Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati.00 (cinci). (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. (3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. (2) Pentru specializarile medicina. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. cu bibliografia aferenta. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. Art. tehnica dentara. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. Pagina 2 din 12 . absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5. rnoase. iar pentru promovarea examenului de licenta. asistenta de farmacie. (3) Pentru promovarea unei probe. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. Proba scrisa Art. Art. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. Art. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. intr-o sesiune ulterioara. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. II. rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. nutritie ~i dietetica. cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta.00 (sase).

Art. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii. tehnica dentara. pana la expirarea timpului de examen. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. in sal a la care a fost repartizat. Art. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. moase. Art. 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. nutritie si dietetica. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. cat si lntrebari la prima vedere. fiecare cu 5 variante de raspuns. asistenta de farmacie. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. in caz de completare gresita a grilei. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. (4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. disponibila pe site-ul Universitatii. care contine 120 de tntrebari. d) Restul intrebarilor pot avea doua. aduna grilele completate de studenti. transmisie. inclusiv din punct de vedere disciplinar. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. Pagina 3 din 12 . c) Din totalul intrebarilor. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. educatie fizica ~i sportiva. studentii pot consulta. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. Art. medicina dentara ~i farmacie. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala . pentru orientare. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). 9 (1) Pentru specializarile medicina. inregistrare.

in conformitate cu prezentul Regulament. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. Art. afisarea grilelor corecte. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. a rezultatelor la proba scrisa. Art. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. (4) La expirarea timpului alocat probei. Art. Art. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. Art. in conformitate cu prezentul Regulament. cu ajutorul unui soft specific de corectare. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta. grile albe. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. Proba practica Art. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. ITI. IV.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. pentru autoevaluarea studentilor. consumabile necesare). (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. de catre Comisia probei scrise. la avizierul pe site-ul Universitatii. la sediul Comisiei de licenta. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . facultatii ~i Art.

(2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. 2 a prezentului Regulament. Art. pe baza formularului prevazut in anexa nr. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. Art. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea.Art. Art. cu drept de notare. Art. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. bibliografie) prevazute in anexa nr. pe baza unui material creat de absolvent. la data examenului. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. Secretarul nu are drept de notare. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. prevazuta in anexa nr. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. Art. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. (structura. 1 a prezentului regulament. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. 3 a prezentului Regulament. Fisa de evaluare a lucrarii. (2) Membrii Comisiei de evaluare. Pagina 5 din 12 . 24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. intr-un program de realizare de prezentari. 3 membri ~i un secretar.

prevazuta in anexa nr. acorda note. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. 4 a prezentului Regulament. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. Art. Prorector didactic. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. Art. nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta. Dispozitii finale Art. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. 29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. 3). primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. conduce discutiile pe marginea lucrarii. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. (5) Atat componenta comisiilor. (2) Fiecare membru al comisiei. v. acorda 0 nota de la 1 la 10. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta.Art. 4). (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii.

Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. E-mail: rectorat@umftgm. Tel: +40. Ce r cet ar ii. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 . 265. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . Fax: +40. Gh.265. Student.210407. str. 38.173. Semnatura Conducator stiintific.Marinescu nr. 2155511111.ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data. Semnatura Decan.

Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului .. Fax: +40. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 ...Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i.. Gh.ro RECOMANDA. E-mail: rectorat@umftgm.. str. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice.. metoda pe care 0 vom urma este . Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA.210407. 2155511111. Documentare generala care se presupune cii. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s.173. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini.265. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine.. 265.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie. " • "astfel. experimentale sau studii clinice. 2. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului...RII DE LICENT A. " • "in prima parte ne propunem sa . Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics. Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice. Tel: +40.Marinescu nr. " • "cercetarile precedente au ararat ca .. se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata. 38..ru 1. P ARTEA GENERALA. Ce rcet ar ii. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul.

iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala.ro/cjmedJ. Clujul Medical http://www. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata.indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii . Este obligatorie consultarea si citarea. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. asistenta de farmacie.revistafarmacia. a revistelor rornanesti de specialitate (ex.ro. inclusiv tratate). Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare.tmj. Farmacia www. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www.ro/revista_medJindex. Indicii bibliografici nu se tree in titlu. tehnica dentara. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.ro. Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. moase. cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente. Timisoara Medical Journal www. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi).bib. respectiv mijloacele care au fost folosite. tipul de studiu. daca este cazul.umftgm.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura.umfcluj. in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ).html. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15. Pagina 9 din 12 . tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii.

pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos). Iasi. unde este de 1 linie!). Tip litera: Times New Roman sau Aria!. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului). Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). Pagina 10 din 12 . Ed. semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. Exemplu: Chung DR. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. [1. National Library of Medicine. 1.5 em.5 linii (cu exceptia tabelelor. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4. Marime litere: 14 pt titluri. Daca revista nu este citata in Index Medicus. editura. Se scrie numai pe 0 singura fata.1. carte de rezumate). Zang WS. Lupuleasa D .2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). 1997. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. ordinea citarilor. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. Kim SB et al .1. Am J Nephrol.Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon. educatie fizica ~i sportiva. sus ~ijos: 2. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. anul aparitiei. titlul articolului.3 se refera la figura 3 din capitolul 2).Tehnologie farmaceutica. titlul cartii. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. numele revistei.5 em. 152-155.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. stanga: 3. 12 pt subtitluri ~i corp text. anul aparitiei. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor. volumul. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. Margini pagina: dreapta. Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. Exemplu: Popovici I. 2001. Se utilizeaza diacritice. 17: 112-117. imediat dupa enuntarea informatiei. prima ~i ultima pagina. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. Pentru titlul revistelor. Polirom.S.5 em. nutritie ~J dietetica. ex. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie. Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. Distants Intre randuri: 1. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. se scrie numele ei complet. prima ~i ultima pagina.2]. la 1.1). 1. Aliniatul: max. U. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. locul aparitiei.

210407.actualitate. 2155511111. Ce r ce t ar ii.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Gh. Tel: +40. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. Redactare . Tema . prenume.ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. . Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3. Conducator stiintific: Nume. 265. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 . interes: . Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s . Fax: +40. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2. str.claritate.Marinescu nr.173. E-mail: rectorat@umftgm.265.. Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4. 38. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5.

... Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta ...ro nr..Marinescu Tel: +40............. Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6. 2.. 21 04 07. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s .. Gh......Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i. prenumele §i semnatura: .....173.... o Presedinte ! Membru in Comisia Numele. E-mail: rectorat@umftgm... 38. D ... Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3. Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: . str. Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4..... Pagina 12 din 12 . 265.......... 265. Fax: +40.... 2155511111.... FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1. Cer ce tar i i.... Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5. ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful