Sunteți pe pagina 1din 6

n um a i pr i n m a i e s t l ' i a p i ctori l o r, c i ~ i p ri n d a ru l - d e- a ' ( w

p er s o na j e l e

cit ma i c rud d e cit t o t i i b a in t a ~ ii ' sa i a fo s t p e ntr u s iJ ; a c 11 : i

~ i d e- a I e f ac e ' c u n o s c u te t r as at u r i l e ,

~ i v e d e ~ i :

ac est t i r an,

z e i l or ne mu l ' l t ori , p o d o a b e l s .

d e v r e rn e c e a ce i a a u imp o do b i t

i a r Ve l ' r e s ' l e - a

t9 t n s i te mp I e l

fu r at c hi a r m Ol 1 l { m e n t e l e ': ~ ,

<

"

'

Di n p ar tea ' mea s a . t e l a u d e ac un i m ~t r i : ler t i ni i , f i i t l r l ca, d in

, toat a pro v i nc i a ; s in t s i ng h l ' i i

ca r e d or es c sa s ca p i , n eV at}1 m a t ,

s a , te I a ud e t o t u s i a ~ a i nc i t s a t ep o a t a ' a j u t a H e in s , ' ca r e .

co ndt l ' c at orul d e 1 e ga t i e i, sa '

sa - m ir as pn n d t L 1 a oe l e c e v o r fi i nt r eb a t i .

te l a u d e a s a i n e i t , sa f i e ' pr e g at i , t

~ i e a ts ~ n u f i e l n a t i

' . d e m i ne p e n ea ~ te p t a , te ,

ii f a c ate n t i c a a m c1 e

g in d sa ~ i ,in tr e b ,

da ca d a , t o r eaz a 0 c or a bie

p o p or u h li . roman . : V O l ' rec u n oa~ t e ,

. ace s t l u c ru ;

dao a a u d : ; 1 . t- oin t i mp u l pn t erii 1 11 1 ye l ' l ~ e s; V O l'

s p u n e - ca nu ; da c a a n c o ns t r u i t p e s o cot e a l a c e t a , t ii 1 . 0 1 ' - 0 c o r a ,

. bi e d e tran s p or t

V Ol ' p utea

c a s a - I t r irrii t :' i , po PC l Tnln l r 0 i1 1 a n , ) a je l

s p u ns c a nu ; cl t i s o 1 d a t i

f oa r t e mar e p e c ar e a n d a t : o lu i V e rr es : . il U

s p un e ca n u ; ;,d a c a C, V e r res a 1 u a t g rin d e l a ' (>1' '

c a in a i nta l) i i l u i '

: V O l'

sa u cit i cQ r a bi e : ri a n d at t tmp , d et r e i

a n i ; v or sj m ne ca n - : a u d at n i c i unn l. N u V a l ' pu t e a s pn neca Me s i na n - a . fo s t Ui . i nn i t b a r e a t u t uro r f u r t l ir i l o i ' ~ i p l ;a zi l o r acest u i o m " Vo r i ' eenno a ~ te c a f O t :' ) , r t emU l te l n cr ur i a u fost d us e d e ac o l o " pe r n ul te c ot a bi i " ca ~ , i n s f i r ~ i t , a cea , s t a c D r a bi ef oa r t em a re d a t a de r n ame r t i n i ' a p l eca t incarc at a i m p r e u n a , e u Y e rr es , D e aceea

d inpar te a

O it d e s pre o fa~ ul , S i I ' ac uza, - ' u n de au , f o s t s r ipri matep i n a ~ l sa J'b a t o rii e sc a nd a l oase in c in st e a l u i ' Y , c . rr es " ve d e m ca nut r e s te

f a t a de t i ~ e se n t im e n te po t r i v i te s u f e r i n t e l o r p e ea r e

p r i cin uit

z e i l or ce l u i c a r e fu r a se s tat uil e

z an i i ar f i t i nu V i d e r a u p e bu n a d r e p tate cI ac a , dup a ce - a u

i nd e p ' a r t at d in

s i I oar te s f i nt a , Ui n d c a s e s pu r i e C ;1t o c m a i ~ riz i u a a ce ea Si I ' a c u za

m e a p ast f e a ~ a- t i

a c ea s ta I a ud a 'a mam e r t i n i l o r .

i l e - a d

I n t r ~ a d e v a r , n u s e c u ve ne a sa i s e a d uc a 9 YJ or u r i I e

z e ilo r . ~ i , pe H er c u l e, s ira c u -

ca l e nd a rul l o r 0 z i d e s a r ba t o a r r e f oa r te v e s t i t a

a f o s t c uc e r i ta d e : M:a r c e l lu s , t ot e i a r c e l e b l ' 8 J 0 z i d e s a r b atoa r e in num e 1 e Iu i Ve r r e s , d e s i a ces t a a r apit d eIa s i r ac uz a n i ce ea " ce acea z i 1 1eno 1 ' o c i t aI e 1 asas e , ~ i ve d et i , jud ecator i , n e ru , i n a r ea s i t rnf i a un u i om ca r enu nu m a i ca , afns t i t uit ace st e r u s i n o as e s i

hia : r

' l : i d ic o l ~ s e rb a r ' i a l e l u i V e r re s d i n banii l u : ( H e r ac l iu s ,d a r

c

a p o ru nc i t

sa f i e c l e s fii J ' l t at e c e l e

a l e l u i M a r ce l l u s ,a i s tf e 1 i n C i t

sa- I . sa r ba t or ea s ca ' in f i e c a r e a n pe ce l d a t o r i ta c a r ui a }~ i pi e rdu se r a Ce l' emo n i i l e · an u a l e ' $ i ze i i s t r a mo ~ e ~ t i ~ i s a , s Ul j r i m e z il e l e d e sa rb a t o a l ' e a l e f a mi h e i c n a j u t o ru l ' c a r e i a rec i ~t i gas e l ' a toa t e ce l e l a l t e z il e de sa rb a t . o a r e , "

9

8

6. Di s e u r s ur i l 'oli tic e

6 . 1 . C at ili n a r a

I

- .'

"

"

(,

'

Imp o t r i v a l u i Gat~hna,

,

-

Cioero a 1 , 0 9 ·t' I t p a t r u d i s c u r s u ri

-

1

(

In

' 1

i n c a r e a d emascat g r ave e 1 ~ -

Cati~ina.m ora.t'iones, qu~tt~~;~ ~~ c o nt r i bui t l a i ~ at u r a r e a

g "' l i t ~ W a l e ace s t uis , ~ l

lu i ,

,

R I

~~

i a t a po l i t i d 'u a Ro m e i .

a f o s t I o c o te ne nt

C

'

S l la

.J!:

"

pen t r u i o t . de aun a ,

c

e

d i n , v _ r ' a

a 1 I u i '

>

~ Luoius Sergius c,a.tthna"

'"

aV I Q ~ ~ a c u o ri ce p ret,

, i d s i s ino ' e r o s, av ea am b i t i a s ~

i a t a l l u i C fl z a r ~ I C roesu s , C I~ : ' t' a' " S U IJr e m a -co n s u l a t u '

une l a ca l e u~ . co m -

~?- m ~g l ~t ~a ur

1 ~~i~;l l a 1~ege'r i l e~d i n a m~ 6 4 i ~ l ~ ~ t~ e p ~ " a f e § i i I e ~ i t ~ mi a : ' ~ o po :

1 t p e n t ru a -i i n l a tu r a J ? r m v " iu ~ ui ' ro m a n ~ i a pu ne m:pa , Y~~ ~ t a t

te1 ' e , Un i i i s t ori c t ~ u , s c n s ca 301' f i t r e b ui t . sa fl ~ d em ~-

' . , · c e ' ~ s t {ot ent a t i v { t d e 1 0 v l l i U l aV I ' I ' t orll l t riu mv i rl. - Jn

" " ' m i t a C O l l ] ' ur at la

,

cu

c v

Iui Gra8S1./,s (

W

p a r . e c h i I a r -Ceear

t

t=Cicero,

d i n comp l ot f v ace a ll "

,

S'yUc/, s ' i : 0

a f a r a c 1 e , e ,

a~]Ju rnus

7

'~so

,

p

'

,

, - c o l e gu l - de co n s ul a t 301 l u i

1 1 s i p rin m a s u ril e l u a t e

pr o -

-Cicero e st e i nfo r ~ a t v d~ ~ ? ~P OU ~ c ~nvo c a t Se n ~ t u 1 p ,e nt r , u

.

ect u } u c~l~e ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ :~:; ~~ ~ ~ !~

i

~o~ p li cata

nu fu s e s e d e c l a r at ' 2

l l : u s

e p u te a u I u a m as lll~l ' lm p ~t

'301' P o mpe L ( pn c t e nu

p eD t r u , c adnu ~ ~ s~ : b B ~ ?' ( h os t i s) s i , ,l ) C r in Ul:r~:~:~

u ~~

ri v a I u i . CrassuS ~ l , e~ar 1 b li c ii s i 301 Iu i G'Wero),

r e pu d i t i i

Cioero nu p u t e a

cu

f ace ,

E;o ; : p ; ~ ~~ ~ ~~~ ~. ~; u ~ ~ ~ l f~ ~

~m~a u , l e r a - - d e 1 1a r t e . In a ce s t e

a a l l 't m C:~d:ec i t sa - i a 1 a r m e~ : IP e I s U e l ? at s ~ =i nl 't i mi d e z e pe 0f ~ : ~l~ n ; /

con I: I1 'd ezva l ui n du -l e p rop 0 1'-

t i ne

, ~'d' ay l s a .

'

- Wl e c om p l o t u l ui

,

~ ' I U

r ma r l e

b l i o- i n du -l , a s t f e l l a . 0 a c, l ~ u ,

ca sa fug a d i n Ro m ~ , ,0 , b t r in t r - o : ve h e m enya l e 1 } l ta ~ ~~

' Ce l eb rul di sc u r s , c a l acte n z a

~

de Catilinara

I . A st r a ba

'

'

e s t e c u ns sc ut s ub den u mIr f ' 't e ' a

-

'

,

"

d

' de e r a

"

comu n

t u t m i l en i i 1 e 8 1 s -a impt e n ca r e Oioero a mc e pu t J ace s t

succes Hl ne a ue In

Ie i t e ro zat i i

" ,,'

f '

I S d e l U l IV •

l

v b d area no a s

' t

d i s c u r s :

'

"

Pina cind, l IT s 1 r ~ 1

,

' t

s c

m tr a ~' I Oi t timp neb u n i a as a

< ,

v

- , dr ~ _

a

z

O a t i li na v e i ab uza

J ,

,

, ' " Pl l na ~ 1 md e R C v a de z l an t m 11 1

nO l ' !

v

,

3

' a j a i s i v a m a l b a t e J o e ,

"

n ea l a

" t

,

a : p "

' . L~ ' \ l "

'e' in t rma ~ a :

,

- - -- ' -

2

9 1

'

", ' i co l a e N , oP', e lL ,

A s e v e d ea ,

1

, G , Gu t u,

2

, 3 T c xtu l

(

t r ad u c e r c

d i sc u r s n l U l

G , G ut ll ) ,

"

S l ' d '

'u l

1 SC1 1 1 S

'

1 . Ba r

' b '

U ,

rJ

0 ,

C l ' t

" .

275 - -- , 27 7,

' 1

p ,

t (I n fr ag rnen t e )

_

es t e p I e u a

a co n t i nuat

.

"

d i n C I ce ro ,

'.' . "

,

,

p, 3 6 ,

' "

".

0 ' cit,; p , 277 _

P

9

9

, "Nu te - a u mi ~ca t oa , l ' e ni c i ga l ' d a c1 ~ ' nO a l )te a f a i a , tii l l i ~ U i, n i c i st r a ji l e o r ( 1~u l ll i ; niGi t e a i n a])OpOl ; u l u i, . ni c i a<1u1 1 : 1 1 'gre aa b -

p i c a a t u turo r

d e st i n a t ~ ec l in e e i sen a h l l u i ; J;lici ( } h i p u rjl ~~ i priv irile s e n alcJ ! ' ilor '?

Nu in t e 1 eg i ea i} l a nur i l e ta l es i ut

o a m en i l o r . d e bi n e, ., ni c i ac es t I o c f o a r te ' , a p a rat .

dat e p e f ata , P N u

v e a i t u c a ,

d

u pa

c e · t e r at a I u rn ea a ' ; a , f l at - o, COlJ sp i 1 ' a { j a - tae , '

p iro n i ta

i n

l al 1 t ur i ~ C a re d i ntr e n o i o ' re z ; i c a n u 9 t ie ee ~ S li f :} c ut Q : z i ~ l 1 o apt e ;

c c e e - ' h a o iff t , ' aril l c ut ' ' i a n i o . a lu ptea at ' '? t r e cut a ,

' u n c l e a i fo s t j I J ec in e , a i '.

,

c

onv o c a . t

0 , t i mpuri ! O ;l1 : i : or avt lr i! SeJ ) atu l c u n oa : ; ; t e ac e s te lu c ru r i, co ps u l ul l e ve d e ; O a t i1i na tot u ~ i t . r a i e :;; t e . 'l ' r a i e~t e r. B~ m a i mu l t , vi n e c h ia r i n . s 6 na t , i a Ij a . i ; te l a eom f f a t l l i re a . ob ~ t easc a, noteaza

~ i indi ca d i n o e h i , s pre a f i u o i s , p eiie ea , r e ch n t i ' e . n . qL ~ o u Mn s a ,

b a rbat i e u ra J j i o : ; ; i, ni s e ' p a re c a . f ae e m d est . n l p entr u r e pu b lic a

d aca ev i ta m f u ria 9 i a nne l e

C a ta li na , s a Iii t rir n i s l a m oarte c lino r d i n u l consulu lui

ta a , r fi

ac e st u i am ; D e Jnu J . t a rf i ,

tre b u i t,

;a s u p ra

d e

t reb ui t s ae a daa ee a st~

n eno l ' 0 0 ir e p e care opu i

a ' t u t uf o r .

. '

. m u lt I a cale i m p b t r i va no astra

. l n tr - a d e var ,

p o nt i f ; · l - a .

c a r e . priin e j d ui a €le s t u I , d e

con su l i i . : i l vain to l e r a ' p e · C a t i li ha;care . p a l11 in t uf i ) . l tr e g pri1 ' 1m a ce L 9 i jncend i i ~

P . Sc ip i o , U l i · bar b a t foarteins e n ~nat, m ar e

.pe . Tiberi : us Gra cc h u s ,

u cis , e a , s i m 1 ) l u , p artic u l a r,

p ut i n . s i t ' l l a Yi a r e pub l i c ii , ~ i .po. i,

prea

dore, ~ te sa p u s ti a sca _

. vec hi · ,a , . nume ca C:

. Oac i l a s laopart e l u cr urile '

S e r viE u s Ah ~ la l-a u ~ i s C - u . m i n a , IUl,. pe , S p u ri us M M l h ' l . S , ca r e

de a r nu t r e a g i n d fir i de r a s t u r na r ~ a ordini i . A e x i stat , a ' ' ex i s t a t

cind v , ?, J h~ r e pli . b 1 i c a I+ oa s t raa Qeasta ' v irt u t e :

a s p r e p e c e Mye i1 i i pri l ' ne jd i o ~ i

vemlln d . ec r e ta l . s e n ati l h " ii

barb ay i i c ura j o s i

' i i pedep s e a uc u pe d e p s elnai . d e c i t p e d n ~ m a nulce L Iha i c r ' ud

A

. 1 t npo t l ' i v a ta , . Cat al i l J,a , a s pr u ~ i g:r : av ;n - q~i .l ip se : ; ; t e r o lr q .bFci. i

. ni c i int e l e p e hlll e a ' 9

i

n i c i a u t o ~' i t at ea , s enat uh z i ; noi , no i con- ,

s

ul

» s p n np e f a y a , l i p s imd eI ad :t tor i e . '

' .

_

. Se nat u l a d e C i 'o t a t cinffv"fL 9 a L. : . : Opti mi u s , e on s l l 1 ul , s a ia

n- a

r n a s u i ' i ca re p ub li c a . Sa nu fie e x p u s a ni c iun e iprime j dii ;

t r ee l l t ' du p a a c e e a

n iei 0 no a pt s

o a l s, 0. f o s t u e i s , h npr e una ,

c

. fa s t con s u l

'

.

; clin c a u sa ' uno r b an ui e l i d era s - .

e u . c o pi ii I Ul, ' J ria r c u s Fu l v iu s,

J ar no i d e

do u a z ' ec i d e zi l ei l l g a d uim s a s e t o ce a sc a -,as cu -

 

ti ~ u l 2 u u t ol ' it i t t ii a e e s t or s e n a t o r i . C a ci a vem od ec izi e

a

se n a -

.

tu l ui d e a . ees t fe l , 1n s a i n e hi s s , i n ar h i v a, i nt o em a ieao s ab i e

v l r i t s , i n tea . ea;d up aac e as t a - d e e i z i e

a sEm a t n l u i ,s - a r f i e u v e n i t ,

C at a l i na, s ~ fl i uCl s p e > dat a ; T n t r a i e ~ ti! $ i t r a i e~t . i llU p ent ru

.

a-t i p a r as i I ndr az n ea l a " c i pentr u 3 , 0 s pori . 'Do r e sc, s e nato! i ,

1 00

,Sa f i u t n g ad ui t o r ;

dore s c ca in - m i j l ocu l ace s t o r , a tit d e ma r i

\ p e r i c Q l e a l e - r ep u b l icii sa ' n u . p a r n epa s at or ;

. m a ga ses c v i no v a t eu in s umi d e i ne rti e s i inca r p a c i ta t e .

d a r d e p eacu m

. 0 · t a b a r a

in-

.

~ S ~ a r i d i c n . tln Ita l i a, i n s t r imtoi i l e - ' Et rur i e i ,

dr e pt ata ' imp o t . l ' i'i ' ap op O i ' u l u i . r o ma n ; n um a r u l du s ma ni l o r

; c re s t e i n I i e ca re z i ; i ?. ; l ' p e c oman d antu l ace s te i t a b e r e,

.,. du ca to s u l c d u s manil o r , jl ve d e m

p e ' con -

. rnt r e z i duri l e Rom e i 9 i c hia r

in se n at ; u n e l t i nd

r e pub l ic ii . < D aca v o i p o r u n c i , C a t il i i 1a, sa f ii a re f ; ta t r ; dae a

in t i e c a r e - z i . v r e u n peric ol i n tern

i r up o t r iva

1'01

)" p o r u n c i ' s a fii u c i s . , c r e d c a / V i a t r e bui sa l }ia t e rn m a i . d e gr aba

/ ea tot i c e t a t e n ii rl e treabav or

aee s t l ucr u

r sp u ne c a amfac u t

pr ea ti r z i n d e ~ ii ; c aa m proce d at

c u pr ea r n u l ta e ru z i m e. I n s a ,

dintr - un a m nn i t motiv, n u sint inca ho tl t r ' it s a f a c c ec a c e s -a r . f ui c u ve riit s a fac : i1 1 8a d e mu l t . Atun c i , in st ir s i t, veif L u c i s,

" c in d nu s e

v a pu tea

g as i n i c i un o m a t i t de n ec in et i tv . atit

d e

t i e a I o s , . atitde a se manat o r ! J i e i i1c l tsa

a f o st f ae u t . p ed r e p t .

n u ' de c l a r ecf a cest Iu cr u ~

a p e re,

. '

'

.

C it . t i mp va e x l sta cineva ca r e s5 , indr az n easca , sa te

d e g a r z il e Tp e l e

mu l te :;;i p ut e r nic e . c casa . n u t e po t im i ~c f l r i m po ' t r i va re p u b li c i i .

. Afa r a de - aceasta, o chii

. ve i t r a i

; ;; iv e i · tdi , i a 9 a cu m traie~t i, ' i n c onj ur a t

9 i < u rec hil e rnu l t or a , ' cu m au f a c u t ~ i

acum, t e VO l ' IJ l n d i 9 it e

VO l ' ' pa , z i , f a r a . cat u

s a - ti d a i

p i l l a ' s e a m

.

'

" , '

.

.Ei b i ne, . Cat i l ina,

ce m a i a i '

de a 9 t e p tatac um ,

daea n i c i

noaptea, . e u I ntunericu l v e i ;

ne l egiuit e

p er e t i i ci g l a s u ri l e ' Con s p i ra ti ei t a l e ~ , D a ca to at esirit

f ata,d a ca t0 a t e ie s l a l u t n i I ia ~ M u ta - ti gindu l a c es ta, crede - m a ;

n u p o a te a s c u n d e int run i ri l e

ta l e

n i b ' o e a s c ap a rt . ie u l a r an u p o ate - i n ch i d e in t r e

da t e - p e

ui

ta de u ci d eri s i d e inc e nd i i , . E ~ t ii n c o nj u ra : t d i n t o a t e p a r t i l e;

to

a te p l a n ur il e - ta l e s intp e r i . t r u

n0 1 m a i limpezi deci t lu mi na

z i l e i , p e c a re, po t i < s ? ~ ( l e rem em or e zi - tmpr e un a eu m i n e .

.

Hi ' aniint e~t i

. o a r e ' c a i n z it r a n , do~ a . s p i ' i : ~ z ~ c e a ir ia i nt e a

eale n d e l o r l u i n oi e mbri e am spu s in s en at eas lujit o l ' l iF ~ i u n ea l f a; i n dr az n e li i . t a l e . C aiu s Manli u s , va I i . s u b a r m e i ntr- o , z i an n-

m

i t a, a di ea i n Ziua a ' ~ a se a i n a i nt e a c a l e n d e l o r lui n o i e m br i e ~

O

a rcm- am i 1 1 ~ e l at, C a tilil l a , n u n u m a i in pri v i nt a r u n u i l uc r u

a t i t de m ar e , a ti t de g r o a zn ic, a t . it

a i

a :, m 1 n[ t fm, as 9x ~ r u l n o h iW o i ' I H 2 n trn z iu aa c i h < ; ca in a i:i :: tte a c a l e n -

rn ulti f l ' u nt a ~ i a ic e ti' i , tii au

de n e c r ez ut, da r , c e ea - c ee a i

, 1 11 a ld'e m i r ar e ; in pr i v i n t a - z il ei ~ ' I' o te u am s p u s in se a at ca

d e lo rlui n o i em brl c , a t m i c i c 1 . J l d

fu

g " it d i n Roma ! - n u a t i tp e ri tr u

a r s e s a l v a, c lt pe l 1t ru a ~ t i z a da r-

ni

c i p l an ui i l e . O a . r ~ p o> ~isa. negi ' c a , i nc' o n j u r ? u t chi a t ~ i n ae e a , z i

' d e - g a r z i l e me l e , . c l e s upr a ' 7 eg h er ( ; ~ a mea" n - a i p u tu tsa t e r i d i c i

I

1 . 0 1

."",.

imp o t r i va r e publi e ii, ci nd tu s pun ea i ca, dup a p l ec al ~ ea c i d ar

a ma s eSeIl .'

Pr

pe loc~ "

h i l ti ; e ~t i , . mu l t u mit . totu ~ i ' c n . mo a r t e a

mea , car e " o ra s u l

r

noi

",

.'

O e " ? Oind er a i c o n v in s cav e i o c up 3 ,

ma t a c

d e ' u oa p t e ,

,

e n es t s , mbrie, porunea

a

e

pri n t r -i

c a r e n e a i 8 i l 11 ti t ca a e ~ ac 6 19 1 1i e ., es t . e . a p al 'aM ! diH '

c h ia r I a ca l e nd e l e , ll l j

me a , d e v t r up e l e . ,

fa ci n i mi c . r nu uu e l te s t i ni r ai e c . n u g ind est i ' n i mi c, t ara

n u m a i sa a f l u, da r ' c hi a r s a v ad ' § i s a , in t e 1 e g .I imp eds t ot ul.

Ami n t e ~ t e - ti, in: s fir ~ it , i : t p . p r e un a cun l in ' e , ' n o ll Pte a ' t r e -

Ii l e l e ,de . g : ' t l ' zi l e m e le, ' de

~ t r aji l e m e l e ~ ~it

el l e u ' nu

c ut a . v e i int e leg e ca eu veg h e z c u , mu l t m ai s tr a ~ll i c

r e pub l ici i deci t t u I a di s t r ug e r e a

ve ni t i n s trad a me s t e r i lor . d ec oa s e (nu voi : vo l ' b i invMuit ) , in

c asa Ju i ' l \ f ar c u sTJaeca ;

l a s a l varea

a i

e i. Af i r m c a az i-no a pt e

tot . a c o l o s -a u a d un a t ma i ml ll t i cOl P : - '

pl i ci a i ace l eias i nebu n i i · et i nibja ; l e . :tnd l ~ a z ne ~ t i . oare , sa n egH

~Ti1d ca ai e l ,

' De c e t a ci~ . T e ' vo i conv i nge , dae a - r i e gi . , De . f a pt,

i n sen a t , sIn t unii care a u f o s timp re una

' 0,

Ce fe l de r epuo li c aavem~ ·

ce a mai sfint a , s i e e a m a i important a

cu . tine ,

'

.ze i n e murit o rt r ln c e tara he af H 1 m~ : tn c e O l ' a $ t ta im ~

Ai c i, s en a to r i,

a i c i , intre no i, . in

ad u n are de p c s upra£ a ta

gindea sc a Ia u cide -

a tutu r or, rapiei re a a ces t u i , ol ' a~

~ i . chia r a ' l u mi i

tr e bur i l e ,

p a min t u lui, sin t un i i , oam en i in st a r esa i se

r e ano a stra

in tr e g i. Eu, c o nsu lu l , i i v a d ~ i Ie c e r p a i e : re a de s pre

s t a tului ; o a m e n i c are ur f i t r e buit sa

ace ~t i a eu n u- i r an e s c m a C~ r , C)1 v or b ~ ,

fi e n c i ~ i

>

. •

cu sa b i a, pe

•• •<

Aifost , . asadar , l aI .J a eca i llnoapte a a c e( ~ a ; '

Ca t i li n :a ;a i

i mp artit Ital i a pe

f i ecar e ;

t in e; a r ho t ar i t , c a r t i er e l e o r a s ul u l Ill , c ar e trehn i a

af i r n i a t ca ~ i e ~ ti gata d e ·. p l ecar e j ' ai

foc ; ai

v es t ! pu t i n, hind c a eu t r a i ~ sc . , i5~an g a si t . d o i ca v a l e ri

. re giu n i, a i ho ta rit ,

u n d e tr ebui a

sa p l eoe

ai a l es p e cine sa ia ~ i la R oma ~ i pe ci n e , &11duci c u '

s a s e , _ p un a ,

spu s o a . ma i z a bo-

r om a ni

/ care s a , te

e lib e rez e d e

aceasta gri j a ~ i sa promit a c ~ 1na vo r

ucid e in p a t u l meucliiar in a c e a noap t e , ' pu 1 ; injna ; Int e d ereval'~

satu l ' zarilor. · '

"

,

Am af Ta t t o a t e ac e s t e lu c r u ri dup a Cel a d un are a v o a s t r a

de - ab ia s e

p r in g~ Ll ' Z ,mi a iputernice

Ii trim i s ese s i sa m a sa l u te dimine ata ,

cei d e s p r e ' c a r e s pn sese m m a i in a i n te

impor t anti , o a YO I'

i mp . ra ~t i a s e. M i- a ni ' fortifi cat ~ i ' nli - ~ n i intarit c as a

. t u

; nl l

i - am .p rimi t pe c e ipe ' care

"

d e o a re c e veni s e t a c hiar

mu lt or ba . rbati fo a rte '

veni atunci lal h il l C ' .

'

:B'iilld c a Juc r u r il e , s t an a ~ a , O ;1t il i n a ; m e rgi : q lai dep a r t e p e

c al ' e ai pO l' n i t i i e ~ i o d a ; t a din o r a ~ ; por til e s l n t d e s -

d

ch i s e ; p l e aca , D e

rum ulp e

p r ea m u 1 t t im p te a 9 t ea pt~L s a -i f i i . g e n e ra l

102

'

1

'

a

a i " " t a i;d ae a : mrp e t bt i ;

li te r a zi dul

I \ ll vo i to 1 cra : ,n u

c ea - t ab araata

. c o n du sa de M a nliu s, Du-i c u t i ne s i p e t o t i

cit m a imulti ;cu ra t a

numa i sa

, or a~ ul . M : a v ei min e ~ i t ine

ex i 8 t ' e i n tre '

d e - o ma r e t e am a "

cet a t i i . D e - a e u m inco lo n u m a i p ot i t , r a i tmp r e un a c u n oi;

vo i s u p orta, n u vo i i n g a d ui ",

"

de . s emn a t,m - afu

mea ' p ar , tic ul ar a . Oind, " la ul t i nie l ea l eger i de eon s uli, a i v ru t

c ur se .ci nd e ra m cons ul

C i t ti mp , ~ C a t il ina, ,' ,m i- a r iin ti ns

a r pa , rat ) 1 u c l l a jut oru l

. pu bl ic, c i pr i n g l ' ij ' a

~a r p . a u c i ziin C i m pu1.l Ll i Ma r t~ p emine , co n s u lul i n fUl 1ct h me "

> ~i < p e ,c o nc ).lr e nt ii ta i , a m r e prim a t tncer c anle

t a le n e legiuit e '

.' c u a jut on iJ 9 iJort~ l e priete nilor , fa r a a c h e I ; l 1a ofi c i a l P ~ ceta -

ci t e ori m- ai atacat, m-am im po-

' , t e ni Ia . arnre . li i - sfir ~ i t,o rid e

trivitp ; rin :pr opr ii 1 ~ : m el e pu te ri, d e~ i ye d e : m c~ p ~e i rea . m e a e

_ lega tad eom ar e Ac u matac i

i ien or oc ire pen t rur e public a :

pe fat a , i n t r eaga r e publi c ! 1;

, v r e i , s a

a d uc i 1 a

d i str ug ere s i rui na tem pl e l e z~ j} o r ne mu r i t o r i , , c a s el e ora s ului ,

/ v iat at u t ul 'o~'ce t i: ) . , t en i1 9 r ; . ' t , o at ~ ' Italia. De a ceea , - f i in d ca , . I 1 U

, i D dr az n e s c i nca sa f accee a o r i ce 9 i ce e ~ ce ' este po tr i v , i t " se n a tul ~ ipnd a ' str a mo s ilo r ,

ce a t t r e buifacu t m a i

c u pu te r ea

oipro ceda

in a in teue

pe' care m i - a d at-e

mai - bl i nd d ecit 0

v

ce re re .•.sever itat ea , d a r vmai ' t ol os i t or p ent ru = sa l va r ea tuturor . Cac i d a c avQ ipo r un, c i sa f iiomor i t. v va r a m i n e in v ia : t a publica cea l a .l t . a - b an d a : d e con s piratori ; d aca in s a _ v e iI e s i . din ' R o m a ,

ceea c e te j ndemna dcm ul t t imp , drojdi a g T oa s a ~ ip e ri c ulo a s a

' pe n t r u r epubli ca Oe e s te,

a ' · to var a~ il o rt a i

va di s p a r ea di n , or a~ .

Oata li na~ . Sta i oa r e I a i n doi a l ~ sa f ae i , p e n:tru c a-ti

o rdon e u , c e ea c e e r a i g a ta s a fac i d e bu na vo i at , a ~ C on s ulul

P 9n l nce l }t e ca d u s r nan ul s a , i asa d in ora s . Ma intre bi:

" P ep . t ru -

a me r ge i n e x ; il ~" , te In d e m n.

N u ~ ti poru nc e sc; d a r , d aca - m i ' ce ri sfa tul,

incinta i n a c est

o r a s in , c~re nu ex i sta

oamenip i e r d iJ. t 1; ca r e sa n u se tea m a cle ti n e, n i men i ca re s a nu

te u ra s c a~ ' Ce s t i ginat a l i nfamie i tn v iata fami li ara n u este

nimeni , in a fa r i1d e acea s t a c o n jur at ie d e

"

In tr - adev a r ,

O a i ' a li na, ce te m a i poate

i n ' l pa , ' rt it . c u f i er nl ro s u in , v i l1 t a ta ~ Oen e leg iu ire , '

p ar tic u l a r e, nu e l ega t a 9 ' eiaim a

i n t r e b i l e

ta ~ Ce patima a f ast vreo d a t a d e m ii n il e ta le, ce tic al o~ ie

d

stra in a d e o c hi i ta i ,c e

to a ta fiint a ta ~ O a l : ui tin e r e l ,l)e car e l - a i in l a nt ui t

ce l e cor u,P 1 ; lei ;n u i - a i l i nt i n s f i e r ul pen t n ' t

lumin at

c r ima

e

pr in fa n ne- nu , i - a i

c r im a s a u

.c a le a

s p ~e cles f tiu ~

D a r ce ~ De c urind , c- dup a ee

crime printr -o

pri m e i t a le

so t ii t i- a i g o l it c a s a in v eder ea n o ii c a , s a t orii, n - a i - pu s bare

vlr f ac e st e i

pr i B I n o a r tea

al t a crima de n ecrezut ~ L as 1 a 0

103

' .

