Sunteți pe pagina 1din 11

Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 1 din 11

BULETIN LUNAR nr. 1* 2011


Ianuarie
Nivelul inflaţiei

În luna ianuarie 2011 preţurile de consum au crescut faţă de luna decembrie 2010 cu 1.1 la sută, inclusiv la
produsele alimentare cu 2.5 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută şi la serviciile prestate populaţiei
cu 0.3 la sută (graficul nr. 1).
La produsele alimentare cele mai mari creşteri de preţuri în comparaţie cu luna precedentă au fost
înregistrate la cartofi – cu 14.7 la sută; legume proaspete – cu 8.3 la sută (inclusiv la sfeclă roşie – cu 21.1 la
sută, morcov – cu 14.4 la sută, ceapă – cu 12.5 la sută, varză – cu 8.8 la sută); ouă dietetice – cu 7.8 la sută;
zahăr – cu 5.4 la sută şi fructe
Graficul nr. 1. Evoluţia lunară a indicelui preţurilor de consum
proaspete – cu 4.8 la sută (inclusiv
(IPC) şi a indicelui preţurilor producţiei industriale (IPPI)
la mere – cu 11.1 la sută, struguri –
104.0 %
cu 11.9 la sută); lapte şi produse
lactate – cu 1.7 la sută. Totodată,
103.0 103.1 reduceri de preţuri au fost
102.4 înregistrate la citrice – cu 1.1 la
102.0 101.1 sută, orez – cu 0.5 la sută.
102.4
101.0 101.4 98.9 În categoria mărfurilor
100.8 nealimentare creşteri de preţuri au
100.0
fost înregistrate la combustibil – cu
99.0 3.3 la sută, în special la gazul din
99.9 butelii – cu 5.3 la sută; piese auto –
98.0 cu 1.4 la sută; ediţii tipărite – cu 0.6
IPC la sută; încălţăminte – cu 0.9 la sută;
97.0 IPPI ţesături şi confecţii – cu câte 0.5 la
96.0 sută fiecare. Reduceri de preţuri au
2008 2009 2010 2011 fost înregistrate la medicamente –
cu 3.1 la sută.
În grupul serviciilor prestate populaţiei creşteri de preţuri au fost înregistrate la serviciile medicale,
serviciile transportului feroviar internaţional şi ale transportului aerian – cu câte 1.5 la sută fiecare; serviciile
de educaţie şi învăţământ – cu 1.2 la sută; serviciile în alimentaţia publică – cu 1.0 la sută.
Nivelul inflaţiei în luna ianuarie 2011 faţă de luna ianuarie 2010 a constituit 6.7 la sută, inclusiv la
produsele alimentare – 6.2 la
Tabelul nr. 1. Contribuţia componentelor IPC, % sută, la mărfurile nealimentare
decembrie 2010/ ianuarie 2011/
– 6.7 la sută şi la serviciile
noiembrie 2010 decembrie 2010 prestate populaţiei – 7.1 la sută.
contribuţia / contribuţia / Contribuţia elementelor la
contribuţia contribuţia
IPC IPC formarea indicelui preţurilor de
IPC 1.3 100% 1.1 100% consum este prezentată în
tabelul nr.1.
Produse alimentare 0.70 55.50 0.87 79.10
Mărfuri nealimentare 0.53 42.10 0.15 13.64
În luna ianuarie 2011 preţurile
producţiei industriale au
Servicii cu plată 0.03 2.40 0.08 7.30 crescut faţă de luna decembrie
Sursa: BNS şi BNM
2010 cu 0.8 la sută. Cele mai
mari creşteri ale preţurilor au
1

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 2 din 11
fost înregistrate în activităţile: industria chimică – cu 7.4 la sută; edituri, poligrafie şi reproducerea
materialelor informative – cu 5.9 la sută; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 5.2 la sută; fabricarea
zahărului – cu 3.8 la sută; producţia de mobilier şi alte activităţi industriale – cu 2.7 la sută; prelucrarea
lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 2.6 la sută; fabricarea de cacao, ciocolată şi produse
zaharoase – cu 2.2 la sută; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 2.0 la sută. Totodată,
reduceri au fost consemnate în următoarele activităţi: fabricarea băuturilor alcoolice – cu 1.7 la sută,
producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 1.2 la sută.
În luna ianuarie 2011 preţurile la energia electrică şi termică, gaze şi apă au rămas la nivelul celor din luna
decembrie 2010, în timp ce în industria extractivă au crescut cu 1.4 la sută.
Preţurile producţiei industriale în luna ianuarie 2011 s-au majorat cu 4.2 la sută faţă de luna ianuarie 2010,
inclusiv în industria prelucrătoare – cu 2.7 la sută, energia electrică şi termică, gaze şi apă – cu 12.2 la sută,
în industria extractivă – cu 2.8 la sută.
Indicele preţurilor producţiei industriale destinate pieţei interne în luna ianuarie 2011 s-a majorat cu 0.9 la
sută faţă de luna precedentă şi cu 4.2 la sută faţă de luna ianuarie 2010.

Instrumentele politicii monetare

Pe parcursul lunii ianuarie 2011 Banca Naţională a Moldovei a exercitat un control ferm asupra lichidităţii
din sistemul bancar, utilizând în acest scop certificatele BNM (CBN) ca instrumentul principal de
contracarare a surplusului de lichiditate de pe piaţa monetară.
Suplinirea resurselor băncilor a fost efectuată de către BNM prin intermediul liniilor de credit deschise
anterior băncilor pentru creditarea sectorului real al economiei.
Operaţiuni de sterilizare
Graficul nr. 2. Soldul operaţiunilor de sterilizare ale BNM
4500 mil. lei În luna ianuarie 2011 Banca Naţională a
4073.7 Moldovei a derulat licitaţii de plasare a
4000
certificatelor BNM de două ori în
3652.5 săptămână, cu scadenţa la două săptămâni
3500
şi la rata maximă a dobânzii echivalentă
cu rata de bază a BNM. În cadrul
3000
acestora, Banca Naţională a Moldovei a
absorbit integral sumele oferite de bănci
2500
la rata maximă a dobânzii.
01.12.2010
04.12.2010
07.12.2010
10.12.2010
13.12.2010
16.12.2010
19.12.2010
22.12.2010
25.12.2010
28.12.2010
31.12.2010
03.01.2011
06.01.2011
09.01.2011
12.01.2011
15.01.2011
18.01.2011
21.01.2011
24.01.2011
27.01.2011
30.01.2011

Pe parcursul perioadei de referinţă soldul


operaţiunilor de sterilizare a înregistrat
valori de la minima de 2748.3 mil. lei
până la maxima de 4122.5 mil. lei, la
finele perioadei cifrându-se la 4073.7 mil. lei.
Soldul mediu al CBN în circulaţie în luna ianuarie a crescut cu 199.9 mil. lei comparativ cu luna decembrie
2010, constituind 3731.3 mil. lei.
Activitatea de creditare
În baza condiţiilor contractelor de credit dintre Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate încheiate în
anii 2009 şi 2010 (conform cărora băncilor li s-au deschis linii de credit pentru creditarea agenţilor
economici din sectorul real al economiei), în luna ianuarie curent Banca Naţională a Moldovei a acordat
băncilor credite în sumă de 5.6 mil. lei.
Pe parcursul lunii de referinţă suma creditelor rambursate de bănci a alcătuit 78.6 mil. lei, inclusiv din
creditele acordate băncilor pentru creditarea sectorului real al economiei – 12.6 mil. lei, pentru protejarea
2

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 3 din 11
integrităţii sistemului bancar – 65.5 mil. lei şi din creditele acordate pentru construcţia CCL – 0.5 mil. lei.
La 31 ianuarie 2011 datoria creditoare a băncilor licenţiate faţă de Banca Naţională a Moldovei a constituit
903.4 mil. lei, fiind reprezentată prin creditele acordate băncilor pentru protejarea integrităţii sistemului
bancar – 442.4 mil. lei, pentru creditarea sectorului real al economiei – 443.5 mil. lei şi pentru creditarea
cooperativelor de construcţie a locuinţelor (credite acordate în anii precedenţi) – 17.5 mil. lei.
Soldul creditelor acordate băncilor, comparativ cu finele lunii precedente, s-a diminuat cu 73.0 mil. lei, sau
cu 7.5 la sută.
La 31 ianuarie 2011 gajul ce asigură datoriile creditoare şi dobânzile aferente ale băncilor faţă de BNM a
fost reprezentat prin valori mobiliare de stat, prin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti şi prin rezervele
obligatorii în VLC, menţinute de către bănci la BNM.
Ca rezultat al efectuării clasificării creditelor şi a angajamentelor condiţionale, conform datelor de bilanţ la
15 decembrie 2010, reduceri pentru pierderi la credite şi provizioane pentru pierderi la angajamentele
condiţionale nu se constituie.
Facilităţi permanente
În luna ianuarie 2011, în condiţiile persistenţei excedentului de lichiditate, băncile au recurs la facilitatea de
depozit overnight, în timp ce facilitatea de creditare nu a fost solicitată.
Soldul mediu zilnic al depozitelor overnight a constituit 290.0 mil. lei, în descreştere cu 22.2 mil. lei, sau cu
7.1 la sută faţă de luna decembrie 2010. Pe parcursul lunii ianuarie băncile au depus la BNM depozite
overnight în sume ce au variat zilnic între valoarea minimă de 12.0 mil. lei şi valoarea maximă de
1197.0 mil. lei, volumul total al depozitelor plasate fiind de 5556.5 mil. lei. Soldul depozitelor overnight la
31 ianuarie 2011 a constituit 23.0 mil. lei.
Rezervele obligatorii
În scopul contracarării presiunilor inflaţioniste şi pentru menţinerea ratei inflaţiei în limitele programate, la
27 ianuarie 2011 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a decis majorarea normei
rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi valute neconvertibile, cât şi din mijloacele
atrase în valute liber convertibile cu 3.0 puncte procentuale, stabilind-o în mărime de 11.0 la sută, începând
cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 februarie – 7 martie 2011.
În luna ianuarie 2011, conform prevederilor Hotărârii Consiliului de administraţie al BNM nr. 227 din 18
octombrie 2010, băncile autorizate au trecut la o perioadă lunară de menţinere a rezervelor obligatorii.
Astfel, pentru perioada de urmărire a mijloacelor atrase 21 decembrie 2010 – 5 ianuarie 2011 băncile au
menţinut rezervele obligatorii în MDL în perioada 6 ianuarie – 7 februarie 2011, iar rezervele obligatorii în
VLC, completate de bănci până la 12 ianuarie 2011 au fost menţinute până la 13 februarie 2011.
Rezervele obligatorii în MDL, aferente perioadei de urmărire a mijloacelor atrase 21 decembrie 2010 – 5
ianuarie 2011 şi menţinute de bănci în perioada 6 ianuarie – 7 februarie 2011 s-au cifrat la 1294.6 mil. lei, în
creştere cu 0.3 mil. lei faţă de perioada de urmărire 6 – 20 decembrie 2010 şi menţinute de către bănci în
perioada 21 decembrie 2010 – 5 ianuarie 2011.
Rezervele obligatorii în VLC la 31 ianuarie 2011 au constituit 45.2 mil. USD şi 53.1 mil. EUR, în creştere
cu 0.7 mil. USD (1.6 la sută) şi cu 1.3 mil. EUR (2.5 la sută), respectiv, faţă de finele lunii precedente.
Evoluţia pozitivă a rezervelor obligatorii în MDL şi în VLC a fost determinată de creşterea mijloacelor
atrase de bănci.
Ratele dobânzilor
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, luând în consideraţie evoluţia indicatorilor
monetari şi macroeconomici, inclusiv a nivelului inflaţiei, în şedinţa din 30 decembrie 2010 a aprobat ratele
dobânzilor la instrumentele monetare ale BNM (s-au aplicat începând cu 7 ianuarie 2011):

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 4 din 11
• rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt – 8.0 la sută anual;
• rata la creditele overnight – 11.0 la sută anual;
• rata la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei – 5.0 la sută anual.
În şedinţa din 27 ianuarie 2011 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a hotărât de a
menţine ratele dobânzilor la instrumentele monetare ale BNM la nivelul stabilit în şedinţa din 30 decembrie
2010.

Pieţele financiare

Pe parcursul lunii ianuarie 2011 oferta săptămânală a Ministerului Finanţelor pentru bonurile de trezorerie
licitate pe piaţa primară a constituit 127.0 mil. lei, divizată pe scadenţe de 91, 182 şi 364 zile. De asemenea,
Ministerul Finanţelor a oferit la o singură
Graficul nr. 3. Totalul licitaţiilor de comercializare licitaţie obligaţiuni de stat pe termen de 2
a VMS pe piaţa primară
ani în volum de 10.0 mil. lei.
mil. lei %
1400 10 Volumul total de valori mobiliare de stat
8 .48
7. 30 8 (VMS) oferit la licitaţii în luna ianuarie
1050
s-a micşorat cu 27.0 mil. lei, constituind
6
700 4. 21 518.0 mil. lei, ca urmare a numărului mic
4 de emisii efectuate în luna de referinţă
350 2 comparativ cu luna precedentă. Cererea
de VMS la licitaţiile din luna ianuarie
0 0
2011 a înregistrat un declin de 222.1 mil.
ian. 2010 dec. 2010 ian. 2011
Volumu l ofertei lei faţă de luna precedentă, constituind
Volumu l cererii 562.7 mil. lei.
Volumu l comercializat
Rata dobânzii medii ponderate-scala d in dreapta
În scopul temperării creşterii ratelor de
Graficul nr. 4. Structura VMS comercializate pe piaţa primară, % dobândă pe piaţa primară a titlurilor de
stat, Ministerul Finanţelor a respins
parţial cererile de cumpărare depuse de
0.4 participanţi la licitaţii şi a vândut VMS în
Ianuarie 2011 37.5 45.1 17.0 volume sub oferta anunţată. Volumul
titlurilor de stat puse în circulaţie s-a
cifrat la 475.5 mil. lei, fiind reprezentat
0.9
în proporţie de 82.6 la sută de titluri cu
Decembrie 2010 37.1 45.4 16.6 maturitatea de 3 şi 6 luni.
Procurările de VMS de către investitorii
0% 20% 40% 60% 80% 100% nebancari în luna ianuarie 2011 s-au
BT 91 zile BT 182 zile BT 364 zile OS 2 ani
micşorat, constituind 30.7 mil. lei faţă de
96.6 mil. lei înregistrate în luna
decembrie 2010. Termenul mediu
ponderat de circulaţie al VMS emise în luna ianuarie a scăzut cu 4 zile, până la 178 zile.
O tendinţă ascendentă a caracterizat evoluţia randamentelor pieţei primare a titlurilor de stat. Ratele
Tabelul nr. 2. Ratele medii ponderate nominale şi efective ale dobânzii dobânzilor la VMS cu scadenţa până la
la valorile mobiliare de stat, % un an emise în luna ianuarie 2011 au
BT 91 zile BT 182 zile BT 364 zile OS 2 ani înregistrat creşteri semnificative ca
Rata nominală 7.12 7.40 7.46 - rezultat al majorării ratei dobânzii de
Decembrie 2010
Rata efectivă 7.31 7.54 7.46 7.92
Rata nominală 8.11 9.10 9.60 - politică monetară. Rata medie a
Ianuarie 2011
Rata efectivă 8.36 9.31 9.60 8.50 dobânzii la titlurile cu scadenţa până la
un an în luna ianuarie s-a cifrat la 8.48
la sută anual, majorându-se cu 1.18 puncte procentuale faţă de luna anterioară.
4

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 5 din 11
Datoria Guvernului Republicii Moldova contractată de la Banca Naţională a Moldovei

Portofoliul de valori mobiliare de stat al BNM


La 31 ianuarie 2011 datoria statului faţă de Banca Naţională Moldovei sub formă de valori mobiliare de stat
în portofoliu BNM nu s-a modificat comparativ cu luna decembrie 2010 şi a totalizat 2213.4 mil. lei (la
preţul de cumpărare).

VMS obţinute în portofoliul propriu al BNM ca rezultat al reemisiunilor efectuate în luna ianuarie 2011 au
avut scadenţa de 87 şi 91 zile. Ratele dobânzilor la titlurile emise au fost cuprinse între 7.17 şi 8.31 la sută
anual. Rata medie ponderată a dobânzii la VMS deţinute în portofoliu la 31 ianuarie 2011 a înregistrat
nivelul de 7.34 la sută anual.

Depozite plasate la Banca Naţională a Moldovei

La 31 ianuarie 2011 soldul depozitelor plasate de către Ministerul Finanţelor la BNM a totalizat 19.0 mil.
lei.
Suma depozitelor ajunse la scadenţă şi restituite în luna de referinţă a constituit 30.0 mil. lei.
Rata medie ponderată la depozitele în sold la 31 ianuarie 2011 a alcătuit 10.78 la sută anual, în descreştere
cu 1.79 puncte procentuale faţă de finele lunii precedente. Termenul mediu la depozitele în sold s-a cifrat la
365 zile.

Activitatea băncilor pe piaţa monetară

Piaţa interbancară a creditelor/depozitelor. Excedentul sporit de lichiditate urmărit în sistemul bancar în


luna ianuarie 2011 a determinat starea de pasivitate a pieţei interbancare. Volumul tranzacţiilor pe piaţa
interbancară a constituit 39.5 mil. lei, în scădere cu 10.3 mil. lei faţă de luna anterioară.
Piaţa secundară a valorilor mobiliare de stat. În luna ianuarie 2011 volumul total al tranzacţiilor de
vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare de stat a constituit 1.4 mil. lei, în scădere cu 1.8 mil. lei comparativ
cu luna precedentă. Toate tranzacţiile înregistrate au fost de tip bancă – bancă.
Rata nominală medie ponderată a dobânzii la VMS comercializate pe piaţa secundară a cifrat 8.2 la sută
anual, în creştere cu 0.91 puncte procentuale faţă de luna anterioară, în condiţiile diminuării termenului
mediu ponderat până la scadenţă de la 173 până la 111 zile.
Operaţiuni REPO cu valori mobiliare de stat, precum şi tranzacţii cu certificatele BNM n-au fost
înregistrate.
Ecranul coridorului ratelor de dobândă. Comparativ cu luna precedentă, în luna ianuarie 2011 rata medie a
dobânzii pe piaţa interbancară a creditelor/depozitelor s-a înscris pe o traiectorie crescătoare, plasându-se la
un nivel apropiat de rata de bază şi a înregistrat 7.82 la sută anual (în creştere cu 2.61 puncte procentuale).
Majorarea ratei dobânzii de politică monetară a imprimat un trend ascendent ratelor de dobândă la titlurile
de stat cu scadenţa de 91 de zile, a căror medie lunară a constituit 8.11 la sută (în creştere cu 1.0 puncte
procentuale).
Ratele de referinţă pe piaţa interbancară. Pe parcursul lunii ianuarie 2011 cotaţiile de referinţă CHIBOR
(2W) au urmat un trend ascendent, înregistrând valori superioare ratei dobânzii de politică monetară. La
finele lunii cotaţiile Chibor (2W) şi Chibid (2W) au constituit 8.41 şi 5.01 la sută, respectiv, marja dintre
aceste două rate constituind 3.4 puncte procentuale.

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 6 din 11
Piaţa creditelor şi a depozitelor

Soldul creditelor în economie1 s-a majorat cu 55.6 mil. lei (0.2 la sută) faţă de finele lunii decembrie 2010,
constituind 26971.1 mil. lei la sfârşitul lunii ianuarie 2011. Această evoluţie s-a datorat creşterii soldului
creditelor acordate în valută
Tabelul nr. 3. Indicatorii pieţei creditelor (mil. lei)
străină (exprimate în MDL) cu
Sold la sfârşit de perioadă Credite noi acordate
199.4 mil. lei (1.8 la sută), în
în MDL în valută străină timp ce soldul creditelor în
total în MDL
în valută
total
rata rata moneda naţională s-a micşorat cu
străină volumul dobânzii volumul dobânzii
% % 143.8 mil. lei (0.9 la sută).
Decembrie 2010 26915.5 15528.8 11386.7 2662.5 1329.6 Micşorarea soldului creditelor în
14.76 1332.9 9.38
Ianuarie 2011 26971.1 15385.0 11586.1 1296.6 599.5 MDL s-a produs ca urmare a
15.24 697.1 9.31

reducerii soldurilor creditelor


acordate tuturor sectoarelor economiei, astfel soldul creditelor acordate persoanelor fizice s-a micşorat cu
84.6 mil. lei (2.0 la sută), sectorului privat – cu 36.6 mil. lei (0.4 la sută), altor organizaţii care practică unele
operaţiuni financiare - cu 17.5 mil. lei (1.4 la sută) şi întreprinderilor de stat - cu 5.1 mil. lei (1.3 la sută).
Soldul creditelor în valută străină (recalculată în lei) a înregistrat o majorare determinată de creşterea
soldurilor creditelor acordate sectorului privat cu 157.0 mil. lei (1.7 la sută), persoanelor fizice - cu 22.9 mil.
lei (2.8 la sută), altor organizaţii care practică unele operaţiuni financiare - cu 18.3 mil. lei (1.7 la sută) şi
întreprinderilor de stat - cu 1.2 mil. lei (0.6 la sută).
Exprimat în dolari SUA, soldul creditelor în valută străină a constituit 967.1 mil. USD, majorându-se cu
30.2 mil. USD (3.2 la sută) faţă de luna decembrie 2010.
Volumul creditelor acordate în MDL în luna ianuarie 2011 a constituit 599.5 mil. lei, diminuându-se cu
730.1 mil. lei, sau cu 54.9 la sută faţă de luna precedentă.
Ponderea creditelor acordate persoanelor juridice din volumul total al creditelor acordate în moneda
naţională a constituit 80.2 la sută.
Graficul nr. 5. Structura creditelor în MDL Cele mai solicitate de către persoanele juridice au fost
acordate persoanelor juridice de către bănci creditele cu termene peste 12 luni, fiind acordate cu o rată
medie a dobânzii de 14.18 la sută în volum de 298.3 mil. lei.
mil. lei Ponderea acestora a constituit 62.0 la sută, fiind în creştere cu
1200
3.9 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2010. În
1100
1000
acelaşi timp, volumul creditelor acordate cu termene de până
900
la 12 luni s-a redus cu 59.6 la sută, diminuând respectiv
800 58.1%
ponderea lor în totalul creditelor în moneda naţională
700 acordate persoanelor juridice (graficul nr. 5).
600 În luna ianuarie 2011 rata medie a dobânzii la creditele
500
acordate în moneda naţională a crescut cu 0.48 puncte
400
56.7% 24 .0%
62.0 % procentuale, până la nivelul de 15.24 la sută, ca rezultat al
300
majorării ratei medii la creditele acordate persoanelor juridice
200 15.5% 2.5% 4 .8 %
6.7% 21.7% 3.1%
cu 0.30 puncte procentuale, până la nivelul de 14.54 la sută,
100 1.7%
0
23.6% 6 .4% 8.8% 4.4% precum şi a ratei medii la creditele acordate persoanelor
ian.2010 dec. 2010 ian.201 1 fizice – cu 1.08 puncte procentuale, până la nivelul de 18.10
<1 lună 1-3 lu ni 3-6 luni 6-12 luni > 12 luni la sută.

1
Conform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt
excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.
6

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 7 din 11
Volumul creditelor în valută străină acordate persoanelor juridice a constituit 684.2 mil. lei (echivalentul a
56.0 mil. USD), micşorându-se cu 51.7 mil. USD faţă de luna decembrie 2010. În componenţa acestora,
creditele cu termene peste 12 luni au rămas preponderente
Graficul nr. 6. Structura creditelor în valută (59.0 la sută din total, micşorându-se cu 10.6 puncte
străină acordate persoanelor juridice de către procentuale faţă de nivelul lunii decembrie 2010), fiind
bănci acordate cu o rată medie a dobânzii de 8.62 la sută.
Totodată, ponderea creditelor acordate cu termene de până
mil. lei
1400 la 1 lună a crescut cu 13.1 puncte procentuale, constituind
25.2 la sută din total (graficul nr. 6).
1200
Rata medie a dobânzii la creditele în valută străină
1000 acordate persoanelor juridice s-a diminuat cu 0.07 puncte
6 9.6%
procentuale faţă de lună precedentă, constituind 9.23 la
800 sută în luna ianuarie 2011.
600 La finele lunii ianuarie 2011 soldul depozitelor în sistemul
59.0% bancar a însumat 27494.7 mil. lei, majorându-se cu 552.3
400 mil. lei (2.1 la sută) faţă de luna precedentă, ca rezultat al
9.8%
75.2% 1.3% 15.6% 0.1% creşterii soldului depozitelor în moneda naţională cu 231.8
200 7.2%
0.1% mil. lei (1.6 la sută) şi a soldului depozitelor în valută
0 .1% 12 .1% 25.2%
0
1 8.3% 1 .2% străină cu 320.5 mil. lei (2.6 la sută).
5.2%
ian .2010 d ec. 2010 Soldul depozitelor la vedere a constituit 8508.0 mil. lei,
ian. 2011
<1 lună 1-3 luni 3-6 luni 6-1 2 luni > 12 luni
micşorându-se cu 25.5 mil. lei faţă de luna decembrie
2010 şi reprezentând 30.9 la sută
Tabelul nr. 4. Indicatorii pieţei depozitelor la termen (mil. lei) din soldul total al depozitelor.
Sold la sfârşit de perioadă Depozite noi atrase
în MDL în valută străină Soldul depozitelor la termen a
total în MDL
în valută
total rata rata însumat 18986.7 mil. lei,
străină volumul dobânzii volumul dobânzii
% %
majorându-se cu 577.8 mil. lei
Decembrie 2010 18408.9 9049.3 9359.6 3358.9 2013.7 6.54 1345.2 3.29 (3.1 la sută).
Ianuarie 2011 18986.7 9368.0 9618.7 3406.4 2069.7 6.79 1336.7 3.41
Soldul depozitelor la termen în
MDL a constituit 9368.0 mil. lei la sfârşitul lunii ianuarie
Graficul nr. 7. Structura depozitelor la termen 2011, majorându-se cu 318.7 mil. lei (3.5 la sută) faţă de
în MDL atrase de bănci
luna precedentă, ca urmare a creşterii soldului depunerilor
în MDL ale persoanelor fizice cu 284.2 mil. lei (3.8 la
mil. lei
2200 sută) şi a soldului depozitelor agenţilor economici cu 34.5
2000 7.4% 9.7% mil. lei (2.3 la sută).
1800
23.1% 22.7% Soldul depozitelor la termen în valută străină s-a
1600
majorat cu 259.1 mil. lei (2.8 la sută), constituind 9618.7
1400 7. 1%
mil. lei.
1200 27.5%
30.3 % 3 1.6%
1000
Volumul depozitelor atrase la termen în MDL în luna
800
ianuarie 2011 a constituit 2069.7 mil. lei, fiind cu 56.0
600
mil. lei superior celui din luna decembrie 2010. Această
46 .3% 21.6% 31.0%
400
majorare a fost generată de creşterea volumului
200 4.0%
depozitelor atrase de la persoanele fizice cu 119.6 mil. lei
16.3%
12.3% 9.1% (11.9 la sută), în timp ce volumul depozitelor atrase de la
0
ian.2010 dec. 2010 ian. 2 011
persoanele juridice a scăzut cu 63.6 mil. lei (6.3 la sută).
<1 lună 1-3 luni 3-6 luni Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda
6-1 2 luni > 12 luni
naţională ale persoanelor fizice a sporit de la 50.1 la sută
în luna decembrie 2010 până la 54.5 la sută din volumul total al depozitelor la termen în moneda naţională
7

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 8 din 11
atrase pe parcursul lunii de raportare.
În luna ianuarie 2011 depunerile cu termene de la 1 lună până la 3 luni au constituit 31.0 la sută din total (în
creştere cu 9.4 puncte procentuale), deţinând ponderea cea mai mare în structura depozitelor la termen atrase
în moneda naţională. În acelaşi timp, cea mai semnificativă reducere a ponderii (cu 7.2 puncte procentuale)
a fost înregistrată la depunerile cu termene de până la 1 lună, care au constituit 9.1 la sută din totalul
depozitelor atrase la termen în moneda naţională (graficul nr. 7).
Rata medie a dobânzii la depozitele la termen în MDL a
Graficul nr. 8. Structura depozitelor la crescut în ianuarie 2011 cu 0.25 puncte procentuale,
termen în valută străină atrase de bănci
constituind 6.79 la sută (9.16 la sută – pentru persoanele
mil. lei
fizice şi 3.96 la sută – pentru persoanele juridice, în
1400 comparaţie cu 8.94 şi 4.13 la sută, respectiv, în luna
5 .1%
11.8% 7 .4% decembrie 2010).
1200
29.0 %
În perioada de referinţă volumul atras al depozitelor la
1000 32.7% 35.4%
termen în valută străină a constituit 1336.7 mil. lei
800 (echivalentul a 109.4 mil. USD), micşorându–se cu 1.3 mil.
USD din contul reducerii depunerilor persoanelor juridice cu
600 51.1% 20.9 mil. lei, sau cu 13.4 la sută, în timp ce volumul
44.1%
400
47.0% depozitelor persoanelor fizice a crescut cu 12.4 mil. lei, sau
cu 1.0 la sută.
200
11.3% 7.6% 3.8% 6 .0% 4. 2%
În structura pe termene s-a consemnat majorarea ponderii
3.5 %
0 depunerilor în valută străină cu termene de la 3 luni până la 6
ian.20 10 dec. 2010 ian. 2011 luni (cu 2.9 puncte procentuale, până la nivelul de 47.0 la
<1 lună 1-3 lun i 3 -6 luni 6-1 2 luni > 12 luni sută din total) şi a celor cu termene de la 6 luni până la 12
luni (cu 2.7 puncte procentuale, până la nivelul de 35.4 la
sută din total), odată cu diminuarea mai accentuată (cu 4.4 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2010)
a ponderii depunerilor cu termene de peste 12 luni, care au alcătuit 7.4 la sută din total (graficul nr. 8).
În perioada de raportare rata medie a dobânzii la depozitele la termen în valută străină s-a situat la nivelul
de 3.41 la sută (3.82 la sută pentru persoanele juridice şi 3.36 la sută pentru persoanele fizice).

Dinamica indicatorilor monetari

În luna ianuarie 2011 baza monetară2 s-a micşorat cu 0.3 la sută (31.0 mil. lei), până la 12084.0 mil. lei.
Reducerea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor interne nete cu 35.0 mil. lei (0.6 la
sută), ca urmare a depăşirii încasărilor bugetului asupra cheltuielilor cu 33.3 mil. lei, precum şi a depăşirii
plasării certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei asupra răscumpărării acestora în sumă de 421.2 mil. lei.
În acelaşi timp, în perioada gestionară activele externe nete s-au majorat cu 4.0 mil. lei faţă de luna
decembrie 2010.
Banii în circulaţie3 s-au micşorat de la 10107.6 mil. lei în luna decembrie 2010, până la 9579.1 mil. lei în
luna ianuarie 2011. Totodată, în structura bazei monetare ponderea banilor în circulaţie a scăzut de la 83.4 la
sută în luna decembrie 2010 până la 79.3 la sută în luna ianuarie 2011. În acelaşi timp, cota-parte a
rezervelor băncilor s-a majorat de la 16.6 până la 20.7 la sută, respectiv.

2
Baza monetară include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca
Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor) şi depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.
3
Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar emişi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa
Băncii Naţionale a Moldovei.
8

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 9 din 11
Masa monetară M24 pe parcursul perioadei de referinţă s-a diminuat cu 296.7 mil. lei, sau cu 1.2 la sută,
până la 24474.1 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M35 a crescut cu 23.9 mil. lei, sau cu 0.1 la sută şi
a constituit 37075.1 mil. lei la sfârşitul lunii ianuarie 2011 (tabelul nr. 5).
Micşorarea indicatorului M2 a fost cauzată de reducerea soldului numerarului în circulaţie cu 528.5 mil. lei
(5.2 la sută). Totodată, soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 231.8 mil. lei (1.6 la sută).
Soldul depozitelor în
Tabelul nr. 5. Evoluţia structurii masei monetare la sfârşitul perioadei (mil. lei) valută străină (recalculate
Ponderea Ponderea Creşterea în lei) a crescut cu 320.5
Componentele masei monetare Dec.2010 Ian. 2011
% % %
mil. lei (2.6 la sută).
MASA MONETARĂ (M3) 37051.21 100 37075.07 100 0.1
Exprimate în USD,
MASA MONETARĂ (M2) 24770.73 66.9 24474.07 66.0 -1.2
acestea au sporit cu 41.4
BANI ÎN CIRCULAŢ IE 10107.57 27.3 9579.12 25.8 -5.2
DEPOZITE LA VEDERE ÎN MONEDA mil. USD. Ponderea
NAŢIONALĂ 5612.60 15.2 5525.70 14.9 -1.5 depozitelor în valută
- ale persoanelor juridice 4163.51 11.3 4111.61 11.1 -1.2 străină, recalculate în lei,
- ale persoanelor fizice 1449.09 3.9 1414.09 3.8 -2.4 în volumul total al masei
DEPOZITE LA TERMEN ÎN MONEDA
NAŢIONALĂ monetare (M3) a crescut
(inclusiv pe termen lung) 9049.28 24.4 9368.00 25.3 3.5 de la 33.1 la sută în luna
- ale persoanelor juridice 1497.85 4.0 1532.38 4.1 2.3 decembrie 2010 până la
- ale persoanelor fizice 7551.43 20.4 7835.62 21.2 3.8 34.0 la sută în luna
DEPOZITE ÎN VALUTĂ STRĂ INĂ 12280.48 33.1 12601.00 34.0 2.6
ianuarie 2011.
- ale persoanelor juridice 2816.04 7.6 2878.27 7.8 2.2
- ale persoanelor fizice 9464.44 25.5 Activele externe nete
9722.73 26.2 2.7
INSTRUMENTELE PIEŢEI MONETARE 1.28 0.0 1.25 0.0 -2.3 convertibile ale
sistemului bancar au
crescut cu 34.9 mil. USD, totalizând 1546.8 mil. USD. În componenţa acestora activele externe nete
convertibile ale BNM s-au majorat cu 24.8 mil. USD, iar cele ale băncilor – cu 10.1 mil. USD.
Activele externe ale sistemului bancar în luna ianuarie 2011 au însumat 2133.4 mil. USD, majorându-se cu
36.0 mil. USD faţă de luna precedentă. Rezervele externe ale BNM au crescut cu 26.8 mil. USD, până la
nivelul de 1744.5 mil. USD. Obligaţiunile externe ale sistemului bancar au constituit 586.6 mil. USD,
inclusiv ale BNM (faţă de FMI) – 206.9 mil. USD6.
În luna ianuarie 2011 activele interne nete ale sistemului bancar s-au redus cu 98.7 mil. lei (0.5 la sută), în
timp ce cererile de plăţi faţă de Guvern ale sistemului bancar şi cererile faţă de economie au crescut cu 32.5
şi cu 55.7 mil. lei, respectiv.

Piaţa valutară

Cursul oficial mediu lunar al leului moldovenesc în raport cu dolarul SUA s-a depreciat de la 12.1508 lei
moldoveneşti pentru 1 dolar SUA în luna decembrie 2010 până la 12.2194 lei moldoveneşti pentru 1 dolar
SUA în luna ianuarie 2011 (graficul nr. 9). Pe parcursul lunii cursul oficial al leului moldovenesc în raport
cu dolarul SUA a avut un trend de apreciere. Astfel, la începutul lunii ianuarie curent cursul oficial al leului
moldovenesc faţă de dolarul SUA a fost de 12.1539 lei moldoveneşti pentru 1 dolar SUA, iar la sfârşitul
lunii – 11.9802 lei moldoveneşti pentru 1 dolar SUA .
Cursul oficial mediu lunar al leului moldovenesc în raport cu euro s-a depreciat de la 16.0434 lei
moldoveneşti pentru 1 euro în luna decembrie 2010 până la 16.3266 lei moldoveneşti pentru 1 euro în luna
ianuarie 2011. În acelaşi timp, la începutul lunii cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu euro a fost
de 16.1045 lei moldoveneşti pentru 1 euro, iar la sfârşitul lunii – 16.4374 lei moldoveneşti pentru 1 euro.

4
Masa monetară M2 include banii în circulaţie (M0), depozitele în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.
5
Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută străină ale rezidenţilor exprimate în lei moldoveneşti.
6
inclusiv dobânda calculată
9

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 10 din 11
Cursul oficial mediu lunar al leului moldovenesc faţă de rublă rusească s-a depreciat de la 0.3934 lei pentru
1 rubla rusească în luna decembrie 2010 până la 0.4049 lei pentru 1 rublă rusească în luna ianuarie 2011. La
începutul lunii cursul oficial al leului moldovenesc faţă de rublă rusească a constituit 0.3978 lei pentru 1
rublă rusească, iar la sfârşitul lunii – 0.4037 lei pentru 1 rublă rusească.
La casele de schimb valutar cursurile de
Graficul nr. 9. Cursul de schimb mediu lunar
al monedei naţionale schimb al leului moldovenesc în raport cu
dolarul SUA au reflectat aceeaşi tendinţă ca
18.0
MDL şi cursul oficial al monedei naţionale în
17.2 raport cu aceste valute.
17.6 519 15.9899 16.3266
16.4
15.6
Pe parcursul lunii ianuarie 2011 în
faţă de USD 16.0434
14.8 faţă de EUR 15.6 563 comparaţie cu luna decembrie 2010
14.0 deprecierea nominală a leului moldovenesc
13.2 12.6652 12.1318 12.21 94 în raport cu dolarul SUA a constituit 0.61 la
12.4
11.6 12.372
sută (cotarea indirectă7), iar aprecierea în
12.1508
10.8 termeni reali s-a cifrat la 0.08 la sută, fiind
iun .

aug.

s ept.
ian. 2010

mai

ian. 2011
febr.

mart.

apr.

oct.

n.

dec.
iul.

direct proporţională cu nivelul inflaţiei în


Republica Moldova şi invers proporţională
nivelului inflaţiei în SUA.
Volumul total de dolari SUA tranzacţionaţi pe piaţa interbancară de către bănci în luna ianuarie 2011 a
constituit 59.60 mil. dolari SUA, în descreştere cu 13.48 mil. dolari SUA faţă de luna precedentă (în luna
decembrie 2010 acest indicator a înregistrat 73.08 mil. dolari SUA). Pe parcursul perioadei de gestiune
rulajul tranzacţiilor pe piaţa interbancară efectuate de către Banca Naţională a Moldovei a constituit 3.5 mil.
dolari SUA (vânzări), micşorându-se faţă de luna precedentă cu 6.8 mil. dolari SUA, când acest indicator a
constituit 10.3 mil. dolari SUA (cumpărări).
Rulajul total al tranzacţiilor de cumpărare/vânzare contra MDL a principalelor valute străine efectuate pe
piaţa valutară internă în luna ianuarie 2011 s-a cifrat la echivalentul sumei de 686.5 mil. dolari SUA,
diminuându-se cu 33.6 la sută comparativ cu luna precedentă (echivalentul sumei de 1034.3 mil. dolari
SUA). Cumpărările contra MDL a principalelor valute străine pe piaţa valutară internă pe parcursul lunii
ianuarie 2011 au constituit echivalentul sumei de 340.0 mil. dolari SUA şi vânzările - echivalentul sumei de
346.5 mil. dolari SUA. Comparativ cu luna precedentă în luna ianuarie curent cumpărările s-au diminuat cu
38.2 la sută, iar vânzările – cu 28.4 la sută.
Analizând structura rulajului total al tranzacţiilor de cumpărare/vânzare contra MDL a principalelor valute
străine efectuate pe piaţa valutară internă pe parcursul lunii ianuarie 2011 este evident că, cele mai multe
tranzacţii au fost efectuate în valute liber convertibile. Din rulajul total tranzacţiile în dolari SUA au
constituit 55.3 la sută, în euro – 39.9 la sută, în ruble ruseşti – 4.3 la sută, lei româneşti – 0.3 la sută şi în
hrivne ucrainene – 0.2 la sută. Comparativ cu luna precedentă în luna de referinţă s-a majorat ponderea
rulajului în dolari SUA cu 4.2 puncte procentuale, iar ponderea rulajului în euro – s-a diminuat cu 3.8 puncte
procentuale.
Stocul datoriei aferente creditelor recepţionate de la FMI la 31 ianuarie 2011 a constituit 131.7 mil. DST
(echivalentul a 205.7 mil. dolari SUA), diminuându-se cu 0.9 mil. DST comparativ cu sfârşitul lunii
decembrie 2010 (132.6 mil. DST, echivalentul a 204.2 mil. dolari SUA), ca urmare a plăţilor efectuate în
luna de gestiune.
Plăţile planificate pentru luna ianuarie 2011 şi efectuate în luna de referinţă de către BNM, privind achitarea
împrumuturilor acordate de către FMI, au constituit 0.92 mil. DST (echivalentul a 1.44 mil. dolari SUA).

7
Dolari SUA pentru un leu moldovenesc
10

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •
Banca Naţională a Moldovei

28.02.2011
Pagina 11 din 11
Stocul datoriei externe private supuse notificării la BNM (inclusiv arieratele de dobândă) la 31 ianuarie
2011 a constituit echivalentul a 1336.08 mil. dolari SUA, înregistrând o creştere de 27.8 mil. dolari SUA,
comparativ cu stocul de la 31 decembrie 2010 (echivalentul a 1308.28 mil. dolari SUA).

8
Sursa DMFAS 5.3 la data de 14.02.2011
11

• Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •


• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •