Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. Art. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. Art. asistenta de farmacie. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. Art. Pagina 2 din 12 . II. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. intr-o sesiune ulterioara. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii.00 (sase). b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. (2) Pentru specializarile medicina. tehnica dentara. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. cu bibliografia aferenta. (3) Pentru promovarea unei probe. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii.00 (cinci). rnoase. iar pentru promovarea examenului de licenta. Proba scrisa Art. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. nutritie ~i dietetica. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta.

minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. tehnica dentara. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. d) Restul intrebarilor pot avea doua. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. medicina dentara ~i farmacie. in caz de completare gresita a grilei. asistenta de farmacie. Art. inclusiv din punct de vedere disciplinar. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. aduna grilele completate de studenti. studentii pot consulta. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. disponibila pe site-ul Universitatii. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. Art. Pagina 3 din 12 . 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. nutritie si dietetica. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. transmisie. in sal a la care a fost repartizat. fiecare cu 5 variante de raspuns.Art. moase. care contine 120 de tntrebari. (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. pana la expirarea timpului de examen. inregistrare. Art. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. educatie fizica ~i sportiva. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. pentru orientare. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. 9 (1) Pentru specializarile medicina. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). c) Din totalul intrebarilor. cat si lntrebari la prima vedere. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor.

studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. cu ajutorul unui soft specific de corectare. de catre Comisia probei scrise. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. ITI. a rezultatelor la proba scrisa. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. Proba practica Art. in conformitate cu prezentul Regulament. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. Art. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. Art. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. Art. in conformitate cu prezentul Regulament. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. (4) La expirarea timpului alocat probei. facultatii ~i Art. la avizierul pe site-ul Universitatii. consumabile necesare). Art. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. Art. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. pentru autoevaluarea studentilor. la sediul Comisiei de licenta. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. IV. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. afisarea grilelor corecte. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. grile albe.

(3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. Art. Fisa de evaluare a lucrarii. 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. 3 a prezentului Regulament. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. (2) Membrii Comisiei de evaluare. cu drept de notare. la data examenului. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. 1 a prezentului regulament. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta.Art. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. Art. Pagina 5 din 12 . pe baza formularului prevazut in anexa nr. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. Art. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. Art. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. Secretarul nu are drept de notare. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. bibliografie) prevazute in anexa nr. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. pe baza unui material creat de absolvent. prevazuta in anexa nr. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. 2 a prezentului Regulament. 3 membri ~i un secretar. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. Art. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. (structura. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. intr-un program de realizare de prezentari.

prevazuta in anexa nr. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. Dispozitii finale Art. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. 3). (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. acorda note. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina.Art. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. acorda 0 nota de la 1 la 10. conduce discutiile pe marginea lucrarii. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. (5) Atat componenta comisiilor. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. v. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. Art. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. Prorector didactic. 4). nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. (2) Fiecare membru al comisiei. 4 a prezentului Regulament. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. Art. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta.

Fax: +40. Ce r cet ar ii. Student.Marinescu nr.265. Tel: +40. 2155511111. Semnatura Conducator stiintific. Gh. Semnatura Decan.173. 38. 265.ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 .210407. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . E-mail: rectorat@umftgm.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. str.

265. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei. Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . 2155511111.. metoda pe care 0 vom urma este .. Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics..... Ce rcet ar ii.Marinescu nr. " • "in prima parte ne propunem sa . experimentale sau studii clinice. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . " • "astfel. Documentare generala care se presupune cii. Fax: +40. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul. trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie.210407.. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata.ru 1. str. 2..173. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului .ro RECOMANDA. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine.265. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini. " • "cercetarile precedente au ararat ca . " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s. Tel: +40.RII DE LICENT A. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice. E-mail: rectorat@umftgm.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i. Gh. 38. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice. P ARTEA GENERALA.. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice...

revistafarmacia. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala. Este obligatorie consultarea si citarea. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise).bib. asistenta de farmacie. iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu.ro. tehnica dentara. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. Farmacia www. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . tipul de studiu.indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www. moase. inclusiv tratate).tmj. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata. respectiv mijloacele care au fost folosite.ro/revista_medJindex. a revistelor rornanesti de specialitate (ex.umfcluj. Indicii bibliografici nu se tree in titlu. tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi). cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. Clujul Medical http://www. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15. in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ). din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie.html. Pagina 9 din 12 .in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu.ro/cjmedJ.ro.umftgm. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. Timisoara Medical Journal www. daca este cazul.

pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. editura. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. la 1. nutritie ~J dietetica. volumul. 152-155.1. Kim SB et al .5 em. Exemplu: Chung DR.2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). titlul cartii. Daca revista nu este citata in Index Medicus. Pentru titlul revistelor.1.5 em. National Library of Medicine. ex. numele revistei. Distants Intre randuri: 1. Tip litera: Times New Roman sau Aria!. se scrie numele ei complet. Polirom. anul aparitiei.5 linii (cu exceptia tabelelor.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. educatie fizica ~i sportiva. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. titlul articolului. [1. Se utilizeaza diacritice. anul aparitiei. Iasi. 17: 112-117. 1. Exemplu: Popovici I. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. carte de rezumate). 12 pt subtitluri ~i corp text. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus.2]. U. ordinea citarilor. 1. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. Margini pagina: dreapta. prima ~i ultima pagina. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). locul aparitiei. Se scrie numai pe 0 singura fata. prima ~i ultima pagina. 2001.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon.5 em. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. sus ~ijos: 2. Am J Nephrol. Pagina 10 din 12 .3 se refera la figura 3 din capitolul 2).S. Lupuleasa D . Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. Ed. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). Marime litere: 14 pt titluri. unde este de 1 linie!). Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. imediat dupa enuntarea informatiei. Zang WS.Tehnologie farmaceutica. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. stanga: 3. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos). semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor.1). lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. 1997. Aliniatul: max. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie.

Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . Tema .Marinescu nr. Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4. E-mail: rectorat@umftgm. Tel: +40. interes: . Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Fax: +40. 2155511111..265. Conducator stiintific: Nume. . str.actualitate.ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 . prenume.173. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s .210407. Redactare .claritate. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5. Ce r ce t ar ii. 265. 38. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2. Gh. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3.

.... FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1. 21 04 07. E-mail: rectorat@umftgm. ...... 265. Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: ....... str.. Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5... prenumele §i semnatura: ...... o Presedinte ! Membru in Comisia Numele.Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i..173. Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6... 2155511111............. 38. 2... Cer ce tar i i... Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4. Pagina 12 din 12 ... Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3.... Gh..ro nr. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s ..Marinescu Tel: +40.... Fax: +40........ 265. D .. Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ..