Sunteți pe pagina 1din 16

inregistrat

Camera inregistrdrii de Stat de pe

Aprobat
Ministrul Transporhrrilor gi Infrastructur

lingi

Drumurilor al Reoublicii Moldova


vasite BOTNAF
,9

Ministerului Jus
16tuVt

Soqha;,il

l4rl0

@s

uXUt^U"*

STATUTUL
Intreprinde'rii de Stat "Calea Ferattr din Moldova"
(in redaclie noud)

I.

Dispozi{ii generale

f . intreprinderea de Stat "Calea Feratb din Moldova" - denumirea cornplet[


^I.S."Calea
Ferati din Moldova" - denumirea abreviati, este succesorul de drepturi al Cai:

Ferate din Moldova a Ministerului Ciilor de Comunica{ii al URSS, care a trecut sub
jurisdiclia Republicii Moldova in conformitate cu Hotdrdrea Parlamentului Republicii
Moldova nr.638 din l0 iulie 1991 "Cu privire la trecerea intreprinderilor, instituliilor pi
organizaliilor de subordonare unionali, amplasate pe teritoriul repubticii, in jurisdic{ia
Republicii Moldova" gi a intrat in sistemul Ministerul Transporturilor al Republicii
Moldova conform Hotirdrii Cuvernului Repubticii Moldova nr.212 din 30 martie 1992
"Cu privire la aprobarea listei ministerelor, departamentelor gi altor organisme de stat,
investite cu funclii de administrare a bunurilor de stat ale intreprinderilor, organizaliilor gi
institugiilor, care s-au af'lat in subordonarea unionald". lntreprinderea de Stat "Calea
Ferati din Moldova" administreazi activitatea de productie 9i financiard a subdiviziuniler
structurale autorome ce practicA transporlul pe cale ferat6, precum gi coordoneazd
activitatea altor organizalii 9i institulii de transport feroviar care asiguri func{ionarea
acesteia.

2.

Sediul i.S."Calea Ferat6 din Moldova" este: Republica Moldova, MD-2012,


mun. ChiginEu, str. Vlaicu Pircdlab, 48.
3. Fondator al l.S."Calea Ferat5 din Moldova" este Ministerul Transporturilor gi
Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova. Sediu: MD-2012, mun, Chiqin6u, bd.
din
$tefan cel Mare, i34. Ordinul ministeruiui privind aprobarea statutului

nr.ff

lga.zjJt.
4. Principalele genuri de activitate sunt:

transporturi pe calea feratS;


produciia, intrelinerea. repararea Ei modificarea mijloacelor de transport
feroviar 9i a materialului rulant;
construclia de cdi ferate, reparaiia gi intrelinerea ciilor ferate;
lucrdri de terasament;
colectarea, pdstrarea gi realizarea degeurilor de metale feroase gi neferoase
formate in rezultatul activitdlii de produclie;
-- producerea gi imbutelierea apelor minerale gi naturale potabile,
produqia Ei (sau) furnizarea, transportul, distribuirea energiei electrice;
activitatea farmaceuticd, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice gi (sau)
psihotrope. irnportul gi (sau) pfoducerea articolelor de parfumerie gi

*
-

cosmeticd;

- acordarea de asistentd medicalr, inclusiv in cadrul asigurdrilor obligatorii


asistenlS medical6,
* alte activitAfi de asistenli medicall;
- alte activit{i sportive;
- alte activiteti recreative;
- activifiti als bazelor gi amenajdrilor sportive;
- acrivitili ale expoziliilor;
- activi$1i ale muzeelor;
* activitAf ale instituqiilor de culturi rip club;
- activitdfi ale arhivelor;
- - activitili ate bibliotecilor, inclusiv astivit6ti ale sililor de lecturd, de auditrie (d
conferin;5), ale sdlilor de proieqie (de prezentare);
* acrivitAii ale fonoteeilor $i filmotecilor;
- activitd$ ale sililor de dans, discotecilor gi gcolilor de dans;
- activimfi ale camerelor ci4ii;
* activitdti ale teatrelor de marionete;
- activitetri ale sdlilor de spectacole;
* activit6f ale studiourilor de arte plastice, organiza{iilor de prezentare;
* acrivitAli de concerte;
- activitaii de spectacole;
- proieclia de filme cinernatografice;
-- distribulia de filme cinematografice 9i video;
ploductia de filme cinematografice qi video.
5. l.S. "Calea Ferat6 din Moldova', este agent economic ai iqi des{Egoara

activitate de intreprinzj.tor pe baza proprietdiii de stat ce i-a fost transmisi in gestiune.


Activitatea Inrreprinderii este reglementati de Codul civil nr.l IO?-XV din 6
iunie 2002, codul rransportului Feroviar nr. 309-XV din l? iulie 2003, Legea nr.l46XIII din 16 iunie 1994 cu privire la intreprinderea de stat, Legea nr.845-XII din 3
iaruarie. 1992 cu privire la antreprenoriat gi intreprinderi, alte legi gi acte normative qi de
prezentul Statut.
in calitatea sa de persoand juridici, i.S."Calea Ferat} din Moldova,, dispune
de stampila gi blanchete cu stema de stat a Republieii Moldova, denumirea sa cornplettr
sau abreviata in limba de stat, cu
-sintagma "Republica Moldova", numirul de identificare
de stat (IDNO). Pe blancheta intreprinderii poare
indicati, de asemenea. adresa,
telefonul de contact, contul bancar gi alti informaiie.
i.S."CaIea Ferat6 din Moldova" poate incheia contracte in numele siu, igi
poate asum^a obligalii, poate fi reclamant sau pirit in instanfele judecitoregti.
I.S."Calea Feratd din Moldova" obline dreptul de persoanf, juridici din
momentul inregistrarii ei de stat in modul stabilit. Termenul de activitate a intreprinderii
este nelimitaL
10. i.S-."Calea Ferati din Moldova" are in componenla sa filiale (Anexa nr.l) qi
reprezentanle (Anex6 nr.2).
11. Filialele activeazi pe principii de autogestiune intern6, dispun de conturi
deschise in institulii financiare gi de credit, cu un regim de activitate determinat, duc
evidenla contabiltr primard qi transmit informalia in baza registrelor pentru introducerea

6'

7.

fi

9.

ei in bilanful centralizator at i.S. "Calea Feratd din Moldova". Filiale activea z6 in baza
Regulamentelor aprobate de i.s."calea Ferati din Motdova" Ei inregistrate in ordinea
stabilita de legislalie.

il.

Patrimoniul i.S.,'Catea Ferati din Moldova"

12. Patrirnoniul intreprinderii apa4ine in totalitate statului 9i se formeazd din


urmitoarele surse:
a) depuneri materiale ale Fondatorului in capitalui social;
b) profitul net inregistrat din activitatea economico-financiarl a intreprinderii:
c) suma amonizirii calculate;
d) investilii capitale gi dotalii de la buget;
e) bunuri transmise cu titlu gratuit;
f) alte surse Iegale.
13. Terenurile atribuite i.S."Calea Ferat6 din Moldova,,, precum gi modul de
utilizare a lor se reglementeazd de Codul funciar al Republicii Moldova.
14' Fondatorul transmite in capitalul social al i.s."calea Feratd din Moldova"
bunuri gi rnrjloace bineEti in valoare de 2 12g 814 1.69,00 lei.
15' intreprinderea poarti rSspundere pentru obligaiiile sale cu toate bunurile de
care dispune. Fondatorul nu poarti rdspundere pentru obligaiiile intreprinderii.
Intreprinderea nu poartd rispundere pentru obligaliile Fondatorului.

III. Capitalul Social


16, Capitalul social se formeazE din urm4toarele surse:
a) aportul Fondatoruiui in nrijloace brnegti qi bunuri aflate in ci.cuitul civil:
b) investifii capitale din contul subvenfiilor $i profitului oet;
c) bunuri transmise cu titlu gratuit;
d) drepturi patrimoniale (drepturi de folosinli a mijloacelor fixe, rerenurilor,
resurselor naturale);
e) alte surse neinterzise de legislalie.
17. Capitalul social al Intreprinderii constituie Z l}g gL4169,00 lei.
18. Bunurile 9i mijloacele bdneqti transmise in capitalul social al intreprinderii se
evalueazd in lei moldovenegti.
19: La propunerea consiliului de administra;ie, rndrimea capitalului social al
Intreprinderii poate fi modificari {majorati sau redusi), in baza deciziei Fondatorului.

IV. Capitalul de rezervi


20. capitalul de rezentd al intreprinderii va constitui 5 % din capitalul sociat.
2l' Capitalul de rezervd al intreprinderii se formeazd prin difalcari anuale din
profitul net pin6 la atingerea mirimii indicate la punctul i0 ul prezentului Statut.
volumul defalcirilor anuale in capitalut de rezervE se stabilegte in mirime de 5 % din
profitul net al intreprinderii.

22. Capitalul de rezervi se folose$re numai in cazul insuficienlei profitului 1


rnijloacelor fond*rilor speciale ale inheprinderii. Mijloacele capiraluiui ie rezerva
folosesc pentru acoperirea pierderilor intreprinderii.

V.

Obiecfivele principale ale i.S."Calea Ferati din Moldoya,,

23. Obiectiveie principale ale i.S."Calea Ferat6. din Moldova,'sunt:


a) satisfacerea integralX qi la timp a necesitllilor economiei gi popula{iei
hansporturi de mirfuri 9i cilitori, inclusiv in trafic intemalional, in interacliune cu a
tipuri de transport, asigurand siguranla traficului, nivelul inalt de desewire, respectar
termenelor stabilite de ffansportare a m6rfii gi integritafii ei, cu chltuieli rninimale pent
realizarea volumelor de transport solicitate;
b) pronovarea unei politici tehnice gi investiqionale care s6 asigure dezvoltan
complexi a transportului feroviar, funclionarea stabil[ gi in siguranli a tu1ur,
mijloacelor tehnice;
c) prornovarea unei politici economice efective gi desfbgurarea activital
comerciale. crearsa unui sistem multilateral de activitate auxiliari qi altor servicii r
contribuie la sporirea rentabilit{ii gi comperitivita{ii transpodului feroviar, eare v(
asigura ameliorarea sBrii sociale a feroviarilor.

Vl. Drepturile 9i obliga{iile i.S."Calea Ferati din Motdova',


24. i.S."Calea Ferati din Moldova" are dreptul:
a) sl elaboreze de sine stAtAtor programul de producere gi sd stabileasc
perspectivele sale de dezvoltare reiegind din indicatorii economici, contractele incheiat,
privind realizarea transporturilor gi serviciilor pentru consomatori. precum gi dir
necesitatea dezvoltirii de produclie gi socialel
b) sa deschidd conturi propril in instituliile {inanciare gi de credit inregistrate ir
Republica Moldova 9i in alte 1ari, precum qi sr beneficieze de mijloaeele depuse pe acesxe
conturi;

c)'sd ineheie contracte privind aeordarea sau oblinerea unor imprumuturi (credite)
in mirime de l0% din valoarea capitalului social de sine stAtator, contractele care
depdqesc valoarea de 10% din capitaiul sociai se incheie cu permisiunea preatabild a
Fondatorului sau Consiliului de Administrafie;
d) sa determine direqiile gi modul de utilizare a intregii proprietdli ce i-a fost
transmisd in gestiune;
e) sd stabileasc* leglturi economice gi comerciale cu orice parteneri, inclusiv din
suAinatate. si extindi activitatea de inrreprinzdtor;
f) sa incheie contracte de comercializare sau de procurare a producliei, efectuare a
lucririlor. prestare a serviciilor qi alte contracte economice;
g) sd incheie conftacr,e cu agenlii economici, ciiie ferate ale altor ldri privind
transporturile de marfuri, cdlitori 1i funclionarea transportului feroviar;
h) sa stabr'leascd prefurile $i tarifele la producgia proprie, la serviciile prestate etc.,
precum $i nonnativele sau fondul de reribuire a muncii, cu excepfia cazurilor in care,
conform legislaliei. preturile, tarifele gi alli indicatori se reglementeaza dc cate stat;

i) s6

stabileasctr, cu acordul prealabil ar fondatorurui, structura


inten
organizalional5 a intreprinderii, s[ determlne statutul juridic al
subdiviziunilor;
j) sd creeze filiale gi reprezentanie;
k) sa imbundtaleascE condi$ile de trai qi odihnr are salaria[iror,
.
sd acorde ajurr
^
familiilor acestora, precum 9i si ia parte la activitatea de binefacere,
sd aloce mijloat
pentru- ocrorirea sanatalii populaliei, pentru cultur6,
invi!6m6nt, gtiin{6, educatie fizica;
sport, in conformitate cu legislalia in vigoare;
l) sd angajeze rucr[tori, inclusiv prin contract, gi s6-i concedieze in corespunder
cu legislalia muncii;
m) sE stabileascd sistemele, formele 9i cuantumurile de retribuire a muncii qi
alt
tipuri de'enituri a persoaneror angajate in conformitate eu
legisralia in vigoare;
n) si primeasci bunuri materiale gi alte bunuri i"puii"x"
d"e stat in mo,
centralizat. la preturi stabilite de stat sau la preturi contractualel
.
9] td ceari compensarea pagubei cauzate de actiunile ilicite ale persoanelor fizict
juridice.
sau
25. intreprinderea este obtigati:
a) sd. asigure integritatea, forosirea judicioasE gi reproduclia
largiu a bunuriror de
stat, transmise in gestiune;
b) sd onoreze obligaliile ce decurg din registalie gi conrractele
incheiate;
c) sd incheie oontracte (acorduri) de muncl cu cetAfenii angaj
a1i;
d) sd achite integral pl6lile^ salariale conform conrracteloi (icordurilor)
incheiate,
independenr de starea financiard a intreprinderii:
. . :J ta efecrueze asigurarea.sociati, meaicala gi alte tipuri de asigurlri obligatorii ale
salarialilor. sd le creeze co-ndilii adecvare peniru activitat",
tegi'sraliei gi
contractului colectiv de muncl;
"oi'tor*
i) sd execute hotirdrile ministerelor, altor autoritdgi administrative centrale ale
$i
autoritalilor adrninistrafiei publice- locale privind proreclia sociali
a invalizilor ;i altor
persoane cu pos;biliii de muncA limitate;
, . . g) sd achite la timp impozitele gi atre plag in modul gi in mdrimire stabilire de
legislalie:

. .Jt] :a nilieze procedura de insolvabiritate a intreprinderii. in cazul apariliei


imposibiliralii de a-gi onora obliga;iile fa{6 de creditori;
i) sd prezinte, in mod stabirit, organeror de stat respective rapoartele {inanciare gi
fiscale, dirile de seam6 statistice de alte tipuri;
9i
j)
sa asigure remunerarea muncii angajalilor ra un niver
.
nu mai mic decit sarariur
minim stabilit pe lari;
k) sd asigure condilii adecvate de munci, respectarea securitilii
.de produclie
muncii, normeror
qi sanitare, securitalii.antiincendiare, pr."u* pi
protec{ia mediului ambiant;
.l) .sa oblina licenie, in modur stabilir de legisralie, pentru a'desft$ura activ*d1i ce

necesitd dispunerea de licen16.

26. lntreprinderea nu este in drept, firi autoriza{ia prealabili


a Fondatorului:
a) sd dea in arendi (localiune) ori sd depund in gaj 6unurile
sale;
b) sI cornercializeze activele neutilizate in procisul tehnologic;
c) sA caseze bunurile raportate la mijloacele fixe;
d) sd conserveze bunur e a cdror utilizare, potrivit pranuriror
d activirate, nu

prevede:

se

e) sa intre in componenla asoclaliilor, concemelor


contractelor incheiate;

9i altor uniuni' in

fls6participecubunurilesaleinactivitateastructurilor[gstatale,inch
organizali i comerciale;

g}sdinvesteasodpatrimoniuldestatinaltestate'Moduluneiatareinvestilii.
plasate investiiiile 9i de legisl
dererminat de c6tre l"girt;ii;;;.J"lui in care sinr
Republicii Moldova;
h) sa transmite fondurile fixe qi alte active'

VIl.

Moldova"
Organele de conducere ale i'S.''Calea Ferati din

2T. Fondatorul

Moldova,,

igi

prin int"*eJiol consiliului de

al i'S'

"Calea Ferata
administralie gi Administratorr

exercit6 drepturile de gestionar

intreprinderii (organul executiv)'


general) tntreprinderii
2g. Fondatorul I,n"hJ cu Administratorul (directorul
gestiune operativd 9i a imputerniciri
contract pentru tansmiterea froprieralii de stat in
de desldgurare a activitAfi de intreprinzEtor' ..
2i. Fondatorul.are urmatoarele atribulii principale:
;i ;il;aft;,l}*l intrepri nderi i, mod ifi carile 9i completzirile acestuia;
b; tiubit"9," indicatorii economici ai intreprinderii;
cj promoveaza o politici tehnicd unicd in cadrul ramurii;
revoc4
d; desemneazI membrii Consiliului de administratie li ii
- - ..:

e)gabilestema,imeaindemnizaliilorlunarepentrumembriiConsiliului

administralie:
*--.il desemneaza Administratorul ir*reprinderii qi elibereazi din funcqe'
propunerea Consiliului de administralie;
a intreprinderii' fdri
g) asigurd ,upruu"gil.* t"titttaf i economico-{inanciare
interveni nemijlocit in activitatea aoesteia;
de inneprindere conform slatutului
f.,l ituUiie$e marimea creditelor contractate
legisialiei in vigoare;

il

*'-

i)transmitebunurileEiatribu$ilesaleinceeaceprivegtedesfsurareaactivita
administratorului in baza conractului (acordului)' . . .
* intrenrinzdtor
de
"'";d.'i;;;;il;;
soticita Fondatorului examinarea materialelor 9i eliberarr
autorizaliilor Privind:
a) darea in arenda (localiune) sau depunerea in gaj a bunurilor intreprinderii;

b)comerciali-.*'uu"on,"*u."uactivelorneutilizateinprocesultehnologic;

.i

d)

