Sunteți pe pagina 1din 13

LPM267/1994

ID intern unic: 311636 Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 267


din 09.11.1994

privind apărarea împotriva incendiilor

Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 15-16 art Nr : 144

MODIFICAT
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

LP934-XIV din 14.04.2000, MO70/22.06.2000


Legea nr.507-XIV din 14.07.99

NOTĂ:
În textul legii, cuvintele „pompieri şi salvatori” se înlocuiesc cu cuvintele „salvatori şi pompieri”, iar
cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaborator”, cu excepţia articolului 6 alineatul (1),
articolului 11 litera i), articolului 23 literele a) şi g), articolului 24 litera e), unde cuvîntul „lucrător” se
înlocuieşte cu cuvîntul „salariat” prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se
înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor
Interne" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

Parlamentul adoptă prezenta lege.


Legea de faţă stabileşte bazele juridice, economice şi sociale ale asigurării împotriva incediilor şi
protecţiei contra incediilor în republică şi reglementează relaţiile în domeniul luptei împotriva
incediilor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incediilor
Apărarea împotriva incediilor se realizează printr-un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice,
economice, sociale şi tehnico-ştiinţifice, prin forţe şi mijloace destinate prevenirii şi stingerii incediilor,
prin acţiuni prioritare de intervenţie, de blocare şi salvare în caz de incendii şi avarii.
Articolul 2. Cadrul juridic
Cadrul juridic al activităţii de asigurare a apărării împotriva incediilor şi a protecţiei contra incediilor
se constituie din Constituţie, prezenta lege şi din alte acte normative.
Articolul 3. Administrarea publică în domeniul
apărării împotriva incediilor
Administrarea publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor îi revine Guvernului,
Direcţiei salvatori şi pompieri din componenţa Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al
Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administraţiei publice locale.
Articolul 4. Supravegherea şi controlul în domeniul
apărării împotriva incendiilor
(1) Supravegherea de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor în localităţi şi la obiective
este exercitată de organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
(2) Controlul departamental asupra situaţiei din domeniul apărării împotriva incediilor este exercitat
de ministere şi departamente, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii indiferent de tipul de proprietate şi
forma juridică de organizare (denumite în cele ce urmează unităţi economice, dacă nu se stipulează
altfel).
Articolul 5. Tipurile serviciilor de salvatori şi pompieri
Activităţile de prevenire şi de stingere a incendiilor sînt realizate de următoarele tipuri de servicii de
salvatori şi pompieri:
a) serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi;
b) serviciul departamental de salvatori şi pompieri;
c) serviciul teritorial (raional, municipal, orăşenesc, de sector) de salvatori şi pompieri.
[Art.5 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Lit.d) introdusă prin Legea nr.507-XIV din 14.07.99]
Articolul 6. Formaţiunile benevole de pompieri
(1) Formaţiuni benevole de pompieri se organizează la unităţile economice care au 15 salariaţi şi
mai mulţi.
[Art.6 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Formaţiunile benevole de pompieri activează conform unui regulament, aprobat de Guvern.
(3) Şefii de unităţi economice au dreptul să-i remunereze pe membrii formaţiunilor benevole de
pompieri, să le acorde concedii suplimentare şi alte înlesniri pentru participare la lucrările de prevenire şi
stingere a incediilor, conform regulamentului.
Capitolul II
OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE, ALE FACTORILOR DE
DECIZIE ŞI ALE CETĂŢENILOR ÎN DOMENIUL
ASIGURĂRII APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Articolul 7. Asigurarea apărării împotriva incendiilor
Apărarea împotriva incendiilor este asigurată prin crearea de condiţii în localităţi şi la obiective care
ar exclude riscurile de incendiu şi ar asigura protecţia oamenilor, valorilor spirituale şi materiale şi a
mediului natural împotriva focului şi factorilor lui nocivi. Obligaţia de a asigura măsurile de apărare
împotriva incendiilor revine conducătorilor, altor factori de decizie şi colaboratori de la ministere,
departamente şi unităţi economice, precum şi cetăţenilor. Această obligaţie trebuie să fie stabilită în
regulile de apărare împotriva incendiilor, în instrucţiunile şi acordurile (contractele) de serviciu
respective.
Articolul 8. Obligaţiile Guvernului
(1) Guvernul:
a) elaborează măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor, de dezvoltare şi perfecţionare a
bazei tehnico-materiale a serviciului de salvatori şi pompieri;
b) determină obligaţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în domeniul
asigurării apărării împotriva incendiilor;
c) stabileşte modul de constituire a organelor şi subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri,
precum şi efectivul lui;
d) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
e) stabileşte sarcinile, direcţiile prioritare şi principiile de activitate ale organelor şi subunităţilor
serviciului de salvatori şi pompieri, asigură elaborarea formelor şi metodelor de exercitare a
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea împotriva
incendiilor, în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru stingerea
incendiilor;
g) aprobă lista serviciilor cu plată, prestate de serviciul de salvatori şi pompieri, cu condiţia că acestea
nu poartă un caracter obligatoriu;
h) stabileşte modul de constituire a fondurilor de apărare împotriva incendiilor.
(2) Lista acţiunilor (serviciilor) ce urmează a fi prestate în mod obligatoriu, fără plată, persoanelor
fizice şi juridice de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor
Interne se stabileşte prin lege.
[Art.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9. Obligaţiile ministerelor şi departamentelor
Ministerele şi departamentele:
a) elaborează măsuri organizatorice, profilactice şi tehnico-ştiinţifice de asigurare a apărrii împotriva
incendiilor;
b) antrenează organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare la soluţionarea problemelor ce ţin
de protecţia obiectivelor contra incendiilor;
c) asigură cercetarea proprietăţilor de inflamare şi explozie ale substanţelor, materialelor,
dispozitivelor şi instalaţiilor fabricate şi folosite în producţie, conform standardelor unice;
d) asigură includerea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor în standarde, condiţii tehnice,
norme, reguli şi instrucţiuni, controlează modul în care acestea sînt respectate la proiectarea, construcţia,
reconstrucţia şi exploatarea obiectivelor;
e) asigură pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Articolul 10. Obligaţiile autorităţilor administraţiei
publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine,
stabileşte fondul de retribuire a muncii şi alte fonduri pentru întreţinerea serviciului teritorial (municipal,
de sector) de salvatori şi pompieri, contribuie la crearea bazei tehnico-materiale a acestui serviciu,
precum şi a condiţiilor sociale pentru colaboratorii acestuia, prezintă pentru confirmare şefului
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne propuneri
privind structura şi statele de personal, numirea şi destituirea din funcţie a şefului serviciului teritorial
(municipal, de sector) de salvatori şi pompieri.
[Art.10 lit.a) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Lit.a) în redacţia Legii nr.507-XIV din 14.07.99]
b) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea localităţilor şi obiectivelor de prevenire şi
stingere a incendiilor, antrenează unităţile economice la îndeplinirea măsurilor de apărărare împotriva
incendiilor;
c) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuie la crearea formaţiunilor
benevole de pompieri, la instruirea şi asigurarea lor tehnico-materială.
Articolul 11. Obligaţiile şefilor şi altor factori de
decizie din unităţile economice
Şefii şi alţi factori de decizie din unităţile economice:
a) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie contra incendiilor la obiective;
b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor la obiective
şi asigură realizarea lor;
c) asigură realizarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform prescripţiilor,
avizelor şi avertismentelor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor a
obiectivelor, susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor
împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice din
producţie;
e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie contra incendiilor din standarde şi
condiţii tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia,
reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea obiectivelor, precum şi la fabricarea, transportarea şi
utilizarea producţiei;
f) alocă mijloace pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului intern de salvatori şi pompieri, conform
normativelor aprobate;
g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea lor;
h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, tehnica de intervenţie
la incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea lor în alte scopuri decît cele
destinate;
i) iau măsurile necesare ca salariaţii să însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi atrag
să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care
nu au făcut instructajul în prevenirea şi stingerea incendiilor;
[Art.11 lit.i) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
j) prezintă, la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, informaţii despre
gradul de siguranţă la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, actele privind incendiile şi
efectele lor;
k) iau măsuri faţă de acei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor,
sancţionează, în modul stabilit de legislaţie, cu reparaţia pagubelor materiale, persoanele vinovate de
izbucnirea incendiilor.
[Art.11 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor
(1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare împotriva
incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil la prevenirea şi stingerea
incendiilor.
(2) Proprietarii de case şi locatarii sînt obligaţi să ofere factorilor de deizie din serviciul de salvatori
şi pompieri, membrilor formaţiunilor benevole de pompieri posibilitatea de a efectua, în modul stabilit,
controlul tehnic de specialitate al locuinţelor şi construcţiilor auxiliare.
Articolul 13. Însuşirea reglementărilor de apărare
împotriva incendiilor
În instituţiile de învăţămînt de toate treptele trebuie să fie organizată însuşirea reglementărilor de
apărare împotriva incendiilor, instruirea privind modul de intervenţie la incendiu, conform unor
programe speciale.
Capitolul III
SERVICIUL DE SALVATORI ŞI POMPIERI
Articolul 14. Activitatea şi structura serviciului
de salvatori şi pompieri
(1) Serviciul de salvatori şi pompieri este un organ de stat ale cărui funcţii constau în stîngerea
incendiilor, executarea acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare în caz de incendii, exercitarea
supravegherii de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor şi în alte acţiuni de prevenire şi
stingere a incendiilor.
(2) Serviciul de salvatori şi pompieri face parte din Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi se constituie din direcţii, detaşamente, unităţi de
salvatori şi pompieri, subunităţi specializate, denumite în continuare subunităţi.
[Art.14 al.(2) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.14 al.(3) exclus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(4) Mobilizarea forţelor şi mijloacelor serviciului de salvatori şi pompieri la acţiuni neprevăzute de
prezenta lege este interzisă.
Articolul 15. Principiile fundamentale ale activităţii serviciului
de salvatori şi pompieri
Principiile fundamentale ale activităţii serviciului de salvatori şi pompieri sînt: legalitatea,
conducerea unică, publicitatea, respectarea intereselor cetăţenilor şi ale statului.
Articolul 16. Răspunderea serviciului de salvatori şi pompieri
(1) Factorii de decizie şi colaboratorii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri poartă
răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru supravegherea de stat a măsurilor contra
incendiilor şi organizarea stingerii incendiilor în localităţi şi la obiective.
(2) Factorii de decizie şi colaboratorii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri nu poartă
răspundere pentru prejudiciul adus la stingerea incendiilor, prin aplicarea mijloacelor de stingere,
demontarea construcţiilor, prin alte acţiuni şi nici pentru faptul că factorii de decizie din unităţile
economice şi cetăţenii nu respectă reglementările standardelor, normele şi regulile de apărare împotriva
incendiilor.
Articolul 17. Subunităţile serviciului de salvatori şi
pompieri
[Art.7 titlul în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(1) Subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri au personal, tehnică specială de intervenire la
incendiu, de deblocare şi salvare, utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor şi executarea lucrărilor
prioritare de salvare şi deblocare.
[Art.17 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Funcţiile de bază ale subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea de prim ajutor sinistraţilor.
[Art.17 al.(2), lit.c) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 18. Drepturile colaboratorilor din serviciul
de salvatori şi pompieri
În timpul singerii incendiilor şi lucrărilor de deblocare şi salvare colaboratorii din serviciul de
salvatori şi pompieri au dreptul:
a) să intre nestingherit la orice oră de zi sau noapte în toate localurile unităţilor economice, precum
şi în locuinţele şi construcţiile auxiliare ale cetăţenilor;
b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi geamurile, elementele de construcţie care le îngrădesc
pătrunderea, să demonteze şi să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni în executarea acestor
lucrări;
c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum şi accesul
cetăţenilor la sectoare aparte din localitate sau la anumite obiective, să-i impună a părăsi anumite locuri;
d) să se folosească nestingherit de mijloacele de telecomunicaţie ale unităţilor economice şi ale
cetăţenilor;
e) să primească de la factorii de decizie de la obiectivul la care s-a produs incendiul sau
avaria informaţiile necesare executării eficiente a acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare.
f) să mobilizeze forţele şi mijloacele unităţilor economice, precum şi ale formaţiunilor militare;
g) să ceară autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor economice să le acorde gratuit
substanţe de stingere, tehnică, combustibil şi librifianţi, resurse umane, echipament, mijloace de
telecomunicaţii etc, iar în timpul stingerii incendiului cu o durată de peste cinci ore să-i asigure cu
alimente şi încăperi pentru odihnă.
[Art.18 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 19. Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului
în cadrul serviciului de salvatori şi
pompieri
(1) Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului în cadrul serviciului de salvatori şi pompieri corespund
prevederilor Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
(2) Durata serviciului în condiţii de risc sporit şi nocivitate profesională, precum şi a serviciului în
zone cu condiţii ecologice şi de altă natură nefavorabile, se include în vechimea de muncă în condiţii
avantajoase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
(3) Este interzisă greva colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri ca mijloc de soluţionare
a conflictelor colective de muncă.
[Art.19 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 20. Remunerarea muncii
Remunerarea muncii colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
[Art.20 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 21. Conducerea acţiunilor de stingere a incendiilor şi
lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare
(1) Conducerea forţelor şi mijloacelor la incendii şi avarii, pînă la momentul în care comisiile pentru
situaţiile excepţionale încep să funcţioneze, este exercitată de către un factor de decizie din serviciul de
salvatori şi pompieri care este conducătorul acţiunilor de stingere a incendiilor şi a lucrărilor prioritare
de deblocare şi salvare.
(2) Persoana care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi
salvare este un conducător unic, căruia i se subordonează toate subunităţile serviciului de salvatori şi
pompieri, forţele de întărire sosite la stingerea incendiului sau lichidarea urmărilor avariei.
(3) Nici un factor de decizie nu are dreptul imixtiunii în acţiunile persoanei care conduce acţiunile de
stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare sau să anuleze ordinele şi dispoziţiile
acesteia privitoare la administrarea de forţe şi mijloace.
Articolul 22. Organele supravegherii de stat
a măsurilor contra incendiilor
(1) Supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor este exercitată de organele serviciului de
salvatori şi pompieri. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor se constituie din
organ central şi organe locale. Organ central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este
Direcţia salvatori şi pompieri, iar organe locale sînt secţiile şi serviciile supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor, subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri din localităţi, precum şi de la
obiective, subordonate Direcţiei salvatori şi pompieri.
[Art.22 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Factorii de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri care exercită supravegherea de stat a
măsurilor contra incendiilor sînt independenţi în exercitarea funcţiei şi se conduc de legi, precum şi de
standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor.
(3) Şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne
este Inspector principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor,
iar şeful Direcţiei salvatori şi pompieri este adjunctul Inspectorului principal de stat al Republicii
Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor şi, totodată, din oficiu, este şef adjunct al
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
(4) Şeful adjunct, şefii de servicii şi de secţii ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori superiori
de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
(5) Alţi colaboratori ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori de stat ai Republicii Moldova
pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
[Art.22 al.(3-5) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(51) Şefii de direcţii şi de secţii situaţii excepţionale, precum şi comandanţii de subunităţi sînt
inspectori superiori de stat (ai raionului, municipiului, oraşului, sectorului) pentru supravegherea
măsurilor contra incendiilor.
(52) Alţi colaboratori ai organelor locale ale supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt
inspectori de stat (ai oraşului, sectorului, raionului) pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
[Art.22 al.(51-52) introduse prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(6) Inspectorii de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor sînt reprezentanţii puterii.
(7) Prescripţiile, avizele, avertismentele, hotărîrile şi procesele-verbale emise de organele
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligatorii ministerelor, departamentelor,
unităţilor economice, precum şi cetăţenilor. Ele pot fi modificate sau anulate numai de factorul de
decizie ieraric superior al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sau de instanţa de judecată.
Contestarea dispoziţiilor, avertismentelor, hotărîrilor şi proceselor-verbale nu sistează acţiunea lor.
[Art.22 al.(7) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(8) Organelesupravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor conlucrează cu alte organe ale
supravegherii de stat.
Articolul 23.Obligaţiile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor
Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligate:
a) să supravegheze modul în care ministerele, alte autorităţi şi instituţii, unităţile economice, factorii
de decizie, alte categorii de salariaţi, precum şi persoanele fizice, respectă prezenta lege, standardele,
normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
[Art.23 lit.a) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
b) să contribuie la elaborarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, să facă avize
asupra proiectelor de standarde, condiţii tehnice, norme şi reguli ce conţin reglementări de apărare
împotriva incendiilor;
c) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizaţiile de proiectări şi construcţii,
unităţile economice şi persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la
proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor;
d) să informeze populaţia despre siguranţa la incendiu a obiectivelor;
e) să acorde ajutor formaţiunilor benevole de pompieri în organizarea lucrărilor de profilaxie şi a
pregătirii de luptă;
f) să participe la activitatea comisiilor de stat şi de lucru care primesc în exploatare obiectivele noi;
g) să acorde ajutor ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice în organizarea
însuşirii de către salariaţi a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
[Art.23 lit.g) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 231. Clasificarea controalelor tehnice de
specialitate
(1) Controalele tehnice de specialitate se clasifică în controale planificate, speciale (operative) şi
suplimentare. La controalele planificate se raportează controalele tehnice de specialitate complexe şi cele
detaliate, iar la controalele suplimentare - controalele de verificare.
(2) Controalele complexe prevăd testarea stării de apărare împotriva incendiilor în organele centrale
de specialitate ale administraţiei publice şi în obiectivele subordonate acestora, precum şi în localităţi.
(3) Controalele detaliate prevăd testarea întregului complex de măsuri în vederea asigurării apărării
împotriva incendiilor a unităţilor economice şi a obiectivelor.
(4) Controalele speciale (operative) se exercită, pe măsura necesităţii, luîndu-se în considerare
caracterul sezonier, particularităţile obiectivelor şi incendiile produse. Controalele în cauză au drept scop
verificarea selectivă a stării de apărare împotriva incendiilor a clădirilor şi încăperilor, a modului de
întreţinere a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor, de telecomunicaţii etc.
(5) Controalele de verificare prevăd verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite în prescripţiile şi
propunerile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, considerîndu-se parte
componentă a controlului detaliat.
Articolul 232. Clasificarea obiectivelor
(1) Obiectivele, în funcţie de importanţa lor şi de gradul pericolului de incendiu, se clasifică în
obiective de grupele întîi, a doua şi a treia.
(2) La obiectivele de grupa întîi se raportează obiectivele de importanţă majoră ale statului,
întreprinderile industriale şi cele agricole mari, obiectivele cu un flux mare de persoane, precum şi cele
care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural. Obiectivele de grupa întîi se supun
controlului obligatoriu detaliat o dată în cinci ani din partea colaboratorilor organelor supravegherii de
stat a măsurilor contra incendiilor, sub conducerea colaboratorilor Direcţiei salvatori şi pompieri, cu
participarea specialiştilor altor organe de supraveghere.
(3) La obiectivele de grupa a doua se raportează întreprinderile industriale, obiectivele de comerţ,
depozitele şi bazele, întreprinderile agricole, instituţiile de învăţămînt, culturale, de agrement, de
asanare, administrative, clădirile locative cu zece şi mai multe etaje şi alte obiective ce nu fac parte din
grupa întîi. Obiectivele de grupa a doua se supun controlului detaliat o dată în trei ani din partea
colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
(4) La obiectivele de grupa a treia se raportează clădirile locative (cu excepţia clădirilor cu zece şi mai
multe etaje), parcările deschise destinate transportului individual, gheretele, întovărăşirile pomicole,
cooperativele de garaje, garajele individuale şi alte obiective de proporţii mici. Obiectivele de grupa a
treia se supun controlului detaliat selectiv, pe măsura necesităţii, în funcţie de situaţia creată, însă nu mai
des decît o dată pe an, din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra
incendiilor.
[Art.231 -232 introduse prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 24. Drepturile organelor supravegherii de
stat a măsurilor contra incendiilor
Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor au dreptul:
a) să efectueze la orice oră de zi sau de noapte controlul tehnic de specialitate la obiective, să emită
dispoziţii, avertismente, avize şi recomandări privind lichidarea încălcărilor prezentei legi, standardelor,
normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Controlul pe timp de noapte al caselor,
construcţiilor şi apartamentelor individuale este interzis;
b) să verifice la obiective în ce stare se află mijloacele de protecţie contra incendiilor, precum şi
capacitatea de luptă a formaţiunilor benevole de pompieri;
c) să verifice gradul de pregătire a specialiştilor din economia naţională şi a persoanelor fizice în
materie de apărare împotriva incendiilor;
d) să ceară ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice informaţii şi documente
despre siguranţa la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, precum şi despre incendii şi
consecinţele lor;
e) să antreneze, în modul stabilit, specialişti din organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare,
ingineri, tehnicieni şi alţi salariaţi de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor, la efectuarea testelor privind siguranţa la incendiu, iar în caz de necesitate, şi la controlul
asupra modului în care sînt respectate standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
[Art.24 lit.e) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
f) să prezinte propuneri referitoare la pregătirea actelor legislative şi a altor acte normative privind
asigurarea apărării împotriva incendiilor;
g) să elaboreze norme şi reguli de apărare împotriva incendiilor, să coordoneze documentele
normative în domeniul apărării împotriva incendiilor;
h) să suspende total sau parţial lucrul unităţii economice (a unei lucrări aparte), să interzică
exploatarea clădirii, construcţiei, încăperii, sectorului de producţie sau agregatului în caz de depistare a
încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, a cauzelor şi condiţiilor care ar putea
conduce la izbucnirea incendiului, la periclitarea vieţii şi sănătăţii oamenilor, la distrugerea valorilor
materiale, precum şi să suspende lucrările de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor dacă s-au
constatat abateri de la documentaţia de proiect şi deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de
apărare împotriva incendiilor care se conţin în standarde, norme şi reguli;
i) să suspende, conform lit. h), în baza hotărîrii judecătoreşti, iar în cazul unui pericol iminent pentru
viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru mediul înconjurător şi valorile materiale - imediat şi cu adresarea, în
termen de 3 zile lucrătoare, în instanţa judecătorească privind confirmarea legalităţii suspendării;
j) să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni, în formă de amendă, factorilor de
decizie şi persoanelor fizice pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condiţiilor tehnice,
normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor şi avizelor, precum şi să
întocmească procese-verbale şi să emită dispoziţii privind suspendarea lucrului la obiectiv (în sectorul de
producţie, la agregat etc. ), cu respectarea prevederilor lit. i) a prezentului articol şi a următoarelor
principii:
- legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
- neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege;
- tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei;
- efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
- prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
- dreptul de a ataca acţiunile organului de control;
k) să efectueze, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cercetarea cazurilor de incendiu;
l) să prezinte ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, factorilor de decizie din unităţile economice etc.
propuneri privind destituirea, în condiţiile legii, a persoanelor care încalcă sistematic sau grav
reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la executarea prescripţiilor
organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
Articolul 25. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează din
contul:
a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la solicitarea
persoanelor juridice sau fizice, în modul stabilit de Guvern;
c) altor surse conform legii.
[Art.(23)-(25) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 26. Asigurarea cu echipament şi raţie alimentară
Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt asiguraţi cu echipament şi raţie alimentară din
contul mijloacelor bugetului de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
[Art.26 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 27. Serviciul departamental de pompieri
(1) Serviciul departamental de pompieri se creează la ministere, departamente şi unităţi economice şi
se compune din subunităţi care au efectiv, tehnică de intervenţie la incendiu şi utilaj tehnic pentru
stingerea incendiilor, destinate stingerii incendiilor la obiectivele din paza lui.
(2) Principalele funcţii ale serviciului departamental de pompieri sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea primului ajutor victimelor.
(3) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului departamental de pompieri se face din
contul ministerelor, departamentelor şi unităţilor economice respective.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA PUBLICĂ A SISTEMULUI DE
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Articolul 28. Evidenţa de stat a incendiilor
(1) Evidenţa de stat a incendiilor şi a consecinţelor acestora este ţinută de către Serviciul Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Ministerele, alte autorităţi, instituţiile şi unităţile economice sînt obligate să prezinte, în
conformitate cu legea, organelor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al
Ministerului Afacerilor Interne informaţii despre incendiile care au izbucnit la obiective şi pe teritoriul
din subordinea lor.
Articolul 29. Asigurarea împotriva incendiilor
Modul de asigurare împotriva incendiilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia cu privire la
asigurări.
[Art.(28)-(29) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 30. Asigurarea tehnico-ştiinţifică
Asigurarea tehnico-ştiinţifică a apărării împotriva incendiilor constituie una din direcţiile prioritare
ale ştiinţei şi se realizează prin intermediul unui organ de coordonare creat pe lîngă serviciul de salvatori
şi pompieri.
Articolul 31. Sistemul de norme şi standarde în
domeniul apărării împotriva incendiilor
(1) Reglementările de apărare împotriva incendiilor sînt stabilite în standarde, norme, reguli, în alte
documente şi constituie un sistem de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2) Executarea reglementărilor din sistemul de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva
incendiilor este obligatorie.
(3) Standardele, normele şi regulile care vizează reglementările de apărare împotriva incendiilor
urmează să fie coordonate, în modul stabilit, cu organele supravegherii de stat a măsurilor contra
incendiilor.
Articolul 32. Certificarea producţiei şi mărfurilor
(1) Producţia şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu ce ar periclita viaţa,
sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului înconjurător sînt certificate, în
mod obligatoriu, pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor.
Comercializarea producţiei şi a mărfurilor fără certificat şi marcă ce ar dovedi conformitatea lor cu
reglementările stabilite este interzisă.
