P. 1
OMAI Nr.80 -2009 Norme ice de Avizare Autorizare Securitate La Incendiu Si Protectie Civila

OMAI Nr.80 -2009 Norme ice de Avizare Autorizare Securitate La Incendiu Si Protectie Civila

|Views: 676|Likes:
Published by fulistvan

More info:

Published by: fulistvan on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

Ministerul Administraţiei şi Internelor Ordin nr. 80/2009 din 06/05/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

326 din 15/05/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 în 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, Cristian Făinişi, secretar de stat Bucureşti, 6 mai 2009. Nr. 80.

în baza legii. 2. pentru avizele . pentru avizele prevăzute la art. (1) lit. (2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire.(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise. 3. pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu.ANEXĂ NORME METODOLOGICE de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă din 06/05/2009 Publicat in Monitorul Oficial. de către inspectorate. 4. (2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise. . în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice. instalaţiilor şi a altor amenajări. a). după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă. îndeplinirea cerinţei esenţiale . 3 alin. prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. Partea I nr. prin hotărâre a Guvernului. Art.(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii: a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire. adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii. (2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise. 1. în anexa nr. pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate. 326 din 15/05/2009 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate. 3 alin. denumite în continuare inspectorate. c). prin hotărâre a Guvernului. de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. în anexa nr. (1) lit. pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale . în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. . în urma executării lucrărilor. (2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. potrivit legii. pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate. în baza legii. conform reglementărilor specifice. care nu necesită autorizaţii de construire. Art. potrivit legii. realizarea adăposturilor de protecţie civilă. b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente. Art.a construcţiilor. de către inspectorate. prin care se certifică.securitate la incendiu . în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism.(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective. în urma verificării documentelor şi în teren. instalaţii şi alte amenajări. pentru avizele prevăzute la art. după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 1.la construcţii. 3.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise. potrivit legii. a) şi b). 2. c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice.securitate la incendiu . . atunci când. prin care se certifică. în baza legii. în baza legii. . de către inspectorate.

3 alin. (3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului. însoţite de documentele prevăzute la art.(1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii: a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse. . în ordinea primirii. cu adresă scrisă. semnată de inspectorul-şef. (2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare.două exemplare în copie. în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren . (3) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor. întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei. 7. precum şi în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice. în anexa nr. conform modelului din anexa nr. (2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice. respectiv emiterii lor.numai pentru emiterea autorizaţiilor -. .prevăzute la art. (4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef. documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare. cu aplicarea ştampilei unităţii. 12. (2) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor. 4.care. precum şi avizele şi autorizaţiile. 5. 1.(1) Cererile. termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. Art. asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora. b) certificatul de urbanism . (3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. CAPITOLUL II Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu Art. . (3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc. Art. B. în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentaţiei complete. 9.(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . 9. termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. 17 şi 20. şi în anexa nr. 8. Art.structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului . hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale. 2 alin. 5. 6. pentru autorizaţiile prevăzute la art. (5) Termenul legal de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile. 6 lit. numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare. 13. . se înregistrează într-un registru special.(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire . lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. se vor specifica data. cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan. (2). . pentru autorizaţiile prevăzute la art. în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. . (2).La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. cu aplicarea ştampilei inspectoratului. Art. b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege.două exemplare. împreună cu motivele respingerii. precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii. (1). 2 alin.

6 lit. conform modelului prevăzut în anexa nr. cum sunt cele de gaze combustibile.două exemplare. în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip .două exemplare. A . d) opisul cu documentele depuse . 10. (2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu.două exemplare. după caz. şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora . faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi.două exemplare. b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor . precizându-se funcţiunea acestora.două exemplare în copie. f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel. c) planul de situaţie . scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate .două exemplare. precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor .două exemplare. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. scara 1:200 sau 1:500. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . 9 se restituie solicitantului documentele depuse.două exemplare. f) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Art.două exemplare.două exemplare. (4) Avizele de securitate la incendiu emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare. de apă.c) documentaţia tehnică. de climatizare şi altele asemenea. (1). e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente.amplasare în zonă -. potrivit legii. d) scenariul de securitate la incendiu . precizându-se funcţiunea acestora.două exemplare. (3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare.construcţii şi instalaţii . 7. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.două exemplare. . conform modelului prevăzut în anexa nr. g) opisul cu documentele depuse. de ventilare. b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului .(1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 6 alin.două exemplare. electrice.3 exemplare. emitentul reţinând un exemplar. (3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice. nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . (2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care. cu modificările ulterioare. scheme ale instalaţiilor utilitare.două exemplare. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . scara 1:200 sau 1:500. c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei . emitentul reţinând un exemplar. . 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . g) opisul cu documentele depuse . precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice.două exemplare în copie. de încălzire. vizate spre neschimbare. cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi a căilor de acces la drumurile publice .

(3). Art. d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică.două exemplare. furtul.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu. . d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu".(1) Documentele reţinute de emitent. dacă a fost emisă autorizaţia de construire. (2) Când solicitanţii nu pot prezenta. Art. pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . cum sunt: pierderea. . b) autorizaţia de construire..două exemplare. precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor. g) cerere-tip .două exemplare. după caz două exemplare în copie. dacă a fost emisă. c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . cum sunt: detalii de execuţie. b) autorizaţia de construire . pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . . la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect etc.Art. e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" .două exemplare.două exemplare în copie. 9 alin. din motive obiective justificate.două exemplare.două exemplare. b) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . distrugerea.două exemplare în copie. 12.două exemplare. în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" .două exemplare. după caz: a) autorizaţia de construire şi documentaţia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia. precizându-se funcţiunea acestora. potrivit legii. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora.două exemplare. c)-f) .construcţii şi instalaţii . precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. documentele reţinute de emitent se păstrează şi se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare. prevăzute la art. se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu. 13.două exemplare în copie. (2) Pentru schimbările de destinaţie la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire. 11.două exemplare. . autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente.construcţii şi instalaţii două exemplare. potrivit legii . deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea.în copie şi original. d) opisul cu documentele depuse .două exemplare. c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului . h) opisul cu documentele depuse . 9 alin. b) avizul de securitate la incendiu . scara 1:200 sau 1:500.două exemplare. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente: a) certificatul de urbanism .două exemplare. (2) Pentru avizele emise în condiţiile art.în copie şi original. (2) lit.(1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu. 10. după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.două exemplare. f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . c) documentaţia prevăzută la art. atunci când acesta a fost emis. g) opisul cu documentele depuse .

două exemplare.două exemplare. precizându-se funcţiunea acestora.două exemplare. modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente. . scara 1:200 sau 1:500. faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi.două exemplare. .c) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel. 1. Art. (2). de climatizare şi altele asemenea. cât şi faţă de căile de acces la drumurile publice.două exemplare. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . puse în funcţiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. c) scenariu de securitate la incendiu . g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . (3) La construcţiile. (4) În cazul construcţiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor . se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . dacă a fost emisă autorizaţie de construire. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente.două exemplare. de ventilare.construcţii şi instalaţii . (6) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate.două exemplare.500 m2.două exemplare. solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie pe baza documentelor prevăzute la alin. de apă. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor .două exemplare. (5) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri. anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. amenajările şi instalaţiile tehnologice noi. d) opis cu documentele depuse . precizându-se funcţiunea acestora. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice.două exemplare. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. indiferent de capacitatea de stocare/depozitare. (3).două exemplare.două exemplare.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu". f) opisul cu documentele depuse . scara 1:200 sau 1:500. autorizaţia de securitate la incendiu se obţine după derularea contractelor.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare. cum sunt cele de gaze combustibile.două exemplare. se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială. (2). 14.două exemplare. care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice şi experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu". de încălzire. 9. electrice. pe baza documentelor prevăzute la alin. h) cerere-tip . cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2. potrivit legii. f) plan de evacuare a persoanelor . e) plan al amenajării la scara 1:100 . precizându-se funcţiunea acestora. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. după caz. c) scenariu de securitate la incendiu . scara 1:200 sau 1:500. scheme ale instalaţiilor utilitare. b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. conform modelului prevăzut în anexa nr. emitentul reţinând un exemplar.două exemplare.două exemplare. d) opis cu documentele depuse . precum şi la dezvoltarea. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. ambele în original.

. c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă . în urma verificărilor efectuate. emitentul reţinând un exemplar. inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi. modernizări. grosimilor pereţilor şi planşeelor.două exemplare în copie. (1). modificări.două exemplare în copie. finisajele. g) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.(1) În cazul în care. grupuri sanitare. emitentul reţinând un exemplar. 6 alin. . 15.două exemplare în copie. f) memoriu tehnic de specialitate . (2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente. comunicând despre aceasta altor autorităţi competente.(1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.două exemplare. se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate. proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare. b) certificat de urbanism .două exemplare în copie. (3) Avizele de protecţie civilă emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare. cuprinse în documentaţii. utilaje şi tâmplărie. 16. e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost. cum sunt: schimbare de destinaţie. completări. Art. dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. după caz. descrierea acceselor. echiparea cu instalaţii speciale. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate. conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Art. din diverse motive. conform modelului prevăzut în anexa nr. autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept. cu modificările ulterioare. ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice. reamenajări. . protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor. . (3) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. sistemul de armare. electrice. în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu. racordurile. emitentul reţinând câte un exemplar. (2) Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare. 18. 17. pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane . instalaţiile de filtroventilaţie. . 8. h) opis cu documentele depuse . sanitare. siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc.două exemplare în copie. pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane.Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele: a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit.(2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art.Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor. şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora . vizate spre neschimbare. CAPITOLUL III Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă Art.3 exemplare. d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie. cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute. Art. conform prezentelor norme metodologice. pardoselile.două exemplare. 214/2008. de încălzire şi altele asemenea. şi a instalaţiilor electrice din adăpost .

(1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii. d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor .Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul. . 24. 22. 21. pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip .A. republicată. respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu". emitentul reţinând câte un exemplar.(1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.două exemplare. împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice. Art. construcţiilor şi turismului nr.(1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse. vizate spre neschimbare. la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi. . la cerere. (4) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de . 25. (1). 6 alin. (1). şos.430/2005.b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie. cu modificările şi completările ulterioare. prin inspecţiile de prevenire. str. Aviatorilor. cu modificările şi completările ulterioare. conform legii . str. (2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca. .Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire. c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier. Art. e) opisul cu documentele depuse . Art. N. Bd. . 1. şi de a le prezenta. 23. 10. Bălcescu. . C. emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. vizate spre neschimbare. verifică prin controale periodice. 19. b) autorizaţia de construire .două exemplare. Poligrafiei. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 20. (3) Documentele prevăzute la alin. Rosetti. Bucureşti-Ploieşti. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă.două exemplare în copie. şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Art. (2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare. Calea Dorobanţilor. în condiţiile legii. conform modelului prevăzut în anexa nr.Inspectoratele. . . Art. emitentul reţinând un exemplar. (3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor.două exemplare.două exemplare în copie. Bd. Art. pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane. calea Floreasca. respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă. prin sondaj. intervenită în condiţiile Legii nr. pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor. 6 alin. (2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. Tipografilor. organelor împuternicite cu exercitarea controlului. Str. str. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

..... 2. republicată.... .....model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului . ........... ap.... în conformitate cu prevederile art........ .......... verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată.... c) aria construită şi desfăşurată .... cu modificările şi completările ulterioare............. municipiul/oraşul/comuna .......... 130/2007.... municipiul/oraşul/comuna . b) categoria şi clasa de importanţă ...............(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor............... 1 la normele metodologice . bl.................................... 50/1991...... Art............. g) riscul de incendiu ......... 27............ Art......... ............................... la ........ sectorul/satul . şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu...... .... 11........Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanţi. nr........ Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant... ap...... f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc) .. având destinaţia .. codul poştal .Anexele nr....... ...................................................... ............ ............................. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr...... ANEXA Nr........... e) numărul maxim de utilizatori ...... ....... solicit: 1...... et.... cu domiciliul în judeţul ........ 28. din .. Date referitoare la construcţie/amenajare: a) destinaţia şi tipul ............. str... sectorul/satul ..............Tarifele aferente activităţilor de emitere a avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.................. email ....... ............... ....... ............. et.......... bl........ în calitate de ./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr........ persoane fizice sau juridice..... str............... 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. potrivit reglementărilor în vigoare..... 29. fax ........................ 30 alin........ .... 20........... . (2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr......................... ........... nr..... h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi .......... Art. ..... emiterea avizului de securitate la incendiu pentru . sc..... ....... Subsemnatul/Subsemnata.... (3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi..... ....... sc......................................... 26........ d) volumul şi regimul de înălţime ......... amplasat/amplasată în judeţul .......... .... (1) din Legea nr.......... codul poştal ........... în condiţiile Legii nr....................... .. aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr........................... telefon/fax .............. ... telefon ........asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. e-mail .......... Art............ ...........

............ 80/2009................... 20............. Subsemnatul/Subsemnata.......... sc... ap.... str............ sc. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr.. ministrul administraţiei şi internelor.. având destinaţia ...Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.. republicată.. solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ...... . bl... 2 la normele metodologice ... 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism............. la ........... 3 la normele metodologice .... amplasat/amplasată în judeţul .... ANEXA Nr............................ bl........ ... sectorul/satul .......... nr............ ...... ............ .. ANEXA Nr.......... codul poştal ..................... Semnătura ........... .............. ............... ............./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef ... . nr........ Data ........ nr.. str...... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.. .. email .. Data .... ........... et........................... e-mail ........ .model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........... sectorul/satul ............ telefon ........................ 80/2009..... din ....................... conform opisului.... municipiul/oraşul/comuna ..... conform opisului.. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul....... şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru ................... ......... cu domiciliul în judeţul ................. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.. ministrul administraţiei şi internelor..... ... municipiul/oraşul/comuna ... Semnătura ... fax....... ......model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului... nr.. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului....... ap.................. codul poştal ... ............................... et........... telefon/fax ............................. în calitate de ...

...... municipiul/oraşul/comuna ..../Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu nr... 20 alin... 20........... ........ 4 la normele metodologice ............................. Data .......... . ........ 80/2009..... sectorul/satul ............ et................. ....... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.. str... 30 alin.............. .................... ministrul administraţiei şi internelor.......... sectorul/satul ...model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ...... ..... .... e-mail ........... . Subsemnatul/Subsemnata...... nr.............................. nr.. şi ale Hotărârii Guvernului nr...... telefon/fax .... (1) din Legea nr..................... amplasat/amplasată în judeţul ......... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul..... ... ..... .. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea specificată la pct.......... la . str.... ..... ..... 20....... nr...................... Semnătura ......... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului...... amplasat/amplasată în judeţul .......... bl.... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă......................... telefon ......... ............................... ap. codul poştal ......... str.. sectorul/satul .......... .......... .... nr........... ministrul administraţiei şi internelor............................ codul poştal ..... solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru ........... în calitate de .... et.... .... codul poştal .. nr......... 1........ sc............ 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr....... cu domiciliul în judeţul ............... municipiul/oraşul/comuna ....... ap...... sc.. municipiul/oraşul/comuna ... ... .. 2... conform opisului.... bl......... la....... k) din Legea nr. (1) lit..............CERERE pentru emiterea Avizului de protecţie civilă nr. sectorul/satul .......... Subsemnatul/Subsemnata......../....................... ...... ANEXA Nr.......................... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului..... .................... solicit: 1... sc...... str......... et. nr..... în conformitate cu prevederile art........ din ......../... e-mail .............................. din ... cu domiciliul în judeţul ... ... fax ... conform opisului............. ............................. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu. în conformitate cu prevederile art.......... e-mail ... municipiul/oraşul/comuna ......... 481/2004 privind protecţia civilă............ în calitate de .... codul poştal ............ prevăzute în documentaţia tehnică anexată....................... 80/2009................................ ap. ... pentru construcţia/amenajarea cu destinaţia ................... ........... .... ....... bl........ Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă....... telefon/fax .. republicată...........

.. .... str.. nr....... de file Formatul crt.. ANEXA Nr.......... sectorul/satul ......... Subsemnatul/Subsemnata...... sc....... codul poştal ... ...... (1) lit.. sectorul/satul ..... Denumirea documentului Seria...... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data ......... telefon/fax ................... Nr.. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare ..... municipiul/oraşul/comuna .. şi ale Hotărârii Guvernului nr.............................. .Data . solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru ..................... nr........ amplasat/amplasată în judeţul ..........model A..... Semnătura . codul poştal . bl. .......... 5 la normele metodologice ....... codul..... 20. ap............. ...................... de înregistrare etc........ 20 alin. .......... nr. . Semnătura ............ 80/2009...... ... în conformitate cu prevederile art............................ municipiul/oraşul/comuna .. ministrul administraţiei şi internelor. ..... k) din Legea nr..... Data ........................ ...... nr......... conform opisului.... din.............. str... Semnătura ............. în calitate de ....... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă............ 6 la normele metodologice . /... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul........... ................ Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr............. et..... la . aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului.............. ANEXA Nr..model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............... . B. 481/2004 privind protecţia civilă. republicată.................. cu domiciliul în judeţul ./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă nr.. ...............

.... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste................ fax ......... ap... nr.model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".......... . ......... ................ municipiul/oraşul/comuna ................ ........ ANEXA Nr........ ............... din . ale Legii nr..... . .... amplasat/amplasată în judeţul .. ............ bl.......... fax ...............S.............. .....492/2004 privind principiile de organizare....................................... email .................. sc........ Semnătura personalului nominalizat de inspectorat ........ documentului redepunerii ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data ........... telefon .................................... 20..... bl............... Semnătura solicitantului ............... municipiul/oraşul/comuna ......................... se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu .......... ...... sectorul/satul ................................. sc.. Denumirea Data comunicării Semnătura solicitantului Data Semnătura de primire crt.... ....... telefon ... Inspector-şef...." al Judeţului ....... (numele şi prenumele....... cu domiciliul/sediul în judeţul ... Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.......... în baza prevederilor art.... semnătura) L.... 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr........................... ......................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. ap........ codul poştal .... ..... adresată de ..../............ ..... codul poştal .. 1.......... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr.. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu........... nr................ 7 la normele metodologice .... ................... .......................... ..... ___________ ........ Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia......................... din . et..... Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. 20................ str............ et.../Municipiului Bucureşti AVIZ de securitate la incendiu nr....... str........ sectorul/satul ............

... municipiul/oraşul/comuna ....../Municipiului Bucureşti ........" al Judeţului . din ............... Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz........ ap........ .............................. Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia......... sc........ ..... nr.. sc................ semnătura) L.... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului....*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. telefon ........ municipiul/oraşul/comuna .. . ....model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "....................... 9 la normele metodologice ... ........ ...... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste... sectorul/satul . din .................... Inspector-şef............... ... codul poştal . (1) lit.............. ANEXA Nr...................... .. şi ale Hotărârii Guvernului nr.............. 11 lit............. bl. . et................. amplasat/amplasată în judeţul .. .. cu domiciliul/sediul în judeţul .......... str..................../. nr... ..... . adresată de ....... Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă../Municipiului Bucureşti AVIZ de protecţie civilă nr............. ................ nr......... 481/2004 privind protecţia civilă................S. ministrul administraţiei şi internelor.....492/2004 privind principiile de organizare. .. 1.model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "...... et........ 3 alin... .................... se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile ........ în baza prevederilor art........... Ca urmare a Cererii înregistrate la nr....." al Judeţului .. bl............. e) din Hotărârea Guvernului nr... ............. republicată... str............. codul poştal .. 80/2009........... sectorul/satul . ale Legii nr.... ......... fax .. ap........................ 20.... (numele şi prenumele. ANEXA Nr........ 8 la normele metodologice . c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă....... telefon ..

.......... . Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor.... ..... Ca urmare a Cererii înregistrate la nr................ republicată. Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.............. ....... sectorul/satul ... adresată de ....... ....................................... ... şi ale Hotărârii Guvernului nr.... e-mail ....... bl............................S...... fax ................. .. . municipiul/oraşul/comuna .. 20................................. amplasat/amplasată în judeţul .... ale Legii nr..... se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile ....... str....... telefon .. et... 1...492/2004 privind principiile de organizare...... bl.. în baza prevederilor art.. .... adresată de .......... 20.................. din ....... municipiul/oraşul/comuna . .. nr..................... în baza prevederilor art.... 10 la normele metodologice ........................................ e) din Hotărârea Guvernului nr.... 11 lit..................... .................. sc... amplasat/amplasată în judeţul ............. .......... ap......................................... sectorul/satul ...... sc... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste................. sc. ....... din .. funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste....... sectorul/satul ..... ap. nr. Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.. ../.492/2004 privind principiile de organizare.... codul poştal . semnătura) L................... ..... fax .... ANEXA Nr........................" al Judeţului . 481/2004 privind protecţia civilă............... din ... se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la ........................................ .. ../20............. telefon ... . Inspector-şef.................... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr.. .............. str........... Ca urmare a Cererii înregistrate la nr...... . telefon ................ .................. str...... .................. 11 lit..... municipiul/oraşul/comuna ................... ap...... cu domiciliul/sediul în judeţul ................................. codul poştal ... ale Legii nr.. 20..... et...... ........... .... bl............... municipiul/oraşul/comuna . ...... 1..........model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".................................. str.... et....... cu domiciliul/sediul în judeţul ....... ... nr..... (numele şi prenumele... e) din Hotărârea Guvernului nr.... codul poştal ......../Municipiului Bucureşti AUTORIZAŢIE de protecţie civilă nr....... codul poştal ... . din ..................... nr........ ...AUTORIZAŢIE de securitate la incendiu nr......... . ......................... sectorul/satul .......... ...

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă..... semnătura) L....S..... Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia. ANEXA Nr. Inspector-şef. .. 11*) la normele metodologice MODELUL ştampilei cu număr de identificare ___________ *) Anexa nr... (numele şi prenumele.. 11 este reprodusă în facsimil..... .........Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->