Sunteți pe pagina 1din 6

AE

ECOTURISMUL - ELEMENT AL DEZVOLTĂRII DURABILE A


COMUNITĂŢILOR LOCALE RURALE ROMÂNEŞTI
(The Ecotourism - Element of the Sustainable Development of the Local
Rural Communities in Romania)
Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu
Academia de Studii Economice din Bucureşti
puiu.nistoreanu@com.ase.ro

Rezumat Abstract
Comunităţile locale rurale din România au The local rural communities of Romania
fost afectate de evoluţia istoriei din ultimele decenii. have been affected by the evolution of the history in
Acestora li s-au adăugat anii economiei centralizate the last decades. To these there have been added the
şi mai apoi tranziţia spre economia de piaţă. Toate years of centralised economy and afterwards the
acestea au făcut ca locuitorii satului să se afle între transition towards the market economy. All of these
tentaţiile/forţările plecării către localităţile urbane, în have put the inhabitants of the villages between the
multe cazuri aceasta conducând la fenomene de temptations/obligations of leaving for the urban
dezrădăcinare. Ultimii cinsprezece ani au repus satul settlings, in many cases this leads to the
în centrul multora dintre preocupările politicienilor, phenomenon of uprooting. The last fifteen years
teoreticenilor şi practicienilor. Europa lărgită ridică, have put the village back in the centre of many of
de asemenea, probleme şi semne de întrebare pentru the politicians, theorists and practicians
dezvoltarea economico-socială a colectivităţilor preoccupations. The enlarged Europe also rises
locale din mediul rural românesc. Aceste problems and question marks in regards to the
incertitudini vin într-o perioadă în care suntem din economic and social development of the local
ce în ce mai convinşi de necesitatea dezvoltării communities in the Romanian rural environment.
durabile, a perpetuării dezvoltării economice These uncertainties appear in a period in which we
responsabile, care să asigure satisfacerea nevoii are more and more convinced of the necessity of the
societăţii fără a pune în pericol generaţiile viitoare. sustainable development, of the perpetuation of the
Celor prezentate li se alătură o tendinţă tot mai responsible economic development, which would
accentuată a lumii civilizate de a convieţui în bune insure the satisfaction of society’s needs without
condiţii cu mediul înconjurător, de a petrece mai endangering the future generations. Those presented
mult timp în natură, de a fi mai aproape de tot ceea are accompanied by a more and more accentuated
ce este curat, viu şi liniştit. Numărul celor ce solicită tendency of the civilised world of living in good
vacanţe în natură, în mediul rural, este în creştere pe terms with the environment, of spending more time
întreg globul. Turismul soft, la ţară sau în plină in nature, of being closer to all which is clean, alive
natură, este tot mai dorit de orăşenii cu mulţi bani, and quiet. The number of those that ask for holidays
dar stresaţi, dornici de întoarcere la natură, la viaţa in nature, in the rural environment is growing all
din cadrul comunităţilor rurale. Toate aceste forme over the globe. The soft tourism, in the countryside
de turism sunt numite ecoturism, iar dezvoltarea lor or in the middle of nature is more and more desired
în România este doar la început. Aceste activităţi by the rich, but stressed people eager to return to the
sunt un important aport la dezvoltarea economică a nature, to the life of the rural communities. All these
zonelor rurale, care se va răsfrânge asupra evoluţiei forms of tourism are called ecotourism, and their
lor viitoare. O cercetare multidisciplinară a development in Romania is only beginning. These
problematicii, combină obiectivele economice, activities play an important part in the economic
sociale şi de dezvoltare durabilă a comunităţilor development of the rural areas, which will further
rurale româneşti. reflect upon their future evolution. A
multidisciplinary research of this problem, combines
economic, social objectives and those sustainable
development of the Romanian rural communities.

Cuvinte cheie Keywords


• Paradigmă; • Paradigm;
• Ecoturism; • Ecotourism;
• Comunitate locală; • Local community;
• Dezvoltare durabilă; • Sustainable development;
• Integrare europeană. • European integration.

42 Amfiteatru Economic
AE Turism durabil

1. Evoluţia conceptului de dezvoltare revizuită strategia de dezvoltare durabilă,


durabilă cu accentul pe punerea în practică a
rezultatelor Summit-ului mondial pe tema
Conceptul de dezvoltare durabilă dezvoltării durabile.
se referă la o formă de creştere economică
ce satisface nevoile societăţii - în termeni 2. Valori rurale
de bunăstare, pe termen scurt, mediu şi
mai ales lung. El se fundamentează pe Zonele rurale sunt bogate în
considerentul că dezvoltarea trebuie să diversitatea lor ecologică şi culturală.
vină în întâmpinarea nevoilor prezente Dimensiunea şi complexitatea
fără să pună în pericol pe cele ale comunităţilor rurale fac dificilă
generaţiilor viitoare. În termeni practici, generalizarea în ceea ce priveşte
acest lucru înseamnă crearea condiţiilor problemele sau valorile, chiar dacă există
pentru dezvoltarea economică pe termen unele caracteristici comune. Pentru mult
lung, în acelaşi timp protejând mediul timp în existenţa lor, comunităţile rurale
înconjurător. Summit-ul de la s-au bazat pe abundenţa resurselor
Copenhaga (martie 1995) a accentuat naturale. Dar, în secolul XX, marile
nevoia de combatere a excluderii sociale schimbări tehnologice, politice şi
şi a protecţiei sănătăţii publice. Tratatul economice au adus o profundă
de la Amsterdam a făcut o referire transformare în agricultură, şi în alte
specială la dezvoltarea durabilă. Totuşi, resurse industriale reînnoibile, fapt ce a
abia la Consiliul European de la condus comunităţile rurale la dependenţă
Goteborg, din iunie 2001, a fost faţă de acestea. În ciuda acestor
convenită o strategie pentru dezvoltarea schimbări, există încă destul de multe
durabilă, care oferă o a treia dimensiune, motive de optimism. Rezilienţa şi auto-
de mediu, strategiei de la Lisabona şi determinarea sunt două particularităţi care
stabileşte o nouă abordare a politicilor. caracterizează multe comunităţi rurale.
Strategia se bazează pe principiul că Pentru zonele rurale, ritmul rapid al
efectele economice, sociale şi asupra schimbării a adus cu el nu numai
mediului ale politicilor trebuie examinate provocări, ci în egală măsură şi ocazii
într-o manieră coordonată şi luate în favorabile. În unele direcţii, dezvoltarea
considerare în procesul de luare a durabilă ajută să se realizeze schimbarea
deciziilor. Consiliul European a care este inevitabilă, şi să o facă într-un
identificat un număr de obiective şi mod economic, responsabil din punct de
măsuri în cele patru domenii prioritare ale vedere al mediului înconjurător, şi
viitoarei politici de dezvoltare a Uniunii: echitabil din punct de vedere social.
Combaterea modificării climei; Comunităţile cu cel mai mare succes luptă
Asigurarea dezvoltării durabile; să folosească valorile şi abilităţile locale
Sănătatea publică; Administrarea mai simultan cu adaptarea şi adoptarea noilor
responsabilă a resurselor naturale. idei şi tehnologii în plan local.
Consiliul European de la Laeken, din
decembrie 2001, a salutat crearea 3. Valori rurale - dezvoltarea
Autorităţii Alimentare Europene, a comunitară şi turismul
Agenţiei Europene pentru Securitatea
Aeriană şi a Agenţiei Europene pentru Odată cu schimbările din
Siguranţă Maritimă. Consiliul European agricultură, comunităţile rurale încearcă
de la Barcelona, din martie 2002, a să se organizeze cât mai bine pe plan
afirmat că în primăvara anului 2003 va fi local. Dezvoltarea comunităţii permite

Nr. 18 ● Noiembrie 2005 43


AE
rezidenţilor să extindă infrastructura, cum însă că nici una din formele menţionate
ar fi gospodăria comunală, locuinţele mai sus nu este în mod necesar o formă de
pentru populaţie, facilităţi pentru ecoturism, ci numai atunci când
comunitate şi să diversifice baza lor îndeplineşte condiţiile menţionate în
economică fără să submineze valorile definiţia ecoturismului.
rurale. Turismul, dar mai ales
ecoturismul, oferă instrumentele şi Prin turism rural şi agroturism
resursele necesare pentru a ajuta (mai cunoscute la noi) se înţelege
comunităţile rurale să-şi continue propria petrecerea unui sejur în cadrul unei
traiectorie a dezvoltării durabile. comunităţi locale rurale, respectiv într-o
Ecoturismul este o formă de turism gospodărie agricolă. Turistul poate fi
în care principala motivaţie a turistului implicat mai mult sau mai puţin în
este observarea şi aprecierea naturii şi a activităţile tradiţionale ale respectivei
tradiţiilor locale legate de natură şi care zone sau gospodării. Astfel, el poate
trebuie să îndeplinească următoarele participa la recoltarea strugurilor, la
condiţii: mulsul oilor sau la culesul merelor.
• conservarea şi protejarea naturii; Adevăratul agroturism se desfăşoară în
• folosirea resurselor umane locale; gospodării care se apropie cât mai mult de
• caracter educativ, respect pentru natură arhitectura şi modul tradiţional de viaţă
– conştientizarea turiştilor şi a din zonă.
comunităţilor locale;
• impactul negativ minim asupra Turismul de aventură prespune, de
mediului natural şi socio-cultural cele mai multe ori, vizitarea unei regiuni
(definiţia consacrată a Organizaţiei aproape neafectate de impactul uman,
Mondiale a Turismului). efectuarea unui efort fizic relativ mare şi
Potrivit lui asumarea unor riscuri mai mari. Din
"The Ecoturism această categorie pot face parte: schiul
Society" - una din extrem, alpinismul, parcurgerea
cele mai canioanelor sau cheilor, coborârea pe ape
prestigioase repezi etc. Nici această formă nu poate fi
organizaţii care considerată nepărat o formă de ecoturism
se ocupă de ci numai dacă îndeplineşte condiţiile
ecoturism -, acesta poate fi definit astfel: acestuia.
"acea călătorie responsabilă spre o zonă
naturală care contribuie atât la Turismul de natură presupune
conservarea patrimoniului natural cât şi realizarea unei călătorii cu scopul de a
la bunăstarea populaţiei locale". observa anumite specii de animale sau
O altă definiţie spune că plante în mediul lor natural.
ecoturismul este: "vizitarea unei zone
relativ neafectate de activităţile umane, 4. Principiile ecoturismului
cu un impact redus asupra mediului, care
are o importantă componentă Aceste principii au la bază două
educaţională şi care oferă un beneficiu modele internaţionale: Nature and
economic direct economiei şi populaţiei Ecoturism Accreditation (Program
locale". În mod normal, el este asociat cu dezvoltat de către Asociaţia de Ecoturism
"turismul de aventură", "turismul de din Australia) şi Nature’s Best (Sistemul
natură", "turismul rural" şi cu de acreditare promovat de către Asociaţia
"agroturismul". Este important să reţinem de Ecoturism din Suedia). În perspectivă

44 Amfiteatru Economic
AE Turism durabil

aceste principii trebuie să fie puse în care se desfăşoară, prin recunoaşterea şi


practică atât de cei ce dezvoltă produse aplicarea practicilor caracteristice
ecoturistice, cât şi de cei ce planifică turismului durabil.
dezvoltarea unei zone pe bază de Contribuţie la conservarea naturii.
ecoturism. Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la
Focalizare pe zone naturale. conservarea ariilor naturale. Ecoturismul
Ecoturismul se axează pe experienţa implică participarea la conservarea ariilor
directă şi personală în natură, se naturale vizitate, oferind modalităţi
desfăşoară în cadrul naturii şi se bazează constructive pentru bunul management şi
pe utilizarea ei, respectiv a conservarea acestor arii naturale (ex:
caracteristicilor geomorfologice, oferirea ajutorului financiar în acţiunile de
biologice, fizice şi culturale ale acesteia. reabilitare a ariilor naturale, strângerea
Prin urmare accentul pe zona naturală este deşeurilor lăsate de unii „turişti” sau
esenţial în planificarea, dezvoltarea şi contribuţia către organizaţiile de
managementul ecoturismului. conservare).

Interpretarea produsului Gradul de satisfacere a turiştilor.


ecoturistic. Ecoturismul oferă posibilităţi Ecoturismul răspunde aşteptărilor
de experienţe în natură ce duc la o mai turiştilor. În dezvoltarea produselor
bună înţelegere, apreciere şi bucuria de a ecoturistice trebuie avut în vedere faptul
descoperi, ocroti natura şi cultura că, în general, potenţialii turişti din acest
tradiţională locală, atât pentru vizitatori, domeniu au un nivel ridicat de educaţie şi
cât şi pentru comunitatea locală. de aşteptări. Astfel, gradul de satisfacere
Produsele de ecoturism atrag acei turişti legat de produsul ecoturistic este esenţial,
ce doresc să intre în interacţiune cu experienţa oferită îndeplinind sau chiar
mediul natural şi, în grade variate, doresc depăşind gradul de aşteptare al turiştilor.
lărgirea nivelului de cunoaştere,
înţelegere, apreciere şi plăcere. Nivelul şi Marketing corect. Se urmăreşte
tipul interpretării se planifică, se realizarea unui marketing corect, ce duce
proiectează şi se oferă în aşa fel încât să la aşteptări realiste. Marketingul pentru
vină în întâmpinarea intereselor, nevoilor ecoturism oferă clienţilor informaţii
şi aşteptărilor clientului, cu includerea complete şi responsabile care conduc la
unei game largi de posibilităţi de creşterea respectului pentru mediul
interpretare atât personală, cât şi non- natural şi cultural al zonelor vizitate şi a
personală. gradului de satisfacere a turiştilor.

Principiul durabilităţii din 5. Integrarea României în Uniunea


perspectiva protejării mediului natural. Europeană, dezvoltarea durabilă,
Activităţile de ecoturism şi planificarea ecoturismul şi comunităţile locale rurale
lor trebuie să ofere cele mai bune practici
de turism şi planificare din punct de Integrarea României în Uniunea Europeană
vedere al conservării naturii şi dezvoltării creează posibilitatea dezvoltării laturii
durabile. Activitatea de turism trebuie să ecoturistice a producţiei turistice româneşti,
fie planificată şi derulată astfel încât care, prin specificul său, are posibilitatea
să reducă impactul produs asupra naturii. pătrunderii pe piaţa comunitară. Aceasta
Produsul ecoturistic se desfăşoară, şi este oferă o şansă de supravieţuire
condus, astfel încât să conserve şi să pună întreprinderilor mici şi mijlocii din industria
în valoare mediul natural şi cultural în ospitalităţii, precum şi de relansare a

Nr. 18 ● Noiembrie 2005 45


AE
activităţilor economice din cadrul 6. Contribuţia ecoturismului la
colectivităţilor locale rurale. Orientarea dezvoltarea durabilă a comunităţilor
acestora spre produsul ecoturistic, locale rurale româneşti
respectiv către activităţi de agroturism şi
turism rural, care să valorifice atât peisajul În contextul integrării europene,
natural, cât şi tradiţiile româneşti constituie contribuţia ecoturismului va fi mai ales de
o posibilitate de redimensionare şi natură economică cu efecte economico-
repoziţionare a ofertei turistice româneşti. sociale deosebite. Paradigmele
ecoturismului - noua filozofie existenţială
a colectivităţilor locale-gazdă şi a
turiştilor sosiţi în aceste zone –, va
constitui punctul de plecare pentru
generarea a noi moduri de abordare a
acestor activităţi, atât prin prisma
dezvoltării economice (apariţia de noi
locuri de muncă şi noi meserii, renaşterea
meşteşugurilor, valorificarea superioară a
materiilor prime existente, etc.), dar şi a
dezvoltării durabile (grija faţă de mediul
înconjurător, prezervarea resurselor şi a
tradiţiilor, ş.a). Descifrarea acestora va
ajuta la elaborarea de modele existenţiale,
la schimbarea de mentalităţi şi la punerea
bazelor unei evoluţii ascendente a zonelor
rurale.

În România există la ora actuală


Toate acestea pot sprijini preocupări importante pentru dezvoltare
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale durabilă, turism şi ecoturism, din partea:
din zonele rurale. În acest moment acestea unui număr de prestatori (proprietari de
se află în faţa unui larg spectru de pensiuni turistice, custozi de monumente
tehnologii şi activităţi productive, care ale naturii, administraţia parcurilor
aduc cu sine şi provocări deosebite. naţionale şi naturale, proprietari de
Pentru a face faţă cu succes cerinţelor herghelii, artizani şi artişti populari, etc.)
exigentizate de procesul integrării – distribuiţi aleator, în funcţie de
europene –, comunităţile locale rurale sunt dimensiunile fluxurilor turistice; asociaţii
chemate să: locale (ex. Asociaţia Comunitară de
Turism Agapia, Fundaţia Baltagul
• alinieze tehnologiile şi activităţile atât Câmpulung Moldovenesc), regionale şi
cu cerinţele afacerilor cât şi cu cele ale naţionale (ex. Asociaţia Română de
dezvoltării durabile; Ecoturism, Asociaţia Naţională de Turism
• formeze şi să menţină personalul Rural Ecologic şi Cultural, ş.a.).
implicat în activităţi de producţie şi Apreciem că în momentul actual
prestări servicii la un înalt nivel de colectivităţile locale rurale româneşti nu
pregătire; dezvoltă suficient activităţile ecoturistice;
• implementeze rapid soluţii specifice în excepţia este constituită de zonele cu un
spiritul dezvoltării durabile. valoros potenţial turistic, unde se practică
cu precădere, turismul rural şi

46 Amfiteatru Economic
AE Turism durabil

agroturismul. În acest sens considerăm că dezvoltare durabilă a comunităţilor locale


experienţa europeană ne poate fi de un rurale din ţara noastră. În acelaşi timp
real folos. modelele socio-economice europene de
dezvoltare durabilă a comunităţilor locale
rurale pot fi aplicate şi în ţara noastră, în
contextul aderării şi integrării în UE. Din
acest punct de vedere considerăm că poate
fi utilizată cu succes experienţa existentă
în ţări, precum Austria, Franţa, Germania,
Italia, Portugalia şi Marea Britanie. În
aceste ţări pe lângă practicarea acestor
activităţi există asociaţii de profil ale
prestatorilor, preocupări la nivelul
instituţiilor de formare profesională,
cercetare şi învăţământ – inclusiv superior
(master şi doctorat), al celor din
administraţie şi a însăşi comunităţilor
locale. Cele mai dezvoltate colectivităţi
locale practicante de ecoturism sunt însă
în America de Nord, Sud şi Australia.
Experienţa europeană este comparabilă,
Paradigmele ecoturismului, iar organizarea colectivităţilor rurale mai
european şi mondial, trebuie să fie performantă.
utilizate ca exemplu şi ca factor de

Bibliografie

1. http://www.eco-label-tourism.com - The European Eco-label for tourist


accomodation service
2. http://www.ecotourism.org.au - Ecotourism Australia.
3. http://www.cevennes-ecotourisme.com - Association Cévennes Ecotourisme
4. http://www.ecotourism.org - The International Ecotourism Society (TIES)
5. http://www.planeta.com- Planeta.com : Global journal of practical ecotourism
6. http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html - dezvotare durabilă, turism,
etc
7. http://www.ivt-rj.net/caderno/anteriores/ - revistă virtuală trimestrială de turism
şi ecoturism dezvoltare comunitara, Rio de Janeiro, ISSN 1677-6976
8. http://www.cambridge.org/uk
9. http://www.source.asso.fr
10. http://www.eurogites.com
11. http://www.cofrat.com

Nr. 18 ● Noiembrie 2005 47