Sunteți pe pagina 1din 2

CONCLUZII

Conform tuturor documentelor publicate de catre societate, pe care le-am analizat si


urmand punctele importante pe care Declaratia Aplici sau Explici le contine, putem puncta
urmatoarele concluzii in legatura cu practicile de guvernanta corporativa ale Electrica SA:

Conform Actului Constitutiv, Societatea este administrata in baza unui sistem unitar
Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele
aspecte de guvernanta corporativa, postat pe websiteul Societatii, cu indicarea datei la care a
suferit ultima actualizare. In acesta sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile,
competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive
Societatea disemineaza pe website-ul propriu informatii cu privire la urmatoarele aspecte
referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: descriere a structurilor sale de guvernanta
corporative, actul constitutiv actualizat, regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale
acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate, Declaratia Aplici sau Explici, lista
membrilor Consiliului de Administratie cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau
neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate
Societatea publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea
Adunarii Generale a Actionarilor, convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii
de zi, precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi, formularele de procura
speciala
Desi Societatea nu a elaborat inca proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor
Adunarii Generale a Actionarilor, acestea se desfasoara in conformitate cu prevederile legale
aplicabile, cu Actul Constitutiv si cu prevederile convocatorului, conferind oricarui actionar
dreptul de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere.
Societatea asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea Adunarii Generale a
Actionarilor) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu
privind deciziile luate in cadrul AGA dar si privind rezultatul detaliat al votului
Societatea disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe website-ul propriu, usor
identificabila si accesibila, rapoarte curente, communicate, calendarul financiar, rapoarte anuale,
semestriale si trimestriale
In cadrul Societatii exista un departament specializat dedicat relatiei cu investitorii
Conform Actului Constitutiv Consiliul de Administratie se intruneste la sediul "Electrica o data
pe luna, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui consiliului de administratie,
a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau a directorului general
Codul de guvernanta corporativa al Societatii contine un set de reguli generale cu privire la
obligatiile de raportare a tranzactiilor, precum si cu privire la restrictiile legate de regimul
informatiilor privilegiate. Societatea va lua masurile necesare pentru a implementa un set de
reguli specific pentru acest tip de tranzactii. Website-ul Societatii se afla intr-un continuu proces
de actualizare, iar Societatea va depune diligentele necesare pentru indeplinirea acestei cerinte
Toti membrii Consiliului de Administratie sunt neexecutivi, asigurand-se echilibrul necesar intre
membrii executivi si ne-executivi, astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu
poata domina, in general, procesul decizional al Consiliului de Administratie

In activitatea sa, Consiliul de Administratie are suportul unor comitete consultative, inainteaza
rapoarte de activitate Consiliului de Administratie cu privire la tematicile incredintate de acesta
Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in conformitate cu cerintele de independenta
din Actul Constitutiv, care transpun Recomandarea 16 din Codul de Guvernanta Corporativa al
BVB
Exista un Comitet de Nominalizare si Remunerare care a fost infiintat prin ActulConstitutiv al
Societatii
Politicile de nominalizare si remunerare sunt aprobate de Consiliul de Administratie la
propunerea Comitelului de Nominalizare si Remunerare insa remuneratia Consiliului de
Administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.Societatea este in curs de
pregatire a politicii de nominalizare si remunerare urmand a include aceasta politica in Codul de
guvernanta corporativa imediat dupa finalizare.
Societatea pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS
Societatea organizeaza trimestrial prezentari pentru analisti financiari, brokeri, agentii de rating
si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei
investitionale.
Consiliul de Administratie sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat
eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat
de Societate
Consiliul de Administratie a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a
situatiilor de conflict de interese
Exista doua seturi de instructiuni cu privire la circuitul informatiilor si documentelor (un set
vizand in special regimul informatiilor privilegiate si al abuzului de piata si o procedura privind
integritatea) ambele fiind anexate Codului de guvernanta corporativa
In concluzie, desi in cadrul Electrica SA nu sunt indeplinite inca toate cerintele legate de
guvernanta corporativa, Societatea are ca obiectiv pe termen mediu actualizarea si completarea
practicilor in domeniu, pentru a isi mentine pozitia competitiva, caracteristica unui lider de piata.