P. 1
Reg Licenta

Reg Licenta

|Views: 191|Likes:
Published by Zoltan Albert

More info:

Published by: Zoltan Albert on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

asistenta de farmacie. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. tehnica dentara.00 (sase). (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. Art.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. cu bibliografia aferenta. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. Art. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. iar pentru promovarea examenului de licenta. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. Proba scrisa Art. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta.00 (cinci). absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5. (3) Pentru promovarea unei probe. (2) Pentru specializarile medicina. Art. nutritie ~i dietetica. Pagina 2 din 12 . balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. rnoase. II. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. intr-o sesiune ulterioara. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii.

decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. medicina dentara ~i farmacie. inregistrare. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. d) Restul intrebarilor pot avea doua. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. studentii pot consulta. c) Din totalul intrebarilor. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. asistenta de farmacie. 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. fiecare cu 5 variante de raspuns. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. tehnica dentara. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). baza de date pentru concursul de Rezidentiat. Art. educatie fizica ~i sportiva. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. nutritie si dietetica. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. Art. disponibila pe site-ul Universitatii. care contine 120 de tntrebari. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. Pagina 3 din 12 . (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. moase. pentru orientare. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. cat si lntrebari la prima vedere. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. in caz de completare gresita a grilei. 9 (1) Pentru specializarile medicina. in sal a la care a fost repartizat. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. pana la expirarea timpului de examen. inclusiv din punct de vedere disciplinar. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. aduna grilele completate de studenti.Art. (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. Art. transmisie. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is.

studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. ITI. afisarea grilelor corecte. Art. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. pentru autoevaluarea studentilor. (4) La expirarea timpului alocat probei.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. Art. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. cu ajutorul unui soft specific de corectare. IV. facultatii ~i Art. in conformitate cu prezentul Regulament. la avizierul pe site-ul Universitatii. Art. consumabile necesare). 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. in conformitate cu prezentul Regulament. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. grile albe. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. Art. Proba practica Art. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. Art. de catre Comisia probei scrise. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. a rezultatelor la proba scrisa. la sediul Comisiei de licenta.

(structura. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. Pagina 5 din 12 . 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. Secretarul nu are drept de notare. Art. Art. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. prevazuta in anexa nr. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific.Art. 3 a prezentului Regulament. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. Art. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. intr-un program de realizare de prezentari. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. Fisa de evaluare a lucrarii. Art. 1 a prezentului regulament. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. la data examenului. 3 membri ~i un secretar. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. bibliografie) prevazute in anexa nr. Art. cu drept de notare. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. (2) Membrii Comisiei de evaluare. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. pe baza formularului prevazut in anexa nr. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. 2 a prezentului Regulament. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. pe baza unui material creat de absolvent. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta.

(3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. 4 a prezentului Regulament. Prorector didactic. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. prevazuta in anexa nr. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. v. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. 4). (5) Atat componenta comisiilor. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. acorda note. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. Dispozitii finale Art. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. acorda 0 nota de la 1 la 10. conduce discutiile pe marginea lucrarii. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. Art. nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei.Art. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. 3). nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. (2) Fiecare membru al comisiei. Art. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ .

ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. Student.Marinescu nr. Ce r cet ar ii. E-mail: rectorat@umftgm. str. Gh. 38. Semnatura Conducator stiintific.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. 2155511111. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . Semnatura Decan. Fax: +40. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 .210407.265.173. Tel: +40. 265.

Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics. E-mail: rectorat@umftgm. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei.173. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i.RII DE LICENT A.ro RECOMANDA.. Documentare generala care se presupune cii. metoda pe care 0 vom urma este ..210407..Marinescu nr. Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA. Ce rcet ar ii. P ARTEA GENERALA. 265. trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine. Fax: +40.. 2.. " • "cercetarile precedente au ararat ca . 38.. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . " • "in prima parte ne propunem sa . Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . str.. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului... 2155511111.ru 1. " • "astfel.. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului .. Tel: +40. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul. experimentale sau studii clinice.265. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata. Gh.

Clujul Medical http://www. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. daca este cazul. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: .indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15.ro. Este obligatorie consultarea si citarea. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.revistafarmacia.tmj.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu. a revistelor rornanesti de specialitate (ex.ro. Pagina 9 din 12 . Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi).html. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. moase.ro/cjmedJ. inclusiv tratate). tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata.umfcluj. Timisoara Medical Journal www. respectiv mijloacele care au fost folosite. asistenta de farmacie. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere.umftgm. tehnica dentara. tipul de studiu.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu. Farmacia www.bib. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata.ro/revista_medJindex. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ). Indicii bibliografici nu se tree in titlu.

Distants Intre randuri: 1. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. stanga: 3. Am J Nephrol. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor.1). Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. ordinea citarilor. National Library of Medicine. Polirom. 17: 112-117. ex. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. Zang WS. titlul articolului.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. Marime litere: 14 pt titluri. Exemplu: Chung DR. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor.5 em. Tip litera: Times New Roman sau Aria!. prima ~i ultima pagina. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. numele revistei. locul aparitiei. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. Ed. editura. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. carte de rezumate). imediat dupa enuntarea informatiei.5 em. la 1.2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). anul aparitiei. 1997. prima ~i ultima pagina. se scrie numele ei complet. 2001.S.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. Pentru titlul revistelor.Tehnologie farmaceutica. Margini pagina: dreapta. 1. 12 pt subtitluri ~i corp text. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos).1. Pagina 10 din 12 . [1.3 se refera la figura 3 din capitolul 2). abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. Lupuleasa D . titlul cartii. Daca revista nu este citata in Index Medicus. unde este de 1 linie!).2]. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). Aliniatul: max. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. Kim SB et al . volumul. sus ~ijos: 2.5 linii (cu exceptia tabelelor. educatie fizica ~i sportiva. Iasi. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. 152-155. 1. nutritie ~J dietetica.5 em. anul aparitiei. Exemplu: Popovici I.1. Se utilizeaza diacritice. U. Se scrie numai pe 0 singura fata. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified).

Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s .265. Fax: +40. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 .ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. 265. Redactare . 38. Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: .173. str. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6.actualitate. Conducator stiintific: Nume.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. . Ce r ce t ar ii. 2155511111. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5.Marinescu nr. E-mail: rectorat@umftgm.210407. Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2..claritate. interes: . Tel: +40. Gh. prenume. Tema .

....... prenumele §i semnatura: . Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ..Marinescu Tel: +40...... FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1. 265......... 38.. 265............ Cer ce tar i i.. Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4.... E-mail: rectorat@umftgm.. Pagina 12 din 12 .. Fax: +40. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s .. Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5. Gh.. 2155511111. o Presedinte ! Membru in Comisia Numele. Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: . Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3. Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6. 21 04 07.. D .....173......Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i...... str... . 2..ro nr...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->