Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

cupleazã sau decupleazã cazanul.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. Funcþia antiblocare pompã. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . Programul unei zile este format din 6 perioade de timp.4°C. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. termostatul nu emite permanent semnale. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. termostatul ºi receptorul vor continua. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice.5°C. Dupã ce reapare tensiunea reþelei. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. Termostatul este mobil. receptorul va comanda decuplarea cazanului.. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. de pildã. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. indiferent de tensiunea de comandã.. timp de 24 ore. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. vom folosi termenul de cazan. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. Aparat comandat (ex. de 24 V sau 230 V. Comanda este datã numai în situaþia în care. alese de Dvs. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. cu scopul simplificãrii textului. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. cu 6 temperaturi diferite. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie. dar. De exemplu: 22656377. derularea programului prescris. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric.4°C. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. Programul se repetã ciclic în mod automat. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. la ora 0 ºi 00 minute. seara este mutat în dormitor. deci dacã am programat 20°C. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. beton armat etc. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. fiind influenþatã de structura clãdirii. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. ziua este folosit în sufragerie. prin încercãri. Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. dupã câteva minute.

. . . . . Va lucra bine. . P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. Dacã nu se întâmplã aºa. Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. . . Deci apãsaþi butonul sau . . în zona de circulaþie naturalã a aerului. . dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. . . maxim 6 perioade. . . . . Va pâlpâi ora. . . . . . . . . . . ca în figurã. Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. orificiul din mijloc. fãrã sã apãsaþi SET. acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. . . . . 1-luni. . . . . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. . . . . P3. Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. INTRODUCEREA BATERIILOR. Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. fixaþi minutele cu sau . . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. va pâlpâi numãrul minutelor. numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. cum ar fi un televizor.d. fereastrã sau uºa de intrare. . . . . . . numit program sãptãmânal. Apãsaþi DAY. introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. . . Înãlþimea optimã este la 1. . . . . .a. . . pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. . . . . . Dacã nu apar datele. Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. setaþi ora exactã cu butonul sau . . cu intermitenþã. Consultaþi specialistul dvs. . . . . . . P5. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. .) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. . puteti modifica acest program dupã dorinþã. scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. .15:00 . . . dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. .5 m de podea. .5°C pe timpul zilei. . . .23:00 . .12:30 . . . . razele soarelui. . . Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. 17°C P3 . . horn. . . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. . -5- . . .m. Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. frigider. . pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. s. . . . . . . . . . prescrisã pentru fiecare perioadã. . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. . . de instalaþii. apar pe ecran doar ora. 19°C P5 . . De exemplu. . Fixarea datelor se va face ºi automat. numãrul zilei. 20°C P4 . . noaptea. repetând ciclic programul introdus. P2. . . . acþionaþi uºor butonul RESET. respectând polaritatea. Apãsaþi DAY. . . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. . . Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. . 2-marti. . . P4. . . 7:00 . . . . . . . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. . SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. . . Valoarea se modificã rapid. . . 2. . -4- Desigur. veiozã. El va funcþiona automat. Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. minutele ºi. . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. dupã 10 secunde. 9:00 .1. . . respectiv butoanele mari ºi . . . . . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil. 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. cu un obiect ascuþit. . 20°C P2 . PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. . . . ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. . 22°C P6 . . . . .17:30 . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. . . . cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. . . . . . . Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane.

Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. ora. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. Nu pâlpâie nimic. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3. adicã 1 orã ºi 2 min). pentru P4 tot 20. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã.1.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. Afiºajul revine în starea normalã. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. Începeþi programarea. Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. Ora pâlpâie. Programul. pentru a seta cele ºase perioade.Programarea — descriere detailatã 3. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Programaþi pentru P1 temperatura de 20. noaptea. P1 ºi P6. Continuaþi cu paºii a. Repetaþi paºii a. sâmbãtã ºi duminicã diferit. minutele ºi temperatura. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Repetaþi paºii a. De exemplu. Apãsaþi butonul PROG. Procedaþi la fel ºi cu duminica. ºi b. minutele ºi temperatura.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4.1.5°C de la ora 7 ºi 10 min. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Apãsaþi din nou PROG. pentru a seta cele 6 programe. Cazul 2. iar termostatul va continua programul prescris înainte. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. Verificaþi astfel toate perioadele. Apare P1. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. Apare P1. 3. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET.5°C. doriþi numai 2 perioade. Reglajul este din 10 în 10 minute. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. (2). care constã din 2 perioade în 24 ore.5°C de la ora 13. a. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1.5°C. Ora pâlpâie. pentru P3 tot 20. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. de exemplu ora 10. b. apãsaþi butonul SET. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. a. .3. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. Apare P1.5°C de la o orã oarecare. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). -7- . ora.5°C de la ora 15. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. Apãsaþi butonul PROG. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. ºi b.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. pentru P5 tot 20.5°C pe timpul zilei. b. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã. Apare lângã aceasta ºi semnul . apare P2. Termostatul este gata de funcþionare. Reglajul este din 10 în 10 minute. 3.2. Ce faceþi cu celelate 4 perioade. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Dupã ce aþi programat fiecare zi. ºi b. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. celelalte sã fie identice. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. de la ora 7 ºi 10 minute 20. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. semnalizat prin apariþia semnului . Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0.

aºa cum este descris în cap. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . folosind un cablu mai lung. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. iar termostatul va continua programul prescris înainte. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. care reprezintã numãrul de zile. Nulul reþelei se va conecta la borna N. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. adicã 10 zile. Apãsaþi butonul . va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã.. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare. La scurgerea acestui timp dispare semnul . ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. apãsaþi butonul de mai multe ori. fie din aparatul N comandat. apãsaþi butonul SET. De pildã plecaþi în concediu iarna. se pierde. 1.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. respectiv câte zile va dura regimul manual. Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. iar linia. Puterea consumatã este de 6 W. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. 4. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. prin aceasta. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. apare semnul .3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. fãrã sã le scoateþi.4. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. Fixaþi placa de bazã pe perete. apare semnul ºi cifra 1. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. apare semnul . Programul introdus anterior nu se va pierde. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. în locul orei va apãrea d:01.1 Montarea receptorului. 2. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. 4. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete. -8- 7. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. apãsaþi simplu butonul sau . 01 pâlpâie. dar tot în acest regim. 3. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. programul introdus de Dvs.5°C. La scurgerea acestui timp dispare semnul .. L. 2 (COM) ºi 3 (NC). sau 3 depinde numai de aparatul comandat. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. Lungimea cablului nu este importantã. 6.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. Deschideþi capacul termostatului. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune.5°C. pânã obþineþi temperatura de 12. pânã obþineþi 10. (faza) la borna L. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. Dupã introducerea bateriilor noi. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. rãmâne în memoria termostatului. 60 Hz (permanente). ferit de umezealã. Apãsaþi butonul de mai multe ori. apare semnul .. Dacã acþionaþi vreun buton. 2. realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . Dacã acþionaþi butonul RESET.2. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã. 5. scoaterii din funcþiune a termostatului. cu scopul evitãrii electrocutãrii. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. Apãsaþi butonul HOLD. apãsaþi butonul SET. RECEPTORUL 7. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. -9- . Apãsaþi butonul DAY. Afiºajul va indica alternativ ora exactã.

Când LED-ul roºu este luminos. PROGRAMUL MEU . releul este închis. Termostatul trimite periodic semnale receptorului. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. Pe receptor. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri. Termostatul va genera un nou cod de adresã. releul este deschis. 7. pozat paralel cu acesta. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. când este stins. pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. 7. LED-ul verde se stinge.) 7. 50 Hz. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. pe care îl transmite receptorului.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. LED-ul verde lumineazã. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului.220V) poate genera perturbaþii.7. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex.10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp. Ora Temp. (se aprinde LED-ul roºu). Apasati MANUAL. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. aparate radio etc. chiar cablul de alimentare a receptorului . de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. Dacã timp de 10 minute. contactele releului NO ºi COM sunt închise. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. Ora Temp. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã. Ora Temp. LED-ul verde se va stinge.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului.apare ºi dispare semnul . aºteaptã comenzi de la Dvs. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor. . Ora Temp.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi . Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. Ora Temp. Un cablu de forþã.

5 în 0.5°C ± 0. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României. + ºi . în acest timp apãsaþi PROG. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET. Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei.3 mW aproximativ 1 an 868. þine 1 … 9 ore. þine pãnâ la urmãtoarea perioadã. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. Poartã marcajul . EMC89/336/EEC. Þine pânã la o nouã intervenþie.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. LVD 73/23/EEC. POLI TOP SRL Baia Mare .10°C … + 60°C 2 x 1. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. 7). E. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD. Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune. Þine 1 … 99 zile. © Copyright 2004. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis.35 MHz 868 – 868. 250 V AC. Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã ..5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1. pag.5°C . 30 m în clãdire (vezi obs. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. Regimul manual 1: apãsaþi + sau . Terminaþi programarea cu SET.4 °C 7 – 35°C din 0.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC. Regimul manual : apãsaþi + sau . Continuaþi cu + ºi -. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY.5 în 0. 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC.5°C 0 – 35°C din 0.vezi pct. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful