Sunteți pe pagina 1din 2

C E N T R U L

NAŢIONAL DE
EVALUARE ŞI
EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA ISTORIE

BACALAUREAT 2011
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA ISTORIE

I. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de bacalaureat 2011, Istoria are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E.
c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT


1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
• 1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
• 1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
• 1.3. Evidenţierea relaţiei cauză - efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
• 1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
• 2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
• 2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
• 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere
• 3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
• 3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice
4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru
rezolvarea de probleme
• 4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric
• 4.2. Construirea de sinteze tematice

III. DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a)


A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
1. Secolul XX - între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.
2. Constituţiile din România.
C. STATUL ŞI POLITICA
1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei
postdecembriste.
D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
2. România şi concertul european; de la „criza orientală" la marile alianţe ale secolului XX.
3. România în perioada „Războiului rece".
NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.
Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul
învăţământului liceal şi se elaborează în baza prezentei programe.

Programa de examen pentru disciplina Istorie Bacalaureat 2011

http://www.calificativ.ro/Programa-Bacalaureat-2011-Istorie