Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR

- SECȚIA ROMÂNĂ -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NGO in cosultative status (Roster) with the Economic and Social Council of the United Nations and in Consultative Status with the Council of Europe

REGIUNEA:______________ Aici se lipește


fotografia color
cu dimensiunile
de 4/5 cm
Adresa:_______________________________ realizată
_______________________________________ pe hârtie
fotografică
Telefon: ______________________________ normală!
Fax: __________________________________
E-mail: _______________________________

CERERE DE ÎNSCRIERE (RO )


PENTRU OBȚINEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL I.P.A. SECȚIA ROMÂNĂ

Subsemnatul(a)_____________________________________, născut(ă) la data de


_______________, în localitatea________________________, jud._________________,
legitimat (ă) cu C.I. seria _____, nr. ________, emisă de ______________________, la
data de ______________, domiciliat(ă) în localitatea___________________________,jud.
_______________, sectorul_____, strada_____________________________, nr.______,
bl.______, et._____, ap.____, telefon (mobil/serv.)_______________________________,
îndeplinind funcția de _______________________________________________ în cadrul
_______________________________________________, solicit înscrierea în Asociația
Internațională a Polițiștilor, Secția Română.
Mă oblig să respect prevederile Statutului I.P.A. Secția Română.
Sunt de acord cu reținerea cotizației de membru I.P.A. Sectia Română, de către
organul financiar al unității, pe ștatul de plata salariilor, sau din pensie, după caz.
Cunosc prevederile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și consimt la aplicarea ei, în ceea ce mă privește.
La prezenta cerere, anexez copie de pe actul de identitate și de pe decizia de
pensionare (numai rezerviștii M.A.I.)
Cunosc că legitimația de membru I.P.A. este netransmisibilă.
Data: __________________ Semnătura________________

______________________________________________________________________________________

Cerere aprobată în ședința Comitetului Executiv Regional din data de_______________.

PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV REGIONAL


_____________________________________
(semnătura și ștampila regiunii)

______________________________________________________________________________________
Am primit legitimația de membru I.P.A.
Data: __________________ Semnătura______________.