PERSOANE

VODA MANOLE MIRA

STARETUL BOGUMIL UlMAN

ZIDARII:

Inttiul, a fost ctndva cioban

Al doilea, a fost ctndva pesear Al tre ilea , a fost crndva calugJ.r Al patrulea, a fost ctndva ocnas Al e inc ilea

Al faselea

Al ,aplelea

Al optulea

Al nQudlea

UN BAIA'f DE CURTE COPII ~I AJUTOARE

UN SOL ~I DOl SULITA~I AL1'I SULITA~I

TREI c.ARAU:;H BOIERI,c.ALUGARI FEMEI, NOROD ~I ROm

Lacul ac{iunii: pe Argq tn jos, Timp mitic romdnesll.

318

ACTUL INTiI

CAmara de lucru a Mcsterului Manole. Multe, loarte multe lumtnari aprinsepe masa, pe blidar, In fefClastrt1. Pe masa e un chip mie de lemn al vlitoarel blscrici. Starejul Bogumil, seztnd tn fata mesei, priveste drept tnainte, din c1nd tn ctnd ellpeste repede din ochi. Gaman, figuri1 ea do poveste, barb a Iunga tmplotita, haina de Una ca un cojoc, doarms Inf.r,.un col] miscfndu-se nelini!}til In somn, ctnd ~i clnd sooate suneteca un horcait ~i ca un suspin tn acelasi limp. M~terul Manole, la masa, aplecat peste pergamente ~i pla-

nun, mAsurA.chinuit I}i fr;llil·intat. Noapte tlrziu,

SCEN A I

MANOLE, BOGUMIL. CAMAN .MANOLE

(duclndu-fi mlna dezniiddjduit prin par)

Ajuta-mi'i cuvioase - aldol! AItfel! - Nu ell p.fatUl'i mai presus de fire 1 0, cite piedici I}i tmpotriviri I

BOGUMIL

(fdrd a 8' mifca., cu poce 11WTWtona, ca a unuia care-fi are un drum, de la care nu se moi abate)

Nu moo masural

319

.. :' _5:::;:::~~'.:;:·:5'::\5:,·~,':0~.>~':'~l.m::X%~·:':.~~~;'IlJ!~~~~"

~: "_

HANOLE

Nici magie albi1 nu fac, nici rnagie neagra, tmpotriva eugetului, ochiul se mai bizuie Inca ..•

BOGUMIL

Pe masuriiri? De !}.apte ani tot masuri cu eel unghi de arama, tP nici 0 izbtnda.

~!ANOLE

Ce sa incep?

BOGUMIL

Ti-am spus.

MANOLE

No. Eu nul

BOOUMIL

Va trebui.

MANOLE

Balta, ce s-a prabuait ieri, n-a fast prea grea. Cereeteazd ~i tu, N·am a~ezat temeliile pe sovaiala nisipului. Adlncimile §i in1il~imile a suta oara Ie masur, Soeotelile sunt bune, tajate in cremene toate. ~i cele patru arcuri, l}i cele . pentru laturi, deopotriva spre miazazi ~i miazanoapte,

BOGUMIL

De-acum tac, Orice alt cuvlnt e de prisos.

MANOLE ParinteBogumile, ajuta·ma!

BOGUMIL

Numai in iad se socoteste. Acolo, in imparatia virtutilo~ Intoarse, toate sunt dupa masura: l}i coarnele dracilor, lil cozile galbene. Acolo , numarul stiipinel}te in tntocmiri, in sinoade, In bolti l}i in cladiri ... Priveste numai cu luare-aminte semnele rosii de pe pergamentele astea afurisite: unele tapene, altele ~erpuitoare fJi-ntortacheate. Orice numi'ir p~ o isealitura schimonosita de draco Uite, numarul asta trebuie

320

'. iscalitura lui Mamon, cll are burta mare. Asta a lui _n.p,r,,· ea e suhtiro !}i pare uscata de tusea cea seaca. 't.1'fI,hU·lfl sa fie a lui Moloh, cit se sprijineste eu ingimAsta trebuie sa fie a lui Belzebub ca-i Ilutura nerusinarii pe cap. Vezi barba mea? Sunt butrin, in viata mea mult gre!}ita ~ inca n-am facll~. totusi Iac, 0 fae ca in ceruri: sic unu !}i gtndesc tret. pe Paraclit. In imparii~ia lui Dumnezeu, a socot.i ceva mai mio dectt necinstirea stmbetii, dar neamai greu dccit calcarea poruncii a !}asea. Nu, Manole , . mine nu rna prinzi in jocul acesta necurat.

MANOLE

(se ridica amenin]iitor)

Cine·mi darima zidurile?

nOOUMIL

Iacotro ameninti Manole? Spre stlnga r , unde in clipa rasare 0 zodie nebuna, spre dreapta, unde noroeul apune? Spre puterilede sus, sau spre eele de jos?

MANOLE

In toate partileparinte, in toa~e par~ile. Sunt .ve§ni.c tnceput de drum. Se petree lueruri neeurate pretutindeni. pietrele atttor impotrrviri care vointa nu s-ar fi rnaptna acum?!

(Pauza scurta.} BOOUMIL (dupa uri lung suspin)

Intr-o seara am ie~it pe malul Argesului, Apel" erau

creseute pina-n gura vadului, :;ii in navala apelor ~ un sicriu . plutind vazui. Apoi altul ~ pc urma altul ~ pe urma ClUCI .' ~ pe urma zece - ~i tot mai multe - pI; urma Hira ~e . - ca 0 plutire de trunchiuri spre marile fere~t.rale.

cum n-a fost vedenie trebuie sil cred cii a fost aievea. attt de adeviirat e cii in sat copiii nu mai erase ~i tita ilor nu mai da lapte, Printre oameni umbJii vintul cu . Zidurile tale s-ar prabusi, Iiindca Ie clatina strigoi k'i"""""lll"'~I' Intr·o zi au dezgropat cimitirul ~i ca sa nu mal

321

- Lueian Biag'l _. Teatru, vol. 1

u

ramtie niei un mort tn pamlnt, au dat drumul sicrielor pe Arge~. 0 sliptamina intreaga au tot venit pe Arge~ cele o mie de sicrie - suntnd surd ea buti hodorogite.

[Cu. un suspin.}

Ci eu stiu ca nu mortii rai zadarnicesc inaltarea bisericii.

Mai sunt' ~i alte puteri,' mai mari decit mor~;i rai.

MANGLE Ti-am SpUB, so. nu mai vorbim,

BOGUMIL

~i eu ti-am spus: laaa-ma sa ma rog. Dar tu nu vrei sa Iaei jertfa, ~i pe mine nu vrei sa rna lasi sa rna rog.

(Se ridicii.)

Ma duel

Femeile noastre au ie~it ltnga riu la miezul noptii §i au sttns luminari in apa, pentru a dezlega blestemul, daca e hlestem. Darnu a fost. Tu ai aprins candela deasupra chipului mio - tot in zadar. Un singur Iucru mai poate sa ajute.

MANGLE

A fost ada tii sapat in pia Ira: sa nu ucizi, ~i alt Iulger de atunei n-a mai cazut sa ~tearga poruneile 1

BGGUMIL

M.5. due sa rna rog. Pentru tine - (:U nevrcdnicul - ea sa tnvingi zlldarniciile.

MAl~GLE (striga)

Cum e? Cine e? Ce e?

DOGUMIL

N 11 e apa §i nu e foc - sun t. puterile I Ele dispretuiesc lntinderea Iucului ~i ies clnd vor de subt Iegile vrem ii. Le CI'Ezi aici, ~i ele din int.iia bezna rii8pund. Le crezi aeolo, ~i Ele clilniuirl'c Cll infricorare in noi, Zi: Doamne, Doamne.

322

MA..t'l'OLE

Doamne, de ce m-ai parasit?

BOGUMIL

de roseata amurgului cobol' de la mtnastire . Dupa miezul noptii bat drumul inapoi. In Iiecare zi aproape de pamint; barha mi-o piaptan prin spini. rna rog. Aici rna rag - ~i pe drum, ~i pretutindeni. tine ~i pentru biserica ta, pentru tine ~i steaua rasaLipseste incii ceva, dar nu suntem parasi~i.

GAMAN

(sure dintr-o dalii in picioare, cuprins de panica ; en glas greu }

Me~tere, rnestere, mcstere l

( 1 ncet de tot.]

Me~tere!

{Apoi tot mar tare.}

Se deschid portilo farii de chei. Acum ipse 0 putere ce 8tIgiie, aeum 0 zburatoars in vazduh s-azvlrle, acum 0 carliinida, acum un os, acum un cap - ochi-bazaochi, fruntctuc - toate negre, nici una curat a. Ast.a ce-il A-u, a-u, II pomilui nas, Bl!je moi! Taria alhastra a 1 umii pIesbul-bul-bul se suge balta! lata stihii frccate una de §i pietre sHirimatc in talci suhpamtntene. Huruie rnoara telilor dedesubt ~i se Invtrte, De aeoIo, in pofida noas. de mai departe se di'i drnmul sortilor, Ce stati? Co

r,.;,cllnt.l·phA1·? Puteri fara noim a n-au de lucru si mucina din ina pontru gurile mortilor, E 0 tnvtrtirs. E un virtej.

, auie trist, cu amenintare , ca in noapte de inceput, ca in de sfir~it! pomilui nas, Bbje moi!

(Amindoi it pricesc cu [iori.]

MANOLE

Zmeul nostru biitl'in vlseaza rau *1 ghiccste Iaptcle departa rilor,

BOGU;\lIL

11 ard Li11pile, pare-ar calca in strachini eu lapte Iierbinte ,pentru ctni.

323

11

GAM...>\N [agitat }

Subt vrej de-aeoIo se aude a-a-a-a prdung, u-u-u l De dincoIo - e-e-e caun ris. Cii sunt puteri fara grai,numai asa: i-i-i] puteri nebotezate ~i f&ra de nume, prin tarie berbeci de estate, Ia fata rara masura, prin porecla rusine §i seirbiL Le alungi eu erucea, ele raspund ell ura.

r Se scuturii fantastic, tmpriistiind din Una nisip ~i pi'iminl cu un sunet prelung, sinistru, neluticu/at,' imiui zgomotul, ee-l aude de sub: pamint.)

A-it, a-u, a-u I! 1 Ricaie subt pamtnt, a-u, c!Epal"te, subt munte!l! ~i in impara~ia de subt picioare, vr-vr, vr-i-i-t-t III A-u, a-u I

(Se scuiurii enorm, sare piefrilj din Und pe pergamente.}

Le dirdiie dintii - se scutura neeuratele, - 0, o! Nu e nimeni sa. sprijineasca zidurile? Cu spatele vreau sa Ie tin. Zidul se mi~cii, se zbate in friguri pamintul. !;)i nu sunt Iriguri de nascare ci Iriguri de prabusire l Vr-vr, vr-u-u-uuu l l! Oraciiie in pustiire - aici broastele, dincolo puterile marilc l Bu-tavalucl Cau-cau-caul

BOGUMIL

De ce nu-l trimiti sa se culee in podul ell fin? Prea ne sperie in Iiecare noapte.

MAN OLE

Smuceste-I de minsca sau tourna-i pe rana uleiul din candela. .

nOGUMIL

Pacat eil. are doi ochi in loc de unul la radaeinanasuIui, aItfel capcaunul ar fi tntreg §i fara meteahnii!

(fiji udd mina Intr-un Pas cu apa fi-l stropeste pc fajd.) Grozav se munccste. Noapto de noapte, ca nu st.ii cum mai traie~tp. Trezeste-te, Giimane!

GAMAN {se trezeste ]

0, 0, Baje moi I

324

BOGUMJL

n:u. t~. vad~ vreun e~pil sau vrco Ierneie slaba [la mimn c.~ ia de la tine boala cadcrii! I Trezesto-te, 11 Te tu de mtna eu poreelitcle ~i joei tontoriultn

GAMAN

(t,i duce mina peste [runte, prin piir, scincind ca un copil cu. un glas nespus de nefericit]

. 0, 0,0 I Sarac sufletul meu, amariti'1 inima mca! 0, 0, f :1:.bdCli nas, Gospodi !

(Se duce iariifi la loc, se trlnteste acolo in somn.]

MANOLE {ciitre Bogumil)

~ai degrah~ d8C.it cred~rr; 0 S? ~para p3:zitorii de noapte, ve stindu-ne prahu*lrca. Piirinte, inima de seraiim tti trebuie sa ~u. te cU~l'€mu_ri de aratarilc lui. Starn neajutorati ca niste .. pharl man spcrrate de tunet.

BOGUMIL

[asculta tnnoapto]

Oehiul ce_rului sa ne pazeascs. Asculta coceni de brad

pe I1mdrIla :- poc, poe! C~ ~n dpget care hate-n copsris. ~"''''KUJLU~I;!,;nU crezi oare. ca i.nsu§i t~mpul zore~te? - Da, inima

trebuio - reee! ~~ mal ales tie - singe l'€ce de ~arpe sau . Sufletul. umn am cladit tn zid ar tine laolalta incheIa~a~uIUi ~Ina:~ veaeul veacului, Nu vrei sa pui

capat acestei griji? Ce e trupul asta? Riia sufletului, , =. c~m P~ n~ I. Su fJetul. iese din tru pul harazit r alb! .~l. pal'O§l ~lmtra tnvingator in trupuJ bisericii, v:~n~cl€!. ~e~tru .s~flet e un cistig. Manule, fa-ti larga §l prcura-t; pe imma ceara aeeasta topita: numai cea mare poate sa ajute I

MANOLE

.Din. singuratate am pur~es sa clsdesc, dar vesnic tn

. §l ~arma ror:ot3-1 de. e9p1te subpamintene vine en noap-

tea - ~l In vlrtej earamldn de eari'lmida Be sfarmiL Cu uita-

325

ttlr~ din alta lume tu 1mil ~pte~ti aceeasi povatii: jertfa I lC,i If'~",parinl~nu .PQ~, n-u,vr:au ~i n~ potl,I)?e~tru ~ Ii b:un q5'~o.j ~s:pr~va ,aht 4,8 int'}neQata" tr8,bUl)1: ,sa fi eliidlt ~al putme ;?;1t!ll'e, ,d~c~t ,Mannie! I}l: trebuie, sa ~l f08;t eel putin un an 'eliliru fa curtea domneasca. Inimn mea speriaUi nu e pentru asemenea lapte. Biserica mi se cere, jertfa mi se cere. 0, parinte, cit e de greu.l\"ieairi_ gIndul nu tnceteaza sa se framint€,Cind vad copaci imi zic: iata copaci - sprijin portilor. ~i stan I}~ privesc.,Cer .albastru clnd viid, lmi sic: de ce .nu vrca Iapta sa rni-o 'binecuvinte?! ~i rna ridicf}i -rna' uit . .:.. Prettitindeni pasul mi-l arid in biserieii creseind ' subt rasunetul boltilor, In Cimpul Duminecii i-aud clopotele. Pe~eB 0 vad tntoarsafn apamorti1or. - InaItarea ei vesnic intirzie Ili pamintul se scutura, Nimic nu ajuta - ce sa fac? Totul a fost in 'zadaf _ - ce incepem? Inca de-o mie de ori, lucrare deilebun lnainte irni Ilutura. Plnii la sfir~_itul zilelor, Incao data ~i inca 0 data, de nonumarate , ori .ln :de~rtlli iar ¥l def}el't I Nu, din chinul aeesta nu YO i seapa nici mine, nici. poimlne, *i schelaria nu va raminea in .dreapta trainicie pentru eatapcteasma, nicicdatii 11

Qj.1rAN (scincind)

.. 0, ,P;,:o!- sufletul men!

, .

i ~. : ;!

,,'i!_.i i,

MA~OLE

_ SUBpina;' Giiinane, nu numai pentru adinea ta amiiraerurie', oi ~\ psntcu a noas tra, a tuturor d':Jopotriva,C5. sun'f.em'drepti~i:ni Be rasp-nnde strlmb. ~i fara niidejdc sunte m FnlW:jin'iinda ~nraptuirii,

. !i:·;·,' _.

nOGUMIL

, .'

, : ~p ffiaduc: C\;lteliol de BUS sii-ii .lumineze hot.aelrea. In drum rna voi ruga pentru Iinistea tao la lntiia cruce. La a

doua ~i Ia a treia,

~IASOLE

" (II opreste, se cufltndil In glnduri)

'H!mn tnelL '

BOGUMIL

. -, ~. e, Manole? Ce cumpanesti? Ce chibzuie ii? Ce nu

mira in numere? Ce nu se las a rniisurat? f}

MANGLE

Jertfa aceasta de neinchipuit' .

min ~ D . - Clne-o Cere? Din lu-

d. a'd' uI'!m~zeu DU poate s-o ceara, fiindea e jertfa de singe . mtf a m~lml, puterile necurato nu pot s-o ceara fiindc~

Jer a e tmpotriva lor. '

BOGUMIL

~ire§t~, ~it timp cintare~ti, a~a este, Pe Intliul nu ti-l P~~\ in~llPUl cr,ud, cum pe celelaite nu Ie iuchipui lara 'd .

:~ii ·cu ~I ~:b~~ l~ ~i~re ~~ rna; uri w §?i in,iiI tim!Ie §i adInCi~i!=

hunul D ' na e s oara Si daea Intru vesnicie

lsi schi br;:_ne~e~ ~~ crt~c(>n~l Sata~ail sunt frati? ~i daca dnd e : I ~ I ~t ;a~m e Ie n~~ela to are c a nu ~ ti i ctnd e unul si cl'€dinciocs a:u s' oate,~ ea unul slujcste celuilalt. Eu, star,;t

. ' pun, Cit e.Bt~. asa, dar ar putea sa fie ~i-a-

t?TICI toat; socctelils mmtn sttngace sunt Vita de ;ost si sIllgur~. staptnitoaro ramine crcdinta stngeroass '. ?amenll 0 adu~CI? cu noi din lntunecime de v:~cpeC:-;eYl~Ol

alJebrtla? IntrebarIle .noastre nu razhat ptna-n 'pra astiil: astre, de unde ill s-ar putea raspunde de c :r: .:

o verba de .. "a eea III nioi

• "Noa t b a mea nu vel .gaSI nici 0 umbra de Intrehar-

'.. :p e una, me~tere. Val intilnihotaril'ea fa la cd·"

urma crucc. ea III

tt: pune mlna pe umiir, asteapta ]

MANGLE

(Nu riispunde.]

BGGL'MIL

N oa pte buna, mes tere I

MANGLE

(frint)

I\oapte buna. - Mi-asa de greu, p5rinte,

BOGTJMIL

(I ese prin ufa din stingo.]

327

,',., '

s c s x A II

MANOLE, GAMA_N MAN OLE

(in picioare Unga masa, pune m!na pe chiprJ mic al bisericii)

Povara bisericilor si-o \ine pretutindenieu umilin~a pamintul. Grea este tara de lacasuri sfinte, De lemn sau de piatea, ele stau ne·clintite cum' e caruleel mare deasupra furtunei. Numai pentru minunea mea nu se gase~te val' destul de tare s-o lege, ~i piatra nocuprinsa de blestem s-o aprijineasca subt ceruri. Vnde-i piaua, care nu se va cHitina, ~i unde-i Zidarul eel mare? Prill pamlnteasca alcatuire slavindu-l, m-am departat oare pres. mnlt de en Traim in ne~tire 1}i poate cil totul se-ntimplii Ja Ie!.

GAMAN (sare in panicii)

~e~tere, me~tere, me~terel (Intel)

Me§tere!

(Se scuturii.) MANOLE

(Stu necfintit in lris!e!e.)

GA~rAN

U - u - uuu u! Sf) u mfl a gusile l Scri~n~~te ca din masele grozave - ies flil.ciiri din foi! Incaimrea nu se oprel}te. Nsguri se vinzolesc. Spre noi vtrt-ejuri cresc. Intlnde-ti min iIe I Indo aie- ~i gan unchii l E zi ua de apo i 1 Be j e moil Baje moi l Cine rna trimite de aici? Ramin aici. Manole,

llngii tine ramin.

(Se trezeste}.

Ce Iaci, ManoIe? ~ u mai fi trist] G&spodi, pomolimsea!

Biserica ta astazi inca. nu e nimic - dar cineva ne nllmara pasn,

lliANOLE

Da. De jos ni se nurnara, dar dosus - nu.

328

GXMAN

[priveste cu uimire bisericuia}

Ce-i bissrica ta? ~i ce vor schimonositele, de~irat"l?le si

co clite Ie ? ...

Ce g1nduri Manole? CIl adevarat de nici un fol~s nu este s5 ne tot intreham. Mestere, sa nu mai tilcuim. Ml2u1ole sunt mai biHdu dectt... Manole, de sfir~it nu sunt de}-.."'Jart ' Me~tere - biserica ta, ma vreau cladit In ea, cu! Su fletul meu s-o tot ocolsasca, abia soptind ~i ahia mi~cindu-f'>;;e ca

o boare Mtrina ei fiira de moarte. '

MAN OLE

Totul e in zadar. Tu e§ti zmeul meu nebun ~i slint ... Culca-te, sau lntoarce-te iar. tntoarce-te, iar, de unde ai "venit l~ .pa.~ur~le eu blirbi ei ,en ~pz~re - e locul tau, unde ~alba~ .ucrum i~l baga botul m. sicriul apelor. In brurna ocbiului virsta ti-e scrisa si-n glas l Numeri mull peste 0 suta d~ ani?

Zmeule, padurosule, bunnIe, ce inseamna putinul ~a De daruim pe noi alaturi de jertfa cea ruai mare, ce ni Se cere?

~i ni se cere jertfa eea mai mare.

Culca-te ~i dormi,

OAMAN

Dorm, dorm. Cu urechea pe sorbul parnintului. (Se culca iar in coli, sc1ncind.)

MANOLE

Dormi numai, dormi, di ell riimin de paza. (Se afuzd la masa.]

lnauntru un gol se deschide - mfhnire flira intl'ebari Deasupra lntuneric sa-nchide - daznadejdea nesfirsitelo;

. ince.~cari. Mi Sf mistuie somnul ~i slngele. A!' trenui sa':nchid ochii, dar pleoapele de lume nu rna dcspart. Launtric un demon strigii: clade~te! Pamintul se-mpotrive~te, si-mi strigii: jertfe~te! Ah, Doamne, totul e inca neintl'€;upt. Jos, apele se rascoalii impotriva piet.relor roci. Sus, !Jtihiile se ridiea lmpotriva legii de veci. In adtnc, vifore Pl'ind sa

329

:,~ .. ~. _. ~.

neehese. Nici 0 Incarcara nu vrea sa-nceteze. Visul a-a tot departat spre vesnicul niciodat'.

(Intra Mira.)

SCENA III

MA1'WLE, MIRA, G_4MA?~' MIRA

(vine din dreapta, apare In u.~a tntr-Q simplii camafd lunga, aiM, desCldjii)

Manole, pot sa viu?

MANOLE

, Vino,' Mira, vino.

~IIRA

Numai e nimeni aici?

MANOLE

St.aretul a plccat.

mRA

~i matahala?

MANOLE

Doarme.

MIRA

Sa viu?

MANOLE

Vino.

MIRA (vine in odaie }

Nesuferitul acela, bine c~a plecatl Ce-ati tot vorbit? (Stinge, sarirul, pe rind, luminiirile.}

330

:~~ '. ~ .I_ ::

...?'. Am tras eu urechea la .,'(}l/dfir n-am prea inteles: .. . ,;~l~jn~" 9!~~1lP. ;quyint.,.,- dez~ildejde .... Pal'acHt",~ S(l.eQ1toli .... ~'

ziduri: .. eredinta ... suflet... . . ,,,: ;'11 (d[u-~

(La [iecare cuvint suflii cite-o lumillure fi a stinge ,~lrengare1te.) Pamint ... Nu vreau sil mai 'Atiu nimic de toate astea...' Ce Incurcat ura de graiuri l 0 m ~ a fi i - s it in ~eI6gi,~tl\':f..

!ll;ANOL;E .

: .: r i:"

Vino , Mira. :"U Ie stinge pe toatc.

. ~ ... '_:

MIRA

. Pentru noi lumina ceadiri' :~olt ajunge. - Nu crezi? .: i:"(Se' Ufa~a.'tJ:. el pe g~nu~chiji~ji bagel 'mina in 'parul l~i'f; .

Me~t€ru(m~'~ era pe cale .s a , ~~, ,- certe cu. ceru}?" ':.';:

MA..~°ltE:,

(0 prire$te' \ung.) .

(j ./ .. ;

~i te-ai dat Ia descintece =; uite, at presarat nisip pc pergament.e.

MANOLE

E din cojoeul lui Gaman. Cind se $'euttii~d ies din ~},~olb

~i nisip ca dintr-o vtnt nratoare. ," , i,

MIRA

E grozav.

(Sur/if de la dis/an!a spre singu.~alumlnure ce-I). mai dimas .

, aprinsa pc masa.} "

MANOLE

N-o stinge.

MIRA

_' ~ .'

{La mina lui ,l[anvle fi acap~re_ Cit ea mucul luminiirii.

Luminarea se stinge.]

Vrcsu sil nu mai visezi, Ce ~ii lumlnarile tot apNnscl?

331

MANOLE

~ Voiam sa lumineze ferestrele, piizitorii sa gaseasea dru-

mul in noapte.

MIRA

E tirziu?

MANOLE

Dupa clntatul buimac al cocosilor - rniezul noptii,

MIRA

Dupa oi§tea carului mar-e trehuie sa fie mult mai tirziu. Noapte de noapte, staretul te tine de vorha

Manole, pierzi prea mult sornn.' .

M:ANOLE

De §apte ani pierd credinta, pierd ziduri ~l somn. Nici tu n-ai dormit?

lURA

M-am molipsit de neodihna voastra. l\1-am zvlrcolit in camara, Am iesit pe pris piL

Am intrat, Am iesit,

Mai poate eineva dormi? Namila 8e tot seutura ca un munte .. pa8.a~~le din stresini stau cu ochii deschisi sp;e nevazute primejdii.

MANOLE

Eu aici, era sa bat eu pumnii tn portile de sus.

MIRA

Manole, ~till. Tu, tu, inima fara odihna, gtnd treaz, visare fara popas.

Mai lasa zidul. Mai lasa turlele. Rod iaia~i grijile negie?

MANGLE

Linga tine, blestemul nu gaseste cuvint,

332

,

MIRA

nu se mai netezeste -iiciodata? Manole, Uita-te in ochii raci, Ce ascunzi in

MANOLE

;,' Frica, Mira. Frica de drumul pe care rna giisese. eli nu "tl. unde sunt ~i unde du ~a. ~i nu ~tiu daca suie, sau eo:_bo4ra. ~i nu stiu daca m-apropiu, sau rna departez. Ce bine 'ca el}ti aiei. Tu inceput §i sfir§it, tu totul.

MIRA

_ Me§terul rneu - viseaza, Pentru el femeia adusa de

peste apa nu e toemai totuI, dar sa zicem jumatate din tot. Cealalta jumatate e ea.

r Arata s pre b ism' ic IL!a. )

~i en drept cuvtnt. - Las', las' nu tagadui I Nu mti supar deloc ca rna pui in cumpana eu minunea asta infricol}atii. de puteri.

MANGLE

Intre voi doua nici 0 deosebire nu rae, pentru mine Bunte~i una.

MIRA (~agalnic)

lata pentru ee in Iiscare dimineatii zie: ce hine ea nu vrea sa se inal\e!

MAN OLE

Ginde~ti eii prea mult m-as duce s~-mbrat~~ez piatra) nu-i a§a? ~i eil ziua ~i-a§ pi~rde-o .m~gimd bol~Il.e .. Te term ea noaptea mea ar fi 0 ve§mea odihnire de trepti, tar turla

sabie tntre mine ~i tine.

M;IRA

Astea n-ar fi pricinii de griji, dar s-ar rutea tn~lmJ.lla tntr-o zi, pe ea 6-0 numesti Mira - iarpe mme - biserica tao ~i. zapaceala ar fi cumplita - ha, ha !

.,_

333

...

MANOLE

Lacasul prilej nelntrerupt ar fi pentrn tine de

rautate ~i joe. i

MIRA Nu, me~tercl iaea glllmese.

[Se u iui la amdn untele bisericii.}

~nt~aree-ti p~t-in jucaria ... ~~ vad ~i turleJe ... A~a, inca putin, ill ceala1t.a parte. - St.ii de muits ori m~ g" d"

fi d ~ " 'r' , a m esc,

ce-ar 1 aca ~Clodata, d_ar nu! Lacasul acesta odata va sta

- deocamdf;,ta sta numai pe masa - Intr-o zi va sta insa si Intra dealuri, ...

. Priveste aici mestore. tn.a~eyar'. nu mi-o de gluma uita-te ~l tu .. Ferestr~le s~nt p:ea mel, ca mste ochi adormiti. TurIeIe prea joase. Nu gasl'~tl?

MANOLE

I?a, nu zie·x ~a ~ ~)U~uria noa~tra de la lnceput, rostita in cmtee de. enramlda ~l val'. Prill suferinta ptna la u a

multe se mal pot desavtrsi ' rm

..

MIRA

Pr.in. s~rcrinta_? N~apa:at. Cum te eunose, nu te-ai da in.aPOIlllCI d~ l~ una ~l mal mare. NOrDe cil nu vine. ~i cum? D lI~tr-o ~ncblp.Ulre. sa ~l fapta s~ - ti vie? Ti-o doresti Inadins? Haide sa ne Inchipuim atunci - dar mai bine nu T _ . supara, . e aI

MANOLE

Nu rna supar - spune. Ce sa-mi inchipui? Vrei ~l mai mult sa-mi batjocoresti biserica so pare.

MIRA

Nu - altcsva fi - ' ,

- c~m ar. - I - ~aea. - daea a~ 'pleea

de 1a tine, ~i nu m-R1 - ~l nu m-ar mal gasi niciodata?

MANOLE

Sa-mi inehipui - ca tu - cFi tu "ai pleca .

rnai gasi? - ~) nu te-as

334

-,

MIRA

.iciiiri ~i niciodata.

MANOLE

(cu nepiisare prefiicuUi)

Bine , mi-am inchipuit.

MIRA

Nu-i asa, ca atunci c(tUtindu-ma, f8restrele bisoricii 8-a1'

caica mai mari ea nistc -

MA~OLE

(0 sdrutil. cu patima)

Ce gust nebun de singe ~i sornn l

(hi stiiptne~te 0 miscare ~i se face cd glumefte.)

Ei bine, ai plecat - ~i pc urrna?

MIRA

Pe nrma? Pe urrna nimio - numai atlt - nu \i-c de-aj uns? Ri1 ule! Prin iub irea noas.trft au tre cut zgam(!tD ~i ~~ eu Ioeuri cindate aproape ~apte am. Plecarea nu. te mal:~l~ea --:: !la zieem. atunci, cil. iara voste a~ mun. Stiu cil mer 0 alta femeie nu ti·ar putea fi mingiiere. Dar eel putin tur~elc, tm:lele s-ar ridica atunci mai subtiri, cerlndu-rnii lnapoi carului Pe urmii mare pacat n-ar Ii, dad cerul nu ti-ar. da. niei un raspuns. Tu ti-ai avea in ve~nici1 frumusete - biserica.

:MANOLE

[se ridica, se frlimlntii, ifi fringe· brtuele]

Lasa-ma, Mira, Lasa-rna. Cc veei? Nu, nul Voi ridica iarasi -bra\e1e! Voi lndlrji inaltimilc! Blestemat sa fie - blcstem~t - blestemat! Mira, tuesti lumina omului. - 1'\U, n\,-! Mira - de ce? Umilit de fiocare piatra, care stie cum trsbuie in lume sa stea, umilit de fiecare capac care-si inaltii msnirea." {arK de tine m-as ...

~mA

Linistcste-te, mastere.

335

:, ..... ,

MANOLE

Mira!

MIRA

Me~tere hotarele sunt departe ~i moartea de asemennn , Linj§te~te-te !

Esti un copi1. Am venit Ia tine sa te rnlngii ~i am glumit.

Dar de ctnd nu mai dormi, tu nu mai inlelrgi.

:MANOLE

Cine rna tot Incearca? De ce rna tot ineeardi.? Oh, oh! lara~i am blestemat.

"iIRA

Mai blastama, - pe urrna to }inj~te~ti.

MANOLE

Toate se clatina. ~i starn eu frica, ~i sturn en spaima, Vintul cerului lmi impra~tie fumn1. Intre sllferinla ~i a~teptare se pare ca din sufletul meu inca nu am dat, ell. Abel, spicul eel mai seump ~i eel rnai eurat. De aeeea darul nu gase~te drumul inaltimilor ~i vesnio se jntoaree iar in pamtnt.

MIRA

Umhli cu gindurile intunecate ale stare~ului? HahotnicuI asta te-a Iacut sa crezi in pacato pe care tu nu le-ai savir~it. Parca n-ar fi botezat ell. orice crestin.

MANOLE

De ee nu se inaI~a biseriea? Cum rnai iau Jupta eu tainele? Unde e sprijinuI?

MIRA (urmiirindu-fi gindul)

Staretul tau e un ealugar lara Ilristos. Clteodata Irni vine sa-l matur din casa cu gunoaiele. Gindurile lui intuneeate sUrnese altele 0 suta in cei co umbla en el. Asoulta numai in toate de el. .. brrr ... staretuI tau! Daca ar fi om, nu si-ar fi lntors fata de la femeie. E draeul-pustnic I

336

MANOLE

. dreptere dinoio s l

MIHA

~i i~ ce mas~ra? cs ?lanlnca buratii yenino~i crescut i cruci, Cu eredm~ele lui incurcii un colt d,.'l tara.

GAMAN

{Se intoarce-n somn.]

MIRA

(Face semn lui ilfanole sa tacii, Celia ti lrece prin. gind.

Afleaptil. plna ce Gilman se liniflefle.)

MA;'Il"OLE

Au cazut ~i eele din urma caramizi.

MIRA

(I ntr-un tel de extaz ftrengi1l-esc, sare Cu picioard« pe Gilman care e intifUi enorm pe podele.}

GA...\fAN

(Su.spina fi urla inchis.)

MIRA

Scutura-te, Gamane, voinic(l~te ca zmeii Uirimului celuiinca 0 data - a~a - scntura-te! Tu esti pamintul eu sunt biserica - jucaria puterilor l Seninatate _ nestil.pinitilor - eil wti sunteti lnnorati ~i priipiis tiosi. e chin. Calugarul e stafie intunecatiL Tu cutremur. tngrijorare. Vreau sa sfir~eaca o data povcstsa aceasta spaima ~i trista nebunie.

GAMAN

(Se scuturd din incheieturi.}

MIRA

Mai din adine mosulc, asa, de la)nceput, inca 0 data I BJje moi!

337

GAMAN

(muge fi scrl$ne~te sinistru }

l.;-u-u-u! vrrr l Izbavi nas na sei eeas!

MANOLE

(Asista la aceastif ciudatii tntimplare, mut, ciisdnd ochii mari, absent, ca pe alta lume.)

IIURA

Vezi ce bine rna tin, ~i nu sunt nici de var, nici de eadi_~ mida. Ssninatate - cind sunt intre voi l $i putina luminal Sii se ridice sprtnccnole I Inima mai n~oaI'a I Manole e mohoTit parca ~i-ur fi picrdut ingerii, ee-l pazeau fara simbrie. $i tu e~ti rnihnit parca ai fi pierdut raiuri, pe care nirnenea nu Ie-a vazut. Mosule vezi? Nu m-ara prabu~it. Trupul men e intreg, arcurile tntinse, os nu s-a spintecat, - stilpii sunt drepti! Rabdare numai tntunecatilor. $i tntr-o zinici bi'8ew rica n-arc sil sernai nliruie. Cum ar put8a sa stea, daca nimenea nu lucreazii rizind la ca?

[Sere de pe Giiman.)

GXMAN

(Sf! ridicii pe un cot, au sunete de durere, nearticulate.)

MIRA

(CIt ingrijorare, se apleaca spre el)

Ce obosit esti, ruosule l Nu te-am vazut niciodat' asa de obosit. larta-rna ca te-am lrczit.

GAMAN

(j-o-obo-sit - Gore mi, gore nam - IIp. vazduh a crescut pe spatele men - 0 hiscrica. - 0, 0, 0, de ce nu m-ai luat, Do am ne, un ceas mni devrern e? Vai nona mei}tere! 0, 0 I Vino fiinva tiniira, viaF!. rara pereche, Ia zmeul vostru, vino. Mare durere simt i}i oboscaIa ca de sfir~it.

MIRA

Vreun diu I,i-am gout? Am cAtoat prea gren?

GAMAN

1\U, nu, Nici un riiu. preblaghi, gospodi.

338

MIRA (U mtnglie)

~a oil nu ti-am facut niei un ran?

GAMAN

"t1;n rau, nici un rau M I • ~.

schimba ... Las a -ma s;- _ Li : ers u. .inhm plarllor nu s e

cap il , tu piatra. a ,I sarut plclOru~ele tu - inger,

(Ii sarutd pioioarele.]

MIRA . .: Calctiele mele si Mira piat ";l

. • rd.

GAMAN

, Sii tace~, sa tacem. Visul se izhlnd« ..

.' n-o mal gasim. ste, dar hfil~tea, linis-

. (Recade cu capul la- - 1

pam nt tntr-un suglti! ,ji pUns biurin.]

MANOLE

o suta de ani n a" ..

- P IDS filclOdatii A ~ - y- •

, n~ vorn intelege niciodata d pa. mo~ta.dm oehi

o suta de ani Ie plln e ee .... "Lacrlml adunat«

tru cine. ' ge acum. Nu vom ~ti niciodat~

MIRA

ce e? De ce nu vorbesti?

minilc. Vite-Ie I ,Daca te vindeea,

. GXMAN

.. ~ciol'u~ele vindoos, mina alina. Pentru uti

. , dar pacea n-o mai Intllni m. P. n. Gfndul Be

MIRA

(it mlngiie.)

MANGLE

Noapt€a asta 0 simt asa d

.' ... e grea. Pazitorii nu mai SOSQSC.

GXMAN

(Se 1 in.iJtefite de tot.)

339

MIRA

[ee ridicil cu spaimii)

Ce-a fost? Ce-a avot? Dospre ce-a vorbit?

° °d i In eiooreci dar Cit tru-

(U $a se deschide, l7!tra $ase ZI ar: • filet ii.]

purile ca de arama, goale ptna-n brwo, cu

SCENA IV

MANOLE, MIRA, GAMAN, est $ASE TO'P ~A:m

(giflind)

Me!]terel

tNTiIUL Mestere, pamintul nu De mai sufere.

MAN OLE Nici noul amestec n-a t;,inut?

AL DOlLEA

N-a ~inot.

MANOLE

Raul e in noi toti,

AL TREILEA

Pietrele au siirit!

AL PATRULEA.

. t' matcii de jar. Aburi

Rml a sfiriit parc-a~ Ii tracu orm N mal ciilcam

idi t Blul s-a facot nor deasupra .. u

s-au 1'1 icat. I •

pr in partea locului,

AL CINCILEA Am cladit pe pamlnt naravit

340

MIRA totul s-a prabu!}it?

AL !;lASELEA

Iumini ~i luoruri spurcate, co oase scormonite de sub Alta~ata s-a prabusit, in noaptea aceasta pietrele zvirlite .In vazduh, Luna a fost mai I'O!}ie deasupra. a amutit dedesubt. In jurul picioarelor am simtit

aluat, am slabit din genunchi !]i-am cazut, '

AL DOILEA

. de foe am vazut invirtindu-se.

AL PATRULEA

?LlIlPt08.1'eJe noastre de cariimizi au fast in fIacari, dar ,i s-au stins.

AL CINCILEA fierbinte ca niciodata.

tNTlIUL morilor a seeat.

AI, DOILEA

o fiin~a nu ,i-a gasit somnul.

AL TREILEA goi ca arama pe cimpuri.

AL :;;ASELEA

trebui sa cautam alt loc pentru bisericiL

AL DOILEA

e gura iadulni,

:MANOLE

341

~~"tl~1i'~~~l'~~~;~ ... ;~~:.~·~'~:r:¥{'" ;; ~.:::-.~~~~:' -:~.:".

.. /.::: ~.._

~ - ,-"'

, ,

AL I;\ASELEA

CU toate biserieile tarii nu vom putea-o astupa.

iNTllUL

o gura de iad e tot locul unde calcam.

AL DOILEA

Alt5.data ornul einta numai - pietrelor, ~i pietrele se cladeau singure in ectii1i. ~i ceta\ile aeelea erau paglne. Astazi duram eu sudoare filra de eintec bisorici creatine, Pamtntul nu Ie 8uffra, sau: Dornnul nu Ie primeste? • .

AL t;\ASELEA :Mqtere sa vorbesti eu Voda.

MANOLB {Toce enigmatic.]

AL PATRULEA

Sa vic Voda, sa pazeasdi 0 noapte zidurile cu DOl. Sa vada cum piatra se mi§ca tli riul se suge in pamlnt.

lNTilUL

Sa vic Voda, sa vsda eli nu suntern noi de vina.

MANOLE

~tjjDta noastrii nu ajunge pina unde so-ntinde viaa noastrti.

AL DOILEA

Nu pricepem, me*terc, ce wei sa ziei. No-am Hicut datoria cu iubirea, ell care ne-am tncintat de biserica tao lDin cimp, din apa I;i plai ne-ai ales nouii la numar. Am venit in pas dupa tine ~i te iubim. 1'\e incredem in pIanuirile tale, d~r pa~~tu] ~ prctutindeni impotrrva .n~astra cu vrajIl}a§i~ naprasDica. ~I acum tncrememtr ne mtam unul-Ia 91ttil ~l eu inirna 'imputinaHi ne Intreham de vinii. A cui e vina? Am incereat ell grija terneiul cladirii. Am ctntarit, Am

masurat. ;:!

342

AL THEILEA

: In lung §i in lat. Nimio n-a:n uitat Si d> ,.. A· ••

te nu am dorrnit M'-, d . Y " ~3.p~iimml met

• L ucar 2 ne-ar tnghit! d ~

, o ata p3

MANOLE ramas?

AL DOILEA - _ I-a topitoboseala suht hrazi

MA~"oLE

Sa ne tntoarcom.

AL :;lASELEA

Nu ne mai intoareem ~'fanole . .

creta in jurul nos tru, ·si L in f a t~ ~e -h.~ 1 ua t.. ~l _f ii?u t cere

alba dreapta. Ani multi ' c 1 ~r, uirmti ai t.ras 0

In 0001u1 d? ;~Ia:,-;n tot pnvit .du~ga. eu care de casa :"{-flnl rnai ~. ja .all_\ fost blinai cum sunt Dar ·a~u:n ne_~:nv~:~~ltmTmltc, lni~i Ida drcapta, nici

L 1 '- -, 0 U 1'1" "SO(}p"'r~ fi

~t:!allliune. a oeul priipadului nu "', ". . ~ - v a. a I

ne .n8.1 mtO:ll'C0m.

Zmeule,

MIRA

[eare la Gaman )

trez8§te-to, ca oamenii vor

sa se lapede.

G.th1A.._loJ

u- _ (orttnd fi suierlrul; sc ridica, se scuturii sinistru)

U uuul au-au-aul! Broaste orac~· .. d

marile! ,ale aiel, ar dincolo

ZIDARII

( ! ncremenese, )

GX_MAN (ee BCUIu.rii)

Cu glas tare- pinil la cer ell lac ,y. -,

zid sa stll.1i, cite noui gpe;ia~fme\;U<? p.ln' Ill.. pamtnt,

l" I" cmcr sperrati, cite

343

.-r··

, .. \ ..

un speria~ ~i s~ striga~i .. P~apadul ~e. e din rricina ~aselor ~i a mor~llor, sa ~u~ca~l din luminarile morfilor l Prapadu! de vine de Ia puten, Manole seara de seara, pe scara de ceara ajutorul Simpetrului, taind oruce in piatra sa-l ceri l Daca vine e din apa san din pucioasti, pre cum so cuvine patru evanghelii citi!ld s~ l~ si!i~i Ja potolire .~i lepiidare de sine! Ce-a fast rostit., sa ramiie ~l peritru mme ~l poimlne spus. Descintecul e de Ia noi, harul vine de sus I

MANOLE (rinje1te, desfigurat)

Ha-ha! Cine ~ovaie? Cine se-ncrunta? Cine ramine?

Cins so-ntoaree? De-acum sa nu mai gindim, alt nu ne ramine. De-scum sa tacem, cil incercari ~i mai grelo ne-asteapt.a la capatul drumului, eu ee infa~i~are f?i cu ce sfl!}iere - Doamnel

(19i sfifle brasele.} (CIUre Mira.]

.Viata fara pereche, du-te odihneste-te, Nu ~tiu cind I?~ intorc. 'Nimic nu mai ~tim. Nioi cind sfir~e~te potopul, mer nude s-ar ata semnul tnvingerii. ~i nu !}tim cine dintre noi 11 va vedea ~i cine nu.

(Clitre oameni.] Sa mergern la locul prapadului.

GA¥AN

Vai nona mestcre. Izbiiri nas gospodi I {Ies to1i cllitinindu·se, obositi fi Cll sllfletul frlnt.)

MIRA

(]'!r'imine cu pumnul crispat la guru, suspinind adinc.]

ACTlJL AL DOILEA

R?i~elo hiserioii vesnic reinceputo. tn fund, munti ~i paduri. Dimineata, dar inca tntuneric. Manole iesa din alundatura cercetlnd temchile ruinei. Cei noua zidari dorm. Se Iace

repede lumina. Citiva zldari se trezesc.

SCENA I

CEI soo.; ZIDARI, apoi MANOLE

UNUL

.. Ce tot c.erceteazii ¥e~terul Nenoroc? '\Hii, mal, arnarnic

s-an svircolit maruntaiele muntelui. Pietrele au pornit ds-a , spre locurile de uude au fost luats.

ALTUL

~i cum S8 lini~te§te tot, cfnd dii diminaata l

ALTUL

. Ce Iocuri .de groaza! D3 sapte ani tot urnbla Anticrist . . ta~a. M~l ~tii,:poate de aceea nu st<i nioilacasul acsstn. ' .. 111te ciohani l-ar Ii va~.ut 1.a.o sUnil pilrasita. Antierist i~i mulgea caprele eu ugeru plini de venin. Altii l-ar fi vazut minastire, unde faee pe sfintul §i-~i tine matal« Intr-un

345

\.;: .. , .. -

pahar, Dupa altii Antierist umbla prin ValeaOltului, in chip de vladica ci1Hitor ~i irnparte eu mincinoasa punere de rQ.Ini darul prootiei.

INTilUL

Aici nenorocirea vine de - jos, Din dtll piatra s-a macinat fara noima, soar fi putut ridica, ~i zeee biserici. Car dupa car aruncam, pamintul totul inghite. Privim nestiutori, in jncpcni pina la glrzne. Dedesubt nici nu visam ce bezne.

AL DOILEA

Manole nu ~tif' ee sa fadi. Sa se bizuie pe masurari san pe ru ga ciune I?

AL TREILEA

CU un or hi tot maosara, eu ('dalaIl se roaga. Nu ride eu niei unul, Lacrimeaza cu amtndoi.

l~TIIUL Ceva hot.aritor se petrece in 81.

AL DOILEA

Solia izbavitoare de Ia Voda lnt irz ie. In doua zile arfi putut sa soseascn de zece orr.

IKTiIUL

S5. nu De mai in~eliim cu nici 0 nadejde, fra~ilor.

MANOLE

(Vine ill mijloc, cufundat in gtnduri.}

AL TREILEA Ai asudat .singl:', Manole?

MANOL1·]

(frint, dar se redobtndeste}

Ind'. nu.

(Se at,de un corn.]

346

trimisul lui Vodii.

tNTiIUL auzit sunet vestitor.

AL PATRULEA ..... Un nechez a strabiitut prin cetini.

MANOLE

Luaji tirnacoapeie, sa alegsm inca 0 data, ce e bun din e rau.

ZIDARII

molipse~te d~ ce e rau, §l nu mai rJ.ffilIu

(Incap sii sape.]

MANOLE Din ee parte au ie~it fHicarile?

AL DOILEA Din ee parte n-au ie~it?

MAKOLE

Sa ridicam lespedea.

ciTIVA

( I nccarcii, dar nu izbutesc.]

MA?'fOLE

Cine cohoara sa cerCeteze temelia? txrtrrn,

[catre At cincilca ]

Zevedei, Care sfint n-a avut suflot, ~i totusi

AL CINCILEA

Sfinta cruce. Dar alCI nioi ca nu ajut5.

347

MANOLE (cdlre altul}

Du-ta tu, Petre.

AL PATRULEA

Ieri a intrat un cine in gaura ~i a murit, mut,fara latrat.

AL f}ASELEA

Manole, aici nu rL:d e nimic de vazut , nimic de cercetat.

AL. ~PTELEA

Vine solnl.

MAN OLE

Vo d6. e om ca noi, si el 0 unealt a in mina puterilor neeunoscute. Oricum ar fi; buna sau rea, vestirea s-o vprimiti fara cirtire. Puneti inca 0 data nerabdarii voastre zagaz;

AL ~ASELEA

Nu, mestere l

AL .oPTULEA

N n,me§tere I

TOTI

Nu, nul

SCENA II

Cei dinainte, SOLUL, DOl SULITA$]

SOLDI,

[vine, din fund, en doi sulitasi }

Diminea1iibuna,pazitori de rascruce.

( Prefiicindu-se.}

Vin de Ia curte. Nu mi-ati putea riispunde pe unde se tine Manole co ai lui?

348

MANOLE

- sunt eu!

SOLVL

. Atunci nici biserica cea btntuita de Iaima nu poate sa "departe, mai sus san mai in vale? - Dar gluma Ia 0 I Imi place sa traiesc din zicale. Ziua buna se cunoasts dimineata, cum !nsa cea de azie plina de ceata, nici solia poate sa fie mai luminoasu. - Totusi, din partea lui dil, - rnulta sanatatp!

MAN OLE

Atil}derea Ii dorim §i noi prin mijlocirea tao Hau De pare ar .ca Voda n-a venit-si. el. Af fi priceput multe, dacii din cuvintele noastre mai prejos de adevar, atunci din . lara cuvinte al tiirimnlui, care este adev5rul lnsusi. taate suntem aiei dureroasa marturia.

INTiIUL

Miirturie stau mlnile noastre, care nu mai sunt mini de

AL DOILEA lata mini de buturugi,

AL TREILEA

Cu noduri Ia incheieturi, de munca,

AL CINCILEA CU unghiile strivite.

AL f}APTELRA

CU pielea taiata de brazds eu sue rosu,

AL OPTGLEA Suferim - destul, odihna nu De prieste ,

ALNOl)ALEA

Ochii ne dar de pJaga cgip l.eana.

349

AL PATRULEA

Suntem mtncati de val' pina Ia oaso, ca de boala biblioa aeelor aruncati dincolo de cetate.

MANOLE

Mlhnirea lui Vodil e de-nteles. A prapadit aur crud ~i aur topit, si-a dihjmuit comorile ~i a dimas cu un gorgan netrebnie de pietre, Dar Intlmplarile mai presus de vrerea noastra,

SOLUL

Ce vreri? Ce intim plari? Voda de Ia un tim p to L aJ}a spune :al\i domni au nchuni de curte, eu ampe Manole, Dornnita jnsa gilse§te cil pentru nebunia asta crestineasca s-acheltuit mai mult dedt pentru ulii de vlnatnare imbltnziti de Papa, ~i mai mult dedt pentru zugravii adusi din cot.atca ziditii pe apii , ceea ce oricum nici in capul ei frumos nu intra §i nici in eapnl urit al sfetnieilor.

AI, ~APTELEA Sa csutiim alt IDe!!

SOLCL

Voda vrea rodul. Dornnita nu mai asteapta. Stramosii lor, adusi oseminte legate pe cai, de dincolo de cumpana apelor, se odihnesc acum aici in munte. Locul e pentru tntdaauna hotariL Alt.ul nu fie va mai alege, caci am riiminea. do pominii in eronici, care nu pier dcodata cu csnusa noastra p::tcatoafliL Manole, trebuie sa-ti reaminesc cu dojana eil Invo iala a fost facuta pc doi ani §i nu pe ~apte. Cinci ani "i-a dat Vodil mai mull., !}i pentru altil nadejde inca nici 1.krnc,lia nu C f1!}ezat[t.

MANOLE

Dojana e eu dre pt.atc. dar ar trebui sa te duei cu ea in pamint. sa lo spui jlu\el'ilor pe cari Io privcste.

SOL"CI_,

350

""t ..

TOp loc! Alt 10e!

SOLUL

., Voda.a Iost ruhduriu ~i darnic ~i bun, Mai mult nu poate

MANOLE

Furia suht parnint e rara margini ~l nu mai sfirseste

,., 4

TOTI

Ioc l I Al t loe!!! .Aici n u rna i pUIle in mina pentru

SOLUL

Al citulea Inc e acssta?

r-.fANOLE

yo~a nu rnai ~cr('de. A~i auzit zidari? Tl'Uda noast.r a nu gii~e~te .crczamlnt. Pentru alte incer cdri am mai gasj in nor, dar crezamint la alt.ii nil

, .

(Caire Sol.} Asta-i eel din urrna cuvint?

SOLUL (ned int it)

Col din urma,

MA)[OLE

Cu solie dnmncasca clestilo sort.ii S8 strtng Zid . t·

~ V d ~ . ' " . an a~l

~~. 0 a nu mil! crede. De nicairi nil mai putom astepta

(Catre su.)

..... Sol inaIt, ~ar\'~ stai intrs doi sulitasi ca inlreri'iu si hi .

pentru no f"t d I· I " ,Ine,

~ . I a .. J e t.nst, so venit din nepasare ... du-te ...

. Voda ... ~l. .. din partea .... mea .... vestesto-i .... CD ManoIe

de curle - ha, ha. ..,

( Sri~ietor.)

351

Fra~i intru tristete ... ne muncim goi ca diavolii !Ji truda noastr'a e 8ocotita nerozie pentru petrecania cur~ii... Suntem pusi in rind cu sUrpitnrile carora Ii se toarna otet pe gitlej ca sa faminii mid pentru batjocura domnitelor. Tinere aprod, du-te ... du-te Ia Voda ... ~i spune-i ...

AL :;IASELEA

Ce vrei sa fagaduic§ti? Manole! Nu, nul

MANOLE

(trist)

... eli 1n curind se va lnehina in biserica eu toate dornnit~le judecatoare din euget mult prea u~r.

SOLUL

Ce inseamna acost in curtnd? Vorbim in graiuri foarte Ielurite. Hristos a spus ea in curind va veni sa judece lumea. o mie de ani §i alte citcva sute au trecut, ~i inca n-a venit. Fiindca in eeruri in curtnd lnseamna mult de tot. A~ vrea sa tltiu ce inseamna acest cuvint lntre zidari mincinosi, Voda mai da ajutor pentru 0 singura incercare. Nu psntru saptezeoi, nici pentm zece, niei pentru dona. Manole Intelegi? Numai pentru una singurli,

MANOLE

Rabdarea lui Voda 0 mai cer pentru trei zile. Pe urrna, sau biserica ramine dreapta, sau singele nostru se va slei.

SOLUL

Voda mai diiruieste tot ce poate pentru 0 singura Incercare.

MANOLE

A doua oara Mano le nu rnai incuarcii.

TOTI ZIDARII ( Ului!i.)

AL ~ASELEA Ce fiigad uie ~t i, ,M ano Ie ?

352

s~ poat~!. Me~tere ce vrei? ~i daca Iacasul tilu tot~p sa se rIdlce?'

AI. CINCILEA

'i-ai p'ietd~t capul, Manole. Te ropezi in moarLe.

AL $APTELEA

ne va surghiuni in insula ~erpilor ljl vom pierI haiducii marii .

MAN OLE (catr~ Sol)

. v~n.it sol de la Vodii, intoarce-tc sol de la no i: biserica ridica l

AL i;lASELEA

mester are tara, ~i acela-i srnintit !

SOLUL

" i~Lore cu v:es tea. r!1. tr« i zilo , nas trusnic cum el}t i, 0

tragi domnnlui o nazbltie dl: Paoala. Daca esl i istet mai sa ajungi eeva in via]a asta ncfolositoare, Mano]e.'Voda '. ~ ~t!l-l'e sil te faeii nedisputat.a cape\enie peste zanatici abcl.

AI, t;;ASBLEA (caIre ce ital! i)

nostru e nsbun, Hot.arh ile lui je~ite din minte incep a fi primejdioase. Ele nu-l privssc numai pe i lji pe noi toti,

AL NOUALEA

hiserici, Inehipuite in ceas orb, lntrece

SOLUL

un cuvlnt, Manole, din partea mea. Cititorul """,,,cou,,,, al eurtii iti trimiteprin mine horoscopul. Nu e

" 'f

353

Luctan Blaglli - Teatru, vol. 1

,Piea vesel, Umbra to. a cazut pe pianeta Vinerii. As seamna eli e~ti primejdie pentru neamul femeiesc. De oele noua discuri lunare ale propriei tale planets te ptndesc eu ra'utate. Dupa aite semne neincrederea lor sa va tnte\i si neobrazarea lor nu va mai cunoaste nici a masura ... Va trebui sa fii istet ca serpii, dar bllndctea g-O Iasi porumhilor , ' Mana Ie , rna tnchin.

{Pleacii in grabii cu sulifGfii.)

SCENA III

MAl'WLE fi est NOUA

AL OPTULEA

De ee-ai fagi'iduit, mestere? Din prapadul din urma am ie~it istoviti ca niste papusi de cinepa din balta.

AL NOUALEA

Trebuia sa judscam mai intfi starile noi intre noi. Sa Ie punem pe cintar fli sa scoatem sfat din greutatea tmpreju-' riirilor.

AL ~ASELEA

. En nu mal ramin, en rna Intorc la vatra,

MANOLE

Sunteti surzi §i orbi, N-ati simtit inca mel azi cil fara putinta de a De impotrivi, un destin se tmplineste in noi? Incct, sigur, ~i fara abatere P Rascoala noastra de rls scoate doar musuroaie de soboli in drumul dinainte implinit 81, sortii!

AL ~ASELEA

Nu, mestere , nu mai eredem nimic, lntre orbi e~ti eel mai orb. Vel raminea singur, cufundat :In vis vinovat. Priveste, nu te-au iubit ei ptna aeum - zidarii acestia lntre cari ~i eu rna socot eu euvintgreu in cerul gurii ?Il N u ns-am

354

.:.:7~· .: , ... :~,~~~~ P::?~~;~" ~ ~.> ... <'

..r; ," ~ .

............. _.

",' .

. tine in fapta f}i vis? Dar acum rahdarea nu mal are se hrane~sea: N u ne putem jertli toti pentru marirea p.y..',"~JLlll.,a a unuia smgur.

MANOL}<}

marire netndoielnica e numai a Celui-de-Sus,

iNTiIUL

Cu trupuri de strunc incordate, ne-am alaturat tie in , Manole. Am trait asa de mult in acelasi gtnd ~i in grija eu tine, ca am lnceput sa-yi samanam la infati~l pas. Dar acum nu mai intelegern ce vrei,

MANGLE

• '- Rilzvratiti-va numai ~l c:irtiti! Ridieati-va peste capul ! V a tr~ce ~i asia!

AL I;lASELEA Frayi, nu va mal lasat.i amagiti.

, ,

MAN OLE

L~ga voi ~m lnd.ur~t indeluD~ s~geata soarelui ~i gerul dl.n PlQtr~, wp,loala m .ca:n~ ~.l frigul in oase. Linga voi mtru~h1p~r~lo~ s.-a mtarlt m rome poruncitor. Linga

:pentru blseflca zilnic 01.01'. Din patru stihii v-am adunat - tm~ te-_?-m, luatw din apa, ca ai fost pesear, pe tine te-an~ din ya~mt ca ai fost ocnas, pe tine te-am coborit din' ea at fost calugar, din patru sfinta stihii v-am adunat '8~ ~Iad~m ~is~riea ~in pilmint ~i din apa, din lumina ~i !;)I V.Ol ati ,:uzut biserica e~ c_?ip mic ~i-ati ~is: Mel}tere, . :;;H~.tunCl, dU,h~I, ca;e dinauntru te Impinge sa clas-a salal}I11-1t I}l m VOI,~l ati suferit cu mine dezamac,e~ol' l}apt.ez~c.i ~i ~apte de priibul}iri ~i v-ati indo it ell

~l rar v-an ridieat, Acum va, cldtinati ~i stati sa plccati totdcauna? Plecarea ar Ii cadere §i alunecare in ~i u. f'1oartea nu ne chcama pina clnd n-om fi oladit , dID care nu marirea noastra va vorbi ei numai a

~ -Su~: Marturisire auziti din parte-mi. ~·am ineeput cladesc.fllnd~a n-am putut altfel. Din cimp Ili munte v-am fnndea n-am putut altfel, ctteodata in groaznica

355

11

,.IUO"U.v.,L~ am blestemat, -am fKent tot _ ce mi-a stat' IllP .,~

~i face j}i mai multo Toate - Ciindca nu pot altCell ~~ar, 0 baiesiu, 0 cioban, 0 caIugar - suntem oare nQi cheroati sa judecam eeea ce mai presus de vrerea noastra prin noi se face? Aud rascoala vocilor voastre, dar nu rna tulbur. Suflet Imprastiat, ea fumul jerlfei neprimite, stau In Cata voastra: dacii imi gasiF vreo vina - Ioviti-ma, daca . va tndoiti - pari1si~i-ma 11

tNTiIUL

Vorbe de amagire l

TOT!

Nimio decit vorbe,

AL TREILEA Infa ptuirile noastre n-au temei l

AL ~ASELEA Sa plscam fara tntlrziere J

,AL TREILEA Dazleaga-ne de cuvtnt l

TOTI

Dezleaga-ne t

MANOLE

De sapte ani umblam ell icoana bisericii in noi. Mai : presus de Intelegerea noastra e soarta acestui liica!} riHilch. tor. [ntr-un loetneercat-am sii-l ridicam pe mnaste. In alta parte apa unui riu am ridicat-o din alvie ea sa cladim pe temelie curata. Peste morti am Incercat, Cli a Iost pretutindeni in zadar, to tde auna in zadar, e adev fir at. Ra tiieirile no astra au intrat in cintecul fecioarelor, zadarnicia drumurilor noastre va lntrista legendele, zidurile mistuie comori, triste1ea noastra s-a coborlt peste tara.

AL f;ASELEA

$i dupa toate astea fiigl1duiel}ti lui Veda biserica. In trei zile.'Parca am triii in vaacul minunilor. De ce-ai fagaduit, mestere?

356

':'~ ~:r:2:;t:·~!::::;",~:,:,:::.,~~)::",:~:-,c/;><:,:~/>~~'::::,:;~:,":'

':.!":.'. ._-.:......... " .. ,_-

MANOLE (~acadat)

Fiindca - in - calc din - urma - hiserica - totu,i ina.1ta!

CEILALTI'

AL TREILEA Dezleaga-ne sa plccam I

MA~OLE

", Cind v-.ul!l ehema~ -. nn v-am kgal. Numaifn altii slo-

. R\-1 mtl'a~. TIC ti-arn f<1cut sernn tnalt ~i ai venit.

tina te-a~ str_1ga~ eu nume nou ~i m-ai urmat, Pe urma, t candela ap~lllsa y-am O.l·,'Hat chipul hiscrieii ~i voi ati

, : ~e§tere, vemm. De noul rost eu nici un cuvint nu v-am rt., CC dezlcgare imi eereli?

TOTI

Dezleega-na, mCl}tere.

MA~OLE

n-am stors incrcd er-ii voasiro. Ce dez-

AI, NOUALEA

, ., N~-ai isp,itil cu .l}tii.n\,~ ascunsa §i vri.1.jitoJ'qte ns-ai .biruit ',' ipul mIC a! h~Srl'lCl~, §1-Utlll11 n-o m ai putr m uit a, Dsz-

, de am mtur a PI. C<1 nn 0 mai pntsm uita.

AL C1KCILEA

f'l De urmaTE~h~ pretutindoni.

AL ~APTr::LEA

pI,ina all~i~il :11)1 ~'&zut-() mare" pc deal, inchegata ~ din lu~mfJ: $1 adiercn ~til'lliUl in jurul ei d(; anipi ,azute am simut-o odata riicoritor, ~i nu 0 mai pot uita.

AI, OPTULEA

De insote~tc pe toL drumul.

357

· ··/;::'";-i\,~~~~·.~~-;t~~-'/~'·"~:~'-~~~~~;*~~f;~,J'?¥.;.~)\~\

~~~(1·1.·::" .. ;.- .. \~)'!,:

TOTI

Dezleaga-ne 1

tNTiIUL

Nu ne mai chinui cu tacerea tao Porunceste. sufletelor noastre sa uite, porunceste ochilor nostri sa nu mai aiureze, Desehide-ne drumul spre vatra t

MANOLE Asta intrece puterea mea!

AL TREILEA Siarma belciugele legamlntului.

MANOLE

Umerii nostri au ridicat, minile noastre au masurat., na zile, nu luni, ci ani. Si acum vreti sa plecati curusine, cind tnca nimic n-a stat? Toat.a ~ara ne priveste, vreti sa sfirl}im in batjocurii? Cui nu i. se rascoaHi singele glndindu-se ea munea a fost in desert? Dar facut-am oare in aiara de munca - 0 jertfii - 0 singurii jertfa srnulsii din viata noastra,

pentru zid?

TOTI Fa: sa uitam, fa sa uitam.

MANOLE

Nimeni mcam nu e stapln pe amintiri. Ah, Doamne, acum vad: biserica se va malta!

AL OPTULEA

Suntem holnavi de ea. 0 simtim in vazduh ca 0 matase.

Nu e nicairi ~i totusi dorul de ea - e i.n noi ca un dar de casa.

MANOLE

Nu sunt ~i en patruns de aceasta boala pilla in oase?

Nu e dorul de ea ~i in mine ca un dor de easa? In visul ei, sluga ~i damn, ne lipim de ziduri in somn. Ciue se-ndura sa . pIece? Sa puree ada de aici eel ce po ate ! Parasi\l-mii, ramln

358

. .';.;' , ' •• , ~ j :

(Varul mi-l .vor stin~ ploile. Soarele il!li ','a aprinde cup. t L~tu~ II v~l' framinta copitele, Biserica voi ridica-o . Biserica, dm. ~~~ cerul. se va apara de pamlnt ea ce~ate -:- YOI ridica-o smgur in amara singuratate I plecati l l I $1 cme poate sa uite, sa uite II

AL I;!ASELEA

ToF stall ~. cercul t.1iu de :rraja, Manole m-ar tndracit eu ehipul rruc al bisorioii m-ai indracit! I .,

- dar pe mine nu - pe mine

( Pleaca.} MANOLE [extatic } Acum vad: biserica se va Inaltll!

CI1'IVA

. (se apropie hipnOliza! i de extazul mesterulu i ]

Manole!

UNUL

, Manole - tu ast ti

• Cp,I ...

AL TREILEA Manole, tu astspti 0 minune?

MANOLE

Din p~rtea ?-oa~tra a~tept a jertfii, ~i-apoi de sus, de jos, pretutmdem mmunea. Singura, cea din urma, de nease-

TO'P

{se apropie de el ]

o minune?

ALTUL

De unde?

MANOLE

1u ~curgerea zadarnica a vremii ni s-a irosit tineretea trihm in lumea harului, unde indelunga riihdare se c~re~

359

Ne-am tndoit plna acum trupueile, ne-am lntins ~i ne-am. zbiitut io so are , dar o-arn ajuns inca la marginea puterii', _, noastre. Din aiurare f?i din trupur! s.iabite !}i rnai mult sa ·poate stoarce, MaMAlri vOJ!'. fi noi loti - biserica se va-na.l~aL

iNTIlUL [cu glas stins }

Ce mai putem face pentru ea?

AL DOILEA Ce-a mai ramas neimplinit?

AL f?APTELEA

Daca crezi, mergern pe JOB la rlul Iordanului, sa on sealdam euratindu-ne in el de tot raul lumesc.

AL NOU'\LEA

PUl}i alat.url de viata t.a, am voit sa te slujim CUth8~ cuvine. Rana pamlntului in Iiacaro noapte mai tare se des-' chide. Ce Ieao B,tii, me~tere, pontru ea?

MANOLE

(se lupui cu sine, llil gase)!te cudntul)

Alj vrea ... a!} vrea ... sa va ... cor ... Niei. 0 deosebire nu e Intre noi ... voua 81 mil' a~ vrea sa vi'i cor ... voua si mie deopotriva. Oh, e a~a d,: greu ... dar altfel paeea ni('~iodati1 0-0' mai gasim ... Hidicati-vf oehii ... singur nu ~tiu isonul sa ~iu poruncii d(~ dincolo - ce prin mille vi se veste~tc. "

AI, ~APTELEA

Smulgs din tine, n{e~Lel'e, cuvintul, smulgo-l! Cuvint.ul a~teptat care zdrobesto ~i-naltiL

M.o\.NOLE

o tnvoiala st-un juriimlnt va fi!

iNTilUL

Sa ne legiim pentru tntdaauna vietile ?

360

AL pOILEA intraru in robie ~i mai grca?

AL TRb:ILEA

Sa savir~im vrco fApti\. prin care ne pierdern sufletele?

MANOLfi~

Daca numai unul din noi ar saviJ'~i-o, ar fi pacat de , cum insa prin noi toti 5C va face, va fi 0 jertfa data.de viat-a. Invoiala ni se va iert a ~i jurarntntul nu ne arda,

AL TREILEA

Poate , e a~a de greu lucrul ce vrei sa ni-l ceri, ca nu e~li euvlntul. Seria-l me~teJ'e, aci in tarinii, en toiagul noi il Yom cit.i in t5cerc *i daca sc poate il vom implini'.

AL ~Apn)LBA

on mal intfrzisrn, poticniti aici in groaznica

.MANGLE

(se lupfii liiuniric, In sfir/fit, incepe cu un glas ireal }

Daca a* avea glas de Inger, al} clnta vestindu-va. Dar meu e glas de diavol, tulhure ~i ragul}it, l'"aSUna ea 0 . . i~a rca. De ce nuarn glas de lnger pentru ca vorbele ele abia icnite, sa para un dotee? De ee nu am pene te de ingerpentru ea tot ee vi se eercprin mine sa vi se un basm? 0 via~a de om ni se cere. AI} vrea sa ni se parii

usor §i nu jertHi desinge. Frati zidari, stau cumplit in 1 vostru , rna privi~,i eu ochi care nu mai clipesc, ~i ma cu urechi care 0-0 sa ruai adoarmil. ~i dintr-o data l[lyeJe,ge'~1 tot, sau ghieiti tot. 0 via\-a scumpa de om se va tn zid, jertfa va fi 0 sotie care incan-a nascut, sora san Frati intru suferin\ii, pentru cine e mai greu?Pcntru

ee vesteste aceastea sau psntru eei ce as cult a ? Sotia ia din noi va trebui sii fie jertfa, sora sau fiica. Sotie tnca n-a nascut, sora curatii, fi.iea luminata.

361

c' ,. . ":)i'1'~$~}~1~~~~

AL- PATRULEA~:& [aiurtnd}

Sotie unuia din noi?

AL CINCILEA Sora s ii fie? F iiea lumina tii?

TOTI

(Casca ochii spre Manole, pierduti.}

MANGLE

Pentru infaptuirea gtndului, unul va trebui sa singereze amar. Din al cui pdmint se va smulge spicul curat, inainte nici unul nu stirn. Inima noastra se Inchina linga curatulspio. E al tau, e al lui, sau al men? Fiti tari, lnchideti ochii, nu mai priviti in jur, aparati-va de orice gtnd I}Ovaiwl' ~i rugati-va I

lNTiIUL [cu. dieperare}

ManoIe!

MAN OLE

Staruim ea niste stane in aeest singeros rasiirit. Tie giira ti se strlnge, tie Iruntea ti se intuneeii, tie mina ti se / zhate in ne~Lire, vadind in toti neliniste ~i cutromur. Dar rut

ee ne ramine, cind nici 0 iesirc nn este? Sa ne patrundem

de gtndul cil prin itele vrerilor noastre 0 alta vrere ell mult mai mare se ~ese, singura, trudnica, puternica *i neinteleasiL Descordati-va strnnele sufletelor mihnite ~i nu va impotriviti, Sa.tnlrtngem inca 0 data slabiciunea ciirnii in acest larc

al lumii fara scapare. Tu, pe care te-am chemat cu nume de ducator de veste, tu loan, nuclatina din cap I - tu, Simien, tu, Gheorghe, tu, Petru ~i to~i ccilalti, fi~i tari, acum 0 data mai mult ea oricind I Amintit.i-va lunga sufel'inFi ~i nu 0 - Iungiti fara rost. Yom raminea ce-am fost : prietdni J}i frayi_ Ochiul din triunghiul de sus ne vede deopotriva de buni, jertfa noastca nu va fj deeit slavirea lui!

tNTiIUL

Da, ochiul din triunghiul de sus - ne vede, ~i mielul din potir. Daca asa este voia mielului, sa treeem Ia fapUi.

362

.. -:-~

....... r

TOTI

(tnfrtngfndu-fi 0 tmpotrioire ll1untrica, repede unw dupa aItul)

Purcedem spre necunoscut, deznadejdea noastra sftr,~te singe_

tNTtiUL

Alta scapare nu est€.

ALTUL

din trupul nostru? De unde luam betia

ALTUL

0, 0, 01

ALTUL

Va sta dreapta la moarte *i sarutat. Aleasa care va fi? a sta ca spicul la secerat,

ALTUL

U*ile, usile,

ALTUL

Scapa-ne.

MANOLE Nu e timp de pierdut.

tNTtIUL

Sa trecem la fapta.

TOrI

[tncet, coplesi] i, cu tnfricofare)

Sa trecem,

MANOLE {s-apropie de lnuiul }

Daca tu esti eel ales, iatii pecetea gurii male pe fruntea Daca eu sunt eel ales, atunei opriti-ma sa mai vad ceva, . ingrijiti-va voi de eladirea femeiesoului spie! Dar sa nu , ai vorbim de alegere, caci aceluia i se va Iua, care mai va iubi, *i de iubit iuhim toti deopotriva. Aiei incepe

a mielului din potir. •

363

Sa 81'UnCam sorti.

AL PATHULEA

Nu sorti.

AL CINCILEA

ArCi neomenese.

.MAN OLE

~a nu c.int~aI'i~ no i, ce numai in ceruri Be poale ctntari. .Intram .in jurnmint ell un ncnoroe deopotriva impartit 1ntre

nOl toti. '

AI., NOUALEA

Sa se hoUl.l'aBCa ja jerrte: singur unul din noi.

AL TREILEA

AI' fi Iucru draccsc.

AI, DOILEA

Ainnei co facem?

INTiIUL

Aceea sa fie care lntli va veni, barnal sa-~i vsda , Crale sa-§i vada, tatii sa -si vadito

TOTI

Amin. ($i.ap_leacil wfi capetele In [urul lui Manole, fi prioesc in gol mult timp, fi1rd miscere. Printre nori SOUI'C/e trimite lumina. o umbrii mare, bine hotiunicitd; cade intre ei.)

MANOLE

Un semn fral.ilor. Un sernn. In aminul nostru s-a amestecat un semn.·

iNTilUL

o umbra a cazut iniTe noi ea 0 pasare uria9a.

364

'.

MAN OLE

ridicata, dar umbra 81 ~i cade pG mSlp~

AI,TUL

E umbra de nor.

ALTUL

precum sUi. Umbra e de capac sau de

MANOLE;

N-ar fi rotunda. E umbra viitoarei hisarici.

(/Ilcepe sa tragi! cu toiagul 0 dungit, insemnind marginea umbrei.}

TOn

Umbra?

MAXOLE

. Nu e munte, nu e copac, nu p nor. E umbra turlei d e In

mijloc.

[prioind, se afaza in. semicerc pc margineu umbrei, unnl lingd alud. Exclamii cu 0 niidejde de netnvins:)

TOrI

Biserica!

{Dintre nori cede pe capetele lor un mdnunchi. de raze, un clopot se aude in vazdu.h.)

AL ~ASELEA

[se lnioarce frlnt, cade in genunchi intrc ei ta pieioarele lili Manole)

Me§tere - un pot pleca. Biserica fa - nil (l pot uit.a,

MAN OLE

[Vrea sa spuna cera, nu poate, tnghite cuointul, !l mingiie pe cap.]

365

lNTtIUL

"]~r:'!'~J~~lf·

~ ... Y:!;:

~e,tel'e ee clopot de olestar s-aude? ~i pentru cine clnt~ eli niciodata?

UNUL [cu. glas ireal]

.. Pentr~ sotie, care inca n-a nascut, pentru sOra curata sau fnca Iuminata

care tnt.li va veni barbat sa-si vada Irate Sii-~( vada tata sa -§i vada.

: • ~ , 'c " :

'. ..... ~:. ... : ~

: ,. ~

ACTUL AL TREILEA

~

Aceleasi ruini, Dar un zid ridicat In temelie: locul pentru jertf1i.. Dimineatii. Zidarii sunt til asteptarea celei dintti care va veni. Fctele lor sunt trase, palide, slahito. Mult tirnp tacere, Numai cite un tusit s-aude. F'iecare pe ctte 0 piatra.

SCENA I

GEl NOUA ZIDARI

tNTllUL

Una e acum pc drum, cafe Iva fi? Cind 0 frunza se tresar: cine e?

AL DOILEA

Poate mai multe dintr-o data sunt pe drum. Daca sossso deodata, pe care 0 ale gem ?

AL TllEILEA

o creanga se mi~ca. Stngele se seurge in glas. Cine e?

AL :;lAPTELEA {tncet de tot)

Toaca depiirtatii e, nu e pas.

AL NouALEA

Una sau zece sunt poate - pe drum.

367

, ~ .. . .. :.

.. , ":

AI. ~SELEA Nu - una sau zeee, ci una sau noua,

AL CINCILEA

N U, DU. N i ei azi cea a§ te pta tii n u -~i va ,face pasi i marunti peste punte. Cu ochiul tuIbure de neodihna a treia aal'a SOa:rele ieae din munte,

AL t;lAPTELEA

Ne topim sub cetina grea *i aJbastr5. Festila asteptarii 'ards in eeara noastra,

AL TREILEA Ce lunga asteptare I

Din toate pal'~ile a fost ea un Iatrat venit dtl departo din afunzimi de leat. Toal.a noaptea eu ochii deschisi am stat. Nici un euvlnt n-am schimbat..

AL ~ASELEA

Trei zile ell trei ani ne-arn pindit unul pe altul, Stai, ce laei? Nu te mieca l Juramlntul ne-a istovit intrebolovani. Fiecare a crezut ca poate sa in~ele pe'Naltul.

AL PATRULEA Juramintul inca nu l-am calcat.

AL ~ASELEA

Me~terul unds-i? Vrajitorul in mutenio slii tot de-o parte. H a I Crede~i in adevar oil ~i el mai a~tea_pta? St.a el oare intre noi ca 0 lumina dreaptii? Sau trimite in vale semne de moarte?

AL TREILEA Taci limbU blestemata, t aci,

AL OPTULEA

Mergi ~i priveste.

AL PATRULEA

Juramlntul tn Ioc sa ne fac~ asemmoa inGltelor slugi _Inaripate, ne-a lacut mai curind asemenea spurcfleiunilar fara

368

\,

; Eu aid - fiere, tu dincolo - pizma, En fara intu veninos. Ne uitlim unul Ia aitul ell ochi piezi.~i. ni s-au aseuns verzi sub strasina fruntii, Ne hartuim !}i Iacem poiata din altarul lui Hristos.

, AL ~ASELEA (eu [uris}

Manole nnde-a fost loatii noaptea? De ce nu l-ati pazit?

AL OPTULEA

a stat in luna ltnga zid ~i privca. Ce all era

AL ~SELEA

*tii?

AL THEILEA (cdtre Al ~(1.-8elea) afurisitnle, t.aci,

AL CINCILEA

'Oh, dada aceasta de valuri oarbe nu mai sfir~f>~tf'.

tNTiIUL

Un vlnt negru a suflat prin paduri pe Ia al treilea clntat.

AL NOuALJ~A No-a topit carnea din obraji.

AL CINCILEA

in tara rornaneasca va duce ciuma intre

AI. DOILEA

Ca 0 buha pururea treaza eu am vazut, .. biserica lui Ie aievsa, aici, in Iata noastea. $i se facea. eli din ~ad?r~ , , iesit muIte Ieluri de salbaticiuni, tot pereehi, marl ~l mWI, uitrat in biserica Iii s-au 1nchinat in genunchi. Cind. au , toate dobitoacel~ aveau inca praf pe genunchi. !;ii s-au

369

~.l~Y~;:'F'""F~~{~f:'i

scuturat, dar praful riu se duosa. :;;i eu ered cil toateurmasele', ce vor naste din ele, VOl' purta aeeasta paUi pe genunchi.

AL PATRULEA

~i eu am vazut biserica, Din paduri, de pe subt pietre t}i ferigi, copii mici ~j Hira de oase s-au apropiat in cete multe de biserica. Copii moi ea melcii, copii cari au ie~it [ara de oase din stratul mumelor. ~i cop iii au inceput sa manlnce vat din zid, au capatat oase sanatoase, ~i s-au tntarit ea pomii tineri.

AL ~ASELEA

Neghiobilor, faureala noastra sLii ascunsa in gaoaeea viitorului, Scoateti-va gindnl din cap. Nu noi Yom lega soarele de tara noastra, Ginditi-va mai bine ca in vrernea asta Manole sta la plnda ea sa faea psntru sotia lui drumul Intors. Juramintul devine curss. Gl'ozavi'i invoiala facurati napastuiti1or. De eram intrc vo i, nu ati fi sarit asa de nechibzuiti in jaradelegc. Mie mi s-au deschis oohii, Eu n-am nimio de fer tfit.

AL f;lAPTELEA Haspunzi [uramlntului cu trei capete.

AL ~ASBLBA

Gilca grumazului nu-si gascl]te natimpar. Cine nu simte . nodul in git? Un nod care nu vrea sa aluneccl Mvam Inters !}i am inghitit jurarnintul ea ~i voi. Eu nu ~tiu care va fi ac~e~ .ce Intfi va ven~i., §i nici voi :r;tu ~titj .... dar atit putoti s~ ghieiti de pe acum ca a mesterului nu va fl. .

AI., CINCILEA

o fi aceea pe care Dumnezeu 0 va voi.

AL :;1ASELEA lata - eu 0 vsd venind,

TOrI

(sar cu spaima}

Unde e? Cine e?

370

.. ". .. .~ :-

- . ...;_

AI., ~ASELEA

. Piept linistests-te, ra~a nu te-nrosi. Inca nu e nimenea. _frnmusetea inca neajunsii in amiaza vlrstei, in leganare ~i-n grozava nestire - 0 vad venind asa in inchipuire ... ar fi ... sotie iub ita ... sora curata.... Iiio Ii lumina Hi.... 0 apropiindu-se trupeasca adiere prin iarba inaltiL. Care voi se va atinge de ea?

AL DOILEA

iNTilUL

AL ~APTELEA

AL IMSELEA

care?

AL OPTULEA

AL ~SELEA

~i juramintul? Of, of. Fireste, acum a~a raspundeti, caci cu totii in asteptare, ~i nehotartrea clipei f!labe~te de fapta. Dar mai tirziu, etnd desculta ~i nsvinovata va a parea din valul de iar bii, nouji "lor sari din tr-o data jind §i ehiot mut.

AL OPTULEA

A cui va fi?

AL :;;ASELEA

A lui Manole nu. Al unuia din noi de bunii seama.

Manolel

TOTI

(C(J tnlr-o panicd, urla}

AI. IMSELEA

Aeta-noapte, eel putin 0 data, Iieeare din noi a calcat .... U.J..lJ.t,LLl. N-am ceara in ureehi, nici sfinta Vineri nu rn-a

3'11

'orbit, Iiindca i-am vazut ~Itel~ uscat«. Toatl noaptea . v-arn p1ndit. Pe tine frate te-am auzit, rugindu-te: Doarnne, sotiei pleeate scoato-i in cllIe ~~,rpii p~durii, sa se sperie de t1rttoarela galbon« ~i sa Sf) intoarcii arusa. Pe tine le-nm auzit zicind: Do amne, umflii cu Inspumcgare piriu I, su_ se faca Arge~ mare, sa nu poats flora sa treaca. Pe tine tot a:~a:

Pune, Doamnc, a1'5.tar8 ell spada de foe in usa grajduJui sa nu-mi vie rata eu ulciorul de lapte. Iar tu ai murrnurat 10. Intfiul cintat.: Opreste-mi nevasta ~i atino-i drumul, profacindu-te In fulger sau museu rea, Doamne. In rascoala patirnei to~i no-am rugat, ~i fiecare din noi a incercat sii schimbe rnersul pecetluit ell juramint al lnttmplarilo-, De ascmenea ~i eu zis-am: nu mi-o lua, Doamne, cil e mai frumoasa deelt a ttlharilor de linga mine. Dac-o Ii purees sa rna tnveseleasca, rna! hine ia-i lumina pentru totdeauna, poteea sa n-o mai gii.8easca.

iNTlrl!L [ciitre At saselca.]

Mai bine era s&.nu te mai Ii in tors, eli tu a 1 adus duhul rau intre noi,

AL DOILgA

Suflarea neagrii tot din pricina ta ne-a amotit to aM. noaptea,

AL r;;ASELEA

O. 0, o l Sotic care inca n-a nascut. Sor5. curat.a. Fiica luminata, .A cui va fi? Numai a lui Manolo nu. Juriimlntul a fost cursa.

Alanole!

TOrI (in panics}

UNl.'L

Dnde sLil?

AI,TUL

Sa stea cu nor,

ALTCL

Sil. vie awl.

{Pausa scu,rt(i, to{i ri1su{1a adine.}

372

, .: ~.r:.: ~ ~~~. ':;~~f '~:7;~~i1;·i!:J:~';.?~:~:; .

. ,. >- ".:~~:.: ..

AL OPTULEA

a-a tras carnea din obraz. Nu, nu, nu rnai potl

AL 17APTELEA

rna dol' ea de apa cu zaiu. l\Hidular,~10 nu Undo mi S-a scurs stngelc din trup?

AL l?ASBLEA [ca riiutate}

Pe Arge, in jo s, pe un mal frumos.

AL NouALEA (ell, nn oaier ]

AL CINCILEA

AL l?APTELEA

. ceva ell mine, ca eu nn mal indur asteptarea.

AL !;lASELEA

tinmIJ~-~i parul! Sfarm;Hi capul de copacil

MANOLE ~i ceilal{i

MA,~OLE

(vine incet, de dupa ruini; obosii}

strigat? V-am auzit eerttndu-va - sau numai DB ?

AL ~ABELEA

vreau sa rna num osti ran, mestere , ~i b.aouilor. Cir:d i, ei taco Nu ~tiu cum se face cil. YC~OIC ~u tr:'bu:c: . deschid gura pentr U nem ult u~u'e a lor. D ac a ar JI mal

. /ei ti-ar spuns acum cc ficcare gindf~tp: ca lrgi'i-

373

~ ."

mthtul facnt e nedrept. Folosesc deei prilejnl pentru a-yi cere 0 deslusire.

MANOLE

cite n-as vrea en singur suomi lamuresc din toate cite In [urul nostru se petree. Va este ingaduita orioe lntrebare.

AL ~ASELEA

Manole, de dud te munoesti cu gindul jertfei?

MANOLE

Nu iau masuri fara de lunga chibzuire. Vedeti §i in asta un ran? Nu voi tagadui oil jurarntntul I-am cumpanit tnde-

lung, mult inainte de a vi-I cere. .

ALE;;ASELEA

Nu-i a§a? Zidari, eu ee va spuneam? Gura pacatosului adevar graie~te. Zidari, el a §tiut dinainte, prin urmare, in juramintul cu care punem totul in joe, n-arn infrat eu aeeeasi putinta de noroe.

(Murmur intre zidari.} MANOLE

Asemenea grea hotarire trebuia luata numai dupa lunga chibzuire. Putoti sa rna bunui~i de Ingrijorare, dar nu de viclenie.

TOTI

. '

[sar la el)

Sojia ta ~tie cu nu trebuie sa vie.

AL .~ASELEA

Ai facut [uramtntul, dar ai asuns jertfa.

Unde ti-e femeia eu drpa galbena 'i}i picioare subtiri?

A incetat dintr-o data sa mai vie sa-si vada ziditorul de biserici? Sta in pridvor ~i a~teapta nepa"satoare trecerea furtunii de-aiel, a micii Iurtuni de pe morrnlntul Domnilor? I

MAl MULTI Jnrarntntul e dosfacut.l

374

AL CINCILEA

fost adevar , in tine minciunal AL r;;APTELEA

n nod care singur s-a dezlego.t., cuvintul dat e fara ~i Hira urmtiri l

AL OPTULEA

- voit sa ne prinzi in cursa ucigasa.

MANOLE

(cu resemnare)

la 0 vrcme cao tulhure si larga ape. ne desparte, fji v-am intins' plnea de pc un' Firm pe ceUilalt tarm - ~i a v-am dat-o nici mni useatii, nici mai grea de naghina . . Impart-it ell voi cortul. Am impartit cu voi foeul, car~

Jncaizit ~i tot asa jurami.ntul care ne-a inghet-at. ~~ f! sa va inscl? Peate. Dar uu tot a~a de usor poti sa Cel-de:Sus, care uitindu-se prin noi ca prin Ierestre

, toate le ~tie. Jar juramintul acesta n-a fost faeut noi, ci pentru El.

TO,!, I (cu slrigate) Minciunal

UNUL

nu mai credem.

AL l;lASELEA

legamint ne-am hotartt pentru pierdere~ dar la cl~gindit. Pierderea am vedea-o , dar dohmda nu.

MA~OLE

ci~tig prin ea tns3_§i.

.l\.LTUL

facem moarte I

ALTUL

. tru zidurile tale.

375

:·:.·.t .. , ~~. ".~ \~,'~.< ;>:..?~~,;

.,~ ;l':' ' -1

.-_"..

, ~.. ~ i

.. 1

1 •

AL OPTliLEA

ne-ai dorit-o, R§a 8:1 1i se Intlmple ... Cum ne-ai 10- al)R sa Iii inselat.

De trei zile capul mi se tnvirte nebun, Care va Ii? Am iscodit numaru] stelelor din gainu§a de am: care va fil.O cit 8.I?- sufe_rit vtrtcjul nehotarirei, I}i totusi rn-am tnvins. ~l ava I}I el, I}l el, Rl}a tO~J, pentru ca acurn sa afHim ell to' ai stat intre noi umbra nedreapta l

AL $ASELEA puLem plecal

{Mira se apropie, din [und.}

MANOLE

Ce vreti? Sa strig tare spre miazazi: Doamne, adu-o?1I

AL f;ASELEA

, t;ii dacii ai striga, tot nu te-am crede.

seENA III

Aeei~i, AI I R.4 AL ~ASELEA (0 vede}

de-o sulita ... 0 cirpii gallwniL Vino

TOTI

Nu te-am crede l

UNUL Juriimtntul tiiu a fost rninciuna,

[Pe [etele celor noua - ululre.} zidari ... Nu, en nn! Manole!

TOTI

Mineiunal

MIRA

[soseste, rils ufId griihit, cu uri surls s per iat }

diminent.a - noua ucigasi. t;ii eli Mano le zece ...

MAl MULTI Ne-ai ispitit sa facem moarle!

ALTII

cnt NOu~:t ($i·o.pleaca frurtfile.)

Moarte!

ALTII

MANOLE

(0 privtifte inlemnit fi nu rrnri giltde~lt'.)

Sa ucidem iubire I

UNUL

MIRA

vo inicilor , nu-mi ras pundet i nie i unul?

duce la of treilea, [ostul ciilugiir, si-I apllcil U,"ur de

barbii. )

tu nu-mi raspnnzi?

edumiritii, priceste spre !oJi, Ii in(rltnta mai mult l utrebator decit din convingere.}

adus vin, sa vii lumineze pc dinauntru ... b5.l'ba~ilo~ 'siilbaticilor! Luati I}i })8\i. $i pine alba v-arn adus sa

Pentru zidurile tale I

ALTUL

Pe care nici dr acul, niei cerul nu Ie neat

UNUL

(Scuipd la picioarele lui Manole.)

TOp (scuipii la fel)

376

377

'; ,:/' ... "~,':

,~~~!~~:,~s;-~rt~!'~~:': ;.

,-r~~(~,\

va ahat in spre ginduri mai lfune. De ce nu raspundep? - A~ad8r, totul e adevarat? Va este cugetul1neiircat !Ji 8ta~i in rusinare, Unde-i omul pe care l-ati prins? Am venit sa fiu marturie aeestei intimpliiri neomenasti. Se pare ea staretul Bogumil n-a mintit, Nu-mi raspundeti? Altiidata venind, buouria nu era numai a mesterului, ci ~i a voastra. Ochi de sfinti avaati, si-aeum fe~e de ucigasi. Numai barda va lipseste, stngeroasa, din mini paditoase. Staretul mi-a spus eredinta ee umbla printro oarneni, indemnul lui ~i hotiir1rea voastra, dar totul e a~a de ncomenesc ea nu e en putinta.; De ce ti1ee~i? Nici unul incii nu m-a privit In ochi, N-am crezut - ~i totusi am venit, am venit sa impiedie asemenea faptiil

M:ANOLE

{Care-si strinsese numai, bratele de eoaste, l~i le lasa sa cadit nepuiincios.]

MIRA [cdtre Manole]

Mfl!}tere, ran ai fost sfutuit. Vrei sa schimbi pravili scrise cu Iulger - en sa izbutosti in mestesug? Nu-ti poate Ii spre bucurie ca sunt aici, .. 0 noua piedica in planurile voastre, - dar erezi ea poruncile de dincolo au devenit de prisos din prieina prilbu!}irilor de-aiei?

(CaIre zidari.}

.$1 voi? N u m -ati astoptat, Ce fe~e aveti l Parca aF ie~it din groapa. Tu c~ti poscarul? Tu e!}ti ciobanul? Tu e!}t.i calugarul?

AL TREILEA i Apleacii [runiea.]

MIRA Unde ti-e lucirea din ochi? (Calre toii.}

Tot a pierit din oasele voastre: carne, lumina, suflat J}i voinicie ... Nu a§a ... Tristetea e pacat, Incruntarea de asernenea, asa nu-mi place sil va vad.

(Apucii pe un(a de bdrbie fi ti tndreapta capul.}

378

.,.."-, .

\

capul asta greu ... ~i ttl .!;)i tu! Gurile sunt strlrnbe

mai au puterea sa rida A1tadatii se lucra rum c~

ca Intr-un stup ... Fiirii rost, dar se Iucra, Acurn sUD;~e~1 emenintatoare lntr-un stup mort ... Gindul ~o_rtll a singe'le vostru in venin. In adsvar, oameru §l c~e~.. v-ati putut gindi? Astazi ctnd waUi lume~ e cre§:lDa, ell tot dinadinsul sa ... Astazi dud n~ mal \ste pagin, !}i oopacii *i dobito<;teele sun~ cre~tl:?-e.? t;)!. adl~a c~

-ati gindit sa prindeti vreun bict rat.aclt prIll pa~ur; cladi~i in zid?! Au cum? Sa. meqV\I~ in ~n~n.tp: *1 sa din turma vreun cioban ne.*t1?-t ~l sa-l zl~arltl intre .? Asa riii cum sunteti, atl Ii fost poate III .sta:c. sa i~tl'e 'voi vreo biicita trecatoare,Ji i? loco S.-O .1U~IP d """.h"rt"t.i subt piatra ~i val'?! .COpil. salbatlcl §1 rara e

, copii batrtni *i Incruntati ... Ei, nul

(Catre unul.]

a §i tu fruntea asta de plumb!

TOTI

(Rdminneciinti!i, cu (ere de morii.}

MIRA

[se uita la ei, fagi!.lnicia ei speriaui se schimbii in [ior, cu un {ipdt}

'M.~!Zt," .. " !

MAN OLE

'(M are §i einistru, s·azllirle tntre ": :dstoarna inv =rr. oreo trei zidari, ceilalii se dau tnapoi , In cere, dupa ob!CelU~ '.' lupilor. EI tfi prlnde sotia ~c minii ~'i vrea s-o smulgu dintre el.)

MIRA

IIolANOLE

MIRA

" singur e de vina: duhul c~r.e la t~ate~ relele ~nlpinge, , . Bogumil!! Mi-a spus ca aici trsbuie sa se faca moarte

379

,·'de om, cit biserica nu se va inalta ptna cind nu Be 'va ..zidi ·'i'ln ea vista de om. Facea spume Ia gura starejul §i bolborosea ...

~i eu am stat 18 ginduri ~i n-am crezut Dar 0 nelini~te m-a

cuprins - ~i iata am venit sa va opresc Din tacerea V'Oastra

am tnteles ea e adevarat ... !\'Ie~tere, aici vreti s5. jertrIji un Om inlre ziduri ... El v-a indemnat Ia diu. Eo cruds nebunie ... Acum ~t.iu, nici 0 Indoiala nu mai este ... Voi raminea wei ~i n-am sa Ingadui stingerea omului, ca omulnu-i 0 luminare de stins eu dona degete muiate in apa spurcatji a guru ...

MANOLE (striga \ sfifietor)

Mira, nu, nu, nu I Nu so poate, Mira! De ee?

MIRA

Co ", me~terc?

MANOLE

Mira, nu Se poate L. Vrcau sa fie numai vis rau ... Vreau sa rna trezese. Mira, cine te-a chemat?

MIRA

Nimenea nu rn-a ehemat. Nimenea nu rn-a oprit. Am venit I

Mira - pka",i1.

TOT! ZIDAHII

(Jz tintuieeo cu privirile fi fac u.n pas incerctndu-i.}

MANGLE

{se lncrunta cu urti } In Jet uri, tilharilol'! 1

ZlDAHII

(II privesc lung, nn se mi,o(('i.j

AI. f;lASELEA Un jura mint. s-a faeut tntre DOl.

380

MANOLE [ca=sugrumat}

juramlnt - Mira, rarnii.

MIRA

Iireste cil ramin, de acee~ am venit ~a sa stau ... JUL'''§''tU'j'u', 8.stazi rna priviti asa de ~ll~dat ... Parca Dumn~ze~ acum eu spatele catre noi §l stam in nUlpra lui, 91

~tim. ce este, !,Ii DU mai stim incotro. 0 ~chlmh.ar(>~ s-a .. Uite, fe~ele voas tre l .E 0 in trebare . ~l 0 S pal rna in Intre tine !}i ei s-a sala~IUlt glndul rnortu ...

MANOLE

[istovit ]

Mira intre noi s·asi1lii~luit gtndul. ~i p_oate n~ in 'rata lui Dumnezeu, ci in umbra ~Ul'. ~l nu mal c. 9i sin pierdut orice rost ~~ nu !nfl:I.!}tlIn incotro. Mira. Lasa-ne sa ne sf1~iem smgun awl.

ZIDARII

{Fac iardfi un pas tneerC1andu-i.)

MANOLI'~

~ '-m"ll" aeum Sa nu mai pleci, Ziua

aeurn sa ra , ~ ,

....... , .... \, , noaptca sul de foe - un juramint sta V8~mc

MIRA

lumincaza-ti fruntea. ~i voi zidari vde~s!:'mcnea.

" ~ v .- I lnnorati Am urcat sa vad suflete

vcnlL sa va VU{ ¥ ", .'. ~ •

Primiivara pina sus in plai a ~Jun~, hllg;_~ YOl I_lu s-~ Me§tere, ec Le-a orbit cil nu mal vezi? - Cme a Jurat

[Se apropie de Intiiul.)

tu oiobanasule? $i tu ai ju~~t? In .1~c s~ :fy.v.esel. In umbli prrn paduri ral'A grIJ1. Cazi m ratacJrI.

tKTiIUL

{Apleaci; [runiea.}

381

*' :-i':S?!"':7T$~:~~\t~~:;t~:}:;·;~,;_,

" ~ -_ t.:;--:/_-t(,~._,

, -, ~~<~~\! ... :,.

_.- ....

~i tu ai jurat?

amenintare ne-am pironit Iocului, De oe Unde va uitati? La ce privi~i? _

TOp.

(Tae.)

MIRA

"lYIJtlU\Ut:. din rasufiarea ta Iunga ghicesc adtncimea dureputerea cu care te stnptnesti. Ai sugrumat in tine - ridicat din inima, §i intr-o olipa de desnadejde a~i voit . ce nimenea n-a mai incercat. Vreti sa faeeti

din . alb? Vreti sa tociti tablele de pe munte? Vret,i

poruncilo ce ni Ie cinHi tot singele din trup? nu se poatel Cine v-a innebunit? De ce nu-mi vorbiti? vreau, raspundeti-mi ca v-ati redobindit cealalta ho, ~i atunoi l'"a_ iert l

MIRA

. ~e dezleg-de juramlnt. Pe to~i va dezleg.-Sau va tnchipurti ca e lucru u~or sa - ?

(CiUre AI treilea.}

AL TREILEA (Apleaca [runiea.}

MIRA

Ei, asta-i .. Poate v-~ vrajit cineva de v-ati pierdut cugetu1. Sunteti deooheati de vint sau de padure, V-a scuipat fiadi ciilatoare.

MANOLE

Vintul sunt eu. Fiara ciiIaware a iesit din visul bisericii.

MIRA

Manole, viata de om in ziduri nu veti cladi. Voi da de v:~te in vale sa nu se apropie nimenea de voi ca sunteti porniti spre ucidere, In felul aeesta slava hisoricii nu 0 vreau, Manole, rna voiruga de tine trei zile - sa vii acasa. Cu bratele te voi ineinge: sa lasi biserica. Astazi ~i inca putinii vreme sa temultumesti cu mine, eil mai t irziu l'ubdarea tOtul

invinge. .

ZIDARII

(Se apropie incii un pas.}

AL ~ASELEA

om sau biserica? Ce e mai mult? 0 mul e ceea ce sun-bun sau netrebnic, Iiecare - laeasul e ceea ce unuia ti e dat sa inHi.ptuiasca patruns de cea mai inalta

cereasca 1

?!-JANOLE

MIRA

It luat hotartrea? Tu Manole? Dad. e~ti tu ... (Se intoarce ciitre zulari.}

eel, voi sunteti noua, si-l puteti opri. A~a cum aeum, zid in jurul nostru - n puteti impiedcca! (Afteapti'i. pu!in.j

Inapoi, ttlharilor!

AL ~ASELEA juramint s-a raeut.

(Se reculege.]

Vn juramintv n~-a-ntepen~t .aici pentru tot.deauna. ~i prive~t~ ~n sus, inal~lmea eu mer un ri1spuns nu se indurii. $i te U1~1 in jos: fara soapare, Impresurati de soarta ~i ura,

MIRA

MIRA

, ei sunt - ei VOl' - tu e~ti smgur, dar tu ai cuvlntnlui. Inmoaie-Ie cruzimea ~i Intoarce-le druupleea-le indlrjirea ~i zadarnicel;lte-Ie tinta... Sau

Nu - nu - ! Mestere, ce te-a orbit eK nu rna rnai vezi?

Ce te-a asurzit ea nu rna mai auzi? Manole ai rnai vazut minuni inaJtate pe moarte? Intre noi toti un gol S-a cascat

(GlL spaiml1, duce mina La guri'i..j

ati ~i cladit pe cineva in zidul de aei?

382

383

(Strigo..)

l\Ie:f1tere, sloboziti-L.

(Vreasa mearg~ lazid.]

MAN OLE

Nu, Mira, nul

(0 line)

MIRA 1\1i s-a parut un vaier din zid ... (Strigii.)

l\1€~tere I Poate-ati prins pe cineva ~J l-ati legat in pw-

niti, Liisa}i-ma 1 Cine e?

V reun cioban a fost, Cine e? Vreun ciilugur a fost. Cine e?

Vreo femeiein trecere ati rapit. GIa:suIs-a auzit, Manole, izbavind fiinta inchisa, pc mine una izbavesti. Cara'. rnida 0 stringe peste piept ~i nu mai gase~te aer, Ochiul vosI trunu S-a tnfrico§at.? Lasat,i-ma sa~i deschid. Ea a.pleeat poate sa duca vrco voste §i voi ati silit-o samtretnzid.

lMNDLE Mira - nimensa nu e inchis.

MIRA

A tunei ce e? Ce umbra s-a coborttpes te no i? Cine a in ~ dracit privirilei; ee plumb s-a strins hi jurul picioarelor ? Ce vrajn\u§ie tntunecata ~i tmpotriva cui a Inchegat lantul lor - pe care nimenea nu-l poate sparge? M ano Ie , tu 'el;lti astasi cum nieiodata n-ai fost. Co duhgreu stliruie tntre no i ca nu putem tntlnde mini de lumina unulspro alt.nl?'

MANOLE [se sUfuca)

Vorbiti - VOl.

UNUL

Tu sa vorbesti.ca a ta a fost patimads a cladi.

MIRA

Manole ...

[nespu» de rugiifof)

384

MANDLE

prins pe nimsnea. 'A mea a fost patima, eu am patimei, eu am fost. Nu, n-am prins pe.nimenea, Vai Mira, biserica s-a tot prabusit - cu citse prabusea . orestea, Ell nu §tiam. Cinwa ne-a lncercat. Acura .. da-mi mlnile tale Mira.

(Ii "idicamini16 #~$itngpr)apii (all1 'in,ek, se scutl¢ii.)

MIRA

(tl mingtie pe cap)

Par nsgru. Cap Iisrhinte.

AL f;ASELEA

amin ~i co capete plecate, un euvlat ne-arnrlat toti a ~i sU:ferin~a Jle toti na-a secat, Clrtind am tune ierF, ca totul e de in~eles, Grim e pentru

§tero, dar nici pontru noi nu e mai usor, .

MANOLE

(ridicti, fruntea, se uiUi nesigu» tn jur J

zidari, .luati piatra cea maigrea, loviti-ma, arcr, nu pot. Daspioati-rni yeasta asta ostndita sa rii-

sterp. ..

AL ~ASELEA

lui Vodii am dat. Si-un L.lgamint aru facut sub Zidit.orului~ ,

MAJ."'lOLE

[se ridicii enorm spre ei} cnezutu-le-am scut! In hlturil {Nici unul nu se m~d.)

MANOLE (sldbe*te)

slabeso din toa.te Incheieturilel

MIRA

. omulpe care l-ati prins? Lasa~i-mii. Vreauaa-l

385

6

Blaga - TeatrU. vot, 1

\

ZIDARII

(S-adund, [ac :id In jurw ei.]

MIRA

. Me~tere, deschide-!lli .drum. Slugile tale nu sunt in wane az~. - Pe batrtn I-atl prms, pe Gaman, De dod a plecat eu VOl in noaptea cea tirzie, el nu s-a maiIntors. Unde-i Gaman?

MANOLE Nu, - aicia nu e nimenea prins,

MIRA

Pe b e.tl'in l-ati cladit, Ce Inseamna sudoarea de pefruntea voa stre.? Pe Gaman l-ati zidit ...

MANOLE

Gaman nu e aici.

MIRA

Am auzit vaier in zid. Acum nu mi s-a mai parut, Am auzit vaierul,

MANOLE

Nici un vaier n-ai putut s-auzi, Mira fiindca ... totul e oumai ... linisteste-te, Mira. Tu ai venit s'a scapi un om de Ia moarte ... asHel sufletul tau se vadeste eel mai curat. Te potrive.~ti in cel'~ri I}i. te-ai riiUicit tntre noi, oameni de gluma rea. ~lra ce sa.-t~ mal spun? Dp;-atitea ori ai fost caprioara neagra clnd SUiaI drumul la nor, De-atitea ori ai fost izvor de munte, ctnd coborai de la noi, Aeum esti aici inca 0 data: niei caprioara, nici izvor, ci altar. Altar viu intre blestcmul ce ne-a prigonit, ~i juramintul cu care l-am Invins.

MIRA

[cu 0 razd de tnseninare]

Manole, nu prea inteleg co vorhesti, Totul e numai 0 gluma ~i ati 1nvins blestemul?

MAc~OLE

Intreaba zidarii §l at unci Iacji-se voia lor.

386

ZWARII [seniensio« )

e biruit 1

MANOLE

r,i.adund puteriie pentr« ultima lncerc(ll'e, apoi eu ln seniruu-e neomeneascd)

,,,.,,,,,,, "ana vo astra nu se mai cla tina. Limba s ta neelinNumai sttnga cintarului meu cade-n prapastie rara bea 0 data a hotartt nenorocul.

..... r·'v.,'U'" zidurile, Mira. Aeeste ziduri erescute nu se vo~ II..,. " •• ,. L In clteva zile §i no pti biseriea va fi intre aga. §l intre munti, Impraetiind din coperise soare penmuritorii,

MIRA

(e,~ bucurie}

Insenineaza-te, Manole.

cad? In adeviir, zidurile nu mal cad?

MANOLE (pierdut)

zidurile nu mai cad.

MIRA biserica e prirnita?

MANOLE

.Ia Slmpetru va straluoi ~i clopote va avea,

MIRA

Slmpetru? Clopote ... Cal mai mic eu vreau sa~l tntti. tntr-o dumineca rna voi sui sa-l trag Ia intba

MANOLE

Mira, tu, Dar cum pe eel mare n voi trage eu, pe eel nu-l va auzi.

38' lfi

'Acum tot a~a ne YOm juca de-a moartea. Atunci. culcat in iarha, acurn te voi eulea in zid. Va' t1"ebm sa zimb€~ti, ~l ehiar de va Ii reee zidul, sa te si-

glumesti, Sa para in adevar eil moartea e un joe. . blestemul de care vorhiram, 11 tnvingem c-un joe.

Vezi, tu - totdeauna ۤt.i Bfa - numai glasul tau 8~ Se 8\1da. Numai tu. Totdeauna tu.

MANOLE

Al tau va fj atlt de curat ca numai in cer se va auzi,

MIRA

Da? Atunci cu attt mai bine. Cineol va auzi? 1I va auzi mama care a fast, ~i copiii nostri care Val" vern. Mana Ie , Ce bucurio. In sf!r~it, ziduri1e nu mai cad. ~i n-ati eladitpe nimenea in ele?

MANOLE

Nu, ~:irll, nu. ~tiam ea vii speriata, ~tiam Ctl vii purtind grija altar vie~i. f?i atunei am glumit, Iacind pe barbatii salhatici. Povestea ell jertfa omeneasca - e numai a~a - un joe. Un joe de alba vraja ~i intunecata magie, pe care-I vorn face eu tine.

MIRA

Cu mine?' - Nu tn1e1eg. - Cu mine?

MANOLE (f!U glas ireal}

Cu tine, Iiindca tu f'fiti aici - din intimplare. $i-apoi B.§8. se ~i po triveste. Fiindca intre toti ~i toate tu e~ti cea mai pornita spre joe.

MIRA

(cu oarecare nedumerire}

Bine l

[Se uiUl cu 0 ochire spre soare.]

Daca nu e pna ttrziu ... ca vreau sa rna intore tnapoitnca lnainte de a se face amiaza.;

MANOLE

Mult nu e de at-unci, iti amintesti, Mira, - 0 dimineata ca asta era. Clnd ne-am intilnit eu stingacie tntti, am fost aproape numai copii §i-am Incoput tn nestirs sa ne jucam

388

MIRA

va sta. Manole, tu I) sa-t.i eulci capul pe trepte, , ai s-o iubesti mai mult pe ea declt pe mine. Dar a face. Eu ce va trehui astazi sa fae? Sa-nchid oehii,

rog, sa tae? .

MANOLE;

fi firesc, Doar sa tnduri, ce vom face en

MIRA sa rid tare?

MANOLE

nu. Fiindca m-ar turbura ~i mi-ar ahate glndiil in , N·a§ mai ~ti ce trebuie sa Iac ~i mina mi-ar tre, Va trebui sa rim cu luare-arninte, ca lntr-o slujbs in , . Daca-nchizi ochii e bine, Daea zlmbesti, de e bine.

MIRA

(ca un copil}

rna joc co voi cum doriti, - Dar u§tia sa nu se : ...... ,,. ..... '"'.~ ca-mi pierd orice placere. Parca §i sprincenele 'mai crescut peste uitiitura piczil}a.

?tIANOLE

ati auzit? Incrunlarea s-a sflrsit. Acum incepe l~jnei. Inchipui~i-va - copii, eu tf.eize;ci ~~ a!li fnchipuiti-va in trccut., cind e1adeat1 bisarici ~m ,Luati uneltele, prcgatiti Vi.rina ~i tot ce e de pregatit.l

ZIDARII

(Se pun tn miscare.}

389

l(ANOLE f}I -MIRA (Se privesc lung.)

MIRA

Ah, cum m-am speriat, La inceput nu prea crezusem staretului, pe urma am stat in nedumerlre, apoi fltrii sa-mi dau seama de ce, rna luase spaima. ;;i am venit tntr-o fuga. Nu m-am odihnit nici la sttlpul tutti de hotar, nici Ia at doilea. Uite cum Imi bate inima,

MAN OLE (a mingiie)

Suflet bun ~i inalt e~ti tu.

MIRA

Eu glumese des, dar clnd glumesc altii cu mine, nu prea tnte1eg: Poate sunt cam prostuta ... dar las ca rid ~i eu 0 data de VOl.

MANOLE {pierdut}

Da, sa rizi ... Sa acornesti odata ceva grozav, bunaoara, dar nu, gtndeste-te singura.

MIRA

Las'. 0 sa Iac ~i eu, sa va batii inima la fel. t;;i mai ales a staretului,

Sa plesneascii.

(Copiliiros. )

MA~OLE

Ochii iti sunt inca plini de nsliniste. In degete iti lacrimoaza inelede fief. Mira, ceasul .....: acesta ar trebui - sa·ti fie scump, cum altul nu ti-a fost, Iiindca - fiindca - ma vezi ~i te vad. - Priveste soarele ~i tot ce se poate privi.

MIRA

Ah, ~i picioarele cum lrni tremurii. Tot trupul tmi tremura ca 0 apa, ~i de spaima ourrnata, ~i d~ bucuria oa no e nimic, Alta data sa nu mai glumiti co atita cruzime I

390

.: :~.

1iANOLE

- nu mm ...

MIRA obosita ahia rna mai ~in.

MANOLE

(omingiie)

fara pereche esti, Trup ttnar. Singe fara pacat, acestia au fost facuti sa se bucure de verdea\li, de Iu.' " de ape ~i de furtuni. Inima a fost f<'leuta sa iu-

~i niciodata sa taca. Noi, oameni rai, am speriat

.I}i mIrna. •

MIRA

(a pr iWfte cu mare ;;i liniftiUl iubire}

" \.

ZlDARII [Lucreaza la zid.]

MIRA

[suspina usuratti, se-ntoarce spre ei }

tac? AlHidaHi erau mai fjrp~ti.

MANOLE

(eu liniste neomeneascii]

incaltaminte, ca sa intri descultii in zid,

MIRA

de$(ace opincile-sandale, sprijinindu.se eu 0 mind de Manole)

Ie las? Sa mi Ie aduci liuga zid, s a le am clnd ies rna dol' taJpile de pietre - cind calc. Va tine

MANGLE - dona, sau trei.

MIRA

J~'lANOLE

e scurt. Dar lunga ~i Hira de sfir§it minunea, Ufor eu bra!ul, ~j pornesc tf! pas linistit spre ziduri.}

ACTUL AL PATRULEA

Zidurile ridieate, ell un inceput de schele tntr-o parte. Zldarli lucreaza repede. Manole umbla agitat, Pe locul unde in zid Mira e de tat acoperita cade un manunchi de raze. Tot timpul zgomot de munca si de unelte. Copii pe sci1ri, unul peste altul, i~i dau ciir;'imizi. Zidaril pe schele, Manole,

, al treilea *i tntiiul zidar - jos.

SCENA I

MANOLE, ZiDARll, COPIII

AL ~APTELEA

Zvtrli~i teneuiala pe coapse ~l os, sa-nchidem viala in zidul de jos.

tNTtlUL'

Ucideji nadejde de easa ~i vatra. CHiditi-mi llieq din lumina §i piatrti.

AL CINCILEA

Isteti fi~i ca ~erpii §i bllnzi ca porumbul, Urmati-mi masura. Dati sfoara ~i plumbul.

392

AL NOUALF..A

. caramida cu ochiul de apa. Vai, cine ne-ndrnma P nu seapa.

AL PATRULEA

iad §i-nvinsul mister - noapte ~l Zl cre:r

AL DOILEA

sefnduri ~j birne, zi lunga ~i nospte. Otrava ~i slava din Iapte,

ALTUL

ALTUL

tsncuiala.

ALTUL

~i - plumb,

ALTUL

ALTUL

de apa.

ALTUL

~i zi.

ALTUL

noapte.

ALTUL

nu se-opre§te.

ALTUL

I}l elaval

MAN OLE

(u;rlif, plesnind peste ei un bicl [antastic de lung)

ha.ieti. Oh, deasupra aceleasi prireri rara s-aduca soar~ ~i ceruri mari: SufleLul a baut fapte ~i poLucrati zidari!

393

MANGLE

0, vaierull De-aici ce poarta mai deschid? Luc:rati,biiie~i, I ucrati, zidari, vaierul sa ineeteze in zid II

ALTUL

Lucrati, zidari I Cine elad(l~te biserioi triiie~te mu It.

ALTUL

Timpul petreeut la cladirea unei hiserici nu se pune-n socoteala vie~ii. Toata vromea petreouta aicr e un adaos.

AL TREILEA ZIDAR (fostul calngar)

In tot raul ~l-un bine. Incepeti dineolo de naos.

AL PATRULEA

Sa nu raminem inapoi -de nici 0 parte.

AL CINCILEA

Suntem in toiul muncii ~i tot mai st.riga~i.

AL f_;APTELEA

Ciocanele rasune ptna departe ca un zanganit de Iupta,

ALTUL

Nu dormiti, Mieli.

MANOLE Val' ~i caramidii. Fara repaos,

AL DOILEA Noapte ~l Zl cre~tem spre cer.

MAN OLE

Doare lumina, sunetul doare, lumea do are. Nu e eineva sa loveasca trupul, sii simt eel putin 0 clipa durerea in alta parte? I 0, ce departe sun tern unul de altuI, ce departe II

394

[Plesneste cu biciui.}

sa se umfle cu vuiet, sa .se i!lte~easdi ~ui~r prin

Sa nu se mai auda chinul din zid, Doamne, jocul a seurt dar vaierul e lung.

-, , ier surd.}

. [Scoate un valer surd. -

- Manole - Manole,

{Dispare-n dreapta, dupi: ziduri },

SCE:.iA II

Toti, afarl:i de lIIA.tWLE.

AL DOILEA

M~cSteirUJ nu mai g5.se~te odihna. Se duce in umbra. Se-nziduri, Se duce. So-ntoarce. In t.lnguire se duoe,

AL TREILEA ZIDAR

parca t;i eu mai aud ceva in zid I

ALTUL

rnai triiieste? Sau nu mai traie~te? Ca 8? nu auzim, tot mal'tare - au lovit, CR sa nu auzirn , tot mal yorbit.

iNTiIUL

una din alta s-an aprins tntim~la:ile, ~Ai femeia altar intr<l blestern ~l lurammt.

AL CINCILEA

clnd a mteles? Clnd a inceput sa se zbata, era de

AI, TREILEA ZIDAR

de care Iugeau umbrele, a fost asa ~e ~bu~li, ca n-a inteles. Eu cred eli a a~teptat fara tristete,

395

"

tperiata doar c~ jocul ~ine prea mule. $i ea nu inteiegenici acum~ ei se mira din zid san din eel' ca noi tot ne mai jucam,

{U« group de [ete {Ii [emei vine din dreapta.]

tNTlIUL

Iara~i femeL Sfioase, aprinse, is to vite, tneep a veni de prin tara. Femei pllnglnd tot drumul de vestea sotiei din zid, Cind sunt aici, privind zidurile, uita pentru ce au venit. Unele stau 0 zi, aitele un ceas, altele numai yin ~i se-ntoee. Toate deopotriva casca ochii mari ~i se mira ~i nu intreabii nimic, Pe urmii pleaca ~i tot drumul pin!! acasa sur1d numai in arnara ~i dulce lacere. Nimenea nu ~tie de ce, ~i dad. le-ntrebi - niei ele nu I}tiu. Vin stlrnite ea de-o primejdie de sfirl}it de veac, ~i in spaima lor de necunoseutul barbat se cred miresele mortii.

GRUPUL DE FEMEI

[Se-nioarce, oeolind, prioi nd fa ziduri, pared ar "edea biserica inlreaga: dispare in [and.}

AL TREILEA ZIDAR Cete in arurare yin I}i pleaca,

AL DOILEA

Ati luat seama Ia ele? Sa uitau toate tn sus ell muh deasupra noastra, chip eli ar fi vazut ceva.

iNTtIUL

Una a aratat eu mina ca spre un turn, ~i unde a aratat n-am vazut nimic. Nici pasare nu era. Nici turn. - Astea an fost de unde riul nostru Iimpezeste Dunaroa tulbure. Din toate partilc yin in cete ea piisari di.latoare. Unele yin ell mires de scoiei din tinutul baltilor galbene. Altele de mai departe, de unde sesul i~i schimha numele, desi ramine aceIasi. Toate-si inehipuie en infrieo~are cil. suntem rnai t)lri decit iubirea noaatra, dar aici linga scheIele infaptuirei, se pare cil. cle tnteleg mai mul t 'd3cit au putut sa !:n~eleaga ·!tnga vatra. Pe urma Be due.

396

AL TREI_LEAZrDAR

, vorbe - jumatate adev'ii.r, jumatate tnchipuire •. sa. vie 11

(Vin din dreapta trei ctlralqi.)

seENA III

Gel de mai tn,ainle ~i ctlrtlU$ii.

lNTtIUL CARAUf}

AL TREILEA ZIDAR

s-a hottlrtt, fara aIM. amlnare. Ramlne cum Fieeare ell ~ase telegari,

(GUire I ntt i ul ci1ra,,?)

Brasov.

AL DOILEA CAR.\U~

la Si1iu.

AL TREILEA CARAU~ la Ttrgoviste.

AL TREILEA ZIDAR r cave 1 nuiul cdra,,?)

gure~i Ie lasi brasoavele, ~i .te inteleg} numai ell oinstiti: aduci piele, lemn. de ste)ar us~at. III .c':lptoare forme, seoabe de Iier, CUIe mar~ ~l. rmer, stratihem aici, pentru catap~teasm~ uleiuri, zu?"avel-

0.1' de mistret cele lungi, cu fire d~ c?a~ma cele sf nu uita rnatasea. Toate astea pentrll~blserlCa. Pentru • pivnitelor nu uita pucioasa in forma de tnrte.

(CaIre Al doilea ctiril~.)

la Sibiu de la turnatorie elopote,· sa nu. f~e cu sem~e sti c~m ar fi bunaoara inima tneereuita cu spm, 'x ' 'b~ 5 mn: Hrietos culeat intr-un potrr. Ureohea sa al a e . . W ului il, tneearcii-Ie sunetul, Sa se potrweasca aer

397

, de-aici, Tine minto: aerul da-aici - . duhul cle~tarniuiP~tirma , .,.. intoarce-te: a~a - vezi culorile Iumii noastre? Toate.'din soare sunt. La Iel sa fieculorile pe care Ie cumperi. In<iearca-le ~i aseamana-le totdeauna cu cele curate din brtulplo-

~~ .

(Caire Al treilea carau.:.)

La Tirgoviste cei-i binecuvtntarea crestineasca. Odajdii ai de adus §i carti. Daca vladica nu-i acolo, il gase§ti la mo~ia lui sfintind popi §i pazind dobitoaee.

.' ·.·:Amintiri - yin in goana ca 0 .stava ne~ra 'din ~8ul pa- .: . al vie~ii. ~i tree, ~i nu se mal 0 prase. ~l alt:e1e. vlIl: asur-

. . ridietnd pulbere, ca lI!a inee. Trupul sta §l prlVe!}~.

eel ee poate vorbi. Incle~tata famine gura sufetm-.

pe rana.

(Ridicd ochii obositi spr« ziduri.} cite saptamini lucram?

AI.. TREILEA ZIDAR sapUimini? De §apte zile.

MANOLE

(apltJaCiJ fruntea. al' prea sa se I'edobtndeascd)

"De §apte zile - Hira alinare. ~ul Trebuie sa fie mal , t. Ani intregi tncap in !}apte zile ....

(ll ia de mind pe cdlugiir.)

Spune-mi tu, spune-mi I Ce-a racut? Ca-a zis?

AL TREILEA ZIDAR

S-a silit sa zlmbeasca. Adica nu - nu s-a silit ... A zimbit.

hlANOLE

de sila nimic nu fiicea. Numa~ din .bucu~i~ Acum tndura sila cea mai grea. N-a ZIS nirnic? NLCI

euvint?

cat TREI CARAU~I

Am inteles,

AL' TREILEA ZIDAR

Drum bun, fara zabava.

(Cei trei cardUfi pleacii.}

SCE~A IV

Aceiasi, tara cal'(lu"i, dupd citeoa clipe -MANOLE.

MAN OLE

[Recine pierdui fi [rtnt.}

AL TREILEA ZIDAR

tlrziu, inainte de a pune pest;e ea cea din ~rma ca zidul 0 stringe cum numai tu 0 strtngeai.

AL TREILEA ZIDAR

{s-apropie de el c u glas mingfietor) Manole, ai fost la apu?

:MANOLE

( se rid icii. "iole nt )

din urrna caramida? 11

MANOLE (abiitut) Frate,' e alia de greu.

AL TREILEA ZIDAR

(U refine si-] face din nou sd se aseze}

-te, Manole, oricine ar fi fost, nu e cu dreptate

AL TREILEA ZIDAR Stai putin aici pe piatra, linga mine. - (S,ufazd am!ndoi.)

399

398

\:.

'IUNOLE (se $cuiura ca de (rig)

, . Da, nu e ell dreptate. Mai vorheste, dar lncet ea nrechile rna dol' de orice cuvlnt, :;;i minile rnele Bunt reci,~i am frig mare In mine, ~i nu pot s-aud cuvint tare.

AL TREILEA ZIDAR Manole, suntem in grija Inaltului, {Ridicii ufor un deget.}

MANOLE

(eu am t'il'('lc i une neinchipuiui]

Luminile au Iost int.lile lui cuvinte, Mira eel din urma!

Ca oricare din mestori voit-am 8;1-i cladese un liica~ - Lui! Dar mie mi-a cerut tot. Am crezut cil in clipa ccamai inaltii a Incercarii va opri cu un semn lucrarea, Dar nu, mie mi-a cerut tot. Din bucuria vietii am Inchipuit lacasul. Col ee se ridiea e din suferinta mortii,

AL TREILEA ZIDAR Acosta va Ii ~1 mal frurnos.

MANOLE

(iariifi asculUi)

Daca nu incetcaza vaierul, voi porunei sa sparga zidull

AL TREILEA ZIDAR

Ceea ce tu auzi, 01 01 - poate numai urechea te chinuie eu pareri Intirziate. Linisteste-to, mestere, De-acum nimic nu se mal poate schimba, A~a a fast sa fie. - Cind totul se tmplineste dupa porunci gindito ell mult deasupra DO astra , sil_ zicern ~i noi eu miile de guri, -ce yin ga se uimeasca ...

YANOLE

A avut mini, a avut oehi ~i trup intocmai ca noi aeum.

Umbla ~i se oprea, No aptea, ctnd eiorchinii zodiilor se coborau tirziu iotre case ~i hrazi, la mine venca, Toate sunt altfel aeum, Trecerea cum s-a raeut?

