16 Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har
şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. peste har.
1:17 Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul
57. Ioan — Noul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.
1:18 Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată;
Testament Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui,
Acela L-a făcut cunoscut.

85 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


1:19 Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au 1:38 Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că
trimis la El iudeii din Ierusalim, preoţi şi leviţi, ca merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis:
să-l întrebe: Cine eşti tu? Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde
1:20 Şi el a mărturisit şi n-a tăgăduit; şi a locuieşti?
mărturisit: Nu sunt eu Hristosul. 1:39 El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci
1:21 Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua
Zis-a el: Nu sunt. Eşti tu Proorocul? Şi a răspuns: aceea. Era ca la ceasul al zecelea.
Nu. 1:40 Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan
1:22 Deci i-au zis: Cine eşti? Ca să dăm un şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui
răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre Simon Petru.
tine însuţi? 1:41 Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi
1:23 El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte:
pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Hristos).
Isaia proorocul. 1:42 Şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis:
1:24 Şi trimişii erau dintre farisei. Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa
(ce se tâlcuieşte: Petru).
1:25 Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi deci,
dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul? 1:43 A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit
pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi.
1:26 Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă;
dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi 1:44 Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui
nu-L ştiţi, Andrei şi a lui Petru.
1:27 Cel care vine după mine, Care înainte de 1:45 Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat
mine a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi
dezleg cureaua încălţămintei. proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
1:28 Acestea se petreceau în Betabara, dincolo 1:46 Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva
de Iordan, unde boteza Ioan. bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.
1:29 A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către 1:47 Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a
el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu
păcatul lumii. este vicleşug.
1:30 Acesta este despre Care eu am zis: După 1:48 Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A
mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema
fiindcă mai înainte de mine era, Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
1:31 Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui 1:49 Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui
Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
1:32 Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul 1:50 Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am
coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari
peste El. decât acestea vei vedea.
1:33 Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a 1:51 Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de
trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe
vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se
El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. peste Fiul Omului.
1:34 Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta
este Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 2
1:35 A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre
ucenicii lui. 2:1 Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi
era şi mama lui Iisus acolo.
1:36 Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată
Mielul lui Dumnezeu! 2:2 Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la
nuntă.
1:37 Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus
aceasta şi au mers după Iisus.
86 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
2:3 Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus crezut Scripturii şi cuvântului pe care Îl spusese
către El: Nu mai au vin. Iisus.
2:4 A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe 2:23 Şi când era în Ierusalim, la sărbătoarea
tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Paştilor, mulţi au crezut în numele Lui, văzând
2:5 Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice minunile pe care le făcea.
vă va spune. 2:24 Iar Iisus însuşi nu Se încredea în ei, pentru
2:6 Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru că îi cunoştea pe toţi.
curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei 2:25 Şi pentru că nu avea nevoie să-I
vedre. mărturisească cineva despre om, căci El însuşi
2:7 Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au cunoştea ce era în om.
umplut până sus.
2:8 Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Capitolul 3
Iar ei i-au dus.
2:9 Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin 3:1 Şi era un om dintre farisei, care se numea
şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor.
scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire, 3:2 Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi,
2:10 Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că
şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le
ai ţinut vinul cel bun până acum. faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.
2:11 Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în 3:3 Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat
Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va
au crezut în El. putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
2:12 După aceasta S-a coborât în Capernaum, El 3:4 Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să
şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua
rămas decât puţine zile. oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
2:13 Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a 3:5 Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De
urcat la Ierusalim. nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va
putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
2:14 Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau
boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. 3:6 Ce este născut din trup, trup este; şi ce este
născut din Duh, duh este.
2:15 Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos
pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi 3:7 Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi
schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat de sus.
mesele. 3:8 Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui,
2:16 Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce.
acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de Astfel este cu oricine e născut din Duhul.
negustorie. 3:9 A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie
2:17 Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este acestea?
scris: "Râvna casei Tale mă mistuie". 3:10 Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul
2:18 Au răspuns deci iudeii şi I-au zis: Ce semn lui Israel şi nu cunoşti acestea?
ne arăţi că faci acestea? 3:11 Adevărat, adevărat zic ţie, că noi ceea ce
2:19 Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul ştim vorbim şi ce am văzut mărturisim, dar
acesta şi în trei zile îl voi ridica. mărturia noastră nu o primiţi.
2:20 Şi au zis deci iudeii: În patruzeci şi şase de 3:12 Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu
ani s-a zidit templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în credeţi, cum veţi crede cele cereşti?
trei zile? 3:13 Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a
2:21 Iar El vorbea despre templul trupului Său. coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.
2:22 Deci, când S-a sculat din morţi, ucenicii Lui 3:14 Şi după cum Moise a înălţat şarpele în
şi-au adus aminte că aceasta o spusese şi au pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului,

87 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


3:15 Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să 3:33 Cel ce a primit mărturia Lui a pecetluit că
aibă viaţă veşnică. Dumnezeu este adevărat.
3:16 Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe 3:34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu
Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură.
3:17 Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în
lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, mâna Lui.
prin El, lumea. 3:36 Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică, iar cel
3:18 Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia
nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în lui Dumnezeu rămâne peste el.
numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu.
3:19 Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit Capitolul 4
în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult
decât Lumina. Căci faptele lor erau rele. 4:1 Deci când a cunoscut Iisus că fariseii au auzit
3:20 Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu vine că El face şi botează mai mulţi ucenici ca Ioan,
la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se 4:2 Deşi Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui,
vădească.
4:3 A lăsat Iudeea şi S-a dus iarăşi în Galileea.
3:21 Dar cel care lucrează adevărul vine la
4:4 Şi trebuia să treacă prin Samaria.
Lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu
sunt săvârşite. 4:5 Deci a venit la o cetate a Samariei, numită
Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui
3:22 După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui în
Iosif, fiul său;
pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza.
4:6 Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind
3:23 Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de Salim,
ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi
că erau acolo ape multe şi veneau şi se botezau.
era ca la al şaselea ceas.
3:24 Căci Ioan nu fusese încă aruncat în
4:7 Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată
închisoare.
apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau.
3:25 Şi s-a iscat o neînţelegere între ucenicii lui
4:8 Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să
Ioan şi un iudeu, asupra curăţirii.
cumpere merinde.
3:26 Şi au venit la Ioan şi i-au zis: Rabi, Acela
4:9 Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care
care era cu tine, dincolo de Iordan, şi despre Care
eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie
tu ai mărturisit, iată El botează şi toţi se duc la El.
samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu
3:27 Ioan a răspuns şi a zis: Nu poate un om să ia samarinenii.
nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer.
4:10 Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut
3:28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-
sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă
3:29 Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul vie.
mirelui, care stă şi ascultă pe mire, se bucură cu 4:11 Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi
bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?
s-a împlinit.
4:12 Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele
3:30 Acela trebuie să crească, iar eu să mă nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el
micşorez. însuşi a băut din ea şi fiii lui şi turmele lui?
3:31 Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel 4:13 Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa
ce este de pe pământ pământesc este şi de pe aceasta va înseta iarăşi;
pământ grăieşte. Cel ce vine din cer este
4:14 Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da
deasupra tuturor.
Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o
3:32 Şi ce a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte, voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare
dar mărturia Lui nu o primeşte nimeni. spre viaţă veşnică.

88 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


4:15 Femeia a zis către El: Doamne, dă-mi 4:35 Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine
această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi
aici să scot. priviţi holdele că sunt albe pentru seceriş.
4:16 Iisus i-a zis: Mergi şi cheamă pe bărbatul 4:36 Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună
tău şi vino aici. roade spre viaţa veşnică, ca să se bucure
4:17 Femeia a răspuns şi a zis: N-am bărbat. Iisus împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră.
i-a zis: Bine ai zis că nu ai bărbat. 4:37 Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că
4:18 Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai unul este semănătorul şi altul secerătorul.
acum nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. 4:38 Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi
4:19 Femeia I-a zis: Doamne, văd că Tu eşti muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca
prooroc. lor.
4:20 Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, 4:39 Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au
iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde crezut în El, pentru cuvântul femeii care
trebuie să ne închinăm. mărturisea: Mi-a spus toate câte am făcut.
4:21 Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine 4:40 Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl
ceasul când nici pe muntele acesta, nici în rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile.
Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. 4:41 Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru
4:22 Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne cuvântul Lui,
închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din 4:42 Iar femeii i-au zis: Credem nu numai pentru
iudei este. cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că
4:23 Dar vine ceasul şi acum este, când Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul
adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în lumii.
duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători 4:43 Şi după cele două zile, a plecat de acolo în
îşi doreşte. Galileea.
4:24 Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină 4:44 Căci Iisus însuşi a mărturisit că un prooroc
trebuie să i se închine în duh şi în adevăr. nu e cinstit în ţara lui.
4:25 I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se 4:45 Deci, când a venit în Galileea, L-au primit
cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti galileenii, cei ce văzuseră toate câte făcuse El în
nouă toate. Ierusalim, la sărbătoare, căci şi ei veniseră la
4:26 Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine. sărbătoare.
4:27 Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau 4:46 Deci iarăşi a mers în Cana Galileii, unde
că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o prefăcuse apa în vin. Şi era un slujitor regesc, al
întrebi, sau: Ce vorbeşti cu ea? cărui fiu era bolnav în Capernaum.
4:28 Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în 4:47 Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în
cetate şi a zis oamenilor: Galileea, s-a dus la El şi Îl ruga să Se coboare şi să
vindece pe fiul lui, că era gata să moară.
4:29 Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate
câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul? 4:48 Deci Iisus i-a zis: Dacă nu veţi vedea semne
şi minuni, nu veţi crede.
4:30 Şi au ieşit din cetate şi veneau către El.
4:49 Slujitorul regesc a zis către El: Doamne,
4:31 Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând:
coboară-Te înainte de a muri copilul meu.
Învăţătorule, mănâncă.
4:50 Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi
4:32 Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare
omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi
pe care voi nu o ştiţi.
a plecat.
4:33 Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a
4:51 Iar pe când cobora, slugile lui, l-au
adus cineva să mănânce?
întâmpinat spunându-i că fiul lui trăieşte.
4:34 Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia
4:52 Şi cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care
Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul
i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul
Lui.
al şaptelea, l-au lăsat frigurile.

89 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


4:53 Aşadar tatăl a cunoscut că în ceasul acela a 5:17 Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum
fost în care Iisus i-a zis: Fiul tău trăieşte. Şi a lucrează; şi Eu lucrez.
crezut el şi toată casa lui. 5:18 Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii
4:54 Aceasta este a doua minune pe care a făcut- să-L omoare, nu numai pentru că dezlega
o iarăşi Iisus, venind din Iudeea în Galileea. sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este
Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu
Capitolul 5 Dumnezeu.
5:19 A răspuns Iisus şi le-a zis: Adevărat,
5:1 După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de
Iisus S-a suit la Ierusalim. la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci
cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai.
5:2 Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o
scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte 5:20 Că Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată toate câte
Vitezda, având cinci pridvoare. face El şi lucruri mai mari decât acestea va arăta
Lui, ca voi să vă miraţi.
5:3 În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi,
şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 5:21 Căci, după cum Tatăl scoală pe cei morţi şi
le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce
5:4 Căci un înger al Domnului se cobora la vreme
voieşte.
în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi,
după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice 5:22 Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata
boală era ţinut. a dat-o Fiului.
5:5 Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci 5:23 Ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe
şi opt de ani. Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe
Tatăl care L-a trimis.
5:6 Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că
este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te 5:24 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă
faci sănătos? cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are
viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a
5:7 Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om,
mutat de la moarte la viaţă.
care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură
apa; că, până când vin eu, altul se coboară 5:25 Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul
înaintea mea. şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.
5:8 Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi
umblă. 5:26 Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a
dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine;
5:9 Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat
patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. 5:27 Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că
este Fiul Omului.
5:10 Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi
de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. 5:28 Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul
când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
5:11 El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos,
Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. 5:29 Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre
învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre
5:12 Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis:
învierea osândirii.
Ia-ţi patul tău şi umblă?
5:30 Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum
5:13 Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus
aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru
se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel
că nu caut la voia Mea, ci voia Celui care M-a
loc.
trimis.
5:14 După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a
5:31 Dacă mărturisesc Eu despre mine însumi,
zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai
mărturia Mea nu este adevărată.
păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.
5:32 Altul mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că
5:15 Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că
adevărată este mărturia pe care o mărturiseşte
Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.
despre Mine.
5:16 Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi
căutau să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta.

90 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


5:33 Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit 6:5 Deci ridicându-Şi Iisus ochii şi văzând că
adevărul. mulţime multă vine către El, a zis către Filip: De
5:34 Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci spun unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce
aceasta ca să vă mântuiţi. aceştia?
5:35 Acela (Ioan) era făclia care arde şi 6:6 Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că El ştia ce
luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în avea să facă.
lumina lui. 6:7 Şi Filip i-a răspuns: Pâini de două sute de
5:36 Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui dinari nu le vor ajunge, ca să ia fiecare câte
Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să puţin.
le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, 6:8 Şi a zis Lui unul din ucenici, Andrei, fratele lui
mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. Simon Petru:
5:37 Şi Tatăl care M-a trimis, Acela a mărturisit 6:9 Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi
despre Mine. Nici glasul Lui nu l-aţi văzut doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia?
vreodată, nici faţa Lui nu aţi văzut-o; 6:10 Şi a zis Iisus: Faceţi pe oameni să se aşeze.
5:38 Şi cuvântul Lui nu sălăşluieşte în voi, pentru Şi era iarbă multă în acel loc. Deci au şezut
că voi nu credeţi în Cel pe care l-a trimis Acela. bărbaţii în număr ca la cinci mii.
5:39 Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele 6:11 Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat
aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care ucenicilor, iar ucenicii celor ce şedeau; asemenea
mărturisesc despre Mine. şi din peşti, cât au voit.
5:40 Şi nu voiţi să veniţi la Mine, ca să aveţi 6:12 Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor Săi:
viaţă! adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se
5:41 Slavă de la oameni nu primesc; piardă ceva.
5:42 Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi 6:13 Deci au adunat şi au umplut douăsprezece
dragostea lui Dumnezeu. coşuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au
mâncat din cele cinci pâini de orz.
5:43 Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu
Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe 6:14 Iar oamenii văzând minunea pe care a
acela îl veţi primi. făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr
Proorocul, Care va să vină în lume.
5:44 Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă
unii de la alţii şi slava care vine de la unicul 6:15 Cunoscând deci Iisus că au să vină şi să-L ia
Dumnezeu nu o căutaţi? cu sila, ca să-L facă rege, S-a dus iarăşi în munte,
El singur.
5:45 Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl;
cel ce vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi 6:16 Şi când s-a făcut seră, ucenicii Lui s-au
nădăjduit. coborât la mare.
5:46 Că dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi 6:17 Şi intrând în corabie, mergeau spre
Mie, căci despre Mine a scris acela. Capernaum, dincolo de mare. Şi s-a făcut
întuneric şi Iisus încă nu venise la ei,
5:47 Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum
veţi crede în cuvintele Mele? 6:18 Şi suflând vânt mare, marea se întărâta.
6:19 După ce au vâslit deci ca la douăzeci şi cinci
Capitolul 6 sau treizeci de stadii, au văzut pe Iisus umblând
pe apă şi apropiindu-Se de corabie, ei s-au
înfricoşat.
6:1 După acestea, Iisus S-a dus dincolo de marea
Galileii, în părţile Tiberiadei. 6:20 Iar El le-a zis: Eu sunt; nu vă temeţi!
6:2 Şi a mers după El mulţime multă, pentru că 6:21 Deci voiau să-L ia în corabie, şi îndată
vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. corabia a sosit la ţărmul la care mergeau.
6:3 Şi S-a suit Iisus în munte şi a şezut acolo cu 6:22 A doua zi, mulţimea, care sta de cealaltă
ucenicii Săi. parte a mării, a văzut că nu era acolo decât numai
o corabie mai mică şi că Iisus nu intrase în
6:4 Şi era aproape Paştile, sărbătoarea iudeilor.

91 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


corabie împreună cu ucenicii Săi, ci plecaseră 6:40 Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine
numai ucenicii Lui. vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi
6:23 Şi alte corăbii mai mic au venit din Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.
Tiberiada în apropiere de locul unde ei 6:41 Deci iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă
mâncaseră pâinea, după ce Domnul mulţumise. zisese: Eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer.
6:24 Deci, când a văzut mulţimea că Iisus nu este 6:42 Şi ziceau: Au nu este Acesta Iisus, fiul lui
acolo, nici ucenicii Lui, au intrat şi ei în corăbiile Iosif, şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe mama Sa?
cele mici şi au venit în Capernaum, căutându-L pe Cum spune El acum: M-am coborât din cer?
Iisus. 6:43 Iisus a răspuns şi le-a zis: Nu murmuraţi
6:25 Şi găsindu-L dincolo de mare, I-au zis: între voi.
Învăţătorule, când ai venit aici? 6:44 Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l
6:26 Iisus le-a răspuns şi a zis: Adevărat, va trage Tatăl, Care M-a trimis, şi Eu îl voi învia în
adevărat zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi ziua de apoi.
văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi 6:45 Scris este în prooroci: "Şi vor fi toţi învăţaţi
v-aţi săturat. de Dumnezeu". Deci oricine a auzit şi a învăţat de
6:27 Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, la Tatăl la Mine vine.
ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică 6:46 Nu doar că pe Tatăl l-a văzut cineva, decât
şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a numai Cel ce este la Dumnezeu; Acesta L-a văzut
pecetluit Dumnezeu-Tatăl. pe Tatăl.
6:28 Deci au zis către El: Ce să facem, ca să 6:47 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în
săvârşim lucrările lui Dumnezeu? Mine are viaţă veşnică.
6:29 Iisus a răspuns şi le-a zis: Aceasta este 6:48 Eu sunt pâinea vieţii.
lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe
6:49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi
Care El L-a trimis.
au murit.
6:30 Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să
6:50 Pâinea care se coboară din cer este aceea
vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi?
din care, dacă mănâncă cineva, nu moare.
6:31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustie,
6:51 Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din
precum este scris: "Pâine din cer le-a dat lor să
cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în
mănânce".
veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa
6:32 Deci Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic lumii este trupul Meu.
vouă: Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer; ci
6:52 Deci iudeii se certau între ei, zicând: Cum
Tatăl Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată.
poate Acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?
6:33 Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se
6:53 Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă,
coboară din cer şi care dă viaţă lumii.
dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu
6:34 Deci au zis către El: Doamne, dă-ne veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.
totdeauna pâinea aceasta.
6:54 Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele
6:35 Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea
vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în de apoi.
Mine nu va înseta niciodată.
6:55 Trupul este adevărată mâncare şi sângele
6:36 Dar am spus vouă că M-aţi şi văzut şi nu Meu, adevărată băutură.
credeţi.
6:56 Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele
6:37 Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.
ce vine la Mine nu-l voi scoate afară;
6:57 Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi
6:38 Pentru că M-am coborât din cer, nu ca să fac Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe
voia mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. Mine va trăi prin Mine.
6:39 Şi aceasta este voia Celui ce M-a trimis, ca 6:58 Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer,
din toţi pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd nici nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au
unul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi.

92 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în 7:4 Căci nimeni nu lucrează ceva în ascuns, ci
veac. caută să se facă cunoscut. Dacă faci acestea,
6:59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga arată-Te pe Tine lumii.
din Capernaum. 7:5 Pentru că nici fraţii Lui nu credeau în El.
6:60 Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: 7:6 Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit;
Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l dar vremea voastră totdeauna este gata.
asculte? 7:7 Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe
6:61 Iar Iisus, ştiind în Sine că ucenicii Lui Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre
murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă sminteşte ea că lucrurile ei sunt rele.
aceasta? 7:8 Voi duceţi-vă la sărbătoare; Eu nu merg la
6:62 Dacă veţi vedea pe Fiul Omului, suindu-Se sărbătoarea aceasta, căci vremea Mea nu s-a
acolo unde era mai înainte? împlinit încă.
6:63 Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu 7:9 Acestea spunându-le, a rămas în Galileea.
foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus 7:10 Dar după ce fraţii Săi s-au dus la sărbătoare,
sunt duh şi sunt viaţă. atunci S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci pe ascuns.
6:64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci 7:11 În timpul sărbătorii iudeii Îl căutau şi
Iisus ştia de la început cine sunt cei ce nu cred şi ziceau: Unde este Acela?
cine este cel care Îl va vinde.
7:12 Şi cârtire multă era despre El în mulţime;
6:65 Şi zicea: De aceea am spus vouă că nimeni unii ziceau: Este bun; iar alţii ziceau: Nu, ci
nu poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la amăgeşte mulţimea.
Tatăl.
7:13 Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea
6:66 Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au despre El pe faţă.
dus înapoi şi nu mai umblau cu El.
7:14 Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în
6:67 Deci a zis Iisus celor doisprezece: Nu vreţi şi templu şi învăţa.
voi să vă duceţi?
7:15 Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta
6:68 Simon Petru I-a răspuns: Doamne, la cine ne carte fără să fi învăţat?
vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice.
7:16 Deci le-a răspuns Iisus şi a zis: Învăţătura
6:69 Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis.
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu.
7:17 De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte
6:70 Le-a răspuns Iisus: Oare, nu v-am ales Eu pe despre învăţătura aceasta dacă este de la
voi, cei doisprezece? Şi unul dintre voi este Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine
diavol! Însumi.
6:71 Iar El zicea de Iuda al lui Simon 7:18 Cel care vorbeşte de la sine îşi caută slava
Iscarioteanul, căci acesta, unul din cei sa; iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el,
doisprezece fiind, avea să-L vândă. acela este adevărat şi nedreptate nu este în el.
7:19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Şi nimeni
Capitolul 7 dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă
ucideţi?
7:1 Şi după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci 7:20 Şi mulţimea a răspuns: Ai demon. Cine
nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii caută să te ucidă?
căutau să-L ucidă.
7:21 Iisus a răspuns şi le-a zis: Un lucru am făcut
7:2 Şi era aproape sărbătoarea iudaică a şi toţi vă miraţi.
corturilor.
7:22 De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu
7:3 Au zis deci către El fraţii Lui: Pleacă de aici şi că este de la Moise, ci de la părinţi, şi sâmbăta
du-Te în Iudeea, pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă tăiaţi împrejur pe om.
lucrurile pe care Tu le faci.
7:23 Dacă omul primeşte tăierea împrejur
sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă

93 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


mâniaţi pe Mine că am făcut sâmbăta un om 7:41 Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar
întreg sănătos? alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină
7:24 Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi Hristos?
judecată dreaptă. 7:42 N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină
7:25 Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui
este, oare, Acesta pe care-L căutau să-L ucidă? David?
7:26 Şi iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic 7:43 Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El.
nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu 7:44 Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar
adevărat că Acesta e Hristos? nimeni n-a pus mâinile pe El.
7:27 Dar pe Acesta Îl ştim de unde este. Însă 7:45 Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi
Hristosul, când va veni, nimeni nu ştie de unde le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus?
este. 7:46 Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un
7:28 Deci a strigat Iisus în templu, învăţând şi om aşa cum vorbeşte Acest Om.
zicând: Şi pe Mine Mă ştiţi şi ştiţi de unde sunt; şi 7:47 Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi
Eu n-am venit de la Mine, dar adevărat este Cel ce fost şi voi amăgiţi?
M-a trimis pe Mine şi pe Care voi nu-L ştiţi.
7:48 Nu cumva a crezut în El cineva dintre
7:29 Eu Îl ştiu pe El, căci de la El sunt şi El M-a căpetenii sau dintre farisei?
trimis pe Mine.
7:49 Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte
7:30 Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus Legea, este blestemată!
mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui.
7:50 A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai
7:31 Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei:
ziceau: Hristosul când va veni va face El minuni
7:51 Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă
mai multe decât a făcut Acesta?
nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut?
7:32 Au auzit fariseii mulţimea murmurând
7:52 Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti
acestea despre El şi au trimis arhiereii şi fariseii
din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu
slujitori ca să-L prindă.
s-a ridicat prooroc.
7:33 Dar Iisus le-a zis: Puţin timp mai sunt cu voi
7:53 Şi s-a dus fiecare la casa sa.
şi Mă duc la Cel ce M-a trimis.
7:34 Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde
sunt Eu, voi nu puteţi să veniţi. Capitolul 8
7:35 Deci au zis iudeii, între ei: Unde are să Se
8:1 Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor.
ducă Acesta, ca noi să nu-L găsim? Nu cumva va
merge la cei împrăştiaţi printre elini şi va învăţa 8:2 Dar dimineaţa iarăşi a venit în templu, şi tot
pe elini? poporul venea la El; şi El, şezând, îi învăţa.
7:36 Ce înseamnă acest cuvânt pe care l-a spus: 8:3 Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o
Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi şi unde sunt Eu, femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc,
voi nu puteţi să veniţi? 8:4 Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost
7:37 Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a prinsă asupra faptului de adulter;
sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: 8:5 Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca
Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?
7:38 Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: 8:6 Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce
râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos,
7:39 Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care scria cu degetul pe pământ.
aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă 8:7 Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a
nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel
preaslăvit. dintâi piatra asupra ei.
7:40 Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, 8:8 Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ.
ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul.

94 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:9 Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de 8:24 V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele
cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri
mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas în păcatele voastre.
Iisus singur şi femeia, stând în mijloc. 8:25 Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor
8:10 Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni Iisus: Ceea ce v-am spus de la început.
decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii 8:26 Multe am de spus despre voi şi de judecat.
tăi? Nu te-a osândit nici unul? Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este, şi
8:11 Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în
zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu lume.
mai păcătuieşti. 8:27 Şi ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
8:12 Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt 8:28 Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul
Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat
8:13 De aceea fariseii I-au zis: Tu mărturiseşti Tatăl, aşa vorbesc.
despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este 8:29 Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a
adevărată. lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute
8:14 A răspuns Iisus şi le-a zis: Chiar dacă Eu Lui.
mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea 8:30 Spunând El acestea, mulţi au crezut în El.
este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi
8:31 Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră
unde Mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde
în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi
Mă duc.
cu adevărat ucenici ai Mei;
8:15 Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe
8:32 Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va
nimeni.
face liberi.
8:16 Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este
8:33 Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa
adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu şi Cel
lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi.
ce M-a trimis pe Mine.
Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?
8:17 Şi în Legea voastră este scris că mărturia a
8:34 Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă
doi oameni este adevărată.
spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al
8:18 Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine păcatului.
Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce
8:35 Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul
M-a trimis.
însă rămâne în veac.
8:19 Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău?
8:36 Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi
Răspuns-a Iisus: Nu mă ştiţi nici pe Mine nici pe
într-adevăr.
Tatăl Meu; dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe
Tatăl Meu. 8:37 Ştiu vă sunteţi sămânţa lui Avraam, dar
căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvâtul Meu nu
8:20 Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie,
încape în voi.
pe când învăţa în templu; şi nimeni nu L-a prins,
că încă nu venise ceasul Lui. 8:38 Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu,
iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.
8:21 Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta
şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, 8:39 Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este
voi nu puteţi veni. Avraam. Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam,
aţi face faptele lui Avraam.
8:22 Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica
singur viaţa? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu 8:40 Dar voi acum căutaţi să Mă ucideţi pe Mine,
puteţi veni. Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit
de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta.
8:23 Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu
sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea 8:41 Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au Lui:
aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată
avem: pe Dumnezeu.

95 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:42 Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl 8:59 Deci au luat pietre ca să arunce asupra Lui.
vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu Dar Iisus S-a ferit şi a ieşit din templu şi, trecând
am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la prin mijlocul lor, S-a dus.
Mine însumi, ci El M-a trimis.
8:43 De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă Capitolul 9
nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
8:44 Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi 9:1 Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din
să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a naştere.
fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, 9:2 Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând:
pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii
minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este lui, de s-a născut orb?
mincinos şi tatăl minciunii.
9:3 Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici
8:45 Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui
credeţi. Dumnezeu.
8:46 Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă 9:4 Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui
spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi? ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când
8:47 Cel care este de la Dumnezeu ascultă nimeni nu poate să lucreze.
cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi 9:5 Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt.
pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
9:6 Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din
8:48 Au răspuns iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului.
noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?
9:7 Şi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea
8:49 A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a
cinstesc pe Tatăl Meu, şi voi nu Mă cinstiţi pe dus şi s-a spălat şi a venit văzând.
Mine.
9:8 Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că
8:50 Dar Eu nu caut slava Mea. Este cine să o era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi
caute şi să judece. cerşea?
8:51 Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va 9:9 Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci
păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac. seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt.
8:52 Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut că ai 9:10 Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii?
demon. Avraam a murit, de asemenea şi
9:11 Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus
proorocii; şi Tu zici: Dacă cineva va păzi cuvântul
a făcut tină şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: Mergi la
Meu, nu va gusta moartea în veac.
scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci,
8:53 Nu cumva eşti Tu mai mare decât tatăl ducându-mă şi spălându-mă, am văzut.
nostru Avraam, care a murit? Şi au murit şi
9:12 Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu
proorocii. Cine te faci Tu a fi?
ştiu.
8:54 Iisus a răspuns: Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine
9:13 L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând
Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu este
orb.
Cel care Mă slăveşte, despre Care ziceţi voi că
este Dumnezeul vostru. 9:14 Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut
tină şi i-a deschis ochii.
8:55 Şi nu L-aţi cunoscut, dar Eu Îl ştiu; şi dacă aş
zice că nu-L ştiu, aş fi mincinos asemenea vouă. 9:15 Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut.
Ci Îl ştiu şi păzesc cuvântul Lui. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am
spălat şi văd.
8:56 Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să
vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat. 9:16 Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu
este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar
8:57 Deci au zis iudeii către El: Încă nu ai
alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă
cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam?
asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei.
8:58 Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă:
Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.

96 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:17 Au zis deci orbului iarăşi: Dar tu ce zici 9:36 El a răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne,
despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că ca să cred în El?
prooroc este. 9:37 Şi a zis Iisus: L-ai şi văzut! Şi Cel ce vorbeşte
9:18 Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi cu tine Acela este.
a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce 9:38 Iar el a zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat
vedea. Lui.
9:19 Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul 9:39 Şi a zis: Spre judecată am venit în lumea
vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care
cum vede el acum? văd să fie orbi.
9:20 Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: Ştim că 9:40 Şi au auzit acestea unii dintre fariseii, care
acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. erau cu El, şi I-au zis: Oare şi noi suntem orbi?
9:21 Dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine 9:41 Iisus le-a zis: Dacă aţi fi orbi n-aţi avea
i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea
este în vârstă; va vorbi singur despre sine. păcatul rămâne asupra voastră.
9:22 Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se
temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la Capitolul 10
cale că, dacă cineva va mărturisi că El este
Hristos, să fie dat afară din sinagogă.
10:1 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră
9:23 De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela
întrebaţi-l pe el. este fur şi tâlhar.
9:24 Deci au chemat a doua oară pe omul care 10:2 Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor.
fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi
10:3 Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă
ştim că Omul Acesta e păcătos.
de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le
9:25 A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu mână afară.
ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd.
10:4 Şi când le scoate afară pe toate ale sale,
9:26 Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci
ochii? cunosc glasul lui.
9:27 Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi 10:5 Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor
auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui.
şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui?
10:6 Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au
9:28 Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al înţeles ce înseamnă cuvintele Lui.
Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise.
10:7 A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic
9:29 Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar vouă: Eu sunt uşa oilor.
pe Acesta nu-L ştim de unde este.
10:8 Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt
9:30 A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat.
aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este
10:9 Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se
şi El mi-a deschis ochii.
va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.
9:31 Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe
10:10 Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie
păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de
şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din
Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă.
belşug să aibă.
9:32 Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva
10:11 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun
ochii unui orb din naştere.
îşi pune sufletul pentru oile sale.
9:33 De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea
10:12 Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi
să facă nimic.
ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi
9:34 Au răspuns şi i-au zis: În păcate te-ai născut lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.
tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară.
10:13 Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi
9:35 Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Şi, găsindu- nu are grijă de oi.
l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?
97 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
10:14 Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine
Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Dumnezeu.
10:15 Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe 10:34 Iisus le-a răspuns: Nu e scris în Legea
Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. voastră că "Eu am zis: dumnezei sunteţi?"
10:16 Am şi alte oi, care nu sunt din staulul 10:35 Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către
acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi care a fost cuvântul lui Dumnezeu - şi Scriptura
glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. nu poate să fie desfiinţată -
10:17 Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu 10:36 Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a
Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau. trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am spus:
10:18 Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Fiul lui Dumnezeu sunt?
Însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere 10:37 Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu
am iarăşi ca să-l iau. Această poruncă am primit- credeţi în Mine.
o de la Tatăl Meu. 10:38 Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în
10:19 Iarăşi s-a făcut dezbinare între iudei, Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să
pentru cuvintele acestea. cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.
10:20 Şi mulţi dintre ei ziceau: Are demon şi este 10:39 Căutau deci iarăşi să-L prindă şi Iisus a
nebun. De ce să-L ascultaţi? scăpat din mâna lor.
10:21 Alţii ziceau: Cuvintele acestea nu sunt ale 10:40 Şi a plecat iarăşi dincolo de Iordan, în locul
unui demonizat. Cum poate un demon să unde Ioan boteza la început, şi a rămas acolo.
deschidă ochii orbilor? 10:41 Şi mulţi au venit la El şi ziceau: Ioan n-a
10:22 Şi era atunci la Ierusalim sărbătoarea făcut nici o minune, dar toate câte Ioan a zis
înnoirii templului şi era iarnă. despre Acesta erau adevărate.
10:23 Iar Iisus umbla prin templu, în pridvorul 10:42 Şi mulţi au crezut în El acolo.
lui Solomon.
10:24 Deci L-au împresurat iudeii şi Îi ziceau: Capitolul 11
Până când ne scoţi sufletul? Dacă Tu eşti
Hristosul, spune-o nouă pe faţă. 11:1 Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania,
10:25 Iisus le-a răspuns: V-am spus şi nu credeţi. satul Mariei şi al Martei, sora ei.
Lucrările pe care le fac în numele Tatălui Meu, 11:2 Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe
acestea mărturisesc despre Mine. Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei,
10:26 Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi al cărei frate Lazăr era bolnav.
dintre oile Mele. 11:3 Deci au trimis surorile la El, zicând:
10:27 Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le Doamne, iată, cel pe care îl iubeşti este bolnav.
cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. 11:4 Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este
10:28 Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca,
veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească.
10:29 Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare 11:5 Şi iubea Iisus pe Marta şi pe sora ei şi pe
decât toţi, şi nimeni nu poate să le răpească din Lazăr.
mâna Tatălui Meu. 11:6 Când a auzit, deci, că este bolnav, atunci a
10:30 Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem. rămas două zile în locul în care era.
10:31 Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce 11:7 Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să
asupra Lui. mergem iarăşi în Iudeea.
10:32 Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v- 11:8 Ucenicii I-au zis: Învăţătorule, acum căutau
am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din iudeii să Te ucidă cu pietre, şi iarăşi Te duci
ele, aruncaţi cu pietre asupra Mea? acolo?
10:33 I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun 11:9 A răspuns Iisus: Nu sunt oare douăsprezece
aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă şi ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se
împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi;
98 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
11:10 Iar dacă umblă cineva noaptea se şi a ieşit afară, au mers după ea socotind că a
împiedică, pentru că lumina nu este în el. plecat la mormânt, ca să plângă acolo.
11:11 A zis acestea, şi după aceea le-a spus: 11:32 Deci Maria, când a venit unde era Iisus,
Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l văzându-L, a căzut la picioarele Lui, zicându-I:
trezesc. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi
11:12 Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a murit.
adormit, se va face bine. 11:33 Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe
11:13 Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a
credeau că vorbeşte despre somn ca odihnă. suspinat cu duhul şi S-a tulburat întru Sine.
11:14 Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: 11:34 Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui:
Lazăr a murit. Doamne, vino şi vezi.
11:15 Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n- 11:35 Şi a lăcrimat Iisus.
am fost acolo. Dar să mergem la el. 11:36 Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl
11:16 Deci a zis Toma, care se numeşte iubea.
Geamănul, celorlalţi ucenici: Să mergem şi noi şi 11:37 Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea, oare,
să murim cu El. Acesta care a deschis ochii orbului să facă aşa ca
11:17 Deci, venind, Iisus l-a găsit pus de patru şi acesta să nu moară?
zile în mormânt. 11:38 Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a
11:18 Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la mers la mormânt. Şi era o peşteră şi o piatră era
cincisprezece stadii. aşezată pe ea.
11:19 Şi mulţi dintre iudei veniseră la Marta şi 11:39 Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui
Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a
patra zi.
11:20 Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a
ieşit în întâmpinarea Lui, iar Maria şedea în casă. 11:40 Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei
crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?
11:21 Şi a zis către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost
aici, fratele meu n-ar fi murit. 11:41 Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat
ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai
11:22 Dar şi acum ştiu că oricâte vei cere de la
ascultat.
Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da.
11:42 Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar
11:23 Iisus i-a zis: Fratele tău va învia.
pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să
11:24 Marta i-a zis: Ştiu că va învia la înviere, în creadă că Tu M-ai trimis.
ziua cea de apoi.
11:43 Şi zicând acestea, a strigat cu glas mare:
11:25 Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel Lazăre, vino afară!
ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.
11:44 Şi a ieşit mortul, fiind legat la picioare şi la
11:26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va mâini cu fâşii de pânză şi faţa lui era înfăşurată
muri în veac. Crezi tu aceasta? cu mahramă. Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l
11:27 Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu să meargă.
eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în 11:45 Deci mulţi dintre iudeii care veniseră la
lume. Maria şi văzuseră ce a făcut Iisus au crezut în El.
11:28 Şi zicând aceasta, s-a dus şi a chemat pe 11:46 Iar unii dintre ei s-au dus la farisei şi le-au
Maria, sora ei, zicându-i în taină: Învăţătorul este spus cele ce făcuse Iisus.
aici şi te cheamă.
11:47 Deci arhiereii şi fariseii au adunat
11:29 Când a auzit aceea, s-a sculat degrabă şi a sinedriul şi ziceau: Ce facem, pentru că Omul
venit la El. Acesta face multe minuni?
11:30 Şi Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul 11:48 Dacă-L lăsăm aşa toţi vor crede în El, şi vor
unde Îl întâmpinase Marta. veni romanii şi ne vor lua ţara şi neamul.
11:31 Iar iudeii care erau cu ea în casă şi o 11:49 Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela
mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat degrabă era arhiereu le-a zis: Voi nu ştiţi nimic;
99 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
11:50 Nici nu gândiţi că ne este mai de folos să 12:9 Deci mulţime mare de iudei au aflat că este
moară un om pentru popor, decât să piară tot acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă
neamul. şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi.
11:51 Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind 12:10 Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l
arhiereu al anului aceluia, a proorocit că Iisus omoare.
avea să moară pentru neam, 12:11 Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei
11:52 Şi nu numai pentru neam, ci şi ca să adune mergeau şi credeau în Iisus.
laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi. 12:12 A doua zi, mulţime multă, care venise la
11:53 Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim,
ucidă. 12:13 Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru
11:54 De aceea Iisus nu mai umbla pe faţă întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat
printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ţinut este Cel ce vine întru numele Domnului,
aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim, şi Împăratul lui Israel!
acolo a rămas cu ucenicii Săi. 12:14 Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el,
11:55 Şi era aproape Paştile iudeilor şi mulţi din precum este scris:
ţară s-au suit la Ierusalim, mai înainte de Paşti, ca 12:15 "Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul
să se curăţească. tău vine, şezând pe mânzul asinei".
11:56 Deci căutau pe Iisus şi, pe când stăteau în 12:16 Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la
templu, ziceau între ei: Ce vi se pare? Oare nu va început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au
veni la sărbătoare? adus aminte că acestea I le-au făcut Lui.
11:57 Iar arhiereii şi fariseii dăduseră porunci, 12:17 Deci da mărturie mulţimea care era cu El,
că dacă va şti cineva unde este, să dea de veste, ca când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat
să-L prindă. din morţi.
12:18 De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea,
Capitolul 12 pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.
12:19 Deci fariseii ziceau între ei: Vedeţi că nimic
12:1 Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a nu folosiţi! Iată, lumea s-a dus după El.
venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase
din morţi. 12:20 Şi erau nişte elini din cei ce se suiseră să se
închine la sărbătoare.
12:2 Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar
Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. 12:21 Deci aceştia au venit la Filip, cel ce era din
Betsaida Galileii, şi l-au rugat zicând: Doamne,
12:3 Deci Maria, luând o litră cu mir de nard voim să vedem pe Iisus.
curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-
a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de 12:22 Filip a venit şi i-a spus la Andrei, şi Andrei
şi Filip au venit şi I-au spus lui Iisus.
mirosul mirului.
12:23 Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit
12:4 Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii
Lui, care avea să-L vândă, a zis: ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului.
12:5 Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei 12:24 Adevărat, adevărat zic vouă că dacă
sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va
muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce
12:6 Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă multă roadă.
de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua
din ce se punea în ea. 12:25 Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va pierde; iar
cel ce îşi urăşte sufletul în lumea aceasta îl va
12:7 A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua păstra pentru viaţa veşnică.
îngropării Mele l-a păstrat.
12:26 Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, şi
12:8 Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-
Mine nu Mă aveţi totdeauna. Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti.

100 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


12:27 Acum sufletul Meu e tulburat, şi ce voi 12:45 Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce
zice? Părinte, izbăveşte-Mă, de ceasul acesta. Dar M-a trimis pe Mine.
pentru aceasta am venit în ceasul acesta. 12:46 Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce
12:28 Părinte, preaslăveşte-Ţi numele! Atunci a crede în Mine să nu rămână întuneric.
venit glas din cer: Şi L-am preaslăvit şi iarăşi Îl 12:47 Şi dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le
voi preaslăvi. păzeşte, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să
12:29 Iar mulţimea care sta şi auzea zicea: A fost judec lumea ci ca să mântuiesc lumea.
tunet! Alţii ziceau: Înger I-a vorbit! 12:48 Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu
12:30 Iisus a răspuns şi a zis: Nu pentru Mine s-a primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l
făcut glasul acesta, ci pentru voi. judece: cuvântul pe care l-am spus acela îl va
12:31 Acum este judecata acestei lumi; acum judeca în ziua cea de apoi.
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 12:49 Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci
12:32 Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce
voi trage pe toţi la Mine. să spun şi ce să vorbesc.
12:33 Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte 12:50 Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică.
avea să moară. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie
Tatăl, aşa vorbesc.
12:34 I-a răspuns deci mulţimea: Noi am auzit
din Lege că Hristosul rămâne în veac; şi cum zici
Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este Capitolul 13
acesta, Fiul Omului?
12:35 Deci le-a zis Iisus: Încă puţină vreme 13:1 Iar înainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind
Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi Lumina ca Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea
să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume,
întuneric nu ştie unde merge. până la sfârşit i-a iubit.
12:36 Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să 13:2 Şi făcându-se Cină, şi diavolul punând în
fiţi fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit iisus şi, inima lui Iuda fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-l
plecând, S-a ascuns de ei. vândă,
12:37 Şi, deşi a făcut atâtea minuni înaintea lor, 13:3 Iisus, ştiind că Tatăl I-a dat Lui toate în
ei tot nu credeau în El, mâini şi că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu
merge,
12:38 Ca să se împlinească cuvântul proorocului
Isaia, pe care l-a zis: "Doamne, cine a crezut în 13:4 S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine
ceea ce a auzit de la noi? Şi braţul Domnului cui s- şi, luând un ştergar, S-a încins cu el.
a descoperit?" 13:5 După aceea a turnat apă în vasul de spălat şi
12:39 De aceea nu puteau să creadă, că iarăşi a a început să spele picioarele ucenicilor şi să le
zis Isaia: şteargă cu ştergarul cu care era încins.
12:40 "Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, 13:6 A venit deci la Simon Petru. Acesta I-a zis:
ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?
şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec" 13:7 A răspuns Iisus şi i-a zis: Ceea ce fac Eu, tu
12:41 Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui nu ştii acum, dar vei înţelege după aceasta.
şi a grăit despre El. 13:8 Petru I-a zis: Nu-mi vei spăla picioarele în
12:42 Totuşi şi dintre căpetenii mulţi au crezut veac. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu ai
în El, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca parte de Mine.
să nu fie izgoniţi din sinagogă; 13:9 Zis-a Simon Petru Lui: Doamne, spală-mi nu
12:43 Căci au iubit slava oamenilor mai mult numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul.
decât slava lui Dumnezeu. 13:10 Iisus i-a zis: Cel ce a făcut baie n-are
12:44 Iar Iisus a strigat şi a zis: Cel ce crede în nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este
Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe curat tot. Şi voi sunteţi curaţi, însă nu toţi.
Mine.

101 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:11 Că ştia pe cel ce avea să-L vândă; de aceea 13:29 Căci unii socoteau, deoarece Iuda avea
a zis: Nu toţi sunteţi curaţi. punga, că lui îi zice Iisus: Cumpără cele de care
13:12 După ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat avem de trebuinţă la sărbătoare, sau să dea ceva
hainele, S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: săracilor.
Înţelegeţi ce v-am făcut Eu? 13:30 Deci după ce a luat acela bucăţica de pâine,
13:13 Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi a ieşit numaidecât. Şi era noapte.
Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. 13:31 Şi când a ieşit el, Iisus a zis: Acum a fost
13:14 Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost
spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori să ca preaslăvit întru El.
să spălaţi picioarele unii altora; 13:32 Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru
13:15 Că v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl
făcut Eu vouă, să faceţi şi voi. va preaslăvi.
13:16 Adevărat, zic vouă: Nu este sluga mai mare 13:33 Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă
decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că
ce l-a trimis pe el. unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă
acum.
13:17 Când ştiţi acestea, fericiţi sunteţi dacă le
veţi face. 13:34 Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul
pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să
13:18 Nu zic despre voi toţi; căci Eu ştiu pe cei
vă iubiţi unul pe altul.
pe care i-am ales. Ci ca să se împlinească
Scriptura: "Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a 13:35 Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ridicat călcâiul împotriva Mea". ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de
alţii.
13:19 De acum vă spun vouă, înainte de a fi
aceasta, ca să credeţi, când se va îndeplini, că Eu 13:36 Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde
sunt. Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu
poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei
13:20 Adevărat, adevărat zic vouă: Cel care
urma.
primeşte pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine
Mă primeşte; iar cine Mă primeşte pe Mine 13:37 Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să
primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru
Tine.
13:21 Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul
şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic 13:38 Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău
vouă că unul dintre voi Mă va vinde. pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va
cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine
13:22 Deci ucenicii se uitau unii la alţii,
de trei ori!
nedumerindu-se despre cine vorbeşte.
13:23 Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus
unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus. Capitolul 14
13:24 Deci Simon Petru i-a făcut semn acestuia şi 14:1 Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în
i-a zis: Întreabă cine este despre care vorbeşte. Dumnezeu, credeţi şi în Mine.
13:25 Şi căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, I- 14:2 În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar
a zis: Doamne, cine este? de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc.
13:26 Iisus i-a răspuns: Acela este, căruia Eu, 14:3 Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi
întingând bucăţica de pâine, i-o voi da. Şi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde
întingând bucăţica, a luat-o şi a dat-o lui Iuda, fiul sunt Eu.
lui Simon Iscarioteanul.
14:4 Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea.
13:27 Şi după îmbucătură a intrat satana în el.
Iar Iisus i-a zis: Ceea ce faci, fă mai curând. 14:5 Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci;
şi cum putem şti calea?
13:28 Dar nimeni din cei care şedeau la masă n-a
înţeles pentru ce i-a zis aceasta. 14:6 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.

102 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


14:7 Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl 14:25 Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;
Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi 14:26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L
pe El şi L-aţi şi văzut. va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va
14:8 Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate
şi ne este de ajuns. cele ce v-am spus Eu.
14:9 Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu 14:27 Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu
M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure
văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? inima voastră, nici să se înfricoşeze.
14:10 Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl 14:28 Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni
este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le la voi. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la
vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.
Mine - face lucrările Lui. 14:29 Şi acum v-am spus acestea înainte de a se
14:11 Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întâmpla, ca să credeţi când se vor întâmpla.
întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările 14:30 Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine
acestea. stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în
14:12 Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede Mine;
în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi 14:31 Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe
mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac.
duc la Tatăl. Sculaţi-vă, să mergem de aici.
14:13 Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea
voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Capitolul 15
14:14 Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi
face. 15:1 Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este
14:15 De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. lucrătorul.
14:16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă 15:2 Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru
va da vouă ca să fie cu voi în veac, Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă,
14:17 Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.
să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L 15:3 Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe
cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în care vi l-am spus.
voi va fi! 15:4 Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum
14:18 Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă
14:19 Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu
vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt rămâneţi în Mine.
viu şi voi veţi fi vii. 15:5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce
14:20 În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă
întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
14:21 Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, 15:6 Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă
acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le
pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu aruncă în foc şi ard.
şi Mă voi arăta lui. 15:7 Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele
14:22 I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă.
este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 15:8 Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să
14:23 Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.
cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va 15:9 Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am
iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea.
14:24 Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne
Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit
Meu, ci al Tatălui care M-a trimis. poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui.

103 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


15:11 Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să 15:27 Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început
fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. sunteţi cu Mine.
15:12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi
unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Capitolul 16
15:13 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni
nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii 16:1 Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi.
săi. 16:2 Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine
15:14 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că
ce vă poruncesc. aduce închinare lui Dumnezeu.
15:15 De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu 16:3 Şi acestea le vor face, pentru că n-au
ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl 16:4 Iar acestea vi le-am spus, ca să vă aduceţi
Meu vi le-am făcut cunoscute. aminte de ele, când va veni ceasul lor, că Eu vi le-
15:16 Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales am spus. Şi acestea nu vi le-am spus de la
pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să început, fiindcă eram cu voi.
aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să 16:5 Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi
vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci?
15:17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe 16:6 Ci, fiindcă v-am spus acestea, întristarea a
altul. umplut inima voastră.
15:18 Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe 16:7 Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca
Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. să mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce,
15:19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi
al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v- duce, Îl voi trimite la voi.
am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă 16:8 Şi El, venind, va vădi lumea de păcat şi de
urăşte. dreptate şi de judecată.
15:20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l- 16:9 De păcat, pentru că ei nu cred în Mine;
am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul
16:10 De dreptate, pentru că Mă duc la Tatăl
său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor
Meu şi nu Mă veţi mai vedea;
prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al
vostru îl vor păzi. 16:11 Şi de judecată, pentru că stăpânitorul
acestei lumi a fost judecat.
15:21 Iar toate acestea le vor face vouă din cauza
numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a 16:12 Încă multe am a vă spune, dar acum nu
trimis. puteţi să le purtaţi.
15:22 De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat 16:13 Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului,
nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de
dezvinovăţire pentru păcatul lor. la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele
viitoare vă va vesti.
15:23 Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe
Tatăl Meu. 16:14 Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va
lua şi vă va vesti.
15:24 De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care
nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar 16:15 Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de
acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă.
Tatăl Meu. 16:16 Puţin şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi
15:25 Dar (aceasta), ca să se împlinească puţin şi Mă veţi vedea, pentru că Eu Mă duc la
cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe Tatăl.
nedrept". 16:17 Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei:
15:26 Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi
Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, şi că
Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi Mă duc la Tatăl?
despre Mine.
104 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
16:18 Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? 17:1 Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la
Nu ştim ce zice. cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe
16:19 Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească.
le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi, că 17:2 Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul,
am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care
puţin şi Mă veţi vedea? Tu i-ai dat Lui.
16:20 Adevărat, adevărat zic vouă că voi veţi 17:3 Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască
plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus
Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va Hristos pe Care L-ai trimis.
preface în bucurie. 17:4 Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ;
16:21 Femeia, când e să nască, se întristează, lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit.
fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a născut 17:5 Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la
copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, pentru Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine,
bucuria că s-a născut om în lume. mai înainte de a fi lumea.
16:22 Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă 17:6 Arătat-am numele Tău oamenilor pe care
voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai
voastră nimeni nu o va lua de la voi. dat şi cuvântul Tău l-au păzit.
16:23 Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. 17:7 Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat
Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la sunt de la Tine;
Tatăl în numele Meu El vă va da.
17:8 Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-
16:24 Până acum n-aţi cerut nimic în numele am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu
Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu
deplină. M-ai trimis.
16:25 Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine 17:9 Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume
ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi
vă voi vesti despre Tatăl. sunt.
16:26 În ziua aceea veţi cere în numele Meu; şi 17:10 Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale
nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei.
16:27 Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă 17:11 Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume
voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în
Dumnezeu am ieşit. numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una
16:28 Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; precum suntem şi Noi.
iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. 17:12 Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în
16:29 Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi
faţă şi nu spui nici o pildă. n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării,
16:30 Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să se împlinească Scriptura.
ca să Te întrebe cineva. De aceea credem că ai 17:13 Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în
ieşit de la Dumnezeu. lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.
16:31 Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 17:14 Eu le-am dat cuvântul Tău, şi lumea i-a
16:32 Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu
risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi sunt din lume.
singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este 17:15 Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i
cu Mine. păzeşti pe ei de cel viclean.
16:33 Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace 17:16 Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu
să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar sunt din lume.
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea. 17:17 Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău;
cuvântul Tău este adevărul.
Capitolul 17
105 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
17:18 Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu 18:8 Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. Deci,
i-am trimis pe ei în lume. dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să se
17:19 Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ducă;
ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. 18:9 Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a
17:20 Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat, n-am pierdut
pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul pe nici unul.
lor, 18:10 Dar Simon-Petru, având sabie, a scos-o şi a
17:21 Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea
întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să dreaptă; iar numele slugii era Malhus.
fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 18:11 Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în
17:22 Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o teacă. Nu voi bea, oare, paharul pe care Mi l-a dat
lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Tatăl?
17:23 Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie 18:12 Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii
desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat.
Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai 18:13 Şi L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui
iubit pe Mine. Caiafa, care era arhiereu al anului aceluia.
17:24 Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie 18:14 Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este
împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat, ca de folos să moară un om pentru popor.
să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că 18:15 Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau
Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea după Iisus. Iar ucenicul acela era cunoscut
lumii. arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea
17:25 Părinte drepte, lumea pe Tine nu te-a arhiereului;
cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au 18:16 Iar Petru a stat la poartă, afară. Deci a ieşit
cunoscut că Tu M-ai trimis. celălalt ucenic, care era cunoscut arhiereului, şi a
17:26 Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru
face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să înăuntru.
fie în ei şi Eu în ei. 18:17 Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru:
Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului
Capitolul 18 acestuia? Acela a zis: Nu sunt.
18:18 Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc, şi
18:1 Zicând acestea, Iisus a ieşit cu ucenicii Lui stăteau şi se încălzeau, că era frig, şi era cu ei şi
dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în Petru, stând şi încălzindu-se.
care a intrat El şi ucenicii Săi. 18:19 Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre
18:2 Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc, ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.
pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau 18:20 Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă
acolo. lumii; Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în
18:3 Deci Iuda, luând oaste şi slujitori, de la templu, unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am
arhierei şi farisei, a venit acolo cu felinare şi cu vorbit în ascuns.
făclii şi cu arme. 18:21 De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei
18:4 Iar Iisus, ştiind toate cele ce erau să vină ce au auzit ce le-am vorbit. Iată aceştia ştiu ce am
asupra Lui, a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? spus Eu.
18:5 Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. El 18:22 Şi zicând El acestea, unul din slujitorii,
le-a zis: Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu care era de faţă, I-a dat lui Iisus o palmă, zicând:
ei. Aşa răspunzi Tu arhiereului?
18:6 Atunci când le-a spus: Eu sunt, ei s-au dat 18:23 Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău,
înapoi şi au căzut la pământ. dovedeşte ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de
18:7 Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei ce Mă baţi?
au zis: Pe Iisus Nazarineanul.

106 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


18:24 Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa 18:40 Deci au strigat iarăşi, zicând: Nu pe Acesta,
arhiereul. ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar.
18:25 Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. Deci
i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El Capitolul 19
s-a lepădat şi a zis: Nu sunt.
18:26 Una din slugile arhiereului, care era rudă 19:1 Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a
cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: Nu te- biciuit.
am văzut eu pe tine, în grădină, cu El? 19:2 Şi ostaşii, împletind cunună din spini, I-au
18:27 Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie
cântat cocoşul. purpurie.
18:28 Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la 19:3 Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te,
pretoriu; şi era dimineaţă. Şi ei n-au intrat în regele iudeilor! Şi-I dădeau palme.
pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce 19:4 Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L
Paştile. aduc pe El afară, ca să ştiţi că nu găsesc în El nici
18:29 Deci Pilat a ieşit la ei, afară, şi le-a zis: Ce o vină.
învinuire aduceţi Omului Acestuia? 19:5 Deci a ieşit Iisus afară, purtând cununa de
18:30 Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar spini şi mantia purpurie. Şi le-a zis Pilat: Iată
fi răufăcător, nu ţi L-am fi dat ţie. Omul!
18:31 Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L 19:6 Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au
după legea voastră. Iudeii însă i-au răspuns: strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-
Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni; a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I
18:32 Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, pe găsesc nici o vină.
care îl spusese, însemnând cu ce moarte avea să 19:7 Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după
moară. legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe
18:33 Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a Sine Fiu al lui Dumnezeu.
chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 19:8 Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai
18:34 Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici mult s-a temut.
aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 19:9 Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui
18:35 Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un
Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. Ce ai răspuns.
făcut? 19:10 Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu
18:36 Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să
lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din Te răstignesc?
lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu 19:11 Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere
fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. De
este de aici. aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are.
18:37 Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? 19:12 Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze;
Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. Eu iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe
spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se
venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr; face pe sine împărat este împotriva Cezarului.
oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. 19:13 Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a
18:38 Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de
aceasta, a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar
găsesc în El nici o vină; evreieşte Gabbata.
18:39 Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă 19:14 Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea
eliberez pe unul. Voiţi deci să vă eliberez pe ceas, şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru.
regele iudeilor? 19:15 Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L!
Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe

107 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le
împărat decât pe Cezarul. zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice.
19:16 Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi 19:32 Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele
ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit
19:17 Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul ce se împreună cu el.
cheamă al Căpăţânii, care evreieşte se zice 19:33 Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja
Golgota, murise, nu I-au zdrobit fluierele.
19:18 Unde L-au răstignit, şi împreună cu El pe 19:34 Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta
alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus. Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.
19:19 Iar Pilat a scris şi titlu şi l-a pus deasupra 19:35 Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui
Crucii. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi
iudeilor! voi să credeţi.
19:20 Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, 19:36 Căci s-au făcut acestea, ca să se
căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un
de cetate. Şi era scris: evreieşte, latineşte şi os".
greceşte. 19:37 Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la
19:21 Deci arhiereii iudeilor au zis lui Pilat: Nu Acela pe care L-au împuns".
scrie: Împăratul iudeilor, ci că Acela a zis: Eu sunt 19:38 După acestea Iosif din Arimateea, fiind
Împăratul iudeilor. ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica
19:22 Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris. iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui
19:23 După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au Iisus. Şi Pilat i-a dat voie. Deci a venit şi a ridicat
luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui trupul Lui.
ostaş câte o parte, şi cămaşa. Dar cămaşa era fără 19:39 Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la El
cusătură, de sus ţesută în întregime. mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de litre
19:24 Deci au zis unii către alţii: Să n-o sfâşiem, de amestec de smirnă şi aloe.
ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să 19:40 Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au
se împlinească Scriptura care zice: "Împărţit-au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este
hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au obiceiul de înmormântare la iudei.
aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut. 19:41 Iar în locul unde a fost răstignit era o
19:25 Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu
şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria mai fusese nimeni îngropat.
Magdalena. 19:42 Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-
19:26 Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe au pus pe Iisus, pentru că mormântul era
ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis aproape.
mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!
19:27 Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din Capitolul 20
ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.
19:28 După aceea, ştiind Iisus că toate s-au 20:1 Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica),
săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-
zis: Mi-e sete. dimineaţă, fiind încă întuneric, şi a văzut piatra
19:29 Şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care ridicată de pe mormânt.
Îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop 20:2 Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la
un burete înmuiat în oţet, l-au dus la gura Lui. celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis: Au
19:30 Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde
Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul, Şi-a dat L-au pus.
duhul. 20:3 Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi veneau
19:31 Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu la mormânt.
rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era

108 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


20:4 Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt 20:21 Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum
ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
a sosit cel dintâi la mormânt. 20:22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a
20:5 Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, zis: Luaţi Duh Sfânt;
dar n-a intrat. 20:23 Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate
20:6 A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.
intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, 20:24 Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel
20:7 Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.
era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la 20:25 Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe
o parte, într-un loc. Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în
20:8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune
întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi
20:9 Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.
să învieze din morţi. 20:26 Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi
20:10 Şi s-au dus ucenicii iarăşi la ai lor. înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus,
uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace
20:11 Iar Maria stătea afară lângă mormânt
vouă!
plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre
mormânt. 20:27 Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău
încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o
20:12 Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe
pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci
şezând, unul către cap şi altul către picioare,
credincios.
unde zăcuse trupul lui Iisus.
20:28 A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi
20:13 Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe
Dumnezeul meu!
cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu
şi nu ştiu unde L-au pus. 20:29 Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut.
Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!
20:14 Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a
văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus. 20:30 Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus
înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în
20:15 Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine
cartea aceasta.
cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis:
Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai 20:31 Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus
pus şi eu Îl voi ridica. este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să
aveţi viaţă în numele Lui.
20:16 Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-
a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule)
20:17 Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă Capitolul 21
nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le
spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la 21:1 După acestea, Iisus S-a arătat iarăşi
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. ucenicilor la Marea Tiberiadei, şi S-a arătat aşa:
20:18 Şi a venit Maria Magdalena vestind 21:2 Erau împreună Simon-Petru şi Toma, cel
ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana
ei. Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din ucenicii
Lui.
20:19 Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a
săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, 21:3 Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi
unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a i-au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s-au
venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace suit în corabie, şi în noaptea aceea n-au prins
vouă! nimic.
20:20 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi 21:4 Iar făcându-se dimineaţă, Iisus a stat la
coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe ţărm; dar ucenicii n-au ştiut că este Iisus.
Domnul. 21:5 Deci le-a zis Iisus: Fiilor, nu cumva aveţi
ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu.

109 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


21:6 Iar El le-a zis: Aruncaţi mreaja în partea care la Cină s-a rezemat de pieptul Lui şi I-a zis:
dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi Doamne, cine este cel ce Te va vinde?
nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor. 21:21 Pe acesta deci, văzându-l, Petru a zis lui
21:7 Şi a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l Iisus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla?
iubea Iisus: Domnul este! Deci Simon-Petru, 21:22 Zis-a Iisus lui: Dacă voiesc ca acesta să
auzind că este Domnul, şi-a încins haina, căci era rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează Mie.
dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă.
21:23 De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi,
21:8 Şi ceilalţi ucenici au venit cu corabia, căci nu că ucenicul acela nu va muri; dar Iisus nu i-a spus
erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, că nu va muri ci: dacă voiesc ca acesta să rămână
trăgând mreaja cu peşti. până voi veni, ce ai tu?
21:9 Deci, când au ieşit la ţărm, au văzut jar pus 21:24 Acesta este ucenicul care mărturiseşte
jos şi peşte pus deasupra, şi pâine. despre acestea şi care a scris acestea, şi ştim că
21:10 Iisus le-a zis: Aduceţi din peştele pe care l- mărturia lui e adevărată.
aţi prins acum. 21:25 Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a
21:11 Simon-Petru s-a suit în corabie şi a tras făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-
mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde
cincizeci şi trei, şi, deşi erau atâţia, nu s-a rupt cărţile ce s-ar fi scris. Amin.
mreaja.
21:12 Iisus le-a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul
din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: Cine eşti
58. Faptele Apostolilor
Tu?, ştiind că este Domnul.
21:13 Deci a venit Iisus şi a luat pâinea şi le-a dat
— Noul Testament
lor, şi de asemenea şi peştele. “Faptele Sfinţilor Apostoli” — 28
21:14 Aceasta este, acum, a treia oară când Iisus Capitole : 1,007 Versete
S-a arătat ucenicilor, după ce S-a sculat din
morţi.
21:15 Deci după ce au prânzit, a zis Iisus lui
Capitolul 1
Simon-Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu
1:1 Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile,
mai mult decât aceştia? El I-a răspuns: Da,
despre toate cele ce a început Iisus a face şi a
Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis-a lui: Paşte
învăţa,
mieluşeii Mei.
1:2 Până în ziua în care S-a înălţat la cer,
21:16 Iisus i-a zis iarăşi, a doua oară: Simone, fiul
poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-
lui Iona, Mă iubeşti? El I-a zis: Da, Doamne, Tu ştii
a ales,
că Te iubesc. Zis-a Iisus lui: Păstoreşte oile Mele.
1:3 Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după
21:17 Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui
patima Sa prin multe semne doveditoare,
Iona, Mă iubeşti? Petru s-a întristat, că i-a zis a
arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi
treia oară: Mă iubeşti? şi I-a zis: Doamne, Tu ştii
vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu.
toate. Tu ştii că Te iubesc. Iisus i-a zis: Paşte oile
Mele. 1:4 Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se
depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa
21:18 Adevărat, adevărat zic ţie: Dacă erai mai
Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine:
tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai;
dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi 1:5 Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi
altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti. botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile.
21:19 Iar aceasta a zis-o, însemnând cu ce fel de 1:6 Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând:
moarte va preaslăvi pe Dumnezeu. Şi spunând Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc,
aceasta, i-a zis: Urmează Mie. împărăţia lui Israel?
21:20 Dar întorcându-se, Petru a văzut venind 1:7 El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii
după el pe ucenicul pe care-l iubea Iisus, acela sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea
Sa,

110 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


1:8 Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste 1:23 Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit
voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia.
toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea 1:24 Şi, rugându-se, au zis: Tu, Doamne, Care
pământului. cunoşti inimile tuturor, arată pe care din aceştia
1:9 Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a doi l-ai ales,
înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. 1:25 Ca să ia locul acestei slujiri şi al apostoliei
1:10 Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată din care Iuda a căzut, ca să meargă în locul lui.
doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine 1:26 Şi au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia,
albe, şi s-a socotit împreună cu cei unsprezece
1:11 Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi apostoli.
privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la
voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut Capitolul 2
mergând la cer.
1:12 Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la 2:1 Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi
muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este împreună în acelaşi loc.
aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.
2:2 Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca
1:13 Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut
sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi toată casa unde şedeau ei.
Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi
2:3 Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi
Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al
au şezut pe fiecare dintre ei.
lui Iacov.
2:4 Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au
1:14 Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în
început să vorbească în alte limbi, precum le
rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria,
dădea lor Duhul a grăi.
mama lui Iisus şi cu fraţii Lui.
2:5 Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi
1:15 Şi în zilele acelea, sculându-se Petru în
cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.
mijlocul fraţilor (iar numărul lor era ca la o sută
douăzeci), a zis: 2:6 Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat
mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei
1:16 Bărbaţi fraţi, trebuia să se împlinească
vorbind în limba sa.
Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura
lui David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a 2:7 Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată,
făcut călăuză celor ce L-au prins pe Iisus. nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?
1:17 Căci era numărat cu noi şi luase sorţul 2:8 Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în
acestei slujiri. care ne-am născut?
1:18 Deci acesta a dobândit o ţarină din plata 2:9 Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în
nedreptăţii şi, căzând cu capul înainte, a crăpat Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont
pe la mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele. şi în Asia,
1:19 Şi s-a făcut cunoscută aceasta tuturor celor 2:10 În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile
ce locuiesc în Ierusalim, încât ţarina aceasta s-a Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt,
numit în limba lor Hacheldamah, adică Ţarina iudei şi prozeliţi,
Sângelui. 2:11 Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în
1:20 Căci este scris în Cartea Psalmilor: "Facă-se limbile noastre despre faptele minunate ale lui
casa lui pustie şi să nu aibă cine să locuiască în Dumnezeu!
ea! Şi slujirea lui s-o ia altul". 2:12 Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând
1:21 Deci trebuie ca unul din aceşti bărbaţi, care unul către altul: Ce va să fie aceasta?
s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între 2:13 Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini
noi Domnul Iisus, de must.
1:22 Începând de la botezul lui Ioan, până în ziua 2:14 Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat
în care S-a înălţat de la noi, să fie împreună cu noi glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care
martor al învierii Lui.

111 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi 2:30 Deci el, fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu
luaţi în urechi cuvintele mele; i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe tronu-i din
2:15 Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, rodul coapselor lui,
căci este al treilea ceas din zi; 2:31 Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea
2:16 Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi
Ioil: nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.
2:17 "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi 2:32 Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi
turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri toţi suntem martori.
şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai 2:33 Deci, înălţându-Se prin dreapta lui
voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa
vor visa. Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi
2:18 Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele şi auziţi voi.
Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor 2:34 Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis:
prooroci. "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta
2:19 Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe Mea,
pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum. 2:35 Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut
2:20 Soarele se va schimba în întuneric şi luna în picioarelor Tale".
sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare 2:36 Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel
şi strălucită. că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi
2:21 Şi tot cel ce va chema numele Domnului se răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos.
va mântui". 2:37 Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă
2:22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi
Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi fraţi, ce să facem?
de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin 2:38 Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se
semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus
mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi, Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi
2:23 Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit primi darul Duhului Sfânt.
şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L- 2:39 Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor
aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va
lege, L-aţi omorât, chema Domnul Dumnezeul nostru.
2:24 Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând 2:40 Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i
durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam
fie ţinut de ea. viclean.
2:25 Căci David zice despre El: "Totdeauna am 2:41 Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au
văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii
dreapta mea, ca să nu mă clatin. de suflete.
2:26 De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a 2:42 Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în
veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
odihni întru nădejde. 2:43 Şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci
2:27 Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim
vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune. prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi.
2:28 Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu 2:44 Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau
înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie". toate de obşte.
2:29 Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire 2:45 Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le
către voi despre strămoşul David, că a murit şi s- împărţeau tuturor, după cum avea nevoie
a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în fiecare.
ziua aceasta. 2:46 Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în
templu şi, frângând pâinea în casă, luau

112 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia 3:14 Dar voi v-aţi lepădat de Cel sfânt şi drept şi
inimii. aţi cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaş.
2:47 Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot 3:15 Iar pe Începătorul vieţii L-aţi omorât, pe
poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei Care însă Dumnezeu L-a înviat din morţi şi ai
ce se mântuiau. Cărui martori suntem noi.
3:16 Şi prin credinţa în numele Lui, pe acesta pe
Capitolul 3 care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit numele lui
Iisus şi credinţa cea întru El i-a dat lui întregirea
3:1 Iar Petru şi Ioan se suiau la templu pentru aceasta a trupului, înaintea voastră, a tuturor.
rugăciunea din ceasul al nouălea. 3:17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi
3:2 Şi era un bărbat olog din pântecele mamei făcut rău ca şi mai-marii voştri.
sale, pe care-l aduceau şi-l puneau în fiecare zi la 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce
poarta templului, zisă Poarta Frumoasă, ca să vestise dinainte prin gura tuturor proorocilor, că
ceară milostenie de la cei ce intrau în templu, Hristosul Său va pătimi.
3:3 Care, văzând că Petru şi Ioan vor să intre în 3:19 Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se
templu, le-a cerut milostenie. şteargă păcatele voastre,
3:4 Iar Petru, căutând spre el, împreună cu Ioan, 3:20 Ca să vină de la faţa Domnului vremuri de
a zis: Priveşte noi; uşurare şi ca să vă trimită pe Cel mai dinainte
3:5 Iar el se uita la ei cu luare-aminte, aşteptând vestit vouă, pe Iisus Hristos,
să primească ceva de la ei. 3:21 Pe Care trebuie să-L primească Cerul până
3:6 Iar Petru a zis: Argint şi aur nu am; dar ce am, la vremile stabilirii din nou a tuturor celor
aceea îţi dau. În numele lui Iisus Hristos despre care a vorbit Dumnezeu prin gura
Nazarineanul, scoală-te şi umblă! sfinţilor Săi prooroci din veac.
3:7 Şi apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat şi 3:22 Moise a zis către părinţi: "Domnul
îndată gleznele şi tălpile picioarelor lui s-au Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri
întărit. Prooroc ca mine. Pe El să-L ascultaţi în toate câte
vă va spune.
3:8 Şi sărind, a stat în picioare şi umbla, şi a
intrat cu ei în templu, umblând şi sărind şi 3:23 Şi tot sufletul care nu va asculta de
lăudând pe Dumnezeu. Proorocul Acela, va fi nimicit din popor".
3:9 Şi tot poporul l-a văzut umblând şi lăudând 3:24 Iar toţi proorocii de la Samuel şi cei câţi le-
pe Dumnezeu. au urmat au vorbit şi au vestit zilele acestea.
3:10 Şi îl cunoşteau că el era cel care şedea 3:25 Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai
pentru milostenie, la Poarta Frumoasă a legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu
templului, şi s-au umplut de uimire şi de mirare părinţii noştri, grăind către Avraam: "Şi întru
pentru ceea ce i s-a întâmplat. seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile
pământului".
3:11 Şi ţinându-se el de Petru şi de Ioan, tot
poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul numit al 3:26 Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis
lui Solomon. întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se
întoarcă de la răutăţile sale.
3:12 Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către
popor: Bărbaţi israeliţi, de ce vă miraţi de acest
lucru, sau de ce staţi cu ochii aţintiţi la noi, ca şi Capitolul 4
cum cu a noastră putere sau cucernicie l-am fi
făcut pe acesta să umble? 4:1 Dar pe când vorbeau ei către popor, au venit
3:13 Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui peste ei preoţii, căpetenia gărzii templului şi
Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri a slăvit pe Fiul saducheii,
Său Iisus, pe Care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit 4:2 Mâniindu-se că ei învaţă poporul şi vestesc
în faţa lui Pilat, care găsise cu cale să-L elibereze. întru Iisus învierea din morţi.

113 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


4:3 Şi punând mâna pe ei, i-au pus sub pază, până 4:19 Iar Petru şi Ioan, răspunzând, au zis către ei:
a doua zi, căci acum era seară. Judecaţi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu
4:4 Totuşi mulţi din cei ce auziseră cuvântul au să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu.
crezut şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a făcut 4:20 Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am
ca la cinci mii. văzut şi am auzit.
4:5 Şi a doua zi s-au adunat căpeteniile lor şi 4:21 Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat
bătrânii şi cărturarii din Ierusalim, drumul, negăsind nici un chip cum să-i
4:6 Şi Anna arhiereul şi Caiafa şi Ioan şi pedepsească, din cauza poporului, fiindcă toţi
Alexandru şi câţi erau din neamul arhieresc, slăveau pe Dumnezeu, pentru ceea ce se făcuse.
4:7 Şi punându-i în mijloc, îi întrebau: Cu ce 4:22 Căci omul cu care se făcuse această minune
putere sau în al cui nume aţi făcut voi aceasta? a vindecării avea mai mult ca patruzeci de ani.
4:8 Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a 4:23 Fiind sloboziţi, au venit la ai lor şi le-au spus
vorbit: Căpetenii ale poporului şi bătrâni ai lui câte le-au vorbit lor arhiereii şi bătrânii.
Israel, 4:24 Iar ei, auzind, într-un cuget au ridicat glasul
4:9 Fiindcă noi suntem astăzi cercetaţi pentru către Dumnezeu şi au zis: Stăpâne, Dumnezeule,
facere de bine unui om bolnav, prin cine a fost el Tu, Care ai făcut cerul şi pământul şi marea şi
vindecat, toate cele ce sunt în ele,
4:10 Cunoscut să vă fie vouă tuturor, şi la tot 4:25 Care prin Duhul Sfânt şi prin gura părintelui
poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos nostru David, slujitorul Tău, ai zis: Pentru ce s-au
Nazarineanul, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat cele
Care Dumnezeu L-a înviat din morţi, întru Acela deşarte?
stă acesta sănătos înaintea voastră! 4:26 Ridicatu-s-au regii pământului şi căpeteniile
4:11 Acesta este piatra cea neluată în seamă de s-au adunat laolaltă împotriva Domnului şi
către voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului; împotriva Unsului Lui,
4:12 Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci 4:27 Căci asupra Sfântului Tău Fiu Iisus, pe care
nu este sub cer nici un alt nume, dat între Tu L-ai uns, s-au adunat laolaltă, cu adevărat, în
oameni, în care trebuie să ne mântuim noi. cetatea aceasta, şi Irod şi Pontius Pilat cu păgânii
şi cu popoarele lui Israel,
4:13 Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui
Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, 4:28 Ca să facă toate câte mâna Ta şi sfatul Tău
se mirau, şi îi cunoşteau că fuseseră împreună cu mai dinainte au rânduit să fie.
Iisus; 4:29 Şi acum, Doamne, caută spre ameninţările
4:14 Şi văzând pe omul cel tămăduit, stând cu ei, lor şi dă robilor Tăi să grăiască cuvântul Tău cu
n-aveau nimic de zis împotrivă, toată îndrăzneala,
4:15 Dar poruncindu-le să iasă afară din 4:30 Întinzând dreapta Ta spre vindecare şi
sinedriu, vorbeau între ei, săvârşind semne şi minuni, prin numele Sfântului
Tău Fiu Iisus.
4:16 Zicând: ce vom face acestor oameni? Căci
este învederat tuturor celor ce locuiesc în 4:31 Şi pe când se rugau astfel, s-a cutremurat
Ierusalim că prin ei s-a făcut o minune cunoscută locul în care erau adunaţi, şi s-au umplut toţi de
şi nu putem să tăgăduim. Duhul Sfânt şi grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui
Dumnezeu.
4:17 Dar ca aceasta să nu se răspândească mai
mult în popor, să le poruncim cu ameninţare să 4:32 Iar inima şi sufletul mulţimii celor ce au
nu mai vorbească, în numele acesta, nici unui crezut erau una şi nici unul nu zicea că este al său
om. ceva din averea sa, ci toate le erau de obşte.
4:18 Şi chemându-i, le-au poruncit ca nicidecum 4:33 Şi cu mare putere apostolii mărturiseau
să nu mai grăiască, nici să mai înveţe în numele despre învierea Domnului Iisus Hristos şi mare
lui Iisus. har era peste ei toţi.
4:34 Şi nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toţi
câţi aveau ţarini sau case le vindeau şi aduceau
preţul celor vândute,
114 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
4:35 Şi-l puneau la picioarele apostolilor. Şi se 5:14 Şi din ce în ce mai mult se adăugau cei ce
împărţea fiecăruia după cum avea cineva credeau în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de
trebuinţă. femei,
4:36 Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba 5:15 Încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i
(care se tâlcuieşte fiul mângâierii), un levit, puneau pe paturi şi pe tărgi, ca venind Petru,
născut în Cipru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre
4:37 Având ţarină şi vânzând-o, a adus banii şi i- ei.
a pus la picioarele apostolilor. 5:16 Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile
dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi şi
Capitolul 5 bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi se vindecau.
5:17 Şi sculându-se arhiereul şi toţi cei împreună
5:1 Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia cu el - cei din eresul saducheilor - s-au umplut de
lui, şi-a vândut ţarina. pizmă.
5:2 Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia lui, şi 5:18 Şi au pus mâna pe apostoli şi i-au băgat în
aducând o parte, a pus-o la picioarele temniţa obştească.
apostolilor. 5:19 Iar un înger al Domnului, în timpul nopţii, a
5:3 Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut satana deschis uşile temniţei şi, scoţându-i, le-a zis:
inima ta, ca să minţi tu Duhului Sfânt şi să doseşti 5:20 Mergeţi şi, stând, grăiţi poporului în templu
din preţul ţarinei? toate cuvintele vieţii acesteia.
5:4 Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, şi 5:21 Şi, auzind, au intrat de dimineaţă în templu
vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus şi învăţau. Dar venind arhiereul şi cei împreună
în inima ta lucrul acesta? N-ai minţit oamenilor, cu el, au adunat sinedriul şi tot sfatul bătrânilor
ci lui Dumnezeu. fiilor lui Israel şi au trimis la temniţă să-i aducă
5:5 Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut şi a pe apostoli.
murit. Şi frică mare i-a cuprins pe toţi care au 5:22 Dar, ducându-se, slugile nu i-au găsit în
auzit. temniţă şi, întorcându-se, au vestit,
5:6 Şi sculându-se cei mai tineri, l-au înfăşurat şi, 5:23 Zicând: Temniţa am găsit-o încuiată în toată
scoţându-l afară, l-au îngropat. siguranţa şi pe paznici stând la uşi, dar când am
5:7 După un răstimp, ca de trei ceasuri, a intrat şi descuiat, înăuntru n-am găsit pe nimeni.
femeia lui, neştiind ce se întâmplase. 5:24 Când au auzit aceste cuvinte, căpetenia
5:8 Iar Petru a zis către ea: Spune-mi dacă aţi pazei templului şi arhiereii erau nedumeriţi cu
vândut ţarina cu atât? Iar ea a zis: Da, cu atât. privire la ei, ce-ar putea să fie aceasta.
5:9 Iar Petru a zis către ea: De ce v-aţi învoit voi 5:25 Dar venind cineva, le-a dat de veste: Iată,
să ispitiţi Duhul Domnului? Iată picioarele celor bărbaţii pe care i-aţi pus în temniţă sunt în
ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te templu, stând şi învăţând poporul.
vor scoate afară şi pe tine. 5:26 Atunci, ducându-se, căpetenia pazei
5:10 Şi ea a căzut îndată la picioarele lui Petru şi templului împreună cu slujitorii i-au adus dar nu
a murit. Şi intrând tinerii, au găsit-o moartă şi, cu sila, că se temeau de popor să nu-i omoare cu
scoţând-o afară, au îngropat-o lângă bărbatul ei. pietre.
5:11 Şi frică mare a cuprins toată Biserica şi pe 5:27 Şi, aducându-i, i-au pus în faţa sinedriului.
toţi care au auzit acestea. Iar arhiereul i-a întrebat,
5:12 Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne 5:28 Zicând: Au nu v-am poruncit vouă cu
şi minuni multe în popor, şi erau toţi, într-un poruncă să nu mai învăţaţi în numele acesta? Şi
cuget, în pridvorul lui Solomon. iată aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră
şi voiţi să aduceţi asupra noastră sângele Acestui
5:13 Şi nimeni dintre ceilalţi nu cuteza să se
Om!
alipească de ei, dar poporul îi lăuda.
5:29 Iar Petru şi apostolii, răspunzând, au zis:
Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult
decât pe oameni.
115 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
5:30 Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe 6:2 Şi chemând cei doisprezece mulţimea
Iisus, pe Care voi L-aţi omorât, spânzurându-L pe ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-
lemn. o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la
5:31 Pe Acesta, Dumnezeu, prin dreapta Sa, L-a mese.
înălţat Stăpânitor şi Mântuitor, ca să dea lui 6:3 Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi
Israel pocăinţă şi iertarea păcatelor. dintre voi, cu nume bun, plini de Duh Sfânt şi de
5:32 Şi suntem martori ai acestor cuvinte noi şi înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această
Duhul Sfânt, pe Care Dumnezeu L-a dat celor ce Îl slujbă.
ascultă. 6:4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea
5:33 Iar ei, auzind, se mâniau foarte şi se sfătuiau cuvântului.
să-i omoare. 6:5 Şi a plăcut cuvântul înaintea întregii mulţimi,
5:34 Şi ridicându-se în sinedriu un fariseu, şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de
anume Gamaliel, învăţător de Lege, cinstit de tot Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor,
poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit
puţin, din Antiohia,
5:35 Şi a zis către ei: Bărbaţi israeliţi, luaţi 6:6 Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei,
aminte la voi, ce aveţi să faceţi cu aceşti oameni. rugându-se şi-au pus mâinile peste ei.
5:36 Că înainte de zilele acestea s-a ridicat 6:7 Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se
Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au înmulţea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim,
alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute, încă şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei.
care a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost 6:8 Iar Ştefan, plin de har şi de putere, făcea
risipiţi şi nimiciţi. minuni şi semne mari în popor.
5:37 După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, în 6:9 Şi s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a
vremea numărătorii, şi a atras popor mult după libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor şi a
el; şi acela a pierit şi toţi câţi au ascultat de el au celor din Cilicia şi din Asia, sfădindu-se cu Ştefan.
fost împrăştiaţi. 6:10 Şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii
5:38 Şi acum zic vouă: Feriţi-vă de oamenii şi a Duhului cu care el vorbea.
aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau 6:11 Atunci au pus pe nişte bărbaţi să zică: L-am
lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui
5:39 Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea Moise şi a lui Dumnezeu.
să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă aflaţi şi luptători 6:12 Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe
împotriva lui Dumnezeu. cărturari şi, năvălind asupră-i, l-au răpit şi l-au
5:40 Şi l-au ascultat pe el; şi chemând pe apostoli dus în sinedriu.
şi bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească 6:13 Şi au pus martori mincinoşi, care ziceau:
în numele lui Iisus, şi le-au dat drumul. Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă
5:41 Iar ei au plecat din faţa sinedriului, împotriva acestui loc sfânt şi a Legii.
bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele 6:14 Că l-au auzit zicând că Acest Iisus
Lui, să sufere ocară. Nazarineanul va strica locul acesta şi va schimba
5:42 Şi toată ziua, în templu şi prin case, nu datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.
încetau să înveţe şi să binevestească pe Hristos 6:15 Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce
Iisus. şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de
înger.
Capitolul 6
Capitolul 7
6:1 În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii,
eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, 7:1 Şi a zis arhiereul: Adevărate sunt acestea?
pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la
7:2 Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi!
slujirea cea de fiecare zi.
Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru

116 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de 7:18 Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege,
a locui în Haran, care nu ştia de Iosif.
7:3 Şi a zis către el: Ieşi din pământul tău şi din 7:19 Acesta, purtându-se ca un viclean cu
rudenia ta şi vino în pământul pe care ţi-l voi neamul nostru, a asuprit pe părinţii noştri să-şi
arăta. lepede pruncii lor, ca să nu mai trăiască.
7:4 Atunci, ieşind din pământul caldeilor, a locuit 7:20 În vremea aceea s-a născut Moise şi era
în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, plăcut lui Dumnezeu. Şi trei luni a fost hrănit în
l-a strămutat în această ţară, în care locuiţi voi casa tatălui său.
acum, 7:21 Şi fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon şi l-a
7:5 Şi nu i-a dat moştenire în ea nici o palmă de crescut ca pe un fiu al ei.
pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre 7:22 Şi a fost învăţat Moise în toată înţelepciunea
stăpânire şi urmaşilor lui după el, neavând el egiptenilor şi era puternic în cuvintele şi în
copil. faptele lui.
7:6 Şi Dumnezeu a vorbit astfel: "Urmaşii lui vor 7:23 Iar când a împlinit patruzeci de ani, şi-a pus
fi străini în pământ străin, şi acolo îi vor robi şi-i în gând să cerceteze pe fraţii săi, fiii lui Israel.
vor asupri patru sute de ani.
7:24 Şi văzând pe unul dintre ei că suferă
7:7 Şi pe poporul la care vor fi robi, Eu îl voi strâmbătate, l-a apărat şi, omorând pe egiptean, a
judeca - a zis Dumnezeu - iar după acestea vor răzbunat pe cel asuprit.
ieşi şi-Mi vor sluji Mie în locul acesta".
7:25 Şi el credea că fraţii săi vor pricepe că
7:8 Şi i-a dat legământul tăierii împrejur; şi aşa a Dumnezeu, prin mâna lui, le dăruieşte izbăvire,
născut pe Isaac şi l-a tăiat împrejur a opta zi; şi dar ei n-au înţeles.
Isaac a născut pe Iacov şi Iacov pe cei
7:26 Şi a doua zi s-a arătat unora care se băteau
doisprezece patriarhi.
şi i-a îndemnat la pace, zicând: Bărbaţilor, sunteţi
7:9 Şi patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au vândut în fraţi. De ce vă faceţi rău unul altuia?
Egipt; dar Dumnezeu era cu el,
7:27 Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a
7:10 Şi l-a scos din toate necazurile lui şi i-a dat îmbrâncit, zicând: Cine te-a pus pe tine domn şi
har şi înţelepciune înaintea lui Faraon, regele judecător peste noi?
Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt
7:28 Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât
şi peste toată casa lui.
ieri pe egiptean?
7:11 Şi a venit foamete peste tot Egiptul şi peste
7:29 La acest cuvânt, Moise a fugit şi a trăit ca
Canaan, şi strâmtorare mare, şi părinţii noştri nu
străin în ţara Madian, unde a născut doi fii.
mai găseau hrană.
7:30 Şi după ce s-au împlinit patruzeci de ani,
7:12 Şi Iacov, auzind că este grâu în Egipt, a
îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui
trimis pe părinţii noştri întâia oară.
Sinai, în flacăra focului unui rug.
7:13 Iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut
7:31 Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie,
fraţilor săi şi Faraon a aflat neamul lui Iosif.
dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a
7:14 Şi Iosif, trimiţând, a chemat pe Iacov, tatăl fost glasul Domnului către el:
său, şi toată rudenia sa, cu şaptezeci şi cinci de
7:32 "Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi,
suflete.
Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi
7:15 Şi Iacov s-a coborât în Egipt; şi a murit şi el Dumnezeul lui Iacov". Şi Moise, tremurând, nu
şi părinţii noştri; îndrăznea să privească;
7:16 Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost 7:33 Iar Domnul i-a zis: "Dezleagă încălţămintea
puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat picioarelor tale, căci locul pe care stai este
cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem; pământ sfânt.
7:17 Dar cum se apropia vremea făgăduinţei 7:34 Privind, am văzut asuprirea poporului Meu
pentru care s-a jurat Dumnezeu lui Avraam, a în Egipt şi suspinul lor l-am auzit şi M-am
crescut poporul şi s-a înmulţit în Egipt, pogorât ca să-i scot. Şi acum vino, să te trimit în
Egipt".

117 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


7:35 Pe Moise acesta de care s-au lepădat, 7:49 "Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut
zicând: Cine te-a pus pe tine domn şi judecător?, picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice
pe acesta l-a trimis Dumnezeu domn şi Domnul - sau care este locul odihnei Mele?
răscumpărător, prin mâna îngerului care i se 7:50 Nu mâna Mea a făcut toate acestea?"
arătase lui în rug.
7:51 Voi cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la
7:36 Acesta i-a scos afară, făcând minuni şi inimă şi la urechi, voi pururea staţi împotriva
semne în ţara Egiptului şi în Marea Roşie şi în Duhului Sfânt, precum Şi părinţii voştri, aşa şi
pustie, timp de patruzeci de ani. voi!
7:37 Acesta este Moise cel ce a zis fiilor lui Israel: 7:52 Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit
"Prooroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din părinţii voştri? Şi au ucis pe cei ce au vestit mai
fraţii voştri; pe EL să-L ascultaţi". dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători şi
7:38 Acesta este cel ce a fost la adunarea în ucigaşi v-aţi făcut voi acum,
pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe Muntele Sinai 7:53 Voi, care aţi primit Legea întru rânduieli de
şi cu părinţii noştri, primind cuvinte de viaţă ca îngeri şi n-aţi păzit-o!
să ni le dea nouă.
7:54 Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în
7:39 De acesta n-au voit să asculte părinţii noştri, inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
ci l-au lepădat şi inimile lor s-au întors către
7:55 Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind
Egipt,
la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus
7:40 Zicând lui Aaron: "Fă-ne dumnezei care să stând de-a dreapta lui Dumnezeu.
meargă înaintea noastră; căci acestui Moise, care
7:56 Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul
ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce i s-a
Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!
întâmplat".
7:57 Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat
7:41 Şi au făcut, în zilele acelea, un viţel şi au
urechile şi au năvălit asupra lui.
adus idolului jertfă şi se veseleau de lucrurile
mâinilor lor. 7:58 Şi scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu
pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele
7:42 Şi S-a întors Dumnezeu şi i-a dat pe ei să
unui tânăr, numit Saul.
slujească oştirii cerului, precum este scris în
cartea proorocilor: "Adus-aţi voi Mie, casă a lui 7:59 Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga
Israel, timp de patruzeci de ani, în pustie, şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!
junghieri şi jertfe? 7:60 Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare:
7:43 Şi aţi purtat cortul lui Moloh şi steaua Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi zicând
dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le- acestea, a murit.
aţi făcut, ca să vă închinaţi la ele! De aceea vă voi
strămuta dincolo de Babilon". Capitolul 8
7:44 Părinţii noştri aveau în pustie cortul
mărturiei, precum orânduise Cel ce a vorbit cu 8:1 Şi Saul s-a făcut părtaş la uciderea lui. Şi s-a
Moise, ca să-l facă după chipul pe care îl văzuse; făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva
7:45 Şi pe acesta primindu-l, părinţii noştri l-au Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-
adus cu Iosua în ţara stăpânită de neamuri, pe au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale
care Dumnezeu le-a izgonit din faţa părinţilor Samariei.
noştri, până în zilele lui David, 8:2 Iar bărbaţi cucernici au îngropat pe Ştefan şi
7:46 Care a aflat har înaintea lui Dumnezeu şi a au făcut plângere mare pentru el.
cerut să găsească un locaş pentru Dumnezeul lui 8:3 Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi,
Iacov. târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.
7:47 Iar Solomon I-a zidit Lui casă, 8:4 Iar cei ce se împrăştiaseră străbăteau ţara,
7:48 Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în temple binevestind cuvântul.
făcute de mâini, precum zice proorocul: 8:5 Iar Filip, coborându-se într-o cetate a
Samariei, le propovăduia pe Hristos.

118 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:6 Şi mulţimile luau aminte într-un cuget la cele 8:24 Şi răspunzând, Simon a zis: Rugaţi-vă voi la
spuse de către Filip, ascultându-l şi văzând Domnul, pentru mine, ca să nu vină asupra mea
semnele pe care le săvârşea. nimic din cele ce aţi zis.
8:7 Căci din mulţi care aveau duhuri necurate, 8:25 Iar ei, mărturisind şi grăind cuvântul
strigând cu glas mare, ele ieşeau şi mulţi Domnului, s-au întors la Ierusalim şi în multe
slăbănogi şi şchiopi s-au vindecat. sate ale samarinenilor binevesteau.
8:8 Şi s-a făcut mare bucurie în cetatea aceea. 8:26 Şi un înger al Domnului a grăit către Filip,
8:9 Dar era mai dinainte în cetate un bărbat, zicând: Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea
anume Simon, vrăjind şi uimind neamul care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este
Samariei, zicând că el este cineva mare, pustie.
8:10 La care luau aminte toţi, de la mic până la 8:27 Ridicându-se, a mers. Şi iată un bărbat din
mare, zicând: Acesta este puterea lui Dumnezeu, Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei,
numită cea mare. regina Etiopiei, care era peste toată vistieria ei şi
care venise la Ierusalim ca să se închine,
8:11 Şi luau aminte la el, fiindcă de multă vreme,
cu vrăjile lui, îi uimise. 8:28 Se întorcea acasă; şi şezând în carul său,
citea pe proorocul Isaia.
8:12 Iar când au crezut lui Filip, care le
propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi 8:29 Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te
despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei alipeşte de carul acesta.
se botezau. 8:30 Şi alergând Filip l-a auzit citind pe
8:13 Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce
mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi minunile citeşti?
mari ce se făceau, era uimit. 8:31 Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu
8:14 Iar apostolii din Ierusalim, auzind că mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se
Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au urce şi să şadă cu el.
trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, 8:32 Iar locul din Scriptură pe care-l citea era
8:15 Care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să acesta: "Ca un miel care se aduce spre junghiere
primească Duhul Sfânt. şi ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde,
aşa nu şi-a deschis gura sa.
8:16 Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul
dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele 8:33 Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat
Domnului Iisus. şi neamul Lui cine-l va spune? Că se ridică de pe
pământ viaţa Lui".
8:17 Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau
Duhul Sfânt. 8:34 Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip:
Rogu-te, despre cine zice proorocul acesta,
8:18 Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor
despre sine ori despre altcineva?
apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani,
8:35 Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de
8:19 Zicând: Daţi-mi şi mie puterea aceasta, ca
la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus.
acela pe care voi pune mâinile să primească
Duhul Sfânt. 8:36 Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o
apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică
8:20 Iar Petru a zis către el: Banii tăi să fie cu tine
să fiu botezat?
spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui
Dumnezeu se agoniseşte cu bani. 8:37 Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este
cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus
8:21 Tu n-ai parte, nici moştenire, la chemarea
Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă
înaintea lui Dumnezeu. 8:38 Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât
amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat.
8:22 Pocăieşte-te deci de această răutate a ta şi
te roagă lui Dumnezeu, doară ţi se va ierta 8:39 Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului a
cugetul inimii tale, răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s-a
dus în calea sa, bucurându-se.
8:23 Căci întru amărăciunea fierii şi întru
legătura nedreptăţii te văd că eşti.

119 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:40 Iar Filip s-a aflat în Azot şi, mergând, 9:15 Şi a zis Domnul către el: Mergi, fiindcă
binevestea prin toate cetăţile, până ce a sosit în acesta Îmi este vas ales, ca să poarte numele Meu
Cezareea. înaintea neamurilor şi a regilor şi a fiilor lui
Israel;
Capitolul 9 9:16 Căci Eu îi voi arăta câte trebuie să
pătimească el pentru numele Meu.
9:1 Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere 9:17 Şi a mers Anania şi a intrat în casă şi,
împotriva ucenicilor Domnului, a mers la punându-şi mâinile pe el, a zis: Frate Saul,
arhiereu, Domnul Iisus, Cel ce ţi S-a arătat pe calea pe care
9:2 Şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăşi şi să te
Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât umpli de Duh Sfânt.
bărbaţi, cât şi femei, că merg pe calea aceasta, să- 9:18 Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte
i aducă legaţi la Ierusalim. solzi; şi a văzut iarăşi şi, sculându-se, a fost
9:3 Dar pe când călătorea el şi se apropia de botezat.
Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit 9:19 Şi luând mâncare, s-a întărit. Şi a stat cu
deodată. ucenicii din Damasc câteva zile.
9:4 Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându- 9:20 Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus, că
i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Acesta este Fiul lui Dumnezeu.
9:5 Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a 9:21 Şi se mirau toţi care îl auzeau şi ziceau: Nu
zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este, oare, acesta cel care prigonea în Ierusalim
este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă. pe cei ce cheamă acest nume şi a venit aici pentru
9:6 Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: aceea ca să-i ducă pe ei legaţi la arhierei?
Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis: 9:22 Şi Saul se întărea mai mult şi tulbura pe
Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Acesta
trebuie să faci. este Hristos.
9:7 Iar bărbaţii, care erau cu el pe cale, stăteau 9:23 Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au
înmărmuriţi, auzind glasul, dar nevăzând pe sfătuit să-l omoare.
nimeni. 9:24 Şi s-a făcut cunoscut lui Saul vicleşugul lor.
9:8 Şi s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deşi avea Şi ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l
ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de ucidă.
mână, l-au dus în Damasc. 9:25 Şi luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât
9:9 Şi trei zile a fost fără vedere; şi n-a mâncat, peste zid, lăsându-l jos într-un coş.
nici n-a băut. 9:26 Şi venind la Ierusalim, Saul încerca să se
9:10 Şi era în Damasc un ucenic, anume Anania, alipească de ucenici; şi toţi se temeau de el,
şi Domnul i-a zis în vedenie: Anania! Iar el a zis: necrezând că este ucenic.
Iată-mă, Doamne; 9:27 Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la
9:11 Şi Domnul a zis către el: Sculându-te, mergi apostoli şi le-a istorisit cum a văzut pe cale pe
pe uliţa care se cheamă Uliţa Dreaptă şi caută în Domnul şi că El i-a vorbit lui şi cum a
casa lui Iuda, pe un om din Tars, cu numele Saul; propovăduit la Damasc, cu îndrăzneală în numele
că, iată, se roagă. lui Iisus.
9:12 Şi a văzut în vedenie pe un bărbat, anume 9:28 Şi era cu ei intrând şi ieşind în Ierusalim şi
Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste propovăduia cu îndrăzneală în numele
el, ca să vadă iarăşi. Domnului.
9:13 Şi a răspuns Anania: Doamne, despre 9:29 Şi vorbea şi se sfădea cu eleniştii, iar ei
bărbatul acesta am auzit de la mulţi câte rele a căutau să-l ucidă.
făcut sfinţilor Tăi în Ierusalim. 9:30 Dar fraţii, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la
9:14 Şi aici are putere de la arhierei să lege pe Cezareea şi de acolo l-au trimis la Tars.
toţi care cheamă numele Tău.

120 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:31 Deci Biserica, în toată Iudeea şi Galileea şi 10:3 Şi a văzut în vedenie, lămurit, cam pe la
Samaria, avea pace, zidindu-se şi umblând în ceasul al nouălea din zi, un înger al lui Dumnezeu,
frica de Domnul, şi sporea prin mângâierea intrând la el şi zicându-i: Corneliu!
Duhului Sfânt. 10:4 Iar Corneliu, căutând spre el şi
9:32 Şi trecând Petru pe la toţi, a coborât şi la înfricoşându-se, a zis: Ce este, Doamne? Şi îngerul
sfinţii care locuiau în Lida. i-a zis: Rugăciunile tale şi milosteniile tale s-au
9:33 Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea, care suit, spre pomenire, înaintea lui Dumnezeu.
de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. 10:5 Şi acum, trimite bărbaţi la Iope şi cheamă să
9:34 Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus vină un oarecare Simon, care se numeşte şi
Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a Petru.
ridicat. 10:6 El este găzduit la un om oarecare Simon,
9:35 Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Acesta îţi va
Saron, care s-au şi întors la Domnul. spune ce să faci.
9:36 Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, 10:7 Şi după ce s-a dus îngerul care vorbea cu el,
care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era Corneliu a chemat două din slugile sale de casă şi
plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le pe un ostaş cucernic din cei ce îi erau mai
făcea. apropiaţi.
9:37 Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a 10:8 Şi după ce le-a istorisit toate, i-a trimis la
murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Iope.
9:38 Şi fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, 10:9 Iar a doua zi, pe când ei mergeau pe drum şi
auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi se apropiau de cetate, Petru s-a suit pe acoperiş,
bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la să se roage pe la ceasul al şaselea.
noi. 10:10 Şi i s-a făcut foame şi voia să mănânce, dar,
9:39 Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a pe când ei îi pregăteau să mănânce, a căzut în
sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat extaz.
toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi 10:11 Şi a văzut cerul deschis şi coborându-se
hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ceva ca o faţă mare de pânză, legată în patru
ele. colţuri, lăsându-se pe pământ.
9:40 Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a 10:12 În ea erau toate dobitoacele cu patru
îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către picioare şi târâtoarele pământului şi păsările
trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis cerului.
ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. 10:13 Şi glas a fost către el: Sculându-te, Petre,
9:41 Şi dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, junghie şi mănâncă.
chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. 10:14 Iar Petru a zis: Nicidecum, Doamne, căci
9:42 Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga niciodată n-am mâncat nimic spurcat şi necurat.
Iope şi mulţi au crezut în Domnul. 10:15 Şi iarăşi, a doua oară, a fost glas către el:
9:43 Şi el a rămas în Iope multe zile, la un Cele ce Dumnezeu a curăţit, tu să nu le numeşti
oarecare Simon, tăbăcar. spurcate.
10:16 Şi aceasta s-a făcut de trei ori şi îndată acel
Capitolul 10 ceva s-a ridicat la cer.
10:17 Pe când Petru nu se dumirea întru sine ce
10:1 Iar în Cezareea era un bărbat cu numele ar putea să fie vedenia pe care o văzuse, iată
Corneliu, sutaş, din cohorta ce se chema Italica, bărbaţii cei trimişi de Corneliu, întrebând de casa
10:2 Cucernic şi temător de Dumnezeu, cu toată lui Simon, s-au oprit la poartă,
casa lui şi care făcea multe milostenii poporului 10:18 Şi, strigând, întrebau dacă Simon, numit
şi se ruga lui Dumnezeu totdeauna. Petru, este găzduit acolo.
10:19 Şi tot gândindu-se Petru la vedenie, Duhul
i-a zis: Iată, trei bărbaţi te caută;

121 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


10:20 Ci sculându-te, coboară-te şi mergi 10:35 Ci, în orice neam, cel ce se teme de El şi
împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă Eu face dreptate este primit de El.
i-am trimis. 10:36 Şi El a trimis fiilor lui Israel cuvântul,
10:21 Şi Petru, coborându-se la bărbaţii trimişi binevestind pacea prin Iisus Hristos: Acesta este
la el de Corneliu, le-a zis: Iată, eu sunt acela pe Domn peste toate.
care îl căutaţi. Care este pricina pentru care aţi 10:37 Voi ştiţi cuvântul care a fost în toată
venit? Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe
10:22 Iar ei au zis: Corneliu sutaşul, om drept şi care l-a propovăduit Ioan.
temător de Dumnezeu şi mărturisit de tot neamul 10:38 (Adică despre) Iisus din Nazaret, cum a
iudeilor, a fost înştiinţat de către un sfânt înger uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere pe
să trimită să te cheme acasă la el, ca să audă Acesta care a umblat făcând bine şi vindecând pe
cuvinte de la tine. toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu
10:23 Deci, chemându-i înăuntru, i-a găzduit. Iar era cu El.
a doua zi, sculându-se, a plecat împreună cu ei; 10:39 Şi noi suntem martori pentru toate cele ce
iar câţiva din fraţii cei din Iope l-au însoţit. a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim; pe
10:24 Şi în ziua următoare au intrat în Cezareea. Acesta L-au omorât, spânzurându-L pe lemn.
Iar Corneliu îi aştepta şi chemase acasă la el 10:40 Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi I-a
rudeniile sale şi prietenii cei mai de aproape. dat să Se arate,
10:25 Şi când a fost să intre Petru, Corneliu, 10:41 Nu la tot poporul, ci nouă martorilor,
întâmpinându-l, i s-a închinat, căzând la dinainte rânduiţi de Dumnezeu, care am mâncat
picioarele lui. şi am băut cu El, după învierea Lui din morţi.
10:26 Iar Petru l-a ridicat, zicându-i: Scoală-te. Şi 10:42 Şi ne-a poruncit să propovăduim
eu sunt om. poporului şi să mărturisim că El este Cel rânduit
10:27 Şi, vorbind cu el, a intrat şi a găsit pe mulţi de Dumnezeu să fie judecător al celor vii şi al
adunaţi. celor morţi.
10:28 Şi a zis către ei: Voi ştiţi că nu se cuvine 10:43 Despre Acesta mărturisesc toţi proorocii,
unui bărbat iudeu să se unească sau să se apropie că tot cel ce crede în El va primi iertarea
de cel de alt neam, dar mie Dumnezeu mi-a arătat păcatelor, prin numele Lui.
să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat. 10:44 Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte,
10:29 De aceea, chemat fiind să vin, am venit Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care ascultau
fără împotrivire. Deci vă întreb: Pentru care cuvântul.
cuvânt aţi trimis după mine? 10:45 Iar credincioşii tăiaţi împrejur, care
10:30 Corneliu a zis: Acum patru zile eram veniseră cu Petru, au rămas uimiţi pentru că
postind până la ceasul acesta şi mă rugam în casa darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste
mea, în ceasul al nouălea, şi iată un bărbat în neamuri.
haină strălucitoare a stat în faţa mea. 10:46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi
10:31 Şi el a zis: Corneliu, a fost ascultată slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru:
rugăciunea ta şi milosteniile tale au fost 10:47 Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să
pomenite înaintea lui Dumnezeu. nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt
10:32 Trimite, deci, la Iope şi cheamă pe Simon, ca şi noi?
cel ce se numeşte Petru; el este găzduit în casa lui 10:48 Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în
Simon, tăbăcarul, lângă mare. numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe
10:33 Deci îndată am trimis la tine; şi tu ai făcut Petru să rămână la ei câteva zile.
bine că ai venit. Şi acum noi toţi suntem de faţă
înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm toate cele Capitolul 11
poruncite ţie de Domnul.
10:34 Iar Petru, deschizându-şi gura, a zis: Cu 11:1 Apostolii şi fraţii, care erau prin Iudeea, au
adevărat înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor. auzit că şi păgânii au primit cuvântul lui
Dumnezeu.
122 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
11:2 Şi când Petru s-a suit în Ierusalim, 11:19 Deci cei ce se risipiseră din cauza
credincioşii tăiaţi împrejur se împotriveau, tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în
11:3 Zicându-i: Ai intrat la oameni netăiaţi Fenicia şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind
împrejur şi ai mâncat cu ei. cuvântul, decât numai iudeilor.
11:4 Şi începând, Petru le-a înfăţişat pe rând, 11:20 Şi erau unii dintre ei, bărbaţi ciprieni şi
zicând: cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau şi către
elini, binevestind pe Domnul Iisus.
11:5 Eu eram în cetatea Iope şi mă rugam; şi am
văzut, în extaz, o vedenie: ceva coborându-se ca o 11:21 Şi mâna Domnului era cu ei şi era mare
faţă mare de pânză, legată în patru colţuri, numărul celor care au crezut şi s-au întors la
lăsându-se în jos din cer, şi a venit până la mine. Domnul.
11:6 Privind spre aceasta, cu luare aminte, am 11:22 Şi vorba despre ei a ajuns la urechile
văzut dobitoacele cele cu patru picioare ale Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba
pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsările până la Antiohia.
cerului. 11:23 Acesta, sosind şi văzând harul lui
11:7 Şi am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându- Dumnezeu, s-a bucurat şi îndemna pe toţi să
te, Petre, junghie şi mănâncă. rămână în Domnul, cu inimă statornică.
11:8 Şi am zis: Nicidecum, Doamne, căci nimic 11:24 Căci era bărbat bun şi plin de Duh Sfânt şi
spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura de credinţă. Şi s-a adăugat Domnului mulţime
mea. multă.
11:9 Şi glasul mi-a grăit a doua oară din cer: Cele 11:25 Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe
ce Dumnezeu a curăţit, tu să nu le numeşti Saul
spurcate. 11:26 Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat
11:10 Şi aceasta s-a făcut de trei ori şi au fost acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi
luate iarăşi toate în cer. învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară,
ucenicii s-au numit creştini.
11:11 Şi iată, îndată, trei bărbaţi, trimişi de la
Cezareea către mine, s-au oprit la casa în care 11:27 În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim
eram. în Antiohia, prooroci.
11:12 Iar Duhul mi-a zis să merg cu ei, de nimic 11:28 Şi sculându-se unul dintre ei, cu numele
îndoindu-mă. Şi au mers cu mine şi aceşti şase Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea
fraţi şi am intrat în casa bărbatului; foamete mare, care a şi fost în zilele lui Claudiu.
11:13 Şi el ne-a povestit cum a văzut îngerul 11:29 Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei,
stând în casa lui şi zicând: Trimite la Iope şi după putere, să trimită spre ajutorare fraţilor
cheamă pe Simon, cel numit şi Petru. care locuiau în Iudeea;
11:14 Care va grăi către tine cuvinte, prin care te 11:30 Ceea ce au şi făcut, trimiţând preoţilor
vei mântui tu şi toată casa ta. prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.
11:15 Şi când am început eu să vorbesc, Duhul
Sfânt a căzut peste ei, ca şi peste noi la început. Capitolul 12
11:16 Şi mi-am adus aminte de cuvântul
Domnului, când zicea: Ioan a botezat cu apă; voi 12:1 Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a
însă vă veţi boteza cu Duh Sfânt. pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă.
11:17 Deci, dacă Dumnezeu a dat lor acelaşi dar 12:2 Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
ca şi nouă, acelora care au crezut în Domnul Iisus 12:3 Şi văzând că este pe placul iudeilor, a mai
Hristos, cine eram eu ca să-L pot opri pe luat şi pe Petru, (şi erau zilele Azimelor)
Dumnezeu? 12:4 Pe care şi prinzându-l l-a băgat în temniţă,
11:18 Auzind acestea, au tăcut şi au slăvit pe dându-l la patru străji de câte patru ostaşi, ca să-l
Dumnezeu, zicând: Aşadar şi păgânilor le-a dat păzească, vrând să-l scoată la popor după Paşti.
Dumnezeu pocăinţa spre viaţă;

123 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


12:5 Deci Petru era păzit în temniţă şi se făcea 12:20 Şi Irod era mânios pe locuitorii din Tir şi
necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, din Sidon. Dar ei, înţelegându-se între ei, au venit
de către Biserică. la el şi câştigând pe Vlast, care era cămăraşul
12:6 Dar când Irod era să-l scoată afară, în regelui, cereau pace, pentru că ţara lor se hrănea
noaptea aceea, Petru dormea între doi ostaşi, din cea a regelui.
legat cu două lanţuri, iar înaintea uşii paznicii 12:21 Şi într-o zi rânduită, Irod, îmbrăcându-se
păzeau temniţa. în veşminte regeşti şi şezând la tribună, vorbea
12:7 Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, către ei;
iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe 12:22 Iar poporul striga: Acesta e glas
Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: dumnezeiesc, nu omenesc!
Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la 12:23 Şi îndată îngerul Domnului l-a lovit, pentru
mâini. că nu a dat slavă lui Dumnezeu. Şi mâncându-l
12:8 Şi a zis îngerul către el: Încinge-te şi încalţă- viermii, a murit.
te cu sandalele. Şi el a făcut aşa. Şi i-a zis lui: Pune 12:24 Iar cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se
haina pe tine şi vino după mine. înmulţea.
12:9 Şi, ieşind, mergea după înger, dar nu ştia că 12:25 Iar Barnaba şi Saul, după ce au îndeplinit
ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat, ci i se slujba lor, s-au întors de la Ierusalim la Antiohia,
părea că vede vedenie. luând cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.
12:10 Şi trecând de straja întâi şi de a doua, au
ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, şi Capitolul 13
poarta s-a deschis singură. Şi ieşind, au trecut o
uliţă şi îndată îngerul s-a depărtat de la el.
13:1 Şi erau în Biserica din Antiohia prooroci şi
12:11 Şi Petru, venindu-şi în sine, a zis: Acum învăţători: Barnaba şi Simeon, ce se numea Niger,
ştiu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut
Său şi m-a scos din mâna lui Irod şi din toate câte împreună cu Irod tetrarhul, şi Saul.
aştepta poporul iudeilor.
13:2 Şi pe când slujeau Domnului şi posteau,
12:12 Şi chibzuind, a venit la casa Mariei, mama Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe
lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaţi Saul, pentru lucrul la care i-am chemat.
mulţi şi se rugau.
13:3 Atunci, postind şi rugându-se, şi-au pus
12:13 Şi bătând Petru la uşa de la poartă, o mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.
slujnică cu numele Rodi, s-a dus să asculte.
13:4 Deci, ei, mânaţi de Duhul Sfânt, au coborât
12:14 Şi recunoscând glasul lui Petru, de bucurie la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia la
nu a deschis uşa, ci, alergând înăuntru, a spus că Cipru.
Petru stă înaintea porţii.
13:5 Şi ajungând în Salamina, au vestit cuvântul
12:15 Iar ei au zis către ea: Ai înnebunit. Dar ea lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Şi aveau şi
stăruia că este aşa. Iar ei ziceau: Este îngerul lui. pe Ioan slujitor.
12:16 Dar Petru bătea mereu în poartă. Şi 13:6 Şi străbătând toată insula până la Pafos, au
deschizându-i, l-au văzut şi au rămas uimiţi. găsit pe un oarecare bărbat iudeu, vrăjitor,
12:17 Şi făcându-le semn cu mâna să tacă, le-a prooroc mincinos, al cărui nume era Bariisus,
istorisit cum l-a scos Domnul pe el din temniţă. Şi 13:7 Care era în preajma proconsulului Sergius
a zis: Vestiţi acestea lui Iacov şi fraţilor. Şi ieşind, Paulus, bărbat înţelept. Acesta chemând la sine
s-a dus în alt loc. pe Barnaba şi pe Saul, dorea să audă cuvântul lui
12:18 Şi făcându-se ziuă, mare a fost tulburarea Dumnezeu,
între ostaşi: Ce s-a făcut, oare, cu Petru? 13:8 Dar le stătea împotrivă Elimas vrăjitorul -
12:19 Iar Irod cerându-l şi negăsindu-l, după ce căci aşa se tâlcuieşte numele lui - căutând să
au fost cercetaţi paznicii, a poruncit să fie ucişi. Şi întoarcă pe proconsul de la credinţă.
el, coborând din Iudeea la Cezareea, a rămas 13:9 Iar Saul - care se numeşte şi Pavel - plin
acolo. fiind de Duh Sfânt, a privit ţintă la el,

124 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:10 Şi a zis: O, tu cel plin de toată viclenia şi de 13:24 După ce Ioan a propovăduit, înaintea
toată înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule venirii Lui, botezul pocăinţei, la tot poporul lui
a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Israel.
Domnului cele drepte? 13:25 Iar dacă şi-a împlinit Ioan calea sa, zicea:
13:11 Şi acum, iată mâna Domnului este asupra Nu sunt eu ce socotiţi voi că sunt. Dar, iată, vine
ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. după mine Cel căruia nu sunt vrednic să-I dezleg
Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, încălţămintea picioarelor.
dibuind împrejur, căuta cine să-l ducă de mână. 13:26 Bărbaţi fraţi, fii din neamul lui Avraam şi
13:12 Atunci proconsulul, văzând ce s-a făcut, a cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a
crezut, mirându-se foarte de învăţătura trimis cuvântul acestei mântuiri.
Domnului. 13:27 Căci cei ce locuiesc în Ierusalim şi
13:13 Şi plecând cu corabia de la Pafos, Pavel şi căpeteniile lor, necunoscându-L şi osândindu-L,
cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar au împlinit glasurile proorocilor care se citesc în
Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la fiecare sâmbătă.
Ierusalim. 13:28 Şi, neaflând în El nici o vină de moarte, au
13:14 Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la cerut de la Pilat ca să-L omoare.
Antiohia Pisidiei şi, intrând în sinagogă, într-o zi 13:29 Iar când au săvârşit toate cele scrise
de sâmbătă, au şezut. despre El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în
13:15 Şi după citirea Legii şi a Proorocilor, mai- mormânt.
marii sinagogii au trimis la ei, zicându-le: Bărbaţi 13:30 Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.
fraţi, dacă aveţi vreun cuvânt de mângâiere către
13:31 El S-a arătat mai multe zile celor ce
popor, vorbiţi.
împreună cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim
13:16 Şi, ridicându-se Pavel şi făcându-le semn şi care sunt acum martorii Lui către popor.
cu mâna, a zis: Bărbaţi israeliţi şi cei temători de
13:32 Şi noi vă binevestim făgăduinţa făcută
Dumnezeu, ascultaţi:
părinţilor.
13:17 Dumnezeul acestui popor al lui Israel a
13:33 Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu
ales pe părinţii noştri şi pe popor l-a înălţat, când
noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este
era străin în pământul Egiptului, şi cu braţ înalt i-
scris şi în Psalmul al doilea: "Fiul Meu eşti Tu; Eu
a scos de acolo,
astăzi Te-am născut".
13:18 Şi vreme de patruzeci de ani i-a hrănit în
13:34 Şi cum că L-a înviat din morţi, ca să nu se
pustie.
mai întoarcă la stricăciune, a spus-o altfel: "Vă voi
13:19 Şi nimicind şapte neamuri în ţara da vouă cele sfinte şi vrednice de credinţă ale lui
Canaanului, pământul acela l-a dat lor spre David".
moştenire.
13:35 De aceea şi în alt loc zice: "Nu vei da pe
13:20 Şi după acestea, ca la patru sute cincizeci Sfântul Tău să vadă stricăciune".
de ani, le-a dat judecători, până la Samuel
13:36 Pentru că David, slujind în timpul său voii
proorocul.
lui Dumnezeu, a adormit şi s-a adăugat la părinţii
13:21 Şi de acolo au cerut rege şi Dumnezeu le-a lui şi a văzut stricăciune.
dat, timp de patruzeci de ani, pe Saul, fiul lui Chiş,
13:37 Dar Acela pe Care Dumnezeu L-a înviat n-a
bărbat din seminţia lui Veniamin.
văzut stricăciune.
13:22 Şi înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David,
13:38 Cunoscut deci să vă fie vouă, bărbaţi fraţi,
pentru care a zis, mărturisind: "Aflat-am pe
că prin Acesta vi se vesteşte iertarea păcatelor şi
David al lui Iesei, bărbat după inima Mea, care va
că, de toate câte n-aţi putut să vă îndreptaţi în
face toate voile Mele".
Legea lui Moise,
13:23 Din urmaşii acestuia, Dumnezeu, după
13:39 Întru Acesta tot cel ce crede se
făgăduinţă, i-a adus lui Israel un Mântuitor, pe
îndreptează.
Iisus,
13:40 Deci luaţi aminte să nu vină peste voi ceea
ce s-a zis în prooroci:

125 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:41 "Vedeţi, îngâmfaţilor, miraţi-vă şi pieriţi, 14:4 Şi mulţimea din cetate s-a dezbinat şi unii
că Eu lucrez un lucru, în zilele voastre, un lucru ţineau cu iudeii, iar alţii ţineau cu apostolii.
pe care nu-l veţi crede, dacă vă va spune cineva". 14:5 Şi când păgânii şi iudeii, împreună cu
13:42 Şi ieşind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau căpeteniile lor, au dat năvală ca să-i ocărască şi
neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască să-i ucidă cu pietre,
cuvintele acestea. 14:6 Înţelegând, au fugit în cetăţile Licaoniei: la
13:43 După ce s-a terminat adunarea, mulţi Listra şi Derbe şi în ţinutul dimprejur.
dintre iudei şi dintre prozeliţii cucernici au mers 14:7 Şi acolo propovăduiau Evanghelia.
după Pavel şi după Barnaba, care, vorbind către
14:8 Şi şedea jos în Listra un om neputincios de
ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu.
picioare, fiind olog, din pântecele maicii sale şi
13:44 Iar în sâmbăta următoare, mai toată care nu umblase niciodată.
cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui
14:9 Acesta asculta la Pavel când vorbea. Iar
Dumnezeu.
Pavel, căutând spre el şi văzând că are credinţă
13:45 Dar iudeii, văzând mulţimile, s-au umplut ca să se mântuiască,
de pizmă şi vorbeau împotriva celor spuse de
14:10 A zis cu glas puternic: Scoală-te drept, pe
Pavel, hulind.
picioarele tale. Şi el a sărit şi umbla.
13:46 Iar Pavel şi Barnaba, îndrăznind, au zis:
14:11 Iar mulţimile, văzând ceea ce făcuse Pavel,
Vouă se cădea să vi se grăiască, mai întâi,
au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând: Zeii,
cuvântul lui Dumnezeu; dar de vreme ce îl
asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi.
lepădaţi şi vă judecaţi pe voi nevrednici de viaţa
veşnică, iată ne întoarcem către neamuri. 14:12 Şi numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel
Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului.
13:47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: "Te-
am pus spre lumină neamurilor, ca să fii Tu spre 14:13 Iar preotul lui Zeus, care era înaintea
mântuire până la marginea pământului". cetăţii, aducând la porţi tauri şi cununi, voia să le
aducă jertfă împreună cu mulţimile.
13:48 Iar neamurile pământului, auzind, se
bucurau şi slăveau cuvântul lui Dumnezeu şi câţi 14:14 Şi auzind Apostolii Pavel şi Barnaba, şi-au
erau rânduiţi spre viaţă veşnică au crezut; rupt veşmintele, au sărit în mulţime, strigând,
13:49 Iar cuvântul Domnului se răspândea prin 14:15 Şi zicând: Bărbaţilor, de ce faceţi acestea?
tot ţinutul. Doar şi noi suntem oameni, asemenea pătimitori
ca voi, binevestind să vă întoarceţi de la aceste
13:50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile
deşertăciuni către Dumnezeu cel viu, Care a făcut
cucernice şi de cinste şi pe cei de frunte ai cetăţii,
cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în
şi au ridicat prigoane împotriva lui Pavel şi a lui
ele,
Barnaba, şi i-au scos din hotarele lor.
14:16 Şi Care, în veacurile trecute, a lăsat ca
13:51 Iar ei, scuturând asupra lor praful de pe
toate neamurile să meargă în căile lor,
picioare, au venit la Iconiu;
14:17 Deşi El nu S-a lăsat pe Sine nemărturisit,
13:52 Şi ucenicii se umpleau de bucurie şi de
făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi şi timpuri
Duh Sfânt.
roditoare, umplând de hrană şi de bucurie
inimile voastre.
Capitolul 14 14:18 Şi acestea zicând, abia au potolit
mulţimile, ca să nu le aducă jertfă.
14:1 Şi în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în
14:19 Iar de la Antiohia şi de la Iconiu au venit
sinagoga iudeilor şi astfel au vorbit, încât o mare
mulţime de iudei şi de elini au crezut. iudei, care au atras mulţimile de partea lor, şi,
bătând pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din
14:2 Dar iudeii care n-au crezut au răsculat şi au cetate, gândind că a murit.
înrăit sufletele păgânilor împotriva fraţilor.
14:20 Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat şi
14:3 Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu a intrat în cetate. Şi a doua zi a ieşit cu Barnaba
îndrăzneală întru Domnul, Care da mărturie către Derbe.
pentru cuvântul harului Său, făcând semne şi
minuni prin mâinile lor.
126 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
14:21 Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să
ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi creadă.
la Antiohia, 15:8 Şi Dumnezeu, Cel ce cunoaşte inimile, le-a
14:22 Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându- mărturisit, dându-le Duhul Sfânt, ca şi nouă.
i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin 15:9 Şi nimic n-a deosebit între noi şi ei, curăţind
multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui inimile lor prin credinţă.
Dumnezeu.
15:10 Acum deci, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi
14:23 Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, vreţi să puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe
rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei care nici părinţii noştri, nici noi n-am putut să-l
Domnului în Care crezuseră. purtăm?
14:24 Şi străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia. 15:11 Ci prin harul Domnului nostru Iisus
14:25 Şi după ce au grăit cuvântul Domnului în Hristos, credem că ne vom mântui în acelaşi chip
Perga, au coborât la Atalia. ca şi aceia.
14:26 Şi de acolo au mers cu corabia spre 15:12 Şi a tăcut toată mulţimea şi asculta pe
Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi harului Barnaba şi pe Pavel, care istoriseau câte semne şi
lui Dumnezeu, spre lucrul pe care l-au împlinit. minuni a făcut Dumnezeu prin ei între neamuri.
14:27 Şi venind şi adunând Biserica, au vestit 15:13 Şi după ce au tăcut ei, a răspuns Iacob,
câte a făcut Dumnezeu cu ei şi că a deschis zicând: Bărbaţi fraţi, ascultaţi-mă!
păgânilor uşa credinţei. 15:14 Simon a istorisit cum de la început a avut
14:28 Şi au petrecut acolo cu ucenicii nu puţină grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor
vreme. pentru numele Său.
15:15 Şi cu aceasta se potrivesc cuvintele
Capitolul 15 proorocilor, precum este scris:
15:16 "După acestea Mă voi întoarce şi voi ridica
15:1 Şi unii, coborându-se din Iudeea, învăţau pe iarăşi cortul cel căzut al lui David şi cele distruse
fraţi că: Dacă nu vă tăiaţi împrejur, după ale lui iarăşi le voi zidi şi-l voi îndrepta,
rânduiala lui Moise, nu puteţi să vă mântuiţi. 15:17 Ca să-L caute pe Domnul ceilalţi oameni şi
15:2 Şi făcându-se pentru ei împotrivire şi toate neamurile peste care s-a chemat numele
discuţie nu puţină cu Pavel şi Barnaba, au rânduit Meu asupra lor, zice Domnul, Cel ce a făcut
ca Pavel şi Barnaba şi alţi câţiva dintre ei să se acestea".
suie la apostolii şi la preoţii din Ierusalim pentru 15:18 Lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute din veac
această întrebare. lucrurile Lui.
15:3 Deci ei, trimişi fiind de Biserică, au trecut 15:19 De aceea eu socotesc să nu tulburăm pe
prin Fenicia şi prin Samaria, istorisind despre cei ce, dintre neamuri, se întorc la Dumnezeu,
convertirea neamurilor şi făceau tuturor fraţilor
mare bucurie. 15:20 Ci să le scriem să se ferească de întinările
idolilor şi de desfrâu şi de (animale) sugrumate şi
15:4 Şi sosind ei la Ierusalim, au fost primiţi de de sânge.
Biserică şi de apostoli şi de preoţi şi au vestit câte
a făcut Dumnezeu cu ei. 15:21 Căci Moise are din timpuri vechi prin toate
cetăţile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi
15:5 Dar unii din eresul fariseilor, care trecuseră în fiecare sâmbătă.
la credinţă, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie
15:22 Atunci apostolii şi preoţii, cu toată
împrejur şi să le poruncească a păzi Legea lui
Moise. Biserica, au hotărât să aleagă bărbaţi dintre ei şi
să-i trimită la Antiohia, cu Pavel şi cu Barnaba: pe
15:6 Şi apostolii şi preoţii s-au adunat ca să Iuda cel numit Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi cu vază
cerceteze despre acest cuvânt. între fraţi.
15:7 Şi făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru 15:23 Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii
şi le-a zis: Bărbaţi fraţi, voi ştiţi că, din primele şi preoţii şi fraţii, fraţilor dintre neamuri, care
zile, Dumnezeu m-a ales între voi, ca prin gura sunt în Antiohia şi în Siria şi în Cilicia, salutare!

127 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


15:24 Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără 15:41 Şi străbătea Siria şi Cilicia, întărind
să fi avut porunca noastră, venind, v-au tulburat Bisericile.
cu vorbele lor şi au răvăşit sufletele voastre,
zicând că trebuie să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Capitolul 16
legea,
15:25 Noi am hotărât, adunaţi într-un gând, ca să 16:1 Şi a sosit la Derbe şi la Listra. Şi iată era
trimitem la voi bărbaţi aleşi, împreună cu iubiţii acolo un ucenic cu numele Timotei, fiul unei
noştri Barnaba şi Pavel, femei iudee credincioase, şi al unui tată elin,
15:26 Oameni care şi-au pus sufletele lor pentru 16:2 Care avea bune mărturii de la fraţii din
numele Domnului nostru Iisus Hristos. Listra şi din Iconiu.
15:27 Drept aceea, am trimis pe Iuda şi pe Sila, 16:3 Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el
care vă vor vesti şi ei, cu cuvântul, aceleaşi şi, luându-l, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor
lucruri. care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui
15:28 Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt şi era elin.
nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în 16:4 Şi când treceau prin cetăţi, învăţau să
afară de cele ce sunt necesare: păzească învăţăturile rânduite de apostolii şi de
15:29 Să vă feriţi de cele jertfite idolilor şi de preoţii din Ierusalim.
sânge şi de (animale) sugrumate şi de desfrâu, de 16:5 Deci Bisericile se întăreau în credinţă şi
care păzindu-vă, bine veţi face. Fiţi sănătoşi! sporeau cu numărul în fiecare zi.
15:30 Deci cei trimişi au coborât la Antiohia şi, 16:6 Şi ei au străbătut Frigia şi ţinutul Galatiei,
adunând mulţimea, au predat scrisoarea. opriţi fiind de Duhul Sfânt ca să propovăduiască
15:31 Şi citind-o s-au bucurat pentru mângâiere. cuvântul în Asia.
15:32 Iar Iuda şi cu Sila, fiind şi ei prooroci, au 16:7 Venind la hotarele Misiei, încercau să
mângâiat prin multe cuvântări pe fraţi şi i-au meargă în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat.
întărit. 16:8 Şi trecând dincolo de Misia, au coborât la
15:33 Şi petrecând un timp, au fost trimişi cu Troa.
pace de către fraţi la apostoli. 16:9 Şi noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie:
15:34 Iar Sila s-a hotărât să rămână acolo, şi Iuda Un bărbat macedonean sta rugându-l şi zicând:
a plecat singur la Ierusalim. Treci în Macedonia şi ne ajută.
15:35 Iar Pavel şi Barnaba petreceau în Antiohia, 16:10 Când a văzut el această vedenie, am căutat
învăţând şi binevestind, împreună cu mulţi alţii, să plecăm îndată în Macedonia, înţelegând că
cuvântul Domnului. Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia.
15:36 Şi după câteva zile, Pavel a zis către 16:11 Pornind cu corabia de la Troa, am mers
Barnaba: Întorcându-ne, să cercetăm cum se află drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli,
fraţii noştri în toate cetăţile în care am vestit 16:12 Şi de acolo la Filipi, care este cea dintâi
cuvântul Domnului. cetate a acestei părţi a Macedoniei şi colonie
15:37 Barnaba voia să ia împreună cu ei şi pe romană. Iar în această cetate am rămas câteva
Ioan cel numit Marcu; zile.
15:38 Dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, 16:13 Şi în ziua sâmbetei am ieşit în afara porţii,
fiindcă se despărţise de ei din Pamfilia şi nu lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune
venise alături de ei la lucrul la care fuseseră şi, şezând, vorbeam femeilor care se adunaseră.
trimişi. 16:14 Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare
15:39 Deci s-a iscat neînţelegere între ei, încât s- de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de
au despărţit unul de altul, şi Barnaba, luând pe Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a
Marcu, a plecat cu corabia în Cipru; deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de
15:40 Iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind Pavel.
încredinţat de către fraţi harului Domnului. 16:15 Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a
rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt

128 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


credincioasă Domnului, intrând în casa mea, 16:31 Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei
rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem. mântui tu şi casa ta.
16:16 Dar odată, pe când ne duceam la 16:32 Şi i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi
rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea tuturor celor din casa lui.
duh pitonicesc şi care aducea mult câştig 16:33 Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii,
stăpânilor ei, ghicind. a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui
16:17 Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după îndată.
noi, striga, zicând: Aceşti oameni sunt robi ai 16:34 Şi ducându-i în casă, a pus masa şi s-a
Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu.
vouă calea mântuirii.
16:35 Şi făcându-se ziuă, judecătorii au trimis pe
16:18 Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar purtătorii de vergi, zicând: Dă drumul oamenilor
Pavel mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: acelora.
În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi
16:36 Iar temnicerul a spus cuvintele acestea
din ea. Şi în acel ceas a ieşit.
către Pavel: Că au trimis judecătorii să fiţi lăsaţi
16:19 Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea liberi. Acum deci ieşiţi şi mergeţi în pace.
câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-
16:37 Dar Pavel a zis către ei: După ce, fără
au în piaţă înaintea dregătorilor.
judecată, ne-au bătut în faţa lumii, pe noi care
16:20 Şi ducându-i la judecători, au zis: Aceşti suntem cetăţeni romani şi ne-au băgat în temniţă,
oameni, care sunt iudei, tulbură cetatea noastră. acum ne scot afară pe ascuns? Nu aşa! Ci să vină
16:21 Şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este ei înşişi să ne scoată afară.
îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă 16:38 Şi purtătorii de vergi au spus judecătorilor
suntem romani. aceste cuvinte. Şi auzind că sunt cetăţeni romani,
16:22 Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii s-au temut.
judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i 16:39 Şi venind, se rugau de ei şi, scoţându-i
bată cu vergi. afară, îi rugau să plece din cetate.
16:23 Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-au 16:40 Iar ei, ieşind din închisoare, s-au dus în
aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i casa Lidiei; şi văzând pe fraţi, i-au mângâiat şi au
păzească cu grijă. plecat.
16:24 Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a
băgat în fundul temniţei şi le-a strâns picioarele Capitolul 17
în butuci;
16:25 Iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându- 17:1 Şi după ce au trecut prin Amfipoli şi prin
se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o
în temniţă îi ascultau. sinagogă a iudeilor.
16:26 Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât 17:2 Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în
s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au trei sâmbete le-a grăit din Scripturi,
deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au
17:3 Deschizându-le şi arătându-le că Hristos
dezlegat.
trebuia să pătimească şi să învieze din morţi, şi
16:27 Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând că Acesta, pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul,
deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se Iisus.
omoare, socotind că cei închişi au fugit.
17:4 Şi unii dintre ei au crezut şi au trecut de
16:28 Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să partea lui Pavel şi a lui Sila, şi mare mulţime de
nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici. elini închinători la Dumnezeu şi dintre femeile de
16:29 Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru frunte nu puţine.
şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui 17:5 Iar iudeii, umplându-se de invidie şi luând
Pavel şi a lui Sila; cu ei pe câţiva oameni de rând, răi, adunând
16:30 Şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a gloată întărâtau cetatea şi, ducându-se la casa lui
zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să Iason, căutau să-i scoată afară, înaintea
fac ca să mă mântuiesc? poporului.
129 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
17:6 Dar, negăsindu-i, târau pe Iason şi pe câţiva 17:22 Şi Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a
fraţi la mai-marii cetăţii, strigând că cei ce au zis: Bărbaţi atenieni, în toate vă văd că sunteţi
tulburat toată lumea au venit şi aici; foarte evlavioşi.
17:7 Pe aceştia i-a găzduit Iason; şi toţi aceştia 17:23 Căci străbătând cetatea voastră şi privind
lucrează împotriva poruncilor Cezarului, zicând locurile voastre de închinare, am aflat şi un altar
că este un alt împărat: Iisus. pe care era scris: "Dumnezeului necunoscut".
17:8 Şi au tulburat mulţimea şi pe mai-marii Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl
cetăţii, care auzeau acestea. cinstiţi, pe Acesta Îl vestesc eu vouă.
17:9 Şi luând chezăşie de la Iason şi de la ceilalţi, 17:24 Dumnezeu, Care a făcut lumea şi toate cele
le-au dat drumul. ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului şi al
pământului, nu locuieşte în temple făcute de
17:10 Iar fraţii au trimis îndată, noaptea, la
mâini,
Bereea, pe Pavel şi pe Sila care, ajungând acolo,
au intrat în sinagoga iudeilor. 17:25 Nici nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi
cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viaţă
17:11 Şi aceştia erau mai buni la suflet decât cei
şi suflare şi toate.
din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată
osârdia, în toate zilele, cercetând Scripturile, dacă 17:26 Şi a făcut dintr-un sânge tot neamul
ele sunt aşa. omenesc, ca să locuiască peste toată faţa
pământului, aşezând vremile cele de mai înainte
17:12 Au crezut mulţi dintre ei şi dintre femeile
rânduite şi hotarele locuirii lor,
de cinste ale elinilor, şi dintre bărbaţi nu puţini.
17:27 Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar L-ar
17:13 Şi când au aflat iudeii din Tesalonic că şi în
pipăi şi L-ar găsi, deşi nu e departe de fiecare
Bereea s-a vestit de către Pavel cuvântul lui
dintre noi.
Dumnezeu, au venit şi acolo, întărâtând şi
tulburând mulţimile. 17:28 Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem,
precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai
17:14 Şi atunci îndată fraţii au trimis pe Pavel, ca
Lui neam şi suntem.
să meargă spre mare; iar Sila şi cu Timotei au
rămas acolo în Bereea. 17:29 Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu
trebuie să socotim că dumnezeirea este
17:15 Iar cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până
asemenea aurului sau argintului sau pietrei
la Atena; şi luând ei porunci către Sila şi Timotei,
cioplite de meşteşugul şi de iscusinţa omului.
ca să vină la el cât mai curând, au plecat.
17:30 Dar Dumnezeu, trecând cu vederea
17:16 Iar în Atena, pe când Pavel îi aştepta,
veacurile neştiinţei, vesteşte acum oamenilor ca
duhul lui se îndârjea în el, văzând că cetatea este
toţi de pretutindeni să se pocăiască,
plină de idoli.
17:31 Pentru că a hotărât o zi în care va să
17:17 Deci discuta în sinagogă cu iudeii şi cu cei
judece lumea întru dreptate, prin Bărbatul pe
credincioşi, şi în piaţă, în fiecare zi, cu cei ce erau
care L-a rânduit, dăruind tuturor încredinţare,
de faţă.
prin Învierea Lui din morţi.
17:18 Iar unii dintre filozofii epicurei şi stoici
17:32 Şi auzind despre învierea morţilor, unii l-
discutau cu el, şi unii ziceau: Ce voieşte, oare, să
au luat în râs, iar alţii i-au zis: Te vom asculta
ne spună acest semănător de cuvinte? Iar alţii
despre aceasta şi altădată.
ziceau: Se pare că este vestitor de dumnezei
străini, fiindcă binevesteşte pe Iisus şi Învierea. 17:33 Astfel Pavel a ieşit din mijlocul lor.
17:19 Şi luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, 17:34 Iar unii bărbaţi, alipindu-se de el, au
zicând: Putem să cunoaştem şi noi ce este această crezut, între care şi Dionisie Areopagitul şi o
învăţătură nouă, grăită de tine? femeie cu numele Damaris, şi alţii împreună cu
ei.
17:20 Căci tu aduci la auzul nostru lucruri
străine. Voim deci să ştim ce vor să fie acestea.
17:21 Toţi atenienii şi străinii, care locuiau acolo, Capitolul 18
nu-şi petreceau timpul decât spunând sau auzind
ceva nou. 18:1 După acestea Pavel, plecând din Atena, a
venit la Corint.

130 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


18:2 Şi găsind pe un iudeu, cu numele Acvila, de cu corabia în Siria, împreună cu Priscila şi cu
neam din Pont, venit de curând din Italia, şi pe Acvila, care şi-a tuns capul la Chenhrea, căci
Priscila, femeia lui, pentru că poruncise Claudiu făcuse o făgăduinţă.
ca toţi iudeii să plece din Roma, a venit la ei. 18:19 Şi au sosit la Efes şi pe aceia i-a lăsat acolo,
18:3 Şi pentru că erau de aceeaşi meserie, a iar el, intrând în sinagogă, discuta cu iudeii.
rămas la ei şi lucrau, căci erau făcători de corturi. 18:20 Şi rugându-l să rămână la ei mai multă
18:4 Şi vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă şi vreme, n-a voit,
aducea la credinţă iudei şi elini. 18:21 Ci, despărţindu-se de ei, a zis: Trebuie,
18:5 Iar când Sila şi Timotei au venit din negreşit, ca sărbătoarea care vine s-o fac la
Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, Ierusalim, dar, cu voia Domnului, mă voi întoarce
mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul. iarăşi la voi. Şi a plecat de la Efes, cu corabia.
18:6 Şi stând ei împotrivă şi hulind, el, 18:22 Şi coborându-se la Cezareea, s-a suit (la
scuturându-şi hainele, a zis către ei: Sângele Ierusalim) şi, îmbrăţişând Biserica, s-a coborât la
vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De Antiohia.
acum înainte mă voi duce la neamuri. 18:23 Şi stând acolo câtva timp, a plecat,
18:7 Şi mutându-se de acolo, a venit în casa străbătând pe rând ţinutul Galatiei şi Frigia,
unuia, cu numele Titus Iustus, cinstitor al lui întărind pe toţi ucenicii.
Dumnezeu, a cărui casă era alături de sinagogă. 18:24 Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin
18:8 Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut de neam, bărbat iscusit la cuvânt, puternic fiind
în Domnul, împreună cu toată casa sa; şi mulţi în Scripturi, a sosit la Efes.
dintre corinteni, auzind, credeau şi se botezau. 18:25 Acesta era învăţat în calea Domnului şi,
18:9 Şi Domnul a zis lui Pavel, noaptea în arzând cu duhul, grăia şi învăţa drept cele despre
vedenie: Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan.
18:10 Pentru că Eu sunt cu tine şi nimeni nu va 18:26 Şi el a început să vorbească, fără sfială, în
pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău. Căci am mult sinagogă. Auzindu-l, Priscila şi Acvila l-au luat cu
popor în cetatea aceasta. ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul calea lui
18:11 Şi a stat în Corint un an şi şase luni, Dumnezeu.
învăţând între ei cuvântul lui Dumnezeu. 18:27 Şi voind el să treacă în Ahaia, l-au
18:12 Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, îndemnat fraţii şi au scris ucenicilor să-l
iudeii s-au ridicat toţi într-un cuget împotriva lui primească. Şi sosind (în Corint), a ajutat mult cu
Pavel şi l-au adus la tribunal, harul celor ce crezuseră;
18:13 Zicând că acesta caută să convingă pe 18:28 Căci cu tărie şi în faţa tuturor, el înfrunta
oameni să se închine lui Dumnezeu, împotriva pe iudei, dovedind din Scripturi că Iisus este
legii. Hristos.
18:14 Şi când Pavel era gata să deschidă gura,
Galion a zis către iudei: Dacă ar fi vreo Capitolul 19
nedreptate sau vreo faptă vicleană, o, iudeilor, v-
aş asculta precum se cuvine; 19:1 Şi pe când Apollo era în Corint, Pavel, după
18:15 Dar dacă sunt la voi nedumeriri despre ce a străbătut părţile de sus, a venit în Efes. Şi
învăţătură şi despre nume şi despre legea găsind câţiva ucenici,
voastră, vedeţi-vă voi înşivă de ele. Judecător 19:2 A zis către ei: Primit-aţi voi Duhul Sfânt
pentru acestea eu nu voiesc să fiu. când aţi crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-
18:16 Şi i-a izgonit de la tribunal. am auzit dacă este Duh Sfânt.
18:17 Şi punând mâna toţi pe Sostene, mai- 19:3 Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au zis:
marele sinagogii, îl băteau înaintea tribunalului. În botezul lui Ioan.
Dar Galion nu lua în seamă nimic din acestea; 19:4 Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul
18:18 Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce
Corint, şi-a luat rămas bun de la fraţi şi a plecat avea să vină după el, adică în Iisus Hristos.

131 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


19:5 Şi auzind ei, s-au botezat în numele 19:21 Şi după ce s-au săvârşit acestea, Pavel şi-a
Domnului Iisus. pus în gând să treacă prin Macedonia şi prin
19:6 Şi punându-şi Pavel mâinile peste ei, Duhul Ahaia şi să se ducă la Ierusalim, zicând că: După
Sfânt a venit asupra lor şi vorbeau în limbi şi ce voi fi acolo, trebuie să văd şi Roma.
prooroceau. 19:22 Şi trimiţând în Macedonia pe doi dintre cei
19:7 Şi erau toţi ca la doisprezece bărbaţi. care îl slujeau, pe Timotei şi pe Erast, el a rămas o
vreme în Asia.
19:8 Şi el, intrând în sinagogă, a vorbit cu
îndrăzneală timp de trei luni, vorbind cu ei şi 19:23 Şi în vremea aceea s-a făcut mare
căutând să-i încredinţeze de împărăţia lui tulburare pentru calea Domnului.
Dumnezeu. 19:24 Căci un argintar, cu numele Dimitrie, care
19:9 Dar fiindcă unii erau învârtoşaţi şi nu făcea temple de argint Artemisei şi da meşterilor
credeau, bârfind calea Domnului înaintea săi foarte mare câştig,
mulţimii, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe 19:25 I-a adunat pe aceştia şi pe cei care lucrau
ucenici, învăţând în fiecare zi în şcoala unuia unele ca acestea, şi le-a zis: Bărbaţilor, ştiţi că din
Tiranus. această îndeletnicire este câştigul vostru.
19:10 Şi acesta a ţinut vreme de doi ani, încât 19:26 Şi voi vedeţi şi auziţi că nu numai în Efes,
toţi, cei ce locuiau în Asia, şi iudei şi elini, au auzit ci aproape în toată Asia, Pavel acesta,
cuvântul Domnului. convingând, a întors multă mulţime, zicând că nu
19:11 Şi Dumnezeu făcea, prin mâinile lui Pavel, sunt dumnezei cei făcuţi de mâini.
minuni nemaiîntâlnite. 19:27 Din aceasta nu numai că meseria noastră e
19:12 Încât şi peste cei ce erau bolnavi se în primejdie să ajungă fără trecere, dar şi templul
puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, şi marii zeiţe Artemisa e în primejdie să nu mai
bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele rele aibă nici un preţ, iar cu vremea, mărirea ei -
ieşeau din ei. căreia i se închină toată Asia şi toată lumea - să
fie doborâtă.
19:13 Şi au încercat unii dintre iudeii care
cutreierau lumea, scoţând demoni, să cheme 19:28 Şi auzind ei şi umplându-se de mânie,
peste cei ce aveau duhuri rele, numele Domnului strigau zicând: Mare este Artemisa efesenilor!
Iisus, zicând: Vă jur pe Iisus, pe Care-l 19:29 Şi s-a umplut toată cetatea de tulburare şi
propovăduieşte Pavel! au pornit într-un cuget la teatru, răpind
19:14 Iar cei care făceau aceasta erau cei şapte împreună pe macedonenii Gaius şi Aristarh,
fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu. însoţitorii lui Pavel.
19:15 Şi răspunzând, duhul cel rău le-a zis: Pe 19:30 Iar Pavel, voind să intre în mijlocul
Iisus Îl cunosc şi îl ştiu şi pe Pavel, dar voi cine poporului, ucenicii nu l-au lăsat.
sunteţi? 19:31 Încă şi unii dintre dregătorii Asiei, care îi
19:16 Şi sărind asupra lor omul în care era duhul erau prieteni, trimiţând la el, îl rugau să nu se
cel rău şi biruindu-i, s-a întărâtat asupra lor, încât ducă la teatru.
ei au fugit goi şi răniţi din casa aceea. 19:32 Deci unii strigau una, alţii strigau alta, căci
19:17 Şi acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor adunarea era învălmăşită, iar cei mai mulţi nu
iudeilor şi elinilor care locuiau în Efes, şi frică a ştiau pentru ce s-au adunat acolo.
căzut peste toţi aceştia şi se slăvea numele 19:33 Iar unii din mulţime l-au smuls pe
Domnului Iisus. Alexandru, pe care l-au împins înainte iudeii. Iar
19:18 Şi mulţi dintre cei ce crezuseră veneau ca el, făcând semn cu mâna, voia să se apere
să se mărturisească şi să spună faptele lor. înaintea poporului.
19:19 Iar mulţi dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, 19:34 Şi cunoscând ei că este iudeu, toţi într-un
aducând cărţile, le ardeau în faţa tuturor. Şi au glas au strigat aproape două ceasuri: Mare este
socotit preţul lor şi au găsit cincizeci de mii de Artemisa efesenilor!
arginţi. 19:35 Iar secretarul, potolind mulţimea, a zis:
19:20 Astfel creştea cu putere cuvântul Bărbaţi efeseni, cine este, între oameni, care să
Domnului şi se întărea. nu ştie că cetatea efesenilor este păzitoarea

132 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


templului Artemisei celei mari şi a statuii ei, 20:9 Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe
căzută din cer? fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt,
19:36 Deci, acestea fiind mai presus de orice a adormit adânc şi, doborât de somn, a căzut jos
îndoială, trebuie să vă liniştiţi şi să nu faceţi de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort.
nimic cu uşurinţă. 20:10 Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el
19:37 Căci aţi adus pe bărbaţii aceştia, care nu şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci
sunt nici furi de cele sfinte, nici nu hulesc pe zeiţa sufletul lui este în el.
voastră. 20:11 Şi suindu-se şi frângând pâinea şi
19:38 Deci dacă Dimitrie şi meşterii cei mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori, şi
împreună cu el au vreo plângere împotriva cuiva, atunci a plecat.
au judecători şi proconsuli care să judece, şi să se 20:12 Iar pe tânăr l-au adus viu şi foarte mult s-
cheme în judecată unii pe alţii. au mângâiat.
19:39 Iar dacă urmăriţi altceva, se va hotărî în 20:13 Iar noi, venind la corabie, am plutit spre
adunarea cea legiuită, Asson, ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astfel
19:40 Căci noi suntem în primejdie să fim rânduise el, voind să meargă pe jos.
învinuiţi de răscoală pentru ziua de azi, fiindcă 20:14 După ce s-a întâlnit cu noi la Asson,
nu avem nici o pricină pentru care am putea da luându-l cu noi, am venit la Mitilene.
seama de tulburarea aceasta. 20:15 Şi de acolo, mergând cu corabia, am sosit a
19:41 Zicând acestea, a slobozit adunarea. doua zi în faţa insulei Hios. Iar în ziua următoare,
am ajuns în Samos şi, după ce am poposit la
Capitolul 20 Troghilion, a doua zi am venit la Milet.
20:16 Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe
20:1 Iar după ce a încetat tulburarea, Pavel, lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, pentru că
chemând pe ucenici şi dându-le îndemnuri, după se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la
ce şi-a luat rămas bun, a ieşit să meargă în Ierusalim, de ziua Cincizecimii.
Macedonia. 20:17 Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la
20:2 Şi străbătând acele părţi şi dând ucenicilor sine pe preoţii Bisericii.
multe sfaturi şi îndemnuri, a sosit în Grecia. 20:18 Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi
20:3 Şi a stat acolo trei luni. Dar când era să cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua
plece pe apă în Siria, iudeii au uneltit împotriva cea dintâi, când am venit în Asia,
vieţii lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă prin 20:19 Slujind Domnului cu toată smerenia şi cu
Macedonia. multe lacrimi şi încercări care mi s-au întâmplat
20:4 Şi mergeau împreună cu el, până în Asia, prin uneltirile iudeilor.
Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh şi 20:20 Şi cum n-am ascuns nimic din cele
Secundus din Tesalonic şi Gaius din Derbe şi folositoare, ca să nu vi le vestesc şi să nu vă învăţ,
Timotei, iar din Asia: Tihic şi Trofim. fie înaintea poporului, fie prin case,
20:5 Aceştia, plecând înainte, ne-au aşteptat în 20:21 Mărturisind şi iudeilor şi elinilor
Troa. întoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi
20:6 Iar noi, după zilele Azimelor, am pornit cu credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos.
corabia de la Filipi şi în cinci zile am sosit la ei în 20:22 Iar acum iată că fiind eu mânat de Duhul,
Troa, unde am rămas şapte zile. merg la Ierusalim, neştiind cele ce mi se vor
20:7 În ziua întâi a săptămânii (Duminică) întâmpla acolo,
adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care 20:23 Decât numai că Duhul Sfânt mărturiseşte
avea de gând să plece a doua zi, a început să le prin cetăţi, spunându-mi că mă aşteaptă lanţuri şi
vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la necazuri.
miezul nopţii. 20:24 Dar nimic nu iau în seamă şi nu pun nici
20:8 Iar în camera de sus, unde erau adunaţi, un preţ pe sufletul meu, numai să împlinesc calea
erau multe lumini aprinse. mea şi slujba mea pe care am luat-o de la Domnul

133 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


Iisus, de a mărturisi Evanghelia harului lui 21:1 Şi după ce ne-am despărţit de ei, am plecat
Dumnezeu. pe apă şi, mergând drept, am venit la Cos şi a
20:25 Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi, printre doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara.
care am petrecut propovăduind împărăţia lui 21:2 Şi găsind o corabie, care mergea în Fenicia,
Dumnezeu, nu veţi mai vedea faţa mea. ne-am urcat în ea şi am plecat.
20:26 Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de 21:3 Şi zărind Ciprul şi lăsându-l la stânga, am
astăzi că sunt curat de sângele tuturor. plutit spre Siria şi ne-am coborât în Tir, căci acolo
20:27 Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia corabia avea să descarce povara.
lui Dumnezeu. 21:4 Şi găsind pe ucenici, am rămas acolo şapte
20:28 Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi zile. Aceştia spuneau lui Pavel, prin duhul, să nu
de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe se suie la Ierusalim.
voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui 21:5 Şi când am împlinit zilele, ieşind, am plecat,
Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele petrecându-ne toţi, împreună cu femei şi cu copii,
Său. până afară din cetate şi, plecând genunchii pe
20:29 Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea ţărm, ne-am rugat.
vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor 21:6 Şi ne-am îmbrăţişat unii pe alţii şi ne-am
cruţa turma. urcat în corabie, iar aceia s-au întors la ale lor.
20:30 Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, 21:7 Iar noi, sfârşind călătoria noastră pe apă, de
grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe la Tir am venit la Ptolemaida şi, îmbrăţişând pe
ucenici după ei. fraţi, am rămas la ei o zi.
20:31 Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă 21:8 Iar a doua zi, ieşind, am venit la Cezareea. Şi
aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era
şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre dintre cei şapte (diaconi), am rămas la el.
voi. 21:9 Şi acesta avea patru fiice, fecioare, care
20:32 Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi prooroceau.
cuvântului harului Său, cel ce poate să vă 21:10 Şi rămânând noi acolo mai multe zile, a
zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei coborât din Iudeea un prooroc cu numele Agav;
sfinţiţi.
21:11 Şi, venind el la noi, a luat brâul lui Pavel şi
20:33 Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la legându-şi picioarele şi mâinile a zis: Acestea zice
nimeni; Duhul Sfânt: Pe bărbatul al căruia este acest brâu,
20:34 Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat aşa îl vor lega iudeii la Ierusalim şi-l vor da în
pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mâinile neamurilor.
mine. 21:12 Şi când am auzit acestea, îl rugam şi noi şi
20:35 Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă localnicii să nu se suie la Ierusalim.
astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă 21:13 Atunci a răspuns Pavel: Ce faceţi de
aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci plângeţi şi-mi sfâşiaţi inima? Căci eu sunt gata nu
El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. numai să fiu legat, ci să şi mor în Ierusalim
20:36 Şi după ce a spus acestea, plecându-şi pentru numele Domnului Iisus.
genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia. 21:14 Şi neînduplecându-se el, ne-am liniştit,
20:37 Şi mare jale i-a cuprins pe toţi şi, căzând zicând: Facă-se voia Domnului.
pe grumazul lui Pavel, îl sărutau, 21:15 Iar după zilele acestea, pregătindu-ne, ne-
20:38 Cuprinşi de jale mai ales pentru cuvântul am suit la Ierusalim.
pe care îl spusese, că n-au să mai vadă faţa lui. Şi 21:16 Şi au venit împreună cu noi şi dintre
îl petrecură la corabie. ucenicii din Cezareea, ducându-ne la un oarecare
Mnason din Cipru, vechi ucenic, la care am fost
Capitolul 21 găzduiţi.
21:17 Şi sosind la Ierusalim, fraţii ne-au primit
cu bucurie.

134 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


21:18 Iar a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov şi 21:32 Acela, luând îndată ostaşi şi sutaşi, a
au venit acolo toţi preoţii. alergat la ei; iar ei, văzând pe comandant şi pe
21:19 Şi îmbrăţişându-i le povestea cu de- ostaşi, au încetat de a mai bate pe Pavel.
amănuntul cele ce a făcut Dumnezeu între 21:33 Apropiindu-se atunci comandantul, a pus
neamuri, prin slujirea lui. mâna pe el şi a poruncit să fie legat cu două
21:20 Iar ei, auzind, slăveau pe Dumnezeu, şi i- lanţuri şi întrebat cine este şi ce a făcut.
au zis: Vezi frate, câte mii de iudei au crezut şi 21:34 Iar unii strigau în mulţime una, alţii
toţi sunt plini de râvnă pentru lege. altceva şi neputând să înţeleagă adevărul, din
21:21 Şi ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi cauza tulburării, a poruncit să fie dus în
iudeii, care trăiesc printre neamuri, să se lepede fortăreaţă.
de Moise, spunându-le să nu-şi taie împrejur 21:35 Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia
copiii, nici să umble după datini. mulţimii, să fie purtat de ostaşi.
21:22 Ce este deci? Fără îndoială, trebuie să se 21:36 Căci mergea după el mulţime de popor,
adune mulţime, căci vor auzi că ai venit. strigând: Omoară-l!
21:23 Fă, deci, ceea ce îţi spunem. Noi avem 21:37 Şi vrând să-l ducă în fortăreaţă, Pavel a zis
patru bărbaţi, care au asupra lor o făgăduinţă; comandantului: Îmi este îngăduit să vorbesc ceva
21:24 Pe aceştia luându-i, curăţeşte-te împreună cu tine? Iar el a zis: Ştii greceşte?
cu ei şi cheltuieşte pentru ei ca să-şi radă capul, şi 21:38 Nu eşti tu, oare, egipteanul care, înainte de
vor cunoaşte toţi că nimic nu este (adevărat) din zilele acestea, te-ai răsculat şi ai scos în pustie pe
cele ce au auzit despre tine, dar că tu însuţi umbli cei patru mii de bărbaţi răzvrătiţi?
după Lege şi o păzeşti. 21:39 Şi a zis Pavel: Eu sunt iudeu din Tarsul
21:25 Cât despre păgânii care au crezut, noi le- Ciliciei, cetăţean al unei cetăţi care nu este
am trimis o scrisoare, hotărându-le să se ferească neînsemnată. Te rog dă-mi voie să vorbesc către
de ceea ce este jertfit idolilor şi de sânge şi de popor.
(animal) sugrumat şi de desfrâu. 21:40 Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare
21:26 Atunci Pavel, luând cu el pe acei bărbaţi, pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Şi
curăţindu-se împreună cu ei a doua zi, a intrat în făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba
templu, vestind împlinirea zilelor curăţirii, până evreiască, zicând:
când a fost adusă ofranda pentru fiecare din ei.
21:27 Şi când era să se împlinească cele şapte Capitolul 22
zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au
întărâtat toată mulţimea şi au pus mâna pe el, 22:1 Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum,
21:28 Strigând: Bărbaţi israeliţi, ajutaţi! Acesta apărarea mea faţă de voi!
este omul care învaţă pe toţi pretutindeni, 22:2 Şi auzind că le vorbea în limba evreiască, au
împotriva poporului şi a Legii şi a locului făcut mai multă linişte, şi el le-a zis:
acestuia; încă şi elini a adus în templu şi a
22:3 Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul
spurcat acest loc sfânt.
Ciliciei şi crescut în cetatea aceasta, învăţând la
21:29 Căci ei văzuseră mai înainte cu el picioarele lui Gamaliel în chip amănunţit Legea
împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care părintească, plin fiind de râvnă pentru
socoteau că Pavel l-a adus în templu. Dumnezeu, precum şi voi toţi sunteţi astăzi.
21:30 Şi s-a mişcat toată cetatea şi poporul a 22:4 Eu am prigonit până la moarte această cale,
alergat din toate părţile şi, punând mâna pe legând şi dând la închisoare şi bărbaţi şi femei,
Pavel, îl trăgeau afară din templu şi îndată au
22:5 Precum mărturiseşte pentru mine şi
închis porţile.
arhiereul şi tot sfatul bătrânilor, de la care
21:31 Dar când căutau ei ca să-l omoare, a ajuns primind şi scrisori către fraţi, mergeam la
veste la comandantul cohortei, că tot Ierusalimul Damasc, ca să-i aduc legaţi la Ierusalim şi pe cei
s-a tulburat. ce erau acolo, spre a fi pedepsiţi.

135 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


22:6 Dar pe când mergeam eu şi mă apropiam de 22:22 Şi l-au ascultat până la acest cuvânt, şi au
Damasc, pe la amiază, deodată o lumină ridicat glasul lor, zicând: Ia-l de pe pământ pe
puternică din cer m-a învăluit ca un fulger. unul ca acesta! Căci nu se cuvine ca el să mai
22:7 Şi am căzut la pământ şi am auzit un glas, trăiască.
zicându-mi: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? 22:23 Şi strigând ei şi aruncând hainele şi
22:8 Iar eu am răspuns: Cine eşti, Doamne? Zis-a azvârlind pulbere în aer,
către mine: Eu sunt Iisus Nazarineanul, pe Care 22:24 Comandantul a poruncit să-l ducă în
tu Îl prigoneşti. fortăreaţă, spunând să-l ia la cercetare, cu biciul,
22:9 Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina şi s- ca să cunoască pentru care pricină strigau aşa
au înfricoşat, dar glasul Celui care îmi vorbea ei împotriva lui.
nu l-au auzit. 22:25 Şi când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel
22:10 Şi am zis: Ce să fac, Doamne? Iar Domnul a a zis către sutaşul care era de faţă: Oare vă este
zis către mine: Ridică-te şi mergi în Damasc şi îngăduit să biciuiţi un cetăţean roman şi
acolo ţi se va spune despre toate cele ce ţi s-au nejudecat?
rânduit să faci. 22:26 Şi auzind sutaşul s-a dus la comandant să-i
22:11 Şi pentru că nu mai vedeam, din cauza vestească, zicând: Ce ai de gând să faci? Că omul
strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc, fiind acesta este (cetăţean) roman.
dus de mână de către cei ce erau împreună cu 22:27 Şi venind la el, comandantul i-a zis: Spune-
mine. mi, eşti tu (cetăţean) roman? Iar el a zis: Da!
22:12 Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, 22:28 Şi a răspuns comandantul: Eu am dobândit
după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau această cetăţenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a
în Damasc, zis: Eu însă m-am şi născut.
22:13 Venind la mine şi stând alături, mi-a zis: 22:29 Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-
Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a
văzut. temut, aflând că el este (cetăţean) roman şi că a
22:14 Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te- fost legat.
a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui 22:30 Şi a doua zi, voind să cunoască adevărul,
şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din gura Lui; pentru care era pârât de iudei, l-a dezlegat şi a
22:15 Că martor vei fi Lui, în faţa tuturor poruncit să se adune arhiereii şi tot sinedriul şi,
oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit. aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor.
22:16 Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te,
botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Capitolul 23
Lui.
22:17 Şi s-a întâmplat, când m-am întors la 23:1 Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis:
Ierusalim şi mă rugam în templu, să fiu în extaz, Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea
lui Dumnezeu până în ziua aceasta.
22:18 Şi să-L văd zicându-mi: Grăbeşte-te, şi ieşi
degrabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi 23:2 Arhiereul Anania a poruncit celor ce şedeau
mărturia ta despre Mine. lângă el să-l bată peste gură.
22:19 Şi eu am zis: Doamne, ei ştiu că eu duceam 23:3 Atunci Pavel a zis către el: Te va bate
la închisoare şi băteam, prin sinagogi, pe cei care Dumnezeu, perete văruit! Şi tu şezi să mă judeci
credeau în Tine; pe mine după Lege, şi, călcând Legea, porunceşti
să mă bată?
22:20 Şi când se vărsa sângele lui Ştefan,
mucenicul Tău, eram şi eu de faţă şi încuviinţam 23:4 Iar cei ce stăteau lângă el au zis: Pe
uciderea lui şi păzeam hainele celor care îl arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocară?
ucideau. 23:5 Iar Pavel a zis: Fraţilor, nu ştiam că este
22:21 Şi a zis către mine: Mergi, că Eu te voi arhiereu; căci este scris: "Pe mai-marele
trimite departe, la neamuri. poporului tău să nu-l vorbeşti de rău".
23:6 Dar Pavel, ştiind că o parte erau saduchei şi
cealaltă farisei, a strigat în sinedriu: Bărbaţi fraţi!
136 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea şi având să cerceteze mai cu de-amănuntul despre
învierea morţilor sunt eu judecat! el;
23:7 Şi grăind el aceasta, între farisei şi saduchei 23:21 Dar tu să nu te încrezi în ei, căci dintre ei îl
s-a iscat neînţelegere şi mulţimea s-a dezbinat; pândesc mai mulţi de patruzeci de bărbaţi, care
23:8 Căci saducheii zic că nu este înviere, nici s-au legat cu blestem să nu mănânce, nici să bea
înger, nici duh, iar fariseii mărturisesc şi una şi până ce nu-l vor ucide; şi acum ei sunt gata,
alta. aşteptând aprobarea ta.
23:9 Şi s-a făcut mare strigare, şi, ridicându-se 23:22 Deci comandantul a dat drumul tânărului,
unii cărturari din partea fariseilor, se certau poruncindu-i: Nimănui să nu spui că mi-ai făcut
zicând: Nici un rău nu găsim în acest om; iar dacă cunoscut acestea.
i-a vorbit lui un duh sau înger, să nu ne 23:23 Şi chemând la sine pe doi dintre sutaşi, le-
împotrivim lui Dumnezeu. a zis: Pregătiţi de la ceasul al treilea din noapte
23:10 Deci făcându-se mare neînţelegere şi două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două
temându-se comandantul ca Pavel să nu fie sute de suliţaşi, ca să meargă până la Cezareea.
sfâşiat de ei, a poruncit ostaşilor să se coboare şi 23:24 Şi să fie animale (de călărie), ca punând pe
să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în Pavel să-l ducă teafăr la Felix procuratorul.
fortăreaţă. 23:25 Scriind o scrisoare, având acest cuprins:
23:11 Iar în noaptea următoare, arătându-i-Se, 23:26 Claudius Lysias, prea puternicului
Domnul i-a zis: Îndrăzneşte, Pavele! Căci precum procurator, Felix, salutare!
ai mărturisit cele despre Mine la Ierusalim, aşa
23:27 Pe acest bărbat, prins de iudei şi având să
trebuie să mărturiseşti şi la Roma.
fie ucis de ei, mergând eu cu oaste l-am scos,
23:12 Iar când s-a făcut ziuă, iudeii, făcând sfat aflând că este (cetăţean) roman.
împotrivă-i, s-au legat cu blestem zicând că nu
23:28 Şi vrând să ştiu pricina pentru care îl
vor mânca, nici nu vor bea până ce nu vor ucide
pârau, l-am coborât la sinedriul lor.
pe Pavel.
23:29 Şi am aflat că este pârât pentru întrebări
23:13 Şi cei ce făcuseră între ei acest jurământ
din legea lor, dar fără să aibă vreo vină vrednică
erau mai mulţi de patruzeci,
de moarte sau de lanţuri.
23:14 Care, ducându-se la arhierei şi la bătrâni,
23:30 Şi vestindu-mi-se că va să fie o cursă
au zis: Ne-am legat pe noi înşine cu blestem să nu
împotriva acestui bărbat din partea iudeilor,
gustăm nimic până ce nu vom ucide pe Pavel.
îndată l-am trimis la tine, poruncind şi pârâşilor
23:15 Acum deci voi, împreună cu sinedriul, să spună înaintea ta cele ce au asupra lui. Fii
faceţi cunoscut comandantului să-l coboare sănătos!
mâine la voi, ca având să cerceteze mai cu de-
23:31 Deci ostaşii, luând pe Pavel, precum li se
amănuntul cele despre el; iar noi, înainte de a se
poruncise, l-au adus noaptea la Antipatrida.
apropia el, suntem gata să-l ucidem.
23:32 Iar a doua zi, lăsând pe călăreţi să meargă
23:16 Dar fiul surorii lui Pavel, auzind despre
cu el, s-au întors la fortăreaţă.
această uneltire, ducându-se şi intrând în
fortăreaţă, i-a vestit lui Pavel. 23:33 Şi ei, intrând în Cezareea şi dând
procuratorului scrisoarea, i-au înfăţişat şi pe
23:17 Şi chemând Pavel pe unul din sutaşi, i-a
Pavel.
zis: Du pe tânărul acesta la comandant, căci are
să-i vestească ceva. 23:34 Şi citind procuratorul şi întrebând din ce
provincie este el şi aflând că este din Cilicia,
23:18 Iar el, luându-l, l-a dus la comandant şi a
zis: Pavel cel legat, chemându-mă, m-a rugat să 23:35 A zis: Te voi asculta când vor veni şi
aduc pe acest tânăr la tine, având să-ţi spună pârâşii tăi. Şi a poruncit să fie păzit în pretoriul
ceva. lui Irod.
23:19 Comandantul, luându-l de mână, s-a retras
cu el la o parte şi îl întreba: Ce ai să-mi vesteşti? Capitolul 24
23:20 Iar el a zis că iudeii s-au înţeles să te roage,
ca mâine să-l cobori pe Pavel la sinedriu, ca

137 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


24:1 Iar după cinci zile s-a coborât arhiereul 24:17 După mulţi ani, am venit ca să aduc
Anania cu câţiva bătrâni şi cu un oarecare retor neamului meu milostenii şi prinoase,
Tertul, care s-au înfăţişat procuratorului 24:18 Când nişte iudei din Asia m-au găsit,
împotriva lui Pavel. curăţit, în templu, dar nu cu mulţime, nici cu
24:2 Iar după ce l-au chemat pe Pavel, Tertul a gâlceavă.
început să-l învinuiască, zicând: Prin tine 24:19 Aceia trebuia să fie de faţă înaintea ta şi să
dobândim multă pace şi îndreptările făcute mă învinuiască, dacă aveau ceva împotriva mea;
acestui neam, prin purtarea ta de grijă,
24:20 Sau chiar aceştia să spună ce nedreptate
24:3 Totdeauna şi pretutindeni le primim, prea mi-au găsit când am stat înaintea sinedriului,
puternice Felix, cu toată mulţumirea.
24:21 Decât numai pentru acest singur cuvânt pe
24:4 Dar, ca să nu te ostenesc mai mult, te rog să care l-am strigat stând între ei, că pentru învierea
ne asculţi, pe scurt, cu bunăvoinţa ta. morţilor sunt eu astăzi judecat între voi.
24:5 Căci am aflat pe omul acesta ca o ciumă şi 24:22 Şi Felix, auzind acestea, i-a amânat,
urzitor de răzvrătiri printre toţi iudeii din lume, cunoscând destul de bine cele privitoare la
fiind căpetenia eresului nazarinenilor, învăţătura (creştină), zicând: Când se va coborî
24:6 Care a încercat să pângărească şi templul şi comandantul Lysias, voi hotărî asupra acelora ale
pe care l-am prins şi am voit să-l judecăm după voastre.
legea noastră. 24:23 Şi a poruncit sutaşului să ţină pe Pavel sub
24:7 Dar venind Lysias comandantul l-a scos cu pază, dar să-i lase tihnă şi să nu oprească pe
de-a sila din mâinile noastre, nimeni dintre ai lui, ca să vină să-i slujească.
24:8 Poruncind pârâşilor lui să vină la tine. De la 24:24 Iar după câteva zile, Felix, venind cu
el vei putea, cercetând tu însuţi, să cunoşti toate Drusila, femeia lui, care era din neamul iudeilor, a
învinuirile aduse de noi. trimis să cheme pe Pavel şi l-a ascultat despre
24:9 Iar iudeii împreună susţineau, zicând că credinţa în Hristos Iisus.
acestea aşa sunt. 24:25 Şi vorbind el despre dreptate şi despre
24:10 Şi, procuratorul făcându-i semn să înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix s-a
vorbească, Pavel a răspuns: Fiindcă ştiu că de înfricoşat şi a răspuns: Acum mergi, şi când voi
mulţi ani eşti judecător acestui neam, bucuros găsi timp potrivit te voi mai chema.
vorbesc pentru apărarea mea. 24:26 În acelaşi timp el nădăjduia că i se vor da
24:11 Tu poţi să afli că nu sunt mai mult decât bani de către Pavel; de aceea, şi mai des
douăsprezece zile de când m-am suit la Ierusalim trimiţând să-l cheme, vorbea cu el.
ca să mă închin. 24:27 Dar când s-au împlinit doi ani, în locul lui
24:12 Şi nici în templu nu m-au găsit discutând Felix a urmat Porcius Festus. Şi voind să le fie
cu cineva sau făcând tulburare în mulţime, nici în iudeilor pe plac, Felix a lăsat pe Pavel legat.
sinagogi, nici în cetate,
24:13 Nici nu pot să-ţi dovedească cele ce spun Capitolul 25
acum împotriva mea.
24:14 Şi-ţi mărturisesc aceasta, că aşa mă închin 25:1 Deci Festus, trecând în ţinutul său, după trei
Dumnezeului părinţilor mei, după învăţătura pe zile s-a suit de la Cezareea la Ierusalim.
care ei o numesc eres, şi cred toate cele scrise în 25:2 Şi arhiereii şi fruntaşii iudeilor i s-au
Lege şi în Prooroci, înfăţişat cu învinuiri împotriva lui Pavel şi îl
24:15 Având nădejde în Dumnezeu, pe care şi rugau,
aceştia înşişi o aşteaptă, că va să fie învierea 25:3 Cerându-i ca o favoare asupra lui, să fie
morţilor: şi a drepţilor şi a nedrepţilor. trimis la Ierusalim, pregătind cursă ca să-l ucidă
24:16 Şi întru aceasta mă străduiesc şi eu ca să pe drum.
am totdeauna înaintea lui Dumnezeu şi a 25:4 Dar Festus a răspuns că Pavel e păzit
oamenilor un cuget neîntinat. Cezareea şi că el însuşi avea să plece în curând.

138 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


25:5 Deci a zis el: Cei dintre voi care pot, să se 25:19 Ci aveau cu el nişte neînţelegeri cu privire
coboare cu mine, şi dacă este ceva rău în acest la religia lor şi la un oarecare Iisus mort, de Care
bărbat, să-l învinovăţească. Pavel zice că trăieşte.
25:6 Şi rămânând la ei nu mai mult de opt sau 25:20 Şi nedumerindu-mă cu privire la
zece zile, s-a coborât în Cezareea, iar a doua zi, cercetarea acestor lucruri, l-am întrebat dacă
şezând la judecată, a poruncit să fie adus Pavel. voieşte să meargă la Ierusalim şi să fie judecat
25:7 Şi venind el, iudeii coborâţi din Ierusalim l- acolo pentru acestea.
au înconjurat, aducând împotriva lui multe şi 25:21 Dar Pavel, cerând să fie reţinut pentru
grele învinuiri, pe care nu puteau să le judecata Cezarului, am poruncit să fie ţinut până
dovedească. ce îl voi trimite la Cezarul.
25:8 Iar Pavel se apăra: N-am greşit cu nimic nici 25:22 Iar Agripa a zis către Festus: Aş vrea să
faţă de legea iudeilor, nici faţă de templu, nici faţă aud şi eu pe acest om. Iar el a zis: Mâine îl vei
de Cezarul. auzi.
25:9 Iar Festus, voind să facă plăcere iudeilor, 25:23 Deci a doua zi, Agripa şi Berenice venind
răspunzând lui Pavel, a zis: Vrei să mergi la cu mare alai şi intrând în sala de judecată
Ierusalim şi acolo să fi judecat înaintea mea împreună cu tribunii şi cu bărbaţii cei mai de
pentru acestea? frunte ai cetăţii, Festus a dat poruncă să fie adus
25:10 Dar Pavel a zis: Stau la judecata Cezarului, Pavel.
unde trebuie să fiu judecat. Iudeilor nu le-am 25:24 Şi a zis Festus: Rege Agripa, şi voi toţi
făcut nici un rău, precum mai bine ştii şi tu. bărbaţii care sunteţi cu noi de faţă, vedeţi pe
25:11 Dar dacă fac nedreptate şi am săvârşit acela pentru care toată mulţimea iudeilor a venit
ceva vrednic de moarte, nu mă feresc de moarte; la mine, şi în Ierusalim şi aici, strigând că el nu
dacă însă nu este nimic din cele de care ei mă trebuie să mai trăiască.
învinuiesc - nimeni nu poate să mă dăruiască lor. 25:25 Iar eu am înţeles că n-a făcut nimic
Cer să fiu judecat de Cezarul. vrednic de moarte; iar el însuşi cerând să fie
25:12 Atunci Festus, vorbind cu sfatul său, a judecat de Cezarul, am hotărât să-l trimit.
răspuns: Ai cerut să fii judecat de Cezarul, la 25:26 Dar ceva sigur să scriu stăpânului despre
Cezarul te vei duce. el, nu am. De aceea l-am adus înaintea voastră şi
25:13 Şi după ce au trecut câteva zile, regele mai ales înaintea ta, rege Agripa, ca, după ce va fi
Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să cercetat, să am ce să scriu,
salute pe Festus. 25:27 Căci mi se pare nepotrivit să-l trimit legat,
25:14 Şi rămânând acolo mai multe zile, Festus a fără să arăt învinuirile ce i se aduc.
vorbit regelui despre Pavel, zicând: Este aici un
bărbat, lăsat legat de Felix, Capitolul 26
25:15 În privinţa căruia, când am fost în
Ierusalim, mi s-au înfăţişat arhiereii şi bătrânii 26:1 Agripa a zis către Pavel: Îţi este îngăduit să
iudeilor, cerând osândirea lui. vorbeşti pentru tine. Atunci Pavel, întinzând
25:16 Eu le-am răspuns că romanii n-au obiceiul mâna, se apăra:
să dea pe vreun om la pierzare, înainte ca cel 26:2 Mă socotesc fericit, o, rege Agripa, că astăzi,
învinuit să aibă de faţă pe pârâşii lui şi să aibă înaintea ta, pot să mă apăr de toate câte mă
putinţa să se apere pentru vina sa. învinuiesc iudeii;
25:17 Adunându-se deci ei aici şi nefăcând eu 26:3 Mai ales, pentru că tu cunoşti toate
nici o amânare, a doua zi am stat la judecată şi obiceiurile şi neînţelegerile iudeilor. De aceea te
am poruncit să fie adus bărbatul. rog să mă asculţi cu îngăduinţă.
25:18 Dar pârâşii care s-au ridicat împotriva lui 26:4 Vieţuirea mea din tinereţe, cum a fost ea de
nu i-au adus nici o învinuire dintre cele rele, pe la început în poporul meu şi în Ierusalim, o ştiu
care le bănuiam eu, toţi iudeii.

139 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


26:5 Dacă vor să dea mărturie, ei ştiu despre 26:20 Ci mai întâi celor din Damasc şi din
mine, de mult, că am trăit ca fariseu, în tagma cea Ierusalim, şi din toată ţara Iudeii, şi neamurilor
mai riguroasă a religiei noastre. le-am vestit să se pocăiască şi să se întoarcă la
26:6 Şi acum stau la judecată pentru nădejdea Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăinţă.
făgăduinţei făcute de Dumnezeu către părinţii 26:21 Pentru acestea, iudeii, prinzându-mă în
noştri, templu, încercau să mă ucidă.
26:7 Şi la care cele douăsprezece seminţii ale 26:22 Dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu,
noastre, slujind lui Dumnezeu fără încetare, zi şi am stat până în ziua aceasta, mărturisind la mic
noapte, nădăjduiesc să ajungă. Pentru nădejdea şi la mare, fără să spun nimic decât ceea ce şi
aceasta, o, rege Agripa, sunt pârât de iudei. proorocii şi Moise au spus că va să fie:
26:8 De ce se socoteşte la voi lucru de necrezut 26:23 Că Hristos avea să pătimească şi să fie cel
că Dumnezeu înviază pe cei morţi? dintâi înviat din morţi şi să vestească lumină şi
26:9 Eu unul am socotit, în sinea mea, că faţă de poporului şi neamurilor.
numele lui Iisus Nazarineanul trebuia să fac 26:24 Şi acestea grăind el, întru apărarea sa, i-a
multe împotrivă; zis Festus cu glas mare: Pavele, eşti nebun!
26:10 Ceea ce am şi făcut în Ierusalim, şi pe mulţi Învăţătura ta cea multă te duce la nebunie.
dintre sfinţi i-am închis în temniţe cu puterea pe 26:25 Iar Pavel a zis: Nu sunt nebun, prea
care o luasem de la arhierei. Iar când erau daţi la puternice Festus, ci grăiesc cuvintele adevărului
moarte, mi-am dat şi eu încuviinţarea. şi ale înţelepciunii.
26:11 Şi îi pedepseam adesea prin toate 26:26 Regele ştie despre acestea, şi în faţa lui
sinagogile şi-i sileam să hulească şi, mult vorbesc fără sfială, fiind încredinţat că nimic nu i-
înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până şi a rămas ascuns, pentru că aceasta nu s-a
prin cetăţile de din afară; întâmplat, într-un ungher.
26:12 Şi în felul acesta, mergând şi la Damasc, cu 26:27 Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Ştiu că
putere şi cu însărcinare de la arhierei, crezi.
26:13 Am văzut, o, rege, la amiază, în calea mea, 26:28 Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puţin de nu
o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea mă îndupleci să mă fac şi eu creştin!
soarelui, strălucind împrejurul meu şi a celor ce 26:29 Iar Pavel a zis: Ori cu puţin, ori cu mult, eu
mergeau împreună cu mine. m-aş ruga lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci şi toţi
26:14 Şi noi toţi căzând la pământ, eu am auzit care mă ascultă astăzi să fie aşa cum sunt şi eu,
un glas care-mi zicea în limba evreiască: Saule, afară de aceste lanţuri.
Saule, de ce Mă prigoneşti? Greu îţi este să loveşti 26:30 Şi s-a ridicat şi regele şi guvernatorul şi
în ţepuşă cu piciorul. Berenice şi cei care şedeau împreună cu ei,
26:15 Iar eu am zis: Cine eşti Doamne? Iar 26:31 Şi plecând, vorbeau unii cu alţii zicând:
Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte
prigoneşti. sau de lanţuri.
26:16 Dar, scoală-te şi stai pe picioarele tale. Căci 26:32 Iar Agripa a zis lui Festus: Acest om putea
spre aceasta M-am arătat ţie: ca să te rânduiesc să fie lăsat liber, dacă n-ar fi cerut să fie judecat
slujitor şi martor, şi al celor ce ai văzut, şi al celor de Cezarul.
întru care Mă voi arăta ţie.
26:17 Alegându-te pe tine din popor şi din Capitolul 27
neamurile la care te trimit,
26:18 Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la 27:1 Iar după ce s-a hotărât să plecăm pe apă în
întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui satana Italia, au dat în primire pe Pavel şi pe alţi câţiva
la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi parte legaţi unui sutaş cu numele Iuliu, din cohorta
cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în Mine. Augusta.
26:19 Drept aceea, rege Agripa, n-am fost 27:2 Şi întorcându-se pe o corabie de la Adramit,
neascultător cereştii arătări; care avea să treacă prin locurile de pe coasta

140 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


Asiei, am plecat; şi era cu noi Aristarh, temându-se să nu cadă în Sirta, au lăsat pânzele
macedonean din Tesalonic. jos şi erau duşi aşa.
27:3 Şi a doua zi am ajuns la Sidon. Iuliu, 27:18 Şi fiind tare loviţi de furtună, în ziua
purtându-se faţă de Pavel cu omenie, i-a dat voie următoare au aruncat încărcătura.
să se ducă la prieteni ca să primească purtarea 27:19 Şi a treia zi, cu mâinile lor, au aruncat
lor de grijă. uneltele corăbiei.
27:4 Şi plecând de acolo, am plutit pe lângă 27:20 Şi nearătându-se nici soarele, nici stelele,
Cipru, pentru că vânturile erau împotrivă. timp de mai multe zile, şi ameninţând furtună
27:5 Şi străbătând marea Ciliciei şi a Pamfiliei, mare, ni se luase orice nădejde de scăpare.
am sosit la Mira Liciei. 27:21 Şi fiindcă nu mâncaseră de mult, Pavel,
27:6 Şi găsind sutaşul acolo o corabie din stând în mijlocul lor, le-a zis: Trebuia, o,
Alexandria plutind spre Italia, ne-a suit în ea. bărbaţilor, ca ascultându-mă pe mine, să nu fi
27:7 Şi multe zile plutind cu încetineală, abia am plecat din Creta; şi n-aţi fi îndurat nici primejdia
ajuns în dreptul Cnidului şi, fiindcă vântul nu ne aceasta, nici paguba aceasta.
slăbea am plutit pe sub Creta, pe lângă Salmone. 27:22 Dar acum vă îndemn să aveţi voie bună,
27:8 Şi abia trecând noi pe lângă ea, am ajuns căci nici un suflet dintre voi nu va pieri, ci numai
într-un loc numit Limanuri Bune, de care era corabia.
aproape oraşul Lasea. 27:23 Căci mi-a apărut în noaptea aceasta un
27:9 Şi trecând multă vreme şi plutirea fiind înger al Dumnezeului, al Căruia eu sunt şi Căruia
periculoasă, fiindcă trecuse şi postul (sărbătorii mă închin,
Ispăşirii, care se ţinea la evrei toamna), Pavel îi 27:24 Zicând: Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să
îndemna, stai înaintea Cezarului; şi iată, Dumnezeu ţi-a
27:10 Zicându-le: Bărbaţilor, văd că plutirea va dăruit pe toţi cei ce sunt în corabie cu tine.
să fie cu necaz şi cu multă pagubă, nu numai 27:25 De aceea, bărbaţilor, aveţi curaj, căci am
pentru încărcătură şi pentru corabie, ci şi pentru încredere în Dumnezeu, că aşa va fi după cum mi
sufletele noastre. s-a spus.
27:11 Iar sutaşul se încredea mai mult în 27:26 Şi trebuie să ajungem pe o insulă.
cârmaci şi în stăpânul corabiei decât în cele 27:27 Şi când a fost a paisprezecea noapte de
spuse de Pavel. când eram purtaţi încoace şi încolo pe Adriatica,
27:12 Şi limanul nefiind bun de iernat, cei mai pe la miezul nopţii corăbierii au presimţit că se
mulţi dintre ei au dat sfatul să plecăm de acolo şi, apropie de un ţărm.
dacă s-ar putea, să ajungem şi să iernăm la Fenix, 27:28 Şi aruncând măsurătoarea în jos au găsit
un port al Cretei, deschis spre vântul de miazăzi- douăzeci de stânjeni şi, trecând puţin mai
apus şi spre vântul de miazănoapte-apus. departe şi măsurând iarăşi, au găsit cincisprezece
27:13 Şi suflând uşor un vânt de miazăzi şi stânjeni.
crezând că sunt în stare să-şi împlinească gândul, 27:29 Şi temându-se ca nu cumva să nimerim pe
ridicând ancora, pluteau cât mai aproape de locuri stâncoase, au aruncat patru ancore de la
Creta. partea din urmă a corăbiei, şi doreau să se facă
27:14 Şi nu după multă vreme s-a pornit asupra ziuă.
ei un vânt puternic, numit Euroclidon (dinspre 27:30 Dar corăbierii căutau să fugă din corabie şi
miazănoapte-răsărit). au coborât luntrea în mare, sub motiv că vor să
27:15 Şi smulgând corabia, iar ea neputând să întindă şi ancorele de la partea dinainte.
meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duşi în 27:31 Pavel a spus sutaşului şi ostaşilor: Dacă
voia lui. aceştia nu rămân în corabie, voi nu puteţi să
27:16 Şi trecând pe lângă o insulă mică, numită scăpaţi.
Clauda, cu greu am putut să fim stăpâni pe 27:32 Atunci ostaşii au tăiat funiile luntrei şi au
corabie. lăsat-o să cadă.
27:17 Şi după ce au ridicat-o, au folosit unelte
ajutătoare, încingând corabia pe dedesubt. Şi
141 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
27:33 Iar, până să se facă ziuă, Pavel îi ruga pe 28:4 Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând
toţi să mănânce, zicându-le: Paisprezece zile sunt de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că
azi de când n-aţi mâncat, aşteptând şi nimic ucigaş este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a
gustând. lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare.
27:34 De aceea, vă rog să mâncaţi, căci aceasta 28:5 Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit
este spre scăparea voastră. Că nici unuia din voi nici un rău.
un fir de păr din cap nu-i va pieri. 28:6 Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă
27:35 Şi zicând acestea şi luând pâine, a deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că
mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor şi, nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul
frângând, a început să mănânce. şi ziceau că el este un zeu.
27:36 Şi devenind toţi voioşi, au luat şi ei şi au 28:7 Şi împrejurul acelui loc erau ţarinile
mâncat. căpeteniei insulei, Publius, care, primindu-ne, ne-
27:37 Şi eram în corabie, de toţi, două sute a găzduit prietenos trei zile.
şaptezeci şi şase de suflete. 28:8 Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în
27:38 Şi săturându-se de bucate, au uşurat pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la
corabia, aruncând grâul în mare. care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile
peste el şi l-a vindecat.
27:39 Şi când s-a făcut ziuă, ei n-au cunoscut
pământul, dar au zărit un sân de mare, având 28:9 Şi întâmplându-se aceasta, veneau la el şi
ţărm nisipos, în care voiau, dacă ar putea, să ceilalţi din insulă care aveau boli şi se vindecau;
scoată corabia. 28:10 Şi aceştia ne-au cinstit mult şi, când am
27:40 Şi desfăcând ancorele, le-au lăsat în mare, plecat, ne-au pus la îndemână toate cele de
slăbind totodată funiile cârmelor şi, ridicând trebuinţă.
pânza din frunte în bătaia vântului, se îndreptau 28:11 După trei luni am pornit cu o corabie din
spre ţărm. Alexandria, care iernase în insulă şi care avea pe
27:41 Şi căzând pe un dâmb de nisip au înţepenit ea însemnul Dioscurilor.
corabia şi partea dinainte, înfigându-se, stătea 28:12 Şi ajungând la Siracuza, am rămas acolo
neclintită, iar partea dinapoi se sfărâma de trei zile.
puterea valurilor. 28:13 De unde, înconjurând, am sosit la Regium.
27:42 Iar ostaşii au făcut sfat să omoare pe cei Şi după o zi, suflând vânt de miazăzi, am ajuns la
legaţi, ca să nu scape vreunul, înotând. Puteoli în cealaltă zi.
27:43 Dar sutaşul, voind să ferească pe Pavel, i-a 28:14 Găsind acolo fraţi, am fost rugaţi să
împiedicat de la gândul lor şi a poruncit ca aceia rămânem la ei şapte zile. Şi aşa am venit la
care pot să înoate, aruncându-se cei dintâi, să Roma.
iasă la uscat; 28:15 Şi de acolo, auzind fraţii cele despre noi,
27:44 Iar ceilalţi, care pe scânduri, care pe câte au venit întru întâmpinarea noastră până la Forul
ceva de la corabie. Şi aşa au ajuns cu toţii să lui Apius şi la Trei Taverne, pe care, văzându-i,
scape, la uscat. Pavel a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a
îmbărbătat.
Capitolul 28 28:16 Iar când am intrat în Roma, sutaşul a
predat pe cei legaţi comandantului taberei, iar lui
28:1 Şi după ce am scăpat, am aflat că insula se Pavel i s-a îngăduit să locuiască aparte cu ostaşul
numeşte Malta. care îl păzea.
28:2 Iar locuitorii ei ne arătau o deosebită 28:17 Şi după trei zile Pavel a chemat la el pe cei
omenie, căci, aprinzând foc, ne-au luat pe toţi la care erau fruntaşii iudeilor. Şi, adunându-se,
ei din pricina ploii care era şi a frigului. zicea către ei: Bărbaţi fraţi, deşi eu n-am făcut
nimic rău împotriva poporului (nostru) sau a
28:3 Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi
datinilor părinteşti, am fost predat de la
punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-
Ierusalim, în mâinile romanilor.
a prins de mâna lui.

142 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


28:18 Aceştia, după ce m-au cercetat, voiau să-
mi dea drumul, fiindcă nu era în mine nici o vină 59. Romani — Noul
vrednică de moarte.
28:19 Dar iudeii, împotrivindu-mi-se, am fost
Testament
nevoit să cer să fiu judecat de Cezarul, dar nu că
aş avea de adus vreo pâră neamului meu. “Epistola către Romani a Sfântului
Apostol Pavel” — 16 Capitole : 433
28:20 Deci pentru această cauză v-am chemat să
Versete
vă văd şi să vorbesc cu voi. Căci pentru nădejdea
lui Israel mă aflu eu în acest lanţ.
28:21 Iar ei au zis către el: Noi n-am primit din Capitolul 1
Iudeea nici scrisori despre tine, nici nu a venit
cineva dintre fraţi, ca să ne vestească sau să ne 1:1 Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El
vorbească ceva rău despre tine. apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui
28:22 Dar dorim să auzim de la tine cele ce Dumnezeu,
gândeşti; căci despre eresul acesta ne este 1:2 Pe care a făgăduit-o mai înainte, prin
cunoscut; că pretutindeni i se stă împotrivă. proorocii Săi, în Sfintele Scripturi,
28:23 Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el, la 1:3 Despre Fiul Său, Cel născut din sămânţa lui
gazdă, mai mulţi. Şi de dimineaţa până seara, el le David, după trup,
vorbea, dând mărturie despre împărăţia lui 1:4 Care a fost rânduit Fiu al lui Dumnezeu întru
Dumnezeu, căutând să-i încredinţeze despre putere, după Duhul sfinţeniei, prin învierea Lui
Iisus din Legea lui Moise şi din prooroci. din morţi, Iisus Hristos, Domnul nostru,
28:24 Şi unii credeau celor spuse, iar alţii nu 1:5 Prin Care am primit har şi apostolie, ca să
credeau. aduc, în numele Său, la ascultarea credinţei, toate
28:25 Şi neînţelegându-se unii cu alţii, au plecat, neamurile,
zicând Pavel un cuvânt că: Bine a vorbit Duhul 1:6 Întru care sunteţi şi voi chemaţi ai lui Iisus
Sfânt prin Isaia proorocul, către părinţii noştri, Hristos:
28:26 Când a zis: "Mergi la poporul acesta şi zi: 1:7 Tuturor celor ce sunteţi în Roma, iubiţi de
Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi uitându-vă Dumnezeu, chemaţi şi sfinţi: har vouă şi pace de
veţi privi, dar nu veţi vedea. la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus
28:27 Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi Hristos!
cu urechile greu au auzit şi ochii lor i-au închis. 1:8 Mulţumesc, întâi Dumnezeului meu, prin
Ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu Iisus Hristos, pentru voi toţi, fiindcă credinţa
urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă voastră se vesteşte în toată lumea.
şi Eu să-l vindec". 1:9 Căci martor îmi este Dumnezeu, Căruia Îi
28:28 Deci cunoscut să vă fie vouă că această slujesc cu duhul meu, întru Evanghelia Fiului Său,
mântuire a lui Dumnezeu s-a trimis păgânilor, şi că neîncetat fac pomenire despre voi,
ei vor asculta. 1:10 Cerând totdeauna în rugăciunile mele ca să
28:29 Şi după ce a zis el acestea, iudeii au plecat am cumva, prin voinţa Lui, vreodată, bun prilej ca
având între ei mare neînţelegere. să vin la voi.
28:30 Iar Pavel a rămas doi ani întregi în casa 1:11 Pentru că doresc mult să vă văd ca să vă
luată de el cu chirie, şi primea pe toţi care veneau împărtăşesc vreun dar duhovnicesc, spre
la el, întărirea voastră.
28:31 Propovăduind împărăţia lui Dumnezeu şi 1:12 Şi aceasta ca să mă mângâi împreună cu voi
învăţând cele despre Domnul Iisus Hristos, cu prin credinţa noastră laolaltă, a voastră şi a mea.
toată îndrăzneala şi fără nici o piedică. 1:13 Fraţilor, nu vreau ca voi să nu ştiţi că, de
multe ori, mi-am pus în gând să vin la voi, dar am
fost până acum împiedicat, ca să am şi între voi
vreo roadă, ca şi la celelalte neamuri.

143 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


1:14 Dator sunt şi elinilor şi barbarilor şi lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu
învăţaţilor şi neînvăţaţilor; se cuvine.
1:15 Astfel, cât despre mine, sunt bucuros să vă 1:29 Plini fiind de toată nedreptatea, de
vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma. desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate;
1:16 Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de
Hristos, pentru că este putere a lui Dumnezeu înşelăciune, de purtări rele, bârfitori,
spre mântuirea a tot celui care crede, iudeului 1:30 Grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu,
întâi, şi elinului. ocărâtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, născocitori
1:17 Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă de rele, nesupuşi părinţilor,
în ea din credinţă spre credinţă, precum este 1:31 Neînţelepţi, călcători de cuvânt, fără
scris: "Iar dreptul din credinţă va fi viu". dragoste, fără milă;
1:18 Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din 1:32 Aceştia, deşi au cunoscut dreapta orânduire
cer peste toată fărădelegea şi peste toată a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea
nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei
drept adevăr. acestea, ci le şi încuviinţează celor care le fac.
1:19 Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre
Dumnezeu este cunoscut de către ei; fiindcă Capitolul 2
Dumnezeu le-a arătat lor.
1:20 Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea 2:1 Pentru aceea, oricine ai fi, o, omule, care
lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica judeci, eşti fără cuvânt de răspuns, căci, în ceea ce
Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără judeci pe altul, pe tine însuţi te osândeşti, căci
cuvânt de apărare, acelaşi lucruri faci şi tu care judeci.
1:21 Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au 2:2 Şi noi ştim că judecata lui Dumnezeu este
slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s- după adevăr, faţă de cei ce fac unele ca acestea.
au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea 2:3 Şi socoteşti tu, oare, omule, care judeci pe cei
nesocotită s-a întunecat. ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei
1:22 Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni. scăpa de judecata lui Dumnezeu?
1:23 Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui 2:4 Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a
nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind că
stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la
picioare şi al târâtoarelor. pocăinţă?
1:24 De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după 2:5 Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta
poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească nepocăită, îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a
trupurile lor între ei, arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
1:25 Ca unii care au schimbat adevărul lui 2:6 Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui:
Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit 2:7 Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă
făpturii, în locul Făcătorului, Care este bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune,
binecuvântat în veci, amin!
2:8 Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun
1:26 Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi
de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca furie.
rânduială cu cea împotriva firii;
2:9 Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui
1:27 Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea om care săvârşeşte răul, al iudeului mai întâi, şi al
după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta elinului;
lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind
2:10 Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele:
ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii
iudeului mai întâi, şi elinului.
lor.
2:11 Căci nu este părtinire la Dumnezeu!
1:28 Şi precum n-au încercat să aibă pe
Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a

144 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


2:12 Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege 2:29 Ci este iudeu cel întru ascuns, iar tăierea
vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în literă; a
vor fi judecaţi. cărui laudă nu vine de la oameni, ci de la
2:13 Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu.
Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi
îndreptaţi. Capitolul 3
2:14 Căci, când păgânii care nu au lege, din fire
fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi 3:1 Care este deci întâietatea iudeului şi folosul
lege, tăierii împrejur?
2:15 Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, 3:2 Este mare în toate privinţele. Întâi, pentru că
prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, lor li s-au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu.
care îi învinovăţesc sau îi şi apără, 3:3 Căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare
2:16 În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin necredinţa lor va nimici credincioşia lui
Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse Dumnezeu?
ale oamenilor. 3:4 Nicidecum! Ci Dumnezeu se vădeşte în
2:17 Dar dacă tu te numeşti iudeu şi te reazimi adevărul Său, pe când tot omul întru minciună,
pe lege şi te lauzi cu Dumnezeu, precum este scris: "Drept eşti Tu întru cuvintele
2:18 Şi cunoşti voia Lui şi ştii să încuviinţezi cele Tale şi biruitor când vei judeca Tu".
bune, fiind învăţat din lege, 3:5 Iar dacă nedreptatea noastră învederează
2:19 Şi eşti încredinţat că tu eşti călăuză orbilor, dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva
lumină celor ce sunt în întuneric, este nedrept Dumnezeu care aduce mânia? - Ca
om vorbesc.
2:20 Povăţuitor celor fără de minte, învăţător
celor nevârstnici, având în lege dreptarul 3:6 Nicidecum! Căci atunci cum va judeca
cunoştiinţei şi al adevărului, Dumnezeu lumea?
2:21 Deci tu, cel care înveţi pe altul, pe tine însuţi 3:7 Căci dacă adevărul lui Dumnezeu, prin
nu te înveţi? Tu cel care propovăduieşti: Să nu minciuna mea, a prisosit spre slava Lui, pentru ce
furi - şi tu furi? dar mai sunt şi eu judecat ca păcătos?
2:22 Tu, cel care zici: Să nu săvârşeşti adulter, 3:8 Şi de ce n-am face cele rele, ca să vină cele
săvârşeşti adulter? Tu cel care urăşti idolii, furi bune, precum suntem huliţi şi precum spun unii
cele sfinte? că zicem noi? Osânda aceasta este dreaptă.
2:23 Tu, care te lauzi cu legea, Îl necinsteşti pe 3:9 Dar ce? Avem noi vreo precădere?
Dumnezeu, prin călcarea legii? Nicidecum. Căci am învinuit mai înainte şi pe
iudei, şi pe elini, că toţi sunt sub păcat,
2:24 "Căci numele lui Dumnezeu, din pricina
voastră, este hulit între neamuri", precum este 3:10 După cum este scris: "Nu este drept nici
scris. unul;
2:25 Căci tăierea împrejur foloseşte, dacă păzeşti 3:11 Nu este cel ce înţelege, nu este cel ce caută
legea; dacă însă eşti călcător de lege, tăierea ta pe Dumnezeu.
împrejur s-a făcut netăiere împrejur. 3:12 Toţi s-au abătut, împreună, netrebnici s-au
2:26 Deci dacă cel netăiat împrejur păzeşte făcut. Nu este cine să facă binele, nici măcar unul
hotărârile legii, netăierea lui împrejur nu va fi, nu este.
oare, socotită ca tăiere împrejur? 3:13 Mormânt deschis este gâtlejul lor; viclenii
2:27 Iar el - din fire netăiat împrejur, dar vorbit-au cu limbile lor; venin de viperă este sub
împlinitor al legii - nu te va judeca, oare, pe tine, buzele lor;
care, prin litera legii şi prin tăierea împrejur, eşti 3:14 Gura lor e plină de blestem şi amărăciune;
călcător de lege? 3:15 Iuţi sunt picioarele lor să verse sânge;
2:28 Pentru că nu cel ce se arată pe din afară e 3:16 Pustiire şi nenorocire sunt în drumurile
iudeu, nici cea arătată pe dinafară în trup, este lor;
tăiere împrejur;
3:17 Şi calea păcii ei nu au cunoscut-o;

145 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


3:18 Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor 4:3 Căci, ce spune Scriptura? Şi "Avraam a crezut
lor". lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate".
3:19 Dar ştim că cele câte zice Legea le spune 4:4 Celui care face fapte, nu i se socoteşte plata
celor care sunt sub Lege, ca orice gură să fie după har, ci după datorie;
închisă şi ca toată lumea să fie vinovată înaintea 4:5 Iar celui care nu face fapte, ci crede în Cel ce
lui Dumnezeu. îndreptează pe cel păcătos, credinţa lui i se
3:20 Pentru că din faptele Legii nici un om nu se socoteşte ca dreptate.
va îndrepta înaintea Lui, căci prin Lege vine 4:6 Precum şi David vorbeşte despre fericirea
cunoştinţa păcatului. omului căruia Dumnezeu îi socoteşte dreptatea
3:21 Dar acum, în afară de Lege, s-a arătat fără fapte:
dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de 4:7 "Fericiţi aceia, cărora li s-au iertat
Lege şi de prooroci. fărădelegile şi ale căror păcate li s-au acoperit!
3:22 Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin 4:8 Fericit bărbatul căruia Domnul nu-i va socoti
credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi păcatul".
cei ce cred, căci nu este deosebire.
4:9 Deci fericirea aceasta este ea numai pentru
3:23 Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi
slava lui Dumnezeu; împrejur? Căci zicem: "I s-a socotit lui Avraam
3:24 Îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin credinţa ca dreptate".
răscumpărarea cea în Hristos Iisus. 4:10 Dar cum i s-a socotit? Când era tăiat
3:25 Pe Care Dumnezeu L-a rânduit (jertfă de) împrejur sau când era netăiat împrejur? Nu când
ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, ca să-Şi era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
arate dreptatea Sa, pentru iertarea păcatelor 4:11 Iar semnul tăierii împrejur l-a primit ca
celor mai înainte făcute, pecete a dreptăţii pentru credinţa lui din vremea
3:26 Întru îngăduinţa lui Dumnezeu - ca să-Şi netăierii împrejur, ca să fie el părinte al tuturor
arate dreptatea Sa, în vremea de acum, spre a fi celor ce cred, netăiaţi împrejur, pentru a li se
El Însuşi drept, şi îndreptând pe cel ce trăieşte socoti şi lor (credinţa) ca dreptate,
din credinţa în Iisus. 4:12 Şi părinte al celor tăiaţi împrejur. Dar nu
3:27 Deci, unde este pricina de laudă? A fost numai al celor care sunt tăiaţi împrejur, ci şi care
înlăturată. Prin care Lege? Prin Legea faptelor? umblă pe urmele credinţei pe care o avea
Nu, ci prin Legea credinţei. părintele nostru Avraam, pe când era netăiat
3:28 Căci socotim că prin credinţă se va îndrepta împrejur.
omul, fără faptele Legii. 4:13 Pentru că Avraam şi seminţia lui nu prin
3:29 Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu lege au primit făgăduinţa că vor moşteni lumea,
este El şi Dumnezeul păgânilor? Da, şi al ci prin dreptatea cea din credinţă.
păgânilor. 4:14 Căci dacă moştenitorii sunt cei ce au legea,
3:30 Fiindcă este un singur Dumnezeu, Care va atunci credinţa a ajuns zadarnică, iar făgăduinţa
îndrepta din credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi, s-a desfiinţat,
prin credinţă, pe cei netăiaţi împrejur. 4:15 Căci legea pricinuieşte mâine; dar unde nu
3:31 Desfiinţăm deci noi Legea prin credinţă? este lege, nu este nici călcare de lege.
Nicidecum! Dimpotrivă, întărim Legea. 4:16 De aceea (moştenirea făgăduită) este din
credinţă, ca să fie din har şi ca făgăduinţa să
Capitolul 4 rămână sigură pentru toţi urmaşii, nu numai
pentru toţi cei ce se ţin de lege, ci şi pentru cei ce
se ţin de credinţa lui Avraam, care este părinte al
4:1 Deci, ce vom zice că a dobândit după trup
nostru al tuturor,
strămoşul nostru Avraam?
4:17 Precum este scris: "Te-am pus părinte al
4:2 Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are
multor neamuri", în faţa Celui în Care a crezut, a
de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
lui Dumnezeu, Care înviază morţii şi cheamă la
fiinţă cele ce încă nu sunt;

146 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


4:18 Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu atât mai mult, împăcaţi fiind, ne vom mântui
cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, prin viaţa Lui.
după cum i s-a spus: "Aşa va fi seminţia ta"; 5:11 Şi nu numai atât, ci şi ne lăudăm în
4:19 Şi neslăbind în credinţă, nu s-a uitat la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin
trupul său amorţit - căci era aproape de o sută de Care am primit acum împăcarea.
ani - şi nici la amorţirea pântecelui Sarrei; 5:12 De aceea, precum printr-un om a intrat
4:20 Şi nu s-a îndoit, prin necredinţă, de păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi
făgăduinţa lui Dumnezeu, ci s-a întărit în moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au
credinţă, dând slavă lui Dumnezeu, păcătuit în el.
4:21 Şi fiind încredinţat că ceea ce i-a făgăduit 5:13 Căci, până la lege, păcatul era în lume, dar
are putere să şi facă. păcatul nu se socoteşte când nu este lege.
4:22 De acea, credinţa lui i s-a socotit ca 5:14 Ci a împărăţit moartea de la Adam până la
dreptate. Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după
4:23 Şi nu s-a scris numai pentru el că i s-a asemănarea greşelii lui Adam, care este chip al
socotit ca dreptate, Celui ce avea să vină.
4:24 Ci se va socoti şi pentru noi, cei care credem 5:15 Dar nu este cu greşeala cum este cu harul,
în Cel ce a înviat din morţi pe Iisus, Domnul căci dacă prin greşeala unuia cei mulţi au murit,
nostru, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul Lui
au prisosit asupra celor mulţi, prin harul unui
4:25 Care S-a dat pentru păcatele noastre şi a
singur om, Iisus Hristos.
înviat pentru îndreptarea noastră.
5:16 Şi ce aduce darul nu seamănă cu ce a adus
acel unul care a păcătuit; căci judecata dintr-unul
Capitolul 5 duce la osândire, iar harul din multe greşeli duce
la îndreptare.
5:1 Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace
5:17 Căci, dacă prin greşeala unuia moartea a
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
împărăţit printr-unul, cu mult mai mult cei ce
5:2 Prin Care am avut şi apropiere, prin credinţă, primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii
la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru vor împărăţi în viaţă prin Unul Iisus Hristos.
nădejdea slavei lui Dumnezeu.
5:18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit
5:3 Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin
bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, îndreptarea adusă de Unul a venit, pentru toţi
5:4 Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde oamenii, îndreptarea care dă viaţă;
5:5 Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea 5:19 Căci precum prin neascultarea unui om s-au
lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea
Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. unuia se vor face drepţi cei mulţi.
5:6 Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la 5:20 Iar Legea a intrat şi ea ca se înmulţească
timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi. greşeala; iar unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit
5:7 Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; harul;
dar pentru cel bun poate se hotărăşte cineva să 5:21 Pentru că precum a împărăţit păcatul prin
moară. moarte, aşa şi harul să împărăţească prin
5:8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de dreptate, spre viaţa veşnică, prin Iisus Hristos,
noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit Domnul nostru.
când noi eram încă păcătoşi.
5:9 Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind Capitolul 6
îndreptaţi prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El
de mânie. 6:1 Ce vom zice deci? Rămâne-vom, oare, în
5:10 Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am păcat, ca să se înmulţească harul?
împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, 6:2 Nicidecum! Noi care am murit păcatului, cum
vom mai trăi în păcat?

147 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


6:3 Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum
botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? mădularele voastre roabe dreptăţii, spre sfinţire.
6:4 Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin 6:20 Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului,
botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din eraţi liberi faţă de dreptate.
morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi 6:21 Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care
întru înnoirea vieţii; acum vă e ruşine; pentru că sfârşitul acelora este
6:5 Căci dacă am fost altoiţi pe El prin moartea.
asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai 6:22 Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi
învierii Lui, făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi roada voastră
6:6 Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi spre sfinţire, iar sfârşitul, viaţă veşnică.
a fost răstignit împreună cu El, ca să se 6:23 Pentru că plata păcatului este moartea, iar
nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos
robi ai păcatului. Iisus, Domnul nostru.
6:7 Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat.
6:8 Iar dacă am murit împreună cu Hristos, Capitolul 7
credem că vom şi vieţui împreună cu El,
6:9 Ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai 7:1 Oare nu ştiţi, fraţilor - căci celor ce cunosc
moare. Moarta nu mai are stăpânire asupra Lui. Legea vorbesc - că Legea are putere asupra
6:10 Căci ce a murit, a murit păcatului o dată omului, atâta timp cât el trăieşte?
pentru totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui 7:2 Căci femeia măritată e legată, prin lege, de
Dumnezeu. bărbatul său atâta timp cât el trăieşte; iar dacă i-a
6:11 Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi murit bărbatul, este dezlegată de legea
păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos bărbatului.
Iisus, Domnul nostru. 7:3 Deci, trăindu-i bărbatul, se va numi adulteră
6:12 Deci să nu împărăţească păcatul în trupul dacă va fi cu alt bărbat; iar dacă i-a murit
vostru cel muritor, ca să vă supuneţi poftelor lui; bărbatul este liberă faţă de lege, ca să nu fie
adulteră, luând un alt bărbat.
6:13 Nici să nu puneţi mădularele voastre ca
arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, 7:4 Aşa că, fraţii mei, şi voi aţi murit Legii, prin
înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi trupul lui Hristos, spre a fi ai altuia, ai Celui ce a
din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale înviat din morţi, ca să aducem roade lui
dreptăţii lui Dumnezeu. Dumnezeu.
6:14 Căci păcatul nu va avea stăpânire asupra 7:5 Căci pe când eram în trup, patimile păcatelor,
voastră, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har. care erau prin Lege, lucrau în mădularele
noastre, ca să aducem roade morţii;
6:15 Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem
sub lege, ci sub har? Nicidecum! 7:6 Dar acum ne-am desfăcut de Lege, murind
aceluia în care eram ţinuţi robi, ca noi să slujim
6:16 Au nu ştiţi că celui ce vă daţi spre ascultare întru înnoirea Duhului, iar nu după slova cea
robi, sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi: fie ai veche.
păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre
dreptate? 7:7 Ce vom zice deci? Au doară Legea este păcat?
Nicidecum. Dar eu n-am cunoscut păcatul, decât
6:17 Mulţumim însă lui Dumnezeu, că (deşi) prin Lege. Căci n-aş fi ştiut pofta, dacă Legea n-ar
eraţi robi ai păcatului, v-aţi supus din toată inima fi zis: Să nu pofteşti!
dreptarului învăţăturii căreia aţi fost
încredinţaţi, 7:8 Dar păcatul, luând pricină prin poruncă, a
lucrat în mine tot felul de pofte. Căci fără lege,
6:18 Şi izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai păcatul era mort.
dreptăţii.
7:9 Iar eu cândva trăiam fără lege, dar după ce a
6:19 Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea venit porunca, păcatul a prins viaţă;
trupului vostru. - Căci precum aţi făcut
mădularele voastre roabe necurăţiei şi 7:10 Iar eu am murit! Şi porunca, dată spre viaţă,
mi s-a aflat a fi spre moarte.
148 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
7:11 Pentru că păcatul, luând îndemn prin păcatului şi pentru păcat a osândit păcatul în
poruncă, m-a înşelat şi m-a ucis prin ea. trup,
7:12 Deci, Legea e sfântă şi porunca e sfântă şi 8:4 Pentru ca îndreptarea din Lege să se
dreaptă şi bună. împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci
7:13 Atunci, ce era bun s-a făcut pentru mine după duh.
pricina morţii? Nicidecum! Ci păcatul, ca să se 8:5 Căci cei ce sunt după trup cugetă cele ale
arate păcat, mi-a adus moartea, prin ceea ce a trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale
fost bun, pentru ca păcatul, prin poruncă, să fie Duhului.
peste măsură de păcătos. 8:6 Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa
7:14 Căci ştim că Legea e duhovnicească; dar eu Duhului este viaţă şi pace;
sunt trupesc, vândut sub păcat. 8:7 Fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie
7:15 Pentru că ceea ce fac nu ştiu; căci nu împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii
săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. lui Dumnezeu, că nici nu poate.
7:16 Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că 8:8 Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui
Legea este bună. Dumnezeu.
7:17 Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care 8:9 Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă
locuieşte în mine. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă
7:18 Fiindcă ştiu că nu locuieşte în mine, adică în cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al
trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, Lui.
dar a face binele nu aflu; 8:10 Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort
7:19 Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe pentru păcat; iar Duhul, viaţă pentru dreptate,
care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc. 8:11 Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din
7:20 Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos
aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine. Iisus din morţi va face vii şi trupurile voastre cele
muritoare, prin Duhul Său care locuieşte în voi.
7:21 Găsesc deci în mine, care voiesc să fac bine,
legea că răul este legat de mine. 8:12 Drept aceea, fraţilor, nu suntem datori
trupului, ca să vieţuim după trup.
7:22 Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de
legea lui Dumnezeu; 8:13 Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar
dacă ucideţi, cu Duhul, faptele trupului, veţi fi vii.
7:23 Dar văd în mădularele mele o altă lege,
luptându-se împotriva legii minţii mele şi 8:14 Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui
făcându-mă rob legii păcatului, care este în Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
mădularele mele. 8:15 Pentru că n-aţi primit iarăşi un duh al
7:24 Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfierii,
trupul morţii acesteia? prin care strigăm: Avva! Părinte!
7:25 Mulţumesc lui Dumnezeu, prin Iisus 8:16 Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu
Hristos, Domnul nostru! Deci, dar, eu însumi, cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu.
mintea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu 8:17 Şi dacă suntem fii, suntem şi moştenitori -
trupul, legii păcatului. moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-
moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună
Capitolul 8 cu El, ca împreună cu El să ne şi preamărim.
8:18 Căci socotesc că pătimirile vremii de acum
8:1 Drept aceea nici o osândă nu este acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va
asupra celor ce sunt în Hristos Iisus. descoperi.
8:2 Căci legea duhului vieţii în Hristos Iisus m-a 8:19 Pentru că făptura aşteaptă cu nerăbdare
eliberat de legea păcatului şi a morţii, descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
8:3 Pentru că ceea ce era cu neputinţă Legii - 8:20 Căci făptura a fost supusă deşertăciunii - nu
fiind slabă prin trup - a săvârşit Dumnezeu, din voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o -
trimiţând pe Fiul Său întru asemănarea trupului cu nădejde,

149 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


8:21 Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din 8:36 Precum este scris: "Pentru Tine suntem
robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de
măririi fiilor lui Dumnezeu. junghiere".
8:22 Căci ştim că toată făptura împreună suspină 8:37 Dar în toate acestea suntem mai mult decât
şi împreună are dureri până acum. biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.
8:23 Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga 8:38 Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici
Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi, aşteptând viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de
înfierea, răscumpărarea trupului nostru. acum, nici cele ce vor fi, nici puterile,
8:24 Căci prin nădejde ne-am mântuit; dar 8:39 Nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă
nădejdea care se vede nu mai e nădejde. Cum ar făptură nu va putea să ne despartă pe noi de
nădăjdui cineva ceea ce vede? dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus,
8:25 Iar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, Domnul nostru.
aşteptăm prin răbdare.
8:26 De asemenea şi Duhul vine în ajutor Capitolul 9
slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm
cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi 9:1 Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor
cu suspine negrăite. fiindu-mi conştiinţa mea în Duhul Sfânt,
8:27 Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este 9:2 Că mare îmi este întristarea şi necurmată
dorinţa Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă durerea inimii.
pentru sfinţi. 9:3 Căci aş fi dorit să fiu eu însumi anatema de la
8:28 Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre Hristos pentru fraţii mei, cei de un neam cu mine,
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care după trup,
sunt chemaţi după voia Lui; 9:4 Care sunt israeliţi, ale cărora sunt înfierea şi
8:29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, slava şi legămintele şi Legea şi închinarea şi
mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului făgăduinţele,
Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulţi 9:5 Ai cărora sunt părinţii şi din care după trup
fraţi. este Hristos, Cel ce este peste toate Dumnezeu,
8:30 Iar pe care i-a hotărât mai înainte, pe binecuvântat în veci. Amin!
aceştia i-a şi chemat; şi pe care i-a chemat, pe 9:6 Dar nu aşa că ar fi căzut cuvântul lui
aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, Dumnezeu: căci nu toţi cei din Israel sunt şi
pe aceştia i-a şi mărit. israeliţi;
8:31 Ce vom zice deci la acestea? Dacă 9:7 Nici pentru că sunt urmaşii lui Avraam, sunt
Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva toţi fii, ci "întru Isaac, a zis, se vor chema ţie
noastră? urmaşi",
8:32 El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L- 9:8 Adică: Nu copiii trupului sunt copii ai lui
a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, Dumnezeu, ci fiii făgăduinţei se socotesc urmaşi.
oare, toate împreună cu El?
9:9 Căci al făgăduinţei este cuvântul acesta: "(La
8:33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui anul) pe vremea aceasta voi veni şi Sara va avea
Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îndreptează; un fiu".
8:34 Cine este Cel ce osândeşte? Hristos, Cel ce a 9:10 Dar nu numai ea, ci şi Rebeca, având copii
murit, şi mai ales Cel ce a înviat, Care şi este de-a gemeni dintr-unul, Isaac, părintele nostru;
dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru
9:11 Şi nefiind ei încă născuţi şi nefăcând ei ceva
noi!
bun sau rău, ca să rămână voia lui Dumnezeu cea
8:35 Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui după alegere, nu din fapte, ci de la Cel care
Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, cheamă,
sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau
9:12 I s-a zis ei că "cel mai mare va sluji celui mai
primejdia, sau sabia?
mic",

150 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


9:13 Precum este scris: "Pe Iacov l-am iubit, iar 9:30 Ce vom zice, deci? Că neamurile care nu
pe Isav l-am urât". căutau dreptatea au dobândit dreptatea, însă
9:14 Ce vom zice dar? Nu cumva la Dumnezeu dreptatea din credinţă;
este nedreptate? Nicidecum! 9:31 Iar Israel, urmărind legea dreptăţii, n-a
9:15 Căci grăieşte către Moise: "Voi milui pe cine ajuns la legea dreptăţii.
vreau să-l miluiesc şi Mă voi îndura de cine vreau 9:32 Pentru ce? Pentru că nu o căutau din
să Mă îndur". credinţă, ci ca din faptele Legii. S-au poticnit de
9:16 Deci, dar, nu este nici de la cel care voieşte, piatra poticnirii,
nici de la cel ce aleargă, ci de la Dumnezeu care 9:33 Precum este scris: "Iată pun în Sion piatră
miluieşte. de poticnire şi piatră de sminteală; şi tot cel ce
9:17 Căci Scriptura zice lui Faraon: "Pentru crede în El nu se va ruşina".
aceasta chiar te-am ridicat, ca să arăt în tine
puterea Mea şi ca numele Meu să se vestească în Capitolul 10
tot pământul".
9:18 Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl 10:1 Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi
miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel,
9:19 Îmi vei zice deci: De ce mai dojeneşte? Căci este spre mântuire.
voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? 10:2 Căci le mărturisesc că au râvnă pentru
9:20 Dar, omule, tu cine eşti care răspunzi Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă.
împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice 10:3 Deoarece, necunoscând dreptatea lui
Celui ce a făcut-o: De ce m-ai făcut aşa? Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea
9:21 Sau nu are olarul putere peste lutul lui, ca lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus.
din aceeaşi frământătură să facă un vas de cinste, 10:4 Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre
iar altul de necinste? dreptate tot celui ce crede.
9:22 Şi ce este dacă Dumnezeu, voind să-Şi arate 10:5 Căci Moise scrie despre dreptatea care vine
mânia şi să facă cunoscută puterea Sa, a suferit cu din lege, că: "Omul care o va îndeplini va trăi prin
multă răbdare vasele mâniei Sale, gătite spre ea".
pierire, 10:6 Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: "Să
9:23 Şi ca să facă cunoscută bogăţia slavei Sale nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?", ca adică
către vasele milei, pe care mai dinainte le-a gătit să coboare pe Hristos!
spre slavă? 10:7 Sau: "Cine se va coborî întru adânc?", ca să
9:24 Adică pe noi, pe care ne-a şi chemat, nu ridice pe Hristos din morţi!
numai dintre iudei, ci şi dintre păgâni, 10:8 Dar ce zice Scriptura? "Aproape este de tine
9:25 Precum zice El şi la Osea: "Chema-voi cuvântul, în gura ta şi în inima ta", - adică
poporul Meu pe cel ce nu este poporul Meu, şi cuvântul credinţei pe care-l propovăduim.
iubită pe cea care nu era iubită; 10:9 Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este
9:26 Şi va fi în locul unde li s-a zis lor: Nu voi Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a
sunteţi poporul Meu - acolo se vor chema fii ai înviat pe El din morţi, te vei mântui.
Dumnezeului Celui viu". 10:10 Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu
9:27 Iar Isaia strigă pentru Israel : "Dacă gura se mărturiseşte spre mântuire.
numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, 10:11 Căci zice Scriptura: "Tot cel ce crede în El
rămăşiţa se va mântui. nu se va ruşina".
9:28 Pentru că împlinind şi scurtând, Domnul va 10:12 Căci nu este deosebire între iudeu şi elin,
îndeplini, pe pământ, cuvântul Său". pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, Care
9:29 Şi precum a proorocit Isaia: "Dacă Domnul îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El.
Savaot nu ne-ar fi lăsat nouă urmaşi, am fi ajuns 10:13 Căci: "Oricine va chema numele Domnului
ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora". se va mântui".

151 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


10:14 Dar cum vor chema numele Aceluia în 11:7 Ce este deci? Nu tot Israelul a dobândit ceea
Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela ce căuta; ci cei aleşi au dobândit, iar ceilalţi s-au
de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără împietrit,
propovăduitor? 11:8 Precum este scris: "Dumnezeu le-a dat duh
10:15 Şi cum vor propovădui, de nu vor fi de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu
trimişi? Precum este scris: "Cât de frumoase sunt audă până în ziua de azi".
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce 11:9 Iar David zice: "Facă-se masa lor cursă şi laţ
vestesc cele bune!" şi sminteală şi răsplătire lor!
10:16 Dar nu toţi s-au supus Evangheliei, căci 11:10 Întunce-se ochii lor ca să nu vadă şi
Isaia zice: "Doamne, cine a crezut celor auzite de spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna!"
la noi?"
11:11 Deci, întreb: S-a poticnit, oare, ca să cadă?
10:17 Prin urmare, credinţa este din auzire, iar Nicidecum! Şi prin căderea lor, neamurilor le-a
auzirea prin cuvântul lui Hristos. venit mântuirea, ca Israel să-şi întărâte râvna faţă
10:18 Dar întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă: de ele.
"În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile 11:12 Dar dacă greşeala lor a fost bogăţie lumii
lumii cuvintele lor". şi micşorarea lor bogăţie neamurilor, cu cât mai
10:19 Dar zic: Nu cumva Israel n-a înţeles? Moise mult întreg numărul lor!
spune cel dintâi: "Voi întărâta râvna voastră prin 11:13 Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât
cel ce nu este poporul (Meu) şi voi aţâţa mânia sunt eu, deci, apostol al neamurilor, slăvesc
voastră cu un popor nepriceput". slujirea mea,
10:20 Isaia îndrăzneşte şi zice: "Am fost aflat de 11:14 Doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din
cei ce nu Mă căutau şi M-am făcut arătat celor ce neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei.
nu întrebau de Mine".
11:15 Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea
10:21 Dar către Israel zice: "Toată ziua întins-am lumii, ce va fi primirea lor la loc, dacă nu o
mâinile Mele către un popor neascultător şi înviere din morţi?
împotrivă grăitor".
11:16 Iar dacă este pârga (de făină) sfântă, şi
frământătura este sfântă; şi dacă rădăcina este
Capitolul 11 sfântă, şi ramurile sunt.
11:17 Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi
11:1 Întreb deci: Oare lepădat-a Dumnezeu pe tu, care erai măslin sălbatic, ai fost altoit printre
poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, cele rămase, şi părtaş te-ai făcut rădăcinii şi
din urmaşii lui Avraam, din seminţia lui grăsimii măslinului,
Veniamin.
11:18 Nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te
11:2 Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Său, pe mândreşti, nu tu porţi rădăcina, ci rădăcina pe
care mai înainte l-a cunoscut. Nu ştiţi, oare, ce tine.
zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el
împotriva lui Israel, zicând: 11:19 Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să
fiu altoit eu.
11:3 "Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât,
jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas 11:20 Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate,
singur şi ei caută să-mi ia sufletul!". iar tu stai prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci teme-
te;
11:4 Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns?
"Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care 11:21 Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile
fireşti, nici pe tine nu te va cruţa.
nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal".
11:22 Vezi deci bunătatea şi asprimea lui
11:5 Deci tot aşa şi în vremea de acum este o
rămăşiţă aleasă prin har. Dumnezeu: Asprimea Lui către cei ce au căzut în
bunătatea Lui către tine, dacă vei stărui în
11:6 Iar dacă este prin har, nu mai este din fapte; această bunătate; altfel şi tu vei fi tăiat.
altfel harul nu mai este har. Iar dacă este din
fapte, nu mai este har, altfel fapta nu mai este
faptă.

152 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


11:23 Dar şi aceia, de nu vor stărui în necredinţă, care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut
vor fi altoiţi; căci puternic este Dumnezeu să-i şi desăvârşit.
altoiască iarăşi. 12:3 Căci, prin harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia
11:24 Căci dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din voi să nu cugete despre sine mai mult decât
din fire sălbatic şi împotriva firii ai fost altoit în trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi
măslin bun, cu atât mai vârtos aceştia, care sunt înţelept, precum Dumnezeu i-a împărţit măsura
după fire, vor fi altoiţi în însuşi măslinul lor. credinţei.
11:25 Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu 12:4 Ci precum într-un singur trup avem multe
ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi
înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel lucrare,
în parte, până ce va intra tot numărul 12:5 Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în
neamurilor. Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora;
11:26 Şi astfel întregul Israel se va mântui, 12:6 Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-
precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după
va îndepărta nelegiuirile de la Iacov; măsura credinţei;
11:27 Şi acesta este legământul Meu cu ei, când 12:7 Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă
voi ridica păcatele lor". unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură;
11:28 Cât priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi 12:8 Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă
din pricina voastră, dar cu privire la alegere ei împarte altora, să împartă cu firească
sunt iubiţi, din cauza părinţilor. nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere
11:29 Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie
nu se pot lua înapoi. bună!
11:30 După cum voi, cândva, n-aţi ascultat de 12:9 Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul,
Dumnezeu, dar acum aţi fost miluiţi prin alipiţi-vă de bine.
neascultarea acestora, 12:10 În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în
11:31 Tot aşa şi aceştia n-au ascultat acum, ca, cinste, unii altora daţi-vă întâietate.
prin mila către voi, să fie miluiţi şi ei acum. 12:11 La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi
11:32 Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în fierbinţi; Domnului slujiţi.
neascultare, pentru ca pe toţi să-i miluiască. 12:12 Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi
11:33 O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al răbdători; la rugăciune stăruiţi.
ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate 12:13 Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor,
judecăţile Lui şi cât sunt de nepătrunse căile Lui! iubirea de străini urmând.
11:34 Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau 12:14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc,
cine a fost sfetnicul Lui? binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.
11:35 Sau cine mai înainte I-a dat Lui şi va lua 12:15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi
înapoi de la El? cu cei ce plâng.
11:36 Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt 12:16 Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu
toate. A Lui să fie mărirea în veci. Amin! cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre
cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi.
Capitolul 12 12:17 Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi
grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor.
12:1 Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările 12:18 Dacă se poate, pe cât stă în puterea
lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii.
pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu,
ca închinarea voastră cea duhovnicească, 12:19 Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi
loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: "A Mea
12:2 Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul".
schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi
12:20 Deci, dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i
de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci,
153 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
făcând acestea, vei grămădi cărbuni de foc pe 13:13 Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în
capul lui. ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de
12:21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu ruşine, nu în ceartă şi în pizmă;
binele. 13:14 Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi
grija de trup să nu o faceţi spre pofte.
Capitolul 13
Capitolul 14
13:1 Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri,
căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar 14:1 Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i
cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite. judecaţi gândurile.
13:2 Pentru aceea, cel ce se împotriveşte 14:2 Unul crede să mănânce de toate; cel slab
stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui însă mănâncă legume.
Dumnezeu. Iar cel ce se împotrivesc îşi vor lua 14:3 Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce
osândă. nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu
13:3 Căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu
bună, ci pentru cea rea. Voieşti, deci, să nu-ţi fie l-a primit.
frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de 14:4 Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia?
la ea. Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci
13:4 Căci ea este slujitoare a lui Dumnezeu spre Domnul are putere ca să-l facă să stea.
binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te; căci nu în 14:5 Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă
zadar poartă sabia; pentru că ea este slujitoare a toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat
lui Dumnezeu şi răzbunătoare a mâniei Lui, în mintea lui.
asupra celui ce săvârşeşte răul.
14:6 Cel ce ţine ziua, o ţine pentru Domnul; şi cel
13:5 De aceea este nevoie să vă supuneţi, nu ce nu ţine ziua, nu o ţine pentru Domnul. Şi cel ce
numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinţă. mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci
13:6 Că pentru aceasta plătiţi şi dări. Căci mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă
(dregătorii) sunt slujitorii lui Dumnezeu, pentru Domnul nu mănâncă, şi mulţumeşte lui
stăruind în această slujire neîncetat. Dumnezeu.
13:7 Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui 14:7 Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru
cu darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu sine şi nimeni nu moare pentru sine.
teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. 14:8 Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă
13:8 Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă
iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem.
aproapele a împlinit legea. 14:9 Căci pentru aceasta a murit şi a înviat
13:9 Pentru că (poruncile): Să nu săvârşeşti Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste
adulter; să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti vii.
strâmb; să nu pofteşti... şi orice altă poruncă ar 14:10 Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi
mai fi se cuprind în acest cuvânt: Să iubeşti pe tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne
aproapele tău ca pe tine însuţi. vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu.
13:10 Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea 14:11 Căci scris este: "Viu sunt Eu! - zice Domnul
este deci împlinirea legii. - Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să
13:11 Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, dea slavă lui Dumnezeu".
căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci 14:12 Deci, dar, fiecare din voi va da seama
acum mântuirea este mai aproape de noi, decât despre sine lui Dumnezeu.
atunci când am crezut.
14:13 Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci
13:12 Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. mai degrabă judecaţi aceasta: Să nu daţi fratelui
Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne prilej de poticnire sau de sminteală.
îmbrăcăm cu armele luminii.

154 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


14:14 Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Iisus că 15:6 Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să
nimic nu este întinat prin sine, decât numai slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru
pentru cel care gândeşte că e ceva întinat; pentru Iisus Hristos.
acela întinat este. 15:7 De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi
14:15 Dar dacă, pentru mâncare, fratele tău se Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui
mâhneşte, nu mai umbli potrivit iubirii. Nu Dumnezeu.
pierde, cu mâncarea ta, pe acela pentru care a 15:8 Căci spun: Că Hristos S-a făcut slujitor al
murit Hristos. tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu,
14:16 Nu lăsaţi ca bunul vostru să fie defăimat. ca să întărească făgăduinţele date părinţilor,
14:17 Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este 15:9 Iar neamurile să slăvească pe Dumnezeu
mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie pentru mila Lui, precum este scris: "Pentru
în Duhul Sfânt. aceasta Te voi lăuda între neamuri şi voi cânta
14:18 Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta numele Tău".
este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. 15:10 Şi iarăşi zice Scriptura: "Veseliţi-vă,
14:19 Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi neamuri, cu poporul Lui".
cele ale zidirii unuia de către altul. 15:11 Şi iarăşi: "Lăudaţi pe Domnul toate
14:20 Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele".
Dumnezeu. Toate sunt curate, dar rău este 15:12 Şi iarăşi Isaia zice: "Şi Se va arăta rădăcina
pentru omul care mănâncă spre poticnire. lui Iesei, Cel care Se ridică să domnească peste
14:21 Bine este să nu mănânci carne, nici să bei neamuri; întru Acela neamurile vor nădăjdui".
vin, nici să faci ceva de care fratele tău se 15:13 Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi
poticneşte, se sminteşte sau slăbeşte (în de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să
credinţă). prisosească nădejdea voastră, prin puterea
14:22 Credinţa pe care o ai, s-o ai pentru tine Duhului Sfânt.
însuţi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce 15:14 Şi, fraţii mei, sunt încredinţat eu însumi
nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă! despre voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate,
14:23 Iar cel ce se îndoieşte, dacă va mânca, se plini de toată cunoştinţa, putând să vă povăţuiţi
osândeşte, fiindcă n-a fost din credinţă. Şi tot ce unii pe alţii.
nu este din credinţă este păcat. 15:15 Şi v-am scris, fraţilor, mai cu îndrăzneală,
în parte, ca să vă amintesc despre harul ce mi-a
Capitolul 15 fost dat de Dumnezeu,
15:16 Ca să fiu slujitor al lui Iisus Hristos la
15:1 Datori suntem noi cei tari să purtăm neamuri, slujind Evanghelia lui Dumnezeu,
slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm pentru ca prinosul neamurilor, fiind sfinţit în
plăcerea noastră. Duhul Sfânt, să fie bine primit.
15:2 Ci fiecare dintre noi să caute să placă 15:17 Aşadar, în Hristos Iisus am laudă, în cele
aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. către Dumnezeu.
15:3 Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, 15:18 Căci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce
precum este scris: "Ocările celor ce Te ocărăsc pe n-a săvârşit Hristos prin mine, spre ascultarea
Tine, au căzut asupra Mea". neamurilor, prin cuvânt şi prin faptă,
15:4 Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au 15:19 Prin puterea semnelor şi a minunilor, prin
scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi puterea Duhului Sfânt, aşa încât de la Ierusalim şi
mângâierea, care vin din Scripturi, să avem din ţinuturile de primprejur până la Iliria, am
nădejde. împlinit propovăduirea Evangheliei lui Hristos,
15:5 Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să 15:20 Râvnind astfel să binevestesc acolo unde
vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Hristos nu fusese numit, ca să nu zidesc pe
Iisus Hristos, temelie străină,

155 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


15:21 Ci precum este scris: "Cărora nu li s-a 16:4 Care şi-au pus grumazul lor pentru viaţa
vestit despre El, aceia Îl vor vedea; şi cei ce n-au mea şi cărora nu numai eu le mulţumesc, ci şi
auzit Îl vor înţelege". toate Bisericile dintre neamuri,
15:22 De aceea am şi fost împiedicat, de multe 16:5 Şi Biserica din casa lor. Îmbrăţişaţi pe
ori, ca să vin la voi. Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei, în
15:23 Dar acum, nemaiavând loc în aceste Hristos.
ţinuturi şi având dorinţa de mulţi ani să vin la 16:6 Îmbrăţişaţi pe Maria care s-a ostenit mult
voi, pentru voi.
15:24 Când mă voi duce în Spania, voi veni la voi. 16:7 Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunias, cei de
Căci nădăjduiesc să vă văd în trecere şi, de către un neam cu mine şi împreună închişi cu mine,
voi, să fiu însoţit până acolo, după ce mă voi care sunt vestiţi între apostoli şi care înaintea
bucura întâi, în parte, de voi. mea au fost în Hristos.
15:25 Acum însă mă duc la Ierusalim, ca să 16:8 Îmbrăţişaţi pe Ampliat, iubitul meu în
slujesc sfinţilor. Domnul.
15:26 Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să 16:9 Îmbrăţişaţi pe Urban, împreună-lucrător cu
facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre mine în Hristos, şi pe Stahis, iubitul meu.
sfinţii de la Ierusalim. 16:10 Îmbrăţişaţi pe Apelles, cel încercat în
15:27 Căci ei au binevoit şi sunt datori faţă de ei. Hristos. Îmbrăţişaţi pe cei ce sunt din casa lui
Căci dacă neamurile s-au împărtăşit de cele Aristobul.
duhovniceşti ale lor, datori sunt şi ei să le 16:11 Îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu
slujească în cele trupeşti. mine. Îmbrăţişaţi pe cei din casa lui Narcis, care
15:28 Săvârşind deci aceasta şi încredinţându-le sunt în Domnul.
roada aceasta, voi trece pe la voi, în Spania. 16:12 Îmbrăţişaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care s-
15:29 Şi ştiu că, venind la voi, voi veni cu au ostenit în Domnul. Îmbrăţişaţi pe iubita
deplinătatea binecuvântării lui Hristos. Persida, care mult s-a ostenit în Domnul.
15:30 Dar vă îndemn, fraţilor, pentru Domnul 16:13 Îmbrăţişaţi pe Ruf, cel ales întru Domnul,
nostru Iisus Hristos şi pentru iubirea Duhului şi pe mama lui, care este şi a mea.
Sfânt, ca împreună cu mine să luptaţi în rugăciuni 16:14 Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe
către Dumnezeu pentru mine, Hermes, pe Patrova, pe Hermas şi pe fraţii care
15:31 Ca să scap de necredincioşii din Iudeea şi sunt împreună cu ei.
ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de 16:15 Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu
către sfinţi, şi pe sora lui, pe Olimpian şi pe toţi sfinţii care
15:32 Ca să vin la voi cu bucurie prin voia lui sunt împreună cu ei.
Dumnezeu şi să-mi găsesc liniştea împreună cu 16:16 Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare
voi. sfântă. Vă îmbrăţişează pe voi toate Bisericile lui
15:33 Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi. Hristos.
Amin! 16:17 Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce
fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe
Capitolul 16 care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.
16:18 Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului
16:1 Şi vă încredinţez pe Febe, sora noastră, care nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin
este diaconiţă a Bisericii din Chenhrea, vorbele lor frumoase şi măgulitoare, înşeală
16:2 Ca s-o primiţi în Domnul, cu vrednicia inimile celor fără de răutate.
cuvenită sfinţilor şi să-i fiţi de ajutor la orice ar 16:19 Căci ascultarea voastră este cunoscută de
avea nevoie de ajutorul vostru. Căci şi ea a ajutat toţi. Mă bucur deci de voi şi voiesc să fiţi înţelepţi
pe mulţi şi pe mine însumi. spre bine şi nevinovaţi la rău.
16:3 Îmbrăţişaţi pe Priscila şi Acvila, împreună-
lucrători cu mine în Hristos Iisus,

156 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


16:20 Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub 1:6 Astfel mărturia lui Hristos s-a întărit în voi,
picioarele voastre pe satana. Harul Domnului 1:7 Încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar,
nostru Iisus Hristos cu voi! aşteptând arătarea Domnului nostru Iisus
16:21 Vă îmbrăţişează Timotei, cel împreună- Hristos,
lucrător cu mine, şi Luciu şi Iason şi Sosipatru, cei 1:8 Care vă va şi întări până la sfârşit, ca să fiţi
de un neam cu mine, nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos.
16:22 Vă îmbrăţişez în Domnul eu, Tertius, care 1:9 Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi fost
am scris epistola. chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos,
16:23 Vă îmbrăţişează Gaius, gazda mea şi a Domnul nostru.
toată Biserica. Vă îmbrăţişează Erast, vistiernicul 1:10 Vă îndemn, fraţilor, pentru numele
cetăţii, şi fratele Cvartus. Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi
16:24 Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu
cu voi cu toţi. Amin! totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi
16:25 Iar celui ce poate să vă întărească după înţelegere.
Evanghelia mea şi după propovăduirea lui Iisus 1:11 Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa
Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei lui Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri;
ascunse din timpuri veşnice, 1:12 Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu
16:26 Iar acum arătată prin Scripturile sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu
proorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos!
şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea 1:13 Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a
credinţei, răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în
16:27 Unuia înţeleptului Dumnezeu, prin Iisus numele lui Pavel?
Hristos, fie slava în vecii vecilor. Amin! 1:14 Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din
voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius,
60. I Corinteni — Noul 1:15 Ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în
numele meu.
Testament 1:16 Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de
aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
“Epistola întâia către Corinteni a 1:17 Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să
Sfântului Apostol Pavel” — 16 Capitole binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului,
: 437 Versete ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.
1:18 Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este
Capitolul 1 nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este
puterea lui Dumnezeu.
1:1 Pavel, chemat apostol al lui Hristos, prin voia 1:19 Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea
lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o".
1:2 Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, 1:20 Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul?
celor sfinţiţi în Iisus Hristos, celor numiţi sfinţi, Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit
împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia?
nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor şi al 1:21 Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui
nostru: Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune
1:3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să
nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos. mântuiască pe cei ce cred prin nebunia
1:4 Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu propovăduirii.
pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă 1:22 Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută
în Hristos Iisus. înţelepciune,
1:5 Căci întru El v-aţi îmbogăţit deplin întru
toate, în tot cuvântul şi în toată cunoştinţa;

157 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


1:23 Însă noi propovăduim pe Hristos cel 2:7 Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui
răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a
neamuri, nebunie. rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră,
1:24 Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe 2:8 Pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui
Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea veac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-
lui Dumnezeu. ar fi răstignit pe Domnul slavei;
1:25 Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de 2:9 Ci precum este scris: "Cele ce ochiul n-a văzut
către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au
înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca slăbiciune suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L
a lui Dumnezeu, mai puternică decât tăria iubesc pe El".
oamenilor. 2:10 Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin
1:26 Căci, priviţi chemarea voastră, fraţilor, că nu Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează,
mulţi sunt înţelepţi după trup, nu mulţi sunt chiar şi adâncurile lui Dumnezeu.
puternici, nu mulţi sunt de bun neam; 2:11 Căci cine dintre oameni ştie ale omului,
1:27 Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale decât duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale
lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, decât
Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze Duhul lui Dumnezeu.
pe cele tari; 2:12 Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel
1:28 Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite
lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu nouă de Dumnezeu;
sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, 2:13 Pe care le şi grăim, dar nu în cuvinte
1:29 Ca nici un trup să nu se laude înaintea lui învăţate din înţelepciunea omenească, ci în
Dumnezeu. cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind
1:30 Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus, Care lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti.
pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu 2:14 Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui
şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare, Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu
1:31 Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă
laudă în Domnul să se laude". duhovniceşte.
2:15 Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el
Capitolul 2 însă nu-l judecă nimeni;
2:16 Căci "Cine a cunoscut gândul Domnului, ca
2:1 Şi eu, fraţilor, când am venit la voi şi v-am să-L înveţe pe El?" Noi însă avem gândul lui
vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit Hristos.
cuvântător sau ca înţelept.
2:2 Căci am judecat să nu ştiu între voi altceva, Capitolul 3
decât pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit.
2:3 Şi eu întru slăbiciune şi cu frică şi cu 3:1 Şi eu, fraţilor, n-am putut să vă vorbesc ca
cutremur mare am fost la voi. unor oameni duhovniceşti, ci ca unora trupeşti,
ca unor prunci în Hristos.
2:4 Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu
stăteau în cuvinte de înduplecare ale 3:2 Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă
înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului nu puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi,
şi a puterii, 3:3 Fiindcă sunteţi tot trupeşti. Câtă vreme este
2:5 Pentru ca credinţa voastră să nu fie în între voi pizmă şi ceartă şi dezbinări, nu sunteţi,
înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui oare, trupeşti şi nu după firea omenească
Dumnezeu. umblaţi?
2:6 Şi înţelepciunea o propovăduim la cei 3:4 Căci, când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar
desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, altul: Eu sunt al lui Apollo, au nu sunteţi oameni
nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt trupeşti?
pieritori,
158 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
3:5 Dar ce este Apollo? Şi ce este Pavel? Slujitori Capitolul 4
prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat
Domnul fiecăruia.
4:1 Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca
3:6 Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui
făcut să crească. Dumnezeu.
3:7 Astfel nici cel ce sădeşte nu e ceva, nici cel ce 4:2 Iar, la iconomi, mai ales, se cere ca fiecare să
udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. fie aflat credincios.
3:8 Cel care sădeşte şi cel care udă sunt una şi 4:3 Dar mie prea puţin îmi este că sunt judecat
fiecare îşi va lua plata după osteneala sa. de voi sau de vreo omenească judecată de toată
3:9 Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu ziua; fiindcă nici eu nu mă judec pe mine însumi.
suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea 4:4 Căci nu mă ştiu vinovat cu nimic, dar nu întru
lui Dumnezeu. aceasta m-am îndreptat. Cel care mă judecă pe
3:10 După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca mine este Domnul.
un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul 4:5 De aceea, nu judecaţi ceva înainte de vreme,
zideşte. Dar fiecare să ia seama cum zideşte; până ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele
3:11 Căci nimeni nu poate pune altă temelie, ascunse ale întunericului şi va vădi sfaturile
decât cea pusă, care este Iisus Hristos. inimilor. Şi atunci fiecare va avea de la Dumnezeu
3:12 Iar de zideşte cineva pe această temelie: lauda.
aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie. 4:6 Şi acestea, fraţilor, le-am zis ca despre mine
3:13 Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va şi despre Apollo, dar ele sunt pentru voi, ca să
vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se învăţaţi din pilda noastră, să nu treceţi peste ce e
descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este scris, ca să nu vă făliţi unul cu altul împotriva
lucrul fiecăruia. celuilalt.
3:14 Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va 4:7 Căci cine te deosebeşte pe tine? Şi ce ai, pe
rămâne, va lua plată. care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te
făleşti, ca şi cum nu l-ai fi primit?
3:15 Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit;
el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc. 4:8 Iată, sunteţi sătui; iată, v-aţi îmbogăţit; fără
de noi aţi domnit, şi, măcar nu aţi domnit, ca şi
3:16 Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui noi să domnim împreună cu voi.
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în
voi? 4:9 Căci mi se pare că Dumnezeu, pe noi,
apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni,
3:17 De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl
ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut
va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor.
templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.
4:10 Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă
3:18 Nimeni să nu se amăgească. Dacă i se pare
înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă
cuiva, între voi, că este înţelept în veacul acesta, sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi
să se facă nebun, ca să fie înţelept.
suntem întru necinste!
3:19 Căci înţelepciunea lumii acesteia este
4:11 Până în ceasul de acum flămânzim şi
nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris
însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi
este: "El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor".
pribegim,
3:20 Şi iarăşi: "Domnul cunoaşte gândurile
4:12 Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre.
înţelepţilor, că sunt deşarte".
Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind,
3:21 Aşa că nimeni să nu se laude cu oameni. răbdăm.
Căci toate sunt ale voastre:
4:13 Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul
3:22 Fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi.
viaţa, fie moartea, fie cele de faţă, fie cele viitoare,
4:14 Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să
toate sunt ale voastre. vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi.
3:23 Iar voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos al lui
Dumnezeu.
159 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
4:15 Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în 5:10 Dar nu am spus, desigur, despre desfrânaţii
Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am acestei lumi, sau despre lacomi, sau despre
născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. răpitori, sau despre închinătorii la idoli, căci
4:16 Deci, vă rog, să-mi fiţi mie următori, precum altfel ar trebui să ieşiţi afară din lume.
şi eu lui Hristos. 5:11 Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecaţi
4:17 Pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, cu vreunul, care, numindu-se frate, va fi
care este fiul meu iubit şi credincios în Domnul. desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau
El vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos ocărâtor, sau beţiv, sau răpitor. Cu unul ca acesta
Iisus, cum învăţ eu pretutindeni în toată Biserica. nici să nu şedeţi la masă.
4:18 Şi unii, crezând că n-am să mai vin la voi, s- 5:12 Căci ce am eu ca să judec şi pe cei din afară?
au semeţit. Însă pe cei dinăuntru, oare, nu-i judecaţi voi?
4:19 Dar eu voi veni la voi degrabă - dacă 5:13 Iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu.
Domnul va voi - şi voi cunoaşte nu cuvântul celor Scoateţi afară dintre voi pe cel rău.
ce s-au semeţit, ci puterea lor.
4:20 Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în Capitolul 6
cuvânt, ci în putere.
4:21 Ce voiţi? Să vin la voi cu toiagul sau să vin 6:1 Îndrăzneşte, oare, cineva dintre voi, având
cu dragoste şi cu duhul blândeţii? vreo pâră împotriva altuia, să se judece înaintea
celor nedrepţi şi nu înaintea celor sfinţi?
6:2 Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă
Capitolul 5 lumea este judecată de voi, oare sunteţi voi
nevrednici să judecaţi lucruri atât de mici?
5:1 Îndeobşte se aude că la voi e desfrânare, şi o
astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se 6:3 Nu ştiţi, oare, că noi vom judeca pe îngeri? Cu
pomeneşte, ca unul să trăiască cu femeia tatălui cât mai mult cele lumeşti?
său. 6:4 Deci dacă aveţi judecăţi lumeşti, puneţi pe cei
5:2 Iar voi v-aţi semeţit, în loc mai degrabă să vă nebăgaţi în seamă din Biserică, ca să vă judece.
fi întristat, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce 6:5 O spun spre ruşinea voastră. Nu este, oare,
a săvârşit această faptă. între voi nici un om înţelept, care să poată judeca
5:3 Ci eu, deşi departe cu trupul, însă de faţă cu între frate şi frate?
duhul, am şi judecat, ca şi cum aş fi de faţă, pe cel 6:6 Ci frate cu frate se judecă, şi aceasta înaintea
ce a făcut una ca aceasta: necredincioşilor?
5:4 În numele Domnului nostru Iisus Hristos, 6:7 Negreşit, şi aceasta este o scădere pentru voi,
adunându-vă voi şi duhul meu, cu puterea că aveţi judecăţi unii cu alţii. Pentru ce nu suferiţi
Domnului nostru Iisus Hristos, mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdaţi mai
5:5 Să daţi pe unul ca acesta satanei, spre pieirea bine paguba?
trupului, ca duhul să se mântuiască în ziua 6:8 Ci voi înşivă faceţi strâmbătate şi aduceţi
Domnului Iisus. pagubă, şi aceasta, fraţilor!
5:6 Semeţia voastră nu e bună. Oare nu ştiţi că 6:9 Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni
puţin aluat dospeşte toată frământătura? împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici
5:7 Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii,
frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; nici malahienii, nici sodomiţii,
căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. 6:10 Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici
5:8 De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni
nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu împărăţia lui Dumnezeu.
azimele curăţiei şi ale adevărului. 6:11 Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar v-aţi spălat,
5:9 V-am scris în epistolă să nu vă amestecaţi cu dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi îndreptat în numele
desfrânaţii; Domnului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului
nostru.

160 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


6:12 Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi 7:7 Eu voiesc ca toţi oamenii să fie cum sunt eu
sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui:
voi lăsa biruit de ceva. unul aşa, altul într-alt fel.
6:13 Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele 7:8 Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le
pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine.
pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, 7:9 Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se
ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. căsătorească. Fiindcă mai bine este să se
6:14 Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne căsătorească, decât să ardă.
va învia şi pe noi prin puterea Sa. 7:10 Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu
6:15 Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de
mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele bărbat!
lui Hristos le voi face mădularele unei 7:11 Iar dacă s-a despărţit, să rămână
desfrânate? Nicidecum! nemăritată, sau să se împace cu bărbatul său; tot
6:16 Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de aşa bărbatul să nu-şi lase femeia.
desfrânate este un singur trup cu ea? "Căci vor fi - 7:12 Celorlalţi le grăiesc eu, nu Domnul: Dacă un
zice Scriptura - cei doi un singur trup". frate are o femeie necredincioasă, şi ea voieşte să
6:17 Iar cel ce se alipeşte de Domnul este un duh vieţuiască cu el, să nu o lase.
cu El. 7:13 Şi o femeie, dacă are bărbat necredincios, şi
6:18 Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l el binevoieşte să locuiască cu ea, să nu-şi lase
va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se bărbatul.
dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul 7:14 Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin
său. femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se
6:19 Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al sfinţeşte prin bărbatul credincios. Altminterea,
Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de copiii voştri ar fi necuraţi, dar acum ei sunt sfinţi.
la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? 7:15 Dacă însă cel necredincios se desparte, să se
6:20 Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau
pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, sora nu sunt legaţi; căci Dumnezeu ne-a chemat
care sunt ale lui Dumnezeu. spre pace.
7:16 Căci, ce ştii tu, femeie, dacă îţi vei mântui
Capitolul 7 bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei
mântui femeia?
7:1 Cât despre cele ce mi-aţi scris, bine este 7:17 Numai că, aşa cum a dat Domnul fiecăruia,
pentru om să nu se atingă de femeie. aşa cum l-a chemat Dumnezeu pe fiecare, astfel
7:2 Dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă să umble. Şi aşa rânduiesc în toate Bisericile.
femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul 7:18 A fost cineva chemat, fiind tăiat împrejur?
său. Să nu se ascundă. A fost cineva chemat în
7:3 Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, netăiere împrejur? Să nu se taie împrejur.
asemenea şi femeia bărbatului. 7:19 Tăierea împrejur nu este nimic; şi netăierea
7:4 Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci împrejur nu este nimic, ci paza poruncilor lui
bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpân Dumnezeu.
pe trupul său, ci femeia. 7:20 Fiecare, în chemarea în care a fost chemat,
7:5 Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună în aceasta să rămână.
învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu 7:21 Ai fost chemat fiind rob? Fii fără grijă. Iar de
postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, poţi să fii liber, mai mult foloseşte-te!
ca să nu vă ispitească satana, din pricina 7:22 Căci robul, care a fost chemat în Domnul,
neînfrânării voastre. este un liberat al Domnului. Tot aşa cel chemat
7:6 Şi aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. liber este rob al lui Hristos.

161 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


7:23 Cu preţ aţi fost cumpăraţi. Nu vă faceţi robi 7:39 Femeia este legată prin lege atâta vreme cât
oamenilor. trăieşte bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri,
7:24 Fiecare, fraţilor, în starea în care a fost este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru
chemat, în aceea să rămână înaintea lui Domnul.
Dumnezeu. 7:40 Dar mai fericită este dacă rămâne aşa, după
7:25 Cât despre feciorie, n-am poruncă de la părerea mea. Şi socot că şi eu am Duhul lui
Domnul. Vă dau însă sfatul meu, ca unul care am Dumnezeu.
fost miluit de Domnul să fiu vrednic de crezare.
7:26 Socotesc deci că aceasta este bine pentru Capitolul 8
nevoia ceasului de faţă: Bine este pentru om să
fie aşa. 8:1 Cât despre cele jertfite idolilor, ştim că toţi
7:27 Te-ai legat de femeie? Nu căuta dezlegare. avem cunoştinţă. Cunoştinţa însă semeţeşte, iar
Te-ai dezlegat de femeie? Nu căuta femeie. iubirea zideşte.
7:28 Dacă însă te vei însura, n-ai greşit. Ci 8:2 Iar dacă i se pare cuiva că cunoaşte ceva, încă
fecioara, de se va mărita, n-a greşit. Numai că unii n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.
ca aceştia vor avea suferinţă în trupul lor. Eu însă 8:3 Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela
vă cruţ pe voi. este cunoscut de El.
7:29 Şi aceasta v-o spun, fraţilor: Că vremea s-a 8:4 Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor,
scurtat de acum, aşa încât şi cei ce au femei să fie ştim că idolul nu este nimic în lume şi că nu este
ca şi cum n-ar avea. alt Dumnezeu decât Unul singur.
7:30 Şi cei ce plâng să fie ca şi cum n-ar plânge; şi 8:5 Căci deşi sunt aşa-zişi dumnezei, fie în cer, fie
cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; şi cei pe pământ, - precum şi sunt dumnezei mulţi şi
ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; domni mulţi,
7:31 Şi cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi 8:6 Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu,
cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un
acestei lumi trece. singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate
7:32 Dar eu vreau ca voi să fiţi fără de grijă. Cel şi noi prin El.
necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, 8:7 Dar nu toţi au cunoştinţa. Căci unii, din
cum să placă Domnului. obişnuinţa de până acum cu idolul, mănâncă din
7:33 Cel ce s-a căsătorit se îngrijeşte de cele ale cărnuri jertfite idolilor, şi conştiinţa lor fiind
lumii, cum să placă femeii. slabă, se întinează.
7:34 Şi este împărţire: şi femeia nemăritată şi 8:8 Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui
fecioara poartă de grijă de cele ale Domnului, ca Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne
să fie sfântă şi cu trupul şi cu duhul. Iar cea care prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne
s-a măritat poartă de grijă de cele ale lumii, cum lipseşte.
să placă bărbatului. 8:9 Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a
7:35 Şi aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi.
ca să vă întind o cursă, ci spre bunul chip şi 8:10 Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce
alipirea de Domnul, fără clintire. ai cunoştinţă, şezând la masă în templul idolilor,
7:36 Iar de socoteşte cineva că i se va face vreo oare conştiinţa lui, slab fiind el, nu se va întări să
necinste pentru fecioara sa, dacă trece de floarea mănânce din cele jertfite idolilor?
vârstei, şi că trebuie să facă aşa, facă ce voieşte. 8:11 Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele
Nu păcătuieşte; căsătorească-se. tău, pentru care a murit Hristos!
7:37 Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este 8:12 Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind
silit, ci are stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât conştiinţa lor slabă, păcătuiţi faţă de Hristos.
aceasta în inima sa, ca să-şi ţină fecioara, bine va 8:13 De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe
face. fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu
7:38 Aşa că, cel ce îşi mărită fecioara bine face; aduc sminteală fratelui meu.
dar cel ce n-o mărită şi mai bine face.
162 / 247 – † Biblia – Noul Testament †
Capitolul 9 9:16 Căci dacă vestesc Evanghelia, nu-mi este
laudă, pentru că stă asupra mea datoria. Căci, vai
mie dacă nu voi binevesti!
9:1 Oare nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? N-
am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteţi 9:17 Căci dacă fac aceasta de bună voie, am plată;
voi lucrul meu întru Domnul? dar dacă o fac fără voie, am numai o slujire
încredinţată.
9:2 Dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit,
vă sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele 9:18 Care este, deci, plata mea? Că, binevestind,
în Domnul. pun fără plată Evanghelia lui Hristos înaintea
oamenilor, fără să mă folosesc de dreptul meu
9:3 Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta
din Evanghelie.
este.
9:19 Căci, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut
9:4 N-avem, oare, dreptul, să mâncăm şi să bem?
rob tuturor, ca să dobândesc pe cei mai mulţi;
9:5 N-avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o
9:20 Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca să
femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii
dobândesc pe iudei; cu cei de sub lege, ca unul de
Domnului, ca şi Chefa?
sub lege, deşi eu nu sunt sub lege, ca să
9:6 Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de dobândesc pe cei de sub lege;
a nu lucra?
9:21 Cu cei ce n-au Legea, m-am făcut ca unul
9:7 Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? fără lege, deşi nu sunt fără Legea lui Dumnezeu,
Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau ci având Legea lui Hristos, ca să dobândesc pe cei
cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele ce n-au Legea;
turmei?
9:22 Cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi
9:8 Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu să-i dobândesc; tuturor toate m-am făcut, ca, în
spune, oare, şi legea acestea? orice chip, să mântuiesc pe unii.
9:9 Căci în Legea lui Moise este scris: "Să nu legi 9:23 Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu
gura boului care treieră". Oare de boi se părtaş la ea.
îngrijeşte Dumnezeu?
9:24 Nu ştiţi voi că acei care aleargă în stadion,
9:10 Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru toţi aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergaţi
noi s-a scris: "Cel ce ară trebuie să are cu aşa ca să-l luaţi.
nădejde, şi cel ce treieră, cu nădejdea că va avea
9:25 Şi oricine se luptă se înfrânează de la toate.
parte de roade".
Şi aceia, ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi,
9:11 Dacă noi am semănat la voi cele nestricăcioasă.
duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom
9:26 Eu, deci, aşa alerg, nu ca la întâmplare. Aşa
secera cele pământeşti ale voastre?
mă lupt, nu ca lovind în aer,
9:12 Dacă alţii se bucură de acest drept asupra
9:27 Ci îmi chinuiesc trupul meu şi îl supun
voastră, oare, nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-
robiei; ca nu cumva, altora propovăduind, eu
am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm,
însumi să mă fac netrebnic.
ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.
9:13 Au nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele sfinte
mănâncă de la templu şi cei ce slujesc altarului au Capitolul 10
parte de la altar?
10:1 Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi că
9:14 Tot aşa a poruncit şi Domnul celor ce
părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au
propovăduiesc Evanghelia, ca să trăiască din
trecut prin mare.
Evanghelie.
10:2 Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi
9:15 Dar eu nu m-am folosit de nimic din acestea
în mare.
şi nu am scris acestea, ca să se facă cu mine aşa.
Căci mai bine este pentru mine să mor, decât să- 10:3 Şi toţi au mâncat aceeaşi mâncare
mi zădărnicească cineva lauda. duhovnicească;

163 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


10:4 Şi toţi, aceeaşi băutură duhovnicească au 10:21 Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi
băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce paharul demonilor; nu puteţi să vă împărtăşiţi
îi urma. Iar piatra era Hristos. din masa Domnului şi din masa demonilor.
10:5 Dar cei mai mulţi dintre ei nu au plăcut lui 10:22 Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu
Dumnezeu, căci au căzut în pustie. cumva suntem mai tari decât El?
10:6 Şi acestea s-au făcut pilde pentru noi, ca să 10:23 Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi
nu poftim la cele rele, cum au poftit aceia; folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate
10:7 Nici închinători la idoli să nu vă faceţi, ca zidesc.
unii dintre ei, precum este scris: "A şezut poporul 10:24 Nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare
să mănânce şi să bea şi s-au sculat la joc"; pe ale aproapelui.
10:8 Nici să ne desfrânăm cum s-au desfrânat 10:25 Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără
unii dintre ei, şi au căzut, într-o zi, douăzeci şi trei să întrebaţi nimic pentru cugetul vostru.
de mii; 10:26 Căci "al Domnului este pământul şi
10:9 Nici să ispitim pe Domnul, precum L-au plinirea lui".
ispitit unii dintre ei şi au pierit de şerpi; 10:27 Dacă cineva dintre necredincioşi vă
10:10 Nici să cârtiţi, precum au cârtit unii dintre cheamă pe voi la masă şi voiţi să vă duceţi,
ei şi au fost nimiciţi de către pierzătorul. mâncaţi orice vă este pus înainte, fără să
10:11 Şi toate acestea li s-au întâmplat acelora, întrebaţi nimic pentru conştiinţă.
ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost scrise 10:28 Dar de vă va spune cineva: Aceasta este
spre povăţuirea noastră, la care au ajuns din jertfa idolilor, să nu mâncaţi pentru cel care
sfârşiturile veacurilor. v-a spus şi pentru conştiinţă.
10:12 De aceea, cel căruia i se pare că stă 10:29 Iar conştiinţa, zic, nu a ta însuţi, ci a altuia.
neclintit să ia seama să nu cadă. Căci de ce libertatea mea să fie judecată de o altă
10:13 Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste conştiinţă?
puterea omenească. Dar credincios este 10:30 Dacă eu sunt părtaş harului, de ce să fiu
Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai hulit pentru ceea ce aduc mulţumire?
mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi 10:31 De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori
scăparea din ea, ca să puteţi răbda. altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu
10:14 De aceea, iubiţii mei, fugiţi de închinarea la să le faceţi.
idoli. 10:32 Nu fiţi piatră de poticnire nici iudeilor, nici
10:15 Ca unor înţelepţi vă vorbesc. Judecaţi voi elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu,
ce vă spun. 10:33 Precum şi eu plac tuturor în toate,
10:16 Paharul binecuvântării, pe care-l necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să
binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu se mântuiască.
sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu
este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Capitolul 11
10:17 Că o pâine, un trup, suntem cei mulţi; căci
toţi ne împărtăşim dintr-o pâine. 11:1 Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui
10:18 Priviţi pe Israel după trup: Cei care Hristos.
mănâncă jertfele nu sunt ei, oare, părtaşi 11:2 Fraţilor, vă laud că în toate vă aduceţi
altarului? aminte de mine şi ţineţi predaniile cum vi le-am
10:19 Deci ce spun eu? Că ce s-a jertfit pentru dat.
idol e ceva? Sau idolul este ceva? 11:3 Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este
10:20 Ci (zic) că cele ce jertfesc neamurile, capul oricărui bărbat, iar capul femeii este
jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi nu bărbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu.
voiesc ca voi să fiţi părtaşi ai demonilor. 11:4 Orice bărbat care se roagă sau prooroceşte,
având capul acoperit, necinsteşte capul său.

164 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


11:5 Iar orice femeie care se roagă sau 11:22 N-aveţi, oare, case ca să mâncaţi şi să beţi?
prooroceşte, cu capul neacoperit, îşi necinsteşte Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi ruşinaţi
capul; căci tot una este ca şi cum ar fi rasă. pe cei ce nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În
11:6 Căci dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap, aceasta nu vă laud.
atunci să se şi tundă. Iar dacă este lucru de ruşine 11:23 Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-
pentru femeie ca să se tundă ori să se radă, să-şi am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în
pună văl. care a fost vândut, a luat pâine,
11:7 Căci bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, 11:24 Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi,
fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu, iar femeia este mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge
slava bărbatului. pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea
11:8 Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci Mea.
femeia din bărbat. 11:25 Asemenea şi paharul după Cină, zicând:
11:9 Şi pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele
femeie, ci femeia pentru bărbat. Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea,
spre pomenirea Mea.
11:10 De aceea şi femeia este datoare să aibă
(semn de) supunere asupra capului ei, pentru 11:26 Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi
îngeri. veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi
până când va veni.
11:11 Totuşi, nici femeia fără bărbat, nici
bărbatul fără femeie, în Domnul. 11:27 Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta
sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va
11:12 Căci precum femeia este din bărbat, aşa şi
fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului.
bărbatul este prin femeie şi toate sunt de la
Dumnezeu. 11:28 Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să
mănânce din pâine şi să bea din pahar.
11:13 Judecaţi în voi înşivă: Este, oare, cuviincios
ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul 11:29 Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie,
descoperit? osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul
Domnului.
11:14 Nu vă învaţă oare însăşi firea că necinste
este pentru un bărbat să-şi lase părul lung? 11:30 De aceea, mulţi dintre voi sunt
neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
11:15 Şi că pentru o femeie, dacă îşi lasă părul
lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca 11:31 Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am
acoperământ. mai fi judecaţi.
11:16 Iar dacă se pare cuiva că aici poate să ne 11:32 Dar, fiind judecaţi de Domnul, suntem
găsească pricină, un astfel de obicei (ca femeile pedepsiţi, ca să nu fim osândiţi împreună cu
să se roage cu capul descoperit) noi nu avem, nici lumea.
Bisericile lui Dumnezeu. 11:33 De aceea, fraţii mei, când vă adunaţi ca să
11:17 Şi aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
fiindcă voi vă adunaţi nu spre mai bine, ci spre 11:34 Iar dacă îi este cuiva foame, să mănânce
mai rău. acasă, ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte
11:18 Căci mai întâi aud că atunci când vă însă le voi rândui când voi veni.
adunaţi în biserică, între voi sunt dezbinări, şi în
parte cred. Capitolul 12
11:19 Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să
se învedereze între voi cei încercaţi. 12:1 Iar cât priveşte darurile duhovniceşti nu
11:20 Când vă adunaţi deci laolaltă, nu se poate vreau, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă.
mânca Cina Domnului; 12:2 Ştiţi că, pe când eraţi păgâni, vă duceaţi la
11:21 Căci, şezând la masă, fiecare se grăbeşte să idolii cei muţi, ca şi cum eraţi mânaţi.
ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul 12:3 De aceea, vă fac cunoscut că precum nimeni,
se îmbată. grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema

165 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


fie Iisus! - tot aşa nimeni nu poate să zică: Domn 12:23 Şi pe cele ale trupului care ni se par că
este Iisus, - decât în Duhul Sfânt. sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multă
12:4 Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. evlavie le îmbrăcăm; şi cele necuviincioase ale
noastre au mai multă cuviinţă.
12:5 Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn.
12:24 Iar cele cuviincioase ale noastre n-au
12:6 Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi
nevoie de acoperământ. Dar Dumnezeu a
Dumnezeu, care lucrează toate în toţi.
întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste
12:7 Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre celui căruia îi lipseşte,
folos.
12:25 Ca să nu fie dezbinare în trup, ci
12:8 Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de
înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, altele.
cuvântul cunoştinţei.
12:26 Şi dacă un mădular suferă, toate
12:9 Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, mădularele suferă împreună; şi dacă un mădular
iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi este cinstit, toate mădularele se bucură
Duh; împreună.
12:10 Unuia faceri de minuni, iar altuia 12:27 Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi
proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia mădulare (fiecare) în parte.
feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor.
12:28 Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică:
12:11 Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea
Duh, împărţind fiecăruia deosebi, după cum învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face
voieşte. minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările,
12:12 Căci precum trupul unul este, şi are cârmuirile, felurile limbilor.
mădulare multe, iar toate mădularele trupului, 12:29 Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt
multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos. prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au
12:13 Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi putere să săvârşească minuni?
toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie 12:30 Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare
robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat. toţi vorbesc în limbi? Oare toţi pot să
12:14 Căci şi trupul nu este un mădular, ci tălmăcească?
multe. 12:31 Râvniţi însă la darurile cele mai bune. Şi vă
12:15 Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt arăt încă o cale care le întrece pe toate:
mână nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el
din trup? Capitolul 13
12:16 Şi urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt
ochi, nu fac parte din trup, - pentru aceasta nu 13:1 De aş grăi în limbile oamenilor şi ale
este ea din trup? îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă
12:17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? sunătoare şi chimval răsunător.
Şi dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? 13:2 Şi de aş avea darul proorociei şi tainele
12:18 Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea
fiecare din ele, în trup, cum a voit. atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste
12:19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar nu am, nimic nu sunt.
fi trupul? 13:3 Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da
12:20 Dar acum sunt multe mădulare, însă un trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am,
singur trup. nimic nu-mi foloseşte.
12:21 Şi nu poate ochiul să zică mâinii: N-am 13:4 Dragostea îndelung rabdă; dragostea este
trebuinţă de tine; sau, iarăşi capul să zică binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se
picioarelor: N-am trebuinţă de voi. laudă, nu se trufeşte.
12:22 Ci cu mult mai mult mădularele trupului, 13:5 Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu
care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase. caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu
gândeşte răul.

166 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


13:6 Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de 14:8 Şi dacă trâmbiţa va da sunet nelămurit, cine
adevăr. se va pregăti de război?
13:7 Toate le suferă, toate le crede, toate le 14:9 Aşa şi voi: Dacă prin limbă nu veţi da cuvânt
nădăjduieşte, toate le rabdă. lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce aţi grăit?
13:8 Dragostea nu cade niciodată. Cât despre Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.
proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va 14:10 Sunt aşa de multe feluri de limbi în lume,
înceta; ştiinţa se va sfârşi; dar nici una din ele nu este fără înţelesul ei.
13:9 Pentru că în parte cunoaştem şi în parte 14:11 Deci dacă nu voi şti înţelesul cuvintelor,
proorocim. voi fi barbar pentru cel care vorbeşte, şi cel care
13:10 Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, vorbeşte barbar pentru mine.
atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. 14:12 Aşa şi voi, de vreme ce sunteţi râvnitori
13:11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, după cele duhovniceşti, căutaţi să prisosiţi în ele,
simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar spre zidirea Bisericii.
când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale 14:13 De aceea, cel ce grăieşte într-o limbă
copilului. străină să se roage ca să şi tălmăcească.
13:12 Căci vedem acum ca prin oglindă, în 14:14 Căci, dacă mă rog într-o limbă străină,
ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc duhul meu se roagă, dar mintea mea este
în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, neroditoare.
precum am fost cunoscut şi eu. 14:15 Atunci ce voi face? Mă voi ruga cu duhul,
13:13 Şi acum rămân acestea trei: credinţa, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul,
nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre dar voi cânta şi cu mintea.
acestea este dragostea. 14:16 Fiindcă dacă vei binecuvânta cu duhul,
cum va răspunde omul simplu "Amin" la
Capitolul 14 mulţumirea ta, de vreme ce el nu ştie ce zici?
14:17 Căci tu, într-adevăr, mulţumeşti bine, dar
14:1 Căutaţi dragostea. Râvniţi însă cele celălalt nu se zideşte.
duhovniceşti, dar mai ales ca să proorociţi. 14:18 Mulţumesc Dumnezeului meu, că vorbesc
14:2 Pentru că cel ce vorbeşte într-o limbă în limbi mai mult decât voi toţi;
străină nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; 14:19 Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci
şi nimeni nu-l înţelege, fiindcă el, în duh, grăieşte cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii,
taine. decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.
14:3 Cel ce prooroceşte vorbeşte oamenilor, spre 14:20 Fraţilor, nu fiţi copii la minte. Fiţi copii
zidire, îndemn şi mângâiere. când e vorba de răutate. La minte însă, fiţi
14:4 Cel ce grăieşte într-o limbă străină pe sine desăvârşiţi.
singur se zideşte, iar cel ce prooroceşte zideşte 14:21 În Lege este scris: "Voi grăi acestui popor
Biserica. în alte limbi şi prin buzele altora, şi nici aşa nu
14:5 Voiesc ca voi toţi să grăiţi în limbi; dar mai vor asculta de Mine, zice Domnul".
cu seamă să proorociţi. Cel ce prooroceşte e mai 14:22 Aşa că vorbirea în limbi este semn nu
mare decât cel ce grăieşte în limbi, afară numai pentru cei credincioşi ci pentru cei necredincioşi;
dacă tălmăceşte, ca Biserica să ia întărire. iar proorocia nu pentru cei necredincioşi, ci
14:6 Iar acum, fraţilor, dacă aş veni la voi, grăind pentru cei ce cred.
în limbi, de ce folos v-aş fi, dacă nu v-aş vorbi - 14:23 Deci, dacă s-ar aduna Biserica toată
sau în descoperire, sau în cunoştinţă, sau în laolaltă şi toţi ar vorbi în limbi şi ar intra
proorocie, sau în învăţătură? neştiutori sau necredincioşi, nu vor zice, oare, că
14:7 Că precum cele neînsufleţite, care dau sunteţi nebuni?
sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete 14:24 Iar dacă toţi ar prooroci şi ar intra vreun
deosebite, cum se va cunoaşte ce este din fluier, necredincios sau vreun neştiutor, el este dovedit
sau ce este din chitară? de toţi, el este judecat de toţi;

167 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


14:25 Cele ascunse ale inimii lui se învederează, 15:2 Prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-
şi astfel, căzând cu faţa la pământ, se va închina am binevestit-o - dacă o ţineţi cu tărie, afară
lui Dumnezeu, mărturisind că Dumnezeu este numai dacă n-aţi crezut în zadar S
într-adevăr printre voi. 15:3 Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu
14:26 Ce este deci, fraţilor? Când vă adunaţi am primit, că Hristos a murit pentru păcatele
împreună, fiecare din voi are psalm, are noastre după Scripturi;
învăţătură, are descoperire, are limbă, are 15:4 Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi,
tălmăcire: toate spre zidire să se facă. după Scripturi;
14:27 Dacă grăieşte cineva într-o limbă străină, 15:5 Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor
să fie câte doi, sau cel mult trei şi pe rând să doisprezece;
grăiască şi unul să tălmăcească.
15:6 În urmă S-a arătat deodată la peste cinci
14:28 Iar dacă nu e tălmăcitor, să tacă în biserică sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc
şi să-şi grăiască numai lui şi lui Dumnezeu. până astăzi, iar unii au şi adormit;
14:29 Iar proorocii să vorbească doi sau trei, iar 15:7 După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor
ceilalţi să judece. apostolilor;
14:30 Iar dacă se va descoperi ceva altuia care 15:8 Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte
şade, să tacă cei dintâi. de vreme, mi S-a arătat şi mie.
14:31 Căci puteţi să proorociţi toţi câte unul, ca 15:9 Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli,
toţi să înveţe şi toţi să se mângâie. care nu sunt vrednic să mă numesc apostol,
14:32 Şi duhurile proorocilor se supun pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu.
proorocilor. 15:10 Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce
14:33 Pentru că Dumnezeu nu este al sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în
neorânduielii, ci al păcii. zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar
14:34 Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.
voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este 15:11 Deci ori eu, ori aceia, aşa propovăduim şi
îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum voi aşa aţi crezut.
zice şi Legea. 15:12 Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a
14:35 Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este
acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile înviere a morţilor?
să vorbească în biserică. 15:13 Dacă nu este înviere a morţilor, nici
14:36 Oare de la voi a ieşit cuvântul lui Hristos n-a înviat.
Dumnezeu sau a ajuns numai la voi? 15:14 Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
14:37 Dacă i se pare cuiva că este prooroc sau atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi
om duhovnicesc, să cunoască că cele ce vă scriu credinţa voastră.
sunt porunci ale Domnului. 15:15 Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui
14:38 Iar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie. Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui
14:39 Aşa că, fraţii mei, râvniţi a prooroci şi nu Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a
opriţi să se grăiască în limbi. înviat, dacă deci morţii nu înviază.
14:40 Dar toate să se facă cu cuviinţă şi după 15:16 Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-
rânduială. a înviat.
15:17 Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
Capitolul 15 credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre;
15:18 Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au
15:1 Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care pierit.
v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru 15:19 Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în
care şi staţi, viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi
oamenii.

168 / 247 – † Biblia – Noul Testament †


15:20 Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind 15:39 Nu toate trupurile sunt acelaşi trup, ci
începătură (a învierii) celor adormiţi. unul este trupul oamenilor şi altul este trupul
15:21 Că de vreme ce printr-un om a venit dobitoacelor şi altul este trupul păsărilor şi altul
moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. este trupul peştilor.
15:22 Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în 15:40 Sunt şi trupuri cereşti şi trupuri
Hristos toţi vor învia. pământeşti; dar alta este slava celor cereşti şi alta
a celor pământeşti.
15:23 Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos
începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui, 15:41 Alta este strălucirea soarelui şi alta
strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. Căci
15:24 După aceea, sfârşitul, când Domnul va
stea de stea se deosebeşte în strălucire.
preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va
desfiinţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice 15:42 Aşa este şi învierea morţilor: Se seamănă
putere. (trupul) întru stricăciune, înviază întru
nestricăciune;
15:25 Căci El trebuie să împărăţească până ce va
pune pe toţi vrăjmaşii Săi