Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

rnoase. (3) Pentru promovarea unei probe. Art. asistenta de farmacie. Pagina 2 din 12 . b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. tehnica dentara. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. (2) Pentru specializarile medicina. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. Proba scrisa Art. Art. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. cu bibliografia aferenta. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. iar pentru promovarea examenului de licenta. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. intr-o sesiune ulterioara. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. Art. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. II. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise.00 (cinci). (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5.00 (sase). prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. in conformitate cu specificul fiecarei specializari.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. nutritie ~i dietetica.

prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. Art. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. c) Din totalul intrebarilor. in sal a la care a fost repartizat. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. care contine 120 de tntrebari. educatie fizica ~i sportiva. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. pentru orientare. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. Art. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). pana la expirarea timpului de examen. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. Pagina 3 din 12 . (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. transmisie. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. disponibila pe site-ul Universitatii. in caz de completare gresita a grilei. medicina dentara ~i farmacie. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. inclusiv din punct de vedere disciplinar. nutritie si dietetica. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. Art.Art. studentii pot consulta. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. inregistrare. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. moase. d) Restul intrebarilor pot avea doua. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. fiecare cu 5 variante de raspuns. aduna grilele completate de studenti. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. asistenta de farmacie. cat si lntrebari la prima vedere. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. tehnica dentara. 9 (1) Pentru specializarile medicina. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala.

(2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. Art. Art. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. consumabile necesare). 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. grile albe. la avizierul pe site-ul Universitatii. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. (4) La expirarea timpului alocat probei. ITI. a rezultatelor la proba scrisa. Art. de catre Comisia probei scrise. IV. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. in conformitate cu prezentul Regulament. afisarea grilelor corecte. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. facultatii ~i Art. la sediul Comisiei de licenta. (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. in conformitate cu prezentul Regulament. pentru autoevaluarea studentilor. Art. Art. Proba practica Art. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. cu ajutorul unui soft specific de corectare. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen.

pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. 3 a prezentului Regulament. 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. Art. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. cu drept de notare. Fisa de evaluare a lucrarii. bibliografie) prevazute in anexa nr. la data examenului. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. Art. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. pe baza formularului prevazut in anexa nr. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. pe baza unui material creat de absolvent. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. prevazuta in anexa nr. Pagina 5 din 12 . (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. Art. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. (structura. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. intr-un program de realizare de prezentari. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. 2 a prezentului Regulament. (2) Membrii Comisiei de evaluare. Secretarul nu are drept de notare. 1 a prezentului regulament.Art. 3 membri ~i un secretar. Art. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. Art.

(2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. (5) Atat componenta comisiilor. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. Art. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. (2) Fiecare membru al comisiei. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. v. 4 a prezentului Regulament. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. 3). (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari.Art. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. Dispozitii finale Art. acorda note. 4). Prorector didactic. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. conduce discutiile pe marginea lucrarii. Art. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. acorda 0 nota de la 1 la 10. prevazuta in anexa nr. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina.

173. Semnatura Decan.ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. Ce r cet ar ii. str. Semnatura Conducator stiintific. E-mail: rectorat@umftgm. Student. 265. Tel: +40. Gh.Marinescu nr. 2155511111. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s .265.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i.210407. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 . Fax: +40. 38.

Tel: +40. experimentale sau studii clinice. Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics.. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului.Marinescu nr.. metoda pe care 0 vom urma este .173.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . Fax: +40. str.ru 1.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i.. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului . Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA. " • "astfel. 38. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata.. 2. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s.. " • "cercetarile precedente au ararat ca . Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice.265. Documentare generala care se presupune cii. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini. 265.. 2155511111.RII DE LICENT A. " • "in prima parte ne propunem sa . este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine.. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei. P ARTEA GENERALA.. Ce rcet ar ii.210407.. E-mail: rectorat@umftgm. Gh.ro RECOMANDA.. trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie.. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice.

umfcluj. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi). iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. tehnica dentara.tmj. tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata.html. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. Farmacia www. asistenta de farmacie. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare.bib. Este obligatorie consultarea si citarea. Clujul Medical http://www. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). tipul de studiu. Indicii bibliografici nu se tree in titlu. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata.umftgm. Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. daca este cazul.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu. inclusiv tratate).revistafarmacia. cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. moase. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. Pagina 9 din 12 . a revistelor rornanesti de specialitate (ex.indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15.ro/cjmedJ.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu. Timisoara Medical Journal www. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ).ro.ro. respectiv mijloacele care au fost folosite. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.ro/revista_medJindex. Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere.

Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. Marime litere: 14 pt titluri. Tip litera: Times New Roman sau Aria!.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. Distants Intre randuri: 1. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. carte de rezumate).1. Lupuleasa D . Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. 1.1). U. ex. Se utilizeaza diacritice. Am J Nephrol.5 em.Tehnologie farmaceutica. ordinea citarilor. 2001. titlul articolului.S. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. prima ~i ultima pagina. Exemplu: Popovici I. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. [1. Pagina 10 din 12 . Aliniatul: max. 12 pt subtitluri ~i corp text. titlul cartii. numele revistei. anul aparitiei. 1997. Margini pagina: dreapta. volumul. unde este de 1 linie!). Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. Pentru titlul revistelor. Polirom.2].Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon.5 em. Kim SB et al . 1.1. National Library of Medicine. se scrie numele ei complet. sus ~ijos: 2. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. locul aparitiei. anul aparitiei. stanga: 3.3 se refera la figura 3 din capitolul 2). la 1.5 linii (cu exceptia tabelelor. 152-155. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. 17: 112-117. Iasi. editura. nutritie ~J dietetica. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. Exemplu: Chung DR. prima ~i ultima pagina. Zang WS.5 em. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. Ed. Daca revista nu este citata in Index Medicus. educatie fizica ~i sportiva. imediat dupa enuntarea informatiei. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos).2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). Se scrie numai pe 0 singura fata.

o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2.Marinescu nr. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3. Gh.ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4.265. interes: .173. Fax: +40.. Redactare . semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 . Tel: +40.claritate. Ce r ce t ar ii.210407. Conducator stiintific: Nume. Tema . . prenume.actualitate. Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. 265. E-mail: rectorat@umftgm. 38. 2155511111.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s . str.

..173. 21 04 07....... FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1.. Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5... Cer ce tar i i. Fax: +40.. Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4........ 265. D ..Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i. o Presedinte ! Membru in Comisia Numele... Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s . str...... Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: . Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3... E-mail: rectorat@umftgm.. 265.. Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ......ro nr. 2. prenumele §i semnatura: ..... 2155511111..Marinescu Tel: +40.. ...... 38...... Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6. Pagina 12 din 12 . Gh..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful