Sunteți pe pagina 1din 5

Metodologie Facultatea de Medicina Iasi

27. Concursul de admitere din SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010


a. În această sesiune se scot la concurs (articolul 3):
se
organizează conform prevederilor articolului 3 din prezenta metodolgie şi
constă în
concurs de admitere prin selecţie de dosare.
16
- locurile rămase neocupate în sesiunea iulie;
- locurile (cu taxă în lei), destinate asistenţilor (asistentelor) medicali
(medicale) cu vechime în muncă (în domeniul sănătăţii) de cel puţin 5
ani, pentru
completarea studiilor;
- locurile rezervate candidaţilor absolvenţi ai învặţặmântului superior de
stat (licenţiaţi) care doresc sặ urmeze a II - a facultate în regim cu taxặ,
reprezentând
5 % din totalul locurilor cu taxặ (în lei) la specializările: Medicină,
Medicină
Dentară, Farmacie şi Bioinginerie..
- locurile destinate studiului pe cont propriu valutar (cu taxa în valută).
b. Înscrierea candidaţilor se va face la sediul fiecărei comisii de
admitere pe
facultate, în perioada precizată din timp.
Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior (cu diplomă de
licenţă)
vor depune la înscriere un dosar cu următoarele acte:
- certificat de naştere, copie legalizată;
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original;
- diploma de absolvire a primei facultăţi şi foaia matricolă în original
- o adeverinţă din care să reiasă că facultatea a fost absolvită în regim
fără
taxă sau cu taxă;
- curriculum vitae;
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot
înscrie la acest
concurs după obţinerea avizului Biroului Senat.
Verificarea bazei de date privind datele personale şi notele disciplinelor
pe
baza cărora se va calcula media finală pentru fiecare candidat.
c. Calculul mediei finale pentru fiecare candidat se va efectua astfel:
- pentru domeniul Sǎnǎtate
- 20% media la examenul de bacalaureat,
- 40% media anilor de liceu,
- 40% media la una din disciplinele de concurs:
• Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi fiziologia omului) sau media
multianuală la Chimie pentru Medicină, Medicină Dentară,
Moaşe, Asistenţă medicală generală, Laborator clinic, Radiologie
şi imagistică, Audiologie şi protezare auditivă, Nutriţie şi
dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară
şi Asistenţă dentară
• media multianuală la Chimie pentru Farmacie
17
• Biologie clasa a IX-a (Biologie vegetală/Botanică) sau media
multianuală la Chimie pentru Asistenţă de farmacie
- pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate
- 20% media multianuală la Matematică sau Fizică
- 20% media multianuală Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia
omului)
sau Chimie
- 20% media multianuală la Informatică sau Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiei sau Economie
- 40% media de la examenul de bacalaureat
d. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a
ultimului loc repartizat iniţial, se apelează la criterii de departajare
prevăzute la
articolul 25, după cum urmează, pentru ambele domenii (Sănătate şi
Ştiinţe
inginereşti aplicate):
I. media multianuală din liceu,
II. media de la bacalaureat
Pentru candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior, la medii egale
pentru
ocuparea ultimului loc în sesiunea septembrie, au prioritate membrii
corpului
didactic şi tehnic auxiliar din U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi, care astfel au
posibilitatea
să-şi completeze formaţia profesională.
e. Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate şi
aprobate de
Comisia de admitere şi după semnarea de către Rector şi decanii
facultăţilor se aduc
la cunoştinţă publică prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc
vizibil, precum
şi pe site-ul UMF U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi. specificându-se ora şi data
afişării.
f. Candidaţilor declaraţi reuşiţi li se acordă termen până la 30 septembrie

prezinte diploma de bacalaureat în original; cei care urmează două
facultăţi vor
prezenta originalul la specializarea la care au fost admişi fără taxă şi
copia legalizată
la cealaltă specializare.
g. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, prin
decizia
Rectorului U.M.F.”Gr.T.Popa” Iaşi.
28. În baza autonomiei universitare, instituţia de învăţământ superior
organizatoare a admiterii este singura în măsură să decidă asupra
temeiniciei
18
contestaţiilor care se depun în termen de maxim 48 ore, începând cu
ora şi data
afişării rezultatelor, iar rezultatul acestora se comunică în cel mult 24
de ore
după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
Termenul limită de depunere a contestaţiilor se afişează, odată cu afişarea
rezultatelor listate al concursului de admitere. Contestaţiile vor fi
analizate în aceeaşi
procedură cu cea de corectare a lucrărilor, cu alte cadre didactice,
desemnate de
Comisia centrală de admitere.
Dacă se constată, după contestaţii, că un test a fost formulat greşit sau un
răspuns a fost stabilit eronat, tuturor candidaţilor li se acordă punctajul
corespunzător
testului în cauză.
Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student
dacă
obţine o medie generală mai mare decât a ultimului candidat admis
iniţial. În cazul în
care acesta obţine o medie egală cu a ultimului candidat admis iniţial, se
aplică
criteriile de departajare prevăzute la articolul 23.
Indiferent de modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia candidaţilor
iniţial
declaraţi admişi nu poate fi modificată.
Este de competenţa Colegiilor de Etică ale universităţilor să analizeze
contestaţiile sau reclamaţiile care se referă la activitatea cadrelor
didactice (corectori,
examinatori, supraveghetori, ori membri ai comisiilor de admitere).
În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de
cadrele
didactice, comisia de admitere solicită Rectorului întrunirea Colegiului de
Etică
pentru analiza cazului şi luarea deciziei corespunzătoare. Comisia de
admitere se
poate sesiza şi din oficiu.
Nu se pot depune şi nu se primesc contestaţii la organele ierarhic
superioare
decât privitor la organizarea concursului.
29. Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza
actului de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, fără
perceperea
unei taxe.
19
II. BIBLIOGRAFIE
Biologie (Anatomia şi fiziologia omului)
Teme solicitate:
- Celule, ţesuturi, organe, sisteme de organe,
- Sistemul nervos (exceptând fiziologia emisferelor cerebrale),
- Analizatori (exceptând fiziologia analizatorului vizual, mecanismul
auzului şi mecanismul echilibrului),
- Sistemul endocrin,
- Sistemul osos (exceptând articulaţiile),
- Sistemul muscular,
- Sistemul digestiv (exceptând alimentaţia echilibrată şi sănătatea),
- Sângele,
- Sistemul circulator,
- Sistemul respirator (exceptând efectele exerciţiilor fizice şi ale
altitudinii asupra respiraţiei),
- Sistemul urinar,
- Metabolismul şi homeostazia,
- Funcţia de reproducere.
Bibliografie:
• Manualele alternative de Biologie (Anatomia şi Fiziologia omului),
corespunzătoare programelor analitice valabile pentru promoţia 2010.
• Teste pentru admitere: Biologie (Anatomia şi fiziologia omului),
U.M.F.Iaşi.
Chimie organică
Teme solicitate:
- Hidrocarburi,
- Derivaţi halogenaţi,
- Compuşi organici cu funcţiuni simple:
- compuşi hidroxilici (alcooli şi fenoli),
- compuşi organici cu azot (amine),
- Compuşi organici cu funcţiuni simple:
- compuşi carbonilici (aldehide şi cetone),
- acizi carboxilici,
- derivaţi funcţionali de acizi,
- Compuşi organici cu funcţiuni mixte:
- aminoacizi, proteine,
- monozaharide, dizaharide şi polizaharide,
- Izomeria compuşilor organici.
20
Bibliografie
• Manualele alternative de Chimie organică, corespunzătoare
programelor
analitice valabile pentru promoţia 2010.
• Teste pentru admitere: Chimie organică, U.M.F.Iaşi.
Biologie vegetală
Teme solicitate:
- Clasificarea organismelor vii
- Regnul plantelor
- Compoziţia chimică a materiei vii
- Diversitatea celulară şi histologică
- Celulele procariote şi eucariote
- Învelişurile celulare, citoplasma, plastidele, mitocondriile, nucleul
- Reproducerea celulară, mitoza şi meioza
- Ţesuturi. Organe.Organism.
Bibliografie
• Manualele alternative de Biologie vegetală, corespunzătoare
programelor
analitice valabile pentru promoţia 2010.
• Teste pentru admitere: Biologie vegetală, U.M.F.Iaşi.