Sunteți pe pagina 1din 5

DREPT FINANCIAR – TESTE GRILA (PLATFORMA)

1. Individualizarea creanţei fiscale se realizează:


a) prin decizia de regularizare a creanţei fiscale
b) prin declaraţie fiscală, stabilirea impozitului datorat şi prin decizie de impunere
c) prin titlu executoriu

2. Metodologia de elaborare a bugetelor locale, ale instituţiilor publice precum şi


bugetele tuturor agenţilor economici, ale altor unităţi, care, potrivit legii, au obligaţia de
a întocmi bugete, se stabileşte prin:
a) norme emise de către Ministerul Finanţelor Publice
b) hotărâri ale Consiliilor locale
c) ordonanţe emise de Guvern

3. Inspecţia fiscală este activitatea de control fiscal exercitată de către:


a) organele administraţiei publice centrale
b) inspectorii structurilor specializate din cadrul Ministerului de Interne si Reformei
Administrative
c) structuri specializate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, sau, după caz,
de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, ori de alte
autorităţi care

4. Actul administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice:


a) este nul drept
b) doar în cazul în care este semnat şi ştampilat de emitent
c) este perfect valabil chiar dacă nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului
fiscal şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte condiţiile legale cerute pentru
transmiterea unor acte prin astfel

5. Atribuţiile de control al execuţiei bugetare sunt îndeplinite de următoarele organe:

1
a) Parlamentul ţării, care exercită controlul politic şi Curtea de Conturi, care exercită controlul
financiar
b) Curtea de Conturi, care exercită controlul financiar, Parlamentul ţării, care exercită
controlul politic şi Ministerul Finanţelor Publice, care exercită un control administrativ
specializat
c) Ministerul Finanţelor Publice, care exercită un control administrativ specializat şi Curtea de
Conturi, care exercită controlul financiar

6. Conform principiului unităţii bugetare:


a) toate veniturile şi toate cheltuielile publice se înscriu într-un singur document
b) toate veniturile şi toate cheltuielile publice se înscriu în bugetul de stat şi bugetul
colectivităţilor locale
c) pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice şi private toate
veniturile şi toate cheltuielile publice se înscriu în bugetul de stat, bugetul colectivităţilor
locale şi bugetul asigură

7. Calitatea de subiect activ în raporturile procedural fiscale revine:


a) statului şi unităţilor administrativ teritoriale
b) în principal contribuabililor
c) acelor persoane care sunt implicate într-un raport de drept procedural fiscal, indiferent dacă
sumele respective sunt datorate în nume propriu sau nu, incluzând şi categoria plătirorilor care
efectuează reţinerea la sursă

8. Legalitatea actului administrativ fiscal este controlată de:


a) organul administrativ-fiscal desemnat pentru soluţionarea contestaţiilor în cadrul unei
proceduri prealabile sau de către instanţa de contencios administrativ
b) instanţa competentă de drept comun
c) organul administrativ-fiscal emitent

9. Venitul brut:
a) este reprezentat de totalitatea sumelor încasate şi/sau echivalentul în lei a veniturilor în
natură obţinute de către proprietar sau alt deţinător legal al bunurilor cedate spre folosinţă
unor terţe persoane
b) se stabileşte prin deducerea din venitul net a cotei forfetare de cheltuieli deductibile

2
c) este reprezentat de totalitatea sumelor în natură încasate de un contribuabil

10. Metodologia de elaborare a bugetelor locale, ale instituţiilor publice precum şi


bugetele tuturor agenţilor economici, ale altor unităţi, care, potrivit legii, au obligaţia de
a întocmi bugete, se stabileşte prin:
a) norme emise de către Ministerul Finanţelor Publice
b) hotărâri ale Consiliilor locale
c) ordonanţe emise de Guvern

11. Potrivit reglementării legale în vigoare, plătitorii de TVA sunt:


a) persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA
b) beneficiarii prestărilor de servicii taxabile, efectuate de persoane impozabile stabilite în
străinătate
c) persoane care exportă bunuri în România.

12. Antrepozitul fiscal:


a) este locul aprobat de autoritatea vamală, în conformitate cu Codul vamal,unde pot fi
primite, depozitate, transformate, în anumite condiţii strict stabilite de lege, produsele
accizabile
b) este reprezentat de persoana fizică sau juridică special abilitată de autoritatea fiscală,
competentă pentru producerea, transformarea, primirea, deţinerea şi expedierea produselor
accizabile într-un antrepozit fiscal
c) este locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente unde produsele accizabile sunt
fabricate, transformate, primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul
autorizat, în exerciţiul activităţii, în c

13. Din categoria veniturilor din activităţi independente fac parte:


a) indemnizaţia administratorilor
b) indemnizaţia lunară a asociatului unic
c) veniturile comerciale, care cuprind venituri din fapte de comerţ, din prestări servicii,
precum şi din practicarea unor meserii

14. Sursele locale de venituri publice, sunt în prezent:


a) impozitele si taxele locale
3
b) sumele provenite de la bugetul de stat
c) provenite din orice surse

15. Contestaţiile formulate de către cei vătămaţi prin refuzul nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal se soluţionează de către:
a) organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act
b) instanţele competente de drept comun
c) instanţele de contencios

16. Impozitele reale sau obiective ori pe produs:


a) sunt stabilite asupra unor obiecte materiale, asupra produsului, asupra obiectului impozabil,
fără a se avea în vedere situaţia persoanei contribuabilului
b) au în vedere, în principal, persoana contribuabilului, în conexiune cu veniturile sau averea
sa indiferent de acestea
c) care se stabilesc asupra vânzării de bunuri sau prestării unor servicii sau executării de
lucrări

17. Bugetul de stat ca principal plan financiar şi act juridic îndeplineşte următoarele
funcţii:
a) de mobilizare, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului
b) de mobilizare, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi de control prin leu
c) de mobilizare şi de control prin leu

18. Procesul bugetar prezintă o serie de caracteristici care-i conferă trăsăturile specifice
unui proces:
a) decizional şi democratic
b) democratic şi preponderent politic
c) decizional, democratic şi preponderent politic

19. Codul de procedură fiscală, defineşte actul administrativ fiscal ca fiind:


a) actul emis de reprezentanţii legali ai autorităţilor publice locale

4
b) actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea,
modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale
c) actul emis de reprezentanţii organelor administraţiei centrale de stat

20. Dividendele reprezintă:


a) venituri curente ale persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de asociaţi în societăţile
comerciale, venituri care nu sunt supuse impozitării
b) cota-parte din beneficiul real ce se va plăti fiecărui asociat al unei societăţi comerciale în
raport direct proporţional cu participarea sa la constituirea capitalului social
c) venituri curente ale persoanelor fizice care au calitatea de asociaţi în societăţile comerciale,
venituri care sunt şi ele supuse impozitării