Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. II. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. Art. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare.00 (sase). b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. tehnica dentara. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. iar pentru promovarea examenului de licenta. nutritie ~i dietetica. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. intr-o sesiune ulterioara. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. Proba scrisa Art. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. rnoase. Pagina 2 din 12 . rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. (2) Pentru specializarile medicina. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. Art. cu bibliografia aferenta.00 (cinci).(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. asistenta de farmacie. Art. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. (3) Pentru promovarea unei probe. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta.

(2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. cat si lntrebari la prima vedere. nutritie si dietetica. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. pana la expirarea timpului de examen. studentii pot consulta. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. Pagina 3 din 12 . (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. moase. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. medicina dentara ~i farmacie. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. d) Restul intrebarilor pot avea doua. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. care contine 120 de tntrebari. (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. Art. fiecare cu 5 variante de raspuns. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare.Art. Art. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. transmisie. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). c) Din totalul intrebarilor. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). tehnica dentara. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. in caz de completare gresita a grilei. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. asistenta de farmacie. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. inclusiv din punct de vedere disciplinar. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. disponibila pe site-ul Universitatii. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. educatie fizica ~i sportiva. inregistrare. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. aduna grilele completate de studenti. pentru orientare. 9 (1) Pentru specializarile medicina. Art. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. in sal a la care a fost repartizat.

in conformitate cu prezentul Regulament. cu ajutorul unui soft specific de corectare. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. a rezultatelor la proba scrisa. facultatii ~i Art. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. pentru autoevaluarea studentilor. in conformitate cu prezentul Regulament. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. ITI. Art. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. de catre Comisia probei scrise. grile albe. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. Art. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. Proba practica Art. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. Art. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. afisarea grilelor corecte. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. Art. la sediul Comisiei de licenta. consumabile necesare). (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. la avizierul pe site-ul Universitatii. IV. Art. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. (4) La expirarea timpului alocat probei.

Art. cu drept de notare. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. 3 a prezentului Regulament. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. la data examenului. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. bibliografie) prevazute in anexa nr. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. pe baza unui material creat de absolvent. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. Fisa de evaluare a lucrarii. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. Pagina 5 din 12 . 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. (2) Membrii Comisiei de evaluare. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. Secretarul nu are drept de notare. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. 1 a prezentului regulament. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. Art. Art. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. pe baza formularului prevazut in anexa nr. Art. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. 3 membri ~i un secretar. 2 a prezentului Regulament. prevazuta in anexa nr. intr-un program de realizare de prezentari. 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. (structura. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. Art. Art.

preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. conduce discutiile pe marginea lucrarii. (2) Fiecare membru al comisiei. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. 4 a prezentului Regulament. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. prevazuta in anexa nr. Dispozitii finale Art. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. Art. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. v. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. (5) Atat componenta comisiilor. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. acorda note. Prorector didactic.Art. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. acorda 0 nota de la 1 la 10. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. 4). (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. 3). (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. Art. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei.

ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. Semnatura Decan.265. Student. Semnatura Conducator stiintific.Marinescu nr. Gh. Tel: +40. str.210407. Fax: +40. Ce r cet ar ii. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 .173. 2155511111. E-mail: rectorat@umftgm. 38. 265.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i.

se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i.. Tel: +40.ru 1.. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s. Documentare generala care se presupune cii.ro RECOMANDA. Ce rcet ar ii.. experimentale sau studii clinice.265.. 265..Marinescu nr. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul.173.. P ARTEA GENERALA. " • "in prima parte ne propunem sa . trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului . " • "astfel.210407.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . E-mail: rectorat@umftgm. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . 2. str. " • "cercetarile precedente au ararat ca .. 2155511111. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini.RII DE LICENT A.... " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului. Fax: +40. metoda pe care 0 vom urma este . Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA. Gh. 38. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata. Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice.. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine.

in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . Este obligatorie consultarea si citarea. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15.bib. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www.ro. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise).html. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. Clujul Medical http://www.ro. daca este cazul. inclusiv tratate). a revistelor rornanesti de specialitate (ex. Pagina 9 din 12 . iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. Indicii bibliografici nu se tree in titlu. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala.ro/cjmedJ. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi).ro/revista_medJindex. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare. asistenta de farmacie. tehnica dentara. Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu.indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere. tipul de studiu.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu.tmj. tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata. moase.umfcluj. respectiv mijloacele care au fost folosite. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ). Farmacia www. Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata. Timisoara Medical Journal www.revistafarmacia.umftgm. Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.

17: 112-117. se scrie numele ei complet. Exemplu: Chung DR. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. 12 pt subtitluri ~i corp text. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. Kim SB et al . pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. 2001.1). prima ~i ultima pagina. ordinea citarilor. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. imediat dupa enuntarea informatiei. Aliniatul: max.5 em. Lupuleasa D . National Library of Medicine.2]. 152-155. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. la 1. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. ex. 1.5 em.1. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. 1997. nutritie ~J dietetica. Ed. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos).S. titlul cartii. Polirom. titlul articolului. locul aparitiei. prima ~i ultima pagina.Tehnologie farmaceutica. Se utilizeaza diacritice.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. Se scrie numai pe 0 singura fata. anul aparitiei.3 se refera la figura 3 din capitolul 2). carte de rezumate). iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. Marime litere: 14 pt titluri. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. Am J Nephrol. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. unde este de 1 linie!).5 linii (cu exceptia tabelelor. Iasi. Exemplu: Popovici I. Distants Intre randuri: 1. educatie fizica ~i sportiva. sus ~ijos: 2. stanga: 3. numele revistei. 1. Pentru titlul revistelor. Pagina 10 din 12 . Margini pagina: dreapta. Zang WS. editura. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2.5 em. U. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. Daca revista nu este citata in Index Medicus. volumul.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon. [1.2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3).1. Tip litera: Times New Roman sau Aria!. anul aparitiei.

Ce r ce t ar ii. Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . E-mail: rectorat@umftgm. prenume. Tel: +40. 2155511111. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s . o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. 38. Fax: +40. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3.265. Tema . Conducator stiintific: Nume. str.actualitate.Marinescu nr.claritate.ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. 265.. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 . interes: . Redactare .210407. . Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5. Gh.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i.173.

.. 265... Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s .. Fax: +40..... 2. o Presedinte ! Membru in Comisia Numele.. Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ........ ... FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1.. Gh.. Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: .. 265. prenumele §i semnatura: ...... Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4.. E-mail: rectorat@umftgm..Marinescu Tel: +40....Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i. str........ Cer ce tar i i. D . Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6............ Pagina 12 din 12 ..... 21 04 07. 2155511111. 38....173.. Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3...ro nr. Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5..