Ministerul

ROMANIA Edu c at ie i, Ce rce t ar ii, Tineretului

~i Sportului

UNIVERSITATEA DE MEDICINA din T ARGU-MURE$

$1 FARMACIE .

Adresa: 540139 Targu-Mu r e s, st r , Gh.Mar ine sc u nr. 38, Tel: +40. 265. 2155511111,173, Fax: +40.265.210407, E-mail: rectorat@umftgm.ro

REGULAMENTULEXAMENULUIDELICENTA LA UNIVERSITATEA DE MEDIC INA ~I FARMACIE
I. Dispozitii generale Art. 1 Studiile universitare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures se finalizeaza prin examenul de licenta, care are ca scop validarea cunostintelor profesionale ale absolventilor. Art. 2 (I) Examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, in luna septembrie ~i in luna februarie ale fiecarui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universitatii si publicat prin afisare la Decanatele Facultatilor , cu cel putin 4 luni inainte de data examenului de licenta. (2) Pentru situatii exceptionale, bine documentate, Biroul Senatului poate aproba prelungirea perioadei de sustinere a examenului de licenta dupa aceeasi metodologie descrisa in prezentul regulament. (3) Biroul Consiliului Facultatii coordoneaza organizarea si desfasurarea examenului de licenta. (4) Comisia de licenta este alcatuita din: comisia de specialisti ai probei scrise, comisiile de supraveghere, comisia probei practice, comisiile pentru sustinerea lucrarilor de licenta. (5) Presedintele Comisiei de licenta pe facultate este Decanul Facultatii sau, in absenta sa, unul dintre membrii Biroului de Consiliu, delegat de acesta. Art. 3 (I) Participarea studentilor la examenul de licenta este conditionata de promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu la facultatile de medicina si medicina dentara, 5 ani de studiu la facultatea de farmacie, 4 ani de studiu la specializarile: asistenta medicala generala si moase si 3 ani de studiu la specializarile: tehnica dentara, asistenta de farmacie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, nutritie si dietetica, educatie fizica si sportiva. (2) Inscrierea la examenul de licenta se realizeaza la Decanatele Facultatilor, in perioada anuntata. (3) Taxa de participare la examenul de licenta este stabilita si se achita conform reglementarilor

Universitatii,
Art. 4 (I) Examenul de licenta cuprinde urmatoarele probe: a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, prin proba scrisa si proba practica (acolo unde exista prevederi specifice unor facultati sau specializari legate de existenta probei practice). b) sustinerea publica a lucrarii de licenta. Pagina 1 din 12

(3) Pentru specializarile asistenta medicala generala. Pagina 2 din 12 . rnoase. nutritie ~i dietetica. (2) Comisia probei scrise este fermata din cadre didactice. in conformitate cu specificul fiecarei specializari. Art. iar pentru promovarea examenului de licenta. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. specialisti in domeniile tematicii de examen ~i include un presedinte ~i un numar de membri corespunzator domeniilor de specialitate incluse in examenul de licenta. (2) Pentru specializarile medicina.00 (sase) la examenul de licenta implica necesitatea repetarii integrale a examenului de licenta. intr-o sesiune ulterioara. educatie fizica ~i sportiva: a) Tematica probei scrise cuprinde aspecte din disciplinele de specialitate stabilite la nivelul decanatelor. b) Tematica ~i bibliografia probei scrise se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor Facultatilor ~i pe site-ul universitatii. asistenta de farmacie. (4) Repetarea unei probe sau a examenului de licenta este conditionata de inscriere ~i de achitarea taxelor stabilite de conducerea Universitatii. cu recunoasterea notelor obtinute in sesiunea anterioara. (2) Pentru rncalcarea regulilor de disciplina in timpul examenului de licenta se aplica prevederiie Regulamentului didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii. aprobata prin Hotararile Consiliilor fiecarei facultati. (3) Pentru promovarea unei probe. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. 8 (1) Subiectele se elaboreaza de catre Comisia de specialisti ai probei scrise. in termen de 0 luna de la data publicarii tematicii ~i bibliografiei pentru examenul de admitere la rezidentiat pentru anul in curs. 6 (1) Regulile de disciplina generale pentru participarea la examene. 7 (1) Proba scrisa consta intr-un examen de tip grila din tematica ~i bibliografia de specialitate. (3) Repetarea unei probe nepromovate sau a intregului examen de licenta se poate face de eel mult trei ori in decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor. rnedicina dentara ~i farmacie: a) Tematica probei scrise reprezinta 80% din tematica examenului de admitere la rezidentiat pentru anul in curs.00 (cinci). cu cel putin 6 luni inainte de inceperea examenului de licenta. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare.00 (sase). Art. Proba scrisa Art. 5 (1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenta permite accesulla celelalte probe din sesiunea respectiva. absolventul trebuie sa obtina eel putin media 6. prevazute de Regulamentul didactic ~i de activitate profesionala al Universitatii sunt valabile ~i pentru examenul de licenta ~i se completeaza cu prevederile prezentului Regulament. II. urmand ca proba neprornovata sa mai poata fi sustinuta lntr-o sesiune ulterioara. cu bibliografia aferenta. Art. tehnica dentara. absolventul trebuie sa obtina cel putin nota 5.(2) Nota examenului de licenta reprezinta media aritrnetica dintre media note lor obtinute la proba scrisa ~i la proba practica ( acolo unde este cazul) ~i nota obtinuta la prezentarea ~i sustinerea lucrarii de licenta. (2) Obtinerea unei medii mai mici de 6.

(4) Nu este perrnisa intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare. comisia de specialisti ai probei scrise elaboreaza un caiet de examen in doua pana la patru variante (in functie de numarul de absolventi). (3) Presedintele raspunde de buna desfasurare a probei scrise. pentru orientare. minim 2 membri si un secretar (numarul membrilor comisiei de supraveghere se stabileste in functie de numarul studentilor din sal a respectiva). inregistrare. nutritie si dietetica. care contine 120 de tntrebari. baza de date pentru concursul de Rezidentiat. b) Din fiecare tema cuprinsa in tematica de examen se elaboreaza 3 intrebari. Art. precum si cu oricare alte surse de inforrnatie scrisa sau pe suport electronic. educatie fizica ~i sportiva. medicina dentara ~i farmacie: a) Comisia de specialisti a probei scrise elaboreaza un caiet de examen in patru variante. medicina dentara ~i farmacie. c) Din totalul intrebarilor. comunica adresa sediului Comisiei de licenta pentru depunerea eventualelor contestatii. Art. aduna grilele completate de studenti. (2) Intrebarile elaborate de Comisie pot fi atat din baza de date pusa la dispozitia studentilor. disponibila pe site-ul Universitatii. (5) Studentii pot solicita 0 noua grila alba. transmisie. fiecare cu 5 variante de raspuns. in sal a la care a fost repartizat. 10 (1) Pentru pregatirea probei scrise a examenului de licenta la specializarile medicina. care contine 100 de intrebari din tematica de specialitate. 11 (1) Cu 3 zile inainte de data probei scrise se afiseaza la Decanatele Facultatilor repartizarea pe sali a studentilor. decide Inlocuirea si anularea grilelor gresite. (2) Studentii trebuie sa fie prezenti la sala in care au fost repartizati cu 30 de minute lnainte de ora anuntata pentru inceperea examenului. 12 (1) Desfasurarea probei scrise este supravegheata de Comisiile de supraveghere stabilite pe sali si aprobate prin Hotararea Consiliului Facultatii cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. Art. in caz de completare gresita a grilei. tehnica dentara. pana la expirarea timpului de examen. d) Restul intrebarilor pot avea doua. moase. EI are urmatoarele atributii: verifica identitatea candidatilor la intrarea in sala. asistenta de farmacie. balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. cat si lntrebari la prima vedere. Pagina 3 din 12 . supravegheaza desfasurarea propriu-zisa a probei scrise. 9 (1) Pentru specializarile medicina. organizeaza repartizarea lor pe locurile din sala. prelucreaza instructiunile de completare a grilelor. in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. (2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcatuita din minim 4 cadre didactice: un presedinte. (2) Pentru specializarile asistenta medicala generala .Art. cametul de student si pix sau carioca cu cerneala neagra sau albastru inch is. In acest caz este necesara recompletarea tuturor datelor si a raspunsurilor corecte. inclusiv din punct de vedere disciplinar. 20% sunt cu un singur raspuns corect si se marcheaza cu (*). (3) Studentii trebuie sa aiba asupra lor actul de identitate valabil. trei sau patru raspunsuri corecte din cinci raspunsuri posibile. studentii pot consulta. Ie preda Comisiei de licenta in vederea corectarii ~i semneaza documentele aferente acestor atributii.

Art. in conformitate cu prezentul Regulament. studentii au la dispozitie 24 de ore pentru eventuala contestarea a notei obtinute. (3) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenta este de 3 ore de la data inmanarii ultimului caiet de examen. Proba practica Art. Art. se desfasoara in conformitate cu metodologia prevazuta la fiecare specializare. 18 (1) Dupa afisarea rezultatelor. studentii predau lucrarea ~i semneaza pentru aceasta. 15 (1) In termen de 60 de minute de la afisarea grilelor corecte. precum si alte atributii date in sarcina lor de presedintii comisiilor. 16 Corectarea caietelor de examen se realizeaza prin scanare. 13 (1) Subiectele pentru proba scrisa sunt aduse la salile de examen de delegatii stabiliti de Biroul Consiliului Facultatii. (2) Orice contestatie se adreseaza in scris Comisiei de licenta ~i se depune la Decanatele Facultatilor. la avizierul pe site-ul Universitatii. (5) Secretarii comisiilor de supraveghere asigura activitatea adrninistrativa a acestora: verificarea salilor de examen. de catre Comisia probei scrise. (4) La expirarea timpului alocat probei. consumabile necesare). Art. 19 (1) Proba practica la specializarile unde aceasta este prevazuta.(4) Membrii comisiilor de supraveghere asigura buna desfasurare a probei scrise in sala la care au fost repartizati si indeplinesc orice atributie data in sarcina lor de catre presedintele comisiei de supraveghere din care fac parte. in conformitate cu prezentul Regulament. studentii pot depune contestatii in scris referitoare la grile. (2) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 60 de minute de la incheierea termenului de contestare. preluarea ~i predarea materialelor necesare de la Decanatul Facultatii (lista studentilor. Comisia de licenta afiseaza grilele corecte. pentru autoevaluarea studentilor. la sediul Comisiei de licenta. care se vor constitui in persoane de legatura pentru orice problema aparuta in timpul probei scrise. grile albe. cu ajutorul unui soft specific de corectare. (3) Raspunsurile la contestatii se emit in termen de 24 de ore de la incheierea termenului de conte stare. ~i se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor ~i la sediul Comisiei de licenta. IV. 17 Rezultatele la proba scrisa se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. Art. ITI. 14 In termen de 30 de minute de la incheierea probei scrise in toate salile. Realizarea ~i sustinerea publica a lucrarii de licenta Pagina 4 din 12 . afisarea grilelor corecte. a rezultatelor la proba scrisa. Art. facultatii ~i Art.

24 (1) Prezentarea lucrarii de licenta se face prin expunere orala publica. cu eel putin 24 de ore inaintea sustinerii lucrarii. Incepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar. 20 (1) Pot fi conducatori stiintifici ai lucrarii de licenta cadre didactice ale Universitatii de Medicina si Farmacie cu titlul stiintific de doctor. Art. care trebuie sa cuprinda cele mai importante aspecte ale lucrarii. (4) Schimbarea de catre student a temei si / sau a conducatorului stiintific se face dupa informarea conducatorului stiintific initial. Art. (2) Lucrarea este elaborata si sustinuta in limba romana. Art. la data examenului. Art. pot fi cadre didactice ale Universitatii avand titlul stiintific de doctor. lncepand de la gradul de asistent universitar pana la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate care au titlul stiintific de doctor. este intocmita ~i depusa la seeretarul Comisiei respective de catre conducatorul stiintific.Art. bibliografie) prevazute in anexa nr. 23 (1) Finalizarea lucrarii de licenta este conditionata de obtinerea acordului conducatorului stiintific. (2) Pot fi conducatori stiintifici cadre didactice sau cercetatori de la alte universitati sau institutii care au acorduri in aeest sens cu Universitatea. eu cel putin 4 luni inaintea datei examenului de licenta. Pagina 5 din 12 . 1 a prezentului regulament. 2 a prezentului Regulament. Art. (2) Predarea lucrarii de licenta la Decanatele Facultatilor se face pana la data de 15 august. (2) Timpul acordat prezentarii este de maxim 8 minute. (2) Membrii Comisiei de evaluare. (3) Se recomanda ca un conducator stiintific sa coordoneze un numar de maxim 5 lucrari de licenta pe an. Fisa de evaluare a lucrarii. 22 (1) Lucrarea de licenta trebuie sa respecte recomandarile de redactare stiintifica redactarea textului. Cadrele didactice care nu indeplinesc conditiile de mai sus pot fi co-indrumatori ai lucrarii de licenta. (3) Prezentarea in format electronic se depune la secretarul Comisiei de evaluare la care este repartizat candidatul. (structura. Secretarul nu are drept de notare. pe baza formularului prevazut in anexa nr. (3) Lucrarea se poate sustine numai daca. cu drept de notare. intr-un program de realizare de prezentari. (3) Este recomandat ca la sustinerea lucrarii de licenta sa fie prezent ~i conducatorul stiintific al lucrarii. 21 (1) Temele lucrarilor de Iicenta se stabilesc de catre fiecare disciplina ~i se afiseaza la Inceputul fiecarui an universitar la disciplina. 3 a prezentului Regulament. (2) Studentii pot propune teme pentru lucrarile de licenta. (3) Titlul lucrarii de licenta se comunica la Decanatele Facultatilor. 3 membri ~i un secretar. 25 (1) Evaluarea lucrarilor de licenta se face de catre 0 Comisie fermata dintr-un presedinte. prevazuta in anexa nr. pe baza unui material creat de absolvent.

29 (1) Regulamentul de licenta intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu Mures. (3) Secretarul Comisiei de evaluare asigura activitatea administrativa a acesteia: verificarea salilor de examen. cu eel putin 3 zile inainte de data probei de sustinere a lucrarii de licenta. (2) Membrii Comisiei de evaluare pot pune intrebari. Dispozitii finale Art.Art. cu eel putin 2 luni inainte de data examenului de licenta. ~ Pagina 6 din 12 ~l~ . Prorector didactic. preluarea si verificarea materialelor de prezentare ale studentilor. (2) Regulamentul de licenta se poate modifica prin Hotararea Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures. (3) Nota finala la proba de sustinere a lucrarii de licenta reprezinta media aritmetica a celor 5 note individuale: nota conducatorului stiintific (din Fisa de evaluare prevazuta 'in anexa nr. (2) Cornponenta ~i numarul comisiilor se aproba prin Hotararea Consiliului Facultatii. (5) Atat componenta comisiilor. 3). 4 a prezentului Regulament. nota presedintelui ~i notele celor 3 membri ai Comisiei de evaluare (din Fisele de evaluare Intocmite conform modelului din anexa nr. 4). care sa includa eel putin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplina. cat ~i repartizarea pe comisii ~i sali a studentilor se publica prin afisare la Decanatele Facultatilor. pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei. conduce discutiile pe marginea lucrarii. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de licenta. (3) In cazul in care 'in comisia de evaluare unul dintre membri este conducatorul stiintific al lucrarii evaluate. Art. precum ~i alte atributii date in sarcina sa de Presedintele Comisiei. (2) Fiecare membru al comisiei. primirea fiselor de evaluare din partea conducatorilor stiintifici. v. acorda note si indeplinesc orice alte atributii stabilite de presedinte. nota acestuia va fi media aritmetica a note lor acordate de ceilalti membri. 27 (1) Numarul comisiilor se stabileste 'in functie de numarul lucrarilor de licenta. prevazuta in anexa nr. (4) Repartizarea pe comisii a lucrarilor de licenta se face cu asigurarea echilibrului intre nurnarul lucrarilor repartizate fiecarei comisii. acorda note. preluarea si predarea la Decanatele Facultatilor a fiselor de evaluare ale comisiei. preluarea de la Decanatele Facultatilor a lucrarilor de licenta. predarea lucrarilor de licenta la Biblioteca Universitatii dupa sustinere. asigura intocmirea catalogului si raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului. (3) Fiecare comisie se organizeaza pe discipline inrudite. 'in scopul desfasurarii eficiente a probei. Art. 28 (1) Evaluarea lucrarii de licenta se realizeaza individual de catre presedintele si membrii Comisiei de evaluare. acorda 0 nota de la 1 la 10. (3) Biroul Senatului are obligatia de a face public Regulamentul de licenta. 26 (1) Presedintele Comisiei de evaluare coordoneaza sustinerea lucrarilor de licenta. pentru buna desfasurare a probei de sustinere a lucrarilor de Iicenta.

Semnatura Decan. (numele si prenumele) Semnatura Pagina 7 din 12 . E-mail: rectorat@umftgm. Gh.Anexa 1 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. Semnatura Conducator stiintific. Ti n e r e t u l u i ~i Sp o r t ul u i DE MEDICINA SI FARMACIE din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tfir g u-Mur e s . Tel: +40. Ce r cet ar ii. str. 38.Marinescu nr.ro Formular de comunicare a titlului lucrarii de llcenta Numele si prenumele studentului _ Titlul lucrarii de licenta ------------------------------- Conducatorti) stiintificri) (numele ~i prenumele) _ Disciplina _ Data.265. Student. 265. 2155511111. Fax: +40.173.210407.

Gh.. Sa reflecte clar stadiul actual al cunoasterii in domeniu Este singura parte a lucrarii care poate avea 0 abordare pedagogics. " • "in prima parte ne propunem sa . Sunt incurajate studiile experimentale ~i cele clinice.Marinescu nr.265.Anexa2 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Educ at ie i. E-mail: rectorat@umftgm. Parte a a treia: indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat (dupa caz) Introducerea nu trebuie sa se extinda pe mai mult de doua pagini. Ce rcet ar ii. " Structura: Prima parte: se refera la aspectul general al subiectului. Fax: +40. " • "cercetarile precedente au ararat ca . se recornanda ca aces tea sa fie structurate pe capitole corespunzatoare aspectelor principale abordate in studierea temei. Lucrarile de licenta pot fi: bibliografice. metoda pe care 0 vom urma este .173. este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine. In cazul lucrarilor exclusiv bibliografice... Principii generale GENERALE PRIVIND REDACT AREA LUCRA. Tineretului DE MEDICINA Sf FARMACIE ~i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540 139 T'ar g u-Mur e s. 265.. str. trebuie sa includa obligatoriu un capitol introductiv ~i sa se lncheie cu concluzii ~i bibliografie.. 38.permite fixarea ideilor de-a lungul un or linii directoare in studiu: • "prin aceasta lucrare ne propunem sa dernonstram . 2155511111. experimentale sau studii clinice. este cunoscuta de student pe parcursul celor 3-6 ani de studii sau studentul are cunostintele necesare pentru a puncta cunoasterea in domeniu Pagina 8 din 12 . Tel: +40.ro RECOMANDA.RII DE LICENT A. Parte a a doua: precizeaza aspectul particular al problemei care a fost abordata.... 2..210407. P ARTEA GENERALA.. Titlul lucrarii trebuie sa reflecte clar continutul. " • "astfel.. Documentare generala care se presupune cii. Structura unei lucriiri de licenta experimentale sau a unor studii clinice INTRODUCERE Are drept scop: Punerea in tema cu subiectul propus Expunerea de motive privind alegerea facuta Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului .ru 1.

in capitolul Discutii (argumente pentru critica ~i comparare ).ro/revista_medJindex. in capitolul Rezultate (daca acestea se trateaza intr-un capitol separat de partea de Discutiii ~i la Concluzii. moase. Indicii bibliografici pot fi citati ~i in capitolul Introducere. respectiv mijloacele care au fost folosite. Farmacia www. precum si a lucrarilor de diplorna/licenta ~i doctorat elaborate in universitatea no astra ~i care sunt in legatura directa cu tema abordata PARTEEXPE~NTALA Partea experimentala a unei lucrari de licenta are caracterul unui articol original ~i respecta structura de mai jos: Introducerea partii experimentale: . tehnica utilizata Informatiile trebuie sa fie suficient de precise pentru ca un cititor sa poata reproduce si verifica lucrarea raportata. inclusiv tratate). Concluziile trebuie sa sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrarii. a revistelor rornanesti de specialitate (ex.indica in cateva fraze care a fost scopul lucrarii .revistafarmacia.ro/cjmedJ. Indicii bibliografici nu se tree in titlu.in aceasta parte se formuleaza ipotezele de testat Material si metoda Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari: materialul luat in studiu. Timisoara Medical Journal www. CONCLUZII Concluziile unei lucrari nu trebuie sa fie in numar mai mare de 10-15. iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizeaza In ordinea alfabetica sau a citarii In text. Este obligatorie compararea rezultatelor proprii cu datele existente in literatura. Pagina 9 din 12 . Rezultate sl discutii Trebuie sa cuprinda doar rezultatele # discutiile in legatura cu partea experimentalii Scopul este de a interpreta lucrarea realizata.bib. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici ~i Naturalisti din Iasi). Pentru lucrarile cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea a 3-5 lucrari (in extenso sau rezumate) din reviste de larga circulatie. BmLIOGRAFIE Bibliografia se citeaza obligatoriu in text. Clujul Medical http://www. Recomandari generale privind prelucrarea textului Numarul total de pagini sa nu depaseasca 50-60 de pagini pentru studentii de la specializarile medic ina.umfcluj. tipul de studiu. tehnica dentara. din ultimii 5 ani (Pentru lucrarile bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultarii in extenso a minimum 8-10 lucrari aparute in ultimii 5-8 ani in reviste de larga circulatie. Un indice poate fi citat de mai multe ori intr-o lucrare. daca este cazul. medicina dentara ~i farmacie ~i 20-30 de pagini pentru studentii de la specializarile asistenta medicala generala. Revista de Medicina ~i Farmacie a Universitatii de Medicina ~i Farmacie din Targu-Mures http://www. Este obligatorie consultarea si citarea. in capitolul Material # metoda (trimiterea la metode deja descrise). asistenta de farmacie.ro.tmj. cu obligativitatea punerii in evidenta a lucrarilor recente.Dezbate sistematic si logic principalele rezultate stiintifice publicate in domeniu.html. Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.ro.umftgm.

5 em. 17: 112-117. prima ~i ultima pagina. sus ~ijos: 2. se scrie numele ei complet. Polirom. imediat dupa enuntarea informatiei. Marime litere: 14 pt titluri. Figurile au un numar (cifre arab e) ~i un titlu (sub figura) ~i se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Figura 2. pentru carti se mentioneaza: numele autorilor.2 se refera la tabelul 2 din capito lui 3). titlul cartii. abrevierile se vor face in conformitate cu Index Medicus. 1997. Exemplu: Chung DR. Kim SB et al . 12 pt subtitluri ~i corp text. Este obligatorie existenta cuprinsului lucrarii la Inceput. Pentru fiecare referinta bibliografica se vor mentiona cel mult trei autori. la 1. Jar numerotarea lor se face in dreapta jos Format pagina: A4.3 se refera la figura 3 din capitolul 2).1. [1. pentru restul folosindu-se abrevierea et al (dupa exemplul de mai jos).1). Exemplu: Popovici I. Articolele respective vor fl citate obligatoriu la Bibliografie.2]. National Library of Medicine.5 em. Tabelele au un numar (cifre arabe) si un titlu (deasupra tabelului).Treatment of hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon. Ed. 2001. Pagina 10 din 12 . Observatie: Dacii parti din lucrare au fost publicate sau comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice. Capitolele incep intotdeauna pe pagina noua. ex.1.S. 1. ordinea citarilor.balneofiziokinetoterapie ~i recuperare. numele revistei. Pentru titlul revistelor. Capitolele si subcapitolele se numeroteaza in sistemul pe mai multe niveluri (exemplu: I. Daca revista nu este citata in Index Medicus. 1. Lupuleasa D . Editarea bibliografiei se va face respectand Intocmai (tip de caractere. Indicele bibliografic este inserat in text sub forma de paranteze drepte. nutritie ~J dietetica. Tip litera: Times New Roman sau Aria!. carte de rezumate).5 linii (cu exceptia tabelelor. lucrarea de licenia va avea incorporata ca anexa copia rezumatelor sau articolelor stiintifice respective din documentele originale (revista. Margini pagina: dreapta. Aliniatul: max. Distants Intre randuri: 1. locul aparitiei. Se utilizeaza diacritice. unde este de 1 linie!). semne de punctuatie) urmatorul model: o pentru articole se mentioneaza: numele autorilor. 152-155. educatie fizica ~i sportiva. editura. Ele se numeroteaza in ordinea aparitiei in text in cadrul fiecarui capitol (exemplu: Tabelul 3. anul aparitiei. prima ~i ultima pagina. Am J Nephrol. volumul. Zang WS. titlul articolului. Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified). U. stanga: 3.Tehnologie farmaceutica. Iasi. Se scrie numai pe 0 singura fata. iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. anul aparitiei.5 em.

E-mail: rectorat@umftgm. Ce r ce t ar ii. coerenta: o o Foarte buna Suficienta Insuficienta o o 5.actualitate. Fax: +40. Interesul studentului pentru elaborarea lucrarii de liceuta: Mare Redus DOD Concluzii: Lucrarea de licenta poate fi prezentata ~i sustinutd in fata Comisiei de evaluare: Da Nu 0 o Nota acordata: Data: . 2155511111.. 265. prenume. Capacitatea de analiza ~i sinteza: Foarte buna o o o o Suficienta Insuficienta o o Suficienta Insuficienta 4.Anexa3 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed uc at ie i. 38. o o o Mare Moderat 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Buna 0 Moderat o Redus 2.265. Tineretului DE MEDICINA SI FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURES Adresa: 540139 Tar g u-Mur e s .claritate. .ro FI~A DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA DE CATRE CONDUCATORUL ~TIINTIFIC SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta cu titlul Elaborata de studentul / studenta 1. semnatura Stampila disciplinei Pagina 11 din 12 . Conducator stiintific: Nume.Marinescu nr. str.173. Tema . Tel: +40. Asimilarea notiunllor de catre student: Foarte buna 3.210407. Calitatea bibliografiei: Suficienta Insuficienta Foarte buna 6. interes: . Gh. Redactare .

. Respeetarea recomandarilor de redaetare a lucrarii de Iicenta: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta . FI~A DE EVALUARE A LUCAARII DE LICENTA DE CATRE COMISIA DE EXAMINARE SESIUNEA DE LICENTA _ Evaluarea lucrarii de licenta eu titlul Elaborata de studentul! studenta 1. 38...Anexa 4 Ministerul UNIVERSITATEA ROMANIA Ed u c at ie i.. Tineretului DE MEDIC INA 1>1FARMACIE s i Sportului din TARGU-MURE1> Adresa: 540139 T'ar g u-Mur e s ....173.. Calitatea bibliografiei: Foartebuna Buna Suficienta D 4.... str..... Pagina 12 din 12 . prenumele §i semnatura: ..... Fax: +40.......... 21 04 07. Calitatea expunerii orale §i respeetarea timpului de prezentare: Foarte buna Buna Suficienta Insuficienta D D 5.... o Presedinte ! Membru in Comisia Numele. Calitatea materialului de prezentat: Foarte buna Buna D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D 6.....ro nr. 2......... Gh..... D .. E-mail: rectorat@umftgm. 265.. Capacitatea de analiza §i sinteza: Foartebuna Buna D D D D D Suficienta D D Insuficienta D Insuficienta D D 3.Marinescu Tel: +40..... Cer ce tar i i.. . Calitatea raspunsurrlor la intrebarile Comisiei: Buna Suficienta D D Foarte buna D Nota acordata: Data: .. 2155511111...... 265..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful