Sunteți pe pagina 1din 5
JUDETUL Iasi MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNITATEA DE INVATAMANT NR. srsssnscssnrenseebves COD SIRUES: 551645 RAPORT DE EVALUARE a dezvoltirii fizice, socio-emofionale, cognitive, a limbajului sia comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor gi atitudinilor de invatare, la finalul clasei pregatitoare ANULSCOLAR 2013-2014 NUMELE $I PRENUMELE ELEVULUI DATA $1 LOCUL NASTERIT 27/0/2007, RADUCANENI ‘CNP 5071027226782 NUMELE PARINTILOR /TUTORELUI ‘CADRUL DIDACTIC VEOH OUN ee. * Raportul de evaluare este un document-tip, in care se consemneaza nivelurile de dezvoltare fizica, socio-emotionala, cognitiva, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare ale elevilor aflati la finalul clasei pregatitoare. ) * Documentul se constituie ca parte integranta a portofoliului educational al elevului. El permite depistarea eventualelor dificultati de invatare si adoptarea unor masuri de remediere. ) * Acest raport a fost elaborat in conformitate cu Metodologia de intocmire, completare valorificai a comuni roportului de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si i, precum si a dezvoltérii capacitatilor si atitudinilor de invatare, la finalul clasei pregititoare conform OM.s3,/2si pe baza Ghidului de realizare si de valorificare a raportului de evaluare. * Continutul raportului de evaluare are caracter confidential. ) * Raportul de evaluare este valorificat in vederea optimizarii procesului educativ in ansamblul sau si in fundamentarea deciziilor de orientare si consiliere educationala. INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE Se bifeaza un singur nivel de apreciere in caseta corespunzatoare pentru fiecare competenta in parte. Exemplu: Evaluare finala Realizat Tn curs de realizare Domeniul de dezvoltare ‘Aspect vizat DEZVOLTAREA FIZICA $I MOTRICA Evaluare finala Realizat In curs de realizare Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte © ° Utlizarea unor miscari specifice diferitelor segmente ale corpului © ° Executarea unor migcari sugestive si folosirea unei mimici sia unei gestic! adecvate difertelor contexte (dialog, recitare, cantec, dans, teatru ete.) © °o Participare la activitati motrice coordonate cu membrii grupului ® ° Evaluare finala DEZVOLTAREA SOCIO-EMOTIONALA in curs de Realizat | incurs de \dentificarea elementelor de identitate (nume, prenume, varsta, gen, aspect fizic, nationalitate © ° etc.; numele parintilor, localtatea etc.) Respectarea unor regull simple de igiend personal © 3 Recunoasterea emotiilor de baza raportate la experienta de viata © oO Exprimarea de sine (exprimarea emolillor, temerilor, preocupaiilor, a ceea ce ii place si ce nu ® O° etc.), in limbaje variate (verbal, nonverbal, artistic etc.) Manifestarea griji pentru comportarea corecta in relatie cu mediul natural $i social o oO Respectarea normelor elementare de comportament social © ° Identificarea unor repere relationale (frate, sora, mama, tata, bunici, rude, colegi, prieteni, © oO adulti, educatori) si valorice (bine, frumos, bun etc.) Participare la activitatile grupului, jocuri de grup, relatiiinterpersonale ° oO Evaluare finala DEZVOLTAREA COGNITIVA incurs de cone realizare Identificarea cuvintelor din enunturi scurte, rostite clar si rar Identificarea silabelor si a sunetulul initial si final in cuvinte clar articulate Discriminarea cu suport intuitiv a formelor geometrice, semnelor grafice (litera, cifra), culorilor, sunetelor Sesizarea relatjei dintre sunet giliterd, dintre cifra si numar Trasarea elementelor grafice (conturul lterelor, cifrelor, formelor geomettice principale) Identifcarea unor repere: spatiale (in, pe, deasupra, dedesubt, langa, in fata, in spatele, sus, jos) si temporale (inainte, dupa, zi, noapte, iama, vara etc.) Utilizarea unor repere de gandire logica: sortare, clasificare pe baza unui criteriu dat, rationament simplu (,daca..., atunci...”) Recunoasterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere de tipar Recunoasterea numerelor in concentrul 0-10 Rezolvarea de probleme in care intervin operat de adunare sau scaidere cu 1-2 unitat in concentrul 0-10, cu suport intuitiv © 00 08000000 000 0'000 000 Evaluare final DEZVOLTAREA LIMBAJULUI $1 A COMUNICARII Reatzer | eure de realizere \dentifarea si apicarea regullr principale de comunicare ® Utilizarea elementelor de logica in comunicare (si/sau", ‘daca... atunci’, "da/nu’” etc.) © Receptatea semnificatiei corecte a mesajelor orale © Oo ‘Sesizarea semniicatel unul mess] vizual simplu © o Exprimarea unor mesaje referitoare la sine, colegi, familie, soo, mediu Inconjurdtor © 3 Participarea la dialoguri scurte, in situatii de comunicare uzuala © ° DEZVOLTAREA CAPACITATILOR SI ATITUDINILOR DE INVATARE Evaluare final incurs de Reaizat | ‘neu de Respectarea normelor elementare de comportament scolar Manifestarea perseverentei in activitatea de invatare Manifestarea curiozitatii pentru explorarea mediului natural si social Identificarea unor regulartati in mediul familiar, natural si social Realizarea unor activitali, proiecte, obiecte, constructii simple Relationarea pozitiva cu alti membri ai grupului, in rezolvarea unor sarcini simple de luoru Participarea la activitati integrate, adaptate nivelului de varsta O0000000) Manifestarea imaginatiei si a creativitati in activitate si joc OOOO APRECIERI $I RECOMANDARI FINALE n asezat si deplasare Meatine o posturil corporal corects Etectueazi actiuni motrice cu segmentele cozpului, la comanda. Foloseste diferite instrumente gi suporturi de seis. {si structureazd migcatile in functie de repere temporale. si spatiale Partcipa la activitii fizice variate. Respect reguli de pistrare a sAnt3i Foloseste deprinderi de igiend personala Manevreaza cu relativa precizie obiecte in situatii diferite. Se comporta adeevat gi cu respect fajd de adulf Ofer informatit despre propritle caracteristici Manifesti incredere in sine rit fat de diferte obiecte si inifitiva in diferite Recunoaste proprile emofi si pe cele ale ator persoane Constientizeaz’ si controleaza proprile trairi emofionale activieat Foloseste relatile spatiale , emporale si cauzale Grupeaza si ordoneaza obieciele in functie de cerinte Recunoaste ciffele de la (la 9. Serie corect elementele grafice ale ciftelor Realizeaza operatii de adunare gi scadere cu numerele naturale din concentrul 0-10 Utilizeaza strategii simple pentru a rezolva_ probleme gi situaii-problematice Comunied utilizind limbajul matemati. Identified aseminari si deosebiri intre oameni, animale si plant. 4 Pronunga corect sunete gi cuvinte uzuale care pot face parte din vocabularul activ Identified sunctu inifial al euvintelor Desparte in silabe cuvinte uzuale, formate din doua sau tei silabe Integreaza in vorbire euvinte gi expresii noi Aleatuieste propozitii simple gi dezvoltate Raspunde corect la intrebarile care i se pun in le Foloseste sinonime si antonime ale cuvintelor uzuale Ascultd cu interes povestiri si povesti accesible gi atractive spuse de colegi sau cite Recepteaza coreet diferite mesaje Participa activ la conversafi cu copiti sau adult Foloseste coreet Formule de politefe in relafiile eu copiti sau adulti Manifest interes pentru citirea independent a unui text Recunoaste majortatea literelor miei i mari de tipar Diterenfiaca serisul de tipar de serisul de mana Serie eoreet elementele gralice ale litetelor de mina. tur cu mediul inconjurttor fe care se potriveste intereselor sale ma responsabilitat Js. Alege gi destigoara o activi Formuleaza intrebari .exprima pareri isi as Realizeaza si pune in practica planul unei activitii RESPONSABIL COMISIE METODICA/ DIRECTOR, CADRU DIDACTIC, INV.ROTARIU VASILE COCA CODRIANU DATA INTOCMIRII RAPORTULUI 14/05/2014 -

S-ar putea să vă placă și