Sunteți pe pagina 1din 13

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR Nr. 337778


Alba Iulia, 20.12.2010

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


„UNIREA” AL JUDEŢULUI ALBA

EVALUAREA
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
« UNIREA » AL JUDEŢULUI ALBA ÎN ANUL 2010

Prin activitatea desfăşurată am urmărit eficientizarea sistemului organizatoric şi funcţional al


Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba pentru a asigura, în zona de
competenţă, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a
valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă şi restabilirea a
stării de normalitate.
În perioada analizată, activităţile desfăşurate au vizat punerea în aplicare, într-o concepţie unitară,
a legislaţiei în vigoare în domeniul apărării vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi
dezastrelor, realizării măsurilor de protecţie şi gestionare situaţiilor de urgenţă în vederea:
 pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;
 realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
 participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale,
precum şi a mediului;
 desfăşurării pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;
 organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de
urgenţă;
 constituirii rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, inspectoratul a colaborat cu instituţii şi autorităţi
ale administraţiei publice judeţene şi locale, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum
şi cu celelalte instituţii şi operatori economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Zona de competenţă a inspectoratului reprezintă teritoriul administrativ al judeţului cu o suprafaţă
de 6.242 km2, ceea ce reprezintă 2,6% din suprafaţa ţării fiind al 16-lea judeţ ca mărime din România.
În cadrul inspectoratului funcţionează 4 subunităţi de intervenţie: Detaşamentul de Pompieri Alba
Iulia, Detaşamentul de Pompieri Aiud, Garda de Intervenţie Blaj şi Garda de Intervenţie Cîmpeni.
Datorită practicabilităţii drumurilor din judeţ şi dispunerea subunităţilor profesioniste şi a serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale în plan teritorial, intervenţia operativă în unele
localităţi din judeţul nostru este asigurată şi de către servicii profesioniste din judeţe limitrofe (Comunele
Ocoliş şi Poşaga – Detaşamentul Turda; Comuna Cetatea de Baltă – Detaşamentul Târnăveni; Comunele
Şibot şi Ceru Băcăinţi – Detaşamentul Orăştie şi Comuna Gârbova – Garda de intervenţie Miercurea
Sibiului).

I. INSPECŢIA DE PREVENIRE
Obiectivul general al inspecţiei de prevenire l-a constituit preîntâmpinarea, reducerea şi
eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei,
mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu în conformitate cu legislaţia în vigoare .
Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost stabilite obiective majore la nivelul inspecţiei de
prevenire şi obiective operaţionale la nivelul fiecărui serviciu şi compartiment.
Obiective majore stabilite la nivelul inspecţiei de prevenire au constat în:

1
 Asigurarea respectării legislaţiei, prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind
apărarea împotriva incendiilor, protecţia civilă, avizarea – autorizarea şi pregătirea populaţiei în
contextul efectelor crizei economice.
 Asigurarea desfăşurării optime a activităţilor de prevenire a incendiilor, protecţie civilă, avizare –
autorizare şi pregătire a populaţiei;
 Dezvoltarea cooperării cu organisme şi instituţii abilitate (cu responsabilităţi incidente activităţilor
specifice inspecţiei de prevenire), pentru asigurarea respectării legislaţiei prin activităţile colective
desfăşurate;
 Continuarea şi îmbunătăţirea cooperării cu instituţii judeţene, ONG şi operatori economici, prin
programe şi protocoale, cu ţintă directă reducerea situaţiilor de urgenţă;
 Continuarea şi îmbunătăţirea cooperării cu instituţii judeţene, locale şi operatori economici ONG,
cu ţintă directă creşterea gradului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor şi
tinerilor;
 Creşterea gradului de asigurare cu mijloace de înştiinţare - alarmare la nivelul judeţului şi a
gradului de audibilitate;
 Creşterea nivelului de operaţionalizare a serviciilor voluntare / private pentru situaţii de urgenţă şi
eficientizarea activităţilor desfăşurate în toate localităţile judeţului.
 Cooperarea cu organismele şi instituţiile abilitate şi îndeplinirea sarcinilor ce revin structurilor pe
linia HG 804/2007 şi a directivelor europene în acest domeniu.

Activităţile planificate cât şi cele ordonate au fost pregătite în detaliu, la sfârşitul acestora fiind
încheiate documente de control/ inspecţie în care s-au precizat neregulile constatate, în analizele cu
factorii de conducere prezentându-se aspectele pozitive şi negative rezultate precum şi măsurile ce se
impun pentru remedierea deficienţelor.
În anul 2010 au fost executate 14 controale de fond, în care au fost incluse: 12 localităţi (1 oraş şi
11 comune) şi 2 operatori economici.
În urma controalelor de fond desfăşurate s-au constatat 337 deficienţe (319 în anul 2009) din care
178 (52,81%) au fost soluţionate operativ pe timpul controlului. Sancţiunile contravenţionale aplicate au
fost în număr de 89 din care: 86 de avertismente şi 3 amenzi contravenţionale în cuantum de 2500 lei.
În anul 2010 s-au desfăşurat 54 de controale / inspecţii colective (56 în anul 2009) împreună cu:
Instituţia Prefectului Alba; Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Alba; Garda de Mediu; Sistemul
de Gospodărire a Apelor Alba; Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; Direcţia de Sănătate Publică
şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultura Naţional Alba.
Serviciul prevenirea incendiilor a executat în perioada evaluată 574 controale (275 în 2009), în
care au fost cuprinse un număr de 290 operatori economici (110 în 2009) şi 284 instituţii (165 în 2009).
Cadrele serviciului au soluţionat 6 reclamaţii şi sesizări (12 în anul 2009) venite din partea cetăţenilor,
vizând diferite încălcări ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Pe timpul controalelor şi acţiunilor executate au fost depistate un număr de 2594 (1845 în 2009)
deficienţe. Dintre acestea au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor un număr de 1167 (715 în
2009), cea ce reprezintă un procent de 44,98% (38,75% în 2009).
Controalele tematice pe grupe de obiective au vizat: unităţi sanitare, unităţi de îngrijire şi cazare a
copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu handicap, unităţi de cultură, unităţi de cult unităţi
silvice, unităţi de turism şi de agrement, obiective cu caracter unicat şi unităţi cu grad ridicat de pericol în
exploatare, unităţi de învăţământ şi obiective de investiţii.
Principalele nereguli constatate pe timpul activităţilor de control la instituţii, operatori economici
şi localităţi, au constat în:
 neîntocmirea actelor de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 neobţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu;
 echiparea / dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi verificarea acestora la termenele prescrise de
producător;
 neîntocmirea documentelor şi evidenţelor specifice apărării împotriva incendiilor (planul de
evacuare a persoanelor, planul de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase, planul de
intervenţie);
2
 neinstruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 neasigurarea respectării regulilor şi măsurilor privind evacuarea în caz de incendiu;
 echiparea, dotarea şi funcţionarea instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor (instalaţii de
detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu / instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi
/ instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori / instalaţii speciale de stingere cu
apă).
Au fost întocmite lunar şi trimestrial informări către autorităţile administraţiei publice privind
principalele aspecte şi constatări în legătură cu activităţile de prevenire desfăşurate.
Serviciul protecţie civilă a executat în anul 2010 un număr de 93 de controale tematice (77 în
anul 2009), din care: 32 de controale la localităţi şi 61 de controale la operatori economici / instituţii. În
urma controalelor desfăşurate s-au constatat 715 deficienţe (319 în anul 2009) din care 386 (176 în anul
2009), 53,98% au fost soluţionate operativ pe timpul controlului.
Serviciul protecţie civilă a pregătit şi desfăşurat un număr de 24 de exerciţii de alarmare, respectiv
2 exerciţii de protecţie şi intervenţie la operatori economici şi 2 exerciţii de testare a planurilor de urgenţă
internă / externă. Localităţile angrenate în cadrul exerciţiilor au cuprins: 2 municipii, 2 oraşe şi 20
comune iar tematica a vizat limitarea şi înlăturarea urmărilor fenomenelor meteo periculoase, inundaţii şi
revărsări ale cursurilor de apă şi avariile la lucrări hidrotehnice, respectiv la operatorii economici,
activitatea personalului pe timpul producerii unor accidente specifice (accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase, incendii şi poluări cu posibile efecte transfrontaliere). La începutul lunii
septembrie s-a desfăşurat un exerciţiu de testare a planului de urgenţă internă / externă la S.C. Cuprumin
S.A Abrud, activitate în cadrul proiectului de diminuare a riscului şi pregătire pentru situaţii de urgenţă în
situaţia producerii unei avarii la iazul de decantare Valea Şesei. La activitate, pe lângă autorităţile locale
şi judeţene, au participat şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ai
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi experţi internaţionali.
Protecţia prin adăpostire a constituit în cursul anului 2010 un obiectiv important, s-au verificat
12 adăposturi de protecţie civilă, iar activităţile desfăşurate au vizat menţinerea fondului de adăpostire
existent şi recunoaşterea unor spaţii noi ce pot fi amenajate la nevoie. Gradul de adăpostire asigurate este
de 5,33 % în adăposturi speciale de protecţie civilă, 40,07 % în subsoluri simple, iar diferenţa lucrărilor
sunt prevăzute a se executa prin planul de mobilizare a economiei şi teritoriului pentru apărare.
În cursul anului 2010, s-au desfăşurat un număr de 30 (22 în anul 2009) misiuni de asanare
pirotehnică a terenului de muniţie rămasă neexplodată pe teritoriul judeţului, fiind ridicate 418 (98 în
anul 2009) muniţii şi elemente de muniţie, din care: 4 grenade de mână defensive, 2 grenade de mână
ofensive, 4 proiectile, 4 mine antipersonal, 5 bombe aruncător şi 359 elemente de muniţie. Precizăm
faptul că în anul 2010 a fost deschis şi un punct de lucru în localitatea Vinerea – oraş Cugir, unde, din
totalul prezentat mai sus, au fost descoperite un număr de 242 elemente de muniţie şi 19 proiectile. Pentru
neutralizarea acestora s-au efectuat 3 distrugeri în poligonul de pe Dealul Mamut.
Pe linia protecţiei NBRC / obiective SEVESO, activităţile desfăşurate au constat în actualizarea
planurilor de urgenţă, 8 acţiuni de control şi îndrumare la operatorii economici deţinători de substanţe /
deşeuri periculoase şi avizarea transporturilor unor materiale din aceste categorii, exerciţii de testare a
planurilor de urgenţă, avizarea planurilor de protecţie şi intervenţie la accident chimic şi executarea de
inspecţii la operatorii economici sursă de risc major. În perioada evaluată au fost emise 34 avize pentru
transporturile deşeurilor periculoase (39 - în anul 2009) şi 32 participări la şedinţele Comisiei de Acord
Tehnic - Mediu şi la Grupurile de lucru – inclusiv privind Planul de Amenajare al Teritoriului Judeţului
Alba (28 - în anul 2009).
Tematica de inspecţie sau control a vizat probleme referitoare la supravegherea eficientei sistemului
de management al securităţii, verificarea Rapoartelor de Securitate şi a Planurilor de Urgentă Internă,
verificarea Politicii de prevenire a accidentelor majore, informaţiile care trebuie comunicate publicului,
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, constituirea, încadrarea, dotarea şi
operaţionalizarea SPSU.
Sistemul de înştiinţare - alarmare al judeţului funcţionează pe baza sistemelor şi echipamentelor
de înştiinţare ale inspectoratului judeţean şi ale serviciilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici
şi instituţii publice din judeţ. Sistemele şi echipamentele sunt formate din căi şi circuite telefonice
închiriate, staţii şi receptoare radio, receptoare cu frecvenţe fixe, radiotelefoane.

3
Mijloacele de alarmare asigură o audibilitate bună la nivelul municipiilor şi oraşelor, iar la
comune o audibilitate satisfăcătoare. Dacă la nivelul anului 2009 mai existau 7 comune unde nu era
instalat nici un mijloc de alarmare (aici alarmarea realizându-se prin clopotele de la biserici sau alte
mijloace de alarmare), în anul 2010 s-au instalat sirene electrice prin redistribuire în comunele Cut,
Ocoliş şi Ceru Băcăinţi, astfel numărul localităţilor fără mijloace de alarmare instalate a scăzut la 4
(Poşaga, Horea, Bucium, Întregalde). Totodată a crescut audibilitatea prin achiziţie de sirene electronice
şi electrice la comunele Ciuruleasa şi Pianu.
Cu ocazia efectuării controalelor şi a alarmărilor desfăşurate la localităţi şi operatori economici,
au fost verificate 106 sirene (107 în anul 2009).
Există în derulare un proiect al Apelor Române pentru instalarea unui sistem de înştiinţare –
alarmare, demarat în anul 2008, pe Valea Arieşului în aval de barajul de la Mihoieşti şi un proiect al
ANRM pentru realizarea unui sistem regional de intervenţie şi instruire în caz de dezastru provocat de
accidente miniere la iazurile de decantare.
Toate localităţile judeţului au întocmit Planul de evacuare în situaţii de urgenţă, iar în acest an
au fost verificate un număr de 58 planuri de evacuare (45 în anul 2009), urmărindu-se corectitudinea
datelor înscrise, viabilitatea şi aplicabilitatea acestora. În perioada evaluată au fost analizate şi avizate un
număr de 19 planuri de evacuare în situaţii de urgenţă la 17 comune şi 2 operatori economici. Planul
judeţean de evacuare în situaţii de urgenţă este întocmit şi actualizat şi integrează planurile locale precum
şi resursele identificate la nivelul instituţiilor judeţene, iar conducerea şi coordonarea este asigurată de
vicepreşedintele CJSU şi specialişti din instituţiile stabilite prin OMAI 1184 / 2006.
Prin compartimentul avizare – autorizare, în anul 2010, au fost analizate 329 documentaţii, din
care:
 avize de securitate la incendiu = 179 (177 în 2009)
 autorizaţii de securitate la incendiu = 119 (128 în 2009)
 avize de protecţie civilă = 7 (7 în 2009)
 autorizaţii de protecţie civilă = 1 (0 în 2009)
 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii = 23 (39 în 2009)
 documentaţii analizate în Comisii de Acorduri Unice =0 (279* în 2009)
Au fost recepţionate din punct de vedere al securităţii la incendiu 6 obiective de investiţie (5 în
2009) şi au fost executate 7 controale la astfel de obiective, în diferite faze de execuţie. Un aspect pozitiv
care merită evidenţiat în acest context este faptul că pe parcursul acestui an au fost autorizate din punct de
vedere al securităţii la incendiu 22 de obiective din subordinea D.A.S.P.C. Alba, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Alba.
În ce priveşte organizarea şi nivelul de înzestrare al serviciilor de urgenţă, vă informez că la
nivelul judeţului Alba, în subordinea consiliilor locale sunt constituite 78 (78 in anul 2009) de servicii
voluntare pentru situaţii de urgenţă, în toate localităţile din zona de competenţă, după cum urmează: 66
de categoria I (67 in anul 2009), 9 de categoria a III- a (8 in anul 2009), 3 de categoria a IV - a (3 in anul
2009). În anul 2010, faţă de 2009 a crescut numărul serviciilor voluntare de categoria a III - a, de la 8 la
9 datorită dotării serviciului voluntar Gîrbova cu 1 autospecială de stins incendii.
În ceea ce priveşte respectarea criteriilor de performanţă privind dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă cu autospeciale, având în vedere faptul că 1 autospecială trebuie să revină la cel
mult 2000 de gospodării, menţionăm că nu sunt îndeplinite, la nivelul judeţului, existând un număr de 16
autospeciale (15 în anul 2009), din care 14 în funcţiune (12 în anul 2009) – necesarul fiind de 104
autospeciale.
În anul 2010 s-a îmbunătăţit dotarea SVSU cu 2 autospeciale de stins incendii, 1 buldoexcavator
şi 7 motopompe astfel: SVSU Zlatna – 1 autospecială stins incendii; SVSU Gîrbova – 1 autospecială stins
incendii şi 1 buldoexcavator; SVSU din localităţile Şpring, Doştat, Cugir, Abrud, Daia Română, Lupşa şi
Gîrda cu cîte o motopompă transportabilă. Achiziţii de echipamente de protecţie s-au realizat la
următoarele servicii voluntare: Cugir, Gîrbova, Cetatea de Baltă, Ohaba, Şugag şi Ciugud.
În ceea ce priveşte încadrarea cu personal angajat şi voluntar a serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă, se desprind următoarele aspecte:
 numărul total de personal din serviciile voluntare, în anul 2010 comparativ cu 2009, a crescut de la
1854 persoane la 1869 persoane;

4
 la nivelul judeţului există 98 persoane angajate în serviciile voluntare (97 în anul 2009) din care 56
şefi serviciu (58 în anul 2009), 3 specialişti prevenire (3 în anul 2009), 38 şoferi (36 în anul 2009), 1
mecanic motopompă (0 în anul 2009).
 în compartimentele de prevenire ale serviciilor voluntare sunt încadraţi 55 (53 în anul 2009)
subofiţeri din cadrul inspectoratului care desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor
de urgenţă.
Conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2010, în perioada aprilie-
noiembrie 2010 s-a desfăşurat programul de pregătire a specialiştilor din compartimentele de prevenire
ale serviciilor voluntare. Programul s-a desfăşurat pe 11 zone de responsabilitate, la aceste cursuri
participând 132 membrii ai compartimentelor de prevenire de la 4 municipii, 7 oraşe şi 31 comune.
Referitor la activitatea de prevenire desfăşurată de membrii serviciilor voluntare se constată o
creştere substanţială a numărului de controale de prevenire la gospodării/locuinţe individuale, în anul
2010 fiind cuprinse în activităţile de îndrumare şi control 9951 de gospodării ale cetăţenilor şi instituţii
din subordinea consiliului local (4144 în anul 2009), din care 9641 gospodării/locuinţe (4031 în anul
2009) şi 310 instituţii din subordinea consiliului local (113 în anul 2009).
Urmarea activităţii de control şi informare preventivă desfăşurată de membrii serviciilor voluntare
este faptul că în anul 2010, faţă de anul 2009, se constată o scădere a numărului de incendii la
gospodăriile populaţiei cu 27,8 %, de la 144 în anul 2009 la 104 în 2010.
La nivelul judeţului Alba, sunt constituite 14 servicii private pentru situaţii de urgenţă ca servicii
proprii organizate la operatori economici, după cum urmează: 5 de categoria II, 3 de categoria a III- a, 6
de categoria a IV - a. Este de menţionat faptul că în luna august 2010, s-a desfiinţat serviciul privat de la
S.C. Bergenbier S.A. Blaj datorită încetării activităţii operatorului economic.
Prin activitatea de control şi asistenţă tehnică desfăşurată de membrii Inspecţiei de Prevenire s-a
avut în vedere îmbunătăţirea calităţii documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii
serviciilor private, aceste documente fiind adaptate la specificul activităţii fiecărui operator economic şi a
regulamentelor interne de organizare a activităţii.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în anul 2010 a cuprins pregătirea pe linia pregătirii
populaţiei, a salariaţilor, serviciilor de urgenţă, pregătirea personalului cu funcţii de conducere precum şi
a personalului de specialitate. În perioada supusă analizei, situaţia privind personalul care a urmat
cursuri în cadrul instituţiilor de pregătire din structura inspectoratului general se prezintă astfel:
o În cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă s-a înregistrat un grad de participare de 33 % ( 33% în 2009), 1 prezent din 3
planificaţi;
o În cadrul Centrului de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca s-au desfăşurat 29 serii de
pregătire (21 în anul 2009) din toate categoriile de personal ale grupelor de pregătire stabilite,
înregistrându-se un grad de participare de 100 % - 70 prezenţi din 70 planificaţi faţă de 70%
în anul 2009 (38 prezenţi din 54 planificaţi). Judeţul Alba ocupă locul I în ceea ce priveşte
gradul de participare la cursuri.
În vederea realizării unei pregătiri temeinice şi eficiente, dar şi pentru realizarea unui schimb de
informaţii între participanţi au fost desfăşurate convocări şi instructaje, astfel: 4 convocări cu şefii
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, 4 convocări cu inspectorii de protecţie civilă de la
localităţi, 1 convocare cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, 1 convocare cu şefii
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, 1 convocare cu directorii instituţiilor de învăţământ /
responsabilii din cadrul instituţiilor pe 11 zone de responsabilitate şi 1 convocare cu directorii
operatorilor economici clasificaţi conform HG 642 / 2005.
Pregătirea salariaţilor şi a populaţiei s-a realizat prin instructaje şi antrenamente de avertizare,
alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin intermediul mass-media, distribuirea de
pliante, afişe şi afişete cu specific de prevenire, protecţie şi/sau comportare în cazul situaţiilor de urgenţă.
Pregătirea în unităţile şi instituţiile de învăţământ a cuprins: instruirea conducătorilor /
directorilor / cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu şi pregătirea preşcolarilor,
elevilor şi studenţilor.
În ceea ce priveşte concursurile şcolare, în semestrul I s-au desfăşurat etapele pe şcoală, pe
localitate şi etapa judeţeană. La concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa” au participat 16 echipaje (12 în
anul 2009). La concursul „Prietenii pompierilor” au participat 12 echipaje (9 în anul 2009). Echipajele
5
clasate pe locul I la etapa judeţeană a concursului „Prietenii pompierilor”, Şcoala generală „Vasile
Goldiş” Alba Iulia şi Grupul Şcolar Agromontan Albac au participat la etapa naţională, desfăşurată în
municipiul Satu Mare, ambele clasându-se pe locul IV. Pentru recompensare şi stimularea elevilor, în
vederea participării pe viitor la concursurile şcolare, Consiliul Judeţean Alba, a premiat toate echipele
participante.
Concursurile profesionale ale serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă s-au
desfăşurat conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2010, la etapa
judeţeană a concursurilor participând 7 echipaje ale serviciilor voluntare (6 în anul 2009) respectiv 1
echipaj al serviciilor private. Echipele SVSU Abrud şi SPSU Kronospan Sebeş, câştigătoare la nivelul
judeţului au participat la etapa interjudeţeană, ambele echipe reuşind clasarea pe locul IV.
Pe linia informării şi educării preventive, activităţile desfăşurate au constat în promovarea
măsurilor preventive, de protecţie şi a regulilor de comportare în diverse situaţii periculoase pentru om,
astfel:
o s-au desfăşurat 4 campanii de informare preventivă: „Copiii de azi salvatorii de mâine” (Ziua porţilor
deschise), „Ziua Internaţională de Reducere a Dezastrelor Naturale”, „Apără comunitatea”, „O casă
sigură – o viaţă în plus”;
o au fost întocmite şi distribuite reviste, broşuri, afişete şi transmise comunicate de presă, astfel: 1000
pliante, 600 afişete, 50 articole de presă (48 în 2009), 240 emisiuni radio (210 în anul 2009);
o au fost încheiate 2 protocoale de colaborare, cu postul de radio „Atlas FM” şi cu ziarul „Ziarul de
Apuseni”, (3 în anul 2009).
În cadrul campaniei „O casă sigură – o viaţă în plus” s-au desfăşurat acţiuni de informare
preventivă şi pregătire a preşcolarilor şi elevilor la 58 de instituţii (57 în anul 2009). La aceste activităţi
au participat în total 5502 persoane (4543 în anul 2009) din care: 1560 preşcolari (814 în anul 2009),
3642 elevi (3379 în anul 2009), 300 cadre didactice (350 în 2009) şi 20 părinţi (0 în anul 2009).
Finalitatea acestor campanii de informare preventivă rezidă şi în faptul că în anul 2010 nu s-a înregistrat
nicio victimă din rândul copiilor în urma situaţiilor de urgenţă produse.
Totodată, au fost încheiate 18 proiecte educaţionale şi protocoale de colaborare (12 în anul 2009)
din care 13 grădiniţe şi 5 şcoli.
În anul 2010, inspecţia de prevenire a aplicat în total 933 (503 în 2009) sancţiuni contravenţionale,
din care: 784 (407 în 2009) avertismente şi 149 (96 în 2009) amenzi contravenţionale în cuantum de
209.000 lei (150.500 lei în 2009).

II. CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN, a avut ca obiective principale monitorizarea,


gestionarea situaţiilor de urgenţă şi coordonarea tehnică operaţională a acţiunilor desfăşurate, în timp
oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiilor de urgenţă, limitării sau
înlăturării, după caz, a consecinţelor acestora şi eficientizarea continuă a acţiunilor de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, a desfăşurat o serie de activităţi specifice care au constat în
principal în:
 informarea operativă a inspectoratului general, comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi a
celorlalte organisme şi instituţii implicate în monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
produse;
 transmiterea operativă mesajelor de înştiinţare, avertizare şi alertare primite, către toate structurile
ce intervin în situaţii de urgenţă şi către autorităţile judeţene şi locale;
 centralizare, prelucrare, analiză şi interpretare a datelor şi informaţiilor despre, situaţiile de urgenţă
produse şi evoluţia acestora;
 coordonarea eficientă a acţiunilor de pregătire şi intervenţie;
 transmiterea operativă a deciziilor, hotărârilor şi ordinelor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor şi situaţiilor de urgenţă apărute.

Coordonarea acţiunilor de intervenţie este o activitate esenţială asigurată fără întrerupere de


către specialiştii din COJ şi Dispecerat. În primele 11 luni ale anului 2010, la Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba s-au înregistrat un număr de 2035 solicitări, faţă de 848
înregistrate în primele 11 luni ale lui 2009, în medie 6 pe zi.
6
Din acestea la 1892 (772 în 2009) au fost nevoie de intervenţia echipajelor profesioniste şi
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă astfel:
 140 (199 în 2009) pentru stingerea incendiilor - 7,40 % din numărul total al intervenţiilor;
 57 (9 în 2009) asistenţă de persoane - 3.00 % (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii
sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.);
 148 (35 în 2009) inundaţii (fenomene meteo periculoase) - 7,85 %;
 11 (12 în 2009) salvări de animale - 0,60 %;
 86 (75 în 2009) alte intervenţii - 4,55 % (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la
accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice;
 25 (22 în 2009) protecţia mediului - 1,30 %;
 117 (209 în 2009) arderi necontrolate - 6,20 %;
 32 (22 în 2009) asanări ale terenului de muniţia rămasă neexplodată - 1,70 %;
 2 (3 în 2009) distrugere de muniţie - 0,05 %;
 1274 (186 în 2009) intervenţii SMURD - 67,35%, din care:
 33 intervenţii pentru descarcerare şi acordare prim ajutor;
 90 asistenţă de persoane;
 1151 ajutor medical de urgenţă.
La 143 de solicitări (76 în 2009) nu a fost nevoie de intervenţia echipajelor profesioniste sau
voluntare astfel:
 49 (14 în 2009) au fost deplasări fără intervenţie din care 30 ale SMURD;
 44 (25 în 2009) au fost alerte false din care 29 ale SMURD;
 la 50 (37 în 2009) de solicitări, echipajele de intervenţie au fost întoarse din drum din care
19 ale SMURD.
Comparativ cu anul 2009, numărul solicitărilor a înregistrat o creştere cu 140 %, (de la 848 în
2009 la 2035 în 2010), ponderea cea mai mare având-o solicitările SMURD (creştere cu 584%) şi
intervenţiile la inundaţii şi fenomene meteo periculoase (creştere cu 323%).
Procentual, serviciile profesioniste au acţionat fără sprijinul serviciilor voluntare sau private la
64,88% din totalul intervenţiilor înregistrate, la 20,71% intervenţiile au fost asigurate numai de către
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, iar 14,41 au fost asigurate de către serviciile
profesioniste împreună cu SVSU şi SPSU. Cele mai multe intervenţii au fost executate de către SVSU:
Sebeş - 62, Cugir - 18, Teiuş - 6, Ocna Mureş - 5, Bistra şi Ciugud cu câte 4.
Raportat la ramurile economice sau specificul activităţilor, cele mai multe intervenţii s-au
desfăşurat la gospodăriile cetăţeneşti - 336 (54,36%), pe domeniul public sau instituţii ale administraţiei
publice locale şi judeţene - 104 (16,82%) şi în ramura activităţilor de servicii colective sociale şi
personale (asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare) - 101 (16,34%).
Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate 62 de persoane, iar SMURD a asigurat asistenţă
de specialitate pentru 1.313 persoane (1218 adulţi şi 95 copii). De asemenea au fost salvate 361 de
animale şi păsări şi bunuri în valoare de peste 26.818 mii lei.
În anul 2010 s-au înregistrat 140 de incendii (199 în anul 2009) cu 29,6% mai puţine faţă de anul
2009, în medie 12 incendii pe lună.
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au stins singure 33 incendii (23% din
totalul incendiilor), iar la 38 de incendii (27%) au intervenit în cooperare cu serviciile profesioniste.
Pe timpul intervenţiilor la incendii au fost salvate 3 persoane şi protejate bunuri şi instalaţii în
valoare de peste 26.133 mii lei.
Media incendiilor la 100.000 de locuitori este de 33 (52 în anul 2009) iar media incendiilor la
1000 km² este de 20 (32 în anul 2009), mult sub media înregistrată pe ţară la aceşti indicatori (49 la
100.000 locuitori şi respectiv 47 la 1000 km²). La aceşti indicatori judeţul nostru se situează la pe locul I
la nivel naţional cu cel mai redus număr de incendii.
Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent numărul incendiilor la locuinţe a scăzut cu 27,8% (de
la 144 în 2009 la 104 în 2010).
Cele mai multe intervenţii la incendii, au avut drept cauză: instalaţii electrice, aparate şi
echipamente electrice defecte ori cu improvizaţii (44 - 31,42% din totalul incendiilor), mijloace de
încălzire şi coşuri de fum cu improvizaţii, defecţiuni sau necurăţate (39 – 27,85% din totalul incendiilor),
7
focul deschis şi jocul copiilor cu focul (15 – 10,71%), fumatul în locuri nepermise sau cu pericol de
incendiu (13 - 9,29%), acţiune intenţionată (12 - 8,59%), trăsnet (6 – 4,28%), nereguli organizatorice (6
– 4,28%), alte cauze (5 – 3,58%).
Sursele cele frecvente care au generat incendii au fost: scurtcircuit electric (43 – 30,72% din
totalul incendiilor), flăcările de la chibrituri sau alte mijloace de aprindere şi focuri în aer liber lăsate
nesupravegheate (35 - 25% din totalul incendiilor), căldura provenită de la mijloace de încălzit (34 –
24,28% din totalul intervenţiilor), şi jar sau scântei (17 – 12,14% din totalul intervenţiilor), trăsnet (6 –
4,28%), alte surse (5 – 3,58%).
În anul 2010 echipajele SMURD au asigurat în medie 4 intervenţii pe zi.
Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul intervenţiilor S.M.U.R.D. a crescut cu 584 %
(de la 186 la 1274), iar al persoanelor asistate cu 641% (de la 177 la 1313).
Timpul mediu de răspuns al echipajelor S.M.U.R.D. a fost de 7 minute, iar timpul mediu de
intervenţie de 34 minute.

Din punct de vedere al gestionării situaţiilor de urgenţă apărute în anul 2010 pe linia fenomenelor
meteo periculoase, inundaţiilor, alunecărilor de teren şi poluărilor accidentale în judeţul Alba aceste
aspecte sunt tratate în analiza activităţii desfăşurate de C.J.S.U.
Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost nevoie de folosirea unui total de 935 de autospeciale şi
mijloace de intervenţie din care: 398 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 28 autovehicule pirotehnice,
23 autospeciale de lucru la înălţimi, 61 autocamioane de intervenţie, 245 motopompe şi 180 alte utilaje,
iar ca şi personal a fost nevoie de un total de 2900 cadre din inspectorat, 969 personal SVSU şi SPSU,
417 poliţie, 45 de jandarmi, 12 cadre de la M.Ap.N. şi 654 de cetăţeni.
Activităţi de pregătire prin aplicaţii şi exerciţii în teren s-a dovedit a fi cea mai eficientă formă
de pregătire prin care se verifică şi se dezvoltă atât capacitatea de conducere şi coordonare a managerilor
cât şi deprinderile şi abilităţile practice ale forţelor şi mijloacelor ce acţionează la locul producerii
situaţiei de urgenţă.
În acest sens C.O.J. şi comanda subunităţilor au organizat şi desfăşurat un număr de 73 exerciţii
astfel:
- 4 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren coordonate de comanda inspectoratului,
- 33 exerciţiile cu forţe şi mijloace în teren organizate de către subunităţi
- 35 exerciţii interne, fără acţiune în teren, desfăşurate în subunităţi, la sală, pe scheme şi hărţi.
- 1 exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren desfăşurat în cadrul unui proiect de atenuare a riscului şi
pregătire pentru situaţii de urgenţă pentru realizarea unui sistem regional de intervenţie şi instruire
în caz de dezastru provocat de accidente miniere.
Exerciţiile coordonate de comanda inspectoratului au avut ca tematică:
- gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de alunecări de teren în oraşul Ocna Mureş;
- gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase şi inundaţii
pe raza municipiului Aiud;
- gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de un accident la barajul de acumulare Petreşti şi
inundaţii în aval de baraj;
- gestionarea unor situaţii de urgenţă în cazul producerii accidentelor majore (explozie urmată de
incendiu) la SC Alba Aluminiu SRL Zlatna.
Au fost verificate un număr de 113 planuri de intervenţie de la obiective din care 112 au fost
avizate.
În perioada 01.01.2010 -30.11.2010 prin dispeceratul ISU Alba au fost executate 1981 de acţiuni
de monitorizare a transporturilor de substanţe periculoase.

III. ALTE STRUCTURI FUNCŢIONALE


Pe linie de comunicaţii şi informatică inspectoratul are asigurate legăturile fir şi radio necesare
îndeplinirii misiunilor specifice.
Sistemul de comunicaţii este organizat şi realizat pe baza Dispoziţiunii pentru comunicaţii a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a Planului pentru comunicaţii a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba.

8
La capitolul informatică, dotarea cu tehnică şi aparatură asigură îndeplinirea în condiţii normale
a atribuţiilor funcţionale dar pentru o creştere a eficienţei este necesară achiziţionarea unui număr de 10
calculatoare, 5 imprimante de reţea, 1 server, 1 videoproiector şi 1 aparat de multiplicat.
La capitolul comunicaţii date-voce dotarea acoperă în mare măsură necesităţile unităţii, dar
avem un deficit de 10 telefoane fixe şi este necesară şi o instalaţie de sonorizare.
La capitolul mijloace tehnice de supraveghere atât sediul 1 cât şi sediul 2 al inspectoratului
beneficiază de sisteme de supraveghere anti-efracţie, iar din punct de vedere al supravegherii video doar
sediul inspectoratului şi o subunitate dispune de un astfel de sistem.
În decursul anului 2010, personalul Compartimentului comunicaţii şi informatică a finalizat
reţeaua de date-voce necesară funcţionării S.M.I.S.U. şi reţeaua de date-voce la sediul inspectoratului,
dotarea cu 5 radiotelefoane în sistemul TETRA, şi au fost primite din donaţii 5 computere.
Pentru a asigura respectarea legislaţiei şi reglementărilor privind protecţia informaţiilor
clasificate, la nivelul inspectoratului în 2010 s-au întocmit programele şi procedurile pe această linie, s-a
urmărit aplicarea lor şi s-au efectuat controale de către personalul cu atribuţii din cadrul inspectoratului
şi al SIPI Alba. Pe parcursul anului nu au fost înregistrate incidente de securitate.
Activitatea de secretariat s-a desfăşurat cu asigurarea respectării reglementărilor privind
întocmirea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor şi
documentelor.
Evidenţa, păstrarea şi mânuirea sigiliilor, legitimaţiilor şi ştampilelor cu indicative la pace şi
război se execută conform prevederilor instrucţiunilor în vigoare.
Totodată s-a realizat rezolvarea în termenele legale a celor 209 cereri, petiţii şi sesizări primite în
cursul anului 2010 (98 în 2009), precum şi primirea cetăţenilor în audienţă, în acest sens afişându-se, la
reşedinţa unităţii şi în subunităţi, programul de audienţe.

Activitatea de resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare privind


organizarea şi funcţionarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, statutul cadrelor militare
precum şi legislaţia privind salarizarea personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională,
ordinele ministrului administraţiei şi internelor, ale inspectorului general al I.G.S.U. şi sarcinile rezultate
din analizele desfăşurate pe această linie în şedinţele de comandă.
Activitatea pe linie de personal s-a axat, în principal, pe:
 asigurarea încadrării cu personal a funcţiilor prevăzute în statul de organizare al inspectoratului, în
strictă conformitate cu prevederile legale;
 acordarea drepturilor de personal cuvenite cadrelor militare;
 selecţionarea de candidaţi pentru instituţiile militare de învăţământ ale MAI;
 perfecţionarea pregătirii personalului prin cursuri.
Nivelul de pregătire al personalului inspectoratului este foarte bun, datorită atât sistemului de
pregătire organizat în MAI cât şi învăţământului din sistemul civil, existând o preocupare continuă în
acest sens atât din partea comenzii cât şi din parte fiecărui cadru militar.
În anul 2010 au participat la cursuri de iniţiere sau perfecţionare 9 ofiţeri şi 22 de subofiţeri, cea ce
reprezintă 7,6% din personal.
Toţi ofiţerii din unitate sunt absolvenţi de studii superioare militare sau civile cu diplomă de licenţă.
Dintre aceştia 23 ofiţeri au absolvit cursuri postuniversitare sau de masterat, 1 ofiţer a obţinut titlul de
„doctor”, iar 6 urmează studii de masterat. Din rândul subofiţerilor peste 40% au absolvit sau urmează
învăţământul superior astfel: 45 sunt absolvenţi de studii superioare cu licenţă, 2 subofiţeri sunt
absolvenţi de studii aprofundate (master), 9 subofiţeri urmează în prezent cursuri de masterat, iar 89
subofiţeri sunt înscrişi în învăţământul superior.
În acest an 5 ofiţeri au absolvit cursuri de perfecţionare, 4 ofiţeri şi 6 subofiţeri au urmat cursuri
de iniţiere în carieră, iar 20 subofiţeri au absolvit cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat
privind efectuare procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare.
Procentul de încadrare cu personal a inspectoratului este de 71,43%.
Pe linia pregătirii continue, obiectivul fundamental în acest an l-a constituit definitivarea
integrării profesionale a personalului provenit din arme şi specialităţi diferite, concomitent cu
profesionalizarea personalului încadrat din sursă internă, precum şi perfecţionarea şi specializarea

9
personalului inspectoratului pentru creşterea gradului de operaţionalizare şi a capacităţii de reacţie şi
acţiune a unităţii în vederea îndeplinirii misiunilor şi atribuţiilor ce îi revin.
Pregătirea personalului s-a executat în conformitate cu Planul de pregătire continuă al
inspectoratului, cuprinzând pregătirea de specialitate, trageri cu armamentul individual şi educaţia fizică.
Activitatea practică desfăşurată de cadrele unităţii pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, pe
timpul controalelor, exerciţiilor şi intervenţiilor, a dovedit că în cadrul procesului de perfecţionare a
pregătirii personalului s-au asimilat cunoştinţele şi deprinderile necesare îndeplinirii misiunilor specifice.
În acest an 5 ofiţeri au absolvit cursuri de perfecţionare, 4 ofiţeri şi 6 subofiţeri au urmat cursuri
de iniţiere în carieră, iar 20 subofiţeri au absolvit cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat
privind efectuare procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare.
În urma verificărilor de sfârşit de an personalul inspectoratului a obţinut următoarele calificative:
- la pregătire de specialitate: foarte bine – 32% (15,6% în 2009), bine – 67% (84,1% în 2009),
corespunzător – 0,5% (0,25% în 2009);
- la educaţie fizică : excepţional - 7,5% (15% în 2009), foarte bine - 64,4% (41% în 2009), bine -
27,4% (42,5% în 2009), corespunzător - 0,6% (1,5% în 2009).
În ceea ce priveşte rezultatele sportivilor ce au participat la competiţiile organizate de Asociaţia
Sportivă a Pompierilor din România s-au înregistrat următoarele rezultate: lotul reprezentativ de
minifotbal al ISUJ Alba care a obţinut locul II la etapa finală a campionatului de minifotbal „Cupa
A.S.P.R.”, categoria peste 35 ani şi echipa de fotbal tenis care a ocupat locul I la etapa finală a
campionatului „Cupa A.S.P.R.”.
Activitatea de securitate şi sănătate în muncă a avut ca obiectiv principal asigurarea celor mai
bune condiţii pentru executarea misiunilor, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii efectivelor şi
altor persoane participante la desfăşurarea procesului de muncă.
În anul 2010 unitatea s-a înregistrat cu două accidente de muncă uşoare, soldate cu ITM.
Starea şi practica disciplinară este bună, marea majoritate a personalului a desfăşurat cu
competenţă şi consecvenţă atribuţiile, conform funcţiilor în care sunt încadraţi.
Totuşi în perioada evaluată am înregistrat şi abateri disciplinare, având 3 subofiţeri sancţionaţi
disciplinar: 1 cu „Avertisment”, 1 cu „Amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1 an” şi ultimul
cu „Mustrare scrisă”.
Pentru rezultatele obţinute în activitate au fost înaintate în gradul următor un număr de 110 cadre
militare (7 înaintea expirării stagiului minim în grad 103 cadre la termen) iar 5 cadre au fost
recompensate de inspectorul general al IGSU cu citarea prin OZU şi adresarea de „Mulţumiri
scrise”
Activitatea de informare şi relaţii publice s-a realizat prin note, buletine sau comunicate de
presă, buletine informative, sinteze, documentare de presă, fotografii digitale sau imagini de
televiziune realizate pe timpul acţiunilor de intervenţie sau altor evenimente de interes public.
Pentru anul 2010, au fost acreditaţi la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
„UNIREA” al judeţului Alba pe linia informării şi relaţiilor publice, 17 jurnalişti reprezentând 6
posturi de televiziune locale şi centrale, 4 posturi de radio locale, 4 publicaţii locale, 2 agenţii de
presă şi 2 ziare on-line.
În cele 11 luni din anul 2010, au fost remise mas-media un număr de 136 (162 în 2009)de
comunicate, note şi buletine informative de presă.
Vizibilitatea instituţiei în mas-media s-a concretizat prin:
- 334 articole publicate în presa scrisă locală (371 în 2009);
- 433 materiale difuzate la posturile teritoriale şi locale de televiziune (252 în 2009);
- 474 materiale difuzate la posturile teritoriale şi locale de radio (532 în 2009).
Analizând situaţia articolelor apărute în mas-media observăm că în anul 2010 nu a fost publicat
nici un articol cu tentă negativă la adresa instituţiei noastre şi putem concluziona că activitatea de
informare şi relaţii publice a fost una bună iar misiune şi obiectivele specifice au fost îndeplinite
în condiţii bune şi sunt percepute ca atare de opinia publică.
Activitatea pe linie logistică a fost concentrată pe asigurarea mijloacelor materiale şi a
echipamentelor necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cu respectarea strictă a ordinelor şi
legislaţiei în vigoare. Planurile întocmite la începutul anului au fost corelate cu reducerile

10
consumurilor şi a cheltuielilor, asigurând totodată condiţiile minime pentru asigurarea
intervenţiilor la situaţiile de urgenţă înregistrate.
Insuficienţa fondurilor alocate a făcut ca lucrările de reparaţii şi întreţinere să nu poată fi asigurate
la nivelul necesar, iar menţinerea pe termen lung a acestei situaţii poate afecta siguranţa
îndeplinirii misiunilor.
Prin stabilirea priorităţilor şi folosirea cu eficienţă maximă a resurselor financiare şi umane am
reuşit menţinerea tehnicii în stare de operativitate şi s-au executat lucrări de reparaţii curente în
valoare de 156.000 lei, din care 69.347 piese, materiale şi servicii (86.000 manoperă).
Achiziţiile publice au fost realizate în SEAP în procent de peste 50%, asigurându-se transparenţa
în cheltuirea banului public şi economii importante.
Dotarea cu autospeciale a inspectoratului este asigurată în proporţie de 49% iar cu moto-utilaje de
21% din prevederile tabelei de înzestrare.
După gradul de uzură al autovehiculelor situaţia se prezintă astfel: 13 sunt cu o vechime de sub 5
ani, 7 sunt cu o vechime cuprinsă între 5 şi 10 ani iar 33 sunt cu o vechime de peste 10 ani.
Aprovizionarea cu carburanţi s-a efectuat în condiţii bune, asigurându-se alimentările la toate
autovehiculele din dotare, neexistând depăşiri ale normelor de consum prevăzute de prescripţiile tehnice
în vigoare.
Cu toate măsurile de reducere a consumurilor de carburanţi impuse, s-a constatat o creştere faţă de
anul trecut datorită creşterii numărului de autovehicule din dotarea unităţii (SMURD), precum şi apariţia
unor situaţii de urgenţă complexe (inundaţii, alunecări de teren).
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2010 au fost în concordanţă cu planul de mentenanţă
aprobat, urmărindu-se menţinerea în bună stare de funcţionare a autospecialelor din dotarea
inspectoratului, existând şi situaţii de defectare a acestora pe timpul acţiunilor de intervenţie.
Totodată trebuie amintit faptul că în decursul anului 2010 au fost utilizate şi resurse financiare
acordate de către Consiliul Judeţean Alba în cuantum de 40.000 lei, atât pentru achitarea facturilor
utilităţilor de la sediul II cât si pentru achiziţionarea unor bunuri materiale strict necesare.
În decursul anului 2010 au fost preluate de la Primăria municipiului Blaj un autoturism Dacia
Super Nova şi de la Poliţia de frontieră un autoturism marca Nissan Terrano, primul prin contract de
comodat pe 10 ani, iar cea de-a doua prin transfer fără plată.
Valoarea totală a autospecialelor ce au sporit capacitatea de intervenţie a inspectoratului depăşeşte
valoarea de 1.318.000 Euro. Acestea au fost primite în urma finalizării etapei I a proiectul „Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. Continuăm
demersurile pentru dotarea, în etapa a II-a a proiectului, cu ambulanţe şi autospeciale în valoare de circa
700.000 €, şi avem nevoie în acest sens de sprijinul Consiliului Judeţean Alba.
I.S.U. Alba şi I.S.U. Sibiu sprijină ca şi beneficiari, realizarea unui alt proiect al Instituţiei
Prefectului judeţului Alba, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu. Proiectul se va realiza
din Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa
prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice,
Domeniul major de intervenţie, 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ”. Titlu Proiect: „Managementul situaţiilor de urgenţă pentru protecţia infrastructurii critice
la nivel regional, utilizând sisteme informatice de gestiune si evaluare a riscurilor, pentru îmbunătăţirea
procesului de luare a deciziilor la nivelul autorităţilor publice locale”.
Au fost luate măsurile de prevenire şi limitare a impactului substanţelor şi deşeurilor de orice
natură asupra mediului precum şi pentru recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea lor prin
unităţi specializate.
Unitatea nu s-a înregistrat cu accidente ecologice.
Obiectivul fundamental al managementului financiar-contabil în anul 2010 a fost stabilirea
permanentă a priorităţilor esenţiale , respectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea şi buna
gospodărire a banului public, prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la dispoziţiile legale, întărirea
disciplinei financiare de plan şi contractuale , diminuarea până la eliminare a formelor de păgubire a
patrimoniului instituţiei şi asigurarea condiţiilor de răspuns la sistemul de urgenţă.
Pentru primele 11 luni ale anului 2010 ne-au fost deschise credite bugetare în valoare de
11.680.347 lei , repartizate astfel:
11
 Capitolul 61.01.05 “Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor”.
o titlul I “Cheltuieli de personal” = 11.136.650 lei reprezentând 95.34 % din total credite
deschise si utilizate;
o titlul II “Bunuri şi servicii” = 361.600 lei reprezentând 3,10 % din total credite deschise şi
utilizate.
 Capitolul 68.01.06 “Asistenţă socială pentru familie şi copii” = 12.397 lei , reprezentând 0.11 %
din total credite deschise şi utilizate.
 Capitolul 68.01.08 “Ajutoare de trecere în rezervă” = 169.700 lei reprezentând 1.45 % din total
credite deschise şi utilizate.
Drepturile băneşti ale personalului au fost achitate integral şi la data stabilită, iar obligaţiile către
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale au fost calculate şi virate în
termen.
Veniturile realizate în anul 2010 de unitatea noastră sunt de 3.816 lei şi sunt obţinute din
următoarele surse:
- venituri din valorificarea unor bunuri ale statului (deşeuri de fier) – 1.449 lei
- venituri din închirierii de spaţii - 2.367 lei
La data de 30.11.2010 unitatea nu are clienţi neîncasaţi şi nici furnizori neachitaţi.
Inventarierea anuală a patrimoniului s-a executat în bune condiţii , comisiile de inventariere nu au
constatat diferenţe între soldurile faptice şi soldurile scriptice din evidenţa contabilă
Creditele repartizate la titlul I au asigurat au asigurat plata integrală a salariilor şi a compensaţiilor
pentru chirie, cât şi plata obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale.
La titlul II sumele alocate sunt insuficiente, au fost diminuate faţă de anul 2009 de la 385.655 lei
la 339.000 lei în 2010, în condiţiile în care sarcinile unităţii şi numărul de intervenţii au crescut.
La capitolul asistenţă socială „ajutoare la trecerea în rezervă” suma alocată a fost insuficientă, la
această dată având în evidenţa contabilă ca neachitată suma de 138.000 lei.
*
* *
Analizând cele consemnate în materialul prezentat putem concluziona că activitatea desfăşurată
de inspectorat a fost caracterizată prin eficienţă şi profesionalism, reuşind cu resursele umane, materiale
şi financiare alocate să asigurăm un nivel de siguranţă ridicat pentru cetăţenii judeţului.
Îndrăznesc în acest context să vă cer sprijinul tuturor în această luptă continuă cu situaţiile de
urgenţă, pentru apărarea vieţii şi bunurilor cetăţenilor judeţului.

12
DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2011 :

Eficientizarea şi sporirea calităţii activităţii inspectoratului ca serviciu public deconcentrat prin:


1. Continuarea şi întărirea colaborării cu Consiliul Judeţean Alba pentru a răspunde cât mai eficient
nevoilor populaţiei judeţului pentru protecţia şi intervenţia în situaţii de urgenţă. Continuarea
etapei a II-a a proiectului de achiziţii desfăşurat de ADI „Centrul Transilvaniei” - “Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, în
Regiunea 7 Centru”, în cadrul Programului Operaţional Regional.
2. Cooperarea cu Instituţia Prefectului Judeţului Alba pentru implementarea proiectului
„Managementul situaţiilor de urgenţă pentru protecţia infrastructurii critice la nivel regional,
utilizând sisteme informatice de gestiune si evaluare a riscurilor, pentru îmbunătăţirea procesului
de luare a deciziilor la nivelul autorităţilor publice locale”.
3. Continuarea colaborării cu administraţia locală din municipiul Sebeş pentru înfiinţarea unei
subunităţi de intervenţie.
4. Continuarea colaborării cu administraţia locală din municipiul Blaj pentru construirea unui corp
nou de clădire în cazarma Gărzii de Intervenţie Blaj în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi
a eficienţei intervenţiilor subunităţii.
5. Creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare prin operaţionalizarea SMURD
la subunitatea de la Cîmpeni.
6. Continuarea procesului de creştere a capacităţi operaţionale a serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă şi sporirea eficienţei activităţilor preventive şi de intervenţie desfăşurate de către
acestea.
7. Asigurarea coordonării, îndrumării şi controlului activităţilor de prevenire a incendiilor şi
măsurilor de protecţie civilă.
8. Dezvoltarea sistemului de comunicaţii şi informatic, generalizarea schimbului de informaţii în
format electronic şi dotarea spaţiilor necesare pentru montarea echipamentelor informatice pentru
Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor (CJCCI).
9. Elaborarea de propuneri pentru mărirea numărului de autospeciale de intervenţie la incendii din
tabela de înzestrare pentru a putea creşte la nevoie forţa de reacţie cu efective suplimentare.
10. Respectarea în activitatea inspectoratului a următoarelor principii şi valori: supremaţiei legii,
respectul faţă de cetăţean, responsabilitate, profesionalism, integritate.

INSPECTOR ŞEF
Colonel
Dorel SOFICA

13