Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IAŞI

FACULTATEA DE FILOZOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL


POLITICE

SECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Învăţământ la distanţă

PROIECT LA DIDACTICA SPECIALIŢĂŢII

Prof. Coord. TRAIAN D. STĂNCIULESCU

Student: z

Anul II , Asistenţă Socială

Gr. 2

1
TEST DOCIMOLOGIC

Materialul din care se va da testul este din manualul de Psihologie, cl a VIII-a, având a capitol
PROCESE COGNITIVE, cu grupul de lecţii: Gândirea, Memoria, Imaginaţia şi Motivaţia.
Elaborarea itemilor vor fi întrebări închise/deschise; itemi obiectivi/ semiobiectivi/ subiectivi
– cu variantele aferente şi a etaloanelor de corectare cu rezolvările vizate.
Cuantificarea testului, adică atribuirea punctajelor va fi în felul următor: maxim specific şi
minim acceptat; echivalarea în note;
Obiective:
o Să reproducă definiţia gândirii;
o Să enunţe caracterele generale ale gândirii;
o Să enunţe formele şi procesele gândirii
o Să reproducă definiţia memoriei;
o Să enunţe caracterele generale ale memoriei;
o Să enunţe formele şi procesele memoriei;
o Să reproducă definiţia imaginaţiei;
o Să enunţe caracterele generale ale imaginaţiei;
o Să enunţe formele şi procesele imaginaţiei;
o Să reproducă definiţia motivaţiei;
o Să enunţe tipuri de motivaţie;
o Să enunţe structuri motivaţionale;

Test la psihologie
1. Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat (A) sau fals (B):
Gândirea este procesul fizic care se desfăşoară într-un plan mintal, intern, subiectiv, utilizând
judecăţi, raţionamente, operaţii cognitive, cu ajutorul cărora realizează o procesare profundă a
realităţii.
Memoria este procesul psihic de elaborare a chestiilor pe baza experienţei.
Imaginaţia este procesul cognitiv de elaborare a unor imagini şi proiecte noi, pe baza
combinării şi transformării experienţei.
Motivaţia este ansamblul stărilor de necesitate ale organismului care orientează şi dirijează
comportamentul pe direcţia satisfacerii lor.

2
2. Găsiţi varianta corectă de răspuns, prin încercuire:
Spre deosebire de gândire, care dispune de operaţii, imaginaţia pune în lucru:
a) procedee numeroase şi variate; b) memoria;
c) creaţia; d) visul;
3. Realizaţi conexiuni între formele şi procesele care concordă cu procesele cognitive:
Este un proces cognitiv superior
Gândirea
Este un proces de înţelegere şi de rezolvare de probleme
Este o proprietate a tuturor sistemelor biologice vii
Memoria
Este bazată pe dezvoltarea gândirii
Interacţionează mereu cu toate celelalte procese psihice
Imaginaţia
Este un proces predilect al creaţiei
Poate fi negativă/ pozitivă sau intrinsecă/ extrinsecă
Motivaţia
Poate determina nivelul de aspiraţie
(până aici s-au folosit itemi obiectivi)
4. Definiţi imaginaţia.
5. Completează spaţiile punctate astfel încât să obţii afirmaţii adevărate:
Psihologii cognitivişti definesc gândirea ca o organizare şi………. a reprezentărilor interne.
Gândirea este un proces de …..…… şi ………… de probleme.
……….. o dată apărută interacţionează permanent cu toate procesele psihice.
6. Completează spaţiile punctate astfel încât afirmaţiile să fie corecte.
Motivaţia se restructurează şi se ajustează continuu, în concordanţă cu funcţia …… pe care o
serveşte, incluzând în componenţa sa o multitudine de variabile ………., psihologice şi …………..
Funcţia memoriei devine, o condiţie bazală indispensabilă a existenţei şi ……. optime, a unităţii
temporale a personalităţii noastre.
(până aici s-au folosit itemi semiobiectivi)
7. Cunoscând caracteristicile imaginaţiile, enumeraţi-le.
8. Elaboraţi un eseu liber despre gândire.
9. Elaboraţi un eseu cu următorul titlu “Motivaţia mea mă face să ajung unde vreau”.
(până aici s-au folosit itemi subiectivi).

3
Proiect de lecţie

Data: aprilie 2010


Propunător: Borcan Cristina
Clasa: a VII-a
Disciplina: Cultură Civică
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Locul de desfăşurare : sala de clasa
Tema: Proprietatea Şi Dreptul La Proprietate
Obiective generale: Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării
pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor.
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
o să utilizeze corect şi adecvat limbajul de specialitate în diferite contexte
o să distingă între enunţuri de fapt şi enunţuri de valoare
o să exerseze practici democratice în rezolvarea unor probleme
o să identifice drepturile omului şi responsabilităţile asociate fiecărui drept
o să exemplifice cu situaţii din experienţa personală tipurile de relaţii învăţate; obiectivul este
atins dacă exemplele sunt adecvate.
Metode didactice utilizate: explicaţia, conversaţia, expunerea şi exerciţiul

4
5