Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

Programul unei zile este format din 6 perioade de timp.. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. alese de Dvs. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea. termostatul nu emite permanent semnale. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . receptorul va comanda decuplarea cazanului. dar. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. vom folosi termenul de cazan. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. Programul se repetã ciclic în mod automat. indiferent de tensiunea de comandã. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric. derularea programului prescris. timp de 24 ore. beton armat etc.5°C. Comanda este datã numai în situaþia în care. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. la ora 0 ºi 00 minute. prin încercãri. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. Termostatul este mobil. deci dacã am programat 20°C. Funcþia antiblocare pompã. termostatul ºi receptorul vor continua. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. seara este mutat în dormitor. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. de pildã. Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie.4°C. fiind influenþatã de structura clãdirii. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). De exemplu: 22656377. cupleazã sau decupleazã cazanul. de 24 V sau 230 V. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. dupã câteva minute. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. cu 6 temperaturi diferite. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 .4°C. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. Aparat comandat (ex. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. Dupã ce reapare tensiunea reþelei. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. cu scopul simplificãrii textului. Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan.. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. ziua este folosit în sufragerie. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat.

. . pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. . . 20°C P2 . . Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. orificiul din mijloc. . . dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. Deci apãsaþi butonul sau . . . . . . . . . 1-luni. . . . . . . Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . . dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. . 20°C P4 . Va lucra bine. 17°C P3 . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . .d. . . . . . numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. .5 m de podea. . . acþionaþi uºor butonul RESET.m. Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. s. . în zona de circulaþie naturalã a aerului. . . Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. . . prescrisã pentru fiecare perioadã. .5°C pe timpul zilei. . . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil. . 2-marti. . P2. . Apãsaþi DAY. cu intermitenþã. . razele soarelui. . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. respectând polaritatea. respectiv butoanele mari ºi . . Apãsaþi DAY. 19°C P5 . . . . . Consultaþi specialistul dvs. De exemplu. . va pâlpâi numãrul minutelor. apar pe ecran doar ora. PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. . horn. . . . . . . . . . . fixaþi minutele cu sau . cum ar fi un televizor. puteti modifica acest program dupã dorinþã. . . Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . maxim 6 perioade. . . 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. . setaþi ora exactã cu butonul sau . . Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. . PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. numit program sãptãmânal. . . . Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. . Fixarea datelor se va face ºi automat. . . . 22°C P6 . . realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. . . P3. -4- Desigur. . . . . Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. . . . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. frigider. numãrul zilei. . Dacã nu apar datele. . . 9:00 . (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. . . . . . . . .) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor.1. . . . . .15:00 . . . . repetând ciclic programul introdus. .a. acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . Va pâlpâi ora. cu un obiect ascuþit. . -5- . . . P4. 7:00 . . . . fereastrã sau uºa de intrare. Înãlþimea optimã este la 1. pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. . . . . . . . ca în figurã. dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. . . dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. Dacã nu se întâmplã aºa. . . de instalaþii. . . . dupã 10 secunde. . El va funcþiona automat. . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. . .17:30 . . . . . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. . . . Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. . fãrã sã apãsaþi SET. .23:00 . minutele ºi. . veiozã. Valoarea se modificã rapid. . INTRODUCEREA BATERIILOR. . . . noaptea. . . P5. . . . 2. . .12:30 . . . . Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane.

Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. apãsaþi butonul SET. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. De exemplu. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade.5°C de la ora 15. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit. celelalte sã fie identice. pentru P4 tot 20. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0.Programarea — descriere detailatã 3. pentru a seta cele ºase perioade. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. Apare lângã aceasta ºi semnul . Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct.5°C. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. pentru P5 tot 20. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit. Ora pâlpâie. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). ºi b.5°C de la ora 13. a. de exemplu ora 10.5°C de la ora 7 ºi 10 min. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. semnalizat prin apariþia semnului . Programul. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. minutele ºi temperatura. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. adicã 1 orã ºi 2 min). minutele ºi temperatura. care constã din 2 perioade în 24 ore. iar termostatul va continua programul prescris înainte. apare P2.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG. ºi b. Termostatul este gata de funcþionare.1. Apãsaþi butonul PROG. Verificaþi astfel toate perioadele. de la ora 7 ºi 10 minute 20. 3.5°C. Apare P1. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. Reglajul este din 10 în 10 minute.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG.5°C de la o orã oarecare. Continuaþi cu paºii a. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Apãsaþi butonul PROG. . Ora pâlpâie. pentru a seta cele 6 programe. Repetaþi paºii a. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02.5°C pe timpul zilei. 3. Apãsaþi din nou PROG.1. doriþi numai 2 perioade. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3.2. Apare P1. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. b. Apare P1. ora. Afiºajul revine în starea normalã. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. noaptea. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. P1 ºi P6. b. Cazul 2. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. ora. Procedaþi la fel ºi cu duminica. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Ce faceþi cu celelate 4 perioade. ºi b.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. -7- . sâmbãtã ºi duminicã diferit. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate. (2). pentru P3 tot 20. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. Începeþi programarea. Dupã ce aþi programat fiecare zi. Nu pâlpâie nimic. a.3. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. Repetaþi paºii a. Reglajul este din 10 în 10 minute. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã.

ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. pânã obþineþi 10. Apãsaþi butonul de mai multe ori. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. apãsaþi simplu butonul sau . ferit de umezealã. Puterea consumatã este de 6 W. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. -9- . Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. programul introdus de Dvs. 3. în locul orei va apãrea d:01. 6. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. apare semnul . Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. fãrã sã le scoateþi. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. -8- 7. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. Fixaþi placa de bazã pe perete. cu scopul evitãrii electrocutãrii..3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. Dupã introducerea bateriilor noi.4. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. folosind un cablu mai lung. rãmâne în memoria termostatului. adicã 10 zile. iar termostatul va continua programul prescris înainte. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete. se pierde. Apãsaþi butonul DAY. fie din aparatul N comandat. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. aºa cum este descris în cap. apare semnul ºi cifra 1. 01 pâlpâie. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. respectiv câte zile va dura regimul manual. scoaterii din funcþiune a termostatului. care reprezintã numãrul de zile. iar linia. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. Deschideþi capacul termostatului.5°C. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. Nulul reþelei se va conecta la borna N.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. 1. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Dacã acþionaþi butonul RESET. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. apãsaþi butonul SET.2. 4. pânã obþineþi temperatura de 12. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare.. dar tot în acest regim. 2. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. (faza) la borna L. De pildã plecaþi în concediu iarna. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. 60 Hz (permanente). L. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. 2. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. Cablul se va alege în funcþie de tensiune.5°C. Dacã acþionaþi vreun buton.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. apare semnul . apare semnul .1 Montarea receptorului. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Programul introdus anterior nu se va pierde. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . apãsaþi butonul SET. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. Apãsaþi butonul HOLD. 2 (COM) ºi 3 (NC). 4. Apãsaþi butonul . RECEPTORUL 7.. apãsaþi butonul de mai multe ori. Lungimea cablului nu este importantã. 5. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. prin aceasta. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã.

Ora Temp. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. Termostatul va genera un nou cod de adresã. Când LED-ul roºu este luminos. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze. 50 Hz. Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. LED-ul verde se stinge. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. când este stins. Pe receptor. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. 7.apare ºi dispare semnul . pe care îl transmite receptorului. LED-ul verde lumineazã. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã.10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp.220V) poate genera perturbaþii. pozat paralel cu acesta.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã. Ora Temp. aºteaptã comenzi de la Dvs. chiar cablul de alimentare a receptorului . Ora Temp.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. 7. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). Ora Temp. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. aparate radio etc. LED-ul verde se va stinge. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL.) 7. releul este deschis. Un cablu de forþã. Ora Temp. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. (se aprinde LED-ul roºu). pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. Apasati MANUAL. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului. PROGRAMUL MEU .7. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. contactele releului NO ºi COM sunt închise. Dacã timp de 10 minute. releul este închis. . În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi . Termostatul trimite periodic semnale receptorului.

50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis. Regimul manual : apãsaþi + sau . Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã . Continuaþi cu + ºi -.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD.4 °C 7 – 35°C din 0.3 mW aproximativ 1 an 868.5 în 0.5 în 0. 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC.. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET. 250 V AC. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. E. Þine pânã la o nouã intervenþie. Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. Poartã marcajul . þine pãnâ la urmãtoarea perioadã. POLI TOP SRL Baia Mare . EMC89/336/EEC. 7). Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei. Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune.10°C … + 60°C 2 x 1. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. Terminaþi programarea cu SET. © Copyright 2004. 30 m în clãdire (vezi obs. Regimul manual 1: apãsaþi + sau . LVD 73/23/EEC. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC. pag.5°C ± 0. în acest timp apãsaþi PROG. + ºi .5°C . þine 1 … 9 ore.5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY.35 MHz 868 – 868.vezi pct.5°C 0 – 35°C din 0. Þine 1 … 99 zile.