Sunteți pe pagina 1din 5

Corespunde Curriculumului Modernizat, 2010

Proiectare de lungă durată

Limba şi literatura
română
Clasa a IV-a

Dr. Mariana Marin


14.08.2010
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.


2. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor
literare şi utilitatea textelor nonliterare.
3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.
4. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în structurarea
mesajelor comunicative.
5. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.
REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE TIMP (din curriculum)
Secvenţele de conţinut Clasa I Clasa Clasa Clasa a IV-a
a II-a a III-a
Anual - ore
Total: 264 Total: Total: 231 Total: 231
231
Comunicare orală 30 30 24 30
Comunicarea scrisă: 116 85 96 85
• Lectura
102 86 81 86
• Scrisul
Tainele cărţii 16 30 30 30
Elemente de construcţie a comunicării Conţinutul acestei teme se va repartiza
în cadrul celor 4 secvenţe de conţinut
COMPETENŢĂ SUBCOMPETENŢA NR. DATA RESURSE OBSERV
SPECIFICĂ CONŢINUTURI ORE DIDACTICE AŢII

Modulul I Patriotism 21ore Manual, pag. 9-


Cunoaşterea şi 1.1. Compararea viziunii despre Situaţia de comunicare „Gură de rai...” Racordarea 20
înţelegerea 1
modalităţile de exprimare orală limbajului la scopul comunicării. 1
Planşa Pentru o
componenţilor (dialogată, monologată şi Automatizarea tehnicii lecturii cu voce şi în gînd. comunicare
structurali ai
diverselor tipuri de
descriptivă) în scopul de a Lectura interogativ-interpretativă a textului eficientă
comunicare evidenţia esenţa vorbirii. Oastea ţării de Ştefan Tudor 1 Mape pentru
CS1. Receptarea 1.3.Receptarea corectă a unui Oastea ţării de Ştefan Tudor. Înţelegerea şi colectarea
1
mesajului oral din mesaj în funcţie de mijloacele interpretarea celor citite în gînd. informaţiilor
diferite situaţii de suplimentare de transpunere a Dialogul şi descrierea ca elemente constituitive al unui 1
comunicare informaţiei. text narativ (identificare). Portrete de
(diferire). 1. Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, scriitori
1.4.Verbalizarea conţinuturilor
Lectura textelor expresivă. Lectura interogativ-interpretativă a 1 Harta Moldovei
narative şi în unor imagini în diverse forme:
dialogată, monologată, textului Ţara noastră de G Coşbuc
versuri.
descriptivă, îmbinînd şi 2. Mijloace de transpunere a informaţiei. 1 Imagini
Componenţa lor
structurală. comunicarea nonverbală. Evaluare formativă tematice:
Aprecierea textului 2.1.Utilizarea eficientă a 3. Înţelegerea şi interpretarea celor citite în gînd. Moldova
literar şi tehnicilor de lectură corectă, Lectura interogativ-interpretativă a textului
valorificarea conştientă şi fluidă, în scopul Descrierea Moldovei de D. Cantemir Poster
1
vocabularului înţelegerii celor citite în gînd. 4. Explorarea textului Descrierea Moldovei de D. „Sentimente –
textual. 2.6.Identificarea secvenţelor Cantemir: Organizarea logico-semantică a vocabule”
CS2. Perceperea textului. Componentele textului: titlul, autorul, 1 Portretul lui
narative, dialogate şi descriptive
mesajului citit/audiat conţinutul. Tema, ideea, locul şi timpul Dm. Cantemir
dintr-un text.
prin receptarea acţiunii. Fişe individuale
adecvată a 2.16.Interiorizarea valorilor
culturale naţionale şi universale 5. Comunicarea în acţiune. Arta de a comunica - 1
universului
pe baza textelor literare citite. mini proiect. Dicţionare
emoţional şi estetic
al textelor literare şi 4.6.Clasificarea părţilor de 6. Organizarea logico-semantică a textului. Poezia Melodii
Cetatea Sorocii de N. Dabija 1 Planşe
utilitatea textelor vorbire dintr-un şir de cuvinte
nonliterare. sau dintr-un mic text. 7. Categorii semantice ale limbajului textual: ortografice
1
Scrisul. Ortografia. 3.1.Conştientizarea esteticii sinonime, antonime. Poezia Cetatea Sorocii de 1 Lecturi literare
Punctualitatea. scrisului ca un semn al N. Dabija Caietul elevului
CS3. Utilizarea respectului faţă de cel care 8. Compunere după un suport vizual: Moldova- 1 pag.(4-9)
scrisului cu tehnică citeşte gîndurile scrise. gură de rai. 1 Planşa
psihomotorică şi ca 9. Organizarea textului redactat. Titlul textului. Componentele
3.5.Aşezarea corectă în pagină a 1
abilitate de Tema. Ideea principală. unei imagini
exprimare a textelor scrise, respectînd
scrierea cu alineate pentru a 10. Desfăşurarea ideilor într-un plan simplu (în Lecturi literare
gândurilor.
marca trecerea de la o idee la grupuri mici). 1 pag.(4-14)
Tainele cărţii
CS5. Manifestarea alta. 11. Tainele cărţii. Cartea. Componentele cărţii: Postere
interesului şi a 5.1.Manifestarea interesului de a coperta (titlul şi autorul cărţii). Rege între
1
preferinţelor pentru comunica şi de descoperi tainele filozofi, după Nicolae Dabija
lectură. cărţii. 12. Tainele cărţii. Filele cu text, imaginile,

S-ar putea să vă placă și