Sunteți pe pagina 1din 16

)

OPIN IE
OPIN IE

Ad una Ban ii Co ns ec ve nt

M o tto : „Oricâtdejosarcădealeul, apleacă-teșiia-l”

PentruDonaldTrump,

cunoscutulmagnatamerican,

banii\nsinenuaufostniciodat`

omotiva]ie,cidoaromodalitate

dea]inescorul\ntr-unjocjucat

cuvoluptate.Cumarspuneovorb`

rom^neasc`dinpopor,scoatebani

dinpiatr`seac`[i,caoconsecin]`

fireasc`,banlabantrage,

a[asefacmiliardele.

Dardac`totaminvocatfilonul

de\n]elepciunepopular`rom^neasc`,

g`simaici[ialtepozi]ion`ri

fa]`debani.Baniin-aducfericirea- |ncepeprinaeconomisi,

probabilcelmaidesfolosit`scuz`

pentruceicaren-auizbutit

marelucru\nvia]`.Chiar[ia[a\ns`,

rom^nuleste\ndemnats`pun`

deopartebanialbipentruzilenegre,

ceeacereprezint`defaptun\ndemn

lacomportamentresponsabil

fa]`debani.Acestaestefundamentul

economisirii.Iardac`neaducem

amintesingurulsloganbancar

dinperioadacomunist`-azilaCEC

unleudepui,m^ineelvafacepui-,

acestaeraoinstigarepefa]`laprofit!

Prinurmare,oatitudines`n`toas`

fa]`debanipoateficonturat`

at^tdinmodelulcomportamental

Trump,c^t[idin\n]elepciunea

popular`rom^neasc`.

Dac`nuajungis`sco]ibanul

dinpiatr`seac`,atuncic^nd

\laitrateaz`-lcuchibzuin]`.

eunexerci]iumaimultpsihologic

dec^tfinanciar,iardup`ceacestlucru

]i-aintrat\nobi[nuin]`,\ncepe

s`investe[ti.Veivedeac`-]iplace

[iscorul,darmaialesjocul\nsine!

R ad u Pr e d a

redactor-șef„SăptămânaFinanciară“

CUP RI N S

CUP RI N S Capi to l ul 1 . Banpesteban Decetrebuies`economisim bani\nbanc`? 6 Exemplu:C^tc^[tigicuundepozit 9

Capi to l ul 1 . Banpesteban

Decetrebuies`economisim

bani\nbanc`?

6

Exemplu:C^tc^[tigicuundepozit

9

Cumeconomisiminteligent

10

Cetipurideprodusedeeconomisire

putemalege

12

ContuldeeconomiiMAXICONTBCR

14

DepozitullatermenSUCCESBCR

14

Certificatuldedepozit

cudiscountACTIVBCR

15

Încemoned`economisim:leisaueuro?

16

C^tdesiguresuntdepozitele\nb`nci

17

Tem`pentruacas`

18

Capi to l ul 2 . Economisesc, decipotsămăîmprumut

Neputemsporiprofitul

aleg^ndfondurideinvesti]ii

20

Exemplu:C^tc^[tigidintr-undepozit

clasiccuodob^nd`promo]ional`

[ioinvesti]ie\nunit`]idefond

22

B`ncilepentrulocuin]e:Randamentmare

ladepozite,dob^nd`mic`lacredite!

23

BCRBancapentruLocuin]e,oistorie

desucces\ndoarunandelalansare

27

Exemplu:Cumob]inemieftin[irapid

uncredit?Cumob]inem

randamentulmaximlaeconomisire

28

Tem`pentruacas`

29

Opinie:

Psihologiaeconomisiriipetimpdecriz`

30

Ca pi to l ul 3. Baniișiviaţa!

Totcetrebuies`[tim

despreasigur`riledevia]`

32

•Tipurideasigur`ridevia]`

33

•Cepresupuner`scump`rarea

uneiasigur`ridevia]`?

35

•Cepresupuner`scump`rarea uneiasigur`ridevia]`? 35 •Asigur`ridevia]`cucomponent` investi]ional`(unit-linked)

•Asigur`ridevia]`cucomponent`

investi]ional`(unit-linked)

36

•Înceseinvestescprimelela

asigur`riledevia]`unit-linked?

38

Ceesteunprogram

investi]ionalunit-linked?

40

Cumpotaflacegradderiscinvesti]ional

misepotrive[tecelmaibine?

41

Asigurareadevia]`index-linkedBCRGarant 42 Exemplu:C^tc^[tigiprintr-unprogram

IndexLinked

42

Manualdelectur`acontractului

deasiguraredevia]`

43

Tem`pentruacas`

44

Capi to l ul 4. Banialbipentruzilealbe

Poli]edeasigurareunit-linkedversusfonduri

depensiiprivatefacultative

46

Fonduldepensiiprivatefacultative

BCRPrudent

48

Încemodalit`]isepoatecontribui

lafonduridepensiiprivatefacultative?

49

Deceenevoiedepensiiprivatefacultative?

51

Tem`pentruacas`

52

Ca pi to l ul 5. ABC-ulfondurilordeinvestiţii

Cesuntfonduriledeinvesti]ii?

54

Reguliledeinvestire

\nfondurideschisedeinvesti]ii

56

Exemplu:Cerandamentamputeaob]ine

investind\ntr-unfondmutual?

57

Ca pi to l ul 6. Pecontpropriu

Cuminvestimpecontpropriu

\ntitluridestat?

60

Regulile[icosturile\nchirierii

casetelordevalori

62

Gl o s a r d e te r m e n i b an ca r i

63

C apitol ul 1 .

Banpesteban
Banpesteban
Depozitulbancar \]iprotejeaz`economiile
Depozitulbancar
\]iprotejeaz`economiile

D e c e t r e b ui e s ã e co no m i s i m

b an i Î n ba n cã ?

Înultimii4-5ani,odat`cuav^ntul

economic,aproapeto]ine-am

concentratasuprainvesti]iilor,

\nspecialpebazacreditelorob]inute

destuldeu[ordelab`nci.

Pu]inidintrenois-aug^ndit

s`[ieconomiseasc`.Nuafost

ocaracteristic`specific`Rom^niei,

s-a\nt^mplat\ntoat`lumea.

„Afostsurprinz`tors`constatc^t

demultepersoanecuveniturifoarte

ridicate,\nspecialdinbonusuri

[iprime,aur`maspestenoapte

cuc^[tigurile\njum`t`]ite,neav^nd

la\ndem^n`rezervecucares`-[i

acoperem`carratelelacredite”,

m`rturise[teunbancher,exprim^nd

astfelesen]aeconomisirii.Criza

ademonstrat,\nspecialgenera]iei

tinere,carenu[tiace\nseamn`

s`puibanideoparte,decetrebuies`

economisim:\nprimulr^nd

pentruadispunederezervedebani

pentruzilenegre.

Orezerv`debaniesteutil`nudoar

cuajutoruleconomiilor,cutoatec`,

pentrufiecaredinacestecazuri,exist`

instrumentespecificedeprotec]ie,

precumasigur`rile,darcares-arputea

s`nuacopereintegralpierderile

suferitesaunevoilenoastre.

Economiile au [i rolul de „investi]ii” \n viitor

Înacela[itimp,ebines`neasigur`m

rezervedebaninudoarpentruane[ti

asigura]i\nvremurigrele,ci[i\ncele

bune.Sau,maiexact,pentruane

garanta,nou`saucelorapropia]i,

ovia]`maibun`.Deexemplu,

orezerv`debanineofer`[ilibertatea

deainvestirespectivasum`,\ntr-un

momentpotrivit,pentru\nceperea

uneimiciafacerisaupentru

cump`rareaunorbunuridefolosin]`

\ndelungat`pecarealtfelnunile

putempermitesaule-amputea

achizi]ionadoarprintr-un\mprumut

labanc`sauapel^ndlaajutorulunui

prieten.Deasemenea,putemaveasa-

\ntr-operioad`decriz`,ci[i\nvre- tisfac]iadeanevedeacopilulurm^nd

muribune.Pentruc`,nu-ia[a,emult

maiu[ors`puiunbandeoparte

atuncic^ndaidinbel[ugdec^tatunci

c^nde[tilaananghie.Sc`dereatempo- bebelu[.Aeconomisireprezint`,\n

rar`aveniturilorpersonalesauale

familiei,pierderealoculuidemunc`,

unaccident,o\mboln`viresauun

evenimentneprev`zutpotfirezolvate

\nceputcuacestscop\nc`dec^ndera

unliceusauofacultatedeelit`,caur-

mareaplanuluideeconomisire

multecazuri,[iocondi]iepentru

ob]inereaunuicreditimobiliar,dar[i

pentrufinan]areauneiafaceri.B`ncile

solicit`cabeneficiaruls`-[iasumeo

partedinrisc,prinplatadinsursepro- ran]`abanilor.Mai\nt^i,trebuies`

priiaunuiavansreprezent^ndpeste

10%dinvaloareainvesti]iei.Încondi]ii

depia]`dificile,precumceledin

prezent,c^ndriscurilesuntridicate,

avansulsolicitatdefinan]atorcre[te.

[timc`fiecaredeponent,persoan`

fizic`,areasigurat`dec`trestat,prin

lege,osum`reprezent^ndechivalen-

tul\nleia50.000deeuro.Estevorba

deunpragminimalgaran]ieicetre-

buieoferit`defiecarestatmembrual UniuniiEuropene,ceeace\nseamn` c`\nalte]`riasigurareaajunge[ila

100.000deeuro.Lafeldeimportant

Banii din banc` sunt garanta]i de stat

Undepozitbancarnemaiaduceun

beneficiuimportant,maipu]inpalpa- deprecizatestefaptulc`sumade

bildec^tdob^nda:p`strarea\nsigu- 50.000deeuroneestegarantat`pen-

trudepozitelede]inute\nfiecare

trudepozitelede]inute\nfiecare banc`.Deexemplu,dac`avemunde- pozitde100.000deeurolaosingur`

banc`.Deexemplu,dac`avemunde-

pozitde100.000deeurolaosingur`

banc`,iaraceastavadafaliment,

atuncinevomputearecupera,cusigu-

ran]`,50.000deeuro,restulbanilor

put^ndfi\napoia]i\nfunc]iede pierderilerespectiveib`nci.În

schimb,dac`dispunemde50.000de

euro\ntr-obanc`[ideal]i50.000de

euro\nalt`banc`falimentar`,atunci putemrecuperasumaintegral.Cei caredispundesumemaridebanieste bine,a[adar,s`-[i\mpart`riscul,prin men]inerealaoinstitu]iedecredita

uneisumedecelmult50.000deeuro.

Lafeldeimportantdemen]ionateste

faptulc`garantareaeconomiiloreste

valabil`pentruoricetipdeprodusde

economisire,fieelcontcurentsauun

depozitclasic(cuexcep]iaproduselor

complexecepresupuninvesti]iila

burs`,\nfondurimutuale,asigur`ri,

caz\ncareinvestitorul\[iasum`inte-

gralriscurile).

Cum se constituie un produs de economisire [i ce costuri presupune

1

s`fimaten]i[ilacomisioanele

aferente.Deschiderea[iadministrarea unuiprodusdeeconomisiresunt \ngeneralgratuite,\ns`b`ncilepot percepecomisioanedeadministrare aferentecontuluibancarlacarese ata[eaz`produsuldeeconomisire,

cevariaz`\ntre0[i7,5leilunar,media

fiindde2-3lei/lun`.Unaltcostimpor-

tantestecelderetragereabanilordin

cont.Pentrudepunerinusepercep

taxe,\ns`pentruretrageriledenu-

merardelaghi[ee,b`ncileimpun\n

generaluncomisionde0,4-0,5%din

sum`.Osolu]iemaiieftin`estere-

tragereabanilordelaATM,prininter-

Pentruconstituireaunuiprodus

deeconomisirenusuntnece-

sarealtedocumentedec^tactulde

identitate.

2 Vatrebuis`completeziocerere

dedeschidereacontuluiaferent

depozituluisaualtuiprodusde

economisire,\ncare\]ideclaridatele

personale,precum[ialteinforma]ii,

conformnormelorbancarede

prevenireasp`l`riibanilor[ialtor

infrac]iuni.

3

Veiprimi[iveisemnaundocu-

mentprivindcondi]iiledeafa- mediulunuicard,comisioanelefiind

cerialeb`ncii\nrela]iacuclien]ii.

multmaimici,respectivde0,2%,mini-

mum0,2lei\ncazulBCR.Uneleb`nci

Dob^ndaoferit`pentrueconomii[i\n- nupercepcomisiondelichidare crederea\nrespectivabanc`reprezint`
Dob^ndaoferit`pentrueconomii[i\n- nupercepcomisiondelichidare
crederea\nrespectivabanc`reprezint`
adepozitelordac`baniiseretrag
principalulcriteriualalegeriiinstitu]iei
latermenelestabiliteini]ial,\nspecial
\ncarenedepunembanii,\ns`trebuie
\ncazulmaturit`]ilormailungi.
8
www.scoaladebani.ro

>

E xempl u:

Câtcâștigicuundepozit

Dac`e[ticurioss`aflic^]ibanipo]i c^[tigadepeurmap`str`riibanilor \nbanc`,\]ipropunemuncalcul.

S`presupunemc`depui1.000delei

\ntr-undepozitclasiclatermende olun`,iardob^ndafix`oferit`de

banc`estede9,5%pean.Încazul

depozituluipeolun`,dob^nda

c^[tigat`vafide7,91lei\ncazul

lunilorde30dezilesaude8,18lei

dac`lunaare31dezile.Dac`p`strezi

aceia[ibani\nconttimp

de12luni,f`r`acapitalizadob^nda,

c^[tigullafinalulanuluivafi

de96,31delei.

Po]iapela\ns`launtrucpentru

abeneficiadinplindebaniidepu[i:

alegevariantaunuidepozit

cucapitalizarelunar`.Ceeace

\nseamn`c`dob^ndadelafinalul

luniisevaad`ugalasumadindepozit,

astfel\nc^t[iaceastavaproduceun

c^[tig.Înacestfel,profitulunui

c^[tig.Înacestfel,profitulunui depozitsaucontdeeconomiipeunan

depozitsaucontdeeconomiipeunan cucapitalizarealunar`adob^nzii

estede99,25lei.

cucapitalizarealunar`adob^nzii estede99,25lei. Fo rmul a d e c a lc u l a l d o

Fo rmul a d e c a lc u l a l d o b a n z i i

estede99,25lei. Fo rmul a d e c a lc u l a l d o b

Î]ipo]icalcula[isingurvenituldintr-undepozit,dup`urm`toareaformul`:

D (dobânda) = Be (baniieconomisiti) xR (ratadobânzii) xT (termenul)

360x100

Dac`dore[tis`calculezirandamentulunuidepozitsaualunuicontdeeconomiicu

capitalizarelunar`,aigrij`s`adaugilasoldvaloareadob^nziic^[tigatedup`fiecarelun`.

c u m ec o n om i s i m i n t e l ig e n t

Culec]iadeprincipiu\nv`]at`(aceea

c`ebines`economisim\norice

situa]ie,fiecriz`sauvremuribune),s`

mergemmaidepartepentruaafla

cumputems`str^ngembanieficient

[iinteligent.Nudealta,darep`catca,

odat`depu[ibanii\nbanc`,s`nu-iex-

ploat`mc^tmaieficient,pentrua

ob]ineunmaximderandament.

S`\ncepemcu\nceputul,adic`moda-

litatea\ncaredepunemnumerarul.În

principiu,esimplu:atuncic^nddis-

punemdeunsurplusdefonduri,

mergemlabanc`[i-idepunem\ntr-un

cont.Aiciaparedejaprimaproblem`:

s-arputeas`nepiar`chefuldeamai

economisidac`vatrebuis`st`mla

coad`laghi[eu.Timpulestepre]ios[i

deaceeab`ncileauvenitcudiverseal- frecven]adorit`.Singuranoastr`grij`

var`m^ne,ca\ntotdeauna,aceeadea

fisiguric`avemsuficienteresurse\n

ternative:posibilitateadeadepune

baniilaautomatespeciale,

asem`n`toarebancomatelor,[iali- contuldincaresevaalimentacontul

mentareadepozituluiprintransfer

dinalteconturi,precumcontulde

salariu,prinintermediulserviciilorde

Internet[iPhoneBanking.Numaic`

nicia[anusc`p`mdeprobleme,iar

ceamaimareestes`neamintimc`

trebuies`aliment`m„pu[culi]a”elec-

tronic`.Darpentruastafiecarebanc`

nefurnizeaz`unserviciuspecial,de- desprecanalealternative.Po]is`intri

numitStandingOrder.Aceasta

\nseamn`c`mandat`mbancas`ali- cas`aflicumsepotfolositelefonul[i

menteze\nloculnostrucontulde

economiicuosum`prestabilit`,regu- manentcubaniit`i.

economiicuosum`prestabilit`,regu- manentcubaniit`i. lat,laodat`stabilit`ini]ial,cu deeconomii.Serviciuleste

lat,laodat`stabilit`ini]ial,cu

deeconomii.Serviciuleste

asem`n`torcuceldenumitDirect

Debit,princaresepl`tescautomatfac-

turiledeutilit`]i/serviciialeclientului

b`ncii.Dac`\]iaduciaminte,\n „Ghiduldeconversa]ie\ntrebani[i buzunar”,careaap`rutcu„Jurnalul

Na]ional”,aicitit,lacapitolul2,

[ipewww.scoaladebani.ro\nfiecarezi

Internetulpentruaaveacontactper-

De ce e bine s` str^ngem bani regulat [i pe termen lung

scopuldeavedeaexactcaresunt

veniturile[ipececheltuimbanii.

Apel^ndlaserviciuldeStandingOrder

maibeneficiemdeunavantajimpor- conversa]ie\ntrebani[ibuzunar”,

tant,[ianumefamiliarizareacuideea

deaeconomisiregulat.Sespunec`bob

cubobseumplesacul,ceeaceesteva- veig`sisfaturi[iexempledespre

labil[i\ncazulunuicontdeeconomii.

Esteimportants`economisimregulat,

pentruc`astfelputemdepunesume

maimicidebani,f`r`aneafectaserios

bugetul,darcaresevor\nmul]icutim- neesen]iale\nacestmoment,

pul,aproapef`r`s`ned`mseama.

Fiindc`doarpetermenmediu[ilung

vomputeaacumulaeconomiisuficien-

tepentruaputeabeneficiadec^[tiguri

palpabile(cuc^tsumalacareseaplic`

dob^ndaestemairidicat`,cuat^t

c^[tigulvafimaimare).

Înconcluzie,pentruaeconomisiefi- bines`[timcumfunc]ioneaz`acesta,

cienttrebuies`acumul`mrezervepe

termenmediu[ilung,nupetermen

scurt.

Dac`nuaiapucats`iei„Ghidulde

careaap`rutcu„JurnalulNa]ional”,

intr`pewww.scoaladebani.ro,unde

cumpo]iplanificabugetulfamiliei,

inclusivmicisecretedelafamilii

caata.Veidescoperiastfelc`po]i

renun]aladiversecheltuieli

pecarelepo]iredirec]ionaspre

depozite/contdeeconomii.

Cum utiliz`m eficient produsele de economisire

Odat`ajun[i\netapadeacontribui

regulatlauncontdeeconomii,este

pentrua-lexploataeficient.Prima

regul`:nutrebuies`retragembanii

\naintedeexpirareatermenului

stabilitpentruundepozitclasicsau

uncertificatdedepozit,cas`nu

pierdemdob^ndastabilit`ini]ial.

Dac`[timc`vomfinevoi]is`apel`m,

dinc^nd\nc^nd,laresurseleacumu-

Unde g`sim resurse pentru economii

Mul]idintrenoi,\nspecialceicarenu

aueconomisitniciodat`,s-arputea

\ntreba,pebun`dreptate,cumpotre- late,estemaibines`recurgemlaun

alizaeconomii,maiales\ncondi]iide

criz`,c^ndveniturilesunt\nsc`dere.

Trebuies`fimcon[tien]i\ns`c`banii

economisi]ineaducundubluavantaj:

dob^ndapl`tit`debanc`[i,\nacela[i

timp,neasigur`pentrudiversele

nevoi\nviitor.Primulpasestes`ne

construimunbugetpersonal,cu

produsdeeconomisirecares`

permit`acestlucru,precumcontul

deeconomii.Deasemenea,trebuie

s`fimcon[tien]ic`retragerilede

numerarpotpresupune[icosturi

suplimentare,at^tlaghi[eu,

c^t[ilaATM-uri,ceeacevaafecta

randamentuldepozitului.

c e t i p u r i D e p r oD u s e

D e e c on om i s i r e p u t e m a l e g e

Înaintedeadepunebanii\nbanc`tre-

buies`neg^ndim[ilaprodusulde

economisirepecare-lvomalege.De- dob^nziisauplataacesteia\ntr-uncont

ciziaovomlua\nfunc]iedecaracteris- curentsaupo]iapelalaserviciilede

ticilefiec`ruiprodus\nparte[ide

necesit`]ilefiec`ruiadintrenoi:unii

caut`siguran]`,al]iiunc^[tigmaresau

serviciisuplimentarecumarfiacces

facillacontprinInternetsautelefon.

\nceputprelungireaautomat`adepozi-

tuluiladatascadent`,capitalizarea

InternetBankingsauPhoneBanking.

Certificate de depozit

Oalternativ`pentrueconomiilesigure

petermenlungoreprezint`[icertifi-

catelededepozitcudiscount.Avantajul

acestoraconst`\ndob^ndafix`,precum

Depozite la termen

Deexemplu,dac`dispuideosum`

destuldemaredebani[idore[tis-oex-

ploatezic^tmaieficient,cuunc^[tig

c^tmaibun[isigur,atunciaila

\ndem^n`undepozitlatermenclasic,

cudob^nd`fix`sauvariabil`.Randa-

menteledifer`\nfunc]iedetermenul ales:cuc^tsumelesuntp`strateun timpmai\ndelungat,cuat^tbonifica]ia estemairidicat`.Po]ialege\ntremai

multetermene,de1,2,3,6,9,12*luni.

Laexpirareatermenului,aic^tevaalter- economise[tisuntmaireduse,dar

native:lichidezidepozitul,prin

\ncasareavaloriiacestuia[iac^[tigului

dindob^nd`;\ncasezidoardob^nda

]is-arpotriviuncontdeeconomii.

alttermensaucapitalizezidob^nda

ob]inut`,ad`ug^nd-olavaloareadepo- obi[nuit,a[adarpo]irealizadepuneri

zituluiprelungitpeunalttermen.Pen- sauretrageridenumeraroric^nd,f`r`a

truanufinevoits`mergilabanc`la

fiecaretermen,po]istabilidelabun

ul,carereprezint`dob^ndabonificat`\n

fiindvaloareanominal`minusdiscount-

[i\nposibilitateadealecump`rasau

r`scump`raoric^ndchiar[i\naintede termen,lacota]iastabilit`zilnic.Fiecare certificatareovaloarefix`(deexemplu

1.000delei/euro),pre]uldeachizi]ie

avans,darpl`tit`lascaden]`.

Conturi de economii

Dac`sumelepecaredore[tis`le

frecvente,deexemplus`pt`m^nalsau

lunar,[i\nacela[itimpdore[tis`ai

accesoric^ndlaopartedinbani,atunci

Acestafunc]ioneaz`cauncontcurent

pierdedob^nda,cucondi]iap`str`rii

solduluiminim.Înschimb,aceastavafi

c^[tigat`[iprelunge[tidepozitulpeun

Ata[areauneiasigur`ridevia]`laun depozitestepotrivit`celorcarevors` aib`osiguran]`suplimentar`

Ata[areauneiasigur`ridevia]`laun

depozitestepotrivit`celorcarevors`

aib`osiguran]`suplimentar`

acumul`riiunorfonduri.Estecazulper-

soanelorcuprofesiiriscante,alcelor\n v^rst`,dar[ialoric`ruialtclient,de exempluunmembrualfamilieicare vreas`-iasigurepeceidragi.Trebuies` ]iicontdefaptulc`asigurareadevia]` presupuneplatauneiprime,\ns`la uneleb`nci,precumBCR,produsul respectivpresupunerestituirea

a50%dinprimaanual`deasigurare

pl`tit`declient,dac`peperioadade

constituireadepozituluinus-aprodus

evenimentulasigurat.Pachetulmai

maimic`dec^tpentruundepozitban- includeuncarddedebit[iop]ional

carlatermen.Înacela[itimp,dob^nda

estevariabil`,nufix`,a[adarnuaiga- [iserviciulStandingOrder.

ran]iaunuianumitrandamentpeope-

rioad`mailung`.Caavantaj,dob^nda

lacontuldeeconomii\nleisecalculea- Dac`urm`re[tis`ob]iirandamentesu-

z`,deregul`,lunar,deciveibeneficia

destuldedesdec^[tiguloferitdebanc`.

serviciuldepl`]ifacturiprinATM

Depozit cu unit`]i de fond

perioaredepeurmaunuidepozit,po]i

apelalaunprodusdeeconomisirecom-

binatcuunit`]idefondurideinvesti]ii.