400

•• <

AL TREILEA ZIDAR

Q§8 cum ridici mina ea sa faci 0 cruce.

YANOLE

venit sa scapa un om. Din tot ce s-a lntlmplat in acasto lara sfir~it - nimie DU ~tiu. Numai in urechi mi-a ra~ ca un virtej de ap5. adinca.

AL TREILEA ZIDAR

lucrat xi ~i noapte, cu glas ridioat

MANOLE

care zid?

AL TREILEA ZIDAR

ascultat in t.acere. :;;i munceam, *i

MAN0L11

zayji e aceasta uit.are in care am cazut. ~i eu am Iu-

Nul Nul Nu so poatel .

AL TREILEA ZIDAR

fara. int.rerupere. Fiira apa, fad pine. 1;)i. nOI uDoamne, Doamne" 1

MANOLE

despiirj.it de mini, ~i trupul e undeva parte. Sunt plin de riiscoala, de somn

AL TREILEA ZIDAR ochii in pamtnt ~i nu mai gindi I

MANOLE

t cariimizile ridicate.i. 0 ohoseals stilruie inca in ~i lntunecare in gtnd. Nu, nul Nu Be poate! Cea din cine a pus-o? 1

401

AI. TREILEA ZIDAR Manole, nu intreba ... Ca nu e bine !}l niei ou drep:tatel

MANOLE

Nu, nu se poate ... Uit.a-te la mine: mai sunt eu eel ce am lost? Manole nu mai sste, Priveste minile astea stIi_8erate din senin, sunt ale mele? Manole a plecat. Manole nu mai este, Numai un trup a ramas aici care s-a ranit de spiiili cerului. Trupul va mai intirzia putin in lumina, va mai po-. runoi, va mai zbiera. 0 zi, doua mai tare - pe urma tot mai slab inca 0 zi,

AL TREILEA ZIDAR Sa aduo pu~ina apa trupului ehinuit?

MANOLE

Manole nu rnai poate sa vada apii, Manole e ca un c1Ae bolnav.

AL TREILEA ZlDAR

Pr iveste putin cerul. Ingeri sa sufle in rana tao Sa -~i ge faca iara§i bine.

MANOLE

Manole nn iubeste cerul. !;)i ingerii-i fac diu, Iiindca JManole a pierdut tot.

AL TREILEA ZIDAR

Cuvintele omenesti pentru sulletul tau nu sunt leac-

MANOLE

(dd ttlgi'iduitor din cap)

Viata ei trece lumina prin veae. Ceea ce nu se maipoate tntoarce, sta ~i acum In Iata mea. Clnd li ziceam: du-te.. venea cind Ii 'ziceam vino, rideal Via\a 1n treeere en tres~rire d~ stea. Din iubire pentru ea am zamislit lacasul, prm iubire pe Altul slavind, Stine a neagra nu-~~ ridica, v:arulalb nu-l inehega. Zidul - se priibu~ea. Ea v~a]a potrivnica seornea. Lurnlnari in Argee stingea, Eu zl~e~m: Draga.1nfla, intilnirea noastra e blastemata ~l rea. NlmIC nu se priadea,

402

mai tare iubea, - Pe urrna - dar toate celelalte Ie Acum hotar de netrecut ne desparte. Lacaeul ereste EI va fi un efntec de iubire tmpletit eu un cintee de

AL TREILEA ZlDAR

est-e. Nshotarlt, lacasul va sta intre lumina de leI' de azivvesnic.

MANOLE

,,'no'''''''' lasa-ma singur. - Nu, nu mai pot rasufla! (Se ridicd ditur-o data.)

ispraveete aiei?

(H ohotind, biciuieste aspru vtizduhul.)

~j, zidari!1 Ca Manole nu are ragaz! Cu sirg, haietil l}i ajuto arele 1 Pe scari, fara pre get, unul peste altul l

,.dati earamizi! Fiecare caramida 0 carte ridicata ell __ mini .In sus, cartea vestilor rele l}i bune. Ca e mult rau poate niei binele nu lipseste. Binele abia .II ghicim, adinc 11 simtim. Zoriti, b5.ieti, sporiti, zidari l Lumea spre noi de mirarea jertfei, sa plece coplesita do-nlapDaca fapta noastra nu e buna, sa fie eel putin frusa fie eel putin tnspaimlntatoarel Dad Iacas de

va Ii, sa ramina eel putin semn de amenintare , de oameni impotriva puterilor. Din zori ptna-n apus, la 10c, trupul cu-pacatele in munca ~i foe! Proptiti catee miazanoapte de unde ne-au venit surparile

""' ... .,_u"JJ'~ •• ~. Vom face turle, vom pune cruci l Unul pensa f* indemn, nn piedica l Tu de ce te-ai oprit? Tu duci? De ce ziibove~ti? Cc numeri?

.aud ciocanele ri sunetul tot mai grdbit al uneltclor de lucru.}

. mult rasuflati 1 Nu mai priviti peste brazil En n-am

t Logati scara de scara! $i unde nu ajungeti, picioaro "

UNUL

mult gre~itii de se omoariil

ALTUL

tot nu-i e de-ajuns,

403

MANOLE

. Nu, nieiodata! Mai repede l l Niciodata nu mi-e destul de repede l l Sus, jos, inainte, in Hlturil Nu piordeti vrernea!

Vreau sa curga sudorile, sa sece de oboseala gurile. Lunga sll fie limba hoului, dar sa nu poata vorbi! Zidari, ati fost harnici pin'- ati ucis, acum mina voastra trlndaveste. Clllcati pamtntul !}i-I fdi.mtntati, sa asude dedesubt oasele ~i aramal!

(Tot mai amenirqiuor.}

... Zoriti, lara sete, lara foame. Pentru chinul meu destul

de repede nimio nu este. Ridicati, masurati, amestecati ~i zdrobiti. Zidurile sa creased, fruntile sa izvorasca siroaie, Fara incetare, zi ~i noapte I Clopotele - calite de fulger mi Ie doresc! Inca 0 duminec a, inc a doua, inca trei I A treia dumineca Ie ve"i auzi limpede §i sus, raspunzind nedreptatii din adincimi. Grabiti, zidaril

(PleS1U/fle (Jdzduhul.)

Cio bane, a tita c u pto arele de ciiriimizi I Pescare, umple bu tile eu a pa I B aieti, val" §i earamida I! A prindeti padurile, sa'se vada de departe caaici zece draci cladeso 0 biserica lui Hristos!

UNUL

Var !}i ciiriimidii I Ca mesterul ne mtna, ~rageti hoi in jug, ea plugarul seoate singe cu hioiul, Trageti, ea plugarul nu vrea sa mai priveasca lnapoi!

tNTlIUL

Var §i caramida,

AL DOILEA

Scari ~i birne.

AL PATRULEA

Cobile ~i sctnduri.

AL CINCILEA

Nisip ~i piatra.

AL ~APTELEA

Truda l}i sudoare.

404

AI. CINCILEA

AL ~APTELEA

AL OPTULEA

MANOLE

de curte nu suntem, nici oameni - ci dracil lui H risto~! Luc.rati nu zaboviti I Timpul nostru e

. masurat, F.l1 nu m se va ingiidui nioi 0 rasuflare mai

dincolo de 1niiltarea aramei. Liisa~i vtntul sa vii suga

. area. Plna deseara zidurilo trebuie sa fie suh noi! Trupun-au suferit nioi sciidere, nici paguha. Fiipturile u glasul scirtfind a pustietate Ie voi pune la munci, hulit !}i 'm-ati pindit! Ati scuipat la picioarele mele

s.uf~ri~i biciul mai-marelui! Voi n-ati pus in invinger~ ctrtire, eu am pus scumpa via~a!

de p6 8c1l61e; jos ramlne numai Al treilea sldar ~i pescarul.}

AL TREILEA ZIDAR (eJtre pescar} ;'M.anl~He vorbaste aiurea.

MANOLE

(l:ji face we pe sehele intre zidari }

·1 Nu sta~i eu pumnii In solduri. Cii nu sunteti fenstrebnice in poarta placerior l Sunteti pe schelele ! La 0 parte - sii trec l Am baut turbarile juramina cladirn de-acum cu mintilo arse, Loe, lmi trebuie imie nu e bine. Temeliile Iumii sunt fara. de noima, EI a clad it, ce a jertfit? Nirnie n-a jertfit, nicipentru .. niei perrtru tarimuri. A zis ~i s-a fitcut. :;;i totusi mie mi-a cerut. Loc, vreau lac!

'La un spargiitor enorm de o!el ii, tnotrtindu-l; dd in zid.]

405

j \ / ',.,.~ - -.

<_.',i ' In laturi) sA ma pot lnvtrt-i 1 La ce sta\i, de ee

erali?1

. Loc I Vaierul prin pia tra pii trund~. In I ~ turi! AIte miisuri, pentru aite ferestre! Alte cercuri ~~che. turle!?!,' Mal. 1nalte dedt le-a voit inceputul, io tulpina mal subtll'ld~\tt_:;;. in etntecul bucuriei I . '!:-;

.'f,-.\\,.':-_

- (Lovefte.)". -'r:

Loc! Vaierulnu oonteneete l L,ovind mai ~are ~ipa, parC-i':~;~_ in c-arne lovesc. Ah, miseilor, ati Hitrat in jurul meuca ,O'S>"" armalaie de cini, ~i-a1i rupt juramintul, dar eu nu l-am rUph'{,:,?--

."'<.

AL TREILEA ZIDAR;'

(catre pescar } '::;>}

Pina la urma nu ~tin ce va mai Ii cu Manole. Ce vrea?'I."

Sa se abat.a de la tntfiul chip? -- ;:p

MANOI_.r~ .'" ~.' :'-.

[loveste ) -i_:'~'<'

Bici subtire de foe, l1a¥pe lung, mi-ar t.rebui sa vaa)·a .. ~~' Sa ramine~Unsemnati pe trup cu seml'l: tllharesc. Sa ~a aratEt:::-' lumea: Ei sunt l S5 vii ocoleasca hnlindu-vn, ca utI sugr\i-/ ~ mat femeia in zid. Judeeata mea mi-o voi Iacc-o singur,.,_ judecata voastra cine va fact-o? Lucrati, nu zaboviti 1 Mua .... · ''-:,

citi, nu cirti\i I . ' .

[Loceste, () bucatd mare de zid code, Ci/iva se aduni1 in jurul lui,· (ingrijali.)

GLASURI

Ce Iaci, Manole?

MANOLFJ

[cu totul iesit din munii }

Luati spargatoarele ~i ajutati. An; voit s~ schiI?b ~fa~,/ \11}81'ea 15.ca~uIUl, dar glasul tot se J!lal aude. t:'u SCUl~a~l~ eva sunteti pe-un mormint. Nu, injUI'~tl ea .snnwtl pe-o blserlCa:

Tace\i mulcom, ci:i unul dID YOl a UClS.-

GLASURI

Manole, tu strici ce-am ridieat?

406

MANOLE (lovqte)

,~~

Pie ire nefireasca sa ajunga din urma pe eel ce dincolo de Iacasului mai vrea sa traiasea. Sa ni se uite numele. ni se arda casele ~i eenusa madularelor noastre pe apa sa -"M arunce. Dati Ia 0 parte pietrele, nu !1Ova.iti! Grabiti, "nu priviti!

AL TREILEA ZIDAR (jos)

Ce facem cu el? Sa-loprim?

(CaIre eel de sus.]

Pazitill

:' .~.'.'>.'

ALTUL -

Sa nu-l lasam, sa-l legaffi de-un copacl

MAN OLE

(to t rna i tare lOlJeljte )

" ", - Nu mai vreau Ierestre, nu mai vreau turle, nu mai vreau

- I Vaierul tot mai tare se aude. Gol §i uitare sa se lase

';jurul nostru, Povestea noastca sa se cufunde-n pamtnt, ca fost cea mai grea, cea mal trista, mai rara de noima, tul.-...JLH11UU are , din toate povestile pur tate vreodatB. de vint. n berbec de cetate imi trebuie 11

-1;:'- : .....

ZIDARII (Se adund.)

.MANOLE Un spargator mai puternic!

clTIVA

f ,-"

.Ce faci, Manole?

UNUL

Veea sa sloboada jertfal

MAN OLE

[Looeste, cade 0 parte din zid.}

-r, ~"

407

._;' .

... :: ....

l\LruL

(vrca su-l opreascii}

Noi cladim fji tu dartmi 1

MANOLE (siilbatic)

TOTI

(11 ocolesc; gala s4 sara asupra lui.)

Unde va ajunge?

.;

MANOLE

(se ridica mare fntre ei)

- Cine sunt eu? Cine suntoti voi?

( Ridicii s piirgiitoru.l s pre ei.)

Loc, 8ci'ifirlii inholbate I Ucigasul care a fost? Care mlna 1ntins? Care brat in fapta n-a tncremonit? Subt coaste inima n-a dimas un pumn de cenusa in fata Ierneii din

.? • ,

lJ.U.ltlT. ti Z I-

; Pes te ea cea din urma caramida cine a pus?

(Cafre Ai saselea.]

· . N umai tu ai putut sa fii! Fit - ~i cruce I N umai tu I N umai I'

In laturi l

ALTUL

AL CINCILEA Manole, nu mai lovi I

AL ~APTELEA Opreste-te, Manole,

AL NOUALEA Da-te jos, Manole!

TOrI

(Ridicii spargrltorul deasupra lui.} TOp

[sar la el Ji-l opresc }

· .. Nu, Manole, nul Cazi in alt paoat l .I .

AL TREILEA ZIDAR nu mai intrebi 1

J as, Manole. J081

MANOLE (looeste}

Nu mai vreau niei alte turle! Nici alle ferestre I Nu mai - vrcau nici biserica! Nu mai vreau nimic I Lac, loc, loc I

AL ~ASELEA Opresto eil altfcl tc legam l

ALTUL

Lesa-ne in munca noastra, Pleacli, Manole. Jos l

AL ~ASELEA

'. . . til. are ascutis tutors, Manole. Daea eu oriea

. vrei sa-l ~tii, acela ai' fost tu, Tu ai zidit-o de Ill. Inceput Ill.' sfirsit, De Ia earamizile sprijin suht picio aro pinii Ill. .. - • .ull.<.II'" coperis deasupra capului, Altlel pieptulfemeiesc fi indurat f5_ra impotrivire sfirfjirea.

MANOLE

Nimic nu mai vreau 1 Nirnic 1 Totul sa Be darlme l VIDe? -, ruII Vaierul l Nic i acum nll -1 auziti? Manole l-aude, t{l\i il auzim. Eo v-arn legatceu va dezlt'g. Nu mai vreau minune ," nu mai vreau nim ic. Pe ca din piatrii 0 vrcau l Loc! _

MANOLE

- totul sfir~itl Eu nul Eu nul Manole nul

AL !?ASELEA

Sariti sa -1 legiim! Cil aHfe I totul de I a caps t incepe !

Ce stati? Sari1i!1

{Looeste in sid.} l~TiIUL

· . Ceea ce faei e tn zadar, Ell. nu mai traie~te.

408

409

-,

411

YANOLE ..

- (lofl6Pe rep«ie una dupi1. alta, puftlrile ti scad, oiJosevre, se to~ pe-o pi~)

Nu - mai - triiie!}te.

Nu - moo - traieste. - V-a slabit glasul !}i voua, ~ Aeum - stati, - acum va este u~r, acum nu maiplscati .. (Giffind tot mai slab.)

Nu mai triiie!}te - vi se pare asa de firesc - va aple- J(: eati peste mine cu clatiriare din cap - si rna doriti - re·.·'~' varsat - Intr-o jalnica ohil}llUinti'L' , •

(Blind ji nespus de trist.}

Frati zidari - spnneti-mi- Acum a incetat - acum.'~ vaierul a tncetat - spuneti-mi, Nu - nimie - Mannie" unde-i? - Acurn - oh - da - odata 0 stea - in mlnile-.'

mele tincam s-a jucat cu noi de-a moartea.

Un colt al biserlcli ispravite intra piezis pe scena, Nu se vede declt partea de jos, intrarea principala, treptele. Spre sttnga niste riim~ite de schele.

TOrI

[Stau $i-l pricese dureros.}

.:-0:'."

MANOLE

: ....

. -,

SCENA I

{pierdut, ubia. ~aptind) "

Voi sta aici, - Ce departe unul de aItul - In suferjn~ll.Acum e liniste. Toti ati tacut?

Undeva s-a opnit un vtnt,

Undeva a conte nit un glas.' - ... Straini suntem in mare singuratat« si-n vesnica pierdete.:. Lacas abia tncsput, mormint de lngeri ~i sfinti, oint-it.

spre go lul. lnaltului taina ei calaJoare· printre vesnici .pArin\il;--::

ZlDARI, TRECATORI

ZIDARI

[Pe trepte, trag din riisputeri de nifte [unii cari due tn biserica. Se ridicii clopotul, Cu. strigiJte ab~nuite la asemenea lucrare.]

AL TREILEA ZIDAR

Unu, doi - a.~ in snr~it clopotul susl

ZIDARII

(Aduna [uniile, se tmprdftie.)

AL CINCILEA

In chingi clopotul a fost prius de suhsuo ri, cum prinzi clnd vrea satreacii plriul.

-, AL ~AP'i'ELEA .• ,VrBhia cmepa viseaz~. Tu vezi tot Jete. Cklpotul" f,at~, " 'fufele fete. Funiile plete. Iarba par. Stelele ·ochi.TQat,l., ':-lumea - Iata-mprastiata. ~i Incace fatal Domnl~a curatd

AL NOUALEA

Mai adunati §i sttlpii ceia, di nu sunt rpusi sa prind:X,' radaeini aiei 1 '

AL OPTULEA

\' ~i totusi umbra de copac n-ar strica pentru cei ee Viri ~i pururea VOl' veni sa se minuneze. Din umbra sa-§i int~, vine Ie fericite in JarguJ privelistii, ' , Am auzit ca domnitorul vrea sa-~i puna in sterna bise'hea, .. - aceasta, dimpreunii ell cei doi vulturi gemeni de sus, care

, In Iiecare zi rotese deasupra noastra pe Ia ceasul acesta. ' .

AL TREILEA

Alt ee ar putea sa puna? Vedeti frati, atit ramine dup~, noi: infaptuirea, ~i inca vuietnl neschimbat al apeisi poatev

triste1ea vreunei legeode, dar nimic din zbucium, '

TOp

[Prioesc Cit tristete in gol.}

tNTiIUL

!;ii zbuciumul nu se poate pune in sterna.

AL TREILEA

Acum totul e ispriivit. Se cuvine sa nu rim tristi, In ,',

fiecare clip a trehuie sa soseasca VodiL <,

(Zidarii tvi fue de lucru.}

INTlIUL

~tie oare Manole ceva? Eu tot. asa simt - de dod m-am trezit simt eli astazi se intfmpla cova.

AL DOILEA

$i cu Ia feI. Peate di. Voda vine sa-i adnciiosinda.

412

~i ce soar intimpla en noi?

AL TREILEA

a vent Voda ~i ne-o intreba de nume, vom ana.

AL DOIlEA

,Nici 0 vina nu avem, Soborul va judeca ~i dae~ e bine cale ~a se .ineeree in Iaca!;lul acesta schimbarea pinii in . ~l a vinului In singe, sau daea nu eumva ar Ii mai bine sa se dea sehismaticilorl Asta-noapte min a de am a J.feCl(Jt8I"lel a cazut din icoana,

AL TREILEA

Bunt - !;Ii umlda prin toata lumea. Totusi nu rna _,fW"'_' ca Voda.vine sa s~ bueure de Iaea§ul ispravit, No

udeee. :;;1 in eele din urma, co toata suferinta - 0 poate avea ~i Manole. Biserica e aUt de Irumoasa

• ';UJL<U,,;t. Precista daca ar fi sa nasca a dona oara pe Isus,

sa-I nasca no in iesJe, ei in lacasul aeesta. .

(Din dreapta vine M anale pe lingd zid.)

, Manole in jurul bisericii aiurlnd ocoleste De sap-

tot asa umbla, ' .

INThuL j\Jlhbilii pard n-ar urnbla,

AL DOILEA

pared n-ar vorbi,

AL TREILEA

n-ar trai.

tNTtIUL

pe la raspint.ii spre

[Se due spre sttnga.]

413

GAM AN S08e¢e din srtnga. MANOLE, i&ff)pit~ rnai b4lrf'!.,' (ala devastat4, barba creBcutit, se apropie de eL. pin amt,ruJoi, .

in mijloc, .

MANOLE

Gamane, e~ti aiei? Unde ai fost? De unde vii?

GXMAN

Pe la toate mtnastirile m-am rug at.

MANOLE

MANOLE (ascruUi) auzi cintecul din zid?

GXMAN

1--

~tii wt?

MANOLE (transfigurat)

nimenea nu-l aude, numai eu. Si-aoum ~i tu. Numai doi 11 auzim. E pares viata toata pe care inca 0 data 0 E ctntecul ohir~iiJor ~i al sltrsiturilor in neschimbarsa cere.

GAMAN

!;itiu tot.

MANOLE

(tf ia de mlna, i·arat4 locul }

".1.·::'.,

G.AMAN [s-apropie au urechea de zid]

s-aude. Acum sunetul inalt §i lung, departat CR 0 Acum mai jos.

Aici.

(Vorbegle pared i-ar spune 0 tainli.) Ea a crezut. ca e joe.

OXMAN (da din cap)

[Suspina.]

moi, Boje moi! - Manole, multa ~adl. e Ingrozita, s-au ridicat in sober si sfatul ho ieresc face yorba ta, sa Iii judecat pentru omor.

!;itiu.

MANOLE (foptelte)

~i n-a zis nimic, A crezut cil e joc.

GXMAN

" <~ .

MANOLE

(frinl)

, dc~crtaciune in toate Intoernirile I Ap5.riltoT' al legii .numai sohorul, apil.riitor III Iegii sunt ~i eu, ~i vreau in mea sa se puna sugrumarea viatii, dar lacasul DU.

Dumnezcu singur ~i l-a ridicat printr-o minunc, pe

EI 0 tnte1ege. Eu am Iost numai 0 netrebnica , 0 sctndura in schelele pe care lo diirtmi, rind cladirea ~i folosul vremslnio nu le mai cere. A~a suntem noi unelte si sclnduri in schele ~ unii-si dau ss.ama mai curlnd. mai tJI'~iu. Prin ceea ce din dur~re nirnie nu ni s~ scade . n-ai nimic 8a -mi s pui?

~tiu.

MAN OLE

(tol destdinuind)

Am UC18-0 cu minile rnele, Dar ea a zimbit.

GAMAN

~tiu.

. ~ ~.

:.~.-

414

.. ~ " ..

415

" '- "

" .........

BAIATUL

.- Mai mult ee d. zic? In loeul mariei tale all da afar! din un stint ~i·a~ pune in locu-i numele lui Manole.

VODA

Daca a~ fi baiat de curte, 8.~ glndi ~i eu 18 feI, dar soborul tocrnai dimpotriva, Ce gtndeste Voda, e treaba

GAM:AN Intre spini vaninosi sta poarta ~tuneeata,.liDd·e Irunza mintuitoare de leustean. Dobitoacele Ei, dobi t.tI ~~ •. :

Ei sfinte s-au dUB subt pamlnt.

MANOLE

(11 bate pe umdr.) fire~te I

[Prioeste til sus.]

neindoios 0 minune, pe cit sunt en

AIt nimicf

GAMAN

Alt mrmc,

(Rii.mtn amimioi Unga zid, au prioirile pierdul6.)

seENA III

(Cafre Bogumil.}

om Manole asta. Sufletul nu 1}i-a crutat, dar . isprava Irate, pentru sute de ani!

(Clttre mullime.)

sunteti tot asa de multumiti ca Iii mine?

Sosesc din dreapta VODA, BOGUMIL, un Miat de eW"le,"\< ct! iva sulilll1i mai In urmii, boleri tnerunta.# ,i erll~gitri\. [anatici urmati de robi. in sltnga se adl~nii papar In J~ ".'

zidurilor, .

tNTtIUL ZIDAR e tulbure staptn«,

VODA

vonx .

(tnalt, gros, 1I;>or eu watd greuta:tea, abia ajun«, riisufltliQ,;·: . se inioarce eiUre biiiat, care se ut/d-n sus, eu gura t:dscatil.)

Ei Miete, nu vorbe~ti?

BAIATUL

vedea,

AL TREILEA

t~i dorim Inca multi ani de lupta tntru ale , mostenirilor, Noi cei de aici nu am ""'·J',.uL,w partile usoare fill! a da piept §i cu toate indo.

~.:OID8ItelJtl· Iii eu toate tulbursrile, ce ee amesteca printrs limpede nu putem avea, tintnd seama Iii de de subt noi §i de toate cele acolo auzite Iii vazute. harnl de sus nu am fi tnvins puterile din prapastii. punem la picioars noul Iiic8.fl, care va fi tmpacarea , mlngtierile robilor, fji bucurie tuturor pruncimiare. Cei ce VOl' veni, vor judeca mai bine partea buna a ei tP partea rea, pamlnteasoa, a ei.

Laud pe etitor~

vonA

~i daca ai fi in locul meu, al ctitorului?

BAIATUL

~tiu eu? Atunci a~ Jauda pe Mano le.

, von!

Numai aUt.?

416

VODA

Seris este: sa dati lui Dumnezeu ee-i al lui Dumnezeu I}i voievodului ce e a voievodului. Voi a~i faeut amtndoua Iucrurile ell 0 singura Iapta, lmi voi da silinta sa nu rna eert eu EI pentru darul vostru. Se pare insa ca sunt mucenici aici, cari a~teapta sa Ie fiu lecuitor suferintelor.

(Cautd pe MaMie.)

Tu esti Manole?

MAN OLE

(vine mai aproape, inexistent)

Eu.

YODA

(clatinind din cap, se tntoarce caIre boieri ~i cdlugari) Boieri~i calugari, fara fereli, mai aproape! Privi~i-va ornul, pc urrnaaa-mi spuneti ce mai doriti l

(Caire Manole.)

Ctnd te-am vszut pe urma, erai inca tinar. Cit p-aci sa nu te cunose. Furtuna din care desert te-a pustiit alia, Manole? Au ce suilare a facut din parul tau virtej ~i spud?

MANOLE (sfir~it)

Suflarea aeeea nu are nume, dar daca vrei, Ii poti spune: "rara sarbatoare'' ~i "nira noroc".

In pamint mi-am pus capul ~i-am zis: Doamne, daca a fost pedeapsa, de ce a fost? Pentru a l}ti raul l}i binele, n-am furat rodii oprite. r-':--am batjoeorit indernnind Ia desfrla iogerii trimisi la Gomora. N-am voit sii cladosc turn din ore~tetul caruia sa rid de potopul sau. Doamne am sim\it adincimile tale apropiindu-se de gura mea - !}i apoi din non depiirtindu-se. Numai slavirea Ta am voit-o, ~i totusi m-ai moercat cu toate stihiile, Daca pcdeapsa n-a Iost, ce-a fost?

BOGUM]L

Alegere ~i har.

VODA

Nedrepti niciodatii sa nu fim eu Inttmplarile, me§tere.

Nu e un noroc - eli ai putut sa ridici asemenea biseriea? E

418

, mai frumoasa in toata credinta rasaritului adica in sID.dreapta-credinta. Stii aioi, de piatra, ~i 'totu~i a~a de ea ar putea la fel sa pluteasea ~l pe mare. Aici Ball prin vazduh in alta tara, ea ar fi tot cea rnai fruRodul muncii liIi al minilor tale I

MANOLE

e JI1unc82 ce sunt minile ? v c:e e iubirea, suferinta ~j iID'", .. +"" noa~tra? tn~te, l}l tn parinte Bogu:m.ile, rugati-va mal saIa~IUlasca in nimenea patima cladirsi ea in ..... '.""r'". Man?le eel de cumplita amintire. Cit patima aceasta de amrea i~ om e ioc, ce mis~uie preajma §i purtae pedeapsa ~l e blestem. Sunteti de fata toti oameni • I}~ c?pii. v« ghiei vreodata cineva?' ~ N~, nu v~ - ~l mmem nu va tntelege - 01 unde sunt? ce mai ? Nu eereti grai Iamurit ornului eu gindul rupt.. De subt -.., .. , .. , ..... piimin~ul sa piara nu vrea, in ptcla neagra sunt fara

M.ra torag. Doamne, pentru ce vina ne~tiuta amfost cu dorul de a zamisli frumusete?

VODA

dearn cii te gasesc mai mingiiat.

MANOLE

mal giisesc in atit.a loco Ceasul meu a

tJ.at ce am dat, orice dobtnda e de prisos. La porti singerez Ifnga singurul tot, ee mi-a fost in viata

BOGUMIL clntAri, nu socoti. Crede!

MANOLE

ie VOle, pumnul se stringe tmpotriva eredintei ,i totdeauna.

BOIERII fill CALUGARII

{Se mi~cii a amen inI are, apropiindu-se.}

419

BOOUMIL

Im.bltnze~te.\i, ManoIe, cuvintele. Crede I Nu judeca.. au ctntari, Nu clrti, Nu socoti. Crede]

,MANOLE

Uite bratul meu: e blind. Uite oohii mei: asUzi sunt bUnzi. ~i blind e Vi mersul meu, Vi statuI in picioare, riindell .•• fiindaiL. oh, nu mai Vtiu ... Sufletul e ~ de sr1r~it, eli nu poate sa lie declt amar tmpacat, Tot ce mi-a rlimas e sMM.tieia cuv1ntului.

BOGUMIL

Ti se va ierta tie paeatul acesta, ~i altele inca 0 mie,

VODA

Nu strtnge pumnii Manole, ea biserica ta etnta peste toata tara. Daca ai vedea-o 0 datli din vale, uitarea ~i s-ar asterne pe amintiri, Totul e I}i mai minunat deett a-a putu. vedea din ohipul mic. Eu uit como rile prapadite, rautatea curtenilor, ,i uneltirile altora.

BOlER II ~I CALUOJ..RII (Se uitd ell. tn.leles unii la altii.)

M.A,_~OLE

Nu, stapine, amintirile mele nu se sting. Oahu nu 88 tnehid. In urechiIe mele, somnul nu taee. Lactiml mA. aimt, inti-rziata, I}i caut odihna de piatra.

BOGUMIL

Mare e durerea ta, ascunse eaile Domnului. ( V rea sit faci'J. cruce tUasupra lui.)

MANOLE (a opJ'eff6J Inca nu, parinte, inca nu.

UN CALUOXR So-mpo triveste crucii I

420

" •• 'of:

VODA. Manole, ee ai? Tu e,ti bolnav.

I{ANOLE

In sid ea s-a stins, dar tn mine ea tot mai suiga. Ridicat eameamea strigatul copleseste vuietul lumii. ~i sunt ,i-aproape nu mai aud vorba mariei tale. Pentru ctnce s-a mai auzit din sicriul zidului, am mai 1nt1rziat cu slngele In tremurare. Nu mai am nimic de asteptat, _., ...... + ••• tntre zi !;Ii noapte mai zabovesc, privirea mea spre vesnic se-ndruma, poate se deschide tnca peretele mormlntul Celui ce a treia zi a-nviat s-a deschis s-o

ie,ind - numai lumina, a~a cum a intrat. '

BOGUIUL

, , -Unii mor tineri, altii mor batrini. La judecat.a din urma "de aoi va iel}i, cind ca pasari de toamnii ingeri eruatori se vor odihni, trtmbittnd peste Argel} , peste Bate

VOD!

tine 10 ziua aceea arhanghelul nu va trebui Ia cmtar. ci va pune pe tipsia din stinga a cintarului

pacatele tale, iar pe eea din dreapta biseriea aeeasta. -Bttriga Iimba nu se va apleea. Dar plna atunci mai este

o suta sau dona de ani Voda mai vrea sa traiasea, porunceste §i lui Manole sA traiasca, sa se bucure '.QArm'cia noastra llira slit,it.

MANOLE

(eu eresclndd, grdbitd r4suflwe)

staplne. Tot ce mai doresc e sa ma la§i - sa mA rna sui in biserica, Vreau sa trag en clopotul tntlia ..... 'nT..... aceea care cintare de clopot n-a avut - numai - numai aUt - SUpine, lucrul e ispravit,astazi

tmpra,tia a§8 cum am venit. '

421

von A

Fie, dc§i cuvintele tale, to ate , nu Ie-nteleg. Voi ri Intre slugile tale pina la sfir~it. Du-te acum, trage clopotul. Pe urma mai vorhim in Iiniste.

MANOLE

Da, 0 sa rnai vorbim, mult, i}i mai ales in Iiniste. 0 sa vorbim uitindu-ne muti unul la altul, Eu nu voi zice nimic; iar tu staplne vei asculta i}i vei in~elegc - eil altfel - ea altfel - nu se poatc.

(Cdtre Bogumll.}

Parinte, daca m-arn Impotrivit crucu tale, a Iost fiindca . voiam sa ti-o eel' aeum.

BOGUMIL (Face crucea.]

MANOLE

( Intra, clatinindu-se, in bisericii.]

SCENA IV

Aceillfi, fard MANOLE

VODA

Ce-a voit Manole cu cuvintclc din urma? A cerut binecuvintare ca de plecare. Nu se porne~te Ia drum prin biserici'1 i}i nici prin t urle.

(Boierii ~i cdlugarii se apropie de Vod,}.)

INTiIUL BOlER

i\'e intrebam ~i noi, dar nu ce vroa el, ci iata: ce d()re~ti maria ta?! Gil. intclesul ~i hot.irh-ea nll ne fu astfel. In sterna, biserica accasta wi lua-o in zadar, caci scapat de aioi, Mano}e va pute a oricind un altar i}i mai frumos sa-nchipuiasca, Dc altfel, singur s-a sumatit lucratorilor, cainc~ 0

422

n mai ~~toaptiL AsHei se pregiite~te eJ sa-~i ,batjoco:' cornorile dei}ertate ~i sa ialla din cuvtntl

(Clopotul incepe sd sune.}

VOD .... (se-ncrunM)

Lucratorii sa vie!

(Cijtre boieri.]

. Prin menirea mea paminteasca au trecut tnttmplari fli,

...• !urtuni de pornina - credeti ca astfel voi face cruce peste te? De siiptamtni astea lara ~i iara le and. Nu e chip sa pun stavili? Vreti sa-mi Indtrjiti mindria? Vreti sa-mi

. spaima de a-mi pierde noroeul? Pe Manole, pe boieri, tori, - pe cine VOl lcga?

(Zidari is-au aprop iat.]

Lucrdtori auaiti - clopotul cade-ntr-o dunga sa alunge pamlntnl acesta orice prapad. Luati aminte, si.raspuns ii ave ti sufletul pe 1 i mba I Luera to r i, cine unel te~te?

Z!DARII

[Se pril'esc mirati.}

VODA

. (slrigd 14 ei)

UN CALUGAR Manole s-a Impotrivit crucii l

AL TREaLEA ZIDAR Nu crucii, ci laudelor.

ALT ZID,\R

•. :.Pe cataligele mtndriei HI niciodat.a n-a umblat,

INTiIUL 7.IDAR

.: \. De 'la 0 vrerne Manole vorhcste in ghicitori tot mai ~ cate, Cine ponte s:l le- :It':lll'aga? Spusele lui. ascund alte ~i alte tilcuri. Vorbelor lui Is-am pierdut cheia, ~i o mthnire parr a fi «(0. nelnlaturat l

4~3

i· . ~. - "

. .'.

.. ,

--,

_.'.

AL DOILEA BOlER

A SpU8 san nu a spus - oade putin In eumplnA.. -.Du. el ',,- ueis eu gtnd blestemat ,i asta nu-i 0 ghieitoare. Maria ta, :avem pravili cari nu trebuieso calcate!

AL TREILEA BOlER

A mvins stihiile eu ornor §i fapta lui strigA_ la eerl MULTIMEA

(Murmurd fmpotrilla boierilor.}

ALT BOlER Hosteste ostnda, maria tall

VODA

(l~i mula Ioiagul dinir-o mfnd tn cealaltd, ~i prive~te tulburat ?i mui.]

:BOIERII f?l cALuOARn

Os1ndall!

INTtWL C.ALUIlAR

S-a proroeit ca va veni cu 1nfatil}are mare I}i cu semne" stratucite, dar inauntru va Ii pilda de stricaciune. lata acesta

e int1iul Hieal} al lui Anticrist I ' '

BOIERII t;;I C.ALUGARII

Osindalll

INTtIUL BOlER

Auziti-l cum trage clopotul - curnplit §i fara smerenie,

parca s-ar certa eu cerul l .

ALT BOlER

Traind - ne batjocoreste, triiind - va fi 0 primejdie faradelegea neispu§ita va atrage blestemul asupra tuturorl

VOD!

(gtftind)

Auziti arama din adtnoirni I

auzili arama - raspunz1nd nedreptatii ..

424

. ,

. '.

N~I nu Ie po ate 1

INTlIUL CALUOAR

. Prinvremi voievozii s-au bucurat so. fie slugile sfmtei , t.Uerici, care i-a una I

MULTIMEA

(tn rulburare crescfndd, epre boieri]

-::," Nu, nu se poatel - Ce vor? Nu Be poate! - Cine Bunt? ,~ Nu Be poatel

INTtIUL CALUG!R

(tnrorctndu-se cau-e mulJime)

- C.me. a mai vazut m~dulare raseullndu-se 1mpotriva trudin care fae parte? De ce strigati, de ce va tulhurati, ce urla~i? Voi sunteti ferestrele prin care in bisoriea intra I!'.~;un:ma? Voi sunteti u§iJe de aparare ~i stllpii de sprijin? Voi ~,o.t:etJ clopotele care vestesc, care Inal~a I}i osindesc? Cine glasul - tmpotriva mumei Cara de trup, din care a oarii ne-am nascut? Sa vie sa-l privim I Sa stea In . Impot.rivindu-se I

MULTIMEA

-- _ ~,Nu~ nn. se poa~1 - Manole, mesterul neasemanat, tresa traiasea l Nu, nu, nu se poats l Iata-ne - toti - to~i IIIIllte.lID. In biserica - ~i-n preajma bisericii. Noi strigam, 11 urla, ~oi aparam, cal1!garii os1ndesc - toti suntem

Manole smgur e sus, - smgur deasupra noastra - deahisaricii l Alt sfat , alt sohor l Acesta sa plece] Acesta

bltoarcal '

(fl'ooUi rntdlimea se misca, suiilO$i fae gard de suiiji tn faJa

narolei.J

tNTtIUL BOlER

• ' - RoM. ai pAm!ntull~.i - sus in turla I Puneti zavoarele pe Bcbilor I Dobortti schelele de cealalta parte I Sii nn mai I

425

-,

BOlER II !;II CALUGlRII Moarte eladitoruiui 1

[Robii mfl'iilesc in bis(JJ"idt, tTl eel mai mare tumult; dopolul dinire-o data se opreste.]

vonA

r Stati! Ce e? Ce s-a intlm plat? Cine se ridicil? Cine dl poruncil?

MUL'fIMEA

[Amuteste di ntr-o datd, prioind in sus.)

UNUL Manole a ie~it pe marginea bisericii,

TOrI

[Se uitt1 tn sus eu [ior.}

ALTUL Manole ingenuncheaza spre rasarit.

ALTUL

Acum spre apus,

MUL'fIMEA (striga de joe}

Manole, Manole I

MUL'fIMEA [cu. temere}

Ce e, ce vrea?

{Toti tl privesc eu rMuflarea utiatd.}

von1

Stat i, nu misca ti I 0 VOl' ba sa nu ortcniti I

G"t~lAN

(vine In mijloe, in aiurare interioarit)

Cintecul din zid te chearna spre alt tarim, unde burna e alhastra !}i unde se due toate vietil«. Dintre tude pJ'ive~t.i ~i ti se pare jalnica lumsa ~i toata frumusetea. Sufletul tal.l

426

desprinde din trup, lumina so tnvtrte, eerul i~i pare jos un scut, Gindul tau zboarii, trupul tiiu cade ea 0 haina te-a strins §i mult te-a durut.

(De dupil bisericii un {ipiit.) Manole s-a aruncat in vazduh,

(Tipete !n muliime. PUns de [emei. Svaud $oapte.)

OlMAN

(s-a scuturat sinistru; pe urmit se lin istcste tot ma i mult }

zid un ctntec a contenit. Slaoa tibie, Gospodi, slao« I Prirneste-l de-a-dreapta puterii!

CITIVA

{Aduc trupul In mij/oc.)

AL !;IASli;LEA

. (s-arUMa peste el}

.Manole, eu te-am urit ~i te-am iubit mai mult decit oei. Puns-ti inca 0 data mina deasupra mea, ca atunci clnd

voit sa plee l1i n-am putut. Nu trebuie sa spui nici un - numai mina 8-0 ridici.

. '.' (Se vede mtna lui MalWle crisptndu-se in chip de iertare.]

TOp

(S-aduna imprejur, cite-un scincet retinut.}

VODA

(/;;i descopere capul.)

BOIERII $1 CALUGARII (De asemenea.]

VODA

a spus: Lucrul e ispravit, Astiizi ne vom Imprii~tia am venit.

(eu amara ironie.} sa fie dat soborului.

42'1

.,~I~~~~'tr~::,:':~::":'

" . ." ~: . ,/~ .... -

AL TRElLEA MaDole, Manole, ce vom face?

ALTUL Doamne, eel ce a cladit hiserioi.

ALTUL

EI tot asa zicea: tnfaptuirea bisericii Cere tot, !;Ii te duce de-a dreptul in moarte sau saraeie, In eer san nebunie.

AL CINCILEA (due Al doilea}

Tu pescar, te vel mtoarce iara~i in apa?

AL DOILEA Sunt en rostu1 piordut,

ALTUL

Nu vom I;Itii cum sa De mai gasim un loe In via~a, vom

riiti).ei din loe in loco •

AL TREILEA

Cind noi nu vom mai fi, apa ,i adineu1 padUl'ilor v~J' mai vui aid, amintindu-ne fara sa ne numeasca, surd I}i cumplit, a-u, a-u 1 din veae tn veac. ,

tNT1IUL

Doamne, ce stralucire aici ~i ce pustiotate to noil

'C " ,

CUPRINS

, .. _ ._ ••••• 4.4 ••••••••••• 4 ••••• ~. 4 ••••••.• ~ ........ _

IiIN~lil'Iaa apelor

5

61 155 255 317