Sunteți pe pagina 1din 2

ANUL IV

Semian A (unic)

4A1

4A2

4A3

8--10

12--14

Dr. procesual
civil IISeminar: Lect.
dr. N.H. I:
S4

LUNI

10--12

Procedura
insolventeiSeminar: Lect.
dr. I. Apetrei:
amf. P10

Spt.par | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Lect. dr.
N.R. DOMINTE :
S1

4A4

Spt.impar | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Lect. dr.
N.R. DOMINTE :
S1

4A6

4A7

4A9

4A10

4A11

Jurisprudena
Procedura
Procedura
Dr. procesual
Dr. munciiCEDOinsolventeiinsolventeicivil II-Seminar:
Seminar:
Seminar:
Lect. dr. C.
Seminar: Lect.
Seminar: Lect.
Asist. dr. O.A. MOLDOVAN :
Asist. dr. C.G.
dr. I. Apetrei:
dr. I. Apetrei:
URDA :
PUPZAN: S4
amf. M.E.
amf. P10
amf. P10
V.Pella
Jurisprudena
CEDOSeminar:
Asist. dr. O.A.
URDA : amf.
II6

Procedura insolventeiSeminar: Lect. dr. I.


Apetrei: amf. I.1

4A8

Spt.impar | Dr. Dr. procesual


comerului civil II-Seminar:
Lect. dr. C.
internaionalSeminar: Lect. dr. MOLDOVAN :
N.R. DOMINTE :
amf. P10
S6

Procedura
insolventeiSeminar: Lect.
dr. I. Apetrei:
amf. P10

Executarea silitSeminar: Lect. dr.


N.H. I: S4

14--16

4A5

Spt.par | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Lect. dr.
N.R. DOMINTE :
S6

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN: S4

Procedura
insolventeiSeminar: Lect.
dr. I. Apetrei:
amf. I.1

Spt.par |
Spt.impar | Dr.
CriminalisticSpt.impar |
comerului
Seminar:
CriminalisticinternaionalProc. dr. F.
Seminar: Proc. dr. Seminar: Lect. dr.
CUNEANU: F. CUNEANU: N.R. DOMINTE :
Lab. crim.
Lab. crim.
S1

Procedura
Dr. munciiinsolventeiSeminar:
Seminar: Lect.
Asist. dr. C.G.
dr. I. Apetrei:
PUPZAN: S2
amf. I.1

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN: S2

Executarea silit-Curs Optional: Lect. dr. N.H. I: amf. II6

16--18

Dr. muncii-

Dr. procesual
Seminar:
civil II-Seminar:
Asist. dr. C.G.
Lect. dr. N.H.
PUPZAN:
I: amf. II6

18--20

amf. P10

Dr. procesual
civil II: Lect.
dr. C.
MOLDOVAN :
amf. M.E.

8--10

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN: S2

10--12

Dr. procesual civil II-Curs Obligatoriu: Prof. dr. Ghe. DURAC : amf. P10
Dr. procesual
Dr. munciicivil IISeminar:
Seminar: Lect.
Asist. dr. C.G.
dr. N.H. I:
PUPZAN: S2
S1

12--14

Executarea silit-Seminar:
Lect. dr. N.H. I: S4

MARI

Jurisprudena
CEDOSeminar:
Asist. dr. O.A.
URDA : amf.
M.E.

Dr. concureneiSeminar: Lect. dr. L.


IRINESCU : amf. II6

14--16

Dr. comerului internaional-Curs Obligatoriu: Prof. dr. C.T. UNGUREANU : amf. P10
16--18

Dr. concureneiSeminar: Lect. dr. L.


IRINESCU : S4

18--20

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN:
RTC

8--10

Dr. procesual
civil II-Seminar:
Lect. dr. N.H.
I: amf. M.E.

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN: S2

Dr. procesual
civil II-Seminar:
Lect. dr. C.
MOLDOVAN :
T.I.

Dr. procesual
civil IISeminar: Lect.
dr. N.H. I:
S4

10--12

Executarea silitSeminar: Lect. dr.


N.H. I: S4
Dr. procesual
civil II-Seminar:
Lect. dr. C.
MOLDOVAN :
amf. I.1

12--14

MIERCURI

Dr. muncii-Curs Obligatoriu: Lect. dr. S.V. PANAINTE: amf. P10


14--16

16--18

18--20

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN: S2

Dr. procesual
civil II-Seminar:
Lect. dr. N.H.
I: amf. II6

Criminalistic-Curs Obligatoriu: Lect.dr. D. ATASIEI : amf. I.1

8--10

Dr. munciiSeminar:
Asist. dr. C.G.
PUPZAN: S2

Executarea silitSeminar: Lect. dr.


N.H. I: S4

Informatic juridic-Curs Optional: Conf. dr. S. LUCHIAN : amf. M.E.

10--12

Informatic juridic-Seminar: Conf. dr. S. LUCHIAN : Lab. info. 1

12--14

JOI
14--16

Dr. concurenei-Curs Optional: Lect. dr. L. IRINESCU : amf. II6

16--18

Dr. funciar si publicitate imobiliar-Curs Optional: Lect. dr. D. C-tin. TUDURACHE: amf. II6

18--20

Spt.par | Dr. funciar si publicitate imobiliar-Seminar: Lect. dr. D. C-tin. TUDURACHE: amf.
II6

8--10

Dr. comerului internaional-Curs Obligatoriu: Prof. dr. C.T. UNGUREANU : amf. P10
10--12

Procedura insolventei-Curs Optional: Lect. dr. I. Apetrei: amf. III.9

12--14

VINERI
14--16

16--18

Dr. concurenei-Seminar:
Lect. dr. L. IRINESCU :
V.Pella
Spt.par |
CriminalisticSpt.impar |
Seminar:
CriminalisticProc. dr. F.
Seminar: Proc. dr.
CUNEANU: F. CUNEANU:
Lab. crim.
Lab. crim.

Spt.par | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Drd. E.
IFTIME: S2

Spt.par | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Drd. E.
IFTIME: V.Pella

Jurisprudena CEDOSeminar: Lect. dr. R.H.


RADU: amf. II6

Jurisprudena
CEDOSeminar: Lect.
dr. R.H.
RADU: amf.
II6

Jurisprudena
CEDOSeminar:
Asist. dr. O.A.
URDA : S2

Spt.par | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Drd. E.
IFTIME: S4

Spt.par | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Drd. E.
IFTIME: V.Pella

Dr. concureneiSeminar: Lect. dr. L.


IRINESCU : amf.
M.E.

Dr. concureneiSeminar: Lect. dr. L.


IRINESCU : amf.
M.E.
Spt.par |
CriminalisticSpt.impar |
Seminar:
CriminalisticProc. dr. F.
Seminar: Proc. dr.
CUNEANU: F. CUNEANU:
Lab. crim.
Lab. crim.

Spt.impar |
CriminalisticSeminar: Proc. dr.
F. CUNEANU:
Lab. crim.

Spt.impar |
CriminalisticSeminar: Proc. dr.
F. CUNEANU:
Lab. crim.

Jurisprudena CEDOSeminar: Lect. dr.


R.H. RADU: amf. II6

SMBT

Jurisprudena CEDO-Curs Optional: Lect. dr. R.H. RADU: amf. II6

10--12

12--14

Executarea silitSeminar: Lect. dr.


N.H. I: S2
Spt.par |
CriminalisticSeminar:
Proc. dr. F.
CUNEANU:
Lab. crim.

18--20

8--10

Procedura insolventeiSeminar: Lect. dr. I. Apetrei:


S6

Jurisprudena
CEDOSeminar: Lect.
dr. R.H.
RADU: amf.
II6

Spt.par |
CriminalisticSeminar:
Proc. dr. F.
CUNEANU:
Lab. crim.

Spt.par | Dr.
comerului
Spt.impar | internaionalCriminalistic- Seminar: Drd. E.
Seminar: Proc. dr. IFTIME: S2
F. CUNEANU:
Lab. crim.

Spt.impar | Dr.
comerului
internaionalSeminar: Drd. E.
IFTIME: S2