Sunteți pe pagina 1din 4
‘Scoala Nationaltt de Studi Politice si Administrative Facultatea de Stiinte Politice Examenul de admitere in anul universitar 2007/2008 Sesiunea iulie 2007 SUBIECTE LA PROBA FILOSOFIE Varianta 1 1 Explicafiinelesulflosofic al urmatoareiafiemati Onmul este lup fafa de om. (Th, Hobbes) (1 punet) IL Cele doui criterii de clasificare a propozitillor adevérate pot fi combinate obfinandu-se patru ‘eluri postbile de propozifii: “Sintetice a posterior ‘Analitice a posteriori Sintetice a prion: ‘Analitice @ priori Formula cite un exemplu corect de propoziti adevirate, pentru fecare dre cele patru tipuri si explicati in fiecare eaz de ce se incadreazA in categoria cerutd. 2punete (0,50x4) IIL. Una dintre dificultiile teoriei libertiti este accea de a determina care dintre constringerile ‘supra comportamentului uman in societate sunt justficate si care sunt nejustificate. Dafi dow ‘exemple de constréngerijustificate si explicati de ce le consideratiastfel. (1 punet) IV. Se di urmatoarea propozitie: ,Pamantul este rotund” ‘2) Cum ar argumenta un pragmatist ci aceasta propozitie este adevarata? (1 punet) 1) Cum ar argumenta un adept al teoriei adevarului coerent’ c aceast propozitic este adevarata? (1 punet) \V. S& considerim utmatoarea afirmatie: ,Tofi oamenii, indiferent de averea si pozitia lor socials, ‘au dreptul la asistent& medicala”. Argumentafi in favoarea acesteia din perspectiva Declarayiei universale a drepturiior omului. (1 punet) Vicia lurarea Critica raiuni practice I. Kant formuleazaprincpiulimperativuli categorie. 2) Explcati in maxim 200 de cuvinie fn ce const acest princpiu. (1 punet) 5) Construti un exemplu de situate in care cineva actioneaza conform principiului imperativulu categorie st argumentaj-vi punetul de vedere (1 punct) Un punct se acorda din oficiu, Presedintele Comisjei de admitere Confjuniw. ds, Cristin Pirvulesca Z Scoala Nafionala de Studii Politice si Administrative . Facultatea de Stine Politice ‘Examenul de admitere in anul universitar 2007/2008 Sesiunea julie 2007 SUBIECTE LA PROBA SOCIOLOGIE Varianta 3 L (1,50 punete) ‘Sa presupunem cd realizafi o anchetai pe baz de chestionar despre opfiunile consumatorilor de iaurt Rezolvafi suecint urmtoarele sarcini: a. Care credefi ct ar putea fi mirimea optima a esantionului dumneavoastra? Justificafi rispunsul . Formulafi o intrebare inchisa relevanta pentru tema dat. c. Formulafio intrebare deschist relevant pentru tema da. a 1,50 punete) ‘Analizati urmitoarele intrebati posibile ale unui chestionar adresat elevilor de liceu si aritai,justfiednd in fiecare caz, dac& sunt corect formulate sau nu gi de ce. 1 Afi citit proza lui Mihai Eminescu gi a lui Marin Preda? DA NU 2. Vimingifi des colegii? DA NU 3, Credeti of este bine ca niciodati si nu se sustin examene de admitere toamna? DA NU O. (2,50 punete) Prozentati si exemplificati doua tipuri de organizayii. Comparafi-le fntre ele, formuliind o aseminare gio deosebire. Vv. @ puncte) Definiti conceptele de status si rol. Dafi un exemplu de situatie in care rolului exercitat nu ii este asociat statusul éorespunzator. Justificati-va punetul de vedere. v. (2,50 punete) Definifi si exemplificati fiecare dintre urmatoarele concepte: grup de apartenenta, grup de referinta. VI (1 punet) Si presupunem ef intenfionafi s& derulafi o cercetare despre optiunile elevilor din anii terminali in vederea alegerii unei cariere, Dati un exemplu de metodi pe care afi considera-o utili in cercetarea temei si deseriefi-o succint, Argumentafi-va opfiunea. Un punet se acorda din oficiu. Presdintle Comisii de adits Confiniv. dr. Cristian PF, ‘SCOALA NATIONALA DE STUDI POLITICE S! ADMINISTRATIVE @) 10. Direc cin stile onus pestle et oso 2 remaremedr ict apres un ar vance de marge Spunce ce de 240 unit. In, umd dort cepla jo 28 Et Taco habe psu moa 2 puncte 0 fia mee spe consum a fst 0.78. Oacé ven se reduce cu 400 wn, economile ©. 26. Carte consumate in bunute x gl Y tale ttale corespnzstnare acestors sunt c ‘eprezeriate In label uml: alstel puncte In yaar do 250 mi. un. 0a dobar de 50% in cBgegu banca. Dac pol nck ele 20 ml Um apunce 27. In prioada tr, ndcle produce esta 250%, lr umn de Neto rete de 2 oF nal In geste 600 esr Cava salar nominal hy tind sponte repre 80% dn crestarcaproducivado modl a muna? VARIANTA @