Sunteți pe pagina 1din 137

LOTO 6 din 49

CUPRINS

Generalităţi
Descrierea biletului LOTO 49..………………………………..……………...………………………………………...6
Figura 1. Biletul LOTO 49.……………….…………………………………………..………...…………………….....7

Cum se face marcarea biletului

Figura 2. Modalităţi de marcare a biletului LOTO 49.…………………………….…………….…..…....................9


Figura 3. LOTO 49 - 3 variante simple.............................................................................................................10
.

Jocul LOTO 49

Tipurile de variante care se pot juca

Variante simple ................................................................................................................................................11


Variante combinate..........................................................................................................................................11
Figura 4. LOTO 49 - O variantă combinată……………………………………..……………………...…………...12

Scheme reduse.…………………………………………………………………….……………………..…………...13

Figura 5. LOTO 49 - O schemă redusă.……………………………………….……………………… ………........14

Tabelul 1. Schemele reduse LOTO 49.………………………………………….…………………. ……………....15

Variante combinate compuse………………………………………………………..…………….………..……....15

Figura 6. LOTO 49 - O variantă combinată compusă……………………………..………….……………..……...17

Tabelul 5. Posibilităţile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B sau B x C.… ………..…..18

Tabelul 6. Posibilităţile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B x C………………..…..…..18

Figura 7. LOTO 49 - Combinaţie CAP DE POD de 5 numere..……………………………..….. ……….……...19

Combinaţii CAP DE POD……………………………………………………………………..……………….……...19

Figura 8. LOTO 49 - Combinaţie CAP DE POD de 8 numere.………………………………..… ……….….…..20

Variante combinate compuse cu scheme reduse.……………………………………………..… …….……....21

Figura 9. LOTO 49 - O variantă combinată compusă dintr-o variantă combinată şi o schemă redusă…...…22

Figura 10. LOTO 49 - O variantă combinată compusă din 2 scheme reduse…………….……………...….….23

2
Tabelul 7. Schemele reduse pentru variante combinate compuse……………………….………….….....…......24

Tabelul 8. Posibilităţile de formare a variantelor combinate compuse.………………..……………….…..……..25

Figura 11. LOTO 49 - O variantă combinată compusă şI o variantă combinată…………..……………..………26

Sumarul posibilităţilor de joc pe biletele LOTO 49 ..……………………………………….………………………..27

Jocul NOROC
Figura 12. LOTO 49 - O variantă NOROC.…………………………………………….………………..…….……..29

Figura 13. LOTO 49 - 16 variante NOROC……………………………………………………..…………..………..30

Informaţiile imprimate pe biletul LOTO 49


Figura 14. Informaţiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal off-line.………….. …………..…….....32

Figura 15. Informaţiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal on-line……………………....….……..33

Indexuri de participare
Tabelul 9. Numărul de variante simple componente ale variantelor combinate.…… ……..………….……....36

Tabelul 10. Numărul de variante simple componente ale variantelor combinate de


1, 2, 3, 4 sau 5 numere……………………………………….…………………………………...……………..….....37

Tabelul 11. Numărul de variante simple componente ale combinaţiilor CAP DE POD..….…………………...38

Indexuri de câştiguri
Tabelul 12. Indexuri de câştiguri pentru variante combinate…………………………………...………….……...40

Indexuri de câştiguri pentru variante combinate compuse


Metodă de determinate manuală a câştigurilor unei variante combinate compuse.……...…………………....41

Figura 16. O variantă combinată compusă A x B ………………………………………………………….…….....42

Figura 17. O variantă combinată compusă A x B x C……………………………………………………….……...45

Tabelul 17. Indexul de câştiguri pentru variantele combinate de 1 număr.…… ………………………..……...48

Tabelul 18. Indexul de câştiguri pentru variantele combinate de 2 numere..…………………………...……....49

Tabelul 19. Indexul de câştiguri pentru variantele combinate de 3 numere.………………………….…...…....50

Tabelul 20. Indexul de câştiguri pentru variantele combinate de 4 numere.……………………………...….....51


Tabelul 21. Indexul de câştiguri pentru variantele combinate de 5 numere.……………………………....…....52

Tabelul 22. Indexul de câştiguri pentru combinaţiile CAP DE POD………………………..………………….....53

Scheme reduse (cu variante de 6 numere)

Schema redusă cod 48 (9 numere, 12 variante).………………………………………….………………………...55

Schema redusă cod 49 (10 numere, 15 variante)…………………………………………………………………...56

Schema redusă cod 50 (10 numere, 30 variante)…………………………………………………………………...57

Schema redusă cod 56 (11 numere, 66 variante)………………………………………………………….………..59

Schema redusă cod 57 (12 numere, 22 variante)………………………………………………………….………..61

Schema redusă cod 58 (12 numere, 132 variante)……………………………………………………………….....63

Schema redusă cod 59 (16 numere, 112 variante)…………………………………………….……………..….....68

Scheme reduse cu variante de 2 numere


Schema redusă cod 10 (10 numere, 5 variante)……………………………………..…………………….…….....74

Schema redusă cod 16 (12 numere, 6 variante)…………………………………………………………….……....75

Schema redusă cod 17 (14 numere, 7 variante)………………………………………………………………….....76

Schema redusă cod 18 (16 numere, 8 variante)……………………………………………………………………..77

Schema redusă cod 19 (18 numere, 9 variante)………………………………………….………………….……....78

Schema redusă cod 20 (20 numere, 10 variante)……………………………………….…………………………...79

Scheme reduse cu variante de 3 numere

Schema redusă cod 26 (7 numere, 7 variante).……………………………………………………………………...81

Schema redusă cod 27 (9 numere, 12 variante).……………………………………………………………...…….82

Schema redusă cod 28 (13 numere, 26 variante)…………………………………….………………………..…....83

Schema redusă cod 29 (15 numere, 35 variante).……………………………………………………………..…....85

Schema redusă cod 30 (19 numere, 57 variante).…………………………………………………………..……....87

Schema redusă cod 36 (21 numere, 70 variante).……………………………………………………………..…....90

Schema redusă cod 37 (25 numere, 100 variante).………………………………….……………………..…….....93


Scheme reduse cu variante de 4 numere
Schema redusă cod 38 (8 numere, 14 variante).……………………………………….………………..………....97

Schema redusă cod 39 (10 numere, 30 variante).…………………………………………………………….…....98

Schema redusă cod 40 (16 numere, 140 variante).……………………………………………………….……....100

Schema redusă cod 46 (20 numere, 285 variante).……………………………………….……………....……....104

Schema redusă cod 47 (32 numere, 1.240 variante)…………………………………..…………………..……...111


Generalitãþi

Sistemul LOTO 49 este un joc relativ nou pentru participanþii din România, el
fiind introdus în anul 1993 sub denumirea de LOTO SPECIAL. Trebuie menþionat cã în
România s-a mai jucat sistemul loteristic 6/49 cu mulþi ani în urmã, sub denumirea de
PRONOEXPRES.
Pe scurt, LOTO 49 este un joc de tip LOTO, în care numerele dintre care
participanþii îºi aleg pe cele pe care le joacã sunt cuprinse între 1 ºi 49, o variantã simplã
având 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleaºi ca la celelalte jocuri
de tip LOTO, particularizând la 6 numere din 49.
Tragerea la sorþi a numerelor câºtigãtoare se face prin extragerea din urnã a 6
numere, participanþilor oferindu-li-se 3 categorii de câºtiguri, dupã cum urmeazã:
Categoria I: toate cele 6 numere extrase;
Categoria a II-a: 5 numere din cele 6 extrase;
Categoria a III-a: 4 numere din cele 6 extrase.
Participarea la acest sistem se face pe bilete speciale, de forma celui din fig. 1.
O particularitate a sistemului LOTO 49 o constituie faptul cã pe acelaºi bilet se
poate juca ºi un alt joc, denumit NOROC. Acesta constã în faptul cã, odatã cu
acceptarea biletului de cãtre terminalul pe care se joacã, se produce (genereazã) automat
un numãr întâmplãtor de 7 cifre care va participa la o tragere separatã în urma cãreia se
vor atribui mai multe categorii de premii, dupã cum se va specifica ulterior, în cuprinsul
acestei broºuri.

Descrierea biletului LOTO 49

Biletul LOTO 49 care se joacã pe terminalul off-line este format din trei pãrþi.
Dintre acestea, una singurã - partea din stânga - este cea în care participantul specificã,
prin marcare cu stiloul sau pixul cu pastã, numerele pe care le joacã, precum ºi
eventualele opþiuni asupra variantelor. Celelalte douã pãrþi sunt albe pe un bilet nejucat ºi
sunt despãrþite printr-o bandã haºuratã. Dupã jucarea biletului, adicã dupã trecerea lui
prin terminal, în cele douã pãrþi albe ale biletului sunt imprimate în mod identic diferite
informaþii precum: numerele jucate, numãrul de variante jucate, costul total plãtit, dacã
s-a jucat NOROC, numãrul întâmplãtor care participã la tragerea NOROC etc., dupã care
cea de a treia parte a biletului (cea mai din dreapta) este automat detaºatã prin tãiere ºi
cade într-o cutie anexatã terminalului.
Figura 1. Biletul LOTO 49

Biletele folosite la terminalele on-line nu au banda haºuratã iar imprimarea


numerelor jucate ºi a opþiunilor de joc se face pe suprafaþa albã din partea dreaptã a
biletului.
Partea biletului pe care participantul noteazã numerele ºi opþiunile sale asupra
celor douã jocuri, imprimatã într-un caroiaj de culoare roºie, se compune din trei
câmpuri:
- câmpul 1 - pentru numerele de jucat prin marcare;
- câmpul 2 - pentru scheme reduse ºi variante combinate compuse;
- câmpul 3 - pentru jocul NOROC.
Câmpurile 1 ºi 2 sunt împãrþite în trei zone, notate A, B ºi C, aºa cum se vede pe
bilet. Aceste douã câmpuri sunt utilizate numai pentru jocul LOTO 49, în timp ce
câmpul 3 este folosit numai pentru jocul NOROC.
Câmpul 1 este destinat marcãrii de cãtre participant a numerelor pe care doreºte sã
le joace. În fiecare din cele trei zone ale câmpului 1 sunt preimprimate în culoare roºie
cele 49 numere pe care participantul le poate juca, fiecare numãr fiind încadrat într-un
pãtrat cu linii de asemenea roºii. Fiecare din cele trei zone A, B, C ale câmpului 1
corespunde unei variante (simple sau combinate).
Câmpul 2 este format din douã coloane ºi are fond roºu. În aceste coloane sunt
preimprimate, pentru fiecare din cele trei zone A, B, C, cifrele 1, 2, 3, 4, 5 în prima
coloanã ºi cifrele 6, 7, 8, 9, 0 în a doua coloanã. Fiecare din aceste cifre este plasatã într-un
cerculeþ cu fond alb.
Câmpul 2 este destinat unor marcaje pe care participantul le face când doreºte sã
joace scheme reduse sau variante combinate compuse, care vor fi explicate detaliat puþin
mai departe. Trebuie reþinut cã cele trei zone A, B, C ale câmpului 2 sunt strict
corespunzãtoare celor trei zone ale câmpului 1.
Câmpul 3 este o linie formatã din douã pãrþi: partea din stânga, cu fond roºu,
cuprinde 8 cãsuþe în care sunt înscrise cifrele de la 1 la 8, fiecare cifrã fiind plasatã într-un
cerculeþ cu fond alb; partea din dreapta, cu fond alb, cuprinde 4 cãsuþe în care sunt înscrise
numerele 5, 8, 10, 20, fiecare dintre aceste numere având deasupra sa semnul x (ori).

Cum se face marcarea biletului

Marcarea biletului LOTO 49, în vederea participãrii la o tragere, constã din


însemnarea numerelor care se joacã în câmpul 1 ºi / sau a unor cifre în câmpul 2; atunci
când participantul doreºte sã joace ºi jocul NOROC, se însemneazã ºi unul sau mai multe
numere din câmpul 3. Aceastã însemnare se face cu cernealã sau pix cu pastã, de culoare
albastrã sau neagrã; nu este permisã marcarea cu cernealã sau pastã de culoare roºie,
deoarece înscrisurile ºi fondul general al biletului sunt roºii, iar dispozitivului de citire al
terminalului îi va fi practic imposibil sã facã distincþie între cifrele sau numerele
preimprimate ºi marcajele fãcute de jucãtor.
Marcarea se poate face fie prin X-uri, fie prin linii groase, fie prin cerculeþe mici
!
total umplute ( ). Oricum, trebuie avut în vedere cã marcarea trebuie sã fie fãcutã astfel
încât cãsuþa în care este înscris numãrul sã fie cât mai umplutã ºi sã nu se depãºeascã
conturul cãsuþei.
Pentru a se realiza siguranþa citirii unui marcaj, este indicat ca acesta sã fie fãcut
cu linii cât mai groase fãrã a se depãºi cãsuþele. Pe biletul LOTO 49 (fig. 1), în prima linie
de cãsuþe de deasupra câmpului 1, este trasatã o linie neagrã. Semnificaþia acestei linii
negre este de a indica participantului grosimea minimã a marcajelor pe care le face pe
bilet.
Figura 2. Modalitãþi de marcare a biletului LOTO 49

Cele mai frecvente erori de marcare a biletelor pentru jocurile loteristice


automatizate constau în: linii prea subþiri, depãºirea cãsuþelor sau insuficienta umplere a
cãsuþelor. De asemenea, s-au constatat ºi cazuri de murdãrire a câmpului de joc cu pete de
cernealã sau pastã, situaþii care pot genera citirea de cãtre terminal a unor numere pe care
participantul nu le-a marcat.
În figura 2 se pot vedea câteva exemple de marcare a biletelor LOTO 49.
Mai trebuie reþinut ºi faptul cã biletele care se introduc în terminal, în vederea
participãrii la un joc, nu trebuie sã fie pãtate, îndoite, boþite etc., deoarece terminalul nu
primeºte asemenea bilete, sau poate genera erori de citire a variantelor jucate de
participant.
Mai trebuie menþionate ºi alte câteva aspecte legate de completarea de cãtre
participanþi a biletelor LOTO 49. Este vorba de câteva prevederi ale Regulamentului
privind organizarea ºi administratea jocurilor LOTO.
În acest regulament, se menþioneazã cã “Participantul poartã întreaga rãspundere
pentru orice neconcordanþã, neînscrieri sau marcãri neregulamentare ale numerelor ºi ale
tuturor celorlalte date necesare a fi înscrise sau marcate pe biletele care-i aparþin ºi pe care
le depune.”
De asemenea, în regulament, se specificã: “La oricare din jocurile LOTO,
participantul este obligat sã verifice pe proprie rãspundere dacã biletul jucat a fost validat
de terminal pentru tragerea respectivã, în condiþiile de joc dorite ºi dacã numerele marcate
au fost preluate în totalitate ºi în mod corect de acesta.”

Figura 3. LOTO 49 - 3 variante simple


JOCUL LOTO 49

Tipurile de variante care se pot juca

Tipurile posibile de variante LOTO 49 care se pot juca pe biletul prezentat mai
înainte sunt urmãtoarele:
- variante simple;
- variante combinate;
- scheme reduse;
- variante combinate compuse;
- combinaþii CAP DE POD.

Variante simple

Varianta simplã - formaþia etalon a jocului LOTO 49 - este formatã din 6 numere
diferite din cele 49 care se pot juca. Din punct de vedere poziþional, o variantã simplã
corespunde unei zone dintre cele trei ale biletului, respectiv A, B, C.
Pentru a juca variante simple pe biletul LOTO 49 este suficientã marcarea
numerelor alese (câte 6 pentru fiecare variantã) în cele trei zone ale câmpului 1, câmpul 2
rãmânând nemarcat.
Pe un bilet LOTO 49 se pot juca una, douã sau trei variante simple, în oricare
din cele trei zone A, B, C.
Figura 3 prezintã un bilet LOTO 49 completat cu trei variante simple.

Variante combinate

O variantã combinatã este formatã din minimum 7 numere, ea reprezentând de


fapt mai multe variante simple; numãrul acestor variante simple este dat de:
C n6
(combinãri de n luate câte 6), unde n este numãrul de numere jucate.
O variantã combinatã este jucatã prin marcarea celor cel puþin 7 numere alese în
oricare din cele trei zone A, B, C ale câmpului 1.
Figura 4. LOTO 49 - O variantã combinatã

Pe un bilet LOTO 49 pot fi jucate una pânã la trei variante combinate, în


oricare din cele trei zone.
Figura 4 prezintã un exemplu de completare a biletului LOTO 49 cu o variantã
combinatã de 8 numere; se observã cã numãrul de variante simple jucate este 28:
combinãri de 8 numere luate câte 6.
Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate este prezentat în tabelul 12 de la
pagina 40.
Scheme reduse

Orice participant este convins de faptul cã jucând o variantã combinatã de 7, 8, 9,


… numere, ºansele de câºtig cresc. Cu cât numãrul de numere jucate este mai mare, cu
atât ºansele de câºtig sunt mai mari, dar ºi costul achitat este mai mare. Schemele reduse
reuºesc sã facã un compromis între numãrul de numere jucate ºi costul total, cu o scãdere
minimã a ºanselor de câºtig. Pentru un numãr oarecare de numere jucate, o schemã redusã
este reprezentatã printr-un numãr de variante simple mai mic (chiar mult mai mic) decât
numãrul total de variante ale desfãºurãrii variantei combinate de acelaºi numãr de
numere ºi care - în condiþiile în care la tragere ies 6, 5 sau 4 numere din cele jucate -
asigurã unul sau mai multe câºtiguri.
Pentru a înþelege schemele reduse, vom prezenta o astfel de schemã pentru 9
numere. Dacã participantul joacã toate combinaþiile posibile de 9 numere luate câte 6,
adicã o variantã combinatã de 9 numere, el va achita un cost corespunzãtor celor C 69 = 84
variante simple. O schemã redusã pentru 9 numere, având 12 variante simple, este datã în
tabelul de mai jos, în care cele 9 numere sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:
1) 1 2 3 4 5 6 7) 1 3 5 7 8 9
2) 1 2 3 4 7 8 8) 1 4 5 6 7 9
3) 1 2 3 6 7 9 9) 2 3 4 5 7 9
4) 1 2 4 5 8 9 10) 2 3 5 6 8 9
5) 1 2 5 6 7 8 11) 2 4 6 7 8 9
6) 1 3 4 6 8 9 12) 3 4 5 6 7 8
Aceastã schemã redusã asigurã obþinerea urmãtoarelor câºtiguri, în funcþie de
numãrul de numere din cele 9, ieºite la tragere, astfel:
- pentru 6 numere ieºite la tragere:
* 1 câºtig cat. I ºi 9 câºtiguri cat. a III-a sau
* 3 câºtiguri cat. a II-a ºi 9 câºtiguri cat. a III-a;
- pentru 5 numere ieºite la tragere:
* 1 câºtig cat. a II-a ºi 3 câºtiguri cat. a III-a sau
* 6 câºtiguri cat. a III-a;
- pentru 4 numere ieºite la tragere:
* 2 câºtiguri cat. a III-a sau
* 1 câºtig cat. a III-a.
În sistemul manual, jucarea unei scheme reduse presupune completarea pe
bilete a tuturor variantelor simple componente ale schemei. În sistemul de joc
automatizat, jucarea schemelor reduse se face foarte simplu, participantul trebuind
sã completeze doar numerele alese (în exemplul de mai sus, cele 9 numere) ºi codul
prin care terminalul identificã schema redusã. Mai concret, maniera de joc a
schemelor reduse pe biletele LOTO 49 constã din marcarea în una din zonele
câmpului 1 a numerelor ce se vor juca ºi marcarea în aceeaºi zonã din câmpul 2
a codului schemei reduse alese.
Prin urmare, pentru a putea juca scheme reduse LOTO 49, participantul
trebuie sã ºtie care sunt schemele reduse recunoscute de terminal, adicã sã ºtie
codurile acestora, câte numere se joacã pentru fiecare schemã redusã ºi câte variante
simple cuprinde fiecare schemã. Toate aceste informaþii sunt date în tabelul 1.

Figura 5. LOTO 49 - O schemã redusã


Pentru comparaþie, în ultima coloanã este prezentat, pentru fiecare schemã, numãrul
de variante ale combinaþiei complete din numerele jucate luate câte 6.

Numãr de numere Numãr variante Numãr variante


COD jucate schemã redusã combinaþie
completã
48 9 12 84
49 10 15 210
50 10 30 210
56 11 66 462
57 12 22 924
58 12 132 924
59 16 112 8008

Tabelul 1. Schemele reduse LOTO 49

Codul unei scheme reduse LOTO 49 este întotdeauna format din 2 cifre, aceste
douã cifre se marcheazã câte una în fiecare din cele douã coloane ale zonei
corespunzãtoare din câmpul 2 al biletului.
Schema redusã prezentatã mai înainte este chiar schema cu codul 48 din tabelul 1.
Pentru a juca aceastã schemã, participantul alege 9 numere pe care doreºte sã le joace, de
exemplu:
2, 10, 13, 19, 24, 28, 35, 37, 46
pe care le marcheazã în zona A a câmpului 1, iar în aceeaºi zonã A a câmpului 2
marcheazã cifrele 4 ºi 8, semnificând codul schemei reduse. Biletul astfel completat este
prezentat în fig. 5.
Pe un bilet se pot juca una, douã sau trei scheme reduse. Evident, aceste
scheme reduse pot fi diferite, dar pot fi ºi aceleaºi sau cu alte numere.
Pentru participanþi, în afarã de informaþiile cuprinse în tabelul 1, sunt importante ºi
indexurile de câºtiguri posibile pentru fiecare schemã, precum ºi variantele simple
componente. Indexurile de câºtiguri, precum ºi desfãºurãrile schemelor reduse vor fi
prezentate la sfârºitul acestei broºuri.

Variante combinate compuse

Acest tip de variante constituie o noutate în sistemul loteristic românesc, jucarea


lor fiind posibilã numai într-un sistem automatizat.
O variantã combinatã compusã este rezultatul compunerii a douã sau trei variante
combinate obiºnuite, care au particularitatea cã sunt formate din variante simple de mai
puþin de 6 numere, variantele rezultate având exact 6 numere. Pentru a înþelege structura
ºi modul de joc al variantelor combinate compuse, vom prezenta un exemplu simplu.
1 2 3 4
1 2 3 5 6 7
1 2 4 5 6 8
1 3 4 5 7 8
2 3 4 5

Tabelul 2. Desfãºurare zona A Tabelul 3. Desfãºurare zona B

1 2 3 4 6 7
1 2 3 5 6 7
1 2 4 5 6 7
1 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 6 8
1 2 3 5 6 8
1 2 4 5 6 8
1 3 4 5 6 8
2 3 4 5 6 8

1 2 3 4 7 8
1 2 3 5 7 8
1 2 4 5 7 8
1 3 4 5 7 8
2 3 4 5 7 8

Tabelul 4. Desfãºurarea variantei combinate compuse A x B

În zona A a biletului (câmpul 1) se joacã 5 numere - 1, 2, 3, 4, 5 - într-o variantã


combinatã de 4 numere varianta simplã, iar în zona B se joacã 3 numere - 6, 7, 8 - într-o
variantã combinatã de 2 numere varianta simplã. Altfel spus, în zona A se joacã C 54 =5
variante simple de câte 4 numere, iar în zona B se joacã C 32 =3 variante simple de câte 2
numere.
Compunerea celor douã variante combinate se face astfel: la fiecare variantã de 4
numere din zona A se “lipesc” pe rând toate variantele de 2 numere (4+2=6) din zona B.
În tabelele 2 ºi 3 sunt date desfãºurãrile celor douã variante combinate din zonele A,
respectiv B, iar în tabelul 4 este datã desfãºurarea variantei combinate compuse.
Numãrul de variante simple ale variantei combinate compuse se obþine prin
înmulþirea numerelor de variante simple ale celor douã combinate componente:
C 54 xC 32 = 5 x3 = 15

Figura 6. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã

Completarea biletului cu varianta combinatã compusã de mai sus se face astfel:


- în zona A a câmpului 1 se marcheazã cele 5 numere ale primei variante
combinate;
- în zona A a câmpului 2 se marcheazã numãrul de numere ale variantei simple
componente (4);
- în zona B a câmpului 1 se marcheazã cele 3 numere ale celei de a doua variante
combinate;
- în zona B a câmpului 2 se marcheazã numãrul de numere ale variantei simple
componente (2).
Va rezulta biletul completat din figura 6.
Aceeaºi variantã combinatã compusã poate fi jucatã nu doar în zonele A ºi B,
ci ºi în zonele B ºi C. O condiþie necesarã este ca cele douã variante combinate
componente sã fie marcate în zone vecine, respectiv A ºi B sau B ºi C.
În mod similar se poate juca ºi o variantã combinatã compusã din trei variante
combinate marcate în zonele A, B ºi C, cu respectarea condiþiei ca suma numerelor de
numere ale variantelor simple componente sã fie 6.
Pentru simplitate, variantele combinate compuse se mai folosesc ºi sub denumirile
de variante de tip A x B, B x C sau A x B x C.
Recapitulând cele spuse mai sus, rezultã urmãtoarele trei condiþii necesare în jocul
variantelor combinate compuse:
- suma numerelor marcate în câmpul 2 al biletului pentru cele douã (trei)
variante combinate componente trebuie sã fie 6;
- numerele marcate în cele douã (trei) zone (câmpul 1) trebuie sã nu se repete;
- în cazul compunerii a douã variante combinate, acestea trebuie sã fie
marcate în zone vecine: A ºi B sau B ºi C.
Posibilitãþile de alegere a numerelor din câmpul 2 pentru jucarea de variante
combinate compuse sunt date în tabelele 5 ºi 6 pentru variante combinate de tip A x B,
respectiv A x B x C.

Zona A (Zona B) 1 2 3 4 5
Zona B (Zona C) 5 4 3 2 1
TOTAL 6 6 6 6 6

Tabelul 5. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B


sau B x C

Zona A 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
Zona B 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1
Zona C 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tabelul 6. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse de tip


AxBxC
Din cele arãtate mai sus, rezultã cã pe un bilet LOTO 49 poate fi jucatã o singurã
variantã combinatã compusã; dacã aceastã variantã compusã este de tip A x B sau B x C,
atunci în zona rãmasã liberã (C sau A) poate fi jucatã o variantã simplã, o variantã
combinatã sau o schemã redusã.

Figura 7. LOTO 49 - Combinaþie CAP DE POD de 5 numere

Combinaþii CAP DE POD

Cu ajutorul variantelor combinate compuse participanþii pot juca ºi combinaþii


CAP DE POD. Analizând biletul LOTO 49 comparativ cu biletele celorlalte jocuri de tip
LOTO, se observã cã acesta nu are posibilitatea marcãrii combinaþiilor CAP DE
POD; de aceea, participantul care doreºte sã joace acest tip de variante, trebuie sã o facã
cu ajutorul variantelor combinate compuse.
Figura 8. LOTO 49 - Combinaþie CAP DE POD de 8 numere

Pentru a înþelege maniera de completare a unui bilet LOTO 49 cu o combinaþie


CAP DE POD prin intermediul variantelor compuse de tip A x B, sã vedem mai întâi care
este formula matematicã a combinaþiilor CAP DE POD pentru n (n ≥ 5) numere:

C n5 xC (149− n) + C n6 = C n5 x( 49 − n) + C n6

Din formulã rezultã cã o combinaþie CAP DE POD este, de fapt, o variantã


combinatã compusã plus o variantã combinatã; varianta combinatã compusã este formatã
dintr-o variantã combinatã de n numere luate câte 5 ºi o variantã combinatã din restul
numerelor pânã la 49 luate câte 1, iar varianta combinatã este una obiºnuitã de aceleaºi n
numere (luate câte 6).
Când n = 5 (numãrul minim de numere cu care se pot juca combinaþii CAP DE
POD la LOTO 49) termenul al doilea al formulei este zero; prin urmare, în acest caz,
combinaþia CAP DE POD este o variantã combinatã compusã ale cãrei componente sunt
o variantã combinatã de 5 numere luate câte 5 ºi o variantã combinatã din restul de 49 - 5 =
44 numere luate câte 1. Figura 7 aratã modul de completare a unei combinaþii CAP DE
POD pentru 5 numere, iar figura 8 aratã modul de completare a unei combinaþii CAP DE
POD pentru 8 numere.
Recapitulând, regulile de completare a unei variante CAP DE POD pentru n
numere (n ≥ 5) sunt:
a) pentru 5 numere:
- se marcheazã cele 5 numere alese în zona A, câmpul 1; iar în zona A, câmpul 2 se
marcheazã cifra 5;
- se marcheazã celelalte 44 numere în zona B, câmpul 1; iar în zona B, câmpul 2 se
marcheazã cifra 1.
b) pentru 6, 7, … numere;
- se marcheazã cele 6, 7, ... numere alese în zona A, câmpul 1; iar în zona A,
câmpul 2 se marcheazã cifra 5;
- se marcheazã restul de numere pânã la 49 în zona B, câmpul 1; iar în zona B,
câmpul 2 se marcheazã cifra 1;
- se marcheazã în zona C, câmpul 1 cele 6, 7, ... numere.
Datoritã faptului cã o combinaþie CAP DE POD se completeazã de participant ca o
variantã combinatã compusã, terminalul va imprima toate numerele marcate, adicã:
pentru zona A, va imprima cele n numere marcate, pentru zona B, va imprima celelalte
49-n numere, iar, dacã numãrul de numere pentru care se joacã CAP DE POD este mai
mare decât 5, se vor imprima cele n numere ºi pentru zona C.

Variante combinate compuse cu scheme reduse

Sistemul de joc LOTO 49 automatizat permite ca variantele combinate compuse


sã aibã drept componente nu numai variante combinate, ci ºi scheme reduse. Regulile ºi
condiþiile de joc sunt aceleaºi ca la variantele combinate compuse prezentate în
paragraful anterior.
În acest caz, o variantã combinatã compusã poate fi rezultatul compunerii unei
variante combinate cu o schemã redusã sau chiar a douã (trei) scheme reduse. Schemele
reduse prezentate mai înainte în tabelul 1 nu pot fi însã folosite pentru aceste compuneri,
deoarece ele au ca rezultat variante simple de 6 numere. Este necesar sã fie folosite alte
scheme reduse, ale cãror variante componente sã aibã mai puþin de 6 numere, pentru a le
putea compune cu variante combinate sau chiar cu alte scheme reduse.
Sistemul automatizat LOTO 49 are un numãr de 18 astfel de scheme reduse care
produc variante de mai puþin de 6 numere. Acestea sunt prezentate în tabelul 7.

Figura 9. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã dintr-o variantã combinatã


ºi o schemã redusã

Se observã cã existã 3 categorii de asemenea scheme reduse:


- care produc variante de 2 numere (6 scheme);
- care produc variante de 3 numere (7 scheme);
- care produc variante de 4 numere (5 scheme).
Toate posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse, inclusiv cu
ajutorul schemelor reduse din tabelul 7, sunt prezentate în tabelul 8.
Când joacã variante combinate compuse, indiferent dacã sunt cu sau fãrã scheme
reduse, participantul trebuie sã aibã tot timpul în vedere ca variantele rezultate din
compunere sã aibã exact 6 numere.

Figura 10. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse

Modul de completare a unei scheme reduse într-o variantã combinatã compusã


este identic cu cel al completãrii schemelor reduse normale (de 6 numere varianta),
prezentat mai înainte. Cu alte cuvinte, pentru zona în care se joacã o schemã redusã din
tabelul 7, în câmpul 2 nu se marcheazã numãrul de numere ale variantei simple
componente, ci codul schemei reduse.
În figura 9 este prezentat un exemplu de bilet LOTO 49 completat cu o variantã
combinatã de 5 numere luate câte 3 compusã cu o schemã redusã (cod 30) care produce
variante de câte 3 numere.

3 + 3 = 6.

Numãrul de numere Numãrul de numere


ale variantei simple ale variantei simple
din varianta combinatã din schema redusã 30

Numãrul Numãrul Numãrul


Cod de numere de variante de variante Numere în
schemã jucate schemã combinaþie variantã
completã
10 10 5 45 2
16 12 6 66 2
17 14 7 91 2
18 16 8 120 2
19 18 9 153 2
20 20 10 190 2

26 7 7 35 3
27 9 12 84 3
28 13 26 286 3
29 15 35 455 3
30 19 57 969 3
36 21 70 1.330 3
37 25 100 2.300 3

38 8 14 70 4
39 10 30 210 4
40 16 140 1.820 4
46 20 285 4.845 4
47 32 1.240 35.960 4

Tabelul 7. LOTO 49 - Scheme reduse pentru variante combinate compuse


Numãrul de variante simple este:
C 53 x nr. var. schema 30 = 10 x 57 = 570
aºa cum, de altfel, se vede imprimat ºi pe biletul jucat.
În fig. 10 este prezentatã o variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse -
coduri 19 ºi 40; numãrul de variante simple componente este:
nr. var. schema 19 x nr. var. schema 40 = 9 x 140 = 1260

Figura 11 prezintã o altã variantã combinatã compusã din douã scheme reduse -
coduri 16 ºi 26 - ºi o variantã combinatã de 5 numere luate câte 1; în acest caz, numãrul de
variante componente este:
nr. var. schema 16 x nr. var. schema 26 x C 51 = 6 x 7 x 5 = 210

ZONA A ZONA B ZONA C


variantã variantã -
combinatã combinatã
schemã redusã variantã -
combinatã
variantã schemã redusã -
combinatã
schemã redusã schemã redusã -
variantã variantã variantã
combinatã combinatã combinatã
variantã variantã schemã redusã
combinatã combinatã
variantã schemã redusã variantã
combinatã combinatã
variantã schemã redusã schemã redusã
combinatã
schemã redusã variantã variantã
combinatã combinatã
schemã redusã variantã schemã redusã
combinatã
schemã redusã schemã redusã variantã
combinatã
schemã redusã schemã redusã schemã redusã

Tabelul 8. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse


Figura 11. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse ºi o
variantã combinatã
Sumarul posibilitãþilor de joc pe biletele LOTO 49

În paragrafele anterioare s-au arãtat posibilitãþile de joc pentru fiecare tip de


variantã admisã de sistemul LOTO 49. Pe un bilet se pot însã juca nu numai variante de
un singur tip, ci orice combinaþie posibilã între tipurile de variante.
Þinând cont de faptul cã variantele combinate compuse ocupã 2 sau 3 zone,
posibilitãþile de joc pe biletul LOTO 49 pot fi rezumate astfel:
a) 1 - 3 variante simple;
b) 1 - 3 variante combinate;
c) 1 - 3 scheme reduse;
d) 1 variantã combinatã compusã de tip A x B sau B x C;
e) 1 combinaþie CAP DE POD de 5 numere;
f) orice combinaþie a pct. a) - e), în numãr de 1 - 3;
g) 1 variantã combinatã compusã de tip A x B x C;
h) 1 combinaþie CAP DE POD de 6 sau mai multe numere.
JOCUL NOROC

NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 49 completate cu variante LOTO 49;
cu alte cuvinte, nu este posibil sã se joace NOROC fãrã a juca ºi LOTO 49. În
momentul acceptãrii unui bilet LOTO 49, terminalul produce un numãr întâmplãtor de 7
cifre, care este numãrul NOROC. Participantul poate sã joace un numãr NOROC sau mai
multe - pânã la 64.000 numere. Atunci când opteazã pentru mai multe numere, acestea
vor fi de fapt un interval de numere consecutive care începe cu numãrul întâmplãtor
produs de terminal.

Astfel, de exemplu, dacã terminalul a produs numãrul întâmplãtor 2853119, iar


participantul doreºte sã joace 10 numere NOROC, atunci numerele cu care el participã la
tragere sunt de la 2853119 pânã la 2853128.
Dacã intervalul de numere întâmplãtoare depãºeºte numãrul maxim (9999999),
atunci el se continuã de la zero; astfel, de exemplu, dacã numãrul întâmplãtor generat este
9999995 ºi se joacã 8 numere NOROC, atunci numerele care participã la tragere sunt date
de intervalul 9999995 - 0000002.
Aºa cum s-a spus la început, acest numãr (sau aceste numere) NOROC participã la
o tragere specialã, separatã de tragerea LOTO 49, în urma cãreia se atribuie urmãtoarele
categorii de câºtiguri:
categoria I: toate cele 7 cifre ale numãrului (tot numãrul);
categoria a II-a: ultimele 6 cifre ale numãrului;
categoria a III-a: ultimele 5 cifre ale numãrului;
categoria a IV-a: ultimele 4 cifre ale numãrului;
categoria a V-a: ultimele 3 cifre ale numãrului;
categoria N+3: tot numãrul + 3;
categoria N-3: tot numãrul - 3.
Pentru a opta pentru jocul NOROC participantul are la dispoziþie câmpul 3 al
biletului unde trebuie sã marcheze cel puþin o cãsuþã. Semnificaþia numerelor din câmpul
3 este de factor de repetare pentru jocul NOROC. Acest factor de repetare se
completeazã astfel:
- în partea stângã a câmpului 3 (partea cu fond roºu ºi cãsuþele de la 1 la 8)
participantul poate marca o singurã cifrã sau nici una;
Figura 12. LOTO 49 - 1 variantã NOROC

- în partea dreaptã a câmpului 3, unde sunt preimprimate numerele 5, 8, 10, 20, se


pot marca 4, 3, 2, 1 cãsuþe sau nici una.
Factorul de repetare se obþine prin înmulþirea tuturor numerelor marcate în câmpul 3.
Factorul de repetare maxim se obþine prin înmulþirea numãrului celui mai mare din
partea stângã (8) cu toate cele patru numere din partea dreaptã, adicã:

8 x 5 x 8 x 10 x 20 = 64.000

Important de reþinut este faptul cã cel puþin o cãsuþã din câmpul 3 trebuie
marcatã atunci când participantul doreºte sã joace NOROC.
Capetele intervalului de numere NOROC sunt imprimate pe bilet ºi încadreazã
cuvântul "DA" dacã participantul joacã NOROC sau "NU" dacã participantul nu joacã
NOROC.
Numãrul întâmplãtor este generat de terminal chiar ºi în cazurile când participanþii
nu joacã NOROC.
Figura 12 ilustreazã un bilet completat pentru LOTO 49 (o schemã redusã ºi o
variantã simplã) ºi NOROC cu factor de repetare 1, iar figura 13 aratã un bilet cu o
variantã compusã de tip A x B x C ºi NOROC , cu factor de repetare 16.

Figura 13. LOTO 49 - 16 variante NOROC.


Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49

Dupã jucarea unui bilet, terminalul off-line imprimã pe acesta diferite informaþii
în mod identic în cele douã pãrþi din dreapta, care iniþial sunt albe. Dintre aceste douã
pãrþi, cea din dreapta, denumitã matrice, este automat detaºatã prin tãiere ºi cade într-o
cutie anexatã terminalului, constituind “martorul” scris al biletului jucat. Restul biletului,
adicã partea în care participantul a marcat numerele ºi opþiunile sale de joc împreunã cu
una din cele douã pãrþi pe care s-au imprimat numerele jucate ºi alte informaþii, rãmâne la
participant.
Pe biletele jucate pe terminalele on-line imprimarea numerelor jucate, a opþiunilor
de joc ºi a informaþiilor de identificare ºi control se face în partea dreaptã, fãrã ca
terminalul sã mai producã matrice. Biletul întreg jucat este înmânat participantului.
Pentru a-ºi verifica biletul sau biletele jucate, participantul are nevoie sã cunoascã
semnificaþia anumitor informaþii imprimate; pentru aceasta, în biletele din figurile 14 ºi
15 informaþiile care se imprimã pe un bilet LOTO 49 sunt numerotate, iar explicaþiile
sunt date mai jos.

1. Codul agenþiei la care este jucat biletul (6 cifre);

2. Numãrul de ordine al biletului în cadrul jocului LOTO 49 (5 cifre);

3. Data la care se închide jocul, în cazul de faþã LOTO 49; din motive de spaþiu, din
an sunt imprimate doar ultimele 2 cifre;

4. Codul terminalului din agenþie pe care s-a jucat biletul (A, B, C, D....);

5. Denumirea jocului (LOTO_49);

6. Numãrul de variante simple jucate pe bilet, pentru LOTO 49;

7. Valoarea în lei a biletului jucat, inclusiv preþul biletului ºi al variantelor jucate la


NOROC;
8. Informaþie specificã fiecãrei zone jucate a biletului:

- litera de început (A, B, C) reprezintã zona;

- cifrele care urmeazã au urmãtoarele semnificaþii:


6 - în zona A s-a jucat o variantã simplã;

0048 - în zona B s-a jucat o schemã redusã al cãrei cod este 48.
Informaþia apare sub aceastã formã atât în cazul schemelor reduse de 6 numere în
variantã, cât ºi în cazul schemelor reduse cu variante de mai puþin de 6 numere
(componente ale unei variante combinate compuse).
x - în zona C s-a jucat o variantã combinatã pentru care x are
valoarea 6 sau o variantã combinatã care este componentã a unei variante combinate
compuse, x reprezentând numãrul de numere ale variantei simple componente.

Figura 14. Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal off-line.


9. Numerele marcate de participant în zona respectivã;
10. Informaþie asupra jocului NOROC. Cuvântul NU înseamnã neparticiparea la
jocul NOROC, în timp ce DA semnificã participarea la acest joc;
11. xxxxxxx yyyyyyy - capetele intervalului de numere generate pentru jocul
NOROC;

Figura 15. Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49

jucat pe terminal on-line.


LOTO 49
INDEXURI DE PARTICIPARE
LOTO 49 - INDEXURILE DE PARTICIPARE

Indexurile de participare, adicã costurile corespunzãtoare, numãrului de numere


jucate folosind tipurile de variante care se pot juca la LOTO 49, se calculeazã dupã cum
urmeazã mai jos.
Pentru VARIANTE COMBINATE, costul se calculeazã prin înmulþirea
numãrului de variante simple componente, cu preþul stabilit pentru varianta simplã (de 6
numere). Numãrul de variante simple componente pentru toate variantele combinate se
citeºte din tabelul 9.
Pentru SCHEME REDUSE, costul se aflã prin înmulþirea numãrului de variante
simple componente, cu preþul stabilit pentru varianta simplã. Numãrul de variante simple
componente pentru schemele reduse LOTO 49 se citeºte din tabelul 1.
Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE - fãrã scheme reduse - costul se
aflã prin înmulþirea a 2 (3) valori citite din tabelul 10, cu preþul unei variante simple (de 6
numere). Cele 2 (3) valori reprezintã numãrul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5
numere) componente ale fiecãrei variante combinate ce compun varianta combinatã
compusã.
Mai clar, pentru a afla costul de plãtit pentru o variantã combinatã compusã - fãrã
scheme reduse - participantul trebuie sã înmulþeascã:
- pentru combinate compuse de tip A x B sau B x C: douã valori, ce reprezintã
fiecare, numãrul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate
ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu preþul unei variante simple (de 6
numere);
- pentru combinate compuse de tip A x B x C: trei valori, ce reprezintã fiecare,
numãrul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se
compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu preþul unei variante simple (de 6 numere).
Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE cu scheme reduse - costul se
aflã prin înmulþirea a 2 (3) valori citite din tabelul 7, cu preþul unei variante simple (de 6
numere). Cele 2 (3) valori vor fi cele care reprezintã numãrul de variante simple (de 2, 3
sau 4 numere) componente ale fiecãrei scheme ce compun varianta combinatã compusã.
Pentru COMBINAÞIILE CAP DE POD, costul se calculeazã prin înmulþirea
numãrului de variante simple (de 6 numere) componente, cu preþul stabilit pentru varianta
simplã. Numãrul de variante simple componente pentru toate combinaþiile CAP DE POD
se citeºte din tabelul 11.
Numãr de numere Numãr de variante simple
jucate componente
7 7
8 28
9 84
10 210
11 462
12 924
13 1.716
14 3.003
15 5.005
16 8.008
17 12.376
18 18.564
19 27.132
20 38.760
21 54.264
22 74.613
23 100.947
24 134.596
25 177.100
26 230.230
27 296.010
28 376.740
29 475.020
30 593.775
31 736.281
32 906.192
33 1.107.568
34 1.344.904
35 1.623.160
36 1.947.792
37 2.324.784
38 2.760.681
39 3.262.623
40 3.838.380
41 4.496.388
42 5.245.786
43 6.096.454
44 7.059.052
45 8.145.060
46 9.366.819
47 10.737.573
48 12.271.512
49 13.983.816

Tabelul 9. LOTO 49 - Numãrul de variante simple componente ale variantelor


combinate
Numãr de Variante Variante Variante Variante Variante
numere jucate combinate de combinate de combinate de combinate de combinate de
1 numãr 2 numere 3 numere 4 numere 5 numere
1 1 - - - -
2 2 1 - - -
3 3 3 1 - -
4 4 6 4 1 -
5 5 10 10 5 1
6 6 15 20 15 6
7 7 21 35 35 21
8 8 28 56 70 56
9 9 36 84 126 126
10 10 45 120 210 252
11 11 55 165 330 462
12 12 66 220 495 792
13 13 78 286 715 1.287
14 14 91 364 1.001 2.002
15 15 105 455 1.365 3.003
16 16 120 560 1.820 4.368
17 17 136 680 2.380 6.188
18 18 153 816 3.060 8.568
19 19 171 969 3.876 11.628
20 20 190 1.140 4.845 15.504
21 21 210 1.330 5.985 20.349
22 22 231 1.540 7.315 26.334
23 23 253 1.771 8.855 33.649
24 24 276 2.024 10.626 42.504
25 25 300 2.300 12.650 53.130
26 26 325 2.600 14.950 65.780
27 27 351 2.925 17.550 80.730
28 28 378 3.276 20.475 98.280
29 29 406 3.654 23.751 118.755
30 30 435 4.060 27.405 142.506
31 31 465 4.495 31.465 169.911
32 32 496 4.960 35.960 201.376
33 33 528 5.456 40.920 237.336
34 34 561 5.984 46.376 278.256
35 35 595 6.545 52.360 324.632
36 36 630 7.140 58.905 376.992
37 37 666 7.770 66.045 435.897
38 38 703 8.436 73.815 501.942
39 39 741 9.139 82.251 575.757
40 40 780 9.880 91.390 658.008
41 41 820 10.660 101.270 749.398
42 42 861 11.480 111.930 850.668
43 43 903 12.341 123.410 962.598
44 44 946 13.244 135.751 1.086.008
45 - 990 14.190 148.995 1.221.759
46 - - 15.180 163.185 1.370.754
47 - - - 178.365 1.533.939
48 - - - - 1.712.304

Tabelul 10. LOTO 49 - Numãrul de variante simple componente ale variantelor


combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere
Numãr de Numãr variante simple
numere jucate componente

5 44

6 259

7 889

8 2.324

9 5.124

10 10.038

11 18.018

12 30.228

13 48.048

Tabelul 11. LOTO 49 - Numãrul de variante simple componente ale combinaþiilor


CAP DE POD
LOTO 49

INDEXURI DE CÂ{TIGURI
Numere câºtigãtoare din cele jucate
Numere Variante sim- 6 5 4
jucate ple
componente Categoria de câºtiguri
I II III II III III
7 7 1 6 - 2 5 3
8 28 1 12 15 3 15 6
9 84 1 18 45 4 30 10
10 210 1 24 90 5 50 15
11 462 1 30 150 6 75 21
12 924 1 36 225 7 105 28
13 1.716 1 42 315 8 140 36
14 3.003 1 48 420 9 180 45
15 5.005 1 54 540 10 225 55
16 8.008 1 60 675 11 275 66
17 12.376 1 66 825 12 330 78
18 18.564 1 72 990 13 390 91
19 27.132 1 78 1.170 14 455 105
20 38.760 1 84 1.365 15 525 120
21 54.264 1 90 1.575 16 600 136
22 74.613 1 96 1.800 17 680 153
23 100.947 1 102 2.040 18 765 171
24 134.596 1 108 2.295 19 855 190
25 177.100 1 114 2.565 20 950 210
26 230.230 1 120 2.850 21 1.050 231
27 296.010 1 126 3.150 22 1.155 253
28 376.740 1 132 3.465 23 1.265 276
29 475.020 1 138 3.795 24 1.380 300
30 593.775 1 144 4.140 25 1.500 325
31 736.281 1 150 4.500 26 1.625 351
32 906.192 1 156 4.875 27 1.755 378
33 1.107.568 1 162 5.265 28 1.890 406
34 1.344.904 1 168 5.670 29 2.030 435
35 1.623.160 1 174 6.090 30 2.175 465
36 1.947.792 1 180 6.525 31 2.325 496
37 2.324.784 1 186 6.975 32 2.480 528
38 2.760.681 1 192 7.440 33 2.640 561
39 3.262.623 1 198 7.920 34 2.805 595
40 3.838.380 1 204 8.415 35 2.975 630
41 4.496.388 1 210 8.925 36 3.150 666
42 5.245.786 1 216 9.450 37 3.330 703
43 6.096.454 1 222 9.990 38 3.515 741
44 7.059.052 1 228 10.545 39 3.705 780
45 8.145.060 1 234 11.115 40 3.900 820
46 9.366.819 1 240 11.700 41 4.100 861
47 10.737.573 1 246 12.300 42 4.305 903
48 12.271.512 1 252 12.915 43 4.515 -
49 13.983.816 1 258 13.545 - - -

Tabelul 12. LOTO 49 - Index de câºtiguri pentru variante combinate


LOTO 49 - INDEXURI DE CªTIGURI PENTRU VARIANTE
COMBINATE COMPUSE

Dupã cum s-a vãzut, variantele componente ale combinatelor compuse pot avea 1,
2, 3, 4 sau 5 numere. Pentru fiecare dintre acestea, pe paginile care urmeazã este prezentat
un tabel în care participanþii gãsesc numãrul de variante (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere, în
funcþie de combinaþia jucatã) care au numere câºtigãtoare (tabelele 17 - 21).
Metodã de determinare manualã a câºtigurilor unei variante combinate
compuse
Determinarea numãrului exact de câºtiguri pe categorii la LOTO 49 se face de
cãtre participant, folosind 2 sau 3 din cele 5 tabele de indexuri, conform unei metodologii
explicate mai jos prin douã exemple.
Exemplul 1
Presupunem cã în zona A a biletului LOTO 49 s-a jucat o combinatã de 7 numere
7 14 22 28 32 38 46
cu variante de 4 numere, iar în zona B s-a jucat o combinatã de 5 numere
1 8 13 23 31
cu variante de 2 numere. Aceastã variantã combinatã compusã este prezentatã pe biletul
din figura 16.
Presupunem, de asemenea, cã numerele câºtigãtoare ieºite la tragere sunt:
7 31 46 13 28 1
ceea ce înseamnã cã din zona A au ieºit câºtigãtoare 3 numere (7, 28, 46), iar din zona B
au ieºit câºtigãtoare 3 numere (1, 13, 31).
Mai întâi privim în tabelul 20 (indexul variantelor combinate de 4 numere), în care
- la intersecþia liniei 7 numere jucate cu coloana 3 numere câºtigãtoare - vom gãsi:
0 4 18
ceea ce înseamnã cã în combinata de 7 numere cu variante de 4 numere sunt:
0 variante cu 4 numere câºtigãtoare;
4 variante cu 3 numere câºtigãtoare;
18 variante cu 2 numere câºtigãtoare;
Figura 16. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã A x B

Privim apoi tabelul 18 (indexul variantelor combinate de 2 numere), în care - la


intersecþia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere câºtigãtoare - vom gãsi
3 6 0
ceea ce înseamnã cã în combinata de 5 numere cu variante de 2 numere sunt:
3 variante cu 2 numere câºtigãtoare;
6 variante cu 1 numãr câºtigãtor;
0 variante cu 0 numere câºtigãtoare.
Vom aºeza toate aceste date într-un tabel de forma celui de mai jos (tabelul 13),
astfel încât în cãsuþele primei linii vom înscrie numãrul de numere câºtigãtoare ale
variantelor de 4 numere pentru zona A - 4, 3, 2, iar în cãsuþele primei coloane vom înscrie
numãrul de numere câºtigãtoare ale variantelor de 2 numere pentru zona B - 2, 1, 0.
Totodatã, în linia a 2-a, respectiv în coloana a 2-a ale tabelului, completãm valorile
corespunzãtoare citite mai înainte din indexuri.
ZONA A

4 3 2

0 4 18

2 3

1 6

0 0

Tabelul 13
În continuare vom lucra pe acelaºi tabel. Din motive de claritate a expunerii, vom
prezenta urmãtoarea formã a tabelului sub denumirea de tabelul 14.
Mai întâi completãm cãsuþele mici cu sumele numerelor câºtigãtoare din
variantele zonelor A ºi B, adicã:
2 + 4 = 6
2 + 3 = 5
2 + 2 = 4
1 + 4 = 5
1 + 3 = 4
0 + 4 = 4
Se observã cã tabelul este astfel construit încât variantele rezultate cu mai puþin de
4 numere nu sunt luate în considerare.
În continuare, completãm cãsuþele mari ale tabelului 14 cu produsele numerelor
de variante, astfel:
3 x 0 = 0
3 x 4 = 12
3 x 18 = 54
6 x 0 = 0
6 x 4 = 24
0 x 0 = 0
Aceste rezultate constituie numerele de variante cu 6, 5 ºi 4 numere câºtigãtoare,
deci tabelul va arãta astfel:

ZONA A

4 3 2

0 4 18

6 5 4
2 3 0 12 54

5 4
1 6 0 24

4
0 0 0

Tabelul 14
Pentru a afla rezultatul final, este suficient sã facem sumele valorilor din cãsuþele
mari pentru 5 ºi 4 numere câºtigãtoare. Vom obþine:
0 variante cu 6 numere câºtigãtoare (categoria I)
0 + 12 = 12 variante cu 5 numere câºtigãtoare (categoria a II-a)
0 + 24 + 54= 78 variante cu 4 numere câºtigãtoare (categoria a III-a)
Exemplul 2
Al doilea exemplu se referã la determinarea numãrului de variante cu 6, 5 ºi 4
numere câºtigãtoare, în cazul unei variante combinate compuse de tip A x B x C.
Presupunem cã în zona A a biletului s-a jucat o combinatã de 5 numere

4 8 34 38 46

în variante de 3 numere, în zona B s-a jucat o combinatã de 7 numere

1 13 18 22 23 29 32

în variante de 1 numãr, iar în zona C s-a jucat o combinatã de 5 numere

7 14 19 28 35

în variante de 2 numere. Varianta combinatã compusã este prezentatã pe biletul din figura 17.

Figura 17. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã A x B x C


Presupunem cã numerele ieºite la tragere sunt:
28 7 46 22 34 19
ceea ce înseamnã cã din zona A au ieºit câºtigãtoare douã numere (34, 46), din zona B a
ieºit un singur numãr (22), iar din zona C au ieºit câºtigãtoare trei numere (7, 19, 28).
Metodologia de determinare a numãrului de variante cu 6, 5 ºi 4 numere
câºtigãtoare este similarã celei prezentate la exemplul 1, cu deosebirea cã se face în douã
etape: mai întâi se determinã numãrul de variante pentru combinaþia A x B ºi apoi
numãrul de variante câºtigãtoare pentru combinaþia jucatã, A x B x C.
Pentru combinaþia A x B vom completa un tabel similar tabelelor 13 ºi 14. În
indexul variantelor componente de 3 numere, la intersecþia liniei 5 numere jucate cu
coloana 2 numere câºtigãtoare gãsim:
0 3 6
iar în indexul variantelor componente de 1 numãr, la intersecþia liniei 7 numere jucate cu
coloana 1 numãr câºtigãtor gãsim:
1 6
Se obþine tabelul 15, completat dupã aceleaºi reguli ca la exemplul 1.

ZONA A

3 2 1

0 3 6

4 3 2
1 1 0 3 6

3 2
0 6 0 18

Tabelul 15
Din acest tabel rezultã cã în combinaþia parþialã A x B avem:
4 numere câºtigãtoare 3 numere câºtigãtoare 2 numere câºtigãtoare
0 3 24
Construim acum tabelul 16, pentru întreaga combinaþie A x B x C, în care pentru
combinaþia A x B aºezãm rezultatele de mai sus. Tot în tabelul 16 vom aºeza ºi elementele
corespunzãtoare combinatei C, citite în tabelul cu variante componente de 2 numere, la
intersecþia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere câºtigãtoare:
3 6 0
Ignorând, ca ºi în exemplul anterior, variantele care furnizeazã mai puþin de 4
numere câºtigãtoare, obþinem urmãtorul tabel:

COMBINATIA A X B

4 3 2

0 3 24

6 5 4
2 3 0 9 72

1 6 5 4
0 18

4
0 0 0

Tabelul 16
Conform celor arãtate la exemplul 1, fãcând însumãrile pe variante de 6, 5 ºi 4
numere câºtigãtoare, obþinem:
6 numere 5 numere 4 numere
câºtigãtoare câºtigãtoare câºtigãtoare
0 9 90
Dupã cum se observã, metodologia de determinare a variantelor câºtigãtoare este
destul de laborioasã. Oricum, calculatorul stabileºte exact numãrul ºi categoriile
câºtigurilor. Prezentarea de mai sus este fãcutã pentru acei participanþi care doresc sã-ºi
stabileascã singuri câºtigurile.
Numere câºtigãtoare din cele jucate
Numere Variante 3 2 1 0
jucate de 1
numãr Numãr variante cu 1, 0 numere câºtigãtoare
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 - - - - 1 - - 1
2 2 - - 2 - 1 1 - 2
3 3 3 - 2 1 1 2 - 3
4 4 3 - 2 2 1 3 - 4
5 5 3 - 2 3 1 4 - 5
6 6 3 - 2 4 1 5 - 6
7 7 3 - 2 5 1 6 - 7
8 8 3 - 2 6 1 7 - 8
9 9 3 - 2 7 1 8 - 9
10 10 3 - 2 8 1 9 - 10
11 11 3 - 2 9 1 10 - 11
12 12 3 - 2 10 1 11 - 12
13 13 3 - 2 11 1 12 - 13
14 14 3 - 2 12 1 13 - 14
15 15 3 - 2 13 1 14 - 15
16 16 3 - 2 14 1 15 - 16
17 17 3 - 2 15 1 16 - 17
18 18 3 - 2 16 1 17 - 18
19 19 3 - 2 17 1 18 - 19
20 20 3 - 2 18 1 19 - 20
21 21 3 - 2 19 1 20 - 21
22 22 3 - 2 20 1 21 - 22
23 23 3 - 2 21 1 22 - 23
24 24 3 - 2 22 1 23 - 24
25 25 3 - 2 23 1 24 - 25
26 26 3 - 2 24 1 25 - 26
27 27 3 - 2 25 1 26 - 27
28 28 3 - 2 26 1 27 - 28
29 29 3 - 2 27 1 28 - 29
30 30 3 - 2 28 1 29 - 30
31 31 3 - 2 29 1 30 - 31
32 32 3 - 2 30 1 31 - 32
33 33 3 - 2 31 1 32 - 33
34 34 3 - 2 32 1 33 - 34
35 35 3 - 2 33 1 34 - 35
36 36 3 - 2 34 1 35 - 36
37 37 3 - 2 35 1 36 - 37
38 38 3 - 2 36 1 37 - 38
39 39 3 - 2 37 1 38 - 39
40 40 3 - 2 38 1 39 - 40
41 41 3 - 2 39 1 40 - 41
42 42 3 - 2 40 1 41 - 42
43 43 3 - 2 41 1 42 - 43
44 44 3 - 2 42 1 43 - -

Tabel 17. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 1 numãr


Numere câstigãtoare din cele jucate
Numere Variante 4 3 2 1 0
jucate de 2
numere Numãr variante cu 2, 1, 0 numere câºtigãtoare
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
2 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
3 3 - - - 3 - - 1 2 - - 2 1 - - 3
4 6 6 - - 3 3 - 1 4 1 - 3 3 - - 6
5 10 6 - - 3 6 - 1 6 3 - 4 6 - - 10
6 15 6 - - 3 9 - 1 8 6 - 5 10 - - 15
7 21 6 - - 3 12 - 1 10 10 - 6 15 - - 21
8 28 6 - - 3 15 - 1 12 15 - 7 21 - - 28
9 36 6 - - 3 18 - 1 14 21 - 8 28 - - 36
10 45 6 - - 3 21 - 1 16 28 - 9 36 - - 45
11 55 6 - - 3 24 - 1 18 36 - 10 45 - - 55
12 66 6 - - 3 27 - 1 20 45 - 11 55 - - 66
13 78 6 - - 3 30 - 1 22 55 - 12 66 - - 78
14 91 6 - - 3 33 - 1 24 66 - 13 78 - - 91
15 105 6 - - 3 36 - 1 26 78 - 14 91 - - 105
16 120 6 - - 3 39 - 1 28 91 - 15 105 - - 120
17 136 6 - - 3 42 - 1 30 105 - 16 120 - - 136
18 153 6 - - 3 45 - 1 32 120 - 17 136 - - 153
19 171 6 - - 3 48 - 1 34 136 - 18 153 - - 171
20 190 6 - - 3 51 - 1 36 153 - 19 171 - - 190
21 210 6 - - 3 54 - 1 38 171 - 20 190 - - 210
22 231 6 - - 3 57 - 1 40 190 - 21 210 - - 231
23 253 6 - - 3 60 - 1 42 210 - 22 231 - - 253
24 276 6 - - 3 63 - 1 44 231 - 23 253 - - 276
25 300 6 - - 3 66 - 1 46 253 - 24 276 - - 300
26 325 6 - - 3 69 - 1 48 276 - 25 300 - - 325
27 351 6 - - 3 72 - 1 50 300 - 26 325 - - 351
28 378 6 - - 3 75 - 1 52 325 - 27 351 - - 378
29 406 6 - - 3 78 - 1 54 351 - 28 378 - - 406
30 435 6 - - 3 81 - 1 56 378 - 29 406 - - 435
31 465 6 - - 3 84 - 1 58 406 - 30 435 - - 465
32 496 6 - - 3 87 - 1 60 435 - 31 465 - - 496
33 528 6 - - 3 90 - 1 62 465 - 32 496 - - 528
34 561 6 - - 3 93 - 1 64 496 - 33 528 - - 561
35 595 6 - - 3 96 - 1 66 528 - 34 561 - - 595
36 630 6 - - 3 99 - 1 68 561 - 35 595 - - 630
37 666 6 - - 3 102 - 1 70 595 - 36 630 - - 666
38 703 6 - - 3 105 - 1 72 630 - 37 666 - - 703
39 741 6 - - 3 108 - 1 74 666 - 38 703 - - 741
40 780 6 - - 3 111 - 1 76 703 - 39 741 - - 780
41 820 6 - - 3 114 - 1 78 741 - 40 780 - - 820
42 861 6 - - 3 117 - 1 80 780 - 41 820 - - 861
43 903 6 - - 3 120 - 1 82 820 - 42 861 - - 903
44 946 6 - - 3 123 - 1 84 861 - 43 903 - - -
45 990 6 - - 3 126 - 1 86 903 - - - - - -

Tabel 18. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 2 numere


Numere câstigãtoare din cele jucate
Variante 5 4 3 2 1
Numere
de 3
jucate Numãr variante cu 3, 2, 1 numere câºtigãtoare
numere
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
3 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
4 4 - - - 4 - - 1 3 - - 2 2 - - 3
5 10 10 - - 4 6 - 1 6 3 - 3 6 - - 6
6 20 10 - - 4 12 - 1 9 9 - 4 12 - - 10
7 35 10 - - 4 18 - 1 12 18 - 5 20 - - 15
8 56 10 - - 4 24 - 1 15 30 - 6 30 - - 21
9 84 10 - - 4 30 - 1 18 45 - 7 42 - - 28
10 120 10 - - 4 36 - 1 21 63 - 8 56 - - 36
11 165 10 - - 4 42 - 1 24 84 - 9 72 - - 45
12 220 10 - - 4 48 - 1 27 108 - 10 90 - - 55
13 286 10 - - 4 54 - 1 30 135 - 11 110 - - 66
14 364 10 - - 4 60 - 1 33 165 - 12 132 - - 78
15 455 10 - - 4 66 - 1 36 198 - 13 156 - - 91
16 560 10 - - 4 72 - 1 39 234 - 14 182 - - 105
17 680 10 - - 4 78 - 1 42 273 - 15 210 - - 120
18 816 10 - - 4 84 - 1 45 315 - 16 240 - - 136
19 969 10 - - 4 90 - 1 48 360 - 17 272 - - 153
20 1.140 10 - - 4 96 - 1 51 408 - 18 306 - - 171
21 1.330 10 - - 4 102 - 1 54 459 - 19 342 - - 190
22 1.540 10 - - 4 108 - 1 57 513 - 20 380 - - 210
23 1.771 10 - - 4 114 - 1 60 570 - 21 420 - - 231
24 2.024 10 - - 4 120 - 1 63 630 - 22 462 - - 253
25 2.300 10 - - 4 126 - 1 66 693 - 23 506 - - 276
26 2.600 10 - - 4 132 - 1 69 759 - 24 552 - - 300
27 2.925 10 - - 4 138 - 1 72 828 - 25 600 - - 325
28 3.276 10 - - 4 144 - 1 75 900 - 26 650 - - 351
29 3.654 10 - - 4 150 - 1 78 975 - 27 702 - - 378
30 4.060 10 - - 4 156 - 1 81 1.053 - 28 756 - - 406
31 4.495 10 - - 4 162 - 1 84 1.134 - 29 812 - - 435
32 4.960 10 - - 4 168 - 1 87 1.218 - 30 870 - - 465
33 5.456 10 - - 4 174 - 1 90 1.305 - 31 930 - - 496
34 5.984 10 - - 4 180 - 1 93 1.395 - 32 992 - - 528
35 6.545 10 - - 4 186 - 1 96 1.488 - 33 1.056 - - 561
36 7.140 10 - - 4 192 - 1 99 1.584 - 34 1.122 - - 595
37 7.770 10 - - 4 198 - 1 102 1.683 - 35 1.190 - - 630
38 8.436 10 - - 4 204 - 1 105 1.785 - 36 1.260 - - 666
39 9.139 10 - - 4 210 - 1 108 1.890 - 37 1.332 - - 703
40 9.880 10 - - 4 216 - 1 111 1.998 - 38 1.406 - - 741
41 10.660 10 - - 4 222 - 1 114 2.109 - 39 1.482 - - 780
42 11.480 10 - - 4 228 - 1 117 2.223 - 40 1.560 - - 820
43 12.341 10 - - 4 234 - 1 120 2.340 - 41 1.640 - - 861
44 13.244 10 - - 4 240 - 1 123 2.460 - 42 1.722 - - 903
45 14.190 10 - - 4 246 - 1 126 2.583 - 43 1.806 - - -
46 15.180 10 - - 4 252 - 1 129 2.709 - - - - - -

Tabel 19. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 3 numere


Numere câstigãtoare din cele jucate
Variante 6 5 4 3 2
Numere
de 4
jucate Numãr variante cu 4, 3, 2 numere câºtigãtoare
numere
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2
4 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
5 5 - - - 5 - - 1 4 - - 2 3 - - 3
6 15 15 - - 5 10 - 1 8 6 - 3 9 - - 6
7 35 15 - - 5 20 - 1 12 18 - 4 18 - - 10
8 70 15 - - 5 30 - 1 16 36 - 5 30 - - 15
9 126 15 - - 5 40 - 1 20 60 - 6 45 - - 21
10 210 15 - - 5 50 - 1 24 90 - 7 63 - - 28
11 330 15 - - 5 60 - 1 28 126 - 8 84 - - 36
12 495 15 - - 5 70 - 1 32 168 - 9 108 - - 45
13 715 15 - - 5 80 - 1 36 216 - 10 135 - - 55
14 1.001 15 - - 5 90 - 1 40 270 - 11 165 - - 66
15 1.365 15 - - 5 100 - 1 44 330 - 12 198 - - 78
16 1.820 15 - - 5 110 - 1 48 396 - 13 234 - - 91
17 2.380 15 - - 5 120 - 1 52 468 - 14 273 - - 105
18 3.060 15 - - 5 130 - 1 56 546 - 15 315 - - 120
19 3.876 15 - - 5 140 - 1 60 630 - 16 360 - - 136
20 4.845 15 - - 5 150 - 1 64 720 - 17 408 - - 153
21 5.985 15 - - 5 160 - 1 68 816 - 18 459 - - 171
22 7.315 15 - - 5 170 - 1 72 918 - 19 513 - - 190
23 8.855 15 - - 5 180 - 1 76 1.026 - 20 570 - - 210
24 10.626 15 - - 5 190 - 1 80 1.140 - 21 630 - - 231
25 12.650 15 - - 5 200 - 1 84 1.260 - 22 693 - - 253
26 14.950 15 - - 5 210 - 1 88 1.386 - 23 759 - - 276
27 17.550 15 - - 5 220 - 1 92 1.518 - 24 828 - - 300
28 20.475 15 - - 5 230 - 1 96 1.656 - 25 900 - - 325
29 23.751 15 - - 5 240 - 1 100 1.800 - 26 975 - - 351
30 27.405 15 - - 5 250 - 1 104 1.950 - 27 1.053 - - 378
31 31.465 15 - - 5 260 - 1 108 2.106 - 28 1.134 - - 406
32 35.960 15 - - 5 270 - 1 112 2.268 - 29 1.218 - - 435
33 40.920 15 - - 5 280 - 1 116 2.436 - 30 1.305 - - 465
34 46.376 15 - - 5 290 - 1 120 2.610 - 31 1.395 - - 496
35 52.360 15 - - 5 300 - 1 124 2.790 - 32 1.488 - - 528
36 58.905 15 - - 5 310 - 1 128 2.976 - 33 1.584 - - 561
37 66.045 15 - - 5 320 - 1 132 3.168 - 34 1.683 - - 595
38 73.815 15 - - 5 330 - 1 136 3.366 - 35 1.785 - - 630
39 82.251 15 - - 5 340 - 1 140 3.570 - 36 1.890 - - 666
40 91.390 15 - - 5 350 - 1 144 3.780 - 37 1.998 - - 703
41 101.270 15 - - 5 360 - 1 148 3.996 - 38 2.109 - - 741
42 111.930 15 - - 5 370 - 1 152 4.218 - 39 2.223 - - 780
43 123.410 15 - - 5 380 - 1 156 4.446 - 40 2.340 - - 820
44 135.751 15 - - 5 390 - 1 160 4.680 - 41 2.460 - - 861
45 148.995 15 - - 5 400 - 1 164 4.920 - 42 2.583 - - 903
46 163.185 15 - - 5 410 - 1 168 5.166 - 43 2.709 - - -
47 178.365 15 - - 5 420 - 1 172 5.418 - - - - - -

Tabel 20. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 4 numere


Numere câstigãtoare din cele jucate
Variante 6 5 4 3
Numere
de 5
jucate Numãr variante cu 5, 4, 3 numere câºtigãtoare
numere
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
5 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1
6 6 6 - - 1 5 - - 2 4 - - 3
7 21 6 15 - 1 10 10 - 3 12 - - 6
8 56 6 30 - 1 15 30 - 4 24 - - 10
9 126 6 45 - 1 20 60 - 5 40 - - 15
10 252 6 60 - 1 25 100 - 6 60 - - 21
11 462 6 75 - 1 30 150 - 7 84 - - 28
12 792 6 90 - 1 35 210 - 8 112 - - 36
13 1.287 6 105 - 1 40 280 - 9 144 - - 45
14 2.002 6 120 - 1 45 360 - 10 180 - - 55
15 3.003 6 135 - 1 50 450 - 11 220 - - 66
16 4.368 6 150 - 1 55 550 - 12 264 - - 78
17 6.188 6 165 - 1 60 660 - 13 312 - - 91
18 8.568 6 180 - 1 65 780 - 14 364 - - 105
19 11.628 6 195 - 1 70 910 - 15 420 - - 120
20 15.504 6 210 - 1 75 1.050 - 16 480 - - 136
21 20.349 6 225 - 1 80 1.200 - 17 544 - - 153
22 26.334 6 240 - 1 85 1.360 - 18 612 - - 171
23 33.649 6 255 - 1 90 1.530 - 19 684 - - 190
24 42.504 6 270 - 1 95 1.710 - 20 760 - - 210
25 53.130 6 285 - 1 100 1.900 - 21 840 - - 231
26 65.780 6 300 - 1 105 2.100 - 22 924 - - 253
27 80.730 6 315 - 1 110 2.310 - 23 1.012 - - 276
28 98.280 6 330 - 1 115 2.530 - 24 1.104 - - 300
29 118.755 6 345 - 1 120 2.760 - 25 1.200 - - 325
30 142.506 6 360 - 1 125 3.000 - 26 1.300 - - 351
31 169.911 6 375 - 1 130 3.250 - 27 1.404 - - 378
32 201.376 6 390 - 1 135 3.510 - 28 1.512 - - 406
33 237.336 6 405 - 1 140 3.780 - 29 1.624 - - 435
34 278.256 6 420 - 1 145 4.060 - 30 1.740 - - 465
35 324.632 6 435 - 1 150 4.350 - 31 1.860 - - 496
36 376.992 6 450 - 1 155 4.650 - 32 1.984 - - 528
37 435.897 6 465 - 1 160 4.960 - 33 2.112 - - 561
38 501.942 6 480 - 1 165 5.280 - 34 2.244 - - 595
39 575.757 6 495 - 1 170 5.610 - 35 2.380 - - 630
40 658.008 6 510 - 1 175 5.950 - 36 2.520 - - 666
41 749.398 6 525 - 1 180 6.300 - 37 2.664 - - 703
42 850.668 6 540 - 1 185 6.660 - 38 2.812 - - 741
43 962.598 6 555 - 1 190 7.030 - 39 2.964 - - 780
44 1.086.008 6 570 - 1 195 7.410 - 40 3.120 - - 820
45 1.221.759 6 585 - 1 200 7.800 - 41 3.280 - - 861
46 1.370.754 6 600 - 1 205 8.200 - 42 3.444 - - 903
47 1.533.939 6 615 - 1 210 8.610 - 43 3.612 - - -
48 1.712.304 6 630 - 1 215 9.030 - - - - - -

Tabel 21. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 5 numere


Numere iesite câstigãtoare

Variante 6 5 4 3
Numere simple
jucate componente
Numar variante pe categorii de câstiguri

I II III I II III I II III I II III

5 44 - 1 43 - - 2 42 - - 3

6 259 1 258 - 1 48 210 - 4 91 - - 9

7 889 1 258 630 1 53 425 - 6 147 - - 18

8 2.324 1 258 1.245 1 58 645 - 8 210 - - 30

9 5.124 1 258 1.845 1 63 870 - 10 280 - - 45

10 10.038 1 258 2.430 1 68 1.100 - 12 357 - - 63

11 18.018 1 258 3.000 1 73 1.335 - 14 441 - - 84

12 30.228 1 258 3.555 1 78 1.575 - 16 532 - - 108

13 48.048 1 258 4.095 1 83 1.820 - 18 630 - - 135

Tabelul 22. LOTO 49 - INDEX DE CÂSTIGURI PENTRU COMBINATII CAP


DE POD
LOTO 49
SCHEME REDUSE (CU VARIANTE
DE 6 NUMERE)
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 48


Numere jucate 9 REDUCERE
Num\r variante schem\ 12 85,71 %
Num\r variante combina]ie complet\ 84

INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - 9 12 14,29
sau - 3 6 72 85,71
5 - 1 3 72 57,14
sau - - 6 54 42,86
4 - - 2 54 42,86
sau - - 1 72 57,14

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 49
Numere jucate 10 REDUCERE
Num\r variante schem\ 15 92,85 %
Num\r variante combina]ie complet\ 210
INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - 6 15 7,15
sau - 2 6 180 85,71
sau - - 12 15 7,14
5 - 1 2 90 35,71
sau - - 5 72 28,58
sau - - 4 90 35,71
4 - - 3 15 7,14
sau - - 1 180 85,72
sau - - - 15 7,14

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
13 x x x x x x
14 x x x x x x
15 x x x x x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 50


Numere jucate 10 REDUCERE
Num\r variante schem\ 30 85,71 %
Num\r variante combina]ie complet\ 210

INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - 18 30 14,29
sau - 4 12 180 85,71
5 - 1 6 180 71,43
sau - - 10 72 28,57
4 - - 3 30 14,29
sau - - 2 180 85,71

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 x x x x x x
12 x x x x x x
13 x x x x x x
14 x x x x x x
15 x x x x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x x
18 x x x x x x
19 x x x x x x
20 x x x x x x
21 x x x x x x
22 x x x x x x
23 x x x x x x
24 x x x x x x
25 x x x x x x
26 x x x x x x
27 x x x x x x
28 x x x x x x
29 x x x x x x
30 x x x x x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 56


Numere jucate 11 REDUCERE
Num\r variante schem\ 66 85,71 %
Num\r variante combina]ie complet\ 462

INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - 30 66 14,29
sau - 5 20 396 85,71
5 - 1 10 396 85,71
sau - - 15 66 14,29
4 - - 3 330 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
13 x x x x x x
14 x x x x x x
15 x x x x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x x
18 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 x x x x x x
20 x x x x x x
21 x x x x x x
22 x x x x x x
23 x x x x x x
24 x x x x x x
25 x x x x x x
26 x x x x x x
27 x x x x x x
28 x x x x x x
29 x x x x x x
30 x x x x x x
31 x x x x x x
32 x x x x x x
33 x x x x x x
34 x x x x x x
35 x x x x x x
36 x x x x x x
37 x x x x x x
38 x x x x x x
39 x x x x x x
40 x x x x x x
41 x x x x x x
42 x x x x x x
43 x x x x x x
44 x x x x x x
45 x x x x x x
46 x x x x x x
47 x x x x x x
48 x x x x x x
49 x x x x x x
50 x x x x x x
51 x x x x x x
52 x x x x x x
53 x x x x x x
54 x x x x x x
55 x x x x x x
56 x x x x x x
57 x x x x x x
58 x x x x x x
59 x x x x x x
60 x x x x x x
61 x x x x x x
62 x x x x x x
63 x x x x x x
64 x x x x x x
65 x x x x x x
66 x x x x x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 57


Numere jucate 12 REDUCERE
Num\r variante schem\ 22 97,61 %
Num\r variante combina]ie complet\ 924

INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - - 22 2,38
sau - 1 5 792 85,72
sau - - 9 110 11,90
5 - 1 - 132 16,67
sau - - 3 660 83,33
4 - - 1 330 66,67
sau - - - 165 33,33

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
13 x x x x x x
14 x x x x x x
15 x x x x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x x
18 x x x x x x
19 x x x x x x
20 x x x x x x
21 x x x x x x
22 x x x x x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 58


Numere jucate 12 REDUCERE
Num\r variante schem\ 132 85,71 %
Num\r variante combina]ie complet\ 924

INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - 45 132 14,29
sau - 6 30 792 85,71
5 - 1 15 792 100,00
4 - - 4 495 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 x x x x x x
14 x x x x x x
15 x x x x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x x
18 x x x x x x
19 x x x x x x
20 x x x x x x
21 x x x x x x
22 x x x x x x
23 x x x x x x
24 x x x x x x
25 x x x x x x
26 x x x x x x
27 x x x x x x
28 x x x x x x
29 x x x x x x
30 x x x x x x
31 x x x x x x
32 x x x x x x
33 x x x x x x
34 x x x x x x
35 x x x x x x
36 x x x x x x
37 x x x x x x
38 x x x x x x
39 x x x x x x
40 x x x x x x
41 x x x x x x
42 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 x x x x x x
44 x x x x x x
45 x x x x x x
46 x x x x x x
47 x x x x x x
48 x x x x x x
49 x x x x x x
50 x x x x x x
51 x x x x x x
52 x x x x x x
53 x x x x x x
54 x x x x x x
55 x x x x x x
56 x x x x x x
57 x x x x x x
58 x x x x x x
59 x x x x x x
60 x x x x x x
61 x x x x x x
62 x x x x x x
63 x x x x x x
64 x x x x x x
65 x x x x x x
66 x x x x x x
67 x x x x x x
68 x x x x x x
69 x x x x x x
70 x x x x x x
71 x x x x x x
72 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 x x x x x x
74 x x x x x x
75 x x x x x x
76 x x x x x x
77 x x x x x x
78 x x x x x x
79 x x x x x x
80 x x x x x x
81 x x x x x x
82 x x x x x x
83 x x x x x x
84 x x x x x x
85 x x x x x x
86 x x x x x x
87 x x x x x x
88 x x x x x x
89 x x x x x x
90 x x x x x x
91 x x x x x x
92 x x x x x x
93 x x x x x x
94 x x x x x x
95 x x x x x x
96 x x x x x x
97 x x x x x x
98 x x x x x x
99 x x x x x x
100 x x x x x x
101 x x x x x x
102 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 x x x x x x
104 x x x x x x
105 x x x x x x
106 x x x x x x
107 x x x x x x
108 x x x x x x
109 x x x x x x
110 x x x x x x
111 x x x x x x
112 x x x x x x
113 x x x x x x
114 x x x x x x
115 x x x x x x
116 x x x x x x
117 x x x x x x
118 x x x x x x
119 x x x x x x
120 x x x x x x
121 x x x x x x
122 x x x x x x
123 x x x x x x
124 x x x x x x
125 x x x x x x
126 x x x x x x
127 x x x x x x
128 x x x x x x
129 x x x x x x
130 x x x x x x
131 x x x x x x
132 x x x x x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 59


Numere jucate 16 REDUCERE
Num\r variante schem\ 112 98,60 %
Num\r variante combina]ie complet\ 8.008

INDEX DE CÂ{TIGURI

Num\r variante câ[tig\toare la


Numere din schem\ categoria Num\r %
ie[ite la tragere cazuri
I II III
6 1 - - 112 1,40
sau - 1 9 6.720 83,92
sau - - 12 840 10,48
sau - - 15 336 4,20
5 - 1 - 672 15,38
sau - - 5 2.016 46,16
sau - - 4 1.680 38,46
4 - - 1 1.680 92,31
sau - - - 140 7,69

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 x x x x x x
2 x x x x x x
3 x x x x x x
4 x x x x x x
5 x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
13 x x x x x x
14 x x x x x x
15 x x x x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x x
18 x x x x x x
19 x x x x x x
20 x x x x x x
21 x x x x x x
22 x x x x x x
23 x x x x x x
24 x x x x x x
25 x x x x x x
26 x x x x x x
27 x x x x x x
28 x x x x x x
29 x x x x x x
30 x x x x x x
31 x x x x x x
32 x x x x x x
33 x x x x x x
34 x x x x x x
35 x x x x x x
36 x x x x x x
37 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
38 x x x x x x
39 x x x x x x
40 x x x x x x
41 x x x x x x
42 x x x x x x
43 x x x x x x
44 x x x x x x
45 x x x x x x
46 x x x x x x
47 x x x x x x
48 x x x x x x
49 x x x x x x
50 x x x x x x
51 x x x x x x
52 x x x x x x
53 x x x x x x
54 x x x x x x
55 x x x x x x
56 x x x x x x
57 x x x x x x
58 x x x x x x
59 x x x x x x
60 x x x x x x
61 x x x x x x
62 x x x x x x
63 x x x x x x
64 x x x x x x
65 x x x x x x
66 x x x x x x
67 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
68 x x x x x x
69 x x x x x x
70 x x x x x x
71 x x x x x x
72 x x x x x x
73 x x x x x x
74 x x x x x x
75 x x x x x x
76 x x x x x x
77 x x x x x x
78 x x x x x x
79 x x x x x x
80 x x x x x x
81 x x x x x x
82 x x x x x x
83 x x x x x x
84 x x x x x x
85 x x x x x x
86 x x x x x x
87 x x x x x x
88 x x x x x x
89 x x x x x x
90 x x x x x x
91 x x x x x x
92 x x x x x x
93 x x x x x x
94 x x x x x x
95 x x x x x x
96 x x x x x x
97 x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
98 x x x x x x
99 x x x x x x
100 x x x x x x
101 x x x x x x
102 x x x x x x
103 x x x x x x
104 x x x x x x
105 x x x x x x
106 x x x x x x
107 x x x x x x
108 x x x x x x
109 x x x x x x
110 x x x x x x
111 x x x x x x
112 x x x x x x
LOTO 49
SCHEME REDUSE CU VARIANTE
DE 2 NUMERE
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 10


Numere jucate 10 REDUCERE
Numere ^n variant\ 2 88,89 %
Num\r variante ^n schem\ 5

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 2 numere cu


schem\ ie[ite la 2 numere 1 num\r 0 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare
4 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
3 1 1 -
sau - 3 -
2 1 - 4
sau - 2 3
1 - 1 4
0 - - 5

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 16


Numere jucate 12 REDUCERE
Numere ^n variant\ 2 90,91 %
Num\r variante ^n schem\ 6

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 2 numere cu


schem\ ie[ite la 2 numere 1 num\r 0 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare
4 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
3 1 1 -
sau - 3 -
2 1 - 5
sau - 2 4
1 - 1 5
0 - - 6

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 17


Numere jucate 14 REDUCERE
Numere ^n variant\ 2 92,31 %
Num\r variante ^n schem\ 7

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 2 numere cu


schem\ ie[ite la 2 numere 1 num\r 0 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare
4 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
3 1 1 -
sau - 3 -
2 1 - 6
sau - 2 5
1 - 1 6
0 - - 7

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 18


Numere jucate 16 REDUCERE
Numere ^n variant\ 2 93,33 %
Num\r variante ^n schem\ 8

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 2 numere cu


schem\ ie[ite la 2 numere 1 num\r 0 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare
4 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
3 1 1 -
sau - 3 -
2 1 - 7
sau - 2 6
1 - 1 7
0 - - 8

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 19


Numere jucate 18 REDUCERE
Numere ^n variant\ 2 94,12 %
Num\r variante ^n schem\ 9

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 2 numere cu


schem\ ie[ite la 2 numere 1 num\r 0 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare
4 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
3 1 1 -
sau - 3 -
2 1 - 8
sau - 2 7
1 - 1 8
0 - - 9

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 20


Numere jucate 20 REDUCERE
Numere ^n variant\ 2 94,74 %
Num\r variante ^n schem\ 10

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 2 numere cu


schem\ ie[ite la 2 numere 1 num\r 0 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare
4 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
3 1 1 -
sau - 3 -
2 1 - 9
sau - 2 8
1 - 1 9
0 - - 10

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
10 x x
LOTO 49
SCHEME REDUSE CU VARIANTE
DE 3 NUMERE
LOTO SPECIAL 6/49

SCHEMA REDUS| COD 26


Numere jucate 7 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 80,00 %
Num\r variante ^n schem\ 7

INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 6
sau - 3 3
2 - 1 4
1 - - 3

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 26

1 2 3 4 5 6 7
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 27
Numere jucate 9 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 85,71 %
Num\r variante ^n schem\ 12
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
sau 1 - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 9
sau - 3 6
2 - 1 6
1 - - 4

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x
11 x x x
12 x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 28
Numere jucate 13 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 90,91 %
Num\r variante ^n schem\ 26
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 15
sau - 3 12
2 - 1 10
1 - - 6

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x
11 x x x
12 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 x x x
14 x x x
15 x x x
16 x x x
17 x x x
18 x x x
19 x x x
20 x x x
21 x x x
22 x x x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 29
Numere jucate 15 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 92,31 %
Num\r variante ^n schem\ 35
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 18
sau - 3 15
2 - 1 12
1 - - 7

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x
11 x x x
12 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 x x x
14 x x x
15 x x x
16 x x x
17 x x x
18 x x x
19 x x x
20 x x x
21 x x x
22 x x x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
27 x x x
28 x x x
29 x x x
30 x x x
31 x x x
32 x x x
33 x x x
34 x x x
35 x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 30
Numere jucate 19 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 94,12 %
Num\r variante ^n schem\ 57
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 24
sau - 3 21
2 - 1 16
1 - - 9

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 x x x
12 x x x
13 x x x
14 x x x
15 x x x
16 x x x
17 x x x
18 x x x
19 x x x
20 x x x
21 x x x
22 x x x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
27 x x x
28 x x x
29 x x x
30 x x x
31 x x x
32 x x x
33 x x x
34 x x x
35 x x x
36 x x x
37 x x x
38 x x x
39 x x x
40 x x x
41 x x x
42 x x x
43 x x x
44 x x x
45 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
46 x x x
47 x x x
48 x x x
49 x x x
50 x x x
51 x x x
52 x x x
53 x x x
54 x x x
55 x x x
56 x x x
57 x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 36
Numere jucate 21 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 94,74 %
Num\r variante ^n schem\ 70
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 27
sau - 3 24
2 - 1 18
1 - - 10

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x
5 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x
11 x x x
12 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 x x x
14 x x x
15 x x x
16 x x x
17 x x x
18 x x x
19 x x x
20 x x x
21 x x x
22 x x x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
27 x x x
28 x x x
29 x x x
30 x x x
31 x x x
32 x x x
33 x x x
34 x x x
35 x x x
36 x x x
37 x x x
38 x x x
39 x x x
40 x x x
41 x x x
42 x x x
43 x x x
44 x x x
45 x x x
46 x x x
47 x x x
48 x x x
49 x x x
50 x x x
51 x x x
52 x x x
53 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
54 x x x
55 x x x
56 x x x
57 x x x
58 x x x
59 x x x
60 x x x
61 x x x
62 x x x
63 x x x
64 x x x
65 x x x
66 x x x
67 x x x
68 x x x
69 x x x
70 x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 37
Numere jucate 25 REDUCERE
Numere ^n variant\ 3 95,65 %
Num\r variante ^n schem\ 100
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 3 numere cu


schem\ ie[ite la 3 numere 2 numere 1 num\r
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor
5 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
4 1 3 -
sau - 6 -
3 1 - 33
sau - 3 30
2 - 1 22
1 - - 12

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 x x x

2 x x x

3 x x x

4 x x x

5 x x x

6 x x x

7 x x x

8 x x x

9 x x x

10 x x x

11 x x x

12 x x x

13 x x x

14 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

15 x x x

16 x x x

17 x x x

18 x x x

19 x x x

20 x x x

21 x x x

22 x x x

23 x x x

24 x x x

25 x x x

26 x x x

27 x x x

28 x x x

29 x x x

30 x x x

31 x x x

32 x x x

33 x x x

34 x x x

35 x x x

36 x x x

37 x x x

38 x x x

39 x x x

40 x x x

41 x x x

42 x x x

43 x x x

44 x x x

45 x x x

46 x x x

47 x x x

48 x x x

49 x x x

50 x x x

51 x x x

52 x x x

53 x x x

54 x x x

55 x x x

56 x x x

57 x x x

58 x x x

59 x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

60 x x x

61 x x x

62 x x x

63 x x x

64 x x x

65 x x x

66 x x x

67 x x x

68 x x x

69 x x x

70 x x x

71 x x x

72 x x x

73 x x x

74 x x x

75 x x x

76 x x x

77 x x x

78 x x x

79 x x x

80 x x x

81 x x x

82 x x x

83 x x x

84 x x x

85 x x x

86 x x x

87 x x x

88 x x x

89 x x x

90 x x x

91 x x x

92 x x x

93 x x x

94 x x x

95 x x x

96 x x x

97 x x x

98 x x x

99 x x x

100 x x x
LOTO 49
SCHEME REDUSE CU VARIANTE
DE 4 NUMERE
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 38
Numere jucate 8 REDUCERE
Numere ^n variant\ 4 80,00 %
Num\r variante ^n schem\ 14
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 4 numere cu


schem\ ie[ite la 4 numere 3 numere 2 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\toare
6 3 - -
5 1 6 -
4 1 - 12
sau - 4 6
3 - 1 6
2 - - 3

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 38

1 2 3 4 5 6 7 8
1 x x x x
2 x x x x
3 x x x x
4 x x x x
5 x x x x
6 x x x x
7 x x x x
8 x x x x
9 x x x x
10 x x x x
11 x x x x
12 x x x x
13 x x x x
14 x x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 39
Numere jucate 10 REDUCERE
Numere ^n variant\ 4 85,71 %
Num\r variante ^n schem\ 30
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 4 numere cu


schem\ ie[ite la 4 numere 3 numere 2 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\toare
6 3 - -
sau 2 - -
5 1 6 -
sau - 10 -
4 1 - 18
sau - 4 12
3 - 1 9
2 - - 4

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x x x x
2 x x x x
3 x x x x
4 x x x x
5 x x x x
6 x x x x
7 x x x x
8 x x x x
9 x x x x
10 x x x x
11 x x x x
12 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 x x x x
14 x x x x
15 x x x x
16 x x x x
17 x x x x
18 x x x x
19 x x x x
20 x x x x
21 x x x x
22 x x x x
23 x x x x
24 x x x x
25 x x x x
26 x x x x
27 x x x x
28 x x x x
29 x x x x
30 x x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 40
Numere jucate 16 REDUCERE
Numere ^n variant\ 4 92,31 %
Num\r variante ^n schem\ 140
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 4 numere cu


schem\ ie[ite la 4 numere 3 numere 2 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\toare
6 3 - -
sau 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
5 1 6 -
sau - 10 -
4 1 - 36
sau - 4 30
3 - 1 18
2 - - 7

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5 x x x x

6 x x x x

7 x x x x

8 x x x x

9 x x x x

10 x x x x

11 x x x x

12 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13 x x x x

14 x x x x

15 x x x x

16 x x x x

17 x x x x

18 x x x x

19 x x x x

20 x x x x

21 x x x x

22 x x x x

23 x x x x

24 x x x x

25 x x x x

26 x x x x

27 x x x x

28 x x x x

29 x x x x

30 x x x x

31 x x x x

32 x x x x

33 x x x x

34 x x x x

35 x x x x

36 x x x x

37 x x x x

38 x x x x

39 x x x x

40 x x x x

41 x x x x

42 x x x x

43 x x x x

44 x x x x

45 x x x x

46 x x x x

47 x x x x

48 x x x x

49 x x x x

50 x x x x

51 x x x x

52 x x x x

53 x x x x

54 x x x x

55 x x x x

56 x x x x

57 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

58 x x x x

59 x x x x

60 x x x x

61 x x x x

62 x x x x

63 x x x x

64 x x x x

65 x x x x

66 x x x x

67 x x x x

68 x x x x

69 x x x x

70 x x x x

71 x x x x

72 x x x x

73 x x x x

74 x x x x

75 x x x x

76 x x x x

77 x x x x

78 x x x x

79 x x x x

80 x x x x

81 x x x x

82 x x x x

83 x x x x

84 x x x x

85 x x x x

86 x x x x

87 x x x x

88 x x x x

89 x x x x

90 x x x x

91 x x x x

92 x x x x

93 x x x x

94 x x x x

95 x x x x

96 x x x x

97 x x x x

98 x x x x

99 x x x x

100 x x x x

101 x x x x

102 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

103 x x x x

104 x x x x

105 x x x x

106 x x x x

107 x x x x

108 x x x x

109 x x x x

110 x x x x

111 x x x x

112 x x x x

113 x x x x

114 x x x x

115 x x x x

116 x x x x

117 x x x x

118 x x x x

119 x x x x

120 x x x x

121 x x x x

122 x x x x

123 x x x x

124 x x x x

125 x x x x

126 x x x x

127 x x x x

128 x x x x

129 x x x x

130 x x x x

131 x x x x

132 x x x x

133 x x x x

134 x x x x

135 x x x x

136 x x x x

137 x x x x

138 x x x x

139 x x x x

140 x x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 46
Numere jucate 20 REDUCERE
Numere ^n variant\ 4 94,12 %
Num\r variante ^n schem\ 285
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 4 numere cu


schem\ ie[ite la 4 numere 3 numere 2 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\toare
6 3 - -
sau 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
5 1 6 -
sau - 10 -
4 1 - 48
sau - 4 42
3 - 1 24
2 - - 9

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5 x x x x

6 x x x x

7 x x x x

8 x x x x

9 x x x x

10 x x x x

11 x x x x

12 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 x x x x

14 x x x x

15 x x x x

16 x x x x

17 x x x x

18 x x x x

19 x x x x

20 x x x x

21 x x x x

22 x x x x

23 x x x x

24 x x x x

25 x x x x

26 x x x x

27 x x x x

28 x x x x

29 x x x x

30 x x x x

31 x x x x

32 x x x x

33 x x x x

34 x x x x

35 x x x x

36 x x x x

37 x x x x

38 x x x x

39 x x x x

40 x x x x

41 x x x x

42 x x x x

43 x x x x

44 x x x x

45 x x x x

46 x x x x

47 x x x x

48 x x x x

49 x x x x

50 x x x x

51 x x x x

52 x x x x

53 x x x x

54 x x x x

55 x x x x

56 x x x x

57 x x x x

58 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59 x x x x

60 x x x x

61 x x x x

62 x x x x

63 x x x x

64 x x x x

65 x x x x

66 x x x x

67 x x x x

68 x x x x

69 x x x x

70 x x x x

71 x x x x

72 x x x x

73 x x x x

74 x x x x

75 x x x x

76 x x x x

77 x x x x

78 x x x x

79 x x x x

80 x x x x

81 x x x x

82 x x x x

83 x x x x

84 x x x x

85 x x x x

86 x x x x

87 x x x x

88 x x x x

89 x x x x

90 x x x x

91 x x x x

92 x x x x

93 x x x x

94 x x x x

95 x x x x

96 x x x x

97 x x x x

98 x x x x

99 x x x x

100 x x x x

101 x x x x

102 x x x x

103 x x x x

104 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

105 x x x x

106 x x x x

107 x x x x

108 x x x x

109 x x x x

110 x x x x

111 x x x x

112 x x x x

113 x x x x

114 x x x x

115 x x x x

116 x x x x

117 x x x x

118 x x x x

119 x x x x

120 x x x x

121 x x x x

122 x x x x

123 x x x x

124 x x x x

125 x x x x

126 x x x x

127 x x x x

128 x x x x

129 x x x x

130 x x x x

131 x x x x

132 x x x x

133 x x x x

134 x x x x

135 x x x x

136 x x x x

137 x x x x

138 x x x x

139 x x x x

140 x x x x

141 x x x x

142 x x x x

143 x x x x

144 x x x x

145 x x x x

146 x x x x

147 x x x x

148 x x x x

149 x x x x

150 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

151 x x x x

152 x x x x

153 x x x x

154 x x x x

155 x x x x

156 x x x x

157 x x x x

158 x x x x

159 x x x x

160 x x x x

161 x x x x

162 x x x x

163 x x x x

164 x x x x

165 x x x x

166 x x x x

167 x x x x

168 x x x x

169 x x x x

170 x x x x

171 x x x x

172 x x x x

173 x x x x

174 x x x x

175 x x x x

176 x x x x

177 x x x x

178 x x x x

179 x x x x

180 x x x x

181 x x x x

182 x x x x

183 x x x x

184 x x x x

185 x x x x

186 x x x x

187 x x x x

188 x x x x

189 x x x x

190 x x x x

191 x x x x

192 x x x x

193 x x x x

194 x x x x

195 x x x x

196 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

197 x x x x

198 x x x x

199 x x x x

200 x x x x

201 x x x x

202 x x x x

203 x x x x

204 x x x x

205 x x x x

206 x x x x

207 x x x x

208 x x x x

209 x x x x

210 x x x x

211 x x x x

212 x x x x

213 x x x x

214 x x x x

215 x x x x

216 x x x x

217 x x x x

218 x x x x

219 x x x x

220 x x x x

221 x x x x

222 x x x x

223 x x x x

224 x x x x

225 x x x x

226 x x x x

227 x x x x

228 x x x x

229 x x x x

230 x x x x

231 x x x x

232 x x x x

233 x x x x

234 x x x x

235 x x x x

236 x x x x

237 x x x x

238 x x x x

239 x x x x

240 x x x x

241 x x x x

242 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

243 x x x x

244 x x x x

245 x x x x

246 x x x x

247 x x x x

248 x x x x

249 x x x x

250 x x x x

251 x x x x

252 x x x x

253 x x x x

254 x x x x

255 x x x x

256 x x x x

257 x x x x

258 x x x x

259 x x x x

260 x x x x

261 x x x x

262 x x x x

263 x x x x

264 x x x x

265 x x x x

266 x x x x

267 x x x x

268 x x x x

269 x x x x

270 x x x x

271 x x x x

272 x x x x

273 x x x x

274 x x x x

275 x x x x

276 x x x x

277 x x x x

278 x x x x

279 x x x x

280 x x x x

281 x x x x

282 x x x x

283 x x x x

284 x x x x

285 x x x x
LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 47
Numere jucate 32 REDUCERE
Numere ^n variant\ 4 96,55 %
Num\r variante ^n schem\ 1.240
INDEX DE CÂ{TIGURI

Numere din Num\r variante de 4 numere cu


schem\ ie[ite la 4 numere 3 numere 2 numere
tragere câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\toare
6 3 - -
sau 2 - -
sau 1 - -
sau - - -
5 1 6 -
sau - 10 -
4 1 - 84
sau - 4 78
3 - 1 42
2 - - 15

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5 x x x x

6 x x x x

7 x x x x

8 x x x x

9 x x x x

10 x x x x

11 x x x x

12 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

13 x x x x

14 x x x x

15 x x x x

16 x x x x

17 x x x x

18 x x x x

19 x x x x

20 x x x x

21 x x x x

22 x x x x

23 x x x x

24 x x x x

25 x x x x

26 x x x x

27 x x x x

28 x x x x

29 x x x x

30 x x x x

31 x x x x

32 x x x x

33 x x x x

34 x x x x

35 x x x x

36 x x x x

37 x x x x

38 x x x x

39 x x x x

40 x x x x

41 x x x x

42 x x x x

43 x x x x

44 x x x x

45 x x x x

46 x x x x

47 x x x x

48 x x x x

49 x x x x

50 x x x x

51 x x x x

52 x x x x

53 x x x x

54 x x x x

55 x x x x

56 x x x x

57 x x x x

58 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

59 x x x x

60 x x x x

61 x x x x

62 x x x x

63 x x x x

64 x x x x

65 x x x x

66 x x x x

67 x x x x

68 x x x x

69 x x x x

70 x x x x

71 x x x x

72 x x x x

73 x x x x

74 x x x x

75 x x x x

76 x x x x

77 x x x x

78 x x x x

79 x x x x

80 x x x x

81 x x x x

82 x x x x

83 x x x x

84 x x x x

85 x x x x

86 x x x x

87 x x x x

88 x x x x

89 x x x x

90 x x x x

91 x x x x

92 x x x x

93 x x x x

94 x x x x

95 x x x x

96 x x x x

97 x x x x

98 x x x x

99 x x x x

100 x x x x

101 x x x x

102 x x x x

103 x x x x

104 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

105 x x x x

106 x x x x

107 x x x x

108 x x x x

109 x x x x

110 x x x x

111 x x x x

112 x x x x

113 x x x x

114 x x x x

115 x x x x

116 x x x x

117 x x x x

118 x x x x

119 x x x x

120 x x x x

121 x x x x

122 x x x x

123 x x x x

124 x x x x

125 x x x x

126 x x x x

127 x x x x

128 x x x x

129 x x x x

130 x x x x

131 x x x x

132 x x x x

133 x x x x

134 x x x x

135 x x x x

136 x x x x

137 x x x x

138 x x x x

139 x x x x

140 x x x x

141 x x x x

142 x x x x

143 x x x x

144 x x x x

145 x x x x

146 x x x x

147 x x x x

148 x x x x

149 x x x x

150 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

151 x x x x

152 x x x x

153 x x x x

154 x x x x

155 x x x x

156 x x x x

157 x x x x

158 x x x x

159 x x x x

160 x x x x

161 x x x x

162 x x x x

163 x x x x

164 x x x x

165 x x x x

166 x x x x

167 x x x x

168 x x x x

169 x x x x

170 x x x x

171 x x x x

172 x x x x

173 x x x x

174 x x x x

175 x x x x

176 x x x x

177 x x x x

178 x x x x

179 x x x x

180 x x x x

181 x x x x

182 x x x x

183 x x x x

184 x x x x

185 x x x x

186 x x x x

187 x x x x

188 x x x x

189 x x x x

190 x x x x

191 x x x x

192 x x x x

193 x x x x

194 x x x x

195 x x x x

196 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

197 x x x x

198 x x x x

199 x x x x

200 x x x x

201 x x x x

202 x x x x

203 x x x x

204 x x x x

205 x x x x

206 x x x x

207 x x x x

208 x x x x

209 x x x x

210 x x x x

211 x x x x

212 x x x x

213 x x x x

214 x x x x

215 x x x x

216 x x x x

217 x x x x

218 x x x x

219 x x x x

220 x x x x

221 x x x x

222 x x x x

223 x x x x

224 x x x x

225 x x x x

226 x x x x

227 x x x x

228 x x x x

229 x x x x

230 x x x x

231 x x x x

232 x x x x

233 x x x x

234 x x x x

235 x x x x

236 x x x x

237 x x x x

238 x x x x

239 x x x x

240 x x x x

241 x x x x

242 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

243 x x x x

244 x x x x

245 x x x x

246 x x x x

247 x x x x

248 x x x x

249 x x x x

250 x x x x

251 x x x x

252 x x x x

253 x x x x

254 x x x x

255 x x x x

256 x x x x

257 x x x x

258 x x x x

259 x x x x

260 x x x x

261 x x x x

262 x x x x

263 x x x x

264 x x x x

265 x x x x

266 x x x x

267 x x x x

268 x x x x

269 x x x x

270 x x x x

271 x x x x

272 x x x x

273 x x x x

274 x x x x

275 x x x x

276 x x x x

277 x x x x

278 x x x x

279 x x x x

280 x x x x

281 x x x x

282 x x x x

283 x x x x

284 x x x x

285 x x x x

286 x x x x

287 x x x x

288 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

289 x x x x

290 x x x x

291 x x x x

292 x x x x

293 x x x x

294 x x x x

295 x x x x

296 x x x x

297 x x x x

298 x x x x

299 x x x x

300 x x x x

301 x x x x

302 x x x x

303 x x x x

304 x x x x

305 x x x x

306 x x x x

307 x x x x

308 x x x x

309 x x x x

310 x x x x

311 x x x x

312 x x x x

313 x x x x

314 x x x x

315 x x x x

316 x x x x

317 x x x x

318 x x x x

319 x x x x

320 x x x x

321 x x x x

322 x x x x

323 x x x x

324 x x x x

325 x x x x

326 x x x x

327 x x x x

328 x x x x

329 x x x x

330 x x x x

331 x x x x

332 x x x x

333 x x x x

334 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

335 x x x x

336 x x x x

337 x x x x

338 x x x x

339 x x x x

340 x x x x

341 x x x x

342 x x x x

343 x x x x

344 x x x x

345 x x x x

346 x x x x

347 x x x x

348 x x x x

349 x x x x

350 x x x x

351 x x x x

352 x x x x

353 x x x x

354 x x x x

355 x x x x

356 x x x x

357 x x x x

358 x x x x

359 x x x x

360 x x x x

361 x x x x

362 x x x x

363 x x x x

364 x x x x

365 x x x x

366 x x x x

367 x x x x

368 x x x x

369 x x x x

370 x x x x

371 x x x x

372 x x x x

373 x x x x

374 x x x x

375 x x x x

376 x x x x

377 x x x x

378 x x x x

379 x x x x

380 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

381 x x x x

382 x x x x

383 x x x x

384 x x x x

385 x x x x

386 x x x x

387 x x x x

388 x x x x

389 x x x x

390 x x x x

391 x x x x

392 x x x x

393 x x x x

394 x x x x

395 x x x x

396 x x x x

397 x x x x

398 x x x x

399 x x x x

400 x x x x

401 x x x x

402 x x x x

403 x x x x

404 x x x x

405 x x x x

406 x x x x

407 x x x x

408 x x x x

409 x x x x

410 x x x x

411 x x x x

412 x x x x

413 x x x x

414 x x x x

415 x x x x

416 x x x x

417 x x x x

418 x x x x

419 x x x x

420 x x x x

421 x x x x

422 x x x x

423 x x x x

424 x x x x

425 x x x x

426 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

427 x x x x

428 x x x x

429 x x x x

430 x x x x

431 x x x x

432 x x x x

433 x x x x

434 x x x x

435 x x x x

436 x x x x

437 x x x x

438 x x x x

439 x x x x

440 x x x x

441 x x x x

442 x x x x

443 x x x x

444 x x x x

445 x x x x

446 x x x x

447 x x x x

448 x x x x

449 x x x x

450 x x x x

451 x x x x

452 x x x x

453 x x x x

454 x x x x

455 x x x x

456 x x x x

457 x x x x

458 x x x x

459 x x x x

460 x x x x

461 x x x x

462 x x x x

463 x x x x

464 x x x x

465 x x x x

466 x x x x

467 x x x x

468 x x x x

469 x x x x

470 x x x x

471 x x x x

472 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

473 x x x x

474 x x x x

475 x x x x

476 x x x x

477 x x x x

478 x x x x

479 x x x x

480 x x x x

481 x x x x

482 x x x x

483 x x x x

484 x x x x

485 x x x x

486 x x x x

487 x x x x

488 x x x x

489 x x x x

490 x x x x

491 x x x x

492 x x x x

493 x x x x

494 x x x x

495 x x x x

496 x x x x

497 x x x x

498 x x x x

499 x x x x

500 x x x x

501 x x x x

502 x x x x

503 x x x x

504 x x x x

505 x x x x

506 x x x x

507 x x x x

508 x x x x

509 x x x x

510 x x x x

511 x x x x

512 x x x x

513 x x x x

514 x x x x

515 x x x x

516 x x x x

517 x x x x

518 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

519 x x x x

520 x x x x

521 x x x x

522 x x x x

523 x x x x

524 x x x x

525 x x x x

526 x x x x

527 x x x x

528 x x x x

529 x x x x

530 x x x x

531 x x x x

532 x x x x

533 x x x x

534 x x x x

535 x x x x

536 x x x x

537 x x x x

538 x x x x

539 x x x x

540 x x x x

541 x x x x

542 x x x x

543 x x x x

544 x x x x

545 x x x x

546 x x x x

547 x x x x

548 x x x x

549 x x x x

550 x x x x

551 x x x x

552 x x x x

553 x x x x

554 x x x x

555 x x x x

556 x x x x

557 x x x x

558 x x x x

559 x x x x

560 x x x x

561 x x x x

562 x x x x

563 x x x x

564 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

565 x x x x

566 x x x x

567 x x x x

568 x x x x

569 x x x x

570 x x x x

571 x x x x

572 x x x x

573 x x x x

574 x x x x

575 x x x x

576 x x x x

577 x x x x

578 x x x x

579 x x x x

580 x x x x

581 x x x x

582 x x x x

583 x x x x

584 x x x x

585 x x x x

586 x x x x

587 x x x x

588 x x x x

589 x x x x

590 x x x x

591 x x x x

592 x x x x

593 x x x x

594 x x x x

595 x x x x

596 x x x x

597 x x x x

598 x x x x

599 x x x x

600 x x x x

601 x x x x

602 x x x x

603 x x x x

604 x x x x

605 x x x x

606 x x x x

607 x x x x

608 x x x x

609 x x x x

610 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

611 x x x x

612 x x x x

613 x x x x

614 x x x x

615 x x x x

616 x x x x

617 x x x x

618 x x x x

619 x x x x

620 x x x x

621 x x x x

622 x x x x

623 x x x x

624 x x x x

625 x x x x

626 x x x x

627 x x x x

628 x x x x

629 x x x x

630 x x x x

631 x x x x

632 x x x x

633 x x x x

634 x x x x

635 x x x x

636 x x x x

637 x x x x

638 x x x x

639 x x x x

640 x x x x

641 x x x x

642 x x x x

643 x x x x

644 x x x x

645 x x x x

646 x x x x

647 x x x x

648 x x x x

649 x x x x

650 x x x x

651 x x x x

652 x x x x

653 x x x x

654 x x x x

655 x x x x

656 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

657 x x x x

658 x x x x

659 x x x x

660 x x x x

661 x x x x

662 x x x x

663 x x x x

664 x x x x

665 x x x x

666 x x x x

667 x x x x

668 x x x x

669 x x x x

670 x x x x

671 x x x x

672 x x x x

673 x x x x

674 x x x x

675 x x x x

676 x x x x

677 x x x x

678 x x x x

679 x x x x

680 x x x x

681 x x x x

682 x x x x

683 x x x x

684 x x x x

685 x x x x

686 x x x x

687 x x x x

688 x x x x

689 x x x x

690 x x x x

691 x x x x

692 x x x x

693 x x x x

694 x x x x

695 x x x x

696 x x x x

697 x x x x

698 x x x x

699 x x x x

700 x x x x

701 x x x x

702 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

703 x x x x

704 x x x x

705 x x x x

706 x x x x

707 x x x x

708 x x x x

709 x x x x

710 x x x x

711 x x x x

712 x x x x

713 x x x x

714 x x x x

715 x x x x

716 x x x x

717 x x x x

718 x x x x

719 x x x x

720 x x x x

721 x x x x

722 x x x x

723 x x x x

724 x x x x

725 x x x x

726 x x x x

727 x x x x

728 x x x x

729 x x x x

730 x x x x

731 x x x x

732 x x x x

733 x x x x

734 x x x x

735 x x x x

736 x x x x

737 x x x x

738 x x x x

739 x x x x

740 x x x x

741 x x x x

742 x x x x

743 x x x x

744 x x x x

745 x x x x

746 x x x x

747 x x x x

748 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

749 x x x x

750 x x x x

751 x x x x

752 x x x x

753 x x x x

754 x x x x

755 x x x x

756 x x x x

757 x x x x

758 x x x x

759 x x x x

760 x x x x

761 x x x x

762 x x x x

763 x x x x

764 x x x x

765 x x x x

766 x x x x

767 x x x x

768 x x x x

769 x x x x

770 x x x x

771 x x x x

772 x x x x

773 x x x x

774 x x x x

775 x x x x

776 x x x x

777 x x x x

778 x x x x

779 x x x x

780 x x x x

781 x x x x

782 x x x x

783 x x x x

784 x x x x

785 x x x x

786 x x x x

787 x x x x

788 x x x x

789 x x x x

790 x x x x

791 x x x x

792 x x x x

793 x x x x

794 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

795 x x x x

796 x x x x

797 x x x x

798 x x x x

799 x x x x

800 x x x x

801 x x x x

802 x x x x

803 x x x x

804 x x x x

805 x x x x

806 x x x x

807 x x x x

808 x x x x

809 x x x x

810 x x x x

811 x x x x

812 x x x x

813 x x x x

814 x x x x

815 x x x x

816 x x x x

817 x x x x

818 x x x x

819 x x x x

820 x x x x

821 x x x x

822 x x x x

823 x x x x

824 x x x x

825 x x x x

826 x x x x

827 x x x x

828 x x x x

829 x x x x

830 x x x x

831 x x x x

832 x x x x

833 x x x x

834 x x x x

835 x x x x

836 x x x x

837 x x x x

838 x x x x

839 x x x x

840 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

841 x x x x

842 x x x x

843 x x x x

844 x x x x

845 x x x x

846 x x x x

847 x x x x

848 x x x x

849 x x x x

850 x x x x

851 x x x x

852 x x x x

853 x x x x

854 x x x x

855 x x x x

856 x x x x

857 x x x x

858 x x x x

859 x x x x

860 x x x x

861 x x x x

862 x x x x

863 x x x x

864 x x x x

865 x x x x

866 x x x x

867 x x x x

868 x x x x

869 x x x x

870 x x x x

871 x x x x

872 x x x x

873 x x x x

874 x x x x

875 x x x x

876 x x x x

877 x x x x

878 x x x x

879 x x x x

880 x x x x

881 x x x x

882 x x x x

883 x x x x

884 x x x x

885 x x x x

886 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

887 x x x x

888 x x x x

889 x x x x

890 x x x x

891 x x x x

892 x x x x

893 x x x x

894 x x x x

895 x x x x

896 x x x x

897 x x x x

898 x x x x

899 x x x x

900 x x x x

901 x x x x

902 x x x x

903 x x x x

904 x x x x

905 x x x x

906 x x x x

907 x x x x

908 x x x x

909 x x x x

910 x x x x

911 x x x x

912 x x x x

913 x x x x

914 x x x x

915 x x x x

916 x x x x

917 x x x x

918 x x x x

919 x x x x

920 x x x x

921 x x x x

922 x x x x

923 x x x x

924 x x x x

925 x x x x

926 x x x x

927 x x x x

928 x x x x

929 x x x x

930 x x x x

931 x x x x

932 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

933 x x x x

934 x x x x

935 x x x x

936 x x x x

937 x x x x

938 x x x x

939 x x x x

940 x x x x

941 x x x x

942 x x x x

943 x x x x

944 x x x x

945 x x x x

946 x x x x

947 x x x x

948 x x x x

949 x x x x

950 x x x x

951 x x x x

952 x x x x

953 x x x x

954 x x x x

955 x x x x

956 x x x x

957 x x x x

958 x x x x

959 x x x x

960 x x x x

961 x x x x

962 x x x x

963 x x x x

964 x x x x

965 x x x x

966 x x x x

967 x x x x

968 x x x x

969 x x x x

970 x x x x

971 x x x x

972 x x x x

973 x x x x

974 x x x x

975 x x x x

976 x x x x

977 x x x x

978 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

979 x x x x

980 x x x x

981 x x x x

982 x x x x

983 x x x x

984 x x x x

985 x x x x

986 x x x x

987 x x x x

988 x x x x

989 x x x x

990 x x x x

991 x x x x

992 x x x x

993 x x x x

994 x x x x

995 x x x x

996 x x x x

997 x x x x

998 x x x x

999 x x x x

1000 x x x x

1001 x x x x

1002 x x x x

1003 x x x x

1004 x x x x

1005 x x x x

1006 x x x x

1007 x x x x

1008 x x x x

1009 x x x x

1010 x x x x

1011 x x x x

1012 x x x x

1013 x x x x

1014 x x x x

1015 x x x x

1016 x x x x

1017 x x x x

1018 x x x x

1019 x x x x

1020 x x x x

1021 x x x x

1022 x x x x

1023 x x x x

1024 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1025 x x x x

1026 x x x x

1027 x x x x

1028 x x x x

1029 x x x x

1030 x x x x

1031 x x x x

1032 x x x x

1033 x x x x

1034 x x x x

1035 x x x x

1036 x x x x

1037 x x x x

1038 x x x x

1039 x x x x

1040 x x x x

1041 x x x x

1042 x x x x

1043 x x x x

1044 x x x x

1045 x x x x

1046 x x x x

1047 x x x x

1048 x x x x

1049 x x x x

1050 x x x x

1051 x x x x

1052 x x x x

1053 x x x x

1054 x x x x

1055 x x x x

1056 x x x x

1057 x x x x

1058 x x x x

1059 x x x x

1060 x x x x

1061 x x x x

1062 x x x x

1063 x x x x

1064 x x x x

1065 x x x x

1066 x x x x

1067 x x x x

1068 x x x x

1069 x x x x

1070 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1071 x x x x

1072 x x x x

1073 x x x x

1074 x x x x

1075 x x x x

1076 x x x x

1077 x x x x

1078 x x x x

1079 x x x x

1080 x x x x

1081 x x x x

1082 x x x x

1083 x x x x

1084 x x x x

1085 x x x x

1086 x x x x

1087 x x x x

1088 x x x x

1089 x x x x

1090 x x x x

1091 x x x x

1092 x x x x

1093 x x x x

1094 x x x x

1095 x x x x

1096 x x x x

1097 x x x x

1098 x x x x

1099 x x x x

1100 x x x x

1101 x x x x

1102 x x x x

1103 x x x x

1104 x x x x

1105 x x x x

1106 x x x x

1107 x x x x

1108 x x x x

1109 x x x x

1110 x x x x

1111 x x x x

1112 x x x x

1113 x x x x

1114 x x x x

1115 x x x x

1116 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1117 x x x x

1118 x x x x

1119 x x x x

1120 x x x x

1121 x x x x

1122 x x x x

1123 x x x x

1124 x x x x

1125 x x x x

1126 x x x x

1127 x x x x

1128 x x x x

1129 x x x x

1130 x x x x

1131 x x x x

1132 x x x x

1133 x x x x

1134 x x x x

1135 x x x x

1136 x x x x

1137 x x x x

1138 x x x x

1139 x x x x

1140 x x x x

1141 x x x x

1142 x x x x

1143 x x x x

1144 x x x x

1145 x x x x

1146 x x x x

1147 x x x x

1148 x x x x

1149 x x x x

1150 x x x x

1151 x x x x

1152 x x x x

1153 x x x x

1154 x x x x

1155 x x x x

1156 x x x x

1157 x x x x

1158 x x x x

1159 x x x x

1160 x x x x

1161 x x x x

1162 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1163 x x x x

1164 x x x x

1165 x x x x

1166 x x x x

1167 x x x x

1168 x x x x

1169 x x x x

1170 x x x x

1171 x x x x

1172 x x x x

1173 x x x x

1174 x x x x

1175 x x x x

1176 x x x x

1177 x x x x

1178 x x x x

1179 x x x x

1180 x x x x

1181 x x x x

1182 x x x x

1183 x x x x

1184 x x x x

1185 x x x x

1186 x x x x

1187 x x x x

1188 x x x x

1189 x x x x

1190 x x x x

1191 x x x x

1192 x x x x

1193 x x x x

1194 x x x x

1195 x x x x

1196 x x x x

1197 x x x x

1198 x x x x

1199 x x x x

1200 x x x x

1201 x x x x

1202 x x x x

1203 x x x x

1204 x x x x

1205 x x x x

1206 x x x x

1207 x x x x

1208 x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1209 x x x x

1210 x x x x

1211 x x x x

1212 x x x x

1213 x x x x

1214 x x x x

1215 x x x x

1216 x x x x

1217 x x x x

1218 x x x x

1219 x x x x

1220 x x x x

1221 x x x x

1222 x x x x

1223 x x x x

1224 x x x x

1225 x x x x

1226 x x x x

1227 x x x x

1228 x x x x

1229 x x x x

1230 x x x x

1231 x x x x

1232 x x x x

1233 x x x x

1234 x x x x

1235 x x x x

1236 x x x x

1237 x x x x

1238 x x x x

1239 x x x x

1240 x x x x

S-ar putea să vă placă și