Manual de Utilizare Computherm

Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. termostatul nu emite permanent semnale. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. Comanda este datã numai în situaþia în care. de pildã. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. dar. prin încercãri. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). cu scopul simplificãrii textului.4°C. ziua este folosit în sufragerie. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. Termostatul este mobil.5°C. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan. seara este mutat în dormitor. Funcþia antiblocare pompã. indiferent de tensiunea de comandã. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. receptorul va comanda decuplarea cazanului. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. Aparat comandat (ex. dupã câteva minute. beton armat etc. timp de 24 ore. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. cupleazã sau decupleazã cazanul. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. de 24 V sau 230 V.. derularea programului prescris. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric.4°C. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. cu 6 temperaturi diferite. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. alese de Dvs. Dupã ce reapare tensiunea reþelei. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea. De exemplu: 22656377. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. fiind influenþatã de structura clãdirii. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp. termostatul ºi receptorul vor continua. Programul se repetã ciclic în mod automat. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil.. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice. deci dacã am programat 20°C. la ora 0 ºi 00 minute. vom folosi termenul de cazan.

Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. .1. . numãrul zilei. . cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. . . . . . 17°C P3 . . . .) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. . . . orificiul din mijloc. acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . . repetând ciclic programul introdus. respectând polaritatea. . . . . . . cu intermitenþã. frigider. . . . PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. . . . razele soarelui. 2. . . . dupã 10 secunde. . . . prescrisã pentru fiecare perioadã. . . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. . Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . cu un obiect ascuþit. 7:00 . . . numit program sãptãmânal. .d. maxim 6 perioade. . (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. . . . noaptea. . P4. . . acþionaþi uºor butonul RESET. . . . PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. . . . s. horn. . . Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . . Apãsaþi DAY. . realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. 22°C P6 . pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. ca în figurã. . dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. . . . .m. Apãsaþi DAY. . fixaþi minutele cu sau . . INTRODUCEREA BATERIILOR. . . . . . . -5- . . . P5. dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. . . . . El va funcþiona automat. . . 9:00 . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. 20°C P2 .17:30 . de instalaþii. 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. . .12:30 . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. . . . . . -4- Desigur. . Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. . . .5°C pe timpul zilei. . Dacã nu se întâmplã aºa. . .a. 19°C P5 . . Consultaþi specialistul dvs. Deci apãsaþi butonul sau . . Va pâlpâi ora. . . . . . cum ar fi un televizor. . . . 1-luni. Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. . . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. . minutele ºi. . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. . Valoarea se modificã rapid. . . fereastrã sau uºa de intrare. . 2-marti. numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. P3. Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. . ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. . . . . setaþi ora exactã cu butonul sau . . . Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane. . . . . . Dacã nu apar datele. . . Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. . . . . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil.23:00 . . introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. . în zona de circulaþie naturalã a aerului. . veiozã. dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. .5 m de podea. Fixarea datelor se va face ºi automat. . . . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. . . . De exemplu. P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. respectiv butoanele mari ºi . apar pe ecran doar ora. . fãrã sã apãsaþi SET.15:00 . Va lucra bine. . . P2. . puteti modifica acest program dupã dorinþã. . . Înãlþimea optimã este la 1. . . . . . . 20°C P4 . . va pâlpâi numãrul minutelor.

Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. Nu pâlpâie nimic. . În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7).5°C de la ora 15. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. de exemplu ora 10. apãsaþi butonul SET. Dupã ce aþi programat fiecare zi. Apare P1. Reglajul este din 10 în 10 minute.2.1. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. ºi b. programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. Începeþi programarea.5°C de la ora 13. pentru P4 tot 20.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7).Programarea — descriere detailatã 3. Apare P1. minutele ºi temperatura. sâmbãtã ºi duminicã diferit. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. ora. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. pentru a seta cele ºase perioade. a. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. Ce faceþi cu celelate 4 perioade.5°C.3. Verificaþi astfel toate perioadele. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. -7- .1. celelalte sã fie identice. minutele ºi temperatura. Programul. 3.5°C de la ora 7 ºi 10 min. pentru P5 tot 20. Repetaþi paºii a. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. de la ora 7 ºi 10 minute 20. a. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. Procedaþi la fel ºi cu duminica. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. Ora pâlpâie. care constã din 2 perioade în 24 ore. adicã 1 orã ºi 2 min). în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. doriþi numai 2 perioade. Apare lângã aceasta ºi semnul . Apãsaþi butonul PROG. Continuaþi cu paºii a. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã. Apare P1. noaptea. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Apãsaþi butonul PROG. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. b. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02.5°C de la o orã oarecare. Repetaþi paºii a. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1).5°C. iar termostatul va continua programul prescris înainte. P1 ºi P6. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. pentru a seta cele 6 programe. (2). Ora pâlpâie. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. Afiºajul revine în starea normalã. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3. b. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. ora. Cazul 2. Reglajul este din 10 în 10 minute. apare P2. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Apãsaþi din nou PROG. De exemplu. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. pentru P3 tot 20. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. semnalizat prin apariþia semnului . ºi b. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate.5°C pe timpul zilei. ºi b. Termostatul este gata de funcþionare. 3.

Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã. în locul orei va apãrea d:01. Apãsaþi butonul HOLD. apare semnul . fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. apare semnul ºi cifra 1. Programul introdus anterior nu se va pierde.3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). 2 (COM) ºi 3 (NC). Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. Deschideþi capacul termostatului. folosind un cablu mai lung. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. aºa cum este descris în cap. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual.4. se pierde. La scurgerea acestui timp dispare semnul . programul introdus de Dvs. apãsaþi butonul SET. iar termostatul va continua programul prescris înainte. care reprezintã numãrul de zile. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. Puterea consumatã este de 6 W.. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. 2. RECEPTORUL 7. apãsaþi simplu butonul sau . iar termostatul va continua programul prescris înainte. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs.5°C. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. 2. 6. apãsaþi butonul SET. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. fie din aparatul N comandat. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). pânã obþineþi temperatura de 12. Apãsaþi butonul DAY.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . rãmâne în memoria termostatului. 5. Dacã acþionaþi vreun buton. Apãsaþi butonul de mai multe ori. ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. 4. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. Lungimea cablului nu este importantã. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. apare semnul . (faza) la borna L. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. 3. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare. De pildã plecaþi în concediu iarna.5°C. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. La scurgerea acestui timp dispare semnul . 1. va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. ferit de umezealã. Dacã acþionaþi butonul RESET. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. dar tot în acest regim. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. Dupã introducerea bateriilor noi. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã.. prin aceasta. L. cu scopul evitãrii electrocutãrii. apare semnul . Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. respectiv câte zile va dura regimul manual. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. adicã 10 zile. pânã obþineþi 10. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. iar linia.2. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. Apãsaþi butonul . apãsaþi butonul de mai multe ori.. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul .1 Montarea receptorului. 60 Hz (permanente). Fixaþi placa de bazã pe perete. 4. fãrã sã le scoateþi. scoaterii din funcþiune a termostatului. Nulul reþelei se va conecta la borna N.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. -9- . receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. 01 pâlpâie. -8- 7.

Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . pe care îl transmite receptorului. aparate radio etc. aºteaptã comenzi de la Dvs.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului. Termostatul trimite periodic semnale receptorului.10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. Ora Temp. LED-ul verde se stinge. pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. Ora Temp. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. chiar cablul de alimentare a receptorului . de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. Ora Temp. 50 Hz. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã.7. (se aprinde LED-ul roºu). care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN.apare ºi dispare semnul . Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). Ora Temp. Ora Temp. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri.220V) poate genera perturbaþii. LED-ul verde se va stinge.) 7. 7. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. Termostatul va genera un nou cod de adresã. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. LED-ul verde lumineazã. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. releul este închis.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi . releul este deschis. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. Pe receptor. contactele releului NO ºi COM sunt închise. 7. când este stins. Când LED-ul roºu este luminos. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. . (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. Dacã timp de 10 minute. PROGRAMUL MEU . Apasati MANUAL.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. pozat paralel cu acesta. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. Un cablu de forþã.

Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã .10°C … + 60°C 2 x 1.5 în 0. POLI TOP SRL Baia Mare . Þine 1 … 99 zile. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis.4 °C 7 – 35°C din 0. 250 V AC. pag. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET.3 mW aproximativ 1 an 868. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României.5°C ± 0.5°C . Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune. E. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD. LVD 73/23/EEC. 7). © Copyright 2004. 30 m în clãdire (vezi obs. Terminaþi programarea cu SET. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. EMC89/336/EEC.5°C 0 – 35°C din 0. Regimul manual : apãsaþi + sau . depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0.vezi pct.35 MHz 868 – 868. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC. Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei.. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG.5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1. Continuaþi cu + ºi -. în acest timp apãsaþi PROG.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. Þine pânã la o nouã intervenþie. Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. + ºi . Regimul manual 1: apãsaþi + sau . Poartã marcajul . þine 1 … 9 ore. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. þine pãnâ la urmãtoarea perioadã.5 în 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful