Sunteți pe pagina 1din 2

Examenul de bacalaureat na{ional - Simulare,24 aprilie 2013

Proba E - d
Logici, argumentare qi comunicare
Profilul umanist din filiera teoreticS, profilul servicii din filiera tehnologicd qi toate profilurile
specializdrile din filiera voca{ionald, cu exceplia profilului militar
.
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordd l0 puncte din oficiu.
.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL

9i

(30 de Puncte)

A.

Scrie{i pe foaia de examen litera corespunzdtoare rdspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaliile de mai jos. Este corect[ o singurd variantd de rf,spuns.

1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.

Termenii verde qi ro$u se afl6 in raport de:


identitate;
incruciqare;
contrarietate;
contradic{ie.
Termenul/ormd logicd, din punct de vedere extensional, este:
un termen vid;
un termen singular;
un termen colectiv;
un termen precis.
Cuantorul propozi{iei Fiecare om trebuie safie fericil este:
fericit;
cel care trebuie sa fie fericit;
fiecare;
om.
O propozilie singulard afirmativd este propoziJia:
Toate primdverile sunt minunate.
Platon este un filosof grec.
Nicio dimineaJa nu este insoritd.
Unele subiecte au fost dificile.
Din adevdrul propoziliei SeP se poate deduce adev[rul propoziliei SoP, in baza raportului

de:

a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
B.

subalternare;
contradiclie;
contrarietate;
subcontrarietate.
Subcontrara propoziliei rJnii filosoJi sunt existenlialisti este:
To{i filosofii sunt existen{ialigti.
Unii filosofi nu sunt existen{ialiqti.
Niciun filosof nu este existenfialist.
Doar filosofii sunt existenlialiqti.
Fie urmdtoarele doud moduri silogistice: tai - 4 9i aeo - 3'

18 puncte

a.

Scrieli schema de inferenJ[ corespunzdtoare fiecdruia dintre cele doud moduri silogistice
date gi construi{i, in limbaj natural, un silogism care sd corespundd uneia din cele dou[ scheme
8 Puncte
de inferen{1.
validitatea
oric[ruia dintre cele doul
Venn,
prin
diagramelor
metoda
b. VerificaJi explicit,
moduri silogistice date, precizdnd totodat[ qi decizia la care ali ajuns.
4 puncte
30 puncte

SUBIECTUL al Il-lea
propozilii:
Niciun ralionamentprezentat nu este inductiv.
Unii termeni sunt colectivi.
Unele clasific[ri nu sunt naturale.
Toate paralogismele sunt ralionamente eronate.

Se dau urmdtoarele

1.
2.
3.
4.

4 puncte
Preciza[r formula propozilieiZ.
Construili, atdt in limbaj formal cAt gi in limbaj natural, subalterna propoziliei I qi
6 puncte
subcontrara propozijiei 3.
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune qi obversiune, pentru a deriva conversa qi
obversa corecte ale fiecdreia dintre propoziliile 2 qi 4, at0t in limbaj formal, cit gi in limbaj

A.
B.

natural.
10 puncte

D.
E.

Explicali succint de ce propozilia3 nu se converteqte corect.


Reprezantali prin metoda diagramelor Euler propozi{ia categoricd

SUBIECTUL al III-lea

l.

6 puncte
4 puncte
3o Puncte

Rdspundeli la fiecare dintre urmdtoarele cerinJe:

4 puncte
Definili conceptul de demonstra{ie.
6 puncte
Numili cele trei componente ale unui termen.
valid cu doud
argument
qi
natural,
un
in
limbaj
cAt
formal
in
limbaj
atdt
Construiti,
puncte
justihcaJi
10
propozilia Unii elevi au primit premii.
premise, prin care s[

1..
2.
3.

4.

a.

MenlionaJi regula de corectitudine pe care o incalcd urmdtoarea clasificare:


Oameni (criteriul clasfficdrii este continentul pe care trdiesc); asiatici, africani, europeni,
2 puncte
australieni, chinezi.
b. EnunlaJi doud reguli de corectitutine a definirii gi construili, pentru fiecare dintre acestea,
8 puncte
cAte o definiJie care sd le incalce.