Reg Licenta

Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. Art. II. cu bibliografia aferenta. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5. Pagina 2 din 12 . rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. (2) Pentru specializarile medicina. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara.00 (sase). specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. tehnica dentara. Proba scrisa Art. rnoase. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. Art. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. in conformitate cu specificul fiecarei specializari.00 (cinci). nutritie ~i dietetica. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. (3) Pentru promovarea unei probe. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. iar pentru promovarea examenului de licenta. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. Art. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. asistenta de farmacie. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. intr-o sesiune ulterioara. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii.

In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. medicina dentara ~i farmacie. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). Art. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii.Art. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. Art. c) Din totalul intrebarilor. fiecare cu 5 variante de raspuns. educatie fizica ~i sportiva. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. Art. pentru orientare. (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. inregistrare. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. inclusiv din punct de vedere disciplinar. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). in sal a la care a fost repartizat. asistenta de farmacie. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. cat si lntrebari la prima vedere. moase. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. studentii pot consulta. 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. 9 (1) Pentru specializarile medicina. aduna grilele completate de studenti. disponibila pe site-ul Universitatii. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. in caz de completare gresita a grilei. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . Pagina 3 din 12 . (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. care contine 120 de tntrebari. tehnica dentara. d) Restul intrebarilor pot avea doua. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. nutritie si dietetica. pana la expirarea timpului de examen. transmisie.

precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . Proba practica Art. a rezultatelor la proba scrisa. cu ajutorul unui soft specific de corectare. facultatii ~i Art.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. (4) La expirarea timpului alocat probei. Art. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. Art. pentru autoevaluarea studentilor. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. la sediul Comisiei de licenta. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. consumabile necesare). ITI. la avizierul pe site-ul Universitatii. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. Art. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. in conformitate cu prezentul Regulament. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. grile albe. Art. afisarea grilelor corecte. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. IV. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. in conformitate cu prezentul Regulament. Art. (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. de catre Comisia probei scrise. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare.

(2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. 3 a prezentului Regulament. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. Art. cu drept de notare. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. prevazuta in anexa nr. pe baza unui material creat de absolvent. 3 membri ~i un secretar. (2) Membrii Comisiei de evaluare. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute.Art. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. 2 a prezentului Regulament. Art. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. Pagina 5 din 12 . Art. Fisa de evaluare a lucrarii. Secretarul nu are drept de notare. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. Art. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. intr-un program de realizare de prezentari. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. bibliografie) prevazute in anexa nr. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. la data examenului. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. 1 a prezentului regulament. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. (structura. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. Art. pe baza formularului prevazut in anexa nr.

conduce discutiile pe marginea lucrarii. acorda note. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. acorda 0 nota de la 1 la 10. 3). nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. 4 a prezentului Regulament. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. Prorector didactic. Art.Art. (2) Fiecare membru al comisiei. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. (5) Atat componenta comisiilor. v. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. Dispozitii finale Art. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. 4). predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. Art. prevazuta in anexa nr.

Student. Gh. 265.Marinescu nr.210407.265. E-mail: rectorat@umftgm. Ce r cet ar ii. Semnatura Decan. 38.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . Fax: +40. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 .ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. 2155511111. Semnatura Conducator stiintific.173. Tel: +40. str.

P ARTEA GENERALA. " • "astfel. 2.. trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine. str. 265. 2155511111. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul.Marinescu nr. 38... experimentale sau studii clinice.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram .210407. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini.RII DE LICENT A. Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics. Documentare generala care se presupune cii.. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . Fax: +40. Tel: +40. Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA..173. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului . In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice... Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i. " • "in prima parte ne propunem sa . Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata.ro RECOMANDA.. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice. E-mail: rectorat@umftgm. Gh.. metoda pe care 0 vom urma este .. " • "cercetarile precedente au ararat ca .265. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice. Ce rcet ar ii..ru 1.

Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala. Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. tipul de studiu.bib. tehnica dentara. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie.indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii .html.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15.ro.umftgm. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . Este obligatorie consultarea si citarea. asistenta de farmacie. Clujul Medical http://www.umfcluj. moase. Farmacia www. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina.revistafarmacia.ro/revista_medJindex. a revistelor rornanesti de specialitate (ex. daca este cazul.ro. cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata. Timisoara Medical Journal www. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat. iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi). Indicii bibliografici nu se tree in titlu. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii.tmj. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. inclusiv tratate). tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata. Pagina 9 din 12 .Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ). respectiv mijloacele care au fost folosite. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura.ro/cjmedJ.

Polirom. nutritie ~J dietetica. Distants Intre randuri: 1. National Library of Medicine. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. anul aparitiei.S. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. educatie fizica ~i sportiva. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput.5 em. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. locul aparitiei. volumul. numele revistei. anul aparitiei. 1. ex. Daca revista nu este citata in Index Medicus. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. 2001. prima ~i ultima pagina. 1997. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos). unde este de 1 linie!). 17: 112-117. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). ordinea citarilor. Se scrie numai pe 0 singura fata. imediat dupa enuntarea informatiei. stanga: 3. 152-155. sus ~ijos: 2.5 em. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. titlul articolului.Tehnologie farmaceutica. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. Kim SB et al . Marime litere: 14 pt titluri. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. se scrie numele ei complet. Am J Nephrol. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. Pentru titlul revistelor.1).2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). Aliniatul: max.5 linii (cu exceptia tabelelor.1. Margini pagina: dreapta. Lupuleasa D . Se utilizeaza diacritice.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte.5 em. Exemplu: Popovici I. Iasi. U. 1. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. Zang WS. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. carte de rezumate). la 1.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. Tip litera: Times New Roman sau Aria!. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). 12 pt subtitluri ~i corp text. Ed. titlul cartii.2]. prima ~i ultima pagina.1. Exemplu: Chung DR. [1. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. editura. Pagina 10 din 12 .3 se refera la figura 3 din capitolul 2).

Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s . Fax: +40.claritate.Marinescu nr. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2.173. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5. interes: . Gh. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. 2155511111. Tema . str. E-mail: rectorat@umftgm. Redactare .ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1.265. Conducator stiintific: Nume. Tel: +40. 265. . Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4.. Ce r ce t ar ii. Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . 38. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 .actualitate.210407. prenume.

prenumele §i semnatura: . 2155511111... . Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: ....... D .. 265. Gh. Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6.... o Presedinte ! Membru in Comisia Numele.... Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5. FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1..... 265.. 38.... str.. Cer ce tar i i. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s ......... Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3....Marinescu Tel: +40. 21 04 07... Fax: +40... Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4... Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ..... 2...ro nr. Pagina 12 din 12 .....173..Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i........ E-mail: rectorat@umftgm...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful