Sunteți pe pagina 1din 3

9=+f.

H= @

Regimurile de temeperaturi
Termostatul comandd doud regimuri principale de temperaturi 9i regimul temperaturii impotriva inghelului: *,,soare" - aga-zisa temperaturd comfortabila (pictogra*3 ma pe display gi pe buton) rI..mTr]TTffiTr,-r-] ,,lund" - temperatura de economie (pictograma pe 06121824 display gi pe buton) Ambele temperaturi se pot schimba in funclie de

r=*"osmr rxsruu; ost;,,,r*iinucfury;oe r*xcyronine

(88(

*
Termostatul THERMO 091 este un regulator programabil de temperaturd cu
program saptdmAnal, destinat pentru controlul 9i reglarea sistemelor de incdlzire 9i rdcire. inaintea utilizarii termostatului studiali cu atenlie aceste instrucliuni.

necesitate.
,,fulg"

setare stabild temperaturd 7 "C impotriva inghelului (pictograma pe

display).

Programe
THERMO 091 mare.gte sau scade automat temperatura din incdpere, in funclie de programul setat. in memorie are stocate noud programe. $ase dintre acestea sunt setate stabil, trei le poate seta utilizatorul.

Termostat THERMO 091


. display mare multifunclional din cristale lichide (LCD) . 9 programe 6 setate preliminar, 3 definite de utilizator . 3 programe pentru regalrea temperaturii . posibilitatea comanzii manuald . posibilitatea regldrii sistemului de incdlzire sau rdcire . disipare reglabild a temperaturii gi supravegherea ciclului scurl

Gomanda manuali
Dacd aveti nevoie temporar sd schimbati temperatura 9i nu dorili sd intervenili in programele deja setate, apdsati butonul ,,soare" sau ,,lund". Comanda manuald are intAietate fata de programul setat.

lnstalarea
Ainaintea instalarii termostatului deconectali alimentarea cu curent.
Recomandim ca instalarea sd o execute un lucrdtor calificat.

Parametrii tehnici
I

Amplasarea termostatului

nterval temperaturd mdsuratd:

Interval temperaturd reglatd: Precizie temoeraturd: Precizie ore:

- 34,5 'C 5-30"C at u


0

t70 s pe lund
6 setate preliminar, 3 de utilizare
I JdUZ U

Programe utilizare:

Amplasarea termostatului poate sa influenleze marcant funclionarea acestuia. Amplasali termostatul intr-un loc potrivit, cel mai bine pe un zid inierior, in locul unde aerul circula liber. Alegeti un loc unde membrii familiei dumneavoastrd se aflS cel mai mult timp. Nu amplasati termostatul in locul in care acesta ar putea sd fle expus direct radiatiilor solare - nu ar menline corect temperatura din incdpere. Nu amplasati
termostatul in apropierea surselor de cdldurd (de exemplu televizoare, radiatoare, frigidere) gi de exemplu nici in apropierea ugilor, unde ar fi supus vibraliilor.

Disipare conectare gi deconectare: intArziere minima la iegire: Temperatura de functionare

5 minute

-20 pAnd la +60 "C


a

Umiditatea de funclionare
aerului: Conexiune:

5-90 %, necondensabil
230

V- 50

Hz, 5 A de rezistentd

Racordarea eleetrici Pe partea posterioara a termostatului sunt trei iegiri pentru racordare. Acestea sunt contacte unipolare bipolare (SPDT), marcate cu COM, NO 9i NC. in majoritatea cazurilor se intrebuinleaza COM 9i NO. Contactul este desenat pentru intrarea deconenctatd.

_"n^1L Si -I ::,^lA= / - " * ldl

Solicitare maximd:
Dimensiuni: Baterii:

250V5A 154x80x30mm(Lxixl)
2xAA1,5V

Instalarea termostatului 1. Faceti in perete doua orificii cu un diamentru de 6 mm, conform gablonului
ataSat.

Aspect
Pe partea dreaptd a termostatului, sub carcasa mobild, se afld butoanele gi trei comutatoare DIP Pentru setarea programelor termostatului, impingenti pa(ial carcasa prinz6nd-o de marginea zimlalit inferioard 9i superioard; in cazul schimbarii bateriilor indepdrlali complet carcasa. in timpul manipuldrii carcasei nu apdsali pe partea frontalS - s-ar putea produce deteriorarea elementelor de comandd!

2. Introduceti diblurile gi ingurubali gurubul din stanga, astfel incdt acesta sa aibd un joc de 3 mm. 3. Atagali termostatul - orificiul care are forma giurii de cheie, din partea posterioard, introduceti-l pe capul gurubului 9i impingeli in dreapta. 4. Fixati pozi{ia termostatului prin ingurubarea 9i str6ngerea celui de-al doilea 9urub.

DESERVIREA TERMOSTATULUI
inainte sd racordali termostatul la sistemul de incdlzire sau de rdcjre, vd recomanddm sd incercati punerea in functiune a acestuia conform instructiunilor. Dupd introducerea bateriilor sau dupd anulare, valorile iniliale de pe display
sunt: Interval de timp: Ziua: Temperatura comfodabild De economie: Programe: 00:00:00 duminicd

Display-ul

LCD

,,

tv u
15 "C

Ziua s6ptilm6nii

2 Timpul 3 Temoeratura 4 Numdrul programului

5 Indicatorul desfdgurdrii programului 6 Indicatorul regimului de temperaturd 7 Comandd manuald 8 intdrzierea la iegire - dacd este conectatd, este afigatd pictograma rotativd. La deconectarea iegirii dispare. 9 Indicatorul bateriilor slabe - se aorinde dacd tensiunea bateriilor scade sub un anumit nivel. in cazul acesta, schimbali bateria cdt mai repede.

toate cele 7 zile setate la PROGl Comanda manuald: totul anulat legirea: deconectatd (Temperatura nu trebuie sd fie de 20 "C ca in figura de mai jos gi indicatorul iegirii conectate poate sd fie activ abia dupd c6teva secunde, in functie de imprejurdri).

EE.EE'!"
MPPOGI 6121824
I

1. PUNEREAiT rUruClrUUe
Termostatul incepe sd funclioneze imediat dupd introducerea bateriilor: 1. Scoateli carcasa frontald 2. lntroduceli doud baterii noi de tip AA - display-ul se aprinde.

Dacd nu se aprinde, termostatul nu funclioneazd corect - controlati polaritatea bateriilor gi apdsati cu un pix butonul de anulare. Nu intrebuintati un creion obignuit, mina asculit6 a acestuia ar putea produce un scurt circuit gi ar putea deteriora termostatul.

4. COMANDA MANUALA
Dupd apdsarea butonului ,,soare" sau ,,lund", pe display apare pictograma ,,mdna", aga-zisa comandd manuald. Temperatura comfortabilS sau de economie astfel

2. SETAREA ZILEI 9rA OREr


1.

setatd, are intdietate fatd de regimul de temperaturd setat 9i aceasta pdnd la sosirea urmdtoarei modificdri setate prin program. Prioritatea setdrii manuale o anulati cu ajutorul butonului OK.

Apdsali butonul ,,d" pentru setarea zilei, (,,h" pentru setarea orei 9i ,,m" pentru
minute.)

r---l tl
&
@

ApSsali butonul 9i menlineti-l apdsat timp de 2 secunde, zilele sau ora incep sd se comuteze raoid. 2. Eliberati butonul imediat dupd ce pe display apare valoarea solicitatd. Butoanele respective din figura de mai jos sunt negre:

a.
SUN MON TUE WED THU FRI

Exemplu: Termostatul este in regimul normal de functionare; temepratura comfortabild; programul nr. 1, in care la ora 23:00 temperatura se comuteazd de la comfortabila la cea de eco-

I l'lJ
ITI]]ffiPPOjl

5oo'
|

SUN MON TUE WED

THU

nomte. - Cu ajutorul butonului ,,lund" comutati temporar

06121824

Exemplu: Dupd conectare sau anulare ora este:


duminicd, 00:00. Ora solicitatd ma(i, 11:23 o seta{i astfel: apdsati de 2ori d, de 11 ori h 9i de 23 de ori m.

I l't]--o"
fffiTl]TT|TmTrrFrn
PPOG
I
r

termostatul din regimul temperaturii comfortabile in regimul temperaturii de economie;

temperatura va corespunde temperaturii


setate in acest regim. Regimul setdrii manuale va functiona pdna la ora 23:00, atunci cAnd programul care este valabil pentru ziua respectivS, va readuce termostatul in regimul normal de functionare.
9i

I
06121824

l.lt{.-oo'
PPUG
1....

'lmT|l-mTrl.mTmrn

I t\

3. SETAREA 9l CONTROLUL TEMPERATURTI 1.Cu ajutorul butornului ,,Temp." comutali termostatul in regimul ,,Setarea

controlul temperaturii". Pe display se afigeazd piciograma regimului de temperaturd setat (,,soare, lund, fulg") gi valoarea va licdri. 2. Prin apdsarea butornului regimului de temperaturd (,,soare", ,,lund") controlati sau modificati temperatura. Intervalul de setare este de la 5 p6nd la 30 "C. Dacd doriti sd modificati valoarea temperaturii, in regimul ,,setarea 9i controlul
temoeraturii":
3. Apdsati 9i menlineli apdsat butonul ,,soare" sau ,,1und", valorile se vor comuta

Pistrarea regimului selectat in timpul introdus


O alternativd a comanzii manuale este pdstrarea perioadei setate, perioadd in care regimul de temperaturd selectat funclioneaza gi ciclul modificdrilor programului setat este ignorat. 1. Apdsali gi menlineti apdsat timp de 2 secunde butonul ,,soare" sau ,,lund" - se afigeazd intervalul de timp in care trebuie pdstrat regimul selectat. 2. Apdsali din nou butonul 9i setati intervalul de timp solicitat (se seteazd numai orele intregi, intervalul maxim de timp selectabil este de 24 de ore). 3. Cu ajutorul butonului ,,OK' revenili la regimul normal de funclionare. Dacd functia de pdstrare a temperaturii este activa, prin apdsarea butonului care corespunde regimului de temperaturd (,,soare", ,,lund") se poate afiga intervalul de timp rdmas pentru pdstrarea regimului. lntervalul de timp rdmas se poate modifica cu acelagi buton. Dacd ap6sati pe butonul unui alt regim de temperaturd ( de exemplu ,,lund", din regimul de pdstrare a temperaturii comfortabile), intervalul de timp pentru pastrarea regimului initial de temperaturd se anuleazd.

rapid, valoarea se ridicd la 30 "C 9i sare la 5 "C. Mentineti butonul apdsat pAnd cAnd oblineti valoarea solicitatd. 4. Cu ajutorul butornului ,,OK'readuceli termostatul la regimul normal. Dacd pe
o perioadd de 15 secunde nu apdsati niciun buton, termostatul se comuteazd

-aulomaTla regimul normal. Butoanele


negre
:

respect-rvEdin-figUia de mai jos sunt

F!r:-n f'"'t't",{
a 6

Exemplu: Termostatul este in regimul normal, temperatura comfortabild este


reglatd la 19 "C, modificarea solicitatd este la 21,5 "C l. Apdsati butonul Tem p., v aloarea temperaturii comfortabile (pictograma,,soare") licdregte.

Exemplu: l. Daca in acelagi timp doriti sa modificati pentru o perioadd de 5 ore setarea de la temperatura comfrotabild la cea de economie, apdsati 9i mentineti apdsat timp de 2 secunde butonul ,,lund". Apare intervalul de timp pentru
pdstrare.

nI I I I
lJt
ffiEPIC

Pfln.
---c
1.. r\-\

I leq.-o*
I
I

Tl]mT|TmTr].mTrrrTrl |KUG

ll.lntervalul de timp pentru pdstrare este de


exemplu, de 1 ord. Apdsati de 4 ori butonul

SUN MON TUE WED -

THU FRI

SAT

ll.Apdsati de 5 ori butonul ,,soare" (valorile se


schimbd cu cdte 0.5 "C)

MON TUE WED

THU

"lund", intervalul de timp se modificd la


ore.

I l.l{j'l(<
06121824

n5
06121824
SUN MON TUE WED

f ll.Llt
c

Tr.r.mTffiTrlTTrrr| P?tG l\

lll.Apdsali butonul OKsau lasati termostatul timp de 15 secunde in repaus - termostatul revine la regimul normal de functionare.
TffiTl.r.mTt].mTrrrnl
PROG
1

lll.Cu ajutorul butonului ,,OK'sau ldsdnd termostatul timp de 15 secunde fdrd nicio intervenlie, termostatul se comuteazd in reqimul normal.

THU FRI

I
-

l.ll

-!''
r-'G II\

SAT

trl-mT|TmTffiTnnTl

'

5. SETAREA 9t CONTROLUL PROGRAMELOR


zilei respective. 2. Apdsati a doua oard ,,Progi

1. Cu ajutorul butonului ,,Prog." faceli apel ca pe display sa se afigeze programul

lV.Dacd dorili in acelagi timp sd controlati valoarea temperaturii de economie, dupd punctul ll se poate continua direct prin apdsarea buto-

nului ..lund".

ffifB9Gl
WED THU FRI

l l'il'P'!T<
-l -

--,

V.

Dacd doriti sd modificali temperatura de


economie, apasati din nou de cAteva ori acest buton.

I l'lt1
r|]TT|]-mTr"rTTr.rrl

-!o'
fB0G

- comuteazd pe o altd zi gi afigeazS programul resoectiv. 3. Cu ajutorul butonului ,,Prog.#'se pot schimba 9i modifica aga-zisele programe ale utilizatorului 6, 7 gi 8. Prin apdsarea butoanelor,,soare" sau ,,lund", puteti sd modificali repartizarea temperaturii comfortabile 9i de economie gi cu ajutorul lui ,,h" puteli sd revizuiti setarea. 4. Cu ajutorul butonului ,,OK' reveniti la regimul normal de functionare. Butoanele respective din figura de mai jos sunt negre.

| \

6. BUTONUL DE ANULARE
a

a a

in partea dreapta a butonului ,,OK'se afla un mic orificiu, aga-zisul buton de anulare ,,RESEI'. Prin apdsarea acestuia setali valorile initiale ale termostatului.

7. COMUTATOARELE DIP
In

toial sunt la dispozitie 9 programe

. Programul 0 - special: temperatura impotriva inghetului (7 "C) este reglatd pentru intreaga zi. Dacd alegeli regimul de rdcire, sistemul deconecteazd programul (vezi punctul 8, Comanda sistemului de rdcire). . Programele 1, 2 gi 3 acordd derularea tipicd a zilei gi le puteti alege ln functie de necesitate. reglatd pentru intreaga zi.

r]Fq]Trrrryrrr-| 06121424
06121A24 06121424 06121824 06121424

PROG 0

6--ffi1 p--ffi1 ;--ffi1

pp96

Sub carcasa frontald se afld trei comutatoare DlP. Aceastea comandd comutarea sistemului de incdlzire sau de rdcire (amdnuntele referitoare la sistemul de rdcire se afld la punctul 8, Comanda sistemului de rdcire), disiparea giintArzierea minimd la iegire
tl

pp962
ppg63

o o
comutato/ree otP

ffiffipps64
PROG 5

. Programul 4: temperatura comfortabild este rqryry..-Tf 06121424 . Programul 5: temperatura de economie este

reglatd pentru intreaga zi. Programele 1, 2, 3, 4,5 sunt setate stabil 9i nu se pot modifica. Functioneazi numai butonul ,,h", 06121424 care se intrebuinteazd numai pentru control. Programele 6, 7 gi 8 sunt regalbile in funclie de necesitdtile individuale.

ffipps66 ffipp667 06121424


0612laU

7.1 - Selectarea sistemului de incilzire sau de ricire Deoarece, temperatura comfortabild pentru sistemele de inc6lzire este de obicei mai ridicatd decdt cea de economie, iar la sistemele de rdcire este invers, este necesar ca prin intermediul acestui comutator sd se selecteze dacd termostatul va comanda sistemul de incdlzire sau de rdcire.
intauiere conectatd

ffipps6s

:tE ltll !!l 1!!


12
3
disipare =
1

disipare = 2

Exemplu: Ma(i doriti sd reglali pentru sambdtd programul 6, astfel inc6t toatd ziua, cu exceptia perioadei de la ora 13:00 p6nd la ora 18:00, sd fie reglata temperatura de economie. pe display se afigeazd ziua l. Apasati PROG actuald (ma(i) gi programul care-i este repar15" tizat, de exemplu programul nr" 1: pentru ora 00:00 este reglatd temperatura de economie :tl 'l].ffifRUGl de 15 "C. (Cursorul care licdregte indicd timpul setat.)

intarziere deconectati

7.2 -intArzierea de cinci minute pentru conectarea iegirii (sistemul de


incdlzire sau de ricire)
DacS comutatorul DIP este conectat, sistemul de incdlzire racordat se conecteazd

0[}80
-

numai atunci c6nd acesta a fost deconectat mai mult de 5 minute. Daca aveti selectat sistemul de rdcire, aceastd functie se activeazd automat.
7.3 - Disiparea temperaturii de conectare 9i de deconectare Disiparea este diferenta dintre temperatura de conectare 9i de deconectare. Se poate selecta valoare de 1 "C sau de 2 "C. Efectul este rezumat in iabelul urmdtor: Disipare

ll. Apdsati de 4 ori butonul ,,PROG', indicatorul se deplaseazd la sAmbdtd (SAT)

SUN MON TUE WED THU

FRI

SAT

llE.[10':; 'iffir pnoe


I

Sistem de lncalzire
conecteazd
t^

Sistem de racire Ti => Ti +0,5 Ti <= Ti

1"C

Ti <= Ti

-0,5

12

deconecte- Ti => Ti +0,5


FRI
SAT

-0,5 'C

lll.Apdsati de 5 ori butonul ,,PROG" la programul 1 la programul 6.

treceti de

MON TUE WED THU

2"C

conecteazd
la

Ti

<=Ti-1 'C

Ti => Ti +1 Ti <=

ll.rl-.l.1..J.r..r.r..r.r..J.]..r.r..r.l-lruIPU!U
12 18

0[J.80.- -tr ''' |J.[J[J.-'"

deconecte- Ti => Ti +1 "C


azh la

Ti-1 'C

unde: Ti este temperatura initiald gi Ti este temperatura incdperii.

lVApdsati buionul ,,lund" sau ,,soare" gi setati


timpul afigat pentru temperatura de economie
sau comfortabilS. Cu ajutorul butonului ,,h" se poate decala timpul r*oa5 gi fdrd modificarea regimurilor de temperaturd. 6121824 AvAnd in vedere faptul cd, in perioada dintre ora 13:00 9i 18:00 dorim sd regl6m temperatura comforiabild gi in restul zilei sd rdmAnd temperatura de economie, apdsati de 13 ori butonul ,,lund". Astfel, intervalul de timp de la 00:00 p6nd la ora 12:00 il programdm la temperatura

Dacd, de exemplu ali reglat temperatura la20'C gi disiparea = 1, incdlzirea se conecteazd atunci cdnd temperaiura scade sub 19,6 "C gi se deconecteazd atunci cAnd temperatura depdgegte 20,5 "C.

6--.--'rffi

8. COMANDA SISTEMULUI DE RACIRE


Prin reglarea comutatorului DIP termostatul se poate utiliza gi pentru comanda sistemului de rdcire. Funclia este asemdndtoare ca gi la sistemul de incdlzire, insd intre acestea exista c6teva diferenle: f .in general temperatura comfortabild a sistemului de rdcire este mai scdzutd decdt cea de economie. 2. Conectarea gi deconectarea sunt opuse: termostatul se conecteaze atunci c6nd temperatura din incdpere dep6gegte temperatura setatd. 3. Temperatura impotriva inghetului nu este la dispozitie. Nu se afigeazd,,fulgul" gi nici valoarea de 7 "C. Daci ati selectat programul0, termostatul deconecteazd instalatia de rdcire. 4. Minimul de cinci minute pentru conectarea sistemului se regleazd automat, indiferent de pozitia comutatorului DIP

0e economle..

V Apdsati de 6 ori butonul ,,soare" sau ,,h". Astfel, punctul care licdregte il deplasali la ora 19:00

ffiD THU FRI

SAT

r-'-'r--qffir
Vl.Apdsati de 5 ori butonul ,,lund" - seta{i restul zilei la temoeraiura de economie.

lg.[0F';'
pnceE

Continutul ambalajului

#--.T---ffi--1
Vll.Apdsali butonul,,OK' sau lSsati termostatul iimp de 15 secunde fdrd nicio interventie termostatul se comuteaza la regimul normal.

08.[J0'.to'
n*o.E

1.

termostat

2. guruburi nr. 6 x 1" (2 buc.) 3. dibluri (2 buc.) 4. gablon pentru gdurire 5. instructiuni de deservire

r-.ffi1

I ia,{so"
moc
12
I

Salus Gontrols plc Salus House, Dodworth Business Park South, Dodworth, Barnsley, S75 3SP Web: www.salus-tech.com

S-ar putea să vă placă și