Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. la ora 0 ºi 00 minute. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. seara este mutat în dormitor. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea.. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. indiferent de tensiunea de comandã. Comanda este datã numai în situaþia în care. dar. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. deci dacã am programat 20°C. cupleazã sau decupleazã cazanul. receptorul va comanda decuplarea cazanului. de pildã. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. derularea programului prescris. dupã câteva minute. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). de 24 V sau 230 V.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat.5°C. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. De exemplu: 22656377.4°C. termostatul ºi receptorul vor continua. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. termostatul nu emite permanent semnale. Funcþia antiblocare pompã. fiind influenþatã de structura clãdirii. alese de Dvs. Dupã ce reapare tensiunea reþelei. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . cu 6 temperaturi diferite. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. prin încercãri. ziua este folosit în sufragerie. cu scopul simplificãrii textului. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp.. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. Programul se repetã ciclic în mod automat.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0.4°C. Termostatul este mobil. Aparat comandat (ex. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. timp de 24 ore. vom folosi termenul de cazan. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. beton armat etc.

El va funcþiona automat. . . . . respectiv butoanele mari ºi . . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. . . . . . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. . . . Consultaþi specialistul dvs. Apãsaþi DAY. P4. prescrisã pentru fiecare perioadã. Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . . . . . .15:00 . . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. . . 9:00 . . . . . . Valoarea se modificã rapid. razele soarelui. . Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore.) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. . . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. repetând ciclic programul introdus. . PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. maxim 6 perioade. . . minutele ºi. . Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . . . . Dacã nu se întâmplã aºa. 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. . .a. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. . . . numãrul zilei. Înãlþimea optimã este la 1. . ca în figurã. numit program sãptãmânal. s. . respectând polaritatea. . . P3. . . P2. . noaptea. frigider. . .m. puteti modifica acest program dupã dorinþã. Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. . . . . dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. . . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. . . . . . 1-luni. . . Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. Va lucra bine. . . orificiul din mijloc. fereastrã sau uºa de intrare. realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. . dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. în zona de circulaþie naturalã a aerului. . . 2. . . . . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. . fãrã sã apãsaþi SET. . P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil.17:30 .23:00 . -5- . . . . . setaþi ora exactã cu butonul sau .5°C pe timpul zilei. . pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. . . . Deci apãsaþi butonul sau . . . PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. . Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. . . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. . . . . . . . 19°C P5 . dupã 10 secunde. . cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. . . INTRODUCEREA BATERIILOR. -4- Desigur. . . cu un obiect ascuþit. . . Va pâlpâi ora. . . . . . veiozã. . . . . . . . . .5 m de podea. scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. . Fixarea datelor se va face ºi automat. cum ar fi un televizor. Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. acþionaþi uºor butonul RESET. . cu intermitenþã. . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. . . Apãsaþi DAY. . acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. horn. . . fixaþi minutele cu sau . .1. Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. . 2-marti.d. va pâlpâi numãrul minutelor. . . . Dacã nu apar datele. . 20°C P4 . numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. . . . De exemplu. . 7:00 . . de instalaþii. . P5. apar pe ecran doar ora. . . . . . 20°C P2 . . . . . . . Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane. . . . . 17°C P3 . 22°C P6 . .12:30 . . .

Ora pâlpâie. Apare P1. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate. Procedaþi la fel ºi cu duminica. Apãsaþi butonul PROG. Repetaþi paºii a. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. ora. minutele ºi temperatura.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. Începeþi programarea.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. pentru P5 tot 20. adicã 1 orã ºi 2 min). REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. apãsaþi butonul SET. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit.5°C de la o orã oarecare. de la ora 7 ºi 10 minute 20.5°C. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã.5°C pe timpul zilei.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG.3. b. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. b. semnalizat prin apariþia semnului . a. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3. ora. 3. minutele ºi temperatura. Verificaþi astfel toate perioadele. pentru P4 tot 20. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. pentru a seta cele 6 programe. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. pentru a seta cele ºase perioade. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Dupã ce aþi programat fiecare zi.5°C. de exemplu ora 10. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. a. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. 3. sâmbãtã ºi duminicã diferit. Apare P1. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. doriþi numai 2 perioade. Apare P1. Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. Afiºajul revine în starea normalã. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. Repetaþi paºii a.5°C de la ora 7 ºi 10 min. care constã din 2 perioade în 24 ore. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. Continuaþi cu paºii a. ºi b. Apãsaþi butonul PROG. (2). ºi b. pentru P3 tot 20. Ce faceþi cu celelate 4 perioade.1. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. -7- . apare P2.2. Termostatul este gata de funcþionare. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. La scurgerea acestui timp dispare semnul . cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. Apãsaþi din nou PROG. Reglajul este din 10 în 10 minute. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Reglajul este din 10 în 10 minute. De exemplu. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). celelalte sã fie identice. Nu pâlpâie nimic.1. noaptea. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET.Programarea — descriere detailatã 3. . Programul.5°C de la ora 15. Apare lângã aceasta ºi semnul .5°C de la ora 13. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02. Cazul 2. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit. Ora pâlpâie. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. P1 ºi P6. ºi b. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4.

scoaterii din funcþiune a termostatului. Apãsaþi butonul de mai multe ori. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. (faza) la borna L. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. iar termostatul va continua programul prescris înainte.. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 .1 Montarea receptorului. ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. 2 (COM) ºi 3 (NC). Afiºajul va indica alternativ ora exactã. apãsaþi simplu butonul sau . Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. Apãsaþi butonul HOLD. rãmâne în memoria termostatului.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. pânã obþineþi temperatura de 12. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. Deschideþi capacul termostatului. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. 1. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. adicã 10 zile. Programul introdus anterior nu se va pierde. aºa cum este descris în cap. respectiv câte zile va dura regimul manual. Dacã acþionaþi butonul RESET. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. 4. L. Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire.5°C. apãsaþi butonul SET. 5. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. apare semnul ºi cifra 1. 60 Hz (permanente). RECEPTORUL 7. apãsaþi butonul de mai multe ori. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. 2. prin aceasta. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. dar tot în acest regim. apare semnul . fie din aparatul N comandat. 6.5°C. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). Dupã introducerea bateriilor noi.4. ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. -9- . pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. Apãsaþi butonul DAY. 2. în locul orei va apãrea d:01.. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. De pildã plecaþi în concediu iarna. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete. realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã.2. iar linia. Lungimea cablului nu este importantã. apare semnul . ferit de umezealã. apãsaþi butonul SET. 3. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. se pierde. apare semnul . 4.3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. Fixaþi placa de bazã pe perete.. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. programul introdus de Dvs. fãrã sã le scoateþi. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. Nulul reþelei se va conecta la borna N. Apãsaþi butonul . termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. care reprezintã numãrul de zile. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. folosind un cablu mai lung. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. Dacã acþionaþi vreun buton. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. -8- 7. Puterea consumatã este de 6 W. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. 01 pâlpâie. pânã obþineþi 10. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. cu scopul evitãrii electrocutãrii. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. La scurgerea acestui timp dispare semnul .

Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . Termostatul va genera un nou cod de adresã. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. (se aprinde LED-ul roºu). Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor.) 7. aºteaptã comenzi de la Dvs. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. chiar cablul de alimentare a receptorului . contactele releului NO ºi COM sunt închise. Termostatul trimite periodic semnale receptorului. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului. Apasati MANUAL.10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). 50 Hz. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. când este stins. 7. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri.220V) poate genera perturbaþii.7.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. pozat paralel cu acesta. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului. Dacã timp de 10 minute. pe care îl transmite receptorului. pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. aparate radio etc. Ora Temp. Când LED-ul roºu este luminos. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze. Ora Temp. . PROGRAMUL MEU . Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. releul este deschis. LED-ul verde se va stinge. 7. releul este închis. Pe receptor.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi . acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. LED-ul verde se stinge. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. LED-ul verde lumineazã. Ora Temp. Un cablu de forþã. Ora Temp. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex.apare ºi dispare semnul . Ora Temp.

4 °C 7 – 35°C din 0. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY. Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei. în acest timp apãsaþi PROG. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis.5°C . Regimul manual : apãsaþi + sau . poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României.10°C … + 60°C 2 x 1. Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. Þine 1 … 99 zile. Poartã marcajul .. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. © Copyright 2004.3 mW aproximativ 1 an 868. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. POLI TOP SRL Baia Mare . Terminaþi programarea cu SET.5 în 0. + ºi .5 în 0. pag.vezi pct. 30 m în clãdire (vezi obs. Regimul manual 1: apãsaþi + sau . Continuaþi cu + ºi -.5°C ± 0. E.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0. 250 V AC. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. þine 1 … 9 ore. 7). 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC. LVD 73/23/EEC. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune.35 MHz 868 – 868. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD. þine pãnâ la urmãtoarea perioadã.5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1. Þine pânã la o nouã intervenþie.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã .5°C 0 – 35°C din 0. EMC89/336/EEC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful