Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

dar. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . receptorul va comanda decuplarea cazanului. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. cu 6 temperaturi diferite. vom folosi termenul de cazan.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. termostatul nu emite permanent semnale. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. timp de 24 ore. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. Termostatul este mobil. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. Funcþia antiblocare pompã. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. beton armat etc.5°C. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp. prin încercãri. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. la ora 0 ºi 00 minute. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric.4°C. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea. seara este mutat în dormitor. Comanda este datã numai în situaþia în care. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. Aparat comandat (ex. indiferent de tensiunea de comandã. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. de 24 V sau 230 V. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie. Programul se repetã ciclic în mod automat. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. cupleazã sau decupleazã cazanul.. dupã câteva minute. cu scopul simplificãrii textului. fiind influenþatã de structura clãdirii.4°C. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. deci dacã am programat 20°C. alese de Dvs. De exemplu: 22656377. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare.. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. derularea programului prescris. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice. Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). Dupã ce reapare tensiunea reþelei.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric. de pildã. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . ziua este folosit în sufragerie. termostatul ºi receptorul vor continua.

5 m de podea. 2-marti. . va pâlpâi numãrul minutelor. . INTRODUCEREA BATERIILOR. . . . Va pâlpâi ora. . . cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. . 22°C P6 . . 20°C P2 . . . . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil. . . Apãsaþi DAY. . . . . . . . numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite.17:30 . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. . ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. fixaþi minutele cu sau . . . numit program sãptãmânal. Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. . . . 9:00 . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. ca în figurã. . cu un obiect ascuþit. respectiv butoanele mari ºi . . . Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. 19°C P5 . dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. . . . . . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. . De exemplu. 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. . Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane. numãrul zilei. . .5°C pe timpul zilei. . . dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. prescrisã pentru fiecare perioadã. . . Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. . . . . SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . . . fãrã sã apãsaþi SET. Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. . . . . veiozã. . . noaptea. . cu intermitenþã. Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . Înãlþimea optimã este la 1. Consultaþi specialistul dvs. scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. . -4- Desigur. Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . . . . Valoarea se modificã rapid. puteti modifica acest program dupã dorinþã. . . . (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. . 2. Va lucra bine. . . El va funcþiona automat. Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. . razele soarelui. . . . horn. cum ar fi un televizor. P4. . . . . PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. Dacã nu apar datele. apar pe ecran doar ora. .12:30 . . Apãsaþi DAY. minutele ºi. . PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. . Deci apãsaþi butonul sau . . . . . . . . . . repetând ciclic programul introdus. . . . .d. . . . .m. .1. . maxim 6 perioade. . . . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. .23:00 . . acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . . . . . de instalaþii. . . realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs.a. pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. . . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. . în zona de circulaþie naturalã a aerului. . . P2. . . . . s. . . frigider. dupã 10 secunde. .) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. . acþionaþi uºor butonul RESET. P3. dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. . respectând polaritatea. . . . P5. Fixarea datelor se va face ºi automat. . . . -5- . . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. . . . . . orificiul din mijloc. .15:00 . Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. . . . . Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. 7:00 . . . introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. fereastrã sau uºa de intrare. P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. 17°C P3 . . . . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. . . . 20°C P4 . . setaþi ora exactã cu butonul sau . . . . Dacã nu se întâmplã aºa. . . 1-luni. Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3.

Procedaþi la fel ºi cu duminica. noaptea. -7- . în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. Reglajul este din 10 în 10 minute. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Verificaþi astfel toate perioadele. adicã 1 orã ºi 2 min). . Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. ora. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu.5°C pe timpul zilei. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Cazul 2. doriþi numai 2 perioade. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Începeþi programarea. Apãsaþi din nou PROG.Programarea — descriere detailatã 3. Ora pâlpâie. Reglajul este din 10 în 10 minute.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. Ce faceþi cu celelate 4 perioade. De exemplu.5°C. Continuaþi cu paºii a. iar termostatul va continua programul prescris înainte. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4.1. pentru P3 tot 20. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. celelalte sã fie identice.5°C de la ora 7 ºi 10 min. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. Programul. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. de la ora 7 ºi 10 minute 20. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. 3. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Apãsaþi butonul PROG. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02.1.3. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. apãsaþi butonul SET. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. Apare P1. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. ora.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG. 3. Apare P1. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. ºi b. b. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. Apare lângã aceasta ºi semnul .5°C de la ora 15. Repetaþi paºii a. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. pentru a seta cele 6 programe. Dupã ce aþi programat fiecare zi. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. a. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. P1 ºi P6. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit. pentru a seta cele ºase perioade.5°C de la ora 13. pentru P5 tot 20. Afiºajul va indica alternativ ora curentã.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. ºi b.2. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. minutele ºi temperatura. semnalizat prin apariþia semnului . Apãsaþi butonul PROG. Afiºajul revine în starea normalã. Termostatul este gata de funcþionare. b. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã.5°C de la o orã oarecare. sâmbãtã ºi duminicã diferit. care constã din 2 perioade în 24 ore. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. Ora pâlpâie. Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. pentru P4 tot 20. Apare P1. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Nu pâlpâie nimic. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). a. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. Repetaþi paºii a. apare P2. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. minutele ºi temperatura. ºi b. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. de exemplu ora 10.5°C. (2).

Dupã introducerea bateriilor noi. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã.. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. programul introdus de Dvs. prin aceasta. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. 5. 4. aºa cum este descris în cap. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. se pierde. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. scoaterii din funcþiune a termostatului. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). Puterea consumatã este de 6 W. 2 (COM) ºi 3 (NC). 6. adicã 10 zile. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. rãmâne în memoria termostatului. Dacã acþionaþi vreun buton. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã.3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. apãsaþi butonul SET. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. apare semnul . Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. folosind un cablu mai lung. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Apãsaþi butonul . Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. în locul orei va apãrea d:01. -8- 7. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã.4. realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. Fixaþi placa de bazã pe perete. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . Apãsaþi butonul HOLD. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. fie din aparatul N comandat. 2. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. 4. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. L. respectiv câte zile va dura regimul manual. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. apãsaþi butonul SET. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare.5°C. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete.2. De pildã plecaþi în concediu iarna. apare semnul ºi cifra 1. 60 Hz (permanente).1 Montarea receptorului. RECEPTORUL 7. 3. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. fãrã sã le scoateþi. apãsaþi simplu butonul sau . care reprezintã numãrul de zile. apãsaþi butonul de mai multe ori. Apãsaþi butonul de mai multe ori. iar linia. cu scopul evitãrii electrocutãrii.. Nulul reþelei se va conecta la borna N. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. 01 pâlpâie. apare semnul .5°C. (faza) la borna L. Deschideþi capacul termostatului. ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. 1. pânã obþineþi temperatura de 12. Dacã acþionaþi butonul RESET. 2. Programul introdus anterior nu se va pierde. Apãsaþi butonul DAY. ferit de umezealã. Lungimea cablului nu este importantã. -9- . apare semnul . folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea.. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. iar termostatul va continua programul prescris înainte. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. pânã obþineþi 10. dar tot în acest regim. va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. La scurgerea acestui timp dispare semnul .

Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze. releul este închis. 7. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori.) 7.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. releul este deschis. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã. LED-ul verde lumineazã. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). Apasati MANUAL. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. LED-ul verde se va stinge. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului. Ora Temp. Ora Temp. Pe receptor. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului.7. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . Ora Temp. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. aºteaptã comenzi de la Dvs. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului. LED-ul verde se stinge. 50 Hz.220V) poate genera perturbaþii. contactele releului NO ºi COM sunt închise. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. chiar cablul de alimentare a receptorului . Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. pe care îl transmite receptorului. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. (se aprinde LED-ul roºu). . Dacã timp de 10 minute. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. 7.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri. Un cablu de forþã. PROGRAMUL MEU . receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului. pozat paralel cu acesta. când este stins.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã.apare ºi dispare semnul . Ora Temp. Ora Temp. Când LED-ul roºu este luminos. Termostatul trimite periodic semnale receptorului. de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. Termostatul va genera un nou cod de adresã. aparate radio etc.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi .10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp.

5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1.5 în 0.35 MHz 868 – 868. EMC89/336/EEC. 7). 30 m în clãdire (vezi obs.10°C … + 60°C 2 x 1. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0.3 mW aproximativ 1 an 868. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. POLI TOP SRL Baia Mare . pag. Continuaþi cu + ºi -.4 °C 7 – 35°C din 0. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET.5°C . Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. în acest timp apãsaþi PROG. Þine pânã la o nouã intervenþie.5°C ± 0. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României. Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã .. Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD. Poartã marcajul . þine pãnâ la urmãtoarea perioadã. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis.5 în 0. © Copyright 2004. þine 1 … 9 ore. 250 V AC. Regimul manual 1: apãsaþi + sau .5°C 0 – 35°C din 0. E. Regimul manual : apãsaþi + sau . Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune. 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. Terminaþi programarea cu SET.vezi pct. + ºi . Þine 1 … 99 zile.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY. LVD 73/23/EEC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful