Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Asociatia de
Proprietari

Subsemnatul..............................................................domicilia
t
in
...............................................................sector.........str...........
.........nr.........bl........
sc.......,et.......,ap......,judetul............................
posesor
a
CI/BI
seria
...............nr
.................eliberat
de ..........................la data de .............................prin
prezenta solicit debransarea de la sistemul de incalzire
centralizat.
Principalele motive ale acestei solicitari sunt:
- plata unor costuri nejustificate la servicii neonorate
(deficiente in fumizarea apei calde menajere si a asigurarii
conditiilor de microclimat corespunzator);
- obtinerea unei "independente" in gestionarea
incalzirii apartamentului;
Solicit eliberarea acordului
termenul legal prevazut.

Data

de

debransare

Nume si prenume

Semnatura

in