" ' .

"

part e aces t l u c ru s i ing a dnicu u ~ lJl' i nt a sa fi e tr e c u t s ub . t a cere,

c

a tit de mari s a u c r~ ea n - a I o s t - p e dep s i ta . Las l a 0 p a rte ruina , .

une i cr im e s

a s ahn

se para c a in

ace s tora s

a ex i statg'i o z a v i a

cpn ~ t i . e ntde cr i me l e ta l e, re c u no s t i caii in d dr ea p ta r; ; i d at c rita

l a r indoia l a sa . e v i ti p r i v i ri l e

t i e de mult uta tut u ror; m al sta r i

~ipr l ?z,entaace lo ra~ l e e ~ ' ~ ' oi >m i nt i ~ i s i m~ u r i l ~ rane ~ t i ~ "

l ) a ca . p aI ' inWta i

s" a r teme

d e s t ine

~ i te ~ a r

u l : i, f;\ i n : a i

.

a v er i i t a l e ; t r e o I a a c e l e l u c ru ri c a 1 'e p r L v es C : h n r u s inoa s e l e

ta l e

,.

pu t ea ;s a ~ i impac i in . nic i u n chi p , ai . p l e c a, i mi ineh ipui , u nde v a

_ v i c ii , nu In c ur o a tu t - il e ta l e b a ne~ti

~ in e cin s te a ' ; ca , se i

ta l ( j , . cb ,

'.

. Xle p : a l ' t e d~ o c h ii l o r, ac um p~tria, c a r ee ma l Ua ' no a , stra a tut u-

~

u t( ) . r it3 , te~ , n u te v e i

' s upune . h o t a r ir i i . ei ,

n u te : v e i - teme d e

 

int e r e s ul

s upr

e m

a l v re p ub l ioii , Y i a 1 ; a ~ i s a l v a re a

noa s t , l ' a a ; c c

1'01', te ~ ur ~ ~ te ~ i seterp . ed e tine, f; \icr e deca d ei n u lt ti m p : n u te

t utu r or . A c e a s t a l u mi n a a zi l e i, ' Ca t a l in a ' i s a u ae rul a c es t ui cer pot e l e o a r e sa - t i fi e . p l a cute; cind i }tl i e a hll ' e n ici unul d int r e

 

. g in d e , r;; t il a nim i c a l t c eva d ecit l a uc id e rea > ~ i, ~ u -i v E' i l, : r . e s p e , eta

no i c ar e . sa, n i l f i a f l atca ' ln '

f : l > j un u l ' c 3 J l end o lor l l l i ianuari 6 ; "in

' timpu l c on s u l il o r Lepidu s . ~ i l'u n u s ,

ai s t: ; Lt , in I o r J n a rma t :

unpumna l t C s . a i p r e ga tite b a nd a p e n t r u a -i omor i p c con s u l i

sip e frunt a s i i c e tati i ~ Ca n u v r e uI ( gil l (ihite l epts at lt e ~1 i na

ta,

. c i e a . l iorocu l poporu lu iroman

s "a opu s c r i me i s i n e b u n i eit a l e

~

D a r la s la opart e a cum ac el e I a pte

mu l t ea l te l e

inc e reat sa m a o mo ri , cind ; eram con s ul " d esemnat, d eci£l = t pr i

dec i n d

mea a ~ ai n eit pa , reauca . n u potti e v ita t e, n - a 1ri sc apate u

j . c a c i ' ele si n k c uno s c u : te i } i

a u f o s t

s a viq i te dt f , tinec1 : tl p a aceea ,

' ! D e c i te

D e ( ' iteo~ i a i <.

s intco n a ul

ata e u ri ale ta l e , i n C l : r< f pta te a su p r ~ ,

co rpului

! N u aj u n gila n i l ' l : i i c ' ~ i tot 1 l ~ i nil i n ' cet e z i de - a i nce r ca

- ~ i de - a v oi. D e, cite o r i I )Jl F - a fo s t s mu l s + dfn m i inii a ces t pumna l ! - d e ' cite ori . nu ti - a c a zut printr-o intimp l a r e oareca r e

. i} i nu t i- aa l un e cat Ia ' pamln t ! Intr- a d e va , r, l1u i }tiuc a r u icu l t

r\ 3 l igio s

c a t reb u ie a a -I in f i g i i n - c orp u l c o n s

fo s t in c hi n a t

~ i d e d i o a t - acest p u r n n a l , , d e s o c ote s ti "

" ~ Ga e i a c u m V 01 ' -

Acum ins a ce I e l de viat a e s tea s ta ata

b e s c c u

b ui Sa fin , c i 'dl? mil a , l a c a r e n- a i ni c id e e um dr e p t ul

P llt i n ma i -- f n ainte in s enat , Ci n e din a g easta l11u l timel1t l t de + mar e , d i ntr e a t iHa pri e t e i s i i ntim i ai ta i , te-a s alutat - 7

Da ca a ces t l u c r u n u i s ~ a i nt l mp l a t ni mji nui . i d e c i nd t s tami n tes c

t i ne a s tJ ' eli n c i t

S a nu p a r rni s c at d e ur a,

c u m , ar t r e - ' :

A i ve n i t ,

oam e ni i , . a s t e pti i n s ulta c uvint e l o r ,

ci nd - e s t i e op l e$ it < ie :jud e -

I cat a Inu i t maig r av iJ , a ' t ace : r : i i? . Ce s a . mat s pun

l a s o s ir e a t a , a ce st e

c a r e fo a rt e a d es e ai - a i r l e s b ina t m or t i i, d e ind ata

l i : h g a e i , au I tJ , s at g o a l a ' part ea

d e f a ptu l ca, c o n s ul i, pe

c e t e:ai a se za t ,

' b a nc i s - a u . g o li t ! C a t ct i f o s tii

: ; i J c eas ta d e 1 ;>a n c~i III sfiri} i t ,

e n ce i[ ii 1 1 1 as o c o t e s t i tu ca . tr e JJ u i e sa s upor bi ac e a s t a f .

P e H e r c ul e I D ac as e l a v i i

m e i . s - a r - te m e d e mi n e - a s a

c um

s e tern de . ti n e t ot i co n e eta t e n ii t a S , a 9 s oc o t i , ca t re buie - s a - m i

e as a , , ; tn n n c r ezi e a t . r e b u i e s a , 1 ) a r a S e9t i Ol 'a 9 ul ~ ~i,

" p a r as e s c

.

dae a, p e u n de va , l 11~ a 9ve deaatit

c a tl' c e o n c et at en i i

d ec i t s a _ f iu

d e gr av . b ai l l i i t

91 o f e n s a t d e .

m e i , a r;;p l ' e f e r a s a ni f t l i p s e sc d e ved e r e a l o r

pr i v i t ' d e o c hii ' d U9 m a . n o i } i ai t u t ur~ ) l ' ; t l l, . d e i/ i

~ f .

pu te r eaeH

.

Ea ; ~, ~ - ta c d e ' vo tba . cn : t i ne ' a s t f e l ,Cat ii ina, r;; i ,

des i n - ar e g l as ,

 

it

i spl i ne oar e cu l na f; \ a:

"N i c i 0 ne l e g iu ir e n - a ex i s tat d e

c it iva

a n i . , d ec i t .< t in e j n ici o ' ti ' ca l of;\i e ' iad tin e ;

r a mas . n e p ed e : p . s W ~ uc i derea ' rn ul t or . oe t ate n i , pe r see u tar ea § i

pe n tr u ti n e

sing ur ;1 U

; j efUir e aa li at ilo , r l eg i - ; f; \ i ~e ju d e

r : Aifo s t ca ti, .

tn s tare

r r u n um ai s a nu

~i i seam s . d«

ni m i ce s ti . cutoa t e

d~rc; hi a~ sa I e l f t st o r ni

§ i sa I e

Am s up ortattot u f; \ i .c u m am : putut f a pt e l eant er i0 a re ,

cam i

e u" int o ata f i int~ c mea , s~ fi u c upri n s }1 d e team a num ai din

m a t ,em d e . ( J ' at il in a j n r zi irirpotr i v a mea fara

ac u m i n 13a .rm m a i e de s u ferit ca

e ra u d es u po r tat; ,

ca u za , taj £ br i c i e z g , o m 9tJ\ ~ a r , pl 'oduc e ,s a ' sa s e . para i e i i , ' ni e iu n p l ar c nu ' sep o ate

.

saffe strain d e p . on i ir i le

sca p a~ m a ' d e a ce a stafr i ca ; , da c a e ste in dr eptaMta " sa nilfi u '

zdr ob it a ; d, a c? e s te i n c hip uita, "

tem e " ,

ta l e cr i m i na l e . v De a c e ea ' p l ea cas i

sa i n c et e zodata '

"

d e - a ma mai

.

-,

: :~

. DU J ca ' p ati ' i a~ r v o r bi , e u t ine ai } . ac : u mam Spus , n ; - - artt e b u i

sa otMna c e : -ti ce r e , ch i a r d a( f; a ,n - arp u te a

mai s p un defaptu l , c a te - ai

fa p t u Lca,s p re

l oe ui esb i I a , , Man i us . £epidu s ~ ' . Nefi ii i d

fo l os i f ortU J ~ C e sa

dat s in g ur - r n . pa z a ju s - t i tie n ' D e

a , in l a . t u ra price ba . nllia l a , · a i s pu s ca vr e i s a

p ri m i t de ac . e st a,a i

\ i ' n dr azn i t sa ' v ii e hi a rIa , min e ~ i . m - a i r ugat , s a t e p a z es c

aca sa

l ~ i ni n e ,Dl l . pa , ce-a i pljm i t i ~ i de 1~ m i n e r a s p unsu l e a) n n i ci

un ch ip nn pot s a ; fi u in s i g ur an t a ~ nt l 'e aee i ai} i ' p e r et i en

u n u l c a r e e ram in mare peri c o l nu m a i pentr u e a n e af l amim -

p r e una rntre a eel ea s i ' , z i dnr i a l e

ti n e , " ca

c e t a t ii , t e - ai d u s 1 a p r e t oru l

Quin tu s} \ I le tellu s . , F ii n d respins ~ i de acesta , a i pl e cat l a t o va -

I : a §: u l t a uMarcn s Met e l us , up

v e ri " b i ue, l- ai s o cot i t Ioarte ze l os sa t e pazea s ea, foarte i s c u s it sa-t i i se o deasca ' gi I i d ' UI' il ~ 'f ;\i f o a r ~e c u ra jo s sa t e pede p seasca . D a r c it de ~ de p arte pa r eca t l 'ebuie sa fi e , de in c h isoa l' e ~ i de lan~ Ul ' i( : l e l ca r e s i ngur s - a s 0 00 ti t b1 . l . l i de ' a f i s ub p aza ~

. > D e o a r ~ , cea~a ~ ta : t1 1 ' u< . \ ru l ' il e,Ca til ina " ma i sta i , l a in do ja l a , .

barqat f oarte de t r eaba,

pe care ,

dae~ nt l . te po ti res e m n as a

mo ti, sa pl e cipe

a 1t e m e 1 e a g ul'i ~ i

105

s a in c r e dint e z i ex ilului M ' si ngu r atat ii v i at a ta a m ul sa din m ul te eh in u ri dr e pte ~ i m er i tate ~

.

"R a port e az a

cazul se n at u l u i " , z i c i t u, c ac i a ce s t l u c ru i l

ci l , t e

ceea ce u i u s e p o bri ve s t e c u Ie l u l

c e r i, s i, d aca ' ac e s t c o r p va . h qt a r i sa pl e c i i n ex ilv s pui

ve i s upun e

m e u d e a fi, ~ i totu , ~ i te . v oi fa c e

d es pr e t i n e: ' I es i din or a~, C at ili na;

pl eac a

Oe m ai a ~ tept i ~ Ob s e rvi mi r e - t ace r ea ' s e n ator ilo r ~ . , S U : por t a .

N u voi ra port a ,

sa i n te l e g i ' ce cr e d s e n ato rii

sca p a re pu b li c a d e t e ama ;

i n ex il , . d aca a s t e p t i

accs t c u v int . ' Ce e s te , Oat ilin a ~

'I ' a c . ' D e i c e a~t e pti ho t a r lr e a o f i c i a l a ex p ri m at a

ci nd i n t e I eg i ' Ji m p e de

te pri veste , Cati l in a, c ind s t a u Ii n i ~ tit, a prob a ;

s pu n , ho ta r asc ;

ho ta r t r e i t i eate, v ezi bin e, sc ump a, p e ci nd v i ata, f a r a ni c i

u n pr e t, dar . c hi a r ace i cva l e ri

s i foa r t e b u n i , ~i c e i 1 a 1 ti cet a t e n i p l ini de c ur a j c a r e

p rin euv i nte , I nsa, i n c e ci nd r a bd a ce a c e st i a, a ' ca ro l '

ce V O l ' p r i n · t a c e r ea lor j

ci n d t ac , s t r i ga. E;;i ' mrn um a i

r oman i , : b a r b at i fo a r t e on o r a bi l i

inc o n - .

joara s enat u l,

s enti m e n te l e-a i p u t u t

a u z i c l a r c u . put in i na i n t e . P e aces t . i i oa m e n i a l e ' ca ror i miin i

d e t i ne , i i vo i

c on v i n g e u s or sa te tn s o te a sca pin a : l a ' po r t il e ora s u lu i . : c in d

vei p ~ r as i a ces te p us t i e e t i.

: a I e ' ca r or

a . ca ror , mu l ti m e . a i pu t u t - o r ve d ea,

inte l eg e ~ i a l e ' cit ro I' gl a s u ri l e - a i - p u tu t

l e t in de p a r t e

t imp v do re s b i sa I e '

~ i "' anne d e mul t r t imp v de - a bi a

.

10 c uri p e ca r e i d e .i m ul f

.

. : '

'"

,

p a r ce v o r bese e u ~ E ' e u pu t in t a sa te in dup l ece i c eva - l

Sa te i nd r e p t i vre od a t a

n e mu ri t o ri gin d ul

d ac a

nu a c um , f i inac a amintfree crim e l o r t a l e e in c a vi e; ' d a r des ig u r

i n v i i t or,

s- o - in f run t, num a i s a f i e a cea , s t a n e no -

D a r n u - t i

pot cer e , Ca t i l ina, sa Iii impr es io n at d e v i ci il e ta l e, , s a te ingro -

ze s t i de p e d e p s e l e I egi l o r ,

p l eci i n ex i l . D ar m er i ta

rocir e do a r a m e a s i sa n u p una in p e r i c o lr e pub 1 i ca .

~ S a ~ t i f ac i vr e un p l a n d e fu ga ~ Sa t e . ,

g i nde s t i cumv a . la > e xi H . 0, d e ti : ' a r d a z e ii

ast a ! ~ i to tu s i - v ad + ce furtuns , d e ur a I na i ' n iaa m enint a ' , "

d a c a infrico s a t , d e c u v i nte l e m e l e , t e

v e i ho t ar! s a :

s a t e

p l ec i in ' f ata

s i t u at i ei c r i ti ce a r u e i nea j sa -l fi

statu l u i. C ac i n u e s t i f u, O at ' I i na, omu l - pec a r e

r et i n u t v r e od at a

d e I a tica l o ~ i e, tea m a d e l a pr i m j e d i e sa u r a -

. , D e aceea, c u m a m m a i s p u s a d e sea, pl e a ca ; ~ l , d aca .v r e i,

t i u nea , d e l a n ebu n i e .

d u p a c u m d ec l a r i , sa at iti u r a impo tri v a ' m ea , d u ~ m :1 n ul t a u ,

p l ea ca d e - a d ie p t ul i n ex il ; d e - ab i a v o i - s up orta

n il o ! ', ' dac a v ei f a ce a c easta ;

oro - i nu i c on s u l ' ul ui, " d e - abi a v oi s u s t i n e po v a r a ac e s t e i u ri . Da c a

i n sa pr ef e r i s a t e p u i in . s l ujba l a ud ei ~ i g l o l ' i e i me l e , p l e ac a

impre u na

eri t i ei l e o a m e -

da ca v e i p l e ca in ex i l din

iar

CU, ban d a t a p e r i cu 10 a s a d e c r i m i n a l i, du-t e 1 a Ma n

1 0 6

' d e oamen ii cum-

secade,p o rn e~ te r a zbo r i mp otr i va p a t r ie i , hi . lc ur a - te d e o a me- ni i cum se ca d e , p or ne s te ra z b oi i mp ot ri v a pa t r i e i, b u c u ra - t e

n ebun ee t e de ac eas t a , ti l h ar i c n e 1eg uit a , i nc i t sa s e vad a bi n e

l i u s ' , a t it - i p e c e ta t e n ii p i e rdu ti ; d es p a rt e - te

a

c i - i n vi ta . t l a

e u, o i n d ~ t i u ca . a i . ~ i t r imi s . in a dnte

o ame n i c a re ' s a te a ~ t e pte inarmat i a p ro a p e d e Ior ul I u i Au r e -

a i tal . Dar d e ce s a ' t . e i nv i t

d . a i . plecat n u a lu n:gatd e m i n e l a ni ~ te s tra in i j

l i : n s , e ind sb i u c a te - a i intele s e u Man li us ~ i , at i h o ta r it i m pr ~ u na

z i u a i n t i l nir i i ~ - ; ac v jH t d ea r g in t,

Oi n d s ti u ca a i trim i s ina in tes i a c e a r

v e e t i t a

ca r e si n t convin s ca te , v a d u c e l a pie i r e ~ i l a

ai t a i ~ i c a r eia i -a i ridi c a t u n s a n -

. neno roc ir e p et in e ~ i petoti

c t u a r , a ca s a l a t . in e ~ A i m a i p u t ea t u sa te Ii p s e ste d e acea a c v i l a ,

pe care o b i ~ nu a ia i s ~ oven e r e zi c ind p l eca i l a v r e u n om o r, ~ i

de 1 :1 a l t ar ul c~ a rieia a i ind r ept a f

te

ade s e a s pre u c id e r e a cet a -

r ril o r drea pt a - t i ne l eg i u it a ~ .

te tit a , d e mult

p at i m a ta neinfrinat a ~ i neb u na - ~ i de f a p t acest Iu cr u nu - ti

ace a sta

n e bu r i i e t e - a c r e a t nat u ra, t e - a e a li t v o i nta, te - a p ast r at s o arta .

,. T e v e i d u c e ' in s fir ~ i t o d a t a , a c o l ou n d e

. a d u ce dur e r e , c i un f e l . de v H 1eere d e n ec r ezut . P e ht r u

N - a i ~ lo rit n i c i odata , m i zicpa c ea , d a r r r i c i l llaea r r a zbo iul , d ac a

n u e r a u n u l ne l e giui t .1 ' i - a i

ga s i t 0 b a nd a d e t i ca l o ~ i , a l catu i ta

di n o ame ni p i e rd up i , Iip slt i n u n u m a i de oric e ~we r e, d a r ~ i d e or ice n a de jd e - L a ~ ac e~t i a ' ei t d e i n cintat ve i ) i, c u m v e i m a i , t r esa l ta d e b l~ c u l ; i e, cl e ~ ce : p l a c er e u e b u nate " /e 1 i mba t a , : ". cind i n , m ul t i mea at i t d e maI , ' e a t o v a I ' ~~ i l o r ta i, n u ve i 3 o uz i 's i n u ve i

ve d ea n ic i ur r om c u m s e c a d e

L. "

"

Acum , s enat or i ,c a s aind e l ) a tt e z de I a mine , p r i n m art u rii

, ~ i r n ga , m i nt i , 0 p l ingere o a l ' ec u : m j u sta a , p at r ie l ,

a scu l t a M; v a

, r og, cu a te ) 1- t i e ce l e c e v oi spun e si i u t i par it i ~l e adi nc in j ~ u fl e te l e

9 i i n I c ug e t e l e voa s t r e .

cu m i n e

a s tf e 1:

. 1 n tr - ad eva r , - :c lac a : patI ' i a , car e m i - e c u mu lt ma i dr a ga

d eci t viata , d aca intt e a g a Ita l i e, d~ca to a t a r ep ub l i c a a r - v or bi

c e Iac i ~ 1ng a d l u - v e i

oar e sa i as r~ c 1 in o r a~ ee l p e ca re L a i d e s cop e ri t ca e du e ma n, ,

p e c a r e i l ve zi cav a

., ',

- ,

,,0, Ma r c u s T ul l i us,

£i , c ondu cato ru l r a zbo i Ul ui de s p r e ca re it i

d a i sea m a c a estea9te p t a t ca ge n e ra l . in ' t a b ara dU 9 manilor,

c on j u rat i e i , a ti~ato r u l sc l a v il Q r : ; ; i a l

ceta t en il oi ' pi e rd u ti, illcit sa p ara c a u - a fo s t a l un ga t de t i ne di n

or a 9 , c i c h e ma t i m p o tr i v a

a uto ru l crim e i , c a p etenia

o

r a : ; ; u lui ~N u

v ei p or u nc i oare s~

fi e pu s i n l antuI ' i , sa fi e \ i r it l a moart e , sa f i e p ed e ps i t e u ce l e

mai . groazn i c e c hi n ur i ~

I

f,

.

1 0 7 '

-,

<

'"

(

• ~

.

' 1 .

,

~ ,

,

i l l s fir ~ i t, ce t o Im p i e d i c a ~ O a r e o bice i u l s tr a mo a i lor ~ D a r

i- a u

S a u l e g il e c a r e a u

I o a rt . e a d e s e a in r e p ubl i ca no a s t r a c h i a r s i m p l i p a r t i c u l ar i

p e d e p s i t c u m o a r tea p e ceta , ~ e n ii prim e jd i o s i ,

t o s t p ro m ul gate

Ha l ' n i c i o d ata - t n a e es t , oras c e i ca r e a u . tr a dat . I n t e r e s e l e

n u si - a u pa s t r atd r e p t ur i1 e

' c u p r i v i r e l a p e d e p s ire a

d e cet a t en i.

c etate ni l o r r om a ni f

s t a t u l ui

S a u t o te m i , d ~ u r a , - " l

"v

l ac p e c e il a l t: n : a l l f r a g i at i s tr i n : ; ; i d r n t o ate

c u d es a vin'l ir e

r ep u b l i c ii a t it d e p r i m j e di oa e a , d a r e h i a r r a d ac i na $i sa minta

tu t u r o r r e l e l o r .

d e ' m u l t i n mi jl oc ul aces to r

p r ime j d ii i s i c u r s e a l e c o n j ur a ~ i e i , . d ar , n u s t iu c u m , v i o l en ta

t ut ur o r

p a r v il e , se v a : : I t in g e

mol u na a .

.

a i z b ' u c n it

. fi i v a fi n ir ir icit a n u n um a i a c ea s t a

s e n ato r i, tr ~ i m

'

:;;i indr a zn e l i ,

, In t r - a d ev a r ,

c r ime l or, a ' y . e c h i i · n e b u n ii

po ste I ' it Mi i ~ In tr- a d ev a r ,

f r u moa sa re c u noet i nt a ,

ad i , ~ i tu pop o -

. ',

t o c m a i i n v rem eac on s u l a t u lui

m eu. D a r d a ca d i n t r - o b a nd a

ru

l ui rom a n, c a re p e t i ne, o m ri di c at pri n p r o p ri i l e

ta l e , m e ri te ,

'

aW

i de ma r e d e t t lh a ri va - f i s up ri m a t n u m a i Oa tilina ,

v a p ~h 'e a

fa r a n i ci 0 re c om an da r e a

d e . r pn in t o a t e t r e pt e l e onor u ri l o r , l a cea m a i m a r e d em n it at e ;

st r a mo~ il or, t e - a i J l ~ l l t a t atjt de r e p e -: "

dac a di n ca uz a u r n sa u d e t e ama v r e un ui . p e ri e o l ' s a l vatea r c o nceta ten il o r t a i .

n u i e i i n s eama

D a r , d ac a t et e m i o u m v a d e u r a , t r ebu i e o ar e sa t e tc m i m a i

m ul t d e ur a st i l'u i t a de s ev e r i t a t e ~ i d e cura j d e cit d e c e a

nu i ta d eIip sa

p u st i i ba d e r az boi, c in d or as e l e v or f i p n a d at e ,

a rd e , n u c r e zi ca te ve i mi s t ui . s i t u in l o o u lu r i i - s "

pr ic i - f i

d e , e n e r g i e s i . d e l a s it a t e ~ D ar , c i nd I t a l i a va

d nd c a s e l e V Ol' :

E U , se na to r i ,

d aca ' a , ~ c r e d e ca e e e l ma i bu n l u c ru d e f ac ut

e

sa - l p e d e p s e s c c u m o ar be a p e Ca t i l ina , . n - as f i n g a d {li t , ae e st u i

g

l a di a t o r s a . se b u cu r e ' d e v i a ~ a r ii c i f n aC a l ; O , O r a . , . In t r-ade var ,

d

a c a b a J . ' b a r ~ if ( ) a rt e . in s em n a t i ~ i cetat e n i fo a r te st r a l u c itin u

num a i

ca n u s - au m in j i t p rin

s inge l e lu i S at ur n i n u s , . a f

G r a cc h il or , a l

' . Iui F l acc u s s i a l i r r a i m ul t o r a l t o r a di na in tea I o r, < d a r . chia r a i - a u

f a c ut ocin s t e

d intr - as t ~ ; d e si g l ll : . n - a r J i

t r ebu i t Sa m ( 1 ' t e m c a ,

. da ca a ce s t u c i ga~

a l ' ce t a te n i l o i '

v a f . ! o m o rit; s e va reva r s a

as upr a m ea v reo c ur ai n v i i t or . b a r daca ac e a s t a u r a m - ar

; poa t e caa m s c a p a t . d e grij a :; ; i d e t e a m a p e ntru u n o a r e c a r e

t . i m p p e r i c olul in sa v a r a mine i n m ar un t a i e l e s ta tu l u i.Dup a

~ i v a I i t n c hi s ad i nc in v i n e l e ~ i cum , a d e se o ri , oam e ni i b o ln avi

d e - o b oa l a g r ea , c ir i d s int . s cut ur at i d e njg uri : ;; i de c a ld u ri ,

p a r m a i j rr t i i cht niu iec u

D oa l a de c a r e : s u f eras ta t u l ,

d ' t ' s e

u ~ ul ' ea Z a ; d aca b ea u a p 3 i . r ece , i a r ap oi s e

tot a s a :; ; i a c e a s t a -

mult - m a i g r e u ~ i ma i a m a r n i c . :

u ~ ura t a pr i r i . - p ed e p s ir e a - a ces tui e ,

- 8e va a g r a va ~ i . m a i ta r e, d a ca ' ce il a l ti V Ol'' r a mi n e in v i a t a.

d e

o a m en ii d e t r e a b a ; ~a; se a d u ne m t r - u n s i ngu r 1 0 0 ; sa fi e d es -

p a r t i t i , ~ i i n s f i r f? i t , d e n o i pri n z id u l o r as ul ui , a9 a cu m am ma i

sp u s -a d e s ea; :

c hia r a ca s a I a e l , d e - a m a i h n p r e s ur a t r ibu n a p r eto r u l q i ur b an ,

de - ' ania i a ta c a

s 8J get i i n c e m 1i a r c ' i } i . t , or t e . p ent ru a d a f o c

sed s , in s f i q i t - ; pe I r i m t e a fi ~ d t r uia c e gi n d e f i t e d e s pre ' r e publi ca;

d \ ' . n o r ; co n s ulii , n e vom s en at c ri i , vet i avea a t i tde

, D e a ce e a, " s ena t o r i , sa p I e ce t i c a I O l ? ii; s a se d es p a rt . a

sa i nce t e z e

c u a l ; m e l e

V a pr omi t . , s enato r i , s i l i n t a; c a v ai ,

d e - a m a ii n t i nd e

c ur s e con s u lului

C l a di r e a s ena t ul u i , de-a mai pr eg : 1 t l

o r a 9 u l u i; sas t e a '

d a a t it d e mul t m a r e a u t ori t ate ,

a

s

me n i n t a

oe o t es c u ra ' p e

c ll , toat a p c rva r a~ i , a m f ' o st . i n to t d e a u n a

c ar e t i~o a tr agi . pn n v ir t u te ; nuu r a ,

i n

s c i ~ g lori e .

c l i nat

a

i a r c av a l e l ' ii r omani at i t d e mu l t c ur a j , c a t o t i c e t a t en i i d e

t l ' eab i 1 ; \ T o r ,f i - at it cle ) l l li t b ' j n c it - v et i , v ~ d ea c a . , d up a - pl ec ar e a

.

Ou t o a te aces t ea , sin t pri nt r e

se nato ri uni i . c a r e s a n n u va d

I u i Ca t ili na ; to a t e

s in t dat e p e

;

inIl a bu ~ it e ,

ce

' h e af Be m nv a , sa u B e p r et a c c a nu

va d ' ce e a ce v a d

; ace s t i a

pe d e p s i te.

'

'

fa J ta, d o ve di t e , ,

a

u i n t r e t in u t ,

spe f a n ta l u i Cat i l i n a pr i n 1 > a r e ri t i rn id e ~ i , n ecre -

 

-, C n a c este a u s p ic i i , C at il l l 1a ,p l ea c a

131 r a z boiuln e l eg i u i t

~ i

z

i n d in e x i s ten ta e i , a u i nt a r i t c o n j u r at i a

' e ind d e - a b i a in c e p ea ;

 

iz ui n d u - se p e a uto r it ate a ac e s t o r a , m ul t i . r nu n u m a i nec i n s t i ti,

b

dar : ; ;i .ne pr i c e p u t i , ' a r .

fi ~ p U 8 c a ' a m - pro ce d at

ca u u

t i r a n

 

cr im i n al, p e n tr u s u p l 'er h~ s a l va r e a r e p u b li c i i , s pTe -- n e noro cir e a

, ~ i p l e ir~a t a si a pr e n im i c i r e a ce l or c e

s- a u u n i tcu t in e p r i n t o t

I e lu l d e c r i m e 9 i p r i n p a r t id. l a r : t u . J upi ter , c a r e ai f o s t

 

c ru d,

d aca a ~ fi l u a t

m a s u n

Irnpo t ri va lui C at ili n a . Ac u m ,

s t at o r n i cit

d e . R om u l u s su b ace l ea s i

a u s p i c i i e a ~ i a ' C e s t o r a ; ~ , ~

di m po t r iva , d aea a c e s ta . v a a j ' u n g e in t a b a 1'a l u i Ma nl iu s ,

s p re ca t e se in dr e ap t a ;

de n e b u n i n c i t s a nu v a r d a ca a fo s t

n im e n i , a ti t d e n ec i n s ti t i n c i t sa n - o m ar t ur i se a sea .

s i nt s i g ur c a

ni l v a ma L f i n i m e ni a ti t - p u sa l a ca l e 0 c O I i j u ra ti e,

p c ca re t e n u mim , ' p e ' drep t c l l v in t , s t r a j ui t oru l R om e i : ;; ~a l

im p e r i u l ui , - 1 1 , T a i n de p a r ta p c a cest o m ~ ip e com p li c ii I ui de

z td } l r ile , 0T a - - : ; ; i~i ve i p ede p s i

t e ni p l e l e t a l e ~ i a l e ce l o r l a H i ' ze i ~ de : - c a se l e9 i9 . e ' l ' } u l n i , d e . v i a t a :;;i d e { bum i r i l ~ t u t u ro r e eta ten i l or ,

t,

~\
h

: t n s a, d ad \ , va f i u c i s n u m a i C a t i li n a, im i d a u - s ea n i a c a

ace a s t a p ac o s t e

n u iun a bu : ; ; i t . a pe n t r u , t otc lca u na .

da , ca - i va d u ce e n

a l ' c p11b l i ci i a rpu te a

fi s ta - i r i l i t a C itv a t i m p ,

Da ca va · p l e c a d e l a s i ne ,

e1 p e a i sr \ ' i ~ i. d a c a - i v a ; a d u na i n aee l a ~ i

1 08

~ i

Cll c h . i nu ri ve ~ I l i c e , in viat a 9 i d up a m o a r t e , p e dl l ~ m a ' Di i oam e ~

ni l o r ' bun i , p e i na n ' li c ii p a t , r i e i,p e

e

ti lh a r i i I t . a li e i , u n i t i ,

i nt r e -

i p r int r -u n

l ia c t cr i m i n a 1 9i p i ' in t r - o ' a l i a nt a n ele g ui p ; , . "

1 0 9