Sunteți pe pagina 1din 4

Sectiunea a X a: ANALIZA DIAGNOSTIC

GLOBALA LA

NIVELUL INSTITUTIEI PARTENERE DE PRACTICA

Puncte tari si puncte slabe ale aspectelor descrise :

Directia

Generala

Sociala

si

Sector 5

de Asistenta

Protectia

Copilului

Puncte tari
-reducerea riscului de

Cauze
-programe pentru

Efecte
-imbunatatirea calitatii

excluziune sociala

formarea

vietii tinerilor

pentru tinerii care

deprinderilor de viata

parasesc sistemul de

independenta si

protectie speciala

sprijinirea tinerilor in
ceea ce priveste
integrarea socio-

-scaderea numarului

profesionala
-promovarea unor

-mentinerea copiilor in

de copii

proiecte sociale de

familia naturala prin

institutionalizati

prevenire a

oferirea de sprijin

institutionalizarii

-scaderea numarului de
copii aflati in risc de
abandon scolar sau

-inchiderea

- derularea unor

institutional
- imbunatatirea calitatii

institutiilor

proiecte ce au avut ca

vietii copiilor

rezidentiale de tip

scop achizitionarea

institutionalizati

vechi si si adoptarea

de apartamente

unor alternative
rezidentiale de tip
familial (apartamente
sociale) pentru cei
care nu a fost posibila
reintegrarea
-acordarea de sprijin

-nevoie identificata la

-infiintarea centrului

familiilor care au

nivelul comunitatii

-angajarea de specialisti

copii cu dizabilitati

locale in ceea ce

care ofera servicii

prin infiintarea unui

priveste programele

adecvate

centru de zi pentru

de recuperare si

recuperare

terapie pentru copiii

-acordarea de sprijin

cu dizabilitati
-lipsa resurselor

-asigurarea unui venit

financiar persoanelor

financiare pentru

suplimentar

varstnice care au venit

pensionarii din

insuficient ca sa poata

comunitatea locala

acoperi cheltuielile cu

sector 5

medicamente si

Sistemul de finanare

Resurse umane

alimente
-sprijinirea

-programe derulate in

-scaderea riscului de

persoanelor evacuate

sprijinul persoanelor

excluziune sociala pentru

din locuinte prin plata

evacuate prin sentinta

persoanele aflate in

chiriei

judecatoreasca

aceasta situatie

-acordarea de sprijin
material persoanelor
cu handicap

definitiva
-CLS 5 (Consiliul
local al sectorului5)
deconteaza
persoanelor cu
handicap
contravaloarea la
abonamentele de
metrou, respectiv
RATB

-ajutor suplimentar
pentru persoanele in
cauz

-personalul are

-spre deosebire de

-motivarea personalului

stabilitate

institutiile private, in

ce cauta un loc de munca

cadrul DGASPC

stabil

personalul are
stabilitate

Resurse umane

Puncte slabe
- personal insuficient

Cauze
- suspendarea ocuparii

Efecte
- preluarea de catre

(un grad de ocupare al

posturilor vacante

personalul existent a unor

posturilor de 49%)

conform OUG

atributii aferente posturilor

34/2009

vacante

- demisia sau

- scurtarea timpului de

incetarea relatiilor de

intreventie pentru fiecare

munca in urma

caz in parte pentru a putea

acordului partilor

acoperi toate cazurile din


evidenta
- munca prestata de
personalul existent peste
durata normata a tipului de

Resurse umane

Cadrul legislativ

-lipsa formarii

-buget insuficient

lucru
-numarul de beneficiari

profesionale

alocat pentru formarea

estimat in planul anula de

-cadru legislativ

profesionala
-acte normative emise

perfectionare nu a fost atins


-proceduri de lucru greoaie

incoerent

in ani diferiti, absenta

cu beneficiarii

unor metodologii
Sistemul de finanare

Sistemul

de

comunicare

relaii
i

secundare de aplicare
-buget insuficient
alocat pentru
salalariul personalului
din cadrul DGASPC
sector 5

-personal nemotivat
corespunztor

publice,

transparen

-nu exist transparen


la nivelul direciei

decizional

-respect interesul
public

-lipsa de personal

-cetenii nu primesc
raspunsuri la informatiile ce
doresc sa le afle

Cauzele care au generat aceste puncte tari si slabe si efectele care le


genereaza:

- constrangeri de ordin legislativ care au condus la reducerea resurselor umane si


financiare ;

- accentuarea crizei economice ;

- fluctuatiile de personal ;

- cresterea numarului si a tipologiei beneficiarilor

Recomandri :

crearea unui cadru legislativ coerent care sa imbunteasc procedura de lucru cu

beneficiarii
motivarea corespunztoare a personalului prin oferirea unui salariu rezonabil in

concordoan cu efortul depus la locul de munc


realizarea unei strategii de atragere de personal pentru ocuparea posturilor vacante
alocarea corespunztoarea bugetului astfel incat personalul angajat in cadrul Direciei
Generale de Asisten social i protecia copilului sa beneficieze de formare profesional

corespunztoare
respectarea principiului transparenei