(2) Sînt pasibile de certificare pe linia conformităţii cu reglementările de apărare împotriva incendiilor
producţia şi mărfurile fabricate în Republica Moldova, precum şi cele importate.
(3) Nomenclatorul producţiei şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu
reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare sînt stabilite prin lege.
[Art.32 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 33. Acordarea licenţelor
Licenţele pentru montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi
de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de
incendiu se eliberează în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor
genuri de activitate.
[Art.33 modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Articolul 34. Producerea tehnicii de intervenţie la incendiu şi
a mijloacelor de protecţie contra incendiilor
(1) Tehnica de intervenţie la incendiu, utilajul tehnic pentru stîngerea incendiilor,
principalele mijloace de protecţie contra incendiilor se produc în baza comenzii de stat.
[Art.34 al.2 exclus prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Alin.2 art.34 completat prin Legea nr.493-XIV din 09.07.99]
[Se suspendă acţiunea alin.2 art.34 pentru anul 1999 prin Legea nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.34 alin.(2) prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
[Alin.2 art.34 completat prin Legeanr.1592-XIII din 27.02.98]
[Se suspendă în anul 1997 acţiunea art. 34 alin.(2) prin Legea nr.1127-XIII din 21.03.97]
Articolul 35. Informarea populaţiei în problemele
apărării împotriva incendiilor
(1) Mijloacele de stat de informare publică sînt obligate, la cererea organelor supravegherii de stat a
măsurilor contra incendiilor, să plaseze şi să transmită gratuit pentru populaţie informaţii privind
apărarea împotriva incendiilor.
(2) Literatura ştiinţifică, metodică şi informativă editată în republică în domeniul proiectării,
producţiei, zidirii şi exploatării clădirilor, construcţiilor, proceselor tehnologice şi instalaţiilor tehnice
trebuie să conţină informaţii obiective şi exhaustive privitoare la asigurarea apărării împotriva incediilor
şi a măsurilor de protecţie contra incendiilor.
Capitolul V
GARANŢIILE PROTECŢIEI JURIDICE ŞI SOCIALE A COLABORATORILOR
DIN SERVICIUL DE SALVATORI ŞI POMPIERI
Articolul 36. Protecţia juridică şi socială
Protecţia juridică şi socială a colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri se efectuează în
conformitate cu prezenta lege şi cu Legea cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a
membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară.
Articolul 37. Protecţia juridică
(1) Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri este persoană inviolabilă şi se află sub
protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sînt ocrotite de lege.
(2) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime, colaboratorii din serviciul de salvatori şi
pompieri au dreptul de a se adresa în instanţa de judecată, de a întemeia şi de a se afilia la sindicate.
(3) Insultarea colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri, opunerea de rezistenţă,
ameninţarea, violentarea sau atentarea la viaţa lui, precum şi alte acţiuni care îl împedică să-şi
exercite funcţiile sau datoria de serviciu, se pedepsesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 38. Inadmisibilitatea imixtiunii în
activitatea colaboratorului din serviciul
de salvatori şi pompieri
(1) Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri se supune, în exerciţiul funcţiunii, doar
şefului său direct şi nemijlocit. Nimeni altul nu are dreptul de imixtiune în activitatea lui.
(2) În cazul în care colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri primeşte de la şefi şi de la alţi
factori de decizie ordine şi indicaţii ce contravin legii, el este obligat să se conducă numai de lege.
Articolul 39. Dreptul la risc profesional
(1) Nu constituie o contravenţie acţiunea colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri, chiar
dacă are elementele acţiunilor pentru care este stabilită răspunderea disciplinară, administrativă sau
penală pe care a săvîrşit-o în situaţie de risc profesional justificat.
(2) Riscul se consideră justificat, dacă acţiunea săvîrşită reieşea în mod obiectiv din informaţia
despre faptele şi circumstanţele de care dispunea colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri, iar
scopul legitim nu putea fi atins prin acţiuni nelegate de risc şi colaboratorul din serviciul de salvatori şi
pompieri care a comis riscul, a întreprins toate măsurile posibile pentru a preveni consecinţele negative.
Articolul 40. Asigurarea de stat şi plăţile de compensare
în caz de deces sau de mutilare
(1) Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt supuşi asigurării obligatorii de stat în
conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie
2007.
(2) În caz de invaliditate survenită în perioada satisfacerii serviciului sau cel mult peste trei luni de la
eliberarea din serviciu ori după expirarea acestui termen, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada
satisfacerii serviciului, colaboratorul serviciului de salvatori şi pompieri beneficiază lunar de mijloace de
întreţinere pînă la restabilirea capacităţii de muncă, dar nu mai mult decît pe parcursul a zece ani. După
expirarea acestui termen i se stabileşte pensie de invaliditate
[Art.40 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.40 al.4 exclus prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
Articolul 41. Asigurarea cu spaţiu locativ
(1)Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri li se acordă de către autorităţile
administraţiei publice locale spaţiu locativ sub formă de apartament sau casă, conform normelor stabilite
de legislaţie, cel mult după trei ani, iar ofiţerilor cel mult după un an de la numirea lor în funcţie.
[Art.41 al.(2) excluse prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Se suspendă acţiunea alin.2 art.41 pentru anul 1999 prin Legea nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art. 41 alin.(2) prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
[Se suspendă în anul 1997 acţiunea art. 41 alin.(2) prin Legea nr.1127-XIII din 21.03.97]
(2) În cazul în care colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri şi-a pierdut viaţa în exerciţiul
funcţiunii, familiei celui căzut i se menţine dreptul de a primi spaţiu locativ în temeiurile existente la
data luării lui la evidenţă şi cel tîrziu la un an de la data la care acesta şi-a pierdut viaţa.
[Art.41 al.(4) excluse prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Se suspendă acţiunea alin.4 art.41, cu exepţia plăţii pentru]
[spaţiul locativ, pentru anul 1999 prin Legea nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art. 41 alin.(4) cu excepţia]
[plăţii pentru spaţiu locativ, prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
(3) Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri care au satisfăcut timp de 20 de ani şi mai
mult serviciul în funcţii atestate li se acordă în proprietate privată cu titlu gratuit locuinţa din folosinţa
lor.
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
Articolul 42. Asigurarea cu telefon
Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri li se instalează telefon la domiciliu în decursul
a şase luni de la data depunerii cererii.
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
Articolul 43. Garanţii sociale
(1) Colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri li se acordă concediu de odihnă anual în
conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie
2007.
(2) Asigurarea cu pensii a colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în
conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 25 iunie 1993.
(3) Ocrotirea sănătăţii colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate
cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
[Art.43 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 44. Dreptul la compensaţie pentru transport
[Al.1 art.41 exclus prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Se suspendă acţiunea alin.1 art.44 pentru anul 1999 prin Legea]
[nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.44 alin.(1)]
[prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri care folosesc în exerciţiul funcţiunii mijloacele
de transport personale li se plătesc compensaţii băneşti în mărimea stabilită.
[Art.45-46 excluse prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
Articolul 47. Drepturile colaboratorilor din serviciul
de salvatori şi pompieri în delegaţie
Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri în delegaţie beneficiază de dreptul de a procura
peste rînd bilete la toate tipurile de transport, precum şi de dreptul de cazare la hotel în baza
legitimaţiei de serviciu.
Articolul 48. Consecinţele nerespectării garanţiilor protecţiei
juridice şi sociale a colaboratorului din serviciul
de salvatori şi pompieri
(1) În cazul nerespectării garanţiilor protecţiei juridice şi sociale, prevăzute de prezenta lege,
colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul la compensaţii de la bugetul respectiv.
Cuantumul plăţilor de compensare este stabilit de Guvern.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte garanţii, neprevăzute de prezenta lege,
privind protecţia juridică şi socială a colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri.
Articolul 49. Stimularea colaboratorilor din serviciul
salvatori şi pompieri
Stimularea colaboratorilor din serviciul salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
[Art.49 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 50. Repararea prejudiciului adus de colaboratorii
din serviciul de salvatori şi pompieri
În cazul în care colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri încalcă drepturile, libertăţile şi
intersele legitime ale cetănilor şi ale factorilor de decizie şi aduc prejudicii unităţilor economice,
serviciul de pompieri este obligat să ia măsuri pentru lichidarea încălcării şi repararea prejudiciului
material.
Articolul 51. Dreptul colaboratorului din serviciul
de salvatori şi pompieri la apărare judiciară
Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri are dreptul să atace în instanţa de contencios
administrativ competentă hotărîrile factorilor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri, ale altor
autorităţi publice, dacă acesta consideră că îi lezează drepturile şi interesele legitime.
[Art.51. modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.


Nr. 267-XIII.