Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

00 (sase). Art. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. tehnica dentara. iar pentru promovarea examenului de licenta. cu bibliografia aferenta. intr-o sesiune ulterioara. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. Pagina 2 din 12 . 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5. nutritie ~i dietetica. asistenta de farmacie. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. II. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. rnoase. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. Art. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta.00 (cinci). Art. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. Proba scrisa Art. (3) Pentru promovarea unei probe.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. (2) Pentru specializarile medicina. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati.

trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. care contine 120 de tntrebari. Pagina 3 din 12 . asistenta de farmacie. nutritie si dietetica. in sal a la care a fost repartizat. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. educatie fizica ~i sportiva. moase. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. aduna grilele completate de studenti. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. pentru orientare. transmisie. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. inclusiv din punct de vedere disciplinar. pana la expirarea timpului de examen. c) Din totalul intrebarilor. fiecare cu 5 variante de raspuns. Art. Art. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. d) Restul intrebarilor pot avea doua. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. cat si lntrebari la prima vedere. Art. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. 9 (1) Pentru specializarile medicina. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. inregistrare. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. in caz de completare gresita a grilei. tehnica dentara. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . studentii pot consulta. disponibila pe site-ul Universitatii. medicina dentara ~i farmacie.Art. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare.

(2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. facultatii ~i Art. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. in conformitate cu prezentul Regulament. a rezultatelor la proba scrisa. Art. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. Art. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. grile albe. IV. la sediul Comisiei de licenta. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. in conformitate cu prezentul Regulament. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. Art. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. de catre Comisia probei scrise. afisarea grilelor corecte. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. cu ajutorul unui soft specific de corectare. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. pentru autoevaluarea studentilor. (4) La expirarea timpului alocat probei. ITI. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. Art. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. la avizierul pe site-ul Universitatii. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. Proba practica Art. consumabile necesare). Art. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor.

Art. la data examenului. prevazuta in anexa nr. cu drept de notare. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific.Art. pe baza formularului prevazut in anexa nr. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. bibliografie) prevazute in anexa nr. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. (structura. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. (2) Membrii Comisiei de evaluare. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. Art. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. Pagina 5 din 12 . Secretarul nu are drept de notare. 3 membri ~i un secretar. 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. 2 a prezentului Regulament. Art. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. 1 a prezentului regulament. Art. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. Art. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. pe baza unui material creat de absolvent. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. Fisa de evaluare a lucrarii. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. intr-un program de realizare de prezentari. 3 a prezentului Regulament.

acorda note. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. 3). 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta.Art. prevazuta in anexa nr. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. 4 a prezentului Regulament. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. Art. Dispozitii finale Art. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. (2) Fiecare membru al comisiei. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. Prorector didactic. v. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. 4). 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. conduce discutiile pe marginea lucrarii. acorda 0 nota de la 1 la 10. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. (5) Atat componenta comisiilor. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. Art. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare.

E-mail: rectorat@umftgm.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Student.ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 . Ce r cet ar ii. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . Fax: +40. Gh. str. Tel: +40. Semnatura Decan. 2155511111. 38.210407.Marinescu nr.173. 265. Semnatura Conducator stiintific.265.

Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata.. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s.265. E-mail: rectorat@umftgm. experimentale sau studii clinice... Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini. " • "cercetarile precedente au ararat ca . trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie. Ce rcet ar ii. Tel: +40. Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . P ARTEA GENERALA. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine. " • "in prima parte ne propunem sa . 38.. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului.. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei.. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . 265.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i...RII DE LICENT A. Documentare generala care se presupune cii. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului . 2.. Gh. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul..ro RECOMANDA.210407. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice.. 2155511111. Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics.173.Marinescu nr. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice. " • "astfel. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice. metoda pe care 0 vom urma este . Fax: +40. str.ru 1.

indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . Indicii bibliografici nu se tree in titlu. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15. tehnica dentara.umfcluj.ro/cjmedJ. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala.bib. moase. iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat. a revistelor rornanesti de specialitate (ex.ro/revista_medJindex. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. respectiv mijloacele care au fost folosite. tipul de studiu. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. asistenta de farmacie. Este obligatorie consultarea si citarea. cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente.umftgm. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi). daca este cazul. tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). Pagina 9 din 12 . Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. inclusiv tratate).ro. Timisoara Medical Journal www.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata. Farmacia www. in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ). Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere.html. Clujul Medical http://www. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www.tmj.revistafarmacia.ro.

la 1. stanga: 3. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. 152-155. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. carte de rezumate). abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon. ordinea citarilor. Lupuleasa D .3 se refera la figura 3 din capitolul 2). anul aparitiei. Distants Intre randuri: 1. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. prima ~i ultima pagina.5 em. imediat dupa enuntarea informatiei. Kim SB et al . prima ~i ultima pagina.2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. 12 pt subtitluri ~i corp text. [1.2]. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. Exemplu: Popovici I. 1997. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. Pagina 10 din 12 . Iasi. Exemplu: Chung DR.5 em. Se utilizeaza diacritice. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). Tip litera: Times New Roman sau Aria!. anul aparitiei. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. sus ~ijos: 2. National Library of Medicine. Zang WS. U.5 em. unde este de 1 linie!). 1. se scrie numele ei complet. Ed. 2001. 17: 112-117. Polirom.S.1. Margini pagina: dreapta. Aliniatul: max. Daca revista nu este citata in Index Medicus.1). educatie fizica ~i sportiva.5 linii (cu exceptia tabelelor. Am J Nephrol. numele revistei. Se scrie numai pe 0 singura fata. locul aparitiei.Tehnologie farmaceutica. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos). Pentru titlul revistelor. nutritie ~J dietetica.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. volumul. titlul cartii. Marime litere: 14 pt titluri. ex. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). titlul articolului. 1. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista.1. editura.

38. 265. Tel: +40. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s . Redactare . semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 .Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Tema . Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: .Marinescu nr. E-mail: rectorat@umftgm. Fax: +40.173. Conducator stiintific: Nume. Ce r ce t ar ii. prenume. 2155511111..210407. Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3.claritate.ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. Gh. str.265. interes: .actualitate. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. .

...... . prenumele §i semnatura: .... Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4.... Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6. 2.. E-mail: rectorat@umftgm.........ro nr..... Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ........ 38.Marinescu Tel: +40. Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: . Cer ce tar i i....... Pagina 12 din 12 .. str.... Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5..Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s ....173..... Gh..... 2155511111... 265. 21 04 07. FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1..... 265. D . Fax: +40. o Presedinte ! Membru in Comisia Numele. Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful