Sunteți pe pagina 1din 17

GRUP ŞCOLAR „GHEORGHE POP de BASEŞTI”

ARIA CURRICULARĂ: OM- SOCIETATE


ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011
CLASA a X- a
Nr. de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Disciplina: Religie – cult ortodox


Profesor: Druţă Gheorghe Ovidiu

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. ore
1.1 Argumentarae importanţei
respectului datorat de creştini celor Prezentarea progrmei 1 1
sfinte. Test de evaluare iniţială
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor
specifici unui minim vocabular creştin
în argumentarea învăţăturii de credinţă
ortodoxă.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor 1. Relaţia omului cu Dumnezeu:
I. Învăţătură de credinţă modele de comportament creştin, în - Cinstirea Sfintelor moaşte; 1 2 Sem I
exemplele pe4rsonalităţilor biblice şi - Cinstirea Sfintelor icoane; 1 3
în cele din istoria bisericească - Cinstirea Sfintei Cruci; 1 4
românească. - Respectul faţă de cele sfinte. 1 5
4.3 Aplicarea învăţăturii despre
respectul faţă de cele sfinte în diferite
contexte ale vieţii personale sau ale
comunităţii.

Evaluarea unităţii 1 6

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor


specifici unui minim vocabular creştin
în argumentarea învăţăturii de credinţă
ortodoxă
3.2 Argumentarea importanţei aplicării
învăţăturilor moralei creştine în 1. Responsabilitatea creştină:
contextul social complex, complicat şi - Legea morală a Vechiului 2 7, 8
paradoxal al lumii contemporane. Testament ( Decalogul)
4.1 Identificarea modalităţilor concrete - Legea morală a Noului 2 9, 10
II. Trăirea învăţăturii de aplicare a virtuţilor creştine în Testament(Predica de pe Munte)
creştine diferite situaţii de viaţă.
4.2 Analizarea consecinţelor negative 2. Libertate şi opţiune: Sem. I
a comportamentului care încalcă - Virtute şi păcat. 2 11, 12
morala creştină, asupra vieţii personale - Conştiinţa morală – glasul lui 2 13, 15
şi asupra comunităţii. Dumnezeu în om.
5.2 Explicarea efectelor pe care le pot
avea concepţiile străine spiritualităţii
creştine, asupra formării unei
personalităţi moral-creştine
armonioase. Evaluarea unităţii 1 16
1.2 Identificarea şi prezentarea
elementelor definitorii ale artei creştin-
ortodoxe în contextul integrării
acesteia în arta laică românească şi în
arta creştină universală. 1. Locaşurile de cult ale creştinilor – 1 17
III. Exprimarea învăţăturii 2.2 Elaborarea unor texte (referate, apariţie şi dezvoltare în contextul Sem. I
creştine eseuri, articole, etc.) folosind termeni culturii universale. Sem. II
specifici religiei. 2. Stiluri arhitecturale reprezentative 2 18, 19
4.3 Aplicarea învăţăturii despre (în lume şi în ţară).
respectul faţă de cele sfinte în diferite
contexte ale vieţii personale sau ale
comunităţii.
Evaluarea unităţii 1

3.1 Identificarea şi prezentarea unor


modele de comportament creştin, în
exemplele pe4rsonalităţilor biblice şi
în cele din istoria bisericească
românească.
3.2 Argumentarea importanţei aplicării
învăţăturilor moralei creştine în
contextul social complex, complicat şi 1
paradoxal al lumii contemporane. 1. Iubire şi dreptate
IV. Spiritualitate şi viaţă 4.1 Identificarea modalităţilor concrete 2. Rugăciune şi reconciliere. 1 Sem. II
creştină de aplicare a virtuţilor creştine în
diferite situaţii de viaţă.
4.2 Analizarea consecinţelor negative
a comportamentului care încalcă
morala creştină, asupra vieţii personale
şi asupra comunităţii. Evaluarea unităţii 1

1.4 Identificarae diferenţelor dintre


spiritualitatea creştină şi alte religii,
concepţii şi practici religioase
existente în lumea contemporană.
2.2 Elaborarea unor texte (referate,
eseuri, articole, etc.) folosind termeni 1. Religii orientale:
V. Religiile lumii specifici religiei. - hinduismul; 1 Sem. II
5.3 Valorificarea eficientă a - budismul; 1
cunoştinţelor de istorie a religiilor - confucianismul. 1
pentru abordarea unei atitudini
responsabile, de acceptare a semenilor
care împărtăşesc alte religii şi alte
convingeri morale.
Evaluarea unităţii 1

1.3 Explicarea argumentată a


contribuţiei mitropoliţilor români la
dezvoltarea culturii naţionale şi
europene.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor
modele de comportament creştin, în
exemplele personalităţilor biblice şi în 1. Contribuţia mitropoliţilor români
Ortodoxie şi cultură cele din istoria bisericească la dezvoltarea culturii naţionale 2
VI. naţională românească. (Varlaam, Dosoftei, Antim
5.1 Analizarea contribuţiei Ivireanul). Sem. II
mitropoliţilor români la dezvoltarea
culturii naţionale, în contextul istoric
respectiv.
Evaluarea unităţii 1

1.4 Identificarae diferenţelor dintre


spiritualitatea creştină şi alte religii,
concepţii şi practici religioase
existente în lumea contemporană.
3.3 Explicarea consecinţelor pe care le
poate avea asupra oamenilor credinţa 1. Superstiţia Sem. II
în superstiţie, magie, astrologie, 2. Magia 1
Creştinismul şi numerologie. 3. Astrologia. Numerologia.
VII. provocările lumii 4.2 Analizarea consecinţelor negative
contemporane a comportamentului care încalcă
morala creştină, asupra vieţii personale
şi asupra comunităţii.
5.2 Explicarea efectelor pe care le pot
avea concepţiile străine spiritualităţii
creştine, asupra formării unei
personalităţi moral-creştine
armonioase. Evaluarea unităţii 1
Recapitulare finală 1
Evaluare finală 1
Ore la dispoziţia profesorului 1. Naşterea Domnului 1 14 Sem. I
pentru cinstirea marilor 2. Sfintele Paşti 1 Sem. II
sărbători creştine

Director, Şef comisie metodică,


GRUP ŞCOLAR „GHEORGHE POP de BASEŞTI”
ARIA CURRICULARĂ: OM - SOCIETATE
ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011
CLASA a IX- a
Nr. de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Disciplina: Religie – cult ortodox


Profesor: : Druţă Gheorghe Ovidiu

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. ore

1.1 Argumentarea importanţei Prezentarea programei 1 1


sfinţeniei şi a respectului creştinilor Test de evaluare iniţială
faţă de cele sfinte.
I. Învăţătură de credinţă 2.1 Utilizarea adecvată a termenilor 1. Relaţia omului cu Dumnezeu
specifici religiei în argumentarea - Adorarea lui Dumnezeu 1 2 Sem. I
învăţăturii de credinţă ortodoxă. - Preacinstirea Maicii Domnului 1 3
3.1 Identificarea şi folosirea unor - Cinstirea sfinţilor 1 4
modele de comportament creştin în
exemplele din Biblie şi din istoria
Bisericii.
Evaluarea unităţii 1 5

1.2 Explicarea importanţei împlinirii


datoriilor morale şi materiale pentru
viaţa şi progresul spiritual al
creştinului. 1. Responsabilitatea creştină Sem. I
II. Trăirea învăţăturii 2.2 Integrarea corectă a termenilor - Datorii faţă de Dumnezeu 1 6
creştine specifici religiei în diferite contexte de - Datorii faţă de sine 1 7
comunicare. - Datorii faţă de aproapele 1 8
3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a
specificului acestora în contextul
societăţii actuale.
4.1 Aplicarea normelor moralei Evaluarea unităţii 1 9
creştine în situaţii concrete de viaţă.

Argumentarea importanţei sfinţeniei şi


a respectului creştinilor faţă de cele 1. Pregătirea credinciosului pentru 1 10
sfinte. participarea la sfintele slujbe.
III. Exprimarea învăţăturii 3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a Sem. I
creştine specificului acestora în contextul
societăţii actuale.
4.3 Practica introspecţiei / meditaţiei
creştine, în scopul dezvoltării
capacităţii de autocunoaştere şi a
participării conştiente şi active la viaţa
liturgică a Bisericii. Evaluarea unităţii 1 11

1.1 Argumentarea importanţei


sfinţeniei şi a respectului creştinilor
faţă de cele sfinte.
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor 1. Chemarea omului spre asemănarea 2 12, 13
specifici religiei în argumentarea cu Dumnezeu;
învăţăturii de credinţă ortodoxă. 2. Eu şi Duhovnicul meu; 1 15 Sem. I
3.1 Identificarea şi folosirea unor 3. Bucurie şi responsabilitate în 1 16
IV. Spiritualitate şi viaţă modele de comportament creştin în relaţiile dintre tineri;
creştină exemplele din Biblie şi din istoria 4. Monahismul – formă a 1 17
Bisericii. spiritualităţii ceştine.
3.3 Aplicarea învăţăturilor creştine
referitoare la modul de participare
personală la viaţa liturgică a Bisericii.
4.1 Aplicarea normelor moralei
creştine în situaţii concrete de viaţă.
4.2 Formularea de soluţii pentru
diferitele probleme ale tinerilor, în
lumina învăţăturii creştine. Evaluarea unităţii 1 18
4.3 Practica introspecţiei / meditaţiei
creştine, în scopul dezvoltării
capacităţii de autocunoaştere şi a
participării conştiente şi active la viaţa
liturgică a Bisericii.

Prezentarea elementelor definitorii ale


religiilor lumii antice. 1. Religii în antichitate: în
2.2 Integrarea corectă a termenilor Mesopotamia şi în Egipt. 2 Sem. 2
V. Religiile lumii specifici religiei în diferite contexte de 2. Religii în antichitate: în Grecia şi 2
comunicare. la Roma.
5.3 Corelarea informaţiilor despre
religiile lumii antice cu datele
referitoare la cultura şi viaţa socială a
lumii antice însuşite la alte discipline.
Evaluarea unităţii 1

VI. Ortodoxie şi cultură 3.3 Aplicarea învăţăturilor creştine 1. Viaţa religioasă oglindită în creaţii 1
naţională referitoare la modul de participare populare, în datini şi în obiceiuri.
personală la viaţa liturgică a Bisericii. 2. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la 2 Sem. II
5.1 Explicarea argumnetată a apariţia şi dezvoltarea învăţământului
influenţei creştinismului asupra românesc (Veniamin Costachi,
culturii noastre naţionale. Andrei Şaguna).
5.2 Pezentarea argumentată a
contribuţiei majore a Bisericii
Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea
învăţământului românesc. Evaluarea unităţii 1

Creştinismul şi 4.1 Aplicarea normelor moralei 1. Muzica în viaţa tinerilor 1


VII. provocările lumii creştine în situaţii concrete de viaţă. 2. Pericolul drogurilor 1 Sem. II
contemporane 4.2 Formularea de soluţii pentru 3. Tineretul şi mass-media 1
diferitele probleme ale tinerilor, în 4. Tinerii şi viaţa intimă 1
lumina învăţăturii creştine. Sem. II
Evaluarea unităţii 1
Recapitulare finală 1
Evaluarea finală 1
Ore la dispoziţia profesorului pentru cinstirea marilor sărbători
creştine 1. Naşterea Domnului 1 14 Sem. I
2. Sfintele Paşti 1 Sem. II

Director, Şef comisie metodică,


GRUP ŞCOLAR „GHEORGHE POP de BASEŞTI”
ARIA CURRICULARĂ: OM - SOCIETATE
ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011
CLASA a XI- a
Nr. de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Disciplina: Religie – cult ortodox


Profesor: : Druţă Gheorghe Ovidiu

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. ore
1.1. Sintetizarea principalelor
învăţături de credinţă ortodoxă despre Prezentarea programei 1 1
Sfânta Treime şi lucrările Sale în Test de evaluare iniţială
lume.
I. 2.1. Elaborarea de argumentări 1. Descoperirea lui Dumnezeu 2 2, 3
fundamentate scripturistic,(oral sau în
scris) referitoare la învăţătura de 2. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
credinţă ortodoxă - Întruparea Fiului lui Dumnezeu
3.1. Evidenţierea promovării - Jertfa pe Cruce a Mântuitorului 2 4, 5 Sem. I
Învăţătură de credinţă convingerilor şi atitudinilor moral- Iisus Hristos
creştine, însuşite din învăţătuura - Adeverirea morţii şi realitatea
Mîntuitorului şi din exemplele Învierii Mântuitorului
oferite de marile personalităţi din
istoria naţională, prin promovarea unui 3. Lucrarea Sfântului Duh în lume 1 6
comportament social-moral elevat.
3.3. Explicarea caracteristicilor relaţiei
om-Dumnezeu şi a relaţiei dintre
semeni, fundamentate pe valorile
moralei creştine.
Evaluarea unităţii 1 7

3.2. Analizarea responsabilităţilor şi a 1. Familia creştină - azi 1 8


modului de implicarea a tânărului 2. Rolul creştinilor în promovarea 1 9
creştin, în familie şi în societatea valorilor religioase
contemporană. 3. Forme de denaturare a persoanei 1 10 Sem. I
II. Trăirea învăţăturii (corupţia, minciuna, înşelătoria)
creştine 4.2. Analizarea consecinţelor negative
ale comportamentelor care încalcă
morala creştină, asupra vieţii personale
şi asupra comunităţii. Evaluarea unităţii 1 11

1.3. Prezetnarea semnificaţiei şi rolului 1. Elemente de iconografie 1 12


III. Exprimarea învăţăturii iconografiei în cult. 2. Semnificaţia aşezării sfintelor 2 13, 15
creştine 2.2. Compararea unor opinii şi icoane în biserică Sem. I
argumente diferite în discuţii şi
dezbatrei pe teme religioase. Evaluarea unităţii 1 16

1.2. Sintetizarea principalelor


învăţături de credinţă ortodoxă despre
Sfânta Treime şi lucrările Sale în
lume.
2.2. Compararea unor opinii şi Sem. I
argumente diferite în discuţii şi Sem. II
IV. Spiritualitate şi viaţă dezbatrei pe teme religioase. 1. Jertfa euharistică şi iubirea 2 17, 18
creştină 3.1. Evidenţierea promovării jertfelnică
convingerilor şi atitudinilor moral- 2. Respectul faţă de lumea creată 1 19
creştine, însuşite din învăţătuura (ecologie creştină)
Mîntuitorului şi din exemplele oferite
de marile personalităţi din istoria
naţională, prin promovarea unui
comportament social-moral elevat.
3.2. Analizarea responsabilităţilor şi a
modului de implicarea a tânărului
creştin, în familie şi în societatea
contemporană.
3.3. Explicarea caracteristicilor relaţiei
om-Dumnezeu şi a relaţiei dintre
semeni, fundamentate pe valorile
moralei creştine.
4.1. Identificarea responsabilităţilor
faţă de lumea creată şi primită în dar
de la Dumnezeu.
5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la
diferite discipline alături de cele
religioase pentru a dialoga pe o temă
dată. Evaluarea unităţii 1 20

1.2. Analiza comparativă a marilor


religii ale lumii, pornind de la un set 1. Iudaismul 1
de criterii ( caracteristici definitorii, 2. Creştinismul
arie de răspândire, doctrină , adepţi, - Neînţelegerile din 1054 4
V. Religiile lumii importanţă în istoria omenirii, etc. - Reforma Sem. II
- Uniaţia. Şcoala Ardeleană
5.3. Utilizarea cunoştinţelor de istorie 3. Islamul 1
a religiilor în susţinerea importanţei
respectului şi a dialogului între
oameni, comunităţi, Biserici. Evaluarea unităţii 1

3.1. Evidenţierea promovării 1. Contribuţia voievozilor români la 2


convingerilor şi atitudinilor moral- formarea şi dezvoltarea culturii Sem. II
creştine, însuşite din învăţătuura naţionale (Mircea cel Bătrân,
VI. Ortodoxie şi cultură Mîntuitorului şi din exemplele Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare,
naţională oferite de marile personalităţi din Constantin Brâncoveanu, Neagoe
istoria naţională, prin promovarea unui Basarab)
comportament social-moral elevat.
5.1. Sintetizarea şi prezentarea
contribuţiei voievozilor români la
formarea şi dezvoltarea culturii Sem. II
naţionale, utilizând cunoştinţe
dobândite la diferite discipline.
Evaluarea unităţii 1

2.2. Compararea unor opinii şi


argumente diferite în discuţii şi
dezbatrei pe teme religioase.
3.3. Explicarea caracteristicilor relaţiei
om- Dumnezeu şi a relaţiei dintre
semeni, fundamentate pe valorile 1. Minuni şi false minuni, fenomene 1 Sem. II
Creştinismul şi moralei creştine. normale şi paranormale
VII provocările lumii 4.3. Folosirea învăţăturilor Bisericii
contemporane pentru a deosebi corect minunile de
falsele minuni, fenomenele normale de
cele paranormale.
5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la
diferite discipline alături de cele
religioase pentru a dialoga pe o temă
dată. Evaluarea unităţii 1
Recapitulare finală 1
Evaluare finală 1

Ore la dispoziţia profesorului pentru cinstirea marilor Naşterea Domnului 1 14 Sem. I


sărbători creştine Sfintele Paşti 1 Sem. II

Director, Şef comisie metodică,


GRUP SCOLAR „GHEORGHE POP de BASESTI”
ARIA CURRICULARĂ: OM - SOCIETATE
ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011
CLASA a XII- a
Nr. de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Disciplina: Religie – cult ortodox


Profesor: : Druţă Gheorghe Ovidiu

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. ore

1.1. Sintetizarea principalelor Prezentarea programei. 1 1


învăţături de credinţă ortodoxă despre Test de evaluare iniţială.
înviere şi viaţa veşnică.
I. Învăţătură de credinţă 2.1. Elaborarea de argumentări orale
sau scrise referitoare la învăţătura de 1. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 2 2, 3 Sem. I
credinţă ortodoxă folosind termeni 2. Rugăciunile pentru cei adormiţi în 2 4, 5
specifici religiei. Domnul
5.2. Argumentarea unei opinii proprii,
referitoare la o temă dată, utilizând atât Evaluarea unităţii 1 6
învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi
cunoştinţe de la alte discipline

1.3. Prezentarea poziţiei şi învăţăturii 1. Rolul tinerilor în apărarea vieţii 2 7, 8 Sem. I


Bisericii Ortodoxe referitoare la (combaterea violenţei, a suicidului, a
anumite probleme actuale. eutanasiei şi a degradării
II. Trăirea învăţăturii 2.1. Elaborarea de argumentări orale demnităţii umane).
creştine sau scrise referitoare la învăţătura de
credinţă ortodoxă folosind termeni
specifici religiei.
3.2. Asumarea unui comportament
responsabil şi altruist în relaţiile cu
aproapele.
4.1. Analizarea problemelor lumii
contemporane în lumina învăţăturii
creştine.
4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a
Bisericii în situaţii concrete din viaţa
Personală.
4.3. Cunoaşterea şi promovarea
valorilor creştine în societate.
5.2. Argumentarea unei opinii proprii,
referitoare la o temă dată, utilizând atât
învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi
cunoştinţe de la alte discipline.
Evaluarea unităţii 1 9

1.2. Prezentarea elementelor definitorii


ale confesiunilor creştine din ţara
noastră.
4.3. Cunoaşterea şi promovarea
valorilor creştine în societate. 1. Monumente reprezentative de artă 3 10, 11, 12
5.1. Analizarea unor monumente de religioasă din Europa şi din România
III. Exprimarea învăţăturii artă bisericească, evidenţiind Sem. I
creştine semnificaţia spirituală şi valoarea
artistică a acestora.
5.2. Argumentarea unei opinii proprii,
referitoare la o temă dată, utilizând atât
învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi
cunoştinţe de la alte discipline.
Evaluarea unităţii 1 13

IV. Spiritualitate şi viaţă


creştină 1.3. Prezentarea poziţiei şi învăţăturii
Bisericii Ortodoxe referitoare la
anumite probleme actuale.
2.2. Elaborarea şi compararea unor
opinii şi argumente diferite referitoare
la o temă de religie.
3.1. Identificarea unor modele de
comportament moral- creştin în
exemplele oferite de mari personalităţi
religioase din Istoria Bisericii noastre
şi a oamenilor de cultură români,
promotori ai creştinismului. 1. Asceza creştină (post, rugăciune, 2 15, 16 Sem. I
3.2. Asumarea unui comportament milostenie)
IV. Spiritualitate şi viaţă responsabil şi altruist în relaţiile cu 2. Rolul dialogului ecumenic şi inter- 1 17
creştină aproapele. religios
4.1. Analizarea problemelor lumii
contemporane în lumina învăţăturii
creştine.
4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a
Bisericii în situaţii concrete din viaţa
Personală.
4.3. Cunoaşterea şi promovarea
valorilor creştine în societate.
5.2. Argumentarea unei opinii proprii,
referitoare la o temă dată, utilizând atât
învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi
cunoştinţe de la alte discipline. Evaluarea unităţii 1 18

1.2. Prezentarea elementelor 1. Ortodoxia 2 19, 20


definitorii ale confesiunilor creştine 2. Catolicismul 1 21
V. Confesiuni creştine în din ţara noastră. 3. Protestantismul şi Sem. II
România 3.2. Asumarea unui comportament Neoprotestantismul. 2 22, 23
responsabil şi altruist în relaţiile cu
aproapele. Evaluarea unităţii 1 24

3.1. Identificarea unor modele de


comportament moral- creştin în 1.Oameni de cultură români –
exemplele oferite de mari personalităţi promotori ai credinţei creştine
religioase din Istoria Bisericii noastre (Nicolae Iorga, Nichifor Crainic,
VI. Ortodoxie şi cultură şi a oamenilor de cultură români, Vasile Voiculescu, Nicolae 3
naţională promotori ai creştinismului. Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru
3.3. Integrarea şi manifestarea în Stăniloae, Mircea Eliade,
propriul comportament a valorilor Constantin Brâncuşi etc.)
morale creştine oameni de cultură Sem. II
români.
4.3. Cunoaşterea şi promovarea
valorilor creştine în societate. Evaluarea unităţii 1

1.3. Prezentarea poziţiei şi învăţăturii


Bisericii Ortodoxe referitoare la
anumite probleme actuale.
2.2. elaborarea şi compararea unor
opinii şi argumente diferite referitoare
la o temă de religie.
Creştinismul şi 3.1. Identificarea unor modele de 1. Dialogul între credinţă şi ştiinţă 2
VII. provocările lumii comportament moral- creştin în 2. Rolul creştinismului în dezvoltarea
contemporane exemplele oferite de mari personalităţi culturii şi civilizaţiei europene 1
religioase din Istoria Bisericii noastre
şi a oamenilor de cultură români, Sem. II
promotori ai creştinismului.
4.1. Analizarea problemelor lumii
contemporane în lumina învăţăturii
creştine.
4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a
Bisericii în situaţii concrete din viaţa
Personală.
4.3. Cunoaşterea şi promovarea
valorilor creştine în societate. Evaluarea unităţii 1
5.2. Argumentarea unei opinii proprii,
referitoare la o temă dată, utilizând atât
învăţătura de credinţă a Bisericii, cât şi
cunoştinţe de la alte discipline.
Recapitulare finală 1 Sem. II
Evaluare finală 1 Sem. II

Ore la dispoziţia profesorului pentru cinstirea marilor Naşterea Domnului 1 14 Sem. I


sărbători creştine Sfintele Paşti 1 Sem. II

Director, Şef comisie metodică,