Sunteți pe pagina 1din 15

Nr.____/___.__.

2010

RAPORT PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR DIN JUDEŢUL BOTOŞANI


Inspector Şcolar pentru învăţământ particular si alternative educationale,
Prof. Carmen Rodica Egner

Odată cu integrarea României în U.E. întreaga abordare a problematicii învăţământului trebuie considerată prin implicaţiile dezvoltării
educaţiei.
Ca urmare, contextul naţional al formării profesionale este definit prin documentele programatice ce se referă la dezvoltarea economică şi
socială la nivel naţional, regional şi local.
Priorităţile naţionale decurg din strategia Dezvoltării învăţământului Preuniversitar în perioada 2004-2013, reactualizată în martie 2007.
• Realizarea echitaţiei în educaţie;
• Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie;
• Creşterea calităţii proceselor de predare – învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale;
• Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării
durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;
• Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale si informale: învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii
educaţionale;
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 1Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
• Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural.
La începutul anului şcolar 2010-2011 în judeţul Botoşani functionează 9 unităţi de învăţământ particular preuniversitar autorizate sau acreditate ;

Detaliere
Nivel preprimar
4 grădiniţe- 2 autorizate ,2 acreditate
1.Gradiniţa din cadrul Școlii Cornerstone Dorohoi -ACREDITATĂ; 3 grupe,65 preşcolari.
2. Gradiniţa Sandy Belle- Botoşani - ACREDITATĂ ; 1 grupa,20 preŞcolari.
3. Gradiniţa “Girotondo ” Botoşani – ACREDITATĂ( hot.ARACIP din 6 septembrie 2010) ; 2 grupe,54 preŞcolari.
4. Gradiniţa “Samaritenii” Botoşani - AUTORIZATA ; 2 grupe,44 preşcolari.
TOTAL: 8 grupe ; 183 preşcolari

Nivel primar

1.Școala Cornerstone Dorohoi –ACREDITATĂ pentru nivelul primar; 4 clase,84 elevi .

Nivel gimnazial
1.Școala Cornerstone Dorohoi –AUTORIZATĂ pentru nivelul gimnazial; 4 clase,53 elevi .

Nivel SAM
1.Grupul Şcolar de Cooperaţie Botoşani ACREDITATĂ ; 4 clase,85 elevi.

Nivel Liceal
2 unitati – 1 autorizata ,1 acreditata
1.Grupul Şcolar de Cooperaţie Botoşani -AUTORIZATĂ ; zi: 3 clase,64 elevi. FR : 2 clase, 56 elevi.
2.Liceul ,,Ştefan cel Mare si Sfânt” Botoşani -AUTORIZATĂ; zi: 3 clase,24 elevi. FR : 24 clase, 786 elevi.
6 clase zi cu 88 elevi
27 clase FR cu 842 elevi
Total: 33 clase cu 930 elevi
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 2Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

Nivel Postliceal
3 unitati ; 3 autorizate,1 in curs de acreditare; 27 clase ; 660 elevi
2 specializari la fiecare scoala : Asistent Medical Farmacie (AMF) si Asistent Medical Generalist(AMG).

1.Grup Şcolar Postliceal‘’Prof.Dr.Doc.Enescu Longinus’’Botoşani ACREDITATĂ ( hot.ARACIP din 7 sept.2010).


- 6 clase AMF cu 123 elevi
-7 clase AMG cu 188 elevi

2.Şcoala Postliceală Sanitară ,,Stefan cel Mare si Sfânt” Botoşani- AUTORIZATĂ (2008)
- 3 clase AMF cu 57 elevi
-4 clase AMG cu 100 elevi
3. Şcoala Postliceala F.E.G.Education din Dorohoi – AUTORIZATĂ(2009)
- 2 clase AMF cu 54 elevi
-5 clase AMG cu 148 elevi
Total: 27 clase cu 660 elevi

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 3Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

Evoluţia numărului de clase în învăţământul


particular din judeţul Botoşani
2006 2007 2008 2009 2010-
Anul Şcolar -2007 -2008 -2009 -2010 2011

Gradinite 6 7 8 8 8

Inv.primar 2 3 4 4 4

Inv.gimnazial 0 0 1 3 4

Inv.liceal 8 10 15 30 33
Inv.profesiona
l 3 3 3 4 4

Inv.postliceal 6 8 9 10 27

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 4Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

35

30

25 2006-2007

20 2007-2008
2008-2009
15
2009-2010
10 2010-2011

0
al

al
ar

al
al
te

zi

ce
on
im
ni

lic
na
di

tli
si
pr

v.
m
ra

s
fe
v.

In

po
gi
G

o
In

v.

pr

v.
In

In
v.
In

In anul Şcolar 2009-2010 au funcţionat în judeţul Botoşani un număr de 9 unităţi de învăţământ privat dintre care 5 autorizate si 4 acreditate .

Activitatea învăţământului privat s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 104 din legea învăţământului nr. 84/1995 respectiv:

- este organizat şi functionează pe principiul nonprofit;


- este organizat pe principii nediscriminatorii şi respinge ideile, curentele si atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste;
- respectă standardele naţionale.

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 5Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
Nr.crt. Unitatea de Acreditată/Autorizată Observaţii
învăţământ
1. Gradiniţa O.M.E.C.I. -
“Sandy Belle” 5302/25.09.
2009
ACREDITATA
2. GRADINITA Decizie In anul Şcolar 2010-
CU PROGRAM ISJ 2011 se declanseaza
PRELUNGIT nr. 216 din procedura de
“GIROTONDO” 25.07.2005 evaluare externa
AUTORIZATA ARACIP in vederea
acreditarii
3. Gradinita Ordinul S-a declansat
“Samaritenii” MEdCT Nr.6336 procedura de
/19.12.2008 evaluare externa
AUTORIZATA ARACIP in vederea
acreditarii in data de
21.09.2010
4. Școala Cornerstone – O.M. nr. 6205/ Gradinita
Filiala Asociației 18.12.2009 Cornerstone si
Hope for the Nivelul primar sunt
Children ACREDITATA acreditate
International Dorohoi pentru nivelele
primar si preprimar Nivelul gimnazial
AUTORIZATA este autorizat
pentru nivelul In 2011 –prima
gimnazial O.M. promotie cl.a VIII-a
1606/25.07.2007
5. GRUPUL ŞCOLAR ORDIN MEdCT SAM
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 6Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
DE COOPERAŢIE nr.5356/18.09.2008 Liceu

ACREDITATA
PENTRU SAM

AUTORIZATA
PENTRU LICEU

6. Liceul ,,Ştefan cel • OM. Nr. Liceu


Mare si Sfânt” 5431/23.09.2008
Botoşani AUTORIZAT

7. Scoala Postliceală Autorizatie de AMG


Sanitară ,,Stefan cel funcţionare AMF
Mare si Sfânt” provizorie aprobata In 2011- prima
Botoşani de MECT prin promoţie
Ordinul Ministrului,
nr. 5432 din
23.09.2008
Autorizat

8. Grup Şcolar Autorizatie de S-a desfăşurat vizita


Postliceal Incredere in baza ARACIP in vederea
‘’Prof.Dr. Hot. CNEAIP nr. 41 acreditării
Doc.Enescu din 08.04.2000 07.09.2010; este
Longinus’’Botoşani aprobata de MEN publicat pe site-ul
prin Ordinul ARACIP ca
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 7Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
Ministrului, nr. 3909 acreditat.
din 31.05.2000, AMG
eliberat cu nr. 151 AMF
din 25.07.2000.
Hot.
ARACIP de
acreditare
34/07.09.2010
9. Scoala Postliceala Autorizatie de AMG
F.E.G.Education din functionare AMF
Dorohoi provizorie 2011 prima promotie
O.M.5226 /
23.09.2009

În toate unităţile particulare s-au respectat prevederile legale privind curriculumul naţional pentru nivelele şi specializările pentru care şcolarizează.

Personalul didactic calificat a fost în proporţie de 100 % în toate unităţile.

Selecţia personalului didactic s-a realizat pe baza Concursului Naţional de Titularizare sau, în cazul Grupului Şcolar Postliceal „Prof.Dr. Enescu
Longinus „ Botoşani, pe baza Concursului organizat la nivelul unităţii, comisia de elaborare a subiectelor fiind formată din cadre universitare de la
U.M.F. “Gr.T.Popa “Iaşi.

Examenele Naţionale de absolvire pentru elevii şcolilor autorizate s-au desfăşurat la unităţi acreditate ,cu aprobarea IŞJ Botoşani.

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 8Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
Rezultatele pentru unităţile particulare din învăţămîntul liceal la
examenul de BACALAUREAT 2010
Specializarea Unitatea unde
si s-a susţinut
Forma de examenul de
Nr. învăţământ Nr.elevi Nr.elevi Nr.elevi
Unitatea şcolară bacalaureat
crt (zi/seral/ înscrişi respinşi promovaţi
frecvenţă
redusă ) şi
durata
1. Grupul Şcolar Tehnician in 30 6 24 Colegiul
de Cooperaţie gastronomie 80% Economic
Botoşani zi “O.Onicescu”
Botoşani

** - - - -
seral
** - - - -
FR

Nr. Unitatea Specializarea Nr.elevi Nr.elevi Nr.elevi Unitatea unde


Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 9Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

şi s-a susţinut
Forma de examenul de
învăţământ
bacalaureat
crt şcolară (zi/seral/ înscrişi respinşi promovaţi
frecvenţă
redusă ) şi
durată
** -
- - -
zi
** -
- - -
seral
** - Colegiul
Liceul “Ştefan
FR Naţional
2. cel Mare şi
Matematică - ,,A.T.Laurian”
Sfânt “
informatică (ses. iun-iulie)
Botoşani 84
120 36 - Grupul
70%
Şcolar de
Industrie
Uşoară (ses.
aug.-sept.)

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 10


Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

Rezultatele pentru unităţile particulare din învăţămîntul profesional ( clasa a X-a SAM, clasa a XI-a an de
completare) la examenul pentru certificarea competenţelor profesionale 2010
Unitatea
unde s-a
Nr. Unitatea Calificarea Nr.elevi Nr.elevi Nr.elevi susţinut
crt. şcolară profesională înscrişi respinşi promovaţi examenul
de
absolvire
1. Grupul Şcolar Lucrător in Grupul
alimentaţie,
de Cooperaţie 23 Şcolar de
a X-a SAM 23 23
Botoşani 100% Cooperaţie
Botoşani
Ospătar Grupul
(chelner)vanzător
35 Şcolar de
în unităţi de
35 35
alimentaţie, 100% Cooperaţie
a XI-a an de
Botoşani
completare
Bucătar , 9 9 9 Grupul
a XI-a an de
100% Şcolar de
completare
Cooperaţie
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 11
Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

Botoşani
Frizer-coafor- Grupul
manichiurist-
11 Şcolar de
pedichiurist, 11 11
a XI-a an de 100% Cooperaţie
completare
Botoşani
Rezultatele pentru unităţile particulare din învăţămîntul postliceal la examenul pentru certificarea competenţelor
profesionale 2010
Unitatea unde
Nr. Nr.elevi Nr.elevi Nr.elevi s-a susţinut
Unitatea şcolară
crt. Calificarea înscrişi respinşi promovaţi examenul de
profesională absolvire
Asistent ŞCOALA
Medical
51 POSTLICEALA
Farmacie 51 -
Grup Şcolar 100% SANITARĂ
Postliceal
‘’Prof.Dr. SUCEAVA
1.
Doc.Enescu Asistent ŞCOALA
Medical
Longinus’’Botoşani 37 POSTLICEALA
Generalist 37 -
100% SANITARĂ
SUCEAVA

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 12


Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010

Asistent
Medical
Nu a avut promoţie terminală
Farmacie
Şcoala Postliceală
2.
“Ştefan cel Mare şi
Asistent
Sfânt “Botoşani Medical
Generalist
Nu a avut promoţie terminală

Asistent
Medical
Farmacie Nu a avut promoţie terminală
Şcoala Postliceală
3.
“FEG “ Dorohoi Asistent
Medical Nu a avut promoţie terminală
Generalist

PLAN DE ACŢIUNE
ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Nr.crt. OBIECTIVE GENERALE Responsabili Rezultate aşteptate Orizont de timp


1. Încurajarea şi dezvoltarea învăţământului privat, la Inspectorul de specialitate Funcţionarea şcolilor şi Pe parcursul anului şcolar
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 13
Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
toate nivelurile sale, ca o alternativă la grădiniţelor private ca o
învăţămăntul finanţat de stat. alternativă la învăţământul
finanţat de stat.
2. Monitorizarea respectării legalităţii, a condiţiilor Inspectorul de specialitate Unităţi de învăţământ privat Pe parcursul anului şcolar
şi criteriilor de calitate ale învăţării în care respectă legislaţia în
învăţământul privat din judeţ. vigoare privind autorizarea şi
acreditarea.
3. Acordarea suportului logistic în vederea acreditării IŞJ Acreditarea unităţilor autorizate Pe parcursul anului şcolar
unităţilor autorizate provizoriu. ARACIP provizoriu
4. Realizarea unui învăţământ privat competitiv, pe Conducerile şcolilor Învăţămant privat care respecta Pe parcursul anului şcolar
baza standardelor de de calitate.Dezvoltare Inspectorul de specialitate aceleaşi standarde de calitate ca
instituţională. şi învăţământul de stat.
Realizarea P.D.I. , a P.A.Ş. şi a
tuturor documentelor
manageriale la nivelul
unităţilor.
Realizarea planului de
şcolarizare propus.
5. Monitorizarea organizării şi desfăşurării Conducerile şcolilor Examene Naţionale ,respectiv Pe parcursul anului şcolar
examenelor naţionale şi de absolvire în unităţile de Inspectorul de specialitate de absolvire ,desfăşurate corect
învăţământ privat. şi la standardele legale.

6. Monitorizarea si conflictelor,petiţiilor şi sesizărilor Inspectorul de specialitate Rezolvarea Pe parcursul anului şcolar


privind unităţile de învăţământ privat din judeţ. Consiliul Cunsultativ conflictelor,petiţiilor şi
sesizărilor privind unităţile de
învăţământ privat din judeţ.
7. Incurajarea formării profesionale a cadrelor Conducerile şcolilor Inscrierea cadrelor didactice la Pe parcursul anului şcolar
didactice din învăţământul particular Inspectorul de specialitate cursuri de formare.
Inscrierea cadrelor didactice la
Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 14
Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro
Nr.____/___.__.2010
grade didactice.
Participarea cadrelor didactice
la cercuri pedagogice şi comisii
metodice
8. Dezvoltarea parteneriatelor ,participarea la acţiuni Conducerile şcolilor Parteneriate public private; Pe parcursul anului şcolar
de voluntariat , iniţierea şi derularea de proiecte . Inspectorul de specialitate Participarea şcolilor la acţiunile
din cadrul SNAC;
Participarea la acţiunile formale
şi nonformale din graficul
judeţean şi naţional .
Proiecte de cooperare
interşcoli la nivel local,
regional, naţional şi
comunitar(UE).
9. Comunicare eficientă ; feed-back informaţional. Conducerile şcolilor Realizarea bazei de date privind Pe parcursul anului şcolar
Inspectorul de specialitate învăţământul privat;
Comunicare în reţea;
Feed-back informaţional.
Respectarea termenelor ;
Realizarea tuturor situaţiilor
cerute la nivel judeţean şi
naţional ( de MECTS şi
ARACIP).

Str. N. Iorga Nr. 28, 710213, Botoşani 15


Str. General Berthelot Nr. 28-30
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052 Sector 1, 010168, Bucureşti
email: office.isjbt@gmail.com Tel: +40 (0)21 405 57 06
www.isj2.botosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro