Sunteți pe pagina 1din 2

Particularități ale evaluării proiectelor din domeniul turismului

Ȋn ceea ce priveşte Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului


Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, eligibilitatea proiectelor se
face în funcție de anumite criterii. Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de
resurse pe o perioadă determinată menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea
unui obiectiv/ set de obiective precise. Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat
eligibil în cadrul POR, adică poate fi cofinanţat din fonduri structurale (FEDR) şi/sau de la
bugetul de stat, dacă îndeplineşte următoarele criterii:
1) Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale axei prioritare 5, domeniul major de
intervenţie 5.1
• Restaurarea, protecţia şi consecvarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea
infrastructurii conexe;
• Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi modernizarea
infrastructurii conexe, cu potenţial turistic important în vederea introducerii lor în circuite
turistice;
• Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.
2) Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 1.700.000 lei şi maxim 85.000.000
lei.
3) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei
energetice, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice.
4) Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri
publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
5) Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31.07.2015.
6) Obiectivul propus pentru finanţare trebuie să fie înscris pe lista patrimoniului UNESCO
patrimoniului cultural, naţional sau patrimoniului cultural local din mediul urban.
7) Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public.
Criteriile de selecţie din punct de vedere al evaluării tehnice şi financiare vizează
următoarele aspecte:
1) Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR. Proiectul va fi evaluat având în vedere
următoarele aspecte:
• Măsura în care proiectul contribuie la creşterea numărului de turişti prin valorificarea
potenţialului turistic cultural local şi regional;
• Măsura în care proiectul contribuie la extinderea sezonului turistic;
• Măsura în care proiectul contribuie la dezvoltarea economică locală şi sau regională;
• Importanţa proiectului pentru regiune (raportul beneficii – costuri).
2) Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului:
• Abordarea complexă, integrată, constând în realizarea unei game diverse de activităţi care
concură la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu;
• Gradul de pregătire / maturitate a proiectului;
• Metodologia de implementare a proiectului;
• Coerenţa documentaţiei şi a soluţiei propuse - Studiul de fezabilitate;
• Strategia de marketing folosită în cazul valorificării potenţialului turistic al obiectivului de
patrimoniu;
• Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile;
• Proiectul este generator de venit;
• Bugetul proiectului;
• Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică;
• Egalitatea de şanse şi nediscriminarea;
• Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului;
• Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile;
• Crearea de noi locuri de muncă (permanente şi temporare).
Criteriile de evaluare strategică vizează:
1) Contribuţia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a regiunii;
2) Capacitatea proiectului de a genera valoare adăugată prin complementaritatea şi corelarea
acestuia cu alte investiţii.

Bibliografie: http://ghidul-solicitantului.ro