Sunteți pe pagina 1din 12

† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
DESPRE SPOVEDANIE ŞI
DESPRE RELAŢIA CU PREOTUL DUHOVNIC

Fragment din:

INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV

Cum pot să fac, că eu mă spovedesc des, dar şi nu sunt gândurile noastre rele. Păcatul se naşte
păcatele se adună mereu. La spovedanie, în inima noastră doar în momentul an care
descriind păcatul amănunţit, nu se naşte acceptăm sugestia celui rău şi alungăm
ruşinea, care să mă ajute să mă lupt cu el. Dar, sentimentele pozitive pe care le avem faţă de
dacă numesc păcatul doar printr-un cuvant, aproapele nostru prin supărare, mânie şi ură.
mă simt ca şi cum l-aş tăinui şi-mi spun apoi cu
îndoială: “Dacă Dumnezeu nu mi-a iertat Atunci în inima noastră pătrunde răul. De ce?
aceste păcate?”. Pentru că n-am făcut diferenţa dintre gândurile
Atunci cănd apare îndoiala, trebuie neapărat să noastre şi ispite. lar această înţelepciune vine
vă amintiţi toate păcatele, să le scrieţi pe hârtie şi odată cu experienţa, în momentul în care
să le mărturisiţi în faţa preotului. In cartea păcatele ne obosesc pe noi înşine şi suntem
Cuvioşilor Varsanufie şi Ioan despre spovedanie foarte atenţi la faptele noastre. lspite vor fi tot
găsim următoarele: adeseori, noi greşim în atâtea, dar păcate mult mai puţine.
timpul zilei cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta. La spovedanie trebuie să ne mărturisim păcatele
În momentul în care greşim trebuie să ne aducem fără să ne lungim prea mult, notându-le pe scurt
aminte de Dumnezeu şi să-I cerem: "Doamne, şi adresându-ne preotului în felul următor:
iartă-ne, că am greşit! Am judecat, am dormit "Părinte, în săptămâna aceasta am făcut
prea mult, am vorbit lucruri nepotrivite." Şi păcateleacestea: m-am revoltat, m-am contrazis,
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne iartă nouă am minţit, am mâncat prea mult, am dormit mai
greşelile acestea zilnice. mult decât era cazul, am fost împrăştiat în timpul
Pe parcursul unei zile şi al unei nopţi avem rugăciunii, am acceptat ispitele şi prin ele mi-am
milioane de ispite, dar dacă le-am considera pe tulburat liniştea interioară, mi-am spurcat sufletul
toate păcate şi am lupta personal cu ele şi nu le- cu amintiri necurate, am fost neatent în biserică."
am învinge prin gânduri bune, ci am merge să le Aceasta este suficient pentru ca Dumnezeu să ne
enumerăm pe toate părintelui, l-am slei de ierte păcatele. Atunci când trăiţi în faţa ochilor lui
puteri. Trebuie să învăţăm să îndepărtăm ispitele Dumnezeu făcând toate ca şi cum aţi fi înaintea
de la noi, căci acestea ne sunt insuflate de diavol

— 1 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

Lui şi amintindu-vă de El necontenit înseamnă că aţi găsit un gând bun pentru îndreptăţirea
ştiţi că Dumnezeu vede pocăinţa voastră, lupta cu aproapelui, atunci l-aţi învins pe demon.
păcatul şi tendinţa spre curăţarea de acesta. La
spovedanie este destul să mărturisiţi că vă Lupta cu păcatul nu este un păcat. Pentru ea vă
pocăiţi pentru păcatele săvârşite şi atunci aşteaptă răsplata de la Dumnezeu. Pe pământ
Dumnezeu vi le iartă prin Duhul Sfânt. aceasta presupune harul lui Dumnezeu, iar pe
lumea cealaltă viaţa veşnică, bucuria veşnică. lar
Însă important este nu doar să mărturisiţi dacă preotul va fi interesat mai în amănunt de un
păcatele, ci să vă şi îndreptaţi, să vă izbăviţi de anume păcat, îl puteţi mărturisi după cum v-o
ele. Unii spovedesc de fiecare dată faptul că se cere.
revoltă şi se înfurie, dar n-apucă să se ridice bine
de la spovedanie, că din nou o iau de la capăt. Mi-aş dori foarte mult să mă pocăiesc şi să nu
mai săvârşesc acelaşi păcat. Cum aş putea
Lupta cu ispitele ţine mai mult de viaţa deprinde aceasta?
monahală. Mai demult, stareţul avea câte doi, trei Pocăinţa depinde de dorinţa sinceră din inima
ucenici, care veneau la el şi-i mărturiseau noastră de a ne izbăvi de păcat. Ea începe când
ispitele. Şi nu făceau nimic fără ştirea şi omul conştientizează că a rătăcit, că a trăit în
binecuvântarea lui. Chiar dacă gândurile care le păcat. Atunci se pocăieşte şi promite să nu mai
veneau în minte li se păreau bune, mai întâi ei le trăiască în fărădelege. Prin pocăinţă el îşi
mărturiseau îndrumătorului lor, iar acesta ştia să orientează întreaga sa viaţă spre Dumnezeu. Nu
recunoască încercările diavolului şi păcatul spre se poate sluji la doi domni: nu-I putem promite
care voia să-l atragă pe novice. Astfel, novicii lui Dumnezeu că nu vom mai greşi şi în acelaşi
înşişi învăţau să descopere acele ispite şi se timp să-L minţim: "Încă puţin... şi apoi mă voi
izbăveau de o mulţime de păcate. îndrepta."
Iată cum ni se întâmplă şi nouă: la început parcă La spovedanie, prin preot, Dumnezeu ne arată
nici nu acordăm atenţie unui gând oarecare şi păcatele în mod văzut şi ne dăruieşte puterea
uităm de el. lar diavolul, după ce ni l-a strecurat harică în lupta cu patimile. Omul se ridică, prinde
în minte, se retrage, nu ne oboseşte, se ascunde. aripi. lar cea mai mare minune este faptul că
Mai apoi însă, el revine în mintea noastră şi Dumnezeu învie sufletul nostru şi omul renaşte
începem să ne gândim la el, îl facem al nostru. duhovniceşte. De aceea pocăinţa este asemenea
După aceea urmează neatenţia noastră din botezului.
timpul rugăciunii; nu mai chemăm numele lui Pregătindu-mă pentru spovedanie şi
Dumnezeu şi în inima noastră se nasc apropiindu-mă, mă cuprinde neliniştea, graba
sentimentele de ură şi irascibilitatea... lspita este şi zic: "Vai, în urma mea este încă atâta lume!"
asemenea unei seminţe care creşte în inima Ce-aş putea face?
noastră şi dă naştere păcatului Mărturisirea
ispitelor la spovedanie se poate asemăna cu a Pregătiţi-vă pentru spovedania generală,
speria şarpele care stă ascuns sub o piatră: când începând încă din anii copilăriei, dar nu vă notaţi
piatra este ridicată, acesta dispare. păcatele amănunţit, ci pe scurt.

Sfatul meu este să vă pocăiţi în faţa lui Dumnezeu Fiind la Lavra din Poceaevo, am avut ocazia să
pentru ispitele care au prins rădăcini în inima spovedesc şi câte 100 sau mai mulţi oameni în
voastră, iar la spovedanie să mărturisiţi doar aceeaşi zi. Şi atunci a trebuit să fac o regulă: să
păcatele care au luat naştere din Pricina acestora. primesc o spovedanie cât mai concretă şi asta
Însă, dacă aţi reuşit să dezrădăcinaţi aceste pentru a apuca să mai eliberez de păcate pe
ispite, adică dacă nu v-aţi supărat, n-aţi judecat şi cineva, să mai aduc pe cineva pe calea mântuirii.

— 2 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

Atunci când omul nu ştie ce păcate să numească, şi vă iartă. Poate aţi scris acolo că aţi omorât 100
dar a venit cu inima deschisă spre a se pocăi în de oameni, că aţi împuşcat un autobuz plin, iar el
faţa lui Dumnezeu, el este ajutat. Preotul nici măcar nu ştie de toate acestea. Poate aţi pus
enumeră păcatele, iar el răspunde foarte clar o dinamită sub pod şi aţi săvârşit o diversiune în
dacă le-a săvârşit sau nu. Ajutându-l să-şi care au murit oa meni şi el nu ştie. De fiecare
amintească păcatele, Dumnezeu Însuşi îi şopteşte dată spovedania se citeşte şi se ascultă şi abia
păcatele săvârşite în copilărie. Deşi credea că după aceasta se citeşte deasupra capului
sunt demult uitate şi că în copilărie a săvârşit rugăciunea de dezlegare. Doar atunci îi sunt
numai greşeli, conştiinţa, trezindu-se la prima iertate omului păcatele.
spovedanie, îşi aminteşte treptat toate păcatele
săvârşite. Atunci ruşinea ne înăbuşă, lacrimile În ultimul timp mai ales, la spovedanie vin
curg şiroaie, dar există dorinţa de eliberare în oameni care au luptat în Afganistan, Cecenia,
faţa lui Dumnezeu. Daghestan. Vin cei care au scăpat de închisoare,
dar au pe conştiinţă jafuri, omoruri, acte
Aceasta este o pocăinţă adevărată. După o deviolenţă. Vin hoţii profesionişti, ucigaşii plătiţi
asemenea spovedanie, omul simte chiar şi fizic că şi cei care au săvârşit diversiuni. Pe aceştia îi
sufletul său este mai uşor şi începe prin a-şi trece chinuie conştiinţa, nepermiţându-le să ducă o
pe hârtie alte păcate săvârşite şi a se pregăti de o viaţă liniştită. Dacă un asemenea "bolnav" va
nouă mărturisire. La început se controlează, ia merge la un "doctor" începător şi îi va arăta
seama la păcatele săvârşite în mod repetat şi apoi rănile inflamate, acela probabil că va spune: "Nu-i
încearcă să le evite. Mai înainte ar fi repetat nimic, totul e în regulă!" Pe când un "doctor" cu
anumite păcate, dar acum ţine minte că va trebui experienţă îi va deschide rana, o va curăţa, o va
să le mărturisească. Şi se gândeşte, înainte de a-l bandaja şi-i va prescrie un tratament.
face, că iarăşi îl va cuprinde ruşinea la
spovedanie dacă-l va mai pomeni. Şi nu-l mai Găsiţi-vă un duhovnic în faţa căruia să puteţi să
săvârşeşte. Astfel începe lupta cu duhurile rele. vă pocăiţi cu adevărat şi să vă eliberaţi sufletul de
Acesta este începutul pe calea mântuirii. păcate.

Viaţa duhovnicească trebuie să decurgă sub Ce poate face un om care spovedeşte merea
aceleaşi păcate, le urăşte, luptă ca ele, însă,
îndrumarea unui duhovnic experimentat.
oricum, le repetă? Cum le poate învinge?
Acestlucru e mai greu de realizat în parohiile
unde slujeşte un singur preot şi există lume Cel mai important lucru este ca omul să-şi urască
multă şi multe probleme. Dar dacă doriţi să vă păcatul. Este esenţial! Când nu iubim un păcat,
desăvârşiţi, să deveniţi ostaşi ai lui Hristos (chiar atunci putem scăpa foarte repede de el.
şi trăind printre oameni obişnuiţi), căutaţi-vă un
duhovnic la mănăstire. Acolo sunt mulţi preoţi şi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe daruri,
ei vă acordă mai mult timp. cum ar fi şi darul mâniei. Auziţi? Este un dar! Şi
acesta este pentru a ne mânia pe diavol, pe
Odată mi-am trecut pe hârtie toate păcatele şi duhurile rele, în momentele în care suntem
le-am dat preotului, iar el, fără s-o citească, a atacaţi de ele. Pe când noi am început să-l folosim
rupt-o şi a zis: "Dumnezeu îţi cunoaşte spre păcat, înfuriindu-ne pe aproapele nostru. Ni
păcatele." Oare a avut loc spovedania? s-a mai dat şi darul râvnei pentru Dumnezeu.
Dacă spovedania nu v-a fost citită, nici ascultată, Însă noi nu râvnim după cele sfinte, ci râvnim la
înseamnă că ea nu a avut loc şi aţi rămas cu acele cele ale aproapelui nostru. Un alt dar este cel al
păcate. Spovedania nu s-a săvârşit ca Taină, chiar dorului de nesăturat după Dumnezeu, după cele
dacă acel preot v-a citit rugăciunea de dezlegare, sfinte, dar noi l-am transformat în păcat, întrucât
el neşiiind care sunt păcatele de care vă dezleagă nu ne mai săturăm de farmecele acestei lumi. Cel

— 3 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

mai important lucru este însă să ne îndreptăm şi facem pocăinţă şi să aducem roade vrednice de
să urâm păcatul. ea.

Pentru aceasta avem nevoie de voinţă. În În clipa în care omul se hotărăşte să meargă la
tinereţile sale, Fericitul Augustin nu putea scăpa spovedanie, diavolul îi inspiră frică şi-i întinde
nicidecum de un păcat şi, abia după ce a devenit tot felul de curse. Dar să nu vă temeţi! Să reţineţi
un bărbat copt duhovniceşte, a priceput de ce nu că, atunci când vă veţi pocăi sincer, duhovnicul va
se putea izbăvi de acesta. Nu avea suficientă simţi mult mai mult respect şi dragoste faţă de
voinţă şi dorinţa sinceră de a se elibera: "Eu mă voi. Şi spun acestea din proprie experienţă.
rugam, Îl rugam pe Dumnezeu să mă izbăvească
de păcat, dar în adâncul inimii parcă spuneam Căci uneori mă gândesc: "De ce mai stau să
într-un fel: alzbăveşte-mă, Doamne, de păcat, dar spovedesc, dacă nimeni nu mărturiseşte nimic?" Pe
nu acum, ci mai târziu. Acum sunt tânăr şi vreau când, dacă omul vine să se spovedească cu
să mai trăiesc." Nu pronunţa acestea cu voce tare, sinceritate, atunci şi el, şi eu simţim doar bucurie.
dar undeva, în subconştientul său, acest gând era Măcar un om s-a trezit la viaţă!
prezent. Sfânta Scriptură spune că şi cerul se bucură în
Simt nevoia să-mi spovedesc şi păcatele din clipa în care se pocăieşte chiar şi un singur
copilărie, însă, când mă apropii de biserică, nu păcătos.
pot intra. Şi chiar dacă reuşesc să ajung la
Cum să ne pocăim pentru păcatele sodomice?
spovedanie, nicidecum nu mă pot spovedi până
la capăt. Luaţi îndreptarul pentru slujitorii Bisericii. Acolo
Odată, cineva mi-a povestit că nu reuşea să găsiţi toate întrebările pe care trebuie să le pună
spovedească un păcat de moarte. A intrat în duhovnicul la spovedanie: "Sunteţi căsătorit(ă)?"
biserică şi i s-a părut că preotul se uita numai la "V-aţi cununat?" "Câţi bărbaţi au participat?" "De
el. Nicicum nu se putea pregăti de spovedanie. ce naţionalitate erau?" În momentul în care
Acestea îi erau insuflate de diavol, pentru a nu se sufletul omului iese din trup, el trebuie să treacă
putea elibera de păcate. prin vămile văzduhului, şi acestea sunt 20 la
număr. Cele mai înspăimântătoare sunt cea de-a
Mergând la spovedanie, trebuie să ne gândim la 16-a - a desfrâului, a 17-a - a adulterului şi a
faptul că venim la biserică pentru a ne mărturisi 18-a - a păcatelor sodomite. De aceste vămi pot
în faţa lui Dumnezeu, şi nu a preotului. trece doar persoane numărate. În Palestina
existau patru oraşe învecinate în care păcatele
În mănăstiri sunt mai mulţi preoţi şi la împotriva firii erau în floare.
spovedanie intră mai mulţi oameni deodată.
Trebuie să încercăm să alegem unul care ar putea Pentru viciile lor erau cunoscute în mod deosebit
asculta toate păcatele noastre. Pentru a nu le uita, două oraşe: Sodoma şi Gomora. Locuitorii
notaţi-le pe o foaie de hârtie şi pe cele din acestora căzuseră atât de tare, încât nu mai ştiau
tinereţe. de nici o restricţie şi piedică în calea satisfacţiei
patimilor lor. Atunci din cer a pogorât foc de
Luaţi seama că va veni ziua Înfricoşatei Judecăţi pucioasă şi oraşele au fost distruse. Ele zac acum
şi atunci păcatele noastre nemărturisite se vor pe fundul Mării Moarte, iar pe malurile acestei
descoperi în faţa întregii lumi, în faţa tuturor mări creşte un copac interesant care se numeşte
îngerilor, în faţa sfinţilor şi a oamenilor. Iată mărul sodomit. Roadele lui sunt atât de frumoase,
unde va fi ruşine şi groază! Ajungând în încât muşcând din el dulceaţa îţi rămâne pe buze,
întuneric, vom plânge cu lacrimi de sânge, ne însă mai apoi simţi o amărăciune de care nu mai
vom smulge părul de pe cap, dar nu ne vom mai poţi scăpa. El a fost lăsat de Dumnezeu spre
putea întoarce în această viaţă pământească să

— 4 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

amintirea celor întâmplate, a păcatelor sodomite îndreptaţi. Altcineva, care îşi înăbuşă vocea
care ofereau o oarecare dulceaţă temporară, inimii, se comportă într-un mod total diferit: "Ei,
urmată îndată de amărăciunea de care în ce-o să se întâmple dacă în timpul postului voi bea
chinurile iadului nu te vei mai putea izbăvi un pahar cu lapte sau voi mânca o bucăţică de
niciodată. salam?" Se începe de la cele de jos. Iisus spune:
“Peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te
Este foarte uşor să cazi în asemenea păcate. voi pune” (Mt. 25, 20-22). Însă nefiind credincios
Stăpân peste aceste ispite este diavolul Asmodeu. peste puţine, păcatul mic va da naştere unuia mai
Bl este tartorul dracilor desfrânaţi. Numărul lor mare.
este foarte mare şi prin ispite ei ne înfăţişează
păcatele săvârşite de oameni. Se laudă cu faptul Trebuie să căutaţi un preot care să vă poată
că foarte puţini sunt cei care, greşind astfel, se asculta când mergeţi la el pentru o spovedanie
pocăiesc. Foarte puţini sunt cei care trec peste generală. În paroliii sunt puţini preoţi: unul sau
aceste încercări, pentru că se ruşinează să le doi. La mănăstiri sunt mai mulţi şi dispun de mai
recunoască. mult timp. Pentru ei spovedania este o ascultare
specială. S-ar putea să găsiti chiar un duhovnic
Dar cel care se pocăieşte de aceste păcate trebuie care să vă îndrume pe calea mântuirii
să sufere, din cauza lor, anumite necazuri sau duhovniceşti.
boli. Să nu cârtească atunci când este certat şi să-
I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate. El va discuta cu dumneavoastră şi vă va ajuta să
vă descoperiţi patimile ascunse. Dumneavoastră
Numai aşa îşi poate salva sufletul. însă trebuie să învăţaţi să nu ascundeţi nimic în
Ea merg la biserică, mă pocăiesc, mă faţa lui, căci păcatul nu este aur, ca să-l îngropi. El
spovedesc, mă împărtăşesc, dar simt că nu e trebuie descoperit repede şi scos din sutlet, şi
total aşa cam ar trebui să fie de fapt. Căci atunci vocea conştiinţei va fi auzită în orice
conştiinţa mea tace, nu-mi descoperă păcatele, ispită.
patimile. Ce-aş putea să fac?
Citiţi din Vieţile Sfinţilor şi vi se va zdrobi inima
Lucrul cel mai important pe care l-aţi putea face când veţi compara viaţa dumneavoastră cu
ar fi să vă spovediţi pentru toate păcatele nevoinţele lor. Veţi vedea cât de curat trăiau ei şi
săvârşite de-a lungul vieţii. Să vă amintiţi tot, în cum trăim noi. Asumaţi-vă vina pentru orice
măsura în care vă va permite memoria, pentru a ispită şi nu căutaţi vinovatul în altă parte,
dobândi o conştiinţă curată. consideraţi-vă dator în faţa lui Dumnezeu.
Certitudinea omului că ar fi pe calea cea dreaptă
În momentul în care omul va fi mereu atent la
nu-i este de folos, deoarece trebuie să ne
cuvintele, faptele şi gândurile sale, el se va
asumăm neputinţa până la moarte, după cum
elibera repede de păcate. Vocea conştiinţei îl va
spunea şi Apostolul Pavel. Chiar dacă am săvârşi
avertiza cu putere de fiecare dată când va voi să
fapte bune de dimineaţa până seara, tot nu
săvârşească ceva prin care ai încălca poruncile
trebuie să fim încrezuţi În mântuirea noastră,
lui Dumnezeu. Dimpotrivă, omul care nu s-a
căci doar lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute toate.
pocăit pentru păcatele sale îşi nesocoteşte
conştiinţa. Eu am 87 de ani şi nu pot ajunge la biserică,
iar să mă împărtăşesc apac$fcarte rar. Cam aş
Dacă împliniţi toate acestea şi duceţi o viaţă putea de una singură să-mi petrec zilele care
activă în Sfânta Biserică: vă spovediţi, vă pocăiţi, mi-au rămas, astfel încât să pit dobândi
vă Împărtăşiţi, vă rugaţi şi participaţi la slujbe, mântuirea?
atunci sunteţi pe calea cea dreaptă. Important
este faptul că doriţi să vă desăvârşiţi, să vă

— 5 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

Ce viaţă să ducă şi cum se pot mântui oamenii trebuie să ne uscăm prin bolile pe care ni le-a
singuratici şi cei care trăiesc în condiţii grele? îngăduit Durnnezeu, să trecem peste ele şi să nu
cârtim, să nu deznădăjduim. Atunci sfârşitul va fi
Există oameni care nu s-au spovedit şi nu s-au cu adevărat unul creştinesc, neruşinos, şi noi
împărtăşit niciodată în viaţă. Dar Dumnezeu a vom putea da răspuns bun în ziua Înfricoşatei
spus: Dacă nu Veţi mânca trupul Fiului Omului şi ]udecăţi.
nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi
(In 6, 53). Desigur, unui bătrân clipa trecerii la Omul credincios nu este niciodată singur.
cele veşnice îi este foarte apropiată şi pentru Dumnezeu, Maica Domnului şi Îngerul păzitor îi
aceasta el trebuie să se pregătească. sunt mereu aproape. Rugaţi-vă lui Dumnezeu şi
El vă va dărui linişte sufletească. Maica Domnului
Încă de când trăim pe pământ trebuie să ne unim se roagă în mod special pentru cel care şi în
cu Dumnezeu. Cu prima ocazie trebuie să ne chinuri îi slăveşte numele.
spovedim şi să ne împărtăşim. Să ne amintim
toate păcatele şi să le scriem pe O hârtie, ca să nu Creştinii sunt membrii Bisericii universale. Ei
uităm ceva. Apoi să ne pocăim în faţa lui întotdeauna merg la biserică şi sunt buni prieteni
Dumnezeu, în lipsa preotului, pentru păcatele cu alţi creştini. Orice s-ar întâmpla, are cine să-i
săvârşite. Ar fi bine dacă vi s-ar săvârşi Taina pomenească. Creştinii nu-şi lasă bolnavii ţintuiţi
Sfântului Maslu. În acest fel, omului i se iartă şi la pat fără îngrijire, iar după moartea acelora Se
acele păcate pe care, din cauza slăbiciunii roagă lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor lor
memoriei, le-a uitat şi de care nu-şi mai şi pentru iertarea păcatelor.
aminteşte. După aceea trebuie să-L primească pe
Iisus Hristos în el, pentru că prin Sfintele Taine Atunci când ne simţim singuri şi ne este greu, ar
Însuşi Hristos vine în om. Pentru un om nu există fi bine să deschidem Evanghelia. Citind din ea,
nimic mai presus decât a primi cu vrednicie vorbim cu Dumnezeu şi, rugându-ne, de
Sfânta Împărtăşanie. Iar dacă nu aveţi prea des asemenea. Sufletul nostru dobândeşte astfel o
posibilitatea să chemaţi preotul acasă, rugaţi-vă mare linişte.
neîncetat. În timpul rugăciunii, omul se uneşte cu Când un om îşi adună multe materiale de
Dumnezeu prin gândurile şi inima sa. Când construcţie şi îşi zideşte o casă nouă, nu se mai
întrerupem rugăciunea, dăm acces liber îngrijeşte şi de cea veche, ci lasă totul şi se mută
diavolilor şi, pe neobservate, ne unim cu iadul. De în casa nouă. Astfel se întâmplă şi în viaţa
aceea Sfinţii Părinţi ne sfătuiesc să ne rugăm noastră: părăsim lumea aceasta şi trecem în
neîncetat. Apostolul Pavel spune: “Rugaţi-vă cealaltă, care este una duhovnicească şi la care
neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate” (l Tes. 5, suntem chemaţi.
17-18). Mai cu seamă nu trebuie să cârtim când
suntem bolnavi şi să nu învinuim pe nimeni. Părinte, eu merg la biserică, mă spovedesc, dar
Bătrânii adeseori sunt iritaţi. Ţineţi minte: deja de foarte mult timp simt depresia. Ce-aş
trebuie să vă abţineţi, să nu daţi frâu liber limbii putea face?
şi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate. Important este să ne aducem aminte de toate
Înţeleg că vă este greu. Dar, slavă lui Dumnezeu, păcatele, începând cu tinereţile noastre şi să ne
aţi trăit o viaţă şi ştiţi că trebuie să vieţuiţi după pregătim pentru o spovedanie generală trebuie
legile Bisericii. De aceea, mulţumiţi-I lui să ne eliberăm sufletul, să scoatem afară toată
Dumnezeu şi vă bucuraţi. mizeria care ne stânjeneşte viaţa. Căutaţi-vă un
Uneori, Dumnezeu nu-l ia din viaţa aceasta mult duhovnic căruia să-i puteţi povesti despre starea
timp pe omul ajuns la bătrâneţe. De ce? Pentru că dumneavoastră sufletească.
sufletul lui încă nu este pregătit. De aceea,

— 6 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

Şi spovediţi-vă, căci în timpul citirii deasupra ne spovedim În faţa slujitorului lui Dumnezeu.
capului a rugăciunii de dezlegare, prin preot Căci prin ruşine ard şi păcatele noastre cele mai
Dumnezeu iartă păcatele şi dăruieşte puterea urâte. Trebuie să ne fie ruşine să mai păcătuim,
harică în lupta cu ele. Dumnezeu Se bucură nu să ne pocăim. Dacă sunteţi bolnavă şi nu
pentru pocăinţa noastră, ne dăruieşte harul Său puteţi merge la biserică, chemaţi preotul acasă.
şi liniştea sufletească. lar când cădeţi din nou în
această stare, deschideţi Evanghelia şi citiţi din Căci noi nu cunoaştem clipa în care va veni
ea, căci Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în suflet moartea şi trebuie să fim pregătiţi pentru a o
şi alungă întunericul, tristeţea şi deznădejdea. întâmpina în orice moment Pocăinţa trebuie să
fie plină de curaj. Aici suntem în faţa unui singur
Trebuie să vă obişnuiţi ca, imediat după om, a preotului, în timp ce, la Înfricoşata
rugăciunea de dimineaţă, să citiţi din Evanghelie Judecată, păcatele pentru care ne este ruşine să
şi apoi să rostiţi cu luare-aminte Rugăciunea lui ne pocăim acum vor răsuna în faţa tuturor
Iisus de cel puţin 500 de ori. La început va fi mai sfinţilor şi îngerilor. Atunci toată lumea le va afla.
greu, dar cu timpul vă veţi obişnui şi rugăciunea De aceea şi diavolul ne îndeamnă să ne ruşinăm
va curge. Sufletul are un mare folos din rostirea de ele, ca să nu ne pocăim.
acestei rugăciuni. Întunericul, tristeţea şi
deznădejdea vor trece, pentru că sunt doar Însă, atâta timp cât prin venele noastre mai curge
halucinaţii drăceşti. Pentru că omul păcătuia şi cu sângele, cât inima ne mai bate în piept, cât mila
trupul, şi cu sufletul, acum pătimeşte din cauza lui Durnnezeu mai este cu noi, trebuie să ne
lor. spovedim toate păcatele, şi vechi, şi noi.

Există halucinaţii drăceşti din cauza invidiei celui De ce ne este ruşine când trebuie să mărturisim
rău, dar există şi o astfel de boală cu substrat pur un păcat ruşinos? Ne încurcă mândria: "Ce va
fiziologic, care apare atunci când omul este slăbit gândi părintele despre noi?" Părintele spovedeşte
fizic. Dar dacă se va strădui să scape de ea, să se zilnic o mulţime de oameni cu unele şi aceleaşi
abţină şi să nu permită acestui vulcan să păcate! Şi va spune: "Iată, încă o oaie rătăcită s-a
răbufnească, înseamnă că el luptă, iar lupta întors în turma lui Dumnezeu."
aceasta este pe placul lui Dumnezeu. Când omul îşi mărturiseşte păcatele fără a le
Dacă, ajungând în faţa preotului şi ruşinându- menaja în vreun fel se îndurerează şi plânge, iar
mă să enumăr toate păcatele mele, Îl voi ruga preotul simte un adânc respect faţă de cel care se
pe Dumnezeu: "Doamne, iartă-mă pe mine, pocăieşte.
mault păcătoasa", oare îmi pa ierta Dumnezeu
păcatele pe care le spun în faţa Lui? Păcatele nu trebuie adunate în suflet ca într-o
puşculiţă. Cine are nevoie de ele? Iar când are loc
Desigur, noi trebuie să ne cerem mereu iertare în o adevărată pocăinţă, şi omul, şi duhovnicul său
faţa lui Dumnezeu şi să ne pocăim. Însă astfel nu dobândesc liniştea. “Şi în cer va fi mai multă
putem şti dacă ne-a iertat sau nu. El ne-a lăsat bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte”(Lc.
cele ce ţin de viaţa duhovnicească pe pământ l5, 7).
încredinţând primei Sale Biserici, ucenicilor,
Apostolilor Săi, puterea de a ierta şi de a ţine Venind în vizită la medic şi spunându-i despre
păcatele. bolile mărunte, dar ascunzând-o pe cea mai
periculoasă pentru viaţa noastră, putem muri.
Taina Spovedaniei vine de la Apostoli. În ziua Rănile sufleteşti nu sunt mai puţin periculoase
Înfricoşatei ludecăţi, Dumnezeu ne va ierta toate pentru viaţa noastră duhovnicească, pentru
păcatele, în afară de cele pentru care nu ne-am sufletul nostru, cu atât mai mult cu cât sufletul
pocăit. Trebuie să lăsăm ruşinea deoparte şi să este mai de preţ decât trupul.

— 7 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

Dar dacă am tăinuit păcatele ruşinoase păstrând şi faptele bune. Fiind călugări, şi nu preoţi,
tăcerea asupra lor în mod conştient, atunci toate aceştia primeau pe lângă ei câţiva novici, pentru
spovedaniile noastre n-au nici o valoare, căci a-i hrăni cu cele duhovniceşti. Ucenicii îşi
Taina Spovedaniei nu S-a săvârşit cu adevărat. descopereau gândurile lor stareţilor, se
Toate păcatele mărturisite şi nemărturisite au spovedeau şi trăiau în deplină ascultare,
rămas în sufletul nostru şi la acestea s-a mai ajungând astfel la o viaţă duhovnicească înaltă.
adăugat încă unul: tăinuirea păcatelor la Mai apoi, această formă de îndrumare a celor
spovedanie. Referitor la aceasta, în Îndreptar neexperimentaţi în ale duhovniciei a apărut şi în
scrie: "Iată, fiule, Hristos stă nevăzut, primind rândul călugărilor din chinovii şi chiar printre
mărturisirea ta cea cu umilinţă [...], iar de vei mirenii simpli. Taina Spovedaniei a rămas
ascunde de mine ceva, să ştii că toate păcatele responsabilitatea preoţilor. Se ştie că stareţi au
îndoite le vei avea." Pe preot îl poţi minţi, dar pe fost şi Cuvioşii Serghie al Radonejului şi Serafim
Dumnezeu nu. Dacă, după asemenea de Sarom şi dreptul Ioan de Kronstadt, şi mulţi
"spovedanii", te vei împărtăşi, atunci împărtăşirea părinţi din Mănăstirea Optina. Dumnezeu le-a
ta îţi va fi spre osândă şi pentru aceasta vei dăruit un har deosebit, pentru a găsi cheia
răspunde în mod deosebit la Judecata de Apoi. potrivită pentru uşa sufletului fiecărui om.

Oare îi sunt iertate unele păcate unui om care După revoluţie, în Rusia au fost timpuri grele: se
ajunge la râul Iordan şi se cufundă in el? închideau mănăstirile, iar stareţii erau
condamnaţi, torturaţi, întemniţaţi, însă în popor
Nu se poate spune că odată cu cufundarea lui în
a rămas necesitatea de a avea prin preajmă astfel
lordan, el a devenit fără de păcat. Pentru că
de oameni, care erau adevăraţi îndrumători
sufletul se eliberează de păcate doar prin Taina
duhovniceşti. Nu se ştie dacă în vremurile
Pocăinţei, la spovedania în biserică, în momentul
noastre mai sunt stareţi înduhovniciţi de
în care preotul citeşte rugăciunea de dezlegare
Dumnezeu la fel ca odinioară, însă cu siguranţă
deasupra capului celui ce se mărturiseşte. După
Dumnezeu n-a părăsit lumea. Când Rusia va
Învierea Sa, Iisus li S-a arătat ucenicilor Săi şi,
reînvia duhovniceşte, aceşti stareţi se vor
suflând peste ei, a spus: “Luaţi Duh Sfânt! Cărora
descoperi. Cei care doresc să se sfătuiască cu un
veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi
preot experimentat pentru a rezolva problemele
ţine, vor fi ţinute” (In 20, 22-23). Pe când, în cazul
din viaţa lor găsesc un astfel de duhovnic şi-l
la care vă referiţi dumneavoastră, omul a intrat
numesc respectuos stareţ Duhovnici există şi în
în râul Iordan şi S-a sfinţit, ca atunci când se
mănăstiri, şi în parohii. Într-o parohie, orice
sfinţeşte cu agheasmă, primind-o în trupul său,
preot este duhovnicul oamenilor care
dar păcatele lui rămân până la Taina
frecventează acea biserică parohială. Credincioşii
Spovedaniei.
îi cer binecuvântare pentru a boteza un copil,
Îa ultimul timp, în presa scrisă au apărut pentru a se căsători, pentru a se cununa. Oamenii
destule articole despre bătrâni înduhovniciţi. se adresează preotului cu cucernicie, iar acela
Ce este de fapt această "stăreţie"? De ce săvârşeşte Tainele, îi împărtăşeşte, îi prohodeşte,
poporul îi numeşte stareţi pe foarte mulţi îi conduce spre lumea de dincolo.
părinţi călugări?
Prin ce se deosebeşte un stareţ de un duhovnic,
Odată cu apariţia mănăstirilor au apărut şi de um părinte duhovnicesc şi de un preot
stareţii: oameni sfinţi, asceţi care au primit simplu?
daruri deosebite de la Dumnezeu.
În primul rând prin harismă, care este o dăruire
Ei au dobândit o experienţă duhovnicească harică deosebită. Atunci când stareţul este
bogată, au învăţat ce înseamnă smerenia, îndrumat de Însuşi Duhul Sfânt, acesta poate
ascultarea, rugăciunea, cugetarea duhovnicească

— 8 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

avea o funcţie înaltă, dar şi să îndrume sufletul Pentru a fi duhovnic şi a săvârşi Taina
omului spre mântuire. El răspunde în totalitate Spovedaniei, preotul trebuie să aibă
de sufletul ucenicului său. Nu erau doar stareţi, ci binecuvântare arhierească. El trebuie să fie
şi stareţe, care de asemenea aveau ucenice. smerit, să ducă o viaţă exemplară, să poată
Novicele îşi descopereau gândurile stareţelor şi aprinde în sufletul celorlalţi flacăra credinţei şi
se găseau sub ascultarea lor în totalitate. râvna pentru Dumnezeu.

Relaţia dintre "stareţ" şi "ucenic" nu s-a păstrat în Important este ca părintele duhovnic nu doar să
zilele noastre. Există relaţii de tip părinte ne trateze cu milă şi cu laude, ci să ne şi
duhovnicesc - fiu duhovnicesc, când, prin povăţuiască, să ne taie voia în cele care nu ne
consimţământul său, novicele ori mireanul se sunt de folos, mândria şi slava deşartă.
supune îndrumării duhovniceşti a preotului şi
încearcă să-i îndeplinească sfaturile. La baza Orice preot poate deveni duhovnic?
acestor relaţii stau recomandările, sfaturile, nu şi Dumnezeu îl dăruieşte pe fiecare cu darurile
obligaţia. Relaţiile dintre un simplu preot şi Sale: pe unul cu darul vorbirii, pe altul cu darul
enoriaşii săi se bazează, de asemenea, pe sfatul rugăciunii şi aşa mai departe. Cea mai grea
duhovnicesc şi pe recomandări despre modul în ascultare este spovedania, fiindcă nu oricine
care aceştia pot dobândi mântuirea. De cele mai poate să se ocupe de fiecare om în parte cu multă
multe ori, ele sunt adresate întregii enorii, şi nu atenţie, să-l ajute în a-şi descoperi sufletul, să-l
doar anumitor enoriaşi. sfătuiască, să-i îndrume viaţa.
Din scrierile Sfinţilor Părinţi ştim că, fără Sunt unii care doar îl ascultă pe omul care se
îndrumarea duhovnicească a unui duhovnic, spovedeşte, nu-l întreabă nimic, iar uneori nici
călugării nu se pot mântui. Această condiţie nu-i dau sfaturi, ci spun simplu: "Te iert, te
este oare obligatorie şi pentru mireni? Este
dezleg" şi omul pleacă nemulţumit. Cum a venit,
obligatoriu ca un mirean să aibă ari duhovnic
sau este de ajuns ca el să frecventeze biserica aşa pleacă.
şi să participe la Tainele ei? În ce masură ascultarea este aplicată în
Orice mirean trebuie să aibă un duhovnic căruia relaţia duhovnic-enoriaş? Oare mireanul
să-i poată mărturisi viaţa sa. Aşa a fost trebuie să-şi asculte întru totul duhovnicul?
dintotdeauna: pentru suflet a existat preotul, iar Când preotul vorbeşte în conformitate cu Sfânta
pentru trup medicul şi învăţătorul. Fiecare Scriptură, el trebuie ascultat. Dacă însă cuvintele
familie trebuie să aibă un duhovnic, pentru a sale sunt în afara celor scrise în Sfânta Scriptură
reuşi să-şi rezolve problemele din viaţă. şi în învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi, în general,
dacă sunt în contradicţie cu duhul Bisericii, a-l
Se întâmplă ca la un preot să se spovedească toţi
asculta e periculos.
care trăiesc în apropiere şi frecventează acea
biserică. Cineva care se gândea să se căsătorească Cum se poate împăca libertatea cu ascultarea?
s-a adresat preotului. Acesta l-a întrebat: "Dar Nu se lipseşte oare omul de libertate
prietenă ai?" "Am." "Cine-i ea?" Atunci când ascultându-şi părintele duhovnicesc?
tânărul şi tânăra vin mereu să se spovedească la
Sfânta Scriptură spune că libertatea este în Duhul
acelaşi preot, acesta îi cunoaşte şi îi poate sfătui
Sfânt: “Unde este Duhul Domnului, acolo este
dacă este potrivit sau nu să-şi unească vieţile.
libertate” (II Cor. 3, I7). Când duhovnicul se
Cu ce calităţi trebuie să fie înzestrat un conduce după Sfânta Scriptură, fiind călăuzit de
duhovnic? Duhul lui Dumnezeu, el nu poate călca în picioare
libertatea fiului său. În afară de aceasta, orice om

— 9 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

poate alege să procedeze după cum îl sfătuieşte nebun pentru Hristos." În vremurile de acum sunt
duhovnicul sau după cum crede el. foarte mulţi falşi oameni săraci cu duhul, a căror
"înţelepciune" vine nu de la Dumnezeu, ci din
Duhovnicul trebuie să cunoască puterile patimile lor.
duhovniceşti ale fiului său; să-şi dea seama dacă
acesta va putea pricepe ceea ce îi spune şi dacă Asemenea oameni pot să descopere anumite
are vreo chemare, de exemplu, spre monahism. păcate ascunse ale altora, chiar şi să prezică ceva,
să meargă desculţi iarna. Însă toate acestea nu
Nici o persoană nu trebuie forţată să ia o decizie, sunt de la Dumnezeu, ci doar farmece drăceşti.
mai ales atunci când omul vrea să se
căsătorească, dar este sfătuit să urmeze calea Cum se poate deosebi un stareţ adevărat de unul
monahală. Toate trebuie puse în acord cu fals? Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi ne arată că
formarea duhovnicească a fiului, cu starea lui. cel mai important criteriu după care îi Putem
deosebi este smerenia: "Nu căutaţi un stareţ
După ce se conduc duhovnicii în îndrumarea clarvăzător, ci unul smerit, înţelept." Falsul stareţ
fiilor lor? De unde iau cunoştiinţele? Care-i
va înrobi voia "fiului" său, făcându-l să-i slujească
deosebirea dintre înţelepciunea
duhovnicească şi cea laică? lui, mândriei sale, şi nu lui Dumnezeu.

Înţelepciunea trebuie să fie atât duhovnicească, Neavând un stareţ, nu neglijaţi duhovnicii. Sfinţii
cât şi laică, însă în special dăruită de sus. Pentru a Părinţi şi învăţătorii Bisericii spun că va veni
primi această înţelepciune, orice preot trebuie să vremea în care nu vor mai exista îndrumători
o ceară de la Dumnezeu prin rugăciune. De duhovniceşti şi oamenii vor trebui să se
exemplu, înainte de a ţine predica, el trebuie să-I mântuiască singuri, citind din Sfânta Scriptură.
ceară lui Dumnezeu: "Doamne, eu nu ştiu ce Unii, citind această prorocie şi neavând minte,
trebuie să vorbesc, îndrumă-mă Tu, dăruieşte-mi vor renunţa în general la îndrumarea
înţelepciune." Căci Dumnezeu Însuşi a spus: duhovnicească şi, chiar tunzându-se în
“Cereţi şi vi se va da” (Lc. 11, 9). monahism şi fiind fii duhovniceşti, vor susţine:
Atunci când fiul său duhovnicesc îi adresează o "Nu mă voi lăsa îndrumat decât de Sfinţii Părinţi,
întrebare (iar fiu este cel pe care preotul l-a n-am nevoie de nimeni." Aceasta nu este decât o
întors la Dumnezeu, căruia îi este îndrumător şi îi rătăcire. Trebuie să citim din toate, dar nu să
oferă hrană duhovnicească pentru a creşte în refuzăm ajutorul duhovnicului, atunci când
acest sens), preotul trebuie să ceară răspunsul acesta ne învaţă cele bune şi când poveţele lui nu
prin rugăciune de la Dumnezeu, apelând în contrazic spusele Sfinţilor Părinţi şi ale Sfintei
acelaşi timp la experienţa sa duhovnicească şi Biserici - mama noastră.
cea din viaţa de zi cu zi, şi ţinând seama de Unii preoţi cutează să ofere îndrumări
formarea sufletească a celui ce întreabă. Dar şi asemenea stareţilor, cerând mirenilor
fiul, înainte de a merge la duhovnic, trebuie să se ascultare oarbă. Ce părere aveţi despre
roage ca, prin preot, Dumnezeu să-i descopere aceasta?
voia Sa.
Aici trebuie să dăm dovadă de discernământ
Poporul îi preferă pe stareţii văzători cu duhovnicesc, căci mirenii nu sunt obişnuiţi cu aşa
duhul. Mai există acum astfel de oameni? Şi ceva. O astfel de ascultare nu poate fi aplicată
cum putem deosebi un stareţ adevărat de unul decât în mănăstire, însă acum ea nu se mai
fals? practică, fiindcă nu mai există nici stareţi
Cuviosul Serafim de Sarov spunea: "Ar fi bine înţelepţi, nici ucenici adevăraţi. Mulţi spun: "Ei...
dacă printre miile de nebuni s-ar găsi măcar un dacă ar mai fi un duhovnic asemenea Avvei
Dorotei, cu o viaţă ca a lui..." Desigur, ar fi foarte

— 10 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

bine, dar acum nu mai există nici ucenici pe este bun şi că nu face totul ca la carte. Dacă omul
măsura avvei. Oamenii nu mai ştiu de ascultare, îi dă ascultare, poate ajunge până la aceea că îşi
n-au pregătire şi nu ar face faţă încercării. pierde credinţa în duhovnic, se rupe de el, de
Dumnezeu, de Biserică şi devine ateu. Apoi poate
Cât de devărat este faptul că Dumnezeu începe să formeze o grupare în jurul său, a celor
întoarce spre binele novicelui orice ascultare
atei...
îndeplinită cu smerenie?

Din scrierile Sfinţilor Părinţi ştim că, atunci când, Diavolul nu are stare şi încearcă să înfăptuiască şi
prin înţelegerea cu duhovnicul său, novicele se pe pământ cele săvârşite de el în cer; prin
lasă cu toată încrederea în mâinile lui şi oameni, el luptă neîncetat cu Dumnezeu. S-a
îndeplineşte totul cu smerenie, Dumnezeu îl dovedit încă din vechime că, atunci când avem
apără de căderi. Însă asemenea relaţii nu pot cunoştinţă de un preot sfânt, este de ajuns ca
exista decât în mănăstire şi nu se referă la mireni, cineva să ne spună despre acesta ceva de rău, că
deoarece ei nu vor pricepe acestea. Pentru ei noi acceptăm această minciună şi imediat ne
important este să primească binecuvântarea lui schimbăm părerea despre el. Dar Apostolul Pavel
Dumnezeu pentru studii, căsătorie şi serviciu. a spus: “Pâră împotriva preotului să nu primeşti,
fără numai de la doi sau trei martori” (I Tim. 5,
Oare, întotdeauna se merge pe calea I9). Adevăraţii creştini trebuie să fie înţelepţi şi
binecuvântării primite de la duhovnic? să priceapă că fără cârmaci nu se vor putea salva
pe marea vieţii. Cereţi-I lui Dumnezeu un
Nu neapărat. Preotul nu poate cunoaşte
duhovnic, un păstor bun, care va putea să vă
întotdeauna voia lui Dumnezeu. De exemplu, el
poarte prin viaţă spre portul liniştit al Împărăţiei
poate da binecuvântarea de a urma o facultate,
lui Dumnezeu, ca ajungând acolo să-I poată
pe când Dumnezeu ştie că omului nu-i este de
spune: "Iată, eu şi fiii pe care mi I-ai dat mie!"
folos, fiindcă acolo el se va îndepărta de
Dumnezeu şi va pierde credinţa. Şi atunci Care este modul de a ne alege corect un
binecuvântarea nu se împlineşte. Repet, cel mai duhovnic?
important este ca omul care se găseşte la nevoie
să se roage cu multă înflăcărare înainte de a cere De obicei, oamenii iau contact cu preotul când
binecuvântarea lui Dumnezeu prin preot, pentru ajung pentru prima dată la spovedanie. Rareori
a-i descoperi voia Sa. se întâmplă s-o facă doar cu ocazia vreunei nunţi,
a unui botez sau a altui necaz (boală sau moarte).
Există anumite reguli de comunicare a
enoriaşilor cu duhovnicul? Mulţi din cei care doresc să se mântuiască merg
la mănăstiri, la biserici. Unii se apropie de preot
Cel mai important este să încercăm să păstrăm o şi-i spun: "Părinte, vă rog să-mi fiţi duhovnic."
relaţie echilibrată cu duhovnicul nostru; să nu ne
avântăm spre extreme: să nu-l aşezăm în locul lui Oare trebuie să-i cerem aceasta? De exemplu,
Dumnezeu şi să nu-i cerem imposibilul. unui părinte de sânge n-o să-i adresăm niciodată
Duhovnicul este şi el un om, ca oricare dintre noi, cererea: "Fii tatăl meu!" Nimănui nu i-ar trece
şi poate avea unele slăbiciuni, pe care trebu ie să nici prin gând aşa ceva. El este deja părintele
le acoperim cu dragoste. nostru. Exact astfel stau lucrurile şi în acest caz:
dacă un anumit preot a ajutat un om să revină la
Nimeni nu trebuie să uite că scopul principal al credinţă şi l-a îndrumat în problemele sale
diavolului este să-l despartă pe duhovnic de duhovniceşti şi în cele pământeşti şi a început să-
păstoriţii săi, să întoarcă fiul împotriva l poarte spre calea mântuirii, atunci el l-a înviat
duhovnicului său. Diavolul insuflă gânduri rele din morţi şi i-a dat viaţă pentru veacul viitor.
prin care încearcă să ne convingă că preotul nu Dacă omul va merge mereu la acesta, relaţia lor

— 11 / 12 —
† INDRUMAR DE SPOVEDANIE – PĂRINTELE AMBROZIE IURASOV (FRAGMENT) †

va deveni cea dintre un părinte şi fiul său pentru tine, pe când părinte duhovnicesc nu
duhovnicesc. Şi nu va mai fi cazul să întrebe: poate fi decât unul.
"Părinte, puteţi fi duhovnicul meu?" Pentru că
Însuşi Dumnezeu îl va binecuvânta şi-l va Alţii îl mai încearcă pe Dumnezeu şi altfel. Ei
îndruma. întreabă:

Pe vremea când vieţuiam în lavra cu hramurile Părinte, vreau să-mi schimb apartamentul. Mă
"Sfânta Treime" şi "Sfântul Serghie", la început nu binecuvântezi?
cunoşteam pe nici unul din duhovnicii de acolo. Şi preotul, gândindu-se, îi răspunde:
Când voiam să mă spovedesc, mă duceam la cel
care îmi ieşea primul în cale. Mă spovedeam, mă Ei bine, schimbă-l, dar astfel încât biserica să-ţi fie
împărtăşeam şi plecam. aproape. Dacă se aranjează totul şi, desigur, dacă
ai puteri, schimbă-l. Dumnezeu te va binecuvânta.
Mai târziu însă mi-am dorit să am un părinte
duhovnicesc şi doar unul. Înainte ne spovedeam Dar credeţi că se va linişti după aceasta? În nici
la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Însă eu un caz! Va merge şi la preotul Nicolae, pe insulă.
m-am rugat în Lavra Sfânta Treime şi am cerut
- Părinte, vreau să-mi schimb apartamentul. Îmi
lui Dumnezeu, Maicii Sale şi Cuviosului Serghie:
dai binecuvântare?
"Doamne, acum voi merge în locul în care se
Iar preotul poate spune: "Nu te binecuvântez."
spovedeşte şi fie ca primul preot care îmi va ieşi în
Atunci el va merge la preotul Chiril, la preotul
cale să-mi fie părinte duhovnicesc!" Am mers
Naum sau la un alt preot, cu aceeaşi întrebare. Şi
acolo, dar nu venise nici im preot. Apoi am văzut
începe să enumere preoţii care i-au dat şi care nu
venind arhiereul, îmbrăcat în mantie, cu
i-au dat binecuvântare şi să cântărească. Sigur că
Evanghelia în mână şi cu crucea şi mi-a trecut
aici nu mai există nici o binecuvântare de la
prin minte o idee clară: "Iată-l pe părintele tău
Dumnezeu. Când iei binecuvântare, ţine minte că
duhovnicesc!"
te-a blagoslovit Dumnezeu prin primul duhovnic.
Mulţi Îl încearcă pe Dumnezeu, lăudându-se şi Încetează căutările şi profanarea
mândrindu-se în deşert cu duhovnicii lor. Ei binecuvântărilor! Nu este cazul să mai cauţi alţi
spun: "La Lavra din Poceaevo duhovnicul meu este preoţi, alte binecuvântări şi să-L încerci pe
părintele cutare, în Pskov preotul lvan Krestiankin, Dumnezeu. Astfel se întâmplă aproape în orice
pe insula Zalit preotul Nicolae, iar la Lavra Sfântul situaţie. Chiar dacă preotul ne-a dat o
Serghie preotul Naum. Un singur om se laudă cu binecuvântare care nu este după placul nostru, ci
atâţia duhovnici, zicând că are la fiecare pentru smerirea noastră, Dumnezeu împlineşte
mănăstire câte un ‘părinte duhovnicesc’”. acestea spre folosul omului.

Dar aşa ceva este imposibil: te poţi spovedi la ei


în anumite situaţii, sau să le ceri să se roage

† Cu nesimtire imi adaug site-ul aici, Pustnicul Digital, poate se foloseste cineva †

— 12 / 12 —