P. 1
OMAI Nr.80 -2009 Norme ice de Avizare Autorizare Securitate La Incendiu Si Protectie Civila

OMAI Nr.80 -2009 Norme ice de Avizare Autorizare Securitate La Incendiu Si Protectie Civila

|Views: 682|Likes:
Published by fulistvan

More info:

Published by: fulistvan on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

Ministerul Administraţiei şi Internelor Ordin nr. 80/2009 din 06/05/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

326 din 15/05/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 în 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, Cristian Făinişi, secretar de stat Bucureşti, 6 mai 2009. Nr. 80.

. în anexa nr. 3. 1. care nu necesită autorizaţii de construire. pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate. de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. 2.(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii: a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire. a). adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii. . prin hotărâre a Guvernului. potrivit legii.ANEXĂ NORME METODOLOGICE de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă din 06/05/2009 Publicat in Monitorul Oficial. 326 din 15/05/2009 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.securitate la incendiu . 3 alin. (1) lit. . de către inspectorate. (2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. în baza legii.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise. Art. potrivit legii. (2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire. prin care se certifică. în baza legii. b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente. 1.securitate la incendiu . atunci când. pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu. c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice. pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale .a construcţiilor. 2. denumite în continuare inspectorate. pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate. prin hotărâre a Guvernului. după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice. pentru avizele . prin care se certifică. Partea I nr. (2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise. în baza legii. . 4. construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate. Art. (2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise.(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective. în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism. (1) lit.la construcţii. pentru avizele prevăzute la art. potrivit legii. de către inspectorate. 3 alin. în baza legii. în anexa nr. realizarea adăposturilor de protecţie civilă. pentru avizele prevăzute la art. îndeplinirea cerinţei esenţiale . în urma verificării documentelor şi în teren. conform reglementărilor specifice. de către inspectorate. Art. instalaţiilor şi a altor amenajări.(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise. după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă. a) şi b). în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. instalaţii şi alte amenajări. c). prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. în urma executării lucrărilor. 3.

se înregistrează într-un registru special. . precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii. (3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.două exemplare în copie. 6. 13. 2 alin. 7. în anexa nr.structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului . (2).care. CAPITOLUL II Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu Art. 3 alin. semnată de inspectorul-şef. (3) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor. (2) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor. 5. cu aplicarea ştampilei inspectoratului. Art. însoţite de documentele prevăzute la art.prevăzute la art. (3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului. Art. pentru autorizaţiile prevăzute la art. cu adresă scrisă. (2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare.(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire . se vor specifica data. (5) Termenul legal de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale. b) certificatul de urbanism .numai pentru emiterea autorizaţiilor -. 12. şi în anexa nr. 8. (3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc. . (1). asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.două exemplare. 1. . 9. . în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren . respectiv emiterii lor. pentru autorizaţiile prevăzute la art. 6 lit. 2 alin. (2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice. împreună cu motivele respingerii. cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan. B. (4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare. . 17 şi 20. lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef. documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare. termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege. (2). 5.La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. cu aplicarea ştampilei unităţii. în ordinea primirii. 9. Art.(1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii: a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse. precum şi în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice. precum şi avizele şi autorizaţiile. . Art. 4. în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentaţiei complete. conform modelului din anexa nr.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.(1) Cererile. întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei. termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef.

scara 1:200 sau 1:500.două exemplare în copie.două exemplare. cum sunt cele de gaze combustibile. de încălzire.două exemplare. precizându-se funcţiunea acestora. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. scara 1:200 sau 1:500. f) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. emitentul reţinând câte un exemplar din acestea. f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel. 10. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . (2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care. de apă. 6 alin. (4) Avizele de securitate la incendiu emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare.două exemplare. 6 lit. emitentul reţinând un exemplar.două exemplare. 9 se restituie solicitantului documentele depuse.c) documentaţia tehnică. potrivit legii. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor . cu modificările ulterioare. în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism. b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului . (3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare. g) opisul cu documentele depuse. (1).două exemplare. conform modelului prevăzut în anexa nr. conform modelului prevăzut în anexa nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. (2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. după caz. precizându-se funcţiunea acestora. c) planul de situaţie .două exemplare în copie. A . scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate . c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei . Art.amplasare în zonă -.două exemplare.două exemplare. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. . . menţionându-se lăţimea şi lungimea lor .două exemplare. de ventilare. vizate spre neschimbare. cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi a căilor de acces la drumurile publice . (3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice.(1) La emiterea avizelor prevăzute la art.3 exemplare.două exemplare. b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor .două exemplare. cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu. 7.două exemplare. faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi. d) opisul cu documentele depuse .construcţii şi instalaţii .două exemplare. de climatizare şi altele asemenea. d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. emitentul reţinând un exemplar.două exemplare. d) scenariul de securitate la incendiu . electrice. g) opisul cu documentele depuse . şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora . scheme ale instalaţiilor utilitare. nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice.

două exemplare în copie. f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . prevăzute la art. la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi.în copie şi original.două exemplare. potrivit legii.în copie şi original. 11. . c)-f) .două exemplare. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente.construcţii şi instalaţii două exemplare. 12. dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect etc. b) autorizaţia de construire . (2) Pentru avizele emise în condiţiile art. . 13. din motive obiective justificate.două exemplare. h) opisul cu documentele depuse . pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip .două exemplare. atunci când acesta a fost emis. după caz: a) autorizaţia de construire şi documentaţia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia. 10. dacă a fost emisă. după caz două exemplare în copie. c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului .. în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" . avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora. c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" .două exemplare. (2) Când solicitanţii nu pot prezenta. g) opisul cu documentele depuse . c) documentaţia prevăzută la art. 9 alin.două exemplare. . . menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . dacă a fost emisă autorizaţia de construire. furtul. precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor. b) autorizaţia de construire.două exemplare.două exemplare.construcţii şi instalaţii . distrugerea. se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu. b) avizul de securitate la incendiu . d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente.două exemplare. precizându-se funcţiunea acestora. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. 9 alin. documentele reţinute de emitent se păstrează şi se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare. (3).două exemplare. Art.două exemplare în copie.(1) Documentele reţinute de emitent. Art. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente: a) certificatul de urbanism . după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.două exemplare. f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor .două exemplare. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.două exemplare în copie. b) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu. e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" .Art. d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu".(1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu. d) opisul cu documentele depuse . potrivit legii . cum sunt: detalii de execuţie. scara 1:200 sau 1:500. pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea. cum sunt: pierderea.două exemplare. (2) lit.două exemplare. g) cerere-tip . (2) Pentru schimbările de destinaţie la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire.

indiferent de capacitatea de stocare/depozitare.două exemplare. g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . Art. (2).două exemplare. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor .două exemplare. . de apă.construcţii şi instalaţii . de climatizare şi altele asemenea. dacă a fost emisă autorizaţie de construire. f) opisul cu documentele depuse . pe baza documentelor prevăzute la alin. cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2. precizându-se funcţiunea acestora. emitentul reţinând un exemplar. anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare. c) scenariu de securitate la incendiu . 14. scara 1:200 sau 1:500. (3) La construcţiile. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. precum şi la dezvoltarea. cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe.c) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel. cât şi faţă de căile de acces la drumurile publice. precizându-se funcţiunea acestora. b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . 1.două exemplare.două exemplare. precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor . amenajările şi instalaţiile tehnologice noi. (3).două exemplare. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie pe baza documentelor prevăzute la alin. cum sunt cele de gaze combustibile. după caz. 9. conform modelului prevăzut în anexa nr. ambele în original. d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu".două exemplare. faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi. puse în funcţiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. (5) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri. care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice şi experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu".două exemplare. b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. precizându-se funcţiunea acestora. scara 1:200 sau 1:500. (6) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice.două exemplare. potrivit legii. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. de încălzire. d) opis cu documentele depuse . e) plan al amenajării la scara 1:100 . autorizaţia de securitate la incendiu se obţine după derularea contractelor.500 m2.două exemplare. f) plan de evacuare a persoanelor . cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe.două exemplare. c) scenariu de securitate la incendiu .două exemplare. modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente. electrice.două exemplare. se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . (2). d) opis cu documentele depuse . h) cerere-tip .două exemplare. scheme ale instalaţiilor utilitare.două exemplare.două exemplare. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. . de ventilare. (4) În cazul construcţiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . scara 1:200 sau 1:500.

17.două exemplare în copie. .două exemplare. 8. în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu. pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane . (2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente. şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora . în urma verificărilor efectuate. grupuri sanitare. ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice. protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor. . f) memoriu tehnic de specialitate . (3) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. completări.două exemplare în copie. cuprinse în documentaţii.Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele: a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit. . pardoselile. g) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16. d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie.(1) În cazul în care. h) opis cu documentele depuse .două exemplare în copie. autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept. e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost. utilaje şi tâmplărie. cum sunt: schimbare de destinaţie.două exemplare în copie. (2) Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare. reamenajări. 18. din diverse motive. instalaţiile de filtroventilaţie. 214/2008. . siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc. grosimilor pereţilor şi planşeelor. pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane.două exemplare. finisajele. proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare. echiparea cu instalaţii speciale. sanitare. conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. CAPITOLUL III Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă Art. inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi. descrierea acceselor. emitentul reţinând un exemplar. 6 alin. comunicând despre aceasta altor autorităţi competente. modernizări. racordurile. sistemul de armare. după caz. conform modelului prevăzut în anexa nr. şi a instalaţiilor electrice din adăpost .Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor. conform prezentelor norme metodologice. c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă . de încălzire şi altele asemenea.(2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art. cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute. prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. emitentul reţinând câte un exemplar. Art.3 exemplare. (3) Avizele de protecţie civilă emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare. 15. modificări. electrice. . se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate. Art. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate. emitentul reţinând un exemplar. dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. vizate spre neschimbare. b) certificat de urbanism . (1).(1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . Art. cu modificările ulterioare.două exemplare în copie.

Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii.două exemplare în copie. pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice. (1). Art. 19. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă. Art. respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă. la cerere. vizate spre neschimbare. . Str. Aviatorilor. şos.două exemplare. .b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie. şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. (1). 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 21. (3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate. construcţiilor şi turismului nr. (4) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. verifică prin controale periodice. Bucureşti-Ploieşti. 23. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. str.Inspectoratele. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. republicată. d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de . aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor. pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane. (2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca.(1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.430/2005. prin inspecţiile de prevenire. 24. pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor. conform legii . emitentul reţinând un exemplar. c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier. 10.două exemplare. . 6 alin.două exemplare.Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire.(1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse. Bălcescu. Art. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare. . . şi de a le prezenta. cu modificările şi completările ulterioare. 20.două exemplare în copie. la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi. calea Floreasca. e) opisul cu documentele depuse . Art. b) autorizaţia de construire . 25. în condiţiile legii. Tipografilor.(1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul. .A. 1. N. C. Art. 6 alin. 22. (2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. Bd. Poligrafiei. conform modelului prevăzut în anexa nr. respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu". emitentul reţinând câte un exemplar. . cu modificările şi completările ulterioare. organelor împuternicite cu exercitarea controlului. Calea Dorobanţilor. str. intervenită în condiţiile Legii nr. prin sondaj. Rosetti. str. emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse. Art. vizate spre neschimbare. Bd. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art.

..... potrivit reglementărilor în vigoare... 27......... amplasat/amplasată în judeţul ... (2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr..... persoane fizice sau juridice........ str. telefon/fax . ... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr.................. d) volumul şi regimul de înălţime .....Tarifele aferente activităţilor de emitere a avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor................... 11..... 28... ........ .... c) aria construită şi desfăşurată .. (1) din Legea nr. e) numărul maxim de utilizatori ........ email ............... în calitate de .......................... et..................asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă..... Art.......................... ANEXA Nr.. municipiul/oraşul/comuna ........... 26................... 1 la normele metodologice .......................... e-mail ............ f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc) ........... g) riscul de incendiu ................. .... sc......... cu domiciliul în judeţul ......................... codul poştal ..... Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant...... .......... nr...... 2. h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ...... bl. ................. ........ municipiul/oraşul/comuna ............ Date referitoare la construcţie/amenajare: a) destinaţia şi tipul ....................... (3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi........................ Art...... 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice..................... et... b) categoria şi clasa de importanţă . ..... .... fax ......... în condiţiile Legii nr........ ..... având destinaţia ............................. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată................. codul poştal ........./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr.... din ............. cu modificările şi completările ulterioare........Anexele nr........... la ..... Subsemnatul/Subsemnata... 130/2007. ...... ..... ... solicit: 1... 20........ ..model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ...... 50/1991................................. sc.. ...............(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor....... emiterea avizului de securitate la incendiu pentru .......... republicată................... str.. sectorul/satul ....... ...... .... .... Art...... aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr........... nr..................................... şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu............ telefon .. Art................ sectorul/satul . 30 alin.. bl....... 29...... .. ap.......... ap...... ....... .. ...............Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanţi.......... în conformitate cu prevederile art.....

.Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă... Semnătura .... 80/2009../Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr. email ...... 3 la normele metodologice ..... ANEXA Nr........ ... str... fax......... ap. având destinaţia .......................................... ministrul administraţiei şi internelor..... codul poştal .... .. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru .............. sc......... Data .... e-mail ....... 2 la normele metodologice ....... et............ str..... conform opisului........... municipiul/oraşul/comuna ........ republicată...... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă...... Data ...... Subsemnatul/Subsemnata...... în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. sectorul/satul .......... nr.. cu domiciliul în judeţul ................ municipiul/oraşul/comuna ................... ap...... .....model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ... .... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului... la . aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului... ............... ANEXA Nr.................. Semnătura ... bl......./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef ... nr...................... ............................ 20............................. conform opisului.......... sc................. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.. .............. ... et................ din .... .... amplasat/amplasată în judeţul ...... . nr................ ................. ............... ... în calitate de .......................... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul...... telefon/fax .............. ........... bl.......... ............... nr.. 80/2009... codul poştal .... ... telefon ....... sectorul/satul .. ministrul administraţiei şi internelor............. solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ..model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ..............

.. Subsemnatul/Subsemnata........ (1) din Legea nr................ la ............. solicit: 1.................. Data .... municipiul/oraşul/comuna ... pentru construcţia/amenajarea cu destinaţia ...................... sc... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr..model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............. nr.. .............. str.................... Semnătura . str........... în calitate de ..... ................ amplasat/amplasată în judeţul .. în calitate de ................................ conform opisului........ amplasat/amplasată în judeţul ............... ........./Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu nr.. sectorul/satul ....CERERE pentru emiterea Avizului de protecţie civilă nr. ap... telefon/fax ............ et............./......... .. sectorul/satul ... . et.. 80/2009.... .... 20 alin... codul poştal ...... e-mail ......... ... ................ municipiul/oraşul/comuna ........ ........ bl.... în conformitate cu prevederile art............. în conformitate cu prevederile art.......... str...... emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea specificată la pct........ certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu...... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului.... bl. republicată... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.................... ........... solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru .... ..... e-mail .. ministrul administraţiei şi internelor....... str.. k) din Legea nr... conform opisului... Subsemnatul/Subsemnata....... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.. (1) lit................................. nr.. codul poştal ...... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului............ ........ ................ municipiul/oraşul/comuna ............... nr...................... din . codul poştal ............................. 30 alin....... 20.................... sectorul/satul .... sectorul/satul ............. sc....... cu domiciliul în judeţul .................. ........ prevăzute în documentaţia tehnică anexată....... sc... . ............. ministrul administraţiei şi internelor... nr.. nr................. e-mail ........................ 1...... ap....... . et........ 20. .............. fax ... ................ 481/2004 privind protecţia civilă. ap. ........... .............. telefon . municipiul/oraşul/comuna . ......................../... 2..... din ............. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul......... ... 80/2009. .................. ANEXA Nr. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.. nr. 4 la normele metodologice ................ telefon/fax .......... . cu domiciliul în judeţul ................... ........ la................................................... codul poştal .. bl....... .................. şi ale Hotărârii Guvernului nr.....

............. 481/2004 privind protecţia civilă.model A.. B... sectorul/satul ... ...........model Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............. sectorul/satul ..... ........../Municipiului Bucureşti Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă nr.............. ..... .............. k) din Legea nr........................................... de file Formatul crt. 6 la normele metodologice . municipiul/oraşul/comuna ...... (1) lit... nr.. ......... în conformitate cu prevederile art.............. Denumirea documentului Seria............ et........ cu domiciliul în judeţul .... republicată.. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.... sc.......... codul.. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data .. Semnătura ............ 20 alin........... amplasat/amplasată în judeţul .... ....... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.... ............... ministrul administraţiei şi internelor..... la .. ... solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru .... Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr..... .... telefon/fax . 20.... bl... Semnătura ...... 80/2009.................... Data .... str. ... nr.... . ...... în calitate de ............................. nr.Data ....... /.......... nr........ ANEXA Nr......... conform opisului...................... codul poştal ....... şi ale Hotărârii Guvernului nr... Subsemnatul/Subsemnata.. municipiul/oraşul/comuna ..... aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului................ ANEXA Nr. Nr........ 5 la normele metodologice ............................. ........... codul poştal .. din. str.. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare .. de înregistrare etc................ Semnătura .. ap.

..... .. ..........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. sectorul/satul ............... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste..S............ Inspector-şef... bl......... et.......... .. .... ....... ... municipiul/oraşul/comuna ......................... str..... Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz........... fax ................... din ..................." al Judeţului ............... sc................................................ et.........model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "........... .... ... amplasat/amplasată în judeţul ... ................... municipiul/oraşul/comuna . 1... sc.. Semnătura solicitantului .................. ............... documentului redepunerii ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data ........................... .... Semnătura personalului nominalizat de inspectorat . 11 lit.................... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr.......... ap. se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu .....................492/2004 privind principiile de organizare......./... Denumirea Data comunicării Semnătura solicitantului Data Semnătura de primire crt.......... ........ 7 la normele metodologice ................ Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.................... 20. e) din Hotărârea Guvernului nr............... codul poştal ........... ...... Ca urmare a Cererii înregistrate la nr..... 20........... adresată de ....... bl.. ANEXA Nr.../Municipiului Bucureşti AVIZ de securitate la incendiu nr............ nr............. . email . telefon ............. ........................... .................... din ... str... cu domiciliul/sediul în judeţul ......... sectorul/satul ......... (numele şi prenumele. semnătura) L.. ___________ .. ................................ Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia................. ale Legii nr......................... ap. în baza prevederilor art...... telefon ... fax ........... nr............ codul poştal ....

. sectorul/satul ... Inspector-şef........ . telefon . fax ..S......... c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă........... telefon ... în baza prevederilor art.......... ministrul administraţiei şi internelor. şi ale Hotărârii Guvernului nr.. ...." al Judeţului ........ republicată........492/2004 privind principiile de organizare............ adresată de .... .. .. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului......... .......... se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile .. municipiul/oraşul/comuna ......... (numele şi prenumele. Ca urmare a Cererii înregistrate la nr.. ...... ap.. bl. din . ap... nr.... str............................................................................................ e) din Hotărârea Guvernului nr.. bl.................... cu domiciliul/sediul în judeţul ... ........../Municipiului Bucureşti . 20. sc... nr....... 11 lit.... ..... ...... et.................. (1) lit... ANEXA Nr... 8 la normele metodologice . 1... semnătura) L....... 80/2009........... .............. codul poştal .. nr............ Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.. ....... et... 481/2004 privind protecţia civilă... 3 alin..... municipiul/oraşul/comuna .................... ale Legii nr.model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "...... sc.. funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste........./........................... str......" al Judeţului ................. ..... ........... ...... ........*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art......... ANEXA Nr..... ... 9 la normele metodologice .................model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".... sectorul/satul ...... Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă.................../Municipiului Bucureşti AVIZ de protecţie civilă nr.......... codul poştal .... amplasat/amplasată în judeţul ...... ........... din ...... Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia...

.. et... ........... ........ .............................. adresată de ............. ale Legii nr...............model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "....................... ...... .................. .../............... ap..... ...... din ........ funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste........................ municipiul/oraşul/comuna ....................... .... ap. se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la ... ................................. e) din Hotărârea Guvernului nr......... republicată... municipiul/oraşul/comuna ............. telefon ..S....... e) din Hotărârea Guvernului nr....... din .. 20............... .. funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.................... ap.... codul poştal ..... ANEXA Nr.... cu domiciliul/sediul în judeţul ... din ..... telefon ... codul poştal .................................... (numele şi prenumele.................. bl.. Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia........... municipiul/oraşul/comuna ..................... ale Legii nr......... .. din ............ şi ale Hotărârii Guvernului nr. sc.......... ................ str. .... 20... .... codul poştal ........................ 1........... semnătura) L......... amplasat/amplasată în judeţul ....... ................ nr...... ... Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor....... fax ....... ..... ......... bl................ . 10 la normele metodologice .492/2004 privind principiile de organizare............ ../20.... municipiul/oraşul/comuna . Ca urmare a Cererii înregistrate la nr....492/2004 privind principiile de organizare......................... .........." al Judeţului .. nr........ sectorul/satul ...... telefon .................... str..................... 11 lit........... sc.......... amplasat/amplasată în judeţul . în baza prevederilor art............ 1. ....... cu domiciliul/sediul în judeţul ..... str. nr............ ... Inspector-şef..... codul poştal ............... ...... sc....................... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr.......... str......... .............. e-mail ....... Ca urmare a Cererii înregistrate la nr.................. et.. ....... bl.......... 11 lit........... 481/2004 privind protecţia civilă.............. .. .... se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile ..AUTORIZAŢIE de securitate la incendiu nr... în baza prevederilor art....... ................. .... adresată de .......... 20........................ et. nr.. Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată....... fax ./Municipiului Bucureşti AUTORIZAŢIE de protecţie civilă nr....... sectorul/satul ...... sectorul/satul .... sectorul/satul ....

...S... (numele şi prenumele. semnătura) L.. ANEXA Nr.... 11*) la normele metodologice MODELUL ştampilei cu număr de identificare ___________ *) Anexa nr....... Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă..... 11 este reprodusă în facsimil.. .. Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.. Inspector-şef........Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->