Unit`]iledefonddincomponen]ade-

pozituluisuntinvestitecumaxim`pru-

den]`[isiguran]`chiardec`tre

societ`]iledeadministrareainvesti-

]iilor,membrealeunorgrupurifinan-

ciar-bancare.Randamentulob]inut\n

Pachete de produse de economisire

Înultimultimp,ofertab`ncilors-a

\mbog`]itcunoitipuridepachete,cu

rolmultiplu:deaofericlien]ilorranda-

mentesuperioare,\ncontextulsc`derii

dob^nzilordepepia]`,deapuneladis- urmaacestorinvesti]iispore[te

pozi]iadeponen]ilorserviciisupli- dob^ndafinal`\ncasat`.Fire[te,exist`

mentare,precumoasigurare,uncard

sauaccesullainstrumenteelectronice

precumInternetBanking,DirectDebit,

StandingOrder,PhoneBanking.

[irisculsc`deriivaloriiinvesti]iilor,

\ns`acestaestemultdiminuatpentru

c`\ngeneralestevorbadeinvesti]iicu

celmaisc`zutgradderisc.

ContuldeeconomiiMAXICONTBCR

ContuldeeconomiiMAXICONTBCR Principalulavantajalacestuiprodus estec`oric^ndsepotretragesau depunebani\ncontf`r`apierde

Principalulavantajalacestuiprodus

estec`oric^ndsepotretragesau

depunebani\ncontf`r`apierde

dob^ndastabilit`ini]ial.Aceast`

facilitateestevalabil`doarcucondi]ia

deamen]ine\ncontuldeeconomii

sumaminim`impus`debanc`:

500deleisau250EUR/USD.Înacela[i

timp,uncontdeeconomiipoate reprezenta[iuncadoupentru propriulcopil,\ntruc^tpoatefi deschispenumeleoric`reipersoane fizice,rezidentsaunerezident, indiferentdev^rst`. Depunerilesaualiment`rilede numerarsepotface\nsumeminime

de50leisau50USD/EUR,prinmai

multemodalit`]i:depuneredenu-

merarlasediuloric`reiinstitu]ii

bancareteritoriale;viramentintraban-

car(\ntreconturiledeschiselaaceea[i

banc`)sauinterbancar(\ntreconturile

deschiseladou`b`ncidiferite);trans-

ferdefonduridincontulcurentata[at

carduluidedebit\nlei(dela

ATM-urileBCR)etc.Dob^ndapl`tit`

debanc`estevariabil`(sepoatemodi-

ficaoric^nd)[idiferen]iat`petran[e

valorice:cuc^tsumelesuntmaimari,

cuat^tdob^ndacre[te.Platadob^nzii

sefacelunar\ncazulconturilorde

economii\nlei[itrimestrial\ncazul

celor\nvalut`.Pentrudeschiderea

unuicont,bancanupercepecomision.

Sepercepecomisionpentruretragere

denumerar.Unbeneficiuimportant

alacestuicont,lafelca\ncazulaltor

produsedeeconomisire,este[iposi-

bilitateavizualiz`riist`riifinanciare

[iefectuareadediverseopera]iuni, precumtransferuridesume\ntre contuldeeconomii[icontulcurent,

princanalelealternativeClick24

BankingBCRșiAlo24BankingBCR.

DepozitullatermenSUCCESBCR

BankingBCRșiAlo24BankingBCR . DepozitullatermenSUCCESBCR Estevorbadeundepozitlatermen

Estevorbadeundepozitlatermen

atractivpentruclien]iprinfaptulc`

auladispozi]ieoseriedeop]iuni:

dob^nd`fix`sauvariabil`,pl`tit`

lunarsaulascaden]`,[itermenede

depunerevariate.Astfel,depozitulse

poatedeschidelatermenede1,2,3,6,

9,12luni,pentrulei,eurosaudolari- [iop]iuneadeacumulare,princarese

\ncazuldob^nziifixe-sau1,3,6,9,

fix`.Unavantajalacestuidepoziteste

12luni,pentruleicudob^nd`vari-

abil`.Sumaminim`necesar`consti-

tuiriiporne[tedela100delei\ncazul

produsuluideeconomisirecu

dob^nd`variabil`[i1.000deleisau

500EUR/USDpentrucelecudob^nd`

potdepuneoric^ndbanicuovaloare

minim`de100RON/EUR/USD\ncon-

tuldedepozit,p^n`lamaturitatea

acestuia,sporindastfelc^[tigul.

Clien]iiau[iposibilitateadeaopta

pentrucapitalizareaautomat`a

dob^nzii,\mputernicindastfelbanca

s`constituie,ladataexpir`riiterme- depozitsuntgarantatedeFondul

nului,unnoudepozit,peaceea[ipe-

rioad`detimp,darlacareseadaug`[i

dob^ndac^[tigat`p^n`atunci.{iacest

produsdeeconomisirepoatefideschis

penumeleminorilor,opera]iunile fiindefectuatedoardereprezentan]ii legali\ncazulcelorcuv^rste

dep^n`la14ani.Sumeledindepozite

[iconturideeconomii,precum

[icele\nscrisepecertificatelede

deGarantareaDepozitelor\nSis-

temulBancar,\nlimitaechivalentului

\nleialsumeide50.000deeuro

pentrufiecaredeponent.

Certificatuldedepozit

cudiscountACTIVBCR

Certificatuldedepozit cudiscountACTIVBCR Acestaesteunproduscepoatefi cump`rat/r`scump`ratoric^nd,dela

Acestaesteunproduscepoatefi cump`rat/r`scump`ratoric^nd,dela oriceunitateBCRsauprincanalele alternative Click24BankingBCR

șiAlo24BankingBCR,lavaloarea

cota]ieidinziuarespectiv`,darcare \]iofer`[iposibilitateadeaeconomisi petermenlung,beneficiind deodob^nd`fix`.Înplus,dob^nda sebonific`\navans[iestepl`tit` lascaden]`. Sepoateachizi]ionaoric^nd\ntredata emiterii[iceaascaden]ei,pl`tind valoareanominal`dincaresescade discount-ul(dob^nda).Deexemplu, ceicareaucump`ratuncertificatcu

ovaloarenominal`de1.000delei

emis\ndatade03.10.2009latermen

dedoiani,a[adarcuscaden]ala

03.10.2011,aupl`titpeacestadoar

875,69lei,diferen]areprezent^nd-o

discount-ul,adic`valoareadob^nzii

de7%pean.Dac`de]in`torul

certificatului\lr`scump`r`latermen,

adic`peste24deluni,va\ncasa

valoareanominal`aacestuia,de

1.000delei,c^[tig^ndastfel124,31lei,

reprezent^nddiferen]adintre

valoareanominal`[ipre]ulde

achizi]ie.Pentruaob]ineunc^[tig

estenecesarcasumas`fiemen]inut`

minimumotreimedinperioada

pentrucareafostachizi]ionat.

Înplus,certificatuldedepozitcu

discountesteacceptatdreptgaran]ie

pentrucreditelesauscrisorilede

garan]iebancar`solicitatedebanc`,

precum[ipentruinstrumentele

derivate,precumcontracteleforward

pecursuldeschimb.Bancanupercepe

comisioanepentrucump`rarea

certificatelordedepozitcudiscount

[inicipentrur`scump`rareaacestora

\nnumerarlaghi[eu.

Î n ce m o n e D ã e c on o mi s i m :

l e i s au e u r o ?

Depozitele\nleialepopula]iei[icom-

paniilorsuntaproapeduble\ncom- valorizatcuaproximativ20%\nultimul

para]iecucele\nvalut`.Economiile

\nleipredomin`pentruc`,pedeo

parte,dob^nzilepl`titedeb`ncisunt

maimaridec^tpentrueconomiile\n

valut`,iarpedealt`parte,ob]inem

venituricupreponderen]`\nmoneda

na]ional`.

Ebinede[tiut\ns`c`evolu]iadob^n- dinnou\nurm`toriiani.

zilorladepozitedepindedeinfla]ie,iar cumBancaNa]ional`aRom^niei(BNR) areunprogramfoarteclardereducere aacesteia,trebuies`nea[tept`mca[i dob^nzileaferentedepozitelor\nleis` scad`.DateleBNRarat`c`la\nceputul anuluirandamentelemediiaudep`[it

16%,\niulieaucobor^tsub12%,iar\n

prezentseafl`la6-8%pean.Dob^nzile

laeuros-auajustat[iele\nultima

perioad`,delapeste6%\nperioada

dev^rfacrizeifinanciarela4,8%

\niulie[i3-4%/an\nprezent.

valutar:economiiat^t\neuro,c^t[i\n

miile\neuro.Deexemplu,leuls-ade-

an,c^[tigces-aad`ugatladob^ndade

4%acelorcareauavuteconomii\n

euro.Înacela[itimp\ns`,economiile

\neurosuntexpusecursuluivalutar,\n

cazul\ncaremonedana]ional`seapre-

ciaz`,cums-a\nt^mplat\naniitrecu]i

[icumuniianali[tisea[teapt`s`fie

Ceicaredepinddeevolu]iamonedei

europene-de]in`toriiunuicredit\n

euro,ceicareob]invenituri\neuro

sauceicarec`l`torescdes\n

str`in`tate-potapelalaosolu]iede

echilibru,cuscopuldeaatenuariscul

lei,pondereaacestoraput^ndfidecis`

\nfunc]iedemoduldeutilizarea

fiec`reivalute.

Ceif`r`grijarisculuivalutar[icare

prefer`economiile\nmoneda

na]ional`trebuies`ia\ncalculnu

doardob^ndanominal`aunuide-

Economiile \n euro, expuse riscului valutar

Ecartul\ntrerandamentulunuidepozit \nlei[icelalunuia\neuror`m^ne \nc`destulderidicat,deaproximativ

5puncteprocentuale,ceeacearputea

facedineconomiile\nmonedana]io-

nal`unpunctdeatrac]iecelpu]inpe

termenscurt.Pedealt`parte,depre-

cierealeuluiarputeaavantajaecono- rezult^ndunrandamentrealde4%.

pozit,ci[ipeceareal`.Maiexact,in-

fluen]arateiinfla]iei,carereflect`

cre[tereapre]urilor[i,\nconsecin]`, putereadecump`rare.Deexemplu,

dinratadob^nziide8%aferent`unui

depozitamputeasc`deainfla]iade

4%,corespunz`toarescumpiriipro-

duselor[iserviciilorpecarelevom achizi]ionacuc^[tiguldindob^nd`,

c  t D e s i g u r e

s un t D e p o z i t e le În b ã n c i

Limitamaxim`adepozitelorgaran- compensa]iasereducesau

tatedestat\nRom^niaesteechivalen- seanuleaz`\nmodcorespunz`tor.

tul\nleia50.000deeuro,\ncazul

economiilorpersoanelorfizice.

Institu]iaabilitat`deleges`asigure,

\nnumelestatului,to]ideponen]ii, reziden]isaustr`ini,c`-[ivorrecupera

echivalentulacelmult50.000deeuro

dineconomiile\nleisauvalut`la

oricebanc`intrat`\nprocedur`

defalimentesteFonduldeGarantarea

Depozitelor\nSistemulBancar.

Depozite negarantate

Exist`[iuneletipuridedepozite

carenusuntgarantatedestat:

F

Depoziteleplasatedec`tre

persoaneleaflate\nrela]ii

specialecubanca:administratori,

conduc`tori,directori,cenzori,au-

ditorifinanciari,ac]ionarisemnifica-

tiviaiinstitu]ieidecreditintrate\n

Esteimportantdemen]ionatc`Fon- faliment,familiilepersoanelorfizice

dulgaranteaz`toatesumeledepuse\n

oricetipdecontbancar,

demaisus-so]ii,precum[irudele[i

afiniidegradul\nt^i,ter]elepersoane

F F
F
F

indiferentdenum`rul

careac]ioneaz`\nnumele

acestora.Deaseme-

nea,garan]ia

acoper`economiile

dinfiecarebanc`.

A[adar,\nipoteza\n

deponen]ilormen]iona]i.

Depoziteale

persoanelorfizice

careauob]inut,pebaz`indi-

careaiconturiladou`

vidual`,ratededob^nd`[i

b`nci[iambeleintr`\nfal-

concesiifinanciarecareau

iment,veiprimic^te ocompensa]iedecelmult

contribuitla

agravareasitua]iei

50.000deeurolafiecaredintre

financiarea

celedou`institu]ii.

institu]ieidecredit.

Încazul\ncareaidatorii

ladatadeschideriipro-

Depozitelerezultatedin

ceduriifalimentului,

tranzac]iipentrucareau

precumcredite,acestea

fostpronun]atehot`r^riju-

sescaddinsumadepozitelor

dec`tore[tidefinitivedecon-

constituitelainstitu]iade

damnarepentruinfrac]iunea

creditrespectiv`[icaatare

desp`laredebani.

www.scoaladebani.ro

constituitelainstitu]iade damnarepentruinfrac]iunea creditrespectiv`[icaatare desp`laredebani. www.scoaladebani.ro 17

17

))

))

TTemaema ppentruentru aacasa:casa:

Vrei un motiv pentru a face un depozit?

S`presupunemc`avemdepl`tit

labanc`orat`lunar`de500delei

pentrucredit,dardinnefericire salariulnis-aredussubstan]ial, astfel\nc^tamajuns\nsitua]ia

deanumaiputeapl`tidec^t450de

leilunar.„Cebinearfis`amorezerv`

denumai50deleipelun`,s`scap

deaceast`problem`”,amputea

spune.Cumamputeaajunge

larezervede50deleipelun`?

Celmaisimplu,reduc^ndcheltuielile. Deexemplu,nepropunemcadedou` oripes`pt`m^n`s`numai cump`r`mm^ncaredinora[,

economisinds`pt`m^nal20delei,

adic`80deleilunarsau960delei

dup`unan.

adic`80deleilunarsau960delei dup`unan. 18 Întrebare: Dar dac` am depune lunar banii economisi]i

18

Întrebare: Dar dac` am depune lunar banii economisi]i la banc`, timp de 1 an, \ntr-un depozit la termen de 1 lun` cu capitalizare, la o dob^nd` fix` de 8%/an, cåt am acumula?

Rezolv`problemasingur[iintr` pe ww w . s c o a l a de b a n i . r o pentru averificadac`aicalculatcorect.

www.scoaladebani.ro

problemasingur[iintr` pe ww w . s c o a l a de b a n i