.urur"u bunurilor raportate la mijloacele fixe;


social al struclurilor nestatal'
depunerea b;;li;iil;;.prinaetii in capitalul

inclusiv organizalii comerciale;


e) intrarea in "o*pon"n1u asocia{iilor'.concemelor 5i altor uniuni;
investirea patrimoniului de stat in alte state'

f;

3l.Fondatoruraaoptaoecizilprivindmodificareacapitalului'socialt
in statut' roofgaruzafea sa
intreprinde-rii, operarea modificarilor qi completdrilor
lichidarea IntrcPrinderii.

de administrare
32. Consiliui de adminisftalie este organul colegial
in temeiul Le1
intreprinderii, reprezinti interesele statului 9i i$i exercitd activitatea
de stat, prezentului Statut
nr. tqe-Xttt din i6 iunie 1994 cu privire la intreprinderea
de Fondator'
nelutumenrutui Consiliului de administralie al intreprinderii' aprobat
33.ConsiliuldeadministraliesedesemneazidecdtroFondatorpeuntermende
ani, linindu - se cont prevederile legislaliei in yigout"'
34'Componen{anumericEu*cnn'itiutuideadministrafiesestabilegte'deFondatc
in num6r de nu mai mic de 3 persoane, in func[ie de indicii economico-financia
ai intreprinderii' . ..
ip..ro""frf scriptic, volumul de afaceri 9i alii indici)
35.CornponenlanominaldaConsiliuluideadministraliesestabileqtedeFondatr
conform legislaliei in vigoare.
de Fondator. Membt
36. Fregedintele consitiului de administralie este desemnat
din partea colectivului de munc6, Sunt ale$i
Consiliului de administra{ie, propugi
'demunc6. Administratorul intreprinderii nu poale
adunarea generali a colectiviui
desemnat in calitate de membru al Consiliului de administralie'
37. Consiliul de administralie are urmatoarele atribulii:
..
a)aprobadirec|iileprioritaregiplanurileanualededezvoltarealelntreprlnoerll;
i* asiguia' in&gritatea gi folosirea eficientl a bunurile
b) ia rnasuri
""
intreprinderii:
la intrare
c) solulioneazd, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare
intreprinderii in asocialii ;i alte uniuni 9i ieqirea ei din ele;
d)aprobddevizulanualdeveniturigicheltuieli,dareadeseamacontabiligicontt
veniturilor qi Pierderilor;
economico-financiarS
e) prelinta fondatorului raporrul cu privire la activitatea
intreprinderii. precum gi raportul auditorului;
0 aaopia decizii cu privire la oblinerea, acordarea
ur6rirnea stabilit6 de Fondator;

6i folosirea creditelor, i

c)prezintiFondatoruluipropuneriprivindmodificareasicompletareaStatutulu
intreprinderii. reorganizarea sau lichidarea ei;
h) propune Fondatorului candidatura Administratorului;

i)aprobd,lapropufle|eaAdministratorului,repartizareapro|rtuluinetanuala
intreprinderii:
j)iadeciziiprivindasigurareatranspafenteiprocedurilorde.achizilieabunuri}or
asigurdrii bazei tehnico
lucrAriior gi servicii-lor destinati atit acoperirii necesitnfilor, cit 9i
materiale ii formarii programului de produclie al intreprinderii;
rezultatelt
k) aproba dAriie d? seamd trimestriali ale Administratorului referitor la
activitalii economico-fi nanciare ale intreprinderii;
in gaj t
l) examineazd materialele ce 1in de darea in arendE (loca{iune), depunereaprocesu'
comercializarea sau conseryafea activelor neutilizate in
Uunrrilol. int
fondurilor fixe 5:
"prinderii,
rehnologic, .uiur"u bunurilor raponate la fondurile fixe, transmiterea
altor active. Prezentate de Adrninistrator sple coordonare;
rn) decide priuir" la oportunitatea fectu'rii auditului intreprinderii;
"u
gi informeaza Fondatorul despre necesitatea modificarii

n;

examineaia

capitalului social.

38. Consiliul de adrninisrralie nu are dreptul sd intervind ?n activi


Adminisrratorului, desft$urati intru exercitarea funcliilor, stipulate in contractul incl
cu Fondatorul intreprinderii.
membrii Consiliului de administra{ie rispund solidar
. 39. Conform legislaliei,
de inrreprindere pentru prejudiciile cauzate de indeplinirea, eu ebateri de la legislal
hotdririlor adoptate Oe ei, a Statutului intreprinderii 9i a Regulamentului Consiliulr
adminisrraiie. ivlembrul Consiliului de adrninistra{ie care a votat impotriva lnor astf(
hordriri este scutit de repararea prejudiciilor, dacd in procesul-verbal al gedinlei a
Iisar protestul lui. Este absolvit de rdspundere gi membrul Consiliului de administ
care nu a participat la gedinia respectiva.
10, Membrul consiliului de administralie poate fi scutir de reparalia prejudic
.auzaie de ei in timpul indeplinirii obligaliilor sale, dac6 el a aclionat conf
docurrenrelor intreprinderii, inclicaliilor in scris ale autori6lii pe care o reprezinttr sa
liuritele unui risc normal de produclie sau gestiune.
{1, Organul executiv al intreprinderii - Administratorul (directorul general),
*2. .{drninistratorul concluca activitatea lntreprinderii 9i iqi exercitS fi:ncliile
relin in contbnnitate cu legislaiia. prezentul Statut ii contractul (acordul) incheia:
\linisrrul Transporturilor $i I n li'Istructurii Drumurilor al Republicii Moldova.
i3. Administratorul arc urmatoarele affibu[ii:
a) conduce activitatca intreprinderii 9i asigurd funcfionarea ei eficient6;
b) aclioneazi frri lrrocuri in numele lntreprinderii;
c) reprezintd interesclc intreprinderii in relaliile cu persoanele fizice 9i jurid
precum 5i cu organele de justilic, acorddrrd astfel de imputerniciri in unele problem
altor lucrdtori ai intreprinclcrii:
d) asigurd executafca rlceiziilor Fondatorului pi Consiliului de administratie;
e) asigur6, la deciz.i:r corrsiliului de adrninisrra{ie, efectuarea auditului rapoart{
financiare ;i incheie contritclttl rlu audit cu societatea tle audit;
i) prezintd consiliulrri de adnrinistralie raportul cu privire la activit:
economico- fi nanciarb a ir;t rcpri nderii gi rapo*ul auditorului;
g) incheie contractc. clibcleazi procuri, deschide conturi in binci;
h) prezint[ fondatorului propuneri coordonate cu Consiliul de administralie priv
schimbarea componenlei. rccollstruclia, lirrgirea, reulilarea tehnicd a bunurilor transn
in gestiunea operativd a intreprinderii;
i) poartl rAspundere materiala pentru neexecLrtirrea sau executarea inadecvat;
obligaliilor stabilite in contract;
j) asigurd prez.entarea, in rnodul sttbilit de lege. a rapoartelor financiare qi fisci
a dirilor de seamd statistice 5i de alte tipuri in organelc respective de stat;
k) asigurd transl'erarea in termen a plililor in birgctul public naiional;
l) angajeazi gi elibereazd personalul Intreprinderii, asiguri stimularea mur
anga;ia1ilor, sanctionarea sau tragerea lor la r6spunde|r:;
m) asigur6 achitarea salariilor, ?n rnodul gi in termenele stabilite de legislalie;

n) prezinti Fondatorului propuneri privind nrodificarea gi completarea Statutu


inrreprindbrii, reorganizarea sau lichidareir ei;
o) asigLxi folosirea eficienti 9i reproducerca bunurilor primite in gestiu
!rperatival

p) ooordoneazd cu consiliul de administralie deciziile privind asigurarr


transparentei procedurilor de achizi{ie a bunurilor, lucririlor gi servioiilor destinate at
acoperirii necesitdlilor, clt gi asigur5rii bazei tehnico-maieriale gi formnrii programului d
productie al intreprinderii;
q) asigurd respectarea principiului transparenfei prooedurilor de achizitie
bunurilor, iucr6rilor gi serviciilor destinate atlt acoperirii necesit{ilor, ctt gi asigurari
bazei tehnico-materiale gi formdrii programului de producfie al tntreprindarii;'
r) prezintd trimestrial .Consiliului de administralie dare dL seam6 referitor ir
rezultatele activitdtii lntreprinderii;
s) prezintI Miuisterului Finanfelor copia de pe raportul auditorului.
indeplinegte gi alte obligalii ce lin de organizarea qi asigurarea activitdlii
1)
inreprinderii, conform legisiagiei.
44' Administatonrl lntreprinderii este obligat sd asigure integritatea bunurilor
primiie in gestiune operativd, utilizarea gi reproducerea lor. Valoarea aotivelor nete
proprii ale Intreprinderii nu trebuie si fie mai micd decdt mdrimea capitalului social. ln
c?z contrar, se interzioe de a pi6ti prime din contul profitului net oblinut.
45. Adminis*atorul LS."Caiea Feratd din Moldova" asigurtr:
a) executarea cercetdriior de marketing pe piata serviciilor de transpolt in
domeniul traficului de mdrfuri pi cdl6tori;
b) elabotarea propunerilor asupra pronosticului de perspectivE a dezvoltdrii
uanspofuiui feroviar, schemelor de dezvoltare 9i amplasare a obiectelor transporrului
feroviar, mdsurilor complexe pentru majorarea eapacitalii de trafrc a c6ii ferate;
c) elaborarea planurilor referitoare la volumele transporturiior de mdrfuri qi
calalori ln baza studierii cererii de transporturi gi capacitdlii de trafic a o6ii forate;
d) elaborarea planurilor de deanoltare economioi gi sociali a c6ii ferate;
e) elaborarea ln modul stabilit a documentelor tehnico-nounative pentru calea
ferati" care reglementeazd conditiile de traasportarq exploatarea, lntrelinerea gi reparalia
mijloacelor tehnioe, destinate pentru asigurarea siguranfei ciroulaliei trinurilor-gi
protecgiei muncii;
partioiparea la elaborarea proiectelor programelor de stat gi interstataie de
dea'oltare a transportuiui feroviar;
g) participarea ln organizaliile interna{ionale qi la lucr6rile de executare A

prevederilor acordurilor (conkactelor)

interstatale,
interguvemamentale
9i
ialerdepartamentale ln domeniul transportului ferovi.an
h) elaborarea
comun cu alte tipuri de transport a propunerilor privind
&zvoltarea transporturilor ln trafic direct rnixt;

in

i) determinarea tn comun cu Fondatoruiui a necesitilii ln material

rulant,

ooorainere, dispezitive comerciale demontabile gi ln mljloace pentru procurarea lor;

i) elaborarea gi realizarea graficu lui de citculalie qi pianurilor de formare a


eraurilor, de transport de mdrfuri gi cilhtori;
k) desdvirgtea activit6lii economico la l.s."calea Feratd din Moldova',,
oganizarea aetivititii in vederea reducerii cheltuielilor gi cregterii beneficiului
lreritului), crearoa condiliilor necesarc pentru activitatea subdiviziunilor;
l) organizarea evidenfei contabite gi statistioe gi ddrilor de searnE, lntreprinderea
eor misuri pentru automatizarca lor, exercitarea controlului asupra respectarii

autenticitilii evidenlei qi ddrilor de seamd" lntocmirea biianlurilor 9i dErilor de


centralizatoare;
centralizarea deplini sau parliaii a funcfiilor de produclie gi finar
executate de o[tre subdiviziunilor, ce tin de organizarea gi asigurarea procesul
transporl totodat[ rnijloacele necesare pentru execularea acestor funcln
centralizate;
n) respeciaroa disoiplinei de preluri qi tarifg stabilirea prefurilor 9i tarife
uansporturile de mlrftul o5l6tori. bagaje qi alte servicii, prestate de calea fert
conformitate ou prevederile legislalioi tn vigoare gi actele normative;
o) efectuarea reviziilor gi controlului asupra activititii de produciie 9i financ:
subdiviziunile ca inh6 ln .componenfa I.S."Calea Feratd din Moidova", respec
disciplinei financiare gi de calcul;
p) promovarea politicii tehnice privind intre{inerea, reparatia 1i moderni:
mijloacelor tehnice, clddirilor gi constructiilor, sporirea nivelului de prodt
desdvirgirea proceselor tehnologice, implemeniarea tehnicii noi;
q) organizarea elabordrii 9i expertizei proiectelor pentru oonstruclia unor ob
noi, extinderea, reconstruolia 9i reutilarea tehnici a obiectelor tn funcliune a transpor
feroviar, colaborarea cu alte organizalii ln aceste probleme;
r) elaborarea dooumentaliei de proiect gi deviz, efeetuarea investigai
ingineregti gi geodezice pentru proieotarea sau reoonstructia obiectelor transpofl
feroviar, inclusiv a obieotelor conshuctiei civile gi de locuinle din traasportul feroviar
s) organizarea activitilii tn domeniul standardizlrii, metmlogiei, infonnr
rehnico-gtiinlifice 9i propagdrii experieniei lnaintate, dirliarea metodici a activitfii
inventie;
exami.narea proiectelor gi eliberarea autoriza{iilor pentru interseclia c[ii fe
de diferite comunicatii, linii feroviarq de alte tiputi de transport, pentru racordt
liniilor de cale femtir la stalii, detenninarea modului de deservire a acestor iinii
exceplia iiniilor de pe teritoriul uzinelor);
u) respectarea prevederilor Codului transportului feroviar privind asigura
siguranlei circulaliei kenurilor,-integritdtii mdrfurilor tunsp ortate, a materialului rulan
obiectelor c6ii felate, intreprinderea mEsurilor de prevenire a accidentelor, deraied.
incendiilor gi calanritalilor ecologice, stabilegte regulile de aflare ?* zonele cu peri
sporit 9i de exeoutare a lucrdrilor ln aceste zone;
v) organizaroa efectuirii probelor gi testarea saiarialilor din transportul feroviar
tederea cunoagterii Regulilor de exploatare tehnic4 a cfilor ferale, Codului transportu
feroviar, conditiilot tehnice de lnoircare gi fixare a mdrfiirilor qi altor acte normati'

m)

t)

oonducere a locomotivei 9i aitor unit


autopropulsate de trarrspori pe gine, atribuirea categoriei mecanicilor de locomotive t
ciii ferate gi altor irrtreprinderi, indifetent de subordinea lor 9i forma de proprietate;
w) contolu asupt? execut6rii obligatori.i de cdtre toa{s subdiviziuniior
xlariafilor a prevederilor actelor norytalive referitoare la condiliile de transpo:
utilizarea mijloacelor transportului feroviarn sigurania ciroula{iei trenurilor, menlinen
ordinii publice, sbcuritatea a(tiincendiari gi reguiile sanitare ln transportui feroviar;
x) satisfacer"ca necesitX|ilor subdiviziunilor ciii ferate ln resurse tehnico-material
energetice qi de conrbnstibil, desfrgurarea activittr|ii ln vederea economisirii acestr

regarea

9i

eliberarea certificatelor

resulsel

de

organlzarea

prga$rii, perfectiondrii gi sporirea niverului profesio


. ,y)
specialigtilor - feroviad :
dilliarea.-activitalii de.orgrmizare gi stimurare a muncii,
desdv8rqirea norn
,...L)
condiiiilor de retribuile a muncii;
aa) stabilireq tn conformitate
Jegislalia rn vigoarg a particura*
-cu
de muncd, regirnului rimpului
de-lucru 9i de oirtrna- u urio, .ui"g.
$oitiitol.
-.ir,
salari*i din transportul ferwiar, activitatea cdrora este
regatd nemijlc.ii ."
cenurilor;
bb) organizarea activit6lii in vederea ?mbundtiflrii condiliilor
de muncE, prer
t'aumatismului in producfie,.controlur asupra executirii
reguiilor tehnicii-secirriti
legisla;iei muncii, sporirea culturii de produqie;
cc) lnteprinderea rnasurilor, in timieie competenlei
sarg privind asigu
protecfiei sociale a salaria!ilor l.S.',Calea Feratd din
Moldova,,;
dd) desfdgurarea activ-itdiii ce fine de pregtrtirea de motilizare gi protecfia
cir
salarialilor l.S.',Calea F".?:a..gT friotA*ul, intreprinaorea
secrerelor de stat ale Republicii Moidova;
aprobaiea Regurarnentelor firialelor gi reprezentangelor
l.s.,,calea Ferata
"")
Moldova":
ff) stabitirea modului de adniitere pe liniile de cale ferat6 de forosinfd comu:
naterialului rulant al lntrepr.inderilor qi organizafiilor, indiferent
de subordinea Ic
fomra de proprietate;
gg) detenninarea, ln. conforn:itate cu legislalia
funciarh, a modului de utilizar
terenurilor ln limita zonei de expropriere a cafreratq
de construolie p. u"oi"i.r.n,
blocurilor gi edifi ciilor;
hh) coordonarea normeror gi regulilor de construclie
respective, stabili
ondi;iilor de intersecgie a riniilor de caleler.atr de conducre, rinii
de ierecomunicalii,
alte cornunicalii, precum gi stabilirea airt*pi"i
a.
Tf_:irl":*crricd-9i
o'lecrere, actlvltatea caror este legatd de producerea, pdstrarea,
incarcarea, transpo4ar
substanteror.explozive, ugor inflamabile, radioactive gi
3:*.d*q""
ioxice pana
liaiile de cale feratd de folosin comunE. '
structura organizatorictr a administraliei i.s."carea Ferati
, -46.
din Moldova,,
aprob6
de c6tre Fondator.. Directorul g"n.rui at i.s."catea F"rutJ"air.-rraoroou
(Administratorul) poate modifica qi/sau coipleta
structura organizatorici a administrafi
i'S."calsa Feratd. din Mordova" pLin coordonar.u p.rorubild
u Fondatorul,
4?.. ln scopul srabiiirii direcgiilor a"""Jiarii'0" perspective,
de intensificare
procesului de ftansDort. snorirea efectului economic
ai
i.'s.;ci*
i?ura oi
Moldova" ." rr"rui6 c'ons.itiut tehnic ou
consurtativ. Reguramentul c
privire la activitatea consiliur,i tehlric se aprorra
de Directorul generar.

*ar*i"i-a.-ii.t.

.. ..

*iri*,

u"tvffi
f*qil;;;r.n

vm.

Activi{r}t"a dc lntreprinzitor a lntreprinderii

48. lntreprinderea poate clesthqura. orice gen de activitate prevdzut


Statut gi^legislafie, cu exceplia cetor irirerzise ac
tJgisto1,".

rn prezentul

49' Intreprinderea igi


.intocmeSte de sine stdtdtor programur de producfie, i*
func1ie de indicii economici
stabiriti de Fondator, contraotele lncheiate pentru
l1

fmer?ializTea produclioi cdtre consumatori gi necesitatea de a asigura dezvol

latreprinderii.
Ino.prindereaprocuri resurse pe piafa de mirfi*i nemiilocit de iaproduci
.19:,
m ufit6tile
come4ului angro, la burse, iarmaroace, licitagii, de la organiza{iil
aprovizionare tehnico-materiald ets. Asigurarea bazei tehnico-materiad
si ibrr.
pmgramului de producgio se.vor efectua ln baza principiului transparenlei proceduril<
achizigie gi eficienlei utiliztuii surselor finaneiare.
51. Inffeprinderoa tgi cornerciarizeazd produclia, rucrErilq sewiciile, precul
deleurife de-produclie la prelurile gi tarifele de piap, iar rn cazuriie prevazute
de ar
normative - la prefuri gi tarife reglementate de stat.
52. Profitul (pierderile) lntreprinderii se determind tn modul prevdzut de legislr
Profitul net se fo.*eaza dupi achitarea impozitelor qi a altor pldfi ofl,gutorii qi
r6m6n
dispozilia intreprinderii.
53. Profitul net poate fi utilizat pentru:
a) acoperirea pierderilor din anii precedenfi;
b) formarea capitalului de rezew6;
o) formarea rezervei pentu dezvoltarea producfiei;
d) defalcdri ln bugetul de staq
e) ln alte scopuri, dacd nu contravin legislaliei,
de repartizare a profitului ret se adop6 de sdte consiliul
lecizia
administratie anual, la propunerea Adrninistratorului, nu mai iarziu de 30
aprilie a anu
ce urmeazd dup4 anul de gestiune.
55. Profitul net se va repa*iza doar pentru acoperirea pierderilor din a
pwecedenli, pentru formarea capitalului de reiervd gi a rezervei'pentru
dezvoltar
produqiei ln cazul ln care valoarea aclivelor netg conform uttirnului
biiant anual
Iorreprinderii, este mai mic4 dec6t oapitaiul social al lntreprinderii sau va deveni
n
idca in urma repartizdrii lui ln alte scopuri.
Pierderile infreprinderii qe acoperd din contul profitului net ramas la dispozi!
16:
lateprinderii, din oontul mijlogceior fondutui de rezervr, precum gi din donalii
sr

* ^

sbven;ii.

57. Dacd, ia expirarea celui de-al doilea an financiar sau al oricfuui an finanoir
.
.
ulterior, valoarea activelor nete

ale intrepriaderii, potrivit bilantului anual al acesreia, I


mai micd decA mirimea capitalului social, ionsiliut Ce administrdie va inforrn
Fondatorul despre necesitatea modificErii capitaiului soqial al intreprinderii.

fi

IX. Modul de reorganizare gi lichidare a t s."calea !'erati din Mordova"


58. Temei.urile de reorganizare sau lichidare a lntrepriaderii.
59. intreprinderea se reorganizeazi prin nriioo" (contopire, absorbfie)
dezmembrare
$iyi_zare, separare) sau transformare, ln baza deciziei Fondatonrlui, ln care
se prevedemodul gi termenele de reorganizare,
.60..Inbeprihderea iqi tnceteaztr activitatea gi se lichideazd ln temeiurile prev6zute
de legisla;ie, inclusiv:
a) expirarea termenului pentru care a fost infiiotatb;
b) atingerea scopului pentru care a fost coastituitd sau imposibilitatea atingerii lui;

t2

c) prin hotdrirea Fondatoruiui:


d) prin hotbrirea instantei judecdtoregti;

**r.il#;f*,ffi1,9;1*t't

sau tncetirii procesului de insolvabilitats


tn legdtui

61' Lichidarea intreprinderii se sfectueazd


de cdtre c.omisia de richir
$N*uit6 prin hotirlrea Fgndxtorului,
i
:6yu se *ansmit toate tmputernicirile pri
oseducerea activiteiii curente a intreprinaeril.
62.
cazul tncetdrii activit'lii r'treprinderii,

In

potrivit deciziei

inste
competente' componenfa comisiei ie iichidare,
modui, termeneie qi
snqftii de
3ctivitate a ei sint deierminate O, ac."urta instanla.
63, lntreprinderea se oonslder[ iichidaH oaata cu
radierea ei din Registrur de
e$ E@tprind eriior gi organizaliilor.

ld*xtoregri

X,

Dispozi{ii Iinale

64. Prezentui Statut


intoomit rn 5 exemprare, fiecare dintre ere av6nd acee
-este
juridic6. Anexele la Statrrt
constituie parte iniegrantA a tui.
65' Prezentur statuti l"nogifi?drile gi complot#ile
acestuia infr, rn vigoare la d,
@isrrarii lui la Camera lniegi.strlrii Oe "Stat. '
prezentului statut stnt obligatorii pentru
pxeere

**n11J,l:""ut"t"

tori

angaie

67' Litigiile ap'rute^1n procesur activitdlii


intreprinderii gi/sau reorganizdr
Echidarii ei se vor soluliona in i,,.ronf.frjuO..atoiliti
competeure.

Director geueral lnterimar

Serghei TOM$A

lT,trfy^r'rr.

r/LL.LU("

13

Anexa nr' I
la Stahil lntreprindorii de Stat
,Ca1ea Ferattr din Moldovd'
Lista frlialelor

intrsprinderii de Stat "Caloa Ferattr din Moldova'',

IDNO t002600001257
Adrosa poStaH

f- . Srqia

?100 or. Ocnita, str.

de cale feratd OcniJa

Libertltii, I

5500 or. Rtbnita, str.Grrii, 58

Saih de cale feratfi Ribnita

L . Sulia de cale ferati Ungheni

3600 or, Ungheni, str, Feroviarilor, 2

q.

Sa{ia de cale ferarA Chiginau

2027 mun. Chi$intru, Piala odrii, I

!-

F,!ia

325 1 r-nul

de cale feratd Bender

Auenii Noi, s. Varnita, str, Borisovscaia, I

, Segia de cale ferati Tiraspol

3300 mun. Tiraspol, str. Lenin, 598

; +=i' de cale igrata Basarabeasca

6701 or. Basarabeasca, str. Lenin,

Ei-

*4ia

lA

5300 Sta'ia Giurgiuletti

de cale feratl Giurgiuloqti

9- r Segia vagoane de marfi

202 3mun. Chi$indu, str. Alea Gtrdi rll. 6

lS-: S.a{ia vagoane dg oll{tori

2023 mun. Chigindu, str, Aleea Ctrril nr. 6

I1,, Seclia adminiskare g{ri

2023 mun, Chi$iniu, str. Aleea G6rii nr. 6

il.'

Srclia deservire caiatori

2027 mun. Chi$indu, sh. Muncesti, 273

li.:

Deooul de locomstive nr,4

3100 mun. BAlti, str. Tolbuhin, 4

l4-j Depoul de looornotive nr,

2023 mun, Chi$irdu, str. Haltei, 6/1

3200 r-nul Anenii Noi, s. Vamila" str. Tighina, 62

DeDoul de locomotive nr. 2

16- Depoul de vagoane nr.

lr-.

3100 mun.

de vagoane - refrigeratoare

19.1 Seclia de tnaelinere a

ff. 2

clii Ocnila

30.; Seclia de lntrelirere a ceii BAIIi


?

l.;

Sclia de lntrefinere a

clii

Seclia do lnhetinere

ctrii Bender

str. Tolbuhin, 23

6702 or. Basarabeasca, str, Lenin, 26

Depoul de vagoane - oisterne nr.4

l8.i Depoul

Bilti,

Chiqintru

Seclia de tntretinere a oaii Basarabeasoa

6702 or, Basarabeasca,

stt. Rachetnli, lA

7100 or. Ocnita, $s. Libertdlii, 2A


3100 mun. Balli, str, Feroviarilof, 2
2023 mun. Chi$in{u, sF. Haltei, 6
3200 r-nul Anenii Noi, s.

Vamip sr. Tighina, 62

6702 or. Basarabeasca, str, Lenin, 6

Adr6a po$tau

Denumirea lilialelor

*a$a magini

-3*-.

15" S4h nEini

de calo nr.294

Riutol

de cale nr,130 Bender

5904 r-nul Fdletti, slatia Raulel


6701 or, Basarabeasca, stalia

@ r Pala*! Fer.oviarilor

2001 mun. Chl9intru, slr. Decebal, nr, 2

3?-. Se{iia administrare consruclii looative

2023 mun, ChiSineu, sfr, Haltsi, 52

3x- Setda de administrare

2023 mun,

a construoliilor

Seclia de semnalizare $i telecomunicalii Balli nr.

3100 mlln. Baili, str. Caragiale,71

*c{ia

2023 mun. Chi$ineu, str. Carbunari,

-, J'-rt-.

de semnalizare $i telecomunioatii

SEqia de semnalizare

fi tolecomunicalii

.Sgsarabeasea nr. 3

seslia de alimentare ou energie electrica Btrlti nr.

-i!"

Chisinh, sk. I{altei, 52

l5

6701 or. Basarabeasca, sa. Depoului, 2


3I

00 mun. Bxlti, $h. Neculoe,

94

Setiia de alimentare cu energio elsctric{

2027 mun. Chiginau, sr. Haltei, 524

Sec{ia de alimentare cu energie elechice


Basarabeasca nr- 3

6?01 or. Basambeasca, str, DBpoului, I

i5-. Canrul informativ

202? mun. Chi$in6u, Aleea Gtuii, 42

de calcul

i6-

Sen iciul de aDrovizionare tehric.o-malsriali

2002 mun. Chiiin[u, str. Muncetti, 71

i7.

S.wiciul paza mililarizat{

2027 mun. Chisin6q sh. lialtei, 43


6?01 or.

s''
"!t-'

Spi,"lul qi policlinica Chiginlu

2025 muu. Chi$inlu, $4. Gheorgle Ca$u, 3?

SectcrndaldemedicitdBasarabeasca

6?01 or. Basambeas0a, str, Gogol, 124

i00 mun, Bal$, str. Decebal, 1?5

+?-" Seaorno&l <k.medicidBd|i

+i"

Spitalul feroviar de circumscrip$q stalia Bonder

3200 mun. Bonder, str.50 ani ULCTM 5A

+..-

Ses{orrsdal de |nedici(rocniF

?101 or, Ocnila, str. Sindicatelor, 5

+ j.

Sefi orno&lde medicinA Ungbsni

3601 or, Ungheni, $tr. Nalionali, 50

*a.,

al ceii Ferate din

SJ,*llu"t,*-antiepidemic

*?.i Depoul

de locomotive nr, 3

Trenul de construclie

ti montaj ff. 740

49.i CenEul de recuporar

2001 mun. Chi$indu, 6r. Iu, Cagarin, I I


6?01

or, Basarabeasca sti. Depoului,

6?01

or. Basarabeasca, st. Depoului,3

2035 mun. Chigin6u, $F. Gheorgho Caqu, 3?A

Denumirea filialelor

ffi'
Sn| Oqorl

vagoanelor de c6l{tori din Chl$inau

Adresa pottala

2023 mun, Chiqinlu, sf. Haligi, 6n,

6ll

Sfu' Raisa de toconotivo din Chiginau

2023 mun. Chi$irau, sh. Haltei,

o i ti,i*

3128 mun. 8611i, str. Nculce nr. 6

d. Trarer."

Director general interlmar

SergheiTOM$A

7/ffi/1p7

&-acua//v''

a-'/