Sunteți pe pagina 1din 2

APROB,

Director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLA

PROCEDURA

Privind plata contravalorii medicamentelor, protezelor, serviciilor de medicină


dentară, pentru funcţionarii publici cu statut special în activitate ori pensionat,
conform art.36 și 42 din Legea nr. 293/2004

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor


publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în cazul
decontării contravalorii unor medicamente, servicii de asistenţă medicală sau
proteze, se va respecta următoarea procedură:

1. Funcţionarul public cu statut special activ ori pensionat, va completa o notă


raport(cerere/decont), conform formularului anexat la prezenta, prin care solicită
decontarea contravalorii unor medicamente, servicii de asistenţă medicală sau
proteze. Se va consemna nr. și data facturii fiscale și a bonului fiscal,precum și
valoarea în scrisă în aceste documente.
Contravaloarea medicamentelor solicitate prin nota raport trebuie să fie egală
cu valoarea facturii fiscale şi chitanţei.Medicamentele a căror valoare este cuprinsă
în factura fiscală trebuie să fie menţionate în recepta recomandată de medicul de
familie sau medicul specialist.
Pentru medicamentele compensate valoarea cuprinsă în nota raport în vederea
decontării va reprezenta doar contribuţia personală achitată de persoana care solicită
decontarea. Întrucât recepta cu tratamentul recomandat trebuie emisă de un medic
de familie care se află în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate, acea
parte a medicamentului compensat necuprinsă în nota raport de decont va fi
suportată de casa de asigurări de sănătate prin intermediul farmaciei aflată şi ea în
relaţii contractuale cu casa respectivă.
Valoarea medicamentelor care nu sunt incluse pe listele de compensate şi/sau
gratuite, dar sunt înregistrate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi sunt
prevăzute în „Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman” ca
medicamente, va fi suportată integral din fondurile unităţilor din sistemul
administraţiei penitenciare, aprobate cu această destinaţie prin buget.
2. Nota raport se va înregistra la registratura unității și va fi însoţită de
următoarele documente justificative, în cazul decontării contravalorii unor
medicamente compensate şi necompensate:
- copie a receptei cu tratamentul recomandat de medicul de familie sau medicul
specialist
- factură în original completată cu toate datele necesare, respectiv: beneficiarul
sumei (funcţionarul public cu statut special care întocmeşte nota raport), cantitate,
preţ, valoare
- chitanţa sau bon fiscal în original, documente justificative care însoţesc factura.
În cazul în care factura fiscală este achitată prin card, documentul justificativ îl
reprezintă bonul care atestă efectuarea plăţii.
3. După înregistrare, documentul va fi înaintat la Direcția Medicală.
Personalul de specialitate medical va verifica dacă medicamentele solicitate
spre decontare sunt în concordanţă cu diagnosticul menţionat pe receptă sau pe
biletul de trimitere şi va aviza nota raport de decontare în cazul în care sunt
îndeplinite aceste condiţii.
Medicul va respecta toate prevederile ce se regăsesc în legislaţia în vigoare
privind lista cu medicamente decontate de casa de asigurări de sănătate şi legislaţia
sanitară în vigoare.
4. După avizare, Direcția Medicală va transmite nota raport la Direcția
Economico – Administrativă, Serviciul Financiar- Contabilitate, care va întocmi
decadal,un centralizator, conform modelului anexat.
Plățile se vor efectua în conturile bancare ale solicitanților(carduri) s-au prin
casieria unității, în funcție de prevederile bugetare aprobate și disponibilitățile aflate
în cont. .
Cererile de decontare în format tipizat vor fi distribuite solicitanților prin
Direcția Medicală și secretariatele direcțiilor și serviciilor din cadrul A.N.P. – Aparat
central.

Comisar șef Eugenia CUCU


Director Direcţia Medicală

Comisar Ioana ŞERBAN


Director Direcţia Economico - Administrativă

Comisar şef Cristache Radu


Şef Serviciu Planificare Bugetară şi Salarizare

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2


www.anp-just.ro

S-ar putea să vă placă și