P. 1
Reg Licenta

Reg Licenta

|Views: 191|Likes:
Published by Zoltan Albert

More info:

Published by: Zoltan Albert on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

(4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. intr-o sesiune ulterioara. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. tehnica dentara. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. asistenta de farmacie. Proba scrisa Art.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta.00 (sase). Art. (2) Pentru specializarile medicina. Art. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. iar pentru promovarea examenului de licenta. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala.00 (cinci). 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. nutritie ~i dietetica. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. Pagina 2 din 12 . urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. (3) Pentru promovarea unei probe. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. Art. rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. cu bibliografia aferenta. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. II. rnoase. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament.

EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. studentii pot consulta. tehnica dentara. disponibila pe site-ul Universitatii. pentru orientare. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. pana la expirarea timpului de examen. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. medicina dentara ~i farmacie. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. d) Restul intrebarilor pot avea doua. aduna grilele completate de studenti. inclusiv din punct de vedere disciplinar. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. in caz de completare gresita a grilei. 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. cat si lntrebari la prima vedere. nutritie si dietetica. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. educatie fizica ~i sportiva. Art. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. transmisie. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. care contine 120 de tntrebari. asistenta de farmacie. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. fiecare cu 5 variante de raspuns. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). Pagina 3 din 12 . (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. Art. c) Din totalul intrebarilor. 9 (1) Pentru specializarile medicina. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . in sal a la care a fost repartizat. Art. moase. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. inregistrare.Art. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare.

Art.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. in conformitate cu prezentul Regulament. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. ITI. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. pentru autoevaluarea studentilor. Proba practica Art. a rezultatelor la proba scrisa. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. Art. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. Art. grile albe. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. Art. IV. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. de catre Comisia probei scrise. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. la avizierul pe site-ul Universitatii. (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. Art. cu ajutorul unui soft specific de corectare. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. consumabile necesare). in conformitate cu prezentul Regulament. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. (4) La expirarea timpului alocat probei. afisarea grilelor corecte. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. la sediul Comisiei de licenta. facultatii ~i Art.

Fisa de evaluare a lucrarii. Art. bibliografie) prevazute in anexa nr. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. (structura. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. cu drept de notare. pe baza formularului prevazut in anexa nr. Art. Secretarul nu are drept de notare. Art. intr-un program de realizare de prezentari. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. Art. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. Art. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca.Art. (2) Membrii Comisiei de evaluare. la data examenului. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. pe baza unui material creat de absolvent. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. 1 a prezentului regulament. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. 3 a prezentului Regulament. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. 3 membri ~i un secretar. Pagina 5 din 12 . (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. 2 a prezentului Regulament. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. prevazuta in anexa nr.

(3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. acorda 0 nota de la 1 la 10. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. 4). (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. conduce discutiile pe marginea lucrarii. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. v. (2) Fiecare membru al comisiei. acorda note. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. Art. (5) Atat componenta comisiilor. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. Art. 3). 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. prevazuta in anexa nr. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. Dispozitii finale Art. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. 4 a prezentului Regulament. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta.Art. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . Prorector didactic. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte.

str. Ce r cet ar ii. 265. 2155511111. Semnatura Conducator stiintific.ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. 38.Marinescu nr. Gh. Tel: +40. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 .265.173. E-mail: rectorat@umftgm.210407. Student.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Fax: +40. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . Semnatura Decan.

este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . Gh. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului.. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine.210407. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice... Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei. 265. metoda pe care 0 vom urma este .. 2.. str.ru 1.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram .RII DE LICENT A... Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s.. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata. P ARTEA GENERALA. Documentare generala care se presupune cii. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini. Fax: +40.. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului . Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice. Tel: +40. 38. Ce rcet ar ii.ro RECOMANDA. experimentale sau studii clinice.265.. " • "astfel. " • "in prima parte ne propunem sa .. E-mail: rectorat@umftgm. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul.Marinescu nr. trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i. Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA. " • "cercetarile precedente au ararat ca .173. 2155511111.

tmj. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ). Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.ro/cjmedJ. iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. tipul de studiu. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi).ro/revista_medJindex. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu. Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere. a revistelor rornanesti de specialitate (ex. tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata. respectiv mijloacele care au fost folosite. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare.ro. moase. Indicii bibliografici nu se tree in titlu.umfcluj.revistafarmacia.html. Clujul Medical http://www. Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. asistenta de farmacie. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: .indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . Pagina 9 din 12 . cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text.ro. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. Farmacia www. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. Timisoara Medical Journal www. tehnica dentara. inclusiv tratate). Este obligatorie consultarea si citarea. daca este cazul.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu.umftgm.bib.

Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. Lupuleasa D . Aliniatul: max. unde este de 1 linie!). 12 pt subtitluri ~i corp text. 1.S.5 linii (cu exceptia tabelelor. editura. Marime litere: 14 pt titluri.Tehnologie farmaceutica. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). Margini pagina: dreapta. titlul cartii. Ed. 152-155. Distants Intre randuri: 1. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. 17: 112-117. se scrie numele ei complet. la 1. Iasi. Exemplu: Chung DR. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. [1. stanga: 3. Exemplu: Popovici I. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. Daca revista nu este citata in Index Medicus. anul aparitiei. Kim SB et al . U.5 em. imediat dupa enuntarea informatiei.3 se refera la figura 3 din capitolul 2). volumul.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon.1. Zang WS. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. educatie fizica ~i sportiva. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. Polirom. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). locul aparitiei. prima ~i ultima pagina. Se scrie numai pe 0 singura fata.2]. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice.2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). 1. 2001. prima ~i ultima pagina. National Library of Medicine. Pentru titlul revistelor. titlul articolului.5 em.1). nutritie ~J dietetica. Tip litera: Times New Roman sau Aria!. Se utilizeaza diacritice.5 em. Am J Nephrol. carte de rezumate). 1997.1. Pagina 10 din 12 . Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. numele revistei. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. ordinea citarilor. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos). ex. sus ~ijos: 2.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. anul aparitiei.

38. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. prenume.actualitate.ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 . Redactare . Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4. E-mail: rectorat@umftgm. interes: . Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3.265.210407.173. 265. .claritate. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. 2155511111. Gh. str.. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2. Ce r ce t ar ii. Tel: +40. Fax: +40. Tema . Conducator stiintific: Nume. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s .Marinescu nr.

...... Cer ce tar i i.......... Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5.. str... Pagina 12 din 12 .. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s .ro nr....... 38..173... E-mail: rectorat@umftgm.... prenumele §i semnatura: .. Gh....... 2. Fax: +40. Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3... Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4. 2155511111...... FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1. Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6.... o Presedinte ! Membru in Comisia Numele...Marinescu Tel: +40..... . D .. 265.. Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta . 265. Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: ... 21 04 07.Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->